Whirlpool | TCD 874 6H1 (EU) | Instruction for Use | Whirlpool TCD 874 6H1 (EU) Gebruikershandleiding

Whirlpool TCD 874 6H1 (EU) Gebruikershandleiding
Gebruiksaanwijzing
Inhoudsopgave
WASDROGER
NL
Nederlands, 1
CZ
Ĉesky, 17
TR
Türkçe, 33
NL
Installatie, 2
Waarschuwingen, 4
Zorg en onderhoud, 6
Bedieningspaneel, 8
De Was, 8
De display, 9
TCD 874
De eerste keer dat u uw droger
gebruikt, dient u uw taal te kiezen, zie de
display
Start en programma’s, 11
Problemen oplossen, 15
Servicedienst, 16
www.hotpoint.eu
Dit symbool herinnert u eraan om deze
gebruikshandleiding te lezen.
! Houd het boekje altijd bij de hand, om het gemakkelijk te kunnen
raadplegen zovaak als nodig is.
Houd het boekje altijd dicht bij de wasdroger; als men het
apparaat verkoopt of weggeeft, moet men zich herinneren om
dit boekje ook erbij te geven, zodat de nieuwe bezitters kennis
kunnen nemen van de waarschuwingen en hints voor het gebruik
van de wasdroger.
! Lees zorgvuldig deze aanwijzingen: op de volgende pagina’s
vindt men belangrijk informatie over de installatie en nuttige wenken voor de werking van het toestel.
1
Installatie
Waar men de wasdroger moet
installeren
Voor een optimale werking
moet de droogautomaat
bij een kamertemperatuur
van 20 tot 23 °C worden
geplaatst. Hij werkt echter
ook bij kamertemperatuur
15 mm
15 mm
tussen 14 en 30 °C. Indien
het toestel geïnstalleerd
moet worden onder een
bank, is het noodzakelijk
om een ruimte van 10 mm vrij te laten tussen
het bovenste paneel van het apparaat en andere
voorwerpen hierboven, ook moet er 15 mm vrije
ruimte zijn tussen de zijkanten van het apparaat en
de wanden of meubels ernaast. Op deze manier is
men er zeker van dat er voldoende luchtcirculatie is.
Het apparaat moet met de achterwand tegen een
muur aan worden geïnstalleerd.
2
2
Ventilatie
Zorg ervoor dat de wasdroger niet in een vochtige omgeving wordt
gezet en dat de lucht hierin voldoende wordt ververst. Het is van
fundamenteel belang dat de lucht rondom de wasdroger kan bewegen,
anders kan het water tijdens het drogen niet condenseren; de
wasdroger doet het dus niet goed in een gesloten ruimte, of binnenin
een meubel.
Indien de wasdroger in een kleine of koude kamer wordt gebruikt
is het mogelijk dat zich condens vormt.
Afvoer van het water
Indien de machine dichtbij een afvoerleiding wordt geplaatst,
kan men het condenswater hierdoor afvoeren en hoeft men het
watervat niet te gebruiken. In dit geval hoeft men dit watervat
dus niet na elke cyclus te legen.
Indien de wasdroger boven of naast een wasmachine staat,
kunnen ze dezelfde afvoer gebruiken. Het is voldoende als men
de slang in afbeelding A losmaakt en op de afvoer aansluit.
Indien de slang niet bij de afvoer komt, kan men een slang met
dezelfde diameter aanschaffen om de afstand te overbruggen.
Om deze nieuwe slang te installeren is het voldoende om de
bestaande te vervangen, zoals aangegeven in de afbeelding B en
deze op dezelfde plaats in te steken.
De afvoer moet zich 1 m lager bevinden dan de bodem
van de wasdroger.
Na dat men de wasdroger heeft geïnstalleerd, moet
men controleren dat de afvoerslang niet gevouwen of
vervormd is.
1
1
H<1m
10 mm
NL
Afb. A
Afb. B
Het is niet aan te raden om de wasdroger in
een kast te installeren; het toestel mag nooit
worden geïnstalleerd achter een deur die met
sleutel kan worden gesloten, een schuifdeur of
een deur met de scharnieren aan de andere kant
ten opzichte van het deurtje van de wasdroger.
Electrische aansluiting
Voordat men de steker in de electrische
contactdoos steekt moet men het volgende
controleren:
Dat uw handen droog zijn.
De steker is voorzien van een aardaansluiting.
De contactdoos moet het maximale vermogen
van de machine kunnen verdragen, men vindt
deze aanwijzing op het typeplaatje met de
technische gegevens (zie Beschrijving van de
wasdroger).
De voedingsspanning moet in het bereik
liggen, dat is aangegeven op het typeplaatje
met de technische gegevens (zie Beschrijving
van de wasdroger).
Gebruik geen verlengsnoeren. Trek niet aan
het netsnoer. Gebruik niet meerdere
stekkeradapters indien het apparaat met een
stekker is uitgerust. Voor apparaten voorzien
van een stekker, als de stekker niet geschikt
voor uw wandcontactdoos is, contact
opnemen met een gekwalificeerde technicus.
De wasdroger mag niet buiten worden
geïnstalleerd, zelfs als deze afgedekt is.
Na installatie van de wasdroger moeten de
2
electrische kabel en de steker onder handbereik
blijven.
De electrische kabel mag niet gevouwen of
platgedrukt worden.
Als de te vervangen steker aan het snoer
gegoten is, moet men deze op een veilige manier
onbruikbaar maken en ontzorgen. Laat hem dus
NIET achter, anders zou iemand hem in een
contactdoos kunnen steken en een electrische
schok veroorzaken.
De elektrische kabel moet regelmatig worden
gecontroleerd. Als de voedingskabel beschadigd is,
moet hij, worden vervangen de servicedienst (zie
Service).
De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid indien men zich niet aan
deze regels houdt.
Maximale afmetingen van de lading:
NL
8 kg
Stroomverbruik
Off modus (Po) - Watts
0.14
modus aan (PI)- Watts
3.36
Programmas
Kg
kWh
Minuten
Standaard katoen*
8
2.59
230
Standaard katoen
4
1.42
132
Synthetisch
3
0.68
70
* Referentieprogramma voor het energielabe, dat
dit geschikt is voor het drogen van normaal vochtig
katoenen wasgoed en dat dit qua energieverbruik
het meest efficiënte programma is voor het drogen
van vochtig katoenen wasgoed.
In geval van twijfel over het
bovenstaande wordt men verzocht contact
op te nemen met een gekwalificeerde
electricien.
Nivellering van de droger
Ten behoeve van een correcte werking moet de
droger op een plat vlak worden geïnstalleerd.
Nadat de droger op zijn definitieve plaats is
geïnstalleerd, moet u controleren of hij waterpas
staat: eerst van links naar rechts, vervolgens van
achter naar voor. Als de droger niet waterpas
staat, regelt u de twee voorste stelvoetjes naar
boven of naar beneden totdat het apparaat
waterpas staat.
Informatie vooraf
Heeft men de wasdroger geïnstalleerd, dan moet men hem eerst
schoonmaken (vanwege het transport), de droogtrommel van
binnen reinigen en dan pas in gebruik nemen.
OPGELET: de droger mag pas gebruikt worden als deze
minimaal 6 uur in verticale stand gestaan heeft.
3
Waarschuwingen
NL
! Dit apparaat is ontworpen en uitgevoerd
volgens de geldende internationale
veiligheidsnormen. Deze aanwijzingen zijn
voor uw eigen veiligheid geschreven en
moeten aandachtig worden doorgenomen.
Algemene veiligheid
• Deze droger mag niet worden gebruikt
door personen (kinderen van 8 jaar en
ouder inbegrepen) met beperkte fysieke,
gevoels- of mentale capaciteit, of zonder
ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht
staan of aanwijzingen ontvangen over het
gebruik van het toestel van personen die
verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
• Deze droger is ontwikkeld voor niet
professioneel huishoudelijk gebruik.
• Raak het apparaat niet aan als u
blootsvoets bent of met natte handen of
voeten.
• Schakel het apparaat los van het
elektriciteitsnet door aan de stekker zelf te
trekken en niet aan de kabel.
• Doe de droger na het gebruik uit en
schakel hem los van het elektriciteitsnet.
Houd de deur dicht om te voorkomen dat
kinderen met de droger spelen.
• Let goed op kinderen om te voorkomen
dat ze met de droger spelen.
• Onderhoud en reiniging mogen niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder
supervisie.
• Kinderen van 3 jaar of minder mogen niet
dicht bij de droger komen, tenzij onder
constant toezicht.
• Het apparaat moet juist geïnstalleerd
worden en moet goed geventileerd zijn.
De luchttoevoer op de voorzijde van
de droger en de luchtroosters aan de
achterzijde mogen nooit worden bedekt
(zie Installatie).
• Gebruik de droger nooit op een
vloerbedekking als de hoogte van de haren
belemmert dat er lucht wordt toegevoerd
via de onderzijde van de droger.
• Controleer of de droger leeg is voordat u
hem inlaadt.
•
De achterzijde van de droger kan erg
heet worden: raak hem nooit aan als
het apparaat in werking is.
• Gebruik de droger niet als het filter, het
waterreservoir en de Warmtepomp niet
goed op hun plaats zitten (zie Onderhoud).
• Doe niet teveel wasgoed in de droger ( zie
Wasgoed voor maximaal laadvermogen).
4
• Doe geen drijfnatte was in de droger.
• Volg altijd aandachtig de was- en
drooginstructies op de etiketten van de
kledingstukken (zie Wasgoed).
• Doe geen overmatig grote kledingstukken
in de droger.
• Droog geen acrylvezels op hoge
temperatuur.
• Schakel de droger niet uit als er nog warm
wasgoed in zit.
• Reinig het filter na elk gebruik (zie
Onderhoud en verzorging).
• Leeg het waterreservoir na elk gebruik (zie
Onderhoud).
• Reinig regelmatig de Warmtepomp (zie
Onderhoud) .
• Vermijd het ophopen van pluis rondom de
droger.
• Ga niet op het bovenpaneel van de droger
staan omdat u het apparaat zou kunnen
beschadigen.
• Respecteer altijd de normen en de
elektrische eigenschappen (zie Installatie) .
• Koop altijd originele accessoires en
reserveonderdelen (zie Service).
Om het risico op brandontwikkeling
in uw droogautomaat te
minimaliseren, moeten de volgende
instructies in acht worden genomen:
• Droog alleen artikelen in de droogautomaat
die gewassen zijn met wasmiddel en
water en die vervolgens zijn afgespoeld en
gecentrifugeerd. Het drogen van artikelen
die NIET met water zijn gewassen kan
brandgevaar opleveren.
• Droog geen kleding die behandeld is met
chemische middelen.
• Stop geen items in de droogautomaat
die zijn bemorst of doordrenkt met
plantaardige olie of slaolie, aangezien
dit risico’s op brandontwikkeling
teweegbrengt. Oliebevattende items
kunnen spontaan ontbranden, in
het bijzonder wanneer ze worden
blootgesteld aan hittebronnen zoals
een droogautomaat. De items worden
warm, wat een oxidatiereactie met de olie
veroorzaakt. Door oxidatie ontstaat hitte.
Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen
de items zo warm worden dat ze vuur
vatten. Het opeenstapelen of opbergen van
oliebevattende items kan ertoe leiden dat
de hitte niet kan ontsnappen waardoor er
een risico op brandontwikkeling ontstaat.
Als het onvermijdelijk is dat stoffen die
plantaardige olie of slaolie bevatten of die
vervuild zijn met haarverzorgingsproducten,
in een droogautomaat worden geplaatst,
moeten ze eerst worden gewassen
met extra wasmiddel – dit zal het risico
verminderen maar niet volledig elimineren.
De items mogen niet uit de droogautomaat
worden gehaald en opeengestapeld
wanneer ze nog warm zijn.
• Droog geen items die voordien zijn
gereinigd in, zijn gewassen in, zijn
doordrenkt met of zijn vervuild met
petrolium/benzine, solventen voor
chemische reiniging of andere ontvlambare
of explosieve substanties. Erg ontvlambare
stoffen die vaak worden gebruikt in
huishoudelijke omgevingen, waaronder
slaolie, aceton, gedenatureerde alcohol,
kerosine, vlekverwijderaars ,terpentijn, was
en wasverwijderaars. Zorg ervoor dat deze
items zijn gewassen in warm water met
een extra hoeveelheid wasmiddel alvorens
ze worden gedroogd in de droogautomaat.
• Droog geen items die schuimrubber of
gelijkaardige rubberachtige materialen
met dezelfde structuur bevatten.
Schuimrubbermaterialen kunnen, wanneer
ze worden verwarmd, vuur produceren
door spontante ontbranding.
• Wasverzachter of gelijkaardige producten
mogen niet worden gebruikt in een
droogautomaat om statische elektriciteit
te voorkomen, tenzij de praktijk specifiek
wordt aanbevolen door de fabrikant van de
wasverzachter.
• Droog geen ondergoed dat metalen
verstevigingen bevat, zoals beha’s met
metalen beugels. Wanneer de metalen
beugels loskomen tijdens het drogen, kan
de droogautomaat worden beschadigd.
• Droog geen rubber, plastic items zoals
douchekapjes of waterdichte hoezen voor
babies, polyethyleen of papier.
• Droog geen items met een rubberen
achterkant, kledij met schuimrubberen
vulkussentjes, kussens, overschoenen en
tennisschoenen met rubberen coating.
• Verwijder alle voorwerpen, zoals aanstekers
en lucifers, uit de zakken.
! BELANGRIJK: stop de droger nooit voor
het einde van de droogcyclus, tenzij u alle
kledingstukken snel verwijdert en ophangt
zodat de warmte wordt verdreven.
Energiebesparing en respect voor het
milieu
NL
• Voor u de kledingstukken droogt kunt u ze beter goed
uitwringen om zoveel mogelijk water te verwijderen
(als het wasgoed uit de wasautomaat komt kunt u de
centrifuge gebruiken). Op deze manier bespaart u energie
tijdens het drogen.
• Als u de droger altijd met volle lading gebruikt bespaart u
energie: enkele kledingstukken en kleine ladingen doen er
langer over om te drogen.
• Reinig het filter aan het einde van elke cyclus zodat
de kosten van energie kunnen worden beperkt (zie
Onderhoud) .
! WAARSCHUWING: Stop de droger nooit
voor het einde van de droogcyclus, tezij
u alle artikelen snel uit de droger haalt
en ze uitspreidt, zodat de warmte wordt
afgevoerd.
5
Zorg en onderhoud
NL
Onderbreking van de electrische
voeding
! Maak de wasdroger los van het net als deze
niet werkt of als men bezig is met de reiniging
of het onderhoud.
Reiniging van het filter na elke
cyclus
Het filter is van fundamentele betekenis bij
het drogen: het dient voor het verzamelen
van de stof, dat zich vormt tijdens het
drogen.
Na afloop van de
droging moet men het
filter dus reinigen door
het onder stromend
water af te spoelen,
of met een stofzuiger.
Een vol filter belemmert
de luchtstroming in
de wasdroger met
ernstige gevolgen voor:
de droogtijd en het
energieverbruik. Ook kan
de wasdroger schade
oplopen
Het filter bevindt zich
vóór de afdichting
van de wasdroger (zie
afbeelding).
Verwijdering van het
filter:
1. Trek het filter aan de plastic handgreep
omhoog (zie afbeelding).
2. Reinig het filter en zet het op de juiste
manier weer terug. Controleer dat het filter
helemaal erin zit: het moet opgelijnd zijn met
de afdichting van de wasdroger.
! Gebruik de wasdroger niet zonder eerst het
filter op zijn plaats te hebben terug gezet.
Controle van het mandje na elke cyclus
Draai met de hand de trommel rond om te controleren of er
nog (kleine) stukken inzitten, zoals zakdoeken.
Reiniging van de trommel
! Voor de reiniging van de trommel mag men geen
schuurmiddelen, staalwol of schoonmaakmiddelen voor inox
gebruiken.
Anders kan er zich een gekleurd laagje op de trommel
vormen, dit kan komen door een reactie tussen water en/
of reinigingsmiddelen, zoals wasverzachter. Dit gekleurde
laagje heeft geen enkele invloed op de prestaties van de
wasdroger.
6
Legen van het watervat na elke cyclus
2
Haal het waterverzamelvaatje uit
de wasdroger en leeg het in een
wasbak of iets dergelijks, daarna
moet men het weer op de juiste
manier terugzetten.
Controleer altijd dit vaatje en
leeg het voordat men een nieuw
droogprogramma opstart.
Het gevolg van het niet legen van het watervat kan zijn:
- De uitschakeling van de verwarming van de machine (de
was kan nog vochtig zijn aan het einde van de droogcyclus).
Vullen van het verzamelsysteem voor water
Wanneer de wasdroger nog nieuw is, zal het watervaatje
geen water verzamelen, omdat deze eerst gevuld moet
worden. Deze handeling kan nodig zijn voor 1 of 2
droogcycli. Als het eenmaal vol is, zal het systeem elke
cyclus water verzamelen.
Reinigen van de Filtereenheid van
de Warmtepomp
• U moet regelmatig, elke 5 cycli, het Filter
van de Warmtepomp verwijderen, reinigen
en eventueel pluis van het oppervlak van het
filter verwijderen onder stromend water of
m.b.v. een stofzuiger.
We raden u aan dit filter na elke cyclus
te reinigen om de droogprestaties te
optimaliseren.
Het verwijderen van de Filtereenheid van de
Warmtepomp:
1. Trek de stekker uit het stopcontact en
open het deurtje.
2. Verwijder het deksel
van het Filter van de
Warmtepomp, draai de
4 clips in de verticale
positie en verwijder de
filtereenheid.
3. Scheid de twee
onderdelen van het filter,
verwijder het eventuele
pluis aan de binnenzijde
van het gaas.
! OPGELET: de
voorkant van de
Warmtepomp is
gemaakt van dunne
metalen platen.
Wanneer u de
filtereenheid reinigt, of
voor reiniging verwijdert of weer terugplaatst,
oppassen dat u de filtereenheid niet
beschadigt en u zich niet snijdt.
een onverwachte stroomonderbreking optreedt. Deze
veiligheidsbescherming zorgt ervoor dat de compressor pas
5 minuten nadat de deur weer dichtgedaan is en nadat de
cyclus weer opgestart weer gestart wordt.
4. Samen met de verwarmingspomp moeten
altijd met grote zorg de
wolresten van de metalen
platen verwijderd worden
met een vochtige doek,
een sponsje of een
stofzuiger. Niet met de
vingers verwijderen.
Reiniging van de wasdroger
5. Doe het filter weer
in elkaar, reinig het
oppervlak van de afdichting en doe het filter
weer op zijn plaats door de 4 clips in de
horizontale positie te draaien. Controleer of de
clips goed vast zitten.
Veiligheidsbescherming van het Warmtepompsysteem
Het warmtepompsysteem werkt door middel van een
warmtepomp die uitgerust is met een veiligheidsbescherming:
deze wordt geactiveerd als u de deur opendoet of als
NL
• De externe metalen, rubber en plastic delen kunnen met
een vochtige doek worden schoongemaakt.
• Elke 6 maanden moet men met een stofzuiger het
luchtinlaatrooster aan de voorkant en de luchtuitlaten aan
de achterkant van de wasdroger schoonmaken om stof
te verwijderen. Bovendien moet men met een stofzuiger
de stof aan de voorkant van de condensator en het filter
verwijderen.
! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen
! Laat de wasdroger regelmatig controleren door bevoegd
technisch personeel, zodat de veiligheid van de electrische
en mechanische onderdelen kan worden gegarandeerd (zie
Service).
Kort advies
! Vergeet niet het filter van de deur te reinigen
enhet filter van de warmtepomp na elke
droogcyclus.
! Vergeet niet het waterreservoir te legen na
elke droogcyclus.
! Opdeze manier, zult u altijd de maximale
prestaties bereiken!
2
Model- en serienummers
Typeplaatje
Filter
Waterverzamelvaatje
Stelvoetjes
Filtereenheid
van de Warmtepomp
Hendeltjes/Clips
Handgreep
Luchtinlaat
Deksel van
7
Bedieningspaneel
Programma
toetsen
NL
AAN/UIT
toets
De toets AAN/UIT
: als de droger in werking is en u op
deze knop drukt: Als STAND BY wordt weergegeven op de
display, dan stopt de droger. Als INGEDRUKT HOUDEN wordt
weergegeven op de display, houdt dan de toets ingedrukt; de
display zal aftellen van 3 naar 2 naar 1 en zal dan stoppen.
Druk de toets opnieuw in en houdt hem meer dan 3
seconden ingedrukt, en dan zal er kort INSCHAKELEN .
Met de PROGRAMMA toetsen stelt u het programma in:
druk op de toets van het programma dat u wilt selecteren
(zie Start en programma’s).
De OPTIE toets/lampjes: met deze toetsen kunt u de
mogelijke voor het geselecteerde programma kiezen
geselecteerde programma (zie De Bedieningen). De lampjes
naast de toetsen worden verlicht op de displayeenheid, om
aan te geven dat de optie is geselecteerd.
De START/PAUSE toets en lampje
start een gekozen
programma. Door op deze toets te drukken terwijl een
programma loopt, wordt het programma onderbroken, er zal
een biep te horen zijn, de display zal PAUZE weergeven
en de droogtrommel stopt. Het lampje is groen wanneer
het programma draait, het lampje knippert oranje als het
programma onderbroken is of het knippert groen als het
apparaat klaar is om een programma te starten (zie Start en
programma’s).
Opmerking. Dit oranje lampje knippert tijdens het
programmafase kreukels herstellen na het drogen.
De Displayeenheid geeft waarschuwingen en informatie
over het geselecteerde programma en de voortgang (zie
volgende pagina).
KINDERSLOT knop/pictogram : Blijf deze knop ingedrukt
houden nadat u uw programma en eventuele opties hebt
geselecteerd. Uw programmainstellingen blijven dan
ongewijzigd; de display zal kort het volgende weergeven
GESLOTEN . Wanneer het pictogram is verlicht, zijn de
andere knoppen uitgeschakeld. Houdt de knop ingedrukt om
de functie te annuleren. Het pictogram dooft en de display
zal kort het volgende weergeven VAN HET SLOT .
Opmerking. Deze droger beschikt, in overeenkomst met
de nieuwe normen betreffende de energiebesparing, over
een systeem wat het apparaat automatisch na 30 minuten
8
Display
KINDERSLOT en
OPTIES
toetsen & lampjes
START/PAUSE
toets en lampje
uitschakelt (stand-by) indien men het niet gebruikt. Druk
op de AAN/UIT-toets en houdt hem ingedrukt totdat op
de display kort INSCHAKELEN wordt weergegeven en de
droger weer begint.
De was
Sorteren van de was
• Controleer de symbolen op de etiketten van alle kledingstukken om te zien of ze met de trommel gedroogd
mogen worden.
• Sorteer de was afhankelijk van het type weefsel.
• Haal alles uit de zakken en controleer de knopen.
• Sluit ritsen en haakjes, en maak riemen en lussen vast
zonder ze aan te trekken.
• Wring de kledingstukken uit om zoveel mogelijk water eruit
te verwijderen.
! Vul de droger niet met drijfnatte kledingstukken.
Maximale afmetingen van de lading
Laadt de droogtrommel niet meer dan is toegestaan.
De volgende waarden hebben betrekking op het gewicht van
de droge kledingstukken:
Natuurlijke weefsels: maximaal 8 kg
Syntetische weefsels: maximaal 3 kg
! Om een daling van de prestaties te vermijden moet men
niet teveel in de wasdroger stoppen.
Wasetiketten
Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken
voor het eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder
worden de meest voorkomende symbolen gegeven:
Mag in de wasdroger.
Kan niet in de wasdroger worden gedroogd
Drogen bij hoge temperatuur.
Drogen bij lage temperatuur.
De display
Uw taal selecteren
NL
De eerste keer dat u uw droger aanzet, dient u uw taal te kiezen uit de talenlijst.
De taal wijzigen: de huidige taalselectie knippert op de eerste
regel van de display.
- Druk op de Aan/Uit toets om de display uit te schakelen, druk
vervolgens alle 3 de toetsen in en houd deze 5 seconden lang
ingedrukt:
Temperatuurniveaus,
Drogen voor een bepaalde
tijd en
Droogteniveau.
- Druk op de knop
Temperatuurniveaus of de knop
voor een bepaalde tijd om in de taallijst te bladeren.
Drogen
- Wanneer de gewenste taal knippert op de bovenste regel van de
display, drukt u op de knop Droogteniveau
om uw keuze vast te
leggen.
De display begrijpen
Programmaselectie en display
Het geselecteerde programma wordt weergegeven op de eerste regel van de display; dit bericht wordt weergegeven tijdens de
duur van het programma. Er zijn acht knoppen die elk twee functies bevatten. Als u één keer op de knop drukt, wordt de eerste
functie geselecteerd, en als u twee keer op de knop drukt, wordt de tweede functie geselecteerd. Het geselecteerde programma
wordt weergegeven. Als u op de laatste knop drukt, wordt Mijn cyclus geselecteerd.
Mijn Cyclus. Als u de knop Mijn cyclus selecteert, toont het display uw geselecteerde programma met ‘M’ voor de naam. bijv.
M STANDAARD KATOEN (zie Start en programma’s).
Droogteniveaus
Bij de programmaselectie van een automatisch programma met diverse beschikbare droogteniveau’s (zie Programmatabel).
De tweede regel van de display geeft het gewenste droogteniveau weer. Telkens als u op de knop Droogteniveau
drukt,
wordt de volgende optie uit de lijst geselecteerd en weergegeven. De display geeft tevens 1 tot 7 balken weer, afhankelijk van
uw selectie en deze worden getoond om de voortgang van het programma weer te geven.
! Bij sommige automatisch programma's kan het droogteniveau niet worden gewijzigd en niet alle automatische programma's
hebben alle droogteniveauopties.
VOCHTIG
STRIJKDROOG
Enigszins droog: Droogt uw items zodat deze kunnen worden gestreken met een machine
of strijkpers
Strijkdroog: Droogt uw items zodat deze kunnen worden gestreken met een strijkijzer.
BIJNA DROOG
Hangdroog plus: Droogt uw delicate items zodat deze kunnen worden opgehangen om
verder te laten drogen.
Ophangdroog: Droogt uw items zodat deze kunnen worden opgehangen om verder te
laten drogen.
Lichtdroog: Droogt uw delicate items zodat deze kunnen worden opgeborgen.
KASTDROOG
Kastdroog: Droogt uw items zodat deze kunnen worden opgeborgen.
EXTRA DROOG
Extra droog: Droogt uw items zodat deze kunnen worden gedragen.
HANGER PLUS
HANGERDROOG
Programmavoortgang
De tweede regel van de display geeft de voortgang van het programma aan: (een lange boodschap schuift over het scherm)
DROOG
KOUDE CYCLUS
OPWARMEN
GEREED
EINDE CYCLUS, MINDER KREUK
(als de optie Kreukels herstellen is geselecteerd)
EINDE CYCLUS, FILTER REINIGEN EN WATERBAK LEGEN
9
De display
NL
Drogen voor een bepaalde tijd
Nadat u een programma hebt geselecteerd met de
optie Drogen voor een bepaalde tijd, drukt u op de
Tijdsknop
en de display zal de geselecteerde tijd
doen verhogen, telkens als u op de knop drukt en deze
weer loslaat (zie Start en programma’s).
De tijdsduur en het aantal beschikbare tijdsopties wordt door elke druk op de toets verlaagd, afhankelijk
van het geselecteerde programma/materiaal.
Het pictogram Drogen voor een bepaalde tijd
wordt weergegeven naast de tijdsduur.
De geselecteerde tijd blijft op de display staan nadat het programma begint, maar kan te allen tijde
worden gewijzigd.
Uitstel en Tijd tot einde
Sommige programma’s kunnen worden uitgesteld (zie Start en programma’s). Druk op de uitstelknop
gaan knipperen.
Met elke druk op de uitstelknop
uitstel met 1 uur verhoogd, van
en het pictogram zal
wordt het
tot
: en na een paar seconden
, en daarna
wordt het uitstel geannuleerd.
De uitsteltijd wordt weergegeven op de display naast
de uistelknop.
De display telt de minuten van de uitstelperiode af, nadat de Start/Pause knop
De tweede regel van de display geeft het volgende weer
(AVVIO/PAUSA) is ingedrukt.
GESTART
U kunt de geselecteerde uitsteltijd te allen tijde wijzen of annuleren.
Nadat op de Start/Pause toets is gedrukt, wordt Uitstellen of Tijd tot einde weergegeven in uren en minuten; deze tijd telt in
minuten af.
Tijd tot einde
Nadat de uitsteltijd is verstreken, of voor alle programma's die niet zijn uitgesteld, wordt op dit gedeelte van de display het
volgende weergegeven:
- de geschatte tijd tot het einde van het programma, voor automatische programma's
- de daadwerkelijke tijd tot het einde, voor programma's met een bepaalde tijd
Als programma's op tijd zijn geselecteerd, is de weergegeven tijd tijdens de cyclus de werkelijk resterende tijd.
Als Automatische programma’s zijn geselecteerd, is de weergegeven tijd een schatting van de resterende tijd.
Als het programma wordt geselecteerd, toont de display de tijd die is vereist om een volle lading te drogen. De resterende tijd
is een waarde die voortdurend wordt berekend tijdens het drogen. Deze tijd wordt veranderd om de best mogelijke schatting
te geven. De dubbele punt tussen de uren en minuten in de display knippert om aan te geven dat de tijd aftelt.
Mijn Cyclus knop:
De eerste keer dat u op deze knop drukt, zal de tweede regel van de display het volgende weergeven
INDRUKKEN: OPSLAAN
Na het selecteren van uw favoriete programma en gewenste opties, kunt u deze instellingen opslaan door de toets Mijn cyclus
5 seconden lang ingedrukt te houden; op de bovenste regel zal M knipperen, gevolgd door het geselecteerde programma. De
zoemer zal klinken en de tweede regel van de display zal het volgende weergeven MEMO .
De volgende keer dat u dit programma nodig hebt, drukt u op de M knop en daarna drukt u op de Start/Pause knop
programma zal gaan draaien.
Desgewenst kunt u uw opgeslagen favoriete programma wijzigen door een nieuw programma en/of opties te
selecteren en de M knop ingedrukt te houden (zoals hierboven).
10
en dit
Start en programma’s
Een programma kiezen
1. Steek de stekker van de droogtrommel in het stopcontact.
2. Sorteer het wasgoed op stofsoort (zie Wasgoed).
3. Doe de deur open en zorg ervoor dat het pluizenfilter
schoon is en op zijn plaats zit en dat de waterbak leeg is en
op zijn plaats zit (zie Reiniging en Onderhoud).
4. Vul de droogtrommel en zorg ervoor dat er geen wasgoed
tussen de deur zit. Sluit de deur.
5. Als de display niet is verlicht: Druk op de toets AAN/UIT
.
6. Raadpleeg de Programmatabel (zie Programma’s) en de
aanwijzingen voor elke stofsoort (zie Wasgoed) en druk op
de Programma toets voor het stoftype dat u wilt drogen.
- Als de M knop geselecteerd is; zijn stappen 7 en 8 niet
noodzakelijk (zie onder).
7. Selecteer Drogen voor een bepaalde tijd of Droogopties:
- Als u Drogen voor een bepaalde tijd selecteert, houdt
u de bijbehorende toets ingedrukt tot de gewenste tijd
verschijnt.
of - Om de standaard droogtegraad te wijzigen, houdt u de
toets Droogteniveaus ingedrukt tot het juiste niveau wordt
aangegeven.
! Raadpleeg de programmatabel voor meer informatie:
beschikbaarheid van Droogteniveaus, Drogen voor een
bepaalde tijd en Opties.
8. Stel een uitgestelde droogtijd en eventuele andere opties
in (zie De display).
NL
Als u de deur opent om uw wasgoed te controleren, verlengt
u de droogtijd omdat de warmtepomp compressor pas start
5 minuten nadat u de deur hebt gesloten en u op de knop
Start/Pause hebt gedrukt (zie De Bedieningen).
10. Tijdens de laatste minuten van droogprogramma’s, voor
het programma ten einde is, start de KOUDE-LUCHTFASE
(het wasgoed wordt afgekoeld). Deze fase moet altijd
worden doorlopen.
11. Aan het einde van de droogcyclus wordt een bericht
weergegeven:
- Als
EINDE CYCLUS, FILTER REINIGEN EN WATERBAK LEGEN
wordt weergegeven, klinkt de zoemer 3 keer. (Opmerking:
als de optie ZOEMER werd geselecteerd, klinkt de zoemer 5
minuten lang elke 30 seconden drie keer.)
- Als
EINDE CYCLUS, MINDER KREUK
wordt weergegeven, is de optie Antikreukels herstellen
geselecteerd en als u het wasgoed niet onmiddellijk uit de
droger haalt, dan zal de droogtrommel 10 uur lang af en toe
rond draaien, of zal de zoemer 3 keer klinken totdat u de
deur opent, om aan te geven dat het programma is voltooid.
12. Doe de deur open, haal het wasgoed uit de droger, reinig
het pluizenfilter en plaats deze terug in de houder. Leeg de
waterbak en plaats hem terug in de droger (zie Reiniging en
Onderhoud).
13. Haal de stekker uit het stopcontact.
9. Druk op de START/PAUSE toets
om het drogen te
beginnen. Het display toont de geschatte eindtijd. Tijdens
het droogprogramma kunt u het wasgoed controleren en
was die al droog is eruit halen terwijl u de rest van de was
verder droogt in de machine. Sluit de deur weer en druk op
de START/PAUSE toets
om verder te gaan met drogen.
Droogtijden
De tijden zijn bij benadering aangegeven en kunnen varieren afhankelijk van:
• Hoeveelheid water in de was na de centrifuge: handdoeken en delicate was bevat nog veel water.
• Weefsels: kledingsstukken met hetzelfde weefsel maar met andere weefpatronen en dikte kan een andere droogtijd hebben.
• Hoeveelheid was: afzonderlijke kledingsstukken en kleine ladingen kunnen meer droogtijd nodig hebben.
• Droogte: als de kledingsstukken nog gestreken moeten worden kunnen ze eerder uit de machine worden gehaald, als ze nog
wat vochtig zijn. De kledingsstukken die helemaal droog moeten zijn kunnen daarentegen langer in de machine blijven.
• Ingestelde temperatuur
• Temperatuur van de kamer: hoe lager de temperatuur van de kamer is waarin de wasdroger staat, hoe langer men op droge
kleding moet wachten.
• Volume: enkele omvangrijke kledingsstukken hebben veel aandacht nodig bij het droogproces. We raden aan om deze uit de
machine te halen, te schudden en opnieuw in de droger te stoppen: doe dit herhaaldelijk tijdens de droogcyclus.
! Droog de kledingsstukken niet te veel.
Alle weefsels hebben een natuurlijke vochtigheid, die ervoor dient om de zachtheid en de luchtigheid ervan te handhaven.
11
NL
n°
Programma
Standaard
katoen
1
Tabel van de Programma’s
Men kan de tijdsduur van de programma’s op de display controleren1.
•
•
Dit is een programma voor katoenen artikelen.
In overeenstemming met de EG-richtlijn 392/2012 is het programma Standaard katoen de programmakeuze 1 met Hoge
temperatuur en droogteniveau Kastdroog (Standaard configuratie/ vastgesteld aan het begin). Dit is het meest efficiente programma betreft het energiegebruik (UE 392/2012)..
•
•
Dit is een programma voor katoenen hemden.
Wasgoed dat met de instelling Kastdroog wordt gedroogd, kan doorgaans onmiddellijk worden gedragen. De randen of
naden kunnen wel nog een beetje vochtig zijn. Als dit het geval is, draait u de hemden binnenstebuiten en herhaalt u het
programma voor een korte periode.
•
•
Dit is een programma voor katoenen handdoeken en lakens.
Wasgoed dat met de instelling Extra droog wordt gedroogd, kan doorgaans onmiddellijk worden gebruikt. De randen of
naden kunnen wel nog een beetje vochtig zijn, vooral bij grote artikelen. Als dit het geval is, vouwt u de artikelen uit en
herhaalt u het programma voor een korte periode
•
Dit programma is goedgekeurd door Allergy UK, wat aangeeft dat het zorgt voor een effectieve verlaging en eliminatie
van allergenen uit kleding, dankzij de anti-allergie cyclus. Dankzij het programma worden de effecten van de meest voorkomende allergenen (waaronder huisstofmijt en pollen) geneutraliseerd, door gedurende een lange periode een constant
temperatuur aan te houden
Kan worden gebruikt op een volle lading nat wasgoed om te drogen en te behandelen, of op 4 kg droog wasgoed om
het enkel te behandelen. Als op de display ANTI-ALLERGIE ACTIE NIET GEGARANDEERD, FILTER REINIGEN
wordt weergegeven: Reinig het pluizenfilter en start het programma weer.
max
Shirts Katoen
3 kg
Bed & Bad
max
2
Anti-allergischprogramma
•
max or 4 kg
•
Dit is een programma voor items van de instelling Synthetisch lage temperatuur of synthetisch en katoenmengsels op
matige temperatuur.
•
Dit is een programma voor hemden van synthetisch materiaal of een mengeling van natuurlijke en synthetische materialen, zoals polyester en katoen.
Wasgoed dat met de instelling Kastdroog wordt gedroogd, kan doorgaans onmiddellijk worden gedragen. De randen of
naden kunnen wel nog een beetje vochtig zijn. Als dit het geval is, draait u de hemden binnenstebuiten en herhaalt u het
programma voor een korte periode.
Synthetisch
3 kg
3
Shirts Synthetisch
•
3 kg
•
Jeans
3 kg
4
Dekbed
(DONS)
-
•
•
•
Dit is een programma voor jeans gemaakt van gekeperd katoen. Plooi de voorste zakken binnenstebuiten alvorens uw
jeans te drogen.
Donkere en lichte kledingstukken niet mengen.
Dit programma kan ook worden gebruikt voor kledingstukken van hetzelfde materiaal, zoals vesten.
Wasgoed dat met de instelling Extra droog wordt gedroogd, kan doorgaans onmiddellijk worden gedragen. De randen
of naden kunnen wel nog een beetje vochtig zijn. Als dit het geval is, draait u de jeans binnenstebuiten en herhaalt u het
programma voor een korte periode.
! We raden aan dat u dit programma niet gebruikt als uw jeans elastische heupelastieken, knopen of borduurwerk bevatten.
! Let op: droog met dit programma GEEN items die beschadigd zijn, wat ertoe kan leiden dat de vulling de filter en de
luchtventilatie blokkeert en zo zorgt voor brandrisico.
• Mag alleen worden gebruikt voor eenpersoonsdekbedden: NIET geschikt voor tweepersoons- of kingsizedekbedden.
• Ladingen die worden gedroogd met dit programma zijn meestal klaar om te gebruiken, maar kunnen op sommige
plekken nog enigszins vochtig zijn. Als dit het geval is, vouwt u de artikelen uit, schudt u ze en herhaalt u het programma
voor een korte periode.
• Ook geschikt voor jassen met donsvulling.
• Selecteer de hoge temperatuur voor Katoenen dekbedden en gemiddelde temperatuur voor Synthetische dekbedden.
Opmerking:
1 - De duur van deze programma’s hangt af van de kwantiteit van de lading, het soort weefsel, de gekozen centrifugesnelheid en van iedere extra
functie die is gekozen.
12
n°
Programma
Wolprogramma
5
1 kg
Zijde
Tabel van de Programma’s
Men kan de tijdsduur van de programma’s op de display controleren1.
•
•
•
Dit is een programma voor kledingstukken die in de droogtrommel mogen en die voorzien zijn van het symbool
.
Het is aan te bevelen de kledingstukken binnenstebuiten te keren voor u ze in de droogtrommel plaatst.
Wasgoed dat met dit programma werd gedroogd, is meestal klaar voor gebruik, maar bij sommige zwaardere kledingstukken kunnen de randen nog lichtjes vochtig zijn.
! In tegenstelling tot andere stoffen is het krimpen van wol onomkeerbaar; wol keert dus niet terug naar de oorspronkelijke
grootte en vorm.
! Dit programma is niet geschikt voor acryl-kledingstukken.
•
•
Dit is een programma voor het drogen van uw delicate zijde.
Wasgoed dat met de instelling Kastdroog wordt gedroogd, is meestal droog genoeg om direct te gebruiken, maar soms
kunnen de naden of randen nog iets vochtig zijn. Keer in dit geval het wasgoed binnenstebuiten, of open knopen of
ritsen en laat het programma nog een korte tijd draaien.
•
•
Dit is een programma voor het drogen van uw delicate kleding, zoals Acryl.
Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd, kan doorgaans rechtstreeks worden gebruikt. Bij sommige kledingstukken kunnen de randen nog een beetje vochtig zijn. Als dit het geval is, vouwt u de kledingstukken open of draait
u de items binnenstebuiten en herhaalt u het programma voor een korte periode.
•
Dit is een programma voor het drogen van de kleine delicate kledingstukken en beddengoed van uw baby (katoen en
chenille) en voor het drogen van uw delicate kledij.
Droog GEEN items zoals slabbetjes en luierbroekjes die bedekt zijn met plastic.
Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd, kan doorgaans rechtstreeks worden gedragen. Bij dikkere
kledingstukken kunnen de randen nog een beetje vochtig zijn. Als dit het geval is, draait u de items binnenstebuiten en
herhaalt u het programma voor een korte periode.
0,5 kg
Fijnwas
2 kg
6
Baby
NL
•
•
2 kg
•
Programma
knuffelbeertjes
(PLUCHE)
7
2,5 kg
Met dit programma kunt u het stof gemakkelijker verwijderen en de knuffelbeertjes vaker wassen omdat de droogtijd veel
korter is dan wanneer u ze zou drogen in de open lucht. Het is een delicate droogcyclus die droogt aan een lage temperatuur en met een zachte mechanische werking om de originele vorm en glans van de vacht zo goed mogelijk te behouden.
Opmerking: Voor bescherming tegen allergie, de knuffelbeertjes gedurende 24 uren invriezen, vervolgens wassen en drogen. Elke 6 weken herhalen.
• Alvorens het drogen, toebehoren zoals kledij, halsbanden of luidsprekers
• verwijderen en de plastic ogen beschermen met afplakband na ze te hebben afgedroogd met een doek.
• De tijd van het programma varieert afhankelijk van de precieze samenstelling van de lading. De maximale lading mag niet
meer wegen dan 2,5 kg en één stuk mag niet meer dan 600 g wegen.
•
Warmte &
genot
(HEAT & ENJOY)
Met dit programma kunnen handdoeken en badjassen worden opgewarmd voor een warm gevoel na een bad of een douche.
Het is ook handig om kledij op te warmen alvorens het aankleden tijdens de winter. Kleding wordt opgewarmd tot 37°C (lichaamstemperatuur), op de display wordt OPWARMEN weergegeven en deze temperatuur wordt maximaal 4 uur behouden of
totdat u de cyclus onderbreekt door de deur te openen, wanneer op de display GEREED wordt weergegeven.
Opmerking: de Start/Pause toets wordt tijdens dit programma uitgeschakeld.
3 kg
Verfrissen
(OPFRISSEN)
-
! ‘Verfrissen’ is geen droogprogramma en mag niet worden gebruikt voor natte items of kledij.
• Het kan worden gebruikt voor ladingen van iedere omvang, maar is doeltreffender bij kleinere hoeveelheden wasgoed.
• Laad uw wasdroger niet te vol (zie Wasgoed).
• Dit is een programma van 20 minuten dat uw kledij verlucht met een koele lucht. Kan ook worden gebruikt om warme
kledij af te koelen.
•
8
Gemakkelijk strijken
(MAKKELIJK
STRIJKEN)
-
‘aGemakkelijk strijken’ is een kort programma van 10 minuten (8 minuten warmte, gevolgd door 2 minuten koude lucht) dat
de vezels van kleding verzacht die langer op dezelfde plek heeft gelegen. De cyclus ontspant de vezels waardoor ze gemakkelijker te strijken en op te vouwen zijn.
! ‘Gemakkelijk strijken’ is geen droogprogramma en dient niet gebruikt te worden voor natte kleding.
• Voor het beste resultaat
1. Overschrijd de maximale beladingscapaciteit niet. Deze aantallen verwijzen naar het droge gewicht: (Stof-Maximale belading)
Katoen en katoenmengsels-2.5 kg; Synthetische stoffen-2 kg; Spijkerstof-2 kg.
2. Haal de droger onmiddellijk na het einde van het programma leeg, hang het wasgoed op of vouw of strijk het en berg het
wasgoed op in de kast. Als dit niet mogelijk is het programma herhalen.
Opmerking:
1 - De duur van deze programma’s hangt af van de kwantiteit van de lading, het soort weefsel, de gekozen centrifugesnelheid en van iedere extra
functie die is gekozen.
13
Start en programma’s
NL
De Bedieningen
! Waarschuwing, het programma kan niet gewijzigd
worden na het indrukken van de START/PAUSE toets
om een geselecteerd
Druk op de START/PAUSE toets
programma te wijzigen. Het lampje knippert oranje om aan
te geven dat het programma onderbroken is. Selecteer het
nieuwe programma en de gewenste opties. Het lampje zal
dan groen knipperen. Druk nogmaals op de START/PAUSE
en het nieuwe programma zal worden gestart.
toets
• OPTIE toetsen
Deze knoppen worden geruikt om et gekozen programma
naar wens te personaliseren.Niet alle mogelijkhden zijn
beschikbaar voor alle programma’s. Enkel mogelijkheden
komen niet overeen met de vooraf ingestelde. Als en
mogelijkheid niet beschikbaar is en de betreffende knop
wordt ingedrukt klinkt drie keer een geluidsignaal. Als de
mogelijkheid beschikbaar is blijft de verklikker van de gekozen
mogenlijkheid branden.
Uitsteltimer
Van enkele programma’s (zie De display en Start en
Programma’s) kunt u de starttijd maximaal 24 uur uitstellen.
Leeg eerst de waterbak voor u een programma uitstelt
.
Antikreuk
De optie kreukels voorkomen voor het drogen is enkel
beschikbaar als er een uitgestelde start is geselecteerd.
De kledij wordt af en toe rondgedraaid gedurende de
uitgestelde periode om de ontwikkeling van kreukels te
voorkomen. Bij de optie kreukels voorkomen na het drogen
wordt de kledij af en toe rondgedraaid na het einde van
de droogen koelcyclus om de ontwikkeling van kreukels
te voorkomen indien u het wasgoed niet onmiddellijk kunt
verwijderen nadat het programma is afgelopen.
knippert
Opmerking: Het oranje START/PAUSE-lampje
tijdens deze fase. Het selecteren van deze optie activeert
zowel de functie kreukels voorkomen voor het drogen als
de functie kreukels voorkomen na het drogen, indien van
toepassing.
Opmerking: als u de optie geluid hebt geselecteerd, is deze
optie niet beschikbaar.
Temperatuurniveau knoppen, Display en icons
U kunt niet bij alle programma’s de temperatuur
wijzigen en sommige programma’s bieden alle drie de
temperatuuropties:
Lage, Midden en Hoge.
Wanneer de temperatuurniveauopties beschikbaar zijn,
wordt het warmteniveau gewijzigd door op deze toets
te drukken; de display toont kort het geselecteerde
warmteniveau en een display van het pictogram van het
geselecteerde niveau:
HOGE TEMPERATUUR
MIDDEN TEMPERATUUR
LAGE TEMPERATUUR
Geluid
Beschikbaar bij alle programma’s en hierdoor kan de zoemer
een signaal geven aan het einde van de droogcyclus om
u eraan te herinneren dat de kleren uit de droger kunnen
worden gehaald.
Opmerking: als u de optie antikreuk hebt geselecteerd, is
deze optie niet beschikbaar.
Extra zorg
Deze antiverouderingsfunctie voor katoen stoffen helpt om
14
de helderheid van uw wasgoed langdurig te behouden, dankzij
gebruik van de juiste trommelrotatie (verminderd in het laatste
deel van de cyclus) en de juiste temperatuur.
Snel drogen
Deze optie is geschikt voor kleine ladingen tot 1 kg.
Opmerking:Kan enkel worden gebruikt met de instelling
‘Kastdroog’.
• DISPLAY
Op het display ziet u ofwel de uitsteltijd of een indicatie van
de resterende droogtijd (zie De display). Het display geeft ook
eventuele problemen met de droger weer. Als dit het geval
is, ziet u op het display F, gevolgd door een foutnummer (zie
Problemen oplossen).
• Water legen / Waterbak
(Als u uw droger op een afvoer hebt aangesloten kunt u dit
bericht negeren, omdat de waterbak dan niet geleegd hoeft
te worden). Deze berichten worden weergegeven om u eraan
te herinneren de waterbak te legen (zie De display). Als de
waterbak tijdens een programma vult, wordt de verwarming
uitgeschakeld en gaat een Koude-luchtfase van start. Hierna
stopt de droger en wordt het volgende bericht weergegeven
WATERBAK LEGEN . U moet de waterbak legen en de droger
opnieuw starten, anders droogt het wasgoed niet. Wanneer u
de droger opnieuw start, duurt het enkele seconden voor het
bericht verdwijnt. Om dit te voorkomen, is het verstandig om de
waterbak na elk gebruik te legen (zie Reiniging en Onderhoud).
• Het openen van de deur
Als u tijdens een programma de deur opent, stopt het
droogprogramma en gebeurt er het volgende:
knippert
Opmerking: Het oranje START/PAUSE-lampje
tijdens de programmafase Kreukels herstellen na het drogen.
� • De display geeft het volgende weer PAUZE .
�• Tijdens een uitstelfase blijft de tijd tot de start van het
moet
programma aftellen. De START/PAUSE toets
ingedrukt worden om het uitstelprogramma te hervatten. De
display zal dan de huidige status weergeven.
moet worden ingedrukt om
• De START/PAUSE toets
het programma voort te zetten. De display zal dan de huidige
status weergeven.
• Tijdens de fase Kreukels herstellen na het drogen van een
droogprogramma, zal het programma stoppen. Als u op de
drukt, begint een nieuw programma
START/PAUSE toets
vanaf het begin.
�• Opmerking
Als de stroom uitvalt, zet dan de machine uit en trek de stekker
uit het stopcontact. Wanneer er weer stroom is, drukt u op de
AAN/UIT-toets in en houd u deze ingedrukt totdat op de display
kort INSCHAKELEN wordt weergegeven en de droger weer
om het
begint. Druk vervolgens op de START/PAUSE toets
programma te hervatten.
Problemen oplossen
Mocht u problemen ondervinden met uw droger controleer dan eerst het volgende voor u de technische dienst belt (zie
Technische dienst):
NL
Probleem:
Mogelijke oorzaken / Oplossing:
Droger start niet.
• De stekker zit niet in het stopcontact of maakt geen contact.
• Er is een stroomstoring geweest.
• De stop is gesprongen. Steek de stekker van een ander apparaat in het stopcontact.
• Gebruikt u een verlengsnoer? Probeer de stekker van de droger rechtstreeks in het
stopcontact te steken.
• Is de deur niet helemaal afgesloten?
• De PROGRAMMA is niet helemaal juist ingesteld (zie Start en programma’s).
• De START/PAUSE toets is niet ingedrukt (zie Start en programma’s).
Droogcyclus start niet.
• U hebt een latere starttijd ingesteld (zie Start en programma’s).
Het duurt lang voor het wasgoed droog
is.
• Het pluizenfilter is niet gereinigd (zie Reiniging en Onderhoud).
• Dient de waterbak geleegd te worden? Pictogram Water legen knippert? (zie
Reiniging en Onderhoud).
• Moet de warmtepompfilter worden gereinigd? (zie Reiniging en Onderhoud).
• De temperatuurinstelling is niet ideaal voor het soort stof dat u droogt (zie Start en
programma’s, en zie Wasgoed).
• U hebt niet de juiste droogtijd ingesteld (zie Wasgoed).
• Het luchtinvoerrooster is afgedekt (zie Installatie en zie Reiniging en
Onderhoud).
• Het wasgoed is te nat (zie Wasgoed).
• De droger is te vol (zie Wasgoed).
Bericht Waterbak legen
wordt weergegeven maar het
droogprogramma is nog maar korte
bezig.
• De waterbak was waarschijnlijk niet geleegd voor het begin van het programma.
Wacht niet op het signaal waterbak legen, controleer de waterbak altijd en leeg deze
indien nodig voor u een nieuw droogprogramma start (zie Reiniging en Onderhoud).
B e r i c h t Wa t e r b a k l e g e n w o rd t
weergegeven en de waterbak is niet vol.
• Dit is normaal, het:
EINDE CYCLUS, FILTER REINIGEN EN WATERBAK LEGEN
bericht wordt weergegeven om u eraan te herinneren om de waterbak te legen (zie De
display en Start en programma’s).
Het programma is afgewerkt en de
kledingstukken zijn vochtiger dan
voorzien.
! Om veiligheidsredenen werkt de droogtrommel maximaal 5 uur. Als een automatisch
programma in die tijd niet de vereiste eindvochtigheid heeft gedetecteerd, voert de
droogtrommel het programma volledig uit en stopt.
Controleer bovenstaande punten en voer het programma opnieuw uit; als de
kledingstukken nog steeds vochtig zijn, dient u contact op te nemen met de technische
dienst (zie Technische dienst).
Op het display staat een foutcode F
gevolgd door één of twee cijfers.
• Als de display aangeeft dat er een storing is opgetreden:
- schakelt u het toestel uit en trekt u de stekker uit. Reinig de filter en de
warmtepompfiltereenheid (zie Reiniging en Onderhoud). Steek de stekker weer
in het stopcontact, schakel het toestel in en start dan een ander programma. Als er
vervolgens een storing wordt weergegeven, noteer dan de storingscode en neem
contact op met Technische dienst (zie Technische dienst).
De display geeft elke 6 seconden kort
DEMO AAN weer.
• De droger functioneert in demonstratiemodus. Houd de Aan/Uit knop en de START/
PAUSE knop 3 secondenlang ingedrukt. De display zal 3 secondenlang DEMO UIT
weergeven en daarna zal de droger de normale bediening hervatten.
Hoewel de droger is ingeschakeld,
branden de lampjes op het
bedieningspaneel van de droger niet.
• De droger werd in de stand-bymodus gebracht om stroom te besparen. Dit gebeurt
na een stroomonderbreking of als u de droger aan laat staan zonder een programma te
starten of nadat uw droogprogramma is beëindigd.
- Druk op de Aan/Uit toets (Aan/Uit) en de lampjes gaan weer branden.
15
Servicedienst
NL
Systeem met warmtepomp
Deze droger beschikt over een systeem met warmtepomp
om uw was te drogen. Om te kunnen werken gebruikt de
warmtepomp gefluoreerde gassen met broeikaseffect, die
onder het Kyoto-protocol vallen. De F gassen bevinden zich
in een hermetisch verzegelde eenheid. Deze verzegelde
eenheid bevat 0,29 kg R134a F gassen die als koelmiddel
functioneren. GWP = 1430 (0.4 t C02). Als de eenheid
beschadigd is moet deze worden vervangen met een nieuwe
eenheid. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met de dichtstbijzijnde servicedienst.
N.B.: De gassen in een verzegelde eenheid zijn geen gevaar
voor de gezondheid maar kunnen een negatieve invloed
hebben op de aardopwarming.
Voordat u de Servicedienst belt:
• Lees de aanwijzingen om het probleem op te lossen goed
door en kijk of het mogelijk is de storing zelf op te lossen (zie
Storingen en oplossingen).
• Als dat niet het geval is moet u de droger uitdoen en de
dichtstbijzijnde Servicedienst bellen.
Gegevens die u moet doorgeven aan de Servicedienst:
• Naam, adres en postcode;
• telefoonnummer;
• het soort storing;
• de aankoopdatum;
• het model van het apparaat (Mod.);
• het serienummer (S/N) van de droger.
Deze informatie vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant
van de deur.
Onderdelen
Deze droger is zeer complex. Als u tracht hem zelf te
repareren of wilt laten repareren door niet gekwalificeerde
monteurs, riskeert u de veiligheid van personen op het spel te
zetten, hem te beschadigen en de garantie van de onderdelen
te laten vervallen. Als u problemen heeft met het gebruik van
dit apparaat dient u zich altijd tot een erkende monteur te
wenden. Een niet gekwalificeerd persoon pleegt een misdrijf
indien hij onderhoud of reparatie uitvoert die de beschadiging
van de verzegelde warmtepomp teweegbrengt.
Belangrijke contactinformatie
Hotpoint Service - Service waarop u kan vertrouwen
Hotpoint biedt haar klanten de best mogelijke service, waar dan ook in Nederland en België.
Niemand kent een Hotpoint toestel beter dan wij en onze service is uitmuntend.
Wij komen bij u thuis, waar u ook woont – onze opgeleide monteurs werken in de hele Benelux en bieden
u snelle en betrouwbare service.
Meteen goed – onze monteurs zijn uitgerust met de nieuwste hulpmiddelen om uw Hotpoint toestel al tijdens het
eerste bezoek te repareren.
Technische experts – onze monteurs worden doorlopend getraind, hebben kennis van de nieuwste techniek en
beschikken over een grote productkennis.
Ervaren contact center – Onze medewerkers in het Hotpoint Contact Center geven u tijdens werkdagen van 8 tot
17 uur antwoord op al uw vragen over uw toestel.
Contacteer het Hotpoint Contact Center in Nederland via 0900-2025254 (� 0,15 p.m.)
Contacteer het Hotpoint Contact Center in België via 070-223051 (� 0,18 p.m.)
Informatie betreffende recycling en afvalverwijdering
Met het oog op onze constante inzet het milieu te sparen behouden wij ons het recht voor gerecyclede kwaliteitsmaterialen te gebruiken teneinde de kosten voor de eindgebruiker te beperken en een verspilling van materialen tot het minimum terug te dringen.
• Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: volg de plaatselijke normen zodat het verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden.
• Om het risico van ongelukken met kinderen te vermijden verwijdert u de deur en de stekker en snijdt u het snoer vlakbij het apparaat door. Verwijder deze delen op afzonderlijke wijze om u ervan te verzekeren dat het apparaat niet meer aan een stopcontact
kan worden bevestigd.
Het verwijderen van oude huishoudelijke apparatuur
De Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet met het normale afval kan worden meegegeven. De afgedankte apparatuur moet apart worden
opgehaald om het wedergebruik van materialen waarvan hij is gemaakt te optimaliseren en om potentiële schade aan de
gezondheid en het milieu te voorkomen.
Deze droger gebruikt een verzegelde warmtepomp waarin zich gefluoreerde gassen bevinden die moeten worden gerecycled.
Het symbool van de afvalemmer met een kruis staat op elk product, om aan te geven dat het apart moet worden weggegooid.
Voor verdere informatie betreffende het correcte verwijderen van huishoudelijke apparatuur kunnen de gebruikers zich wenden tot
de gemeentelijke reinigingsdienst of de verkoper.
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften van de Europese Richtlijnen:
- LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU en RoHS 2011/65/EU.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising