Indesit | WITL 125 (EU) | Instruction for Use | Indesit WITL 125 (EU) instrukcja

Indesit WITL 125 (EU) instrukcja
Instrukcja obsługi
PRALKA
PL
Polski, 1
Spis treści
PL
Instalacja, 2-3
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Opis pralki, 4-5
Panel kontrolny
Jak otwierać i zamykac kosz
Światełka sygnalizujące
Uruchomienie i Programy, 6
Krótko mówiąc: jak nastawić program
Tabela programów
Potrzeby indywidualne, 7
WITL 125
Nastawienie temperatury
Nastawić szybkość wirowania
Funkcje
Środki piorące i bielizna, 8
Szufladka na środki piorące
Cykl wybielania
Przygotowanie bielizny
Tkaniny wymagające szczególnej dbałości
Zalecenia i środki ostrożności, 9
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Usuwanie odpadów
Oszczędność i ochrona środowiska
Konserwacja, 10
Wyłączenie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szufladki na środki piorące
Czyszczenie drzwiczek i bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola rury doprowadzania wody
Jak czyścić szufladkę środków piorących
Anomalie i środki zaradcze, 11
Serwis Techniczny, 12
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego
1
Instalacja
PL
! Należy zachować niniejszą książeczkę instrukcji dla
przyszłych konsultacji. W razie sprzedaży, oddania, czy
przeniesienia pralki w inne miejsce należy upewnić się,
by przekazana została ona razem z instrukcją, aby nowy
właściciel zapoznać się mógł z działaniem urządzenia i
odpowiednimi informacjami.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, gdyż zawiera
ona ważne informacje dotyczące instalacji oraz właściwego i
bezpiecznego użytkowania pralki.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakować pralkę.
2. Sprawdzić, czy nie doznała
ona uszkodzeń w czasie
transportu. Jeśli byłaby ona
uszkodzona, nie podłączać
jej i powiadomić sprzedawcę.
3. Odkręcić cztery śruby
ochronne, zamocowane
na czas transportu, oraz
zdjąć gumową podkładkę
z odpowiednią rozpórką,
znajdujące się w tylnej
ścianie i (zobacz rysunek).
4. Zatkać otwory przy
pomocy załączonych do
pralki plastykowych zaślepek.
5. Zachować wszystkie te części: gdyby okazało się
konieczne przewiezienie pralki w inne miejsce, powinny one
zostać ponownie zamontowane.
Uwaga: w razie ponownego użycia kròtsze srubki powinny
byc przymocowane u gòry.
! Części opakowania nie nadają się do zabawy dla dzieci
Wypoziomowanie
1. Ustawić pralkę na płaskiej i twardej podłodze; nie
opierać jej o ściany, meble itp.
2. Jeśli podłoga nie jest
dokładnie pozioma, należy
wypoziomować pralkę,
dokręcając lub odkręcając
przednie nóżki (zobacz
rysunek). Kąt nachylenia,
zmierzony na górnym
blacie pralki, nie powinien
przekraczać 2°.
Staranne wypoziomowanie
pralki zapewnia jej
stabilność i zapobiega
wibrowaniu, hałasom i przesuwaniu się urządzenia w
czasie pracy.
2
W razie ustawienia na dywanie lub wykładzinie
dywanowej należy tak wyregulować nóżki, aby pod
pralką pozostawała wolna przestrzeń niezbędna dla
wentylacji.
Ustawienie, przeniesienie
Jeśli twój model pralki
wyposażony jest w
specjalne wysuwalne
kółka, łatwo jest ją
przesuwać. Aby wysunąć
kółka i móc dzięki temu
łatwo przesunąć pralkę,
należy pociągnąć
dźwignię, znajdującą się
na dole z lewej strony pod
cokołem. Po przesunięciu
pralki należy z powrotem
ustawić dźwignię w pierwotnej pozycji. Urządzenie stoi
teraz pewnie na podłodze.
Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej
Podłączenie rury pobierania wody
Podłączyć przewód
zasilający poprzez
przykręcenie do zaworu
wody zimnej z końcówką
gwintowaną ¾ gas (patrz
rysunek).
Przed podłączeniem
spuszczać wodę do
momentu, aż stanie
się ona całkowicie
przezroczysta.
2. Podłączyć rurę
pobierania wody do
pralki, przykręcając
ją do odpowiedniego
otworu pobierania wody,
znajdującego się w tylnej
ścianie pralki, z prawej
strony u góry (zobacz
rysunek).
3. Zwrócić uwagę, by na
rurze nie było zgięć ani
ściśnięć.
! Ciśnienie hydrauliczne kurka powinno mieścić się
w przedziale podanym w tabeli Danych technicznych
(zobacz na sąsiedniej stronie).
! Jeśli rura doprowadzania wody okazałaby się za
krótka, należy zwrócić się do wyspecjalizowanego
sklepu lub do upoważnionego fachowca.
! Nigdy nie instalować rur używanych.
Podłączenie rury usuwania wody
65 - 100 cm
Podłączyć rurę usuwania
wody, bez zginania jej, do
przewodu ściekowego lub
do ścieku w ścianie, które
powinny znajdować się na
wysokości od 65 do 100
cm od podłogi;
lub oprzeć ją na brzegu
zlewu lub wanny,
przymocowując do kranu
załączony do pralki
prowadnik (zobacz
rysunek). Wolny koniec
rury usuwania wody nie
powinien pozostawać
zanurzony w wodzie.
! Odradza się używanie rur-przedłużaczy; jeśli
przedłużacz jest jednak konieczny, powinien mieć on
ten sam przekrój, co rura oryginalna, i nie powinien
przekraczać 150 cm długości.
Podłączenia elektryczne
Przed wprowadzeniem wtyczki do gniazdka należy
upewnić się, czy:
• gniazdko ma odpowiednie uziemnienie i czy
odpowiada obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie
maksymalnej mocy urządzenia, podanej w tabeli
Danych Technicznych (zobacz obok);
• napięcie prądu elektrycznego w sieci zgodne jest
z danymi podanymi w tabeli Danych Technicznych
(zobacz obok);
• gniazdko odpowiada wtyczce pralki. W przeciwnym
razie należy wymienić gniazdko lub wtyczkę.
! Nie należy instalować pralki na otwartym powietrzu,
nawet jeśli miejsce to jest chronione daszkiem, gdyż
wystawienie urządzenia na działanie deszczu i burz,
jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne
powinno być łatwo dostępne.
! Nie używać przedłużaczy ani wtyczek wielokrotnych.
PL
! Kabel nie powinien mieć zgięć ani nie powinien być
zgnieciony.
! Kabel zasilania elektrycznego może być wymieniony
wyłącznie przez upoważnionego technika specialistę.
Uwaga! Producent uchyla się od wszelkiej
odpowiedzialności, jeśli nie przestrzega się powyższych
zasad.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu, zanim zacznie się używać pralki, należy
wykonać jeden cykl prania ze środkiem piorącym, lecz
bez bielizny, nastawiając program na 90°C bez prania
wstępnego.
Dane techniczne
Model
WITL 125
Wymiary
szerokoϾ cm 40
wysokoϾ cm 85
g³êbokoœæ cm 60
PojemnoϾ
od 1 do 5 kg
Dane pr¹du
elektrycznego
Dane techniczne umieszczone sa na
tabliczce na maszynie.
Dane sieci
wodoci¹gowej
Maksymalne ciœnienie 1 MPa (10 barów)
ciœnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów)
pojemnoœæ bêbna 42 litrów
SzybkoϾ
wirowania
do 1200 obrotów na minutê
Programy kontrolne zgodnie program 2; temperatura 60°C;
wykonane przy 5 kg za³adowanej biez przepisami
lizny.
EN 60456
Urz¹dzenie to zosta³o wyprodukowane
zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami
EWG:
- 89/336/CEE z dn. 03/05/89
(o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami
- 2006/95/CE (o Niskim Napiêciu)
- 2002/96/CE
3
Opis pralki
PL
Panel kontrolny
Światełko sygnalizujące
Przycisk
POKRYWA
ZABLOKOWANA
START/RESET
Przyciski
FUNKCYJNE
Przycisk
WŁĄCZENIE/
WYŁĄCZENIE
Lampki
sygnalizujące
Pokrętło
Pokrętło
WIROWANIA
TEMPERATURY
Pokrętło
PROGRAMÓW
Szufladka na środki piorące służy do wsypania środków
piorących i dodatków (zobacz str. 8).
Przycisk START/RESET służy do uruchamiania
programów lub do anulowania błędnie nastawionych.
Lampki sygnalizujące: umożliwiają śledzenie stanu
zaawansowania programu prania.
Jeśli nastawiona została funkcja Delay Timer, wskażą one
czas pozostający do uruchomienia się programu (zobacz
str. 5).
Światełko sygnalizujące WŁĄCZENIE/POKRYWA
ZABLOKOWANA służy do zrozumienia, czy pralka
jest włączona (lampka pulsująca) i czy można otworzyć
pokrywę (światło stałe) (patrz str. 5).
Przyciski FUNKCJA służą do wybrania pożądanych
funkcji. Przycisk odnoszący się do wybranej funkcji
zaświeci się po jej nastawieniu.
Pokrętło WIROWANIA: służy do nastawienia lub
wykluczenia wirowania (zobacz str. 7).
Pokrętło TEMPERATURY służy do ustawienia
temperatury prania lub nastawienia prania w zimnej
wodzie (zobacz str. 7).
Pokrętło PROGRAMÓW do nastawiania programów
(patrz str. 6).
W czasie trwania programu pokrętło pozostaje nieruchome.
Funkcja stand by
Pralka ta, w myśl nowych norm europejskich
związanych z oszczędnością elektryczną, posiada system auto wyłączenia (stand by), który włącza się po 30
minutach nie użytkowania. Ponownies lekko wcisnąć
przycisk WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE i poczekać, aż
pralka ponownie włączy się.
Przycisk WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE służy do włączania
i wyłączania pralki.
Światełko sygnalizujące ZAPALENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI:
To światełko sygnalizacyjne zapalone wskazuje, że drzwiczki pralki są zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu
ich otwarciu; aby uniknąć szkód należy odczekać do momentu, w którym światełko zacznie pulsować, po czym można
otworzyć drzwiczki.
! Szybkie pulsowanie światełka ZAPALENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI przy jednoczesnym pulsowaniu przynajmniej
jeszcze jednego innego światełka sygnalizacyjnego wskazuje nieprawidłowe działanie pralki (zobacz str. 7).
4
Jak otwierać i zamykać kosz
PL
A) OTWIERANIE. (Rys.1). Podnieść zewnętrzną
pokrywę i całkowicie ją otworzyć.
B) OTWIERANIE KOSZA (Soft opening):
Nacisnąć palcem przycisk wskazany na rys. 2 i
koszyk delikatnie się otworzy.
C) WKŁADANIE BIELIZNY. (Rys.3)
D) ZAMKNIĘCIE. (Rys.4)
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Światełka sygnalizujące
Światełka sygnalizujące dostarczają ważnych
informacji. Informują one, co następuje:
Nastawione opóźnienie uruchomienia:
Jeśli została wybrana funkcja Delay Timer (zobacz str.
7), po nastawieniu programu zacznie migotać światełko
sygnalizacyjne, wskazujące nastawione opóźnienie:
- dobrze zamknąć drzwiczki, opuszczając najpierw
drzwiczki przednie i opierając na nich drzwiczki tylne;
- upewnić się, czy zaczepy przednich drzwiczek dobrze
weszły na swoje miejsce w tylnych drzwiczkach;
- po usłyszeniu charakterystycznego “Klik”, co świadczy o
zaskoczeniu zaczepów, lekko docisnąć oboje drzwiczek,
które nie powinny się rozczepić.;
- na zakończenie zamknąć klapę zewnętrzną.
Aktualna faza prania: W trakcie cyklu prania poszczegól
ne światełka będą się zapalać, wskazując stan zaawans
owania prania w toku:
Pranie wstępne
Pranie
Płukanie
Odwirowanie
Uwaga: w fazie usuwania wody zapali się światełko
odpowiadające fazie Wirowania.
W miarę upływu czasu pokazywany będzie, przez
migotanie odpowiedniego światełka, czas pozostający
do rozpoczęcia prania przez pralkę:
Przyciski funkcyjne
PRZYCISKI FUNKCYJNE służą również jako światełka
sygnalizujące.
Po wybraniu danej funkcji zaświeci się odpowiedni
przycisk.
Jeśli wybrana funkcja nie może być nastawiona razem z
wybranym programem, przycisk funkcji będzie migotał, a
funkcja nie zostanie uruchomiona.
Jeśli nastawiona zostanie funkcja sprzeczna z uprzednio
wybraną inną funkcją, tylko jeden wybór będzie przyjęty.
Po upłynięciu wybranego opóźnienia migające
światełko sygnalizacyjne zgaśnie i rozpocznie się
zaprogramowany cykl prania.
5
Uruchomienie i Programy
Krótko mówiąc: jak nastawić program
PL
4. Nastawić temperaturę prania (zobacz str. 7).
5. Nastawić szybkość wirowania (zobacz str. 7).
6. Uruchomić program, przyciskając przycisk START/RESET.
Aby anulować program, należy trzymać przyciśnięty przycisk
START/RESET przez conajmniej 2 sekundy.
7. Po zakończeniu programu świateło sygnalizacyjne
WŁĄCZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI zacznie
migotać, co wskazuje, że można otworzyć drzwiczki.
Wyjąć bieliznę i pozostawić drzwiczki pralki uchylone,
aby bęben mógł wyschnąć. Wyłączyć pralkę,
przyciskając przycisk
.
1. Włączyć pralkę, przyciskając przycisk
. Wszystkie światełka
sygnalizacyjne zapalą się na kilka sekund, a następnie
zgasną, po czym zacznie migotać światełko sygnalizacyjne
WŁĄCZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI.
2. Włożyć bielinę do pralki, wsypać proszek i dodatki (patrz
str. 8) i zamknąć pokryzwę.
3. Nastawić żądany pożądany program przy pomocy pokrętła
PROGRAMÓW.
Tabela programów
Rodzaj tkaniny oraz
stopieñ zabrudzenia
Œrodek pior¹cy Œrodek
Opcja
Czas trwaProgr. Tempezmiêk- Wybielanie/ nia cyklu
ratura pranie Pranie czaj¹cy
Wybielacz (minuty)
wstêpne w³aœciwe
Opis cyklu prania
Standard
167
Pranie wstêpne, pranie
w³aœciwe, p³ukania, wirowania
poœrednie i koñcowe
Delikatne /
Tradycyjne
152
Pranie, p³ukania, wirowania
poœrednie i koñcowe
Delikatne /
Tradycyjne
Delikatne /
Tradycyjne
Delikatne /
Tradycyjne
150
140
Pranie, p³ukania, wirowania
poœrednie i koñcowe
Pranie, p³ukania, wirowania
poœrednie i koñcowe
Pranie, p³ukania, wirowania
poœrednie i koñcowe
•
Delikatne
80
Pranie, p³ukania, funkcja przeciw
gnieceniu lub delikatne wirowania
•
•
Delikatne
71
Pranie, p³ukania, funkcja przeciw
gnieceniu lub delikatne wirowania
40°C
•
•
Delikatne
71
6
40°C
•
•
50
7
30°C
•
•
52
Pranie, p³ukania, wirowania
poœrednie i koñcowe
Pranie, p³ukania, delikatne
wirowania
Pranie, p³ukania, funkcja przeciw
gnieceniu lub spust wody
Bawe³na: Bielizna bia³a i kolorowa, wytrzyma³a,
mocno zabrudzona
8
60°C
•
•
60
Pranie, p³ukania, wirowania
poœrednie i koñcowe
Bawe³na: Bielizna bia³a, s³abo zabrudzona oraz
kolorowa delikatna (koszule, bluzki itp.)
9
40°C
•
•
50
Pranie, p³ukania, wirowania
poœrednie i koñcowe
Syntetyki: Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej)
10
40°C
•
•
40
Pranie, p³ukania i delikatne
wirowania
Syntetyki: Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej)
11
30°C
•
•
30
Pranie, p³ukania i delikatne
wirowania
Buty sportowe
(MAKSYM. 2 pary.)
12
30°C
•
•
50
Pranie w zimnej wodzie (bez
œrodka pior¹cego), pranie,
p³ukania i delikatne wirowania
Tkaniny i ubrania sportowe
(Dresy, spodenki itp.)
13
30°C
•
•
63
Pranie, p³ukania, wirowania
poœrednie i koñcowe
Bawe³na: Bielizna bia³a silnie zabrudzona
(poœciel, obrusy itp.)
1
90°C
Bawe³na: Bielizna bia³a silnie zabrudzona
(poœciel, obrusy itp.)
2
Bawe³na: Bielizna bia³a i kolorowa, wytrzyma³a,
mocno zabrudzona
Bawe³na: Bielizna bia³a i kolorowa, delikatna,
mocno zabrudzona
Bawe³na: Bielizna bia³a, s³abo zabrudzona oraz
kolorowa delikatna (koszule, bluzki itp.)
•
•
•
90°C
•
•
2
60°C
•
•
2
40°C
•
•
3
40°C
•
•
Syntetyki: Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej)
4
60°C
•
Syntetyki: Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej)
4
40°C
Syntetyki: Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach
(wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej)
5
We³na
Ubrania i tkaniny wyj¹tkowo delikatne (firanki,
jedwab, wiskoza itp.)
99
Time 4 you
Sport
PROGRAMY CZEŒCIOWE
P³ukanie
•
Delikatne /
Tradycyjne
P³ukania i wirowania
Wirowanie
Spust wody i wirowania
Spust wody
Spust wody
Uwagi
-Przy programach 8 - 9 zaleca się, by załadowana bielizna nie przekraczała 3,5 kg.
-Przy programie 13 zaleca się, by ładunek nie przekraczał 2 kg.
-Opis funkcji przeciw gnieceniu się tkanin, zobacz Łatwiejsze prasowanie, na następnej stronie. Podane w tabeli dane mają
charakter przybliżony.
Program specjalny.
Dzienny 30’ (program 11 dla tkanin syntetycznych) przeznaczony jest do prania bielizny mało zabrudzonej w krótkim czasie:
trwa tylko 30 minut i pozwala dzięki temu na zaoszczędzenie energii i czasu.
Nastawiając program (11 o temperaturze 30°C) można razem wyprać różnego rodzaju tkaniny (z wyjątkiem wełny i jedwabiu),
przy maksymalnym załadunku do 3kg. Zalecamy stosowanie płynnego środka piorącego.
6
Potrzeby indywidualne
C
Nastawienie temperatury
Temperaturę prania nastawia się, obracając pokrętło TEMPERATURY (zobacz Tabelę programów na str. 6).
Temperaturę można zredukować, aż do prania w zimnej wodzie ( ).
PL
Nastawienie wirowania
Obracając pokrętło WIROWANIE, można nastawić szybkość odwirowywania dla wybranego programu.
Maksymalne szybkości przewidziane dla wybranych programów są następujące:
Programy
Maksymalna szybkość
Bawełna
1200 obrotów na minutę
Tkaniny syntetyczne
800 obrotów na minutę
Wełna
600 obrotów na minutę
Jedwab
no
Szybkość wirowania może zostać zmniejszona lub można wirowanie zupełnie wykluczyć przez przyciśnięcie przycisku
Pralka zapobiegnie automatycznie wykonaniu wirowania szybszego, niż maksymalne wirowanie przewidziane dla
wybranego programu.
.
! W celu unikniecia nadmiernych wibracji przed kazdym odwirowaniem pralka rozklada ciezar wsadu w sposób jednolity,
nastepuje to poprzez wykonywanie stalych obrotów kosza z predkoscia nieco wyzsza od obrotów podczas prania.
Kiedy jednak, niezaleznie od powtarzanych prób, wsad nie zostanie rozlozony równomiernie, maszyna wykona wirowanie
z predkoscia nizsza od zaprogramowanej.
W przypadku pojawienia sie nadmiernego niezrównowazenia maszyna bedzie próbowala rozlozyc wsad zamiast
odwirowywac.
Ewentualne próby zrównowazenia wsadu moga wydluzyc laczny czas trwania cyklu o maksimum 10 minut.
Funkcje
Różne funkcje, w jakie wyposażona jest pralka, pozwalają na osiągnięcie pożądanych rezultatów prania. Aby uaktywnić
poszczególne funkcje, należy postępować w następujący sposób:
1. przycisnąć odpowiadający pożądanej funkcji przycisk, zgodnie z poniższą tabelą;
2. zaświecenie się odpowiedniego przycisku oznacza, że funkcja jest aktywna.
Uwaga: Szybkie migotanie przycisku oznacza, że danej funkcji nie można nastawić przy wybranym programie.
Funkcje
Delay timer
(Timer opó Ÿniaj¹cy)
Efekt
Uwagi dotycz¹ce u¿ycia
Opcja aktywna przy
programach:
OpóŸnia uruchomienie urz¹dzenia a¿ do
9 godzin.
Przyciskaæ kilkakrotnie przycisk, a¿ do zaœwiecenia siê œwiate³ka
sygnalizacyjnego, odpowiadaj¹cego po¿¹danemu opóŸnieniu.
Po pi¹tym przyciœniêciu przycisk funkcyjny siê dezaktywuje.
Uwaga: Po przyciœniêciu przycisku Start/Reset, mo¿na zmieniæ
nastawione opóŸnienie tylko zmniejszaj¹c je.
Wszystkie
Nale¿y pamiêtaæ o dodaniu wybielacza do dodatkowego pojemnika 4
Cykl wybielania pomocny przy usuwaniu (zobacz str. 8).
Funkcji tej nie mo¿na nastawiæ razem z funkcj¹ £ATWIEJSZE PRASOWANIE.
wytrzyma³ych plam.
2, 3, 4, 5,
P³ukania.
Wybielanie
Zmniejsza gniecenie
siê tkanin, u³atwiaj¹c
prasowanie.
Po nastawieniu tej funkcji programy 4, 5, 7, zatrzymaj¹ siê z bielizn¹
namoczon¹ w wodzie (Funkcja zapobiegaj¹ca gnieceniu), a zacznie
migotaæ œwiate³ko sygnalizacyjne fazy
P³ukania:
- aby zakoñczyæ cykl prania, nale¿y przycisn¹æ przycisk
START/RESET;
- aby wykonaæ tylko opró¿nienie z wody, ustawiæ pokrêt³o
na odpowiednim symbolu
i przycisn¹æ przycisk
START/RESET.
Funkcji tej nie mo¿na nastawiæ razem z funkcj¹ WYBIELANIE.
3, 4, 5, 7, 8,
9, 10
P³ukania
Zwiêksza skutecznoœæ p³ukania.
Zaleca siê stosowanie tej opcji przy pralce za³adowanej do pe³na lub
przy du¿ej iloœci u¿ytego œrodka pior¹cego.
1, 2, 3, 4,
5, 8, 9, 10, 12
P³ukania.
£atwiejsze
prasowanie
P³ukanie
dodatkowe
7
Środki piorące i bielizna
PL
Szufladka na środki piorące
zanieczyszczania środowiska.
Dobre rezultaty prania
zależą również od
właściwego dozowania
środka piorącego:
wsypując go za dużo,
wcale nie poprawia
się wydajności prania,
lecz przyczynia się do
odkładania się nalotów
na wewnętrznych
cześciach pralki i do
Wysunąć szufladkę i wsypać do niej środki piorące i
dodatkowe w następujący sposób
przegródka 1: Środek piorący do prania wstępnego (w
proszku)
przegródka 2: Środek piorący
(w proszku lub w płynie)
Środek piorący w płynie należy włożyć bezpośrednio do
bębna z zastosowaniem odpowiedniej kulki dozującej.
! Nie używać środków do prania ręcznego, ponieważ
tworzą za dużo piany.
przegródka 3: Środki dodatkowe (zmiękczające, itp.)
Kiedy wlewa się środek zmiękczający do przegródki 3, to
należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć oznaczonego
poziomu “max”.
Środek zmiękczający jest automatycznie dodawany do
wody podczas ostatniego płukania. Na zakończenie
tego programu prania w przegródce 3 pozostaje reszta
wody. Służy ona dla skoncentrowanych środków
zmiękczających, to znaczy do ich rozprowadzenia z wodą.
Jeśliby w przegródce 3 pozostało więcej wody niż zwykle,
oznacza to, że urządzenie dozujące jest zatkane. Jak je
wyczyścić patrz strona 10.
przegródka 4: Wybielacz
Cykl wybielania
Tradycyjnego wybielacza używa się do białych tkanin
wytrzymałych, delikatnego - do tkanin kolorowych,
syntetycznych i do wełny.
Przy wlewaniu wybielacza nie należy przekroczyć
poziomu „max” wskazanego na środkowej ośce (zobacz
rysunek).
Aby wykonać tylko fazę wybielania, należy wlać wybielacz
do 4 przegródki, nastawić program Płukania
marchia
wcisnąć przycisk – Funkcja Wybielanie
.
8
Przygotowanie bielizny
• Podzielić bieliznę do prania według:
- rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce.
- kolorów: oddzielić bieliznę kolorową od białej.
• Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
• Nie przekraczać wskazanego ciężaru bielizny
suchej:
Tkaniny wytrzymałe: max 5 kg
Tkaniny syntetyczne: max 2,5 kg
Tkaniny delikatne: max 2 kg
Wełna: max 1 kg
Ile waży bielizna?
1 prześcieradło 400-500 gr.
1 powłoczka na poduszkę 150-200 gr.
1 obrus 400-500 gr.
1 szlafrok 900-1.200 gr.
1 ręcznik 150-250 gr.
Tkaniny wymagające szczególnej dbałości
Firanki: włożyć je złożone do poszewki lub do
siatkowatego worka. Prać same, nie przekraczając
połowy załadunku. Stosować program 7, który
automatycznie wyklucza wirowanie.
Poduszki i kurtki: Jeśli wypełnione są one pierzem
gęsim lub kaczym, można je prać w pralce. Wywrócić
na lewą stronę i załadować nie więcej niż 2-3 kg;
powtórzyć płukania jeden lub dwa razy i stosować
delikatne odwirowanie.
Tenisówki: oczyścić z błota. Można je prać razem z
dżinsami i bielizną wytrzymałą, lecz nie białą.
Wełna: Aby uzyskać dobre rezultaty prania, należy
stosować specjalny środek piorący i nie przekraczać 1
kg załadunku.
Zalecenia i środki ostrożności
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Podajemy
Wam poniższe zalecenia, mając na względzie Wasze
bezpieczeństwo, i powinnieście je uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Pralki powinny używać wyłącznie osoby dorosłe i w sposób
zgodny z podanymi w niniejszej książeczce instrukcjami.
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej oraz nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że używają
go pod nadzorem lub po otrzymaniu wskazówek od osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować,
aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Nie dotykać pralki, stojąc przy niej boso lub mając ręce
czy stopy mokre lub wilgotne.
• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel,
lecz trzymając za wtyczkę.
• Nie otwierać szufladki na środki piorące w trakcie prania.
• Nie dotykać usuwanej wody, gdyż może być ona bardzo
gorąca.
Zuzyte urzadzenia musza byc osobno zbierane i
sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania
oraz ponownego przetworzenia pewnych
komponentów i materialów. Pozwala to
ograniczyc zanieczyszczenie srodowiska i
pozytywnie wplywa na ludzkie zdrowie.
Przekreslony symbol „kosza” umieszczony na
produkcie przypomina klientowi o obowiazku
specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktować się z władzami
lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania
informacji dotyczących postępowania z ich
zużytymi urządzeniami gospodarstwa domowego.
PL
• Pozbycie się starej pralki:
przed oddaniem jej na złom należy ją uniezdatnić
do użytku odcinając kabel elektryczny i wyjmując
drzwiczki.
Oszczędność i ochrona środowiska
Technologia w służbie środowiska
Jeśli przez okrągłe drzwiczki pralki widać w czasie prania mało
wody, to dlatego, że przy nowej technologii Indesit wystarcza
mniej niż połowa wody do uzyskania maksymalnych
rezultatów prania: został w ten sposób osiągnięty jeden
z celów ochrony środowiska.
Oszczędność środka piorącego, wody, energii i czasu
• W żadnym wypadku nie otwierać drzwiczek pralki na
siłę: mógłby bowiem ulec uszkodzeniu mechanizm
zabezpieczający drzwiczki przed przypadkowym
otworzeniem.
• Aby nie trwonić zasobów, należy używać pralki
załadowanej do pełna. Jedno załadowane do pełna
pranie, zamiast dwóch załadowanych do połowy,
pozwala na zaoszczędzenie aż do 50% energii.
• W razie usterek nie należy w żadnym wypadku próbować
dostać się do wewnętrznych części pralki, próbując
samemu ją naprawiać.
• Pranie wstępne konieczne jest tylko w przypadku
bielizny bardo brudnej. Unikanie prania wstępnego
pozwala na zaoszczędzenie środka piorącego; czasu,
wody oraz od 5 do 15% energii.
• Skontrolować zawsze, by dzieci nie zbliżały się do
pracującej pralki.
• W czasie prania okrągłe drzwiczki pralki rozgrzewają się.
• Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to
robić bardzo ostrożnie w kilka osób. Nigdy nie należy
tego robić samemu, gdyż pralka jest bardzo ciężka.
• Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest pusty.
Usuwanie odpadów
• Pozbycie się materiałów opakowania:
stosować się do lokalnych przepisów; w ten sposób
opakowanie będzie mogło zostać ponownie
wykorzystane.
• Pozbywanie sie starych urzadzen elektrycznych.
Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotyczaca
Zuzytych Elektrycznych i Elektronicznych
Urzadzen (WEEE) zaklada zakaz pozbywania sie
starych urzadzen domowego uzytku jako
nieposortowanych smieci komunalnych.
• Wywabiając plamy odplamiaczem i pozostawiając
bieliznę namoczoną w wodzie przed praniem, można
zredukować temperaturę prania. Stosując program
60°C zamiast 90°C lub program 40°C zamiast 60°C,
można zaoszczędzić aż do 50% energii.
• Dokładne dozowanie środka piorącego w zależności
od twardości wody, stopnia zabrudzenia i ilości
bielizny pozwala uniknąć jego trwonienia i wychodzi na
korzyść środowisku: środki piorące, mimo że ulegają
biodegradacji, zawsze zawierają jednak składniki, które
zakłócają środowisko naturalne. Należy również unikać,
gdy jest to możliwe, środka zmiękczającego.
• Dokonując prania późnym popołudniem i wieczorem, aż do
wczesnych godzin rannych, przyczynia się do zmniejszenia
obciążenia energetycznego elektrowni.
Opcja Delay Timer (zobacz str. 7) pomaga przy takim
zaprogramowaniu prania w czasie.
• Jeśli bielizna ma być wyszuszona w suszarce,
należy wybrać wysoką szybkość odwirowania.
Dobrze odwirowana z wody bielizna pozwala na
zaoszczędzenie czasu i energii przy suszeniu.
9
Konserwacja
PL
Wyłączenie wody i prądu elektrycznego
• Zamknąć kurek dopływu wody po każdym praniu.
Zmniejsza się w ten sposób zużycie instalacji
hydraulicznej pralki oraz niebezpieczeństwo
przecieków.
• Wyjąć wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do
czyszczenia pralki oraz czynności konserwacyjnych.
Aby odzyskać ewentualne przedmioty, które upadły do
wstępnej komory:
1. Odczepić dolny
cokół w przedniej
części pralki pociągając
rękoma jej boczne
końce (patrz rysunek);
2. odkręcić przykrywkę,
obracając ją w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara
(zobacz rysunek): fakt,
że wypłynie trochę
wody, jest zjawiskiem
normalnym;
Czyszczenie pralki
Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki należy
myć wilgotną ściereczką zmoczoną w wodzie z mydłem.
Nie stosować rozpuszczalników ani ostrych i ściernych
środków czyszczących.
Czyszczenie szufladki na środki piorące
Wysunąć szufladkę, unosząc ją lekko ku górze i wyciągając
na zewnątrz (zobacz rysunek).
Wypłukać ją pod bieżącą wodą. Czynność tę należy
powtarzać stosunkowo często.
Czyszczenie drzwiczek i bębna
• Należy zawsze pozostawiać uchylone drzwiczki pralki,
aby zapobiec tworzeniu się przykrych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę samooczyszczającą, która
nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Może się jednak
zdarzyć, że małe przedmioty (monety, guziki) wpadną do
przedsionka ochronnego pompy, znajdującego się w jej
dolnej części.
! Upewnić się, by cykl prania był zakończony i by wtyczka
była wyjęta z gniazdka.
3. dokładnie wyczyścić
wnętrze;
4. ponownie przykręcić
przykrywkę;
5. ponownie
przymocować panel,
pamiętając o wsunięciu
zaczepów w odpowiednie otwory przed dopchnięciem
go do urządzenia.
Kontrola rury doprowadzania wody
Przynajmniej raz do roku należy skontrolować rurę
doprowadzania wody. Jeśli widoczne są na niej rysy
i pęknięcia, należy ją wymienić: w trakcie prania
duże ciśnienie może bowiem spowodować jej nagłe
rozerwanie się.
! Nigdy nie instalować rur używanych.
Jak czyścić szufladkę środków piorących
Wymontowanie:
Czyszczenie:
Rys. 1
Rys. 2
Lekko przycisnąć duży
przycisk w przedniej części
szufladki środków piorących i
pociągnąć ją do góry (Rys.1).
10
Wymyć. szufladkę pod bieżącą wodą (Rys.3), pomagając
sobie starą szczoteczką do zębów i po wyjęciu pary
syfonków znajdujących się w górnej części przegródek 1 i
2 (Rys.4), sprawdzić, czy nie są one zatkane i wypłukać je.
Rys. 3
Ponowne zamontowanie:
Po włożeniu pary syfon-ków,
wstaw szufladkę na swoje
miejsce, zaczepia jąc ją
(Rys. 4, 2, 1).
Rys. 4
Anomalie i środki zaradcze
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Zanim wezwie się Serwis Techniczny (zobacz str. 12) należy sprawdzić, czy problemu
tego nie da się łatwo rozwiązać samemu, pomagając sobie poniższym wykazem.
PL
Nieprawidłowości w działaniu:
Możliwe przyczyny/Porady:
Pralka się nie włącza.
• Wtyczka nie jest włączona do gniazdka, lub jest wsunięta niedostatecznie, tak
że nie ma kontaktu.
• W domu brak jest prądu.
Cykl prania nie zaczyna się.
•
•
•
•
•
Drzwiczki nie są dobrze zamknięte (lampka Pokrywka Zablokowana miga).
Nie został przyciśnięty przycisk
.
Nie został przyciśnięty przycisk START/RESET.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
Nastawione zostało opóźnione uruchomienie (Delay Timer, zobacz str. 7).
Pralka nie pobiera wody.
•
•
•
•
•
•
Rura pobierania wody nie jest podłączona do kurka.
Rura jest zgięta.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
W domu brak jest wody.
Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
Nie został przyciśnięty przycisk START/RESET.
Pralka pobiera i usuwa wodę bez
przerwy.
• Rura usuwania wody nie została zainstalowana na wysokości od 65 do 100 cm
od podłogi (zobacz str. 3).
• Końcówka rury usuwania wody jest zanurzona w wodzie (zobacz str. 3).
• Usuwanie wody bezpośrednio w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Jeśli po skontrolowaniu tych pozycji nieprawidłowość nadal się utrzymuje, należy
zamknąć kurek dopływu wody, wyłączyć pralkę i wezwać Serwis Techniczny.
Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może zaistnieć
efekt “syfonu”, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodę. W celu
wyeliminowania tej niedogodności w handlu dostępne są specjalne zawory.
Pralka nie usuwa wody i nie
odwirowuje.
• Program nie przewiduje usuwania wody: przy niektórych programach należy
Pralka mocno wibruje w fazie
odwirowywania.
• Bęben, w chwili instalacji pralki, nie został odpowiednio odblokowany (zobacz
str. 2).
• Pralka nie jest ustawiona dokładnie w poziomie (zobacz str. 2).
• Pralka jest wciśnięta między meble i ścianę (zobacz str. 2).
Z pralki wycieka woda.
• Rura doprowadzania wody nie jest dobrze przykręcona (zobacz str. 2).
• Szufladka na środki piorące jest zatkana (aby ją oczyścić, zobacz str. 10).
• Rura usuwania wody nie jest dobrze przymocowana (zobacz str. 3).
Wskaźnik WŁĄCZENIE/
ZABLOKOWANE DRZWICZKI
zacznie szybko migotać razem
z conajmniej jednym innym
światełkiem sygnalizacyjnym.
• Wyłączyć maszynę i wyjąc wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty,
Tworzy się zbyt wiele piany.
• Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu
musi być napisane: “do pralek”, “do prania ręcznego i pralek” lub podobne).
• Użyto za dużo środka piorącego.
uruchomić je manualnie (zobacz str. 6).
• Została nastawiona funkcja Łatwiejsze prasowanie: aby zakończyć program,
należy przycisnąć przycisk START/RESET (zobacz str. 7).
• Rura usuwania wody jest zgięta (zobacz str. 3).
• Rura usuwania wody jest zatkana.
następnie włączyć ponownie.
Jeśli niedogodność nie ustępuje wezwać Serwis.
11
Serwis Techniczny
195083468.00
02/2010 - Xerox Fabriano
PL
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samemu (zobacz str. 11);
• Ponownie nastawić program i sprawdzić, czy problem został rozwiązany;
• W przypadku negatywnym skontaktować się z upoważnionym ośrodkiem Serwisu Technicznego pod numerem
podanym na karcie gwarancyjnej.
! Nigdy nie zwracać się do nieupoważnionych techników.
Należy podać:
• rodzaj defektu;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na przymocowanej z tyłu pralki tabliczce znamionowej.
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising