Whirlpool | KN6C76A(X)/GR | Instruction for Use | Whirlpool KN6C76A(X)/GR Användarguide

Whirlpool KN6C76A(X)/GR Användarguide
Käyttöohjeet
LIESI JA UUNI
FI
FI
Suomi, 1
DA
Dansk,13
SV
Svenska, 38
NO
Norsk, 26
Sisällysluettelo
Asennus, 2-3
Sijoittaminen ja vaakasuoraan asettaminen
Sähköliitäntä
Teknisten tietojen taulukko
Laitteen kuvaus, 4
Yleiskuva
Ohjauspaneeli
Näyttö
Valmistelu ja käyttö, 5-8
KN6C72A/GR
KN6C76A/GR
Kellon asettaminen
Ajastimen asettaminen
Uunin käyttö
Kypsennystavat
Kypsennyksen ohjelmointi
Käytännöllisiä kypsennysohjeita
Kypsennysohjetaulukko uunille
Lasikeraamisen keittotason käyttö, 9-10
Keittoalueiden päälle ja pois päältä kytkeminen
Keittoalueet
Varotoimet ja neuvoja, 11
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Luonnon kunnioittaminen ja suojelu
Hoito ja huolto, 12
Laitteen sammuttaminen
Laitteen puhdistus
Uunin lampun vaihtaminen
Lasikeraamisen keittotason puhdistus
Huoltoapu
Asennus
Vaakasuoraan asettaminen
Jos laitetta tulee säätää
vaakasuoraan asettamiseksi,
ruuvaa oikeisiin asentoihin
lieden jalustan kuhunkin
kulmaan sijoitettu säädettävä
jalka (katso kuvaa).
! Tarvittavat säädöt tai huolto tulee suorittaa vasta
sitten, kun liesi on irrotettu sähkönsyötöstä.
Jalat* sopivat lieden jalustan
alapuolella oleviin koloihin.
Sijoittaminen ja vaakasuoraan
asettaminen
! Laite voidaan asentaa sellaisten keittiön
kaapistojen viereen, joiden korkeus ei ylitä
keittotason pintaa.
! Varmista, että laitteen takaosan kanssa
kosketuksissa oleva seinä on valmistettu
palamattomasta, kuumuutta kestävästä materiaalista
(T 90°C).
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Lieden asentamiseksi oikein:
• Sijoita se keittiöön, ruokailuhuoneeseen tai
yksiöön (ei kylpyhuoneeseen).
• Jos keittotason yläpinta on korkeampi kuin kaapit,
laitteen etäisyyden tulee olla vähintään 600 mm
niistä.
• Jos liesi asennetaan seinäkaapin alle,
vähimmäisetäisyys kyseisen kaapin ja keittotason
välillä on 420 mm.
Tämän etäisyyden tulee
olla 700 mm, jos kaapit
HOOD
ovat palonarkoja (katso
Min. 600 mm.
kuvaa).
• Älä laita verhoja
lieden taakse tai
lähemmäksi kuin 200
mm:n etäisyydelle sen
laidoilta.
• Mahdolliset
liesituulettimet tulee asentaa vastaavassa
käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti.
Min.
FI
! Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa
tulevaa tarvetta varten. Varmista, että opas pysyy
yhdessä laitteen kanssa, jos laite myydään,
annetaan pois tai siirretään.
! Lue huolellisesti tämä opaskirja: se sisältää tärkeitä
tietoja asennuksesta, toiminnasta ja turvallisuudesta.
! Ammattitaitoisen henkilön tulee suorittaa laitteen
asennus toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
Sähköliitäntä
Sähkön syöttöjohdon asennus
Pääterasian aukaiseminen:
• Työnnä ruuvitaltta pääterasian suojuksen
sivukoloihin.
• Vedä suojusta sen avaamiseksi.
Johdon asentamiseksi noudata alla olevia ohjeita:
• Löystytä kaapelinpuristimen ruuvi ja johtimien
liitinruuvit.
! Hyppyjohtimet esiasetetaan tehtaalla 230 V:n
yksivaiheista liitäntää varten (katso kuvaa).
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
N
L
1
3
5
2
4
• Suorittaaksesi sähköliitännät kuvien mukaisesti
käytä kahta hyppyjohdinta laatikon sisällä (katso
kuvaa - merkitty “P”).
P
N
L1
L2
L3
• Pistorasia kestää laitteen enimmäistehon, joka
ilmoitetaan arvokilvessä.
• Jännite on arvokilvessä ilmoitettujen arvojen
mukainen.
• Pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen
kanssa. Jos pistorasia ei ole yhteensopiva
pistokkeen kanssa, vaihdata se ammattitaitoisella
teknikolla. Älä käytä jatkojohtoja tai
haaroitusrasioita.
! Kun laite on asennettu, sähkön syöttöjohdon ja
sähköpistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
! Johto ei saa taittua tai jäädä puristuksiin.
1
3
5
! Johto tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin ja
vaihdattaa ainoastaan ammattitaitoisella teknikolla.
2
4
! Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos
näitä turvavaatimuksia ei noudateta.
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
1
3
5
2
4
• Varmista sähkön syöttöjohto kiristämällä
kaapelinpuristimen ruuvi ja laita suojus sitten
takaisin paikalleen.
Syöttöjohdon liittäminen sähköverkkoon
Asenna standardoitu pistoke, joka vastaa laitteen
arvokilvessä osoitettua kuormitusta (katso Teknisten
tietojen taulukkoa).
Laite tulee liittää suoraan sähköverkkoon käyttäen
moninapaista kytkintä, jonka kontaktien välinen
aukeama on vähintään 3 mm ja joka asennettaan
laitteen ja sähköverkon väliin. Kytkimen tulee olla
sopiva ilmoitetulle varaukselle ja sen tulee olla
tämänhetkisten sähkömääräysten vaatimusten
mukainen (kytkin ei saa katkaista
maadoitusjohdinta). Syöttöjohto tulee sijoittaa siten,
että se ei joudu kosketuksiin yli 50°C:n lämpötilojen
kanssa missään kohdassa.
Ennen laitteen liittämistä virransyöttöön varmista
seuraavat kohdat:
• Laite on maadoitettu ja pistoke on lain vaatimusten
mukainen.
TEKNISET TIEDOT
Uunin mitat (PxSxK)
Tilavuus
Hyödyllisiä mittoja,
jotka liittyvät
uuniosastoon
Virransyötön jännite
ja taajuus
Keraaminen
keittotaso
Etuvasen
Takavasen
Takaoikea
Etuoikea
Keraamisen tason
enimmäiskulutus
40x43,5x32 cm
56 l
leveys 42 cm
syvyys 44 cm
korkeus 8,5 cm
katso arvokilpi
1700 W – 1700/700W*
1200 W
2100 W – 1700/700W*
1200 W
5800*-6200W
Direktiivi 2002/40/EY sähköuunien
merkinnästä. Standardi EN 50304
Energian kulutus luonnolliselle
ilmankierrolle – lämmitystapa:
ENERGIAMERKKI
Staattinen;
Energian kulutus koneelliselle
ilmankierrolle – lämmitystapa:
Leivonta;
EY:n direktiivit: 06/95/EY päiväyksellä
12/12/06 (Pienjännite) ja sitä seuraavat
muutokset –
04/108/EC päiväyksellä 15/12/04
(Sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja
sitä seuraavat muutokset –
93/68/ETY päiväyksellä 22/07/93 ja sitä
seuraavat muutokset –
2002/96/EY.
1275/2008 (Valmiustila/ Pois päältä -tila)
* Saatavilla ainoastaan joissain malleissa.
FI
Laitteen kuvaus
Yleiskuva
FI
Lasikeraaminen
keittotaso
LIUKUOHJAIMET
liukuville ritilöille
asento 5
asento 4
asento 3
asento 2
asento 1
Ohjauspaneeli
Taso RITILÄ
Taso UUNIPANNU
Säädettävä jalka
Säädettävä jalka
Ohjauspaneeli
Valintanappula
Termostaatin
merkkivalo
Elektroninen ajastin*
Termostaatin nappula
* Saatavilla ainoastaan joissain malleissa.
4
Merkkivalo
Termostaatin nappula
Valintanappula
Termostaatin
merkkivalo
Ajastin*
Merkkivalo
Valmistelu ja käyttö
! Ensimmäisellä käyttökerralla lämmitä tyhjää uunia
luukku kiinni sen enimmäislämpötilassa vähintään
puoli tuntia. Varmista, että huone tuulettuu hyvin
ennen uunin sammuttamista ja luukun avaamista.
Laitteesta saattaa lähteä hieman epämiellyttävää
hajua, joka johtuu valmistuksen aikana käytettyjen
suojaavien aineiden palamisesta.
! Ennen tuotteen käyttämistä poista kaikki
muovikalvot laitteen sivulaidoilta.
Kypsennystavat
! Lämpötilan arvo voidaan asettaa välille 60°C - Max
kaikille kypsennystavoille lukuun ottamatta
seuraavia
• GRILLI (suositellaan: käytä ainoastaan tehotasoa
MAX);
• GRATINOINTI (suositellaan: älä aseta enemmän
kuin 200°C).
Uunin käynnistäminen
1. Valitse haluttu kypsennystapa kääntämällä
nappulaa VALITSIN
2. Valitse kypsennystapaa varten suositeltu
lämpötila tai haluttu lämpötila kääntämällä nappulaa
TERMOSTAATTI.
Voit löytää yksityiskohtaisen luettelon
kypsennystavoista ja ehdotetuista
kypsennyslämpötiloista vastaavasta taulukosta
(katso Kypsennysohjetaulukko uunille).
Kypsennyksen aikana on aina mahdollista:
• Vaihtaa kypsennystapaa kääntämällä nappulaa
VALITSIN
• Muuttaa lämpötilaa kääntämällä nappulaa
TERMOSTAATTI.
• Asettaa kokonaiskypsennysaika ja kypsennyksen
loppumisaika (katso alle).
• Lopettaa kypsennys kääntämällä nappula
VALITSIN asentoon “0”.
! Älä koskaan laita esineitä suoraan uunin pohjalle;
täten vältetään emalipinnoitteen vahingoittuminen.
Käytä ainoastaan asentoa 1 uunissa, kun
kypsennetään paistinvartaan kanssa.
! Laita keittoastiat aina toimitetulle ritilälle(ritilöille).
TERMOSTAATIN merkkivalo
Kun tämä merkkivalo palaa, uuni on lämpiämässä.
Se sammuu, kun uunin sisälämpötila saavuttaa
valitun lämpötilan. Tässä vaiheessa valo syttyy ja
sammuu vuorotellen ilmoittaen, että termostaatti
toimii ja säilyttää lämpötilan vakiotasolla.
Uunin valo
Tämä kytketään päälle kääntämällä nappula
VALITSIN mihin tahansa muuhun asentoon kuin “0”.
Se palaa niin kauan kuin uuni on toiminnassa.
Valitsemalla nappulalla 8 valo kytketään päälle
ilman, että aktivoidaan yhtään lämmityselementtiä.
Perinteinen uuni
Termostaatin nappulan asento: 60°C - Max.
Tässä asennossa kaksi lämmittävää elementtiä, alempi
ja ylempi, syttyvät. Tämä on klassinen mummon uuni,
jonka lämmönsiirtokyky on saatu erinomaiseksi ja kulutus
erittäin alhaiseksi. Perinteinen uuni on voittamaton niissä
tapauksissa, joissa halutaan kypsentää ruokalajeja, jotka
sisältävät kahta tai kolmea erilaista ainesta kuten: sian
kylkipaisti kaalin kanssa, espanjalainen turska, kapakala
lisäkkeiden kera, vasikanviillokki riisin kanssa, jne.
Erinomaisia tuloksia saadaan myös härän ja
vasikanlihapohjaisten perusruokalajien valmistuksessa
kuten: paistettu naudanpaisti, gulassi, riista, porsaan
kuvepaisti, kinkku, jne., jotka vaativat hitaan
kypsyttämisen jatkuvasti nestettä lisäten. Tämä on joka
tapauksessa paras tapa jälkiruokien, hedelmien ja
peitetyissä
paistoastioissa
valmistettavien
erityisruokalajien kypsennykseen. Perinteisessä uunissa
kypsentäessäsi käytä vain yhtä tasoa, sillä useampia
tasoja käytettäessä lämpö ei jakaudu tasaisesti.
Käytettäessä saatavilla olevia eri tasoja voidaan
tasapainottaa lämpömäärää ylä- ja alaosan välillä. Jos
kypsennys vaatii enemmän lämpöä alhaalta tai ylhäältä,
käytä vastaavasti alempia tai ylempiä tasoja.
Leivonnaisuuni
Termostaatin nappulan asento: 60°C - Max.
Taaempi lämmittävä elementti kytkeytyy päälle ja tuuletin
käynnistyy taaten herkän ja tasaisen lämmön uunin sisällä. Tämän toiminnon sähkönkulutus on vain 1600 W.
Tämä toiminto soveltuu herkkien ruokien kypsennykseen
kuten leivonnaiset, jotka vaativat nostatusta sekä pienikokoiset valmisteet, joita voidaan kypsentää 3 tasolla samanaikaisesti. Muutamia esimerkkejä: tuulihatut, makeat
ja suolaiset keksit, lehtitaikinaisille suolapalat, kääretorttu ja pienet gratinoidut vihannespalat, jne.
"Fast cooking" -uuni
Termostaatin nappulan asento: 60°C - Max.
Lämmittävät elementit kytkeytyvät päälle ja tuuletin käynnistyy taaten herkän ja tasaisen lämmön uunin sisällä.
Tämä toiminto soveltuu erityisen hyvin valmiiksi pakattujen
ruokien (kuten pakasteet tai esikypsennetyt ruuat) ja muutamien "kotiruokien" nopeaan kypsennykseen.
FI
FI
"Fast cooking" -kypsennyksessä parhaat tulokset saavutetaan käyttäen ainoastaan yhtä tasoa (2. alhaalta lähtien), katso taulukkoa "Käytännöllisiä ohjeita
kypsennykseen".
Monikypsennysuuni
Termostaatin nappulan asento: 60°C - Max.
Lämmittävät elementit kytketään päälle vuorotellen ja
tuuletin käynnistyy. Koska lämpö on vakio ja tasainen
koko uunissa, ilma kypsentää ja ruskistaa ruuan tasaisesti kaikkialta. Voit kypsentää samanaikaisesti myös
erilaisia ruokalajeja, kunhan niiden kypsennyslämpötilat
ovat samanlaiset. On mahdollista käyttää enintään 2 tasoa samanaikaisesti noudattaen ohjeita, jotka annetaan
kappaleessa "Kypsentäminen samanaikaisesti usealla eri
tasolla".
Tämä toiminto on erityisen sopiva ruokalajeille, jotka vaativat gratinointia tai pitkää kypsennystä kuten: lasagne,
makaronilaatikko, kana ja paistetut perunat, jne. Voidaan
saavuttaa
huomattavia
etuja
paistinlihan
kypsennyksessä, koska lämpötilan parempi jakautuminen mahdollistaa alempien lämpötilojen käyttämisen ja
siten vähennetään lihasnesteiden vuotamista säilyttäen
liha pehmeämpänä ja painavampana. Monikypsennysuuni
on erityisen arvostettu kypsennettäessä kaloja, jotka voidaan valmistaa lisäten vain vähän mausteita säilyttäen
siten niiden näkö ja maku mahdollisimman muuttumattomana. Lisukkeille saadaan erinomaisia tuloksia kypsennettäessä haudutettuja vihanneksia kuten kesäkurpitsat,
munakoisot, paprikat, tomaatit, jne.
Jälkiruuat: varma tulos saavutetaan kypsennettäessä
nostatettavia kakkuja.
"Monikypsennys"-toimintoa voidaan käyttää myös
sulatettaessa nopeasti lihaa tai leipää asettaen lämpötilaksi 80 °C. Herkempiä ruokalajeja sulatettaessa voit
asettaa lämpötilan 60°C:een tai käyttää ainoastaan kylmän ilman kierrätystä asettaen termostaatin nappula
0°C:een.
Pizzauuni
Termostaatin nappulan asento: 60°C - Max.
Lämmittävät elementit, alempi ja kiertävä, kytketään päälle ja tuuletin käynnistyy. Tämä yhdistelmä mahdollistaa
uunin nopean lämmityksen kiitos sen toimittaman huomattavan tehon (2800 W), joka tulee etupäässä alhaalta.
Pizzauunitoiminto soveltuu erityisen hyvin ruuille, jotka
vaativat suuren lämpömäärän kuten esimerkiksi: pizza ja
suuret paistit. Käytä ainoastaan yhtä uunipannua tai grilliä kerrallaan, mikäli niitä on enemmän kuin yksi on tarpeen vaihtaa niiden paikkoja kypsennyksen puolivaiheessa.
Grilli
Termostaatin nappulan asento "M": Max.
Ylempi keskellä oleva lämmityselementti kytkeytyy päälle.
Grillin erittäin korkea ja suora lämpötila aikaansaa lihan
pinnan välittömän ruskistumisen estäen siten lihas-
6
nesteiden ulosvalumisen sekä pitäen lihan pehmeämpänä
sisältä. Grillillä kypsentämistä suositellaan ruokalajeille,
jotka vaativat korkean pintalämpötilan: vasikanliha- ja
naudanlihapihvit, ulkofilee, hampurilaiset, jne.
Joitain käyttöesimerkkejä kuvataan kappaleessa
"Käytännöllisiä ohjeita kypsennykseen".
Gratinointi
Termostaatin nappulan asento: 60°C - 200°C.
Keskeinen ylempi lämmittävä elementti kytkeytyy päälle
ja tuuletin käynnistyy.
Toiminto yhdistää yksisuuntaiseen lämpösäteilyyn koneellisen ilmankierrätyksen uunin sisällä. Tämä estää ruokien
pintaosien palamisen lisäten lämmön työntymistä sisään.
Erinomaisia tuloksia saadaan käyttäen kiertoilmagrilliä
kypsennettäessä liha-vihannesvartaita, makkaroita,
siankyljyksiä, lampaan kylkipaistia, kanaa, viiriäisiä,
porsaanfileitä, jne.
"Gratinointi" on voittamaton valmistettaessa lohi-, tonnikala- tai miekkakalaviipaleita, täytettyjä kaloja, jne.
Käytännöllisiä kypsennysohjeita
! Älä laita ritilöitä asentoon 1 ja 5 kypsennyksissä,
joissa käytetään puhallinta. Liiallinen suora lämpö
voi polttaa lämpötilan suhteen herkät ruuat.
! Kypsennystavoissa GRILLI ja GRATINOINTI, laita
uunipannu asentoon 1 kerätäksesi tippuvat
kypsennyksen jäämät (rasva ja/tai öljy).
MONIKYPSENNYS
• Käytä asentoja 2 ja 4 sijoittaen enemmän lämpöä
vaativan ruuan tasolle 2.
• Aseta uunipannu alhaalle ja ritilä ylhäälle.
GRILLI
• Työnnä ritilä asentoon 3 tai 4. Laita ruoka ritilän
keskelle.
• Suosittelemme, että asetat enimmäistehotason.
Termostaatti säätää ylempää lämmityselementtiä
ja se ei mahdollisesti ole päällä jatkuvasti.
PIZZA
• Käytä kevyttä alumiinista pizzavuokaa. Laita se
toimitetulle ritilälle.
Jos haluat rapean kuoren, älä käytä uunipannua
(estää kuoren muodostumisen pidentämällä
kypsennysaikaa).
• Jos käytät runsaasti täytteitä pizzassa,
suosittelemme, että lisäät mozzarellajuuston
pizzan päälle kypsennyksen puolivälissä.
Kypsennyksen ohjelmointi elektronisella
ohjelmasäätimellä*
Kellon asettaminen
Kun laite liitetään virransyöttöön tai sähkökatkoksen
jälkeen, näyttö nollautuu automaattisesti asentoon
0:00 ja alkaa vilkkua. Ajan asettamiseksi:
1. Paina painikkeita KYPSENNYSAIKA
ja
KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISAIKA
samanaikaisesti.
2. Ensimmäisten 4 sekunnin aikana painikkeiden
painalluksesta aseta tarkka aika painamalla
painikkeita + ja -. Tunnit etenevät painikkeella + ja
vähenevät painikkeella -.
Kun aika on asetettu, ohjelmasäädin siirtyy
automaattisesti manuaalitilaan.
Ajastimen asettaminen
Ajastimen avulla voidaan asettaa lähtölaskenta ja
kun aika on kulunut umpeen, summeri soi.
Ajastimen asettamiseksi toimi seuraavasti:
1. paina painiketta AJASTIN
. Näytöllä näkyy:
N.
2. Paina painikkeita + ja - asettaaksesi haluttu aika.
3. Kun painikkeet vapautetaan, ajastin aloittaa
lähtölaskennan ja tämänhetkinen aika tulee näkyviin näytölle.
Seuraavaksi tulee asettaa kypsennyksen päättymisaika:
4. Paina painiketta KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISAIKA
.
5. Ensimmäisten 4 sekunnin aikana tämän painikkeen
painalluksesta säädä kypsennyksen päättymisaika
painamalla painikkeita + ja -. Esimerkiksi jos haluat
kypsennyksen päättyvän kello 13.00 näytöllä näkyy:
O
6. 4 sekunnin kuluttua painikkeiden vapauttamisesta
tämänhetkinen aika (esimerkiksi 10.00) tulee uudelleen
näkyviin näytölle kirjaimen A (AUTO) kanssa.
P
Tässä vaiheessa uuni on ohjelmoitu ja se kytkeytyy
päälle automaattisesti kello 12.30 ja sammuu 30
minuutin kuluttua kello 13.00.
Kypsennysajan asetus välittömän käynnistyksen kanssa
Noudata yllä kuvattua menetelmää kypsennysajan
asetusta varten (kohdat 1-3).
! Kun kirjain A tulee näkyviin, tämä osoittaa sitä, että
sekä kypsennysaika että kypsennyksen päättymisaika
on ohjelmoitu AUTOMAATTISESTI. Palauttaaksesi uuni
manuaaliseen toimintaan jokaisen AUTOMAATTISEN
kypsennystavan jälkeen paina painikkeita
KYPSENNYSAIKA
ja KYPSENNYKSEN
R
PÄÄTTYMISAIKA
samanaikaisesti.
4. Ajan kuluttua umpeen summeri soi ja tämä
voidaan kytkeä pois päältä painamalla mitä tahansa
painiketta (lukuun ottamatta painikkeita + ja -).
! Tunnus m pysyy valaistuna yhdessä uunin
kanssa koko kypsennysohjelman kestoajan.
Tunnus
Asetettu kypsennyksen kesto voidaan näyttää milloin tahansa
kytkeytyy pois päältä.
! Ajastin ei kytke uunia päälle tai pois päältä.
painamalla painiketta KYPSENNYSAIKA
ja kypsennyksen
päättymisaika voidaan näyttää painamalla painiketta
Summerin äänenvoimakkuuden säätö
Kelloasetusten valitsemisen ja vahvistamisen jälkeen käytä
painiketta - hälytyssummerin äänenvoimakkuuden säätämiseen.
KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISAIKA
. Kun kypsennysaika
on kulunut loppuun, summeri soi. Sen pysäyttämiseksi paina
mitä tahansa muuta painiketta kuin + tai -.
Kypsennysajan asetus viivästetyn käynnistyksen kanssa
Päätä ensin haluamasi kypsennystapa ja aseta
sopiva lämpötila uunissa olevilla nappuloilla
VALITSIN ja TERMOSTAATTI.
Tässä vaiheessa voidaan asettaa kypsennysaika:
Aiemmin asetetun kypsennysohjelman peruuttaminen
1. Paina painiketta KYPSENNYSAIKA
.
2. Ensimmäisten 4 sekunnin aikana tämän painikkeen
painalluksesta aseta haluttu aikamäärä painamalla
painikkeita + ja -. Esimerkiksi jos haluat asettaa
kypsennysajaksi 30 minuuttia, näytöllä näkyy:
N
3. 4 sekunnin kuluttua painikkeiden vapauttamisesta
tämänhetkinen aika (esimerkiksi 10.00) tulee
uudelleen näkyviin näytölle tunnuksen m ja
kirjaimen A (AUTO) kanssa.
Paina painikkeita KYPSENNYSAIKA
ja
KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISAIKA
samanaikaisesti.
Aiemmin asetettujen tietojen korjaaminen tai
peruuttaminen
Syötetyt tiedot voidaan muuttaa milloin tahansa painamalla
vastaavaa painiketta (AJASTIN, KYPSENNYSAIKA tai
KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISAIKA) ja painiketta + tai -.
Kun kypsennysaikatiedot peruutetaan, kypsennyksen
päättymisaikatiedot peruutetaan myös automaattisesti tai
päinvastoin.
Jos uuni on jo ohjelmoitu, se ei hyväksy
kypsennyksen päättymisaikoja, jotka ovat
varhaisempia kuin ohjelmoidun
kypsennystapahtuman alku.
* Saatavilla ainoastaan joissain malleissa.
FI
FI
Kypsennysohjetaulukko uunille
!# $%& '
( )**
!
! !
! /
/!
/
/
/
5
4
4
7
4
4
/4
/!
/!
/
4
7
/
/4
/
/
/
/4
/4
= ;
/4
%
% + /
/
/
4
*99 %<
%
> %
& >
/
/
/
/
/
4
4
4
4
4
!
7
!
!
4 4
!
4 *99
/
5
!
/A 4
4
4
4
54
4
4
4
4
4
! /
/
#$ %
& ' ' * % + & *99
%; ' + * & ' ' '' %<
;
+,
+ + ; &?
@ ; ;
'+'
#
* /, @
134(5 ''+ ; ; + ;$ B '' / @
@ ' / /
8
4
Lasikeraamisen
keittotason käyttö
Käyttämällä ruoanlaitto ajastin *
1. Voit asettaa summeri, käännä paistoaika
myötäpäivään melkein yhtä kierrosta.
2. Käännä säädintä vastapäivään halutun aika:
Kohdista minuuttia näkyy paistoaika nuppi
ilmaisin ohjauspaneelissa.
3. Kun valittu aika on kulunut, soi ja uuni sammuu.
4. Kun uuni on pois ruoanlaitto Ajastin voidaan
käyttää tavallisena ajastin.
! Käyttää uunia manuaalisesti, eli kun et halua
käyttää keiton lopussa ajastimen, käännä
paistoaika nuppia kunnes se saavuttaa 9
symboli.
A
Luukun lukistuslaite
Jotkut mallit on varustettu "luukun lukituslaitteella", joka
sijoitsee etupaneelin ja uunin
luukun välissä. Avaamiseksi
tulee työntää alaspäin kuvan
osoittamaa laitetta "A".
! Tiivisteissä käytettävä liima jättää rasvajäämiä
lasiin. Ennen laitteen käyttöä suosittelemme
poistamaan nämä erityisellä hankaamattomalla
puhdistusaineella. Muutaman ensimmäisen
käyttötunnin aikana voidaan havaita kumin hajua,
joka häviää nopeasti.
Keittoalueiden päälle ja pois päältä
kytkeminen (KN6C76)
Keittoalueen päälle kytkemiseksi käännä vastaavaa
nappulaa myötäpäivään.
Sen sammuttamiseksi käännä nappulaa
vastapäiväiseen suuntaan, kunnes se saavuttaa
asennon “0”.
Jos SÄHKÖLEVYN merkkivalo palaa, tämä osoittaa
sitä, että ainakin yksi keittotason levy on kytketty
päälle.
Keittoalueet
Keittotaso on varustettu sähköisillä
säteilylämmitykseen perustuvilla elementeillä. Kun
ne ovat käytössä, keittotason seuraavat kohdat
tulevat punaisiksi.
A. Keittoalue.
A
A
B. Jäämälämmön merkkivalo:
tämä osoittaa, että vastaavan
A
A
keittoalueen lämpötila on
korkeampi kuin 60°C, vaikka
B
lämmityselementti on kytketty
pois päältä, mutta se on edelleen kuuma.
Keittoalueet säteilylämmityselementtien kanssa
Ne vastaavat ominaisuuksiltaan kaasupolttimia: niitä
on helppo säätää ja ne saavuttavat asetetut
lämpötilat nopeasti mahdollistaen niiden toimittaman
tehon välittömän havaitsemisen.
Käännä vastaavaa nappulaa myötäpäivään johonkin
asentoon välillä 1 - 6.
7setus
0
1
2
3
4
5
6
* Saatavilla ainoastaan joissain malleissa.
8ormaalitainopealevy
Pois päältä
KasvistenD kalan kypsennys
Perunoiden kypsennys (höyryä
käyttäen)D keitotD kikherneetD pavut.
Suurten ruokamäärien kypsennyksen
jatkaminenD minestronekeitto
Paistoon (keskikypsä)
Paistoon (keskimääräistä kypsempi)
Ruskistukseen ja nopeaan
kiehumispisteen saavuttamiseen
FI
FI
Keraamisen keittotason
käyttöohjeita(KN6C72)
Kuvaus
Keittotaso
on
varustettu
2
hehkuvalla
lämmityselementillä ja 2 halogeenilämmityselementill,
joiden lämmitysalueet ovat laajennettavissa. Nämä
lämmittimet on sijoitettu
keittotason alle (alueet, jotka
A
B tulevat punaisiksi toiminnan
aikana):
A. S ä t e i l e v ä t
B
A
lämmityselementit
B. S ä t e i l e v i e n
C
lämmityselementtien
kypsennysalueet
C. Valot, jotka osoittavat sen, että vastaavien
kuumentimien lämpötila ylittää 60° C, vaikka
keittotason alue on sammutettu.
7sento 9äteilevälevy
:
Sammutettu
1
VoinD suklaan sulattamiseksi
2
Resteiden lämmittämiseksi
3
4
Täytteille ja kastikkeille
5
6
Kiehumispisteessä keittämiseksi
7
;
Paisteille
<
1:
Suurille keitetyille
Kypsennysalueen kuvaus
Perinteiset kypsennysalueet muodostuvat pyöreistä
lämmityselementeistä. Sytytyksen jälkeen nämä
elementit tulevat punaisiksi noin kymmenessä
sekunnissa.
Laajennettava säteilevät kypsennyselementtialueet
Toiminnallisesti samanlaiset perinteisten elementtien
kanssa, ne voidaan tunnistaa laajennettavasta
lämmitysalueesta (katso kuva C). On mahdollista
sytyttää ainoastaan sisempi osa tai molemmat.
z
Perinteisten lämmitysalueiden ohjausnappulat.
Jokainen kypsennysalue on varustettu erityisellä
ohjausnappulalla, joka mahdollistaa 12 erilaisen
lämpötilan valinnan minimiarvosta 1 maksimiarvoon
12.
z
Erityiskypsennysalueiden ohjausnappulat. Nämä
ohjausnappulat mahdollistavat valinnan kahden
tehoalueen välillä, joita molempia voidaan säätää
minimiarvon 1 ja maksimiarvon 12 välillä. Kiertäen
nappulaa myötäpäivään 1- 12 asetetaan alempi teho.
A), ohitse, joka
Kiertäen nappulaa ohituspisteen (A
voidaan tunnistaa pienestä hypähdyksestä,
asetetaan maksimiteho, jota voidaan säädellä
puolestaan 12 ja 1 välillä kiertäen nappulaa
vastapäivään. Minimitehon asettamiseksi uudelleen
on välttämätöntä asettaa nappula uudelleen nollaasentoon. Mikäli on olemassa kaksitehoisia
lasikeraamisia keittotasoja (katso kuva C) kierron
ensimmäinen osa asettaa pienemmän tason
(sisemmän) tehon; molempien asettamiseksi ja
siten saadaksenne laajempi kypsennysalue, on
A) ja valita
välttämätöntä viedä nappula asentoon (A
haluttu teho 12 ja 1 väliltä.
10
11
12
Paistamiseen
A
Molempien keittoalueiden syöttämiseksi
Käytännöllisiä neuvoja lieden käyttöön
• Käytä paksuja tasapohjaisia kattiloita, jotta ne
kiinnittyvät täydellisesti keittoalueeseen.
• Käytä aina kattiloita, joiden halkaisija on riittävän
suuri peittääkseen keittolevyn kokonaan, jotta
voidaan käyttää kaikki tuotettu lämpö.
• Varmista aina, että kattilan pohja on täysin
puhdas ja kuiva: tämä takaa sen, että kattilat
kiinnittyvät täydellisesti keittoalueeseen ja sekä
kattilat että keittolevy kestävät pidempään.
• Vältä käyttämästä samoja keittoastioita, joita
käytetään kaasuliedellä: lämmön keskittyminen
kaasuliedellä saattaa aiheuttaa vääntymiä kattilan
pohjaan aiheuttaen sen, ettei se asetu tiiviisti
keittotason pinnalle.
• Älä koskaan jätä keittoaluetta päälle ilman kattilaa
sen päällä, koska tämä saattaa vahingoittaa
aluetta.
Varotoimet ja neuvoja
! Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten
turvamääräysten vaatimusten mukaisesti.
Seuraavat varoitukset annetaan turvallisuuden
takaamiseksi ja ne tulee lukea huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
• Lasikeraaminen keittolevy kestää lämpötilan
vaihteluja ja iskuja. On kuitenkin hyvä muistaa,
että terät tai keittovälineet voivat pilata keittotason
pinnan. Jos näin tapahtuu, poista lieden pistoke
sähköpistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, josta voit pyytää alkuperäisiä
varaosia. Yllä olevien ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
• Jos keittotason pinta on säröytynyt, kytke laite
pois päältä estääksesi sähköiskujen
tapahtuminen.
• Laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön kodissa ja
sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen
käyttöön.
• Laitetta ei saa asentaa ulos edes katoksen alle. On
erittäin vaarallista jättää laite sateelle tai myrskyille
alttiiksi.
• Älä kosketa laitetta paljain jaloin tai märillä tai
kosteilla käsillä ja jaloilla.
• Laitetta saavat käyttää ainoastaan aikuiset
henkilöt ruuan valmistukseen tämän ohjekirjasen
kuvaamien ohjeiden mukaisesti. Mikä tahansa
muu laitteen käyttö (esim. huoneen lämmitys)
katsotaan sopimattomaksi käytöksi ja se on
vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään
vahingosta joka aiheutuu sopimattomasta,
väärästä tai kohtuuttomasta laitteen käytöstä.
• Ohjekirjanen toimitetaan luokan 1 (eristetty) tai
luokan 2 – alaluokan 1 (upotettu 2 kaapin väliin)
laitteelle.
• Kun laite on käytössä, lämmityselementit ja
jotkut osat uunin luukussa tulevat erittäin
kuumiksi. Varmista, ettet kosketa niitä ja pidä
lapset kaukana.
• Varmista, etteivät muiden sähkölaitteiden sähkön
syöttöjohdot joudu kosketuksiin uunin kuumien
osien kanssa.
• Tuuletukseen ja lämmön levittämiseen käytettäviä
aukkoja ei saa koskaan peittää.
• Käytä aina uunikinnasta, kun asetat
kypsennysastioita uuniin tai kun poistat niitä.
• Älä käytä syttyviä nesteitä (alkoholi, bensiini, jne.)
laitteen lähellä sen ollessa käytössä.
• Älä laita syttyviä materiaaleja alempaan
varastointiosastoon tai itse uuniin. Jos laite kytketään
päälle vahingossa, ne voivat syttyä palamaan.
• Varmista aina, että nappulat ovat asennossa •,
kun laitetta ei käytetä.
• Kun irrotat laitteen pistokkeen sähköverkon
pistorasiasta, vedä aina itse pistokkeesta, älä
koskaan vedä johdosta.
• Älä koskaan suorita mitään puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Jos laite rikkoutuu, älä missään tilanteessa yritä
korjata sitä itse. Kokemattomien henkilöiden
suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vamman
tai laitteen muita toimintahäiriöitä. Ota yhteyttä
huoltoapuun.
• Älä laita painavia esineitä avoimelle uunin luukulle.
Hävittäminen
• Kun hävitetään pakkausmateriaaleja: noudata
paikallista lainsäädäntöä siten, että
pakkausmateriaalit voidaan käyttää uudelleen.
• Sähkö- ja elektroniikkaromuun (WEEE) liittyvä
eurooppalainen direktiivi 2002/96/EY määrää, että
kodinkoneita ei saa hävittää normaalin
kaupunkijätteen mukana. Hävitettävät laitteet
tulee kerätä erikseen, jotta voidaan optimoida
laitteen sisältämien materiaalien
uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvät
kustannukset ja jotta estetään mahdolliset
vahingot ympäristölle ja terveydelle. Rastitettu
roskasäiliö merkitään kaikkiin tuotteisiin
muistuttamaan omistajaa hänen velvollisuudesta
huolehtia erillisestä jätteiden keräyksestä.
Hävitettävät laitteet voidaan kerätä julkisen
jätteenkeräyspalvelun toimesta, ne voidaan toimittaa
asianmukaiselle keräysalueelle tai, mikäli voimassa
oleva kansallinen lainsäädäntö sallii, ne voidaan
palauttaa jälleenmyyjille osana vaihtosopimusta
uuden vastaavan tuotteen kaupassa.
Kaikki tärkeimmät kodinkoneiden valmistajat
osallistuvat vanhojen ja käytöstä poistettujen
laitteiden keräys- ja hävitysjärjestelmien
luomiseen ja organisointiin.
Luonnon kunnioittaminen ja suojelu
• Voit auttaa vähentämään sähköyritysten
syöttöverkon huippukuormitusta käyttämällä uunia
myöhään iltapäivällä tai varhain aamulla.
• Pidä aina uunin luukku suljettuna, kun käytät
toimintoja GRILLI, KAKSOISGRILLLI ja
KAKSOISGRILLI PUHALTIMEN KANSSA: Tällä
tavalla saadaan parempi lopputulos ja säästetään
energiaa (noin 10%).
• Tarkista luukun tiivisteet säännöllisin väliajoin ja
pyyhi ne puhtaiksi kaikista likajäämistä, jotta ne
asettuvat tiiviisti uunin luukulle, täten voidaan
ehkäistä lämmön leviämistä ympäristöön.
FI
Hoito ja huolto
FI
Laitteen sammuttaminen
Irrota laite sähkönsyötöstä ennen minkään toimenpiteen
suorittamista siihen.
! Älä koskaan käytä höyrypuhdistimia tai painepesureita
laitteen kanssa.
Uunin puhdistus
• Ruostumatonta terästä olevat tai emalipinnoitteiset
ulkoiset osat ja kumitiivisteet voidaan puhdistaa
sienellä, joka huuhdellaan lämpimässä
saippuavedessä. Käytä erityistuotteita pinttyneiden
tahrojen poistamiseen. Puhdistuksen jälkeen
huuhtele ja kuivaa huolellisesti. Älä käytä hankaavia
jauheita tai syövyttäviä aineita.
• Uunin sisäpuoli tulisi puhdistaa mieluiten jokaisen
käytön jälkeen silloin, kun on se on vielä haalea. Käytä
kuumaa vettä ja pesuainetta, huuhtele sitten ja kuivaa
pehmeällä kankaalla. Älä käytä hankaavia tuotteita.
• Puhdista uunin lasiosat käyttäen sientä ja ei-hankaavaa
puhdistusainetta, kuivaa sitten läpikohtaisesti pehmeällä
kankaalla. Älä käytä karkeita hankaavia materiaaleja tai
teräviä metallikaapimia, koska ne voivat naarmuttaa
pintaa ja aiheuttaa säröjä lasiin.
• Lisävarusteet voidaan pestä kuten jokapäiväiset
talousastiat ja ne kestävät myös astianpesukonetta.
• Lika ja rasva tulee poistaa ohjauspaneelista eihankaavan sienen tai pehmeän kankaan avulla.
Uunin tiivisteiden tarkastus
Tarkista tiivisteet uunin luukun ympärillä säännöllisesti.
Jos tiivisteet vahingoittuvat, ota yhteyttä lähimpään
palvelukeskukseen. Suosittelemme, että uunia ei käytetä
kunnes tiivisteet on vaihdettu.
Uunin lampun vaihtaminen
1. Uunin sähköverkosta irrottamisen
jälkeen poista lasikansi, joka suojaa
lampun pidintä (katso kuvaa).
2. Poista lamppu ja vaihda tilalle
uusi vastaava: jännite 230 V, teho 25
W, kanta E 14.
3. Vaihda lamppu ja liitä uuni
sähköverkkoon.
Lasikeraamisen keittotason puhdistus
! Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita
(esimerkiksi suihkepulloissa olevat grillin ja uunin
puhdistusaineet), tahranpoistoaineita,
ruosteenestoaineita, jauhemaisia pesuaineita tai
hankaavapintaisia sieniä: ne saattavat naarmuttaa
pinnan korjauskelvottomaksi.
• Yleensä riittää, että keittotaso pestään
yksinkertaisesti kostealla sienellä ja kuivataan
imevällä talouspaperilla.
• Jos keittotaso on erityisen likainen, hankaa sitä
erityisellä lasikeraamisten pintojen puhdistusaineella,
huuhtele sitten hyvin ja kuivaa huolellisesti.
12
• Pinttyneemmän lian poistamiseksi käytä sopivaa
kaavinta (tätä ei toimiteta laitteen mukana). Poista
roiskeet mahdollisimman nopeasti odottamatta, että
laite jäähtyy välttääksesi sen, että jäämät muodostavat
kovan kerrostuman. Saat parhaan tuloksen käyttämällä
ruostumattomasta teräksestä valmistettua, erityisesti
lasikeraamisille pinnoille suunniteltua teräsvillaa, jota
on liotettu saippuavedessä.
• Jos keittotasolle sulaa muovia tai sokeria sisältäviä
aineita, poista ne välittömästi kaapimella silloin, kun
pinta on vielä kuuma.
• Kun keittotaso on puhdas, se voidaan käsitellä erityisellä
suojaavalla tuotteella: tuotteen jättämä näkymätön kalvo
suojaa pintaa roiskeilta kypsennyksen aikana. Tämä
huolto tulisi suorittaa silloin, kun laite on lämmin (ei
kuuma) tai kylmä.
• Muista aina huuhdella laite huolellisesti puhtaalla
vedellä ja kuivata se läpikohtaisesti: jäämät voivat
muodostaa karstaa seuraavien kypsennysten aikana.
Lasikeraamisenkeittotason
puh=istusvälineetja-aineet
LasikaavinD Razor
teräkaapimet
Vaihtoterät
UXLLX luneta
HXZ ZR[T\
Keittotason puhdistusaine
S][SSUL\AR\R
Ostopaikka
Rautakaupat
Rautakaupat
tavaratalotD
kemikalikaupat
RautakaupatD
taloustarvikekaupat
D sekatavarakaupatD
kodinkoneliikkeetD
tavaratalot
Ruostumattoman teräksen puhdistus
Ruostumattomaan teräkseen voi jäädä jälkiä pitkään
pinnalle jääneestä kovasta vedestä tai voimakkaista
pesuaineista, jotka sisältävät fosforia. Suosittelemme,
että teräspinnat huuhdellaan hyvin ja kuivataan sitten
huolellisesti.
Huoltoapu
Pidä seuraavat tiedot saatavilla:
• Laitteen malli (Mod.)
• Sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot voidaan löytää arvokilvestä, joka
sijaitsee laitteessa ja/tai pakkauksessa.
Brugsanvisning
KOMFUR OG OVN
DA
FI
Suomi, 1
DA
Dansk,13
SV
NO
Indhold
Installation, 14-15
Norsk, 26
Placering og planstilling
Elektrisk tilslutning
Specifikationer
Beskrivelse af apparatet, 16
Svenska, 38
Generel oversigt
Betjeningspanel
Display
Ibrugtagning, 17-21
KN6C72A/GR
KN6C76A/GR
Indstilling af ur
Indstilling af timer
Brug af ovnen
Tilberedningsfunktioner
Programmering af tilberedning
Praktiske råd vedrørende tilberedning
Ovntilberedningsskema
Brug af den glaskeramiske kogeflade,
22-23
Tænd/sluk for kogezonerne
Kogezoner
Forholdsregler og tips, 24
Generelle sikkerhedsregler
Bortskaffelse
Respekt for miljøet
Vedligeholdelse, 25
Sådan slukkes for apparatet
Rengøring af apparatet
Udskiftning af lyspære i ovnen
Rengøing af den glaskeramiske kogeflade
Assistance
Installation
! Denne brugsanvisning skal opbevares et sikkert
sted, så den kan konsulteres i fremtiden.
Brugsanvisningen skal følge med apparatet, hvis
det videresælges, foræres væk eller flyttes.
! Læs omhyggeligt hele brugsanvisningen. Den
indeholder vigtige oplysninger vedrørende
installation, brug og sikkerheden.
! Apparatet skal installeres af fagfolk i henhold til de
medfølgende anvisninger.
! Justeringer eller vedligeholdelse skal udføres med
apparatet frakoblet den elektriske strømforsyning.
Planstilling
Hvis det er nødvendigt at
planstille apparatet, skal man
skrue justerfødderne i hvert
hjørne af komfurets sokkel (se
figuren).
Fødderne* passer ind i hullet
på undersiden af komfurets
sokkel.
Placering og planstilling
! Apparat kan installeres ved siden af skabe, hvis
højden ikke overstiger selve kogefladen.
! Kontroller, at væggen, som er i kontakt med
bagsiden af apparatet, er lavet i ikke-brændbart og
varmeresistent materiale (T 90 °C).
420 mm.
Min.
Elektrisk tilslutning
Tilkobling af strømkabel
Sådan åbnes el-tavlen:
• Sæt en skruetrækker i siden af de to klapper på
el-tavlens dæksel.
• Træk i dækslet for
at åbne det.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
For korrekt installation af apparatet:
• Apparatet skal placeres i køkkenet, stuen eller et
andet værelse (ikke på badeværelset).
• Hvis toppen af kogefladen er højere end de
tilstødende skabe, skal apparatet installeres
mindst 600 mm væk fra dem.
• Hvis komfuret installeres under et køkkenskab, skal
der være en minimumsafstand på 420 mm mellem
skabet og toppen af kogefladen.
Afstanden skal øges til
700 mm, hvis
HOOD
køkkenskabene er lavet
Min. 600 mm.
i brændbart materiale
(se figuren).
• Placer ikke
persienner bag
komfuret eller mindre
end 200 mm fra
siderne.
Min.
DA
• Kogefladen skal installeres i overensstemmelse
med anvisningerne i den pågældende
brugsanvisning.
Benyt følgende fremgangsmåde for installation af
kablet:
• Løsn kabelklemmen og ledningsklemmeskruerne.
! Jumperne er forudindstillet på fabrikken til 230 V
enkeltfaseforbindelse (se figuren).
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
N
L
1
3
5
2
4
• For at udføre de elektriske tilslutninger, som vist i
figurerne, skal man bruge de to jumpere i boksen
(se figuren - mærket “P”).
14
P
N
L1
L3
L2
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
• Stikkontakten kan bære apparatets maks. effekt,
som er angivet på typeskiltet.
• Spændingen falder ind mellem værdierne angivet
på typeskiltet.
• Stikkontakten passer til apparatets stik. Hvis
stikkontakten ikke passer til stikket, skal man få
det udskiftet af en elektriker. Brug ikke
forlængerledninger eller multistikkontakter.
! Når apparatet er installeret, skal der være nem
adgang til både strømkabel og stikkontakt.
! Kablet må ikke bøjes eller trykkes sammen.
! Kablet skal efterses jænvligt og må kun udskiftes
af en elektriker.
1
3
5
2
4
! Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt
disse sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes.
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
TEKNISKE DATA
1
3
5
Ovndimensioner
(LxDxH)
Volumen
2
4
Ovnrummets mål
• Fastgør strømforsyningskablet ved at spænde
kabelklemmerne, og sæt dækslet tilbage på
plads.
Tilslutning af strømkablet til strømnettet
Installer et standard stik, der svarer til belastningen
angivet på apparatets typeskilt (se Tekniske
specifikationer ).
Apparatet skal tilsluttes strømnettet direkte ved brug af
en flerpolet afbryderkontakt med en minimum
kontakåbning på 3 mm installeret mellem apparatet og
strømnettet. Kontakten skal kunne bære den angivne
belastning og skal opfylde de gældende elektriske regler
på området (jordforbindelsen må ikke afbrydes af
kontakten). Strømkablet skal placeres, så det ikke
kommer i kontakt med højere temperaturer end 50 °C på
noget sted.
Inden apparatet tilsluttes strømforsyningen skal man
kontrollere at:
• Apparatet har jordforbindelse og stikket opfylder
lovkravene.
* Findes kun på visse modeller.
Strømforsyning og
frekvens
Keramisk komfur
Forrest venstre
Bagest venstre
Bagest højre
Forrest højre
Max. keramisk komfur
forbrug
40x43,5x32 cm
56 liter
bredde 42 cm
dybde 44 cm
hojde 8,5 cm
se typeskilt
1700 W– 1700/700W*
1200 W
2100 W– 1700/700W*
1200 W
5800-6200W
Direktiv 2002/40/EF om mærkning af
elektriske ovne. Standard EN 50304
Energiforbrug for naturlig konvektion -
ENERGIMÆRKNING opvarmningsmåde:
STATISK
Energiforbrug for tvungen konvektion opvarmningsmåde: BAGVÆRK
EU-direktiver: 06/95/EF af 12/12/06
(Lavspænding) og efterfølgende
ændringer 06/108/EF af 15/12/04 (Elektromagnetisk
kompatibilitet) og efterfølgende
ændringer 93/68/EØF af 22/07/93 og efterfølgende
ændringer 2002/96/EF.
1275/2008 Stand-by/ Off tilstand
DA
Beskrivelse af apparatet
Generel oversigt
DA
Glaskeramisk
kogeflade
SKINNER
til glidehylder
position 5
position 4
position 3
position 2
position 1
Betjeningspanel
RIST/PLADE hylde
BRADEPANDE hylde
Justerbar fod
Justerbar fod
Betjeningspanel
Timer*
Kontrollampe
for termostaten
Termostatknap
Elektronisk timer*
Kontrollampe
for termostaten
* Findes kun på visse modeller.
16
Termostatknap
Kontrollampe
kogelplade
Knapper til betjening
af elpladerne
Kontrollampe
kogelplade
Knapper til betjening
af elpladerne
Ibrugtagning
! Første gang apparatet tages i brug skal man
opvarme ovnen i tom tilstand med døren lukket til
maks. temperatur i mindst en halv time. Sørg for, at
der er god ventilation i lokalet, inden ovnen slukkes
og ovndøren åbnes. Apparatet kan udsende en lidt
ubehagelig lugt på grund af de beskyttende
materialer, der bruges under fremstillingsprocessen,
brændes væk.
Tilberedningsfunktioner
! Der kan indstilles en temperatur på mellem 60 °C
og Max. for alle tilberedningsfunktioner, undtagen
• GRILL (anbefalet: indstil kun på MAX
effektniveau)
• GRATIN (anbefalet: overstig ikke 200 °C).
! Inden produktet tages i brug skal man fjerne al
plastikfilm fra apparatets sider.
Sådan startes ovnen
1. Vælg den ønskede tilberedningsfunktion ved at
dreje på VÆLGERKNAPPEN.
2. Vælg den anbefalede temperatur for
tilberedningsfunktionen eller den ønskede
temperatur ved at dreje på TERMOSTATKNAPPEN.
Der findes en liste over tilberedningsfunktioner og
anbefalede temperaturer i tilberedningsoversigten
(se Ovntilberedningsskema).
Under tilberedningen er det altid muligt at:
• Ændre tilberedningsfunktionen ved at dreje på
VÆLGERKNAPPEN.
• Ændre temperaturen ved at dreje på
TERMOSTATKNAPPEN.
• Indstille tilberedningstiden og sluttidspunkt for
tilberedningen (se herunder).
• Stoppe tilberedningen ved at dreje
VÆLGERKNAPPEN i positionen “0”.
! Anbring aldrig genstande direkte på ovnbunden,
da dette kan medføre beskadigelse af emaljen. Brug
kun position 1 i ovnen, når der anvendes roterende
grillspyd.
! Placer altid kogegrej på ovnens hylder.
TERMOSTAT-lys
Når lyset er tændt, er ovnen under opvarmning.
Lyset slukker, når den indstillede temperatur i ovnen
er nået. Herefter tænder og slukker lyset skiftevist
for at indikere, at termostaten virker og holder
temperaturen på et konstant niveau.
Ovnlys
Lyset tændes ved at dreje VÆLGERKNAPPEN til en
anden position end “0”. Det bliver ved at lyse, så
længe ovnen er i funktion. Hvis man drejer knappen
på 8, tænder lyset uden at varmelementerne
aktiveres.
Statisk ovn
Placering af termostatknap "M". Mellem 60°C og Max.
I denne position tændes de to varmeelementer forneden
og foroven. Det drejer sig om den gammeldags
ovnfunktion, som dog er blevet videreudviklet for at opnå
optimal temperaturfordeling og begrænsning af
energiforbruget. Den statiske ovnfunktion vil være optimal
i de tilfælde, hvor man skal tilberede mad, hvis ingredienser
består af et eller flere elementer, der sammen danner en
enkeltstående ret, som for eksempel: svinekam med kål,
kalvekød med ris etc... Der fås optimale resultater ved
tilberedning af retter baseret på okse- og kalvekød, såsom:
langtidsstegt kød, kødstykker, gullasch, kød af vildt,
svinekam og køller etc... der har behov for langsom
tilberedning med tilføjelse af væske. Det vil altid være det
bedste system til tilberedning af kager og frugt, og
tilberedning i tildækkede beholdere beregnet til ovne. Ved
tilberedning med statisk ovn skal man kun anvende én
hylde, fordi flere hylder forhindrer korrekt fordeling af
temperaturen. Ved at benytte de forskellige hylder til
rådighed kan man afbalancere varmemængden mellem
oversiden og undersiden. Hvis tilberedningen kræver mere
varme nedenfra eller ovenfra, skal man anvende
henholdsvis de nederste eller de øverste hylder.
Ovn til fint bagværk
Placering af termostatknap "M". Mellem 60°C og Max.
Det bagerste varmeelement tændes, og blæseren startes, således at der fås en delikat og jævn varme internt i
ovnen. Denne funktion bruger kun 1600 W elektricitet.
Funktionen er egnet til tilberedning af mere ømtålelige madvarer, specielt kager der kræver hævning, og bagning af
små kager på 3 hylder samtidigt. For eksempel: vandbakkelser, småkager og kiks, saltstænger af butterdej,
rullede småkager og små gratinerede grøntsagsstykker,
etc….
Ovnen "Fast cooking"
Placering af termostatknap "M". Mellem 60°C og Max.
Varmeelementerne tændes, og blæseren startes, således at der fås en delikat og jævn varme internt i ovnen.
Denne funktion er specielt egnet til hurtig tilberedning (og
kræver ingen foropvarmning) af færdigretter (for eksempel: dybfrosne og forbagte) og til adskillige andre tilbered-
DA
DA
ninger.
På tilberedningsfunktionen "Fast cooking" opnår man de
bedste resultater på kun en enkelt hylde (den 2. fra neden), se tabellen "Praktiske råd til tilberedning af mad".
stor overfladetemperatur: kalve- eller oksebøffer, entrecote,
mørbrad, hamburger etc…
Der findes nogle eksempler på anvendelse i afsnittet
"Praktiske råd til tilberedning af mad".
Ovn til Multi-tilberedning
Placering af termostatknap "M". Mellem 60°C og Max.
Varmeelementerne tændes, og blæseren starter. Fordi varmen er konstant og jævn i hele ovnen, tilbereder og steger luften maden jævnt overalt. Man kan også tilberede
forskellige madvarer samtidigt, blot den krævede temperatur er nogenlunde ens. Det er muligt at anvende op til 2
hylder samtidigt ved at følge oplysningerne i afsnittet "Samtidig tilberedning på flere hylder".
Denne funktion er specielt egnet til retter, der kræver gratinering eller har behov for meget lang tilberedningstid, for
eksempel: lasagne, pastaretter i ovn, kylling og ovnbagte
kartofler etc… Man får optimale forhold, hvis man tilbereder stege, fordi den forbedrede fordeling af temperaturen
medfører mulighed for indstilling af lavere temperaturer,
der reducerer tabet af kødsaften, således at kødet vil være
mere mørt og have større slutvægt. Multitilberedningsfunktionen er specielt nyttig ved tilberedning af fisk, som
kan ovnsteges med meget begrænset tilføjelse af væde,
således at fiskens udseende og smag ikke ændres. Ved
sideretter opnår man fine resultater ved tilberedning af
ovnbagte grøntsager, såsom squash, auberginer, peberfrugter, tomater, etc.
Desserter: ved bagning af hævede kager kan man være
sikker på optimale resultater.
"Multitilberednings"-funktionen kan også anvendes til hurtig
optøning af hvidt og rødt kød og brød ved at indstille en
temperatur på 80 °C. Ved optøning af mere ømtåleligt mad
kan man indstille på 60°C eller blot anvende koldluftcirkulation ved at indstille termostatknappen på 0°C.
Gratin
Placering af termostatknap "M". Mellem 60°C og 200°C.
Det øverste varmeelement i midten tændes, og blæseren starter.
Denne funktion forener den ensrettede varmeudsendelse
med forceret luftcirkulation i ovnen. Dette forhindrer forbrænding af overfladen på maden, således at varmeindtrængningen bliver større. Den ventilerede grill giver
optimale resultater ved spid med kød/grøntsag-blanding,
pølser, svinekoteletter, lammekam, svinemørbrad, etc...
Ovn til Pizza
Placering af termostatknap "M". Mellem 60°C og Max.
De nederste og de runde varmeelementer tændes, og
blæseren starter. Denne kombination sikrer hurtig opvarmning af ovnen takket være den høje udsendte effekt (2800
W) med en stærk varmetilførsel, der hovedsageligt kommer fra neden.
Funktionen "ovn til pizza" er specielt egnet til madvarer,
der kræver stærk varme, for eksempel: pizza og store
stege. Benyt kun en enkelt bradeplade eller rist ad gangen; hvis der anvendes flere, skal de bytte plads midtvejs i tilberedningen.
• Brug position 2 og 4, og anbring mad, der kræver
mest varme, i position 2.
Grill
Placering af termostatknap "M". Max.
Det øverste varmeelement i midten tændes.
Den meget høje temperatur direkte fra grillen medfører
øjeblikkelig bruning af madens overflade, således at udløb
af saft forhindres, og maden vil være mere mør indeni.
Grilning er meget hensigtsmæssig til den mad, der kræver
18
Termostatkontrollampe (P)
Kontrollampe for ovnfunktionen. Når kontrollampen slukkes,
har ovnen nået den temperatur, der er indstillet med termostatknappen. Herefter vil vekslende tænding og slukning af
kontrollampen tilkendegive, at termostaten arbejder korrekt
for at holde ovntemperaturen konstant.
Praktiske råd vedrørende tilberedning
! Anbring ikke hylder i position 1 og 5, når
tilberedningen sker varmluftblæseren tændt. For høj
og direkte varme kan brænde temperaturfølsomme
madvarer.
! I tilberedningsfunktionerne GRILL og GRATIN skal
man placere bradepanden i position 1 for at
opsamle eventuelle fedtrester.
MULTI-TILBEREDNING
• Placer bradepanden nederst og hylden øverst.
GRILL
• Placer hylden i position 3 eller 4. Anbring maden
på midten af hylden.
• Det anbefales, at man indstiller til maks.
effektniveau. Det øverste varmeelement reguleres
af en termostat og er eventuelt ikke tændt hele
tiden.
PIZZA
N.
• Brug en let aluminiums-pizzapande. Placer den
på den medfølgende hylde.
For en sprød pizza skal man ikke bruge
bradepanden (hindrer dannelsen af skorpe ved at
forlænge tilberedningstiden).
• Hvis pizzaen har meget fyld, anbefales det først
at tilføje mozzarella-ost på toppen halvejs
gennem tilberedningsprocessen.
Ved hjælp af madlavning timeren *
1. For at indstille buzzer, drej COOKING TIMERknappen med uret næsten en hel omgang.
2. Drej knappen mod uret for at indstille den
ønskede tid: tilpasning referatet vist på
COOKING TIMER knappen med indikator på
betjeningspanelet.
3. Når den valgte tid er gået, en buzzer lyde og
ovnen slukkes.
4. Når ovnen er slukket madlavning timeren kan
bruges som et normalt ur.
! For at bruge ovnen manuelt, med andre ord, når du
ikke ønsker at bruge i slutningen af tilberedningen
timer, drej COOKING TIMER-knappen, indtil den
når de 9 symbol.
Planlægning af tilberedning med den
elektroniske programmeringsenhed*
Indstilling af ur
Efter tilslutning af apparatet til strømforsyningen,
eller efter en strømafbrydelse, nulstilles displayet
automatisk til 0:00 og begynder af blinke. Sådan
indstilles uret:
1. Tryk på knappen for TILBEREDNINGSTID
og
knappen for SLUTTIDSPUNKT FOR TILBEREDNING
samtidig.
2. Inden 4 sekunder efter tryk på disse knapper,
skal man indstille det præcise klokkeslæt vha. + og
- knapperne. Knappen + øger timetallet og knappen
- mindsker timetallet.
Når klokkeslættet er blevet indstillet, skifter
programmeringsenheden automatisk til manuel funktion.
Indstilling af timer
Timeren giver mulighed for indstilling af en
nedtælling og aktivering af en lydalarm.
Timeren indstilles på følgende måde:
1. Tryk på TIMERKNAPPEN
. Displayet viser:
* Findes kun på visse modeller.
2. Tryk på knapperne + og - for at indstille den
ønskede tid.
3. Når knapperne slippes, begynder timeren nedtællingen,
og det aktuelle klokkeslæt vises på displayet.
R
4. Når tiden er gået, aktiveres lydalarmen, og den kan
afbrydes ved tryk på en vilkårlig knap (undtagen
knapperne + og -). Symbolet
slukker.
! Timeren tænder / slukker ikke for ovnen.
Indstilling af lydstyrken på lydalarmen
Efter valg og bekræftelse af indstillingerne for uret
kan lydstyrken på lydalarmen indstilles på knappen -.
Indstilling af tilberedningstid med forsinket start
Først skal man vælge den ønskede tilberedningsfunktion
og indstille temperaturen på VÆLGERKNAPPEN og
TERMOSTATKNAPPEN på ovnen.
Herefter kan tilberedningstiden indstilles:
1. Tryk på knappen for TILBEREDNINGSTID
.
2. Inden 4 sekunder efter tryk på denne knap skal
man indstille den ønskede tid på knapperne + og -.
Hvis man fx ønsker at indstille en tilberedningstid på
30 minutter, viser displayet:
N
3. 4 sekunder efter knapperne slippes, vises det
aktuelle klokkeslæt (fx 10.00) på displayet med
symbolet m og bogstavet A (AUTO).
Herefter skal man indstille det ønskede sluttidspunkt
for tilberedningen:
4. Tryk på knappen for SLUTTIDSPUNKT FOR
TILBEREDNING
.
5. Inden 4 sekunder efter tryk på denne knap, skal
man indstille sluttidspunktet for tilberedningen vha. +
og - knapperne. Hvis man fx ønsker, at tilberedningen
skal afsluttes kl. 13.00, viser displayet:
O
6. 4 sekunder efter knapperne slippes, vises det
aktuelle klokkeslæt (fx 10.00) på displayet med
bogstavet A (AUTO).
P
Nu er ovnen programmeret til automatisk at tænde
kl. 12:30 og slukke efter 30 minutter, dvs. kl. 13.00.
Indstilling af tilberedningstid med start med det samme
Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille
tilberedningstiden (punkt 1-3).
! Når bogstavet A vises, angiver det, at både
tilberedningstiden og sluttidspunktet for tilberedningen er
DA
DA
blevet programmeret i AUTO-funktionen. For at nulstille
ovnen til manuel funktion efter AUTO-funktion skal man
trykke på knapperne TILBEREDNINGSTID
SLUTTIDSPUNKT FOR TILBEREDNING
og
samtidig.
! Symbolet m forbliver tændt, sammen med ovnen,
hele tilberedningsprogrammets varighed.
Den indstillede tilberedningsvarighed kan til enhver tid
vises ved tryk på knappen TILBEREDNINGSTID
,
og sluttidspunktet for tilberedningen kan vises ved
tryk på knappen SLUTTIDSPUNKT FOR
TILBEREDNING
. Når tilberedningstiden er gået,
høres lydalarmen. Tryk på en vilkårlig knap, undtagen
+ og - knapperne for at afbryde alarmen.
Annullering af et indstillet tilberedningsprogram
Tryk på knappen for TILBEREDNINGSTID
og knappen
for SLUTTIDSPUNKT FOR TILBEREDNING
samtidig.
Korrigering eller annullering af tidligere indstillinger
Indstillingerne kan til enhver tid ændre ved tryk på
den tilsvarende knap (TIMER, TILBEREDNINGSTID
eller SLUTTIDSPUNKT FOR TILBEREDNING) og
knapperne + eller -.
Når tilberedningsindstillingerne annulleres, annulleres
automatisk også sluttidspunktet for tilberedningen, og
omvendt.
Hvis ovnen allerede er blevet programmeret, vil den ikke
acceptere et sluttidspunkt, der ligger før starttidspunktet
for den programmerede tilberedning.
A
20
Dørblokering
Nogle modeller er udstyret med et
system til "dørblokering", anbragt
mellem frontstykket og ovndøren.
For at åbne skal man skubbe anordningen "A" nedad, som vist på
figuren.
Ovntilberedningsskema
DA
!!
!!
!!
#!
#!
$
%!
%!
!
%
%
#!
!
!
=
!
!
!# $
& '& * & + 4 * 5 5 5 5 5 +& 5 5 7+ 5 !<
!<%
!<
<
!<$
>
=
=
#!
#!
#!
$!
!!
?!
!
=!
=!
!
!
!<=
=
!
!
5 5 5 9 5 5 !<%
!<%
!<
#!
#!
?!
! ! #!
& '@EE
J+ L&O 5@ 4 5 Q
4 + 4 4@4 !<
!<=
!<
!<
!<
!<=
!<=
9R
!!
!
!!
!!
#!
!
!
! !
!
' !<=
!!
! !<
!<$
!!
#!
#
=
% '& * +& ( !<
!
! '@EE 5 5 Q
Q
4@ T 9 '& * 7+ 5 5 5 5 & + 5 5
& + 5 T
=
=
!
!
!
!
!
#!
#!
!!
#!
%!
!
=!
$!
!
=!
!<
!<
=
=
!
!
?!
#!
! ! !<
!
%!
!
5 <!
<
=
!
%!
!!
! !
!<
>
!
!
!
!
#!
!
!
$! %!
=
9R
# !
<Z =
=
=
>=
=
=
=
=
=
=
9R
9R
9R
9R
9R
9R
9R
9R
9R
$#
!
! !
!
% !
!
%#
<
<
!!
!!
$!
! )**
+,
.,
'@EE
4@
& + 5 &
5@ * @ U 5 &
@
X @ +
'
Y+& 9 @ + X @ 4@
U 5 &
!
=
%!
!
/'1@+ @@ & [ @ 5 & 5 @ +O < 7 @+ @ X @ X @ + 5 @ 5* @ @<
Brug af den
glaskeramiske kogeflade
DA
! Limen på pakningerne efterlader spor af fedt på
glasset. Inden apparatet tages i brug, anbefales det
at fjerne limen med et specielt, ikke-slibende
rengøringsprodukt. Når apparatet tages i brug første
gang, kan der mærkes en lugt af gummi, som dog
hurtigt vil forsvinde.
Tænd/sluk for kogezonerne
For at tænde for en kogezone skal man dreje den
tilhørende knap i urets retning.
For at slukke for den skal man dreje knappen imod
urets retning til position “0”.
Hvis den ELEKTRISKE KOGEPLADE ON
kontrollampe lyser, betyder det, at mindst én
kogeplade på komfuret er tændt.
Kogezoner(KN6C76)
Kogefladen er udstyret med elektriske strålevarmeelementer. Når de er i brug, bliver følgende
dele på kogefladen røde.
A. Kogezonen.
B. Kontrollampen for
A
A
resterende varme: Denne
lampe angiver, at
A
A
temperaturen på den
pågældende kogezone er
B
højere end 60 °C, selv når varmeelementet er
slukket, men stadig varmt.
Kogezoner med strålevarmeelementer
De har egenskaber, der minder om en gasbrænder.
De er nemme at kontrollere og når hurtigt den
indstillede temperatur, så man kan indstille en
præcis effekt.
Drej den tilsvarende knap i urets retning til en
position mellem 1 og 6.
22
3ndstilling
0
1
2
3
4
5
6
Normaleller4urtigplade
\ff
Tilberedning af grøntsager, fisk
Tilberedning af kartofler (med
damp) suppe, kikærter, bønner.
Færdigtilberedning af store
mængder mad, minestrone
Til stegning (gennemsnitligt)
Til stegning (over gennemsnittet)
Til bruning og opnåelse af
kogepunkt på kort tid.
Oplysninger om brug af kogefladen af
keramik(KN6C72)
A
B
Beskrivelse
Kogefladen er udstyret med 2 stråle-varmeelementer
og 2 halogenvarmeelementer med kogezoner, der kan
udvides. Disse varmeelementer er placeret under
kogefladens overflade (de zoner der bliver røde under
funktionen).
A.
S t r å l e varmeelementer.
B
B.
Kogezoner med strålevarmeelementer, der kan
udvides.
A
C.
Lys der tilkendegiver
at
de
tilhørende
C
varmeelementers temperatur
overstiger 60° C, også når zonen på kogefladen er
slukket.
Pos8 Str9leplade
:
Slukket
1
Til smeltning af smør, chokolade
2
Til opvarmning af væsker
3
4
Til creme og sovse
5
6
Til opvarmning til kogetemperatur
7
;
Til stege
<
1:
Beskrivelse af kogezonerne
De traditionelle kogezoner består af runde
varmeelementer. Når disse tændes, bliver de røde
indenfor cirka ti sekunder.
Kogezoner med stråle-varmeelementer, der kan
udvides
Disse kogezoners funktion er meget lig de traditionelle
varmeelementers funktion, og kan genkendes på den
udvidelige varmezone (se fig. C). Man kan vælge at
tænde enten den indre del eller begge.
z
Knapper til betjening af de traditionelle
kogezoner. Hver kogezone er udstyret med en
betjeningsknap, der giver mulighed for at vælge 12
forskellige
temperaturer
mellem
en
minimumsindstilling på 1 til maksimum 12.
z
Knapper til betjening af de specielle kogezoner.
Disse knapper giver mulighed for at vælge mellem
to forskellige effektniveauer, der begge kan indstilles
på mellem minimum 1 og maksimum 12. Ved at
dreje knappen med uret fra 1 til 12 indstilles den
A),
laveste effekt. Når knappen drejes helt i bund (A
som tilkendegives af et let klik, tilsluttes den
maksimale effekt, der kan indstilles på mellem 12
og 1 ved at dreje knappen mod uret. For at indstille
det laveste effektniveau igen, skal knappen stilles
tilbage på nul. Ved kogeflader af glaskeramik med
flere kogezoner med dobbelt effekt (se Fig. C)
tilslutter første del af drejeområdet den mindste
kogezone (intern); for at tilslutte begge, og således
have hele den store kogezone til rådighed, skal man
A) og derefter vælge det ønskede
stille knappen på (A
effektniveau mellem 12 og 1.
Til store stykker kogt kød og grøntsager
11
12
Til friture-stegning
A Tilslutning af begge kogezoner
Praktiske råd vedrørende brug af kogefladen
• Brug gryder og pander med en tyk og flad bund
for at sikre, at de er i perfekt kontakt med
kogezonen.
• Brug altid gryder og pander med en diameter, der
er stor nok til at dække pladen helt, så al varmen
udnyttes.
• Sørg altid for, at bunden er gryden eller panden er
helt ren og tør. På denne måde slutter gryden eller
panden helt tæt til kogezonen, og det sikres, at
både gryder/pander og kogefladen holder
længere.
• Undgå brug af kogegrej, der er beregnet til
gaskomfur. Varmekoncentrationen fra
gaskomfuret kan have deformeret bunden af
gryden/panden, så den ikke slutter tæt til
overfladen.
• Efterlad aldrig en kogezone tændt uden en gryde
eller pande på, da det kan medføre beskadigelse
af kogezonen.
DA
Forholdsregler og tips
DA
! Dette apparat er blevet udviklet og fremstillet i
overensstemmelse med internationale
sikkerhedsstandarder.
Følgende advarsler anføres af sikkerhedsmæssige
hensyn og skal læses omhyggeligt.
Generelle sikkerhedsregler
• Den glaskeramiske kogeflade kan modstå
temperaturudsving og -chok. Man bør dog huske
på, at skarpe køkkenredskaber kan ødelægge
kogefladens overflade. Hvis det sker, skal man
tage komfurets stik ud af stikkontakten og
kontakte det autoriserede Tekniske Servicecenter
for at bestille originale reservedele. Hvis disse
anvisninger ikke følges, kan det påvirke
apparatets sikkerhed.
• Hvis kogefladens overflade er revnet, skal man
slukke for apparatet for at forhindre elektrisk stød.
• Apparatet er udviklet til husholdningsbrug i
hjemmet og ikke beregnet til kommerciel eller
industriel brug.
• Apparatet må ikke installeres udendørs, heller ikke
i overdækkede områder. Det er yderst farligt at
efterlade apparatet udsat for regnvejr og storm.
• Rør ikke ved apparatet med bare fødder eller med
våde eller fugtige hænder og fødder.
• Apparatet må kun anvendes af voksne til
tilberedning af mad i overensstemmelse med
anvisningerne i denne brugsanvisning. Anden
brug af apparatet (fx til opvarmning af lokalet)
udgør forkert brug og er farligt. Fabrikanten
kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge
af forkert, ukorrekt og utilsigtet brug af
apparatet.
• Brugsanvisningen følger med et klasse 1 (isoleret)
eller klasse 2 - underklasse 1 (indbygget mellem
2 skabe) apparat.
• Når apparatet er i brug, kan varmeelementerne
og dele af ovndøren blive meget varme. Rør
ikke ved disse dele, og hold børn på sikker
afstand.
• Sørg for, at strømforsyningskabler fra andre
husholdningsapparater ikke kommer i kontakt
med varme dele af ovnen.
• Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
• Brug altid grillhandsker, når kogegrej stilles i
ovnen eller tages ud.
• Brug ikke brændbare væsker (alkohol, benzin
osv.) i nærheden af apparatet, når det er i brug.
• Anbring ikke brændbare materialer i den nederste
opbevaringsskuffe eller i selve ovnen. Hvis
apparatet tændes ved et uheld, kan det
antændes.
• Sørg altid for, at knapperne er i • position, når
apparatet ikke er i brug.
24
• Når apparatet frakobles strømnettet, skal man
altid trække i selve stikket og ikke kablet.
• Udfør aldrig rengøring eller vedligeholdelse uden
først at have koblet apparatet fra strømnettet.
• Hvis apparatet stopper med at fungere, må man
under ingen omstændigheder selv forsøge at
reparere det. Reparationer udført af personer uden
den fornødne erfaring kan medføre personskade
eller yderligere skade på apparatet. Kontakt
Servicecentret.
• Plader ikke tunge genstande på den åbne ovndør.
Bortskaffelse
• Bortskaffelse af emballagemateriale: Følg de
lokale regler, så emballagematerialet kan blive
genbrugt.
• Det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
fastsætter, at husholdningsapparater ikke må
bortskaffes ammen med almindelig
husholdningsaffald. Udtjente apparater skal
indsamles separat for optimering af
omkostningerne til genbrug og genvinding af
materialerne i maskinen samt hindre potentiel
skade på miljøet og den offentlige sundhed.
Affaldssymbolet mærket på alle produkter skal
minde ejeren om forpligtelsen vedrørende separat
affaldsindsamling.
Udtjente apparater kan indsamles af den
offentlige renovationsservice, bringes til egnede
affaldscentre i området, eller hvis loven tillader
det, returneres til forhandleren, som en del af
aftalen ved køb af et nyt produkt.
Alle større fabrikanter af husholdningsapparater
deltager i oprettelsen og organiseringen af
systemer til indsamling og bortskaffelse af gamle
og udtjente apparater.
Respekt for miljøet
• Du kan bidrage til at mindske topbelastningen på
de elektriske kraftværker ved at bruge ovnen i
tidsrummet mellem sen eftermiddag og tidligt om
morgenen.
• Hold altid ovndøren lukket under brug af
funktionerne GRILL, DOBBELT GRILL og
VARMLUFT DOBBELT GRILL: På denne måde
opnås bedre resultater samt en betydelig
energibesparelse (ca. 10 %).
• Kontroller jævnligt dørlisterne og rengør dem, så
de er fri for ophobninger og slutter helt tæt til
ovndøren, og så man undgår varmespild.
Vedligeholdelse
Sådan slukkes for apparatet
Frakobl altid apparatet fra strømnettet, inden der udføres
arbejde på det.
! Brug aldrig damprensere eller trykrensere på apparatet.
Rengøring af ovnen
• Udvendige dele i rustfri stål eller med
emaljebelægning samt gummilister kan rengøres med
en svamp opvædet i lunken og neutralt sæbevand.
Brug specialprodukter til fjernelse af genstridige
pletter. Efter rengøring skal man skylle og tørre
omhyggeligt efter. Brug ikke slibemidler eller ætsende
produkter.
• Den indvendige del af ovnen bør rengøres efter hver
brug, mens ovnen stadig er lidt varm. Brug varmt vand
og rengøringsmiddel, og vask omhyggeligt og tør efter
med en blød klud. Brug ikke slibende
rengøringsprodukter.
• Rengør glasset på ovndøren med en svamp og et
ikke-slibende rengøringsmiddel, og tør omhyggeligt
efter med en blød klud. Brug ikke slibende materialer
eller skarpe metalskrabere, da disse redskaber kan
ridse overfladen og meføre, at glasset revner.
• Tilbehøret kan vaskes sammen med andet kogegrej,
også i opvaskemaskine.
• Snavs og fedt bør fjernes fra betjeningspanelet ved
brug af en ikke-slibende svamp eller en blød klud.
Inspektion af ovnlister
Kontroller jævnligt dørlisterne rundt om ovnen. Hvis
listerne er beskadiget, skal man kontakte nærmeste
Eftersalgs Servicecenter. Det anbefales ikke at bruge
ovnen, indtil listerne er blevet udskiftet.
Udskiftning af lyspære i ovnen
1. Efter frakobling af ovnen fra strømnettet, fjernes glasdækslet
over pærens fatning (se figuren).
2. Tag pæren ud, og udskift den med
en ny af samme type: spænding 230
V, strømforbrug 25 W, fatning E 14.
3. Sæt dækslet på, og tilslut ovnen til
strømforsyningen.
Rengøing af den glaskeramiske
kogeflade
! Brug ikke slibende eller ætsende rengøringsmidler (fx
produkter på spraydåse til rengøring af grill og ovn),
pletfjerningsmiddel, rustbeskyttelse,
pulverrengøringsmidler eller svampe med slibende
overflade. Disse produkter kan ridse overfladen, så den
ikke kan repareres.
• Det er normalt tilstrækkeligt blot at vaske
kogefladen af med en fugtig svamp og tørre efter
med køkkenrulle.
• Hvis kogefladen er særligt snavset, skal man
skrubbe den ren med et specielt glaskeramisk
rengøringsmiddel og tørre omhyggeligt efter.
• For fjernelse af genstridigt snavs skal man bruge en
egnet skraber (som ikke følger med apparatet). Fjern
spildte væsker og mad med det samme uden at vente
på at apparatet køler ned for at undgå dannelsen af
hårde aflejringer. Man kan opnå fremragende
resultater ved brug af en rustfri stålsvamp - specielt
udviklet til glaskeramiske flader - opvædet i
sæbevand.
• Hvis der ved et uheld er kommet smeltet plastik eller
sukkerholdige pletter på kogefladen, skal de straks
fjernes med en skraber, mens fladen stadig er varm.
• Når kogefladen er ren, skal den eventuelt behandles
med et specielt beskyttende vedligeholdelsesprodukt.
Den usynlige film i dette produkt beskytter overfladen
mod spildte væsker og mad under madlavning.
Denne vedligeholdelse skal udføres, mens apparatet
stadig er varmt (ikke brændvarmt) eller koldt.
• Husk altid at rengøre apparatet omhyggeligt med rent
vand og tørre grundtigt efter. Madrester kan brænde
fast under efterfølgende madlavning.
Glaskeramisk
kogefladerens
Skraberblade
`dskiftningsblade
w\LL\ luneta
H\B BxIT{
Hob wlean
S|ISSwL{A}{x
F9shos
^I_ butikker
^I_ butikker
supermarkeder,
apoteker
woop, indkøbscentre, hårde
hvidevare butikker,
supermarkeder
Rengøring af rustfri stål
Rustfri stål kan blive plettet af hårdt vand, der efterlades
på overfladen i længere tid, eller aggressive,
fosforholdige rengøringsmidler. Det anbefales, at den
rustfri overflade rengøres omhyggeligt og tørres grundigt
efter.
Assistance
Hav venligst følgende oplysninger ved hånden:
• Apparatets model (Mod.).
• Serienummer (S/N).
Disse oplysninger findes på typeskiltet på apparatet
og/eller emballagen.
DA
Bruksanvisning
KOMFYR
NO
FI
Suomi, 1
DA
NO
Innholdsfortegnelse
Installasjon, 27-28
Dansk,13
SV
Svenska, 38
Norsk, 26
Plassering og vatring
Elektrisk tilkobling
Tabell over egenskaper
Beskrivelse av apparatet, 29
Oversikt
Kontrollpanel
Display
Oppstart og bruk, 30-33
KN6C72A/GR
KN6C76A/GR
Stille inn klokken
Stille inn tidsuret
Bruke stekeovnen
Stekefunksjoner
Programmere stekingen
Praktiske stekeråd
Tabell med stekeråd
Bruke glasskeramikktoppen, 34-35
Slå kokesonene på og av
Kokesoner
Forholdsregler og tips, 36
Sikkerhet
Avfallshåndtering
Miljøvern
Rengjøring og vedlikehold, 37
Slå av apparatet
Rengjøre apparatet
Skifte ut lyspæren i stekeovnen
Rengjøre glasskeramikktoppen
Service
Installasjon
! Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted for
senere bruk. Pass på at bruksanvisningen følger
hvis apparatet selges, gis bort eller flyttes.
Føttene* festes i åpningen på
undersiden av komfyren.
! Les bruksanvisningen nøye. Her finnes viktig
informasjon om installasjon, bruk og sikkerhet.
! Apparatet må installeres av kvalifisert personale i
samsvar med vedlagte instruksjoner.
! Eventuelle justeringer eller vedlikehold må utføres
etter at komfyren har blitt koblet fra strømmen.
NO
Plassering og vatring
Elektrisk tilkobling
! Apparatet kan installeres ved siden av
kjøkkenskap som ikke er høyere enn platetoppens
overflate.
! Pass på at veggen som er i kontakt med
apparatets bakside er fremstillet i brannsikkert og
varmebestandig materiale (T 90 °C).
Feste nettledningen
Åpne klemmebrettet:
• Sett et skrujern inn i sideklaffene på
klemmebrettets deksel.
• Trekk i dekslet for å åpne det.
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Min.
Riktig installasjon av apparatet:
• Apparatet kan installeres på kjøkken, i stue eller
på hybel (ikke i baderom).
• Hvis toppen av platetoppen er høyere enn
kjøkkenskapene, må apparatet stå minst 600 mm
unna skapene.
• Hvis komfyren installeres under et veggskap, må
det være en minimumsavstand på 420 mm
mellom skapet og toppen av platetoppen.
Denne avstanden bør økes til 700 mm hvis
veggskapet er i brannfarlig materiale (se figur).
• Ikke ha persienner
bak komfyren, eller
HOOD
mindre enn 200 mm fra
Min. 600 mm.
komfyrens sider.
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
N
L
1
3
5
• Kjøkkenvifter må
installeres i samsvar
med instruksjonene i
relevant
bruksanvisning.
Følg instruksjonene nedenfor for å montere ledningen:
• Løsne kabelklammens skrue og
ledningskontaktens skruer.
! Brokoblerne er fabrikkinnstilt for 230 V enfasekobling
(se figur).
2
4
Vatring
Hvis apparatet må vatres,
skru inn føttene i hvert hjørne
under komfyren (se figur).
• Bruk to brokoblere inni boksen til den elektriske
koblingen som vist på figurene (se figur - merket “P”).
P
NO
N
L1
L2
L3
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
• Stikkontakten tåler apparatets maks effekt som er
oppgitt på typeskiltet.
• Spenningen ligger mellom verdiene oppgitt på
typeskiltet.
• Stikkontakten er kompatibel med apparatets
støpsel. Hvis stikkontakten ikke er kompatibel
med støpslet, må den skiftes ut av kvalifisert
personale. Ikke bruk forlengelsesledninger eller
flerveis stikkontakter.
! Når apparatet er installert, må nettledningen og
stikkontakten være lett tilgjengelige.
! Nettledningen må ikke bøyes eller klemmes.
1
3
5
! Nettledningen må kontrolleres jevnlig, og kun
skiftes ut av kvalifisert personale.
2
4
! Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis
disse sikkerhetsforholdsreglene ikke følges.
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
1
3
5
2
4
• Fest nettledningen med kabelklammens skrue, og
sett på dekslet igjen.
Koble nettledningen til stikkontakten
Monter et standardisert støpsel som svarer til
belastningen oppgitt på typeskiltet (se Tabell over
tekniske data).
Apparatet må kobles direkte til strømmen med en
allpolet bryter med en min. kontaktåpning på 3 mm
montert mellom apparatet og stikkontakten.
Bryteren må være egnet for oppgitt lading og i
samsvar med gjeldende elektriske forskrifter
(jordingsledningen må ikke avbrytes av bryteren).
Nettledningen må plasseres slik at den ikke i noen
punkt kommer i kontakt med temperaturer over 50 °C.
Før apparatet kobles til strømmen, kontroller følgende:
• Apparatet er jordet, og støpslet er i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter.
28
TEKNISKE DATA
Stekeovnens mål
(L x D x H)
Volum
Stekeovnsrommets
mål
Voltspenning og
frekvens
Keramikktopp
Fremme til venstre
Bak til venstre
Bak til høyre
Fremme til høyre
Keramikktoppens
maks forbruk
ENERGIMERKE
40x43,5x32 cm
56 L
Bredde 42 cm
Dybde 44 cm
Hoyde 8,5 cm
Se typeskilt
1700 W– 1700/700W*
1200 W
2100 W– 1700/700W*
1200 W
5800-6200W
Kommisjonsdirektiv 2002/40/EF
med hensyn til energimerking av
elektriske stekeovner til
husholdningsbruk Standard NEK
EN 50304
Energiforbruk for statisk funksjon –
Oppvarming: Over- + undervarme
(Statiske):
Energiforbruk for varmluft Oppvarming:
Baking:
EU-direktiv: 2006/95/EF av
12/12/06 (Lavspenning) og senere
endringer
2004/108/EF av 15/12/04
(Elektromagnetisk kompatibilitet)
og senere endringer
93/68/EØF av 22/07/93 og senere
endringer
- 2002/96/EF. Forordning (EF) nr.
1275/2008 (Standby og avmodus)
Beskrivelse av apparatet
Oversikt
NO
Glasskeramikktopp
TELESKOPSKINNER
for rister
posisjon5
posisjon4
posisjon3
posisjon2
posisjon1
Kontrollpanel
RILLER
Rille til LANGPANNE
Justerbar fot
Justerbar fot
Kontrollpanel
Bryter for
funksjonsvalg
Lampe for
termostaten
Termostatbryter
Bryter for
funksjonsvalg
Lampe for
termostaten
Timer*
Elektronisk
timer*
Termostatbryter
* Finnes kun i noen modeller.
Brytere for de
elektriske kokeplatene
Lampe for de
elektriske kokeplatene
Brytere for de
elektriske kokeplatene
Lampe for de
elektriske kokeplatene
Oppstart og bruk
NO
! Første gang apparatet tas i bruk må den tomme
stekeovnen varmes opp ved maks temperatur i
minst en halv time. Stekeovnsdøren må være lukket.
Pass på at det er god utlufting i rommet før
stekeovnen slås av og stekeovnsdøren åpnes. Det
kan komme litt vond lukt fra apparatet, noe som
skyldes at de beskyttende stoffene som har blitt
brukt under produksjonen brennes vekk.
! Ta vekk all plastfilm fra sidene på apparatet før
apparatet tas i bruk.
Starte stekeovnen
1. Drei VELGERBRYTEREN for å velge
stekefunksjon.
2. Drei TERMOSTATBRYTEREN og velg anbefalt
eller ønsket steketemperatur for stekefunksjonen.
Det finnes en liste over stekefunksjoner og anbefalt
steketemperatur (se Tabell med stekeråd).
Under stekingen er det mulig å:
• Dreie VELGERBRYTEREN og endre ønsket
stekefunksjon;
• Dreie TERMOSTATBRYTEREN og endre
steketemperaturen;
• Stille inn den totale steketiden og tiden for
stekeslutt (se nedenfor);
• Dreie VELGERBRYTEREN til ”0” og stoppe
stekingen.
! Sett aldri gjenstander rett inn på bunnen av
stekeovnen, fordi emaljebelegget kan ødelegges.
Bruk kun rilleposisjon 1 ved steking med bruk av
grillspydet.
! Sett alltid stekeformene på risten/e som følger
med.
TERMOSTAT-indikator
Når den tennes, varmes stekeovnen opp. Den slås
av når stekeovnen har nådd innstilt temperatur.
Indikatoren slås nå vekselvis på og av, og angir at
termostaten er i bruk og holder temperaturen
konstant.
Stekeovnsbelysning
Drei VELGERBRYTEREN til en annen posisjon enn 0
for å slå på stekeovnsbelysningen. Belysningen er
på så lenge stekeovnen er i bruk. Ved å dreie
bryteren til 8 tennes belysningen uten at et
varmeelement slås på.
30
Stekefunksjoner
! For alle stekefunksjoner kan det stilles inn en
temperatur på mellom 60 °C og maks, unntatt for
• GRILLING (MAKS temperatur anbefales);
• GRATINERING (opp til maks 200 °C anbefales).
Program TRADITIONELL UGN
Det nedre och övre värmeelementet aktiveras. Med
denna traditionella tillagning är det bättre att
använda endast en fals: Värmen fördelas dåligt om
man använder sig av flera falsar.
Program SAMTIDIG TILLAGNING
Alla värmeelementet aktiveras (det övre, det nedre
och det runda värmeelementet) och fläkten sätts i
funktion. Eftersom värmen är konstant i hela ugnen
bryner och steker varmluften maten jämnt. Det går
att använda upp till max. två falsar samtidigt.
Program GRILL
Det övre värmeelementet sätts på.
Grillens höga och direkta temperatur
rekommenderas för livsmedel som kräver en hög
yttemperatur. Vid tillagning ska ugnsluckan vara
stängd.
Program GRATINERA
Det övre värmeelementet sätts på och fläkten startar.
Denna funktion förenar den termiska strålningen i en
enda riktning med den forcerade varmluftsventilationen
inuti ugnen. Detta förhindrar att ytorna bränns genom
att värmen ökar och tränger bättre in i maten. Vid
tillagning ska ugnsluckan vara stängd.
Program PIZZAUGN
Det nedre och det runda värmeelementet aktiveras
och fläkten sätts i funktion. Denna kombination gör
att ugnen värms upp snabbt med en stark
värmealstring som i huvudsak kommer nedanifrån.
Om fler än en fals används samtidigt ska
ugnspannorna byta plats efter halva tillagningstiden.
Program BAKVERK
Det nedre värmeelementet aktiveras och fläkten
sätts igång för att ge en skonsam och jämn värme
inuti ugnen. Denna funktion är lämplig för känsliga
rätter, särskilt efterrätter som ska jäsas och vissa
tillagningar på tre falsar samtidigt.
Program SNABB TILLAGNING
Värmeelementen aktiveras och fläkten sätts igång för
att ge en konstant och jämn värme inuti ugnen.
Programmet kräver ingen föruppvärmning. Detta
program är särskilt lämpligt för snabba tillagningar av
snabbmat (frysta eller färdiglagade rätter). De bästa
resultaten får du genom att endast använda en fals.
Praktiske stekeråd
! Ikke sett stekebrettene i rilleposisjon 1 og 5 når
varmluftfunksjonen brukes. For mye direkte varme
kan svi delikat mat.
! I GRILL- eller GRATINERINGSFUNKSJON må
langpannen settes i rilleposisjon 1 for å samle opp
stekerester (fett).
PIZZAFUNKSJON
NO
• Bruk en pizzaform i lett aluminium. Sett formen på
stekeristen.
For å få en skorpe må ikke langpannen brukes
(ellers blir det ingen skorpe og steketiden
forlenges).
• Hvis det er mye fyll på pizzaen, bør
mozzarellaosten legges på etter halvgått steketid.
Matlaging timer *
1. Hvis du vil angi buzzer, vri COOKING TIMER
urviseren nesten en fullstendig revolusjon.
2. Vri knotten mot klokken for å stille inn ønsket tid:
justere minutter vist på COOKING TIMER knotten
med indikatoren på kontrollpanelet.
3. Når den valgte tiden er gått, lyder en alarm og
ovnen slås av.
4. Når ovnen er slått av matlaging timeren kan
brukes som en vanlig tidtaker.
! Slik bruker ovnen manuelt, med andre ord når du
ikke ønsker å bruke slutten av matlaging timer,
slå COOKING TIMER knappen til den når 9
symbol.
VARMLUFTFUNKSJON
• Bruk rilleposisjon 2 og 4. Mat som krever mer
varme må settes i rilleposisjon 2.
Dørsperre
• Sett langpannen i den nederste rilleposisjonen og
stekeristen i den øverste rilleposisjonen.
A
GRILLFUNKSJON
• Sett stekeristen inn i rilleposisjon 3 eller 4. Legg
maten midt på risten.
• Vi anbefaler å stille inn maks temperatur. Det
øverste varmeelementet reguleres av en
termostat, og er ikke alltid slått på.
* Finnes kun i noen modeller.
Noen modeller er utstyrte med et
"dørsperre"-system mellom
betjeningspanelet og stekeovnsdøren. For å åpne er det nødvendig å presse nedover mekanisme
"A" som vist i figuren
NO
Planlegge steking med elektronisk
programmerer*
Stille inn klokken
Etter at apparatet er koblet til strømmen, eller etter
et strømbrudd, tilbakestilles displayet automatisk til
0:00 og begynner å blinke. Stille inn klokkeslettet:
1. Trykk på STEKETID-knappen
og
STEKESLUTT-knappen
samtidig.
2. Trykk innen 4 sekunder på + eller - knappen for å
stille inn nøyaktig klokkeslett. Bruk + knappen for å
øke timene og - knappen for å redusere timene.
Når klokkeslettet er innstilt, går programmereren
automatisk over i manuell funksjon.
Stille inn tidsuret
Tidsuret starter nedtelling av steketiden, og når
tiden er utløpt, ringer en lydalarm.
Still inn tidsuret på følgende måte:
1. Trykk på TIDSUR-knappen
. Displayet viser:
N.
2. Trykk på + eller - knappen for å stille inn ønsket tid.
3. Når knappene slippes, starter tidsuret
nedtellingen og nåværende klokkeslett vises på
displayet.
R
4. Når tiden er utløpt, ringer en lydalarm som kan
slås av ved å trykke på en hvilken som helst knapp
(unntatt + og - knappene). Symbolet
slukkes.
Ønsket tid for stekeslutt må nå stilles inn:
4. Trykk på STEKESLUTT-knappen
.
5. Trykk på + eller - knappen innen 4 sekunder for å
justere tiden for stekeslutt. Hvis du f.eks. ønsker at
stekingen skal avslutte kl. 13.00, viser displayet:
O
6. 4 sekunder etter at knappene er sluppet vises
nåværende klokkeslett (f.eks. 10.00) igjen på
displayet med bokstaven A (AUTO).
P
Stekeovnen er nå programmert til automatisk å slås
på kl. 12.30 og slås av etter 30 minutter, dvs. kl.
13.00.
Stille inn steketiden med umiddelbart start
Gå frem som beskrevet ovenfor for å stille inn
steketiden (punkt 1-3).
! Når bokstaven A vises, betyr det at både
steketiden og tiden for stekeslutt har blitt
programmert i AUTO funksjon. For å gå tilbake til
manuell funksjon, trykk på STEKETID
og
STEKESLUTT
knappene samtidig etter hver
AUTO stekefunksjon.
! Symbolet m er tent og stekeovnen slått på under
hele stekeprogrammet.
Innstilt steketid kan når som helst vises ved å
! Tidsuret slår ikke stekeovnen på eller av.
trykke på STEKETID-knappen
, og tiden for
stekeslutt kan vises ved å trykke på STEKESLUTT-
Justere lydalarmens volum
Etter å ha valgt og bekreftet tidsurinnstillingene,
bruk - knappen for å justere lydalarmens volum.
knappen
. Når steketiden er utløpt, ringer en
lydalarm. Trykk på en hvilken som helst knapp
(unntatt + og - knappene) for å stoppe lydalarmen.
Stille inn steketiden med forsinket start
Still først inn stekefunksjon og temperatur med
VELGERBRYTEREN og TERMOSTATBRYTEREN.
Still nå inn steketiden:
Slette et innstilt stekeprogram
1. Trykk på STEKETID-knappen
.
2. Still inn ønsket steketid innen 4 sekunder med +
eller - knappen. Hvis du f.eks. ønsker å stille inn en
steketid på 30 minutter, viser displayet:
Korrigere eller slette innlagte data
Innlagte data kan når som helst endres ved å trykke
på tilsvarende knapp (TIDSUR, STEKETID eller
STEKESLUTT) og + eller - knappen.
Når steketiden slettes, slettes også tiden for
stekeslutt automatisk, og omvendt.
Hvis stekeovnen allerede er programmert, vil den
ikke godta tid for stekeslutt som er forut for start av
programmert steking.
N
3. 4 sekunder etter at knappene er sluppet vises
nåværende klokkeslett (f.eks. 10.00) igjen på
displayet med symbolet m og bokstaven A
(AUTO).
Trykk på STEKETID-knappen
knappen
samtidig.
* Finnes kun i noen modeller.
32
og STEKESLUTT-
Tabell med stekeråd
!
!!
!
,
,!
,
,
,
*
/
/
0
//
/
,/
,!
,!
,
/
0
# 122
3$4 ( 5% (22
6
7 % &%
,
,/
,
,
,
,/
,/
8
#% &
,/
# # ) ,
,
,
/
& ' 122 () 6
6
&9 ( :
# +%
() ) ) * () ) $
% () )
$
% () )
1
9
,
,
,
,
,
/
/
/
/
/
!
0
!
!
//
!
/
( ))
,
*
!
/
8
,@ /
/
/
*/
/
/
/
/
/
/
8
8
8
8
8
8
8
8
8
!
!
,
,
! " #
$
* +
, +
#$ # $
% #& ' ( () * ) ) () *) ) () $
*
) +%
() $
* ) ) () * ) () * ) 122
&
#&
%
( $
; (& %
( $ (
<
( $
= > 1
?%$ = % ; &
<
( $
-./ ( () ,
( , + ; ; ( NO
Bruke glasskeramikktoppen
NO
Kokesoner(KN6C72)
! Limet brukt på pakningen setter fettflekker på
glasset. Før apparatet tas i bruk anbefaler vi å fjerne
disse flekkene med et spesielt rengjøringsprodukt
som ikke riper. I løpet av de første timene apparatet
brukes kan det være en gummilukt som vil forsvinne
veldig raskt.
A
Slå kokesonene på og av
For å slå på en kokesone, drei tilsvarende bryter
med klokken.
For å slå den av igjen, drei bryteren mot klokken helt
til “0” posisjon.
Hvis indikatoren for KOKESONE PÅ er tent, betyr
det at minst en kokesone på platetoppen er slått på.
B
Beskrivelse
Platetoppen er utstyrt med to elektriske
stråleelementer og to elektriske halogenelementer
med utvidbare kokesteder.
Disse elementene er
B innebygget under
platetoppens overflate (soner
som blir røde under bruk).
A A.
A.Elektriske stråleelementer.
B.
B.Utvidbare kokesteder med
elektriske stråleelementer.
C
C.
C.Lys som tennes hvis
varmeelementenes temperatur overstiger 60 °C,
selv om platetoppens kokested er slått av.
Beskrivelse av kokestedene
Kokesoner(KN6C76)
Platetoppen er utstyrt med strålende
varmeelementer. Når de er i bruk, blir følgende
punkt på platetoppen rødt:
A. Kokesonen.
A
A
B. Restvarmeindikatoren: Den
angir at tilsvarende kokesone
A
A
har en temperatur på over 60
°C. Kokesonen er varm selv
B
om varmeelementet er slått av.
Kokesone med strålende varmeelementer
De har egenskaper som ligner gassbrennere. De er
lette å styre, og når raskt innstilt temperatur. Du kan
faktisk se effekten de avgir.
Drei tilsvarende bryter med klokken til en posisjon
mellom 1 og 6.
Innstilling
0
1
2
3
4
5
6
34
Normal eller hurtigplate
Av
Koke grønnsaker, fisk
Koke poteter (dampkoking),
supper, kikerter, bønner.
Langtidskoking av store
mengder mat, minestrone
Steke (gjennomsnitt)
Steke (over gjennomsnitt)
Brune og nå kokepunktet på
kort tid.
De tradisjonelle kokestedene består av runde
varmeelementer. Når varmeelementene slås på blir
de røde i ca. 10 sekunder.
Utvidbare kokesteder med elektriske
stråleelementer.
Funksjonsmessig ligner de på de tradisjonelle
varmeelementene, og de gjenkjennes fordi de har en
utvidbar varmesone (se fig. C). Det er mulig å kun
slå på den innvendige delen, eller begge.
z
z
Brytere for de tradisjonelle kokestedene. Hvert
kokested har en bryter som det er mulig å velge 12
forskjellige temperaturer med, fra en minimumsverdi
på 1 til en maksimumsverdi på 12.
Brytere for spesialkokesteder. Med disse bryterne
er det mulig å velge mellom to effektnivå, som
begge kan reguleres fra et minimumsnivå på 1 og
et maksimumsnivå på 12. Ved å dreie bryteren med
klokken fra 1 til 12 stilles det laveste effektnivået
A), som høres
inn. Når bryteren dreies helt rundt (A
av et lite klikk, innstilles maks. effekt som igjen
kan reguleres mellom 12 og 1 ved å dreie bryteren
mot klokken For å gå tilbake til minste effektverdi
er det nødvendig å dreie bryteren til posisjon null.
Med glasskeramiske platetopper med kokesteder
med dobbel effekt (se fig. C) vil den første delen av
bryterens dreieløp aktivere det minste (innvendige)
kokestedet. For å aktivere begge kokestedene, og
dermed bruke det største kokestedet, er det
A) og velge
nødvendig å dreie bryteren til posisjon (A
ut ønsket effektnivå mellom 12 og 1.
NO
Pos. Stråleplate
2
Slått av
1
F r å smelte smør, sj k lade
2
F r å varme pp vJsker
3
4
F r kremer g sauser
5
6
F r å k ke ved k ketemperatur
7
3
F r steiker
4
12
11
F r st re kjøttstykker
12 F r frityrsteking
A Slå på begge k kestedene
Praktiske råd for bruk av platetoppen
• Bruk tykk- og flatbunnede gryter som passer helt
perfekt til kokesonen.
• Bruk alltid gryter med en diameter som dekker
kokesonen skikkelig, slik at all varmen utnyttes.
• Pass alltid på at grytebunnen er ren og tørr. Da
har gryten perfekt kontakt med kokesonen, og
både gryten og platetoppen varer lenger.
• Unngå å bruke de samme grytene som brukes på
gassbrennere. Varmekonsentrasjonen på
gassbrennerne kan ha bøyd grytebrunnen, slik at
den ikke passer helt perfekt til platetoppen.
• La aldri kokesonene stå på uten gryte, fordi
kokesonen kan ødelegges.
Forholdsregler og tips
NO
! Apparatet er utviklet og produsert i samsvar med
internasjonale sikkerhetsstandarder.
Advarslene nedenfor er oppgitt av
sikkerhetsmessige årsaker og må leses nøye.
Sikkerhet
• Glasskeramikktoppen tåler temperaturvariasjoner
og -sjokk. Husk allikevel at knivblader eller
kjøkkenredskap kan ødelegge platetoppen. Hvis
platetoppen blir ødelagt, trekk komfyrens støpsel
ut av stikkontakten og kontakt et autorisert
servicesenter for bestilling av originale
reservedeler. Manglende overhold av disse
instruksjonene kan sette apparatets sikkerhet i
fare.
• Hvis det finnes sprekker i platetoppen, slå av
apparatet for å hindre elektrisk sjokk.
• Apparatet er utviklet til bruk i hjemmet og ikke til
kommersielt bruk eller industribruk.
• Apparatet må ikke installeres utendørs, heller ikke
under overbygde områder. Det er utrolig farlig å
utsette apparatet for regn eller vind.
• Ikke ta på apparatet med bare føtter eller med
våte eller fuktige hender eller føtter.
• Apparatet må brukes av voksne kun til
matlaging i samsvar med bruksanvisningens
instruksjoner. All annen bruk (f.eks.
oppvarming av lokaler) betraktes som misbruk
og er farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for
skader som skyldes misbruk, feil eller
skjødesløs bruk av apparatet.
• Bruksanvisningen følger med et apparat i klasse 1
(isolert) eller klasse 2 - underklasse 1 (innebygget
mellom 2 veggskap).
• Når apparatet er i bruk, blir varmeelementene
og noen deler av stekeovnsdøren veldig varme.
Ikke ta på dem og hold barn på god avstand.
• Pass på at nettledninger til andre elektriske
apparater ikke kommer i kontakt med noen av
komfyrens varme deler.
• Ventilasjonsåpningen må aldri tildekkes.
• Bruk alltid grillvotter for å sette inn eller ta ut
stekeformer av stekeovnen.
• Ikke bruk brannfarlige væsker (alkohol, bensin,
osv.) i nærheten av apparatet når det er i bruk.
• Ikke legg brannfarlig materialet i varmeskapet
eller i stekeovnen. Hvis apparatet utilsiktet slås
på, kan det ta fyr.
• Pass alltid på at bryterne er i • posisjon når
apparatet ikke er i bruk.
• Ikke trekk i nettledningen for å trekke apparatets
støpsel ut av stikkontakten.
• Ikke rengjør eller vedlikehold apparatet uten at det
er koblet fra strømmen.
36
• Hvis apparatet ødelegges, må du ikke under noen
omstendigheter prøve å reparere det selv.
Reparasjoner som utføres av ukyndige personer
kan medføre skader eller alvorlige feil på
apparatet. Kontakt service.
• Ikke legg tunge gjenstander oppå
stekeovnsdøren når den står åpen.
Avfallshåndtering
• Kasting av emballasje: Følg lokale bestemmelser
og forskrifter slik at emballasjen kan resirkuleres.
• Europaparlamentets og Rådsdirektiv 2002/96/EF
om avfall fra elektronisk og elektrisk utstyr
(WEEE) fastslår at husholdningsapparater ikke
skal kastes som kommunalt avfall. Utbrukte
apparater skal samles inn separat for å forbedre
kostnadene ved gjenbruk og resirkulering av
apparatenes materialer samtidig som potensielle
skader i miljøet og menneskers helse forebygges.
Symbolet med søppelkasse overstrøket med et
kryss skal minne eieren om påbudet om
kildesortering.
Utbrukte apparater kan samles inn av offentlig
innsamlingsservice, fraktes til en miljøstasjon,
eller returneres til forhandler som del av en avtale
ved kjøp av nytt tilsvarende produkt hvis dette
tillates av gjeldende lover og forskrifter.
Alle store forhandlere av husholdningsapparater
deltar i opprettelsen og organiseringen av
systemer for innsamling og avfallshåndtering av
utbrukte apparater.
Miljøvern
• Du kan hjelpe oss med å redusere el-verkets
toppbelastning ved å bruke stekeovnen i
tidsperioden sen ettermiddag og tidlig morgen.
• Stekeovnsdøren må alltid være lukket når
funksjonene GRILL, DOBBEL GRILL og DOBBEL
GRILL MED VARMLUFT brukes. Det gir bedre
resultater og er energisparende (ca. 10 %).
• Kontroller dørpakningen jevnlig, og rengjør den for
matrester slik at den kleber godt til døren og
varmetap unngås.
Rengjøring og vedlikehold
Slå av apparatet
Koble apparatet fra strømmen før arbeidsoppgaver utføres.
! Bruk aldri damprensere eller høytrykksspylere til
rengjøringen av apparatet.
Rengjøre stekeovnen
• De rustfrie eller emaljebelagte utvendige delene og
gummipakningen må rengjøres med en svamp og
lunkent mildt såpevann. Bruk spesialprodukter til
fjerning av vanskelige flekker. Vask av med vann og
tørk skikkelig etterpå. Ikke bruk skurepulver eller
etsende produkter.
• Stekeovnen må rengjøres etter hvert bruk mens den
fremdeles er lunken. Vask med varmt vann og
rengjøringsmiddel, og tørk med en myk klut etterpå.
Ikke bruk produkter som riper.
• Rengjør glasset i stekeovnsdøren med en svamp og et
produkt som ikke riper. Tørk deretter med en myk klut.
Ikke bruk slipende materialer eller skarpe
metallskraper, fordi de kan skrape opp overflaten og
føre til sprekker i glasset.
• Tilbehøret kan vaskes på samme måte som
hverdagsservise, og kan også vaskes i
oppvaskmaskin.
• Skitt og fett må fjernes fra kontrollpanelet med svamp
som ikke riper eller en myk klut.
Kontrollere stekeovnsdørens pakning
Kontroller stekeovnsdørens pakning jevnlig. Kontakt
kundeservice hvis den er ødelagt. Vi fraråder bruk av
stekeovnen før pakningen er skiftet ut.
Skifte ut lyspæren i stekeovnen
1. Koble komfyren fra strømmen, og ta
av glasslokket på lyspæreholderen (se
figur).
2. Ta ut lyspæren og skift den ut med
en lik: spenning 230 V, effekt 25 W,
sokkel E 14.
3. Sett på glasslokket og koble
komfyren til strømmen igjen.
Rengjøre glasskeramikktoppen
! Ikke bruk rengjøringsmidler som riper eller etser (f.eks.
produkt på spraybokser til rengjøring av grill og
stekeovn), flekkfjerningsmidler, rusthemmende
produkter, skurepulver eller slipende svamper. De kan
skrape opp overflaten som deretter ikke kan repareres.
• Vanligvis er det nok å vaske platetoppen med en
fuktig svamp og tørke den med kjøkkenpapir.
• Hvis platetoppen er veldig skitten, rengjør den
med et spesialprodukt for glasskeramikktopp.
Vask av med vann og tørk skikkelig etterpå.
• Bruk en egnet skraper (følger ikke med apparatet) til
fjerning av vanskelig skitt. Fjern søl umiddelbart uten
å vente til apparatet er nedkjølt, for å unngå at det
stivner. Utmerkede resultater oppnås med rustfri
stålullsvamp (spesielt utviklet for
glasskeramikktopper) dyppet i såpevann.
• Hvis plast eller søtstoffer har smeltet på platetoppen,
må de fjernes umiddelbart med skrapen mens
platetoppen fremdeles er varm.
• Når platetoppen er rengjort, kan den behandles med
et spesielt beskyttende vedlikeholdsprodukt. Den
usynlige hinnen som dannes beskytter platetoppen
mot søl og drypp under matlagingen. Vedlikeholdet
må utføres mens apparatet er varmt (ikke glovarmt)
eller kaldt.
• Husk alltid å vaske av apparatet med vann og tørke
det skikkelig, ellers kan rester størkne neste gang det
lages mat.
5engj6ringsredskaper
til glasskeramikktopp
Vindusskrape,
barberbladskraper
Kkstra blader
LOLLO luneta
HOB BRITK
Platetopprenser
SPISSLLKAQKR
Kan kj6pes hos
Gjør-det-selv butikker
Gjør-det-selv butikker,
supermarkeder m.fl.
Varehus, elektriske
forretninger,
supermarkeder m.fl.
Rengjøre rustfritt stål
Dråper av hardt vann som blir liggende igjen, eller
rengjøringsmidler som inneholder fosfor kan sette flekker
på rustfritt stål. Flater i rustfritt stål bør vaskes godt av og
tørkes skikkelig etterpå.
Service
Vennligst ha følgende informasjon for hånd:
• Apparatmodell (Mod.).
• Serienummer (S/N).
Denne informasjonen finnes på typeskiltet på
apparatet og/eller emballasjen.
NO
Bruksanvisning
SPIS OCH UGN
SE
FI
Suomi, 1
DA
Dansk,13
SV
Svenska, 38
NO
Innehåll
Installation, 39-40
Norsk, 26
Placering och nivellering
Elanslutning
Tekniska data
Beskrivning av produkten, 41
Översikt
Kontrollpanel
Display
Start och användning, 42-45
KN6C72A/GR
KN6C76A/GR
Ställa in klockan
Ställa in timern
Använda ugnen
Tillagningssätt
Programmera tillagning
Praktiska matlagningstips
Ugnens matlagningstabell
Användning av glaskeramikhällen, 46-57
Sätta på och stänga av värmezonerna
Värmezoner
Råd och tips, 48
Allmän säkerhet
Kassering
Respektera och värna om miljön
Skötsel och underhåll, 49
Stänga av produkten
Rengöra apparaten
Byta ugnslampa
Rengöra glaskeramikhällen
Assistans
Installation
SV
! Spara denna bruksanvisning på en säker plats för
framtida referens. Se till att bruksanvisningen följer
med om produkten säljs, ges bort eller flyttas.
! Läs denna bruksanvisning noggrant: Den innehåller
viktig information om installation, drift och säkerhet.
! Produkten ska installeras av behörig fackman i
enlighet med anvisningarna som följer med.
Benen* passar in i skårorna
på undersidan av spisens
bas.
! Varje nödvändig justering eller underhåll ska
utföras efter att spisen har kopplats bort från elnätet.
Placering och nivellering
! Produkten kan placeras jämsides med köksbänkar
vars höjd inte överstiger hällens höjd.
! Se till att väggen som är i kontakt med produktens
baksida är tillverkad av ett icke brännbart och
värmebeständigt material (T 90 °C).
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Min.
Korrekt installation av produkten:
• Produkten kan placeras i köket, matsalen eller i
studion (inte i badrummet).
• Om hällens topp är högre än köksbänken, måste
produkten installeras på ett avstånd på minst 600
mm från dem.
• Om spisen installeras under ett väggskåp, måste
det vara ett minst avstånd på 420 mm mellan
väggskåpet och hällens ovansida.
Detta avstånd ska ökas till 700 mm om väggskåpen
är brandfarliga (se figur).
• Placera inte
rullgardiner bakom
HOOD
spisen eller mindre än
Min. 600 mm.
200 mm från dess
sidor.
Följ anvisningarna nedan för att montera kabeln:
• Lossa kabelklämmans skruv och trådkontaktens
skruvar.
! Byglarna är förinställda på fabriken för 230 V
enfasanslutning (se figur).
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
N
L
2
4
Om det är nödvändigt att
nivellera produkten, skruva på
de justerbara fötterna som
sitter i varje hörn på spisens
bas till önskat läge (se figur).
1
3
Nivellering
Montera nätkabeln
Öppna kopplingsplinten:
• Sätt in en skruvmejsel i sidoflikarna på
kopplingsplintens lock.
• Dra i locket för att
öppna det.
5
• Alla kåpor ska
installeras i enlighet
med anvisningarna i
respektive
bruksanvisning.
Elanslutning
• För att utföra de elektriska anslutningarna som
visas i figurerna, använd de två byglarna inuti
lådan (se figur - märkt “P”).
P
SV
N
L1
L3
L2
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
• Eluttaget motstår produktens max. effekt, som
anges på märkplåten.
• Spänningen ligger mellan de värden som anges
på märkplåten.
• Eluttaget är kompatibelt med produktens
stickkontakt. Om stickkontakten inte är kompatibel,
be en behörig elektriker att byta ut den. Använd
inte för förlängningssladdar eller grenuttag.
! När produkten har installerats ska det vara enkelt
att komma åt nätkabeln och eluttaget.
! Kabeln får inte böjas eller klämmas.
! Kabeln ska kontrolleras regelbundet och endast bytas
ut av en behörig elektriker om det är nödvändigt.
1
3
5
2
4
! Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om dessa
säkerhetsföreskrifter inte respekteras.
TEKNISKA DATA
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
1
3
5
2
4
• Fäst nätkabeln genom att dra åt kabelklämmans
skruv och sätt sedan tillbaka locket.
Anslutning av nätkabeln till elnätet
Montera en standardiserad kontakt som motsvarar
belastningen som anges på produktens märkskylt
(se Tabell över tekniska data).
Produkten måste anslutas direkt till elnätet med
hjälp av en flerpolig brytare, med en minsta
kontaktöppning på 3 mm som ska installeras mellan
produkten och elnätet. Brytaren ska vara lämplig för
belastningen som anges och uppfylla gällande
elektriska föreskrifter (jordledaren får inte avbrytas
av brytaren). Nätkabeln ska placeras så att den inte
kommer i kontakt med temperaturer högre än 50 °C
vid någon punkt.
Innan produkten ansluts till elnätet ska du försäkra
dig om att:
• Produkten är jordad och att stickkontakten är av
godkänd typ.
* Finns endast på vissa modeller.
40
Ugnsdimensione
r (HxBxD)
Volym
Användbara mått
i förhållande till
ugnsutrymmet
Strömförsörjning
och frekvens
Keramikhäll
Vänster fram
Vänster bak
Höger bak
Höger fram
Max. förbrukning
keramikhäll
ENERGIETIKETT
40x43,5x32 cm
56 l
bredd 42 cm
djup 44 cm
höjd 8,5 cm
Se märkplåt
1700 W– 1700/700W*
1200 W
2100 W– 1700/700W*
1200 W
5800-6200W
Direktiv 2002/40/EG angående
etiketter på elektriska ugnar.
Standard EN 50304
Energiförbrukning vid naturlig
konvektion, värmeläge:
statisk
Energiförbrukning för forcerad
konvektion, värmeläge:
bakar
EU-direktiv: 06/95/EG av den
061212 (lågspänning) och senare
ändringar –
04/108/EG av den 061204
(elektromagnetisk kompatibilitet)
och senare ändringar –
93/68/EEG av den 930722 och
senare ändringar – 2002/96/EG.
1275/2008 Standby-/Off-läge
Beskrivning av produkten
Översikt
SV
Glaskeramikhäll
FALSSKENOR
för glidgaller
position 5
position 4
position 3
position 2
position 1
Kontrollpanel
UGNSGALLERFALS
LÅNGPANNEFALS
Justerbar fot
Justerbar fot
Kontrollpanel
Inställningsvred Timer*
Kontrollampa
termostat
Termostatvred
Inställningsvred
Kontrollampa
termostat
Elektronisk timer*
Termostatvred
* Finns endast på vissa modeller.
Kontrollampa
de elektriska plattorna
Inställningsvred för
de elektriska plattorna
Kontrollampa
de elektriska plattorna
Inställningsvred för
de elektriska plattorna
Start och användning
SV
! Första gången du använder produkten, värm den
tomma ugnen med stängd lucka och maximal
temperatur i minst en halvtimme. Se till att rummet
är väl ventilerat innan du stänger av ugnen och
öppnar ugnsluckan. Produkten kan avge en något
obehaglig lukt som kommer från de skyddande
ämnena som har använts i vid
tillverkningsprocessen.
! Innan produkten används, ta bort all plastfilm som
sitter på sidorna.
Sätta på ugnen
1. Välj önskat tillagningsläge genom att vrida på
VÄLJARVREDET.
2. Välj rekommenderad temperatur för
tillagningsläget eller önskad temperatur genom att
vrida på TERMOSTATVREDET.
En lista över tillagningssätt och rekommenderade
tillagningstemperaturer finns i respektive tabell (se
Ugnens matlagningstabell).
Under tillagningen är det alltid möjligt att:
• Ändra tillagningsläge genom att vrida på
VÄLJARVREDET.
• Ändra temperaturen genom att vrida på
TERMOSTATVREDET.
• Ställa in den totala tillagningstiden och sluttiden
(se nedan).
• Stäng av tillagningen genom att vrida
VÄLJARVREDET till läge “0”.
! Placera aldrig föremål direkt på ugnsbotten. I annat
fall kan emaljbeläggningen skadas. Använd endast
fals 1 i ugnen vid tillagning med grillspett.
! Ställ alltid kokkärl på det medföljande gallret/-en.
TERMOSTATLAMPA
När denna lampa är tänd värmer ugnen. Lampan
släcks när ugnen når inställd temperatur. I detta
läge tänds och släcks lampan omväxlande för att
indikera att termostaten fungerar och upprätthåller
temperaturen till en konstant nivå.
Ugnslampa
Ugnslampan tänds när VÄLJARVREDET vrids till
något annat läge än “0”. Lampan fortsätter att lysa
så länge ugnen är på. Genom att vrida vredet till
tänds lampan utan att något värmeelement
aktiveras.
42
8
Tillagningssätt
! Ett temperaturvärde kan ställas inför alla
tillagningssätt mellan 60 °C och max., förutom för
• GRILL (tips: Ställ endast in på MAX. effektnivå).
• GRATÄNG (tips: Överskrid inte 200 °C).
TRADITIONELL UGN
Både det övre och det nedre värmeelementet sätts
på. Med detta traditionella tillagningssätt
rekommenderas att endast använda ett ugnsgaller.
Om fler än ett ugnsgaller används fördelas värmen
ojämnt.
MULTITILLAGNING
Alla värmeelement (topp, botten och cirkelformad)
samt fläkten sätts på. Eftersom värmen förblir
konstant i hela ugnen, tillagar och bryner luften
maten jämnt. Max. två ugnsgaller kan användas
samtidigt.
GRILL
Det övre värmeelementet sätts på.
Grillens höga och direkta temperatur
rekommenderas för mat som kräver hög
yttemperatur. Med detta tillagningssätt ska
ugnsluckan alltid vara stängd.
GRATÄNG
Det övre värmeelementet samt fläkten sätts på.
Denna kombination av funktioner ökar effektiviteten
för värmeelementens enkelriktade värmestrålning
genom att forcera cirkulation av luften i hela ugnen.
Detta förhindrar att maten bränns på ytan, vilket gör
att värmen kan tränga rakt in i maten. Med detta
tillagningssätt ska ugnsluckan alltid vara stängd.
PIZZA
Det nedre och övre värmeelementet samt fläkten
sätts på. Denna kombination värmer ugnen snabbt
genom att producera en stor mängd värme, i
synnerhet från det nedre elementet. Om du
använder fler än ett ugnsgaller samtidigt, byt fals
halvvägs genom tillagningen.
BAKNING
Det bakre värmeelementet och fläkten sätts på för
att ge en skonsam och jämn fördelning av värmen i
hela ugnen. Detta läge är idealiskt för bakning och
tillagning av temperaturkänsliga livsmedel såsom
kakor som behöver jäsa och för att tillaga vissa
tarteletter på 3 plåtar samtidigt.
Praktiska matlagningstips
! Ställ inte ugnsgaller på fals 1 och 5 vid tillagning
med fläkt. För hög värme kan bränna
temperaturkänslig mat.
! Ställ långpannan på fals 1 för att samla upp
tillagningsrester (fett) vid tillagning med lägena
GRILL och GRATÄNG.
Matlagning timer*
1. För att ställa in summer, vrid MATLAGNING
TIMER-ratten medurs nästan ett helt varv.
2. Vrid ratten moturs för att ställa in önskad tid:
anpassa protokollet som visas på MATLAGNING
TIMER ratten med indikatorn på kontrollpanelen.
3. När den valda tiden har gått hörs en ljudsignal
och ugnen stängs av.
4. När ugnen är avstängd tillagningen timer kan
användas som en vanlig timer.
! För att använda ugnen manuellt, med andra ord när
du inte vill använda i slutet av matlagning timer, vrid
MATLAGNING TIMER-ratten tills den når 9
symbolen.
Lucklåsanordning
MULTITILLAGNING
• Använd fals 2 och 4. Ställ maten som kräver mer
värme på fals 2.
A
Vissa modeller är försedda med
ett "lucklås" system som sitter
mellan manöverpanelen och
ugnsluckan. För att öppna ska
anordningen "A" tryckas nedåt, se
figuren.
• Ställ långpannan på botten och gallret överst.
GRILL
• Sätt gallret på fals 3 eller 4. Ställ maten i mitten
av gallret.
• Vi rekommenderar att du ställer in max. effekt.
Det översta värmeelementet regleras med en
termostat och är inte alltid på.
PIZZA
• Använd en tunn pizzaplåt av aluminium. Ställ den
på det medföljande gallret.
För en krispig skorpa, använda inte långpannan
(förhindrar skorpa från att bildas genom att
tillagningstiden förlängs).
• Om pizzan består av många ingredienser,
rekommenderar vi att du lägger mozzarellaosten
på pizzan halvvägs genom tillagningen.
* Finns endast på vissa modeller.
SV
SV
Planering av tillagning med elektroniskt
programverk*
Ställa in klockan
Efter att produkten har anslutits till elnätet eller efter
ett strömavbrott, nollställs (0:00) displayen
automatiskt och börjar blinka. Ställa in
tillagningstiden:
1. Tryck in knappen TILLAGNINGSTID
och
TILLAGNINGENS SLUTTID
samtidigt.
2. 4 sekunder efter att dessa knappar har tryckts
ned, ställ in exakt tid genom att trycka på
knapparna + och -. Med knappen + ökas timmarna
och knappen - minskar timmarna.
När tiden har ställts in växlar programverket
automatiskt över till manuellt läge.
Ställa in timern
En nedräkning av tiden kan ställas in på timern. När
tiden har gått ut hörs en ljudsignal.
Ställ in timern på följande sätt:
1. Tryck in TIMERKNAPPEN
. Displayen visar:
N.
2. Tryck på knapparna + och - för att ställa in önskad
tid.
3. När knapparna släpps upp börjar timern
nedräkningen och aktuell tid visas på displayen.
R
4. När tiden har gått ut hörs en ljudsignal. Denna kan
stängas av genom att trycka på någon av knapparna
(förutom knapparna + och -). Symbolen
släcks.
! Timern sätter inte på eller stänger av ugnen.
Reglera ljudsignalens volym
När du har valt och bekräftat klockans inställning,
använd knappen - för att reglera ljudsignalens
volym.
Inställning av tillagningstid med fördröjd start
Bestäm först vilket tillagningssätt som ska
användas och ställ in lämplig temperatur med
ugnens VÄLJARVRED och TERMOSTATVRED.
I detta läge kan tillagningstiden ställas in:
1. Tryck in knappen TILLAGNINGSTID
.
2. 4 sekunder efter att denna knapp har tryckts ned,
ställ in önskad tid genom att trycka på knapparna +
och -. Om du till exempel vill ställa in en tillagningstid
på 30 minuter, visar displayen:
N
3. 4 sekunder efter att knapparna har släppts upp
visas aktuell tid (t.ex. 10.00) igen på displayen med
symbolen m och bokstaven A (AUTO).
44
Sedan ska önskad sluttid för tillagningen ställas in:
4. Tryck in knappen TILLAGNINGENS SLUTTID
.
5. 4 sekunder efter att denna knapp har tryckts ned,
ställ in tillagningens sluttid genom att trycka på
knapparna + och -. Om du t.ex. vill att tillagningen
ska avslutas klockan 13:00, visar displayen:
O
6. 4 sekunder efter att knapparna har släppts upp
visas aktuell tid (t.ex. 10.00) igen på displayen
tillsammans med bokstaven A (AUTO).
P
I detta läge har ugnen programmerats att starta
automatiskt kl. 12:30 och stängas av efter 30
minuter kl 13:00.
Inställning av tillagningstid med omedelbar start.
Följ proceduren ovan för inställning av tillagningstid
(punkt 1-3).
! När bokstaven A visas, betyder det att både
tillagningstiden och tillagningens sluttid har
programmerats i AUTO-läge. För att återställa ugnen
till manuell funktion efter varje automatiskt
tillagningssätt, tryck in knapparna TILLAGNINGSTID
och TILLAGNINGENS SLUTTID
samtidigt.
! Symbolen m fortsätter att lysa tillsammans med
ugnen under hela tillagningsprogrammet.
Den inställda tillagningstiden kan visas när som
helst genom att trycka in knappen TILLAGNINGSTID
och tillagningens sluttid kan visas genom att
.
trycka in knappen TILLAGNINGENS SLUTTID
När tillagningstiden har gått ut hörs en ljudsignal.
Ljudsignalen kan stängas av genom att trycka på
någon av knapparna, förutom knapparna + och -.
Radering av tidigare inställt tillagningsprogram
Tryck in knappen TILLAGNINGSTID
knappen TILLAGNINGENS SLUTTID
och
samtidigt.
Korrigera eller radera tidigare inställda uppgifter
Data som matas in kan ändras när som helst genom
att trycka på respektive knapp (TIMER,
TILLAGNINGSTID eller TILLAGNINGENS SLUTTID)
och knappen + eller -.
När tillagningstiden har raderats, raderas även
tillagningens sluttid automatiskt och tvärtom.
Om ugnen redan har programmerats, godtar den
inte sluttider för tillagningen som är före
tillagningens start.
* Finns endast på vissa modeller.
Tillagningstabell
SV
! "#
&'
&(
( )( *' '
+ -/ 0 '
+ '+ /(1 & '+ '+ - '+ $%
!!
!!
!!
#!
#!
$%
%!%
%!#!
!
!
!2
!2%
!2
4
#!
#!
#!
$!
!!
3!3
3!!
!
2
3
!!
!
!2$
3
5!
!
!23
!2%
!2%
!2
3
!
#!
#!
5!
!
!
!
#!
&' /66
7& 1 (1 ' '
/ 8 9 )(/
)(/0/
!2
!23
!2
!2
!2
!23
!23
-
!!
!
!!
!!
#!
!
!
!
!
!
)(//
!23
!!
!
- &(
!!
#!
!
#
3
!
!2
!2$
!2
(%
/66'+ 8 8
: /)(/;' /
/ &(
/(1 & '+ '+ ( '+ ( '+ ;
!2
!2
!2
2!
2
3
3
3
3
3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
#!
#!
!!
#!
%!
5!
#!
%!
%!
!!
!
!
3!3
$!%!
!
3!!
!
!
!
!
!
)*++
/66
)(/
!2
4
!
!
!
!
#!
!
!
$!%!
3
-
#!
2@3
3
3
43
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
$#
!
!
!
!
%!
!
2
2
!!
!!
$!
!
,
-
& (10(+/ / ' 9(+/ < +/=
: / >0& - /
? 0 : /)(/
9(+/ .#%/<// / & + / (1 /+/ 0
''
/ 2B/// / &00 / &+ & & '/'( / @+ /+ 2
Användning av
glaskeramikhällen
SV
Värmezoner(KN6C72)
! Limmet som har applicerats på packningarna
lämnar rester av fett på glaset. Det rekommenderas
att ta bort dessa fettrester med en särskild icke
slipande rengöringsprodukt innan produkten
används. Under de första användningstimmarna kan
en gummilukt förekomma, men den försvinner
mycket snabbt.
A
Sätta på och stänga av värmezonerna
För att sätta på en värmezon, vrid respektive vred i
medurs riktning.
För att stänga av värmezonen, vrid vredet i moturs
riktning till läget “0”.
Om lampan ELEKTRISK VÄRMEPLATTA PÅ är tänd,
indikeras att minst en värmeplatta på hällen är på.
Värmezoner(KN6C76)
Hällen är försedd med elektriska strålvärmeelement.
När de används blir följande punkter på hällen röda.
A. Värmezonen.
B. Lampan för varm
värmezon: Denna indikerar att
temperaturen för respektive
A
A
värmezon är högre än 60 °C,
även när värmeelementet har
B
stängts av men fortfarande är varmt.
A
A
Värmezoner med strålvärmeelement
Dessa har liknande egenskaper som gasbrännare:
De är enkla att kontrollera, når inställd temperatur
snabbt och du kan se den verkliga effekten som
avges.
Vrid respektive vred i medurs riktning till ett läge
mellan 1 och 6.
Inställning
0
1
2
3
4
5
6
46
Normal eller snabb platta
Off
Tillaga grönsaker, fisk
Tillagning av potatis (ångkokning),
soppor, kikärter och bönor.
Tillagning av stora mängder mat,
minestrone
För rostning (medelstekt)
För rostning (över medelstekt)
För bryning och för att nå kokpunkten
på kort tid.
B
Beskrivning
Spishällen är försedd med 2 halogena värmeelement
med variabla kokzoner. Dessa värmeelement är inbyggda under hällens yta (zoner som blir röda när de är
i funktion):
A.
Strålvärmeelement
Variabla kokzoner med
B B.
strålelement
C.
Lampor som meddelar om
A
värmen på motsvarande värmeelement överstiger 60° C, även om zoC
nen har stängts av.
Beskrivning av kokzonerna
De traditionella kokzonerna består av runda värmeelement. När de sätts på blir dessa element röda på
cirka 10 sekunder.
Variabla kokzoner med strålelement
De fungerar på liknande sätt som traditionella element
och kännetecknas av att de har en variabel värmezon
(se fig. C). Det går att sätta på endast den inre delen
eller bägge delarna.
z
Kommandovreden på de traditionella kokzonerna. Varje kokzon är försedd med ett kommandovred som gör att man kan välja mellan 12 olika temperaturer, från minimivärdet 1 till ett maxvärde på
12.
z
Kommandovreden på de speciella kokzonerna.
Dessa kommandovred gör att man kan välja mellan
två effektnivåer som bägge går att reglera mellan
minimum 1 och max 12. Du ställer in den lägsta
effektnivån genom att vrida vredet medurs från 1 till
A),
12. Genom att vrida vredet fram till gränsläget (A
som märks genom ett lätt knäpp, för man in
maxeffekten som i sin tur kan regleras mellan 12
och 1 när den vrids moturs För att återställa
minimieffektvärdet måste man föra vredet till nolläge. När det finns kokzoner med dubbel effekt (se
Fig. C) på glaskeramikhällen, sätter den första etappen på den minsta kokzonen (inre); för att aktivera
bägge zonerna och få en större kokzon till förfoA) läget och därgande måste man föra vredet till (A
efter välja önskad effekt mellan 12 och 1.
3äge Strålplatta
4
Avstängd
1
FörattsmältasmörRchoklad
2
Förattvärmavätskori
3
4
Förkrämerochsåser
5
6
7
Förkokninge
5
Förstekar
6
14
11
Förstoramängderkokkött
12
Förfritering
A
Tgångsättningavbäggekokzonerna
Praktiska råd om hur du använder hällen
• Använd kokkärl med en tjock och plan botten så
att de ligger an perfekt mot värmezonen.
• Använd alltid kokkärl med en diameter som är
tillräckligt stor för att täcka värmezonen
fullständigt, för att utnyttja all värme som
produceras.
• Se till alltid till att kokkärlets botten är fullständigt
ren och torr: På detta sätt garanteras att kokkärlen
ligger an perfekt mot värmezonen och både
kokkärlen och hällen håller längre tid.
• Undvik att använda samma kokkärl som används
på gasbrännare: Den höga värmen från
gasbrännare kan ha gjort botten skev så att den
inte ligger an ordentligt.
• Lämna aldrig en värmezon tillslagen utan kokkärl
på den, i annat fall kan värmezonen skadas.
SV
Råd och tips
SV
! Denna produkt har konstruerats och tillverkats i
enlighet med internationella säkerhetsstandard.
Följande varningar anges av för säkerhetsskäl och
måste läsas noga.
Allmän säkerhet
• Glaskeramikhällen är resistent mot
temperaturvariationer och stötar. Kom dock ihåg
att knivblad eller köksredskap kan skada hällens
yta. Om detta sker, ta ut spisens stickkontakt ur
eluttaget och kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för att fråga efter
originalreservdelar. Om detta inte görs kan
produktens säkerhet äventyras.
• Om hällens yta är sprucken, stänga av produkten
för att förhindra att elstötar uppstår.
• Produkten är avsedd för privat bruk i hemmet och
inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
• Produkten får inte installeras utomhus, inte ens på
övertäckta platser. Det är mycket farligt att lämna
produkten exponerad för väder och vind.
• Vidrör inte produkten med bara fötter eller med
våta eller fuktiga händer och fötter.
• Produkten ska användas av vuxna endast för
tillagning av livsmedel, i enlighet med de
instruktioner som beskrivs i denna
bruksanvisning. All annan användning av
produkten (t.ex. för uppvärmning av rummet)
betraktas som felaktig användning och är
farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
eventuella skador till följd av olämplig, felaktig
och oförnuftig användning av produkten.
• Bruksanvisningen följer föreskrifterna för produkter
i klass 1 (isolerad) eller klass 2 - underklass 1
(inbyggd mellan 2 st. köksskåp).
• När produkten används, blir värmeelementen
och vissa delar på ugnsluckan mycket varma.
Se till att du inte rör vid dem och håll barnen
på ett säkert avstånd.
• Se till att nätkablar från andra elektriska apparater
inte kommer i kontakt med ugnens heta delar.
• Öppningarna för ventilation och avledning av
värme får aldrig täckas över.
• Använd alltid grytlappar när du placerar kokkärl i
ugnen eller när de tas ut.
• Använd inte brandfarliga vätskor (alkohol, bensin
o.s.v.) nära produkten när den används.
• Ställ inte brännbara material i det nedre
förvaringsutrymmet eller i själva ugnen. Om
produkten sätts på av misstag kan materialet
fatta eld.
• Kontrollera alltid att vreden är i läge • när
produkten inte används.
• När produkten kopplas ur, ta alltid ur
stickkontakten ur eluttaget. Dra inte i kabeln.
48
• Utför aldrig rengörings- eller underhållsarbeten
utan att först ha kopplat från produkten från
elnätet.
• Om produkten går sönder ska du under inga
omständigheter försöka reparera produkten själv.
Reparationer som utförs av oerfarna personer kan
orsaka personskador eller ytterligare fel på
produkten. Kontakta en serviceverkstad.
• Ställ inte tunga föremål på öppen ugnslucka.
Kassering
• Kassering av förpackningsmaterial: Följ lokal
lagstiftning så att förpackningsmaterialet kan
återanvändas.
• Det europeiska direktivet 2002/96/EG om
elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) anger att
hushållsapparater inte ska kasseras bland de
normala fasta hushållssoporna. Förbrukade
produkter ska samlas in separat för att optimera
kostnaderna för återanvändning och återvinning
av material inuti maskinen, samtidigt som
eventuella skador på atmosfären och människors
hälsa förhindras. Den överkorsade soptunnan
finns på alla produkter för att påminna ägaren om
dennes skyldigheter när det gäller separerade
sophämtning.
Förbrukade apparater kan samlas in av den
offentliga avfallshanteringen, lämnas in till därtill
avsedda insamlingssystem i området eller, om
det är tillåtet enligt gällande nationell lagstiftning,
lämnas tillbaka till återförsäljaren som en del i ett
bytesavtal vid köp av en likvärdig produkt.
Alla större tillverkare av hushållsapparater deltar i
skapandet och organiserandet av system för
insamling och omhändertagande av gamla och
kasserade apparater.
Respektera och värna om miljön
• Du kan hjälpa till att minska den maximala
belastningen på elföretagen genom att använda
ugnen under timmarna mellan sen eftermiddag
och tidigt på morgonen.
• Ha alltid ugnsluckan stängd vid användning av
lägena GRILL, DUBBELGRILL och DUBBELGRILL
MED FLÄKT: Detta ger ett bättre resultat
samtidigt som energi sparas (cirka 10 %).
• Kontrollera dörrtätningarna regelbundet och torka
dem rena för att försäkra dig om att de är fria från
skräp och ligger an ordentligt mot dörren så att
värmeläckage kan undvikas.
Skötsel och underhåll
Stänga av produkten
Koppla från produkten från elnätet innan något arbete
utförs på den.
! Använd aldrig ångrengörare eller högtryckstvättar för
att rengöra produkten.
Rengöra ugnen
• Det rostfria stålet samt emaljbelagda yttre delar och
gummitätningar kan rengöras med en svamp fuktad
med ljummet vatten och neutral tvål. Använd
specialprodukter för borttagning av envisa fläckar.
Efter rengöring, skölj och torka ordentligt. Använd inte
slipande pulver eller frätande ämnen.
• Insidan av ugnen ska helst rengöras efter varje
användning, medan ugnen fortfarande är ljummen.
Använd varmt vatten och rengöringsmedel. Skölj
sedan ordentligt och torka av med en mjuk trasa.
Använd inte slipande produkter.
• Rengör ugnsluckans glas med en svamp och en icke
slipande rengöringsprodukt. Torka sedan av
ordentligt med en mjuk trasa. Använd inte grova
slipande material eller vassa metallskrapor eftersom
dessa kan repa ytan och få glaset att spricka.
• Tillbehören kan tvättas som vanligt diskgods och tål
även maskindisk.
• Smuts och fett ska tas bort från kontrollpanelen med
en icke slipande svamp eller en mjuk trasa.
Kontrollera ugnens tätningar
Kontrollera lucktätningarna runt ugnen regelbundet. Om
tätningen är skadad, kontakta din närmaste
auktoriserade serviceverkstad. Vi rekommenderar att
inte använda ugnen förrän tätningarna har bytts ut.
Byta ugnslampa
1. När du kopplat från ugnen från elnätet, ta bort glaslocket
som täcker lampsockeln (se figur).
2. Ta bort glödlampan och byt ut den
mot en av samma typ: Spänning 230
V, effekt 25 W, lampsockel E 14.
3. Sätt tillbaka locket och återanslut
ugnen till strömförsörjningen.
Rengöra glaskeramikhällen
! Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel
(t.ex. produkter i sprejflaskor för rengöring av grillar och
ugnar), fläckborttagningsmedel, rostskyddsmedel,
rengöringsmedel eller svampar med slipande ytor:
Dessa kan repa ytan på ett sätt som inte kan repareras.
• Det är oftast tillräckligt att tvätta hällen med en
fuktig svamp och torka den med hushållspapper.
• Om hällen är särskilt smutsig, gnugga den med
ett speciellt glaskeramikrengöringsmedel. Skölj
sedan väl och torka ordentligt.
• För att ta bort envist smuts, använd en lämplig skrapa
(följer inte med produkten). Ta bort spill så fort som
möjligt, utan att vänta på att produkten svalnar. På
detta sätt undviks att förhårdnade rester bildas. Du
kan få utmärkt resultat med hjälp av stålull, särskilt
utformat förglaskeramikytor och indränkt i tvålvatten.
• Om plast eller sockerhaltiga ämnen av misstag har
varit smält på hällen, ta bort dem omedelbart med
skrapan medan ytan fortfarande är varm.
• När hällen är ren kan den behandlas med en speciell
skyddande underhållsprodukt: Den osynliga filmen
som denna produkt lämnar kvar skyddar ytan från
droppar under tillagningen. Detta underhåll ska
utföras medan produkten är varm (inte het) eller kall.
• Kom ihåg att alltid skölja av produkten ordentligt med
rent vatten och torka den noga: Rester kan bli till
förhårdnader vid nästa matlagningstillfälle.
Rengöringsmedel för
glaskeramikhäll
Rakbladsskrapa för
fönster
Utbytesblad
COLLO luneta
HOB BRITE
Hob Clean
SWISSCLEANER
Tillgängliga från
Byggvaruhus
Byggvaruhus,
varuhus,
järnaffär
Livsmedelsaffärer,
varuhus, elaffärer,
stormarknader.
Rengöring av rostfritt stål
Rostfritt stål kan få märken av hårt vatten som lämnas
kvar på ytan en längre tid eller från starka
rengöringsmedel som innehåller fosfor. Det
rekommenderas att skölja och torka stålytor ordentligt.
Assistans
Vi ber dig ha följande information till hands:
• Produktens modell (Mod.).
• Serienummer (S/N).
Denna information finns på märkplåten som sitter på
produkten och/eller på förpackningen.
SV
SV
50
SV
08/2011 - 195088225.00
XEROX FABRIANO
SV
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising