Whirlpool | AQ113D 69 EU/A | Instruction for Use | Whirlpool AQ113D 69 EU/A Användarguide

Whirlpool AQ113D 69 EU/A Användarguide
Instruktioner för installation och
TVÄTTMASKIN
användning
Innehållsförteckning
SE
Svenska,1
SE
Installation, 2-3
Uppackning och nivellering
Anslutningar av vatten och el
Tekniska data
Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5
Kontrollpanel “touch control”
Hur ett tvättprogram startas, 6
Program och tillval, 7
Programtabell
Tvättillval
Tvättmedel och tvättgods, 8
AQUALTIS
AQ113D 69
Tvättmedel
Förbered tvättgodset
Tvättråd
Säkerhetsföreskrifter och råd, 9
Allmän säkerhet
Balanseringssystem för lasten
Kassering
Manuell öppning av luckan
Underhåll och skötsel, 10
Avstängning av vatten och el
Rengör maskinen
Rengöring av tvättmedelslådan
Skötsel av trumman
Rengöring av pumpen
Kontrollera vatteninloppsslangen
Fel och åtgärder, 11
Kundservice, 12
1
Installation
SE
! Det är viktigt att bevara denna bruksanvisning så
att den kan konsulteras när som helst. I händelse av
försäljning, överlåtelse eller flytt, ska du försäkra dig om att
bruksanvisningen följer med tvättmaskinen.
! Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig information
angående installation, användning och säkerhet.
! I påsen som innehåller denna bruksanvisning finns
(förutom garantin) anvisningar angående installationen.
! Om maskinen ställs på ett golv som har
heltäckningsmatta eller en annan matta, ska fötterna
justeras på så sätt att det finns tillräckligt utrymme under
tvättmaskinen för ventilationen.
Anslutningar av vatten och el
Anslutning av vatteninloppsslangen
Uppackning och nivellering
Uppackning
1. När tvättmaskinen har packats upp ska du kontrollera att
den inte har skadats under transporten.
Om det skulle finnas skador ska du inte ansluta den utan
kontakta återförsäljaren.
! Innan inloppsslangen ansluts till vattennätet ska du låta
vattnet rinna tills det är helt klart.
1. Anslut inloppsslangen till
maskinen genom att skruva
fast den till det avsedda
vattenuttaget i den bakre
delen uppe till höger (se
figur).
2. Ta bort de 4 skruvarna
som skyddar maskinen
under transporten och
respektive distansstycke
som sitter på bakstycket (se
figuren).
2. Anslut inloppslangens
ände och skruva fast den på
en kallvattenkran som har en
öppning med 3/4 gasgänga
(se figur).
3. Stäng igen hålen med de medföljande plastpluggarna
som finns i påsen.
4. Spara alla delar. Om tvättmaskinen ska transporteras
måste dessa delar monteras tillbaka, för att undvika skador
inuti maskinen.
! Emballagematerialet ska inte användas som leksaker för
barn.
3. Se till att slangen inte har några veck eller är hopklämd.
Nivellering
1. Ställ tvättmaskinen på ett hårt och jämnt underlag utan
att stödja den mot väggar eller möbler.
2. Utjämna ojämnheter
genom att skruva på
justerfötterna tills maskinen
är horisontell (maskinen ska
inte luta mer än högst 2
grader).
! En ordentligt utförd nivellering ger maskinen stabilitet och
hindrar uppkomsten av vibrationer och buller. Detta gäller i
synnerhet vid centrifugeringsfasen.
2
! Kranens vattentryck måste befinna sig inom de värden
som finns i tabellen över Tekniska Data (se sidan intill).
! Om längden på inloppsslangen inte är tillräcklig ska du
vända dig till fackhandeln eller en auktoriserad tekniker.
! Använd slangarna som följder med maskinen. Använd
aldrig begagnade eller gamla slangar.
Anslutning av avloppsslangen
65 - 100 cm
Anslut avloppsslangen till
en avloppsledning eller ett
väggavlopp som är placerat
på en höjd mellan 65
och 100 cm från marken.
Slangen får absolut inte
böjas.
! Nätkabeln och uttaget ska endast bytas ut av behöriga
tekniker.
SE
Observera! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa
föreskrifter inte respekteras.
Alternativt kan den hängas
på kanten på ett handfat
eller ett badkar och bind
fast den bifogade skenan
till kranen (se figur).
Den fria slangänden får inte
vara nedsänkt i vatten.
! Vi avråder från att använda förlängningsslangar; om det
ändå skulle vara nödvändigt måste förlängningsslangen ha
samma diameter som originalslangen och den får inte vara
längre än 150 cm.
Elektrisk anslutning
Innan du sätter i kontakten i uttaget ska du försäkra dig om
att:
• Vägguttaget är jordanslutet och i enlighet med gällande
standard.
• Uttaget klarar maskinens maxeffekt som anges i tabellen
över Tekniska Data (se intill).
• Spänningstillförseln befinner sig inom de värden som
anges i tabellen över Tekniska Data (se intill).
• Uttaget passar ihop med maskinens stickkontakt. I
annat fall ska du låta byta ut uttaget eller kontakten.
! Maskinen ska inte installeras utomhus, inte ens om
installationsplatsen skyddas av ett tak, eftersom det är
mycket farligt att utsätta den för regn och oväder.
! När maskinen har installerats ska strömuttaget vara
lättåtkomligt.
! Använd inte skarvsladdar eller grenuttag.
! Kabeln ska inte böjas eller klämmas.
Tekniska data
Modell
AQ113D 69
Mått
Bredd 59,5 cm
Höjd 85 cm
Djup 64,5 cm
Kapacitet
Från 1 till 11 kg
Elektriska anslutningar
Se märkskylten med tekniska egenskaper
som sitter på maskinen.
Vattenanslutningar
Max. tryck 1 MPa (10 bar)
Min. tryck 0,05 MPa (0,5 bar)
Trummans kapacitet 71 liter
Centrifugeringshastighet
Upp till 1600 varv/min
Kontrollprogram
enligt standard
1061/2010 och
1015/2010
Program
Program
; Bomull Standard 60°C.
; Bomull Standard 40°C.
Denna apparat överensstämmer med
följande EU-direktiv:
- 2004/108/EG (Elektromagnetisk kompatibilitet)
- 2012/19/EU
- 2006/95/EG (Lågspänningsdirektiv).
3
Beskrivning av maskinen
SE
KONTROLLPANEL
LUCKA
HANDTAG
FÖR LUCKA
SOCKEL
JUSTERBARA FÖTTER
LUCKA
TVÄTTMEDELSLÅDA
Använd alltid det avsedda
handtaget för att öppna
luckan (se ritning).
Kontrollpanel “touch control”
För att ändra inställningarna,
tryck lätt på symbolen på
det känsliga området (touch
control), som visas i figuren.
Tvättmedelsfacket sitter inuti
maskinen och du kommer åt
det genom att öppna luckan.
Angående dosering av
tvättmedel se kapitlet
”Tvättmedel och tvättgods”.
1. Fack för förtvätt: Använd
tvättmedel i pulverform.
3
! Kontrollera att inte
1
tilläggsfacket 3 är isatt innan
du fyller på tvättmedel.
2
B
2. Fack för förtvätt: Vid
användning av flytande
tvättmedel rekommenderas
att använda den
medföljande skiljväggen
A för en korrekt dosering.
Sätt tillbaka skiljeväggen i urtaget B vid användning av
pulvertvättmedel.
A
210
180
150
120
90
60
4
3. Tilläggsfack: Blekmedel
! När tilläggsfacket 3 används utesluts förtvätten.
Fack för tillsatser: För sköljmedel eller flytande tillsatser.
Det rekommenderas att aldrig överstiga max. nivå
som indikeras på gallret och att späda ut koncentrerat
sköljmedel.
Standby-läge
Denna tvättmaskin överensstämmer med ny
lagstiftning om energibesparing och är försedd med ett
självavstängningssystem (standby) som aktiveras 30 minuter
efter att maskinen inte längre används. Tryck kort på ON/
OFF-knappen
och vänta tills maskinen startar på nytt.
Förbrukning i off-mode: 0,5 W
Förbrukning i Left-on: 8 W
Kontrollpanel “touch control”
PROGRAMVRED
M2
CENTRIFUGERINGSKNAPP
M1
TEMPERATURKNAPP
START/PAUSEKNAPP MED LAMPA
EKOLAMPA
SE
TVÄTTFASSYMBOLER
DISPLAY
ON/OFF-KNAPP
MED LAMPA
M3
TILLVALSKNAPPAR
ON/OFF-KNAPP MED LAMPA: Tryck kort på
knappen för att sätta på eller stänga av maskinen. Den
gröna kontrollampan indikerar att maskinen är tillslagen.
För att stänga av tvättmaskinen under tvättprogrammet,
tryck ned knappen en längre stund (cirka 3 sek.). Maskinen
stängs inte av om knappen trycks ned kort eller av misstag.
Om maskinen stängs av under pågående tvättning,
annulleras tvättningen.
PROGRAMVRED: Vredet kan vridas i båda riktningarna.
För att ställa in det mest lämpliga programmet, se
“Programtabell”. Under tvättningen förblir vredet stilla.
M1-M2-M3: Håll ned en av knapparna för att spara
ett program och önskade inställningar. För att hämta ett
tidigare sparat program, tryck på respektive knapp.
TEMPERATURKNAPP: Tryck på denna knapp för
att ändra eller stänga av temperaturen. Valt värde visas på
displayen ovanför (se “Hur ett tvättprogram startas”).
CENTRIFUGERINGSKNAPP: Tryck på denna knapp
för att ändra eller koppla från centrifugen. Valt värde visas
på displayen ovanför (se “Hur ett tvättprogram startas”).
SENARELAGD STARTKNAPP: Tryck på denna
knapp för att ställa in en senarelagd start för valt program.
Värdet för inställd fördröjning visas på displayen ovan (se
“Hur ett tvättprogram startas”).
TILLVALSKNAPPAR: Tryck på dessa för att välja de tillval
som finns tillgängliga. Kontrollampan för valt tillval förblir
tänd (se “Hur ett tvättprogram startas”).
Symboler för TVÄTTFASER: Dessa tänds för att indikera
tvättprogrammets framskridande (Tvättning
- Sköljning
- Centrifugering
- Tömning
).
Texten
tänds visas när programmet har avslutats.
START/PAUSE-KNAPP MED LAMPA: När den
gröna kontrollampan blinkar långsamt, tryck på knappen
för att starta en tvättning. När programmet har startat
lyser kontrollampan med fast sken. För att avbryta
tvättprogrammet, tryck åter på knappen. Kontrollampan
blinkar orange. Om kontrollampan är släckt kan luckan
öppnas.
KNAPPLÅS-KNAPP
MED LAMPA
SENARELAGD
START-KNAPP LOCK-LAMPA
Tryck åter på knappen för att återstarta tvättningen från
den punkt där den har avbrutits.
LOCK-LAMPA: Indikerar att luckan är blockerad. För
att öppna luckan är det nödvändigt att avbryta programmet
(se “Hur ett tvättprogram startas”).
KNAPPLÅS-KNAPP MED LAMPA: Tryck ned
knappen i cirka 2 sekunder för att koppla till eller från
blockeringen av kontrollpanelen. Tänd kontrollampa
indikerar att kontrollpanelen är blockerad. På detta sätt
förhindras att programmen ändras av misstag, användbart
om det finns barn i hemmet.
EKO-LAMPA: Symbolen
visas när en energibesparing
på minst 10% erhålls genom att ändra tvättparametrarna.
Innan maskinen går i standby-läge tänds symbolen i
några sekunder. När maskinen är avstängd uppskattas
energibesparingen till cirka 80%.
ÄNDRA SPRÅK
När maskinen startas för första gången blinkar det första
språket. Vid de 3 knapparna till höger på displayen
visas symbolerna “ “, “OK” och “V”. Språken ändras
automatiskt var 3:e sekund eller genom att trycka på
knapparna intill symbolerna “ “ och “V”. Önskat språk
bekräftas med knappen “OK”. Efter 2 sekunder slutar
valt språk att blinka. Om ingen knapp trycks ned, startar
den automatiska ändringen av språket på nytt efter 30
sekunder.
För att byta språk måste man sätta på och stänga av
maskinen. Tryck sedan ned knapparna temperatur
+ centrifug
och + senarelagd start
i 5 sek inom
30 sekunder. En kort ljudsignal hörs och på displayen
blinkar inställt språk. Genom att trycka på knapparna
intill symbolerna “ “ och “V” ändras språket. Önskat
språk bekräftas med symbolen “OK” intill knappen.
Efter 2 sekunder slutar valt språk att blinka. Om ingen
knapp trycks ned, visas föregående inställt språk efter 30
sekunder.
5
Hur ett tvättprogram startas
SE
OBS: Första gången som tvättmaskinen används ska ett
tvättprogram köras med tvättmedel men utan tvättgods,
genom att ställa in bomullsprogrammet på 90° utan
förtvätt.
1. SÄTT PÅ MASKINEN. Tryck på knappen . Alla
kontrollampor tänds i 1 sekund och på displayen
visas texten AQUALTIS. Kontrollampan på knappen
fortsätter sedan att lysa med fast sken och
kontrollampan START/PAUSE blinkar.
2. VÄLJ PROGRAM. Vrid på PROGRAMVREDET
åt höger eller vänster för att välja önskat program.
Programnamnet visas på displayen och programmet
är förknippat med en temperatur och en
centrifugeringshastighet som kan ändras. På displayen
visas programmets tidslängd.
3. LÄGG I TVÄTTEN. Öppna luckan. Lägg i tvätten.
Se till att inte överskrida mängden tvätt som anges i
programtabellen på nästa sida.
4. DOSERA TVÄTTMEDLET. Dra ut tvättmedelsfacket
och häll i tvättmedlet i de därtill avsedda facken, som
beskrivs i “Beskrivning av maskinen”.
5. STÄNG LUCKAN.
6. GÖRA ÄNDRINGAR I TVÄTTPROGRAMMET. Tryck
på de därtill avsedda knapparna på kontrollpanelen:
Ändra temperaturen och/eller
centrifugeringen.
Maskinen väljer automatiskt max. temperatur och
centrifugering för inställt program eller de senast
valda inställningarna om de är kompatibla med valt
program. Tryck på knappen
för att stegvis minska
temperaturen ned till kallt vatten (OFF). Tryck på
knappen
för att stegvis minska centrifugeringen tills
den stängs av (OFF). Om knapparna trycks ned ännu en
gång återgår värdena till maximivärdena.
! Undantag: Om programmet
väljs kan temperaturen
ökas till 90°.
Inställning av senarelagd start.
För att ställa in en senarelagd start för valt program,
tryck på denna knapp tills önskad fördröjningstid visas.
Under inställningen visas tiden för den senarelagda
starten tillsammans med texten “Start om:” och den
blinkande symbolen . Efter att den senarelagda
starten har ställts in visar displayen symbolen
med
fast sken och displayen återgår till att visa tidslängden
för inställt program med texten “Slut om:” och
programmets tidslängd. Genom att trycka på knappen
SENARELAGD START endast en gång visas den
tidigare inställda tiden för den senarelagda starten.
Efter starten visar displayen texten “Start om:” och
den senarelagda tiden. När den senarelagda tiden har
förflutit, startar maskinen och displayen visar “Slut om:”
och återstående tid för programmets slut.
För att ta bort den senarelagda starten, tryck på
knappen tills texten OFF visas på displayen. Symbolen
försvinner.
6
Ändra programmets inställningar.
• Tryck på knappen för att aktivera tillvalet. På
displayen visas tillvalets namn och lynetten som
motsvarar knappen tänds.
• Tryck åter på knappen för att koppla från tillvalet.
På displayen visas tillvalets namn och OFF. Lynetten
släcks.
! Om valt tillval inte är kompatibelt med inställt program
blinkar respektive kontrollampa, en ljudsignal hörs (3 pip)
och tillvalet aktiveras inte.
! Om valt tillval inte är kompatibelt med ett tidigare
valt tillval, blinkar kontrollampan för det första tillvalet
som har valts och endast det andra tillvalet aktiveras.
Kontrollampan för det aktiverade tillvalet lyser sedan
med fast sken.
! Rekommenderad last och/eller programmets tidslängd
kan variera för de olika tillvalen.
7. STARTA PROGRAMMET. Tryck på knappen
START/PAUSE. Respektive kontrollampa lyser med
fast sken och luckan låses (kontrollampan LOCK
tänds). Symbolerna för respektive tvättfas tänds under
programmet för att indikerar pågående fas.
För att ändra ett tvättprogram under pågående
tvättprogram, avbryt tvättprogrammet med knappen
START/PAUSE. Väljs sedan önskat program och tryck
åter på knappen START/PAUSE.
För att öppna luckan under pågående tvättprogram,
tryck på knappen START/PAUSE. Om kontrollampan
LOCK är släckt går det att öppna luckan. Tryck
åter på knappen START/PAUSE för att återstarta
tvättprogrammet från den punkt där det har avbrutits.
8. PROGRAMMETS SLUT. När programmet har
avslutats visas texten END. Luckan kan öppnas
omedelbart. Om kontrollampan START/PAUSE blinkar,
tryck på knappen för att avsluta programmet. Öppna
luckan, töm ut tvätten och stäng av maskinen.
! Om du vill stänga av ett tvättprogram som redan har
startats, tryck ned knappen
tills programmet avbryts
och maskinen stängs av.
Påse för ömtåliga täcken, gardiner och plagg
Tack vare den speciella påsen som följer med kan du även
tvätta de mest värdefulla och ömtåliga plagg i din Aqualtis
tvättmaskin och garantera dem maximalt skydd. Det
rekommenderas att påsen alltid används vid tvätt av täcken
och dunjackor med ytterfoder av syntetmaterial.
Program och tillval
Max. last (kg)
Total vattenanvändning
lt
Programmets
längd
Sköljmedel
Syntet Tålig tvätt
60°
800




5
48 0,99
57
Syntet Tålig tvätt (4)
40°
800




5
48 0,63
55
95’
Vitt
60°
1600


-

6
-
190’
Kulört
40°
1600




6
92
125’
Mörkt
Skjortor
30°
40°
800
600
-





6
2,5
-
-
-
75’
75’
Täcken: för plagg som är stoppade med gåsdun.
30°
1200
-

-

3,5
-
-
-
145’
Säng & Bad: för badrums- och sovrumslinne.
60°
1600




11
-
-
-
160’
-
1600
-
-


11
-
-
-
49’
Beskrivning av programmet
Sköljning
Centrifug + Tömning
Temp.
max.
(°C)
-
Energiförbrukning kWh
Blekmedel
Restfuktighet
%
Tvättmedel
Max. Tvättmedel och tillsatser
hastighet
(varv/
min)
Förtvätt
Symbol
Programtabell
-
44 0,99
115’
-
1600
-
-
-
-
11
-
-
-
16’
Anti Allergi
60°
1600
-

-

6
-
-
-
205’
Ultra Fintvätt
30°
0
-

-

1
-
-
-
80’
Ylle Paltinum Care: för ylle, kashmir o.s.v.
Mix 30’: för att snabbt fräscha upp lätt smutsade plagg
(ej lämpligt för ylle, silke och plagg som ska handtvättas).
40°
800
-

-

2,5
-
-
-
100’
30°
800
-

-

4
71 0,21
41
30’
(3)



11
44 1,38
83
205’
-



11
44 1,19
90
195’
-



11
-
175’
60°
Bomull Standard 60°C (1): mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt.
1600
(Max. 90°)
Bomull Standard 40°C (2): lätt smutsig ömtålig vit- och kulörtvätt.
40°
1600
Bomull Standard 20°C: lätt smutsig ömtålig vit- och kulörtvätt.
20°
1600
-
-
Programmets tidslängd som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattad tid baserad på standardförhållanden. Effektiv tid kan variera beroende på ett stort antal faktorer såsom inloppsvattnets temperatur
och tryck, omgivningstemperatur, mängd tvättmedel, mängd och typ av last, lastens jämvikt samt tillval som har valts.
Notering: Cirka 10 minuter efter START gör maskinen en ny beräkning och visar hur lång tid det är kvar innan programmet är klart.
1) Tvättprov har utförts i enlighet med standard 1061/2010: Ställ in programmet
med en temperatur på 60°C.
Detta program är avsett för normalt smutsig bomullstvätt som kan tvättas i 60°C och är det snålaste programmet vad gäller energi och vatten. Den verkliga
tvättemperaturen kan skilja sig från den som anges.
med en temperatur på 40°C.
2) Tvättprov har utförts i enlighet med standard 1061/2010: Ställ in programmet
Detta program är avsett för normalt smutsig bomullstvätt som kan tvättas i 40°C och är det snålaste programmet vad gäller energi och vatten. Den verkliga
tvättemperaturen kan skilja sig från den som anges.
3) Vid en temperatur på 60 °C kan inte “Förtvätt” funktionen aktiveras.
För alla Test Institutes:
med en temperatur på 40 °C.
2) Långt bomullsprogram: Ställ in programmet
4) Långt syntetprogram: Ställ in programmet med en temperatur på 40 °C.
Tvättillval
Super Tvätt
Med hjälp av en stor mängd
vatten i programmets
3
inledande fas och längre
tvättid, garanterar detta tillval
1
en tvättning med mycket gott
resultat.
2
Denna funktion är användbar
för att ta bort de mest envisa
fläckar. Kan användas med
eller utan klorblekmedel.
Om du även vill bleka, sätt
in tilläggsfacket 3 (ingår) i
facket 1. Var noga när du häller i blekmedel så att du inte
överstiger markeringen för “max” som anges på mittappen
(se figur). För att endast bleka utan att ett fullständigt
tvättprogram körs, häll blekmedlet i tilläggsfacket 3, ställ
in programmet “Sköljning”
och funktionen .
! Detta tillval kan inte aktiveras för programmen
, ,
, , , , , .
Extra Sköljning
Med detta tillval ökas sköljeffekten och tvättmedelsrester
tas bort på bästa möjliga sätt. Detta program
rekommenderas för personer som är särskilt känsliga för
tvättmedel. Detta tillval rekommenderas när tvättmaskinen
körs med full last eller när stora tvättmedelsdoser används.
! Detta tillval kan inte aktiveras för programmen , ,
, , .
Lättstruket
Genom att välja detta tillval ändras tvättningen och
centrifugeringen på ett lämpligt sätt för att minska
skrynklor på tvätten. I slutet av tvättprogrammet roterar
tvättmaskinen trumma långsamt.
Kontrollamporna “Lättstruket” och START/PAUSE blinkar.
För att avsluta programmet, tryck på knappen START/
PAUSE eller knappen “Lättstruket”.
! Detta tillval kan inte aktiveras för programmen , ,
, , , .
Förtvätt
När denna funktion väljs körs förtvätten. Användbart för att
ta bort envisa fläckar.
OBS! Fyll på tvättmedel i därtill avsett fack.
! Detta tillval kan inte aktiveras för programmen ,
,
, .
, , , , , , ,
(60°),
7
SE
Tvättmedel och tvättgods
SE
Tvättmedel
Typen och mängden tvättmedel beror på typen av
material (bomull, ylle, silke...), färgen, tvättemperaturen,
smutsgraden och vattnets hårdhet.
Dosera tvättmedlet korrekt för att undvika slöseri och för att
skydda miljön: även om du använder ett biodegraderbart
tvättmedel innehåller det element som inverkar på
jämvikten i naturen.
Det rekommenderas att:
• Använda tvättmedel i pulverform för vita bomullsplagg
och för förtvätt.
• Använd flytande tvättmedel för ömtåliga bomullsplagg
och för alla program med låg temperatur.
• Använd skonsamma flytande tvättmedel för ylle och
silke.
Tvättmedlet ska hällas i innan tvättningen påbörjas i därtill
avsett fack eller i doseraren som placeras direkt i trumman.
I det sistnämnda fallet kan inte Bomullsprogrammet med
förtvätt väljas.
! Använd tvättmedel i pulverform för vita bomullsplagg, för
förtvätt och vid tvättprogram över 60 °C.
! Följ anvisningarna som anges på tvättmedelsförpackningen.
! Använd inte tvättmedel avsett för handtvätt eftersom
dessa bildar för mycket lödder.
Förbered tvätten
• Öppna plaggen ordentligt innan de läggs in i maskinen.
• Dela upp tvätten beroende på typ av material (se
symbolen på plaggets tvättetikett) och färg. Separera
färgade plagg från vita.
• Töm fickorna och kontrollera knapparna.
• Överskrid inte värdena som indikeras i “Programtabell”
som avser vikten för torr tvätt:
Hur mycket väger tvätten?
1 lakan
1 örngott
1 bordsduk
1 badrock
1 handduk
1 jeans
1 skjorta
Tvättråd
400-500 g
150-200 g
400-500 g
900-1 200 g
150-250 g
400-500 g
150-200 g
Vitt: använd programmet
för tvätt av vita plagg.
Programmet är anpassat för att bibehålla den vita nyansen
med tiden. För bästa möjliga resultat rekommenderas att
använda pulvertvättmedel
Kulört: använd programmet
för tvätt av ljusa plagg.
Programmet är anpassat för att bibehålla färgernas lyster
med tiden.
Mörkt: använd programmet
för tvätt av mörka plagg.
Programmet är anpassat för att färgen på plaggen inte ska
blekas alltför snabbt. För bästa möjliga resultat rekommenderas
att använda flytande tvättmedel för tvätt av mörka plagg.
Skjortor: Använd därtill avsett program
för att tvätta
skjortor av olika material och färger.
Täcken: Använd därtill avsett program “Täcken”
för
att tvätta plagg med gåsdunsstoppning och duntäcken
för dubbelsäng eller enkelsäng (som inte överstiger 3,5
kg), kuddar och dunjackor. Det rekommenderas att vika
in kanterna på dunplagg när de läggs in i tvättrumman (se
8
figurer) och inte överstiga ¾ av trummans volym.
För en optimal tvättning rekommenderas att använda
flytande tvättmedel som doseras i tvättmedelslådan.
Täcken: För att tvätta täcken med syntetiskt foder, använd den
medlevererade påsen och ställ in programmet “Täcken”
.
Badrums- och sovrumslinne: Använd programmet
“Sang&Bad 60°”
för att tvätta allt bad- och
sovrumslinne i huset. Programmet optimerar användningen
av sköljmedel och gör att du spar både tid och energi. Vi
rekommenderar att tvättmedel i pulverform används.
Anti Allergi: använd programmet för att ta bort de
viktigaste allergenerna såsom pollen, kvalster, katt- och
hundhår.
Ultra Fintvätt: xnvänd programmet
för tvättning av
mycket ömtåliga plagg, med t.ex. strass eller paljetter.
Det rekommenderas att vända avigsidan ut innan plaggen
tvättas och lägga mindre plagg i den speciella påsen för tvätt
av ömtåliga plagg. För bästa möjliga resultat rekommenderas
att använda flytande tvättmedel för ömtåliga plagg.
För tvätt av plagg av siden och gardiner (det
rekommenderas att vika ihop dem och lägga in dem i den
medlevererade påsen), välj programmet
och aktivera
tillvalet
(i detta fall är det även möjligt att aktivera
tillvalet “Extra Sköljning”); maskinen avslutar programmet
med tvätten i blöt och kontrollampan
blinkar. För att
tömma ut vattnet och för att ta ut tvätten, tryck på knappen
START/PAUSE eller knappen “
.
Ylle: tvättprogrammet “Ylle” på denna tvättmaskin
från Hotpoint-Ariston har testats och godkänts av
Woolmark Company för tvätt av ullplagg märkta med
etiketten ”endast handtvätt”, förutsatt att tvättningen
görs enligt anvisningarna på plagget och instruktionera
som tillhandahålls från tvättmaskinstillverkaren. HotpointAriston är det första tvättmaskinsmärket som har tilldelats
Woolmark Companys certifiering Woolmark Apparel
Care – Platinum för sin tvättprestanda samt vatten- och
energiförbrukning. (M1135)
Bomull Standard 20°C: idealisk för tvätt med smutsig
bomull. Den goda prestandan, även med kallt vatten
(jämförbar med tvätt på 40°), garanteras av en mekanisk
rörelse som arbetar med olika hastighetsvariationer med
upprepade nära liggande toppar.
Säkerhetsföreskrifter och råd
! Maskinen har utarbetats och tillverkats i
överensstämmelse med internationell säkerhetsstandard.
Dessa säkerhetsföreskrifter bifogas av säkerhetsskäl och
ska läsas noggrant.
Allmän säkerhet
• Denna utrustning har tillverkats för att endast användas i
hemmet.
• Apparaten ska inte användas av personer eller barn
med psykiska eller fysiska handikapp, eller som saknar
erfarenhet och lämpliga kunskaper. Undantag kan göras
om apparaten används under översikt av en person som
ansvarar för deras säkerhet eller som ger nödvändiga
anvisningar angående dess användning. Barn ska hållas
under uppsikt för att försäkra dig om att de inte leker
med apparaten.
• Rör inte i tvättmaskinen om du är barfota eller med
fuktiga händer eller fötter.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i
elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Rör inte avloppsvattnet eftersom det kan bli vara mycket
varmt.
hushållsprodukter inte kasseras tillsammans med de
vanliga hushållssoporna. De kasserade apparaterna
måste samlas upp separat för att optimera
återvinningen av materialet som ingår i apparaten
och förhindra potentiella skador på hälsan och miljön.
Den överkryssade papperskorgen som sitter på alla
produkter påminner om att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående korrekt kassering
av hushållsmaskiner kan du vända dig till din lokala
sopstation eller återförsäljare.
SE
Manuell öppning av luckan
Om det inte går att öppna luckan på grund av strömavbrott
och du vill ta ut tvätten för att hänga den, gör på följande
sätt:
1. Dra ut stickkontakten ur
strömuttaget.
2. Kontrollera att vattennivån
i maskinen är lägre än
lucköppningen. Töm i
annat fall ut vattnet genom
avloppsslangen i en hink, se
figuren.
• Öppna aldrig luckan med våld: säkerhetsmekanismen
som skyddar mot att den öppnas ofrivilligt kan skadas.
• I händelse av fel ska du aldrig utföra ingrepp på inre
mekanismer för att utföra reparationer.
• Kontrollera alltid att inga barn närmar sig maskinen då
den är igång.
• Om maskinen måste flyttas ska detta ske med
försiktighet och av minst två eller tre personer. Detta
ska inte göras av en enda person eftersom maskinen är
mycket tung.
• Innan du lägger in tvätten ska du kontrollera att trumman
är tom.
3. Ta bort skyddspanelen på tvättmaskinens framsida (se
följande sida).
4. Dra fliken som indikeras i
figuren utåt tills dragstången
av plast lossnar från spärren.
Dra sedan dragstången nedåt
tills ett “klick” hörs, som
betyder att luckan har lossats.
Balanseringssystem för lasten
För att undvika överdrivna vibrationer fördelar maskinen
lasten på ett jämnt sätt före varje centrifugering. Det sker
genom att ett antal rotationer utförs i följd med en hastighet
som är något högre än tvätthastigheten. Om lasten trots
upprepade försök inte fördelas perfekt, kör maskinen en
centrifugering med lägre hastighet än vad som var avsett.
Vid mycket stor obalans utför tvättmaskinen fördelningen
av tvätten i stället för centrifugeringen. För främja en
god fördelning av lasten och balansera den korrekt,
rekommenderas att blanda stora och små plagg.
5. Öppna luckan. Upprepa
proceduren om det inte går
att öppna luckan.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera
gällande lokala föreskrifter, på så sätt kan emballaget
återanvändas.
• EU-direktivet 2012/19/EU angående avfall från
elektriska och elektroniska produkter, förutser att
6. Montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att
krokarna förts in i de avsedda hålen, innan du skjuter den
mot maskinen.
9
Underhåll och skötsel
SE
Avstängning av vatten och el
• Stäng av vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt
begränsas slitaget av maskinens vattensystem och
risken för läckage undviks.
• Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent maskinen och
under underhållsingreppen.
För att komma åt förkammaren:
1
2
Rengör maskinen
De yttre delarna och gummidelarna kan göras rena med
en trasa indränkt med ljummen tvållösning. Använd inte
lösningsmedel eller slipmedel.
Rengöring av tvättmedelslådan
Dra ut facket genom att
trycka på tungan (1) och dra
det utåt (2) (leva).
Tvätta det under rinnande
vatten. Denna rengöring ska
utföras ofta.
1
1
2
1. Ta bort skyddspanelen på tvättmaskinens framsida
genom att trycka mot mitten. Tryck sedan nedåt på båda
sidorna och dra ut panelen (se figurer).
2. Placera en behållare för att
samla upp vattnet som rinner
ut (cirka 1,5 l) (se figur).
3. Lossa locket genom att
vrida det moturs (se figur).
2
Skötsel av trumman
4. Gör rent insidan noggrant.
5. Skruva tillbaka locket.
6. Montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att
krokarna förts in i de avsedda hålen, innan du skjuter den
mot maskinen.
• Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt
bildas.
Kontrollera vatteninloppsslangen
Rengöring av pumpen
Kontrollera inloppsslangen minst en gång om året. Om
den har sprickor eller skåror ska den bytas ut: Under
tvättcyklerna kan plötsliga brott uppstå på grund av det
starka trycket.
Maskinen är försedd med en självrengörande pump som
inte behöver något underhåll. Det kan dock hända att små
föremål (mynt, knappar) faller ned i förkammaren, som
skyddar pumpen, och som är placerad i dess nedre del.
! Försäkra dig om att tvättcykeln är avslutad och ta ur
kontakten.
10
Fel och åtgärder
Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer till Kundservice (se Kundservice) ska du kontrollera att det inte rör
sig om ett problem som kan åtgärdas på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.
Fel:
Möjliga orsaker/Lösningar:
Maskinen går inte att sätta på.
• Kontakten är inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget.
• Det saknas ström i bostaden.
Tvättcykeln startar inte.
•
•
•
•
Luckan är inte ordentligt stängd.
Knappen START/PAUSE har inte tryckts in.
Vattenkranen är inte öppen.
En senare starttid har ställts in.
Maskinen tar inte in vatten.
•
•
•
•
•
•
Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
Slangen är böjd.
Vattenkranen är inte öppen.
Det saknas vatten i bostaden.
Vattentrycket är inte tillräckligt.
Knappen START/PAUSE har inte tryckts in.
Maskinens lucka förblir låst.
• Genom att välja tillvalet
, roterar tvättmaskinens trumma långsamt i slutet
av tvättprogrammet. För att avsluta programmet, tryck på knappen START/
PAUSE eller knappen
.
Maskinen tar in och tömmer ut
vatten oavbrutet.
• Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från
marken (se “Installation”).
• Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten (se “Installation”).
• Om din bostad ligger högst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att
maskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. För att lösa detta problem finns
särskilda hävertventiler att köpa som förhindrar denna effekt.
• Väggutloppet har inget luftutsläpp.
Maskinen tömmer inte eller
centrifugerar inte.
• Programmet saknar tömning: Med vissa program måste tömningen startas
manuellt (se “Program och tillval”).
• Tillvalet
har aktiverats: För att avsluta programmet, tryck på knappen
START/PAUSEE (se “Program och tillval”).
• Avloppslangen är böjd (se ”Installation”).
• Avloppsledningen är tilltäppt.
Maskinen vibrerar mycket under
centrifugeringen.
•
•
•
•
Trumman har inte lossats ordentligt vid installationen (se “Installation”).
Tvättmaskinen står inte plant (se Installation).
Maskinen är inträngd mellan möbler och väggar (se ”Installation”).
Lasten är obalanserad (se ”Tvättmedel och tvättgods”).
Maskinen läcker vatten.
• Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad (se “Installation”).
• Tvättmedelsfacket är igensatt (för rengöring se “Underhåll och skötsel”).
• Avloppslangen är inte ordentligt fastsatt (se “Installation”).
Symbolerna för “Pågående fas”
blinkar snabbt samtidigt med
kontrollampan ON/OFF.
• Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Vänta cirka
1 minut och sätt sedan på maskinen igen. Om felet kvarstår, ring teknisk
assistans.
De bildas för mycket lödder.
• Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med texten “för
tvättmaskin”, “för hand och i maskin”, eller liknande).
• För stor mängd tvättmedel har doserats.
Maskinens lucka förblir låst.
• Följ proceduren för Manuell öppning av luckan (se “Råd och föreskrifter”).
! Anm.: för att lämna “Demo Mode”, Stäng av maskinen, tryck samtidigt ned de två knapparna “START/PAUSE”
i 3 sekunder.
och “ON/OFF”
11
SE
Kundservice
195115464.00
06/2013 - Xerox Fabriano
SE
Innan du kallar på Servicetjänsten:
• Kontrollera om du kan åtgärda felet på egen hand (se ”Fel och åtgärder”);
• Starta programmet igen för att kontrollera om problemet är löst;
• Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk assistans.
! Vid felaktig installation eller användning kan du bli skyldig att betala ingreppet.
! Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• Typ av fel;
• Maskinmodell (Mod.);
• Serienummer (S/N).
Den sistnämnda informationen anges på märkplåten som sitter på utrustningen.
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising