Whirlpool | HIO 3C23 WF | Setup and user guide | Whirlpool HIO 3C23 WF Naudotojo gidas

Whirlpool HIO 3C23 WF Naudotojo gidas
LT
KASDIENIO NAUDOJIMO
VADOVAS
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE HOTPOINT ARISTON
GAMINĮ. Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
užregistruokite savo prietaisą svetainėje:
www.hotpoint.eu/register
Saugos instrukcijas bei naudojimo ir priežiūros
vadovą galite atsisiųsti apsilankę mūsų svetainėje
docs.hotpoint.eu ir įvykdę šios brošiūros nugarėlėje
pateikiamus nurodymus.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite sveikatos ir saugos vadovą.
GAMINIO APRAŠYMAS
PRIETAISAS
3
4
7
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
1
9
5
6
8
11
10
Viršutinė lentynėlė
Įrankių lentynėlė
Užlenkiami skydeliai
Viršutinės lentynėlės aukščio reguliatorius
Viršutinė purkštuko alkūnė
Apatinė lentynėlė
Apatinė purkštuko alkūnė
Filtrų blokas
Druskos talpykla
Ploviklio ir skalavimo skysčio dozatorius
Duomenų plokštelė
Valdymo skydelis
0000 000 00000
12
VALDYMO SKYDELIS
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3 4
5
6 7 8
9
Įjungimo / Išjungimo / nustatymo iš naujo mygtukas su
indikatoriaus lempute
Programos pasirinkimo mygtukas
Druskos papildymo indikatoriaus lemputė
Skalavimo skysčio papildymo indikatoriaus lemputė
Programos numeris ir delsos laiko indikatorius
10
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11
Atidėjimo indikatoriaus lemputė
Ekranas
„Zone Wash 3D“ indikatoriaus lemputė
Atidėjimo mygtukas
Pasirinkt. zonos mygtukas „Zone Wash 3D“
Tabletės mygtukas su indikatoriaus lempute
1
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
DRUSKA, SKALAVIMO SKYSTIS IR PLOVIKLIS
PATARIMAI NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ
Sumontavę prietaisą išimkite stabdiklius iš lentynėlių ir elastingus
tvirtinamuosius elementus iš viršutinės lentynėlės.
DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS
Naudojant druską ant indų ir prietaiso funkcinių dalių nesikaupia kalkių nuosėdos.
• Svarbu pasirūpinti, kad druskos talpykla niekada nebūtų tuščia.
• Labai svarbu, kad nustatytumėte vandens kietumą.
Druskos talpykla yra apatinėje indaplovės dalyje (žr. PROGRAMŲ
APRAŠYMĄ) ir ją reikia užpildyti, kai valdymo skydelyje užsidega
DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus lemputė .
1. Išimkite apatinę lentynėlę ir atsukite talpyklos
dangtelį (sukite prieš laikrodžio rodyklę).
2. Tik atliekant pirmą kartą: pripildykite druskos
talpyklą su vandeniu.
3. Įstatykite piltuvėlį (žr. paveikslėlį) ir pripildykite
druskos talpyklą iki pat jos kraštų (apie 1 kg);
gali būti, kad ištekės šiek tiek vandens.
4. Išimkite piltuvėlį ir nušluostykite druskos
likučius nuo angos.
Dangtelį būtinai gerai užsukite, kad veikiant plovimo programai į talpyklą nepatektų ploviklis (tai gali nepataisomai sugadinti vandens
minkštinimo įtaisą).
Kiekvieną kartą, kai reikia pridėti druskos, procedūrą būtina atlikti
prieš pradedant plovimo ciklą.
VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS
Kad vandens minkštinimo įtaisas veiktų tinkamai, labai svarbu, kad
vandens kietumas būtų nustatytas pagal tikrąjį vandens kietumą jūsų
namuose. Šią informaciją galite gauti iš vietinio vandens tiekėjo.
Gamykloje nustatomas vidutinis (3) vandens kietumas.
• Paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką prietaisą įjunkite.
• Paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką prietaisą išjunkite.
• Paspauskite ir 5 sek. palaikykite P mygtuką, kol pasigirs signalas.
• Paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką prietaisą įjunkite.
• Pradės mirksėti šiuo metu pasirinkto lygio numeris ir druskos
indikatoriaus lemputė
• Paspausdami mygtuką P pasirinkite reikiamą kietumo lygį
(žr. VANDENS KIETUMO LENTELĘ).
Vandens kietumo lentelė
Lygis
°dH
°fH
Vokiškieji laipsniai
Prancūziškieji laipsniai
0-6
0 - 10
1
Minkštas
2
Vidutinis
7 - 11
11 - 20
3
Vidurkis
12 - 17
21 - 30
4
Kietas
18 - 34
31 - 60
5
Labai kietas
35 - 50
61 - 90
• Paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką prietaisą išjunkite.
Nustatymas baigtas!
Atlikę šiuos veiksmus paleiskite programą palikdami prietaisą tuščią.
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą druską.
Kai visą druską supilsite į prietaisą, DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus
lemputė užges.
Jei druskos indo nepripildysite, galite sugadinti vandens
minkštinimo įtaisą ir kaitinimo elementą.
2
SKALAVIMO SKYSČIO DOZATORIAUS PILDYMAS
Skalavimo skystis padeda lengviau išdžiovinti indus. Skalavimo skysčio
dozatorių A reikėtų pripildyti, kai valdymo skydelyje užsidega
SKALAVIMO SKYSČIO PAPILDYMO indikatoriaus lemputė .
35
25
MA X
B
A
1. Paspausdami ir patraukdami aukštyn dangtelio fiksatorių atidarykite
dozatorių B.
2. Atsargiai įpilkite skalavimo skysčio iki maksimalaus lygio žymos (110
ml) – nepripilkite per daug. Jei taip kartais nutiktų, iškart nuvalykite išsipylusį skystį sausa šluoste.
3. Uždarydami paspauskite dangtelį, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Skalavimo skysčio NIEKADA nepilkite tiesiai į indaplovę.
SKALAVIMO SKYSČIO DOZAVIMO REGULIAVIMAS
Jei nesate visiškai patenkinti džiovimo rezultatais, galite pareguliuoti
naudojamo skalavimo skysčio kiekį.
• Spausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką indaplovę įjunkite.
• Spausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką ją išjunkite.
• Triskart paspauskite mygtuką P – pasigirs signalas.
• Spausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką ją įjunkite.
• Pradės mirksėti šiuo metu pasirinkto lygio numeris ir skalavimo
skysčio indikatoriaus lemputė.
• Paspausdami mygtuką P pasirinkite skalavimo skysčio kiekį.
• Spausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką ją išjunkite.
Nustatymas baigtas!
Jei skalavimo skysčio lygį nustatysite kaip NULIS (EKO), skalavimo skystis
nebus naudojamas. Pasibaigus skalavimo skysčiui ŽEMO SKALAVIMO
SKYSČIO LYGIO indikatoriaus lemputė neužsidegs.
Atsižvelgiant į naudojamos indaplovės modelį galima nustatyti iki 5 lygių.
Gamyklinis nustatymas yra pritaikytas kiekvienam modeliui, vykdydami
aukščiau pateiktus nurodymus, patikrinkite ar jis skirtas jūsų mašinai.
• Jei ant indų matote melsvus dryžius, nustatykite žemesnį skaičių (1-2).
• Jei ant indų matote vandens lašelius arba kalkių nuosėdų žymes,
nustatykite didesnį skaičių (3-4).
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
Jei norite atidaryti ploviklio dozatorių, naudokite atidarymo
įtaisą A. Ploviklio pilkite tik į sausą dozatorių B. Parengiamojo
plovimo ploviklio kiekį įdėkite tiesiai į indaplovę.
1. Matuodami ploviklio kiekį vadovaukitės anksčiau pateikta informacija,
kad įdėtumėte tinkamą jo kiekį. Dozatoriaus B viduje yra žymos, kurios
B
padės pasirinkti tinkamą ploviklio
A
kiekį.
2. Pašalinkite ploviklio likučius iš dozatoriaus kampų, tada uždarykite dangtelį taip, kad jis spragtelėtų.
3. Traukdami aukštyn, kol uždarymo įtaisas užsifiksuos vietoje, uždarykite ploviklio dozatoriaus dangtelį.
Ploviklio dozatorius automatiškai atsidarys reikiamu metu vykdant
programą. Jei naudojami universalūs plovikliai, rekomenduojame
paspausti mygtuką TABLETĖ, nes juo programa sureguliuojama taip,
kad visada būtų pasiekti geriausi plovimo ir džiovinimo rezultatai.
LT
Programa
ActivEco
Džiovinimo
etapas
PROGRAMŲ LENTELĖ
Ploviklio
talpykla
Galimos parinktys *)
Indapl
ovės
vidus
B
Plovimo programos
trukmė
(h:min)**)
Vandens
sąnaudos
(litrai ciklui)
Energijos
sąnaudos
(kWh/ ciklui)
3:10
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
1. Ekonominė
50°
2. Automatinė
Intensyvi
65°
3. Automatinė
Įprastinė
55°
4. Automatinė
trumpa
50°
-
-
-
0:55 - 1:20
13,0 - 14,5
1,15 - 1,25
5. Express 30’
50°
-
-
-
0:30
9,0
0,55
6. Geros nakties
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
7. Sanitarinė
65°
-
-
1:40
10,0
1,30
0:12
4,5
0,01
0:50
8,0
0,85
8. Parengiamasis plovimas
9. Savaiminio
valymo
-
-
-
-
-
-
65°
-
-
-
-
Ekonominės programos duomenys yra apskaičiuoti laboratorijos sąlygomis vadovaujantis Europos standarto EN 50242 reikalavimais.
Pastaba bandymų laboratorijoms: dėl informacijos apie lyginamuosius Europos standartus rašykite adresu: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Pirminis lėkščių apdorojimas nereikalingas prieš visas programas.
*) Vienu metu galima naudoti ne visas parinktis.
**) Ekrane arba lankstinuke nurodoma programos trukmė yra apytiksliai apskaičiuota esant standartinėms sąlygoms. Tikrasis laikas gali keistis dėl
daugelio veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, patalpos temperatūros, ploviklio kiekio, įkrovos kiekio ir tipo, įkrovos paskirstymo,
papildomai pasirinktų parinkčių ir jutiklio kalibravimo. Dėl jutiklio kalibravimo programos trukmė gali pailgėti iki 20 min.
Sąnaudos budėjimo režimu: Sąnaudos palikus prietaisą įjungtą: 6 W – sąnaudos išjungus: 0,5 W
PROGRAMŲ APRAŠYMAS
Plovimo ciklo pasirinkimo nurodymai.
EKONOMINĖ
Įprastai nešvarūs indai. Standartinė programa efektyviausiai veikia
tada, kai suvartojamas kombinuotas energijos ir vandens kiekis.
AUTOMATINĖ INTENSYVI
Automatinė programa stipriai nešvariems indams ir keptuvėms (netinka jautriems indams).
AUTOMATINĖ ĮPRASTINĖ
Automatinė programa įprastai nešvarioms keptuvėms ir indams.
AUTOMATINĖ TRUMPA
Automatinė programa ribotam įprastai nešvarių indų kiekiui. Užtikrinamas
optimalus plovimas per trumpesnį laiką.
EXPRESS 30’
Programą rekomenduojama naudoti šiek tiek nešvariems indams, prie
kurių nėra pridžiuvusių maisto likučių.
GEROS NAKTIES
Tinka, kai prietaisą įjungiate nakčiai. Užtikrina optimalią švarą ir džiovinimą skleidžiant kuo mažiau triukšmo.
SANITARINĖ
Įprastai arba stipriai nešvarūs indai, kai reikia papildomo antibakterinio
plovimo. Gali būti naudojamas atliekant indaplovės techninę priežiūrą.
PARENGIAMASIS PLOVIMAS
Naudokite indams, kurie bus plaunami vėliau, paruošti. Šiai programai
nenaudojama jokio ploviklio.
SAVAIMINIO VALYMO
Programa gali būti naudojama atliekant indaplovės techninę priežiūrą.
Šios programos metu karštu vandeniu išplaunamas prietaiso vidus.
Pastabos.
Atkreipkite dėmesį, kad ciklai Express arbatinka Trumpa tik šiek tiek nešvariems indams.
Jei norite dar labiau sumažinti sąnaudas, indaplovę paleiskite tik
ją visiškai pripildę.
3
PARINKTYS IR FUNKCIJOS
PARINKTIS galima pasirinkti tiesiogiai paspaudus atitinkamą mygtuką (žr. PRIETAISŲ SKYDELĮ).
Jei parinktis negali būti naudojama su pasirinkta programa žr. PROGRAMŲ LENTELĘ, greitai 3 kartus sumirksės atitinkama
LED lemputė ir pasigirs signalas. Parinktis nebus įjungta.
ATIDĖJIMAS
Programos paleidimą galima atidėti pasirinktam laikui
nuo 1 iki 12 val.
1. Paspauskite ATIDĖJIMO mygtuką: ekrane pasirodys
atitinkamas simbolis; kaskart paspaudus mygtuką bus
didinamas laikas (1h, 2h ir t. t. didės iki 12h) nuo pasirinkto
plovimo ciklo pradžios.
2. asirinkite plovimo programą ir uždarykite dureles:
laikmatyje rodomas laikas bus pradėtas skaičiuoti atgaline
eiga;
3. Šiam laikui pasibaigus indikatoriaus lemputė užgesta, o
plovimo ciklas pradedamas.
Jei norite pakeisti atidėjimo laiką ir pasirinkti trumpesni
laikotarpį, paspauskite ATIDĖJIMO mygtuką. Jei norite
atšaukti, spaudinėkite mygtuką, kol pasirinkto paleidimo
atidėjimo indikatoriaus lempute užges.
Plovimo programa automatiškai bus paleista vos
uždarius dureles.
Atidėjimo funkcijos negalima įjungti, kai plovimo ciklas
paleidžiamas.
3D ZONE WASH
Parinktis veikia naudojant vieną lentynėlę. Rekomenduojame
naudoti pasirinkus įprastą ir intensyvų ciklą – Dėl papildomų
3D vandens čiurkšlių angos apačioje, ZONE WASH 3D (zoninio
plovimo) parinktis suteikia galimybę taupyti energiją ir
padidinti indaplovės efektyvumą:
• ZONE WASH 3D (zoninis plovimas) + ĮPRASTAS CIKLAS:
sumažinkite energijos sąnaudas iki 40%.
• ZONE WASH 3D (zoninis plovimas) + INTENSYVUS CIKLAS:
šis ciklas padidina plovimo efektyvumą iki 40%. jis
puikiai tinka stipriai suteptiems indams, pvz., puodams
ir keptuvėms, stipriai apsinešusiems indams arba sunkiai
išplaunamiems indams (trintuvėms, daržovių pjaustyklėms,
stalo įrankiams).
Kaip suaktyvinti parinktį:
1. Pasirinkite tinkamą ciklą.
2. Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas indus plauna
visose lentynėlėse.Jei norite indus plauti tik tam tikroje
lentynėlėje, spaudinėkite šį mygtuką:
rodoma ekrane (tik apatinė lentynėlė)
rodoma ekrane (tik viršutinė lentynėlė)
rodoma ekrane (tik įrankių lentynėlė)
rodoma ekrane (parinktis išjungta, o prietaisas plaus indus
visose lentynėlėse).
Atminkite, kad indus reikia sudėti tik į pasirinktą lentynėlę.
4
TABLETĖ
Šis nustatymas leidžia optimaliai sureguliuoti programą
pagal naudojamo ploviklio tipą. Jei naudojate universalius
ploviklius tabletėmis (kurių 1 dozėje skalavimo skystis,
druska ir ploviklis), paspauskite TABLETĖS mygtuką (užsidegs
indikatoriaus lemputė).
Jei naudojate miltelinį ar skystą ploviklį, šią parinktį reikia
išjungti.
ActivEco
ActivEco yra patogi džiovinimo sistema, kuri automatiškai atidaro
dureles džiovinimo fazės metu ar po jos, kad visada būtų užtikrinami
puikūs džiovinimo rezultatai. Durelės atsidaro, kai temperatūra yra saugi
jūsų virtuvės baldams, todėl durelės nebus atidaromos, jei naudojama
POWER CLEAN arba SHORT TIME parinktis.
Kaip papildoma apsauga nuo garų kartu su indaplove pridedama
speciali apsauginė plėvelė. Kaip sumontuoti apsauginę plėvelę, žiūrėkite
ĮRENGIMO VADOVĄ.
ActivEco funkciją naudotojas gali išjungti tokiu būdu:
1. Eikite į indaplovės programinės įrangos meniu paspaudę ir laikydami
mygtuką P (6 sekundes).
2. Jūs persijungėte į ActivEco valdymo meniu, kuriame galite pakeisti
ActivEco veikimo būseną spausdami mygtuką P:
E – įjungtas
d – išjungtas
Kad patvirtintumėte keitimus ir išeitumėte iš valdymo meniu,
paspauskite ir palaikykite mygtuką P (3 sekundes).
LT
KASDIENIS NAUDOJIMAS
1.
PATIKRINKITE PRIJUNGIMĄ PRIE VANDENTIEKIO
Patikrinkite, ar indaplovė prijungta prie vandentiekio sistemos ir
atidarytas čiaupas.
VEIKIANČIOS PROGRAMOS KOREGAVIMAS
2.
ĮJUNKITE INDAPLOVĘ
Atidarykite dureles ir paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką.
3.
SUDĖKITE INDUS Į LENTYNĖLES
(žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES)
Jei pasirinkote netinkamą programą, ją galima pakeisti, jei ji ką tik
prasidėjo: atidarykite dureles, paspauskite ir palaikykite Įjungimo /
Išjungimo mygtuką, kad prietaisą išjungtumėte.
Prietaisą vėl įjunkite paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką ir
pasirinkite naują plovimo ciklą ir reikiamas parinktis; paleiskite ciklą
uždarydami dureles.
4.
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
(žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
PAPILDOMŲ INDŲ ĮDĖJIMAS
5.
PASIRINKITE PROGRAMĄ IR PRITAIKYKITE CIKLĄ
Pagal indų tipą ir jų nešvarumo lygį (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ)
paspausdami mygtuką P pasirinkite tinkamą programą.
Pasirinkite reikiamas parinktis (žr. PARINKTYS IR FUNKCIJOS).
6.
PALEISKITE
Paspausdami uždarykite dureles. Programai prasidėjus pasigirs
signalas.
7.
PLOVIMO CIKLO PABAIGA
Iš skalbimo ciklo pabaigoje yra nurodyta pypsi ir mirksintis iš plovimo ciklų skaičiaus ekrane. Atidarykite dureles ir išjunkite prietaisą
paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką.
Prieš išimdami indus palaukite kelias minutes, kad
nenusidegintumėte.
Išimkite indus iš lentynėlių pradėdami nuo apatinės.
Neišjungę prietaiso atidarykite dureles (saugokitės KARŠTŲ garų!) ir
įdėkite indus į indaplovę. Uždarykite dureles ir ciklas bus tęsiamas nuo
tos vietos, kurioje jis buvo nutrauktas.
ATSITIKTINIAI CIKLO PERTRAUKIMAI
Jei plovimo ciklo metu atidarysite dureles arba nutrūks elektros
tiekimas, ciklas bus sustabdytas. Ciklas pradedamas nuo pertraukimo
vietos, kai uždaromos durelės arba atnaujinamas elektros tiekimas.
Jei reikia daugiau informacijos apie funkcijas, galite paprašyti naudojimo ir
priežiūros vadovo arba jį atsisiųsti iš žiniatinklio vykdydami paskutiniame
puslapyje pateikiamus nurodymus.
Po tam tikro neaktyvumo laiko prietaisas išsijungs automatiškai, kad
būtų sumažintos elektros energijos sąnaudos. Jei indai sutepti tik
šiek tiek arba jei juos nuskalavote vandeniu prieš dėdami į indaplovę, atitinkamai sumažinkite naudojamą ploviklio kiekį.
PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS
PATARIMAI
Prieš dėdami į krepšius nuo indų pašalinkite visus maisto likučius, o
stiklines išpilkite. Skalauti po tekančiu vandeniu nereikia.
Indus sudėkite taip, kad jie tvirtai laikytųsi vietoje ir neapvirstų; indus
sudėkite angomis žemyn, o įgaubtas / išgaubtas dalis – įstrižai, taip vanduo
pasieks visus paviršius ir galės laisvai tekėti.
Perspėjimas: dangteliai, rankenėlės, padėklai ir kepimo skardos
netrukdo mentėms su purkštukais suktis.
Visus smulkius daiktus sudėkite į įrankių krepšį.
Stipriai nešvarius indus ir keptuves dėkite į apatinį krepšį, nes šiame
skyriuje vandens srovė yra stipresnė, todėl plaunama intensyviau.
Sukrovę indus į prietaisą įsitikinkite, ar laisvai sukasi mentes su
purkštukais.
HIGIENA
Kad išvengtumėte kvapų ir indaplovėje susikaupusių nešvarumų, bent
kartą per mėnesį paleiskite aukštos temperatūros programą. Įdėkite
šaukštelį ploviklio ir paleiskite programą be įkrovos, kad prietaisą
išplautumėte.
NETINKAMI INDAI
• Mediniai indai ir įrankiai.
• Jautrios dekoruotos stiklinės, meno dirbiniai ir antikvariniais indai. Šių indų
papuošimai nėra atsparūs.
• Dalys iš sintetinių medžiagų nėra atsparios aukštai temperatūrai.
• Variniai ir alaviniai indai.
• Indai sutepti pelenais, vašku, tepalu ar rašalu.
Plaunant stiklinių indų spalvoti papuošimai ir aliumininės / sidabro
detalės gali pakeisti spalvą ir išblukti. Be to, po kelių plovimo ciklų tam
tikrų tipų stiklo (pvz., krištolo) indai gali tapti matiniais.
STIKLO IR INDŲ PAŽEIDIMAI
• Naudokite tik stiklinius ir porcelianinius indus, kurių gamintojas nurodo,
jog juos saugu plauti indaplovėje.
• Naudokite švelnų ploviklį, kuris tinka indams.
• Stiklines, taures ar indus iš indaplovės išimkite kuo greičiau pasibaigus
plovimo ciklui.
5
DĖJIMAS Į LENTYNĖLES
ĮRANKIŲ LENTYNĖLĖ
REGULIUOJAMOS PADĖTIES UŽLENKIAMI SKYDELIAI
Trečioji lentynėlė skirta specialiai
įrankiams sudėti. Įrankius sudėkite
taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
Įrankius sudėjus atskirame
skyriuje lengviau juos surinkti
baigus plauti, be to, pagerinami
plovimo ir džiovinimo rezultatai
Šoninius užlenkiamus skydelius galima
nustatyti trijuose skirtinguose aukščiuose,
kad būtų patogiau sudėti indus lentynėlės
viduje.
Vyno taures galima saugiai dėti įužlenkiamus
skydelius – tiesiog kiekvienos taurės kojelę
įstatykite į atitinkamą angą.
Kad džiovinama būtų efektyviai, užlenkiamus
skydelius labiau palenkite. Jei norite pakeisti
palenkimo kampą, pakelkite skydelį aukštyn,
stipriai pastumkite jį ir nustatykite reikiamą
padėtį.
Peilius ir kitus aštrius įrankius būtinai dėkite ašmenimis žemyn.
Lentynėlės geometrinė forma
leidžia jos viduryje sudėti tokius
nedidelius indus kaip kavos
puodeliai.
APATINĖ LENTYNĖLĖ
Puodams, dangčiams, lėkštėms, salotinėms, įrankiams ir pan. Dideles
lėkštes ir dangčius geriausia dėti kraštuose, kad jie netrukdytų
mentėms su purkštukais.
Apatinėje lentynėlėje yra pakeliamas atramos, kurias galima naudoti
vertikalioje padėtyje, kai reikia sudėti lėkštes, arba horizontalioje
padėtyje, kad būtų galima sudėti keptuves ir salotines.
VIRŠUTINĖ LENTYNĖLĖ
Sudėkite jautrius ir lengvus indus: stiklines, puodelius, lėkšteles, žemas
salotines.
(indų dėjimo apatinėje lentynėlėje pavyzdys)
ZONE WASH 3D (zoninio plovimo)
(indų dėjimo viršutinėje lentynėlėje pavyzdys)
VIRŠUTINĖS LENTYNĖLĖS AUKŠČIO REGULIAVIMAS
Viršutinės lentynėlės aukštį galima reguliuoti: viršutinė padėtis yra
skirta dideliems indams apatiniame krepšyje sudėti, o apatinė – kad
išnaudotumėte visas atlenkiamas atramas ir sukurtumėte daugiau
vietos viršuje, o apatinėje lentynėlėje sudėti daiktai nesiliestų.
Viršutinėje lentynėlėje yra įrengtas
aukščio reguliatorius (žr. pav.),
nespausdami svirčių kelkite ją aukštyn
tiesiog laikydami už lentynėlės kraštų, kol
ji stabiliai užsifiksuos viršutinėje padėtyje.
A
Jei lentynėlę vėl norite nuleisti,
paspauskite svirtis A lentynėlės šonuose ir
nuleiskite krepšį žemyn.
Primygtinai rekomenduojame lentynėlės
aukščio nereguliuoti, kai ji pilna.
NIEKADA nebandykite lentynėlės nuleisti ar
pakelti tik vienoje pusėje.
6
Zone Wash 3D (zoninis plovimas) naudoja
papildomas vandens čiurkšles apatinėje ir
viršutinėje indaplovės dalyje (pažymėta
oranžine spalva), kad labai nešvarūs indai
būtų intensyviau plaunami geriau
padengiant juos vandeniu.
Pavyzdys: sudėkite apverstus puodus
ir troškintuvus apatinėje Zone Wash 3D
(zoninio plovimo) lentynoje ir skydelyje
suaktyvinkite Zone Wash 3D
(zoninio plovimo) parinktį.
LT
PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
FILTRŲ BLOKO VALYMAS
Reguliariai valykite filtrus, kad jie neužsikištų ir tinkamai ištekėtų
panaudotas vanduo.
Filtrų bloką sudaro trys filtrai, kurie iš plovimo vandens pašalina maisto
likučius ir recirkuliuoja vandenį: kad plaunama būtų tinkamai, turite
pasirūpinti, kad būtų švarūs.
Indaplovę draudžiama naudoti be filtrų arba netinkamai
pritvirtinus filtrus.
Po kelių plovimų patikrinkite filtrų bloką ir prireikus jį gerai išplaukite
po tekančiu vandeniu naudodami nemetalinį šepetėlį ir laikydamiesi
toliau pateikiamų nurodymų:
PURKŠTUKŲ ALKŪNIŲ VALYMAS
Kartais maisto likučiai gali įstrigti purkštukų alkūnėse ir užkišti angas,
per kurias purškiamas vanduo. Todėl rekomenduojama kartkartėmis
patikrinti alkūnes ir nuvalyti jas nedideliu nemetaliniu šepetėliu.
1. Pasukite cilindro formos filtrą A prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį
(1 pav.).
2. Nuimkite filtro dangtelį B šiek tiek paspausdami šoninius fiksatorius
(2 pav.).
3. Ištraukite nerūdijančiojo plieno plokštelės filtrą C (3 pav.).
4. Patikrinkite ir pašalinkite susikaupusius maisto likučius. NIEKADA
NENUIMKITE plovimo ciklo siurblio apsaugos (juodos detalės) (4
pav.).
1
Jei reikia nuimti viršutinę purkštukų alkūnę, pasukite plastikinį
fiksavimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę. Viršutinę purkštukų alkūnę
reikia įstatyti taip, kad pusė su daugiau angų būtų nukreipta aukštyn.
2
B
A
A
Apatinę purkštukų alkūnę galima nuimti patraukiant aukštyn.
VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNOS VALYMAS
Jei vandens žarnos yra naujos arba buvo ilgai nenaudojamos, prieš
prijungdami reikiamose vietose paleiskite vandenį ir patikrinkite, ar jis
švarus ir jame nėra nešvarumų. Jei nesiimsite šių atsargumo
priemonių, vandens įleidimo anga gali užsikišti, o indaplovė gali sugesti.
C
3
4
Išplovę filtrus vėl įstatykite filtrų bloką ir tinkamai užfiksuokite jį vietoje. Tai labai svarbu norint užtikrinti tinkamą indaplovės veikimą.
7
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Indaplovė gali neveikti tinkamai.
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, pabandykite problemą išspręsti naudojantis toliau pateikiamu sąrašu.
PROBLEMOS GALIMOS PRIEŽASTYS
Indaplovė
neįsijungia
arba neatsako į
komandas.
Indaplovė
neišleidžia
vandens.
Indaplovė
skleidžia didelį
triukšmą.
Indai nešvarūs.
SPRENDIMAI
Prietaisas yra netinkamai prijungtas prie maitinimo.
Nutrūko elektros energijos tiekimas.
Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
Neuždarytos indaplovės durelės.
Stipriai pastumkite dureles, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Prietaisas neatsako į komandas.
Prietaisą išjunkite paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką, maždaug
po minutės vėl jį įjunkite ir iš naujo nustatykite programą.
Palaukite, kol baigsis plovimo ciklas.
Dar nesibaigė plovimo ciklas.
Užlenkta išleidimo žarna.
Užsikišo praustuvo išleidimo
vamzdis.
Dėl susikaupusių maisto likučių
užsikišo filtras
Vienas į kitą daužosi indai.
Atnaujinus elektros energijos tiekimą, indaplovė bus paleista automatiškai.
Patikrinkite, ar neužlenkta išleidimo žarna (žr. MONTAVIMO INSTRUKCIJAS).
Išvalykite praustuvo išleidimo vamzdį.
Išvalykite filtrą (žr. FILTRŲ BLOKO VALYMAS).
Indai buvo netinkamai sudėti.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Netinkamai pamatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms
(žr. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS). Iš naujo nustatykite indaplovę –
paspauskite IŠLEIDIMO mygtuką (žr. PARINKTYS IR FUNKCIJOS) ir paleiskite naują programą be ploviklio.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Purkštukų alkūnės negali laisvai
suktis, joms trukdo indai.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Plovimo ciklas per švelnus.
Pasirinkite tinkamą plovimo ciklą (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
Susidarė didžiulis kiekis putų.
Netinkamai pamatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms (žr.
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS).
Netinkamai uždarėte skalavimo
skysčio skyriaus dangtelį.
Patikrinkite, ar uždarytas skalavimo skysčio dozatoriaus dangtelis.
Filtras yra nešvarus arba užsikišęs.
Išplaukite filtrų bloką (žr. PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA).
Nebėra druskos.
Pripildykite druskos talpyklą (žr. DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS).
Susidarė didžiulis kiekis putų.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR SUTRIKIMŲ ŠALINIMO
NURODYMAI
Jei reikia daugiau informacijos, norite peržiūrėti techninės priežiūros
procedūras ir sutrikimų šalinimo nurodymus, žr. Naudojimo ir priežiūros
vadovą.
Naudojimo ir priežiūros vadovą galite gauti šiais būdais:
• iš paslaugų po pardavimo centro; telefono numeris nurodytas garantiniame lankstinuke;
• atsisiųsdami iš svetainės: docs.hotpoint.eu
• naudodami QR kodą:
SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRU
Kreipdamiesi į paslaugų po pardavimo
tarnybą turite pateikti kodus, nurodytus
duomenų lentelėje, esančioje kairėje ar
dešinėje vidinės indaplovės durelių dalies
pusėje. Telefono numeris yra nurodytas garantijos sąlygų lankstinuke arba svetainėje:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
Techninius duomenis su energijos sąnaudų informacija galima
atsisiųsti iš svetainės: docs.hotpoint.eu
400011361877B
04/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising