KitchenAid | KDSDM 82143 | Setup and user guide | KitchenAid KDSDM 82143 Käyttöohjeet

KitchenAid KDSDM 82143 Käyttöohjeet
Käyttöohje
2
Asennus...............................................................................................................................................� 4
Tuotekuvaus.........................................................................................................................................� 5
Ensimmäinen käyttökerta.....................................................................................................................� 6
Ohjeita ja vinkkejä................................................................................................................................� 8
Korien täyttäminen...............................................................................................................................� 8
Ohjelman valinta ja vaihtoehdot...........................................................................................................10
Ohjelmataulukko...................................................................................................................................11
Vaihtoehdot ja asetukset......................................................................................................................12
Asetukset-valikko.................................................................................................................................13
Puhdistus ja huolto...............................................................................................................................14
Vianetsintä............................................................................................................................................15
Huoltopalvelu........................................................................................................................................17
3
Terveys- ja turvallisuusopas on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
ASENNUS
TÄRKEÄÄ: Jos laitetta on tarpeen siirtää milloin tahansa, on sitä pidettävä pystysuorassa asennossa; mikäli ehdottoman tarpeellista, voidaan se kallistaa selälleen.
VEDENOTON LIITTÄMINEN
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Vedenottopisteen muokkaamisen asentamista varten saa suorittaa
ainoastaan pätevä putkiasentaja.
Veden tulo- ja poistoletkut voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle
parhaan mahdollisen asennusratkaisun toteuttamiseksi.
Varmista, että astianpesukoneen letkut eivät tule mutkalle tai puristuksiin.
VAROITUS: Missään tapauksessa vedenottoletkua ei saa
leikata, sillä se sisältää sähköisiä osia.
Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan varmista, että:
• pistorasia on maadoitettu
ja sovellettavien määräysten mukainen
• Pistorasia kestää laitteen aiheuttaman maksimikuormituksen
luukun sisäpuolelle kiinnitetyn arvokilven mukaisesti (ks. TUOTTEEN
KUVAUS).
• syöttöjännitteen arvot ovat luukun sisäpuolelle kiinnitetyn arvokilven arvojen puitteissa
• pistorasia ja laitteen pistoke sopivat yhteen.
VEDENOTTOLETKUN LIITTÄMINEN
• Anna veden juosta kunnes se on täysin puhdasta.
• Ruuvaa tuloletku tiukasti paikalleen ja avaa hana.
Jos tuloletku ei ole tarpeeksi pitkä, ota yhteyttä erikoisliikkeeseen tai
pätevään putkiasentajaan.
Veden paineen tulee olla teknisten tietojen taulukossa ilmoitettujen
arvojen puitteissa - muutoin astianpesukone ei ehkä toimi oikein.
Varmista, että letku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
VEDENOTTOLETKUN LIITÄNTÄÄ KOSKEVAT TIEDOT:
VEDENOTTO
kylmä tai kuuma (kork. 60 °C)
VEDENOTTOKYTKENTÄ
3/4”
VEDEN PAINE
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Jos näin ei ole, pyydä ammattitaitoista asentajaa vaihtamaan pistoke
(ks. HUOLTOPALVELU). Älä käytä jatkojohtoja tai haarapistorasioita. Kun
laite on asennettu, virtajohdon ja pistorasian tulisi olla helppopääsyisessä paikassa.
Johto ei saa olla mutkalla tai puristuksissa.
Jos sähköjohto on vioittunut, vaihdata se valmistajalla tai valtuutetussa huoltoliikkeessä kaikkien mahdollisten vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.
Valmistajayhtiö ei ole vastuussa mistään onnettomuuksista, jos näitä
määräyksiä ei ole noudatettu.
VEDENPOISTOLETKUN LIITTÄMINEN
PAIKALLEEN SIJOITTAMINEN JA TASAPAINOON ASETTAMINEN
Yhdistä poistoletku tyhjennyskanavaan, jonka halkaisija on vähintään
2 cm A.
Poistoletkun kytkentäkohdan tulee olla noin 40 – 80 cm:in korkeudella
lattialta tai astianpesukoneen sijoituspinnalta.
Ennen vedenpoistoletkun yhdistämistä tyhjennysviemäriin on muovinen tulppa B poistettava.
1. Sijoita astianpesukone tasaiselle ja tukevalle lattialle. Jos lattia on
epätasainen, laitteen etujalkoja voidaan säätää siten, että laite tulee
täysin vaakasuoraan asentoon. Jos laite on asetettu oikein tasapainoon, se on tukevampi ja sen liikkuminen, tärisemin tai meluisuus
käytön aikana ovat paljon epätodennäköisempiä.
VUOTOSUOJAUS
2. Ennen astianpesukoneen laskemista alas, kiinnitä läpinäkyvä
teippiliuska puuhyllyn alle suojaamaan sitä mahdollisesti syntyvältä
kondenssilta.
Vuotosuojaus. Jotta vuotoja ei pääse syntymään, astianpesukone:
- on varustettu erityisellä järjestelmällä, joka katkaisee veden syötön,
jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä ja siinä on vuotoja.
Jotkin mallit on myös varustettu lisäturvalaitteella New Aqua Stop,
joka takaa vuotosuojan myös silloin, jos vedenottoletku rikkoutuu.
Missään tapauksessa vedenottoletkua ei saa leikata, sillä se sisältää
sähköisiä osia.
3. Aseta astianpesukone siten, että sen sivut tai takapaneeli ovat
kontaktissa viereisten huonekalujen tai seinän kanssa. Tämä laite
voidaan myös sijoittaa yksittäisen työtason alle.
4. Takajalan korkeus säädetään kiertämällä astianpesukoneen etuosassa keskellä alhaalla olevaa punaista kuusion muotoista holkkia 8
mm:n jakoavaimella. Kierrä jakoavainta myötäpäivään, jos haluat
nostaa korkeutta ja vastapäivään, jos haluat laskea sitä.
MAX 80 cm
MITAT JA SUORITUSKYKY:
MIN 40 cm
4
LEVEYS
598 mm
KORKEUS
820 mm
SYVYYS
555 mm
KAPASITEETTI
14 hengen tavallinen astiasto
Astianpesukoneen käyttöpaneeli aktivoi työnnön virtapainikkeella.
Energian säästämiseksi käyttöpaneeli poistuu käytöstä automaattisesti 10 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei käynnistetä.
TUOTEKUVAUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
8
9
3
10
4
11
5
6
7
12
Yläkori
Ruokailuvälinekori
Taivutettavat läpät
Yläkorin korkeuden säätäjä
Ylempi suihkutinvarsi
Dynamic Clean -tuki
Alakori
Alempi suihkutinvarsi
Sihtiryhmä
Suolasäiliö
Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokerot
Arvokilpi
Käyttöpaneeli
F105773
F105774,
F105777,
F105779
Service:
0000 000 00000
13
KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
1. VIRTAPAINIKE
2. OHJELMAT 6 painiketta, joilla voi valita suosituimmat ohjelmat
3. LISÄOHJELMAT-painike. Käytettävissä olevat muut ohjelmat.
4. INFO-painike. Tietoja valitusta ohjelmasta.
5. NÄYTTÖ - osoitinalue
6. NÄYTTÖ - tietoalue
7. EDELLINEN-painike asetuksille
8. SET (Aseta) -painike. Valitse/muuta asetuksia.
9. SEURAAVA-painke asetuksille.
10. KÄYNNISTYSPAINIKE
5
6
7
8
9
10
NÄYTTÖ - OSOITTIMET
A
B
C
D
E
I
5
H
GF
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
VIIVÄST. ALKU
EKO-OHJELMA
MULTIZONE - ruokailuvälinekori
VESIHANA KIINNI
LISÄÄ SUOLAA
MULTIZONE - yläkori
MULTIZONE - alakori
LISÄÄ KIRKASTETTA
TABLETTI
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Kun laitteeseen on kytketty virta ensimmäistä kertaa, näyttö ohjaa
tekemään asetukset ensimmäistä käyttökertaa varten.
Varmista, että korkki on kierretty kiinni kunnolla, jotta säiliöön ei pääse
pesuainetta pesuohjelman aikana (tämä seikka saattaisi vahingoittaa
vedenpehmennintä korjaamattomalla tavalla).
Siirry sen jälkeen seuraavaan vaiheeseen painamalla „SET”-painiketta.
1. Kielen valinta
SUOMI KIELEKSI?
<> = MUUTA
OK = KYLLÄ
Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneille suunniteltua suolaa.
Valitse haluamasi kielet painamalla
„<” tai „>”.
Aina kun suolaa on tarpeen lisätä, toimenpide on vietävä loppuun
ennen pesujakson aloittamista.
Vahvista „SET”-painikkeella.
SUOMI
VALITTU
Säiliöstä valuva suolaliuos tai -rakeet voivat aiheuttaa syöpymistä ja vahingoittaa pysyvästi ruostumattomia teräsosia.
Kun kieli on valittu, laite käy läpi ensimmäisen käyttökerran asetusvalikon.
Takuu ei kata tästä aiheutuneita vahinkoja.
Jos suolasäiliötä ei täytetä, saattaa seurauksena olla vedenpehmentimen ja lämmitysvastuksen vahingoittuminen.
2. Veden kovuuden asettaminen
Veden kovuudeksi on oletusarvoisesti asetettu taso 3. Vaihda veden
kovuustasoa painamalla toistuvasti
„<” tai „>” .
VEDEN KOVUUS
1=MIN, 5=MAX
VEDEN KOVUUS = 3
<> = MUUTA
OK = KYLLÄ
4. Kirkkaustason asettaminen
Vahvista valintasi „SET”-painikkeella. Taso täytyy valita alla olevan
taulukon mukaan.
Jotta vedenpehmennin pystyy toimimaan asianmukaisesti, on asetetun veden kovuuden vastattava asunnon veden todellista kovuutta.
Tämä asia selviää paikalliselta vesilaitokselta.
Saksalaiset
asteet °dH
Ranskalaiset
asteet °fH
1
Pehmeä
0-6
0 - 10
2
Keskikova
7 - 11
11 - 20
3
Puolikova
12 - 17
21 - 30
4
Kova
18 - 34
31 - 60
5
Hyvin kova
35 - 50
61 - 90
LISÄÄ 1,5 LITRAA
OK = VALMIS
VETTÄ
OK = VALMIS
VEDENPEHMENTIMEEN
OK = VALMIS
LISÄÄ SUOLAA
KÄYTTÖ
KIRKKAUS = 5
<> = MUUTA
OK = KYLLÄ
Vahvista valintasi „SET”-painikkeella.
PESUAINETYYPPI
KÄYTÄTKÖ
<> = EI
OK = KYLLÄ
“ALL IN ONE”
<> = EI
OK = KYLLÄ
PESUAINETTA?
<> = EI
OK = KYLLÄ
Tässä vaiheessa on hyvin tärkeää
valita pesuainetyyppi (tabletti/kapseli/geeli/jauhe).
Jos käytät pesemiseen All-in-onetabletteja tai -kapseleita, paina
„SET”-painiketta ja siirry vaiheeseen 7. Hanan avaaminen seuraavalla sivulla.
Näytön
-symboliin syttyy valo.
Jos käytät pesemiseen geeliä tai jauhetta, paina „<” tai „>” ja siirry
vaiheeseen 6. Huuhtelukirkasteen käyttö.
3. Vedenpehmentimen täyttö
KAADA VETTÄ
Kirkkaustasoksi on oletusarvoisesti
asetettu 5. Vaihda kirkkaus tasoa
painamalla toistuvasti „<” tai „>”.
5. Pesuainetyypin käyttö
Veden kovuustaulukko
Taso
SÄÄDÄ KIRKKAUS
1=MIN, 5=MAX
Kun veden kovuus on asetettu,
pitää täyttää vedenpehmennin
vedellä ja elvytyssuolalla.
6. Huuhteltukirkasteen käyttö*
*Jos valitsit edellisessä vaiheessa All-in-one-pesuaineen, laite jättää
tämän vaiheen pois.
Poista alakori ja kierrä auki säiliön
korkki (vastapäivään).
Ensimmäiseksi pitää täyttää säiliö
vedellä (n. 1,5 litraa).
HUUHTELUKIRKASTE
LISÄÄ HUUHT.KIRKASTETTA
OK = VALMIS
Siirry sen jälkeen seuraavaan
vaiheeseen painamalle „SET”-painiketta.
ANNOSTELIJAAN
OK = VALMIS
LISÄÄ 1 KG SUOLAA
OK = VALMIS
ANNOSTELIJAAN
OK = VALMIS
35
25
MA X
B
Laita suppilo (ks. kuva) paikalleen ja täytä suolasäiliö reunaan asti (noin 1
kg). On normaalia, että osa vedestä tulee yli.
Ota suppilo pois ja pyyhi aukolta kaikki suolajäänteet.
6
A
8. Ensimmäisen ohjelman käyttö
1. Avaa säiliö B painamalla ja vetämällä kannen nupista.
2. Lisää huuhtelukirkastetta varovasti täyttötilan A maksimimerkkiin
(110 ml) asti läikyttämättä ainetta. Jos näin käy, pyyhi vuotanut aine
välittömästi pois kuivalla liinalla.
3. Paina kantta alaspäin kunnes kuulet sulkemisesta ilmoittavan napsahduksen.
4. Vahvista toiminto painamalla „SET”-painiketta.
ENSIMMÄINEN VAIHE
MUISTA KÄYTTÄÄ
OK = PÄÄTTYN
TEHOSYKLI
OK = PÄÄTTYN
ÄLÄ koskaan kaada huuhtelukirkastetta suoraan pesutilaan.
TYHJILLÄ KOREILLA
OK = PÄÄTTYN
SE PÄÄTTÄÄ
OK = PÄÄTTYN
Kirkastetason asettaminen
(Ei ole tarpeen käytettäessä tabletteja/kapseleita.)
1. ASETUKSEN
OK=PÄÄTTYN.
Huuhtelukirkasteen annostelun määrä on säädettävissä käytetyn pesuaineen mukaan. Mitä alhaisempi asetus, sitä vähemmän kirkastetta
käytetään.Oletusasetus on tasolla (5).
Voit vaihtaa asetusta noudattamalla osion “ASETUKSET/VALIKKO”
ohjeita.
Ennen laitteen normaalia käyttöä
on suositeltavaa suorittaa teho-ohjelma, jotta laite kalibroituu.
Lisää pesuainetta lokeroon B (katso
kuva) ja paina „SET”-painiketta.
Tehopesu valikoituu automaattisesti.Paina „KÄYNNISTÄ”
-painiketta ja sulje laitteen luukku.
Ensimmäinen pesu voi kestää jopa
20 minuuttia normaalia kauemmin
laitteen kalibroinnin vuoksi.
Tämän jälkeen laite on valmis normaalikäyttöön.
7. Hanan avaaminen
AVAA HANA
AVAA
OK = VALMIS
VESIHANA
OK = VALMIS
Tarkista, että vesihana on auki. Jos hana on kiinni, avaa se ja vahvista
avaaminen painamalla „SET”-painiketta.
PESUAINEEN LISÄÄMINEN
Pesuaine´lokero avataan painamalla painiketta A. Laita pesuainetta
ainoastaan kuivaan säiliöön B.
Laita esipesuun tarkoitettu pesuainemäärä suoraan pesutilan sisään.
Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneille suunniteltua
pesuainetta.
Parhaiden pesu- ja kuivaustulosten saamiseksi tarvitaan pesuaineen,
huuhtelukirkastenesteen ja erikoissuolan yhteisvaikutusta.
Valmistaja suosittelee fosfaatittomien ja kloorittomien pesuaineiden
käyttämistä, sillä nämä tuotteet ovat ympäristölle haitallisia.
B
1. Kun mittaat pesuainetta, katso
A
oikea pesuainemäärä edellä
olevasta kohdasta. Lokeron B
sisällä olevat merkinnät auttavat
pesuaineen annostelussa.
2. Poista pesuainejäämät säiliön
reunasta ennen kannen sulkemista ja sulje kansi; se napsahtaa
kiinni.
3. Sulje pesuainesäiliön kansi vetämällä sitä ylöspäin, kunnes sulkulaite asettuu paikalleen.
Pesuainelokero avautuu automaattisesti oikeaan aikaan ohjelman
mukaisesti.
Hyvät pesutulokset riippuvat myös käytetyn pesuaineen oikeasta
annostelusta.
Ilmoitetun määrän ylittäminen ei paranna pesutulosta, mutta lisää
ympäristön saastumista.
Määrää voidaan säätää likaisuusasteen mukaisesti. Jos astiat ovat
tavallisen likaisia, käytä pesuainetta noin 35g (jauhemaine pesuaine)
tai 35ml (nestemäinen pesuaine) ja lisäksi teelusikallinen pesuainetta
suoraan pesutilaan. Jos käytät tabletteja, yksi tabletti riittää.
Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu vedellä ennen
astianpesukoneeseen laittamista, vähennä pesuaineen määrää
vastaavalla tavalla (vähintään 25 g/ml), esim. älä laita jauhetta/geeliä
pesutilaan.
Jos käytät monitoimituotetta, on suolan lisääminen suositeltavaa joka
tapauksessa, etenkin jos vesi on kovaa tai erittäin kovaa (seuraa pakkauksessa annettuja ohjeita).
7
OHJEITA JA VINKKEJÄ
NEUVOJA
SOPIMATTOMAT ASTIAT
Ennen korien täyttämistä poista astioista kaikki ruoantähteet ja tyhjennä lasit. Huuhteleminen etukäteen juoksevalla vedellä ei ole tarpeen.
Asettele astiat siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan eivätkä pääse
kaatumaan; aseta kaikki säiliöastiat ylösalaisin, aukinainen sivu alaspäin, ja koverat/kuperat pinnat vinoon siten, että vesi pääsee kaikille
pinnoille sekä virtaamaan vapaasti.
Varoitus: kannet, kahvat, pellit ja paistinpannut eivät saa estää suihkuvarsia pyörimästä.
Aseta kaikki pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
Erittäin likaiset astiat ja pannut olisi sijoitettava alakoriin, sillä alhaalla
vesisuihku tulee voimakkaampana ja parantaa siten pesutulosta.
Varmista laitteen täyttämisen jälkeen, että suihkuvarret pääsevät
pyörimään vapaasti.
• Puiset astiat ja ruokailuvälineet.
• Arat, koristellut lasit, taidelasi ja antiikkiastiat. Näiden koristelut eivät
kestä konepesua.
• Synteettisistä materiaaleista valmistetut osat, jotka eivät kestä korkeita
lämpötiloja.
• Kupari- ja tina-astiat.
• Tuhkaan, vahaan, voitelurasvaan tai musteeseen likaantuneet astiat.
Lasiin tehtyjen koristelujen värit sekä alumiiniset/hopeiset esineet
saattavat haalistua tai muuttaa sävyjään pesuprosessin aikana. Eräät
lasityypit (esim. kristalliesineet) saattavat myöskin muuttua himmeiksi
useiden pesujaksojen seurauksena.
LASIEN JA ASTIOIDEN VAHINGOITTUMINEN
• Pese koneessa ainoastaan lasi- ja posliiniesineitä, joiden valmistaja
takaa kestävän konepesua.
• Käytä astioille sopivaa hellävaraista pesuainetta.
• Ota lasit ja ruokailuvälineet pois astianpesukoneesta heti kun pesujakso on loppunut.
DESINFIOINTI
Hajujen ja astianpesukoneen pesutilan pohjalle laskeutuvien kerääntymien estämiseksi on vähintään kerran kuussa käytettävä kuuman
lämpötilan ohjelmaa. Käytä laitteen puhdistamiseen tässä yhteydessä
teelusikallinen pesuainetta, ja anna sen käydä tyhjänä.
KORIEN TÄYTTÄMINEN
RUOKAILUVÄLINEKORI
Kolmas kori on suunniteltu ruokailuvälineille.
Aseta ruokailuvälineet kuvassa näytetyllä tavalla.
Jos ruokailuvälineet sijoitetaan erilleen, on niiden kerääminen pesun
jälkeen helpompaa; myös pesu- ja kuivaustulokset ovat paremmat.
Veitset ja muut teräväreunaiset keittiövälineet on sijoitettava
siten, että terät osoittavat alaspäin.
Korin muotoilun ansiosta pienet esineet, kuten esimerkiksi kahvikupit,
voidaan sijoittaa keskialueelle.
Ruokailuvälinekori on varustettu kahdella liukuvalla sivutasolla; näin
saadaan alatilan korkeus hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja
yläkoriin pystytään sijoittamaan korkeita astioita.
8
YLÄKORI
YLÄKORIN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
Yläkorin korkeutta voidaan säätää: korkea
asento on tarpeen silloin, kun alakoriin
laitetaan kookkaita astioita, ja matala asento
silloin, kun halutaan lisätilaa ylös hyödyntämällä pystyyn nostettavia tukia, samalla estäen törmäyksiä alakorissa olevien astioiden
kanssa.
Yläkori on varustettu yläkorin korkeussäätimellä (ks. kuva), nosta sitä yksinkertaisesti
ylöspäin korin sivuista pitäen ja vipuja painamatta heti kun kori on tukevasti yläasennossaan.
Ala-asento palautetaan painamalla korin sivuissa olevia vipuja A ja
siirtämällä sitten itse koria alaspäin.
Korin korkeutta ei saa säätää sen ollessa täytettynä.
Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain toiselta sivulta.
Aseta tänne helposti särkyvät ja
kevyet astiat, kuten lasit, kupit,
teelautaset ja matalat salaattikulhot.
Yläkorissa on pystyyn nostettavia tukia, joita voidaan
pystyasennossa käyttää tee-/
jälkiruokalautasten järjestelyyn
tai ala-asennossa kulhojen ja
säilytysastioiden sijoitteluun.
(yläkorin täyttöesimerkki)
TAIVUTETTAVIEN LÄPPIEN SÄÄDETTÄVÄT ASENNOT
Taivutettavat sivuläpät voidaan asettaa kolmelle eri
korkeudelle koriin sijoitettavien astioiden järjestelyn helpottamiseksi.
Viinilasit voidaan sijoittaa turvallisesti taivutettaviin
läppiin asettamalla kunkin lasin varren niille tarkoitettuihin aukkoihin.
Parhaiden kuivaustulosten saamiseksi on taivutettavia läppiä taivutettava lisää. Kaltevuutta muutetaan vetämällä läpästä, liu'uttamalla sitä hieman ja
asettamalla se sitten halutulla tavalla.
ALAKORI
DYNAMIC CLEAN ALAKORISSA
Dynamic Clean -toiminnossa erityiset
vesisuihkut takaosassa pesevät tehokkaammin erittäin likaisia astioita.
Aseta pannut/kattilat kohden Dynamic
Clean® -komponenttia ja käynnistä
DYNAMIC CLEAN paneelista.
Alakorissa on Dynamic Clean, erityinen esiinvedettävä kannatin korin
takaosassa, jota voidaan käyttää paistinpannujen tai leivinpeltien
tukemiseen pystyasennossa, jolloin ne tarvitsevat vähemmän tilaa.
Dynamic Clean -toiminnon käyttö:
1. Valmistele Dynamic Clean -alue (G)
taittamalla takana olevat lautastelineet alas kattiloiden sijoittamista
varten.
2. Sijoita pannut ja kattilat Dynamic
Clean -alueelle pystyyn hieman
kallelleen. Pannujen täytyy olla
kallellaan vesisuihkuihin päin.
Padoille, kansille, lautasille, salaattikulhoille, aterimille, veitsille ja
vastaaville. Suuret lautaset ja kannet on hyvä sijoittaa sivuille, jotta ne
eivät häiritse suihkuvarren toimintaa.
Alakorissa on pystyyn nostettavia tukia, joita voidaan pystyasennossa
käyttää lautasten järjestelyyn tai vaaka-asennossa (ala-asento) pannujen ja salaattikulhojen sijoittelun helpottamiseen.
(alakori täyttöesimerkki)
LASINHOITO
Erityinen lisävaruste, jonka
ansiosta erityyppiset
varrelliset lasit voidaan
sijoittaa turvallisesti
alakoriin.
Se mahdollistaa lasien
paremman ja tukevamman
sijoittamisen parantaen
näin puhdistus- ja
kuivaustuloksia.
2
3
1
2
1
3
B
A
9
OHJELMAN VALINTA JA VAIHTOEHDOT
Valittavissa olevat ohjelmat ja vaihtoehdot löytyvät seuraavan sivun
ohjelmataulukosta. Oletusarvoisesti valittuna on eko-ohjelma. Jos
haluat, että oletuksena on edellinen pesuohjelma, voit vaihtaa valinnan „Asetukset”-valikosta.
KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN MUOKKAAMINEN
Jos on valittu väärä ohjelma, sen voi vaihtaa, jos se on vielä alussa.
Avaa luukku ja paina „VIRTA” -painiketta niin pitkään, että laite
sammuu.
Kytke kone uudelleen päälle „VIRTA” -painikkeesta ja valitse uusi
pesuohjelma ja muut tarvittavat vaihtoehdot. Käynnistä ohjelma
painamalla „KÄYNNISTÄ”
-painiketta ja sulkemalla luukku.
Ohjelman voi valita painamalla jotakin 6 ohjelmapainikkeesta tai
painamalla toistuvasti „Lisäohjelmat”
-painiketta. Valinta siirtyy
automaattisesti ensimmäiseen ohjelmaan, kun kaikki vaihtoehdot on
käyty läpi.
Valitse ohjelma painamalla ohjelmapainiketta sen mukaan, kuinka
likaisia astiat ovat ja mitä ohjelmataulukossa lukee. Tiedot näkyvät
näytössä:
1
2
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN (JA ASTIOIDEN LISÄÄMINEN)
Avaa luukku ja aseta astia koneeseen. (Varo kuumaa höyryä!) Paina
„KÄYNNISTÄ” -painiketta ja sulje luukku 4 sekunnin sisällä, niinohjelma jatkuu siitä, mihin se keskeytettiin.
3
VAHINGOSSA TAPAHTUVAT KESKEYTYKSET
Jos luukku avataan pesujakson aika, tai sähkö katkeaa, jakso pysähtyy. Käynnistä ohjelma siitä, mihin se keskeytyi, painamalla „KÄYNNISTÄ”
-painiketta ja sulkemalla luukku 4 sekunnin kuluessa.
EKO
5
1.
2.
3.
4.
5.
4
Osoittimet
Valitun ohjelman nimi
Pysypalkki osoittaa vain lisäohjelman paikan.
Valitun ohjelman energian kulutus
Valitun ohjelman veden kulutus
50°
4:05h
POWER
CLEAN
Kun ohjelma on lopussa, kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy:
OHJELMA PÄÄTTYNYT
Kolme sekuntia ohjelman valitsemisen
jälkeen näytössä näkyvät sen kesto ja
lämpötila (jos käytettävissä).
Painamalla „INFO”
-painiketta näytössä näkyvät ohjelman kuvaus ja
veden/energian kulutus.
NORMAALILIKAISET ASTIAT.
VAKIO-OHJELMA,
Valintavaiheen aikana „KÄYNNISTÄ”
VESI
ENERGIA
-valo vilkkuu.
Useimmissa on ohjelmissa on käytettävissä lisävalintoja (katso
„Asetukset ja vaihtoehdot” -osio). Valitun vaihtoehdon nimi näkyy
näytön oikeassa reunassa.
50°
4:05h
DYNAMIC
CLEAN
Näytössä voi näkyä muitakin tietoja:
• LISÄÄ SUOLAA - Täytä suolan annostelulokero.
• LISÄÄ KIRKASTETTA - Täytä huuhtelukirkasteen annostelulokero.
• POISTA RASVA JA PUHDISTA KONE SUOSITTELEMME
WPRO-AINETTA - Aina 50 pesun jälkeen on suositeltavaa käyttää
WPRO-ainetta (annosteluohjeen mukaan).
Kun valittuna on useita vaihtoehtoja, ne
näkyvät luettelona. Kunkin vaihtoehdon
nimi näkyy lihavoituna 3 sekuntia.
Avaa laitteen luukku (varoen kuumaa höyryä) ja tyhjennä korit,
alakori ensin.
Jos laitteeseen pitää lisätä suolaa tai huuhtelukirkastetta, tee se
ennen seuraavan pesuohjelman käynnistämistä.
Laitteen virta katkeaa 10 minuutin kuluttua.
Kun ohjelma ja sen vaihtoehdot on valittu, paina „KÄYNNISTÄ”
-painiketta ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa, jotta valittu ohjelma
käynnistyy.
10
Pesuainelokerikko
PESUB
TILA
Pesuohjelman kesto
(h:min)*
Veden
kulutus
(l/jakso)
Energian
kulutus
(kWh/jakso)
TABLETTI, VIIVÄST. ALKU,
DYNAMIC CLEAN, BOOST
4:05
9,5
0,75
DYNAMIC SENSOR
50-60°
TABLETTI, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE,
DYNAMIC CLEAN, BOOST
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
AMMATTILAISPESU
65°
TABLETTI, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE,
DYNAMIC CLEAN
-
2:27
16,5
1,70
PÄIVITTÄISPESU
50°
TABLETTI, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE
-
1:35
13,0
1,15
1H WASH
& DRY 55°
TABLETTI, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE
-
1:00
10,5
1,20
FAST 30’
50°
TABLETTI, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE
-
0:30
9,0
0,55
TABLETTI, VIIVÄST. ALKU
-
3:30
15,0
1,15
TABLETTI, VIIVÄST. ALKU,
MULTIZONE, BOOST
-
2:05
11,5
1,20
-
0:12
4,5
0,01
VIIVÄST. ALKU
-
1:40
10,0
1,30
VIIVÄST. ALKU
-
0:50
8,0
0,85
OHJELMA
Käytettävissä olevat lisävalinnat*
EKO
50°
LISÄOHJELMAT - käytettävissä
HILJAINEN PESU
50°
LASIPESUOHJELMA
45°
ESIPESU
kylmä
DYNAMIC
HYGIENE
65°
ITSEPUHDISTUSOHJELMA
65°
Kuivausvaihe
OHJELMATAULUKKO
-
-painikkeella
VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE
-
-
-
1. EKO - Normaalilikaiset astiat. Vakio-ohjelma, tehokkain sekä energian että veden kulutuksen suhteen.
2. DYNAMIC SENSOR - Normaalilikaisille astioille, joissa on kuivuneita ruoan jäämiä.Tunnistaa astioiden likaisuuden automaattisesti ja säätää
ohjelmaa sen mukaisesti.
3. AMMATTILAISPESU - Ohjelma, jota suositellaan hyvin likaisille astioille, etenkin pannuille ja kattiloille (ei herkille astioille).
4. PÄIVITTÄISPESU - Normaalilikaiset astiat. päivittäispesu, joka varmistaa optimaalisen puhdistustehon lyhyemmässä ajassa.
5. 1H WASH & DRY - Vähän tai normaalisti likaisille astioille. Jokapäiväiseen käyttöön sopiva ohjelma, tuoreille ja kuivumattomille tahroille,
takaa puhtaat ja kuivat astiat 60 minuutissa.
6. FAST 30’ - Ohjelma hieman likaisille astioille, joissa ei ole kuivaneita ruoanjäämiä.
LISÄOHJELMAT
7. HILJAINEN PESU - Soveltuu laitteen yöaikaiseen käyttöön. Takaa optimaalisen tuloksen.
8. LASIPESUOHJELMA - Ohjelma astioille, jotka ovat herkempiä kuumille lämpötiloille, kuten laseille ja kupeille.
9. ESIPESU - Myöhemmin pestävät astiat. Tämän ohjelman kanssa ei käytetä pesuainetta.
10. DYNAMIC HYGIENE - Normaalilikaiset tai hyvin likaiset astiat, lisänä antibakteerinen pesu.
11. ITSEPUHDISTUSOHJELMA - Ohjelmaa käytetään astianpesukoneen huoltamiseen. Se puhdistaa laitteen sisäosat kuumaa vettä käyttäen.
Huomautuksia:
Huomaa, että pikapesuohjelmat sopivat parhaiten vain vähän likaisille astioille.
Kulutusta saadaan vähennettyä edelleen pesemällä astianpesukoneella ainoastaan täysiä koneellisia.
EKO-ohjelman tiedot on mitattu eurooppalaisen EN 50242 -standardin mukaisissa laboratorio-olosuhteissa.
Astioiden esikäsittelyä ei tarvita ennen mitään näistä ohjelmista.
* Kaikkia lisävalintoja ei voi käyttää yhtä aikaa.
** Näytöllä tai oppaassa ilmoitettu ohjelman kesto on vakio-olosuhteiden mukaan laskettu arvio. Todellinen aika saattaa vaihdella eri tekijöiden mukaisesti. Näitä ovat muun muassa veden lämpötila ja sen tulopaine, huoneen lämpötila, pesuaineen määrä, astioiden määrä ja niiden tyyppi, kuorman
tasapaino, valitut lisätoiminnot sekä anturin kalibrointi. Anturin kalibrointi saattaa lisätä ohjelman kestoa jopa 20 minuuttia.
Kulutus valmiustilassa: Kulutus kun virta on päällä: 6 W - kulutus kun virta ei päällä: 0,5 W
11
VAIHTOEHDOT JA ASETUKSET
Kaikissa ohjelmissa voi käyttää lisävaihtoehtoja. Kaikki pesuohjelmat vaihtoehtoineen löytyvät edellisen sivun ohjelmataulukosta.Näytössä
näkyvät kaikki käytössä olevat vaihtoehdot.
Valitse vaihtoehto „SET”-painikkeella. Näytössä näkyy hetken aikaa ASETA VALINNAT -teksti.Voit siirtyä vaihtoehdosta toiseen painamalla
„<” tai „>”. Valitse vaihtoehto „SET”-painikkeella. Asetusvalikon SET-painikkeen yläpuolella oleva valo syttyy.
Jos vaihtoehto ei ole käytettävissä, sen yhteydessä näkyy „
”
TABLETTI (All-in-one)
DYNAMIC CLEAN
Tämä asetus optimoi ohjelman suorittamisen käytetyn pesuainetyypin mukaisesti. Aktivoi asetus, jos käytät yhdistelmäpesutabletteja
(huuhtelukirkaste, astianpesukonesuola ja pesuaine samassa).
TABLETTI
EI
TABLETTI
KYLLÄ
TABLETTI
KYLLÄ
Lisäsuihkujen ansiosta tällä vaihtoehdolla saa tavallista tehokkaamman pesun alakorin tiettyyn kohtaan.
Tablettiasetus tehdään avaamalla asetusvalikko SET-painiketta
painamalla ja selaamalla sitten <, >
painikkeilla, kunnes näytössä on
„TABLETTI”, ja painamalla sitten
SET-painiketta.
DYNAMIC CLEAN
EI
DYNAMIC CLEAN
KYLLÄ
DYNAMIC CLEAN
KYLLÄ
AJASTIN
Pesuohjelman aloitukseen voi ajastaa viiveen.
Aseta viive menemällä asetusvalikkoon painamalla „SET”-painiketta
ja painamalla „< , >”, kunnes näyttöön tulee „VIIVÄST. ALKU”. Paina sitten
„SET”-painiketta.
Ajastuksen viive kasvaa jokaisella painikkeen “>” tai “<“ painalluksella
seuraavasti:
• 0:30 jos valinta on alle 4 tuntia;
• 1:00 jos valinta on alle 12 tuntia;
• 2 tuntia jos valinta on yli 12 tuntia.
VIIVÄST. ALKU
EI
<ALOITUS: h>
EI
<ALOITUS: h>
4:00
<ALOITUS: h>
4:00
Boost-lisävalinta laskee keskeisten ohjelmien kestoa 25 –67 % pesun ja
kuivauksen laadun pysyessä optimaalisina. Tätä varten se kuluttaa
yhtä paljon vettä ja energiaa kuin normaalipitkä ohjelmakin. Tämä
lisävalinta voidaan valita seuraavien ohjelmien kanssa: Eco 50°,
Dynamic Sensor 50-60°, Lasi 45°.
palaa.
Viive vahvistetaan „SET”-painikkeella, minkä jälkeen kone palaa
pesuohjelman valintaan ja viiveen
arvo näkyy näytössä.
Valitse Dynamic Clean menemällä asetusvalikkoon painamalla
„SET"-painiketta ja sitten „< , >”,
kunnes näytössä näkyy „DYNAMIC
CLEAN”. Paina sitten „SET”-painiketta.
BOOST
Oletusarvona on, ettei viivettä ole.
Jos viive on valittuna,
Oletusarvon mukaan toiminto EI
ole käytössä.
BOOST
EI
BOOST
KYLLÄ
BOOST
KYLLÄ
Valitse Boost menemällä asetusvalikkoon painamalla „SET”-painiketta
ja painamalla „< , >”, kunnes näyttöön tuleel „BOOST”. Paina sitten
„SET”-painiketta.
Vaihtoehdon saa päälle ja pois päältä painikkeen „>” tai „<“ painalluksella.
Vahvista painamalla „SET”-painiketta.
LATTIAVALO
Peruuta viive painamalla „<” tai „>” painiketta, kunnes näkyviin tulee „OFF”.
Paina „KÄYNNISTÄ”-painiketta ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa, niin
viive käynnistyy.
Lattialle heijastuva LED-valo tarkoittaa, että astianpesukone on käynnissä. Valo palaa jakson ajan ja sammuu sen lopussa.
Tämä ominaisuus on aktiivisena oletusasetusten mukaisesti, mutta se
voidaan poistaa käytöstä “ASETUSVALIKOSTA”.
MULTIZONE
SISÄTILANVALO
Jos pestäviä astioita ei ole paljon, koneen voi täyttää vain yhden korin
osalta. Tällä vaihtoehdolla voi valita, kumpi kori pestään.
Valitse Multizone menemällä asetusvalikkoon painamalla „SET”-painiketta ja sitten „< , >”, kunnes näytössä näkyy „MULTIZONE”, ja paina
sitten „SET”-painiketta.
MULTIZONE
OK
<KAIKKI KORIT>
<>
Oletusarvon mukaan MULTIZONE ei ole valittuna ja kaikkien
korien kuvakkeissa palaa valo.
<VAIN ALAKORI>
<>
Multizone-kuvakkeeseen syttyy valo.
<VAIN YLÄKORI>
<>
Multizone-kuvakkeeseen syttyy valo.
<VAIN ATERIM.>
<>
Multizone-kuvakkeeseen syttyy valo.
Toiminnon ollessa käytössä sisätilan valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti, kun luukku avataan tai suljetaan.
Jos luukku on auki yli 10 minuuttia, sisätilan valot sammuvat. (Ne saa
syttymään sulkemalla ja avaamalla luukun.) Tämä toiminto on oletusarvon mukaan käytössä, mutta sen voi poistaa käytöstä asetusvalikon
kautta.
<VAIN ATERIM.>
12
ASETUKSET-VALIKKO
Voit muuttaa laitteen asetuksia asetusvalikon avulla.
Paina „SET”-painiketta ja „< , >”, kunnes näyttöön tulee ASETUKSET . Paina sitten „SET”-painiketta.
Poistu asetusvalikosta painamalla jotakin ohjelmapainiketta ja sitten „< , >”, kunnes näyttöön tulee POIS. Paina sitten „SET”-painiketta.
Kieli
Sisätilanvalo
1.KIELI
OK
1.ENGLISH
<>
Voit vaihtaa kieltä menemällä asetusvalikkoon painamalla „SET”-painiketta ja sitten „< , >”, kunnes
näyttöön tulee „KIELI”. Paina sitten
„SET”-painiketta.
7.SISÄTILANVALOKYLLÄ
7.SISÄTILANVALOEI
1.SUOMI
Voit vaihtaa sisätilan valon asetuksen menemällä asetusvalikkoon
painamalla „SET”-painiketta ja sitten
„< , >”, kunnes näyttöön tulee
„SISÄTILANVALO”. Paina sitten
„SET”-painiketta.
Huuhtelukirkasteen taso
1. Ohjelma
2. 1. OHJELMA
OK
2.<EKO>
<>
Voit valita oletusarvoisen pesuohjelman, joka valitaan, kun laitteeseen kytketään virta: EKO tai VIIM.
KÄYTTÖ.
Voit vaihtaa oletuspesuohjelmaa
menemällä asetusvalikkoon painamalla „SET”-painiketta ja sitten „< ,
>”, kunnes näyttöön tulee
„1. OHJELMA”. Paina sitten „SET”-painiketta.
2.<VIIM. KÄYTTÖ>
OK
3.<YLÄ>
<>
8. KIRKAST. TASO
4
Oletusasetus on tasolla (5).
• Jos astioissa näkyy sinertäviä raitoja, aseta arvoksi pieni numero (2-3).
• Jos astioissa on vesipisaroita tai kalkkijäämiä aseta arvoksi suurempi
numero (4-5).
Demotila
9.DEMOTILAKYLLÄ
Valitse jompikumpi taso: YLÄ; ALA.
Voit myös valita äänet POIS PÄÄLTÄ.
9.DEMOTILAEI
Veden kovuus
4. VEDEN KOVUUS
3
4. VEDEN KOVUUS
4
Voit muuttaa veden kovuutta menemällä asetusvalikkoon ja painamalla
„SET”-painiketta ja sitten „< , >”,
kunnes näyttöön tulee „VEDEN KOVUUS”. Paina sitten „SET”-painiketta.
Näytön kirkkaus
10.PAL. OLETUKSET
OK
10.KYLLÄ
<>
10.EI
5
5. NÄYT. KIRKKAUS
3
Voit vaihtaa näytön kirkkautta menemällä asetusvalikkoon painamalla
„SET”-painiketta ja sitten „< , >”,
kunnes näyttöön tulee „NÄYT. KIRKKAUS”. Paina sitten „SET”-painiketta.
11.POIS<>
Lattiavalo
KYLLÄ
6. LATTIAVALO
EI
Voit palauttaa koneen tehdasasetukset menemällä asetusvalikkoon
painamalla „SET”-painiketta ja sitten
„< , >”, kunnes näyttöön tulee „PAL .
OLETUKSET”. Paina sitten „SET”-painiketta.
Pois
Valitse jokin viidestä tasosta: 1, 2, 3, 4 tai5.
6. LATTIAVALO
Demotilaan siirrytään menemällä
asetusvalikkoon SET-painiketta
painaen ja selaamalla sitten < , >
painikkeilla, kunnes näytössä näkyy
DEMOTILA, ja painamalla sitten
SET-painiketta.
Palauta tehdasasetukset
Löydän oikean tason veden kovuudelle sivulla 6 olevasta taulukosta.
5. NÄYT. KIRKKAUS
Voit vaihtaa huuhtelukirkasteen tason menemällä asetusvalikkoon painamalla „SET”-painiketta ja sitten „<
, >”, kunnes näyttöön tulee „KIRKAST.
TASO”. Paina sitten „SET”-painiketta.
Jos huuhtelukirkasteen tasoksi on asetettu 1, kirkastetta ei käytetä.
ALHAISESTA HUUHTELUKIRKASTEMÄÄRÄSTÄ ilmoittava merkkivalo ei
syty, jos huuhtelukirkaste loppuu.
Voit vaihtaa merkkiäänet menemällä asetusvalikkoon painamalla
„SET”-painiketta ja sitten „< , >”,
kunnes näyttöön tulee „ÄÄNET”.
Paina sitten „SET”-painiketta.
3.<POIS PÄÄLTÄ>
5
Valitse jokin viidestä tasosta: 1, 2, 3, 4 tai5.
Äänet
3. ÄÄNET
8. KIRKAST. TASO
Voit vaihtaa lattiavalon asetuksen menemällä asetusvalikkoon
painamalla „SET”-painiketta ja
sitten „< , >”, kunnes näyttöön tulee
„LATTIAVALO”. Paina sitten „SET”-painiketta.
13
Voit poistua asetusvalikosta painamalla jotakin ohjelmapainiketta ja
sitten „< , >”, kunnes näyttöön tulee
POIS. Paina sitten „SET”-painiketta.
PUHDISTUS JA HUOLTO
TÄRKEÄÄ: Katkaise aina laitteesta virta ennen puhdistusta ja huoltotoimia. Älä puhdista konetta helposti syttyvillä aineilla.
ASTIANPESUKONEEN PUHDISTAMINEN
Laitteen sisäpuoliset laikut voidaan poistaa veteen ja
pieneen etikkamäärään kastetulla liinalla.
Koneen ulkopinnat ja käyttöpaneeli voidaan puhdistaa hankaamattomalla kankaalla, joka on kostutettu
vedellä. Älä käytä liuotteita tai hankaavia tuotteita.
HAJUJEN SYNTYMISEN EHKÄISEMINEN
Pidä laitteen luukku aina auki, jotta koneen sisälle ei
synny ja jää kosteutta.
Puhdista luukun ja pesuainelokerikkojen ympärillä olevat tiivisteet
säännöllisesti kosteaa sientä käyttäen. Näin estetään ruoan jääminen
tiivisteihin; tämä on nimittäin tärkein syy hajujen syntymiseen.
Tarkasta sihtiryhmä useamman pesujakson jälkeen ja puhdista se
tarpeen vaatiessa huolellisesti juoksevalla vedellä, ei-metallista harjaa
käyttäen ja seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Käännä sylinterimäinen sihti A vastapäivään ja vedä se ulos (kuva 1).
2. Irrota kuppimainen sihti B painamalla hiukan sivuläpistä (kuva 2).
3. Liu'uta ruostumattomasta teräksestä valmistettu levysihti C ulos
(kuva 3).
4. Tarkasta lokero ja poista kaikki ruokajätteet. ÄLÄ KOSKAAN POISTA
pesujakson pumpun suojusta (musta osa ) (kuva 4).
1
VEDENOTTOLETKUN TARKISTAMINEN
Tarkista säännöllisesti, ettei vedenottoletkussa ole murtumia tai muita
vaurioita. Jos havaitaan vaurioita, vaihda se uuteen letkuun, joka on
saatavilla myynnin jälkeisestä palvelustamme tai paikallisesta erikoisliikkeestä. Letkun tyypistä riippuen:
Jos vedenottoletkussa on läpinäkyvä pinnoite, tarkista säännöllisesti,
onko havaittavissa paikallisia värimuutoksia. Mikäli on näin, letkussa
saattaa olla vuoto ja se on vaihdettava.
2
B
A
A
C
3
Veden pysäytystoiminnolla varustetut letkut: tarkista pieni turvaventtiilin tarkistusikkuna (katso nuolta). Jos se on punainen, veden
pysäytystoiminto on lauennut ja letku on vaihdettava uuteen.
Tämän letkun irrottamiseksi paina vapautuspainiketta samalla, kun
letkua kierretään auki.
VEDENOTTOLETKUN PUHDISTAMINEN
Jos vesiletkut ovat uudet tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että letku on puhdas antamalla veden virrata ennen kytkentöjen suorittamista. Jos tätä varotointa ei suoriteta, vedenotto saattaa
estyä, mikä puolestaan vahingoittaa astianpesukonetta.
SIHTIRYHMÄN PUHDISTAMINEN
Puhdista sihtiryhmä säännöllisesti, jotta sihdit eivät tukkiudu ja jotta
jätevesi pääsee virtaamaan pois asianmukaisella tavalla.
Sihtiryhmään kuuluu kolme sihtiä, jotka poistavat pesuvedestä ruoan
jätteitä ja kierrättävät sitten vettä uudelleen: parhaiden pesutulosten
saamiseksi on ne pidettävä puhtaina.
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman sihtejä tai jos sihti on
löysä.
4
Sihtien puhdistamisen jälkeen aseta sihtiryhmä uudelleen paikalleen
ja kiinnitä se oikein; tämä on oleellisen tärkeää astianpesukoneen
toimintatehon säilyttämiseksi.
SUIHKUVARSIEN PUHDISTAMINEN
Toisinaan ruokajätteitä saattaa
tarttua suihkuvarsiin tukkien reiät,
joista vettä suihkuaa. Tämän vuoksi on suositeltavaa tarkastaa varret
ajoittain ja puhdistaa ne pienellä
ei-metallisella harjalla.
Ylempi suihkuvarsi poistetaan
kiertämällä muovista lukitusrengasta vastapäivään. Ylempi
suihkuvarsi tulisi vaihtaa niin, että
yläpuolelle tulee se puoli, jossa on
enemmän reikiä.
Alempi suihkuvarsi voidaan poistaa vetämällä sitä ylöspäin.
14
VIANETSINTÄ
Astianpesukoneesi ei ehkä toimi aina oikein.
Ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun, tarkasta, voitko ratkaista ongelman käymällä läpi seuraavan listan korjauskeinot.
ONGELMAT
Näytössä näkyy:
TARK. SUOLA! or
LISÄÄ SUOLAA
MAHDOLLISET SYYT
RATKAISUT
Suolasäiliö on tyhjä.
Lisää suolaa (ks. sivu 6).
Säädä veden kovuus (ks. sivu 6).
Huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä.
Lisää kirkastetta (ks. sivu 6).
Laitteen virran on oltava päällä.
Jos laitteeseen ei tule virtaa, tarkista asunnon sulake.
Laitteen luukku ei mene kiinni.
Tarkista, onko luukku kunnolla kiinni.
“Viiväst. alku” -asetus on valittuna.
Tarkista, onko „Viiväst. alku” -vaihtoehto valittuna.Tässä tapauksessa
laite käynnistyy vasta asetetun viiveajan kuluttua. Muuta tarvittaessa
ohjelman asetusta kytkemällä astianpesukoneesta hetkeksi virta ja
valitsemalla uusi ohjelma. Paina ALOITA ja sulje luukku.
Veden paine on liian alhainen.
Vesihanan on oltava täysin auki veden ottamisen aikana (minimivirtaus:
0,5 litraa minuutissa).
Vedenottoletku on mutkalla tai
sihdit ovat tukossa.
Vedenottoletku ei saa olla mutkalla, eikä letkuliittimen sihti saa olla
likainen tai tukossa.
Sihdit ovat likaiset.
Puhdista sihdit.
Tyhjennysletku on mutkalla.
Tyhjennysletku ei saa olla mutkalla.
Lappoliitos on kiinni.
Lappoletkun sulkulevy täytyy poistaa.
Sihdit tai suihkuvarret ovat likaiset.
Puhdista sihdit ja suihkuvarret.
Laitteessa ei ole tarpeeksi vettä.
Koverat astiat (esimerkiksi kulhot, kupit) täytyy laittaa koriin ylösalaisin.
Tyhjennysletku on asennettu
väärin.
Tyhjennysletku on asennettava oikein (jos laite asennetaan korkealle,
jätä vähintään 200- 400 mm tilaa laitteen alareunasta) - katso asennusohjeita.
Koneen sisällä on paljon vaahtoa.
Toista ilman pesuainetta tai odota, että vaahto katoaa.
Veden paine on liian alhainen.
Vesihanan on oltava täysin auki veden ottamisen aikana (minimivirtaus:
0,5 litraa minuutissa).
Vedenottoletku on mutkalla tai
sihdit ovat tukossa.
Vedenottoletku ei saa olla mutkalla, eikä letkuliittimen sihti saa olla
likainen tai tukossa.
Luukkua ei suljettu 4 sekunnin
kuluessa käynnistyspainikkeen
painamisesta.
Paina uudelleen ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa.
Luukkua ei suljettu ohjelmien
välillä.
Tyhjennä kone (jos sitä ei ole jo tyhjennetty) ja avaa ja sulje luukku.
Laitteessa on tekninen vika.
Soita asiakaspalveluun (näytössä näkyy paikallinen oletus).
Sulje vesihana.
Näytössä näkyyl:
TARK. HUUHTELUKIRKAST! tai LISÄÄ KIRKASTETTA
... ei toimi / ei käynnisty.
Näytössä näkyy: F6
näytön kuvake
Näytössä näkyy: F3
Näytössä näkyy: F2
Näytössä näkyy:
PAINA ALOITA JA
SULJE LUUKKU.
Näytössä näkyy:
AVAA JA SULJE
LUUKKU
Näytössä näkyy: Fx
15
ONGELMAT
MAHDOLLISET SYYT
RATKAISUT
Luukku ei mene
kiinni.
Koreja ei ole viety loppuun asti.
Varmista, että korit on viety loppuun asti.
Luukku ei ole lukossa.
Työnnä luukkua päättäväisesti kunnes kuulet sen naksahtavan.
Astiat kolisevat toisiaan vasten.
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. Korien täyttäminen).
On syntynyt liikaa vaahtoa.
Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesukoneissa (ks. Pesuainelokeron täyttäminen). Muuta tarvittaessa ohjelman
asetusta kytkemällä astianpesukoneesta hetkeksi virta ja valitsemalla uusi
ohjelma. Paina ALOITA ja sulje luukku. Älä lisää pesuainetta.
Valitussa ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta.
Varmista ohjelmataulukosta, onko valitulla ohjelmalla kuivausvaihe.
Huuhtelukirkaste on loppunut tai annostelu ei ole riittävä.
Lisää huuhtelukirkastetta tai säädä annostelutasot korkeammalle (ks. Huuhtelukirkastesäiliön täyttäminen).
Astiat on valmistettu teflonista tai muovista.
Vesipisaroiden esiintyminen on normaalia (ks. Neuvoja).
Astioita ei ole sijoitettu koneeseen oikein..
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. Korien täyttäminen).
Suihkuvarret eivät pääse pyörimään
vapaasti, sillä astiat estävät liikettä.
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. Korien täyttäminen).
Pesujakso on liian hellävarainen ja/tai
pesuaineen teho on liian matala.
Valitse sopiva pesuohjelma (ks.Ohjelmataulukko).
Laitteessa on liikaa vaahtoa (ks. Huoltopalvelu).
Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesukoneissa (ks. Pesuainelokeron täyttäminen). Muuta tarvittaessa ohjelman
asetusta kytkemällä astianpesukoneesta hetkeksi virta ja valitsemalla uusi
ohjelma. Paina ALOITA ja sulje luukku. Älä lisää pesuainetta.
Huuhtelukirkastelokeron korkkia ei ole
suljettu kunnolla.
Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön korkki on suljettu.
Sihti on likainen tai tukossa.
Puhdista sihtiryhmä (ks. Puhdistus ja huolto).
Suolaa ei ole.
Täytä suolasäiliö (ks. Suolasäiliön täyttäminen).
Suolan määrä on liian vähäinen.
Täytä suolasäiliö (ks. Suolasäiliön täyttäminen).
Veden kovuutta ei ole säädetty oikein.
Nosta arvoja (ks. Veden kovuustaulukko).
Suolasäiliön korkkia ei ole suljettu oikein.
Tarkasta, että suolasäiliön korkki on kunnolla kiinni.
Huuhtelukirkaste on loppunut tai annostus on riittämätön.
Lisää huuhtelukirkastetta tai säädä annostelutasoa korkeammalle.
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa.
Säädä annostelua pienemmälle.
Astianpesukoneesta
tulee liikaa ääntä.
Astioita ei ole kuivattu.
Astiat eivät ole
puhtaita.
Astioissa ja laseissa
on kalkkikerääntymiä tai valkeahko
kalvo.
Astioissa ja laseissa
on sinisiä juovia tai
ne ovat muuten
sävyltään sinertäviä.
16
HUOLTOPALVELU
TUOTESELOSTE
Tekniset tiedot, mukaan lukien energian kulutusta koskevat tiedot,
voidaan ladata sivustolta: http://docs.kitchenaid.eu
YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN
Yhteystiedot on annettu takuuoppaassa.
Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita
tuotteen arvokilvessä olevat koodit.
IEC 436
:
17
18
19
Painettu Italiassa
06/19
400011356879B
FI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising