Whirlpool | WKIO 3T123 6.5P | Setup and user guide | Whirlpool LTF 8B019 UK Užívateľská príručka

Whirlpool LTF 8B019 UK Užívateľská príručka
SK
PRÍRUČKA
PROBLÉMOV
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na:
www.whirlpool.eu/register
Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a
údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke
docs.whirlpool.eu a postupovať podľa pokynov
na zadnej strane tejto brožúrky.
Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.
OPIS VÝROBKU
SPOTREBIČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
6
2
8
9
3
10
4
5
7
12
11
Service:
Vrchný kôš
Sklápacie klapky
Nastavovanie výšky vrchného koša
Horné umývacie rameno
Spodný kôš
Priestor
Košík na príbor
Spodné umývacie rameno
Zostava filtra
Zásobník soli
Dávkovač umývacieho prostriedku a leštidla
Výrobný štítok
Ovládací panel
0000 000 00000
13
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3 4
5
6 7 8
Kontrolka vypínača Zap.–Vyp./ Resetovanie
Tlačidlo na voľbu programu
Kontrolka Doplniť soľ
Kontrolka Doplniť leštidlo
Číslo programu a ukazovateľ času odkladu
Kontrolka posunutia štartu
Displej
9
10
11
8.
9.
10.
11.
12.
13.
12
13
Kontrolka Multizone
Tlačidlo posunutia štartu
Tlačidlo Multizone
Tlačidlo Turbo s kontrolkou
Tlačidlo Power Clean® s kontrolkou
Tlačidlo Tableta (Tab) s kontrolkou
1
PRVÉ POUŽITIE
SOĽ, LEŠTIDLO A UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
RADY PRI PRVOM POUŽITÍ
Po inštalovaní odstráňte zarážky na košoch a elastické oporné prvky
z horného koša.
PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI
PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
Leštidlo uľahčuje SUŠENIE riadu. Dávkovač leštiaceho prostriedku A
treba naplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ
LEŠTIDLO .
Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch a funkčných komponentoch umývačky.
• Je dôležité, aby zásobník soli nikdy nebol prázdny.
• Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
35
25
Zásobník soli sa nachádza v spodnej časti umývačky (pozri OPIS
PROGRAMOV) amal by sa naplniť, keď na ovládacom paneli svieti
kontrolka DOPLNIŤ SOĽ .
1. Vyberte spodný kôš a odskrutkujte uzáver
zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).
2. Vykonáva sa len prvýkrát: zásobník soli naplňte
vodou.
3. Nasaďte násypku (pozri obrázok) a naplňte
zásobník až po okraj (približne 1 kg); je bežné,
že trochu vody vytečie.
4. Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.
MA X
B
A
1. Otvorte dávkovač B stlačením a zdvihnutím držiaka na veku.
2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku maximum (110 ml) v plniacom
priestore – dbajte, aby ste ho nerozliali. Ak sa to stane, leštidlo ihneď
utrite suchou handričkou.
3. Zatlačte veko, až počujete cvaknutie.
NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.
NASTAVENIE DÁVKOVANIA LEŠTIDLA
• Stlačením tlačidla P zvoľte požadovanú tvrdosť vody (pozri TABUĽKA
TVRDOSTI VODY).
Ak nie ste celkom spokojní s výsledkom sušenia, môžete nastaviť množstvo použitého leštidla.
• Zapnite umývačku pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Tri razy stlačte tlačidlo P – ozve sa pípnutie.
• Zapnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Bliká číslo zvolenej úrovne a kontrolka leštidla.
• Stlačením tlačidla P zvolíte úroveň množstva leštidla, ktoré sa má
pridávať.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Ak je úroveň leštidla nastavená na NULA (EKO), nepridáva sa nijaké
množstvo leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa
leštidlo minie. V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť
maximálne 5 úrovne. Nastavenie z výroby je špecifické pre tento
model, dodržujte vyššie uvedené postupy a skontrolujte ho na vašej
umývačke.
• Ak vidíte na riade modrasté pásiky, nastavte nízku hodnotu (1 – 2).
• Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni, nastavte
vysokú hodnotu (3 – 4).
Tabuľka tvrdosti vody
PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa
počas umývacieho programu nedostal do zásobníka umývací prostriedok
(mohlo by to nenapraviteľne poškodiť zmäkčovač vody).
Vždy keď potrebujete pridať soľ, musíte dokončiť postup pred začiatkom umývacieho cyklu.
NASTAVENIE TVRDOSTI VODY
Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť vody
nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti. Túto
informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody.
Z výroby je nastavená priemerná tvrdosť vody (3).
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Na 5 sekúnd podržte tlačidlo P, kým sa neozve pípnutie.
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Bliká číslo aktuálnej zvolenej úrovne aj kontrolka soli.
Úroveň
°dH
°fH
Nemecké stupne
Francúzske stupne
1
Mäkká
0-6
0 - 10
2
Stredná
7 - 11
11 - 20
3
Priemerná
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
18 - 34
31 - 60
5
Veľmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Po skončení tohto postupu spustite program s prázdnou umývačkou.
Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek.
Keď do umývačky nasypete soľ, kontrolka DOPLNIŤ SOĽ zhasne.
Ak nádobu na soľ nenaplníte, zmäkčovač vody aohrievacie teleso
sa môžu poškodiť.
2
Dávkovač umývacieho prostriedku
otvorte pomocou otváracieho
zariadenia A.
Umývací prostriedok dávajte iba do
suchého dávkovača B.
B
Umývací prostriedok na predumývaA
nie dajte priamo do vaničky.
1. Pri odmeriavaní umývacieho prostriedku sa riaďte uvedenými informáciami, aby ste pridali správne množstvo.
Vnútri dávkovača B sa nachádzajú značky, ktoré pomôžu pri dávkovaní
umývacieho prostriedku.
2. Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku z okrajov dávkovača a až
potom veko zatvorte, až sa ozve cvaknutie.
3. Zatvorte veko dávkovača umývacieho prostriedku jeho
nadvihnutím, až uzatváracie zariadenie zapadne na miesto.
Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom
čase podľa programu. Ak používate umývací prostriedok typu „všetko
v jednom“, odporúčame použiť tlačidlo TABLETA, pretože upraví
program tak, aby sa vždy dosiahli najlepšie výsledky umývania a sušenia.
SK
Program
NaturalDry
Fáza
sušenia
TABUĽKA PROGRAMOV
Dostupné možnosti *)
Nádobka na
Trvanie
prostriedok
Spotreba
na umýva- umývacieho
vody
nie
programu
(litre/cyklus)
**)
(h:min)
Vanička B
Spotreba
energie
(kWh/cyklus)
1. Eko
50°
3:10
6,5
0,93
2. 6th Sense®
5060°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. Intenzívne
65°
-
2:50
14,0
1,50
4. Bežné
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Tiché
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Rýchle 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Krištáľ
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
8. Predumývanie
-
-
-
0:12
4,5
0,01
9. Antibakteriálny
65°
-
-
1:40
10,0
1,30
10. Samočistenie
65°
-
-
1:35
14,0
1,15
-
-
-
-
-
Údaje zprogramu EKO sú namerané v laboratórnych podmienkach podľa európskej normy EN 50242.
Poznámka pre Skúšobné laboratóriá: O informácie o podmienkach vykonania komparatívnej skúšky EN môžete požiadať na adrese:
dw_test_support@whirlpool.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Nie všetky možnosti možno použiť súčasne s inými.
**) Trvanie programu zobrazené na displeji alebo vbrožúrke je odhad vypočítaný za štandardných podmienok. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od
mnohých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota vmiestnosti, množstvo umývacieho prostriedku, množstvo a typ vloženého riadu, jeho
rozloženie, ďalšie zvolené možnosti akalibrácia senzoru. Kalibrácia senzoru môže predĺžiť trvanie programu až o20 minút.
Spotreba za pohotovostného režimu: Spotreba v režime zapnutia: 6 W – Spotreba v režime vypnutia: 0,5 W
INDIKÁTOR RECYKLÁCIE VODY - Keď je rozsvietený, znamená to, že štandardný program využíva systém recyklácie vody.
OPIS PROGRAMOV
Pokyny pre výber umývacieho cyklu.
EKO
Bežne zašpinený riad. Štandardný program, najefektívnejší, čo sa týka
kombinácie spotreby energie a vody.
6th SENSE®
Na normálne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla. Sníma
úroveň znečistenia riadu a podľa toho nastavuje program. Počas snímania úrovne znečistenia senzorom sa na displeji zobrazí animácia a
aktualizuje sa dĺžka cyklu.
INTENZÍVNE
Tento program sa odporúča pri silne znečistenom riade, vhodný je najmä na umývanie panvíc a kastrólov (nepoužívajte ho na krehký riad).
BEŽNÉ
Bežne zašpinený riad. Každodenný cyklus, ktorý zabezpečuje optimálny výsledok umývania a sušenia v kratšom čase.
TICHÉ
Vhodný na nočnú prevádzku spotrebiča. Zabezpečuje optimálne umývanie a sušenie s najnižšou hlučnosťou.
RÝCHLE 30’
KRIŠTÁĽ
Program na krehké kusy riadu, ktoré sú citlivejšie na vysoké teploty, napríklad poháre a šálky.
PREDUMÝVANIE
Na odmočenie riadu, ktorý sa bude umývať neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva umývací prostriedok.
ANTIBAKTERIÁLNY
Normálne až silne zašpinený riad – zahŕňa dodatočné antibakteriálne
opláchnutie. Možno ho použiť na údržbu umývačky.
SAMOČISTENIE
Program sa používa na údržbu umývačky.
Horúcou vodou vyčistí vnútro spotrebiča.
Poznámky:
Cykly, ako je „1 hod. umývanie a sušenie“ a „Rýchle“, sú najúčinnejšie na mierne znečistený riad.
Ak chcete ešte väčšmi znížiť spotrebu, púšťajte umývačku, iba keď
je plná.
Program možno použiť na mierne znečistený riad bez zaschnutých
zvyškov jedla.
3
MOŽNOSTI A FUNKCIE
MOŽNOSTI si môžete zvoliť priamo stlačením príslušného tlačidla (pozri OVLÁDACÍ PANEL).
Ak možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom pozri TABUĽKU PROGRAMOV, 3 razy rýchlo zabliká príslušná LED
kontrolka a ozve sa pípanie. Možnosť sa neaktivuje.
POSUNUTIE ŠTARTU
Začiatok programu možno posunúť o 1 minútu až 12
hodín.
1. Stlačte tlačidlo POSUNUTIE ŠTARTU. Na displeji sa
zobrazí príslušný symbol; po každom stlačení tlačidla sa
čas (1 h, 2 h atď. až po max. 12 h) začiatku zvoleného
cyklu umývania posunie.
2. Zvoľte umývací program a zatvorte dvierka: časomer
začne odpočítavanie;
3. Po uplynutí zvoleného času kontrolka zhasne a
umývací program sa spustí.
Ak chcete upraviť čas posunutia štartu a vybrať kratšiu
dobu, stlačte tlačidlo POSUNUTIE ŠTARTU. Ak ho chcete
zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo, kým kontrolka
posunutého štartu nezhasne.
Umývací program sa spustí automaticky, len čo sa
zatvoria dvierka.
Po spustení programu už funkciu posunutia štartu
nemožno nastaviť.
TABLETA
Toto nastavenie umožňuje optimalizovať výkonnosť
programu podľa použitého druhu umývacieho
prostriedku. Tlačidlo TABLETA stlačte (rozsvieti sa
kontrolka rozsvieti sa), ak používate kombinovaný
umývací prostriedok vo forme tablety (leštidlo, soľ a
umývací prostriedok v 1 dávke).
Ak používate prášok alebo tekutý umývací
prostriedok, táto možnosť má byť vypnutá.
MULTIZONE
Ak je potrebné umyť menej riadu, možno použiť
polovičnú náplň, aby sa ušetrila voda, elektrina a
umývací prostriedok. Zvoľte program a potom stlačte
tlačidlo MULTIZONE: na displeji sa zobrazí symbol
zvoleného koša.
V štandardnom nastavení umývačka umýva riad vo
všetkých košoch.
Ak chcete vybrať iba konkrétny kôš, opakovane stlačte
toto tlačidlo:
na displeji (iba spodný kôš)
na displeji (iba vrchný kôš)
na displeji (možnosť je vypnutá a umývačka bude
umývať riad vo všetkých košoch).
Nezabudnite, že treba naplniť iba vrchný alebo iba
spodný kôš a príslušne znížiť dávku umývacieho
prostriedku.
NaturalDry
NaturalDry je konvekčný systém sušenia, ktorý automaticky otvorí
dvierka počas/po fáze sušenia, aby každý deň zaručil výnimočný
výsledok sušenia. Dvierka sa otvoria pri teplote, ktorá je bezpečná pre
váš kuchynský nábytok, takže dvierka nebudú otvorené, keď je zapnutá
funkcia DEZINFEKČNÉ OPLACHOVANIE, POWER CLEAN® alebo TURBO.
Ako doplnková ochrana pred parou bola k umývačke priložená špeciálne
navrhnutá ochranná fólia (V závislosti od typu modelu možno bude
potrebné ho kúpiť). Spôsob nainštalovania ochrannej fólie nájdete
v NÁVODE NA INŠTALÁCIU.
Funkciu NaturalDry môže používateľ vypnúť nasledovným spôsobom:
TURBO
Túto možnosť možno použiť na skrátenie trvania hlavného programu pri zachovaní rovnakého výsledku
umývania a sušenia.
Po zvolení programu stlačte tlačidlo TURBO a rozsvieti
sa kontrolka. Vybranú možnosť zrušíte opätovným
stlačením toho istého tlačidla.
POWER CLEAN®
Vďaka prídavným výkonným dýzam táto funkcia
umožňuje intenzívnejšie a účinnejšie umývanie v
spodnom koši v špecifickej oblasti. Táto možnosť sa
používa na umývanie hrncov a kastrólov. Stlačením
tohto tlačidla aktivujete funkciu Power Clean (rozsvieti
sa kontrolka).
4
1. Otvorte ponuku softvéru umývačky stlačením a podržaním tlačidla
P (6 sekúnd).
2. Prepli ste na ponuku Ovládanie NaturalDry, stlačením tlačidla P
môžete zmeniť stav funkcie NaturalDry:
E – zapnuté
d – vypnuté
Potvrďte zmenu a zatvorte ponuku ovládania stlačením a podržaním
tlačidla P (3 sekundy).
SYSTÉM RECYKLÁCIE VODY
Vďaka Eko programu vám táto umývačka umožňuje ušetriť až 3 litre
vody. Ušetrená voda sa prefiltruje a uchová vo vyhradenej nádrži a
znova sa použije pri nasledujúcom Eko programe.
Ak sa Eko cyklus nepoužíva tri alebo viac dní, z hygienických dôvodov
sa odporúča spustiť čistiaci cyklus umývačky. Možno na to použiť
samočistiaci cyklus (pozri tabuľku programov).
SK
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. SKONTROLUJTE PRIPOJENIE K VODOVODU
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k vodovodnej sieti a
či je otvorený vodovodný ventil.
2. ZAPNITE UMÝVAČKU
Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo ZAP./VYP.
3. ULOŽTE RIAD DO KOŠOV
(pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV)
4. PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
(pozri TABUĽKU PROGRAMOV)
5. ZVOĽTE PROGRAM A UPRAVTE SI CYKLUS PODĽA ŽELANIA
Vyberte najvhodnejší program podľa typu nádob a stupňa
zašpinenia (pozri OPIS PROGRAMOV) stlačením tlačidla P.
Vyberte želané možnosti (pozri MOŽNOSTI A FUNKCIE).
6. ŠTART
Spustite umývací cyklus zatvorením dvierok. Keď sa program spustí, ozve sa pípnutie.
7. UKONČENIE CYKLU UMÝVANIA
Na konci umývacieho cyklu sa ozvú pípania a na displeji bliká číslo umývacieho cyklu. Otvorte dvierka a vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.. Niekoľko minút počkajte, aby ste sa nepopálili, a potom nádoby vyberte.
Vyložte riad z košov, začnite od spodného.
ÚPRAVA PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU
Ak ste zvolili nesprávny program, je možné ho zmeniť, za
podmienky, že sa iba začal: otvorte dvierka, stlačte a podržte
tlačidlo ZAP./VYP. a spotrebič sa vypne.
Znova spotrebič zapnite pomocou tlačidla ZAP./VYP. a zvoľte nový
umývací cyklus a požadovanú možnosť; spustite cyklus zatvorením
dvierok.
PRIDANIE ĎALŠÍCH NÁDOB
Bez vypnutia spotrebiča otvorte dvierka(pozor na HORÚCU paru!)
a vložte nádoby do umývačky. Zatvorte dvierka a bude pokračovať
od bodu, kde bol prerušený.
NÁHODNÉ PRERUŠENIA
Ak sa dvierka otvoria počas umývacieho cyklu alebo pri výpadku
elektriny, cyklus sa zastaví. Po zatvorení dvierok alebo obnovení
dodávky elektriny sa spustí znova od bodu, kde bol prerušený.
Ak potrebuje ďalšie informácie o funkciách, môžete si vyžiadať
Návod na používanie a údržbu, alebo si ho stiahnuť na webe podľa
pokynov na poslednej strane.
Po dlhšej dobe nečinnosti sa spotrebič automaticky vypne,
aby sa minimalizovala spotreba elektrickej energie.
Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do
umývačky opláchnutý vodou, primerane znížte množstvo
umývacieho prostriedku.
RADY A TIPY
TIPY
Pred naložením riadu do košov odstráňte všetky zvyšky jedla z nádob
a vyprázdnite poháre. Riad nemusíte vopred oplachovať pod
tečúcou vodou.
Uložte nádoby tak, aby sedeli pevne na mieste a neprevrátili sa;
a uložte ich tak, aby boli otvormi nadol, a vypuklé časti, aby boli
naklonené a voda sa tak mohla voľne dostať ku všetkým povrchom.
Pozor: veká, rúčky, podnosy a panvice na vysmážanie nesmú brániť
otáčaniu ostrekovacích ramien.
Drobné veci ukladajte do košíka na príbor.
Veľmi špinavý riad a hrnce treba ukladať do spodného koša, lebo
v tejto
časti sú prúdy vody silnejšie a zvyšujú umývací výkon.
Po naplnení spotrebiča sa presvedčte, či sa ostrekovacie ramená
môžu voľne otáčať.
HYGIENA
Aby ste sa vyhli zápachu a usadeninám, ktoré sa môžu nahromadiť
v umývačke, aspoň raz do mesiaca spustite program s vysokou
teplotou. Do prázdnej umývačky dajte čajovú lyžičku umývacieho
prostriedku a pustite ju naprázdno, aby sa vyčistila.
NEVHODNÉ PREDMETY
• Drevené nádoby a príbor.
• Krehké zdobené poháre, umelecký ručne maľovaný a starožitný
porcelán. Ich zdobenie nie je odolné.
• Časti z plastu, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
• Medené a cínové nádoby.
• Riad zašpinený od popola, vosku, mazadiel alebo atramentu.
Farby ozdôb na skle a hliníkové/strieborné kusy sa môžu počas
umývania meniť a vyblednúť. Niektoré typy skla (napr. krištáľové
predmety) môžu po niekoľkých umytiach zmatnieť.
POŠKODENIE SKLA A PORCELÁNU
• Používajte iba sklo a porcelán, pri ktorých výrobca zaručuje, že ich
možno bezpečne umývať v umývačke.
• Používajte jemný umývací prostriedok vhodný na porcelán
• Vytiahnite poháre a príbor z umývačky hneď po skončení
umývacieho cyklu.
5
UKLADANIE RIADU DO KOŠOV
VRCHNÝ KÔŠ
Ukladajte doň krehké a ľahké nádoby: poháre, šálky, tanieriky,
nízke šalátové misky.
SPODNÝ KÔŠ
Na hrnce, pokrievky, taniere, šalátové misy, príbor a pod. Veľké taniere
a pokrievky by mali byť uložené po bokoch, aby na ne ostrekovacie
ramená nenarážali.
Spodný kôš má opory proti prevráteniu, ktoré možno použiť v zvislej
polohe pri ukladaní tanierov alebo v horizontálnej polohe (nižšie) pre
ľahké uloženie panvíc a šalátových mís.
(príklad naplnenia vrchného koša)
NASTAVENIE VÝŠKY VRCHNÉHO KOŠA
Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká poloha umožňuje uložiť do
spodného koša objemný riad a nízka poloha umožňuje čo najlepšie
využiť opory proti prevráteniu vytvorením väčšieho miesta smerom
nahor a vyhnúť sa tomu, aby riad narážal o veci v spodnom koši.
Vrchný kôš je vybavený nastavovačom
výšky vrchného koša (pozri obrázok), bez
stláčania páčok ho jednoducho nadvihnite
uchopením bočníc koša, len čo je kôš
A
v stabilnej hornej polohe.
Na vrátenie do spodnej polohy stlačte
páčky A na bokoch koša a posuňte kôš
nadol.
V žiadnom prípade neodporúčame
nastavovať výšku koša, keď je plný.
NIKDY nezdvíhajte ani nespúšťajte kôš iba na jednej strane.
SKLÁPACIE KLAPKY S NASTAVITEĽNOU POLOHOU
Sklápacie držiaky možno umiestniť do troch
rôznych výšok, aby sa riad dal v koši optimálne
uložiť.
Vínové poháre možno bezpečne uložiť do
sklápacích klapiek vložením stopky pohára do
príslušnej štrbiny.
Pre optimálny výsledok sušenia nakloňte
sklápacie držiaky ešte väčšmi. Ak chcete zmeniť
sklon, sklápaciu klapku vytiahnite a umiestnite
ju do želanej polohy.
(príklad naplnenia spodného koša)
KOŠÍK NA PRÍBOR
Je vybavený hornou mriežkou na lepšie rozloženie príboru. Musí byť uložený
iba v prednej časti spodného koša.
Nože a ostatné kusy príboru s ostrými hrotmi treba uložiť do košíka na
príbor hrotmi nadol, alebo musia byť uložené vodorovne v naklonených
priehradkách na vrchom koši.
FUNKCIA POWER CLEAN® V SPODNOM KOŠI
Funkcia Power Clean® využíva špeciálne
vodné dýzy v zadnej časti priestoru na
intenzívne umývanie veľmi špinavých
nádob. Spodný kôš má oddeľovaciu
zónu (Podpora Power Clean®), špeciálnu vyťahovaciu oporu v zadnej časti
koša, ktorá môže slúžiť na podopretie panvíc alebo plechov na pečenie,
aby boli v zvislej polohe a zabrali tak menej miesta.
Po umiestnení hrncov/kastrólov oproti komponentu Power Clean®
aktivujte na ovládacom paneli POWER CLEAN.
Ako používať Power Clean®:
1. Upravte priestor Power Clean®
(G) sklopením zadných držiakov
tanierov, aby sa tam zmestili hrnce.
2. Vložte vertikálne naklonené hrnce a kastróly do oblasti Power
Clean®. Hrnce musia byť naklonené smerom k vodným dýzam.
6
SK
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA
ČISTENIE OSTREKOVACÍCH RAMIEN
NIKDY NEVYBERAJTE ochranu čerpadla (čierny dielec) (obr. 4).
Ak chcete horné ostrekovacie rameno vybrať, otáčajte plastovým
uzamykacím krúžkom proti smeru hodinových ručičiek. Vrchné rameno
treba vymeniť tak, aby strana s väčším počtom dierok smerovala nahor.
Zostavu filtra pravidelne čistite, aby sa filtre neupchali a odpadová
voda mohla správne odtekať.
Zostava filtra pozostáva z troch filtrov, ktoré odstraňujú zvyšky jedla
z umývačky a potom vodu recirkulujú. Ak chcete dosiahnuť kvalitné
výsledky umývania, musíte ich udržiavať čisté.
Umývačku nesmiete používať bez filtrov, alebo ak je filter
uvoľnený.
Po niekoľkých umývaniach zostavu filtra skontrolujte a ak je potrebné,
dôkladne ju vyčistite pod tečúcou vodou nekovovou kefkou podľa
nižšie uvedených pokynov:
1. Otočte valcovým filtrom A proti smeru hodinových ručičiek
a vytiahnite ho (obr. 1).
2. Vytiahnite vrchný filter B jemným zatlačením na bočné klapky
(obr. 2).
3. Vyberte plechový filter z nehrdzavejúcej ocele C (obr. 3).
4. Skontrolujte sifón a odstráňte zvyšky jedla.
1
Občas sa zvyšky jedla môžu zasušiť aj na ostrekovacích ramenách
a zablokovať dierky, cez ktoré strieka vody. Preto sa odporúča občas
ramená kontrolovať a čistiť ich malou nekovovou kefkou.
2
B
A
A
Spodné ostrekovacie rameno možno vybrať potiahnutím nahor.
ČISTENIE PRÍVODNEJ HADICE
Ak sú hadice nové alebo sa dlhší čas nepoužívali, nechajte cez ne
pretiecť vodu, aby ste sa ubezpečili, že sú priepustné a nenachádzajú sa
v nich nečistoty, až potom ich pripojte. Ak tento krok vynecháte, prívod
vody sa môže upchať a poškodiť umývačku.
C
3
4
Po vyčistení filtrov zostavu filtrov vložte na miesto a zafixujte v správnej
polohe; je to dôležité pre správnu činnosť umývačky.
7
URIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak vaša umývačka nefunguje, ako by mala.
Prv než sa obrátite na servis, preverte, či problém nemôžete vyriešiť pomocou tohto zoznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PRÍČINY
RIEŠENIA
Umývačka sa nespúšťa a nereaguje na príkazy.
Spotrebič nie je riadne pripojený do
elektrickej zásuvky.
Zastrčte zástrčku do zásuvky.
Výpadok prúdu.
Po obnovení dodávky elektriny sa umývačka automaticky spustí.
Dvierka umývačky nie sú zatvorené.
Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli “cvaknutie”.
Nereaguje na príkazy.
Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP., asi po minúte ho znova zapnite a
resetujte program.
Z umývačky neod- Umývací cyklus sa ešte neskočil.
tiekla voda.
Odtoková hadica je ohnutá.
Umývačka vydáva
nadmerný hluk.
Riad nie je čistý.
Počkajte, kým sa umývací cyklus neskončí.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je ohnutá (pozri NÁVOD NA INŠTALÁCIU).
Odtokové potrubie drezu je upchaté.
Vyčistite odtokové potrubie drezu.
Filter je upchatý zvyškami jedla
Vyčistite filter (pozri ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA).
Nádoby o seba hrkocú.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek
riadu (pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU). Resetujte aktuálny
cyklus VYPNUTÍM umývačky, potom ju znova zapnite, vyberte nový program a
zatvorte dvierka. Spustite program bez umývacieho prostriedku.
Riad nebol správne uložený.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Ostrekovacie ramená sa nemôžu voľne točiť, bránia im v tom kusy riadu.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Umývací cyklus je príliš jemný.
Vyberte príslušný umývací cyklus (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek
riadu (pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU).
Veko priehradky na leštidlo nebolo
správne uzavreté.
Presvedčte sa, či je veko dávkovača leštidla uzavreté.
Filter je špinavý alebo upchatý.
Vyčistite zostavu filtrov (pozri STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA).
Chýba soľ.
Naplňte zásobník soli (pozri PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI).
ÚDRŽBA A NÁVOD NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ďalšie informácie, postupy pre údržbu a riešenie problémov
nájdete v Návode na používanie a údržbu.
Návod na používanie a údržbu môžete získať:
• Popredajný servis; telefónne číslo nájdete v záručnej knižke.
• stiahnite z webovej stránky: docs.whirlpool.eu
• použite QR kód:
KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU
Ak sa obrátite na popredajný servis, musíte uviesť kódy
vyznačené na výrobnom štítku pripevnenom na ľavej
alebo pravej strane vo vnútri dvierok umývačky. Telefónne
číslo je uvedené v záručnej knižke alebo na webovej
stránke:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV
Technické údaje s údajmi o spotrebe energie si môžete
stiahnuť z webovej stránky: docs.whirlpool.eu
400011364441
04/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising