Whirlpool | WIC 3T224 PFG | Setup and user guide | Whirlpool WIC 3T224 PFG пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool WIC 3T224 PFG пайдаланушы нұсқаулығы
KZ
КҮНДЕЛІКТІ АНЫҚТАМА
НҰСҚАУЛЫҒЫ
WHIRLPOOL ӨНІМІН САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН
РАҚМЕТ. Барынша жанжақты көмек алу үшін
құрылғыны мына веб-сайтта тіркеңіз:
www.whirlpool.eu/register
Қауіпсіздік нұсқаулығын жəне Пайдалану мен күтіп
ұстау нұсқаулығын docs.whirlpool.eu;
веб-сайтына кіріп, осы кітапшаның артқы жағындағы
нұсқауларға сүйене отырып жүктеп алуға болады.
Аспапты пайдалану алдында Денсаулық пен қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
ҚҰРЫЛҒЫ
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
0000 000 00000
Жоғарғы сөре
Ас құралдарына арналған тор сөре
Жиналмалы ысырмалар
Жоғарғы сөренің биіктігін реттегіш
Жоғарғы спрей тұтқасы
Астыңғы сөре
Бос аймақ
Төменгі спрей тұтқасы
Сүзгі жинағы
Тұз қоймасы
Тазалау құралы мен шаю құралы ыдысы
Зауыт тақтайшасы
Басқару панелі
13
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6 7 8
9
Индикатор шамы бар қосу-өшіру/Ысыру түймесі
Бағдарламаны таңдау түймесі
Тұзды толтыру индикатор шамы
Шаюға арналған көмекші құралды толтыру индикатор
шамы
Бағдарлама нөмірі және кейінге қалдырылған уақыт
индикаторы
Кешіктіру индикатор шамы
10
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Дисплей
Multizone индикатор шамы
Кешіктіру түймесі
Multizone түймесі
Индикатор шамы бар турбо түймесі
Индикатор шамы бар POWER CLEAN® түймесі
Индикатор шамы бар Таблетка (Таб) түймесі
1
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУ
ТҰЗ, ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛ МЕН ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУҒА
ҚАТЫСТЫ КЕҢЕС
ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Орнатқаннан кейін тор сөрелерден тығырықтарды жəне үстіңгі
тор сөреден тығыздағыш серіппелі элементтерді алып тастаңыз.
Шайғыш құрал ыдысты ҚҰРҒАТУДЫ оңайырақ етеді. Шайғыш
құрал ыдысын A дисплейде ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛДЫ ҚҰЮ
индикатор шамы
жанып тұрған кезде толтыру керек.
ТҰЗ БАГЫН ТОЛТЫРУ
Тұзды қолдану ыдыстарда жəне құрылғының жұмыс
құрамдастарында ҚАҚ түзілуінің алдын алады.
• Тұз багы ешқашан бос болмауы маңызды.
• Судың кермектігін орнатудың маңызы зор.
Тұз сауыты ыдыс жуғыш машинаның астыңғы жағында орналасқан
(БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫН ҚАРАҢЫЗ) жəне басқару
панеліндегі ТҰЗ ТОЛТЫРУ индикатор шамы
жанған кезде
оны толтыру қажет.
1. Төменгі сөрені алып тастап, бак
қақпағын бұрап алыңыз (сағат тіліне
қарсы бағытта).
2. Бұны тек бірінші рет пайдаланғанда
орындау керек:
тұз сауытына су құйыңыз.
3. Құйғышты салыңыз (суретті қараңыз)
тұз бағын шетіне дейін толтырыңыз
(шамамен 1 кг); аздаған судың төгілуі
қалыпсыз.
4. Құйғышты алып, саңылаудан қалдық
тұзды сүртіп алыңыз.
Қақпақтың мықтап бұлғанын тексеріңіз, жуу бағдарламасы кезінде
ешбір тазалау құралы контейнерге кірмек керек (бұл жөндеуге
болмайтын суды жұмсарту құралына зақым келтіруі мүмкін).
Тұз қосу керек болған кезде, жуу циклын бастамас бұрын
міндетті түрде осы процедураны іске асыру керек.
СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ
PСуды жұмсарту құралының жақсы жұмыс істеуіне мүмкіндік
беру үшін, су қаттылығы параметрінің шлангідегі нақты су
қаттылығына негізделуі маңызды. Бұл мəліметтерді жергілікті
су жабдығынан алуға болады.
Зауыт параметрі орташа (3) су қаттылығы үшін орындалады: 3.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
• Сигнал естілмейінше 5 секундқа P түймесі басып тұрыңыз.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз.
• Ағымдағы таңдау деңгейі нөмірі мен тұзды индикатор шамы
жыпылықтайды.
• Түймені басу арқылы P қалаған кермектік деңгейін таңдаңыз
(СУ КЕРМЕКТІГІ КЕСТЕСІН ҚАРАҢЫЗ).
Су кермектігі кестесі
Деңгей
1
Жұмсақ
°dH
°fH
Германия деңгейлері
Франция деңгейлері
0-6
0 - 10
2
Орташа
7 - 11
11 - 20
3
Шамамен
12 - 17
21 - 30
4
Қатты
18 - 34
31 - 60
5
Өте қатты
35 - 50
61 - 90
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
Параметр аяқталды!
Осы процедура аяқталған соң, бағдарламаны жүктемей іске
қосыңыз.
Тек қана ыдыс жуғыш машиналарға арналған тұзды
қолданыңыз.
Тұз машинаға құйылған соң, ТҰЗДЫ ТОЛТЫРУ индикатор шамы өшеді.
Тұз контейнері толтырылмаса, су жұмсартылмаса жəне
қыздыру элементі нəтижесінде зақымдалмаған болса.
2
35
25
MA X
B
A
1. Қақпақтағы ілмекті жоғары тартып, B шайғыш құрал ыдысын ашыңыз.
2. Шайғыш құралды мұқият толтыру орнынан мүмкіндігінше (110
мл) құю аузынан терең етіп салыңыз. Төгіліп кеткен болса, дереу
құрғақ матамен тазалап алыңыз.
3. Оның сырт етіп жабылғанын естімейінше қақпақты басыңыз.
Шаю құралын ЕШҚАШАН тікелей түтікке құймаңыз.
ШАЮ ҚҰРАЛЫНЫҢ МӨЛШЕРІН РЕТТЕУ
Құрғату нəтижелерімен толығымен қанағаттанбасаңыз,
қолданылған шаю құралының мөлшерін реттеуге болады.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып ыдыс жуғыш машинаны іске
қосыңыз.
• Оны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып өшіріңіз.
• P түймесін үш рет басыңыз, сигнал естіледі.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып оны қосыңыз.
• Ағымдағы таңдау деңгейі нөмірі мен шаю құралы индикатор
шамы жыпылықтайды.
• Берілетін шаю құралы деңгейінің мөлшерін таңдау үшін P
түймесін басыңыз.
• Оны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып өшіріңіз
Параметр аяқталды!
Шаю құралы деңгейі НӨЛ (ЭКО) деңгейіне орнатылған
болса, шаю құралы беріледі. Шаю құралы таусылған болса,
ТӨМЕН ШАЮ ҚҰРАЛЫ индикаторы жанбайды. Ыдыс жуғыш
машинаның үлгісіне байланысты ең көбі 5 деңгейді орнатуға
болады. Зауыттық параметрлер нақты үлгіге тән болады,
өз машинаңыз бойынша оларды тексеру үшін жоғарыдағы
нұсқаулыққа сүйеніңіз.
• Ыдыстарда көгілдір жолақтарды байқасаңыз, төмен санды
орнатыңыз (1-2).
• Ыдыстарда судың тамшылары немесе қақ белгілері
болатын болса, жоғары санды (3-4) орнатыңыз.
ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Жуғыш құрал ыдысын ашу үшін A ашу құрылғысын
қолданыңыз. Жуғыш құралды тек B ұнтақ ыдысына
салыңыз. Алдын ала жууға арналған жуғышқұралдың
қажетті мөлшерін барабанға тікелей салыңыз.
1. Тазалау құралын өлшеген кезде,
дұрыс мөлшерін қосу үшін бұрында
берілген
ақпаратты
қараңыз.
Ыдыстың ішінде B индикаторлары
B
құралын мөлшерлеу үшін көмек
береді.
A
2. Ол орнына сырт етіп түспейінше
қақпақты жауып, тазалау құралының
қалдықтарын ыдыстың шеттерінен
сүртіп тастаңыз.
3. Жабу құрылғысы орнына қауіпсіз етіп салынбайынша, тазалау
құралының қақпағын жабыңыз.
Тазалау құралының ыдысы бағдарламаға сəйкес дұрыс
уақытта автоматты түрде ашылады. Барлығы бірінде тазалау
құралы қолданылатын болса, ТАБЛЕТКА түймесін қолдануды
ұсынамыз, себебі ол əрақашан ең жақсы жуу жəне құрғату
нəтижелеріне қол жеткізілмейінше бағдарламаны реттейді.
KZ
Бағдарлама
1.
Эко
2.
NaturalDry
Құрғату кезеңі
БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ
Қол жетімді
параметрлер *)
Тазалау
ыдысының
контейнері
Түтік
B
Жуу
Судың
бағдарламас
тұтынылуы
ының
(литр/
ұзақтығы
айналым)
**)
(сағ:мин)
Энергияны
тұтыну
(кВт/
айналым)
50°
3:10
9,5
0,93
6th Sense®
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
3.
Қарқынды
65°
-
2:50
16,0
1,60
4.
Күнделікті
50°
-
1:35
13,0
1,15
5.
Тыныш
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6.
Жылдам 30’
50°
- -
-
0:30
9,0
0,55
7.
Kристалды
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
8.
Алдын ала
жуу
-
- -
-
0:12
4,5
0,01
-
-
ЭКО бағдарлама деректері EN 50242 Еуропалық стандартына сай зертханалық жағдайларға байланысты өлшенеді.
Сынақ зертханаларына арналған ескертпе: салыстырмалы EN сынақ жағдайлары үшін төмендегі мекенжайға электрондық хат жіберіңіз:
dw_test_support@whirlpool.com. Бағдарламалардың ешқайсысы үшін ыдыс-аяқты алдын ала өңдеу керек емес.
*) Барлық параметрлерді бір уақытта қолдануға болмайды.
**) Дисплейде немесе жинақта көрсетілетін бағдарлама ұзақтығы стандартты жағдайларға байланысты есептеледі. Нақты уақыт кіріс
судың температурасы мен қысымы, бөлме температурасы, тазалау құралының мөлшері, жүтелген ыдыстың көлеме мен түрі, жүктелген
ыдыстарды реттеу, қосымша таңдалған параметрлер мен датчикті калибрлеу сияқты көптеген факторларға байланысты əртүрлі болуы
мүмкін. Датчикті калибрлеу бағдарлама ұзақтығын 20 минутқа арттыруы мүмкін.
Күту шығыны: Қосулы қалған режимнің шығыны: 6 Вт Өшірулі режим шығыны: 0,5 Вт
БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫ
Жуу айналымын таңдау бойынша нұсқаулар.
ЭКО
Қалыпты кірленген ыдыс-аяқ. Стандартты бағдарлама,
біріктірілген энергия мен судың тұтынылуына қатысты ең
тиімдісі.
6th SENSE®
Қатып қалған тағам қалдықтары бар қалыпты ластанған
ыдыстар үшін.
Кірлену деңгейін анықтап, бағдарламаны сəйкесінше реттейді.
Датчик кірлену деңгейін анықтағанда, дисплейде сурет пайда
болады жəне цикл ұзақтығы жаңартылады.
ҚАРҚЫНДЫ
Қатты ластанған ыдыс, əсіресе таба мен кəстрөл үшін ұсынылатын
бағдарлама (нəзік элементтерге қолдануға арналмаған).
КҮНДЕЛІКТІ
Қалыпты кірленген ыдыс-аяқ. Азырақ уақытты барынша жақсы
жуу мен кептіруді қамтамасыз ететін күнделікті цикл.
ТЫНЫШ
Құрылғыны түнгі уақытта пайдалану үшін қолайлы. Шуды
барынша аз шығарып, барынша жақсы жуу мен кептіруді
қамтамасыз етеді.
ЖЫЛДАМ 30’
Қатып қалған тағам қалдығы жоқ, шамалы ластанған ыдыс
үшін қолданылатын бағдарлама.
КРИСТАЛДЫ
Стақан мен шыныаяқ сияқты жоғары температураға сезімтал
нәзік заттарға арналған бағдарлама.
АЛДЫН АЛА ЖУУ
Кейінірек жуылатын ыдыс-аяқты жібіту үшін пайдаланыңыз.
Осы бағдарламамен қолданылатын тазалау құралы жоқ.
Ескертпелер:
Жылдам немесе Тез сияқты циклдар сəл кірленген ыдыстар
үшін аса тиімді екенін ескеріңіз.
Шығынды одан əрі де азайту үшін тек ыдыс жуғыш
машина толы болғанда ғана іске қосыңыз.
3
ОПЦИЯЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР
ОПЦИЯЛАРДЫ тиісті түймені басу арқылы тікелей таңдауға болады (БАСҚАРУ ПАНЕЛІН қараңыз).
Егер опция таңдалған бағдарламаға сəйкес келмесе БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСН қараңыз, тиісті ЖДШ 3 рет
тез жыпылықтайды да, дыбыстық белгі естіледі. Опция қосылмайды.
КЕШІКТІРУ
Бағдарламаның басталу уақытын 1 жəне 12 сағат
аралығындағы мерзімге кешіктіруге болады.
1. КЕШІКТІРУ түймесін басыңыз: дисплейде сəйкес
белгі көрінеді; түйме басылған сайын (1 сағ, 2 сағ, ең
көбі 12 сағатқа дейін) таңдалған жуу айналымының
басталу уақыты арттырылады.
2. Жуу бағдарламасын таңдап, есікті жабыңыз: таймер
кері есепті бастайды;
3. Осы уақыт аяқталған кезде, индикатор шамы сөнеді
жəне жуу айналымы басталады.
Кешіктіру уақытын реттеу жəне уақыттың қысқа мерзімін
таңдау үшін, КЕШІКТІРУ түймесін басыңыз. Одан бас
тарту үшін, таңдалған кешіктіріп бастау индикатор
шамы өшірілмейінше түймені қайталап басыңыз.
Жуу бағдарламасы есік жабылған соң автоматты
түрде басталады.
КЕШІКТІРУ функциясын бағдарлама басталған соң
орнату мүмкін емес.
МУЛЬТИЗОУН
Жуылатын ыдыстар көп болмаса, қолданылатын суды,
электр энергиясын жəне тазалау құралын үнемдеу үшін
жартылай жүктеуге болады.
Бағдарламаны таңдап, МУЛЬТИЗОУН түймесін басыңыз:
таңдалған сөренің белгісі дисплейде көрсетіледі. Əдепкі
бойынша құрылғы барлық сөрелердегі ыдыстарды
жуады.
Тек қана белгілі сөрені жуу үшін, бұл түймені қайталап
басыңыз:
на дисплее (только нижняя корзина)
на дисплее (только верхняя корзина)
на дисплее (только полка для столовых приборов)
на дисплее (опция выключена, прибор моет посуду во
всех корзинах).
Загружайте только нижнюю или только верхнюю
корзину, соответственно уменьшив количество
моющего средства.
ТУРБО
Бұл опция бірдей жуу жəне құрғату өнімділігі деңгейлерін
жүзеге асырған кезде негізгі бағдарламалардың
ұзақтығын азайту үшін қолданылады. Бағдарламаны
таңдаған соң, ТУРБО түймесін басып, индикатор
шамын қосыңыз. Опцияны өшіру үшін солтүймені
қайтадан басыңыз.
4
POWER CLEAN®
Қосымша қуатты бүріккілеріне байланысты бұл опция
төменгі сөредегі арнайы жерлерде аса қарқынды жəне
қуатты жууды қамтамасыз етеді. Бұл опция табалар
мен кəстрөлдерді жуу үшін ұсынылады. POWER CLEAN®
функциясын іске қосу үшін осы түймені басыңыз
(индикатор жанады).
ТАБЛЕТКА
Бұл параметр қолданылған тазалау құралының
түріне байланысты бағдарламаның өнімділігін
оңтайландыруға мүмкіндік береді.
ТАБЛЕТКА пішіміндегі (1 мөлшердегі шаю құралы,
тұз жəне тазалау құралы) біріктірілген тазалау
құралдарын қолданатын болсаңыз, ТАБЛЕТКА
түймесінбасыңыз (индикатор шамы жанады сəйкес
белгі жанады).
Ұнтақты немесе сұйық тазалау құралын
қолданатын болсаңыз, бұл опция өшіріледі.
NaturalDry
Есіктің ашылу жүйесі (NaturalDry) күнделікті арнайы кептіруді
қамтамасыз ету үшін кептіру барысында/кептіруден кейін
есікті автоматты түрде ашатын конвективтік кептіру жүйесі
болып табылады. Есік ас үй жиһазына қауіпсіз температурада
ашылады, сондықтан POWER CLEAN® немесе ТУРБО опциясы
қосылғанда есік ашылмайды.
Қосымша, будан қорғаныс ретінде, арнайы қорғаныс пленкасы
ыдыс-аяқ жуғышымен бірге қосылады. Қорғаныс пленканы
бекіту жолын білу үшін (ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ) бөлімін
қараңыз.
Төменде берілген жолымен NaturalDry функциясын ажыратуға
болады:
1. Ыдыс- аяқ жуғыштың бағдарламалық жасақтаманың мәзіріне
кіріп P түймесін басып ұстап тұрыңыз (6 sec).
2. Сіз NaturalDry Басқару Мәзіріне ауыстырылған боласыз,
NaturalDry функционалдылық жағдайды P түймесін басу
арқылы өзгерте аласыз:
E – қолайлы
d – қолайсыз
Өзгерістерді растау үшін және Басқару Мәзірінен шығу үшін P
түймесін басып ұстап тұрыңыз (3 сек).
KZ
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
1.
СУ БАЙЛАНЫСЫН ТЕКСЕРУ
Ыдыс жуғыш машинаның су құбырына жалғанғанын және
шүмектің ашық екенін тексеріңіз.
2.
ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ІСКЕ ҚОСУ
Есікті ашып, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ түймесін басыңыз.
3.
СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ
(ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС САЛУ тарауын қараңыз).
4.
ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
(БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз)
5.
БАҒДАРЛАМАНЫ ТАҢДАП, АЙНАЛЫМДЫ РЕТТЕУ
Ыдыс-аяқтың түріне жəне ластану дəрежесіне қарай
(БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫН қараңыз), P
түймесін басып, ең лайықты бағдарламаны таңдаңыз.
Қалаған опцияларды таңдаңыз (ОПЦИЯЛАР МЕН
ФУНКЦИЯЛАР тарауын қараңыз).
6.
START (БАСТАУ)
Eсікті жабу. Бағдарлама сигнал естілгенде басталады.
7.
ЖУУ АЙНАЛЫМЫНЫҢ СОҢЫ
Жуу циклының соңы дыбыстық белгі арқылы жəне
дисплейдегі жуу циклының нөмірі арқылы көрсетіледі.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы есікті жауып,
құрылғыны өшіріңіз.
Ас ішетін сайманды алмас бұрын күйіп қалмау үшін
бірнеше минут күтіңіз. Төменгісінен бастап сөрелердің
жүгін шығарып алыңыз.
Электр энергиясының тұтынылуын азайту үшін,
енжарлықтың арнайы ұзартылған мерзімі кезінде
құрылғы автоматты түрде өшіріледі.
Ас ішетін сайманы аздап ластанған болса немесе ыдыс
жуғыш машинаға салынбас бұрын сумен шайылған болса,
сəйкесінше қолданылған тазалау құралының мөлшерін
азайтыңыз.
ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАНЫ ӨЗГЕРТУ
Дұрыс емес бағдарлама таңдалған болса, ол жаңа ғана
басталған болса, оны өзгертуге болады: есікті ашыңыз, ҚОСУ/
ӨШІРУ түймесін басып ұстап тұрыңыз, құрылғы өшіріледі.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып құрылғыны кері қосыңыз, жаңа
жуу айналымын жəне қалаған опцияларды таңдаңыз; есікті жабу
арқылы айналымды бастаңыз.
ҚОСАЛҚЫ АС ІШЕТІН САЙМАНДЫ ҚОСУ
Құрылғыны өшірмей, есікті ашыңыз (ЫСТЫҚ бу болатынын
есте сақтаңыз!) жəне ыдысты ыдыс жуғыштың ішіне салыңыз.
Есікті жабыңыз жəне , айналым тоқттылған жерден басталады.
КЕЗДЕЙСОҚ КЕДЕРГІЛЕР
Жуу айналымы кезінде есік ашылатын болса немесе ток
өшетін болса, айналым тоқтайды. Есік жабылған немесе
электр тогы қалпына келтірілген соң, ол кедергі келтірілген
жерден бастап жалғасады.
Функциялар туралы толығырақ ақпаратты сұратуға немесе
соңғы беттегі нұсқауларға сүйене отырып Интернеттен
Пайдалану жəне күтіп ұстау нұсқаулығын жүктеп алуға
болады.
АҚЫЛ-КЕҢЕС
КЕҢЕСТЕР
Жəшіктерді жүктемес бұрын, ыдыстардан барлық тағам
қалдықтарын алып тастап, стакандарды босатыңыз. Оларды
алдын ала ағын судың астында жуудың қажеті жоқ. Ол
орнына мықтап салынбайынша жəне сыртына шығарылмайынша
ыдыстарды реттеңіз; жəне ыдыстарды аузын төмен қаратып жəне
ойығы/шығыңқы бөліктерін еңкейтіп салыңыз, бұл судың əрбір
беткейге тиюіне жəне еркін ағуына мүмкіндік береді.
Ескерту: қақпақтары, тұтқалары, науалары жəне қуыру табалары
шашыратқыш тұтқаларды айналуға кедергі келтірмеу керек.
Кішкентай ыдыстарды ас ішетін саймандар жəшігіне салыңыз.
Қатты ластанған ыдыстар мен табаларды төменгі жəшікке қою
керек, себебі бұл бөлікте су шашыратқыштар қатты болады жəне
қатты жуу өнімділігіне мүмкіндік береді. Құрылғыны жүктеген соң,
шашыратқыш тұтқаларының оңай айналуына мүмкіндік беріңіз.
ГИГИЕНА
PЫдыс жуғыш машинада жиналған иіс пен кірді кетіру үшін
кемінде бір ай ішінде жоғарғы температура бағдарламасын
іске қосыңыз. Тазалау құралының шай қасығын қолданып,
құрылғыны тазалау үшін оны жүктемей іске қосыңыз.
ҚОЛАЙЛЫ ЕМЕС ЫДЫСТАР
• Ағаштан жасалған ыдыстар мен ас ішетін саймандар.
• Нəзір пішімделген стакандар, əшекейлі қолдан жасалған жəне
антиквариаттық ыдыстар. Əшекейлері төзімді емес.
• Жоғары температураға төзім алмайтын синтетикалық
материалдың бөліктері.
• Мыс жəне жіңішке ыдыс.
• Күлмен, вакспен, майлайтын маймен немесе сиямен ластанған
ыдыстар.
Стакан əшекейлерінің түстері мен алюминий/күміс бөліктері
жуу кезінде өзгертілуі жəне түсінің өзгертілуі мүмкін.
Стаканның кейбір түрлері (мыс., хрусталь заттар) бірнеше жуу
айналымының санынан кейін бұлыңғыр бола бастайды.
СТАКАНҒА ЖƏНЕ АС ІШЕТІН ЫДЫСТАРҒА
ЗАҚЫМ КЕЛТІРУ
• Өндіруші ыдыс жуғыш машинада жууға болады деп
кепілдеме берілген шыны жəне фарфор ыдыстарды ғана
қолданыңыз.
• Фарфор ыдысқа лайықты жұмсақ жуғыш құралды
пайдаланыңыз
• Жуу айналымы аяқталған соң стакандар мен ас ішетін
саймандарды ыдыс жуғыш машинадан бірден шығарып
алыңыз.
5
СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ
АС ІШЕТІН САЙМАНДАР СӨРЕСІ
Үшінші сөре ас ішетін саймандарды салуға арналған. Ас
ішетін саймандарды суретте көрсетілгендей реттеңіз. Ас ішетін
сайманды бөлек реттеу жуу жəне жақсылап жуу жəне құрғату
жұмыстарын кейін ас ішетін саймандарды жинауды оңайлатады.
Өткір шеттері бар пышақтар мен басқа құралдар беті
төмен қаратып салынған пышақтармен салынады.
Сөренің геометриясы кофе саптыаяқтары сияқты заттарды
ортаңғы аймаққа қоюды мүмкін етеді.
ЖОҒАРҒЫ СӨРЕ
Нəзік жəне жеңіл
ыдыстарды жүктеңіз:
стакандар, саптыаяқтар,
кішкентай тарелкеалар,
кішкентай салат ыдыстары.
РЕТТЕЛЕТІН ҚАЛПЫ БАР ЖИНАЛМАЛЫ
ЫСЫРМАЛАР
Ыдыс-аяқты тор сөреге ыңғайлы
орналастыру үшін бүйірдегі қайырмалы
құлақшаларды үш түрлі қалыпқа қоюға
болады.
Шыны стакандарды əрбір стаканның
тұтқасын сəйкес ұяға салу арқылы
жиналмалы ысырмаларға қауіпсіз етіп
салуға болады.
Ыдыс-аяқ жақсы кебуі үшін қайырмалы
құлақшаларды көбірек бүктеңіз. Еңкейтуді
өзгерту үшін жиналмалы ысырманы
тартып алыңыз да, аздап сырғытыңыз
жəне қалаған қалыпқа қойыңыз.
АСТЫҢҒЫ ТОР СӨРЕ
Кəстрөл, қақпақ, тəрелке, салат шаралары, ас құралдарына
арналған. Үлкен тəрелкелер мен қақпақтарды бүріккішке
кедергі жасамауы үшін бүйір жақтарына орналастырған дұрыс.
Төменгі сөреде тарелкаларды реттеген кезде тігінен қоюға
болатын жəне табақтар мен салат ыдыстарын оңай жүктеу
үшін көлденең қоюға болатын жиналмалы ысырма бар.
(жоғарғы сөренің жүктеу мысалы)
ЖОҒАРҒЫ СӨРЕНІҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ
Жоғарғы сөренің биіктігін реттеуге болады: төменгі жəшікке көп
ыдыс салу үшін жоғарғы қалып жəне жоғары қатарда көбірек
бос орынды жасау арқылы алынбалы тіректердің көбін жасауға
арналған төменгі қалып жəне төменгі сөреге салынған
заттармен қақытығысты туғызбау.
Жоғарғы сөре тетіктерді баспай,
жоғарғы сөре жоғарғы сөренің
биіктігін реттегішпен (суретті көреңіз)
A
жабдықталады, сөре жоғарғы қалыпқа
қойылған бойда, жай ғана сөренің
бүйірлерін ұстап оны көтеріңіз. Төменгі
қалыпты қалпына келтіру үшін, сөренің
бүйірлеріндегі A тетіктерді басып,
жəшікті төмен қарай басыңыз.
Ол салынған соң, сөренің биіктігін реттемеуді ұсынамыз.
ЕШҚАШАН жəшіктің тек бір жағын жоғары көтермеңіз
немесе төмен түсірмеңіз.
ШЫНЫ БЕТТЕРГЕ АРНАЛҒА КҮТІМ
Арнайы бөлшек астынғы
стеллажда əртүрлі фужер
қауіпті сақтау үшін
мүмкіндік береді.
Бұл шыны
оңтайландырылған жəне
тұрақты орналасуын
мүмкіндік беретін есебінен,
тазалау жəне кептіру
нəтижелерін береді.
6
2
3
1
2
1
3
B
A
(астыңғы тор сөреге ыдысты салу мысалы)
POWER CLEAN® (ТӨМЕНГІ СӨРЕДЕГІ ПАУЕР КЛИН)
Power Clean® қатты лас заттарды
қарқындырақ жуу үшін саңылаудың
артқы жағында арнайы су
ағындарымен жабдықталған.
Power Clean® бөлігіне бетін қаратып
табаларды/кәстрөлдерді салған
кезде тақтада ПАУЕР КЛИН
түймесін қосыңыз.
Төменгі сөреде бос аймақ (Power Clean® қолдауы), қуыратын
табаларға немесе пісіру табаларына тік қалыпта қолдау
көрсету үшін қолданылатын сөренің артқы жағындағы арнайы
тартып алу тірегі болады және оның орны азырақ.
Power Clean® функциясын пайдалану жолы:
1. Табаларды жүктеуге арналған
артқы тарелка ұстағыштарын
төмен бүктеу арқылы Power
Clean® аймағын (G) реттеңіз.
2. Тігінен еңкейтілген табалар
мен кәстрөлдерді
Power Clean® аймағына
салыңыз. Қазандар қуатты
су бүріккілеріне қарай
еңкейтілуі тиіс.
KZ
КҮТІМ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
СҮЗГІ ЖИНАҒЫН ТАЗАЛАУ
Сүзгілерді бітеліп қалмауы жəне қалдық судың дұрыс ағуы
үшін сүзгі жинағын қалыпты түрде тексеріп тұрыңыз.
Сүзгілер жинағы үш сүзгіден тұрады, олар ыдыс жуған судағы
тағам қалдықтарын кетіріп, содан кейін суды қайта
айналдырады: жуу нəтижесі барынша жақсы болуы үшін
оларды таза ұстау керек.
Ыдыс жуғыш машинаны сүзгілерді салмай немесе сүзгі
бос болса, қолдануға болмайды.
Бірнеше рет жуған соң, сүзгі жинағын тексеріңіз жəне қажет
болса, метал емес щетканы қолданып кранның астында
мұқият жуыңыз жəне төмендегі келесі нұсқауларды
орындаңыз:
1. Цилиндрлік сүзгіні A сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз да,
тартып шығарыңыз (1-сурет).
2. Бүйір құлақшаларға аздап күш сала отырып, B тостақ сүзгіні
алып шығыңыз (2-сурет).
3. Тот баспайтын болаттан жасалған табақша сүзгіні сырғытып
шығарыңыз C (3-сурет).
4. Тұтқышты тексеріп, тағам қалдықтары болса, алып тастаңыз.
Жуу циклының сорғы қорғағышын (қара түсті бөлшек)
ЕШҚАШАН ДА АЛМАҢЫЗ (4-сурет).
1
IТағам қалдықтары бүріккіштері жабысып қалып, су бүркілетін
тесіктерді бітеп тастаған жағдайда. Уақыт өте бүріккіштерді
тексеріп, оларды металл емес кішкентай шөткемен тазалап
тұрған жөн.
Үстіңгі бүріккішті алып шығу үшін пластик бекіткіш шығырды
сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз. Үстіңгі бүріккішті
тесіктердің көбісі жоғары қарап тұратындай етіп ауыстыру
керек.
2
B
A
БҮРІККІШТЕРДІ ТАЗАЛАУ
Астыңғы бүріккішті жоғары қарай тартып алып шығуға болады
A
СУ КЕЛЕТІН ШЛАНГІНІ ТАЗАЛАУ
Су келетін шлангілер жаңа немесе ұзақ уақыт бойына
қолданылмаған болса, қажетті қосылымдарды орындамас
бұрын қалдық заттардың жоқтығын жəне оның тазалығын
тексеру үшін су өткізіңіз. Осы сақтық шаралары орындалмайтын
болса, су кірісінің бітелуі жəне ыдыс жуғыш машинаға зақым
келтіруі мүмкін.
C
3
4
Сүзгілерді тазалған соң, сүзгі жинағын қайта салып, оны
қалпына реттеңіз; бұл ыдыс жуғыш машинаның тиімді
жұмысын жасау үшін маңызды.
7
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
Ыдыс жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Қызмет орталығымен байланыспас бұрын,
ақаулықты келесі тізімге өту арқылы шешуге болатынын тексеріңіз.
АҚАУЛЫҚТАР ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ
Ыдыс жуғыш
машина
басталмайды
немесе
пәрмендерге
жауап бермейді.
Құрылғы дұрыс жалғанбаған.
Токтың өшуі.
Ыдыс жуғыш машина есігі жабық
емес.
ШЕШІМДЕР
Ашаны розеткаға салыңыз.
Ыдыс жуғыш машина қуат қосылған кезде автоматты түрде іске
қосылады.
“сырт” еткен дыбыс естілмекйінше, есікті қатты жабыңыз.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз де, шамамен
бір минут өткен соң оны қайтадан қосып, бағдарламаны қайта
орнатыңыз.
Жуу айналымы әлі аяқталмаған.
Жуу айналымы аяқталғанша күтіңіз.
Ыдыс жуғыш
машина суы
Су төгетін шлангінің бүктеоіп қалмағанын тексеріңіз (ОРНАТУ
Ағызу шлангісі бүгіліп қалған.
НҰСҚАУЛЫҒЫН қараңыз).
ақпайды.
Ағызу жүйесінің құбыры бітелген.
Ағызу жүйесі құбырын тазалаңыз.
Сүзгі тағам қалдықтарымен бітелген Сүзгіні тазалаңыз (СҮЗГІЛЕР ЖИНАҒЫН ТАЗАЛАУ тарауын қараңыз).
Ыдыстар бір-біріне соқтығысып
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫСЫдыс жуғыш
АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
машина артық шу гүрсілдеуде.
Жуғыш құрал дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуғыш машинада
шығарады.
қолдануға арналмаған (ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Көпіршіктің артық мөлшері
тарауын қараңыз). АҒЫЗУ түймесін басу арқылы ыдыс жуғыш
шығарылған.
машинаның мәндерін бастапқы қалпына келтіріп (ОПЦИЯЛАР МЕН
ФУНКЦИЯЛАР тарауын қараңыз) , жаңа бағдарламаны жуғыш
құралсыз іске қосыңыз.
Ас ішетін ыдыс дұрыс
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫСЫдыстар таза
реттелмеген.
АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
емес.
Спрей тұтқалары ыдыстармен
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫСараласып еркін қозғала алмайды.
АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
Дұрыс келетін жуу циклын таңдаңыз (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН
Жуу циклы тым жеңіл.
қараңыз).
Жуғыш құрал дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуғыш машинада
Көпіршіктің артық мөлшері
қолдануға арналмаған (ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
шығарылған.
тарауын қараңыз).
Шаю құралы бөлігінің қақпағы
Шаю құралы ыдысының қақпағы жабылғанын тексеріңіз.
дұрыс жабылмаған.
Сүзгілер жинағын тазалаңыз (КҮТІП ҰСТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ
Сүзгі ластанған немесе бітелген.
тарауын қараңыз).
Тұз жоқ.
Тұз ыдысын толтырыңыз (ТҰЗ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ тарауын қараңыз).
Ол пәрмендерге жауап бермейді.
ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ
НҰСҚАУЛЫҒЫ
Жөндеу жəне ақаулықтарды анықтау бойынша толық ақпаратты
Пайдалану жəне күтіп ұстау нұсқаулығынан қараңыз.
Пайдалану жəне күтіп ұстау нұсқаулығын мына жерден
алуға болады:
• Кепілді қызмет көрсету; телефон нөмірін кепілдік кітапшасынан
қараңыз.
• мына веб-сайттан жүктеп алыңыз: docs.whirlpool.eu
• QR кодын пайдаланыңыз:
КЕПІЛДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА
ХАБАРЛАСУ
Кепілді қызмет көрсету орталығына
хабарласқан кезде, ыдыс жуғыш
машинаның ішкі сол жағына немесе
оң жағына жапсырылған техникалық
тақтайшада көрсетілген кодтарды
беру керек. Телефон нөмірі кепілдік
кітапшасында немесе мына вебсайтта
берілген: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ
Қуат тұтыну деректері жазылған техникалық деректерді мына
веб-сайттан жүктеп алуға болады: docs.whirlpool.eu
400011359316
03/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising