Whirlpool | IF 737 K.A IX | Instruction for Use | Whirlpool IF 737 K.A IX Uživatelská příručka

Whirlpool IF 737 K.A IX Uživatelská příručka
Návod k použití
TROUBA
Obsah
Instalace,
Umístění
Elektrické připojení
Štítek parametrů
Popis zařízení,
Celkový přehled
Ovládací panel
Spuštění a používání,
Spuštění trouby
Jak použít časovače
Módy pečení,
IF 63 K.A
IF 63 K.A IX
IF 61 K.A
IF 61 K.A IX
IF 617 K.A
IF 617 K.A IX
IF 737 K.A IX
Módy pečení
Praktické rady k pečení
Tabulka rad k pečení
Elektronický programátor pečení,
Výstrahy a tipy,
Obecná bezpečnost
Odstranění
Respekt k životnímu prostřed jeho a zachování
Údržba a péče,
Vypnutí zařízení
Čištění zařízení
Čištění dveří trouby
Výměna žárovky
Podpora
1
Instalace
! Než své nové zařízení uvedete do provozu,
přečtěte si prosím pečlivě tento návod
k použití. Obsahuje důležité informace
k bezpečnému používání, k instalaci a k péči o
zařízení.
! Tento návod k použití uchovejte prosím
k pozdějšímu nahlížení. Předejte jej možnému
novému majiteli zařízení.
Větrání
Abyste zajistili dobré větrání, je třeba odstranit
zadní desku skříně. Doporučuje se instalovat
troubu tak, aby spočívala na dvou pruzích
dřeva nebo na úplně plochém povrchu
s otvorem nejméně 45 x 560 mm (viz obrázek).
Umístění
! Balící materiál držte z dosahu dětí. Mohl by
představovat riziko zadušení či udávení (viz
Výstrahy a tipy).
! Zařízení musí instalovat kvalifikovaná osoba
v souladu s poskytnutým návodem, nesprávná
instalace může přivodit ublížení osobám,
zvířatům nebo škody na majetku.
Upevnění zařízení
Abyste zajistili řádnou funkci zařízení použijte
vhodnou skříň.
Vystředění a upevnění
Zařízení připevněte ke skříni tak, že otevřete
dvířka trouby a do 4 děr vnějšího rámu vložíte
4 šrouby.
• Desky přiléhající k zařízení musí být
zhotoveny z žáruvzdorného materiálu.
• Skříně s dýhovým povrchem musí být
slepeny lepidlem, které snese teploty až do
0
100 C.
• K instalaci trouby pod pult (viz obrázek)
v kuchyňské lince musí mít skříň
následující rozměry:
! Žádnou ze součástí, které zabezpečují
bezpečný provoz, nesmí být možné
odmontovat bez pomoci nástroje.
! Zařízení se nesmí, jakmile je nainstalováno,
dotýkat elektrických částí. Údaje o spotřebě
uvedené na štítku parametrů byly vypočteny
pro tento typ instalace.
2
Elektrická připojení
! Trouby vybavené tříkolíkovým napájecím
kabelem jsou konstruovány k provozu na
střídavý proud o napětí a frekvenci uvedené na
štítku parametrů umístěném na zařízení (viz
níže).
Připojení napájecího kabelu
1. Otevřete svorkovnici
vložením šroubováku
do bočních chlopní
krytu. Šroubováku
použijte jako páčky
tak, že jej zatlačíte
dolů k otevření krytu
(viz obrázek).
2. Uvolněte šroub
kabelové svorky a
odejměte ji pomocí
šroubováku jako
páčky (viz obrázek).
• Zásuvka snese maximální příkon zařízení,
který je uvedený na štítku parametrů (viz
níže).
• Napětí musí být v rozsahu mezi hodnotami
uvedenými na štítku parametrů (viz níže).
• Zásuvka odpovídá zástrčce zařízení. Pokud
zásuvka zástrčce neodpovídá, požádejte
technika s příslušnou autorizací, aby ji
vyměnil. Nepoužívejte prodlužovaček a
vícečetných zásuvek.
! Po instalaci zařízení musí být přívodní kabel
a elektrická zásuvka snadno přístupné.
! Kabel nesmí být ohnutý či skřípnutý.
! Kabel se musí pravidelně kontrolovat a měnit
pouze za pomoci technika s příslušnou
autorizací (viz Podpora).
! Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost,
pokud by tato bezpečnostní opatření nebyla
dodržena.
3. Odmontujte šrouby
kontaktů L-N
, pak
upevněte vodiče
šroubové hlavy podle
barevného kódu. Modrá (N), Hnědá (L) a ŽlutáZelená Myslivecká (
Rozměry
).
Připojení napájecího kabelu k silovému
přívodu
Instalujte standardizovanou zástrčku
odpovídající příkonu na štítku parametrů (viz
postraně). Zařízení se musí přímo propojit
napájení pomocí vícekolíkového jističe
s minimálním odstupem kontaktů 3 mm
instalovaného mezi zařízení a přívod, který je
vhodný pro uvedený příkon a vyhovující
platným elektrickým předpisům (zemnící vodič
nesmí být přerušený jističem). Napájecí kabel
nesmí přijít do kontaktu s povrchy o teplotě
0
vyšší než 50 C.
! Instalující musí zajistit, že bude zhotoveno
správné elektrické připojení a že vyhovuje
bezpečnostním předpisům.
Než připojíte elektrické napájení, tak se
ujistěte, že:
• Zařízení je uzemněno a zástrčka je
v souladu se zákonem.
3
ŠTÍTEK PARAMETRŮ
Objem
Elektrické
připojení
Šířka cm 43,6
Výška: cm 32
Hloubka cm 40
l 56
Napětí 220-230 V – 50/60 Hz
Maximální příkon 2800 W
Směrnice 2002/40/EC na štítku
elektrické trouby
Norma EN 50304
ŠTÍTEK
PARAMETRŮ
Spotřeba energie pro mód Přirozeného
vedení tepla:
Vedení
Deklarovaná spotřeba energie pro
nucený oběh tepla Třída ohřívacího
módu
pečení pečiva.
Zařízení odpovídá následujícím
směrnicím Evropského hospodářského
společenství:
2006/95/EEC z 12/12/06 (Nízké
napětí) v platném znění pozdějších
změn;
-89/336/EEC z 03/05/89
(Elektromagnetická slučitelnost)
v platném znění pozdějších změn;
93/68/EEC z 22/07/93 v platném znění
pozdějších změn;
2002/96/EC
Popis zařízení
Celkový přehled
VODÍTKA zasouvacích
přihrádek
Ovládací panel
GRIL
Poloha 5
Poloha 4
Poloha 3
ODKAPÁVACÍ PÁNEV
Poloha 2
Poloha 1
Ovládací panel
Světelná kontrolka
TEROMOSATU
VOLÍCÍ
otočný knoflík
Otočný knoflík
TEROMOSATU
VOLÍCÍ
otočný knoflík
ELEKTRONICKÝ
programátor
Světelná kontrolka
TEROMOSATU
Otočný knoflík
TEROMOSATU
Pouze u určitých modelů
4
Spuštění a použití
! Když své zařízení použijte poprvé, vyhřejte
prázdnou troubu se zavřenými dvířky na
maximální teplotu po nejméně půl hodiny. Před
vypnutím trouby a otevřením dvířek, zajistěte
dobré větrání místnosti. Zařízení může vydávat
lehce nepříjemný zápach způsobený
vypalováním ochranného přípravku
používaného během výrobního procesu.
Spuštění trouby
1. Zvolte žádoucí mód pečení otáčením
VOLÍCÍHO knoflíku.
2. Zvolte žádoucí teplotu pomocí otočného
knoflíku TERMOSTATU. Ohledně pečících
módů a navržených teplot pečení viz
Tabulka rad k pečení (viz Módy pečení).
3. Když se dokončí předehřívání, zůstane
kontrolka TERMOSTATU zůstane na tom
místě, kde je v troubě pokr.
4. Během pečení můžete provádět následující
− Změnit mód pečení otáčením VOLÍCÍHO
knoflíku.
− Změnit teplotu otáčením knoflíku
TERMOSTATU.
− Zastavit pečení otočením VOLÍCÍHO knoflíku
do polohy „0“.
Světlo trouby
Rozsvítí se při volbě
na VOLÍCÍM knoflíku.
Zůstane svítit, když se zvolí mód pečení.
Jak použít časovače *
1. K nastavení zvonku otáčejte knoflíkem
ČASOVAČE ve směru hodinových ručiček o
téměř jednu celou otáčku.
2. Pootočte knoflíkem proti směru hodinových
ručiček k nastavení žádoucího času
v souladu s minutami zobrazenými na
knoflíku pomocí indikátoru na ovládacím
panelu.
3. Časovač pracuje v minutách: když zvolený
čas uplyne, ozve se zvonek.
! Časovač troubu nezapíná ani nevypíná.
! Nikdy předměty nevkládejte přímo na dno
trouby, abyste se vyhnuli poškození glazury.
! Nádobí vždy pokládejte na dodané
přihrádky.
Chladící větrání
Abychom zchladili na vnější teplotu trouby,
jsou některé modely vybaveny chladícím
ventilátorem, který vyfukuje vzduch mezi
ovládacím panelem a dvířky trouby.
! Když je pečení hotovo, zůstane ventilátor
zapnutý, dokud trouba dostatečně nezchladne.
* Pouze u určitých modelů
5
Módy pečení
Módy pečení
! Hodnoty teploty lze nastavit pro všechny
0
módy pečení mezi 60 C a Max. s výjimkou
• PEČENÍ MASA (doporučeno: nastavit pouze
úroveň výkonu MAX).
• GRATINOVÁNÍ (doporučeno nepřesahovat
0
200 C).
Mód TRADIČNÍHO PEČENÍ
Obě, jak vrchní tak topné těleso, tak topné
těleso dna zapnou. S tímto tradiční módem
pečení je nejlepší použít jen jedenu pečící
přihrádku: použije-li se více než jedna
přihrádka, bude teplo rozloženo
nerovnoměrně.
Mód MNOHOČETNÉHO PEČENÍ
Všechna topná tělesa (vrchní i u dna) stejně
jako ventilátor se zapnou. Jelikož teplo zůstane
po celé troubě konstantní, vzduch peče
potravu a vytváří na ní kůrčičku stejnoměrně.
Lze použít současně maximálně dvě přihrádky.
Mód PEČENÍ MASA
Zapne se vrchní topné těleso. Extrémně
vysoká a přímo vyzařovaná teplota grilu se
doporučuje pro pokrmy vyžadující vysokou
povrchovou teplotu. V tomto módu pečte vždy
se zavřenými dvířky.
Mód GRATINOVÁNÍ
Zapne vrchní topné těleso spolu
s ventilátorem. Kombinace těchto vlastností
zvýší účinnost nepřímého tepelného
vyzařování topných těles přes nucenou
cirkulaci vzduchu troubou. To pomáhá zabránit
připalování povrchů pokrmů a umožňuje, aby
teplo přímo do pokrmu. V tomto módu pečte
vždy s dvířky trouby uzavřenými.
Mód PIZZA
Spustí topné těleso dna a topení oběhu
vzduchu spolu s ventilátorem. Tato kombinace
rychle rozpálí troubu vytvořením značného
množství tepla, zvláště topným tělesem dna.
Pokud souběžně použijte více než jednu
přihrádku, přepněte polohu u pokrmů do půlky
procesu pečení.
6
Mód PEČENÍ PEČIVA
Zapne zadní topné těleso a ventilátor, zaručuje
to jemné a rovnoměrné rozložení tepla přes
celou troubu. Tento mód je ideální pro pečení
a úpravu jídel citlivých na teplotu, jako jsou
koláče, které potřebují kynout a přípravě
určitých koláčů na 3 přihrádkách současně.
Praktické rady k pečení
! Při pečení za pomoci ventilátoru neumisťujte
přihrádky do poloh 1 a 5. Přílišné přímé teplo
by mohlo na teplotu citlivé pokrmy spálit.
! V módech PEČENÍ MASA a
GRATIONOVÁNÍ vložte do polohy 1
odkapávací pánev, aby sbírala zplodiny pečení
(tuk anebo maz).
MNOHOČETNÉ PEČENÍ
• Použijte polohy 2 a 4, při čemž pokrmy
vyžadující více tepla uložte na 2.
• Na dno umístěte odkapávací pánev a
přihrádku na vršek.
PEČENÍ MASA
• Přihrádky vložte do polohy 3 a 4. Potraviny
uložte doprostřed přihrádky.
• Doporučujeme, abyste nastavili maximální
úroveň výkonu. Vrchní topné těleso se
reguluje pomocí termostatu a nemusí být
pořád zapnuté.
MÓD PIZZA
• Použijte lehkou hliníkovou pánev na pizzu.
Umístěte to na přihrádku, co je k dispozici.
Abyste dosáhli křupavé kůrčičky
nepoužívejte odkapávací pánev (zabraňuje
vytváření kůrky prodlužováním času pečení).
• Pokud je na pizze hodně navršeno,
doporučujeme na vrch pizzy přidat sýr
mortadela v polovině procesu pečení.
Tabulka rad k pečení
Módy
pečení
Pokrmy
Tradiční
pečení
Kachna
Pečené telecí a hovězí
Pečené vepřové
Sušenky (krátké těsto)
Koláče
Pizz (na 2 přihrádkách)
Lasagne
Jehněčí
Pečené kuře + brambory
Makrela
Švestkový koláč
Krémové pusinky (na 2 přihrádkách)
Sušenky (na 2 přihrádkách)
Piškotový koláč (na 1 přihrádce)
Piškotový koláč (na 2 přihrádkách)
Zákusky
Mořský jazyk a sépie
Kebab ze sépií a krevet
Plátky tresky
Grilovaná zelenina
Telecí stejk
Kotlety
Hamburgery
Makrely
Toastované sendviče
Grilované kuře
Sépie
Pizza
Pečené telecí nebo hovězí
Kuře
Koláče
Ovocné koláče
Švestkové koláče
Piškotové pečivo
Plněné lívance (na 2 přihrádkách)
Koláčky (na 2 přihrádkách)
Sýrové pusinky (na 2 přihrádkách)
Šlehač. pusinky (na 3 přihrádkách)
Sušenky (na 3 přihrádkách)
Sněhové pusinky (na 3 přihrádkách)
Mnohočetné
pečení
Pečení
masa
Gratinov
ání
Mód
pizza
Mód
pečení
pečiva
7
Hmotnost
(v kg)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
N4
1,5
1,5
0,5
1
1
0,5
1
0,7
0,5
1,2
0,6
0,4
0,7
0,7
0,5
Poloha
přihrádky
3
3
3
3
3
2a4
3
2
2a4
2
2
2a4
2a4
2
2a4
3
4
4
4
3 nebo 4
4
4
4
4
4
2
2
3
2
2 nebo 3
3
2 nebo 3
3
3
2a4
2a4
2a4
1a3a5
1a3a5
1a3a5
Čas
předehřátí
(min)
Doporučená
teplota
Čas pečení
(minuty)
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
15
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
200
200
220
220
180
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
15-20
25-30
60-70
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Elektronický programátor pečení
Programování pečení
DISPLEJ
Ikona
KONCE PEČENÍ
Ikona
TRVÁNÍ
Ikona HODIN
Ikona ČASOVAČE
Programování doby pečení
1. Stiskněte několikrát tlačítko
Tlačíkto
ZKRÁCENÍ ČASU
Tlačítko
PRODLOUŽENÍ ČASU
Tlačítko
NASTAVENÍ ČASU
Nastavení hodin
! Hodiny lze nastavit, když je trouba vypnutá,
nebo když je zapnutá za předpokladu, že před
tím nebyl naprogramován konec cyklu pečení.
Poté, co je zařízení připojeno k elektrickému
napájení, nebo po výpadku proudu, začnou
blikat ikona hodin
a čtyři numerické číslice
na DISPLEJI.
, dokud
1. Stiskněte několikrát tlačítko
nezačnou blikat ikona hodin
a čtyři
numerické číslice na displeji.
2. Použijte tlačítka „+“ a „-„ k seřízení času;
pokud kterýkoliv z těchto knoflíků stisknete a
podržíte, začne displej hodnotami rolovat
daleko rychleji, čímž urychlí a usnadní
nastavení žádoucího času.
3. Počkejte 10 sekund nebo stiskněte opět
tlačítko
, čímž nastavení potvrdíte.
Nastavení časovače
! Tato funkce nepřeruší pečení a neovlivní
troubu; používá se jednoduše k aktivaci
zvonku, když nastavený čas uplyne.
1. Stiskněte několikrát tlačítko
, dokud na
displeji nezačnou blikat ikona
a tři číslice.
2. K seřízení žádoucího času použijte tlačítek
„+“ a „-„;pokud kterýkoliv z těchto knoflíků
stisknete a podržíte, začne displej hodnotami
rolovat daleko rychleji, čímž urychlí a usnadní
nastavení žádoucího času.
3. Počkejte 10 sekund nebo stiskněte opět
tlačítko
, čímž nastavení potvrdíte. Nyní
displej zobrazuje čas, jak jej odpočítává.
Jakmile časová lhůta vyprší, spustí zvonek.
8
! Mód pečení se musí zvolit, než můžete zahájit
programování.
, dokud na
DISPLEJI nezačnou blikat ikona
a tři číslice.
2. K nastavení žádoucího času lhůty trvání použijte
tlačítek „+“ a „-„;pokud kterýkoliv z těchto knoflíků
stisknete a podržíte, začne displej hodnotami
rolovat daleko rychleji, čímž urychlí a usnadní
nastavení žádoucího času.
3. Počkejte 10 sekund nebo stiskněte opět tlačítko
, čímž nastavení potvrdíte.
4. Jakmile nastavený čas uplyne, objeví se na
DISPLEJI text END, trouba zastaví pečení a ozve
se zvonek.
• Například: Je 9:00 a. m. (dopoledne) je
naprogramován časovač na 1 hodinu a 15 minut.
Program se automaticky zastaví v 10:15 a. m.
(dopoledne).
Nastavení okamžiku ukončení pro mód pečení
! Doba pečení se musí nastavit ještě než lze určit
okamžik ukončení.
1. Proveďte kroky 1 až 3 k nastavení doby trvání, jak
je detailně uvedeno výše.
2. Následovně tiskněte tlačítko
, dokud na
DISPLEJI nezačnou blikat ikona
a čtyři číslice.
3. K nastavení koncového okamžiku pečení použijte
tlačítek „+“ a „-„;pokud kterýkoliv z těchto knoflíků
stisknete a podržíte, začne displej hodnotami
rolovat daleko rychleji, čímž urychlí a usnadní
nastavení žádoucího času.
4. Počkejte 10 sekund nebo stiskněte opět tlačítko
, čímž nastavení potvrdíte.
5. Jakmile nastavený čas uplyne, objeví se na
DISPLEJI text END, trouba zastaví pečení a ozve
se zvonek.
Jakmile se rozsvítí knoflíky
a
, je program
nastaven. DISPLEJ zobrazuje střídavě okamžik
ukončení pečení a dobu trvání pečení.
Zrušení programu
Ke zrušení programu:
• Tiskněte tlačítko
, dokud nepřestane na
displeji svítit ikona odpovídající nastavení, jež
chcete zrušit, a číslice. Tiskněte tlačítko „-„, dokud
se na displeji neobjeví číslice 00:00.
• Stiskněte a podržte tlačítka „+“ a „-„; to zruší
všechna nastavení zvolená před tím včetně
nastavení časovače.
Výstrahy a tipy
! Zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno
v souladu s mezinárodními bezpečnostními
normami. Následující varování se uvádí
z bezpečnostních důvodů a je nutno je pečlivě
přečíst.
Obecná bezpečnost
• Zařízení bylo zkonstruováno pouze pro
domácí použití a není určeno ke
komerčnímu nebo průmyslovému využití.
• Zařízení se nesmí instalovat ven, ani do
zastřešených prostor. Je extrémně
nebezpečné ponechat zařízení vystavené
dešti a bouřkám.
• V případě vadné funkce za žádných okolností
byste neměli zkoušet opravit zařízení sami.
Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou
způsobit zranění nebo další závadu zařízení.
Kontaktujte Servisní středisko(viz Podpora).
• Nepokládejte na otevřená dvířka těžké objekty.
• Zařízení by neměli provozovat osoby (včetně dětí)
s omezenými motorickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi, nezkušení jedinci nebo
kdokoliv, kdo není obeznámen s výrobkem. Tito
jedinci by měli přinejmenším být pod dohledem
někoho, kdo převezme odpovědnost za jejich
bezpečnost nebo obdržet předběžné instrukce
vztahující se k provozu zařízení.
• Nenechte děti, aby si se zařízením hrály.
• Při manipulaci se zařízením používejte vždy
úchyty po stranách trouby.
Odstranění
• Nedotýkejte se zařízení bosi nebo s vlhkýma
či mokrýma rukama a nohama.
• Když vyhazujete balící materiál dodržujte místní
předpisy ochrany prostředí kvůli recyklaci. Při
zbavování se zařízení dodržujte existující
legislativu.
• Zařízení musí používat k pečení pokrmů
pouze dospělí a v souladu s instrukcemi
v tomto návodu.
• Otvory používané k větrání a rozptylování
tepla se nikdy nesmí zakrývat.
• Evropská směrnice 2002/96/EC O odpadu
z elektrických a elektronických zařízení (WEEE)
vyžaduje, aby se staré domácí elektrospotřebiče
nesměla odstraňovat v normálním proudu
netříděného komunálního odpadu. Stará zařízení
se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovalo
znovupoužití a recyklace materiálů, které
obsahují, a omezil dopad na lidské zdraví a
životní prostředí. Symbol přeškrtnuté „popelnice“
na výrobku vám připomíná povinnost, že při
odstraňování zařízení se musí sebrat odděleně.
Spotřebitelé by měli kontaktovat místní úřady
nebo prodejce ohledně informací o správném
odstranění starého zařízení.
• Madlo k otvírání dvířek vždy chytejte ve
středu, konce se mohou rozžhavit.
Respekt k životnímu prostředí a
jeho uchování
• K vkládání nádobí do trouby a jeho vybírání
vždy používejte rukavice.
• Používáním zařízení v hodinách mezi pozdním
odpolednem a vrzy ráno pomáháte snížit pracovní
zátěž elektrárenských společností.
• Když je zařízení v provozu, extrémně se
rozžhaví topná tělesa a některé části
dvířek trouby. Určitě se jich nedotýkejte a
děti držte v bezpečném odstupu.
• Zajistěte, aby se napájecí kabely jiných
elektrických zařízení nedostaly do kontaktu
se žhavými částmi trouby.
• K vystlání dna trouby nikdy nepoužívejte
hliníkovou fólii.
• Do trouby neumisťujte hořlavé materiály;
kdyby se trouba omylem zapnula, mohly by
vzplanout.
• Vždy, když je zařízení mimo provoz, ověřte,
že otočné knoflíky jsou v poloze
.
• Při odpojování zařízení vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky, netahejte za kabel.
• Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbářské
práce, aniž byste neměli zástrčku vytaženou
ze zásuvky.
9
• Dvířka trouby drže vždy zavřená, pokud
používáte módy PEČENÍ MASA nebo
GRATINOVÁNÍ, abyste dosáhli nejlepších
výsledků a uspořili energii (přibližně 10%).
• Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a dočista je
otírejte, abyste zajistili, že jsou prosté zbytků, aby
řádně doléhaly ke dvířkům a neumožňovaly únik
tepla.
Údržba a péče
3. Dvířka uchopte za
dvě vnější strany a
zhruba do poloviny je
zavřete. Pak
zatáhněte dvířka
k sobě za jejich
současného zdvihání
z usazení (viz
obrázek).
K navrácení dveří
postupujte stejně
v opačném pořadí.
Vypnutí zařízení
Odpojte své zařízení od přívodu elektriky,než
na něm zahájíte jakoukoliv práci.
Čištění zařízení
! Nikdy na toto zařízení nepoužívejte parních
čističů nebo tlakových čističů.
• Vnější části z nerezové oceli nebo
glazurované právě tak jako gumová těsnění
lze čistit pomocí houby nasáklé ve vlažné
vodě a neutrálním mýdle. Pokud je tyto
skvrny těžké odstranit, použijte speciálních
přípravků. Po očištění opláchněte a
důkladně osušte. Nepoužívejte abrazivních
prášků nebo korozivních látek.
• Ideálně by vnitřek trouby měl být vyčištěn po
každém použití, když je ještě vlažný.
Použijte horkou vodu a detergent,
opláchněte a osušte měkkým hadrem.
Nepoužívejte abrazivních výrobků.
• Doplňky lze omýt jako každodenní nádobí a
jsou bezpečné i pro myčku.
Čištění dvířek trouby
Kontrola těsnění
Pravidelně kontrolujte těsnění kolem dvířek
trouby. Jsou-li tato těsnění poškozená,
kontaktujte prosím nejbližší Středisko poprodejního servisu (viz Podpora).
Doporučujeme, abyste troubu nepoužívali,
dokud těsnění nevyměníte.
Výměna žárovky
K výměně žárovky v troubě:
Skleněné části dvířek čistěte pomocí houby a
nenarativních čistících prostředků, pak
důkladně osušte měkkým hadrem.
Nepoužívejte hrubých abrazivních materiálů
nebo škrabek z ostrého kovu, jelikož by mohly
poškrábat povrch a způsobit prasknutí skla.
K důkladnějšímu vyčištění můžete dvířka
odmontovat.
1. Otevřete úplně
dvířka trouby (viz
obrázek).
1. Odejměte skleněný kryt držáku lampy.
2. Odejměte žárovku a zaměňte ji podobnou:
výkon 25 W, kap. E14.
3. Vraťte skleněný kryt (viz obrázek).
2. Zdvihněte a otočte
malé páčky umístěné
na dvou čepech (viz
obrázek).
10
Podpora
Komunikace:
• Model zařízení (Mod)
• Sériové číslo (S/N).
Tuto informaci můžete najít na štítku
parametrů umístěném na zařízení a na balení.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising