Whirlpool | HFC 3B19 | Setup and user guide | Whirlpool HFC 3B19 Упутство за употребу

Whirlpool HFC 3B19 Упутство за употребу
SR
UPUTSTVO ZA SVAKODNEVNU
UPOTREBU
HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE
HOTPOINT- ARISTO. Kako biste dobili kompletniju
podršku, molimo da registrujete Vaš uređaj na:
www.hotpoint.eu/register
Bezbednosna uputstva, kao i uputstvo za upotrebu i
održavanje možete preuzeti na našoj Veb lokaciji
docs.hotpoint.eu i tako što ćete slediti uputstva na
poleđini ove brošure.
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo „Zdravlje i Bezbednost“.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1
7
1. Gornja korpa
2. Sklopiva krilca
3. Podešivač visine gornje korpe
4. Gornja prskalica
5. Donja korpa
6. Korpa za pribor za jelo
7. Donja prskalica
8. Sklop filtera
9. Rezervoar za so
10. Posude za deterdžent i sredstvo za ispiranje
11. Natpisna pločica
12. Kontrolna tabla
2
8
3
4
5
9
6
Service:
11
10
0000 000 00000
12
KONTROLNA TABLA
1
2
3
4 5 6 7
1. Dugme za uključivanje-isključivanje/ponovno podešavanje sa
svetlosnim indikatorom
2. Dugme za biranje programa sa svetlosnim indikatorom
3. Dugme za polupunu mašinu sa svetlosnim indikatorom/blokada
tastera
4. Svetlosni indikator ECO programa
5. Svetlosni indikator blokade tastera
6. Ekran
8 9 1011
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Broj programa i indikator preostalog vremena
Svetlosni indikator za tabletu (Tab)
Svetlosni indikator za zatvorenu slavinu za vodu
Svetlosni indikator za sredstvo za ispiranje
Svetlosni indikator za dopunu soli
Dugme „Ispiranje“ sa svetlosnim indikatorom / tableta (Tab)
Dugme za odlaganje sa svetlosnim indikatorom
Dugme za početak/pauzu sa svetlosnim indikatorom/oticanje vode
1
PRVA UPOTREBA
SO, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
SAVETI U VEZI SA PRVOM UPOTREBOM
PUNJENJE POSUDA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE
Nakon ugradnje, uklonite zapušače sa korpi i elastične elemente za
zadržavanje sa gornje korpe.
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Posuda za sredstvo za
ispiranje A treba da se napuni kada se upali svetlosni indikator
DOPUNA SREDSTVA ZA ISPIRANJE na kontrolnoj tabli.
PUNJENJE REZERVOARA ZA SO
Upotreba soli sprečava stvaranje KAMENCA na posuđu i na
funkcionalnim komponentama mašine.
• Važno je da rezervoar za so nikada ne bude prazan.
• Važno je podesiti tvrdoću vode.
Rezervoar za so se nalazi u donjem delu mašine za sudove (videti OPIS
PROGRAMA) i treba da se napuni kada se upali Svetlosni indikator
na kontrolnoj tabli.
DOPUNA SOLI
1.Uklonite donju korpu i odvrnite poklopac
rezervoara (u smeru suprotnom od smera
kretanja kazaljki na satu).
2.Postavite levak (vidite sliku) i napunite rezervoar
za so do ivice (oko 1 kg); nije neuobičajeno da
malo vode iscuri.
3.Uklonite levak i obrišite ostatke soli sa otvora.
Vodite računa da poklopac bude čvrsto zavijen, tako da deterdžent ne
može da uđe u posudu tokom programa pranja (to može da ošteti
omekšivač za vodu tako da se ne može popraviti).
Kad god je potrebno da dodate so, preporučujemo da obavite
postupak pre nego što počne ciklus pranja.
PODEŠAVANJE TVRDOĆE VODE
Da bi omekšivač za vodu radio kako treba, neophodno je da tvrdoća
vode bude podešena na osnovu stvarne tvrdoće vode u vašoj kući. Ove
informacije možete dobiti od lokalnog snabdevača vodom.
Fabričko podešavanje je prosečno (3) tvrdoće vode.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Zadržite dugme POČETAK/PAUZA 5 sekundi, dok se ne začuje
zvučni signal.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Uključeni su i broj nivoa trenutnog biranja i svetlosni indikator za so.
• Pritisnite taster P za izbor željene tvrdoće vode (videti TABELU
TVRDOĆE VODE).
Tabela tvrdoće vode
Nivo
1
Meka
°dH
°fH
nemački stepeni
francuski stepeni
0-6
0 - 10
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
3
Prosečna
12 - 17
21 - 30
4
Tvrda
17 - 34
31 - 60
5
Veoma tvrda
35 - 50
61 - 90
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
Podešavanje je završeno!
Čim se ovaj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Koristite samo so koja je posebno napravljena za mašine za pranje
sudova.
Nakon što sipate so u mašinu, svetlosni indikator za DOPUNA SOLI se
isključuje.
Ako posuda za so nije puna, može doći do oštećenja omekšivača
vode i grejača.
2
35
25
MA X
B
A
1. Otvorite posudu B tako što ćete pritisnuti i povući na gore jezičak na
poklopcu.
2. Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimum (110
ml) na prostoru za punjenje - izbegavajte prosipanje. Ako se to
dogodi, odmah obrišite prosuto suvom krpom..Pritisnite poklopac
dok se ne začuje zvuk škljocanja.
NIKADA ne sipajte sredstvo za ispiranje direktno u kadicu.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima sušenja, možete da podesite količinu sredstva za ispiranje koja se koristi.
• Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Pritisnite dugme POČETAK/PAUZA tri puta - začuće se zvučni signal.
• Uključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Broj trenutno izabranog nivoa i svetlosni indikator sredstva za
ispiranje trepere.
• Pritisnite dugme P da biste izabrali nivo količine sredstva za
ispiranje koje će se koristiti.
• Isključite pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI
Podešavanje je završeno!
Ako je nivo sredstva za ispiranje podešen na 1 (ECO), sredstvo za ispiranje se neće koristiti. Svetlosni indikator NIZAK NIVO SREDSTVA ZA ISPIRANJE neće svetleti ako nestane sredstva za ispiranje.
Mogu se podesiti maksimalno 4 nivoa u zavisnosti od modela mašine
za pranje sudova. Fabričko podešavanje je srednji nivo.
• Ako vidite plavičaste tragove na posuđu, podesite nizak broj (2-3).
• Ako na posuđu ima kapljica vode ili tragova kamenca, podesite
visok broj (4-5).
PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
Za otvaranje posude za deterdžent
koristite uređaj za otvaranje A.
Deterdžent sipajte samo u suvu
posudu B.
B
Deterdžent za pretpranje sipajte
direktno u kadicu.
A
1.Za odmeravanje deterdženta
pogledajte (videti TABELU SA
PROGRAMIMA) kako biste sipali
odgovarajuću količinu. U odeljku B se
nalazi pokazatelj nivoa koji prikazuje
maksimalnu količinu tečnog ili deterdženta u prahu koji se može
dodati za svaki ciklus.
2. Uklonite ostatke deterdženta sa ivica posuda pre nego što i zatvorite
poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
3. Zatvorite poklopac posude za deterdžent povlačenjem na gore dok
uređaj za zatvaranje ne bude čvrsto na mestu.
Posuda za deterdžent se automatski otvara u odgovarajućem trenutku
u skladu sa programom.
Ako koristite deterdžente sve u jednom, preporučujemo da koristite
dugme TABLETA, jer ono podešava program tako da se uvek postignu
najbolji rezultati pranja i sušenja.
SR
Sušenje faza
TABELA SA PROGRAMIMA
Program
Dostupne opcije
*)
Posuda za
deterdžent
Kadica
B
Trajanje
programa za
pranje (h:min)**)
Potrošnja
vode
(litri/ciklus)
Potrošnja
energije
(kWh/ciklus)
3:10
11,0
1,04
1. Eko
50°
2. Intenzivan
65°
-
2:30
16,5
1,65
3. Normalan
55°
-
2:00
16,0
1,35
4. Ekspresni 30’
50°
-
-
0:30
8,5
0,50
-
-
-
0:10
4,0
0,01
5. Potapanje
-
Podaci programa ECO su mereni u laboratorijskim uslovima u skladu sa evropskim standardom EN 50242.
*) Ne mogu se sve opcije koristiti istovremeno.
**) Trajanje programa prikazano na ekranu ili u brošuri je procenjeno vreme u standardnim uslovima. Stvarno vreme može da varira u zavisnosti od
mnogih faktora kao što su temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta posuđa, balansiranje posuđa, dodatne izabrane opcije i kalibracija senzora.
Kalibracija senzora može da poveća trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u stanju pripravnosti: Potrošnja u režimu pripravnosti: 5 W - u isključenom režimu: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
Uputstva za biranje ciklusa pranja.
ECO
POTAPANJE
Normalno zaprljano keramičko posuđe. Standardni program,
najefikasniji u pogledu kombinovane potrošnje električne energije i
vode.
Keramičko posuđe koje treba da se opere kasnije. Za ovaj program se
ne koristi deterdžent.
INTENZIVAN
Program preporučen za jako zaprljano posuđe, naročito za tiganje i
šerpe (ne koristiti za osetljivo posuđe).
NORMALAN
Normalno zaprljano posuđe. Ciklus za svakodnevnu upotrebu, koji
obezbeđuje optimalne performanse čišćenja za kratko vreme.
Napomene:
Optimalni nivoi performansi prilikom korišćenja programa „1 Sat” i
„Brzo” se mogu postići posmatranjem maksimalne količine korišćenog
kompleta posuđa.
Da biste dodatno smanjili potrošnju, mašinu za pranje sudova
koristite samo kada je puna.
EKSPRESNI 30’
Program za korišćenje sa blago zaprljanim posuđem bez sasušenih
ostataka hrane. (Idealan za 2 kompleta posuđa).
3
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu direktno odabrati pritiskom na odgovarajuće dugme (videti KONTROLNU TABLU).
Ako opcija ne odgovara izabranom programu videti TABELU SA PROGRAMIMA, odgovarajuće LED svetlo će brzo da zatreperi 3 puta i oglasiće se zvučni signal. Opcija neće biti omogućena.
POLUPUNO
ODLAGANJE
Ako nema puno posuđa za pranje, može se koristiti opcija
za polupunu mašinu radi uštede vode, električne energije
i deterdženta. Izaberite program, a zatim pritisnite
dugme POLUPUNO: svetlosni indikator će zasvetleti.
Pritisnite dugme POLUPUNO da poništite biranje ove
opcije.
Vodite računa da količinu deterdženta duplo
smanjite.
Početak programa se može odložiti za vremenski period
između 30 minuta i 24 sata.
1.Izaberite program i bilo koju željenu opciju. Pritisnite
dugme ODLAGANJE (nekoliko puta) da biste odložili
početak programa. Početak možete da odložite za 30
minuta do 24 časa. Svaki pritisak na dugme odlaže
početak pokretanja za: 30 minuta ako se bira manje od 4
časa, 1 čas ako se bira manje od 12 časova, 4 časa ako se
bira više od 12 časova. Ako dođete do 24 sata i pritisnite
dugme, odloženi početak je deaktiviran.
2. Pritisnite dugme POČETAK/PAUZA: tajmer će početi sa
odbrojavanjem;
3. Kada ovo vreme istekne, svetlosni indikator se isključuje
i program automatski počinje.
Ako u toku odbrojavanja ponovo pritisnete dugme
POČETAK/PAUZA opcija ODLAGANJE se poništava i
izabrani program automatski počinje.
ISPIRANJE
Ova opcija omogućava korišćenje viših temperatura.
Izaberite program za pranje, pritisnite dugme ISPIRANJE;
svetlosni indikator će zasvetleti. Pritisnite ovo dugme
ponovo da biste poništili opciju. Idealno za pranje
keramičkog posuđa i flašica za bebe. Vrata mašine za
pranje sudova moraju biti zatvorena tokom čitavog
trajanja programa da bi se osiguralo smanjenje bakterija.
Ako se vrata otvore, indikatorska lampica će početi da
treperi.
UPOZORENJE: keramičko posuđe i tanjiri mogu biti
izuzetno vrući na kraju ciklusa.
BLOKADA TASTERA
Dugi pritisak (3 sekunde) na POLUPUNO dugme, aktivira
funkciju BLOKADA TASTERA. Funkcija BLOKADA
TASTERA blokira kontrolnu tablu osim dugmeta
UKLJUČI/ISKLJUČI. Ponovni dugi pritisak deaktivira
BLOKADU TASTERA.
TABLETA (Tab)
Ova postavka vam omogućava da optimizujete
performanse programa u zavisnosti od vrste deterdženta
koji koristite.
Dugme ISPIRANJE držite pritisnuto 3 sekunde
(odgovarajući simbol će zasvetleti) ukoliko koristite
kombinovane deterdžente u obliku tablete (sredstvo za
ispiranje, so i deterdžent u jednoj dozi).
Ukoliko koristite deterdžent u prahu ili tečni
deterdžent, ova opcija treba da bude isključena.
4
Funkcija ODLAGANJE se ne može podesiti kada
program počne.
ZATVORENA SLAVINA ZA VODU – Alarm
Treperi kada nema dovoda vode ili je zatvorena slavina za
vodu.
OTICANJE VODE
Za zaustavljanje i promenu aktivnog ciklusa može se
koristiti funkcija Oticanje vode.
Dugi pritisak na dugme POČETAK/PAUZA aktivira
funkciju OTICANJE VODE. Aktivni program se zaustavlja i
voda iz mašine za pranje sudova otiče.
SR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
1. PROVERITE PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU
Proverite da li je mašina za pranje sudova povezana na dovod vode
i da je vrh otvoren.
2. UKLJUČITE MAŠINU ZA PRANJE SUDOVA
Pritisnite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
3. NAPUNITE KORPE
(videti PUNJENJE KORPI)
4. PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
(videti TABELU SA PROGRAMIMA).
5. IZABERITE PROGRAM I PRILAGODITE CIKLUS
Izaberite najprikladniji program u skladu sa vrstom posuđa i
nivoom zaprljanosti (videti OPIS PROGRAMA) pritiskom na dugme P.
Izaberite željene opcije (videti OPCIJE I FUNKCIJE).
6. POČETAK
Počnite ciklus pranja pritiskom na dugme POČETAK/PAUZA. .
Kada program počne, začuće se zvučni signal.
7. ZAVRŠETAK CIKLUSA PRANJA
Završetak ciklusa pranja se označava zvučnim signalom i na ekranu
se prikazuje END . Otvorite vrata i isključite uređaj pritiskom na
dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
Sačekajte nekoliko minuta pre nego što izvadite posuđe - da biste
izbegli opekotine.
Ispraznite korpe, počevši sa donjom.
MENJANJE PROGRAMA KOJI JE U TOKU
Ako ste izabrali pogrešan program, možete da ga promenite, pod
uslovom da je tek počeo: pritisnite i zadržite dugme
UKLJUČI/ISKLJUČI, mašina će se isključiti.
Ponovo uključite mašinu pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI
i izaberite novi ciklus pranja i željene opcije; pokrenite ciklus tako što
ćete pritisnite dugme POČETAK/PAUZA.
DODAVANJE DODATNOG POSUĐA
Bez isključivanja mašine, otvorite vrata (pazite na VRELU paru!)
i stavite posuđe u mašinu za pranje sudova. Zatvorite vrata i pritisnite
dugme POČETAK/PAUZA ciklus će nastaviti od trenutka u kom je
zaustavljen.
SLUČAJNI PREKIDI
Ako su vrata otvorena tokom ciklusa pranja ili ako dođe do prekida
električne energije, ciklus se zaustavlja. Kada zatvorite vrata ili kada
dođe do uspostavljanja električne energije, da ponovo pokrenete
ciklus tamo gde je stao, pritisnite dugme POČETAK/PAUZA.
Više informacija o funkcijama možete pronaći u uputstvu za upotrebu i
održavanje koje možete preuzeti putem interneta ili tako što ćete pratiti
uputstva sa poslednje stranice.
Mašina će se automatski isključiti tokom dužih perioda
neaktivnosti, kako bi se smanjila potrošnja električne energije.
Ako je posuđe samo blago uprljano ili ako ga isperete vodom pre
nego što ga stavite u mašinu za pranje sudova, u skladu s tim
smanjite količinu deterdženta koji koristite.
SAVETI I PREDLOZI
SAVETI
NEODGOVARAJUĆE POSUĐE
Pre nego što napunite korpe, uklonite sve ostatke hrane sa posuđa i
ispraznite čaše. Nije potrebno da prethodno ispirate vodom.
Posuđe postavite tako da stoji čvrsto na mestu i da ne sklizne; posude
postavite sa otvorima okrenutim na dole, a udubljene/ispupčene
delove postavite koso, kako bi voda mogla da dopre do svih površina i
da slobodno teče.
Upozorenje: poklopci, ručice, poslužavnici i tiganji ne sprečavaju
rotiranje prskalica.
Svo malo posuđe stavite u korpu za pribor.
Veoma zaprljano posuđe i šerpe bi trebalo da stavite u donju korpu, jer
su prskalice u ovom delu jače i pružaju bolje performanse pranja.
Nakon što napunite uređaj, vodite računa da prskalice mogu slobodno
da se rotiraju.
•
•
Drveno posuđe i pribor.
Osetljive ukrašene čaše, umetničke rukotvorine i antičko posuđe.
Dekoracija na njima nije otporna.
• Delovi od sintetičkog materijala ne podnose visoke temperature.
• Posuđe od bakra i kalaja.
• Posuđe zaprljano pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili
mastilom.
Boja dekoracije na staklu i komadima od aluminijuma/srebra može da
se promeni i izbledi tokom procesa pranja. Neke vrste stakla (npr.
kristalni predmeti) takođe mogu da se zamute nakon određenog broja
ciklusa pranja.
OŠTEĆENJE ČAŠA I POSUĐA
•
HIGIJENA
Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa i naslaga u mašini za pranje
sudova, program sa visokom temperaturom pokrenite najmanje
jednom mesečno. Koristite jednu kafenu kašičicu deterdženta i
pokrenite program bez postavljanja posuđa kako biste očistili uređaj.
•
•
Koristite samo čaše i porculansko posuđe za koje proizvođač
garantuje da je bezbedno za mašinsko pranje.
Koristite blag deterdžent za posuđe
Sakupite čaše i posuđe iz mašine za pranje sudova čim se ciklus
pranja završi.
5
PUNJENJE KORPI
GORNJA KORPA
DONJA KORPA
Stavite osetljivo i lako posuđe: čaše, šolje, tacne, plitke posude za
salatu.
Za šerpe, poklopce, tanjire, posude za salatu, pribor itd. Velike tanjire i
poklopce treba stavljati sa strane, kako bi se izbeglo dodirivanje
prskalica.
(primer punjenja gornje korpe)
(primer punjenja donje korpe)
PODEŠAVANJE VISINE GORNJE KORPE
KORPA ZA PRIBOR
Visina gornje korpe se može podesiti: visoki položaj za postavljanje
velikog posuđa u donju korpu i nizak položaj za maksimalno korišćenje
držača koji se pomeraju, tako što se stvara više prostora na gore i
izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe.
Gornja korpa ima Podešivač visine gornje
korpe (vidite sliku), bez pritiskanja ručica,
jednostavno podignite držeći korpu sa
strane, čim se korpa stabilno namesti u viši
položaj.
Da biste vratili na niži položaj, pritisnite
ručice A koje se nalaze na stranama korpe i
pomerite korpu na dole.
Preporučujemo da ne podešavate visinu
korpe kada je napunjena.
NIKADA ne podižite niti spuštajte samo jednu stranu korpe.
Korpa ima rešetke pri vrhu za bolje
postavljanje pribora. Korpa za pribor
bi trebalo da se postavi samo u
prednjem delu donje korpe.
Noževi i drugi pribor oštrih ivica se
mora postaviti u korpu za pribor sa
vrhovima okrenutim na dole ili se
staviti u horizontalan položaj u
odeljak koji se pomera u gornjoj
korpi.
SKLOPIVA KRILCA SA PODESIVIM POLOŽAJEM
Sklopiva krilca se mogu postaviti na tri
različite visine radi optimizacije postavljanja
posuđa unutar korpe.
Čaše za vino se bezbedno mogu staviti u
sklopiva krilca tako što se stopa svake čaše
stavi u odgovarajući otvor.
Za optimalne rezultate sušenja više nagnite
sklopiva krilca. Za promenu nagiba,
povucite sklopivo krilce na gore, blagim
klizanjem ga pomerite i postavite po želji.
6
SR
NEGA I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA
ČIŠĆENJE PRSKALICA
Redovno čistite sklop filtera kako se filteri ne bi zapušili i kako bi
otpadna voda pravilno oticala.
Sklop filtera se sastoji od tri filtera koji uklanjaju ostatke hrane iz vode
za pranje i omogućavaju recirkulaciju vode: kako bi se postigli najbolji
rezultati pranja, filtere treba održavati čistim.
Mašina za pranje sudova se ne sme koristiti bez filtera ili ako je
filter labav.
Nakon nekoliko pranja, proverite sklop filtera i ukoliko je potrebno
detaljno ga očistite pod mlazom vode, pomoću četke koja nije metalna
i sledeći uputstva navedena u nastavku:
1. Okrenite cilindrični filter A u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu i izvucite ga (slika 1).
2. Uklonite kupasti filter B primenom blagog pritiska na bočna krilca
(slika 2).
3. Izvucite pločasti filter od nerđajućeg čelika C (slika 3).
4. Proverite sklopku i uklonite sve ostatke hrane.
NIKADA NE UKLANJAJTE zaštitu pumpe za ciklus pranja (crni deo)
(slika 4).
Povremeno, ostaci hrane mogu da se skore na prskalicama i tako
blokiraju otvore za prskanje vode. Stoga se preporučuje da povremeno
proveravate prskalice i čistite ih malom četkom koja nije od metala.
1
Da biste uklonili gornju prskalicu, okrenite plastični prsten za
zaključavanje u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu.
Gornja prskalica se ponovo postavlja tako da strana sa više otvora bude
okrenuta na gore.
2
B
A
A
Donju prskalicu možete ukloniti tako što ćete je povući na gore.
ČIŠĆENJE CREVA ZA DOVOD VODE
Ako su creva za vodu nova ili neko vreme nisu korišćena, pustite vodu
kroz njih da biste bili sigurni da su čista i da bi se očistila od nečistoća
pre nego što se povežu. Ako ne obavite ovu meru opreza, dovod vode
se može blokirati i oštetiti mašinu za pranje sudova.
C
3
4
Nakon čišćenja filtera, ponovo postavite sklop filtera i pravilno ih
pričvrstite na mesto; ovo je neophodno za efikasan rad mašine za
pranje sudova.
7
OTKLANJANJE PROBLEMA
Vaša mašina za pranje sudova možda ne radi kako treba.
Pre nego što kontaktirate servisni centar, proverite da li se problem može rešiti pomoću sledeće liste.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
REŠENJA
Mašina za pranje
sudova neće da se
pokrene ili ne reaguje na komande.
Uređaj nije pravilno uključen u strujno
napajanje.
Umetnite utikač u utičnicu.
Nema električne energije.
Mašina za pranje sudova se automatski pokreće kada dođe do povraćaja
električne energije.
Vrata mašine za pranje sudova nisu zatvorena.
Snažno gurnite vrata dok se ne začuje zvuk „kliktanja”.
Ne reaguje na komande.
Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, nakon jednog
minuta ga ponovo uključite i ponovo podesite program.
Ciklus pranja se još nije završio.
Sačekajte da se ciklus pranja završi.
Crevo za odvod je savijeno.
Proverite da li je crevo za odvod savijeno (videti UPUTSTVA ZA UGRADNJU).
Odvodna cev sudopere je blokirana.
Očistite odvodnu cev sudopere.
Filter je zapušen ostacima hrane
Očistite filter (videti ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA).
Mašina za pranje
sudova proizvodi
neuobičajenu buku.
Sudovi udaraju jedan o drugi.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Proizvodi se previše pene.
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za
pranje sudova (videti PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT). Ponovo podesite
mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme OTICANJE VODE (videti
OPCIJE I FUNKCIJE) i pokrenite nov program bez deterdženta.
Posuđe nije čisto.
Posuđe nije pravilno postavljeno.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Prskalice ne mogu slobodno da se okreću,
jer ih zaustavlja posuđe.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Ciklus pranja je previše blag.
Izaberite odgovarajući ciklus pranja (videti TABELU SA PROGRAMIMA).
Proizvodi se previše pene.
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za
pranje sudova (videti PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT).
Poklopac na odeljku za sredstvo za ispiranje nije pravilno zatvoren.
Vodite računa da poklopac posude za sredstvo za ispiranje bude zatvoren.
Filter je zaprljan ili zapušen.
Očistite sklop filtera (videti ČUVANJE I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite rezervoar za so (videti PUNJENJE REZERVOARA ZA SO).
Voda ne otiče iz
mašine za pranje
sudova.
ODRŽAVANJE I VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Detaljnije informacije, postupke održavanja i rešenja problema
potražite u Uputstvu za upotrebu i održavanje.
Uputstvo za upotrebu i održavanje možete nabaviti:
• u postprodajnom servisu; broj telefona potražite u garantnoj knjižici.
• ili ga preuzeti sa veb adrese: docs.hotpoint.eu
• ili putem QR koda:
Kada kontaktirate postprodajni servis,
treba da dostavite šifre prikazane na
natpisnoj ploči, koja se nalazi na levoj ili
desnoj strani sa unutrašnje strane vrata
mašine za pranje sudova. Broj telefona se
nalazi u garantnom listu ili na veb lokaciji:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TEHNIČKI LIST
Tehnički podaci koji sadrže podatke o potrošnji energije se mogu
preuzeti sa veb lokacije kompanije: docs.hotpoint.eu
195154616.00
03/2017 as - Xerox Fabriano
001
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising