Whirlpool | WIO 3T223 PFG E | Setup and user guide | Whirlpool WIO 3T223 PFG E instrukcja

Whirlpool WIO 3T223 PFG E instrukcja
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie:
www.whirlpool.eu/register
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.whirlpool.eu i postępując zgodnie
ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
Górny kosz
Półka-kosz na sztućce
Składane półeczki
Regulator wysokości górnego kosza
Górne ramię natryskowe
Dolny kosz
Wsporniki Power Clean
Dolne ramię natryskowe
Zespół filtra
Zbiornik soli
Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania
0000 000 00000
13
PANEL STEROWANIA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3 4
5
6 7 8
Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
Przycisk wyboru programu
Kontrolka „Brak soli”
Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
Numer programu i wskaźnik czasu „Opóźnienia”
Kontrolka „Opóźnienie”
Wyświetlacz
9
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Kontrolka „Multizone”
Przycisk „Opóźnienie”
Przycisk „Multizone”
Przycisk i kontrolka „Turbo”
Przycisk i kontrolka „Power Clean®
Przycisk i kontrolka tabletek (Tab)
1
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
• Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS PRODUKTU), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się
kontrolka BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po raz
pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody.
Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK
SOLI migają jednocześnie.
• Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz
TABELA TWARDOŚCI WODY).
1
Miękka
°dH
°fH
St. niemieckie
St. francuskie
0-6
0 - 10
2
Średnia
7 - 11
11 - 20
3
Przeciętna
12 - 17
21 - 30
4
Twarda
18 - 34
31 - 60
5
Bardzo twarda
35 - 50
61 - 90
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
2
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
35
25
MA X
B
A
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak się
stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można
wyregulwać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
• Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka
BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
ZERO (EKO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomów, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (1-2).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (3-4).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTUAby
Tabela twardości wody
Poziom
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO
Otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika B.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej, aby dodana ilość detergentu była
prawidłowa. Wewnątrz dozownika B
B
znajdują się oznaczenia ułatwiające
A
dozowanie detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie
zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu„all-in-one”
zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie
wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów
mycia i suszenia za każdym razem.
PL
Program
1. Eko
NaturalDry
Faza suszenia
TABELA PROGRAMÓW
Dozownik
detergentu
Dostępne opcje
*)
Komora
zmywarki
B
Czas trwania
Zużycie
programu
wody
zmywania
(litry/cykl)
**)
(godz.:min)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense ®
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. Intensywny
65°
-
2:50
16,0
1,60
4. Codzienny
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Cichy
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Szybki 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Kryształy
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
1:40
10,0
1,30
-
-
0:50
8,0
0,85
8. Mycie wstępne
-
9. Dezynfekujący
65°
10. Samoczyszenie
65°
-
-
-
-
-
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
dw_test_support@whirlpool.com. Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć
czas trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 6 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W.
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
EKO
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody.
6th SENSE®
Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami
potraw. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na wyświetlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie
zaktualizowany.
INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do
delikatnych naczyń).
CODZIENNY
Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania, zapewniający optymalne rezultaty w krótszym czasie.
CICHY
Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne działanie.
SZYBKI 30’
Program do mycia lekko zabrudzonych naczyń bez resztek zaschniętych potraw.
KRYSZTAŁY
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na
wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
MYCIE WSTĘPNE
Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie
używa się żadnego detergentu.
DEZYNFEKUJĄCY
Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem
antybakteryjnym.
SAMOCZYSZCZENIE
Cykl, który jest wykorzystywany do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem zmywarki. Czyści wnętrze URZĄDZENIA za pomocą gorącej wody
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykle takie jak „Szybki” są najbardziej skuteczne w
przypadku lekko zabrudzonych naczyń.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
3
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1
do 12 godzin.
1. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu pojawi
się odpowiedni symbol; po każdym naciśnięciu przycisku,
czas (1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz.) liczony od
początku wybranego cyklu zmywania zostanie zwiększony.
2. Wybrać program zmywania i zamknąć drzwiczki: timer
zaczyna odliczanie;
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie i rozpoczyna się cykl zmywania.
Aby ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy
nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Aby anulować wybór, naciskać przycisk, aż kontrolka wybranego opóźnienia zgaśnie.
Program zmywania rozpocznie się automatycznie, jak tylko
zostaną zamknięte drzwiczki.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu się cyklu zmywania.
MULTIZONE
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać
program „Połowa załadunku», w celu oszczędzenia wody,
energii elektrycznej i detergentu.
Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE: symbol
wybranego kosza pojawia się na wyświetlaczu. Domyślnie
urządzenie myje naczynia we wszystkich koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć
kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko półka-kosz na sztućce)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a
urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).
Uwaga: naczynia należy umieścić wyłącznie w wybranym
koszu.
TURBO
Ta opcja może być stosowana w celu zmniejszenia czasu
trwania programu głównego, przy jednoczesnym uzyskaniu
takich samych rezultatów mycia i suszenia.
Po wybraniu programu, nacisnąć przycisk TURBO.
Zaświeci się kontrolka. Aby wyłączyć opcję, jeszcze raz nacisnąć ten sam przycisk.
POWER CLEAN
Dzięki dodatkowym silnym dyszom ta opcja zapewnia bardziej
intensywne i dokładne mycie w koszu dolnym, w określonym
jego obszarze. Opcja ta jest polecana do mycia garnków i patelni. Naciśnięcie tego przycisku włącza opcję POWER CLEAN
(zapala się wskaźnik).
4
TABLETKI
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność programu
zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk TABLETKI i przytrzymać (zaświeci się kontrolka
oraz odpowiedni symbol), jeśli używany jest wielofunkcyjny
detergent w formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól
i detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub
w płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
KONTROLKA DZIAŁANIA
Lampka LED świecąca na podłogę wskazuje, że zmywarka
działa. Można wybrać jeden z następujących trybów pracy:
a) Funkcja wyłączona.
b) Gdy rozpoczyna się cykl, kontrolka włącza się na kilka
sekund, pozostaje wyłączona podczas cyklu i miga na
koniec cyklu.
c) Kontrolka pozostaje włączona podczas cyklu i miga po jego
zakończeniu (tryb domyślny).
Jeżeli zostało ustawione opóźnienie, kontrolka może być
włączona w ciągu pierwszych kilku sekund, albo przez cały
okres odliczania, zależnie od tego, czy ustawiono tryb b), czy c).
Kontrolka gaśnie za każdym razem, gdy zostaną otwarte
drzwiczki. Aby wybrać preferowany tryb, należy włączyć
urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przycisk P, aż na
wyświetlaczu pojawi się jedna z trzech liter, nacisnąć przycisk
P, aż do osiągnięcia żądanej litery (lub trybu), przytrzymać
przycisk P, aby potwierdzić wybór.
Uwaga: Jeśli system NaturalDry jest aktywny i drzwiczki zostaną otwarte, wskaźnik pracy nie będzie migać na końcu cyklu.
NaturalDry
NaturalDry to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie
otwiera drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić
doskonałe rezultaty suszenia każdego dnia. Drzwiczki otwierają się
w temperaturze, która jest bezpieczna dla mebli kuchennych, dlatego
nie zostaną one otworzone, gdy włączona jest opcja POWER CLEAN®
lub TURBO.
Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną
która pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą.. Należy zapoznać
się z PORADNIKIEM INSTALACJI), aby dowiedzieć się, jak zamontować
folię ochronną.
Użytkownik może wyłączyć funkcję systemu NaturalDry w następujący
sposób:
1. Przejść do menu oprogramowania zmywarki, naciskając
i przytrzymując przycisk P (6 sek.).
2. Po wejściu do Light Control Menu (zapoznać się z rozdziałem
KONTROLKA DZIAŁANIA), nacisnąć i przytrzymać przycisk P (aż na
wyświetlaczu pojawi się jedna z dwóch liter), o ile użytkownik nie
chce niczego zmieniać.
3. Po przejściu do Menu Sterowania NaturalDry, można zmienić status
tej funkcji, naciskając przycisk P:
E - włączone
d - wyłączone
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk P (3 sek.), aby potwierdzić zmianę
i wyjść z Menu Sterowania.
PL
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1.
SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej
i czy zawór wody jest otwarty.
2.
WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
3.
WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW)
5.
WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW),
naciskając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej. Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio
zmniejszyć ilość używanego detergentu.
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana,
pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: otworzyć drzwiczki,
nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.. Zmywarka wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl zamykając
drzwiczki.
WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
6.
START
Uruchomić cykl zmywania poprzez zamknięcie drzwi. Po włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy.
Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ
parę!) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i Cykl będzie
kontynuowany od momentu, w którym został przerwany.
7.
KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Zakończenie cyklu zmywania jest sygnalizowane przez sygnał
dźwiękowy i numer cyklu zmywania na wyświetlaczu.
Otworzyć drzwiczki i wyłączyć urządzenie, naciskając
przycisk WŁ./WYŁ.
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć oparzenia. Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystąpi przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Cykl zostanie
wznowiony od momentu, w którym został przerwany, gdy drzwiczki zostaną zamknięte lub przywrócone zasilanie elektryczne.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W DZIAŁANIU
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia, postępując
zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony.
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i
nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były
skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione ukośnie,
dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej powierzchni i
swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie wody
są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w
miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
• Naczynia i sztućce drewniane.
• Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
• Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
• Naczynia miedziane i cynowe.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po zbyt
wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
• W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do zmywarek.
• Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
• Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak tylko
zmywanie się skończy.
5
ŁADOWANIE KOSZY
PÓŁKA-KOSZ NA SZTUĆCE
Trzecia półka-kosz jest
przeznaczona do umieszczania
sztućców.
Sztućce należy wkładać tak, jak
to pokazano na rysunku.
Rozdzielone ułożenie sztućców
ułatwia ich wyjmowanie po
zmywaniu i zapewnia lepsze
wysuszenie.
Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy
układać ostrzami skierowanymi w dół.
Konstrukcja kosza umożliwia umieszczenie po środku
małych naczyń takich, jak
filiżanki do kawy.
GÓRNY KOSZ
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Składane półeczki można ustawiać na trzech
różnych wysokościach, tak aby rozmieszczenie
naczyń w koszu było optymalne. Kieliszki do
wina można bezpiecznie umieścić, wkładając
nóżkę każdego kieliszka do odpowiedniego
otworu.
W celu optymalnego wysuszenia naczyń, półeczki można bardziej pochylić. Aby zmienić
nachylenie, należy podnieść półeczkę, lekko
ją przesunąć i ustawić w żądanym położeniu.
DOLNY KOSZ
Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców itp. Duże talerze
i pokrywki powinny być umieszczane z boku, aby uniknąć stykania się z ramieniem natryskowym. Dolny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być używane w położeniu pionowym przy wkładaniu talerzy lub w położeniu poziomym, aby ułatwić wkładanie patelni i misek.
Tu należy wkładać delikatne i
lekkie naczynia: szklanki, filiżanki, talerzyki, małe miseczki
do sałatek.
(przykład sposobu załadowania dolnego kosza
SYSTEM POWER CLEAN® W DOLNYM KOSZU
(przykładowe załadowanie górnego kosza)
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe
pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje więcej miejsca u
góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z naczyniami umieszczonymi w dolnym
koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator wysokości górnego kosza (patrz ilustracja); bez
naciskania dźwigienek, można łatwo podnieść kosz trzymając go za
boczne części i umieszczając stabilnie w górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć dźwigienki A po bokach kosza i przesunąć kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować wysokości kosza, gdy
jest załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
6
System Power Clean® wykorzystuje
specjalne dysze wodne znajdujące
się ztyłu komory, które pozwalają na
intensywne mycie bardzo zabrudzonych naczyń.
Umieszczając garnki/patelnie skierowane w stronę elementu Power Clean®, należy włączyć POWER CLEAN
na panelu sterowania.
Dolny kosz posiada miejsce do umieszczania dużych przedmiotów. Z tyłu
kosza znajduje się specjalny wysuwany wspornik, który może być używany do podparcia patelni lub blach do pieczenia i ustawienia ich pionowo,
dzięki czemu będą zajmowały mniej miejsca.
Stosowanie opcji Power Clean®:
1. Dostosować obszar Power Clean
(G), składając tylne uchwyty w taki
sposób, aby móc włożyć garnki.
2. Włożyć przechylone w pionie
garnki i patelnie w obszar Power
Clean®. Garnki muszą być zwrócone
w kierunku silnych dysz wodnych.
PIELĘGNACJA SZKŁA
Specjalne akcesorium, umożliwiające bezpieczne
składowanie w dolnym koszu różnego rodzaju
kieliszków.
Zachowując optymalne, stabilne położenia kieliszków, zapewnia ich doskonałe czyszczenie
i suszenie.
PL
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA
Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu
i zapewniając prawidłowy odpływ ścieków.
Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia
z myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości.
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle zamocowane.
Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie
potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą szczoteczki z nie-metalowym włosiem i postępując zgodnie z poniższymi
instrukcjami:
CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest woda. Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona natryskowe i oczyścić je małą szczoteczką z nie-metalowym włosiem.
1. Odkręcić filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazówek zegara
i wyciągnąć go (Rys. 1).
2. Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki (Rys. 2).
3. Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).
4. Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw.
NIGDY NIE NALEŻY WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego
(czarny element) (Rys. 4).
1
Aby zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy pierścień
blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby strona z
większą liczbą otworów była skierowana do góry.
2
B
A
A
Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę.
CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY
C
3
4
Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to
przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie
strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot wody
może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona.
Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.
7
USUWANIE USTEREK
Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo. Przed zwróceniem się do serwisu technicznego
należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Zmywarka nie
włącza się lub
nie reaguje na
polecenia.
Urządzenie nie zostało prawidłowo
podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Przerwa w dopływie prądu.
Po przywróceniu zasilania urządzenie rozpoczyna pracę.
Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte.
Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać że zostały “zatrzaśnięte”.
Nie reaguje na polecenia.
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk WŁ./WYŁ., po ok. jednej minucie włączyć
je z powrotem i ustawić ponownie program.
Zmywarka nie
odpompowuje
wody.
Cykl zmywania jeszcze nie został
zakończony.
Wąż spustowy jest zagięty.
Poczekać, aż skończy się cykl zmywania.
Rura odpływu zlewu jest zatkana.
Oczyścić rurę odpływu w zlewie.
Filtr jest zatkany resztkami potraw
Oczyścić filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA).
Zmywarka pracuje Naczynia uderzają o siebie.
zbyt głośno.
Wytwarzana jest nadmierna ilość
piany.
Naczynia nie są
czyste.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI).
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje
się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).
Anulować program zmywania naciskając przycisk ODPOMPOWANIE WODY
(patrz OPCJE I FUNKCJE), a następnie włączyć nowy program bez detergentu.
Naczynia nie zostały prawidłowo
rozmieszczone.
Ramiona natryskowe nie mogą obracać się swobodnie, zaczepiają się o
naczynia.
Cykl zmywania jest zbyt delikatny.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wytwarzana jest nadmierna ilość
piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje się
do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).
Pokrywka przegródki na płyn nabłyszczający nie została prawidłowo
zamknięta.
Filtr jest brudny lub zatkany.
Nie ma soli.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMÓW).
Upewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty.
Oczyścić zespół filtra (patrz UTRZYMANIE I KONSERWACJA).
Napełnić zbiornik soli (patrz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI).
KONSERWACJA I INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z procedurami konserwacji
i instrukcjami rozwiązywania problemów, patrz Instrukcja obsługi i
konserwacji.
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
• Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej.
• pobrać ze strony: docs.whirlpool.eu
• użyć kodu QR:
KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Kontaktując się z serwisem technicznym należy podać kod znajdujący się na tabliczce
znamionowej przymocowanej po lewej lub
prawej stronie wewnętrznej części drzwiczek zmywarki. Numer telefonu można znaleźć w karcie gwarancyjnej lub na stronie
internetowej: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia energii, można
pobrać ze strony: docs.whirlpool.eu
400011360519
03/2019 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising