Whirlpool | HIO 3C21 C W | Setup and user guide | Whirlpool HIO 3C21 C W Användarguide

Whirlpool HIO 3C21 C W Användarguide
SV
DAGLIG
INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT
FRÅN HOTPOINT ARISTON.
För att få fullständig assistans, registrera din maskin på
www.hotpoint.eu/register
Du kan ladda ned Säkerhetsinstruktioner och handboken Användning och skötsel genom att besöka
vår webbsida docs.hotpoint.eu och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.
Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
MASKIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
10
Överkorg
Hopfällbara koppställ
Överkorgens höjdjustering
Övre spolarm
Underkorg
Bestickkorg
Nedre spolarm
Filterenhet
Saltbehållare
Disk- och sköljmedelsdispensrar
Typskylt
Kontrollpanel
Service:
0000 000 00000
12
KONTROLLPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6 7 8
Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
Programknapp
Kontrollampa för saltnivå
Kontrollampa för sköljmedelsnivå
Programnummer och lampa för fördröjning
Kontrollampa för fördröjd start
9
10
7.
8.
9.
10.
11.
11
Display
Kontrollampa för Zone Wash 3D
Knapp för fördröjd start
Knapp Zone Wash 3D
Knapp Tablett (Tab) med kontrollampa
1
FÖRSTA ANVÄNDNING
SALT, GLANSMEDEL OCH DISKMEDEL
RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING
Efter installation, avlägsna stoppen från korgarna och de elastiska hållarna från överkorgen.
PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN
Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på
maskinens funktionella komponenter.
• Det är viktigt att salt behållaren aldrig är tom.
• Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.
Salt behållaren befinner sig i diskmaskinens nedre del (se PRODUKTBESKRIVNING) och den bör fyllas när SALTPÅFYLLNINGSINDIKATORN
på kontrollpanelen är tänd.
1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Gör detta endast den första gången: fyll saltbehållaren med vatten.
3. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll salt
behållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg);
det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.
Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel
kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhärdaren så att den inte kan repareras).
Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra
proceduren före diskcykeln startar.
INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET
För att vattenavhärdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga
vattenhårdheten hemma hos dig. Denna information kan du få från
din lokala vattenleverantör.
Fabriksinställningen är för medelhårt vatten (3).
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Håll knappen P intryckt i 5 sekunder, tills du hör ett pipljud.
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och saltlampan blinkar båda.
• Tryck på knappen P för att välja önskad hårdhetsnivå (se
VATTENHÅRDHETSTABELL).
1
Mjukt
°dH
°fH
Grader, tysk standard
Grader, fransk standard
0-6
0 - 10
2
Normal
7 - 11
11 - 20
3
Normalt
12 - 17
21 - 30
4
Hårt
18 - 34
31 - 60
5
Mycket hårt
35 - 50
61 - 90
• Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.
Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.Efter
att saltet hällts i maskinen släcks SALTPÅFYLLNINGSINDIKATORN.
Om saltbehållaren inte är fylld, kan resultatet bli att vattenavhärdaren och värmeelementet skadas.
2
Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedelsbehållaren A
ska fyllas på när kontrollampan för SKÖLJMEDELSNIVÅ tänds på
kontrollpanelen.
35
25
MA X
B
A
1. Öppna behållaren B genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml) på
påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska man
omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.
JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN
Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den
använda sköljmedelsmängden.
• Sätt på diskmaskinen med knappen PÅ/AV.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
• Tryck på knappen P tre gånger - ett pipljud avges.
• Sätt på den med knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och sköljmedelslampan blinkar.
• Tryck på knappen P för att välja sköljmedelsmängden som ska tillföras.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Om sköljmedelsnivån är inställd på NOLL (EKO) tillförs inget sköljmedel.
Kontrollampan för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om
sköljmedlet tar slut. Högst 4 olika nivåer kan ställas in med denna
diskmaskinsmodell. Fabriksinställningarna är specifika för varje modell. Följ instruktionerna ovan för att se vilka som gäller för din diskmaskin.
• Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer (1-2).
• Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett
högt nummer (3-4).
PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
Vattenhårdhetstabell
Nivå
PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE
Använd öppningsdonet A för att
öppna diskmedelsbehållaren.
Häll diskmedlet i behållaren B, som
ska vara torr.
Häll fördiskens diskmedel direkt i
B
maskinbotten.
A
1. Se den ovanstående informationen
när det gäller rätt mängd vid dosering
av diskmedel. I diskmedelsfacket B finns
det markeringar som underlättar doseringen.
2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens kanter och stäng locket
med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att trycka på det tills
spärren är ordentligt låst.
Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på
programmet.
Om allt-i-ett diskmedel används, rekommenderar vi att man använder
knappen TABLETT, för den ställer in programmet så att man alltid
uppnår bästa disk- och torkresultat.
SV
Torkningsfas
PROGRAMTABELL
Program
Tillgängliga
alternativ *)
Diskmedelsbehållare Diskcykeltid
Botten
G
Vattenförbrukning
(l/cykel)
Energiförbrukning
(kWh/cykel)
3:10
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16
1,15 - 1,30
(tim:min)**)
1. Eko
50°
2. Auto-Intensiv
65°
3. Auto-Normal
55°
4. Snabb
50°
-
-
-
1:00
12 - 13
1,15
5. Express 30’
50°
-
-
-
0:30
9
0,55
6. Good Night
50°
-
-
3:30
15
1,15
7. Sterilisera
65°
-
-
1:40
10
1,30
8. Fördisk
9. Självrengöring
-
-
-
-
-
-
-
0:12
4,5
0,01
65°
-
-
-
-
0:50
8
0,85
EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242. Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för
jämförelse provningen EN, skriv till e-postadress: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Disken behöver inte förbehandlas för något av programmen.
*) Inte alla alternativ kan användas samtidigt.
**) Programtiden som visas på displayen eller i häftet är en värdering baserad på standardförhållanden. Den verkliga tiden kan variera beroende på
många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare
valda alternativ och sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.
Förbrukning i standby: Förbrukning i påslaget läge: 6 W / förbrukning i avstängt läge: 0,5 W
PROGRAMBESKRIVNING
Instruktioner för programval.
EKO
Normalt smutsig disk. Standardprogram och det mest effektiva i fråga om
vatten- och energiförbrukning.
AUTO-INTENSIV
Automatiskt program för väldigt smutsiga tallrikar och grytor (ska inte
användas för ömtålig disk).
AUTO-NORMAL
STERILISERA
Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan.
FÖRDISK
Porslin som ska diskas vid senare tillfälle. Inget diskmedel ska användas med detta program.
SJÄLVRENGÖRING
Program som ska användas för att utföra underhåll på diskmaskinen.
Det rengör apparatens insida med varmt vatten.
Automatiskt program för normalt smutsiga grytor och tallrikar.
SNABB
Program för en viss mängd normalt smutsig disk. Vardagsprogram som
garanterar bra diskresultat på kort tid.
EXPRESS 30’
Anmärkningar:
Observera att snabbprogram är effektivast för lätt smutsad disk.
För att minska förbrukningen ytterligare ska man endast använda diskmaskinen när den är full.
Program för lätt smutsad disk utan torkade matrester.
GOOD NIGHT
Lämpar sig för användning av maskinen på natten. Optimal prestanda
garanteras.
3
ALTERNATIV OCH FUNKTIONER
ALTERNATIV kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se kontrollpanel).
Om ett alternativ inte är förenligt med det valda programmet (se programtabellen), blinkar den motsvarande LED-lampan
snabbt 3 gånger och pipsignaler hörs. Alternativet aktiveras inte.
FÖRDRÖJNING
Programmets starttid kan fördröjas med en tid mellan
1 och 12 timmar.
1. Tryck på knappen FÖRDRÖJNING: motsvarande symbol
visas på displayen varje gång du trycker på knappen
ökar tiden (1 h, 2 h, osv. upp till max 12 h) från start av
det valda programmet.
2. Välj diskprogram och stäng luckan: timern börjar
nedräkningen;
3. När tiden har gått släcks kontrollampan och
diskprogrammet startar.
För att justera fördröjningstiden och välja en kortare
tidsperiod, tryck på knappen Fördröjning. För att radera
den, tryck på knappen upprepade gånger tills
kontrollampan för vald fördröjd start släcks.
Diskprogrammet startar automatiskt så fort som luckan
stängts.
Fördröjningsfunktionen kan inte ställas in när ett
program redan har startat.
ZONE WASH 3D (3D ZONDISK)
Tillvalet fungerar med en korg i taget. Vi rekommenderar
särskilt att du använder det med normala och intensiva
program - tack vare de extra 3D-jetstrålarna i botten av
diskmaskinsutrymmet kan du med tillvalet 3D ZONE
WASH spara energi eller öka prestandan på diskmaskinen:
• 3D ZONE WASH (3D ZONDISK) + NORMAL DISK: Tillåter
att minska energiförbrukningen med upp till 40 %.
• 3D ZONE WASH (3D ZONDISK) + INTENSIV DISK: Detta
diskprogram ökar prestandan med upp till 40 %. Det är
perfekt för mycket smutsig blandad disk, t.ex. stekpannor och kastruller, tallrikar med ingrodda matrester eller svårrengörliga köksredskap (rivjärn, grönsakskvarn,
smutsiga bestick).
Hur tillvalet aktiveras:
1. Välj ett kompatibelt program.
2. Som standard är alla korgikoner tända på displayen:
Tryck upprepande på knappen ZONE WASH (ZONDISK)
tills önskad korg är tänd:
visas på displayen (bara underkorgen)
visas på displayen (bara överkorgen)
TABLETT (Tab)
Denna inställning gör att du kan optimera programmets
prestanda baserat på typen av diskmedel som används.
Tryck på knappen TABLETT SKÖLJ (kontrollampan tänds)
om du använder kombidiskmedel i tablettform
(sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).
Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande
form ska detta tillval stängas av.
visas på displayen (tillvalet är AV och apparaten diskar
innehållet i alla korgar).
Kom ihåg att bara använda antingen över- eller
underkorgen och att minska diskmedelsmängden
i proportion.
ActivEco
ActivEco är ett fläkttorkningssystem där luckan öppnas automatiskt
efter/under torkning för att optimera torkningsprestandan. Luckan
öppnas vid lämplig temperatur så att köksinredningen inte skadas.
Luckan öppnas därmed inte under HYGIENSKÖLJNING eller SHORT TIME.
Ett specialutformat ångskydd i form av en skyddsfolie medföljer
diskmaskinen. Information om hur du monterar skyddsfolien finns i
INSTALLATIONSANVISNINGAR.
ActivEco-funktionen kan inaktiveras på följande sätt:
1. Gå till diskmaskinens programmeny genom att trycka in knappen P
(sex sekunder).
2. ActivEco-kontrollmenyn visas. Ändra status för ActivEco-funktionen
genom att trycka på knappen P .
E – aktiverad
D – avaktiverad
Tryck på knappen P i tre sekunder för att bekräfta ändringen och lämna
kontrollmenyn.
4
SV
DAGLIG ANVÄNDNING
1. KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGEN
Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenledningen och att kranen är öppen.
2. SÄTT PÅ DISKMASKINEN
Öppna dörren och tryck på knappen PÅ/AV.
3. STÄLL IN DISKGODSET (se STÄLLA IN DISKEN).
4. PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
(se PROGRAMTABELL).
ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
Om man valt fel program kan man ändra det, under
förutsättning att det precis har börjat: Öppna luckan.
Håll knappen PÅ/AV intryckt tills maskinen stängs av.
Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen PÅ/AV och välj
nytt diskprogram och eventuella önskade tillval. Starta
programmet genom att stänga luckan.
STÄLLA IN YTTERLIGARE DISK
5. VÄLJ PROGRAM OCH STÄLL IN LÄMPLIG CYKEL
Välj det program som är mest lämpligt för typen av diskgods
och hur smutsigt det är (se PROGRAMBESKRIVNING) genom
att trycka på knappen P.
Välj önskade tillval (se TILLVAL OCH FUNKTIONER).
Utan att stänga av maskinen, öppna luckan (se upp för HET ånga!)
och sätt in disken i diskmaskinen. Stäng luckan och Programmet
fortsätter från punkten som det avbröts på.
6. START
Starta diskprogrammet genom att Stäng luckan. När programmet startas hörs ett pip.
Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om strömmen bryts,
så stoppar programmet. Den startar igen från den punkt där det
avbröts, så snart luckan stängs eller strömmen kommer tillbaka.
7. PROGRAMSLUT
Programmets slut signaleras med ljudsignaler och programnumret blinkar på displayen. Öppna luckan och slå av
maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Vänta några minuter innan disken tas ut - för att undvika
brännskador.
Töm korgarna och börja med underkorgen.
För mer information om funktionerna kan du beställa häftet
Användning och Skötsel eller ladda ned den på webben genom att
följa instruktionerna på sista sidan.
OAVSIKTLIGA AVBROTT
Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under en
längre tid för att minimera elförbrukningen.
Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har
sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan
mängden diskmedel minskas i proportion.
RÅD OCH TIPS
TIPS
Innan korgarna fylles ska alla matrester avlägsnas från porslinet
och glasen ska tömmas. Du behöver inte skölja diskgodset
innan under rinnande vatten.
Placera porslinet så att det hålles ordentligt på plats och inte
välter; och placera behållare med öppningen nedåt och de
konkava/konvexa delarna snett, så att vattnet kan nå alla ytorna
och flöda fritt.
VARNING: lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte
spolarmarna från att rotera.
Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.
Mycket smutsig disk och pannor ska placeras i underkorgen för i
denna avdelning spolas vattnet med större kraft och ger bättre diskprestanda.
När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.
HYGIENDISK
För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen ska man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i
månaden. Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för
att rengöra din apparat.
OLÄMPLIGT DISKGODS
• Diskgods och bestick i trä.
• Ömtåliga dekorerade glas, konsthantverk och antikt porslin.
Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
• Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
• Diskgods i koppar och tenn.
• Diskgods som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.
Färg på glasdekorationer och delar i aluminium/silver kan
förändras och blekas under diskning. Vissa typer av glas (t.ex.
kristallföremål) kan även bli ogenomskinliga efter ett antal diskcykler.
SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN
• Använd endast glas och porslin som garanterats som
maskindisksäkert av tillverkaren.
• Använd ett milt diskmedel som lämpar sig för glas och
porslin för att undvika vita ränder på glasföremål.
• Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart
diskcykeln avslutats.
5
STÄLLA IN DISKGODSET
ÖVERKORG
UNDERKORG
Placera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.
För grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallrikar och
lock placeras bäst på sidorna för att undvika kontakt med spolarmen.
Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tallrikar eller i vågrätt läge (nedsänkta) för
att lättare ställa in grytor och salladsskålar.
(exempel på fyllning av
överkorgen)
JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN
Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge för att placera
skrymmande föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de
fällbara koppställen och skapa större utrymme uppåt och undvika
kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.
Överkorgen är försedd med en
Justeringsmekanism för överkorgen
(se bild). Lyft korgen utan att trycka på
spakarna genom att ta tag i korgens sidor
och släpp när korgen är stabil i sitt övre läge.
För att sätta tillbaka den i det nedre läget,
tryck på spakarna (A) på korgens sidor och
flytta korgen nedåt.
Vi rekommenderar att du inte justerar
höjden på korgen när den är full.
Höj eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.
(exempel på fyllning av underkorgen)
BESTICKKORG
Den modulära korgen är försedd med ett övre galler för bättre
placering av besticken. Bestickkorgen får endast placeras längs fram i
underkorgen.
A
FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE
De fällbara koppställen på sidorna kan
placeras på tre olika nivåer för att optimera
diskens placering i korgen.
Vinglas kan placeras säkert i de fällbara
koppställen genom att man för in glasens
fot i de motsvarande springorna.
För optimalt torkresultat ska man luta de
fällbara koppställen ytterligare. För att
ändra lutningen, dra upp det fällbara
koppstället, låt det glida något och placera
det enligt önskemål.
UTDRAGBAR KORG
Den övre korgen är utrustad med en utdragbar korg som kan användas
för mindre föremål och bestick. För optimal diskprestanda, undvik att
placera skrymmande föremål precis under korgen. Korgen är avtagbar.
6
Knivar och andra redskap med vassa kanter ska placeras i
bestickkorgen med spetsen vänd nedåt eller så ska de placeras
vågrätt i de fällbara hållarna i överkorgen.
Komponenter Zone Wash 3D
Zone Wash 3D använder extra jetstrålar som
finns både nedtill och upptill i diskmaskinen
(märkta med orange färg) för intensiv diskning
av mycket smutsig disk genom att låta
vattnet komma åt disken bättre.
Exempel: Placera kastruller och grytor vända
mot de nedre komponenterna
Zone Wash 3D och aktivera tillvalet
3D Zone Wash på kontrollpanelen.
SV
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
RENGÖRING AV FILTERENHETEN
RENGÖRING AV SPOLARMARNA
Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte igensätts och
avloppsvattnet rinner ut som det ska.
Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från diskvattnet och sen låter vattnet återcirkulera. De måste rengöras om du vill
uppnå bästa resultat för varje diskning.
I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som
vattnet spolas ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten icke-metallisk borste.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter
löst.
Efter flera diskningar, kontrollera filterenheten och rengör den noga vid
behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste samt följ instruktionerna nedan:
1. Vrid det runda filtret A moturs och dra ut det (Figur 1).
2. Avlägsna det skålformade filtret B genom att trycka lätt på sidoflikarna (Figur 2).
3. Låt det rostfria platta filtret C glida ut (Figur 3).
4. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester. TA ALDRIG
BORT diskcykelns pumpskydd (svart del) (Figur 4).
1
För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den
övre spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd
uppåt.
2
B
A
A
Den nedre spolarmen kan tas bort genom att man trycker på sidoflikarna och drar den uppåt.
RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN
C
3
4
Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid,
låt vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från
föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas, skulle vatteninloppet kunna blockeras och
diskmaskinen skadas.
Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på
rätt sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens effektivitet.
7
FELSÖKNING
Din diskmaskin fungerar inte som den ska.
Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.
PROBLEM
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRDER
Diskmaskinen
startar inte eller
lyder inte
kommandon.
Maskinen har inte anslutits till elnätet
på rätt sätt.
För in kontakten i uttaget.
Strömavbrott.
Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
Diskmaskinsluckan är inte stängd.
Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".
Den svarar inte på knapptryck.
Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV, slå sedan på
den efter cirka en minut och ställ på nytt in programmet.
Diskprogrammet är ännu inte avslutat.
Vänta till diskprogrammet är klart.
Tömningsslangen är böjd.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se Installation).
Diskhons avloppsrör är blockerat.
Rengör diskhons avloppsrör.
Filtret är igensatt av matrester
Rengör filtret (se RENGÖRING AV FILTERENHET).
Diskmaskinen
töms inte.
Tallrikarna skramlar mot varandra.
Diskmaskinen
bullrar för mycket.
Disken blir inte
ren.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för
användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN). Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen
TÖM (se TILLVAL OCH FUNKTIONER) och kör ett nytt program utan
diskmedel.
Porslinet har inte placerats rätt.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Spolarmarna kan inte rotera fritt, de
hindras av disken.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Diskprogrammet är för milt.
Välj ett lämpligt diskprogram (se PROGRAMTABELL).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN).
Sköljmedelsbehållarens lock är inte
ordentligt stängt.
Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
Filtret är smutsigt eller igensatt.
Rengör filterenheten (se SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL).
Det finns inget salt.
Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).
UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
För mer information, underhållsåtgärderna och felsökning, se
häftet Användning och Skötsel.
Du kan skaffa en kopia av häftet Användning och Skötsel genom:
• Kundtjänst: för telefonnumret, se garantihäftet.
• Nedladdning från webbsida: docs.hotpoint.eu
• QR-koden
KONTAKTA KUNDTJÄNST
När di kontaktar kundtjänst ska du meddela de koder
som visas på märkplåten som sitter invändigt till vänster eller höger på diskmaskinens lucka. Telefonnummer finns i garantihäftet eller på hemsida:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TEKNISKT DATABLAD
Tekniska data med information om energiförbrukning
kan laddas ner från hemsida docs.hotpoint.eu
400011343044
01/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising