Whirlpool | WIO 3T223 PFG E | Setup and user guide | Whirlpool WIO 3T223 PFG E Uživatelská příručka

Whirlpool WIO 3T223 PFG E Uživatelská příručka
CS
PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY WHIRLPOOL. Pro získání komplexnější asistence zaregistrujte prosím svůj spotřebič na:
www.whirlpool.eu/register
Bezpečnostní pokyny a Návod k použití a údržbě
můžete stáhnout z našich webových stránek docs.
whirlpool.eu přičemž se držte i instrukcí uvedených
na zadní straně této brožury.
Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte průvodce s názvem Zdraví a bezpečnost.
POPIS SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
Horní koš
Příborová zásuvka
Sklopné klapky
Výškové nastavení horního koše
Horní ostřikovací rameno
Dolní koš
Volná zóna
Dolní ostřikovací rameno
Sestava filtru
Zásobník na sůl
Dávkovače mycího prostředku a leštidla
Typový štítek
Ovládací panel
0000 000 00000
13
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3 4
5
6 7 8
9
Tlačítko „zapnout-vypnout/vynulovat“ s kontrolkou
Tlačítko volby programu
Kontrolka „Doplnění soli“
Kontrolka „Nedostatek leštidla“
Ukazatel čísla programu a doby odložení spuštění myčky
Kontrolka „Odložený start“
Displej
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Kontrolka funkce „MultiZone“
Tlačítko „Odložený start“
Tlačítko „MultiZone“
Tlačítko Turbo s kontrolkou
Tlačítko „Power Clean®“ s kontrolkou
Tlačítko „Prášek/Tableta“ (Tab) s kontrolkou
1
PRVNÍ POUŽITÍ
SŮL, LEŠTIDLO A MYCÍ PŘÍPRAVEK
RADY PRO PRVNÍ POUŽITÍ
Po instalaci odstraňte zarážky z košů a pružné upevňovací prvky
z horního koše.
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI
Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na nádobí
a funkčních součástech myčky.
• Je důležité, aby zásobník soli nikdy nezůstal prázdný.
• Nastavení tvrdosti vody je důležité.
Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz POPIS PROGRAMŮ)
a měl by být doplněn pokaždé, když na ovládacím panelu svítí kontrolka DOPLNIT SŮL .
1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2. Následující kroky provádějte pouze při prvním
použití: Naplňte zásobník soli vodou.
3. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník solí až po okraj (přibližně 1 kg); odtékání
určitého množství vody je přitom normální.
4. Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou
sůl.
Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal
při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému
poškození změkčovače vody).
Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit
před začátkem mycího cyklu.
NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Podržte tlačítko P stisknuté po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Aktuální nastavení úrovně a kontrolka soli blikají.
• Stiskněte tlačítko P pro výběr požadované úrovně tvrdosti vody
(viz TABULKA TVRDOSTI VODY).
Tabulka tvrdosti vody
°dH
°fH
Německé stupně
Francouzské stupně
1
Měkká
0-6
0 - 10
2
Střední
7 - 11
11 - 20
3
Středně tvrdá
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
18 - 34
31 - 60
5
Velmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
• Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Po dokončení tohoto úkonu spusťte mycí program naprázdno (bez
nádobí).
Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.
Poté, co do myčky nasypete sůl, zhasne kontrolka „DOPLNĚNÍ SOLI“.
Nedoplníte-li sůl do zásobníku, může dojít k poškození změkčovače vody a topení.
2
Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla A by měl být doplněn
pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka„NEDOSTATEK
LEŠTIDLA“ .
35
25
MA X
B
A
1. Stlačením a zatažením páčky na víku zásobník B otevřete.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110ml) vyznačenou
ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelití. Pokud dojde k rozlití,
setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.
NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.
NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA
Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství
použitého leštidla.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Stiskněte tlačítko P třikrát a uslyšíte pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Aktuální nastavení a kontrolka leštidla blikají.
Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost
vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody.
Tovární nastavení je (3) – průměrná tvrdost.
Stupeň
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA
• Stiskem tlačítka P zvolte úroveň dávkování leštidla.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na „NULA“ (ECO), nebude
dávkováno žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka „NEDOSTATEK
LEŠTIDLA“ se nerozsvítí. V závislosti na konkrétním modelu myčky lze
nastavit maximálně 5 úrovně. Tovární nastavení je specifické pro daný
model. Řiďte se prosím výše uvedeným pokynem, abyste ověřili konkrétní nastavení vaší myčky.
• Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké
hodnoty (1-2).
• Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (3-4).
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
K otevření zásobníku mycího prostředku použijte otevírací prvek A.
Dávkujte mycí prostředek výhradně do suchého zásobníku B.
Prostředek pro předmytí dávkujte přímo do prostoru myčky.
1. Při dávkování mycího prostředku se
řiďte předchozími pokyny, abyste
odměřili správné množství. Uvnitř
zásobníku B se nacházejí značky,
B
které pomohou při dávkování
A
mycího prostředku.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku
z okraje zásobníku a pak jej zavřete
tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Tahem zavřete víčko zásobníku
mycího prostředku, dokud zavírací
prvek nezapadne na své místo.
Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na použitém programu.
Používáte-li tablety typu „vše v jednom“, doporučujeme stisknout
tlačítko TABLET, čímž se program přizpůsobí, aby bylo možno dosáhnout
ideálních mycích výsledků.
CS
Program
NaturalDry
Fáze sušení
TABULKA PROGRAMŮ
Dostupné funkce *)
Zásobník
mycího
prostředku
Prostor
myčky
B
Délka
mycího
programu
(h:min)**)
Spotřeba
vody
(litry/cyklus)
Spotřeba
energie
(kWh/cyklus)
1. „Úsporný
program“
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense ®
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. Intenzivní
65°
-
2:50
16,0
1,60
4. Denní
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Tichý
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Rychlý 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Křištál
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
1:40
10,0
1,30
-
-
0:50
8,0
0,85
-
8. Předmytí
9. Dezinfekce
65°
10. Automatické
čištění
65°
-
-
-
-
-
Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 50242.
Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.
*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.
**) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit
v závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí,
zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20min.
Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v zapnutém stavu: 6W – Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,5W
POPIS PROGRAMŮ
Pokyny pro výběr mycího cyklu.
„ÚSPORNÝ PROGRAM“
Běžně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program, který je
nejvýhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
6th SENSE®
Pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými nečistotami. Myčka zjistí
úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program.
Když senzor snímá úroveň znečištění nádobí, na displeji se zobrazí odpovídající symbol a aktualizuje se délka cyklu.
INTENZIVNÍ
Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve
(nepoužívat Ina jemné nádobí).
RYCHLÝ 30’
Program určený pro lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků.
KŘIŠŤÁL
Program pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty,
jako jsou například sklenice a hrnky.
PŘEDMYTÍ
Nádobí, které má být umyto později. V tomto programu se nepoužívá
žádný mycí prostředek.
DEZINFEKCE
Program s doplňkovým antibakteriálním účinkem je určen pro běžně
až silně zašpiněné nádobí.
AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ
DENNÍ
Program určený k provádění údržby myčky. Vyčistí vnitřek spotřebiče
pomocí horké vody.
TICHÝ
Poznámka:
Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako „Rychlý“ nebo „Fast“
jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádobí. Chcete-li dále snížit spotřebu, spouštějte myčku jen tehdy, je-li plná.
Běžně zašpiněné nádobí. Běžný každodenní program zajišťující optimální účinnost mytí a sušení v kratším čase.
Ideální pro noční provoz spotřebiče. Zajišťuje optimální účinnost mytí
a sušení při minimální hladině hluku.
3
MOŽNOSTI A FUNKCE
MOŽNOSTI lze volit přímo stiskem příslušného tlačítka (viz OVLÁDACÍ PANEL).
Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem (viz TABULKA PROGRAMŮ), příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a
ozve se zvukové znamení. Možnost nebude zvolena.
ODLOŽENÝ START
Start programu lze odložit o 1 až 12 hodin.
1. Stiskněte tlačítko „ODLOŽENÝ START“. Na displeji se objeví
příslušný symbol. Každým stiskem tlačítka se prodlužuje
doba odložení začátku mycího programu (1 h, 2 h atd. až
do max. 12 h).
2. Zvolte mycí program a zavřete dvířka: Časovač začne
odpočítávat.
3. Po vypršení stanoveného času kontrolka zhasne a mycí
program se automaticky spustí.
Chcete-li upravit dobu odloženého startu a zvolit kratší,
stiskněte tlačítko „Odložený start“. Pro zrušení stiskněte tlačítko
opakovaně, dokud nezhasne kontrolka „Odložený start“.
Po zavření dvířek se mycí program automaticky spustí.
Funkci„Odložený start“ nelze zvolit, pokud již program běží.
MULTIZONE
Pokud je k mytí pouze malé množství nádobí, lze využít funkci
„Poloviční náplň“ šetřící elektrickou energii, vodu a mycí
prostředek.
Vyberte program a stiskněte tlačítko „MULTIZONE“: na displeji
se zobrazí symbol zvoleného koše. Ve výchozím nastavení
myčka myje nádobí ve všech koších.
Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte
opakovaně toto tlačítko:
zobrazeno na displeji (pouze dolní koš
zobrazeno na displeji (pouze horní koš)
zobrazeno na displeji (pouze přihrádka na příbory);
zobrazeno na displeji (zvolená možnost je VYPNUTO a myčka
bude mýt nádobí ve všech koších).
Nezapomeňte nejprve vždy zcela naplnit pouze horní
nebo dolní koš a přiměřeným způsobem snížit množství
dávkovaného mycího prostředku.
TURBO
Tuto možnost lze použít pro zkrácení délky hlavních
programů při zachování stejné úrovně mytí a sušení. Po stisknutí tlačítka „TURBO“ se rozsvítí kontrolka. Možnost zrušíte
opětovným stisknutím tlačítka.
POWER CLEAN
Tato funkce umožňuje intenzivnější a výkonnější mytí v určité
oblasti dolního koše. Používá k tomu dodatečné vodní trysky.
Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců. Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci „Power Clean“ (rozsvítí se
kontrolka).
4
PRÁŠEK/TABLETA
Toto nastavení vám umožňuje přizpůsobit průběh programu
typu použitého mycího prostředku.
Stiskněte tlačítko TABLETA (rozsvítí se kontrolka rozsvítí),
používáte-li kombinované mycí prostředky ve formě tablet
(leštidlo, sůl amycí prostředek v jedné dávce).
Používáte-li mycí prostředek v prášku, měla by být tato
možnost vypnuta.
INDIKÁTOR PROVOZUR
Kontrolka LED svítící na podlahu indikuje, že myčkanádobí je v
provozu. Je možno zvolit jeden z následujících režimů:
a) Funkce vypnutá.
b) Po začátku cyklu se světlo rozsvítí na několik sekund,
v průběhu cyklu je zhasnuté a zabliká na konci cyklu.
c) Světlo svítí po celou dobu cyklu a bliká na jeho konci
(výchozí režim).
Pokud byl nastaven odložený start, rozsvítí se světlo buď na
prvních několik sekund, nebo svítí po celou dobu odpočítávání,
a to v závislosti na tom, zda byl nastaven režim b), nebo c).
Světlo se rozsvítí při každém otevření dveří. Pro výběr zvoleného režimu zapněte spotřebič a držte stisknuté tlačítko P, dokud
se na displeji nezobrazí jedno ze tří písmen, tisknutím tlačítka P
následně zvolte písmeno označující vybraný režim a přidržením
tlačítka P výběr potvrďte.
Poznámka: Pokud je aktivní systém otevírání dveří NaturalDry
a dojde k otevření dveří, nebude na konci cyklu blikat indikátor
stavu.
NaturalDry
NaturalDry je založen na konvenčním způsobu sušení, kdy se
automaticky otevírají dvířka během/po ukončení fáze sušení, aby byl
zajištěn každodenní mimořádný sušicí výkon. Dvířka se otevřou při
teplotě, která je bezpečná pro váš kuchyňský nábytek. Neotevřou se tedy
v případě, pokud jste zapnuli možnost POWER CLEAN® nebo „TURBO“.
Jako doplňkovou ochranu proti horké páře dodáváme k myčce speciálně
navrženou ochrannou fólii. Pro informace, jak postupovat při instalaci
ochranné fólie, nahlédněte prosím do INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY.
Funkci systému otevírání dvířek NaturalDry může uživatel deaktivovat
následovně:
1. Stiskem a podržením tlačítka P (6 sekund) přejděte do softwarové
nabídky „Myčka“.
2. Nyní se nacházíte v nabídce „Ovládání osvětlení“ (přečtěte si prosím
popis „INDIKÁTOR PROVOZU). Pokud si nepřejete nic měnit, stiskněte
a podrže prosím tlačítko P (dokud se jedno z obou písmen nezobrazí
na displeji).
3. Přepnuli jste do nabídky „Ovládání systému NaturalDry“ (systém
otevírání dvířek) a můžete změnit status funkce „NaturalDry“, a to
stiskem tlačítka P:
E – aktivováno d – deaktivováno
Pro potvrzení změny a opuštění této nabídky ovládání prosím stiskněte
a podržte tlačítko P (3 sekundy).
CS
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1.
ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI
Zkontrolujte, zda je myčka připojena k vodovodní síti a zda je
otevřený přívodní ventil.
2.
ZAPNĚTE MYČKU
Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
3.
VLOŽTE NÁDOBÍ
(viz PLNĚNÍ KOŠŮ)
4.
PLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
(viz TABULKA PROGRAMŮ).
5.
VYBERTE PROGRAM A PŘIZPŮSOBTE CYKLUS
Vyberte nejvhodnější program vzhledem k druhu nádobí a míře
jeho zašpinění (viz POPIS PROGRAMŮ) pomocí tlačítka P. Vyberte
požadované možnosti (viz MOŽNOSTI A FUNKCE).
6.
START
Mycí cyklus spustíte zavřením dvířek. Při spuštění programu zazní
pípnutí.
7.
KONEC MYCÍHO CYKLU
Konec mycího cyklu je indikován pípáním a blikáním čísla mycího cyklu
na displeji. Otevřete dvířka a vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Před vyklízením nádobí chvíli počkejte, předejdete tak popálení.
Vykliďte nádobí z košů – začněte spodním.
ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit, a to za
předpokladu, že od jeho startu uplynula pouze krátká chvíle: otevřete dvířka,
stiskněte a podržte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a spotřebič se vypne.
Stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ spotřebič opět zapněte a
zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi; Cyklus
spustíte uzavřením dvířek.
DODATEČNÉ PŘIDÁVÁNÍ NÁDOBÍ
Aniž byste spotřebič vypínali, otevřete dvířka (pozor na HORKOU páru!)
a vložte nádobí do myčky. Uzavřete dvířka a cyklus se spustí ve stejné fázi,
ve které byl přerušen.
NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ
Dojde-li k otevření dvířek v průběhu mycího cyklu nebo k výpadku
elektrického napájení, cyklus se zastaví. Cyklus bude pokračovat od
stejného okamžiku, kdy došlo k jeho přerušení, a to v okamžiku zavření
dvířek nebo obnovení dodávky elektrické energie.
Přejete-li si získat více informací o funkcích, na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH si
můžete podle pokynů na poslední straně vyžádat nebo stáhnout Návod
k použití a údržbě.
Spotřebič se při delší nečinnosti vypne, aby tak šetřil elektrickou
energii. Je-li nádobí znečištěno pouze lehce nebo bylo-li před
umístěním do myčky opláchnuto, snižte přiměřeně dávkování
mycího prostředku.
DOPORUČENÍ A TYPY
RADY
Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel a vyprázdněte
sklenice. Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou.
Uspořádejte nádobí vmyčce tak, aby pevně leželo na místě a nepřepadávalo;
nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými vypuklými povrchy šikmo, aby
voda měla přístup ke všem povrchům a zároveň mohla volně odtékat.
Varování: Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostřikovacím
ramenům myčky v pohybu.
Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.
Velmi znečištěné nádobí a hrnce umisťuje do spodního koše, protože
v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak dosáhnout lepší
výkonnosti.
Po naplnění myčky ověřte, že se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
HYGIENA
Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, spusťte nejméně
jednou měsíčně program s vysokou teplotou. Použijte čajovou lžičku mycího
prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.
NEVHODNÉ NÁDOBÍ
• Dřevěné nádobí a příbory.
• Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné nádobí.
Jejich zdobení není dostatečně odolné.
• Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem.
Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může během
mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové předměty) mohou
po několika mycích cyklech zmatnět.
POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ
• Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce
zaručuje možnost mytí v myčce.
• Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí.
• Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.
5
PLNĚNÍ KOŠŮ
ZÁSUVKA NA PŘÍBORY
SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU
Třetí koš je určen na příbory.
Příbory ukládejte tak, jak
je znázorněno na obrázku.
Oddělené umístění příborů
usnadňuje jejich pozdější úklid
a zlepšuje sušení.
Nože a další ostré nástroje musí být umístěny ostřím dolů.
Tvar koše umožňuje umístění
drobnějších předmětů, jako
například kávových lžiček, do
střední části.
HORNÍ KOŠ
Sklopné opěrky lze nastavit do tří různých úrovní, a zlepšit tak uspořádání nádobí v koši.
Do sklopných opěrek je možno bezpečně umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku každé z
nich opřeme do příslušného vybrání.
Pro optimální průběh sušení sklopte opěrky více. Chcete-li změnit sklon, zatáhněte za
opěrku vzhůru, lehce ji posuňte a umístěte ji
do požadované polohy.
DOLNÍ KOŠ
Je určen na hrnce, tácy, talíře, salátové mísy, příbory atd. Velké talíře a
poklice by měly být umístěny po stranách, aby nedošlo ke kontaktu
s ostřikovacími rameny. Dolní koš je vybaven opěrkami, které lze ve
svislé poloze použít k umístění talířů nebo v horizontální (dolní) poloze
ke snadnému umístění hrnců a salátových misek.
Sem vkládejte jemné a lehké
nádobí: sklenice, hrnky, tácky a
mělké salátové mísy.
(příklad plnění dolního koše)
FUNKCE POWER CLEAN® VE SPODNÍM KOŠI
(příklad naplnění horního koše)
NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE
Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění
do vyšší polohy lze do spodního koše vkládat
objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe
využít sklopných opěrek – v horní části se tak
vytvoří větší prostor a předejde se kolizím s
předměty uloženými ve spodním koši.
Horní koš je vybaven zařízením pro nastavení výšky horního koše (viz obr.), bez nutnosti používat páky. Stačí koš prostě zvednout
za strany, dokud nezapadne do stabilní horní
polohy.
Pro návrat koše zpět do dolní polohy stiskněte páky A po stranách
koše a zatlačte koš dolů.
Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný.
NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné
straně.
6
Při funkci „Power Clean®“ se používají
speciální proudy vody v zadní části
myčky k intenzivnějšímu mytí velmi
špinavého nádobí.
Umístěte hrnce a kastroly proti ústí
Power Clean® a aktivujte funkci
POWER CLEAN na panelu.
Dolní koš je vybaven zařízením Space Zone, speciální výsuvnou opěrkou v
zadní části koše, kterou lze použít k opření pánví či pekáčů ve svislé poloze,
kdy zabírají méně místa.
Jak používat funkci „Power Clean®“:
1. Upravte prostor (G) pro účinné mytí
„Power Clean®“ sklopením zadních
držáků talířů. Tím uvolníte prostor
pro hrnce.
2. Hrnce a kastroly položte svisle do
prostoru „Power Clean®“. Hrnce je
třeba naklonit směrem k vodním
tryskám.
PÉČE O SKLO
Speciální příslušenství, které vám umožní bezpečně ukládat různé typy skleniček na stopce do
spodního koše.
Pomáhá dosahovat výborných výsledků mytí a
sušení, a to díky optimalizovanému a stabilnímu
umístění sklenic.
CS
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU
Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla řádně odtékat.
Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají zmycí vody odstranit
zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci: pro dosažení co
nejlepších výsledků mytí je třeba udržovat filtry čisté.
Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.
Po několika mycích cyklech zkontrolujte sestavy filtrů a pečlivě je propláchněte pod tekoucí vodou s pomocí nekovového kartáčku.
Řiďte se následujícími pokyny:
ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
Někdy se stane, že se do ostřikovacích ramen dostane zbytek jídla a
ucpe některou z jeho trysek. Doporučujeme proto občasnou kontrolu
ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem.
1. Otočte válcovým filtrem A proti směru chodu hodinových ručiček
a vyjměte jej (obr. 1).
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr B (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr C (obr. 3).
4. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla.
NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranu čerpadla mycího cyklu (detail
v černé barvě) (obr. 4).
1
Horní ostřikovací rameno sejmete pootočením plastového upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno lze
otočit tak, že jeho strana s větším množstvím otvorů směřuje vzhůru.
2
B
A
A
Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.
ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
C
3
4
Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána, propláchněte ji vodou a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve
pak proveďte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít k ucpání
vstupu vody a poškození myčky.
Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro
zachování funkčnosti myčky.
7
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Může se stát, že vaše myčka nebude pracovat správně. Předtím, než kontaktujete servisní středisko, se přesvědčte, zda nelze závadu
odstranit svépomocí podle následujícího seznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PŘÍČINY
ŘEŠENÍ
Myčka se nespouští nebo nereaguje na povely.
Spotřebič není správně připojen do
zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Výpadek proudu.
Myčka se automaticky spustí po obnovení napájení.
Dveře myčky nejsou dobře zavřené.
Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
Myčka nereaguje na povely.
Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a po cca jedné
minutě jej znovu zapněte a vynulujte program.
Ještě neskončil mycí cyklus.
Počkejte, dokud mycí cyklus neskončí.
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá (viz NÁVOD K INSTALACI).
Odpad dřezu je ucpaný.
Vyčistěte odtok dřezu.
Filtr je ucpaný zbytky jídla.
Vyčistěte filtr (viz ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU).
Nádobí na sebe naráží.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v
myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU). Vynulujte myčku
pomocí tlačítka „VYPOUŠTĚNÍ“ (viz MOŽNOSTI A FUNKCE) a spusťte nový program
bez mycího prostředku.
Nádobí nebylo v myčce správně
uspořádáno.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Ostřikovací ramena se nemohou
volně otáčet – brání jim nádobí.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Mycí cyklus je příliš jemný.
Vyberte vhodný mycí cyklus (viz TABULKA PROGRAMŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách
nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU).
Víčko zásobníku leštidla není dobře
uzavřeno.
Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.
Filtr je znečištěný či ucpaný.
Vyčistěte sestavu filtrů (viz PÉČE A ÚDRŽBA).
Došla sůl.
Doplňte zásobník na sůl (viz DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL).
Myčka nevypouští
vodu.
Myčka je příliš
hlučná.
Nádobí není
umyté.
PRŮVODCE ÚDRŽBOU A ŘEŠENÍM POTÍŽÍ
Více informací týkajících se údržby a řešení potíží naleznete v Návodu
k použití a údržbě.
Průvodce Používání a údržba lze získat:
• servisní středisko poprodejových služeb; telefonní číslo je uvedeno
v záručním listu
• stažení z webových stránek: docs.whirlpool.eu
• použijte QR kód:
KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO
Obracíte-li se na servisní středisko poprodejových služeb, musíte uvést kódy, které jsou
uvedeny na typovém štítku nacházejícím se
na pravé či levé vnitřní straně dvířek myčky.
Telefonní čísla jsou uvedena v záručním listu
nebo na webových stránkách společnosti:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TECHNICKÁ DATA
Technické údaje obsahující informace o spotřebě elektrické energie
lze stáhnout z webových stránek: docs.whirlpool.eu
400011360519
03/2019 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising