Whirlpool | HIO 3T123 WFT | Setup and user guide | Whirlpool HIO 3T123 WFT instrukcja

Whirlpool HIO 3T123 WFT instrukcja
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU
HOTPOINT ARISTON. Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie:
www.hotpoint.eu/register
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.hotpoint.eu i postępując zgodnie
ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
3
4
7
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
1
9
5
6
8
11
10
Górny kosz
Półka-kosz na sztućce
Składane półeczki
Regulator wysokości górnego kosza
Górne ramię natryskowe
Dolny kosz
Dolne ramię natryskowe
Zespół filtra
Zbiornik soli
Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania
0000 000 00000
12
PANEL STEROWANIA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6 7 8
Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
Przycisk wyboru programu
Kontrolka „Brak soli”
Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
Numer programu i wskaźnik pozostałego czasu
Kontrolka „Opóźnienie”
9
10
7.
8.
9.
10.
11.
11
Wyświetlacz
Kontrolka „Zone Wash 3D”
Przycisk „Opóźnienie”
Przycisk „Zone Wash 3D”
Przycisk i kontrolka tabletek (Tab)
1
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
• Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS PRODUKTU), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się
kontrolka BRAK SOLI .
1.
Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po raz
pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK SOLI
migają jednocześnie.
• Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości
(patrz TABELA TWARDOŚCI WODY).
Tabela twardości wody
Poziom
1
Miękka
°dH
°fH
St. niemieckie
St. francuskie
0-6
0 - 10
2
Średnia
7 - 11
11 - 20
3
Przeciętna
12 - 17
21 - 30
4
Twarda
18 - 34
31 - 60
5
Bardzo twarda
35 - 50
61 - 90
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
2
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
35
25
MA X
B
A
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak
się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulwać
dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
• Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka
BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
ZERO (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomy, zależnie od modelu zmywarki. Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić
ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji
powyżej.
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (1-2).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (3-4).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu,
użyć urządzenia do otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko
do suchego zasobnika B. Detergent
przeznaczony do mycia wstępnego
B
wsypywać/wlewać bezpośrednio do
A
komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej, aby
dodana ilość detergentu była prawidłowa.
Wewnątrz dozownika B znajdują się oznaczenia ułatwiające dozowanie detergentu.
2 . Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z
krawędzi dozownika.
3 . Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu„all-in-one”
zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie
wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów
mycia i suszenia za każdym razem.
PL
Faza
suszenia
TABELA PROGRAMÓW
Program
Dozownik
detergentu
Dostępne opcje
*)
Komora
zmywarki
B
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
3:35
9,5
0,83
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
1. Eco
50°
2. Auto Intensywny
65°
3. Auto Normalny
55°
4. Auto Szybki
50°
-
-
0:55 - 1:20
13,0 - 14,5
1,15 - 1,25
5. Express 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
6. Dobra Noc
50°
-
3:30
15,0
1,15
7. Dezynfekujący
65°
-
1:40
10,0
1,30
8. Namaczanie
9. Samoczyszczenie
-
-
-
-
-
0:12
4,5
0,01
65°
-
-
-
0:50
8,0
0,85
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty
czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu,
wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania
programu aż o 20 min. Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 6 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W.
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
ECO
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody.
AUTO INTENSYWNY
Automatyczny program do mycia mocno zabrudzonych garnków i talerzy
(nie powinien być używany do delikatnych naczyń).
DOBRA NOC
Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne rezultaty
zmywania i suszenia przy najniższej emisji hałasu.
DEZYNFEKUJĄCY
Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem
antybakteryjnym. Można wykorzystywać do wykonania czynności
związanych z konserwacją zmywarki.
AUTO NORMALNY
NAMACZANIE
AUTO SZYBKI
SAMOCZYSZCZENIE
Automatyczny program do mycia normalnie zabrudzonych garnków
i talerzy.
Automatyczny program do mycia niewielkich ilości normalnie zabrudzonych naczyń. Zapewnia optymalne wyniki zmywania w krótszym
czasie.
EXPRESS 30’
Program przeznaczony do lekko zabrudzonych naczyń bez zaschniętych resztek jedzenia.
Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejszego mycia. W tym
programie nie używa się żadnego detergentu.
Program wykorzystywany do wykonywania czynności związanych z
konserwacją zmywarki.
Czyści wnętrze URZĄDZENIA za pomocą gorącej wody.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykle takie jak “Szybki” lub “Express” są najbardziej
skuteczne w przypadku lekko zabrudzonych naczyń.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
3
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1
do 12 godzin.
1. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni symbol; po każdym naciśnięciu przycisku, czas
(1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz.) liczony od początku
wybranego cyklu zmywania zostanie zwiększony.
2. Wybrać program zmywania i zamknąć drzwiczki: timer zaczyna
odliczanie;
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie i rozpoczyna
się cykl zmywania.
Aby ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy
nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Aby anulować wybór, naciskać
przycisk, aż kontrolka wybranego opóźnienia zgaśnie.
Program zmywania rozpocznie się automatycznie, jak
tylko zostaną zamknięte drzwiczki.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu
się cyklu zmywania.
ZONE WASH 3D (MYCIE STREFOWE 3D)
Opcjonalne zastosowania z jednym koszem na raz. Zalecamy
używanie tej opcji w szczególności w cyklu Normalnym
i Intensywnym - dzięki dodatkowym trójwymiarowym
strumieniom wody znajdującym się na dnie komory, opcja
ZONE WASH 3D pozwala oszczędzać energię lub zwiększać
wydajność zmywania:
• ZONE WASH 3D (MYCIE STREFOWE 3D) + CYKL NORMALNY:
umożliwia redukcję zużycia energii aż do 40%.
• ZONE WASH 3D (MYCIE STREFOWE 3D) + CYKL INTENSYWNY:
zwiększa wydajność zmywania aż do 40%. Doskonale nadaje
się do mycia silnie zabrudzonych, mieszanych ładunków, np.
patelni i rondli, naczyń z uporczywymi osadami lub trudnych
do czyszczenia (tarka, młynek do warzyw, brudne sztućce).
Jak włączyć opcję:
1. Wybrać kompatybilny cykl.
2. Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć
kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko półka-kosz na sztućce)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a
urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).
Uwaga: naczynia należy umieścić wyłącznie w wybranym
koszu.
4
TABLETKI
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność
programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk TABLETKI (zaświeci się kontrolka), jeśli
używany jest wielofunkcyjny detergent w formie tabletki (płyn
nabłyszczający, sól i detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub w
płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
ŚWIATŁA WEWNĘTRZNE
Diody LED w komorze zmywarki włączają/wyłączają się automatycznie, gdy użytkownik otworzy/zamknie drzwiczki.
Jeśli drzwiczki pozostaną otwarte przez ponad 10 minut, diody LED
w komorze zmywarki wyłączą się (aby ponownie je włączyć, należy
zamknąć i ponownie otworzyć drzwiczki).
PL
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1.
SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej i
czy zawór wody jest otwarty.
2.
WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
3.
WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW)
5.
WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu naczyń i
stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW), naciskając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
6.
START
Uruchomić cykl zmywania poprzez zamknięcie drzwi. Po włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy.
7.
KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Zakończenie cyklu zmywania jest sygnalizowane przez sygnał dźwiękowy i numer cyklu zmywania na wyświetlaczu.
Otworzyć drzwiczki i wyłączyć urządzenie, naciskając
przycisk WŁ./WYŁ.
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć
oparzenia. Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej.
Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio
zmniejszyć ilość używanego detergentu.
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana,
pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: otworzyć drzwiczki,
nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.. Zmywarka wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl
zamykając drzwiczki.
WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ
parę!) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i Cykl będzie
kontynuowany od momentu, w którym został przerwany.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY
W DZIAŁANIU Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania,
albo wystąpi przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Cykl
zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany, gdy
drzwiczki zostaną zamknięte lub przywrócone zasilanie elektryczne.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia, postępując
zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony.
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i
nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były
skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione ukośnie,
dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej powierzchni i
swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie wody
są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w
miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
• Naczynia i sztućce drewniane.
• Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia
zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
• Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie temperatury.
• Naczynia miedziane i cynowe.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po zbyt
wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
• W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcelanowe,
których producent deklaruje, że są przeznaczone do zmywarek.
• Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
• Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak tylko
zmywanie się skończy.
5
ŁADOWANIE KOSZY
PÓŁKA-KOSZ NA SZTUĆCE
Trzecia półka-kosz jest przeznaczona do umieszczania
sztućców.
Sztućce należy wkładać tak,
jak to pokazano na rysunku.
Rozdzielone ułożenie sztućców
ułatwia ich wyjmowanie po
zmywaniu i zapewnia lepsze
wysuszenie.
Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy
układać ostrzami skierowanymi w dół.
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Składane półeczki można ustawiać na
trzech różnych wysokościach, tak aby
rozmieszczenie naczyń w koszu było
optymalne.
Kieliszki do wina można bezpiecznie
umieścić, wkładając nóżkę każdego
kieliszka do odpowiedniego otworu.
W celu optymalnego wysuszenia naczyń,
półeczki można bardziej pochylić. Aby
zmienić nachylenie, należy podnieść
półeczkę, lekko ją przesunąć i ustawić w
żądanym położeniu.
DOLNY KOSZ
Konstrukcja kosza umożliwia
umieszczenie po środku małych
naczyń takich, jak filiżanki do
kawy.
Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców itp. Duże
talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku, aby uniknąć
stykania się z ramieniem natryskowym.
Dolny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być
używane w położeniu pionowym przy wkładaniu talerzy lub w
położeniu poziomym, aby ułatwić wkładanie patelni i misek.
GÓRNY KOSZ
Tu należy wkładać delikatne i lekkie naczynia: szklanki, filiżanki,
talerzyki, małe miseczki do sałatek.
(przykład sposobu załadowania dolnego kosza)
ZONE WASH 3D
(przykładowe załadowanie górnego kosza)
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie
umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe
pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje
więcej miejsca u góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z
naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator wysokości
górnego kosza (patrz ilustracja); bez naciskania
dźwigienek, można łatwo podnieść kosz trzymając go za boczne części i umieszczając staA
bilnie w górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć
dźwigienki A po bokach kosza i przesunąć
kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować
wysokości kosza, gdy jest załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
6
Opcja Zone Wash 3D (Mycie strefowe 3D)
wykorzystuje dodatkowe strumienie wody,
zlokalizowane w dolnej i górnej części zmywarki (oznaczone kolorem pomarańczowym),
umożliwiające bardziej intensywne zmywanie silnie zabrudzonych naczyń poprzez
zwiększenie ilości pokrywającej je wody.
Przykład: Załadować garnki i formy do pieczenia naprzeciwko dolnej części podzespołów
opcji Zone Wash 3D
(Mycie strefowe 3D) i włączyć na panelu opcję
Zone Wash 3D (Mycie strefowe 3D).
PL
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA
Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i
zapewniając prawidłowy odpływ ścieków.
Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia z
myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości.
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle
zamocowane.
Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie
potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą
szczoteczki z nie-metalowym włosiem i postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1. Odkręcić filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyciągnąć go (Rys. 1).
2. Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki (Rys. 2).
3. Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).
4. Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw. NIGDY NIE NALEŻY
WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego (czarny element) (Rys. 4).
1
2
CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach
natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest
woda. Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona
natryskowe i oczyścić je małą szczoteczką z nie-metalowym włosiem.
Aby zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy
pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię
natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby
strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry.
B
A
A
Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę.
C
CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY
3
4
Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować
go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.
Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to
przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie
strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od
zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot
wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona.
7
USUWANIE USTEREK
Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo. Przed zwróceniem się do serwisu technicznego
należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Zmywarka nie
włącza się lub
nie reaguje na
polecenia.
Urządzenie nie zostało prawidłowo
podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Przerwa w dopływie prądu.
Po przywróceniu zasilania urządzenie rozpoczyna pracę.
Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte.
Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać że zostały “zatrzaśnięte”.
Nie reaguje na polecenia.
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk WŁ./WYŁ., po ok. jednej minucie włączyć
je z powrotem i ustawić ponownie program.
Zmywarka nie
odpompowuje
wody.
Cykl zmywania jeszcze nie został
zakończony.
Wąż spustowy jest zagięty.
Poczekać, aż skończy się cykl zmywania.
Rura odpływu zlewu jest zatkana.
Oczyścić rurę odpływu w zlewie.
Filtr jest zatkany resztkami potraw
Oczyścić filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA).
Zmywarka pracuje Naczynia uderzają o siebie.
zbyt głośno.
Wytwarzana jest nadmierna ilość
piany.
Naczynia nie są
czyste.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI).
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje
się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).
Anulować program zmywania naciskając przycisk ODPOMPOWANIE WODY
(patrz OPCJE I FUNKCJE), a następnie włączyć nowy program bez detergentu.
Naczynia nie zostały prawidłowo
rozmieszczone.
Ramiona natryskowe nie mogą obracać się swobodnie, zaczepiają się o
naczynia.
Cykl zmywania jest zbyt delikatny.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wytwarzana jest nadmierna ilość
piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje się
do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).
Pokrywka przegródki na płyn nabłyszczający nie została prawidłowo
zamknięta.
Filtr jest brudny lub zatkany.
Nie ma soli.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMÓW).
Upewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty.
Oczyścić zespół filtra (patrz UTRZYMANIE I KONSERWACJA).
Napełnić zbiornik soli (patrz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI).
KONSERWACJA I INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z procedurami konserwacji
i instrukcjami rozwiązywania problemów, patrz Instrukcja obsługi i
konserwacji.
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
• Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej.
• pobrać ze strony: docs.hotpoint.eu
• użyć kodu QR:
KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Kontaktując się z serwisem technicznym należy podać kod znajdujący się na tabliczce
znamionowej przymocowanej po lewej lub
prawej stronie wewnętrznej części drzwiczek zmywarki. Numer telefonu można znaleźć w karcie gwarancyjnej lub na stronie
internetowej: www.hotpoint.eu
IEC 436
:
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia energii, można
pobrać ze strony: docs.hotpoint.eu
400011352679
02/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising