Whirlpool | AQC9 4F5 T/Z1 (EU) | Instruction for Use | Whirlpool AQC9 4F5 T/Z1 (EU) instrukcja

Whirlpool AQC9 4F5 T/Z1 (EU) instrukcja
Instrukcja obsługi
SUSZARKA
Spis treści
PL
Ważne informacje, 2-3
PL
Polski,1
CZ
Český,19
SK
Slovenský,37
Instalacja, 4
Gdzie zainstalować suszarkę
Wentylacja
Wypuszczanie wody
HU
Magyar,55
Podłączenie elektryczne
Poziomowanie suszarki
Informacje wstępne
Opis suszarki, 5
Otwieranie drzwiczek
Cechy
Pulpit sterowania
Ekran, 6
Uruchomienie i programy, 7-12
AQUALTIS
Wybór programu
Programy Specjalne
Tabela programów
Polecenia
AQC9 4F5
Pranie, 13-14
Podział bielizny
Etykietki opisujące sposób konserwacji
Tkaniny wymagające szczególnego traktowania
Czas suszenia
Ostrzeżenia i sugestie, 15
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Oszczędność energetyczna i ochrona środowiska
Utrzymanie i konserwacja, 16
!
Symbol ten przypomina o konieczności przeczytania tej
instrukcji obslugi.
! Należy zachować niniejszą instrukcję, aby w razie potrzeby móc
z niej skorzystać. Instrukcja powinna znajdować się zawsze w
pobliżu suszarki, w przypadku, gdy urządzenie będzie sprzedane
lub odstąpione innym osobom należy pamiętać, aby przekazać im
instrukcję, w ten sposób nowi właściciele będą mogli zapoznać się z
ostrzeżeniami i sugestiami związanymi z używaniem suszarki.
Przerwa w zasilaniu elektrycznym
Czyszczenie filtra po każdym cyklu
Kontrola bębna po każdym cyklu
Opróżnianie zbiornika na wodę po każdym cyklu
Czyszczenia filtra pompy ciepła
Czyszczenie suszarki
Problemy i ich rozwiązanie, 17
Serwis Techniczny, 18
Utylizacja
! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi: Na następnych
stronach znajdują się ważne informacje dotyczące instalacji i
pożyteczne sugestie dotyczące działania urządzenia.
1
Ważne informacje
PL
Aby zapewnić skuteczne działanie suszarki
kondensacyjnej, należy przestrzegać podanego
poniżej schematu regularnej konserwacji:
Filtr na kłaczki kurzu – po każdym cyklu suszenia
KONIECZNE JEST usunięcie kłaczków, które pozostają
na filtrze.
Zaniechanie czyszczenia filtra po każdym cyklu
suszenia wpływa na wydajność pracy suszarki,
która potrzebuje więcej czasu na suszenie i, w
konsekwencji, zużywa więcej energii podczas
suszenia.
Zbiornik na wodę – Należy opróżniać zbiornik na wodę
po każdym cyklu suszenia.
Faza 1
Otworzyć drzwiczki suszarki.
2
Faza 2
Wyjąć filtr (używając dwóch
palców)
Faza 3
Otworzyć filtr odblokowując
zacisk.
Faza 4
Usunąć ewentualne meszki z
wewnętrznej powierzchni siatki
filtra.
Faza 1
Pociągnąć do siebie zbiornik na
wodę i wyciągnąć go całkowicie
z suszarki.
Faza 2
Wylać wodę ze zbiornika.
Faza 3
Zainstalować zbiornik na wodę
upewniając się, że został w
całości umieszczony w osłonie.
Nieopróżnianie zbiornika na wodę może spowodować:
- Zatrzymanie ogrzewania maszyny, (wsad może być
jeszcze wilgotny pod koniec cyklu suszenia).
- mruganie wskaźnika „Wylać wodę”, w celu
poinformowania, że zbiornik jest pełny.
! Wskaźnik „Wylać
wodę” świeci nadal, aby
przypomnieć, że należy
opróżnić zbiornik na wodę na
początku każdego programu.
Faza 5
Zainstalować filtr – nigdy nie
uruchamiać suszarki bez filtra w
prawidłowej pozycji.
Ładowanie systemu zbierania wody
Gdy suszarka jest nowa zbiornik na wodę nie
przyjmuje wody, dopóki system nie będzie załadowany.
Operacja ta może trwać 1 lub 2 cykle suszenia. Gdy
system jest załadowany, może zbierać wodę z każdego
cyklu.
2
Filtr pompy ciepła - Dla zapewnienia jego
prawidłowego działania, należy czyścić filtr co pięć
cykli suszenia.
PL
Faza 1
Otworzyć pokrywę pompy
ciepła.
- złapać za uchwyt i
pociągnąć go do siebie.
Faza 2
Wyjąć zespół filtra
obracając 4 zatrzaski i
ustawiając je w położeniu
pionowym, następnie
pociągnąć filtr do siebie.
(W filtrze może znajdować
się woda, jest to normalne
zjawisko).
Faza 3
Rozdzielić dwie części
filtra, usunąć osady
włókien znajdujące się
na wewnętrznej stronie
siateczki filtra.
Wyczyścić uszczelkę filtra.
Ponownie złożyć obie
części.
Faza 4
Włożyć filtr na swoje miejsce - upewnić się, że zespół filtr
jest prawidłowo wsunięty, obrócić 4 zatrzaski ustawiając je
w położeniu poziomym.
Nieprzeprowadzanie czyszczenia filtra pompy ciepła
zmniejsza wydajność suszenia i może uszkodzić
suszarkę.
W celu oprawienia wydajności suszenia zaleca się
czyszczenie filtra pompy ciepła po każdym cyklu
suszenia.
3
Instalacja
Gdzie zainstalować suszarkę
10 mm
• Płomienie mogą uszkodzić
suszarkę, powinna być zatem zainstalowana daleko od
kuchenek gazowych, pieców,
grzejników lub płyt grzewczych.
W celu zapewnienia optymalnego działania, suszarka powinna
15 mm
15 mm
być instalowana w temperaturze pokojowej od 20 do 23°C.
Suszarka będzie działać w
temperaturze od 14 do 30°C.
Jeśli urządzenie musi być zainstalowane pod półką roboczą,
konieczne jest pozostawienie odległości 10 mm między
górną płytą urządzenia i innymi przedmiotami znajdującymi
się nad nim oraz przestrzeni 15 mm między bokami
urządzenia i ścianami lub sprzętem znajdującym się obok.
W ten sposób zapewniony jest wystarczający obieg powietrza.
Wentylacja
• Gdy suszarka pracuje, należy zapewnić wystarczającą
wentylację. Należy upewnić się, że suszarka jest umieszczona w pomieszczeniu, które nie jest wilgotne i jest
wyposażone w odpowiedni obieg powietrza. Strumień
powietrza wokół suszarki ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia kondensacji wody produkowanej podczas prania;
suszarka nie działa prawidłowo, jeśli umieszczona jest w
zamkniętej przestrzeni lub wewnątrz mebla.
! Jeśli suszarka jest używana w małym lub zimnym pomieszczeniu, możliwe jest, że powstaną skropliny.
! Odradza się instalowanie suszarki w szafie. Urządzenie
nie może być instalowane za drzwiami zamykanymi na
klucz, drzwiami przesuwnymi lub drzwiami z czopem zawiasu znajdującym się po stronie przeciwnej w stosunku do
drzwiczek suszarki.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazda należy sprawdzić
następujące elementy:
• Upewnić się, że ręce są suche.
• Gniazdko musi posiadać uziemienie.
• Gniazdko musi wytrzymać maksymalną moc przewidzianą
dla urządzenia, wskazaną na tabliczce z danymi
dotyczącymi pracy suszarki (zobacz Opis suszarki).
• Moc zasilania musi zawierać się w wartościach podanych
na tabliczce dotyczącej pracy suszarki (zobacz Opis suszarki).
• Gniazdko musi odpowiadać rodzajowi wtyczki suszarki. Jeśli nie pasuje, należy wymienić albo gniazdko, albo
wtyczkę.
! Nie należy używać przedłużaczy.
! Suszarka nie może być zainstalowana na zewnątrz, nawet
w osłoniętych miejscach. Wystawianie tego urządzenie na
deszcz lub ulewę może okazać się bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu suszarki kabel elektryczny i wtyczka
muszą być w zasięgu ręki.
! Kabel elektryczny nie może być pogięty ani zgnieciony.
!Jeśli wtyczka, która ma być wymieniona, jest wbudowana,
konieczne jest jej zutylizowanie. NIE należy zostawiać jej
tam, gdzie może zostać włożona do gniazdka ! spowodować
porażenia elektryczne.
! Kabel elektryczny musi być okresowo sprawdzany i wymieniany na odpowiedni kabel dla suszarki, może być instalowany wyłącznie przez autoryzowanych techników (zobacz
Obsługa Techniczna). Nowe kable elektryczne lub dłuższe
kable dostarczane są przez autoryzowanych sprzedawców
za dodatkową opłatą.
! Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych zasad.
! W przypadku wątpliwości co do powyższych informacji
należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Poziomowanie suszarki
Wypuszczanie wody
Aby suszarka pracowała prawidłowo, należy ją
wypoziomować.
! Odpływ musi znajdować się 1 metr niżej w stosunku do
Po zainstalowaniu suszarki w wyznaczonym miejscu, należy
sprawdzić wypoziomowanie jej lewej i prawej strony, a
następnie przodu z tyłem.
Jeśli suszarka nie jest wypoziomowana, należy wyregulować
nóżki obniżając je lub podwyższając tak, aby osiągnąć
wypoziomowane położenie.
Jeśli urządzenie jest umieszczone blisko rury spustowej, możliwe jest, aby skondensowana woda spływała
bezpośrednio do niej, bez używania zbiornika na wodę.
W podobnym przypadku nie jest konieczne opróżnianie
zbiornika na wodę po każdym cyklu. Jeśli suszarka jest
umieszczona nad lub obok pralki, urządzenia te mogą mieć
ten sam odpływ. Wystarczy odłączyć rurę pokazaną na
rysunku A i podłączyć ją do odpływu. Jeśli odpływ znajduje
się w odległości większej od długości rury, można kupić i
podłączyć rurę, która do niego dosięgnie, mającą tę samą
średnicę i potrzebną długość. Aby zainstalować nową rurę,
wystarczy wymienić istniejącą, tak jak pokazano to na rysunku, B umieszczając ją w tej samej pozycji.
dna suszarki.
! Po zainstalowaniu suszarki należy się upewnić, że rura
odpływowa nie jest zgięta ani skrzywiona.
2
2
Rys. A
4
Informacje wstępne
Gdy suszarka będzie zainstalowana, przed jej podłączeniem
należy wyczyścić wnętrze bębna i usunąć bród, który mógł
się zgromadzić podczas transportu.
UWAGA: przed rozpoczęciem użytkowania suszarki,
należy się upewnić, że znajdowała się ona w położeniu
pionowym przez co najmniej 6 godzin.
H<1m
PL
Rys. B
Opis suszarki
Otwieranie drzwiczek
Cechy
Tabliczka z danymi
dotyczącymi pracy
urządzenia
Pociągnąć
za uchwyt
Model i
numer serii
PL
Zbiornik na wodę
Filtr
Kratka wlotu
powietrza
Pompa
ciepła
(otwarta
pokrywa)
Regulowane
nóżki
Pulpit sterowania
Kontrolka EKO
Przycisk i
kontrolka On/Off
Przyciski i kontrolki
Opcji
Uchwyt pokrywy pompy
ciepła
(pociągnąć w celu otwarcia)
Kontrolka
Przycisk i kontrolka Zaawansowanie
Start / Pause
programu
Ekran
Pokrętło
Programy
Suszenie
automatyczne
Przycisk i kontrolka
Blokada –
Kontrolka
Kontrolka Opróżnij zabezpieczenie
Suszenie Opóźniony Oczyść Filtr Pojemnik Na Wodę/ przed dziećmi
Pompy ciepła Oczyść Filtr
czasowe
start
Przycisk/światło
On/Off, naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku przez dłużej niż 3 sekundy podczas pracy suszarki spowoduje wyłączenie urządzenia.Kontrolka sygnalizuje,
że suszarka działa i jest gotowa do wyboru programu.
Pokrętło Programy pozwala ustawić program: kręcić, aż
wskaźnik znajdzie się na wybranym programie (zobacz
Uruchamianie i programy).
Przyciski/kontrolki Opcja pozwalają na wybór opcji
dostępnych dla wybranego programu. Kontrolki włączają
się, aby wskazać, że opcja została wybrana (zobacz Uruchamianie i programy).
Ekran posiada trzy sekcje: Suszenie automatyczne = poziom
suszenia, Suszenie czasowe = czas suszenia i Pozostały
czas / Opóźniony start, każda posiada odpowiadającą jej
kontrolkę wyboru (zobacz ekran).
Przycisk START/PAUSE z kontrolką sygnalizującą : kiedy
zielona kontrolka pulsuje powoli, należy nacisnąć przycisk
w celu uruchomienia programu. Gdy cykl jest uruchomiony,
kontrolka jest cały czas zapalona. Aby zatrzymać program,
należy ponownie nacisnąć na przycisk. Kontrolka staje się
pomarańczowa i zaczyna ponownie pulsować.
Aby uruchomić program w miejscu, w którym był zatrzymany, należy ponownie nacisnąć na przycisk (zobacz
Uruchamianie i programy). Jeśli została wybrana funkcja
Bez Zagnieceń zapobiegania, po zakończeniu cyklu
kontrolka pulsuje bursztynowym światłem. Kontrolki
informujące o przebiegu programu zapalają się w celu poin-
formowania o poszczególnych fazach trwającego programu
(zobacz Uruchomienie i programy).
Kontrolka wypuścić wodę „H2O” informuje, że należy
opróżnić pojemnik z wodą. Kontrolka gaśnie kilka sekund
po ponownym umieszczeniu pustego zbiornika na wodę.
Aby te czynności miały miejsce, suszarka musi cały czas
działać (zobacz Polecenia).
Uwaga: jeśli zbiornik na wodę jest pełny na ekranie
wyświetli się „H2O” a kontrolka
będzie pulsować, ogrzewanie zostanie wyłączone a ubrania nie będą suszone.
Kontrolka
Opróżnij Pojemnik Na Wodę/Oczyść Filtr przed każdym programem należy pamiętać, że bardzo ważne
jest wyczyszczenie filtra i opróżnienie zbiornika na wodę
przed użyciem suszarki (zobacz Utrzymanie i konserwacja).
Kontrolka Oczyść Filtr Pompy Ciepła
sygnalizuje, że
konieczne jest wyczyszczenie filtra w regularnych odstępach
czasu. (zobacz Utrzymanie i Konserwacja).
Kontrolka/przycisk
Blokada przed dziećmi Nacisnąć
ten przycisk po wybraniu programu i opcji. W ten sposób
zmiana ustawień programu nie będzie możliwa.
Gdy kontrolka jest włączona, inne przyciski i pokrętło
programów nie są aktywne. Aby wyłączyć blokadę, należy
nacisnąć przycisk. Kontrolka wyłączy się.
Kontrolka ECO: kontrolka ta jest włączona, gdy wybiera się
opcje oszczędzania energii (zobacz Polecenia).
5
Ekran
PL
Ekran posiada trzy sekcje, każda z odpowiednim przyciskiem.
Suszenie automatyczne
Po wyborze programu posiadającego opcję Suszenie automatyczne, należy nacisnąć kilka razy przycisk,
aż wyświetli się żądany poziom automatycznego suszenia. Jeśli opcja automatycznego suszenia nie jest
dostępna, ekran pulsuje i wydaje trzy sygnały dźwiękowe.
! Niektóre programy suszenia nie są zgodne z wszystkimi poziomami automatycznego suszenia.
Dostępne poziomy suszenia
Wilgotne: poziom najdelikatniejszy, dzięki któremu odzież nie kapie. Najlepszy w przypadku prania
ręcznego, pozwala na rozwieszenie bielizny, jeśli nie pragnie się wysuszyć jej całkowicie w suszarce. e.
Do Prasowana: bardzo delikatne suszenie, z najwyższą zawartością pozostałej wilgoci. Użyteczny do
prasowania odzieży po wysuszeniu.
Na Wieszak plus: status suszenia w celu rozwieszania delikatnych tkanin (np. zasłon).
Na Wieszak: poziom suszenia, który pozwala na powieszenie odzieży.
Do Szafy delikatnych: do delikatnych tkanin, które będą złożone i umieszczone w szafie
Do Szafy: odzieży jest w pełni sucha i gotowa do złożenia i umieszczenia w szafie.
Extra Suche: używany do ubrania odzieży natychmiast po zakończeniu cyklu.
Suszenie czasowe
Po wybraniu programu z opcją suszenia czasowego, w celu nastawienia czasu suszenia należy nacisnąć
przycisk Czas. Po każdym naciśnięciu tego przycisku na ekranie wyświetlone zostaje wybrany czas
suszenia (zobacz Uruchamianie i programy). Po każdym naciśnięciu nastawiony czas zmniejsza się
220, 180, 150, 120, 90, 60, 40 i powtórzenie. Jeśli opcja czasowego suszenia nie jest dostępna, wyświetlacz
pulsuje i wydaje trzy sygnały dźwiękowe. Po rozpoczęciu programu wybrany czas pozostaje wyświetlony i w
razie konieczności może być zmieniony podczas działania programu.
! Możliwy jest wybór poziomu automatycznego suszenia lub czasu suszenia.
Opóźniony start
Po wybraniu programu posiadającego opcję opóźnionego startu możliwe jest wybranie trwania opóźnionego
startu.
Każde naciśnięcie przycisku opóźnionego startu
pozwala na zwiększenie nastawionego opóźnienia o okres
1 godziny od “1h” do „24h”, następnie „OFF” i po pięciu sekundach opóźnienie jest skasowane.
W przypadku opóźnienia wynoszącego 10 godzin i dłuższego na ekranie wyświetlane jest odliczanie czasu
w godzinach do 10 godzin, następnie „9:59” i odliczanie w minutach. W przypadku opóźnienia wynoszącego
9 godzin i krótszego na ekranie wyświetlane są godziny i minuty, następnie odliczanie w minutach dla całego
opóźnienia.
Po naciśnięciu przycisku Start/Pause
możliwa jest zmiana lub skasowanie czasu opóźnienia.
Gdy czas opóźnienia kończy się, symbol
gaśnie i wyświetlany jest Pozostały czas.
Jeśli wybrano suszenie czasowe, podczas programowania na ekranie wyświetlone zostanie trwanie suszenia
wyłącznie na głównym ekranie suszenia czasowego. Po naciśnięciu przycisku startu włącza się ekran czasu
urządzenia. Można na nim wyświetlić odliczanie trwania programu.
Pozostały czas
Jeśli ikona opóźnienia
jest zgaszona, wyświetlony czas to Pozostały czas działającego programu.
Gdy wybrane zostaną programy czasowe, wyświetlony czas podczas cyklu to faktyczny pozostały czas.
Gdy wybrany zostanie program automatyczny, wyświetlony czas to przybliżony pozostały czasu.
Gdy program jest wybrany, na ekranie wyświetlony jest czas potrzebny do wysuszenia pełnego wsadu. Po
około 10 minutach urządzenie kontrolujące oblicza w przybliżeniu najodpowiedniejszy czas cyklu.
Pozostały czas jest wyświetlany w godzinach i minutach a odliczanie jest zmieniane z minuty na minutę.
Dwa punkty między wyświetlonymi na ekranie godzinami i minutami migają, aby pokazać, że odliczanie jest
uruchomione.
Na ekranie są także wyświetlane ewentualne problemy suszarki. W podobnym przypadku na ekranie
wyświetlona jest litera F, po której następuje kod błędu i cztery kontrolki opcji oraz kontrolka pauzy pulsują w
kolorze pomarańczowym(zobacz Problemy i rozwiązania).
6
Uruchomienie i programy
Wybór programu
1. Włożyć wtyczkę suszarki do gniazda elektrycznego.
2. Wybrać odpowiedni rodzaj prania (zobacz Pranie).
3. Otworzyć drzwiczki i upewnić się, że filtr jest czysty i znajduje się na miejscu i że zbiornik na wodę jest pusty oraz
odpowiednio umieszczony (zobacz Konserwacja).
4. Wypełnić urządzenie uważając, żeby nic nie utknęło między
drzwiczkami i uszczelnieniem. Zamknąć drzwiczki.
5. Jeśli kontrolka ON/OFF nie jest włączona nacisnąć
odpowiedni przycisk .
6. Nacisnąć przycisk wyboru Programów odpowiadający
rodzajowi tkaniny, która ma być suszona, kontrolując tabele
programów(zobacz Programy) i wskazówki dla każdego rodzaju tkaniny (zobacz Bielizna).
7. Jeśli są dostępne należy wybrać opcje Suszenia automatycznego
lub Suszenia czasowego
naciskając na
odpowiedni przycisk, aż do uzyskania żądanego poziomu lub
czasu.
! W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy
skonsultować tabelę z programami.
8. Jeśli jest to konieczne należy ustawić czas opóźnienia i inne
opcje(zobacz Ekran).
9. Jeśli pod koniec programu ma się włączyć sygnał
dźwiękowy, należy nacisnąć przycisk ALARM . Uwaga:
W przypadku wyboru opcji Bez Zagniecen, opcja ta nie jest
dostępna
10. Aby rozpocząć nacisnąć przycisk START . Na ekranie
wyświetlony zostaje przybliżony pozostały czas.
Podczas programu suszenia możliwe jest kontrolowanie prania
i wyciąganie ubrań, które wysuszyły się, pozostawiając inne w
środku. Po zamknięciu drzwiczek nacisnąć START, aby ponownie włączyć urządzenie.
11. Podczas ostatnich minut programów suszenia, przed
zakończeniem programu rozpoczyna się końcowa faza SUSZENIA NA ZIMNO
(tkaniny są schładzane). Należy zawsze
pozwolić na zakończenie tej fazy.
12. W celu powiadomienia o zakończeniu programu zostanie
wyemitowany trzykrotny sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu
zostanie wyświetlony napis END (Uwaga: jeżeli została wybrana opcja ALARM, co 30 sekund, przez okres 5 minut będą
emitowane potrójne dźwięki).
Jeśli wybrana została opcja Bez Zagniecen
a pranie nie
jest natychmiast wyjmowane, tkaniny będą wirowane od czasu
do czasu przez 10 godzin lub do otwarcia drzwiczek.
13. Odłączyć suszarkę z zasilania.
Funkcja stand by
Suszarka ta, w myśl nowych norm europejskich związanych z
oszczędnością elektryczną, posiada system auto wyłączenia
(stand by), który włącza się po 30 minutach nie użytkowania.
Ponownie lekko wcisnąć przycisk ON-OFF i poczekać, aż
pralka ponownie włączy się.
Programy Specjalne
Program Łatwe prasowanie
Łatwe prasowanie to krótki, 10-cio minutowy program (8 minut ogrzewania, po których następują 2 minuty suszenia na zimno), który powoduje, że włókna tkanin pozostawionych w tej samej pozycji przez długi okres pęcznieją. Cykl rozszerza włókna
ubrań, ułatwiając prasowanie i składanie.
! Łatwe prasowanie nie jest programem do suszenia i nie może być używany w przypadku jeszcze mokrych tkanin.
W celu otrzymania optymalnych rezultatów:
1. Nie ładować bębna przekraczając jego maksymalną objętość. Poniższe wartości dotyczą wagi suchych tkanin:
Tkanina:
maks.
Bawełna lub mieszana bawełna 2,5 kg
Tkaniny syntetyczne
2
Jeans
2
2. Opróżnić suszarkę natychmiast po zakończeniu programu. Powiesić, złożyć lub uprasować ubrania i następnie umieścić je w
szafie. Jeśli nie będzie to możliwe powtórzyć program.
Efekt opcji Łatwe prasowanie jest różny w zależności od tkaniny. Najlepszy efekt otrzymujemy przy tradycyjnych tkaninach, takich jak
bawełna lub mieszana bawełna, podczas, gdy są one mniej widoczne przy włóknach akrylowych i materiałach takich jak Tencel®.
Program Wełna
• Jest to program przeznaczony do tkanin, które mogą być suszone w bębnie, posiadających symbol
.
• Może być używany przy wsadzie ważącym do 1 kg (około 3 swetry).
• Zalecamy odwrócić ubrania na lewą stronę przed suszeniem.
• Ubrania suszone za pomocą tego programu są zwykle gotowe do włożenia, ale w przypadku niektórych cięższych ubrań brzegi mogą być jeszcze lekko wilgotne. Należy je pozostawić, aby wyschły naturalnie, ponieważ następny proces suszenia mógłby
je zniszczyć.
! W przeciwności do innych materiałów, proces zbiegania się wełny jest nieodwracalny, ubranie nie wraca zatem do oryginalnego rozmiaru i kształtu.
! Ten program nie jest zalecany dla materiałów akrylowych.
Jeans
• Program ten jest przeznaczony do jeansu z bawełny denim. Przed wysuszeniem jeansu wywrócić wewnętrzne kieszenie.
• Może być używany przy wsadzie ważącym do 3 kg (około 4 par).
• Poza tym może być używany do innych ubrań z tego samego materiału, takich jak marynarki.
• Czas trwania programu będzie zależał od wielkości ładunku, wybranego ustawienia suszenia i prędkości wirowania pralki.
• Wsady suszone za pomocą tego programu są zwykle gotowe do ubrania. Brzegi i szwy mogą być lekko wilgotne. W tym
przypadku wywrócić jeansy i włączyć na chwilę program.
• Używać tego cyklu wyłącznie dla wsadów z bawełny 100%, nie mieszać ciemnych i jasnych ubrań. Nie używać tego programu
w przypadku ubrań z koronką i dodatkami (broszki,…); wywrócić kieszenie.
! Nie zalecamy używania tego programu, jeśli jeansy są wyposażone w gumki umieszczone w talii lub w koronki.
7
PL
Programy Specjalne
PL
Koszule – Intensywe suszenie
• Program ten przeznaczony jest do koszul z bawełny.
• Może być używany przy wsadzie ważącym do 3 kg (około 12 koszul).
• Czas trwania programu będzie zależał od wielkości ładunku, wybranego ustawienia suszenia i prędkości wirowania pralki.
• Wsady suszone za pomocą tego programu są zwykle gotowe do ubrania. Brzegi i szwy mogą być lekko wilgotne. W tym
przypadku wywrócić koszule i włączyć na chwilę program.
Koszule – Zwykłe suszenie
• Program ten jest przeznaczony do koszul z materiałów syntetycznych lub naturalnych materiałów mieszanych i syntetycznych, takich jak poliester i bawełna.
• Może być używany przy wsadzie ważącym do 3 kg (około 12 koszul).
• Czas trwania programu będzie zależał od wielkości ładunku, wybranego ustawienia suszenia i prędkości wirowania pralki.
• Wsady suszone za pomocą tego programu są zwykle gotowe do ubrania. Brzegi i szwy mogą być lekko wilgotne. W tym
przypadku wywrócić koszule i włączyć na chwilę program.
Jedwab
• Jest to program do suszenia delikatnego jedwabiu.
• Może być używany dla wsadów ważących do 0,5 kg.
• Czas trwania programu będzie zależał od wielkości ładunku, wybranego ustawienia suszenia i prędkości wirowania pralki.
• Wsady suszone za pomocą tego programu są zwykle gotowe do użycia, ale przypadku niektórych cięższych ubrań brzegi
mogą być jeszcze lekko wilgotne. W tym przypadku należy spróbować wyjąć wsad, rozprostować ubrania i włączyć na chwilę
program.
• Tylko dla ubrań z etykietką informującą o suszeniu w bębnie.
Programy dla kołder
! W przypadku tego programu należy zwrócić uwagę, aby nie suszyć uszkodzonych artykułów, ponieważ wyściółka mogłaby
zatkać filtr i przewód powietrza, co może doprowadzić do pożaru.
• Może być używany wyłącznie dla kołder do jednoosobowych łóżek, nie nadaje się do kołder do łóżek dwuosobowych lub
większych.
• Wsady suszone za pomocą tego programu są zwykle gotowe do użycia, mogą być lekko wilgotne w niektórych miejscach. W
tym przypadku należy spróbować wyjąć wsad, rozprostować tkaniny, strzepnąć je i włączyć na chwilę program.
• Nadaje się także do kurtek puchowych.
Puch – Intensywe suszenie
• Ten program przeznaczony jest do suszenia kołder z poszewką z bawełny i wyściółką z puchu.
• Czas trwania programu będzie zależał od wielkości ładunku, wybranego ustawienia suszenia i prędkości wirowania
pralki.
• Tylko dla kołder lub ubrań z etykietką, która kwalifikuje je do suszenia w bębnie (TD) z poszewką z bawełny i
wyściółką z puchu lub piór, nie dla materiałów syntetycznych.
Puch – Zwykłe suszenie
• Program ten przeznaczony jest do suszenia kołder wypełnionych sztucznym materiałem.
• Czas trwania programu będzie zależał od wielkości ładunku, wybranego ustawienia suszenia i prędkości wirowania
pralki.
• Wyłącznie dla kołder i tkanin z etykietką TD. Niektóre sztuczne kurtki mogą zawierać materiały łatwopalne.
sprawdzić czy etykietka ubrania informuje, że jest ono odpowiednie do suszenia w bębnie.
Baby
• Ten program służy do suszenia odzieży oraz pościeli niemowlęcej (bawełna i szenila) i do suszenia delikatnych tkanin, np.
akrylowych.
• Nie suszyć takich artykułów jak śliniaczki i majtki do pieluszek z powłoką z plastiku.
• Może być używany dla wsadów ważących do 2 kg.
• Czas trwania programu będzie zależał od wielkości ładunku, wybranego ustawienia suszenia i prędkości wirowania pralki.
• Wsady suszone za pomocą tego programu są zwykle gotowe do użycia, ale w przypadku niektórych cięższych ubrań brzegi
mogą być jeszcze lekko wilgotne. W tym przypadku wywrócić ubranie i włączyć na chwilę program.
Pościel i Ręczniki
• Te program stosowany jest do prania pościeli i ręczników bawełnianych.
• Może być stosowany do ładunków maksymalnie 9 kg.
• Czas trwania programu będzie zależał od wielkości ładunku, wybranego ustawienia suszenia i prędkości wirowania pralki.
• Ładunki suszone tym programem są gotowe do użytku, ale brzegi i szwy mogą być lekko wilgotne, szczególnie gdy są to
produkty o dużych wymiarach. W tym przypadku można tą bieliznę rozłożyć i ponownie włączyć program na krótki czas suszenia.
8
Odświeżanie
Dzięki przepływowi świeżego powietrza, tlen dostaje się do włókien i usuwa z odzieży nieprzyjemne zapachy, jak np. dym
papierosowy, zapach smażeniny lub smog. Dzięki temu krótkiemu programowi można odświeżyć odzież w zaledwie 20 minut
! W programie do odświeżania nie jest przewidziana faza suszenia więc nie należy go stosować do bielizny mokrej.
• Pomimo to, że może być stosowany do dużych ładunków (do 9 kg), jednak daje optymalne wyniki dla ładunkach o
mniejszych wymiarach.
Program 20 minutowy do odświeżania świeżym powietrzem. Może być do odświeżania ubrań ciepłych.
PL
Antyalergiczny
• Nowy cykl Anti-Allergy (antyalergiczny) został opracowany w celu zredukowania do minimum lub wyeliminowania roztoczy
kurzu domowego lub pyłków znajdujących się na odzieży włożonej do bębna pralki, utrzymując bardzo wysoką temperaturę
(70°) przez długi czas (80 minut). Podczas suszenia roztocza zostają zabite przez wysoką temperaturę i otoczenie o niskiej
zawartości wilgoci.
Wsad: 9 kg (odzież mokra) - Wsad: 4 kg (odzież sucha). Poziom suszenia: tylko Do Szafy.
Szybkie Suszenie
• Czas potrzebny na suszenie przy małej wadze wsadu jest dużo krótszy, co oznacza oszczędność czasu do 53% dla
bawełny (przy zastosowaniu opcji Suszenie intensywne) i do 50% dla tkanin syntetycznych (przy zastosowaniu opcji Suszenie
normalne).
Wsad: 1 kg. Poziom suszenia: tylko Do Szafy.
Odzież Aktywna
• Ten program jest przeznaczony specjalnie do suszenia tkanin hydrofobowych oraz kurtek sportowych (np. z Gore-Texu,
poliestru, nylonu). Wysuszenie tej odzieży po praniu ma na nią dobroczynny wpływ, gdyż uaktywnia hydrofobowe właściwości
tkaniny.
Z programu można korzystać przy wsadach do 2 kg. Czas trwania programu będzie zależał od wielkości ładunku, wybranego
ustawienia suszenia i prędkości wirowania pralki.
Poziom suszenia: tylko Do Szafy.
Pluszowe Zabawki
• Dzięki temu cyklowi użytkownik może łatwiej usuwać kurz i częściej prać miękkie zabawki, ponieważ czas suszenia jest
dużo krótszy niż potrzebny na ich wysuszenie na świeżym powietrzu. Jest to delikatny cykl suszenia w niskiej temperaturze i o
delikatnym działaniu mechanicznym, dzięki czemu zachowany zostaje oryginalny wygląd i kolory zabawki.
Uwagi: Dla ochrony przed alergiami należy włożyć pluszowe zabawki do zamrażarki na 24 godziny przed ich umyciem i
wysuszeniem. Czynności te należy powtarzać co 6 tygodni. Przed rozpoczęciem suszenia, należy zdjąć takie akcesoria jak
ubrania, łańcuszki lub pozytywki i zabezpieczyć plastikowe oczy zabawek (przy użyciu taśmy klejącej).
Ustawienia programu będą rożnić się zależnie od konkretnej zawartości ładunku.
Maksymalna waga ładunku nie może przekroczyć 2,5 kg, a waga pojedynczej zabawki — 600 g.
Kojące Ciepło
• Cykl Kojące Ciepło pozwala na ogrzanie ręczników i płaszczy kąpielowych, zapewniając przyjemne wrażenie ciepła po kąpieli
lub prysznicu. Służy również do ogrzewania ubrań przed ich założeniem w zimie.
Cykl ogrzewa odzież do temperatury 37° (temperatura ciała) i utrzymuje tę temperaturę do chwili przerwania cyklu przez
użytkownika. Wsad: 3 kg.
! Uwaga: W fazie programu światła
migająca na żółto.
9
Tabela programów
PL
! Jeśli kontrolka ON/OFF nie jest włączona, nacisnąć odpowiedni przycisk
, następnie wybrać program.
Program
Funkcja
Ustawienie
Uwagi / Dostępne opcje
Łatwe
Do Prasowana
Krótki program (około 10 minut), który zmiękcza włókna ubrań i ułatwia Do Prasowana
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
.
2. Wybrać opcję Alarm, jeśli jest wymagana.
3. Wcisnąć przycisk start / pause .
Nie jest to program suszenia (zobacz poprzednią
stronę).
Dwudziestominutowy program, który wietrzy ubrania
za pomocą świeżego
powietrza.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
.
2. Wybrać opcję Alarm, jeśli jest wymagana.
3. Wcisnąć przycisk start / pause .
Alarm
Suszenie odzieży bawełnianej.
N.B: Wsad maks. 6 kg
(w Niskiej Temperaturze)
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na .
2. Wybrać suszenie automatyczne
lub suszenie czasowe
(zobacz następną stronę).
3. Wybrać ewentualne żądane opcje.
4. Wcisnąć przycisk start / pause .
Alarm o Bez Zagniecen
. Opóźnienie startu .
Wysoka temperatura
. Delikatne .
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne , Do Prasowana
, Na Wieszak Plus
, Na Wieszak
, Do Szafy delikatnych
, Do Szafy
, Extra Suche
.
Suszenie koszul.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
.
2. Wybrać suszenie automatyczne
lub suszenie czasowe
(zobacz następną stronę).
3. Wybrać ewentualne żądane opcje.
4. Wcisnąć przycisk start / pause .
. Opóźnienie startu .
Alarm o Bez Zagniecen
Wysoka temperatura
.
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne , Do Prasowana , Na Wieszak Plus , Na
Wieszak , Do Szafy delikatnych , Do Szafy
.
Suszenie odzieży dżinsowej.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na .
2. Wybrać suszenie automatyczne
(zobacz
następną stronę).
3. Wybrać ewentualne żądane opcje.
4. Wcisnąć przycisk start / pause .
Alarm o Bez Zagniecen
.Opóźnienie startu .
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne , Do Prasowana , Na Wieszak Plus , Na
Wieszak , Do Szafy delikatnych , Do Szafy
.
(Zalecamy użycie poziomu suszenia "Extra Suche").
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na .
2. Wybrać suszenie automatyczne
lub suszenie czasowe
(zobacz następną stronę).
3. Wybrać ewentualne żądane opcje.
4. Wcisnąć przycisk start / pause .
Alarm
Suszenie pościeli i ręczników.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
.
2. Wybrać suszenie automatyczne
(zobacz
następną stronę).
3. Wybrać ewentualne żądane opcje.
4. Wcisnąć przycisk start / pause .
. Opóźnienie startu .
Alarm o Bez Zagniecen
Delikatne
.
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne , Do Prasowana
, Na Wieszak Plus
, Na Wieszak
, Do Szafy delikatnych
, Do Szafy
, Extra Suche
.
(Zalecamy użycie poziomu suszenia "Do Szafy").
Suszenie kołder puchowych.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
2. Wybrać ewentualne żądane opcje.
3. Wcisnąć przycisk start / pause .
Alarm o Bez Zagniecen
Wysoka temperatura
.
Suszenie odzieży wełnianej.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
2. Wybrać ewentualne żądane opcje.
3. Wcisnąć przycisk start / pause .
Suszenie odzieży jedwabnej.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na .
2. Wybrać suszenie automatyczne
(zobacz
następną stronę).
3. Wybrać ewentualne żądane opcje.
4. Wcisnąć przycisk start / pause .
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne , Do Prasowana , Na Wieszak Plus
Wieszak , Do Szafy delikatnych , Do Szafy
(Zalecamy użycie poziomu suszenia "Do Szafy").
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na .
2. Wybrać suszenie automatyczne
lub suszenie czasowe
(zobacz następną stronę).
3. Wybrać ewentualne żądane opcje.
4. Wcisnąć przycisk start / pause .
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne , Do Prasowana , Na Wieszak Plus , Na
Wieszak , Do Szafy delikatnych , Do Szafy
.
(Zalecamy użycie poziomu suszenia "Do Szafy").
Odświeżanie
Bawełna
Koszule
Jeans
Suszenie odzieży syntetycznej.
Syntetyczne
Pościel i
Ręczniki
Puch
Wełna
Jedwab
Suszenie bielizny niemowlęcej
w niskiej temperaturze
Baby
Delikatny
Antyalergiczny
10
Program zapobiegający
alergiom dla odzieży
bawełnianej.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
2. Wybrać ewentualne żądane opcje.
3. Wcisnąć przycisk start / pause .
.
.
.
Dostępne opcje
Alarm .
.
o Bez Zagniecen
. Opóźnienie startu
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne , Do Prasowana , Na Wieszak Plus
Wieszak , Do Szafy delikatnych , Do Szafy
Alarm
.
Alarm
.
Alarm
Alarm
o Bez Zagniecen
o Bez Zagniecen
. Opóźnienie startu
.Opóźnienie startu
. Opóźnienie startu
.
, Na
.
.
, Na
.
.
.
PL
Program
Szybkie
Suszenie
Funkcja
Ustawienie
Szybsze suszenie odzieży
bawełnianej lub tkanin
syntetycznych.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
2. Wybrać ewentualne żądane opcje.
3. Wcisnąć przycisk start / pauza .
Suszenie odzieży sportowej.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
2. Wybrać ewentualne żądane opcje.
3. Wcisnąć przycisk start / pauza .
Suszenie zabawek
pluszowych.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
2. Wybrać ewentualne żądane opcje.
3. Wcisnąć przycisk start / pauza .
Ogrzewanie ręczników i
płaszczy kąpielowych.
1. Ustawić pokrętło PROGRAMY na
2. Wybrać ewentualne żądane opcje.
3. Wcisnąć przycisk start / pauza .
Odzież
Aktywna
Pluszowe
Zabawki
Kojące
Ciepło
Uwagi / Dostępne opcje
.
.
.
.
. Opóźnienie startu
Alarm o Bez Zagniecen
. Wysoka temperatura
.
Alarm
.
o Bez Zagniecen
. Opóźnienie startu
Alarm
. Opóźnienie startu
.
-
Suszenie automatyczne i suszenie czasowe
.
Należy rozpocząć od wyboru programu (zobacz tabelę programów).
Program
Funkcja
Ustawienie
Uwagi / Dostępne opcje
Poziomy Suszenia
Jeśli jest to możliwe należy
używać zawsze suszenia
automatycznego, ponieważ
zapewnia najlepsze wyniki
suszenia.
Ustawiona temperatura
zależy od wybranego
programu (opcja materiały)
1. Nacisnąć kilka razy przycisk Poziomy
Suszenia, aż na ekranie wyświetli się żądana
opcja. Każde naciśnięcie powoduje zmianę ,
,
,
,
,
,
i powrót do początku.
! Niektóre programy automatyczne nie
posiadają wszystkich pięciu opcji poziomów
suszenia.
2. Wybrać ewentualne żądane opcje.
3. Wcisnąć przycisk start .
Dostępne opcje
Alarm o Bez Zagniecen
. Opóźnienie
startu . Wysoka temperatura
. Delikatne
.
Jeśli chce się ustalić czas
suszenia należy zawsze
wybierać suszenie czasowe.
Ustawiona temperatura
zależy od wybranego
programu (opcja materiały).
1. Nacisnąć kilka razy przycisk Suszenie z
zaprogramowanym czasem, aż na ekranie
wyświetli się żądana opcja. Każde naciśnięcie
zmniejsza czas od 220’, 180’, 150’, 120’, 90’,
60’ a 40’ i powraca na początek.
• Dla programu Baby tkaniny delikatne
przewiduje się maksymalny czas 150’.
2. Wybrać ewentualne żądane opcje.
3. Wcisnąć przycisk start / pauza .
Suszenie z
zaprogramowanym
czasem
(220, 180, 150, 120,
90, 60 o 40 minut)
Sprawdzić sugerowane czasy suszenia.
Ostatnie minuty tych programów poświęcone
są fazie suszenia na zimno
.
Dostępne opcje
Alarm o Bez Zagniecen
. Opóźnienie
startu . Wysoka temperatura
.
Sprawdzić sugerowane czasy suszenia.
Ostatnie minuty tych programów poświęcone
są fazie suszenia na zimno
.
! Aby otrzymać najlepsze wyniki, nie należy otwierać drzwiczek przed ukończeniem cyklu.
11
Polecenia
PL
• Pokrętło programów
! Uwaga: jeśli po naciśnięciu przycisku startu pozycja
pokrętła programów jest zmieniona, nowa pozycja NIE
zmienia wybranego programu.
Aby zmienić program, należy nacisnąć przycisk Start/
Pause w celu zatrzymania programu (kontrolka miga
w kolorze żółtym), wybrać nowy program i odpowiednie
opcje; kontrolka zaczyna pulsować w kolorze zielonym.
Po naciśnięciu przycisku Start/Pause zaczyna się nowy
program.
• Przyciski i kontrolki Opcji
Przyciski te są używane w celu spersonalizowania wybranego programu na podstawie osobistych wymagań.
Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów (zobacz Uruchomienie i programy). Jeśli opcja
nie jest dostępna, a przycisk został naciśniety, sygnalizator dźwiękowy wydaje trzy dźwięki. Jeśli opcja jest
dostępna wydawany jest jeden sygnał i kontrolka opcji
obok przycisku włącza się w celu potwierdzenia, że opcja
została wybrana.
• Kontrolka EKO
Kontrolka ta zapala się, gdy wybrane zostają opcje
programowania, które wymagają mniejszej ilości energii.
Przykłady: jeśli wybrany zostanie program automatyczny
lub używane jest ustawienie suszenia czasowego, które jest
krótsze niż ustawione suszenie. Kontrolka ta nie informuje,
że wybrano ustawienie idealne pod względem energetycznym, ale, że wybrane opcje potrzebują mniej energii.
• Kontrolki sygnalizacyjne
(
Suszenie,
Suszenie na zimno,
)
Kontrolki zaawansowania pokazują stan programu. W
każdej fazie programu zapala się odpowiednia kontrolka.
• Opóźniony start
Rozpoczęcie niektórych programów (zobacz Uruchomienie
i programy) może być opóźnione o 24 godziny (zobacz
ekran). Przed nastawieniem opóźnionego startu należy
się upewnić, że zbiornik na wodę jest pusty, i że filtr jest
wyczyszczony.
• Delikatne
Funkcja chroniąca przez starzeniem do bawełny i
tkanin syntetycznych pozwala zachowanie na dłużej
połysku prania chroniąc je przed matowieniem, dzięki
prawidłowemu zastosowaniu obrotów bębna (których ilość
zmniejsza się w ostatniej części cyklu) oraz odpowiedniej
temperaturze suszenia. Uwagi: Z funkcji nie można
korzystać przy poziomach suszenia Na Wieszak , Do
Szafy delikatnych , Do Szafy
.
• Alarm
Sygnalizator dźwiękowy włącza się po zakończeniu cyklu
suszenia, informując, że program zakończył się, a odzież
jest gotowa do wyjęcia z suszarki. Uwaga: W przypadku
wyboru opcji “Bez Zagnieceń”, opcja ta nie jest dostępna.
• Bez Zagnieceń
W przypadku opóźnionego startu, jeśli wybrana zostaje ta
opcja, odzież jest od czasu do czasu obracana w bębnie
podczas oczekiwania na start, aby uniemożliwić tworzenie
się zagnieceń. Po zakończeniu cyklu suszenia i chłodzenia
odzież jest od czasu do czasu obracana w bębnie, aby
uniemożliwić tworzenie się zagnieceń, w przypadku, gdy
nie jest możliwe natychmiastowe wyjęcie prania z suszarki
po zakończeniu programu. W tej fazie, po zakończeniu
cyklu światło
jest zaświecone i światła Start/Pauza
migają na żółto.Uwaga: W przypadku wyboru opcji “Alarm”,
opcja ta nie jest dostępna.
12
• Wysoka Temperatura
Gdy wybrany zostaje czas suszenia, naciśnięciu tego
przycisku powoduje wybranie suszenia intensywnego oraz
zapalenie się kontrolki nad przyciskiem.
• Kontrolki Opróżnij Pojemnik Na Wodę Oczyść Filtr
„H2O”
(Jeśli suszarka została podłączona do rury odpływowej,
można nie brać pod uwagę kontrolki
dotyczącej zbiornika z wodą, ponieważ nie trzeba go opróżniać). Gdy kontrolka
jest włączona (ale nie pulsuje), należy pamiętać
o opróżnieniu zbiornika z wodą. Jeśli zbiornik z wodą
napełnia się podczas programu, grzejnik gaśnie i suszarka
rozpoczyna fazę Suszenia na zimno. Kontrolka pulsuje i
wydaje sygnały akustyczne. Konieczne jest opróżnienie
zbiornika i ponowne włączenie suszarki, w przeciwnym
razie ubrania nie wysuszą się. Po uruchomieniu suszarki
kontrolka gaśnie po kilku sekundach. W celu uniknięcia
tego procesu należy zawsze opróżniać zbiornik z wodą po
każdym użyciu suszarki (zobacz Konserwacja).
! Należy pamiętać, że nawet, jeśli suszarka została
podłączona do rury odpływowej ZAWSZE należy czyścić filtr.
• Otwieranie drzwiczek
Gdy drzwiczki zostaną otwarte (lub po naciśnięciu
przycisku Start/Pause) podczas działania programu suszarka zatrzymuje się a następnie: Uwaga: W fazie Post
Care programu światła Start/Pausa migają na żółto.
• Podczas opóźnionego startu opóźnienie jest
nadal odliczane. Należy nacisnąć przycisk
startu w celu ponownego rozpoczęcia programu opóźnionego startu. Jedna z kontrolek
opóźnienia pulsuje w celu podania aktualnego
ustawienia opóźnienia.
• Należy nacisnąć przycisk startu w celu ponownego rozpoczęcia programu. Kontrolki zaawansowania zmieniają się w celu ukazania aktualnego stanu a kontrolka Start/Pause przestaje
pulsować i staje się zielona.
• Podczas końcowej fazy bez zagnieceń program
kończy się. Po naciśnięciu przycisku Start/Pause
rozpoczęty jest nowy program.
• Przy zmianie pokrętła Programy wybiera się
nowy program i kontrolka Start/Pause pulsuje w kolorze zielonym. Możliwe jest użycie tej
procedury w celu wybrania programu Suszenie
na zimno
w celu schłodzenia ubrań, jeśli są
wystarczająco suche.
Nacisnąć przycisk startu w celu uruchomienia
nowego programu.
• Zabezpieczenie systemu pompy ciepła
System pompy ciepła działa poprzez zastosowanie sprężarki wyposażonej w zabezpieczenie, które interweniuje z chwilą otwarcia drzwiczek lub niespodziewanego przerwania zasilania. Zabezpieczenie uniemożliwi ponowne uruchomienie sprężarki przez 5 minut od momentu zamknięcia drzwiczek lub ponownego uruchomienia cyklu.
• Uwaga
W przypadku przerwy w dostawie prądu odłączyć zasilanie lub wyjąć wtyczkę. Po przywróceniu mocy, podłączyć
maszynę do zasilania, nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/
OFF aż do wywołania reakcji suszarki i następnie nacisnąć
przycisk Start/Pausa
Pranie
Podział bielizny
Etykietki opisujące sposób konserwacji
• Należy kontrolować symbole umieszczone na etykietkach poszczególnych ubrań w celu sprawdzenia, czy
mogą być poddane suszeniu w bębnie.
• Podzielić pranie na podstawie rodzaju tkaniny.
• Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
• Zamknąć zamki błyskawiczne i haczyki oraz zapiąć paski
i zawiązać sznurki nie ściskając ich.
• Wycisnąć ubrania, aby wyeliminować jak największą
ilość wody.
Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są
wkładane do suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są
najczęściej spotykane symbole:
! Nie napełniać suszarki ubraniami, które są całkowicie
Można suszyć w suszarce.
Nie suszyć w suszarce
Suszyć w wysokiej temperaturze.
Suszyć w niskiej temperaturze.
mokre.
Maksymalna wielkość wsadu
Nie ładować bębna przekraczając jego maksymalną
objętość.
Poniższe wartości dotyczą wagi suchych tkanin:
Włókna naturalne: maksymalnie 9 kg
Sztuczne włókna: maksymalnie 3 kg
Tkaniny nieodpowiednie do suszenia w bębnie:
• Ubrania, które mają części z gumy lub podobnych
materiałów lub pokrycia z plastiku (poduszki lub wiatrówki z PCV), i jakiekolwiek przedmioty łatwopalne
lub przedmioty, które zawierają substancje łatwopalne
(ręczniki zabrudzone lakierem do włosów).
! Aby nie pogarszać wyników pracy suszarki, nie należy jej
• Włókna szklane (niektóre rodzaje firan).
przeładowywać.
• Tkaniny uprzednio poddane praniu na sucho.
Typowy wsad
• Ubrania oznaczone kodem ITLC („Szczególny rodzaj
ubrań”)
, które mogą być czyszczone za pomocą
specjalnych produktów do czyszczenia domowego.
Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Uwaga: 1 kg = 1000 g
Ubrania
Koszula
Bawełna
Inne
Sukienka
Bawełna
Inne
150 g
100 g
500 g
350 g
700 g
Jeansy
1.000 g
10 pieluszek
Koszula
• Zbyt duże ubrania (śpiwory, poduszki, duże kapy na
łóżko, itd.), które rozszerzają się podczas suszenia i nie
pozwalają na obieg powietrza w suszarce.
300 g
200 g
Bawełna
Inne
T-shirt
125 g
Bielizna domowa
Pościel
(małżeńska)
Bawełna
Inne
1.500 g
1.000 g
Duży obrus
700 g
Mały obrus
250 g
Serwetka
100 g
Ręcznik kąpielowy
700 g
Ręcznik
350 g
Prześcieradło
małżeńskie
500 g
Prześcieradło na jednoosobowe łóżko
350 g
Jeśli pomieszane zostaną ubrania z tkaniny syntetycznej
z ubraniami z bawełny, te ostatnie mogą być jeszcze wilgotne pod koniec cyklu suszenia. W podobnym przypadku
wystarczy włączyć ostatni, krótki cykl suszenia.
13
PL
Tkaniny wymagające szczególnego traktowania
PL
• Suszenie: jeśli tkaniny muszą być prasowane mogą być
wyjmowane z urządzenia, gdy są jeszcze trochę wilgotne. Tkaniny, które muszą być całkowicie suche mogą
być pozostawione w suszarce na dłużej.
Narzuty lub kapy: materiały akrylowe (Acilian, Courtelle, Orion, Dralon) muszą być suszone bardzo ostrożnie
przy niskiej temperaturze. Nie należy nastawiać długich
czasów suszenia.
• Nastawiona temperatura.
• Temperatura pomieszczenia: im niższa jest temperatura
pomieszczenia, w którym znajduje się suszarka, tym
więcej czasu będzie potrzeba na suszenie tkanin.
Tkaniny ze zgięciami lub plisowane: przeczytać instrukcje dotyczące suszenia dostarczone przez producenta.
Tkaniny nakrochmalone: nie suszyć tego rodzaju tkanin
z tkaninami niekrochmalonymi. Usunąć większość krochmalu przed włożeniem tkanin do suszarki. Nie suszyć
przesadnie: krochmal staje się proszkiem, który zmiękcza
tkaniny i nie spełnia swej funkcji.
• Objętość: niektóre duże tkaniny wymagają szczególnej
uwagi podczas procesu suszenia. Radzimy wyjmować
te tkaniny, wstrząsnąć nimi i wkładać je ponownie do
suszarki. czynność ta musi być powtórzona kilka razy
podczas cyklu suszenia.
! Tkaniny nie mogą być zbytnio suszone.
Czas suszenia
Wszystkie tkaniny zawierają naturalną wilgotność, która
służy do zachowania miękkości lekkości.
Czas jest przybliżony i może zmieniać się w zależności od:
Poniższa tabela podaje PRZYBLIŻONY czas suszenia
w godzinach: minuty, tak jak są wyświetlane na ekranie.
Czas jest także podawany wyłącznie w minutach dla
informacji.
Podany czas dotyczy automatycznych programów Suszenia rzeczy, które mają być schowane do szafy.
Podane są także ustawienia Suszenia czasowego, w celu
wyboru lepszej opcji czasu.
Waga dotyczy suchych tkanin.
• Ilości wody znajdującej się w tkaninach po wirowaniu:
ręczniki i delikatne tkaniny wchłaniają dużo wody.
• Tkaniny: ubrania z tej samej tkaniny, ale z różnym
układem nitek w tkaninie i o różnej grubości mogą mieć
różne czasy suszenia.
• Ilość prania: pojedyncze sztuki i małe wsady mogą
wymagać więcej czasu na suszenie.
Czas suszenia
Bawełna
Suszenie intensywne
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8-9 kg
Suszenie automatyczne
minuty
40-60
60-90
90-100
100-130
130-160
160-180
180-190
190-220
Z zaprogramowanym
czasem
40 lub 60
60 lub 90
90 lub
120
90 lub
120
120 lub
150
150 lub
180
120 lub
160
180 lub
220
Czas suszenia przy 800 -1000 obrotów na minutę w pralce
Syntetyczne
Suszenie
zwykłe
Baby
(akrylowe)
Suszenie
zwykłe
14
1 kg
2 kg
3 kg
Suszenie automatyczne minuty
40-50
50-60
60-90
Ustawienie suszenia
z zaprogramowanym czasem
40 lub 60
40 lub 60
60 lub 90
Czas suszenie z ograniczonym wirowaniem w pralce
1 kg
2 kg
Suszenie automatyczne minuty
40-80
80-140
Ustawienie suszenia
z zaprogramowanym czasem
40 lub 60 lub 90
60 lub 90 lub 120 lub 150
Czas suszenie z ograniczonym wirowaniem w pralce
Ostrzeżenia i sugestie
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia są podane ze względów
bezpieczeństwa i muszą być dokładnie przestrzegane.
Ogólne bezpieczeństwo
• Z tej suszarki bębnowej nie powinny korzystać osoby (w
tym dzieci) o zmniejszonych możliwościach fizycznych,
czuciowych lub umysłowych, a także osoby posiadające
niewystarczające doświadczenie lub wiedzę, chyba że
korzystają z suszarki pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od takiej osoby
instrukcje dotyczące używania urządzenia.
• Ta suszarka bębnowa jest przeznaczona do użytku
domowego, a nie profesjonalnego.
• Urządzenia nie należy dotykać, stojąc boso albo mając
wilgotne ręce lub stopy.
• Wyłączając maszynę z sieci elektrycznej, należy pociągnąć
za wtyczkę, a nie za przewód.
• Dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu uruchomionej
suszarki. Po użyciu suszarki należy ją wyłączyć i odłączyć
od sieci elektrycznej. Drzwi powinny pozostawać
zamknięte, aby dzieci nie bawiły się nimi.
• Należy sprawować nadzór nad dziećmi, aby upewnić się,
że nie będą bawić się suszarką.
• Urządzenie musi być właściwie zainstalowane i mieć
zapewnioną odpowiednią wentylację. Nawiew z przodu
suszarki nie może być zablokowany (patrz Instalacja).
• Suszarki nie należy stawiać na dywanie lub wykładzinie
podłogowej, jeżeli wysokość włosia zablokowałaby
przepływ powietrza do suszarki od spodu.
• Przed załadowaniem suszarki należy sprawdzić, czy jest
pusta.
•
Tylna część suszarki może stać się bardzo gorąca.
Nie należy jej dotykać, gdy suszarka jest używana.
• Nie używać suszarki jeżeli filtr, pojemnik na wodę i
jednostki pompy ciepła nie znajdują się w pozycji (Patrz
sekcja Konserwacja)
• Nie należy przeładowywać suszarki (patrz Pranie, aby
sprawdzić maksymalną wagę ładunków).
• Nie należy wkładać do suszarki ubrań ociekających wodą.
• Należy dokładnie sprawdzić wszystkie instrukcje na
etykietach odzieżowych (patrz Pranie).
• Nie należy suszyć w suszarce dużych, bardzo
nieporęcznych przedmiotów.
• Nie należy suszyć w suszarce tkanin akrylowych w
wysokich temperaturach.
• Każdy program należy zakończyć przynależną do niego
fazą Studzenie.
• Suszarki nie należy wyłączać, jeżeli wciąż znajdują się w
niej ogrzane ubrania.
• Po każdym użyciu należy wyczyścić filtr. (patrz
Konserwacja).
• Po każdym użyciu należy opróżnić pojemnik na wodę
(patrz Konserwacja).
• Regularnie czyścić jednostkę filtra pompy ciepła (patrz
Konserwacja).
• Nie można dopuścić do gromadzenia się kłaczków wokół
suszarki.
• Nie należy wchodzić na suszarkę. Może to doprowadzić do
jej uszkodzenia.
• Należy zawsze kierować się standardami i wymogami
dotyczącymi podłączenia do sieci elektrycznej (patrz
Instalacja).
• Należy kupować wyłącznie oryginalne części zamienne i
akcesoria (patrz Serwis).
Aby zminimalizować ryzyko pożaru w suszarce, należy
przestrzegać następujących zaleceń:
• Ubrania należy suszyć w suszarce tylko wtedy, gdy zostały
wyprane przy użyciu wody i detergentu, wypłukane i
wywirowane. Suszenie ubrań, które NIE zostały wyprane w
wodzie, stanowi zagrożenie pożarowe.
• Nie należy suszyć ubrań, które były czyszczone przy
użyciu produktów chemicznych.
• Nie należy suszyć ubrań, które zostały poplamione
olejami roślinnymi lub jadalnymi albo zanurzone w takich
olejach, gdyż stanowi to zagrożenie pożarowe. Przedmioty
poplamione olejem mogą samoczynnie się zapalić,
zwłaszcza gdy są wystawione na działanie źródeł ciepła,
takich jak suszarka bębnowa. Wówczas bowiem ogrzewają
się, co prowadzi do reakcji utleniania z olejem, a utlenianie
wytwarza ciepło. Jeżeli ciepło nie może się rozproszyć,
przedmioty te mogą stać się wystarczająco gorące,
aby się zapalić. Układanie w stosy lub przechowywanie
przedmiotów poplamionych olejem może uniemożliwić
rozpraszanie się ciepła i przez to stworzyć zagrożenie
pożarowe.
Przed włożeniem do suszarki tkanin poplamionych olejem
roślinnym lub jadalnym albo tkanin zanieczyszczonych
produktami do włosów należy je koniecznie wyprać przy
użyciu specjalnego detergentu — to zmniejszy zagrożenie,
ale go nie wyeliminuje. Należy użyć fazy studzenia, aby
obniżyć temperaturę tych tkanin. Nie należy ich wyjmować
z suszarki i układać w stosy, jeżeli wciąż są gorące.
• Nie należy suszyć w suszarce ubrań, które wcześniej
były czyszczone lub prane przy użyciu benzyny,
rozpuszczalników do prania chemicznego albo innych
palnych lub wybuchowych substancji, albo zostały
poplamione takimi substancjami lub były w nich zanurzane.
Do substancji łatwopalnych zwykle używanych w
gospodarstwach domowych należą: olej jadalny, aceton,
alkohol denaturowany, nafta, odplamiacze, terpentyna,
woski i środki do wywabiania wosku. Przed suszeniem
w suszarce ubrań, które były wystawione na działanie
takich substancji, należy się upewnić, że ubrania te
zostały wyprane w gorącej wodzie ze zwiększoną ilością
detergentu.
• Nie należy suszyć w suszarce ubrań zawierających gumę
piankową (określaną również jako pianka lateksowa) lub
materiały gumopodobne o podobnej strukturze. Materiały
z gumy piankowej mogą po podgrzaniu samoczynnie się
zapalić.
• Środki do zmiękczania tkanin lub podobne produkty nie
powinny być stosowane w suszarce bębnowej w celu
wyeliminowania efektu elektryczności statycznej, chyba że
takie stosowanie jest wyraźnie zalecane przez producenta
danego środka do zmiękczania tkanin.
• Nie należy suszyć w suszarce bielizny zawierającej
wzmocnienia metalowe, np. biustonoszy z metalowymi
prętami wzmacniającymi. Jeżeli wzmocnienia metalowe
wypadną w trakcie suszenia, może dojść do uszkodzenia
suszarki.
• Nie należy suszyć w suszarce gumy, przedmiotów
plastykowych, takich jak czepki pod prysznic lub
wodoodporne nakrycia dla dzieci, polietylenu lub papieru.
• Nie należy suszyć w suszarce artykułów z podklejką
gumową, ubrań z wkładkami z gumy piankowej, poduszek,
kaloszy i tenisówek z warstwą gumową.
• Należy wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty, zwłaszcza
zapalniczki (ryzyko wybuchu).
! OSTRZEŻENIE: nie należy nigdy zatrzymywać suszarki
przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie
przedmioty zostaną szybko wyjęte z suszarki i rozłożone, aby
ciepło się rozproszyło.
Oszczędzanie energii i dbałość o środowisko
naturalne
• Przed suszeniem należy wycisnąć ubrania, aby usunąć
nadmiar wody (jeżeli przed suszeniem ubrania są prane
w pralce, należy wybrać cykl wirowania na wysokich
obrotach). Pozwoli to zaoszczędzić czas i energię podczas
suszenia.
• Należy zawsze suszyć pełne ładunki — dzięki temu
oszczędza się energię: suszenie pojedynczych ubrań lub
niewielkich ładunków trwa dłużej.
• Po każdym użyciu należy wyczyścić filtr, aby ograniczyć
koszty zużycia energii (patrz Konserwacja).
15
PL
Utrzymanie i konserwacja
Przerwa w zasilaniu elektrycznym
PL
Czyszczenia filtra pompy ciepła
Filtr jest bardzo ważną częścią procesu suszenia: Jego
funkcja polega na zbieraniu kłębków kurzu i kłaczków,
które tworzą się podczas suszenia.
Pod koniec suszenia należy wyczyścić filtr płucząc go
pod bieżącą wodą lub czyszcząc odkurzaczem. W przypadku, gdy filtr zatka się przepływ powietrza w suszarce
będzie poważnie utrudniony: czas suszenia przedłuży się i
zwiększy się ilość zużytej energii. Poza tym suszarka może
ulec uszkodzeniu. Filtr znajduje się przed uszczelnieniem
suszarki(zobacz rysunek).
Wyjęcie filtra:
1. Należy pociągnąć
plastikową rączkę filtra ku
górze(zobacz rysunek).
2. Otworzyć filtr obniżając
zacisk.
3. Wyczyścić filtr z kłębków
kurzu i prawidłowo umieścić
go z powrotem. Upewnić
się, że filtr przylega do
uszczelnienia suszarki.
! Nie używać suszarki przed
włożeniem filtra do osłony.
• Okresowo, co 5 cykli, należy wyjąć filtr kondensatora
i wyczyścić go usuwając ewentualne resztki włókien
z powierzchni filtra, myjąc go pod bieżącą wodą lub
zasysając odkurzaczem.
Zalecamy jednakże czyszczenie filtra po każdym cyklu, w
celu uzyskanie jak najlepszej skuteczności suszenia.
Jak zdjąć zespół filtra kondensatora:
1. Odłączyć wtyczkę zasilania i otworzyć drzwiczki.
2. Zdjąć pokrywę z filtra kondensatora, obrócić 4 zatrzaski
ustawiając je w położeniu pionowym i wyjąć zespół filtra.
3. Rozdzielić dwie części filtra i usunąć osady włókien
znajdujące się na wewnętrznej stronie siateczki.
UWAGA: przednia część
kondensatora jest wykonana z
cienkich płytek metalowych. Podczas
jego czyszczenia, wyjmowania i
wkładania zespołu filtra, należy
uważać, aby go nie uszkodzić i aby
się nie przeciąć.
4. Gdy na płytkach kondensatora
osadzą się włókna, należy je
dokładnie usunąć przy użyciu wilgotnej szmatki, gąbki lub
odkurzacza. Nie ścierać ich dłońmi.
5. Ponownie złożyć obie części, wyczyścić powierzchnię
uszczelki i włożyć filtr do gniazda, obracając 4 zatrzaski w
położenie poziome, upewniając się, że zatrzaski są dobrze
zamocowane.
Kontrola bębna po każdym cyklu
Czyszczenie suszarki
! Odłączyć suszarkę, kiedy nie działa, także podczas czyszczenia i konserwacji.
Czyszczenie filtra po każdym cyklu
Obrócić ręką bęben w celu usunięcia najmniejszych sztuk
(chusteczki), które mogły pozostać wewnątrz suszarki.
Czyszczenie bębna
! Do czyszczenia bębna nie można używać środków
ściernych, wełny stalowej lub środków do czyszczenia stali
nierdzewnej. Na bębnie ze stali nierdzewnej może powstać
kolorowa powłoka, spowodowana połączeniem wody i/lub
środków do czyszczenia takich, jak zmiękczacz do prania.
Ta kolorowa powłoka nie wpływa na pracę suszarki.
Opróżnianie zbiornika z wodą po każdym cyklu
Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub
innego odpływu, następnie zamocować go w prawidłowy
sposób. Zawsze kontrolować zbiornik z wodą i opróżniać
go przed uruchomieniem nowego programu suszenia.
• Metalowe lub plastikowe części zewnętrze lub części z
gumy mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej szmatki.
• Okresowo (co 6 miesięcy) czyścić odkurzaczem kratkę
przedniego wlotu powietrza oraz odpowietrzniki z tyłu suszarki w celu usunięcia ewentualnego kurzu, kłaczków.
Usunąć także kłębki kurzu z przedniej części kondensatora i ze strefy filtra używając okresowo odkurzacza.
! Nie stosować rozpuszczalników ani ściernych środków
czyszczących.
! W suszarce użyte są elementy kuliste, które nie
potrzebują oliwienia.
! Należy regularnie poddawać suszarkę kontroli wykonywanej przez autoryzowanego technika w celu zagwarantowania bezpieczeństwa części elektrycznych i mechanicznych (zobacz Pomoc).
Filtr
Zbiornik na
wodę
Wlot
powietrza
Pompa ciepła
Uchwyt pokrywy pompy ciepła
Zatrzaski
Rączka
16
Problemy i ich rozwiązanie
W przypadku, gdy suszarka zachowuje się nieprawidłowo, przed skontaktowaniem się z Serwisem technicznym (patrz Serwis
Techniczny) należy dokładnie przeanalizować poniższe pozycje. Mogą one pomóc w rozwiązaniu zaistniałego problemu.
Problem:
Możliwe przyczyny / Rozwiązania:
Suszarka nie włącza się.
•
•
•
•
Cykl suszenia nie uruchamia się.
• Ustawiony został czas opóźnienia (zobacz Uruchomienie i programy).
• Naciśnięto na przycisk start. Przed uruchomieniem suszarki należy chwilę odczekać.
Poczekać na rozpoczęcie suszenia, nie naciskać ponownie przycisku startu: w
przeciwnym wypadku suszarka wejdzie w tryb pauzy i nie rozpocznie suszenia.
Czas suszenia jest długi.
• Filtr nie został wyczyszczony(zobacz Konserwacja).
• Zbiornik na wodę musi być opróżniony? Kontrolka Wypuścić wodę pulsuje i
wyświetlona jest wiadomość „H2O” (patrz Konserwacja).
• Filtro pompy ciepła musi być czysty (zobacz Konserwacja).
• Ustawiona temperatura nie jest dostosowana do rodzaju tkaniny, która ma być
suszona (zobacz Uruchamianie i programy, oraz Pranie).
• Nie wybrano prawidłowego czasu suszenia dla tego wsadu (zobacz Pranie).
• Kratka wlotu powietrza lub odpowietrzniki są zapchane (zobacz Instalacja i Konserwacja).
• Tkaniny są zbyt mokre (zobacz Pranie).
• Suszarka jest przeładowana (zobacz Pranie).
PL
Wtyczka nie jest włożona do oporu do gniazdka i nie dochodzi do styku.
Został przerwany dopływ prądu.
Bezpiecznik jest spalony. Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazdka.
Jeśli używany jest przedłużacz, należy spróbować włożyć wtyczkę suszarki
bezpośrednio do gniazdka.
• Drzwiczki nie zostały prawidłowo zamknięte.
• Program nie został prawidłowo ustawiony (zobacz Uruchamianie i programy).
• Przycisk START nie został naciśnięty(zobacz Start i programy).
Kontrolka Wypuścić wodę pulsuje, • Zbiornik z wodą nie został prawdopodobnie opróżniony przed uruchomieniem
ale suszarka działa od niedawna.
programu. Nie należy czekać na sygnał wypuszczania wody. Trzeba zawsze
kontrolować zbiornik i opróżniać go przed uruchomieniem nowego programu suszenia
(zobacz Konserwacja).
Kontrolka Wypuścić wodę jest • Prawidłowe sytuacje: Kontrolka Wypuścić wodę pulsuje, gdy zbiornik jest pełen. Jeśli
kontrolka jest włączona, ale nie pulsuje należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika z
włączona, ale zbiornik na wodę nie
wodą (zobacz Uruchomienie i programy).
jest pełny.
Program kończy się, gdy tkaniny są
zbyt wilgotne.
! Ze względów bezpieczeństwa programy suszarki trwają maksymalnie 4 godziny.
Jeśli automatyczny program nie usunął wilgotności po tym czasie, suszarka kończy
program i zatrzymuje się. Skontrolować wyżej podane punkty i powtórzyć program.
Jeśli tkaniny będą jeszcze wilgotne skontaktować się z centrum pomocy technicznej
(zobacz Serwis techniczny).
Na ekranie wyświetlony jest kod F, • Jeśli na wyświetlaczu pojawia się litera F i jedna lub dwie cyfry, należy wyłączyć
suszarkę, wyjąć wtyczkę i wyczyścić filtr (zob. konserwacja). Następnie włożyć
po którym następuje jeden lub dwa
wtyczkę do gniazdka, włączyć suszarkę i uruchomić nowy program suszenia.
numery, kontrolki opcji i kontrolka
Jeśli komunikat nie znika, należy zapisać numer i skontaktować się z serwisem
pauzy pulsują.
technicznym (zobacz Serwis techniczny).
Na ekranie co 6 sekund na chwile • Suszarka jest w trybie „Demo”. Naciskać przyciski On/Off i Start/Pause przez 3
sekundy. Na ekranie przez 3 sekundy będzie wyświetlony napis „dOn”, następnie
wyświetla się „dOn”.
suszarka zacznie normalnie działać.
Ekran Pozostały czas zmienia się • Pozostały czas będzie stale monitorowany podczas cyklu suszenia. Czas będzie
podczas suszenia.
zmieniany w celu wskazania najlepszego przybliżenia. Wyświetlony czas może się
wydłużyć podczas cyklu, jest to prawidłowa sytuacja.
Suszarka jest halasliwa podczas • Jest to sytuacja normalna, szczególnie kiedy suszarka nie byla uzywana przez jakis
czas. Jesli halas nadal trwa podczas cyklu wówczas nalezy skontaktowac sie z
pierwszych minut funkcjonowania.
serwisem technicznym.
• Suszarka przeszła w tryb czuwania w celu oszczędności energii. Nastąpi to, jeżeli
Kontrolki na panelu kontrolnym
pozostawiono suszarkę włączoną lub wystąpiła przerwa w dostawie prądu. Nastąpi to
uszarki są wyłączone pomimo tego,
po 30 minutach:
że suszarka jest włączona.
- jeżeli suszarka zostanie pozostawiona bez włączenia programu;
- po zakończeniu programu suszenia.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF aż do wywołania reakcji suszarki
17
Serwis techniczny
PL
System pompy ciepła
Ta suszarka jest wyposażona w system pompy ciepła,
służący do suszenia odzieży. Do swego działania
pompa wykorzystuje fluorowane gazy cieplarniane,
których zastosowanie jest objęte protokołem z Kioto.
Gazy fluorowane są zawarte w hermetycznie szczelnym
zespole. Hermetycznie szczelny zespół zawiera 0,29 kg
gazu R134a F, działającego jako czynnik chłodniczy.
Jeśli zespół ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na
nowy. Dalsze informacje można uzyskać w najbliższym
punkcie serwisowym.
Uwagi: Gazy zawarte w zespole nie są szkodliwe dla
zdrowia, ale jeśli wydostaną się na zewnątrz, wywrą
szkodliwy wpływ na środowisko przyczyniając się do
globalnego ocieplenia.
Przed skontaktowaniem się z Serwisem:
• Sprawdzić, czy przewodnik rozwiązywania problemów
może pomóc w samodzielnym rozwiązaniu problemów
(patrz Problemy i ich rozwiązywanie).
• W przeciwnym wypadku wyłączyć suszarkę i wezwać
serwis techniczny.
Dane, jakie należy przekazać do Serwisu:
• Nazwisko, adres i kod pocztowy;
• numer telefonu;
• rodzaj defektu;
• datę zakupu;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N) suszarki.
Te informacje znajdują się na tabliczce znamionowej zamocowanej z tyłu drzwiczek.
Części zamienne
Niniejsza suszarka jest złożonym urządzeniem. Usiłując
ją naprawić osobiście lub zlecając naprawę osobie
niewykwalifikowanej stwarza się poważne zagrożenie
dla ludzi, urządzenie może zostać uszkodzone i stracić
gwarancję na części zamienne.
W przypadku zaistnienia problemów związanych z
użytkowaniem tego urządzenia należy zawsze zwracać się
do autoryzowanego technika.
Wykonywanie przez niewykwalifikowane osoby napraw lub
innych czynności, które mogą spowodować uszkodzenie
zaplombowanej pompy ciepła jest przestępstwem.
Informacje dotyczące recyrkulacji i utylizacji
W ramach naszego stałego zaangażowania w ochronę środowiska zastrzegamy sobie prawo do używania składników dobrej
jakości pochodzących z recyrkulacji w celu zmniejszenia kosztów klienta i uniknięcia marnowania materiałów.
• Utylizacja opakowania: w celu przeprowadzenia recyrkulacji opakowania należy przestrzegać norm lokalnych,
• W celu zmniejszenia ryzyka wypadków związanych z dziećmi, należy usunąć drzwiczki i wtyczkę, czyli odciąć kabel zasilania urządzenia. Utylizować te części osobno w celu upewnienia się, że urządzenie nie będzie mogło być już podłączone do
gniazdka z prądem.
Usuwanie starych elektrycznych urządzeń domowych
Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, że elektryczne urządzenia domowe nie będą utylizowane podczas zwykłego procesu
utylizacji stałych odpadów miejskich. Stare urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu optymalizowania stopnia
odzysku i recyrkulacji materiałów, z których są zbudowane i aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla zdrowia i dla
środowiska.
Niniejsza suszarka korzysta z uszczelnionej pompy ciepła zawierającej gazy fluorowane, które muszą zostać odzyskane i
usunięte.
Symbol przekreślonego koszyka podany jest na wszystkich produktach w celu przypominania o obowiązku ich oddzielnego
zbierania.
Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich prawidłowej utylizacji
zwracając się do odpowiednich służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
Programy porównawcze
• Zalecane programy do testu porównawczego EN61121.
Program (EN61121)
Program, który ma być wybrany
Rozmiar wsadu
Opcja suszenia
automatycznego
Suszenie bawełny
Intensywne suszenie bawełny
9 kg
Do Szafy
Suszenie bawełny i prasowanie
Intensywne suszenie bawełny
9 kg
Do Prasowana
Tkanina nie sprawiająca problemu
Tkaniny syntetyczne
3 kg
Do Szafy
! Uwaga: nie jest to kompletna lista opcji programu (zobacz Uruchomienie i programy).
Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami EWG:
- 2006/95/EWG (Dyrektywa dot. niskiego napięcia);
- 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG (Zgodność elektromagnetyczna).
18
Návod k použití
SUŠIČKA
Obsah
CZ
Česky
CZ
Důležité informace, 20-21
Instalace, 22
Kam nainstalovat sušičku
Ventilace
Vypouštění vody
Připojení k elektrické síti
Vyrovnání sušičky do vodorovné polohy
Výchozí informace
Popis sušičky, 23
Otevírání dvířek
Vlastnosti
Ovládací panel
Displej, 24
AQUALTIS
AQC9 4F5
Uvedení do činnosti a programy, 25-30
Volba programu
Speciální programy
Tabulka programů
Ovládací prvky
Prádlo, 31-32
Rozdělení prádla
Visačky na prádle
Prádlo vyžadující zvláštní péči
Doby sušení
Upozornění a rady, 33
!
Tento symbol vám připomíná potřebu přečtení tohoto
návodu k použití.
! Mějte tento návod vždy po ruce kvůli snadné konzultaci a pro
každý případ. Návod uložte v blízkosti sušičky; v případě prodání
nebo postoupení zařízení jiným osobám jim nezapomeňte
odevzdat tento návod, abyste i novým vlastníkům umožnili
seznámit se s upozorněními a radami týkajícími se použití sušičky.
! Pozorně si přečtěte tyto pokyny: Následující strany obsahují
důležité informace ohledně instalace a užitečné rady pro činnost
tohoto elektrospotřebiče.
Základní bezpečnostní pokyny
Úspora energie a ohled na životní prostředí
Péče a údržba, 34
Přerušení elektrického napájení
Vyčištění filtru po každém cyklu
Kontrola bubnu po každém cyklu
Vyprázdnění nádoby na zachytávání vody po
každém cyklu
Čištění filtru Kondenzátoru
Čištění sušičky
Poruchy a jejich odstraňování, 35
Servisní služba, 36
Informace týkající se recyklace a likvidace
19
Důležité informace
CZ
Pro účinnou činnost kondenzační sušičky je třeba znát
níže uvedené schéma běžné údržby:
Filtr na chmýří – Chmýří, které se zachytává na filtru,
JE TŘEBA vyčistit po každém cyklu sušení.
Neprovedené vyčištění filtru po každém cyklu sušení
ovlivňuje sušicí schopnost zařízení, které bude
potřebovat více času na sušení, a proto bude mít
během sušení i vyšší spotřebu elektrické energie.
Nádoba na zachytávání vody – Nádobu na zachytávání
vody je třeba vyprázdnit po každém cyklu sušení.
Fáze 1
Otevřete dvířka sušičky.
2
Fáze 2
Vytáhněte filtr (s použitím dvou
prstů).
Fáze 3
Otevřete filtr odjištěním klipsy.
Fáze 4
Vyčistěte případné nánosy
chmýří z vnitřního povrchu síťky
filtru.
Fáze 1
Potáhněte nádobu na
zachytávání vody směrem k
vám a vyjměte ji ze sušičky.
Fáze 2
Vylijte všechnu vodu
zachycenou v nádobě.
Fáze 3
Vložte nádobu na zachytávání
vody na původní místo a ujistěte
se, že byla řádně vložena do
svého uložení.
Nevyprázdnění nádoby na zachytávání vody by mohlo
způsobit:
- Zastavení ohřevu zařízení (to znamená, že na konci
cyklu sušení by náplň sušičky mohla být ještě vlhká).
- Kontrolka „Vylít vodu“ bliká s cílem upozornit na
naplnění sběrné nádoby.
! Kontrolka „Vylít vodu“ je
Fáze 5
Proveďte zpětnou instalaci filtru
– Nikdy neaktivujte sušičku,
aniž by byl filtr řádně vložen do
předepsané polohy.
rozsvícená, aby vám připomněla
potřebu vyprázdnění nádoby
na zachytávání vody na začátku
každého programu.
Naplnění systému pro zachytávání vody.
V případě nové sušičky nebude sběrná nádoba na
zachytávání vody zachytávat vodu, dokud nedojde
k naplnění systému. Tato operace může vyžadovat
1 nebo 2 cykly sušení. Systém bude po naplnění
zachytávat vodu během každého cyklu.
20
Filtr Kondenzátoru - Pro správnou činnost filtru
je potřebné jej vyčistit po každých pěti cyklech
sušení; v každém případě však platí, že pro
optimalizaci výkonnosti sušení a pro dosažení
nižší energetické spotřeby vám doporučujeme
vyčistit filtr na konci každého cyklu sušení.!
CZ
Fáze 1
Otevřete víko
Kondenzátoru.
- uchopte rukojeť a
potáhněte směrem k vám.
Fáze 5
Vložte filtr zpět – ujistěte se, že došlo ke kompletnímu
vložení celé jednotky, a otočte 4 klipsy a přemístěte je do
vodorovné polohy.
Fáze 2
Vytáhněte jednotku filtru
otočením 4 klips do svislé
polohy a vytáhnutím filtru
směrem k vám.
(Ve filtru by se mohly
nacházet zbytky vody.
Jedná se však o zcela
běžný jev).
Neprovedené čištění Filtru Kondenzátoru snižuje
účinnost sušení a mohlo by způsobit poškození vaší
sušičky.
Pro optimalizaci sušicí schopnosti se doporučuje
vyčistit filtr Kondenzátoru po každém cyklu sušení.
UPOZORNĚNÍ: Čelní část kondenzátoru je tvořena
tenkými kovovými deskami. Proto při jejím čištění
a demontáži nebo zpětné montáži filtrační jednotky
za účelem čištění dávejte pozor, aby nedošlo k jejímu
poškození a abyste se nepořezali.
Fáze 3
Při výskytu shluků chmýří
na deskách kondenzátoru
proveďte jejich důkladné
vyčištění s použitím
vlhkého hadru, houby nebo
vysavače. Nepoužívejte
prsty.
Fáze 4
Oddělte obě části filtru a
odstraňte nánosy chmýří,
které se nacházejí ve
vnitřní části síťky filtru.
Vyčistěte těsnění filtru.
Proveďte zpětnou montáž
obou oddělených částí.
21
Instalace
Kam nainstalovat sušičku
Připojení k elektrické síti
10 mm
• Plameny mohou sušičku poškodit,
a proto musí být nainstalována
v dostatečné vzdálenosti od
plynových sporáků, kamen,
radiátorů nebo varných desek.
Kvůli dosažení optimální výkonnosti
musí být sušička nainstalována v
15 mm
15 mm
místnosti s teplotou prostředí od
20 do 23 °C. Je však funkční v
teplotním rozmezí od 14 do 30 °C.
Pokud má být tento elektrospotřebič
nainstalován pod pracovní deskou,
je třeba nechat 10 mm volného
prostoru mezi horním panelem elektrospotřebiče a ostatními
předměty, které se nacházejí nad ním, a 15 mm volného prostoru
mezi bočními panely elektrospotřebiče a stěnami nebo přilehlým
zařízením. Tímto způsobem bude zaručen dostatečný oběh
vzduchu.
Ventilace
• Když je sušička v činnosti, vyžaduje přítomnost
dostatečné ventilace. Ujistěte se, že byla sušička
nainstalována do prostředí bez vlhkosti, vybaveného
vhodným oběhem vzduchu. Proud vzduchu kolem sušičky
je nezbytný pro umožnění kondenzace vody vytvářené
během praní; když je sušička umístěna do uzavřeného
prostoru nebo dovnitř nábytku, nepracuje správně.
! Při použití sušičky v malé nebo chladné místnosti se
může stát, že se vytvoří malé množství kondenzátu.
! Instalace sušičky do skříně se nedoporučuje; tento
elektrospotřebič nesmí být nikdy nainstalován za dveře,
které se dají zavřít na klíč, za posuvné dveře nebo za
dveře se závěsem na opačné straně vůči dvířkům sušičky.
Vypouštění vody
Když je zařízení umístěno v blízkosti vypouštěcího potrubí,
je možné odvést zkondenzovanou vodu přímo, bez použití
sběrné nádoby na zachytávání vody. V tomto případě
nebude potřebné vyprazdňovat nádobu na zachytávání
vody po každém cyklu.
V případě umístění sušičky nad nebo vedle pračky může
sušička využívat stejné vypouštěcí potrubí. Stačí odpojit
trubku uvedenou na obrázku A a připojit ji k vypouštěcímu
potrubí.
Když se vypouštěcí potrubí nachází dále, než kam může
dosáhnout vypouštěcí hadice sušičky, je třeba zakoupit a
připojit hadici stejného průměru a potřebné délky.
Při instalaci nové hadice stačí vyměnit existující hadici
způsobem znázorněným na obrázku B a vložit ji do stejné
polohy.
! Hrdlo vypouštěcího potrubí se musí nacházet o 1 m
níže než dno sušičky.
! Po instalaci sušičky se ujistěte, že vypouštěcí hadice
není ohnutá ani zamotaná.
2
2
Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrické sítě
proveďte kontrolu podle následujících bodů:
• Ujistěte se, že máte suché ruce.
• Zásuvka musí být vybavena uzemněním.
• Použitá zásuvka musí být schopna vyhovět
maximálnímu výkonu tohoto zařízení, uvedenému na štítku
s provozními údaji (viz Popis sušičky).
• Napájecí napětí musí být v rozmezí hodnot uvedených
na štítku s provozními údaji (viz Popis sušičky).
• Zásuvka musí být kompatibilní s typem zástrčky sušičky.
V opačném případě zajistěte výměnu zásuvky nebo
zástrčky.
! Nepoužívejte prodlužovací kabely.
! Sušička nesmí být nainstalována do vnějšího prostředí,
a to ani v případě, že se jedná o chráněné prostředí.
Může být totiž velmi nebezpečné vystavovat tento
elektrospotřebič dešti nebo bouřkám.
! Po instalaci sušičky musí elektrický kabel i zástrčka
zůstat přístupné.
! Elektrický kabel se nesmí ohýbat ani stlačovat.
! Když je zástrčka, která má být vyměněna, zalisovaná
tak, že tvoří s kabelem jeden kus, je třeba ji zlikvidovat
bezpečným způsobem. NENECHÁVEJTE ji tam, kde
by mohla být zasunuta do zásuvky a způsobit zásah
elektrickým proudem.
! Elektrický kabel musí být pravidelně kontrolován a
dle potřeby vyměněn pouze za specifický kabel pro
tuto sušičku, který musí být nainstalován výhradně
autorizovanými techniky (viz Servisní služba). Nové nebo
delší elektrické kabely lze zakoupit u autorizovaných
prodejců.
! Výrobce neponese žádnou odpovědnost za nedodržení
uvedených pokynů.
! V případě pochybností o výše uvedeném se obraťte na
kvalifikovaného elektrikáře.
Vyrovnání sušičky do vodorovné polohy
Aby mohla sušička dokonale pracovat, musí být
nainstalována ve vodorovné poloze.
Po nainstalování sušičky do definitivní polohy zkontrolujte
její vyrovnání do vodorovné polohy, nejdříve z jednoho boku
na druhý, a poté vyrovnání mezi její přední a zadní částí.
Když se sušička nenachází ve vodorovné poloze, seřiďte
její dvě přední nožičky do vyšší nebo nižší polohy, dokud
nedosáhnete vyrovnání.
Výchozí informace
H<1m
CZ
Obr. A
22
Obr. B
Po instalaci sušičky a před jejím uvedením do činnosti
vyčistěte vnitřek bubnu a odstraňte špínu, která se v něm
mohla nahromadit během přepravy.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím vaší sušičky se ujistěte,
že zůstala ve svislé poloze nejméně 6 hodin.
Popis sušičky
Otevírání dvířek
Vlastnosti
Model a
Výrobní číslo
Štítek s provozními
údaji
Potáhněte za
rukojeť
CZ
Nádoba na
zachytávání vody
Filtr
Kondenzátoru
(otevřené v íko)
Mřížka otvoru
pro nasávání
vzduchu
Nastavitelné
nožky
Ovládací panel
Tlačítka a kontrolky
Volitelné funkce
Tlačítko s kontrolkou On/Off
Kontrolka Tlačítko s
EKO kontrolkou
Start/Pause
Rukojeť víka
kondenzátoru
(potáhněte ji za
účelem otevření)
Kontrolky
Průběhu
programu
Displej
Otočný ovladač Volba
programů
Automatické
sušení
Tlačítko a kontrolka
Zablokování tlačítek
Kontrolka
Kontrolka
Časově
Vyčistit
filtr
„Vylít
vodu“/
vymezené Odložený
kondenzátoru Vyčistit filtr
sušení
start
Tlačítko/kontrolka
On/Off: Když je sušička v činnosti a
toto tlačítko bude stisknuto a přidrženo na dobu delší než 3
sekundy, dojde k vypnutí sušičky. Kontrolka signalizuje uvedení
sušičky do činnosti a její připravenost na volbu programu.
Otočný ovladač Volba programů umožňuje nastavení
programu: Otáčejte jím, dokud indikátor nebude
nasměrován na požadovaný program (viz Uvedení do
činnosti a volba programů).
Tlačítka/kontrolky Volitelné funkce: Umožňují volbu
volitelných funkcí z těch, které jsou k dispozici pro zvolený
program. Rozsvícení příslušné kontrolky poukazuje na
provedenou volbu dané volitelné funkce (Uvedení do
činnosti a volba programů).
Displej je tvořen třemi částmi: Automatické sušení =
úroveň sušení, Časově vymezené sušení = doba sušení
a Zbývající doba / Odložený start, každá s odpovídajícím
tlačítkem volby (viz Displej).
Tlačítko Start/Pause se signalizační kontrolkou : Když
zelená kontrolka začne pomalu blikat, stiskněte tlačítko
za účelem zahájení programu. Po zahájení cyklu zůstane
kontrolka rozsvícena stálým světlem. Přerušení programu
se provádí opětovným stisknutím tlačítka; barva kontrolky
se změní na oranžovou a začne znovu blikat. Opětovné
zahájení programu z bodu, ve kterém byl přerušen, se
provádí opětovným stisknutím tlačítka (Uvedení do činnosti a
volba programů). Poznámka: Kontrolka Start/Pausa bliká
jantarově během fáze programu “Proti pomačkání“.
Kontrolky průběhu programu svým postupným rozsvěcováním
poukazují na jednotlivé stavy probíhajícího programu (Uvedení
do činnosti a volba programů).
Kontrolka „Vylít vodu“ („H2O”) poukazuje na potřebu
vyprázdnění nádoby na zachytávání vody. Ke zhasnutí
kontrolky dojde několik sekund po vložení prázdné nádoby
na zachytávání vody; za tímto účelem musí být sušička v
činnosti (viz Ovládací prvky).
Poznámka: Když je nádoba na zachytávání vody plná, na
displeji bude zobrazeno „H2O“ a kontrolka
bude blikat;
dojde k vypnutí ohřevu a prádlo nebude vysušeno.
Kontrolka
Vylít vodu“/Vyčistit filtr připomíná před
každým zahájením programu, že základní podmínkou
použití sušičky je vyčištění filtru a vyprázdnění nádoby na
zachytávání vody (viz Péče a údržba).
Kontrolka Vyčistit filtr kondenzátoru
signalizuje,
že je potřebné v pravidelných intervalech vyčistit filtr (Viz
Péče a údržba).
Tlačítko/kontrolka
Zablokování tlačítek: Držte
stisknuté toto tlačítko po provedení volby programu a
požadovaných volitelných funkcí. Při takovémto postupu
není možné měnit nastavení programu.
Když je kontrolka rozsvícena, ostatní tlačítka a otočný
ovladač programů jsou vyřazeny z činnosti. Pro zrušení
zablokování je třeba držet tlačítko stisknuté; dojde ke
zhasnutí kontrolky.
Kontrolka EKO: Tato kontrolka je rozsvícena při volbě
volitelných funkcí a energetické úspory (viz Ovládací prvky).
23
Displej
CZ
Displej je tvořen třemi částmi, každá má odpovídající tlačítko.
Automatické sušení
Po provedení volby programu vybaveného volitelnou funkcí Automatické sušení víckrát po sobě stiskněte
tlačítko, dokud nebude zobrazena požadovaná úroveň automatického sušení. Když volitelná funkce
automatického sušení není k dispozici, displej bude blikat a budou vydány tři akustické signály.
! Některé programy sušení nejsou kompatibilní se všemi úrovněmi automatického sušení.
Dostupné úrovně sušení
Vlhké: nejjemnější úroveň sušení zajišťující, aby prádlo nekapalo. Dokonalá úroveň po praní v
rukou pro rozložení prádla, když si nepřejete provést jeho úplné vysušení v sušičce.
K žehlení: velmi jemné sušení s v vysokým stupněm zbývající vlhkosti. Užitečné pro žehlení
bezprostředně po sušení..
Věšák plus: Vysoušecí cyklus, vhodný k zavěšení choulostivého prádla (jako například záclon).
Ramíko: úroveň sušení pro zavěšení prádla.
Lehké vysušení: Je určeno pro choulostivé oblečení určené k poskládání a uložení do skříně
Prádelník: úroveň sušení, která zajišťuje dokonalé vysušení prádla a jeho připravenost pro
poskládání a uložení do skříně.
K oblečení: které má být oblečeno bezprostředně po skončení cyklu.
Časově vymezené sušení
Po zvolení programu s volitelnou funkcí časově vymezeného sušení stiskněte za účelem zadání požadované
doby sušení tlačítko Časově vymezené. Každé stisknutí tohoto tlačítka na displeji způsobí zobrazení zvolené
doby trvání sušení (viz Uvedení do činnosti a Volba programů). Každé stisknutí sníží nastavenou dobu z
220, 180, 150, 120, 90, 60 na 40 a poté se zopakuje. Když volitelná funkce časově vymezeného sušení není
k dispozici, displej bude blikat a budou vydány tři akustické signály. Zvolená doba zůstane zobrazena po
zahájení programu a může být dle potřeby změněna i během programu.
! Je možné zvolit úroveň automatického sušení nebo dobu trvání sušení.
Odložený start
Po zvolení programu vybaveného volitelnou funkcí odložený start je možné zvolit dobu odložení startu.
Každé stisknutí tlačítka Odložený start
umožňuje zvýšit nastavení odložení o 1 hodinu, od „1h“ do „24h“, a
poté „OFF“, při kterém dojde po pěti sekundách ke zrušení doby odložení.
V případě odložení o 10 hodin nebo vyšších bude na displeji zobrazeno odečítání doby v hodinách až po 10
hodin, poté „9:59“ a znovu odečítání v minutách. V případě odložení o 9 hodin nebo nižších budou na displeji
zobrazeny hodiny a minuty a odečítání zbývající celkové doby odložení v minutách.
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza
je možné dle potřeby změnit nebo zrušit dobu opožděného startu.
Po skončení doby odložení dojde ke zhasnutí symbolu
a bude zobrazena Zbývající doba.
Když bylo zvoleno časově vymezené sušení, během programování bude na displeji zobazena doba sušení
výhradně na centrálním displeji časově vymezeného sušení. Po stisknutí tlačítka pro uvedení do činnosti dojde
k rozsvícení displeje znázorňujícího dobu činnosti zařízení, na kterém je možné vidět odečítání doby trvání
programu.
Zbývající doba
Když je ikona odložení
zhasnuta, zobrazená doba odpovídá Zbývající době programu v činnosti.
Při volbě časově vymezených programů odpovídá doba zobrazovaná během cyklu skutečné zbývající době.
Při volbě automatického programu bude zobrazená doba odpovídat odhadu zbývající doby.
Při volbě programu bude na displeji zobrazena doba potřebná pro vysušení plné náplně; po uplynutí přibližně
10 minut kontrolní zařízení vypočítá přesnější odhad doby cyklu.
Zbývající doba je zobrazována v hodinách a minutách a odečítání bude měněno po minutách.
Dvojtečka mezi hodinami a minutami zobrazenými na displeji bliká, čímž signalizuje, že je odečítání aktivní.
Na displeji jsou zobrazeny také případné problémy sušičky; v tomto případě je na displeji zobrazeno písmeno
F a chybový kód, přičemž čtyři kontrolky volitelných funkcí a kontrolka pauzy budou blikat oranžovým světlem
(viz Problémy a jejich řešení).
24
Uvedení do činnosti a volba
programů
Volba programu
1. Zasuňte zástrčku sušičky do zásuvky elektrického napájení.
2. Zvolte sušení podle druhu prádla (viz Prádlo).
3. Otevřete dvířka a ujistěte se, že je filtr čistý, že se nachází
v předepsané poloze a že je nádoba na zachytávání vody
prázdná a správně umístěná (viz Údržba).
4. Naplňte zařízení a dbejte přitom, aby se žádný kus prádla
nedostal mezi dvířka a příslušné těsnění. Zavřete dvířka.
5. Když kontrolka On/Off není rozsvícená, stiskněte příslušné
tlačítko .
6. Stiskněte tlačítko Volby programů odpovídající druhu
tkaniny, která má být vysušena, a zkontrolujte tabulku
programů (viz Volba programů) a pokyny pro každý druh
tkaniny (viz Prádlo).
7. Jsou-li k dispozici, zvolte volitelné funkce Automatického sušení
nebo Časově vymezeného sušení
stisknutím příslušného
tlačítka až do dosažení hladiny nebo požadované doby.
! Podrobnější informace můžete získat konzultací výše uvedené
tabulky.
8. Dle potřeby nastavte dobu odložení a další volitelné funkce
(viz Displej).
9. Pokud si přejete, aby bylo ukončení programu signalizováno
akustickým hlásičem, stiskněte tlačítko ALARM .
Poznámka: Když jste zvolili volitelnou funkci použití Zvuku
Proti pomačkání, tato funkce není dostupná.
10. Zahajte sušení stisknutím tlačítka Start/Pause . Na
displeji se zobrazí přibližná zbývající doba.
Během programu sušení je možné kontrolovat prádlo a
vytáhnout již vysušené kusy prádla a ponechat sušit zbývající.
Po opětovném zavření dvířek bude zařízení znovu uvedeno
do činnosti po stisknutí tlačítka Start/Pause.
Když otevřete dvířka za účelem kontroly stavu vysušení
prádla, výsledkem bude prodloužení cyklů sušení, protože
kompresor kondenzátoru vyčká 5 minut před opětovným
zahájením činnosti po zavření dvířek a stisknutí tlačítka start
(viz „Ovládací prvky“).
11. Během posledních minut programů sušení bude ještě
před ukončením programu zahájena závěrečná fáze SUŠENÍ
ZASTUDENA
(slouží k ochlazení tkanin); tuto fázi je vždy
třeba nechat kompletně ukončit.
12. Abyste byli upozorněni na dokončení programu, bzučák
3 krát pípne a zobrazí se nápis END (Poznámka: Když byla
zvolena volitelná funkce ALARM, bzučák 3 krát pípne každých
30 sekund po dobu 5 minut).
Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo, vyčistěte filtr a vložte jej zpět
do jeho uložení. Vyprázdněte nádobu na zachytávání vody a
znovu ji vraťte do předepsané polohy (viz Údržba).
V případě volby volitelné funkce „Zabránění krčení”
se
bude prádlo v případě, že nebude ihned vyjmuto, čas od času
otáčet po dobu 10 hodin nebo do otevření dvířek.
13. Odpojte sušičku z elektrické sítě.
Pohotovostní režim
Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s
energetickou úsporou je tato pračka vybavena systémem
automatického vypnutí (přechodu do pohotovostního režimu
– standby), který je aktivován po uplynutí 30 minut, když
se pračka nepoužívá. Krátce stiskněte tlačítko ZAPNOUTVYPNOUT a vyčkejte na obnovení činnosti zařízení.
Speciální programy
Program Snadné žehlení
Snadné žehlení je krátký program trvající 10 minut (8 minut ohřevu a poté 2 minuty sušení zastudena), který nafukuje vlákna
tkanin, které zůstaly ve stejné pozici delší dobu. Cyklus uvolní vlákna prádla, čímž usnadní žehlení a poskládání.
! Nejedná se o program sušení, a proto se nepoužívá s dosud mokrým prádlem.
Pro dosažení optimální výkonnosti:
1. Nenaplňujte buben nad maximální kapacitu. Uvedené hodnoty se vztahují na hmotnost suchého prádla:
Tkanina:
Max
Bavlna a Smíšená bavlna
2,5 kg
Syntetické prádlo
2
Džíny
2
2. Vyprázdněte sušičku ihned po skončení programu; prádlo pověste, poskládejte nebo vyžehlete, a poté je uložte do skříně.
Dle potřeby zopakujte daný program. Výsledný efekt programu se liší v závislosti na druhu sušené tkaniny: Nejlepších účinků
lze dosáhnout u klasických tkanin, jako je bavlna a smíšená bavlna, zatímco méně zjevné jsou na akrylových vláknech a na
materiálech, jako je Tencel®.
Program Vlna
• Jedná se o program určený pro prádlo, které snáší sušení v bubnu a je označeno symbolem
.
• Lze jej použít pro náplně až do 1 kg (přibližně 3 svetry).
• Doporučujeme obrátit prádlo před sušením naruby.
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení, ale některé kusy prádla s těžkými okraji
by mohly být ještě mírně vlhké. Nechte je dosušit přirozeným způsobem, protože další proces sušení by je mohl poškodit.
! Na rozdíl od ostatních materiálů je mechanismus smrštění vlny trvalý, to znamená, že u daného kusu prádla již nedojde k
obnovení původních rozměrů a původního tvaru.
! Tento program není určen pro prádlo z akrylu.
Džíny
• Tento program je určen pro džíny vyrobené z bavlny denim. Před sušením džínů obraťte naruby přední kapsy.
• Lze jej použít pro náplně až do 3 kg (přibližně 4 džíny).
• Kromě toho jej lze použít u prádla ze stejného materiálu, jako v případě větrovek.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti odstřeďování
použité ve vaší pračce
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení; okraje a švy mohou být mírně vlhké.
V takovém případě zkuste obrátit džíny naruby a znovu na krátkou dobu uvést program do činnosti.
• Používejte tento cyklus výhradně pro náplně ze 100% bavlny, nemíchejte tmavé a světlé oblečení. Nepoužívejte tento program
pro prádlo s výšivkami a příslušenstvím (špendlíky); obraťte naruby kapsy.
! Nedoporučuje se používat tento program v případě, že jsou džíny vybaveny gumami v pase nebo výšivkami.
25
CZ
CZ
Speciální programy
Košile - Intenzivní sušení
• Tento program je určen specificky pro košile vyrobené z bavlny.
• Lze jej použít pro náplně až do 3 kg (přibližně 12 košil).
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti odstřeďování
použité ve vaší pračce
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení; okraje a švy mohou být mírně vlhké.
V takovém případě zkuste obrátit košile naruby a znovu na krátkou dobu uvést program do činnosti.
Košile - Běžné sušení
• Tento program je určen pro košile vyrobené ze syntetického materiálu nebo z přírodních smíšených materiálů, jako je
polyester a bavlna.
• Lze jej použít pro náplně až do 3 kg (přibližně 12 košil).
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti odstřeďování
použité ve vaší pračce
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení; okraje a švy mohou být mírně vlhké.
V takovém případě zkuste obrátit košile naruby a znovu na krátkou dobu uvést program do činnosti.
Hedvábí
• Tento program je určen pro sušení choulostivého prádla z hedvábí.
• Lze jej použít pro náplně až do 0,5 kg.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti odstřeďování
použité ve vaší pračce
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení, ale některé kusy prádla s těžkými
okraji by mohly být ještě mírně vlhké. V takovém případě zkuste vytáhnout náplň, rozprostřít jednotlivé kusy prádla a znovu
na krátkou dobu uvést program do činnosti.
• Pouze pro prádlo s visačkou sušení v bubnu.
Program pro peřiny
! Při použití tohoto programu věnujte velkou pozornost tomu, abyste nesušili poškozené výrobky, protože výplň by mohla ucpat
filtr a rozvod vzduchu s nebezpečím požáru.
• Je třeba jej používat výhradně pro peřiny pro jedno lůžko; není vhodný pro manželské nebo ještě větší peřiny.
• Náplně vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené pro použití, ale na některých místech by mohly být
mírně vlhké. V takovém případě zkuste vytáhnout náplň, rozprostřít jednotlivé kusy prádla a znovu na krátkou dobu uvést
program do činnosti.
• Vhodné také pro péřové bundy.
Přikrývky - Intenzivní sušení
• Tento program je určen pro sušení peřin vybavených pytlem z bavlny a náplní z peří.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti
odstřeďování použité ve vaší pračce
• Program je určen výhradně pro peřiny nebo prádlo s visačkou, která určuje jeho vhodnost pro bubnové sušení (TD), s
pytlem z bavlny a náplní z peří, a není vhodný pro syntetické materiály.
Přikrývky - Běžné sušení
• Tento program je vhodný pro sušení peřin plněných syntetickými materiály.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti
odstřeďování použité ve vaší pračce
• Program je určen pro peřiny nebo prádlo s visačkou TD. Některé syntetické bundy mohou obsahovat hořlavé
materiály. Zkontrolujte, zda visačka předurčuje prádlo pro sušení v bubnu.
Dětské prádlo
• Tento program slouží k sušení oblečení a povlečení postýlek kojenců (bavlna a žinylka) a k vysušení jemného prádla, např. z
akrylu.
• Nepoužívejte jej pro sušení výrobků, jako jsou bryndáčky a kalhotky pro zakrytí plenky s plastovým obalem.
• Lze jej použít pro náplně až do 2 kg.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti
odstřeďování použité ve vaší pračce
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení, ale některé kusy prádla s těžkými
okraji by mohly být ještě mírně vlhké. V takovém případě zkuste obrátit prádlo naruby a znovu na krátkou dobu uvést program
do činnosti.
Povlečení a ručníky
• Tento program se používá na prostěradla a bavlněné ručníky.
• Lze jej použít pro náplně až do 9 kg.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti
odstřeďování použité ve vaší pračce
• Náplně vysušené s použtím tohoto programu jsou připravené k použití , ale okraje a švy by mohly být ještě mírně vlhké,
zejména u kusů prádla velkých rozměrů. V takovém případě zkuste prádlo rozprostřít a znovu zahajte program na kratší dobu.
26
Osvěžit
Díky proudu čerstvého vzduchu kyslík pronikne do vláken a odstraní z oblečení nepříjemné zápachy, jako je zápach
cigaretového kouře, smažení nebo smogu. S tímto krátkým programem lze osvěžit oblečení v průběhu pouhých 20 minut
! Program pro provzdušnění prádla, který nebyl navržen pro jeho sušení: a proto jej nepoužívejte na mokrém prádle.
• I když jej lze použít s náplněmi všech rozměrů (až do 9 kg), je mimořádně účinný s náplněmi malých rozměrů.
Program trvající 20 minut pro provzdušnění prádla čerstvým vzduchem. Lze jej použít také pro osvěžení teplých oděvů.
CZ
Antia Allergy
• Nový cyklus Antia Allergy představuje ošetření používané ke snížení na minimum nebo k úplnému odstranění roztočů z
domácího prachu nebo pylu přítomného v náplni prádla, a to udržením velmi vysoké teploty (70°) po dlouhou dobu (80 minut). V
průběhu procesu sušení dojde k zabití roztočů aplikací vysoké teploty a prostředí s nízkým stupněm vlhkosti.
Náplň: 9 kg (mokrá náplň) - Náplň: 4 kg (suchá náplň). Úroveň sušení: pouze Prádelník.
Rychlé sušení
• Doba sušení pro malé náplně je výrazně omezena díky vysoké úspoře času, až o 53% pro bavlnu (s volitelnou funkcí
Intenzivní sušení) a 50% pro syntetické tkaniny (s volitelnou funkcí Běžné sušení).
Náplň: 1 kg. Úroveň sušení: pouze Prádelník.
Outdoor
• Tento program je určen pro sušení prádla z hydrofobních látek a sportovních větrovek (např. z goretexu, polyesteru, nylonu).
Sušení oděvu po pracím cyklu má příznivý vliv vzhledem k tomu, že znovu aktivuje hydrofobní úpravu oděvu.
Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti odstřeďování
použité ve vaší pračce
Úroveň sušení: pouze Prádelník.
Plyšáci
• S použitím cyklu pro plyšové hračky může uživatel snadno odstranit prach a častěji prát jemné hračky, protože toto sušení
je výrazně rychlejší než sušení na čerstvém vzduchu. Jedná se o cyklus jemného sušení při nízké teplotě a mírné mechanické
působení, které udržuje původní vzhled a lesk plyše.
Poznámky: Pro ochranu proti alergiím vložte plyšové hračky před praním a sušením nejdříve na 24 hodin do mrazničky.
Vše zopakujte každých 6 týdnů. Před provedením sušení odstraňte doplňky, jako je oblečení, náhrdelníky nebo zvonkohry, a
ochraňte plastové oči hraček (s použitím lepicí pásky).
Doba programu se bude lišit v zavislosti na přesném složenI naplně.Maximalni hmotnost naplně by neměla překročit 2,5 kg a
žadny jednotlivy kus pradla by neměl byt těžši než 600 g.
Zahřatí ručníků
• Cyklus Zahřatí ručníků pomáhá ohřát ručníky a župany pro příjemný pocit tepla po koupeli nebo sprše. Slouží také k ohřevu
kusů oděvu před jejich oblečením.
Tento cyklus ohřeje oděv na teplotu 37°C (teplota lidského těla) a udržuje tuto teplotu, dokud uživatel cyklus nepřeruší.
Náplň: 3 kg
! Poznámka: Kontrolka
bliká během fáze programu
27
CZ
Tabulka programů
! Když kontrolka On/Off není rozsvícená, stiskněte příslušné tlačítko
Program
Snadné
žehlení
Osvěžit
Bavlna
Funkce
Nastavení
Krátký program (přibližně
10 minut), který zjemní
vlákna prádla kvůli
usnadnění jeho žehlení.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Dle potřeby zvolte volitelnou funkci Alarm.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Program trvající 20 min,
který provzdušní prádlo
čerstvým vzduchem.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Dle potřeby zvolte volitelnou funkci Alarm.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Slouží k vysušení
bavlněného prádla.
POZN.: Max. náplň 6 kg (při
Nízké teplotě)
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
nebo Časově
vymezené sušení
(viz následující strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
Slouží k sušení košil.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
nebo Časově
vymezené sušení
(viz následující strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
Košile
Slouží k vysušení džínů.
Džíny
Slouží k sušení prádla ze
syntetických tkanin.
Dostupné volitelné funkce
Alarm .
Alarm
.
Alarm o Proti pomačkání
. Odložený start .
Vysoká teplota
. Extra péče .
Volitelná funkce automatického sušení:
Vlhké , K žehlení
, Věšák plus
, Ramíko
,
Lehké vysušení
, Prádelník
, K oblečení
.
.
.
Alarm o Proti pomačkání
Vysoká teplota
.
. Odložený start
Volitelná funkce automatického sušení:
, Věšák plus
, Ramíko
Vlhké , K žehlení
Lehké vysušení
, Prádelník
.
.
,
. Odložený start .
Alarm o Proti pomačkání
Volitelná funkce automatického sušení:
Vlhké , K žehlení
, Věšák plus
, Ramíko
,
Lehké vysušení
, Prádelník
, K oblečení
.
(Doporučuje se používat výhradně úroveň Sušení
„K oblečení“).
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy .
2. Zvolte Automatické sušení
(viz následující
strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
Alarm
. Odložený start
.
Volitelná funkce automatického sušení:
, Věšák plus
, Ramíko
Vlhké , K žehlení
Lehké vysušení
, Prádelník
.
o Proti pomačkání
,
.
Slouží k sušení prostěradel
a ručníků.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
(viz následující
strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
. Odložený start .
Alarm o Proti pomačkání
Extra péče
.
Volitelná funkce automatického sušení:
Vlhké , K žehlení
, Věšák plus
, Ramíko
,
Lehké vysušení
, Prádelník
, K oblečení
.
(Doporučuje se používat výhradně úroveň Sušení
„K poskládání“).
Slouží k sušení peřin.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Alarm o Proti pomačkání
Vysoká teplota
.
Slouží k vysušení vlněného
prádla.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Alarm
.
Slouží k vysušení
hedvábného prádla.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
(viz následující
strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Alarm
.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
nebo Časově
vymezené sušení
(viz následující strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Povlečení a
ručníky
Přikrývky
Vlna
Hedvábí
Slouží k vysušení prádla
kojenců při nízké teplotě.
Baby
prádlo
Protialergické ošetření
oblečení z bavlny.
28
Poznámky / Dostupné volitelné funkce
Nejedná se o program sušení (viz následující strana).
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
nebo Časově
vymezené sušení
(viz následující strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
Syntetika
Antia Allergy
a poté proveďte volbu programu.
. Odložený start
.
Volitelná funkce automatického sušení:
, Věšák plus
, Ramíko
,
Vlhké , K žehlení
Lehké vysušení
, Prádelník
.
(Doporučuje se používat výhradně úroveň Sušení
„Prádelník“).
Alarm
o Proti pomačkání
. Odložený start
.
Volitelná funkce automatického sušení:
, Věšák plus
, Ramíko
,
Vlhké , K žehlení
Lehké vysušení
, Prádelník
.
(Doporučuje se používat výhradně úroveň Sušení
„Prádelník“).
Alarm
o Proti pomačkání
. Odložený start
.
Program
Rychlé
sušení
Funkce
Nastavení
Poznámky / Dostupné volitelné funkce
Slouží k rychlejšímu
vysušení oblečení z bavlny
nebo syntetických tkanin.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko start/pauza .
Alarm o Proti pomačkání
Vysoká teplota
.
. Odložený start
.
Slouží k sušení sportovního
oblečení.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko start/pauza .
Alarm
o Proti pomačkání
. Odložený start
.
Slouží k sušení plyšových
hraček.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko start/pauza .
Alarm
. Odložený start
Slouží k ohřátí ručníků a
županů.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko start/pauza .
-
Outdoor
Plyšáci
Zahřatí
ručníků
CZ
.
Automatické sušení a Časově vymezené sušení
Nejdříve proveďte volbu programu (viz tabulka programů).
Program
Funkce
Nastavení
Úrovně
Sušení
Dle možností pokaždé
používejte automatické sušení
prádla, protože zajišťuje
nejlepší výsledky sušení.
Nastavená teplota závisí na
zvoleného programu (volitelná
funkce Materiály).
1. Víckrát po sobě stiskněte tlačítko Úrovně Sušení,
dokud se na displeji nezobrazí požadovaná volba.
Při každém stisknutí dojde k posunu dopředu ,
,
,
,
,
,
a poté k zopakování.
! Některé automatické programy nemají k dispozici
všechny volitelné funkce úrovní sušení.
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
.
3. Stiskněte tlačítko pro zahájení činnosti
Když si přejete přesně
vymezit dobu sušení, pokaždé
používejte funkci časově
vymezeného sušení.
Nastavená teplota závisí na
zvoleném programu (volitelná
funkce Materiály).
1. Víckrát po sobě stiskněte tlačítko Časově
vymezené sušení, dokud se na displeji nezobrazí
požadovaná volba. Každé stisknutí sníží dobu
z 220, 180, 150, 120, 90, 60 na 40 a poté se
zopakuje.
• U choulostivého prádla je maximální doba 150.
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko pro zahájení činnosti .
Časově
vymezené
sušení
(220, 180,
150, 120, 90,
60 nebo 40
min.)
Poznámky / Dostupné volitelné funkce
Volitelné funkce
Alarm o Proti pomačkání
.Odložený start
Vysoká teplota
. Extra péče .
.
Přečtěte si doporučené doby sušení (viz Prádlo).
Posledních minut těchto programů je věnováno fázi
sušení zastudena
.
Volitelné funkce
Alarm o Proti pomačkání
Vysoká teplota
. Odložený start
.
Přečtěte si doporučené doby sušení (viz Prádlo).
Posledních minut těchto programů je věnováno fázi
.
sušení zastudena
! Pro dosažení optimálního výkonu neotvírejte dvířka před ukončením cyklu.
29
CZ
Ovládací prvky
• Otočný ovladač programů
! Upozornění: Když po stisknutí tlačítka pro uvedení do
činnosti dojde ke změně polohy otočného ovladače volby
programů, jeho nová poloha NEZMĚNÍ zvolený program.
Pro provedení změny programu je třeba znovu stisknout
tlačítko Start/Pause za účelem přerušení programu
(kontrolka bude blikat žlutým světlem) a zvolit nový
program a příslušné volitelné funkce; kontrolka začne
blikat zeleným světlem. Zahajte nový program stisknutím
tlačítka Start/Pause .
• Tlačítka a kontrolky Volitelné funkce
Tato tlačítka se používají pro uživatelské přizpůsobení
zvoleného programu podle svých vlastních potřeb. Ne
všechny volitelné funkce jsou k dispozici pro všechny
programy (viz Uvedení do činnosti a Volba programů). Při
stisknutí tlačítka volitelné funkce, která není k dispozici,
akustický hlásič vydá tři zvukové signály. Je-li zvolená
volitelná funkce k dispozici, bude vydán jediný akustický
signál a rozsvítí se kontrolka vedle tlačítka kvůli potvrzení
volby dané volitelné funkce.
• Kontrolka EKO
K roszvícení této kontrolky dojde při volbě volitelných
funkcí programování, které používají menší množství
energie vzhledem k přednastaveným hodnotám. Příklady:
Při volbě automatického programu nebo při použití
nastavení časově vymezeného sušení na kratší než
přednastavenou dobu. Tato kontrolka neinformuje o
volbě ideálního energetického nastavení, ale výhradně o
skutečnosti, že zvolené volitelné funkce používají méně
energie.
• Kontrolky průběhu sušení
(
Sušení,
Sušení zastudena,
)
Kontrolky průběhu sušení znázorňují stav programu.
Během každé fáze programu se rozsvítí odpovídající
kontrolka.
• Odložený start
Zahájení některých programů (viz Uvedení do činnosti a
Volba programů) může být opožděno až o 24 hodin (viz
Displej). Před nastavením odloženého startu se ujistěte, že
nádoba na zachytávání vody je prázdná a filtr je čistý.
• Extra péče
Funkce Zabránění stárnutí pro Bavlnu tkaniny pomáhá
dlouhodobě udržovat lesk prádla díky použití správného
otáčení bubnu (které je sníženo v poslední části cyklu) a
správné teplotě sušení.
Poznámka: Nelze jej použít s úrovněmi sušení
„K oblečení“, „Lehké vysušení” a „Prádelník“.
• Alarm
Na konci cyklu sušení bude aktivován akustický signál
upozorňující na ukončení programu a na možnost vyložení
vysušeného prádla ze sušičky. Poznámka: Když jste zvolili
volitelnou funkci použití „Proti pomačkání“, tato funkce
není dostupná
• Proti pomačkání
Když byla zvolena tato volitelná funkce, při odloženém
startu bude prádlo uvnitř bubnu během čekací doby občas
pootočeno, aby se zabránilo vytvoření záhybů.
Po ukončení cyklu sušení a chlazení bude oděv ještě
několikrát pootočen, aby se zabránilo vytvoření záhybů
v případě, že není možné vyjmout náplň ze sušičky
bezprostředně po dokončení programu. Po skončení této
fáze a po ukončení cyklu je kontrolka „
“ rozsvícena a
kontrolka Start/Pauza bliká jantarovým světlem.
Poznámka: Když jste zvolili volitelnou funkci použití
„ALARM“, tato funkce není dostupná
30
• Vysoká teplota
Při volbě doby sušení lze stisknutím tohoto tlačítka zvolit
intenzivní sušení; provedení volby bude signalizováno
rozsvícením kontrolky tlačítka.
• Kontrolky Vyprázdnění nádobky / Čištění filtru „H2O“
(Když byla sušička připojena k vypouštěcímu potrubí,
je možné ignorovat kontrolku
týkající se nádoby pro
zachytávání vody, protože není potřebné ji vyprazdňovat).
Když je kontrolka
rozsvícena (ale nebliká),
nezapomeňte vyprázdnit nádobu na zachytávání vody.
Když dojde k naplnění nádoby na zachytávání vody v
průběhu programu, vypne se ohřívač a sušička zahájí
fázi Sušení zastudena; poté začne kontrolka blikat a
budou aktivovány příslušné akustické signály. Aby došlo
k vysušení prádla v sušičce, je třeba vyprázdnit nádobu a
znovu uvést sušičku do činnosti. Po opětovném uvedení
sušičky do činnosti dojde ke zhasnutí kontrolky v průběhu
několika málo sekund. Abyste se vyhnuli uvedenému
postupu, vyprázdněte nádobu na zachytávání vody při
každém použití sušičky (viz Údržba).
! Mějte na paměti, že i když byla sušička připojena k
vypouštěcímu potrubí, je třeba POKAŽDÉ vyčistit filtr.
• Otevírání dvířek
Otevřením dvířek (nebo stisknutím tlačítka Start/Pause)
během činnosti programu dojde k zastavení činnosti
sušičky s níže uvedenými následky: Poznámka: Kontrolka
Start/Pausa bliká jantarově během fáze programu Proti
pomačkání.
• V průběhu doby odloženého startu se bude
odpočítávat doba odložení. Obnovení programu
odloženého startu lze provést stisknutím tlačítka
pro uvedení do činnosti. Jedna z kontrolek
„Odloženého startu“ bude blikat, čímž bude
informovat o aktuální době odložení.
• Obnovení programu lze provést stisknutím
tlačítka pro uvedení do činnosti. Kontrolky
průběhu programu poukazují na aktuální fázi a
kontrolka Start/Pause přestane blikat a rozsvítí
se stálým zeleným světlem.
• K ukončení programu dojde během fáze
závěrečného zabránění krčení. Stisknutím
tlačítka Start/Pause dojde k zahájení nového
programu od začátku.
• Otáčením otočného ovladače Volba programů
dojde k volbě nového programu a kontrolka
Start/Pause bude blikat zeleným světlem. Tento
postup je možné použít pro volbu programu
Sušení zastudena
pro ochlazení prádla, když
jej již považujete za dostatečně vysušené.
Zahajte nový program stisknutím tlačítka pro
uvedení do činnosti.
Ochrana systému Tepelného čerpadla
Systém tepelného čerpadla pracuje prostřednictvím
kompresoru vybaveného ochranou, která zasahuje
při otevření dvířek nebo při náhlém výpadku
elektrického napájení. Tato ochrana zabrání
opětovnému uvedení kompresoru do činnosti po
dobu 5 minut od opětovného zavření dvířek a poté,
co byl znovu zahájen cyklus.
• Poznámka
V případě přerušení dodávky elektrického proudu vypněte
napájení nebo vytáhněte zástrčku sušičky z elektrické sítě.
Po obnovení dodávky elektrického proudu zasuňte zástrčku
zařízení do zásuvky elektrické sítě, stiskněte a držte stisknuté
tlačítko ON/OFF až do opětovné aktivace sušičky, a poté
znovu zahajte činnost stisknutím tlačítka Start/Pausa
Prádlo
Rozdělení prádla
Visačky na prádle
• Zkontrolujte symboly na visačkách jednotlivých kusů
prádla, abyste se přesvědčili, zda jsou vhodné pro
bubnové sušení.
• Rozdělte prádlo podle druhu tkaniny.
• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
• Zavřete zipy, zahákněte háčky a zavažte tkaničky, aniž
byste je příliš utahovali.
• Vyždímejte prádlo, abyste odstranili co největší množství
vody.
Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním
vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější
symboly:
! Neplňte sušičku úplně mokrým prádlem.
Maximální náplň
Neplňte buben nad maximální kapacitu.
Uvedené hodnoty se vztahují na hmotnost suchého prádla:
Přírodní vlákna: maximálně 9 kg
Syntetická vlákna: maximálně 3 kg
! Abyste předešli poklesu výkonnosti sušičky, nepřetěžujte ji.
Druh náplně
Poznámka: 1 kg = 1.000 g
Halenka
Oblek
Bavlna
Jiné
150 g
100 g
500 g
350 g
Nesušit v sušičce
Sušit při vysoké teplotě.
Sušit při nízké teplotě.
Prádlo nevhodné pro sušení:
• Prádlo, které obsahuje součásti z gumy nebo podobných
materiálů nebo plastové povrchové úpravy (malé i velké
polštáře nebo větrovky z PVC) a jakýkoli druh předmětů
z hořlavých materiálů nebo předmětů obsahujících
hořlavé látky (ručníky znečištěné lakem na vlasy).
• Skelná vlákna (některé druhy závěsů).
• Prádlo, které bylo předtím podrobeno chemickému
čištění.
• Příliš objemné kusy prádla (spací pytle, malé i velké
polštáře, velké ložní přikrývky apod.), které se během
sušení roztahují a brání oběhu vzduchu v sušičce.
700 g
Džíny
1.000 g
10 plenek
Košile
Může se sušit v sušičce.
• Prádlo označené kódem ITLC („Speciální prádlo“)
, které se dá čistit speciálními čisticími prostředky na
domácí čištění. Pozorně dodržujte uvedené pokyny:
Druhy prádla
Bavlna
Jiné
CZ
300 g
200 g
Bavlna
Jiné
Tričko
125 g
Koupelnové i ložní prádlo
Povlak na peřiny
(manželské)
Bavlna
Jiné
1.500 g
1.000 g
Velký ubrus
700 g
Malý ubrus
250 g
Ubrousek na čaj
100 g
Osuška
700 g
Ručník
350 g
Manželské
prostěradlo
500 g
Prostěradlo na
jednu postel
350 g
Při pomíchání prádla ze syntetických tkanin s prádlem z
bavlny bude prádlo z bavlny na konci cyklu sušení ještě
vlhké. V takovém případě stačí zahájit další krátký cyklus
sušení.
31
CZ
Prádlo vyžadující zvláštní péči
• Množství prádla: Samostatné kusy prádla a malé náplně
mohou vyžadovat odlišné doby na vysušení.
Přikrývky a ložní přikrývky: prádlo z akrylu (Acilian,
Courtelle, Orion, Dralon) se musí sušit mimořádně pečlivě
a při nízké teplotě. Nenastavujte dlouhé doby sušení.
• Sušení: Když se má prádlo žehlit, lze jej vytáhnout ze
zařízení i v ještě trochu vlhkém stavu. Prádlo, které musí
být dokonale suché, se musí v sušičce ponechat déle.
Prádlo se záhyby nebo plisované prádlo: přečtěte si
pokyny pro sušení, dodané výrobcem.
• Nastavené teplotě.
• Teplotě v místnosti: Čím nižší je teplota v místnosti, tím
více času bude třeba na vysušení prádla.
Naškrobené prádlo: nesušte naškrobené prádlo spolu s
nenaškrobeným. Odstraňte co největší část škrobového
roztoku ještě před vložením prádla do sušičky. Naškrobené
prádlo nesušte příliš: Škrob se změní v prášek a zanechá
prádlo jemné, čímž jeho použití ztratí význam.
• Objemu: Některé objemné druhy prádla vyžadují
mimořádnou péči během procesu sušení. Doporučuje
se vytáhnout toto prádlo, protřepat je a znovu vložit do
sušičky: Tento úkon je třeba během cyklu sušení víckrát
zopakovat.
Doby sušení
Uvedené doby jsou pouze přibližné a mění se v závislosti
na:
! Nesušte prádlo příliš.
Všechny tkaniny obsahují přirozenou vlhkost, která je
potřebná pro zachování jemnosti a vzdušnosti.
• Množství zadržované vody v prádle po odstředění:
Ručníky a choulostivé prádlo zadržují velké množství
vody.
V níže uvedené tabulce se nacházejí PŘIBLIŽNÉ hodnoty
dob sušení, vyjádřené v hodinách:
Uvedené doby se vztahují na automatické programy
Sušení prádla určeného k uložení do skříně.
Jsou uvedena také nastavení sušení a příslušná doba
kvůli lepší volbě nejvhodnější volitelné funkce.
Uvedené hmotnosti se vztahují na suché prádlo.
• Tkaninách Prádlo ze stejného druhu tkaniny, ale se
vzorem nebo odlišnou tloušťkou, se může vyznačovat
odlišnou dobou sušení.
Doby sušení
Bavlna
Intenzivní
Sušení
1 Kg
2 Kg
3 Kg
4 Kg
5 Kg
6 Kg
7 Kg
8-9 Kg
Automatické v
minutách
40-60
60-90
90-100
100-130
130-160
160-180
180-190
190-220
Časově
vymezené
40 nebo 60
60 nebo 90
90 nebo
120
90 nebo
120
120 nebo
150
150 nebo
180
120 nebo
160
180 nebo
220
Doby sušení v pračce při 800-1000 otáčkách za minutu
Syntetika
Běžné sušení
Dětské
prádlo
(Akrylové)
Běžné sušení
32
1 Kg
2 Kg
3 Kg
Automatické v minutách
40-50
50-60
60-90
Nastavení Časově vymezeného sušení
40 nebo 60
40 nebo 60
60 nebo 90
Snížené doby sušení a odstřeďování v pračce
1 Kg
2 Kg
Automatické v minutách
40-80
80-140
Nastavení Časově vymezeného sušení
40 nebo 60 nebo 90
60 nebo 90 nebo 120 nebo 150
Snížené doby sušení a odstřeďování v pračce
Upozornění a rady
! Tento elektrospotřebič byl navržen a vyroben v souladu
s platnými mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tato
upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je
třeba si je pozorně přečíst.
Základní bezpečnostní pokyny
• Tuto bubnovou sušičku nesmí používat osoby (včetně
dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi, pokud nemají zajištěný dozor
nebo nebyly poučeny o ovládání přístroje osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
• Tato bubnová sušička je určena k používání v
domácnostech, nikoliv k profesionálnímu používání.
• Nedotýkejte se spotřebiče bosýma nohama nebo
mokrýma rukama či nohama.
• Při odpojování spotřebiče od sítě tahejte za zástrčku,
nikoliv za kabel.
• Za provozu sušičky nesmí být v jejím okolí děti. Po
použití sušičku vypněte a odpojte od sítě. Nechávejte
zavřená dvířka, abyste zajistili, že si s nimi děti nebudou
hrát.
• Děti musí mít dozor, aby si nemohly hrát se sušičkou.
• Spotřebič musí být správně nainstalován a musí
mítzajištěné vhodné větrání. Přívod vzduchu na přední
straně sušičky se nesmí nikdy zakrývat (viz Instalace).
• Nikdy nepoužívejte sušičku na koberci, jehož výška
vlasu by mohla zabránit vnikání vzduchu do sušičky skrz
základnu.
• Před plněním zkontrolujte, zda je sušička prázdná.
•
Zadní strana sušičky může být velmi horká. Za
provozu se jí nikdy nedotýkejte.
• Nepoužívejte sušičku, když filtr, nádobka na vodu a
jednotky tepelného čerpadla nejsou pevně uchyceny v
určené poloze (Viz část Údržba)
• Nepřeplňujte sušičku (viz maximální hmotnosti náplně
• v oddílu Prádlo).
• Nevkládejte prádlo, ze kterého kape voda.
• Pečlivě zkontrolujte všechny pokyny na štítcích oděvů
• (viz Prádlo).
• V sušičce nesušte velké, velmi objemné kusy.
• Nesušte tkaniny s akrylátovými vlákny při vysokých
teplotách.
• Nechte dokončit fázi studeného sušení v každém
• programu.
• Nevypínejte sušičku, dokud je uvnitř teplé prádlo.
• Po každém použití vyčistěte filtr (viz Údržba).
• Po každém použití vyprázdněte nádobu na vodu (viz
Údržba).
• V pravidelných intervalech čistěte filtrační jednotku
tepelného čerpadla (viz Údržba).
• Zabraňte hromadění textilního prachu kolem sušičky.
• Nikdy nelezte na sušičku. Mohli byste ji poškodit.
• Vždy dodržujte normy a požadavky týkající se elektrické
instalace (viz Instalace).
• l Vždy kupujte originální náhradní díly a příslušenství (viz
Servis).
Musí se dodržovat následující pokyny pro minimalizaci
nebezpečí požáru v sušičce:
•
V sušičce sušte pouze prádlo, které bylo vyprané
pracím prostředkem a vodou, vymáchané a
odstředěné. Sušení prádla, které NEBYLO prané
vodou, představuje nebezpečí požáru.
•
Nesušte oděvy ošetřené chemickými výrobky.
•
V sušičce nesušte prádlo znečištěné nebo nasáklé
rostlinným nebo kuchyňským olejem, mohlo by dojít k
požáru. Kusy znečištěné olejem se mohou spontánně
•
•
•
•
•
•
•
vznítit, zejména pokud jsou vystaveny účinkům zdrojů
tepla jako v sušičce. Jejich zahřátí vyvolá oxidační
reakci s olejem a při oxidaci vzniká teplo. Nemůže-li
teplo unikat, kusy se mohou ohřát do takové míry,
že vzplanou. Skládání, kupení nebo ukládání kusů
znečištěných olejem může zabránit úniku tepla,
proto představuje nebezpečí požáru. Pokud se nelze
vyhnout sušení tkanin obsahujících rostlinný nebo
kuchyňský olej nebo znečištěných kosmetickými
výrobky pro péči o vlasy nejprve se musívyprat s
použitím většího množství pracího prostředku - tím
se nebezpečí zmenší, ale nevyloučí. Ke snížení
teploty takových kusů prádla by se měla použít fáze
studeného sušení. Kusy by se neměly vyjímat ze
sušičky a skládat nebo kupit, dokud jsou horké.
V sušičce nesušte prádlo, které bylo čištěné nebo
prané benzínem, chemickými čisticími prostředky
nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami, nebo je
těmito látkami nasycené či znečištěné. Mezi vysoce
hořlavé látky běžně používané v domácnostech
patří kuchyňský olej, aceton, denaturovaný alkohol,
petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosky
a prostředky na odstraňování vosku. Než vložíte
takovéto prádlo do sušičky, ujistěte se, že bylo
vyprané v horké vodě s větším množstvím pracího
prostředku.
V sušičce nesušte prádlo obsahující molitan (známý
také pod označením pěnový latex) nebo podobně
strukturované pryžovité materiály. Molitanové
materiály se mohou při ohřátí spontánně vznítit a
způsobit požár.
V sušičce se nesmí používat změkčovadla nebo
podobné výrobky na eliminaci účinků statické
elektřiny, pokud to výslovně nedoporučuje výrobce
příslušného výrobku.
V sušičce nesušte spodní prádlo obsahující kovové
výztuhy, např. podprsenky s výztužnými dráty. Kdyby
se kovové výztuhy během sušení uvolnily, mohlo by
dojít k poškození sušičky.
V sušičce nesušte pryž, plastové tkaniny jako
sprchovací čepice nebo dětské nepromokavé
pokrývky, polyethylen ani papír.
V sušičce nesušte pogumované tkaniny, oblečení
vybavené molitanovými vycpávkami, polštáře, galoše
a pogumované tenisky.
Vyjměte všechny předměty z kapes, zejména
zapalovače (nebezpečí výbuchu).
•
! VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením
sušicího cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny kusy
prádla a nerozložíte je tak, aby mohlo uniknout teplo.
Úspora energie a ohled na životní prostředí
• Před sušením prádla jej nejprve dobře vyždímejte,
abyste z něj odstranili co nejvíce vody (v případě
předešlého použití pračky nastavte použití cyklu
odstředění). Tímto způsobem ušetříte energii potřebnou
během sušení.
• Používáním vždy zcela naplněné sušičky lze ušetřit
energii: Samostatné kusy prádla a malé náplně mohou
vyžadovat odlišné doby na vysušení.
• Vyčistěte filtr na konci každého cyklu, abyste udržovali
náklady na energetickou spotřebu na co nejnižší úrovni
(viz Údržba).
33
CZ
Péče a údržba
CZ
Přerušení elektrického napájení
Čištění Filtru Kondenzátoru
! Odpojte sušičku, když není v činnosti, a také během
• Pravidelně, každých 5 cyklů, vytáhněte Filtr
Kondenzátoru a vyčistět jej odstraněním případných
zbytků chmyří z povrchu filtru jeho umytím pod tekoucí
vodou nebo vysátím vysavačem.
V každém případě se však doporučuje vyčistit tento filtr po
každém cyklu kvůli optimalizaci výkonnosti sušičky.
čištění a provádění údržby.
Vyčištění filtru po každém cyklu
Filtr představuje základní součást sušičky: Jeho úkolem je
zachytávat chuchvalce vlny a chmýří, které se vytvářejí během
sušení.o ukončení sušení proto vyčistěte filtr jeho opláchnutím
pod tekoucí vodou nebo jeho vyčištěním vysavačem. V
případě, že by došlo k ucpání filtru, proud vzduchu uvnitř
sušičky by mohl být výrazně negativně ovlivněn: Došlo by k
prodloužení dob sušení a ke zvýšení spotřeby energie. Kromě
toho by mohlo dojít k poškození sušičky.
Filtr se nachází vpředu před těsněním sušičky (viz obrázek).
Demontáž filtru:
1. Potáhněte směrem nahoru
plastovou rukojeť filtru (viz
obrázek).
2. Otevřete filtr odjištěním
klipsy.
3. Vyčistěte filtr od
chuchvalců vlny a správně
jej umístěte zpět. Ujistěte se,
že filtr bude vložen tak, aby
se nacházel v jedné rovině s
těsněním sušičky.
Způsob demontáže jednotky Filtru Kondenzátoru.
1. Odpojte zástrčku ze zásuvky
elektrické sítě a otevřete dvířka.
2. Vytáhněte víko Filtru Kondenzátoru
otočením 4 klips do jejich svislé
polohy a vytáhnutím jednotky filtru.
3. Oddělte obě části filtru a odstraňte
případné chmýří z vnitřního povrchu
síťky.
UPOZORNĚNÍ: Čelní část
kondenzátoru je tvořena tenkými kovovými deskami.
Proto při jejím čištění a demontáži nebo zpětné montáži
filtrační jednotky za účelem čištění dávejte pozor, aby
nedošlo k jejímu poškození a abyste se nepořezali.
4. Při výskytu shluků chmýří na deskách kondenzátoru
proveďte jejich důkladné vyčištění s použitím vlhkého
hadru, houby nebo vysavače. Nepoužívejte prsty.
5. Proveďte zpětnou montáž obou částí filtru, vyčistěte
povrch těsnění a vložte filtr do jeho uložení pootočením 4
klips do vodorovné polohy; ujištěte se o jejich správném
uchycení.
! Nepoužívejte sušičku, aniž byste nejprve vložili filtr zpět
do jeho uložení.
Kontrola bubnu po každém cyklu
Čištění sušičky
Pootočte buben manuálně, abyste z něj vytáhli i nejmenší
kusy prádla (kapesníky), které by mohly zůstat v sušičce.
• Vnější kovové a plastové součásti a součásti z gumy se
mohou čistit vlhkým hadrem.
• Pravidelně (každých 6 měsíců) vyčistěte vysavačem
mřížku čelního otvoru pro nasávání vzduchu a
vypouštěcí otvory na zadní straně sušičky za účelem
odstranění nahromaděného chmýří, chuchvalců vlny a
prachu. Kromě toho odstraňte nahromaděné chmýří z
čelní části kondenzátoru a z prostor filtru s občasným
použitím vysavače.
! Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.
! Sušička používá kulové komponenty, které nevyžadují
mazání.
! Nechte pravidelně zkontrolovat sušičku autorizovaným
technickým personálem kvůli zajištění bezpečnosti
elektrických a mechanických součástí (viz Servisní služba).
Čištění bubnu
! Pro čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky,
ocelovou vlnu ani prostředky na čištění nerezavějící oceli.
Mohlo by dojít k vytvoření barevného nánosu na bubnu z
nerezavějící oceli, a to následkem kombinace vody a/nebo
čisticích prostředků, jako např. aviváže. Tento barevný nános
nemá žádný vliv na výkonnost sušičky.
Vyprázdnění nádoby na zachytávání vody po
každém cyklu
Vytáhněte nádobu ze sušičky a vyprázdněte ji do umývadla
nebo jiného vhodného vypouštěcího zařízení, a poté ji
správně umístěte zpět. Pokaždé zkontrolujte sběrnou nádobu
a vyprázdněte ji před zahájením nového programu sušení.
Filtr
Nádoba na
zachytávání
vody
Otvory pro nasávání
vzduchu
Kondenzátoru
Příchytky
34
Rukojeť
Víko Kondenzátoru
Poruchy a jejich odstraňování
V případě, že máte pocit, že sušička nefunguje správně, si dříve, než se obrátíte na Středisko servisní služby (viz Servisní
služba), pozorně přečtěte následující rady pro řešení problémů.
CZ
Porucha:
Možné příčiny / Řešení:
Nedochází k uvedení sušičky do
činnosti.
• Zástrčka není zastrčena do elektrické zásuvky ve stěně zcela na doraz, a proto
není zabezpečen řádný kontakt.
• Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.
• Došlo k vypálení pojistky. Zkuste připojit jiný elektrospotřebič ke stejné zásuvce.
• Při použití prodlužovacího kabelu zkuste zasunout zástrčku sušičky přímo do zásuvky.
• Dvířka nebyla řádně zavřená.
• Program nebyl nastaven správně (viz Uvedení do činnosti a volba programů).
• Nebylo stisknuto tlačítko START (viz Uvedení do činnosti a volba programů).
Nedochází k zahájení cyklu sušení.
• Byla nastavena doba odložení (viz Uvedení do činnosti a volba programů).
• Bylo stisknuto tlačítko pro uvedení do činnosti; před uvedením sušičky do činnosti je
třeba vyčkat na krátké opoždění. Vyčkejte, dokud nebude zahájeno sušení, a netiskněte
znovu tlačítko pro uvedení di činnosti: V opačném případě sušička přejde do režimu
přerušení a nezahájí sušení.
Doby sušení jsou příliš dlouhé.
• Nebyl vyčištěn filtr (viz Údržba).
• Není třeba vyprázdnit nádobu na zachytávání vody? Bliká kontrolka „Vylít vodu“ a
bude zobrazeno hlášení „H2O“ (viz Údržba).
• Je třeba vyčistit filtr Kondenzátoru (viz Údržba).
• Nastavená teplota není vhodná pro druh tkaniny určené k sušení (viz Uvedení do
činnosti a volba programů, a Prádlo).
• Nebyla zvolena správná doba sušení pro danou náplň (viz Prádlo).
• Otvor pro nasávání vzduchu nebo vypouštěcí otvory na zadní straně jsou ucpané
(viz Instalace, a Údržba).
• Prádlo je příliš mokré (viz Prádlo).
• Sušička je přetížena (viz Prádlo).
Kontrolka „Vylít vodu“ bliká, ale
sušička je v činnosti pouze krátce.
• Nádoba na zachytávání vody pravděpodobně nebyla vyprázdněna při zahájení
programu. Nečekejte na signál vyprázdnění vody, ale zkontrolujte nádobu a vyprázdněte
ji při každém zahájení nového programu sušení (viz Údržba).
K o n t r o l k a „ Vy l í t v o d u “ j e
rozsvícena, ale nádoba na
zachytávání vody ještě není plná.
• Za běžné lze považovat: Kontrolka „Vylít vodu“ bliká, když je nádoba plná. Když je
kontrolka rozsvícená, pouze připomíná potřebu vyprázdnění sběrné nádoby (viz Uvedení
do činnosti a volba programů).
Došlo k ukončení programu
s prádlem vlhčím, než se
předpokládalo.
! Z bezpečnostních důvodů trvají programy sušičky maximálně 4 hodiny. Když
Na displeji je zobrazen kód F,
za kterým následuje jedno nebo
dvě čísla, a kontrolky volitelných
funkcí a kontrolka přerušení
blikají.
• Když je na displeji zobrazen kód tvořený písmenem F a jedním nebo dvěma čísly,
vypněte sušičku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčistěte filtr (viz údržba).
Následně znovu zasuňte zástrčku do zásuvky elektrické sítě a vyčkejte, dokud nedojde k
zahájení nového programu sušení.
Když hlášení přetrvává, poznačte si číselný kód a obraťte se na středisko Servisní služby
(viz Servisní služba).
Na displeji je krátce zobrazeno
„dOn“ každých 6 sekund.
• Sušička se nachází v režimu „Demo“. Držte stisknutá tlačítka On/Off a Start/Pause po
dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí “dOn” na dobu 3 sekund a poté dojde k obnovení
běžné činnosti sušičky.
Zobrazení Zbývající doby na
displeji se mění během sušení.
• Zbývající doba do konce cyklu sušení bude neustále kontrolována a měněna kvůli co
nejvěrnějšímu zobrazení. Zobrazená doba se během cyklu může zvýšit; jedná se o zcela běžný jev.
Sušička je hlučná během prvních
minut činnosti.
• Je to běžné zejména poté, co sušička nebyla delší dobu používána. Když hluk
pokračuje i během celého cyklu, obraťte se na středisko servisní služby.
Kontrolky na ovládacím panelu
sušičky jsou vypnuty, i když je
sušička zapnuta.
• Sušička přešla do pohotovostního stavu za účelem šetření energií. Dochází k tomu,
když sušička zůstane zapnuta, nebo po přerušení dodávky elektrické energie. Dochází k
tomu po uplynutí 30 minut:
- Když necháte sušičku zapnutou bez zahájení programu;
- poté, co byl vámi zvolený sušicí program ukončen.
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ON/OFF až do opětovné aktivace sušičky
automatický program nezaznamenal požadovaný výsledný stupeň vlhkosti v rámci tohoto
časového intervalu, sušička dokončí daný program a zastaví svou činnost. Zkontrolujte
výše uvedené body a zopakujte program; když je prádlo ještě vlhké, obraťte se na
Středisko servisní služby (viz Servisní služba).
35
Servisní služba
CZ
Kondenzační systém
Tato sušička je vybavena Kondenzačním systémem
pro sušení vašeho prádla. Pro umožnění jeho činnosti
Kondenzátor používá plyn způsobující skleníkový efekt
(fluorované plyny), které jsou předmětem Protokolu
z Kyoto. Plyny F se nacházejí v hermeticky utěsněné
jednotce. Tato utěsněná jednotka obsahuje 0,29 kg plynu
R134a F, který působí v úloze chladiva.
V případě poškození uvedené jednotky je třeba provést
její výměnu. Podobnější informace lze získat tak, že se
obrátíte na nejbližší středisko servisní služby.
Poznámka: Plyny obsažené v utěsněné jednotce nejsou
nebezpečné pro zdraví, ale jejich únik by měl nepříznivý
vliv na globální oteplování.
Před zatelefonováním do Servisního střediska:
• Postupujte dle pokynů pro odstraňování poruch a
zkontrolujte, zda můžete odstranit poruchu sami (viz
Poruchy a jejich odstraňování).
• V opačném případě vypněte sušičku a obraťte se na
nejbližší Středisko servisní služby.
Středisku servisní služby oznamte tyto údaje:
• Jméno, adresu a PSČ;
• číslo telefonu;
• druh poruchy;
• datum zakoupení;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N) sušičky.
Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku
připevněném za dvířky.
Náhradní díly
Tato sušička je konstrukčně složité zařízení. Pokoušet se
ji opravit osobně nebo svěřit její opravu nekvalifikovanému
personálu může způsobit riziko ohrožení osob, poškození
zařízení a zrušení záruky na náhradní díly.
V případě problémů s použitím tohoto zařízení se vždy
obraťte na autorizovaného technika.
Pro nekvalifikovanou osobu je provádění jakéhokoli servisu
nebo údržby, která má za následek poškození utěsněného
Kondenzátoru, trestným činem.
Informace týkající se recyklace a likvidace
V rámci našeho neustálého úsilí o ochranu životního prostředí si vyhrazujeme právo používat kvalitní recyklované součásti za
účelem snížení nákladů pro zákazníka a minimalizace plýtvání materiály.
• Likvidace obalových materiálů: Dodržujte místní předpisy s cílem umožnit správnou recyklaci obalu.
• Pro snížení rizika nehod dětí odstraňte dvířka a odstřihněte napájecí kabel těsně u jeho výstupu ze zařízení. Tyto části
zlikvidujte odděleně, abyste se ujistili, že elektrospotřebič již nebude moci být znovu připojen do zásuvky elektrické sítě.
Vyřazení starých elektrospotřebičů z činnosti
Evropská směrnice 2002/96/ES o odpadu tvořeném elektrickými a elektronickými zařízeními (RAEE) předpokládá, že
elektrospotřebiče nesmí být likvidovány v rámci běžného pevného městského odpadu. Vyřazená zařízení musí být
sesbírána zvlášť, aby se zvýšilo množství recyklovaných a znovupoužitých materiálů, ze kterých jsou tato zařízení
složena, a aby se zabránilo možným ublížením na zdraví a škodám na životním prostředí.
Každá sušička používá utěsněný Kondenzátor, obsahující fluorované plyny, které je třeba sesbírat a zlikvidovat.
Symbolem je přeškrtnutý koš, uvedený na všech výrobcích s cílem připomenout povinnosti spojené se separovaným sběrem.
Podrobnější informace týkající se správného způsobu vyřazení elektrospotřebičů z provozu mohou jejich držitelé získat tak, že
se obrátí na navrženou veřejnou instituci nebo na prodejce.
Porovnávací programy
• Programy doporučené pro porovnávací test EN61121.
Program (EN61121)
Zvolený program
Náplň
Volitelná funkce automatického sušení
Sušení bavlny
Intenzivní sušení bavlny
9 kg
Prádelník
Sušení bavlny určené k žehlení
Intenzivní sušení bavlny
9 kg
K žehlení
Tkaniny se snadnou péčí
Syntetické tkaniny
3 kg
Prádelník
! Poznámka: Nejedná se o kompletní seznam volitelných funkcí programu (viz Uvedení do činnosti a volba programů).
Tento elektrospotřebič je ve shodě s následujícími směrnicemi EHS:
- 2006/95/EHS (Zařízení pro nízké napětí);
- 89/336/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS (Elektromagnetická kompatibilita).
36
Návod na použitie
SUŠIČKA
Obsah
SK
Dôležité informácie, 38-39
SK
Slovensky
Inštalácia, 40
Kam nainštalovať sušičku
Vetranie
Odčerpanie vody
Pripojenie do elektrickej siete
Vyrovnanie sušičky do vodorovnej polohy
Prípravné informácie
Popis sušičky, 41
Otvorenie dvierok
Parametre
Ovládací panel
Displej, 42
Uvedenie do činnosti a programy, 43-48
AQUALTIS
AQC9 4F5
Voľba programu
Špeciálne programy
Tabuľka pracích programov
Ovládacie prvky
Prádlo, 49-50
Rozdelenie prádla
Visačky
Prádlo vyžadujúce osobitnú starostlivosť
Doby sušenia
Upozornenia a rady, 51
!
Tento symbol vám pripomína, aby ste si prečítali návod na
použitie.
! Majte tento návod vždy po ruke, aby ste si v ňom mohli čokoľvek
jednoducho a kedykoľvek prečítať. Tento návod uschovávajte
vždy v blízkosti sušičky; v prípade predaja zariadenia alebo jeho
postúpenia iným osobám, priložte návod ku zariadeniu, aby ste
umožnili aj novým majiteľom oboznámiť sa s upozorneniami a
radami ohľadne použitia sušičky.
! Pozorne si prečítajte tento návod: nasledujúce strany obsahujú
dôležité informácie o inštalácii a užitočné rady ohľadne činnosti
tohto elektrospotrebiča.
Základné bezpečnostné pokyny
Energetická úspora a ohľad na životné prostredie
Starostlivosť a údržba, 52
Prerušenie elektrického napájania
Čistenie filtra po každom cykle
Kontrola bubna po každom cykle
Vyprázdnenie nádoby na zachytávanie vody po každom cykle
Čistenie Filtra Tepelného čerpadla
Čistenie sušičky
Problémy a ich riešenia, 53
Servisná služba, 54
Likvidácia starých elektrospotrebičov
37
Dôležité informácie
SK
Pre zaistenie účinnosti kondenzačnej sušičky je
potrebné postupovať podľa nižšie uvedenej riadnej
schémy údržby:
Filter pre páperie – JE POTREBNÉ po každom cykle
sušenia odstrániť páperie, ktoré sa ukladá na filtri.
Fáza 1
Otvorte dvierka sušičky.
Ak nebude vyčistený filter po každom cykle sušenia,
ovplyvní to daný výkon zariadenia. Zariadenie preto
bude potrebovať na vysušenie prádla dlhšiu dobu
a následne bude mať vyššiu spotrebu elektrickej
energie.
Nádoba na zachytávanie vody – je potrebné vyprázdniť
nádobu na zachytávanie vody po každom cykle
sušenia.
2
Fáza 2
Vytiahnite filter (s použitím
prstov).
Fáza 3
Otvorte filter odistením klipsy.
Fáza 4
Odstráňte prípadné nánosy
páperia z vnútorného povrchu
sieťky filtra.
Fáza 1
Potiahnite nádobu na
zachytávanie vody smerom k
vám a vyberte ju úplne von zo
sušičky.
Fáza 2
Vylejte všetku vodu zachytenú
v nádobe.
Fáza 3
Namontujte späť nádobu na
zachytávanie vody a uistite sa,
že je správne vložení do svojho
uloženia.
Ak nádoba na zachytávanie vody nebude vyprázdnená,
môže to spôsobiť:
- Vypnutie ohrevu zariadenia (to znamená, že náplň môže
byť na konci cyklu sušenia ešte vlhká).
- Kontrolka La spia „Vyliať vodu“ bliká s cieľom
upozorniť na to, že nádoba je plná.
! Kontrolka Vyliať vodu zostane
Fáza 5
Namontujte späť filter – Nikdy
nepoužívajte sušičku bez
filtra zasunutého do príslušnej
polohy.
rozsvietená, aby upozorňovala
na to, že je potrebné vyprázdniť
nádobu na zachytávanie vody
na začiatku každého programu.
Naplnenie systému pre zachytávanie vody
Keď je sušička nová, nádoba na zachytávanie vody
nezachytáva, kým nedôjde k naplneniu systému. Táto
operácia môže trvať 1 alebo 2 cykly sušenia. Po jeho
naplnení bude systém zachytávať vodu počas každého
cyklu.
38
Filter Kondenzátora - Pre správnu činnosť filtra
musí byť vyčistený po každých piatich cykloch
sušenia; avšak kvôli optimalizácii účinnosti sušenia,
a kvôli dosiahnutiu menšej spotreby energie, vám
odporúčame vyčistiť filter na konci každého cyklu
sušenia.
SK
Fáza 1
Otvorte veko Kondenzátora.
- uchopte rukoväť a
potiahnite ju smerom k
vám.
Fáza 5
Vráťte filter na pôvodné miesto – uistite sa, že je celá
jednotka správne zasunutá, pootočte 4 klipsy ich
pretočením do vodorovnej polohy.
Fáza 2
Vytiahnite jednotku filtra
otočením 4 klíps do zvislej
polohy a potiahnutím filtra
smerom k vám.
(Vo filtri sa môžu nachádzať
zvyšky vody, čo je úplne
bežný jav).
Ak Filter Kondenzátora nie je čistý, znižuje sa
účinnosť sušenia a mohlo by dôjsť k poškodeniu
vašej sušičky.
Kvôli optimalizácii účinnosti sušenia sa odporúča
vyčistiť filter Kondenzátora po každom cykle sušenia.
! UPOZORNENIE: čelná časť kondenzátora je vyrobená
s použitím kovových doštičiek. Pri jeho čistení, pri
demontáži alebo spätnej montáži filtračnej jednotky kvôli
jej vyčisteniu, dávajte pozor, aby ste ho nepoškodili a aby
ste sa neporezali.
Fáza 3
Ak sa vyskytne nános
páperia na doštičkách
kondenzátora, pozorne
ich vyčistite ich pomocou
vlhkej handry, špongie
alebo vysávača.
Nepoužívajte na to prsty.
Fáza 4
Oddeľte dve časti filtra,
odstráňte nánosy páperia
vo vnútornej časti sieťky
filtra.
Vyčistite tesnenie filtra.
Namontujte späť dve časti.
39
Inštalácia
Kam nainštalovať sušičku
Pripojenie do elektrickej siete
10 mm
• Plameň môže sušičku poškodiť,
a preto musí byť nainštalovaná
v dostatočnej vzdialenosti od
plynových šporákov, kachlí,
radiátorov alebo varných dosiek.
Pre dosiahnutie optimálneho
výkonu musí byť sušička
15 mm
15 mm
nainštalovaná v miestnosti s
teplotou prostredia v rozmedzí
od 20 do 23 °C. Môže však
pracovať v prostredí s teplotou
od 14 do 30 °C.Ak má byť
elektrospotrebič nainštalovaný pod pracovný stôl, je
potrebné nechať priestor 10 mm medzi horným panelom
elektrospotrebiča a ostatnými predmetmi, ktoré sa nachádzajú
nad ním, a priestor 15 mm medzi bočnými stenami
elektrospotrebiča a priľahlými stenami alebo priľahlým
zariadením. Týmto spôsobom bude zaručená dostatočná
cirkulácia vzduchu.
Vetranie
• Keď je sušička v činnosti, musí byť zabezpečené
dostatočné vetranie. Umiestnite sušičku do prostredia,
ktoré nie je vlhké a v ktorom je zabezpečená dostatočná
cirkulácia vzduchu. Prúdenie vzduchu okolo sušičky
je nevyhnutné pre kondenzovanie vody z prania; ak je
sušička umiestnená v uzatvorenom priestore alebo v kuse
nábytku, nepracuje správne.
! Ak je sušička používaná v malej alebo chladnej
miestnosti, môže dochádzať k tvorbe kondenzátu.
! Neodporúča sa inštalovať sušičku do skrine;
elektrospotrebič nesmie byť nikdy nainštalovaný za dvere
zatvárateľné na kľúč, posuvné dvere alebo dvere so
závesom na protiľahlej strane k dvierkam sušičky.
Odčerpanie vody
Ak je zariadenie umiestnené v blízkosti vypúšťacej hadice,
je možné nechať odtekať kondenzovanú vodu priamo,
a v takom prípade nie je potrebné používať nádobu na
zachytávanie vody. V takom prípade už nie je potrebné
vyprázdniť nádobu na zachytávanie vody po každom cykle.
Pri umiestnení sušičky nad práčku alebo vedľa nej, je možné
využívať spoločné odpadové potrubie. Stačí odpojiť rúrku
označenú na obrázku A a pripojiť ju k odpadovému potrubiu.
Ak sa odpadové potrubie nachádza ďalej ako je dĺžka rúrky,
na jeho dosiahnutie je možné zakúpiť rúrku s rovnakým
priemerom s potrebnou dĺžkou a pripojiť ju.
Pre inštaláciu novej rúrky stačí nahradiť existujúcu v súlade
s obrázkom B, po jej zasunutí do toho istého miesta.
! Vypúšťací otvor sa musí nachádzať nižšie ako 1
meter od podlahy.
! Po nainštalovaní sušičky sa uistite, že vypúšťacia
rúrke nie je ohnutá ani skrútená.
2
2
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa uistite, že:
• Máte suché ruky.
• Použitá zásuvka musí byť uzemnená.
• Zásuvka musí byť schopná zniesť aj maximálny výkon
zariadenia, uvedený na štítku s prevádzkovými údajmi (viď
Popis sušičky).
• Napájacie napätie sa musí pohybovať v rozmedzí
uvedenom na štítku s prevádzkovými údajmi (viď Popis
sušičky).
• Zásuvka musí byť vhodná pre typ zástrčky sušičky. V
opačnom prípade zabezpečte výmenu zásuvky alebo
zástrčky.
! Nepoužívajte predlžovacie káble.
! Sušička nesmie byť nainštalovaná vo vonkajšom
prostredí, a to ani v prípade, keď je chránené. Je veľmi
nebezpečné vystaviť tento elektrospotrebič dažďu alebo
búrke.
! Po inštalácii sušičky musí napájací kábel zostať po ruke.
! Napájací kábel nesmie byť nikdy ohýbaný alebo stláčaný.
! Ak vymeníte zástrčku za typ vhodný pre vstavané
spotrebiče, je potrebné ju zlikvidovať bezpečným
spôsobom. NENECHÁVAJTE ju na mieste, kde by mohla
byť zastrčená do zásuvky a spôsobiť zásah elektrickým
prúdom.
! Napájací kábel musí byť kontrolovaný pravidelne a v
prípade potreby musí byť vymenený za kábel vhodným
pre túto sušičku, a vymeniť ho môže len autorizovaný
technik (viď Servisná služba). Nové alebo dlhšie káble sú
dodávané autorizovanými predajcami za prídavnú cenu.
! Výrobca neponesie žiadnu zodpovednosť v prípade
nedodržania uvedených pokynov
! V prípade pochybností o vyššie uvedenom sa obráťte na
kvalifikovaného elektrikára.
Vyrovnanie sušičky do vodorovnej polohy
Kvôli zaisteniu správnej činnosti musí byť Sušička
nainštalovaná vo vodorovnej polohe.
Po inštalácii sušičky do definitívnej polohy skontrolujte, či
je vyrovnaná najprv na jednej a potom na druhej strane, a
potom vpredu a vzadu.
Ak sa sušička nenachádza vo vodorovnej polohe, je
potrebné nastaviť dve predné nožičky do vyššej alebo
nižšej polohy, až kým sa nedosiahne vodorovná poloha.
Prípravné informácie
H<1m
SK
Po nainštalovaní sušičky, ešte pred jej uvedením do
činnosti, vyčistite vnútro bubna od nečistôt, ktoré sa v ňom
mohli nahromadiť počas prepravy.
UPOZORNENIE: Pred použitím sušičky sa uistite, že
ostala vo zvislej polohe najmenej po dobu 6 hodín.
Obr. A
40
Obr. B
Popis sušičky
Otvorenie dvierok
Parametre
Model a
Výrobné
číslo
Štítok s
prevádzkovými
údajmi
Nádoba na
zachytávanie vody
Potiahnite
za rukoväť
SK
Filter
Mriežka otvoru
pre nasávanie
vzduchu
Tepelné čerpadlo
(otvorené veko)
Nastaviteľné
nožičky
Rukoväť veka Tepelného
čerpadla(otvorte
potiahnutím)
Ovládací panel
Tlačidlo s kontrolkou
On/Off
Tlačidlá a kontrolky
Voliteľné funkcie
Kontrolka
ECO
Tlačidlo a kontrolka
Start/Pause
Kontrolka
Priebehu
programu
Displej
Otočný ovládač
Programy
Automatické
sušenie
Kontrolka
Kontrolka
Vyčistiť Filter
Časovo vymedzené Oneskorený kondenzátora Vyliať vodu/
Vyčistiť Filter
sušenie
štart
Ak je sušička v činnosti a vy stlačíte a podržíte stlačené
tlačidla
On/Off s kontrolkou X najmenej na 3 sekundy,
sušička sa vypne. Kontrolka signalizuje, že je sušička v
činnosti alebo, že je pripravená pre voľbu programu.
Otočný ovládač Programy umožňuje nastaviť program:
otáčajte ním, až kým indikátor nie je nasmerovaný
na požadovaný program (viď Uvedenie do činnosti a
programy).
Tlačidlá/kontrolky Voliteľná funkcia umožňujú zvoliť
dostupné voliteľné funkcie pre zvolený program. Kontrolka
sa rozsvietia aby upozorňovali , že daná funkcia bola
zvolená (viď Uvedenie do činnosti a programy).
Displej je rozdelený do troch sekcií: Automatické sušenie
= úroveň sušenia, Časovo vymedzené sušenie = doba
sušenia plus zvyšná doba / Oneskorený štart, každý s
odpovedajúcim tlačidlom voľby (viď Displej).
Tlačidlo Start/Pause s kontrolkou : keď zelená
kontrolka pomaly bliká, stlačte tlačidlo pre zahájenie
programu. Po zahájení cyklu zostane kontrolka stále
rozsvietená. Na prerušenie programu znovu stlačte
tlačidlo; farba kontrolky sa zmení na oranžovú a začne
znovu blikať. Pre opätovné zahájenie prerušeného
programu z miesta, v ktorom bol zastavený, znovu stlačte
tlačidlo (viď Uvedenie do činnosti a programy). Opomba:
Ta signalna luč utripa z rumeno barvo na koncu cikla, če
je bila omogočena funkcija “ Proti pokrčeniu”. Kontrolky
priebehu programu svojim rozsvietením informujú o
Tlačidlo a kontrolka
Zablokovanie
tlačidiel
jednotlivých štádiách prebiehajúceho programu (viď
Uvedenie do činnosti a programy).
Kontrolka Vyliať vodu „H2O“ upozorňuje na to, že
je potrebné vyprázdniť nádobu na zachytávanie vody.
Kontrolka zhasne niekoľko sekúnd po spätnom vložení
prázdnej nádoby na zachytávanie vody; za týmto účelom
musí byť sušička v činnosti (viď Ovládacie prvky).
Poznámka: ak je nádoba na zachytávanie vody plná, na
displeji sa zobrazí „H2O“ a kontrolka
bliká, ohrievanie
bude vypnuté a prádlo nebude vysušené.
Kontrolka
Vyliať vodu / Vyčistiť Filter pred každým
programom upozorňuje na to, že je nevyhnutné vyčistiť
filter a vyprázdniť nádobu na zachytávanie vody pred
každým použitím sušičky (viď Starostlivosť a údržba).
Kontrolka Vyčistiť Filter kondenzátora
čerpadla
upozorňuje na to, že je nevyhnutné v pravidelných
intervaloch vyčistiť kondenzátor (viď Starostlivosť a
údržba).
Tlačidlo/kontrolka
Zablokovanie tlačidiel Držte
stlačené toto tlačidlo po zvolení programu a požadovaných
funkcií. Týmto spôsobom je možné zabrániť zmene
nastavenia programovania.
Keď je kontrolka rozsvietená, ostatné tlačidlá a otočný
ovládač programov sú vyradené z činnosti. Na zrušenie
zablokovania držte stlačené tlačidlo; kontrolka zhasne.
Kontrolka ECO: táto kontrolka je rozsvietená po zvolení
funkcií s energetickou úsporou (viď Ovládacie prvky).
41
Displej
SK
Displej je rozdelený na tri časti, každá z nich s príslušným tlačidlom.
Automatické sušenie
Po vykonaní voľby programu vybaveného voliteľnou funkciou Automatického sušenia stlačte viackrát tlačidlo,
až kým sa nezobrazí požadovaná úroveň sušenia. Ak voliteľná funkcia automatického sušenia nie k dispozícii,
bude blikať displeji a zobrazia sa tri akustické signály.
! Niektoré programy sušenia nie sú kompatibilné so všetkými úrovňami automatického sušenia.
Dostupné úrovne sušenia.
Vlhké: najjemnejšia úroveň, ktorá zabezpečuje, aby prádlo nekvapkalo. Dokonalá úroveň po
praní v rukách na zavesenie prádla ak si neželáte ho nechať úplne vysušiť v sušičke.
K žehleniu: veľmi jemné sušenie, s najvyšším stupňom zvyškovej vlhkosti. Užitočná pre
prádlo určené na žehlenie ihneď po jeho vysušení.
Na zavesenie: Slúži na sušenie chúlostivého prádla určeného na zavesenie (napr. záclon).
Na ramienko: úroveň sušenia pre zavesenie prádla.
Mierne sušenie: Slúži na sušenie prádla, ktoré má byť poskladané a odložené do šatníka.
Do Skrine: prádlo je úplne vysušené a pripravené na poskladanie a odloženie do skrine.
Na oblečeniu: ktoré má byť oblečené bezprostredne po dokončení cyklu.
Časovo vymedzené sušenie
Po zvolení programu s voliteľnou funkciou časovo vymedzeného sušenia, stlačte pre zadanie doby sušenia
tlačidlo A Časové vymedzenie. Pri každom stlačení tohto tlačidla sa na displeji zobrazí doba trvania zvoleného
sušenia (viď Uvedenie do činnosti a programy). Každé stlačenie postupne zníži dobu zo 220 na 180, 150,
120, 90, 60, 40 a potom sa znovu zopakuje. Ak voliteľná funkcia časovo vymedzeného sušenia nie je k
dispozícii, displej bude blikať a zaznejú tri akustické signály. Zvolená doba zostane po zahájení programu
zobrazená a v prípade potreby ju bude možné počas programu zmeniť.
! Je možné zvoliť úroveň automatického sušenia alebo dobu sušenia.
Oneskorený štart
Po zvolení programu s voliteľnou funkciou oneskoreného štartu je možné zvoliť dobu oneskoreného štartu.
Každé stlačenie tlačidla Oneskorený štart
umožní zvýšiť nastavenie oneskorenia v krokoch po 1 hodine na
„1h“ až „24h“, a potom „OFF“ a po piatich sekundách dôjde k zrušeniu oneskorenia.
Pre oneskorenia v rozsahu 10 hodín alebo viac bude na displeji zobrazené odpočítavanie času v hodinách
až do 10 hodín, teda “9:59” a následne odpočítavanie v minútach. Pre oneskorenia v rozsahu 9 hodín
alebo menej budú na displeji zobrazené hodiny a minúty, a tým pádom odpočítavanie v minútach pre celé
oneskorenie.
Po stlačení tlačidla Start/Pause
bude možné podľa potreby zmeniť alebo zrušiť dobu oneskorenia.
Keď skončí doba oneskorenia, dôjde k vypnutiu symbolu
a k zobrazeniu Zvyšnej doby.
Ak bolo zvolené časovo vymedzené sušenie, počas programovania na displeji bude zobrazená doba sušenia
výhradne na stredovom displeji časovo vymedzeného sušenia. Po stlačení tlačidla na uvedenie do činnosti sa
rozsvieti displej času zariadenia, kde je možné zobraziť odpočítavanie doby programu.
Zvyšková doba
Ak je ikona oneskorenia
zhasnutá, zobrazená doba predstavuje Zvyškovú dobu prebiehajúceho programu.
Pri voľbe časovo vymedzených programov predstavuje doba zobrazovaná počas cyklu skutočnú zvyškovú dobu.
Pri voľbe automatického programu zobrazená doba prestavuje odhad zvyškovej doby.
Pri voľbe programu je na displeji zobrazená doba potrebná na vysušenie pri plnej náplni; približne po 10
minútach riadiace zariadenie vypočíta presnejší odhad doby cyklu.
Zvyšková doba je zobrazovaná v hodinách a minútach a odpočítavanie bude menené minútu po minúte.
Dvojbodka medzi hodinami a minútami zobrazená na displeji bliká kvôli potvrdeniu toho, že odpočítavanie je aktivované.
Na displeji sú zobrazované aj prípadné problémy sušičky; v takom prípade je na displeji zobrazené písmeno
F, po ktorom nasleduje kód chyby a štyri kontrolky voliteľných funkcií a kontrolka pauzy blikajú oranžovým
svetlom (viď Problémy a riešenia).
42
Uvedenie do činnosti a
programy
Voľba programu
1. Zasuňte zástrčku sušičky do zásuvky elektrického napájania.
2. Zvoľte druh prádla na základe jeho vykonaného rozdelenia
(viď Prádlo).
3. Otvorte dvierka a uistite sa, že je filter čistý a vo svojej
polohe, a že nádoby na zachytávanie vody je prázdna a
správne umiestnená (viď Údržba).
4. Naplňte zariadenie a venujte pritom pozornosť tomu, aby
sa žiaden kus prádla nedostal medzi dvierka a príslušné
tesnenie. Zatvorte dvierka.
5. Ak kontrolka On/Off nie je rozsvietená, stlačte tlačidlo .
6. Stlačte tlačidlo pre voľbu Programy, odpovedajúce druhu
tkaniny, ktorá má byť vysušená, a skontrolujte pritom tabuľku
programov (viď Programy) a pokyny ohľadne každého druhu
tkaniny (viď Spodné prádlo).
7. Ak sú k dispozícii, zvoľte voliteľné funkcie Automatického sušenia
alebo Časovo vymedzené sušenie
stlačením príslušného
tlačidla, až do dosiahnutia hladiny alebo požadovanej doby.
! Pre získanie podrobnejších informácií si prečítajte tabuľku
programov.
8. Podľa potreby môžete nastaviť dobu oneskorenia a iné
voliteľné funkcie (viď Displej).
9. Ak si prajete, aby bol akustický hlásič aktivovaný na konci
programu, stlačte tlačidlo ALARM . Poznámka: Ak ste
zvolili funkciu Proti pokrčeniu, táto funkcia nie je dostupná.
10. Pre zahájenie stlačte tlačidlo ŠTART . Na displeji sa
zobrazí odhad zvyšnej doby.
Počas programu sušenia je možné kontrolovať prádlo a vytiahnuť tie
kusy, ktoré vyschli s nechať ďalej sušiť len tie ostatné. Po zatvorení
dvierok stlačte ŠTART kvôli obnoveniu činnosti zariadenia.
11. Počas posledných minút programov sušenia, pred
ukončením programu, bude zahájená záverečná fáza
SUŠENIA ZA STUDENA
(tkaniny sú ochladzované); je
potrebné vždy nechať dokončiť túto fázu.
12. Na dokončenie programu vás upozorní bzučiak, ktorý 3 krát
zapípa a na displeji sa zobrazí END. (Poznámka: Ak bola zvolená
funkcia ALARM, bzučiak zapípa 3 krát každých 30 sekúnd po
dobu 5 minút).
Otvorte dvierka, vyberte prádlo, vyčistite filter a vráťte ho do
jeho uloženia. Po každom použití vyprázdnite nádobu na
zachytávanie vody (viď Údržba) a vráťte ju do pôvodnej polohy.
Ak bola zvolená voliteľná funkcia Proti pokrčeniu
a prádlo
nebude okamžite vybraté, z času na čas bude prádlo v priebehu
nasledujúcich 10 hodín, alebo do otvorenia dvierok, otáčané.
13. Odpojte sušičku od elektrickej siete.
Pohotovostný režim
Kvôli zhode s novými predpismi súvisiacimi s energetickou
úsporou, je táto sušička vybavená systémom automatického
vypnutia (prechodu do pohotovostného režimu – standby),
ktorý je aktivovaný po uplynutí približne 30 minút bez
jej používania. Krátko stlačte tlačidlo Zapnutie-Vypnutie
a vyčkajte na obnovenie činnosti zariadenia.
Špeciálne programy
Program Ľahké žehlenie
Ľahké žehlenie je krátky 10-minútový program (8 minút ohrevu a po nich 2 minúty sušenia za studena), ktoré nafúkne vlákna
tkanín, ktoré zastali v tej istej polohe do dlhú dobu. Tento cyklus vyrovná vlákna prádla uľahčí tak jeho žehlenie a skladanie.
! Ľahké žehlenie nie je program sušenia, a preto nesmie byť používaný s prádlom, ktoré je ešte mokré.
Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov:
1. Nenakladajte bubon nad hodnotu maximálnej kapacity. Nasledujúce hodnoty sa vzťahujú na hmotnosť suchého prádla:
Tkanina
Max.
Bavlna a Zmiešaná bavlna
2,5 kg
Syntetické prádlo
2
Džínsy
2
2. Vyprázdnite sušičku bezprostredne po ukončení programu; zaveste, poskladajte alebo vyžehlite jednotlivé kusy oblečenia
a potom ich odložte do skrine. Ak by to nebolo možné, zopakujte program. Výsledný efekt funkcie Ľahké žehlenie sa pre
jednotlivé látky mení. Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť s klasickými látkami ako je bavlna alebo zmes bavlny, zatiaľ čo sú
menej výrazné na akryle a na materiáloch ako je Tencel®.
Program Vlna
• Tento program vyhradený pre prádlo, ktoré znesie Sušenie v bubne, a je označené symbolom
.
• Dá sa použiť pre náplne až do 1 kg (približne 3 svetre).
• Odporúča sa prevrátiť prádlo pred sušením naruby.
• P
rádlo vysušené týmto programom je obvykle pripravené na oblečenie, ale na niektorých ťažších kusoch prádla môžu byť
mierne vlhké okraje. Nechajte vyschnúť prirodzeným spôsobom, pretože ďalší proces sušenia by mohlo prádlo poškodiť.
! Na rozdiel od iných materiálov je mechanizmus vlny nezvratný, to znamená, že nedôjde k obnoveniu pôvodného rozmeru a tvaru.
! Tento program nie je vhodný pre akrylové prádlo.
Džínsy
• Tento program je určený špecificky na džínsy vyrobené z bavlny denim. Pred sušením džínsov prevráťte predné vrecká.
• Dá sa použiť pre náplne až do 3 kg (približne 4 dvojice).
• Okrem toho môže byť použitý na iných kusoch prádla vyrobených z toho istého materiálu, ako napr. saká.
• Doba trvania tohoto programu závisí od veľkosti náplne, od nastavenia vysušenia a od rýchlosti odstreďovania vo vašej práčke.
• Prádlo vysušené s použitím tohto programu je obvykle pripravené na oblečenie; okraje a švy môžu byť ešte mierne vlhké. V
tomto prípade skúste obrátiť džínsy na ruby a spustiť program na krátku dobu.
• Používajte tento cyklus jedine pre bavlnené prádlo zo 100%-bavlny a nemiešajte spolu kusy prádla svetlej a tmavej farby.
Nepoužívajte tento program pre prádlo s výšivkami a doplnkami (brošne, ...); Obráťte na ruby vrecká
! Neodporúča sa použiť tento program, ak majú džínsy gumy v páse alebo výšivky.
43
SK
SK
Špeciálne programy
Košele - Vysoká teplota
• Tento program je určený špecificky pre košele vyrobené z bavlny.
• Dá sa použiť pre náplne až do 3 kg (približne 12 košieľ).
• Doba trvania tohoto programu závisí od veľkosti náplne, od nastavenia vysušenia a od rýchlosti odstreďovania vo vašej práčke.
• Prádlo vysušené s použitím tohto programu je obvykle pripravené na oblečenie; okraje a švy môžu byť ešte mierne vlhké. V
takom prípade skúste obrátiť džínsy na ruby a spustiť program na krátku dobu.
Košele - Nízka teplota
• Tento program je špecifický pre košele vyrobené zo syntetických materiálov alebo zo zmesí prírodných a syntetických
materiálov, ako sú polyester a bavlna.
• Dá sa použiť pre náplne až do 3 kg (približne 12 košieľ).
• Doba trvania tohoto programu závisí od veľkosti náplne, od nastavenia vysušenia a od rýchlosti odstreďovania vo vašej práčke.
• Prádlo vysušené s použitím tohto programu je obvykle pripravené na oblečenie; okraje a švy môžu byť ešte mierne vlhké. V
takom prípade skúste obrátiť džínsy na ruby a spustiť program na krátku dobu.
Hodváb
• Tento program je určený pre jemné sušenie hodvábu.
• Dá sa použiť pre náplne až do 0,5 kg.
• Doba trvania tohoto programu závisí od veľkosti náplne, od nastavenia vysušenia a od rýchlosti odstreďovania vo vašej
práčke.
• Prádlo vysušené týmto programom je obvykle pripravené na oblečenie, ale na niektorých ťažších kusoch prádla môžu byť mierne
vlhké okraje. V takom prípade skúste vybrať náplň prádla, otvoriť jednotlivé kusy prádla a znovu spustiť program na krátku dobu.
• Len pre prádlo s visačkou, ktorá ho predurčuje na sušenie v bubne.
Programy pre periny
! Pri tomto programe venujte pozornosť tomu, aby neboli sušené poškodené výrobky, pretože výplň by mohla upchať filter a
vzduchové potrubie s následným nebezpečenstvom požiaru.
• Musí sa používať výhradne pre jednolôžkové periny; nie je vhodný pre dvojlôžkové alebo ešte väčšie periny.
• Prádlo vysušené s použitím tohto programu je obvykle pripravené na použitie, ale môže byť v niektorých miestach mierne
vlhké. V takom prípade skúste vybrať prádlo, rozložiť jednotlivé kusy prádla a znovu spustiť program na krátku dobu.
• Vhodný tiež pre páperové vetrovky.
Periny - Vysoká teplota
• Tento program je určený pre sušenie perín z bavlny a vyplnené perím.
• Doba trvania tohoto programu závisí od veľkosti náplne, od nastavenia vysušenia a od rýchlosti odstreďovania vo
vašej práčke.
• Len pre periny alebo prádlo s visačkou, ktorá určuje jeho vhodnosť na sušenie v bubne (TD), s použitím bavlneného
vrecka, a pre páperovú výplň; nie pre syntetické materiály.
Periny - Nízka teplota
• Tento program je určený na sušenie perín plnených syntetickými materiálmi.
• Doba trvania tohoto programu závisí od veľkosti náplne, od nastavenia vysušenia a od rýchlosti odstreďovania vo
vašej práčke.
• Len pre periny alebo prádlo s visačkou TD. Niektoré syntetické kusy oblečenia môžu obsahovať horľavé materiály:
skontrolujte na visačke, či sa jedná o prádlo vhodné pre sušenie v bubne.
Baby
• Tento program slúži na sušenie oblečenia a posteľného prádla kojencov (bavlna a žinylka) a na sušenie jemného prádla,
napr. z akrylu.
• Nesušte výrobky ako sú podbradníky a nohavičky na prikrytie plienky s plastovým povrchom.
• Dá sa použiť pre náplne až do 2 kg.
• Doba trvania tohoto programu závisí od veľkosti náplne, od nastavenia vysušenia a od rýchlosti odstreďovania vo vašej
práčke.
• Prádlo vysušené týmto programom je obvyklé pripravené na oblečenie, ale na niektorých ťažších kusoch prádla môžu byť
mierne vlhké okraje. In questo caso provare a rivoltare i capi e a riattivare il programma per un breve periodo.
Povlečenie a uteráky
• Tento program sa používa pre bavlnené prestieradlá a uteráky.
• Dá sa použiť pre náplne až do 9 kg.
• Doba trvania tohoto programu závisí od veľkosti náplne, od nastavenia vysušenia a od rýchlosti odstreďovania vo vašej práčke.
• Prádlo s týmto programom je pripravené na použitie, ale okraje a švy môžu byť mierne vlhké, hlavne pri prádle veľkých
rozmerov. V tomto prípade skúste rozložiť prádlo a potom znovu spustite program na kratšiu dobu.
44
Osvieženie tkanín
Vďaka prúdu čerstvého vzduchu kyslík prenikne do vlákien a odstráni z oblečenia nepríjemné zápachy, ako je zápach
cigaretového dymu, smaženia alebo smogu. S týmto krátkym programom je možné osviežiť oblečenie už v priebehu 20 minút
! Program na prevzdušnenie prádla, ktorý nebol navrhnutý na vysušenie v sušičke: preto ho nepoužívajte s mokrým prádlom.
• Aj keď môže byť použitý pre náplne ľubovoľných rozmerov (až do 9 kg), je mimoriadne účinný pri menších náplniach.
Program trvajúci 20 minút, ktorý prevzdušní prádlo čerstvým vzduchom. Môže byť použitý aj na osvieženie teplého oblečenia.
SK
Antialergické ošetrenie
• Nový cyklus Antialergické ošetrenie predstavuje ošetrenie používané na zníženie na minimum alebo na úplné odstránenie
roztočov z domáceho prachu alebo peľu nachádzajúceho sa v prádle, a to udržaním veľmi vysokej teploty (70°) po dlhú dobu
(80 minút). V priebehu procesu sušenia dôjde k zabitiu roztočov aplikáciou vysokej teploty a prostredia s nízkym stupňom
vlhkosti.
Náplň: 9 kg (mokrá náplň) - Náplň: 4 kg (suchá náplň). Úroveň sušenia: Na odloženie.
Rýchle sušenie
• Doba sušenia pre malé náplne je výrazne znížená s veľmi vysokou energetickou úsporou, až do 53% pre bavlnu (s Vysokou
teplotou) a 50% pre syntetické tkaniny (s Nízkou teplotou).
Náplň: 1 kg Úroveň sušenia: Na odloženie.
Outdoor
• Tento program je špecificky určený pre sušenie hydrofóbnych tkanín a vetroviek (napr. z goratexu, polyesteru, nylonu).
Sušenie po praní má priaznivý vplyv na oblečenie, pretože obnovuje hydrofóbnu úpravu.
Dá sa použiť pre náplne až do 2 kg. Doba trvania tohoto programu závisí od veľkosti náplne, od nastavenia vysušenia a od
rýchlosti odstreďovania vo vašej práčke. Úroveň sušenia: Na odloženie.
Plyšové hračky
• S cyklom pre plyšové hračky môže užívateľ jednoduchšie odstrániť prach a častejšie umývať plyšové hračky, pretože
potrebná doba sušenia je výrazne nižšia ako pri sušení na čerstvom vzduchu. Jedná sa o cyklus jemného sušenia pri nízkej
teplote, s miernym mechanickým pôsobením, ktorý zachová pôvodný vzhľad a lesk plyšových hračiek.
Poznámka: Pre ochranu proti alergiám vložte plyšovú hračku do mrazničky 24 hodín pred jej umývaním a sušením. Zopakujte
každých 6 týždňov. Pred sušením odstráňte všetko príslušenstvo, ako odevy, náhrdelníky alebo zvonkohry a ochráňte plastové
oči hračiek (pomocou lepiacej pásky).Program sa bude meniť v závislosti na presnom usporiadaní náplne. Maximálna náplň
nesmie presiahnuť 2,5 kg a žiadny jednotlivý kus prádla nesmie mať väčšiu hmotnosť ako 600 g.
Zahriatie uterákov
• Tento cyklus pomáha ohriať uteráky a župany pre príjemný pocit tepla po kúpeli alebo sprche. Slúži aj na ohrev oblečenie
pred jeho oblečením v zimnom období.
Cyklus ohreje oblečenie na teplotu 37°C (teplota ľudského tela) a udržuje túto teplotu až dovtedy, kým sa užívateľ nerozhodne
prerušiť cyklus. Náplň: 3 kg
45
Tabuľka pracích programov
SK
! Ak kontrolka On/Off nie je rozsvietená, stlačte príslušné tlačidlo
Program
Ľahké
žehlenie
Osvieženie
tkanín
Bavlna
Funkcia
Nastavenie
Poznámky / Dostupné voliteľné funkcie
Krátky program (približne
10-minútový), ktorý zjemňuje
vlákna prádla, a uľahčuje
tým jeho žehlenie.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
.
polohy
2. Podľa potreby zvoľte funkciu Alarm.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
Nejedná sa o program sušenia (viď predchádzajúca strana).
Program trvajúci 20 minút,
ktorý prevzdušní prádlo
čerstvým vzduchom.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy
.
2. Podľa potreby zvoľte funkciu Alarm.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
Alarm
Slúži na sušenia bavlneného
prádla.
POZN.: Max. náplň 6 kg (pri
Nízkej teplote)
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy .
2. Zvoľte Automatické sušenie
alebo Časovo
(viď nasledujúca strana).
vymedzené sušenie
3. Zvoľte požadované funkcie.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
Alarm alebo Proti pokrčeniu
. Oneskorený
štart . Vysoká teplota
. Extra starostlivosť .
Voliteľná funkcia automatického sušenia:
Vlhké , K žehleniu
, Na zavesenie
, Na
ramienko
, Mierne sušenie
, Do Skrine
,K
.
oblečeniu
Slúži na sušenie košieľ.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvoľte Automatické sušenie
alebo Časovo
vymedzené sušenie
(viď nasledujúca strana).
3. Zvoľte požadované funkcie.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
. Oneskorený štart
Alarm alebo Proti pokrčeniu
. Vysoká teplota
.
Voliteľná funkcia automatického sušenia:
Vlhké , K žehleniu
, Na zavesenie
, Na
ramienko
, Mierne sušenie
, Do Skrine
.
Slúži na sušenia džínsov.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy .
2. Zvoľte Automatické sušenie
(viď nasledujúca strana).
3. Zvoľte požadované funkcie.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
Alarm alebo Proti pokrčeniu
. Oneskorený štart
.
Voliteľná funkcia automatického sušenia:
, Na zavesenie
, Na
Vlhké , K žehleniu
ramienko
, Mierne sušenie
, Do Skrine
,K
.(Odporúča sa použiť úroveň Sušenia
oblečeniu
„K oblečeniu“).
Slúži na sušenie prádla zo
syntetických tkanín.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy .
2. Zvoľte Automatické sušenie
alebo Časovo
vymedzené sušenie
(viď nasledujúca strana).
3. Zvoľte požadované funkcie.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
Slúži na sušenie obliečok a
uterákov.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvoľte Automatické sušenie
(viď nasledujúca strana).
3. Zvoľte požadované funkcie.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
.Oneskorený štart
Alarm alebo Proti pokrčeniu
. Extra starostlivosť
.
Voliteľná funkcia automatického sušenia:
Vlhké , K žehleniu
, Na zavesenie
, Na
ramienko
, Mierne sušenie
, Do Skrine
,K
oblečeniu
.(Odporúča sa použiť úroveň Sušenia
„Do Skrine“).
Slúži na sušenie paplónov.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
.
polohy
2. Zvoľte požadované funkcie.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
Alarm alebo Proti pokrčeniu
. Vysoká teplota
.
Slúži na sušenie prádla z
vlny.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvoľte požadované funkcie.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
Alarm
.
Slúži na sušenia prádla z
hodvábu.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy .
2. Zvoľte Automatické sušenie
(viď nasledujúca
strana).
3. Zvoľte požadované funkcie.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
Alarm
.
Slúži na sušenie prádla
novorodencov pri nízkej
teplote.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
Košele
Džínsy
Syntetika
Povlečenie a
uteráky
Periny
Vlna
Hodváb
Baby
Jedná sa o antialergické
ošetrenie bavlneného prádla.
Antialergické
ošetrenie
46
, a potom zvoľte program.
Dostupné voliteľné funkcie
Alarm .
Alarm
.
alebo Proti pokrčeniu
. Oneskorený štart
.
Voliteľná funkcia automatického sušenia:
, Na zavesenie
, Na
Vlhké , K žehleniu
, Mierne sušenie
, Do Skrine
.
ramienko
.Oneskorený štart
Voliteľná funkcia automatického sušenia:
, Na zavesenie
, Na
Vlhké , K žehleniu
ramienko
, Mierne sušenie
, Do Skrine
.
(Odporúča sa použiť úroveň Sušenia „Do Skrine“).
Alarm
alebo Proti pokrčeniu
. Oneskorený štart
polohy .
alebo Časovo
2. Zvoľte Automatické sušenie
vymedzené sušenie
(viď nasledujúca strana).
3. Zvoľte požadované funkcie.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
Voliteľná funkcia automatického sušenia:
, Na zavesenie
, Na
Vlhké , K žehleniu
ramienko
, Mierne sušenie
, Do Skrine
.
(Odporúča sa použiť úroveň Sušenia „Do Skrine“).
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvoľte prípadné požadované voliteľné funkcie.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause .
Alarm
.
alebo Proti pokrčeniu
.Oneskorený štart
.
Program
Rýchle
sušenie
Funkcia
Nastavenie
Poznámky / Dostupné voliteľné funkcie
Slúži na rýchlejšie sušenie
bavlneného prádla alebo
prádla zo syntetických vlákien.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvoľte požadované funkcie.
3. Stlačte tlačidlo štart/pauza .
Alarm alebo Proti pokrčeniu
. Vysoká teplota
.
. Oneskorený štart
Slúži na sušenie športového
oblečenia.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvoľte požadované funkcie.
3. Stlačte tlačidlo štart/pauza .
Alarm
.
alebo Proti pokrčeniu
.Oneskorený štart
Slúži na sušenie plyšu.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvoľte požadované funkcie.
3. Stlačte tlačidlo štart/pauza .
Alarm
. Oneskorený štart
Slúži na zohriatie uterákov a
županov.
1. Nastavte otočný ovládač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvoľte požadované funkcie.
3. Stlačte tlačidlo štart/pauza .
-
Outdoor
Plyšové
hračky
Zahriatie
uterákov
.
Automatické sušenia a Časovo vymedzené sušenie
Pred zvolením programu (viď tabuľka programov).
Program
Funkcia
Nastavenie
Poznámky / Dostupné voliteľné funkcie
Úrovne
sušenia
Podľa možností vždy používajte automatické sušenie
prádla, pretože zabezpečuje
najlepšie výsledky.
Nastavená teplota závisí od
zvoleného programu (funkcie pre jednotlivé materiály).
1. Viackrát stlačte tlačidlo Úrovne sušenia, až
kým sa na displeji nezobrazí požadovaná voľba.
Pri každom stlačení sa bude postupne meniť
,
,
,
,
,
a potom
v poradí ,
odznova.
! Pri niektorých automatických programoch nie je
možné vybrať si zo všetkých piatich úrovní sušenia.
2. Zvoľte prípadné požadované voliteľné funkcie.
3. Stlačte tlačidlo zahájenia činnosti .
Dostupné voliteľné funkcie
Alarm alebo Proti pokrčeniu
. Oneskorený štart
. Vysoká teplota
. Extra starostlivosť
.
Ak chcete zvoliť dobu sušenia, používajte vždy časovo
vymedzené sušenie.
Nastavená teplota závisí od
zvoleného programu (voliteľných funkcií materiálov).
1. Viackrát stlačte tlačidlo Časovo vymedzené
sušenie, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná voľba. Každé stlačenie postupne zníži
dobu zo 200, 180, 150, 120, 90, 60 na 40 a potom odznova.
• Baby počíta s maximálnou dobou 150.
2. Zvoľte požadované funkcie.
3. Stlačte tlačidlo zahájenia činnosti .
Dostupné voliteľné funkcie
Alarm alebo Proti pokrčeniu
. Vysoká teplota
.
Časovo
vymedzené
sušenie
(220, 180,
150, 120, 90,
60 alebo 40
minút)
Pozrite si odporúčané doby sušenia (viď Prádlo).
V posledných minútach týchto programov prebieha
sušenie za studena
.
. Oneskorený štart
Pozrite si odporúčané doby sušenia (viď Prádlo).
V posledných minútach týchto programov prebieha
sušenie za studena
.
! Pre lepšiu účinnosť neotvárajte dvierka pred ukončením cyklu.
47
SK
SK
Ovládacie prvky
• Otočný ovládač programov
! Upozornenie: ak po stlačení tlačidla pre uvedenie
do činnosti došlo k zmene polohy otočného ovládača
programov, nová poloha NEZMENÍ zvolený program.
Na zmenu programu stlačte tlačidlo Start/Pause a
prerušte program (kontrolka bude blikať žltou farbou),
zvoľte nový program a príslušné voliteľné funkcie;
kontrolka začne blikať zeleným svetlom. Stlačte tlačidlo
Start/Pause a dôjde k zahájeniu nového programu.
• Tlačidlá a kontrolky Voliteľné funkcie
Tieto tlačidlá sa používajú na prispôsobenie zvoleného
programu vlastným potrebám. Nie všetky voliteľné funkcie
sú k dispozícii pre všetky programy (viď Uvedenie do
činnosti a programy). Ak voliteľná funkcia nie je k dispozícii
a dôjde k stlačeniu programu, akustický hlásič vydá 3
zvuky. Ak je voliteľná funkcia k dispozícii bude vydaný
jediný akustický signál a kontrolka vedľa tlačidla sa
rozsvieti kvôli potvrdeniu vykonanej voľby.
• Kontrolka ECO
Táto kontrolka sa rozsvieti po zvolení funkcií
programovania, ktoré spotrebujú menšie množstvo energie
vzhľadom k prednastaveniu. Príklady: ak bude zvolený
automatický program, alebo ak sa použije nastavenie
časovo vymedzeného sušenia kratšieho, ako predbežne
určené. Táto kontrolka neinformuje o tom, že bolo zvolené
ideálne elektrické nastavenie, ale len o tom, že zvolené
funkcie budú používať režim eko energie.
• Kontrolky priebehu programu
(
Sušenie,
Sušenie za studena,
)
Kontrolka priebehu programu informuje o stave programu.
V každej fáze programu sa rozsvieti odpovedajúca kontrolka.
• Oneskorený štart
Zahájenie niektorých programov (viď Uvedenie do činnosti
a programy) môže byť oneskorené o 24 hodín (viď Displej).
Pred nastavením oneskoreného štartu sa uistite, že
nádoba na zachytávanie vody je prázdna a že je filter čistý.
• Extra starostlivosť
Funkcia Zabránenie starnutiu bavlny vlákna pomáha dlhšie
udržiavať lesk prádla vďaka použitiu správneho otáčania
bubna (ktoré sa zredukuje v poslednej časti cyklu) a
správnej teplote sušenia.
Poznámka: Nemôže byť použitá s úrovňami sušenia ako
sú „ Do Skrine“, „Mierne sušenie“ a „ Na oblečeniu“.
• Alarm
Akustický hlásič sa aktivuje na konci cyklu sušenia, kvôli
signalizácii ukončeného programu a možnému vytiahnutiu
prádla zo sušičky. Poznámka: Ak ste zvolili funkciu „ Proti
pokrčeniu“, táto funkcia nie je dostupná.
• Proti pokrčeniu
V prípade zvolenia tejto funkcie bude prádlo z času na
čas pootočené vo vnútri bubna počas čakacej doby, kvôli
zabráneniu vytvorenia záhybov.
Po ukončení sušenia a chladenia bude prádlo z času na
čas pootočené, aby sa zabránilo vytvoreniu záhybov v
prípade, ak nie je možné vytiahnuť náplň prádla von hneď
po dokončení programu. Počas tejto fázy, po skončení
cyklu, je kontrolka
rozsvietená a kontrolka start/pause
bliká jantárovou farbou.
Poznámka: Ak ste zvolili funkciu „ Alarm“, táto funkcia nie
je dostupná.
48
• Vysoká teplota
V prípade voľby Časovo vymedzeného sušenia, sa stlačením tohto tlačidla zvolí vysoká teplota a kontrolka na ňom
sa rozsvieti.
• Kontrolka Vyprázdniť nádobu / Vyčistiť filter „H2O“
(Ak bola sušička pripojená k potrubiu, je možné ignorovať
kontrolku
vzťahujúcu sa na nádobu pre zachytávanie
vody, pretože nie je potrebné ju vyprázdniť). Keď je
rozsvietená kontrolka
(ale nebliká) nezabudnite na
vyprázdnenie nádoby na zachytávanie vody. Ak sa nádoba
na zachytávanie vody naplní v priebehu programu, dôjde
k vypnutiu ohrievania a sušička zaháji fázu sušenia za
studena; potom bude kontrolka blikať a budú zapnuté
akustické signály. Je potrebné vyprázdniť nádobu a uviesť
sušičku do činnosti, pretože v opačnom prípade nedôjde
k vysušeniu prádla. Po opätovnom uvedení sušičky
do činnosti bude trvať niekoľko sekúnd, kým kontrolka
zhasne. Aby ste tomu zabránili, vždy vyprázdnite nádobu
na zachytávanie vody pri každom použití sušičky (viď
Údržba).
! Majte na pamäti, že aj keď bola sušička pripojená k
odpadovému potrubiu, je VŽDY potrebné vyčistiť filter.
• Otvorenie dvierok
Pri otvorení dvierok (alebo stlačení tlačidla Start/Pause)
počas činnosti programu dôjde k zastaveniu sušičky s
nasledujúcimi následkami.
Poznámka: Kontrolka Start/Pause bude blikať jantárovou
farbou počas programu „ Proti pokrčeniu“ programu.
• Počas oneskoreného štartu bude oneskorenie
i naďalej počítané. Je potrebné stlačiť tlačidlo
Štart kvôli obnoveniu programu oneskoreného
štartu. Jedna z kontroliek oneskorenia bliká kvôli
označeniu aktuálneho nastavenia oneskorenia.
Je potrebné stlačiť tlačidlo Štart kvôli obnoveniu
programu. Kontrolky priebehu programu sa
budú meniť a budú znázorňovať aktuálny stav a
kontrolka Start/Pause prestane blikať a jej farba
sa zmení na zelenú.
• Počas fázy zabránenia krčeniu po sušení dôjde
k ukončeniu programu. Stlačením tlačidla Start/
Pause dôjde k načítaniu nového programu od
začiatku.
• Zmenou polohy otočného ovládača Programy sa
vykonáva voľba nového programu a kontrolka
Start/Pause bude blikať zelenou farbou. Je
možné použiť tento postup na voľbu programu
Sušenie za studena
kvôli ochladeniu prádla,
ak sa stupeň jeho vyschnutia považuje za
dostatočný.
Stlačte tlačidlo Štart kvôli zahájeniu nového
programu.
• Ochrana systému Tepelného Čerpadla
Systém tepelného čerpadla funguje prostredníctvom
kompresora vybaveného ochranou, ktorá zasiahne v
prípade otvorenia dvierok alebo pri náhlom prerušení
napätia. Táto ochrana zabráni opätovnému uvedeniu
kompresora do činnosti v priebehu 5 minút po zatvorení
dvierok potom, ako bol zahájený cyklus.
• Poznámka
V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie vypnite
napájanie alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej
siete. Po obnovení dodávky elektrickej energie pripojte
zástrčku zariadenia do zásuvky elektrickej siete, stlačte tlačidlo
ON/OFF a držte ho stlačené, až kým nedôjde k obnoveniu
činnosti sušičky. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Prádlo
Rozdelenie prádla
Visačky
• Skontrolujte symboly uvedené na visačkách jednotlivých
kusov prádla a skontrolujte, či prádlo môže byť
vystavené bubnovému sušeniu.
• Rozdeľte prádlo podľa druhu tkaniny.
• Vyprázdnite vrecká a skontrolujte gombíky;
• Zatvorte zipsy a háčiky pripnite remene a šnúrky bez
toho, aby ste ich stiahli.
• Vyžmýkajte prádlo bez odstránenia čo najväčšieho
množstva vody.
Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého
vloženia do sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie
symboly:
! Neplňte sušičku prádlom úplne nasiaknutým vodou.
SK
Môže byť vložené do sušičky.
Nie je možné sušiť v sušičke
Vysušiť pri vysokej teplote.
Vysušiť pri nízkej teplote.
Maximálne rozmery náplne
Neplňte bubon nad hodnotu maximálnej kapacity.
Nasledujúce hodnoty sa vzťahujú na hmotnosť suchého prádla:
Prírodné vlákna: maximálne 9 kg
Syntetické vlákna: maximálne 3 kg
Prádlo nevhodné pre sušenie:
• Prádlo, ktoré obsahuje časti z gumy alebo z podobných
materiálov, alebo z plastových obalov (vankúše alebo
vetrovky z PVC) a akýkoľvek druh horľavého predmetu
alebo predmety. ktoré obsahujú horľavé látky (uteráky
špinavé od lakov na vlasy).
! Aby sa zabránilo poklesu účinnosti sušičky, nepreťažujte ju.
• Sklené vlákna (niektoré druhy závesov na okná).
• Prádlo, ktoré bolo predtým chemicky ošetrené.
Typ náplne
• Prádlo označené kódom ITLC („Špecifické prádlo“)
,
ktoré je možné očistiť špeciálnymi výrobkami domáceho
čistenia. Pozorne si prečítajte uvedené pokyny:
Poznámka: 1 kg = 1000 g
Prádlo
Blúzka
Bavlna
Iné
Oblek
Bavlna
Iné
150 g
100 g
500 g
350 g
Džínsy
700 g
10 plienok
1000 g
Košeľa
• Príliš objemné prádlo (spacie vaky, podušky, vankúše,
veľké prikrývky na postele, atď.), ktoré sa počas sušenia
nafúknu a bránia cirkulácii vzduchu.
300 g
200 g
Bavlna
Iné
Tričko
125 g
Posteľné prádlo
Prikrývka na posteľ Bavlna
(dvojlôžkovú)
Iné
1500 g
1000 g
Veľký obrus
700 g
Malý obrus
250 g
Čajový obrúsok
100 g
Osuška
700 g
Uterák
350 g
Plachta na 2-lôžkovú posteľ
500 g
Jednolôžková
plachta
350 g
Pri pomiešaní prádla zo syntetických tkanín s prádlom
z bavlny, by prádlo z bavlny mohlo byť na konci cyklu
sušenia ešte vlhké. V takom prípade stačí spustiť ďalší
krátky cyklus sušenia.
49
SK
Prádlo vyžadujúce osobitnú starostlivosť
• Potrebný stupeň vysušenia: ak má byť prádlo žehlené,
je možné ho vytiahnuť zo zariadenia, keď je ešte trochu
vlhké. Prádlo, ktoré má byť úplne vysušené môže byť v
sušičke ponechané dlhšie.
Prikrývky a poťahy na posteľ: prádlo z akrylu (Acilian,
Courtelle, Orion, Dralon) musí byť vysušené s
mimoriadnou starostlivosťou, a to pri nízkej teplote.
Nenastavujte príliš dlhú dobu sušenia.
• Nastavená teplota.
• Teplota v miestnosti: čím je nižšia teplota v miestnosti,
v ktorej sa nachádza sušička, tým dlhšia doba bude
potrebná na vysušenie prádla.
Prádlo so záhybmi alebo plisované prádlo: prečítajte si
pokyny pre sušenie dodané výrobcom.
Naškrobené prádlo: nesušte toto prádlo spolu s
nenaškrobeným prádlom. Väčšiu časť škrobiaceho roztoku
odstráňte ešte pred vložením prádla do sušičky. Nesušte príliš
intenzívne: škrob sa zmení na prášok a prádlo ostane jemné.
• Objem: niektoré objemné kusy prádla vyžadujú
mimoriadnu pozornosť pri procese sušenia. Odporúča
sa tieto kusy prádla vytiahnuť, otriasť a znovu vložiť do
sušičky: túto operáciu je možné počas cyklu sušenia
viackrát zopakovať.
Doby sušenia
! Nevysušujte prádlo príliš.
Všetky tkaniny obsahujú prirodzenú zvyškovú vlhkosť,
ktorá slúži na zachovanie ich jemnosti a priesvitnosti.
Uvedené doby sú približné a môžu sa meniť v závislosti na
nasledujúcich položkách:
V následne uvedenej tabuľke sú uvedené PRIBLIŽNÉ
doby sušenia vyjadrené v hodinách:minútach tak, ako sú
zobrazené na displeji; zároveň sú uvedené aj v samotných
minútach kvôli porovnaniu.
Uvedené doby sa vzťahujú na automatické programy s
úrovňou sušenia Na odloženie.
Zároveň sú uvedené aj nastavenia Časovo vymedzeného
sušenia kvôli umožneniu najlepšej voľby doby sušenia.
Hmotnosti sa vzťahujú na suché prádlo.
• Množstvo vody zadržiavanej prádlom po odstredení:
napr. uteráky a jemné prádlo zadržiava veľa vody.
• Tkaniny: prádlo, ktoré je celé z tej istej tkaniny, ale s
rôznym vzorom a hrúbkou, môže vyžadovať rôzne doby
sušenia.
• Množstvo prádla: jednotlivé kusy prádlo ako aj malé
prádlo môžu vyžadovať dlhší čas na vysušenie.
Doby sušenia
Bavlna
Intenzívne
sušenie
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8-9 kg
Automatické
(min)
40-60
60-90
90-100
100-130
130-160
160-180
180-190
190-220
Časovo
vymedzené
40 alebo
60
60 alebo
90
120 alebo
150
150 alebo
180
90 alebo 90 alebo
120
120
120 alebo 180 alebo
160
220
Doby sušenia pri 800-1000 otáčkach za minútu v práčke
Syntetika
Bežné
sušenie
Baby
(Akryl)
Bežné
sušenie
50
1 kg
2 kg
3 kg
Automatické (min)
40-50
50-60
60-90
Nastavenie Časovo
vymedzeného sušenia
40 alebo 60
40 alebo 60
60 alebo 90
Doby sušenia a skrátené odstreďovanie v práčke
1 kg
2 kg
Automatické (min)
40-80
80-140
Nastavenie Časovo
vymedzeného sušenia
40 alebo 60 alebo 90
60 alebo 90 alebo 120 alebo 150
Doby sušenia a skrátené odstreďovanie v pračke
Upozornenia a rady
! Spotrebič bol navrhnutý a postavený v súlade s
medzinárodnými normami bezpečnosti.
Tieto varovania sú uvedené z bezpečnostných dôvodov a
musia sa striktne dodržiavať.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Túto bubnovú sušičku by nemali používať osoby
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami. Ďalej osoby, ktoré
nemajú dostatok znalostí a skúseností, ak neboli
poučené o používaní tohto výrobku zodpovednou
osobou.
• Táto sušička bola navrhnutá na domáce, nie na
profesionálne použitie.
• Nedotýkajte sa spotrebiča, ak ste bosý, ani mokrými
rukami alebo nohami.
• Spotrebič odpájajte od siete ťahaním za vidlicu, nie za
kábel.
• Pri používaní sušičky sa deti nesmú zdržiavať v jej
blízkosti. Po použití sušičku vypnite ho a odpojte od
siete. Dvierka musia zostať zatvorené, aby deti nemohli
použiť sušičku ako hračku.
• Deti musia byť pod dohľadom, aby sa nehrali so
sušičkou.
• Spotrebič musí byť správne nainštalovaná a musí mať
dostatočné vetranie. Pred sacím otvorom vzduchu
na prednej strane sušičky nesmú byť nikdy žiadne
prekážky (pozri Inštalácia).
• Sušičku nikdy nepoužívajte na podlahovej krytine, kde
by výška vlasu mohla brániť vstupu vzduchu do sušičky
od základne.
• Przed załadowaniem suszarki należy sprawdzić, czy
jest pusta.
•
Pred vložením náplne skontrolujte, či je sušička
prázdna. Zadná strana sušičky sa môže veľmi
rozohriať. Nikdy sa jej nedotýkajte počas
používania.
• Nepoužívajte sušičku bez toho, aby boli filter, nádobka
na vodu a jednotka tepelného čerpadla pevne uložené v
určenej polohe (viď časť Údržba)
• Sušičku nepreťažujte (maximálne hmotnosti náplne pozri Bielizeň na pranie).
• Nevkladajte odevy, ktoré sú vlhké tak, že odkvapkávajú.
l Starostlivo skontrolujte všetky pokyny na etiketách
odevov (pozri Bielizeň na pranie).
• V bubnovej sušičke nesušte veľké, veľmi objemné kusy.
• V bubnovej sušičke nesušte akrylové vlákna pri
vysokých teplotách.
• Každý program vykonajte aj s fázou Studené sušenie.
• Sušičku nevypínajte, pokiaľ sú ešte vnútri teplé kusy.
• Po každom použití vyčistite filter (pozri Údržba).
• Filter toplotne črpalke čistite v rednih intervalih. (pozri
Údržba).
• V pravidelných intervaloch vyčistite jednotku filtra
tepelného čerpadla.
• Nedovoľte, aby sa okolo sušičky hromadili žmolky.
• Nikdy nevyliezajte na sušičku. Mohli by ste ju poškodiť.
• Vždy dodržiavajte elektrotechnické normy a požiadavky
(pozri inštalácia).
• Vždy nakupujte originálne náhradné diely a
príslušenstvo (pozri Servis).
Dodržiavajte tieto zásady, aby ste minimalizovali riziko
vzniku požiaru v sušičke:
• V sušičke sušte iba také kusy, ktoré boli vyprané
pracím prostriedkom a vodou, vypláchané a absolvovali
odstreďovanie. Sušenie kusov, ktoré NEBOLI vyprané
vodou spôsobuje nebezpečenstvo požiaru.
• Nesušte suché odevy, ktoré boli ošetrené chemickými
prípravkami.
• Nesušte v sušičke suché kusy so škvrnami alebo
premočené rastlinnými alebo stolovými olejmi, pretože
to spôsobuje nebezpečenstvo požiaru. Zaolejované
kusy sa môžu spontánne vznietiť, najmä ak sú
vystavené účinkom zdrojov tepla, akým je aj bubnová
sušička. Tieto kusy sa zohrievajú, čo spôsobuje
oxidačnú reakciu s olejom. Oxidáciou vzniká teplo.
Ak toto teplo nemá kam uniknúť, sušené kusy sa môžu
rozohriať tak, že vzbĺknu. Hromadenie, stohovanie
alebo skladovanie zaolejovaných kusov môže brániť
odvodu tepla a spôsobiť tak požiar.
Ak je nevyhnutné, aby boli do sušičky vložené látky s
obsahom rastlinného alebo stolového oleja, alebo kusy
znečistené prípravkami na starostlivosť o vlasy, mali
by byť najprv vyprané so zvýšenou dávkou pracieho
prípravku - nebezpečenstvo sa tak zníži, ale úplne
sa neeliminuje. Mala by byť použitá fáza studeného
sušenia, aby sa znížila teplota kusov. Nemali by sa
vyberať zo sušičky a ukladať na kôpky ani stohovať,
kým sú horúce.
• V sušičke nesušte suché odevy, ktoré už boli
predčistené alebo predprané, namočené alebo
znečistené benzínom, rozpúšťadlami na chemické
čistenie, ani inými horľavými alebo výbušnými
látkami. Vysoko horľavé látky bežne používané v
domácnostiach, vrátane stolového oleja, acetónu,
denaturovaného liehu, petroleju, odstraňovačov škvŕn,
terpentínu a odstraňovačov vosku. Dbajte, aby sa tieto
kusy pred sušením v sušičke vyprali v horúcej vode so
zvýšenou dávkou pracieho prípravku.
• V sušičke nesušte kusy obsahujúce penovú gumu
(známu aj pod názvom penový latex), ani iné
materiály so štruktúrou podobnou gume. Gumové
penové materiály môžu pri zahriatí spôsobiť požiar
samovznietením.
• V sušičke nepoužívajte aviváže ani iné podobné
prípravky na eliminovanie účinkov statickej elektriny, ak
takýto postup výslovne neodporúča výrobca aviváže.
• V sušičke nesušte spodnú bielizeň s kovovými
výstuhami, napr. podprsenky s kovovými výstužnými
drôtmi. Kovový výstuž uvoľnená pri sušení môže
spôsobiť poškodenie sušičky.
• V sušičke nesušte suché gumové, plastové výrobky,
ako sú kúpacie čiapky alebo nepremokavé detské
prikrývky, polyetylén alebo papier.
• V sušičke nesušte pogumované výrobky, oblečenie s
vypchávkami z penovej gumy, vankúše, prezuvky ani
pogumované tenisky.
• Vyberte všetky predmety z vreciek, najmä zapaľovače
(nebezpečenstvo výbuchu).
! VAROVANIE: Sušičku nikdy nezastavujte pred
skončením sušiaceho programu bez toho, že všetky kusy
rýchlo vyberiete a rozprestriete tak, aby sa teplo rozptýlilo.
Úspora energie a ochrana životného prostredia
• Kusy bielizne pred sušením vyžmýkajte, aby sa
odstránila prebytočná voda (ak predtým použijete
práčku, zvoľte odstreďovanie s vysokými otáčkami). Pri
sušení tak ušetríte čas a energiu.
• Vždy sušte úplnú náplň - ušetríte energiu: sušenie
jednotlivých kusov alebo malej náplne trvá dlhšie.
• Po každom použití vyčistite filter, aby ste obmedzili
spotrebu energie (pozri Údržba).
51
SK
Starostlivosť a údržba
SK
Prerušenie elektrického napájania
! Keď sušička nie je v činnosti, alebo keď je potrebné ju
vyčistiť alebo vykonať údržbu, odpojte ju.
Čistenie filtra po každom cykle
Filter prestavuje základný prvok sušenia: jeho úlohou je
zachytiť páperie, ktoré sa vytvára počas sušenia. Po skončení
sušenia vyčistite filter jeho opláchnutím pod tečúcou vodou
alebo ho vyčistite vysávačom. Ak je filter upchatý, výrazne
to ovplyvní prúdenie vzduchu vo vnútri sušičky: došlo by k
predĺženiu dôb sušenia a k zvýšeniu spotreby energie. Okrem
toho, by mohlo dôjsť k poškodeniu sušičky.
Filter sa nachádza pred tesnením sušičky (viď obrázok).
Demontáž filtra:
1. Potiahnite smerom nahor plastovú rukovať filtra (viď
obrázok).
2. Otvorte filter spustením
klipsy.
3. Vyčistite filter od
páperia a namontujte ho
naspäť. Uistite sa, že je
filter vložený až po okraj
tesnenia sušičky.
! Nepoužívajte sušičku ak v
nej nie je vložený filter.
Kontrola bubna po každom cykle
Manuálne pootočte bubon kvôli vybratiu aj najmenších
kusov prádla (vreckovky), ktoré by mohli zostať vo vnútri
sušičky.
Čistenie bubna
! Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne prostriedky,
oceľovú vlnu alebo prostriedky na čistenie nerezovej ocele.
Môže sa vytvoriť farebný povlak, ktorý vzniká zmiešaním vody
a/alebo čistiacich prostriedkov, ako je aviváž. Tento farebný
povlak nemá žiaden vplyv na výkonnosť sušičky.
Vyprázdnenie nádoby na zachytávanie vody po
každom cykle
Vytiahnite nádobu a vylejte ju do umývadla alebo do iného
vhodného odpadu, a potom ju správne nasaďte späť. Zakaždým
skontrolujte nádobu na zachytávanie vody a vyprázdnite ju pre
každým zahájením nového programu sušenia.
Čistenie Filtra Tepelného čerpadla
• Pravidelne, každých 6 cyklov, vytiahnite Filter tepelného
čerpadla a odstráňte prípadné zvyšky páperia z povrchu
filtra tak, že ho umyjete pod tečúcou vodou alebo ho
vyčistite vysávačom.
Odporúča sa však vyčistiť tento filter po každom cykle kvôli
optimalizácii účinnosti sušenia.
Demontáž jednotky filtra z tepelného čerpadla:
1. Odpojte zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a otvorte
dvierka.
2. Vytiahnite veko Filtra tepelného čerpadla po pootočení 4
klíps ich pretočením do zvislej polohy a vytiahnite jednotku
filtra.
3. Oddeľte dve časti filtra a odstráňte prípadné páperie z
vnútorného povrchu sieťky.
UPOZORNENIE: čelná časť
kondenzátora je vyrobená s použitím
z kovových doštičiek. Pri jeho čistení,
pri demontáži alebo spätnej montáži
filtračnej jednotky kvôli jej vyčisteniu,
dávajte pozor, aby ste ho nepoškodili
a aby ste sa neporezali.
4. Ak sa vyskytne nános páperia
na doštičkách tepelného čerpadla, pozorne ich vyčistite
pomocou vlhkej handry, špongie alebo vysávača.
Nepoužívajte na to prsty.
5. Namontujte späť dve časti filtra, vyčistite povrch tesnenia
a zasuňte filter do jeho uloženia pootočením 4 klíps do
vodorovnej polohy a uistením sa o ich správnom uchytení.
Čistenie sušičky
• Vonkajšie kovové, plastové a gumené časti je možné
čistiť vlhkou handrou.
• Pravidelne (každých 6 mesiacov) vyčistite vysávačom mriežku
čelného otvoru pre nasávanie vzduchu a otvory na vypúšťanie
vzduchu na zadnej strane sušičky kvôli odstráneniu prípadných
nánosov páperia, chuchvalcov vlny a prachu. Okrem toho
príležitostne vysávačom odstráňte nánosy páperia z čelnej
strany kondenzátora a z priestorov filtra.
! Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.
! Sušička používa guličkové komponenty, ktoré nevyžadujú
mazanie.
! Nechajte sušičku pravidelne skontrolovať autorizovanému
technickému personálu kvôli zaisteniu bezpečnosti
elektrických a mechanických častí (viď Servisná služba).
Filter
Nádoba na
zachytávanie
vody
Otvor pre nasávanie vzduchu
Tepelné čerpadlo
Uzávery
Rukoväť
52
Veko Tepelného
čerpadla
Problémy a ich riešenia
Ak máte pocit, že sušička nefunguje správne, skôr, ako zatelefonujete do Strediska servisnej služby (viď Servisná služba), si
pozorne prečítajte nasledujúce odporúčania pre vyriešenie problémov.
SK
Problém:
Pravdepodobné príčiny / Riešenia:
Nedochádza k zahájeniu činnosti
sušičky.
• Zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke, alebo nie je zasunutá dostatočne, aby
došlo k spojeniu kontaktov.
• Došlo k výpadku dodávky elektrického prúdu.
• Došlo k vypáleniu poistky. Skúste pripojiť iný elektrospotrebič do tej istej zásuvky.
• Ak používate predlžovací kábel skúste zasunúť zástrčku sušičky priamo do zásuvky
elektrickej siete.
• Neboli správne zatvorené dvierka.
• Program nebol nastavený správne (viď Uvedenie do činnosti a programy).
• Nebolo stlačené tlačidlo ŠTART (viď Uvedenie do činnosti a programy).
• Bola nastavená doba oneskoreného štartu (viď Uvedenie do činnosti a programy).
• Bolo stlačené tlačidlo pre uvedenie do činnosti; zariadenie sa uvedie do činnosti s
krátkym oneskorením. Vyčkajte na zahájenie sušenia a nestláčajte znovu tlačidlo pre
uvedenie do činnosti: v opačnom prípade sušička prejde do režimu pauzy a nedôjde k
zahájeniu sušenia.
Nedochádza k zahájeniu cyklu
sušenia.
Doby sušenia sú príliš dlhé.
• Nebol vyčistený filter (viď Údržba).
• Nie je potrebné vyprázdniť nádobku na zachytávanie vody? Kontrolka Vyliať vodu bliká
a zobrazí sa hlásenie „H2O“ (viď Údržba).
• Tepelné čerpadlo musí byť čisté (viď Údržba).
• Nastavená teplota nie je vhodná pre daný druh tkaniny (viď Uvedenie do činnosti a
programy, Prádlo).
• Nebola zvolená správna doba sušenia pre danú náplň (viď Prádlo).
• Mriežka otvoru pre nasávanie vzduchu alebo otvory na vypúšťanie vzduchu na zadnej
strane sú upchaté (viď Inštalácia, a Údržba).
• Prádlo je príliš mokré (viď Prádlo).
• Sušička je preťažená (viď Prádlo).
Kontrola Vyliať vodu bliká, hoci
je sušička v činnosti len krátko.
• Pri spustení programu pravdepodobne nebola vyliata nádoba na zachytávanie vody.
Nečakajte na signál ohľadne vyprázdnenia vody, ale pri každom zahájení nového programu
sušenia (viď Údržba) skontrolujte nádobu a v prípade potreby ju vyprázdnite.
• Jedná sa o bežný jav: po naplnení nádoby na zachytávanie bliká kontrolka Vyliať vodu.
Ak je kontrolka rozsvietená ale nebliká, nezabudnite vyprázdniť nádobu na zachytávanie
vody (viď Uvedenie do činnosti a programy).
K o n t r o l k a Vy l i a ť v o d u j e
rozsvietená, ale nádoba na
zachytávanie vody nie je plná.
Dochádza k ukončeniu programu,
pričom je prádlo vlhkejšie ako sa
očakávalo.
! Z bezpečnostných dôvodov je maximálna doba trvania programov sušičky 4 hodiny.
Na displeji sa zobrazí kód F a
po ňom jedno alebo dve čísla,
a blikajú kontrolky voliteľných
funkcií a kontrolka pauzy.
• Na displeji sa zobrazí kód F a po ňom jedno alebo dve čísla, , vypnite zariadenie, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, vyčistite filter a Tepelné čerpadlo (viď Údržba).
Potom zasuňte zástrčku naspäť do zásuvky elektrickej siete, zapnite elektrospotrebič a
spustite ďalší program. Na displeji sa zobrazí kód F a po ňom jedno alebo dve čísla, ,
obráťte sa na Stredisko servisnej služby (viď Servisná služba).
Ak sa zobrazia iné čísla, poznačte si kód a obráťte sa na Stredisko servisnej služby (viď
Servisná služba).
Na displeji sa každých 6 sekúnd
nakrátko zobrazí „dOn“.
• Sušička sa nachádza v predvádzacom režime („Demo“). Držte stlačené tlačidlá On/
Off a Start/Pause na dobu 2 sekúnd. Na displeji sa na 3 sekundy zobrazí „dOn“ a potom
sušička obnoví svoju bežnú činnosť.
Zobrazená hodnota Predĺžená
doba sa počas sušenia mení.
• Predĺžená doba bude neustále monitorovaná počas cyklu sušenia a bude menená
kvôli zobrazeniu čo najlepšieho možného odhadu. Zobrazená doba môže byť počas cyklu
predĺžená, pričom sa jedná o úplne bežný jav.
Sušička je počas prvých minút
činnosti hlučná.
Kontrolky na ovládacom paneli
sušičky sú zhasnuté aj napriek
tomu, že sušička je zapnutá.
• Je to úplne bežné hlavne v prípade, keď sušička nebola istú dobu používaná. Ak bude
počuť hluk počas celého cyklu, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
• Sušička prešla do pohotovostného režimu kvôli úspore energie. Takáto situácia
nastane, ak necháte sušičku zapnutú, alebo ak došlo k prerušeniu dodávky elektrickej
energie. Do tohto režimu prejde po 30 minútach:
- ak necháte sušičku zapnutú a nespustíte program sušenia;
- po ukončení sušenia.
Stlačte tlačidlo ON/OFF a držte ho stlačené, až kým nedôjde k obnoveniu činnosti sušičky
V prípade, ak automatický program nezaznamenal požadovanú výslednú vlhkosť
počas tohto časového intervalu, sušička dokončí svoj program a vypne sa. Skontrolujte
zariadenie podľa vyššie uvedených bodov a ešte raz spustite program; ak bude prádlo i
naďalej vlhké, obráťte sa na Stredisko servisnej služby (viď Servisná služba).
53
Servisná služba
SK
Systém s Tepelným čerpadlom
Táto sušička je vybavená systémom Kondenzátora pre
sušenie prádla. Aby bola umožnená činnosť Kondenzátora,
kondenzátor používa plyn so skleníkovým efektom
(fluórové plyny), ktorými sa zaoberá protokol z Kyoto.
Plyny F sú obsiahnuté v hermeticky utesnenej jednotke.
Táto utesnená jednotka obsahuje 0,29 kg plynu R134a F,
ktorý pôsobí ako chladivo.
Ak dôjde k poškodeniu kondenzačnej jednotky, je
potrebné ju vymeniť za novú. Kvôli získaniu podrobnejších
informácií sa obráťte na najbližšie stredisko servisnej
služby.
Poznámka: Plyny obsiahnuté v utesnenej jednotke nie sú
zdraviu škodlivé, ale v prípade ich úniku sa nepriaznivo
podieľajú na globálnom otepľovaní.
Skôr ako zatelefonujete do Strediska servisnej služby:
• Skontrolujte zaradenie podľa návodu na riešenie
problémov, aby ste zistili, či nemôžete vzniknutý problém
vyriešiť vy sami (viď Problémy a ich riešenia).
• V opačnom prípade vypnite sušičku a zatelefonujte do
najbližšieho Strediska servisnej služby.
Údaje, ktoré je potrebné oznámiť Stredisku servisnej
služby:
• Meno, adresu a poštové smerovacie číslo;
• číslo telefónu;
• druh poruchy;
• dátum zakúpenia zariadenia;
• model zariadenia (Mod.);
• výrobné číslo (S/N) sušičky.
Tieto informácie sa nachádzajú na identifikačnom štítku
nachádzajúcom sa za dvierkami.
Náhradné diely
Táto sušička je komplikované zariadenie. Pri pokusoch
o jej opravu svojpomocne alebo nekvalifikovaným
personálom riskujete ohrozenie osôb, poškodenie
zariadenia s zrušenie záruky.
V prípade problémov s použitím tohto zariadenia sa vždy
obráťte na autorizovaného technika.
Ak ktorákoľvek nekvalifikovaná osoba vykoná servisný
zásah alebo opravu, ktorá spôsobí poškodenie utesneného
Kondenzátora, bude sa jednať o trestný čin.
Informácie ohľadne recyklácie a likvidácie
S ohľadom na našu neustálu snahu o ochranu životného prostredia si vyhradzujeme právo na používanie recyklovaných
komponentov kvôli zníženiu nákladov a kvôli minimalizácii plytvania materiálmi.
• Likvidácia obalových materiálov: Dodržujte miestne predpisy s cieľom umožniť recykláciu obalu.
• Kvôli zníženiu rizika nehôd detí odstráňte dvierka a zástrčku a odrežte napájací kábel čo najbližšie pri zariadení. Zlikvidujte
tieto časti oddelene, aby ste sa uistili, že elektrospotrebič už nebude môcť byť pripojený do zásuvky elektrickej siete.
Likvidácia starých elektrospotrebičov
Európska smernica 2002/96/ES o odpade tvorenom elektrickými a elektronickými zariadeniami (RAEE) predpokladá, že
elektrospotrebiče nesmú byť likvidované v rámci bežného pevného komunálneho odpadu. Vyradené zariadenia musia byť
zozbierané osobitne kvôli opätovnému použitiu materiálov, z ktorých sú vyrobené a aby sa predišlo možnému ublíženiu
na zdraví a škodám na životnom prostredí.
Táto sušička využíva utesnené Tepelné čerpadlo obsahujúce fluórové plyny, ktoré je potrebné odobrať a zlikvidovať.
Symbolom je preškrtnutý kôš, uvedený na všetkých výrobkoch, s cieľom upozorniť na povinnosti spojené so separovaným
zberom.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa správneho spôsobu vyradenia elektrospotrebičov z prevádzky môžu ich držitelia získať od
poverenej verejnej inštitúcie alebo na predajcu.
Porovnávacie programy
• Programy odporúčané pre porovnávaciu skúšku podľa EN61121.
Program (EN61121)
sušenia
Program, ktorý je potrebné zvoliť
Rozmer náplne
Voliteľná funkcia automatického
Sušenie bavlny
Intenzívne sušenie bavlny
9 kg
Do Skrine
Sušenie bavlny na žehlenie
Intenzívne sušenie bavlny
9 kg
K žehleniu
Tkanina nevyžadujúca
zvláštnu starostlivosť
Syntetické prádlo
3 kg
Do Skrine
! Poznámka: tento zoznam neobsahuje všetky voliteľné funkcie programu (viď Uvedenie do činnosti a programy).
Tento elektrospotrebič je v zhode s nasledujúcimi smernicami EHS:
- 2006/95/EHS (Nízkonapäťové zariadenia);
- 89/336/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS (Elektromagnetická kompatibilita).
54
Használati utasítás
SZÁRÍTÓGÉP
Tartalomjegyzék
HU
Fontos információ, 56–57
HU
Magyar
Üzembe helyezés, 58
A szárítógép elhelyezése
Szellőzés
Vízürítés
Elektromos csatlakoztatás
A szárítógép vízszintbe állítása
Előzetes információk
A szárítógép leírása, 59
Ajtónyitás
Jellemzők
Kezelőpanel
Kijelző, 60
Indítás és programok, 61–66
AQUALTIS
Programválasztás
Speciális programok
Programtáblázat
Parancsok
AQC9 4F5
Mosott ruhaneműk, 67–68
A mosott ruhaneműk csoportosítása
Kezelési címkék
Különleges bánásmódot igénylő ruhadarabok
Szárítási időtartamok
Tanácsok és javaslatok, 69
Általános biztonság
Energiatakarékosság és környezetvédelem
Ápolás és karbantartás, 70
!
Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy olvassa el ezt a
használati utasítást.
! Tartsa elérhető helyen e kézikönyvet, hogy szükség esetén
bármikor könnyedén belenézhessen. Mindig tartsa a kézikönyvet a
szárítógép közelében – a készülék másnak történő eladása vagy
átadása esetén ne feledje átadni ezt a kézikönyvet, hogy az új
tulajdonosok is megismerkedhessenek a szárítógép használatával
kapcsolatos tanácsokkal és javaslatokkal.
! Olvassa el figyelmesen ezen utasításokat: a következő oldalak fontos információkat tartalmaznak az üzembe helyezéssel, és hasznos
javaslatokat tartalmaznak a háztartási gép használatával kapcsolatosan.
Az áramellátás megszakítása
A szűrő tisztítása minden ciklus után
A forgódob ellenőrzése minden ciklus után
A vízgyűjtő edény tisztítása minden ciklus után
A hőszivattyú-szűrő tisztítása
A szárítógép tisztítása
Hibaelhárítás, 71
Ügyfélszolgálat, 72
Hulladékelhelyezés
55
Fontos információk
HU
A kondenzációs szárítógép hatékony használatához
be kell tartani az alább feltüntetett rendszeres
karbantartási ütemezést:
Gyapjúpiheszűrő – A szűrőt a rárakódott
gyapjúpihéktől minden szárítási ciklus után meg kell
tisztítani.
1. lépés
Nyissa ki a szárítógép ajtaját.
Amennyiben a szűrőt nem tisztítja meg minden
ciklus után, az hatással lesz a készülék szárítási
teljesítményére, azaz hosszabb ideig fog tartani
a szárítás, és ennek eredményeképp a készülék a
szárítás során több energiát fog fogyasztani.
A vízgyűjtő edény tisztítása minden ciklus után – A
vízgyűjtő edényt minden szárítási ciklus után ki kell
üríteni.
2
2. lépés
Két ujjal vegye ki a szűrőt.
3. lépés
A rögzítőkapocs kiakasztásával
nyissa ki a szűrőt.
4. lépés
Tisztítsa meg a szűrő belső
hálófelületét az esetleges
gyapjúpihe-lerakódásoktól.
1. lépés
Húzza maga felé a vízgyűjtő
edényt, és vegye ki a
szárítógépből.
2. lépés
Távolítsa el az edényben
összegyűlt vizet.
3. lépés
Helyezze vissza a vízgyűjtő
edényt, ügyelve arra, hogy
megfelelően a helyére kerüljön.
Amennyiben a vízgyűjtő edényt nem üríti ki, a
következő történhet:
- A készülék melegítésének gátlása (azaz a töltet a
szárítási ciklus végén is még mindig vizes lehet)
- A Vízürítés lámpa villog, jelezve, hogy az edény tele
van.
!A Vízürítés lámpa égve
marad, jelezve, hogy a
vízgyűjtő edényt minden
program elején ki kell üríteni.
5. lépés
Helyezze vissza a szűrőt
– Soha ne indítsa el a
szárítógépet úgy, hogy a szűrő
nincs a helyén.
A vízgyűjtő rendszer feltöltődése
Amikor a szárítógép még új, a vízgyűjtő edény
mindaddig nem gyűjt vizet, míg a rendszer nem
töltődik fel. Ez a folyamat 1 vagy 2 szárítási ciklust
foglalhat magába. Feltöltődés esetén a rendszer
minden egyes ciklus után kondenzvizet produkál.
56
Hőszivattyú-szűrő - A szűrő megfelelő működése
érdekében minden ötödik szárítási ciklus után meg
KELL tisztítani.
HU
1. lépés
Nyissa ki a hőszivattyú
fedelét.
- fogja meg a fogantyút, és
húzza maga felé.
2. lépés
Vegye ki a szűrőegységet a
4 rögzítőkapcsot függőleges
helyzetbe forgatva, majd
húzza maga felé a szűrőt.
(A szűrőben tartalmazhat
vízmaradékot, ez normális
jelenség).
3. lépés
Válassza szét a szűrő
két részét, távolítsa el a
gyapjúpihe-lerakódásokat a
szűrő belső hálófelületéről.
Tisztítsa meg a szűrő
tömítését.
Szerelje össze a két részt.
4. lépés
Tegye vissza a szűrőt – győződjön meg róla, hogy az
egység teljesen be legyen helyezve, és a 4 rögzítőkapcsot
fordítsa el vízszintes irányba.
A hőszivattyú-szűrő tisztításának mellőzése
csökkenti a szárítás hatékonyságát, és tönkreteheti a
szárítógépét.
A szárítási teljesítmény optimalizálása érdekében
javasoljuk a hőszivattyú-szűrő tisztítását minden
ötödik szárítási ciklus elvégzése után.
57
Üzembe helyezés
A szárítógép elhelyezése
Elektromos csatlakoztatás
10 mm
• A lángok megrongálhatják
a szárítógépet, ezért a
készüléket gáztűzhelyektől,
kályháktól, radiátoroktól, illetve főzőlapoktól
15 mm
15 mm
távol kell elhelyezni. Az
optimális működés érdekében a szárítógépet egy
szobahőmérsékletű, 20 – 23
°C-os helységbe kell telepíteni.
De működni fog 14 - 30°C-os helységekben is. Amennyiben az elektromos háztartási gépet munkaasztal alá kell
beszerelni, az elektromos háztartási gép felső panelje és
a fölötte elhelyezett tárgyak között 10 mm, az elektromos
háztartási gép oldalai és a határos bútorlapok vagy berendezések között 15 mm távolságot kell hagyni. Ez biztosítja
a levegő megfelelő keringését.
Szellőzés
• A szárítógép bekapcsolt állapotában megfelelő szellőzésnek
kell rendelkezésre állnia. Ügyeljen arra, hogy a szárítógépet
nem nedves, és megfelelő szellőzéssel rendelkező környezetben állítja fel. A szárítógép körüli levegőáram alapvető fontosságú a mosás során keletkezett víz kondenzálódásához;
a szárítógép zárt térben vagy bútor belsejében nem fog
megfelelően működni.
! Amennyiben a szárítógépet kis vagy hideg helyiségben
használja, előfordulhat, hogy kis mennyiségű kondenzvíz
keletkezik.
! Nem tanácsos a szárítógépet szekrény belsejébe helyezni; az elektromos háztartási gépet soha ne helyezze kulccsal zárható ajtó mögé, sínesen záródó ajtó mögé, illetve a
szárítógép ajtajával ellenkező irányban nyíló ajtó mögé.
Vízürítés
Amennyiben a készüléket szennyvízelvezető csonkra
köti, a kondenzvíz elvezetése a vízgyűjtő edénnyel való
bajlódás nélkül közvetlenül is megoldható. Ebben az esetben nem szükséges többé minden ciklus után kiüríteni a
vízgyűjtő edényt. Amennyiben a szárítógépet mosógép fölé
vagy mellé teszi, a készülékek osztozhatnak ugyanazon a
szennyvízelvezető csonkon. Elég, ha az A ábrán látható
csövet eltávolítja, majd a szennyvízelvezető csonkba
csatlakoztatja. Amennyiben a szennyvízelvezető csonk a
cső hosszánál messzebb található, a csatlakoztatáshoz a
rövid csővel egyező átmérőjű, de a szükséges hosszúsággal rendelkező csövet vehet. Az új cső felszereléséhez
elegendő a meglévő csőnek a B ábra szerinti kicserélése,
mely során az új csövet a régi helyére kell behelyezni.
! A szennyvízelvezető csonknak a szárítógép aljánál 1 mrel lejjebb kell elhelyezkednie.
! A szárítógép beszerelését követően győződjön meg arról,
hogy a leeresztőcső nincs meghajolva, illetve összenyomva.
2
2
H<1m
HU
A ábra
58
B ábra
Mielőtt a csatlakozódugót az aljzatba dugná, bizonyosodjon
meg az alábbiakról:
• A keze száraz.
• Az aljzat rendelkezik földeléssel.
• Az aljzat képes elviselni a gép adattábláján megadott maximális feszültséget (lásd A szárítógép leírása).
• A tápfeszültségnek meg kell felelnie az adattáblán jelölt
értékeknek (lásd A szárítógép leírása).
• Az aljzatnak kompatíbilisnek kell lennie a szárítógép
dugójával. Ellenkező esetben cserélje ki a csatlakozót vagy
a dugót.
! Ne használjon hosszabbítót.
! A szárítógép nem állítható föl szabadban, fedél alatt sem.
Ezen elektromos háztartási gépet esőnek vagy viharoknak
kitenni valóban nagyon veszélyes lehet.
! A szárítógép üzembe helyezését követően a tápkábelnek
és a dugónak hozzáférhetőnek kell maradnia.
! Az elektromos kábel nem lehet meghajolva, illetve összenyomva.
! Amennyiben a kicserélni kívánt dugó beépített típusú,
biztonságos módon kell hulladékkezelni. NE hagyja olyan
helyen, ahol aljzatba csatlakoztatni lehet és áramütést
okozhat.
! Az elektromos kábelt időről időre ellenőrizni kell, és a kicseréléséhez különleges, ehhez a szárítógéphez való kábelt
kell használni, melyet csak engedéllyel rendelkező szakember szerelhet fel (lásd Ügyfélszolgálat). Az új vagy hosszabb
elektromos kábelek kiegészítőként megvásárolhatók a
hivatalos viszonteladóknál.
! E szabályok figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó
elhárít minden felelősséget.
! A fentiekkel kapcsolatos kétség estén forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
A szárítógép vízszintbe állítása
A szárítógépet, a megfelelő működés érdekében,
vízszintesen kell felállítani.
Miután a szárítógépet a végleges helyére tette, ellenőrizze
vízszintességét olalról oldalra (pl. elölről hátrafele irányban).
Amennyiben a szárítógép nincs vízszintben, állítsa feljebb
vagy lejjebb a két első lábat addig, amíg a szárítógép
vízszintes helyzetbe nem kerül.
Előzetes információk
A szárítógép beszerelését követően, az üzembe helyezés
előtt tisztítsa meg a forgódob belsejét, és távolítsa el a szállítás során benne összegyűlt port.
FIGYELEM: a szárítógép használata előtt győződjön meg
róla, hogy függőleges helyzetben maradt-e legalább 6
órán át.
A szárítógép leírása
Ajtónyitás
Jellemzők
Modell és
gyártási
szám
Adattábla
Húzza meg a
fogantyút.
Vízgyűjtő edény
HU
Szűrő
Szellőzőrács
A hőszivattyú
(fedél nyitva)
Állítható lábak
A hőszivattyú-fedél
fogantyúja (húzza
meg a nyitáshoz)
Kezelőpanel
On/Off gomb/lámpa
Opciógombok és
-jelzőlámpák
ECO
jelzőlámpa
Program
Start/Pause előrehaladását
lámpa
jelző lámpa
Kijelző
Programok
tekerőgomb
Automatikus
szárítás
Választott
időtartamú
szárítás
On/Off gomb/lámpa : ha a szárító üzemel és ezt a gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartja, a szárító
kikapcsol.A jelzőlámpa azt jelzi, hogy a szárítógép el van
indítva vagy ki lehet választani a programot.
Programok tekerőgomb – A kívánt program beállítására
szolgál: forgassa addig, míg a jelző a kívánt programra nem
mutat (lásd Elindítás és programok).
Opció gombok/-jelzőlámpák – A kiválasztott programhoz
tartozó opciók kiválasztására szolgálnak. A jelzőlámpák az
egyes opciók kiválasztását jelzik (lásd Elindítás és programok).
Kijelző – Ennek három része van: Automatikus szárítás
= a szárítás erőssége, Választott időtartamú szárítás = a
szárítás ideje, valamint Maradékidő / Késleltetett indítás.
Mindegyikhez külön választógomb tartozik (lásd Kijelző).
START/PAUSE jelzőlámpás nyomógomb
– Ha a zöld
jelzőlámpa lassan villog, a program indításához nyomja
meg a gombot. A ciklus elindítása után a kiválasztó
jelzőlámpa végig égve marad. A program szüneteltetéséhez
ismételten nyomja meg a gombot; a jelzőlámpa most narancssárga fénnyel kezd el ismét villogni.
A program megszakítás időpontjától való folytatásához
nyomja meg ismét a gombot (lásd Indítás és programok).
Ez a lámpa sárgán villog a ciklus végén, ha a „gyűrődésgátló”
funkció be lett kapcsolva. Program előrehaladását jelző
lámpák – Az ezek közül aktuálisan kigyulladó jelzőlámpa
Késleltetett
indítás
Gyerekzár
Melegítésszűrőt
gomb/lámpa
Tisztítani
Vizet Kiűriteni!
Szűrőt Tisztítani!
lámpa
az éppen folyamatban lévő programfolyamatot jelzi (lásd
Indítás és programok).
Vízürítés lámpa „H2O” – A vízgyűjtő edény ürítésének
szükségességére hívja föl a figyelmet. A jelzőlámpa néhány
másodperccel az üres vízgyűjtő edény visszahelyezése
után kialszik. Ehhez a szárítógépnek be kell lennie kapcsolva (Lásd Parancsok).
Megjegyzés: Amennyiben a vízgyűjtő edény tele van, a
kijelzőn a „H2O” üzenet jelenik meg, és a
jelzőlámpa
villogni kezd, a fűtés kikapcsol, a ruhák pedig nem fognak
megszáradni.
Vizet Kiűriteni! Szűrőt Tisztítani! lámpa
– Minden program indítása előtt alapvető fontosságú, hogy a szárítógép
használata előtt megtisztítsa a szűrőt és kiürítse a vízgyűjtő
edényt (lásd Ápolás és karbantartás).
A Melegítésszűrőt Tisztítani
lámpa azt jelzi, hogy a
szűrőt szabályos időközönte meg kell tisztítani.
Gyerekzár gomb/lámpa
– A program és a kívánt
opciók kiválasztását követően tartsa lenyomva ezt a gombot. Így a beprogramozott beállításokat ezt követően nem
lehet módosítani.
Amennyiben a jelzőlámpa ég, a többi gomb és a Programok tekerőgomb le van tiltva. A gyerekzár kikapcsolásához
tartsa lenyomva a gombot, mire a lámpa kialszik.
ECO jelzőlámpa: Ez a jelzőlámpa akkor gyullad ki, ha az
energiatakarékos opciót választja ki (lásd Parancsok).
59
Kijelző
A kijelzőnek három része van, mindháromhoz külön nyomógomb tartozik.
HU
Automatikus szárítás
Az Automatikus szárítás opcióval rendelkező program kiválasztása esetén nyomogassa a gombot addig,
míg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt szárítási fokozat. Amennyiben az automatikus szárítás opció nem
elérhető, a kijelző villogni fog és három sípszó lesz hallható.
! Egyes szárítási programok nem kompatíbilisek az automatikus szárítás 5 fokozatának mindegyikével.
Választható szárítási fokozatok
Nedves: a legkíméletesebb fokozat, mely gondoskodik arról, hogy a ruhadarabok ne csöpögjenek. A kézi mosást követően ez a legalkalmasabb fokozat a ruhaneműk kiteregetésére, ha nem
akarja őket teljesen megszárítani a szárítógépben.
Vasalás: Nagyon kíméletes szárítási fokozat, melynél a maradék nedvesség a legmagasabb. A
szárítás után vasalást igénylő ruhadarabok esetén használatos.
Akasztószáraz plus: a szárítási üzemmód kényes, felakasztható textíliákhoz (pl. függönyökhöz).
Akasztószáraz: A ruhaneműk felakasztására alkalmas szárítási fokozat.
Szekrényszáraz light: kényes ruhákhoz, amelyeket összehajtogat, és a szekrényben tárol
Szekrényszáraz: A ruhaneműk teljesen megszáradtak, összehajtogathatók és elrakhatók a
szekrénybe.
Viselhető: melynél a ciklus végeztével a ruhaneműk azonnal felvehetők.
Választott időtartamú szárítás
A választott időtartamú szárítás opcióval rendelkező program kiválasztását követően a választott időtartam
beállításához nyomogassa a Választott időtartam gombot. E nyomógomb minden egyes megnyomása esetén
a kijelzőn a kiválasztott szárítási időtartam jelenik meg (lásd Indítás és programok). A gomb minden egyes megnyomására a készülék az eggyel kisebb időtartam-választásra ugrik, az utolsó időtartam-választást követően
pedig az elsőre – az időtartam-választások sorrendje a következő: 220, 180, 150, 120, 90, 60, 40. Amennyiben
a választott időtartamú szárítás opció nem elérhető, a kijelző villogni fog és három sípszó lesz hallható.
A beállított idő a program elindulását követően is megjelenik, és szükség esetén megváltoztatható a program
futása közben
! Az automatikus szárítás fokozata, illetve a szárítás időtartama kiválasztható.
Késleltetett indítás
A késleltetett indítás opcióval rendelkező program kiválasztását követően a késleltetett indítás ideje kiválasztható.
A Késleltetett indítás gomb
minden egyes megnyomására a készülék egy órával növeli a késleltetést, az
utolsó késleltetésválasztást követően pedig a készülék az első késleltetésválasztásra ugrik, öt másodperc
elteltével azonban a beállított késleltetés törlődik – a késleltetésválasztások sorrendje a következő: „1h” ...
„24h”, „OFF”.
A 10 órás és annál nagyobb késleltetések esetén a kijelzőn a visszaszámlálás 10 óráig óraformátumban
jelenik meg, majd „9:59”-től és azt követően óra:perc formátumban. A 9 órás vagy annál kisebb késleltetések
esetén a kijelzőn a visszaszámlálás a teljes késleltetés ideje alatt óra:perc formátumban jelenik meg.
Miután megnyomta a Start/Szünet
gombot, megváltoztathatja a késleltetés idejét, de meg is szakíthatja azt.
A késleltetési idő leteltekor a
szimbólum eltűnik, és a kijelzőn a maradékidő jelenik meg.
Amennyiben választott időtartamú szárítást választott ki, a programozás alatt a szárítás időtartama kizárólag
a választott indőtartamú szárítás központi kijelzőjén jelenik meg. Az elindítás gomb megnyomását követően
kigyullad a készülék időtartam-kijelzője, melyben a program időtartama visszaszámolós formátumban
megjeleníthető.
Maradékidő
Amennyiben a késleltetés ikon
nem ég, a kijelzett idő a folyamatban lévő program maradékideje.
Választott időtartalmú programok kiválasztása esetén a ciklus alatt kijelzett idő a ténylegesen hátralévő
maradékidő.
Automatikus programok kiválasztása esetén a kijelzett idő egy becsült maradékidő.
Programválasztás esetén a kijelzőn a teljes töltet szárítása esetén szükséges idő jelenik meg – nagyjából 10
másodperccel később a vezérlőegység pontosabb becslést ad a ciklus idejéről.
A maradékidő óra:perc formátumban jelenik meg, és visszafele számlálva percenként frissül.
Az óra és a perc közötti villogó kettőspont azt jelenti, hogy a visszaszámlálás aktív.
A kijelző a szárítógéppel kapcsolatos esetleges problémákat is megjeleníti. Ebben az esetben a kijelzőn egy
„F” betű jelenik meg, melyet a hiba kódja követ, a négy opciólámpa és a szüneteltetés lámpa pedig narancssárgán villog (lásd Hibaelhárítás).
60
Indítás és programok
Programválasztás
1. Dugja be a szárítógép dugóját a hálózati aljzatba.
2. A mosott ruhaneműk típusa alapján válassza ki a mosott
ruhaneműk típusát (lásd Mosott ruhaneműk).
3. Nyissa ki az ajtót, és győződjön meg arról, hogy a szűrő tiszta
és a helyén van, valamint arról, hogy a vízgyűjtő edény üres és
megfelelően a helyén van (lásd Ápolás és karbantartás).
4. Töltse be a holmikat a készülékbe, ügyelve arra, hogy azok
közül egyik se lógjon az ajtón és annak tömítésén kívül. Csukja
be az ajtót.
5. Amennyiben a On/Off lámpa nem ég, nyomja meg a vonatkozó nyomógombot .
6. Nyomja meg a szárítandó anyag típusának megfelelő
programválasztó gombot a programtáblázat (lásd Programok)
és az egyes anyagokra vonatkozó információk alapján (lásd
Mosott ruhaneműk).
7. Amennyiben rendelkezésre áll, a kívánt Automatikus szárítás
vagy Választott időtartamú szárítás
opció megfelelő
fokozatának vagy időtartamának beállításához annak eléréséig
nyomogassa a vonatkozó gombot.
! További részletekért lásd Programtáblázat.
8. Szükség esetén állítsa be a késleltetés idejét, valamint
egyéb opciókat (lásd Kijelző).
9. Amennyiben azt szeretné, hogy a készülék a program
végeztével hangjelzést adjon, nyomja meg a Riasztó gombot .
Megjegyzés: ha kiválasztotta a Gyűrődésmentes opciót, ez az
opció nem elérhető
10. Az indításhoz nyomja meg az START gombot . A kijelzőn
megjelenik a becsült maradékidő.
A szárítási program alatt a mosott ruhaneműket ellenőrizni
lehet – a már száraz holmik kivehetők, míg a nedvesek tovább
száríthatók. Az ajtó becsukását követően a készülék újraindításához nyomja meg az START gombot.
11. A szárítási program utolsó perceiben a program vége előtt
elindul a HIDEG SZÁRÍTÁS
végső fázisa (az anyagokat
lehűti a készülék). Ezt a folyamatot mindig ki kell várni.
12. Ha egy program véget ért, 3 sípoló hangjelzés fogja
értesíteni, a kijelzőn az END felirat jelenik meg (Megjegyzés:
ha a “Riasztó” opciót kiválasztotta, a hangjelzés 5 percen keresztül minden 30 másodpercben megszólal 3 alkalommal).
Nyissa ki az ajtót, vegye ki a mosott ruhaneműt, tisztítsa meg
a szűrőt, majd illessze vissza a helyére. Ürítse ki a vízgyűjtő
edényt, majd illessze vissza a helyére (lásd Ápolás és karbantartás). Az Utólagos Gyűrődésmentes opció
kiválasztása
esetén, amennyiben a ruhákat nem veszi ki azonnal, a készülék
mindaddig forgatni fogja a holmikat, míg 10 óra el nem telik vagy
ki nem nyitja az ajtót.
13. Válassza le a szárítógépet a hálózatról.
Készenléti üzemmód
Ez a száarítógép – az energiatakarékosságra vonatkozó
legújabb eloírásoknak megfeleloen – automatikus kikapcsolási
(készenléti) rendszerrel van ellátva, mely a használat 30 percnyi
szüneteltetése esetén bekapcsol. Nyomja meg röviden a On/Off
gombot, és várjon, amíg a készülék újrabekapcsol.
Speciális programok
Vasaláskönnyítés program
A Vasaláskönnyítés egy rövid, 10 perces program (8 perc melegítés és 2 perc hideg szárítás), mely felfújja a hosszú ideig ugyanabban a helyzetben hagyott textilrostokat. A ciklus fellazítja a holmik textilrostjait, így megkönnyíti a vasalásukat és hajtogatásukat.
! A Vasaláskönnyítés nem szárítási program, ezért még nedves holmik esetén nem használható.
A legjobb eredmény elérése érdekében tegye a következőket:
1. Ne töltse túl a forgódobot annak maximális kapacitásánál. Az alábbi értékek az egyes holmik száraz tömegére vonatkoznak:
Szövet:
Max.
Pamut és vegyes pamut
2,5 kg
Műszálas
2
Farmer
2
2. Közvetlenül a program vége után ürítse ki a szárítógépet – akassza fel, hajtogassa vagy vasalja a holmikat, majd tegye el a
szekrénybe. Amennyiben ez nem lehetséges, ismételje meg a programot.
A Vasaláskönnyítés program hatása textíliától függően változik. A legjobb hatás a hagyományos anyagoknál érhető el (pl. pamut
és vegyes pamut), míg az akrilszövetet és Tencel® anyagot tartalmazó holmiknál a hatás kevésbé egyértelmű.
Gyapjú program
• Ez egy a forgódobban való szárítást elviselő, szimbólummal jelölt holmik szárítására szolgáló program
.
• Egészen 1 kg töltetmennyiségig (kb. 3 pulóver) használható.
• Javasoljuk, hogy szárítás előtt fordítsa ki a ruhadarabokat.
• Az ezzel a programmal szárított holmik általában hordásra készek, de egyes nehezebb holmik a széleiknél enyhén vizesek
maradhatnak. Ezeket hagyja természetes módon megszáradni, mivel újabb gépi szárításuk tönkreteheti őket.
! Más anyagokkal szemben a gyapjú összemenése visszafordíthatatlan, így a holmik nem nyerik vissza eredeti méretüket és
alakjukat.
! Ez a program nem alkalmas akril holmikhoz.
Farmer
• Ez a program a farmervászonból készült farmerekhez való. A farmerek szárítása előtt fordítsa ki azok első zsebeit.
• Egészen 3 kg töltetmennyiségig (kb. 4 db.) használható.
• Ezenkívül más, ugyanilyen anyagból készült holmikhoz (pl. dzsekik) is használható.
• E program időtartama a szárítanivaló mennyiségétől, a kiválasztott szárítási beállításoktól és a mosógép centrifugasebességétől függ.
• Az ezzel a programmal szárított holmik általában hordásra készek, de a holmik a széleiknél, illetve varrásuknál enyhén vizesek
maradhatnak. Ebben az esetben fordítsa ki a farmereket, és rövidebb idővel indítsa újra a programot.
• Ezt a programot csak 100%-ban pamutból készült mosott ruhaneműknél használja – ne keverje a sötét és világos színeket. Ne
használja ezt a programot hímzett és kiegészítőkkel ellátott (bros) ruhadarabokhoz. Fordítsa ki a zsebeket.
! Nem javasoljuk e program használatát, ha a farmer gumis derékkal vagy hímzéssel rendelkezik.
61
HU
HU
Speciális programok
Ing – Intenzív szárítás
• Ez a program a pamutból készült Inghez való.
• Egészen 3 kg töltetmennyiségig (kb. 12 ing) használható.
• E program időtartama a szárítanivaló mennyiségétől, a kiválasztott szárítási beállításoktól és a mosógép centrifugasebességétől függ.
• Az ezzel a programmal szárított holmik általában hordásra készek, de a holmik a széleiknél, illetve varrásuknál enyhén vizesek maradhatnak. Ebben az esetben fordítsa ki az ingeket, és rövidebb idővel indítsa újra a programot.
Ing – Normál szárítás
• Ez a program a műszálas anyagból, műszálas és természetes anyagok keverékéből (pl. poliészter és pamut) készült ingekhez való.
• Egészen 3 kg töltetmennyiségig (kb. 12 ing) használható.
• E program időtartama a szárítanivaló mennyiségétől, a kiválasztott szárítási beállításoktól és a mosógép centrifugasebességétől függ.
• Az ezzel a programmal szárított holmik általában hordásra készek, de a holmik a széleiknél, illetve varrásuknál enyhén vizesek maradhatnak. Ebben az esetben fordítsa ki az ingeket, és rövidebb idővel indítsa újra a programot.
Selyem
• Ez a program finom selyem szárítására való.
• Egészen 0,5 kg töltetmennyiségig használható.
• Ez a program hozzávetőlegesen 110 percig tart, de a töltet mennyiségétől és sűrűségétől, valamint az alkalmazott centrifugálás sebességétől függően ennél hosszabb is lehet.
• Az ezzel a programmal szárított holmik általában hordásra készek, de egyes nehezebb holmik a széleiknél enyhén vizesek
maradhatnak. Ebben az esetben vegye ki a ruhadarabokat, nyissa ki őket, és rövidebb idővel indítsa újra a programot.
• Csak a forgódobos szárítást elviselő szimbólummal jelölt holmikhoz használható.
Tollal bélelt holmikhoz való programok
! Ennél a programnál ügyeljen arra, hogy ne szárítson sérült holmikat, mert a bélésanyag eltömheti a szűrőt és a
szellőzőnyílásokat, ami tűzveszélyt jelent.
• Kizárólag egyszemélyes, tollal bélelt holmikhoz való; kétszemélyes vagy annál nagyobb méretű, tollal bélelt holmikhoz nem
alkalmas.
• Az ezzel a programmal szárított holmik általában használatra készek, de egyes pontokon enyhén vizesek maradhatnak.
Ebben az esetben vegye ki a ruhadarabokat, rázza ki őket, és rövidebb idővel indítsa újra a programot.
• Tollal bélelt dzsekikhez is alkalmas.
Paplan – Intenzív szárítás
• Ez a program pamuthuzattal rendelkező tollal bélelt holmik szárítására való.
• E program időtartama a szárítanivaló mennyiségétől, a kiválasztott szárítási beállításoktól és a mosógép centrifugasebességétől függ.
• Kizárólag tollal bélelt holmikhoz, illetve olyan holmikhoz való, melyek a forgódobos szárítás elviselését jelző szimbólummal (TD) vannak ellátva, és pamut huzattal, valamint toll bélésanyaggal rendelkeznek, műszálas bélésanyagú
holmikhoz nem alkalmas.
Paplan – Normál szárítás
• Ez a program műszálas bélésanyagú, tollal bélelt holmik szárítására való.
• E program időtartama a szárítanivaló mennyiségétől, a kiválasztott szárítási beállításoktól és a mosógép centrifugasebességétől függ.
• Kizárólag tollal bélelt holmikhoz, illetve TD szimbólummal ellátott holmikhoz való. Egyes műszálas dzsekik gyúlékony anyagokat tartalmazhatnak: Győződjön meg arról, hogy a holmik címkéje tartalmazza a forgódobos szárítás
szimbólumát.
Baba
• Ez a program az újszülöttek ruhaneműinek és ágyneműinek (pamut és zsenília), valamint a kényes anyagoknak (pl. akrilok) a
szárítására szolgál.
• Ne szárítson műanyag bevonattal ellátott partedlikat és pelenkanadrágokat.
• Egészen 2 kg töltetmennyiségig használható.
• E program időtartama a szárítanivaló mennyiségétől, a kiválasztott szárítási beállításoktól és a mosógép centrifugasebességétől függ.
• Az ezzel a programmal szárított holmik általában hordásra készek, de egyes nehezebb holmik a széleiknél enyhén vizesek
maradhatnak. Ebben az esetben fordítsa ki a ruhadarabokat, és rövidebb idővel indítsa újra a programot.
Ágyneműk és törülköző
• Ez a program a pamutból készült ágyneműkhöz és törölközőkhöz való.
• Egészen 9 kg töltetmennyiségig használható.
• E program időtartama a szárítanivaló mennyiségétől, a kiválasztott szárítási beállításoktól és a mosógép centrifugasebességétől függ.
• Az ezzel a programmal szárított holmik használatra készek, de a szélek vagy varrások enyhén vizesek maradhatnak,
különösen nagy méretű holmik esetén. Ebben az esetben terítse ki a holmikat, és rövidebb idővel indítsa újra a programot.
62
Frissítő Program
A frisslevegő-áramoltatásnak köszönhetően az oxigén átjárja a szöveteket, és eltávolítja a ruhaneműkből a kellemetlen
szagokat – pl. cigarettafüstöt, sültszagot és szmogot. Ezzel a rövid programmal mindössze 20 perc alatt felfrissíthetők a
ruhaneműk
! A ruhadarabok kilevegőztetésére szolgáló programot nem szárításra tervezték: ezért ne használja nedves ruháknál.
• Bár a program tetszőleges töltetmennyiséggel (egészen 9 kg töltetmennyiségig) használható, különösen a kis
töltetmennyiségek esetén hatékony.
20 perces program a ruhadarabok friss levegővel való átszellőztetésére. A program a meleg holmik átszellőztetésére is
használható.
HU
Antiallergén
• Az új Antiallergén ciklus egy, a házi poratkák vagy pollenek fehérneműkben lévő mennyiségének minimális szintre való
csökkentésére vagy jelenlétük teljes megszüntetésére szolgáló kezelés, melynek során a hőmérséklet nagyon hosszú időn
keresztül (80 perc) nagyon magas hőmérsékleten (70 °C) van tartva. A szárítás folyamata során a magas hőmérséklet és a
környezet alacsony páratartalma megöli az atkákat.
Töltet: 9 kg (nedves tömeg) – Töltet: 4 kg (száraz tömeg) Szárítási fokozat: csak Szekrényszáraz.
Gyors Szárítás
• A szárítási idő a kisebb tölteteknél nagyon lecsökken – pamut esetén akár 53% idő is megspórolható (a intenzív szárítás opció
esetén), a műszálas anyagok esetén pedig akár 50% (a normál szárítás).
Töltet: 1 kg Szárítási fokozat: csak Szekrényszáraz.
Aktív Mosás
• Ez a program a vízálló anyagok és sportdzsekik (pl. gore-tex, poliészter, nejlon) szárításához való. A ruhaneműk mosási ciklus
utáni szárításának jótékony hatása van, mert újraaktiválja a ruhaneműk vízálló rétegét.
Egészen 2 kg töltetmennyiségig használható. E program időtartama a szárítanivaló mennyiségétől, a kiválasztott szárítási
beállításoktól és a mosógép centrifuga-sebességétől függ.
Szárítási fokozat: csak Szekrényszáraz.
Plüssjáték
• A Plüssjáték ciklus segítségével a felhasználó könnyebben eltávolíthatja a port, és gyakrabban kimoshatja a puha játékokat,
mivel a szárítási idő sokkal rövidebb annál, mint amekkora a szabad levegőn való szárítás esetén lenne. Ez egy kíméletes,
alacsony hőmérsékletű szárítási ciklus enyhe mechanikai hatással, aminek köszönhetően a plüssholmik eredeti kinézete és
fénye a leginkább megmarad.
Megjegyzés: Az allergia elleni védelem érdekében a mosás és szárítás előtt tegye be a plüssholmikat 24 órára a fagyasztóba.
6 hetenként megismétlendő. A szárítás előtt távolítsa el a kiegészítőket – pl. ruhadarabokat, nyakláncokat vagy csengettyűket –
és védje a játékok műanyag szemét (ragasztószalaggal).
A programidő az adag pontos tartalmatol fuggően elterő lehet. Az adag sulya nem haladhatja meg a 2,5 kg-ot, es egy ruhadarab
sem lehet 600 g-nal nehezebb.
Meleg ölelés
• A Meleg ölelés ciklus a fürdés vagy tusolás utáni kellemes hőérzet érdekében felmelegíti a törölközőket és fürdőköpenyeket.
Télen a ruhadarabok viselés előtti felmelegítésére is használható.
Ez a ciklus a ruhadarabokat 37 °C-ra (testhőmérsékletre) melegíti, és ezen a hőmérsékleten tartja mindaddig, amíg a
felhasználó meg nem szakítja a ciklust.
Töltet: 3 kg.
! Megjegyzés: A
fény sárgán villog a program fázisa közben.
63
Programtáblázat
HU
! Program
Amennyiben Funkció
a On/Off lámpa nem ég, Beállítás
nyomja meg a vonatkozó nyomógombot
Vasaláskönnyítés
Frissítő
Program
Pamut
Rövid program (kb. 10 perces), mely a vasalás megkönnyítése érdekében megpuhítja a ruhadarabok rostjait.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi programra:
.
2. Szükség esetén válassza a Riasztó opciót.
3. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
Nem szárítási program (lásd előző oldal).
20 perces program, mely
friss levegővel átszellőzteti
a ruhadarabokat.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi programra:
2. Szükség esetén válassza a Riasztó opciót.
3. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
Riasztó
Pamutholmik alacsony hőmérsékleten való szárítására szolgál.
Megjegyzés: Max. töltet
6 kg (alacsony hőmérsékleten)
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi programra: .
2. Válassza ki az Automatikus szárítás
vagy a Választott
időtartamú szárítás
opciót (lásd következő oldal).
3. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
4. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
. Késleltetett indítás
Riasztó o Gyűrődésmentes
Magas hő . Extra finom
Automatikus szárítás opció:
Nedves , Vasalás
, Akasztószáraz Plus
,
Akasztószáraz
, Szekrényszáraz light
, Szekrényszáraz
, Viselhető
.
Ing szárítására szolgál.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi programra:
.
2. Válassza ki az Automatikus szárítás
vagy a Választott
időtartamú szárítás
opciót (lásd következő oldal).
3. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
4. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
. Késleltetett indítás
Riasztó o Gyűrődésmentes
Magas hő .
Automatikus szárítás opció:
Nedves , Vasalás
, Akasztószáraz Plus
,
Akasztószáraz
, Szekrényszáraz light
, Szek.
rényszáraz
Farmerholmik szárítására szolgál.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi programra: .
2. Válassza ki az Automatikus szárítás opciót:
(lásd
következő oldal).
3. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
4. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
Riasztó o Gyűrődésmentes
. Késleltetett indítás
Automatikus szárítás opció:
Nedves , Vasalás
, Akasztószáraz Plus
,
Akasztószáraz
, Szekrényszáraz light
, Szekrényszáraz
, Viselhető
. (Azt tanácsoljuk, hogy
a „Viselhető” szárítási fokozatot használja).
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi programra: .
2. Válassza ki az Automatikus szárítás
vagy a Választott
időtartamú szárítás
opciót (lásd következő oldal).
3. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
4. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
Riasztó
Ágyneműk és törülköző
szárítására szolgál.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi programra:
.
2. Válassza ki az Automatikus szárítás opciót:
(lásd
következő oldal).
3. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
4. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
. Késleltetett
Riasztó o Gyűrődésmentes
Extra finom
.
indítás
Automatikus szárítás opció:
Nedves , Vasalás
, Akasztószáraz Plus
,
Akasztószáraz
, Szekrényszáraz light
, Szekrényszáraz
, Viselhető
.(Azt tanácsoljuk, hogy
az „Szekrényszáraz” szárítási fokozatot használja).
Paplan szárítására szolgál.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi prog.
ramra:
2. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
3. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
Riasztó o Gyűrődésmentes
tás
Magas hő
.
Gyapjúholmik szárítására szolgál.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi
programra:
.
2. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
3. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
Riasztó
Selyemholmik szárítására szolgál.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi programra: .
2. Válassza ki az Automatikus szárítás opciót:
(lásd
következő oldal).
3. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
4. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
Riasztó
Újszülöttholmik alacsony
hőmérsékleten való szárítására szolgál
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi prog-
Riasztó
indítás
Ing
Farmer
Műszálas holmik szárítására szolgál.
Műszálas
Ágyneműk
és törülköző
Paplan
Gyapjú
Selyem
Baba
Pamutholmik Antiallergén
kezelésére szolgál.
Antiallergiás
64
, aztánMegjegyzések
válassza ki a/ Alkalmazható
programot. opciók
.
ramra: .
2. Válassza ki az Automatikus szárítás
vagy a Választott
időtartamú szárítás
opciót (lásd következő oldal).
3. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
4. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi programra:
2. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
3. Nyomja meg az Start/Pause gombot .
.
Alkalmazható opciók
Riasztó
o Gyűrődésmentes
. Késleltetett indítás
Automatikus szárítás opció:
, Akasztószáraz Plus
,
Nedves , Vasalás
Akasztószáraz
, Szekrényszáraz light
, Szekrényszáraz
.
. Késleltetett indí-
Automatikus szárítás opció:
, Akasztószáraz Plus
,
Nedves , Vasalás
Akasztószáraz
, Szekrényszáraz light
, Szekrényszáraz
.(Azt tanácsoljuk, hogy az „Szekrényszáraz” szárítási fokozatot használja).
o Gyűrődésmentes
.Késleltetett
Automatikus szárítás opció:
, Akasztószáraz Plus
,
Nedves , Vasalás
Akasztószáraz
, Szekrényszáraz light
, Szekrényszáraz
. (Azt tanácsoljuk, hogy az „Szekrényszáraz” szárítási fokozatot használja).
Riasztó
o Gyűrődésmentes
. Késleltetett indítás
HU
Program
Gyors
Szárítás
Funkció
Beállítás
Megjegyzések / Alkalmazható opciók
Pamutholmik vagy műszálas
anyagok gyorsabban való
szárítására szolgál.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi
programra:
.
2. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
3. Nyomja meg az elindítás/szüneteltetés gombot .
Riasztó
indítás
o Gyűrődésmentes
. Magas hő
.
. Késleltetett
Sportruházat szárítására
szolgál.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi
programra:
.
2. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
3. Nyomja meg az elindítás/szüneteltetés gombot .
Riasztó
indítás
o Gyűrődésmentes
. Késleltetett
Plüssjátékholmik szárítására szolgál.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi
programra:
.
2. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
3. Nyomja meg az elindítás/szüneteltetés gombot .
Riasztó
indítás
o Gyűrődésmentes
. Késleltetett
Törölközők és fürdőköpenyek felmelegítésére szolgál.
1. Tekerje a PROGRAMOK tekerőgombot az alábbi
programra:
.
2. Válassza ki az esetlegesen szükséges opciókat.
3. Nyomja meg az elindítás/szüneteltetés gombot .
-
Aktív Mosás
Plüssjáték
Meleg ölelés
Automatikus szárítás és választott időtartamú szárítás
Először válasszon ki egy programot (lásd Programtáblázat).
Program
Funkció
Beállítás
Megjegyzések / Alkalmazható opciók
Szárítási
fokozatok
Lehetőség szerint a
ruhadarabokhoz használja
mindig az automatikus
szárítás opciót, mivel ez
jobb szárítási eredményt
biztosít.
A program által beállított
hőmérséklet a kiválasztott
programtól (anyagválasztás)
függ.
1. Nyomogassa a Szárítási fokozatok gombot
addig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a
kívánt választás. A gomb minden egyes
megnyomására a készülék a következő opcióra
ugrik, az utolsó opciót követően pedig az elsőre
,
,
– az opciók sorrendje a következő: ,
,
,
,
.
! Egyes automatikus programok nem
tartalmazzák a szárítási fokozatoknak mind az
öt opcióját.
2. Válassza ki az esetlegesen szükséges
opciókat.
3. Nyomja meg az elindítás gombot .
Alkalmazható opciók
Riasztó o Gyűrődésmentes
. Késleltetett indítás
. Magas hő . Extra finom
.
Nézzen utána a javasolt szárítási időknek.
Amennyiben meg
kívánja szabni a szárítás
időtartamát, mindig
használja a választott
időtartamú szárítás opciót.
A program által beállított
hőmérséklet a kiválasztott
programtól (anyagválasztás)
függ.
1. Nyomogassa a Választott időtartamú szárítás
gombot addig, míg a kijelzőn meg nem jelenik
a kívánt választás. A gomb minden egyes
megnyomására a készülék az eggyel kisebb
időtartam-választásra ugrik, az utolsó időtartamválasztást követően pedig az elsőre – az
időtartam-választások sorrendje a következő:
220, 180, 150, 120, 90, 60, 40.
• A Baba anyagokhoz javasolt maximális
időtartam 150 perc.
2. Válassza ki az esetlegesen szükséges
opciókat.
3. Nyomja meg az elindítás/szüneteltetés
gombot .
Alkalmazható opciók
Riasztó o Gyűrődésmentes
. Magas hő
.
Választott
időtartamú
szárítás
(220, 180,
150, 120, 90,
60 vagy 40
perc)
E programok utolsó perce a hideg szárítás fázisának
van fenntartva.
. Késleltetett indítás
Nézzen utána a javasolt szárítási időknek .
E programok utolsó perce a hideg szárítás fázisának
van fenntartva.
! A legjobb eredmény érdekében ne nyissa ki az ajtót a ciklus vége előtt.
65
Parancsok
HU
• Programok tekerőgomb
! Figyelem: Amennyiben az elindítás gomb megnyomását
követően a Programok tekerőgomb helyzetét megváltoztatja, az új helyzet NEM változtatja meg a kiválasztott
programot.
A program módosításához tegye a következőket: a
program szüneteltetéséhez nyomja meg az Start/Pause
gombot (a jelzőlámpa sárgán villog), majd válassza ki az
új programot a vonatkozó opciókkal. A jelzőlámpa zölden
kezd villogni. Az új program elindításához nyomja le az
Start/Pause gombot .
• Opciógombok és -jelzőlámpák
Ezek a gombok a kiválasztott programnak az egyéni
igények szerinti testreszabására szolgál. Az egyes programoknál nem minden opció választható ki (lásd Indítás
és programok). Amennyiben egy opció nem választható,
de megnyomja a vonatkozó gombot, a készülék három
sípszót hallat. Amennyiben az opció választható, az opció
kiválasztásának jelzésére a készülék egyetlen egyet fog
sípolni, és a gomb melletti opció-jelzőlámpa kigyullad.
• ECO jelzőlámpa
Ez a jelzőlámpa akkor gyulllad ki, ha olyan programopciót
választ ki, mely kevesebb energiát fogyaszt. Példa: amennyiben az alapbeállításnál rövidebb ideig tartó automatikus programot választ vagy ilyen választott időtartamú
szárítást állít be. Ez a jelzőlámpa nem azt jelzi, hogy ez a
beállítás energiafogyasztás szempontjából a legideálisabb,
csak azt, hogy a választott opcióval az energiafogyasztás
kisebb lesz.
• Program előrehaladását jelző lámpák
(
Szárítás,
Hideg szárítás,
)
A program előrehaladását jelző lámpák a program
előrehaladásának állapotát jelzik. A program minden egyes
szakaszában kigyullad a vonatkozó jelzőlámpa.
• Késleltetett indítás
Egyes programok elindítása (lásd Indítás és programok)
akár 24 órával is késleltethető (lásd Kijelző).
A késleltetett indítás beállítása előtt győződjön meg arról,
hogy a vízgyűjtő edény üres és a szűrő tiszta.
• Extra finom
A pamut anyagok esetén az Öregedésgátlás funkció a
dob megfelelő sebességének – mely a ciklus vége felé
lecsökken – és az optimális szárítási időnek köszönhetően
segít hosszabban megőrizni a mosott ruhaneműk fényét.
Megjegyzés: ez a funkció nem használható a
Szekrényszáraz light , Szekrényszáraz , Viselhető .
szárítási fokozatokkal.
• Riasztó
A szárítási ciklus végére hangjelzés fog figyelmeztetni,
jelezve, hogy a program véget ért, és a holmikat ki lehet
szedni a szárítógépből. Megjegyzés: ha kiválasztotta a
“Gyűrődésmentes” opciót, ez az opció nem elérhető
• Gyűrődésmentes
Késleltetett indítás esetén, ha ez az opció ki lett választva,
a ruhaneműk a várakozási idő alatt a gyűrődések
kialakulásának megakadályozása érdekében időnként meg
lesznek forgatva a dobban. A szárítási és hűtési ciklust
követően a ruhaneműk a gyűrődések kialakulásának
megakadályozása érdekében időnként meg lesznek
forgatva a dobban, amennyiben a program végeztével nem
tudja őket azonnal kiszedni a szárítógépből. A fény END
világít a fázis közben, miután a ciklus véget ért, és a start/
szünet fény sárgán villog. Megjegyzés: ha kiválasztotta a
“Riasztó” opciót, ez az opció nem elérhető.
66
• Magas hő
A szárítási idő kiválasztásakor ezzel a gombbal intenzív szárítást állíthat be, mely esetben a gomb fölötti
jelzőlámpa kigyullad.
• Vizet Kiűriteni! Szűrőt Tisztítani! „H2O”
(Amennyiben a szárítógép szennyvízelvezető csonkra
csatlakoztatva van, a vízgyűjtő edényre vonatkozó
jelzőlámpa jelzése figyelmen kívül hagyható, mert azt
ilyenkor nem szükséges üríteni. Az égő (de nem villogó)
lámpa arra figyelmeztet, hogy a vízgyűjtő edényt ki kell
üríteni. Amennyiben a vízgyűjtő edény a program futása
közben kiürülne, a fűtés kikapcsol, a szárítógép átkapcsol a hideg szárítás fázisra, a jelzőlámpa villogni kezd, a
készülék pedig hangjelzést ad ki. Az edényt ki kell üríteni,
és újra kell indítani a szárítógépet, különben a ruhadarabok nem fognak megszáradni. A szárítógép újraindítása
után a lámpa néhány másodperc után fog csak kialudni.
Ennek a folyamatnak az elkerülése érdekében a vízgyűjtő
edényt minden használat esetén ürítse ki (lásd Ápolás és
karbantartás).
! Jegyezze meg, hogy a szűrőt még akkor is MINDIG ki kell
tisztítani, ha a szárítógép szennyvízelvezető csonkra van kötve.
• Ajtónyitás
Az ajtónak program futása közben való kinyitása (vagy az
Start/Pause gomb megnyomása) esetén a szárítógép leáll,
mely az alábbi következményekkel jár:
Megjegyzés: A Start/Pausa fény sárgán villog a program
“Gyűrődésmentes” fázisa közben.
• A késleltetett indítás közben a kéleltetés tovább
számolódik. A késleltetett indítás program
újraindításához meg kell nyomni az elindítás
gombot. A késleltetés egyik lámpája a jelenleg
beállított késleltetés jelzéséhez villogni kezd.
• A program újraindításához nyomja meg az
elindítás gombot. A program előrehaladását jelző
lámpák közül az aktuális állapotot jelző lámpa
gyullad ki, az Start/Pause lámpa pedig abbahagyja a villogást és zöld színre vált.
• Amennyiben ez a szárítást követő utólagos
Gyűrődésmentes fázisa közben történik, a
program leáll. Az Start/Pause gomb megnyomásával a program az elejétől újraindul.
• A Programok tekerőgomb helyzetének megváltoztatásával új programot választhat ki, az Start/
Pause lámpa pedig zöld színnel villogni kezd.
Ezt az eljárást a Hideg szárítás program
kiválasztására is lehet használni, amennyiben
úgy gondolja, hogy a ruhadarabok már kellően
megszáradtak, és le kívánja őket hűteni.
Az új program elindításához nyomja meg az
elindítás gombot.
• A hőszivattyúrendszer védelme
A hőszivattyúrendszer egy védelemmel ellátott
kompresszorral működik, mely akkor avatkozik
be, amikor kinyitja a fedelet, vagy hirtelen megszakad
az áramellátás. Ez a védelem megakadályozza a
kompresszor újraindítását a fedél visszazárásától vagy a
ciklus újraindításától számított öt percig.
• Megjegyzés:
Áramszünet esetén kapcsolja ki a készüléket vagy húzza
ki a konnektort. Amikor az áram visszatér, dugja be a konnektort, nyomja le és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot
amíg a szárítógép nem reagál, majd nyomja le a Start/
Pause gombot.
Mosott ruhaneműk
A mosott ruhaneműk csoportosítása
Kezelési címkék
• Ellenőrizze az egyes ruhadarabok címkéjén lévő szimbólumokat, hogy szerepel-e köztük a forgódobos szárítás
elviselését jelző szimbólum.
• A mosott ruhaneműket anyagtípusuk alapján válassza
szét.
• Ürítse ki a zsebeket, és vizsgálja meg a gombokat.
• Húzza be a cipzárokat, kapcsolja be a kapcsokat és
öveket, és meghúzás nélkül kösse be a fűzőket.
• A ruhadarabokban lévő víz lehető legnagyobb mennyiségének eltávolításához rázza ki a ruhákat.
Ellenőrizze a ruhadarabok címkéit, különösen akkor, ha
ez az első alkalom, hogy a szárítógépben kívánja őket
szárítani. Az alábbiakban a leggyakoribb szimbólumok
vannak felsorolva:
! Ne rámoljon a szárítógépbe teljesen nedves ruhadarabokat.
Maximálisan betölthető ruhamennyiség
Ne töltse túl a forgódobot annak maximális kapacitásánál.
Az alábbi értékek az egyes holmik száraz tömegére vonatkoznak:
Természetes anyagok: maximum 9 kg
Műszálas anyagok: maximum 3 kg
! A teljesítmény csökkenésének elkerülése érdekében ne
töltse túl a szárítógépet.
Töltet típusa
Ruhadarabok
Pamut
Egyéb
Öltöny
Pamut
Egyéb
Szárítógépben nem szárítható
Magas hőmérsékleten való szárítás
Alacsony hőmérsékleten való szárítás
Forgódobos szárítást nem elviselő ruhadarabok:
• Gumis részeket vagy hasonló anyagú részeket, illetve
műanyaggal borított ruhadarabok (pl. vánkosok, párnák,
PVC széldzsekik) vagy gyúlékony anyagot tartalmazó
ruhadarabok (pl. hajlakkal szennyezett törülközők)
• Üvegszál (pl. bizonyos típusú függönyök)
• Korábban vegyileg tisztított darabok
• ITLC kóddal ellátott ruhadarabok („különleges bánásmódot igénylő ruhadarabok”)
– ezeket különleges,
háztartási tisztítószerekkel lehet tisztítani Figyelmesen
olvassa el az utasításokat.
150 g
100 g
500 g
350 g
Farmer
700 g
10 pelenka
1.000 g
Ing
Szárítógépben szárítható
• Nagy térfogatú holmik (hálózsákok, vánkosok, párnák,
nagy ágytakarók stb.), melyek a szárítás közben megdagadhatnak, és megakadályozhatják a levegő szárítógépben való keringését.
Megjegyzés: 1 kg = 1000 g
Blúz
HU
300 g
200 g
Pamut
Egyéb
Póló
125 g
Otthoni mosott holmik
Ágynemûhuzat
(kétszemélyes)
Pamut
Egyéb
1.500 g
1.000 g
Nagy asztalterítõ
700 g
Kis asztalterítõ
250 g
Teásalátét
100 g
Fürdõlepedõ
700 g
Törölközõ
350 g
Kétszemélyes
lepedõ
500 g
Egyszemélyes lepedõ
350 g
Amennyiben keveri a műszálas és pamut ruhadarabokat,
előfordulhat, hogy az utóbbiak a szárítási ciklus végén is
még nedvesek maradnak. Ebben az esetben elég, ha új,
rövidebb szárítási ciklust indít el.
67
Különleges bánásmódot igénylő ruhadarabok
HU
• Szárítás: amennyiben a ruhadarabokat vasalni szeretné, azokat még kicsit nedvesen kiveheti a készülékből.
A teljesen megszárítani kívánt ruhadarabokat azonban
hosszabb ideig benn lehet hagyni.
Terítők és ágytakarók: az akrilból (Acilian, Courtelle, Orion,
Dralon) készült holmikat különös odafigyeléssel, alacsony
hőmérsékleten kell szárítani. Ne állítson be hosszú szárítási időtartamokat.
• Maximális hőmérséklet
• A helyiség hőmérséklete: minél alacsonyabb a
szárítógép helyiségének a hőmérséklete, annál több időt
vesz igénybe a ruhadarabok szárítása.
Rakott vagy berakott holmik: olvassa el a gyártó által mellékelt, szárításra vonatkozó utasításokat.
Keményített ruhadarabok: ne szárítsa ezeket nem keményített holmikkal együtt. A ruhadarabok szárítóba való
behelyezése előtt távolítsa el a keményítőoldat lehető
legnagyobb mennyiségét. Ne szárítsa túl a holmikat: a
keményítő porrá válik, a holmik puhák maradnak, így kevésbé lesznek alkalmasak funkciójuk betöltésére.
• Térfogat: egyes nagy méretű ruhadarabok szárítása
különösen hosszú időt vesz igénybe. Azt tanácsoljuk,
hogy vegye ki ezeket a ruhákat, rázza ki, majd helyezze
vissza a szárítógépbe: ezt a műveletet többször is meg
kell ismételni a szárítási ciklus során.
! Ne szárítsa túl a holmikat.
Szárítási időtartamok
Valamennyi anyag természeténél fogva tartalmaz bizonyos mennyiségű nedvességet, mely a puhaságának és
lágyságának biztosítására szolgál.
Az időtartamok közelítő értékek, és az alábbiak függvényében változhatnak:
Az alábbi táblázat a szárítási idők KÖZELÍTŐ értékeit
mutatja óra: perc formátumban, ahogy a kijelzőn megjelenik. Az idők az összehasonlítás végett csak percben is fel
vannak tüntetve.
A szolgáltatott idők a Szekrény automatikus szárítási programokra vonatkoznak.
A leginkább megfelelő időopciók kiválasztása érdekében
a választott időtartamú szárítás beállításai is fel vannak
tüntetve.
A tömegértékek száraz ruhadarabokra vannak vonatkoztatva.
• A centrifugálás után a ruhadarabokban maradt víz
mennyisége: a törölközők és kényes anyagok sok vizet
szívnak magukba.
• Anyagok: előfordul, hogy az ugyanolyan anyagú,
de eltérő szövésű és vastagságú anyagok szárítási
időtartama különbözik egymástól.
• Mosott ruhaneműk mennyisége: az egyedülálló ruhák
vagy kis töltetek szárítása hosszabb időt vehet igénybe.
Szárítási időtartamok
Pamut
Intenzív
szárítás
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8-9 kg
Időtartam
automatikus
szárításnál
(perc)
40-60
60-90
90-100
100-130
130-160
160-180
180-190
190-220
Választott
időtartam
40 vagy
60
60 vagy
90
90 vagy
120
90 vagy
120
120 vagy
150
150 vagy
180
120 vagy
160
180 vagy
220
A szárítási időtartamok a mosogatógép 800–1000 ford./perc-es fordulatszámú centrifugálása esetén érvényesek
Műszálas
Normál
szárítás
Baba
(akrilok)
Normál
szárítás
68
1 kg
2 kg
3 kg
Időtartam automatikus szárításnál
(perc)
40-50
50-60
60-90
Beállítás választott időtartamú
szárításnál
40 vagy 60
40 vagy 60
60 vagy 90
A szárítási időtartamok a mosogatógép csökkentett fordulatszámú centrifugálása esetén érvényesek
1 kg
2 kg
Időtartam automatikus szárításnál
(perc)
40-80
80-140
Beállítás választott időtartamú
szárításnál
40 vagy 60 vagy 90
60 vagy 90 vagy 120 vagy 150
A szárítási időtartamok a mosogatógép csökkentett fordulatszámú centrifugálása esetén érvényesek
Tanácsok és javaslatok
! A készülék tervezésében és felépítésében megfelel a
nemzetközi biztonsági szabványoknak.
Feltétlenül tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat.
Általános biztonság
• A készüléket gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési
vagy mentális képességekkel rendelkező személyek,
vagy olyan személyek, akiknek nincsenek a készülék
használatára vonatkozó tapasztalataik és ismereteik,
csak felügyelet mellett, vagy olyan személy használatra
vonatkozó utasításainak megfelelően használhatják, aki
biztonságukért felel.
• Ez a készülék háztartási, és nem ipari felhasználásra
készült.
• Ne érintse meg a készüléket, ha mezítláb van, vagy
nedves a keze vagy a lába.
• Amikor a csatlakozó dugót kihúzza az aljzatból, a dugót
fogja meg, ne a kábelnél fogva húzza.
• Üzemelés közben gyerekek ne legyenek a készülék
közelében. Használat után kapcsolja le a készüléket és
húzza ki a csatlakozó dugót. Az ajtaját tartsa csukva, hogy
a gyerekek ne játsszanak vele.
• Figyeljen arra, hogy a készüléket a gyerekek ne tekintsék
játékszernek.
• A készülék megfelelő beszereléséről és szellőzéséről
gondoskodni kell. Nem szabad meggátolni, hogy a levegő
be tudjon áramolni a készülék elején (ld. Beszerelés).
• Ne használja a készüléket szőnyegpadlón, mert a
szőnyeg megakadályozza, hogy a levegő beáramoljon
alulról a készülékbe.
• Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék üres-e.
•
A készülék hátoldala nagyon forró lehet. Soha ne
érintse meg üzemelés közben.
• Ne használja a szárítógépet, ha a szűrő, a vízgyűjtő
edény és a hőszivattyú nincs rendesen a helyén (ld.
Karbantartás).
• A javasoltnál ne tegyen több ruhát a készülékbe (ld.
Ruhák).
• Csöpögő-nedves ruhát ne tegyen be.
• Gondosan olvassa el a ruha kezelési címkén lévő
utasításokat (ld. Ruhák).
• Ne szárítson benne nagy méretű, nagyon terjedelmes
darabokat.
• Ne szárítson akrilszálas anyagokat nagy hőmérsékleten.
• Minden programot a hozzá tartozó Hideg szárítás
fázisával fejezzen be.
• Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg meleg ruhák vannak
benne.
• A szűrőt minden használat után tisztítsa ki (ld.
Karbantartás).
• A víztartályt minden használat után ürítse ki (ld.
Karbantartás).
• Rendszeresen tisztítsa meg a hőszivattyú szűrőegységét.
(ld. Karbantartás).
• Ne hagyja, hogy a textilfoszlányok összegyűljenek a
készülék körül.
• Soha ne másszon fel a készülék tetejére. Ilyenkor a
készülék megsérülhet.
• Mindig tartsa be az elektromos szabványokat és
követelményeket (ld. Beszerelés).
• Mindig eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon
(ld. Szerviz).
Tartsa be az alábbiakat, hogy minimálisra csökkentse a
szárítógépben a tűz keletkezésének veszélyét:
• TA készülékben csak mosószerrel és vízzel kimosott,
kiöblített, kicentrifugázott ruhákat szárítson. Azoknál a
ruháknál, amelyeket vízzel NEM MOSTAK KI, szárításkor
fennáll a tűz keletkezésének veszélye.
• Ne szárítson vegyi úton tisztított ruhákat.
• Ne szárítson növényolajjal vagy étolajjal befröcskölt
vagy átitatott anyagokat, mert ezeknél fennáll a tűz
keletkezésének veszélye. Az olajjal szennyezett
anyagok spontán módon begyulladhatnak és ezt a
veszélyt fokozza a készülék hőhatása. A z anyagok
felmelegszenek, az olaj oxidációs reakcióba léphet, ami
viszont hőt termel. Ha a hő nem tud eltávozni, az anyagok
eléggé felmelegedhetnek ahhoz, hogy meggyulladjanak.
Az olajjal szennyezett, felhalmozva tárolt anyagokból a hő
nem tud távozni, emiatt tűzveszély áll fenn.
Ha elkerülhetetlen, hogy növényi vagy étolajat tartalmazó,
vagy hajápolási termékekkel szennyezett tételeket
szárítson, előzetesen mossa ki őket speciális mosószerrel
- ez csökkenti, de nem szünteti meg a tűzveszélyt. A Hűtő
szárítás fázisát ne hagyja ki, ezzel csökkentheti a szárított
anyagok hőmérsékletét. A ruhákat ne vegye ki és ne rakja
egybe, amíg melegek.
• Ne szárítson olyan anyagokat, amelyeket előzetesen
benzinben, száraz tisztításhoz használt oldószerben
vagy más, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagban
tisztítottak, mostak, áztattak, vagy amelyek ilyen
anyagokkal szennyeződtek. A háztartásokban általánosan
használt nagyon gyúlékony anyagok: étolaj, aceton,
denaturált szesz, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz
és viasz lemosók. Az ilyen anyagokat tartalmazó ruhákat
forró vízben, extra mennyiségű mosószer használatával
mossa ki, mielőtt a szárítógépbe teszi.
• Ne tegyen a szárítógépbe latex habot tartalmazó, vagy
hasonló textúrájú gumiszerű anyagokat. A latexhab-szerű
anyagok hő hatására spontán meggyulladhatnak.
• Textilöblítők vagy hasonló termékek nem használhatók
a szárítógépben a sztatikus elektromosság hatásainak
csökkentésére, hacsak ezt a textilöblítő gyártója
kifejezetten nem ajánlja.
• Ne tegyen a szárítógépbe olyan alsóruházatot, mely fém
erősítéseket tartalmaz, például fémhuzallal megerősített
melltartót.
A készülék megsérülhet, ha a szárítás közben a fémhuzal
kiszabadul.
• Ne szárítson a szárítógépben gumiból, műanyagból
készült tárgyakat, például fürdősapkát, vízhatlan pelenka
külsőt, polietilént vagy papírt.
• Ne szárítson gumi alapra felvitt anyagokat, habgumi
betétekkel ellátott ruhákat, párnákat, sárcipőket, vagy
gumibevonatos teniszcipőket.
• Vegyen ki mindent a zsebekből - különösen figyeljen az
öngyújtókra (robbanásveszély)!
! FIGYELMEZTETÉS: soha ne állítsa le a készüléket a
szárítási ciklus befejeződése előtt, ha mégis ezt teszi, utána
gyorsan vegye ki és terítse szét a ruhákat, hogy kihűljenek.
Energia megtakarítás és környezetvédelem
• Szárítás előtt csavarja ki a ruhákat a felesleges víz
eltávolítására (ha mosás után szárít, a mosógépnél
válasszon nagy fordulatszámú centrifugálást). Ezzel a
szárításnál időt és energiát takaríthat meg.
• Az energiafelhasználás csökkentésére mindig teljes
töltéssel dolgozzon - az egy darabból, álló vagy kis adagok
lassabban száradnak.
• Az energiaköltségek csökkentésére minden használat
után tisztítsa ki a szűrőt (ld. Karbantartás).
69
HU
Ápolás és karbantartás
Az áramellátás megszakítása
HU
! Ha nem használja, válassza le a szárítógépet a hálóza-
tról. A tisztítási és karbantartási műveleteknél úgyszintén.
A szűrő tisztítása minden ciklus után
A szűrő a szárítás alapvető alkatrésze: feladata a szárítás
során keletkező szöszök és gyapjúpihék összegyűjtése.
A szárítás végén ezért folyó víz alatt vagy porszívóval
tisztítsa meg a szűrőt. Amennyiben a szűrő eltömi a
szárítógép belsejében áramló levegő útját, az alábbi
súlyos következmények várhatók: a szárítási időtartamok
megnőnek és nő az energiafogyasztás. Ezenkívül a
szárítógép megsérülhet.
A szűrő a szárítógép tömítése előtt található (lásd ábra).
A szűrő eltávolítása:
1. Húzza felfelé a szűrő
műanyag markolatát (lásd
ábra).
2. A rögzítőkapocs lenyomásával nyissa ki a szűrőt.
3. Tisztítsa meg a szűrőt
a szöszöktől, majd
megfelelően helyezze
vissza. Ügyeljen arra, hogy
a behelyezett szűrő egy vonalban legyen a szárítógép
tömítésével.
! Ne használja a szárítógépet úgy, hogy a szűrő nincs a
helyén.
A forgódob ellenőrzése minden ciklus után
Forgassa meg kézzel a forgódobot, hogy a szárítógép belsejében maradt kisebb holmikat (zsebkendők) is eltávolítsa.
A forgódob tisztítása
! Ne használjon súrolószert, fém dörzsszivacsot, illetve
inox acélfelületek tisztítására szolgáló tisztítószert.
Az inox acél forgódob elszíneződhet. Ez a jelenség
valószínűleg a víz és/vagy tisztítószerek (pl. öblítő)
együttes hatásának köszönhető. Ez az elszíneződés nincs
hatással a szárítógép teljesítményére.
A vízgyűjtő edény tisztítása minden ciklus után
Vegye ki az edényt a szárítógépből, ürítse ki a mosdókagylóba vagy más megfelelő szennyvízelvezetőbe,
majd megfelelően helyezze vissza.
Mindig ellenőrizze a vízgyűjtő edényt, és új szárítási program indítása előtt ürítse ki.
A hőszivattyú-szűrő tisztítása
• Időszakosan, minden 5. ciklus után húzza ki a
kondenzátor szűrőjét, és tisztítsa meg, eltávolítva az
esetleges gyapjúpihe-maradványokat a szűrő felületéről.
Ehhez folyóvíz alatt mossa meg, vagy használjon porszívót.
A szárítási teljesítmény optimalizálása érdekében javasoljuk
a szűrő tisztítását minden szárítási ciklus elvégzése után.
A kondenzátorszűrő eltávolítása:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból, és nyissa ki a fedelet.
2. Vegye ki a kondenzátorszűrő fedelét a 4 rögzítőkapocs
függőleges helyzetbe való elforgatásával, majd húzza ki a
szűrőegységet.
3. Válassza szét a szűrő két részét, távolítsa el a
gyapjúpihe-lerakódásokat a szűrő
belső hálófelületéről.
FIGYELEM: a kondenzátor elülső
része vékony fémlemezekből
készült. Amikor tisztítja, kiveszi vagy
visszahelyezi a szűrőegységet a
tisztítás során, ügyeljen arra, hogy ne
sértse meg, és ne vágja meg magát.
4. Amennyiben a
kondenzátorlemezeken gyapjúpihe-lerakódás található,
távolítsa el egy nedves ruhával, egy szivaccsal, vagy a
porszívóval. Ne távolítsa el kézzel.
5. Szerelje össze a szűrő két részét, tisztítsa meg
a tömítést, és tegye vissza a szűrőt a helyére a 4
rögzítőkapcsot vízszintes helyzetbe forgatva úgy, hogy a
kapcsok megfelelően rögzüljenek.
A szárítógép tisztítása
• A fémből és műanyagból készült külső részeket és a
gumi részeket nedves ronggyal tisztíthatja.
• Rendszeres időközönként (félévente) tisztítsa meg porszívóval az első szellőzőrácsot és a szárítógép hátulján
lévő szellőzőnyílásokat az esetlegesen lerakódott
szösztől, gyapjúpihétől és portól. Ezenkívül esetenként
porszívóval távolítsa el a lerakódott gyapjúpihéket a
kondenzátor elülső oldaláról és a szűrő területéről.
! Ne használjon oldószert vagy súrolószert.
! A szárítógép kör alakú alkatrészeket használ, melyek
nem igényelnek kenést.
! Az elektromos és mechanikus alkatrészek biztonságának garantálása érdekében rendszeres időközönként
ellenőriztesse a szárítógépet engedéllyel rendelkező
szakemberrel (lásd Ügyfélszolgálat).
Szűrő
Vízgyűjtő
edény
Szellőzőnyílás
A hőszivattyú
Fékek
Fogantyú
70
A hőszivattyú-fedél
fogantyúja
Hibaelhárítás
Abban az esetben, ha úgy érzi, hogy a szárítógép nem megfelelően működik, mielőtt telefonálna a szervizbe (lásd Ügyfélszolgálat),
nézze meg figyelmesen a problémák megoldására tett alábbi javaslatokat.
Probléma:
HU
Lehetséges okok / Megoldás:
A szárítógép nem indul.
•
A dugó nincs teljesen benyomva a konnektorba.
•
Áramszünet volt.
•
A biztosíték kiégett. Próbáljon meg egy másik elektromos háztartási gépet csatlakoztatni ugyanabba az aljzatba.
•
Amennyiben hosszabbítót használ, próbálja meg bedugni a szárítógép dugóját közvetlenül a hálózati aljzatba.
•
Az ajtó nem lett jól bezárva.
•
A program nem lett jól beállítva (lásd Indítás és programok).
•
Nem nyomta meg az START gombot (lásd Indítás és programok).
A szárítási ciklus nem indul.
•
Késleltetett indítás lett beállítva (lásd Indítás és programok).
•
Az elindítás gomb meg lett nyomva. A szárítógép elindítása előtt kicsit várni kell. Várja meg, hogy a szárítás elinduljon, ne
nyomja meg újból az elindítás gombot: ellenkező esetben a szárítógép szünet módba kapcsol, és a szárítás nem kezdődik
meg.
A szárítási időtartamok hosszúk
•
A szűrőt nem tisztította meg (lásd Ápolás és karbantartás).
•
Ki kell üríteni a vízgyűjtő edényt? A Vízürítés lámpa villog és megjelenik a „H2O” üzenet? (lásd Ápolás és karbantartás).
•
A hőszivattyú-szűrőnek tisztának kell lennie (lásd Ápolás és karbantartás).
•
A beállított hőmérséklet nem megfelelő az szárítani kívánt anyag típusához. (lásd Indítás és programok).
•
Ehhez a töltethez nem lett megfelelő szárítási időtartam kiválasztva (lásd Mosott ruhaneműk).
•
A szellőzőrács és a hátoldalon található szellőzőnyílások eltömődtek (lásd Üzembe helyezés, valamint Ápolás és
karbantartás).
•
A ruhadarabok túlságosan vizesek (lásd Mosott ruhaneműk).
•
A szárítógép túl van töltve (lásd Mosott ruhaneműk).
A Vízürítés lámpa villog, pedig a szárítógép még csak rövid ideje van használva.
•
A vízgyűjtő edény valószínűleg nem lett kiürítve a program indításakor. Ne várja meg, amíg a Vízürítés lámpa kigyullad,
hanem mindig ellenőrizze a vízgyűjtő edényt, és új szárítási program indítása előtt ürítse ki (lásd Ápolás és karbantartás).
A Vízürítés lámpa ég, pedig a vízgyűjtő edény nincs tele.
•
Ez normális jelenség: a Vízürítés lámpa akkor villog, ha az edény tele van. Amennyiben a lámpa ég, de nem villog, az csak
arra figyelmeztet, hogy a vízgyűjtő edényt ki kell üríteni (lásd Indítás és programok).
A program véget ér, de a ruhadarabok nedvesebbek a vártnál.
! Biztonsági okokból a szárítógép programjai maximum 4 óráig tartanak. Amennyiben egy automatikus program ez időn belül
nem tudja eltávolítani az eltávolítani kívánt nedvességet, a szárítógép elvégzi a programot, majd leáll. Ellenőrizze a fenti pontokat,
majd ismételje meg a programot; amennyiben a ruhadarabok még mindig nedvesek maradnak, forduljon a szakszervizhez (lásd
Ügyfélszolgálat).
A kijelzőn egy „F” betű jelenik meg, melyet egy vagy két szám követ, az opciólámpák és a szüneteltetés lámpa pedig villog
•
Amennyiben a kijelzőn megjelenik az F betű és ezt egy vagy két szám követi, kapcsolja ki a szárítógépet, húzza ki a dugót,
tisztítsa meg a szűrőt (lásd A karbantartás).
Ezt követően dugja vissza a dugót a konektorba, kapcsolja be a szárítógépet, és indítson el egy új szárítási programot.
Amennyiben az üzenet továbbra is fennáll, jegyezze fel a számot, és forduljon a szakszervizhez. (lásd Ügyfélszolgálat).
A kijelzőn rövid időre 6 másodpercenként megjelenik a „dOn” felirat.
•
A szárítógép „Demó” üzemmódban van. Tartsa 3 másodpercre lenyomva a On/Off és az Start/Pause gombot. A kijelzőn 3
másodpercre megjelenik a „dOn” felirat, majd a szárítógép normál üzemmódba kapcsol.
A maradékidő képernyője változik a szárítás közben.
•
A maradékidőt a szárítási ciklus alatt folyamatosan ellenőrizni lehet, és az úgy változik, hogy a lehető legjobb becslést adja.
A kijelzett idő a ciklus alatt nőhet is – ez normális jelenség.
•
Ez normális jelenség, különösen akkor, ha a szárítógépet hosszabb ideje nem használta. Amennyiben a zaj a teljes ciklus
során megmarad, forduljon a szakszervizhez.
A szárítógép kezelőpanelen lévő lámpák nem világítanak, pedig a szárító be van kapcsolva
•
A szárítógép energiamegtakarítás céljából standby üzemmódba váltott. Ez akkor fordul elő, ha a szárítógépet bekapcsolva
hagyta vagy áramszünet volt. Ez 30 perc eltelte után fordul elő:
•
Ha a szárítógépet egy program elindítása nélkül hagyta;
•
miután a program befejeződött.
•
Nyomja le és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot amíg a szárítógép nem reagál.
71
Ügyfélszolgálat
10/2012 - Xerox Fabriano
HU
A hőszivattyúrendszer
Ez a szárítógép a ruhák szárításához egy
hőszivattyúrendszerrel rendelkezik. A működéshez a
hőszivattyú üvegházhatású gázt használ (fluortartlamú
gáz), melyet a Kiotói jegyzőkönyv rögzített. Az F
gázok hermetikusan zárt egységben találhatóak. Ez a
hermetikusan zárt egység 0,29 kg R134a F gázt tartalmaz,
mely hűtőközegként hat.
Amennyiben az egység megsérült, ki kell cserélni egy
újra. További információért forduljon a legközelebbi
Ügyfélszolgálathoz.
Megjegyzés: A hermetikusan zárt egységben található
gázok nem veszélyesek az egészségre, de ha kifolynak
az egységből, akkor hatással vannak a globális
felmelegedésre.
Mielőtt hívná a Ügyfélszolgálat:
• Kövesse a problémák megoldására vonatkozó utasításokat, hogy lássa, ki tudja-e saját maga javítani a hibát (lásd
Hibaelhárítás).
• Ha nem sikerül, kapcsolja ki a készüléket és hívja a
legközelebbi szervizközpontot.
A szerviznek megadandó adatok:
• Név, cím és irányítószám
• Telefonszám
• A meghibásodás jellege
• A vásárlás dátuma
• A készülék modellje (Mod.)
• A szárítógép gyártási száma (S/N)
Ezeket az adatokat az ajtó mögött elhelyezett műszaki adatokat tartalmazó adattáblán találja.
Cserealkatrészek
Ez a szárítógép egy összetett készülék. Amennyiben önmaga próbálja megjavítani, vagy a javítással képzetlen személyt
bíz meg, az személyi sérüléshez, a készülék károsodásához
és a cserealkatrészekre vonatkozó garancia megszűnéséhez
vezethet.
A készülék használatával kapcsolatos hibákkal mindig szakemberhez forduljon.
Bűncselekménynek számít minden olyan nem szakképzett
személy által végzett szervizbeavatkozás vagy javítás, mely
a tökéletesen zárt hőszivattyú károsodását okozza.
Információ az újrahasznosításról és hulladékelhelyezésről
A környezet védelme iránti folyamatos elkötelezettségünk keretében fenntartjuk a jogot a minőségi újrahasznosított összetevők
felhasználására, mely csökkenti az ügyfél költségeit, egyúttal minimalizálja az anyagok pazarlását.
• A csomagolóanyagok megsemmisítése: kövesse a helyi előírásokat, így lehetővé teszi a csomagolóanyagok újrafelhasználását.
• A gyerekekhez köthető balesetek veszélyének csökkentéséhez távolítsa el az ajtót és a dugót, majd vágja le a tápkábelt a
készülékről. Ezeket az alkatrészeket külön hulladékként kezelje, hogy biztosítsa, hogy az elektromos háztartási gépet ne
lehessen többé csatlakoztatni elektromos aljzatba.
Régi elektromos háztartási készülékek forgalomból történő kivonása
Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK
irányelve előírja, hogy e hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként. A forgalomból kivont berendezéseket, az
azokat alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve újrahasznosítása, valamint az emberi egészség és a környezet védelme érdekében szelektíven kell gyűjteni.
Ez a szárítógép hermetikusan lezárt, fluortartalmú gázokat tartalmazó hőszivattyúval működik. A gázokat össze kell
gyűjteni, és meg kell semmisíteni.
Az összes terméken megtalálható áthúzott szemetes szimbólum a szelektív gyűjtési kötelezettségre emlékeztet.
A tulajdonosok, háztartási készülékük forgalomból történő helyes kivonásával kapcsolatban, további információért a megfelelő közszolgálathoz, illetve a forgalmazóhoz is fordulhatnak.
Összehasonlító programok
• Az EN61121 összehasonlító vizsgálathoz javasolt programok.
Program (EN61121)
Kiválasztandó program
Töltet mennyisége Automatikus szárítás opció
Pamut szárítása
Pamut – Intenzív szárítás
9 kg
Szekrényszáraz
Pamut – Vasaláskönnyítő szárítás
Pamut – Intenzív szárítás
9 kg
Vasalás
Könnyen kezelhető textília
Műszálas
3 kg
Szekrényszáraz
! Megjegyzés: ez a lista nem tartalmaz minden opciót és programot (lásd Indítás és programok).
Ez az elektromos háztartási gép megfelel a következő uniós irányelveknek:
– 2006/95/EGK (kisfeszültségi irányelv)
– 89/336/EKG, 92/31/EKG, 93/68/EKG irányelv (elektromágneses összeférhetőség)
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising