Whirlpool | ACM 932/BF | Instruction for Use | Whirlpool ACM 932/BF Manualul utilizatorului

Whirlpool ACM 932/BF Manualul utilizatorului
RO
INSTRUCȚIUNI PRIVIND
SIGURANȚA
Descărcați manualul cu instrucțiuni complet de pe
site-ul http:‌‌//d
‌‌ ocs.w
‌‌ hirlpool‌‌.e
‌‌ u sau sunați la numărul
indicat pe certificatul de garanție.
Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni
privind siguranța. Păstrați-le la îndemână pentru a le
putea consulta și pe viitor.
Aceste instrucțiuni și aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranța, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu își
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
AVERTISMENT: Aparatul și părțile sale accesibile
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată
atingerea elemente de încălzire. Copiii cu vârste mai
mici de 8 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat,
cu excepția cazurilor în care sunt supravegheați în
permanență.
AVERTISMENT: Dacă suprafața plitei este crăpată,
nu folosiți aparatul - risc de electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: nu depozitați
articole pe suprafețele de gătit.
ATENŢIE: Procesul de preparare trebuie să fie
supravegheat. Un proces de preparare care durează
puțin trebuie să fie supravegheat în permanență.
AVERTISMENT: Prepararea la plită cu grăsime sau
ulei poate fi periculoasă - risc de incendiu. Nu
încercați NICIODATĂ să stingeți un incendiu folosind
apă: opriți aparatul și apoi acoperiți flacăra, de
exemplu, cu un capac sau cu o pătură ignifugă.
Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau suport.
Nu amplasați articole vestimentare sau alte materiale
inflamabile lângă aparat până când nu s-au răcit
complet toate componentele acestuia - pericol de
incendiu.
Obiectele metalice precum cuțite, furculițe,
linguri și capace nu trebuie așezate pe suprafața
plitei, deoarece pot deveni fierbinți.
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte mici
(0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici
(3-8 ani) decât dacă sunt supravegheați în
permanență. Copiii cu vârsta de peste 8 ani și
persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale
reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi
acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au
fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță și
înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace
cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie
efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
După utilizare, opriți plita folosind butonul de
comandă și nu vă bazați pe detectorul de vase de gătit.
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI
RESPECTATE
UTILIZAREA PERMISĂ
ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în
funcțiune prin intermediul unui comutator extern,
precum un temporizator, sau al unui sistem de
comandă la distanță separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuințe, precum și în alte spații, cum ar fi: bucătării
destinate personalului din magazine, birouri și alte
spații de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri,
moteluri, unități de cazare de tip „bed and breakfast”
și alte spații rezidențiale.
Nu este permisă nicio altă utilizare (de ex.,
încălzirea încăperilor).
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizați aparatul afară.
INSTALARE
Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie
efectuate de două sau mai multe persoane - risc de
rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare
și instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) și la rețeaua
de alimentare cu energie electrică, precum și
reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a
aparatului, cu excepția cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu
lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a
fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
probleme, contactați distribuitorul sau cel mai
apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare.
Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți
de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operație de
instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul
să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de
incendiu sau de electrocutare. Activați aparatul numai
atunci când instalarea a fost finalizată.
Efectuați toate operațiile de tăiere a dulapului
înainte de montarea aparatului și îndepărtați toate
așchiile de lemn și rumegușul.
În cazul în care aparatul nu este montat deasupra
unui cuptor, trebuie să fie instalat un panou
despărțitor (neinclus în dotarea aparatului) în
compartimentul de sub acesta.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din
priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin intermediul
unui întrerupător multipolar situat în amonte de
priză, în conformitate cu normele privind cablurile
electrice, și trebuie să fie împământat în conformitate
cu standardele naționale privind siguranța electrică.
Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau
adaptoare. După finalizarea instalării, componentele
electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru
utilizator. Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale
corpului umede sau când sunteți desculți. Nu puneți
în funcțiune acest aparat dacă are cablul de
alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu
funcționează corespunzător sau dacă a fost
deteriorat sau a căzut pe jos.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul
identic de către producător, agentul său de service
sau alte persoane calificate, pentru a evita orice
pericol sau risc de electrocutare.
CURĂȚAREA ŞI ÎNTREȚINEREA
AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit
și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a
efectua orice operație de întreținere; nu folosiți
niciodată aparate de curățare cu aburi - risc de
electrocutare.
Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse
pe bază de clor sau bureți de sârmă pentru vase.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% și este marcat cu simbolul
reciclării
.
Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului nu trebuie aruncate la
întâmplare, ci trebuie eliminate în conformitate cu normele stabilite de
autoritățile locale.
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
deșeurilor. Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile
locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau
magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat
în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți
la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și
sănătății persoanelor.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice și electronice.
RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA
ENERGIEI
Profitați din plin de căldura reziduală a plăcii fierbinți prin oprirea
aparatului cu câteva minute înainte de a termina prepararea.
Baza oalei sau a cratiței trebuie să acopere placa fierbinte în întregime; un
recipient care este mai mic decât placa fierbinte va duce la irosirea energiei.
Acoperiți oalele și cratițele cu capace etanșe în timpul preparării și folosiți cât mai
puțină apă. Prepararea fără capac va crește foarte mult consumul de energie.
Utilizați numai oale și cratițe cu baza plată.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Acest aparat respectă cerințele de proiectare ecologică prevăzute de
Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul
european EN 60350-2.
RO
INSTALARE
•
Plita trebuie montată pe un blat de lucru cu o adâncime cuprinsă între 30
mm și 60 mm.
57
Instalați un panou despărțitor sub plită.
Partea inferioară a produsului nu trebuie să mai fie accesibilă după instalare.
min. 20 mm
În cazul instalării unui cuptor sub plită, nu mai introduceți panoul despărțitor.
80
75
6-7 cm
Distanța dintre partea inferioară a aparatului și panoul despărțitor trebuie să
respecte dimensiunile indicate în figură.
Pentru corecta funcționare a produsului, nu blocați deschiderea minimă dintre suprafața de lucru și latura superioară a blatului mobilei (min.5 mm).
În cazul instalării unui cuptor sub plită, asigurați-vă că acesta este prevăzut cu sistem de răcire.
Pentru dimensiunile de încorporare și instalare, consultați imaginea din acest paragraf.
Trebuie menținută o distanță minimă între plită și hota de deasupra acesteia. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare a hotei pentru informații
suplimentare.
Nu instalați plita în apropierea unei mașini de spălat vase sau a unei mașini de spălat rufe, pentru ca circuitele electronice să nu vină în
contact cu vaporii sau umiditatea și să se deterioreze.
Pentru scoaterea plitei, utilizați o șurubelniță (nu este furnizată) și acționați asupra arcurilor perimetrale din partea inferioară a produsului.
min. 5 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AMPLASAREA PLITEI
Montați garnitura furnizată pentru plită (cu excepția cazului în care a fost deja montată), după ce ați curățat suprafața acesteia. După efectuarea
conexiunii la rețeaua de alimentare cu energie electrică (consultați capitolul „Conectarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică”), poziționați
fiecare clemă de fixare în canalele aferente din părțile laterale ale plitei, după cum este indicat în imagine. Apoi, împingeți plita în interiorul porțiunii
decupate și asigurați-vă că sticla este plană și paralelă cu blatul de lucru. Clemele de fixare sunt proiectate pentru fiecare tip de material al blaturilor
de lucru (lemn, marmură etc.).
1
2
3
4x
DIMENSIUNI ŞI DISTANȚE DE RESPECTAT
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 5 cm
580 mm
650 mm
700 mm
510 mm
0
560 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
553 mm
+1
0
483 mm
30 mm
52/54 mm
Min. 5 mm
0
490 +2 mm
CONECTAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Conexiunea electrică trebuie efectuată înainte de a conecta aparatul la alimentarea cu electricitate.
Instalarea trebuie efectuată de personal calificat care cunoaște reglementările în vigoare referitoare la instalare și siguranță. În special, instalația
trebuie efectuată în conformitate cu normele companiei locale de furnizare a energiei electrice.
Asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța cu date tehnice, situată la baza aparatului, corespunde cu tensiunea din locuința unde va fi instalat aparatul.
Împământarea aparatului este obligatorie prin lege: utilizați numai conductori (inclusiv conductorul pentru împământare) de dimensiuni corespunzătoare.
CONECTAREA LA BLOCUL DE CONEXIUNI
albastru/gri
negru/maro
galben/verde
ATENȚIE: cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite scoaterea plitei din blatul de lucru și trebuie poziționat astfel încât
să se evite deteriorarea sau supraîncălzirea cauzată de contactul cu baza aparatului.
NOTĂ: firul galben/verde de împământare trebuie conectat la borna marcată cu simbolul
şi trebuie să fie mai lung decât celelalte fire.
• Scoateți capacul blocului de conexiuni (A) deșurubând șurubul și introduceți capacul în balamaua (B) a blocului de conexiuni.
• Introduceți cablul de alimentare în clemă și conectați firele la blocul de conexiuni așa cum se indică în schema de conexiuni situată lângă blocul de
conexiuni.
• Fixați cablul de alimentare cu ajutorul clemei.
• Închideți capacul (C) și fixați-l pe blocul de conexiuni înșurubând șurubul scos anterior.
La fiecare conectare la rețea, plita efectuează automat o verificare timp de câteva secunde.
380-415V 3N~
380-415V 2N~
220-240V ~
AU şi GB
negru
maro
albastru
albastru (gri)
negru
maro
}
galben/verde
}
galben/verde
albastru
albastru (gri)
}
220-240V 3~
230V bifazat 2N~
negru
negru
NUMAI PENTRU BELGIA
maro
maro
albastru
albastru (gri)
galben/verde
NUMAI PENTRU HOLLAND
}
galben/verde
albastru
albastru (gri)
DESCRIEREA PRODUSULUI
210 mm
145 mm
180 mm
180 mm
RO
PANOUL DE COMANDĂ
Gestionarea puterii
pasul 1
Pornit / Oprit
Timer
Zăvor panou de comandă/
Gestionarea puterii pasul 2 şi 4
Gestionarea puterii
pasul 1
Butoane de comandă pentru zona de gătit şi afişajul aferent
ACCESORII
OALE ŞI TIGĂI
Folosiți numai oale și tigăi din material feromagnetic
OK
NU
care sunt adecvate pentru utilizarea pe plite cu inducție.
Pentru a stabili dacă o oală este adecvată, verificați
simbolul
(de obicei, acesta se află pe partea
inferioară). Puteți utiliza un magnet pentru a verifica
dacă oalele sunt magnetice. Calitatea și structura bazei oalei poate modifica
rezultatele de preparare.
DIAMETRE RECOMANDATE PENTRU BAZA OALELOR
Înainte de a porni plita, amplasați oala pe zona de gătit dorită.
Pentru rezultate optime, diametrul bazei oalei trebuie să se potrivească cu
dimensiunea plitei.
IMPORTANT: dacă oalele nu sunt de dimensiunile corecte, zonele
de gătit nu pornesc.
Pentru a determina dimensiunea cratiței, vă rugăm să măsurați baza
cratiței și să consultați tabelul cu lățimile recomandate pentru bazele
cratițelor, pentru o utilizare optimă și o stabilire corectă a dimensiunilor
cratițelor. Fiecare zonă de gătit are o limită minimă de detectare a
cratițelor, care variază în funcție de materialul din care este realizată
cratița utilizată. Prin urmare, trebuie să utilizați zona de gătit care are
diametrul cel mai potrivit pentru cratița dumneavoastră.
DIAMETRU (cm)
MAX. (cm)
MIN. (cm)
14,5
18
21
24
26
28
30
CONNEXION ZONE
14,5
18
21
24
26
28
30
39-18
10
12
15
15
17
17
17
12
POZIȚIILE RECOMANDATE ALE OALELOR
Dacă utilizați două oale simultan, așezați-le conform imaginilor de mai
jos pentru a obține performanțe maxime:
IMPORTANT: Pentru a evita deteriorarea permanentă a plitei:
• nu utilizați vase a căror parte inferioară nu este plată;
• nu utilizați vase metalice cu partea inferioară emailată;
• nu așezați oale/cratițe fierbinți pe panoul de comandă.
PRIMA UTILIZARE
POWER MANAGEMENT (GESTIONAREA PUTERII)
Datorită funcției “Gestionarea puterii”, utilizatorul are posibilitatea de a seta
puterea maximă la care poate ajunge plita, în funcție de exigențele sale.
Această reglare poate fi efectuată în orice moment și este menținută până
la modificarea succesivă.
Setând puterea maximă dorită, plita va regla automat repartizarea pe
diferitele zone de gătit, garantând că acest prag nu va fi depășit niciodată,
cu avantajul de a putea controla toate zonele simultan, dar fără probleme
de suprasarcină.
4 niveluri de putere maximă sunt disponibile și apar pe afișaj: 2,5 kW – 4,0 kW
– 6,0 kW – 7,2 kW (7,2 kW reprezintă puterea maximă a plitei).
În momentul cumpărării, plita este setată la puterea maximă.
Pentru a seta nivelul de putere a plitei:
După ce conectați aparatul la priza electrică, este posibil să setați nivelul
de putere dorit în primele 60 de secunde, urmând pașii de mai jos:
• Apăsați circa 3 secunde pe ambele butoane Gestionarea puterii “−”
(pasul 1). Pe afișaj apare
.
•
Apăsați pe butonul Gestionarea puterii
•
pasul anterior. Pe afișaj apare
.
Apăsați butoanele Timer „+” / „−” pentru a selecta puterea dorită. Pe
afişaj sunt prezentate nivelurile de putere disponibile.
•
(pasul 2) pentru a confirma
Apăsați pe butonul Gestionarea puterii
(pasul 4) pentru a confirma
pasul anterior. Pe afișaj apare nivelul setat, care clipește circa 2 secunde;
după care, plita emite un semnal sonor și se oprește; acum, este
pregătită pentru utilizare.
În cazul în care se produce o eroare în timpul setării puterii, apare simbolul
în mijloc, asociat cu un semnal acustic continuu, timp de aproximativ
5 secunde. În acest caz, repetați procedura de configurare de la început.
Dacă eroarea se produce din nou, contactați Serviciul de Asistență.
În timpul utilizării normale, când se atinge nivelul de putere maximă
disponibil, dacă utilizatorul încearcă să-l mărească, nivelul pentru zona
utilizată în mod curent clipește de două ori, emițând un semnal acustic.
Dacă este necesară o putere superioară pe zona respectivă, trebuie să se
reducă manual nivelul de putere pentru una sau mai multe zone de gătit
deja active.
UTILIZAREA ZILNICĂ
PORNIREA/OPRIREA PLITEI
Pentru a porni plita țineți apăsată timp de aprox. 2 secunde tasta
,
până când se luminează afișajele zonelor de gătit.
Pentru a o opri, apăsați pe aceeași tastă până când se sting afișajele.
Toate zonele de gătit sunt dezactivate.
Dacă plita a fost deja utilizată, indicatorul de căldură reziduală “H”
rămâne activ până la răcirea zonelor de gătit.
Dacă, în interval de 10 secunde după pornirea plitei, nu se selectează
nicio funcție, plita se dezactivează automat.
ACTIVAREA ȘI REGLAREA ZONELOR DE GĂTIT
Poziționați oala pe zona de gătit, porniți
Afișajul indicatorului de putere
plita, activați zona de gătit dorită
Indicarea zonei de gatit selectate
apăsând pe butonul de comandă „+” valoarea „0” se va afișa. Puteți selecta
nivelul de putere dorit, de la min. 0 la
max. 9 sau la funcția booster „P”, dacă
Poziția zonei de gătit
este disponibilă. Pentru a mări nivelul
de putere, apăsați pe butonul „+”. Pentru a micșora nivelul de putere, apăsați
pe butonul „−”.
DEZACTIVAREA ZONELOR DE GĂTIT
Pentru a dezactiva zona de gătit, apăsați pe butoanele corespunzătoare
„+” și „−” și mențineți apăsat timp de 3 secunde.
Zona de gătit se dezactivează și, dacă este încă fierbinte, pe afișajul
zonei apare litera „H”.
BLOCAREA PANOULUI DE COMANDĂ
Funcția blochează comenzile pentru a împiedica activarea accidentală a
plitei.
Pentru a activa blocarea panoului de comandă, porniți plita și apăsați trei
secunde pe butonul corespunzător funcției Blocare; un semnal acustic și
indicatorul luminos de lângă simbolul sub formă de lacăt indică activarea.
Panoul de comandă este blocat, cu excepția funcției de oprire.
Pentru a dezactiva blocarea comenzilor repetați procedura de activare.
Punctulețul luminos se stinge, iar plita este din nou activă.
Prezența apei, lichidele revărsate din oale sau obiectele de orice tip
puse pe tasta de sub simbol pot provoca activarea sau dezactivarea
accidentală a blocării panoului de comandă.
TIMERUL
Timerul poate fi utilizat pentru a seta durata de coacere, pentru un
maximum de 99 minute (1 oră și 39 minute), pentru toate zonele de gătit.
Alegeți zona de gătit la care doriți să folosiți cronometrul, apăsați pe tasta
Timer; activarea funcției este indicată printr-un semnal acustic. Pe afișaj se
vede „00”, iar indicatorul led se aprinde. Se poate reduce sau mări valoarea
pentru timer ținând apăsate tastele „+” și „−”.
După ce a trecut intervalul de timp setat, se emite un semnal acustic, iar
zona de gătit se oprește automat.
Pentru a dezactiva timerul, țineți apăsată tasta Timer cel puțin 3 secunde.
Pentru a seta timerul pentru altă zonă, repetați punctele de mai sus.
Afișajul timerului arată întotdeauna timerul pentru zona selectată sau
timerul cel mai scurt.
Pentru a modifica sau a dezactiva timerul, apăsați pe butonul de selectare
a zonei de gătit pentru timerul respectiv.
INDICATOR DE CĂLDURĂ REZIDUALĂ
Plita este dotată cu un indicator al căldurii reziduale pentru fiecare zonă
de gătit. Acest indicator semnalează care sunt zonele de gătit care au încă
o temperatură ridicată.
Dacă pe afișaj apare , zona de gătit încă mai este caldă. Dacă zona prezintă
această semnalare, se poate menține caldă mâncarea sau se poate topi
untul, de exemplu.
Când zona de gătit se răcește, afișajul se stinge.
INDICATOR PENTRU OALĂ AȘEZATĂ INCORECT SAU
PENTRU ABSENȚA OALEI
Dacă oala nu este compatibilă cu plita dv. cu inducție, dacă este incorect
poziționată sau dacă nu este de dimensiunile adecvate, pe afișaj apare
indicația „oală absentă” (
). În aceste situații se recomandă să repoziționați
oala pe suprafața plitei până când găsiți poziția de funcționare. Dacă în
interval de 60 secunde nu este detectată nicio oală, plita se oprește.
FUNCȚIA FIERBERE RAPIDĂ (BOOSTER )
Funcția este prezentă doar la unele zone de gătit și permite exploatarea
la maxim a puterii plitei (de exemplu pentru a aduce rapid apa la punctul
de fierbere).
Pentru a activa funcția, apăsați pe tasta „+” până când pe afișaj apare „P”.
După 5 minute de utilizare a funcției Booster, aparatul setează automat
zona la nivelul 9.
CONNEXION ZONE
Această funcție este destinată oalelor de dimensiuni mari care nu se
potrivesc pe zona simplă, de ex., pește, oală mare pentru carne.
Pentru a activa CONNEXION ZONE, vă rugăm să apăsați simultan
butoanele „+” și „−”, după cum este indicat în imaginea de mai jos.
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA SEMNALULUI SONOR
După pornirea plitei, apăsați și mențineți apăsat simultan butonul
„−” aferent primei zone de gătit și butonul extern din partea dreaptă,
minim cinci secunde (conform ilustrației de mai jos).
5 Sec.
RO
TABEL NIVELURI DE PUTERE
NIVELUL DE PUTERE
Boost
TIPUL DE PREPARARE
UTILIZAREA NIVELULUI
(indicația poate fi modificată în funcție de experiență și de obiceiurile de a
găti)
Încălzire rapidă
Ideală pentru a ridica rapid temperatura alimentelor, până la o fierbere rapidă,
în cazul apei, sau pentru încălzirea rapidă a lichidelor de la gătit.
Prăjire − fierbere
Ideală pentru a rumeni, a începe prepararea, a prăji produse congelate, a fierbe
rapid.
Rumenire − prăjire − fierbere
− frigere la grătar
Ideală pentru a rumeni, a menține fierberea, a găti și a frige la grătar (pentru un
interval scurt de timp, 5 - 10 minute).
Rumenire − preparare −
înăbușire − prăjire − frigere
la grătar
Ideală pentru a rumeni, a menține fierberea lentă, a găti și a frige la grătar
(pentru o durată medie, 10 - 20 minute), pentru a preîncălzi accesoriile.
Preparare − înăbușire −
prăjire − frigere la grătar
Ideală pentru a înăbuși, a menține fierberea delicată, a găti și a frige la grătar
(durată lungă).
Putere maxima
9−7
Putere ridicată
7−5
Putere medie
4−3
Preparare − clocotire −
îngroșare − condimentarea
pastelor făinoase
Putere scăzută
2−1
Topire − decongelare
− menținere la cald −
condimentarea pilafului
Putere zero
OFF
(OPRIT)
Suprafață de sprijin
Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (orez, sosuri, fripturi, pește)
cu lichide (de ex. apă, vin, supă, lapte), condimentarea pastelor făinoase.
Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (volume mai mici de un
litru: orez, sosuri, fripturi, pește) cu lichide (de ex. apă, vin, supă, lapte).
Ideală pentru a înmuia untul, pentru a topi delicat ciocolata, pentru a
decongela produse de mici dimensiuni și a menține la cald alimentele după
terminarea gătitului (de ex. sosuri, ghiveciuri, ciorbe).
Ideală pentru a menține la cald mâncarea după terminarea gătitului, pentru a
condimenta rizoto și a menține la cald platourile care vor fi servite la masă (cu
un accesoriu adecvat pentru inducție).
Plita în poziție de stand-by sau oprită (este posibil să existe căldură reziduală
la terminarea gătitului, semnalată cu „H”).
NOTĂ: În cazul preparatelor cu durată scurtă de coacere, care necesită o distribuire perfectă a căldurii (de exemplu clătite), pe zona dublă cu
diametrul de 28 cm (dacă există) se recomandă să se utilizeze recipiente care să nu depășească 24 cm diametru. Pentru coacerea delicată (de
exemplu topirea ciocolatei sau a untului) se recomandă să se utilizeze zonele simple, cu diametru mai mic.
ÎNTREȚINEREA ŞI CURĂȚAREA
Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu utilizați aparate de curățat cu aburi.
Nu utilizați bureți abrazivi sau din sârmă deoarece aceștia pot
deteriora suprafață din sticlă.
După fiecare utilizare, curățați plita (după ce s-a răcit) pentru a
elimina depunerile și petele cauzate de resturile de mâncare.
Zahărul și alimentele cu un conținut ridicat de zaharuri deteriorează
plita și trebuie să fie îndepărtate imediat.
Sarea, zahărul și nisipul pot zgâria suprafață de sticlă.
Folosiți o lavetă moale, hârtie absorbantă pentru bucătărie sau
produse speciale pentru curățarea plitei (respectați instrucțiunile
producătorului).
Pătrunderea lichidului în zonele de gătit poate provoca deplasarea
sau vibrarea vaselor de gătit.
Uscați temeinic plita după ce o curățați.
Dacă pe suprafața din sticlă apare sigla iXelium™, înseamnă că plita a
fost tratată cu tehnologia iXelium™, un finisaj exclusiv de la Whirlpool
care asigură rezultate de curățare perfecte și menține suprafața plitei
strălucitoare pentru mai mult timp.
Pentru a curăța plitele iXelium™, urmați recomandările de mai jos:
• Folosiți o lavetă moale (preferabil din microfibre), umezită cu apă
sau cu detergent universal pentru suprafețe din sticlă.
• Pentru rezultate optime, lăsați o lavetă umedă pe suprafața din sticlă
a plitei timp de câteva minute.
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
Dacă plita nu funcționează corect, înainte de a apela la Serviciul de
asistență tehnică, consultați Ghidul de remediere a defecțiunilor pentru
a stabili care este problema.
•
•
•
•
•
Dacă problema persistă și după verificările de mai sus, luați legătura cu cel
mai apropiat Serviciu de asistență tehnică.
Citiți și respectați instrucțiunile din secțiunea „Utilizarea zilnică”.
Controlați să nu fie întreruptă alimentarea cu electricitate.
Uscați bine plita după curățarea acesteia.
Dacă, atunci când porniți plita, pe afișaj apar coduri alfanumerice,
procedați conform tabelului următor.
COD DE EROARE
După ce ați utilizat plita, dacă nu reușiți s-o opriți, deconectați-o de
la rețeaua electrică.
DESCRIERE
CAUZE POSIBILE
ELIMINAREA ERORII
C81, C82
Panoul de comandă se dezactivează
din cauza temperaturii prea ridicate.
Temperatura internă a pieselor
electronice este prea ridicată.
Așteptați ca plita să se răcească
înainte de a o folosi din nou.
C83
Pe panoul de comandă apare codul
de eroare „plită oprită” din cauza
unei probleme la circuitul electronic.
Plita a fost alimentată cu supratensiune.
Plita poate fi utilizată în continuare,
dar luați legătura cu Serviciul de
Asistență Tehnică.
C85
Plita nu poate transfera energie la
recipientul de gătit.
Oala nu este adecvată pentru plita cu
inducție.
Folosiți o altă oală pentru plita cu
inducție.
F02 sau F04 sau C84
Tensiunea de conectare este incorectă
sau există o problemă la alimentarea
de la rețea.
Senzorul detectează o discrepanță între
tensiunea aparatului și tensiunea din
rețea.
Deconectați plita de la rețea și
controlați conexiunea electrică.
F01, F05, F06, F07, F10, F12,
F25, F33, F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
Deconectați plita de la rețeaua electrică.
Așteptați câteva secunde, apoi reconectați-o.
Dacă problema persistă, contactați Serviciul de Asistență Tehnică și comunicați codul de eroare.
SUNETE EMISE ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII
Plitele cu inducție pot genera o serie de zgomote și vibrații în timpul
funcționării normale, în funcție de tipul de material și modul de procesare
a alimentelor.
Aceste caracteristici sunt normale și esențiale pentru funcționarea corectă
a sistemului de inducție și nu indică un defect sau o deteriorare.
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă
înregistrați produsul pe www‌.whirlpool.‌eu/‌register .
•
numărul de service (numărul care se găsește după cuvântul „Service”
de pe plăcuța cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanție;
•
•
adresa dumneavoastră completă;
numărul dumneavoastră de telefon
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
POSTVÂNZARE:
1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor
din GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR.
2. Opriți și puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a verifica dacă
defecțiunea persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE
MENŢIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistență, sunați la numărul de telefon specificat pe certificatul de
garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web www‌.whirlpool.‌eu.
Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare,
specificați întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecțiunii;
• tipul și modelul exact al aparatului;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011391197
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm să contactați un
serviciu de asistență tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi
executate corect).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising