Whirlpool | LFF 8M121 C EU | Instruction for Use | Whirlpool LFF 8M121 C EU instrukcja

Whirlpool LFF 8M121 C EU instrukcja
Instrukcja obsługi
PL
Polski, 1
CS
Česky,15
RO
Românã, 29
ZMYWARKA
Spis treści
PL
Karta produktu, 2
Zalecenia i środki ostrożności, 3
Bezpieczeństwo ogólne
Utylizacja
Oszczędność i ochrona środowiska
Instalacja i serwis, 4-5
Ustawienie i wypoziomowanie
Połączenie hydrauliczne i elektryczne
Dane techniczne
Przed pierwszym użyciem
Serwis
Opis urządzenia, 6
Widok ogólny
Panel sterowania
Napełnianie koszy, 7-8
LFF 8M121
Kosz dolny
Koszyk na sztućce
Kosz górny
Regulacja górnego kosza
Uruchomienie i użytkowanie, 9
Uruchomienie zmywarki
Napełnianie dozownika detergentu
Programy, 10
Tabela programów
Programy specjalne i opcje, 11
Środek nabłyszczający i sól
regeneracyjna, 12
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Wsypywanie soli ochronnej
Konserwacja i utrzymanie, 13
Odłączenie od wody i prądu
Czyszczenie zmywarki
Zapobieganie nieprzyjemnym zapachom
Czyszczenie spryskiwaczy
Czyszczenie filtra dopływu wody
Czyszczenie filtrów
W przypadku dłuższej nieobecności
Nieprawidłowości w działaniu i sposoby
ich usuwania, 14
1
Karta produktu
PL
Karta produktu
Marka
HOTPOINT ARISTON
Nazwa modelu
LFF 8M121
Pojemność znamionowa, wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń (1)
14
Klasa efektywności energetycznej, skla od A+++ (niskie zużycie) do D (wysokie zużycie)
A++
Zużycie energii w kWh rocznie (2)
265.0
Zużycie energii w standardowym cyklu zmywania w kWh
0.93
Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania w W
0.5
Zużycie energii w trybie włączenia i trybie czuwania w W
5.0
Roczne zużycie wody w litrach rocznie (3)
2520.0
Klasa efektywności suszenia, skala od G (minimalna efektywność) do A (maksymalna efektywność)
A
Czas programu dla standardowego cyklu zmywania w minutach
190’
Czas trwania trybu czuwania w minutach
10
Poziom emitowanego hałasu w dB(A) re1 pW
41
Model do zabudowy
Tak
Uwagi
1) Informacja, że cykl jest odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym
programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej; Standardowy cykl zmywania odpowiada
cyklowi Eco.
2) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania, przy użyciu zimnej wody, oraz w trybie niskiego zużycia energii. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.
3) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.
2
Zalecenia i środki ostrożności
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i
wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi
normami bezpieczeństwa. Poniższe ostrzeżenia
podane zostały ze względów bezpieczeństwa i należy
je uważnie przeczytać.
Należy zachować niniejszą książeczkę instrukcji
dla przyszłych konsultacji. W przypadku sprzedaży,
odstąpienia lub przeprowadzki należy dopilnować,
aby została przekazana wraz z urządzeniem nowemu
właścicielowi.
Uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona ważne
informacje dotyczące instalacji, użytkowania i
bezpieczeństwa.
To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku
domowego lub podobnych zastosowań, na przykład:
- w pomieszczeniach przystosowanych do użytku
kuchennego przez personel w sklepach, biurach i
innych miejscach pracy;
- w domach kolonijnych;
- do użytku przez klientów w hotelach, motelach i innych
obiektach typu mieszkaniowego;
- w pensjonatach bed and breakfast.
Bezpieczeństwo ogólne
• To urządzenie nie może być używane przez osoby
(w tym dzieci) niepełnosprawne fizycznie, zmysłowo
lub umysłowo oraz osoby bez doświadczenia lub
znajomości obsługi urządzenia, chyba że będzie to
miało miejsce pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo lub po uprzednim otrzymaniu
instrukcji na temat obsługi urządzenia.
• Niezbędny jest nadzór osoby dorosłej pilnującej, aby
dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
nieprofesjonalnego wewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych.
• Urządzenie powinno być używane do mycia naczyń
w warunkach domowych wyłącznie przez osoby
dorosłe i zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
• Urządzenia nie należy instalować na świeżym
powietrzu, nawet w miejscu zadaszonym, gdyż
wystawienie go na działanie deszczu i burz jest
bardzo niebezpieczne.
• Nie dotykać zmywarki, stojąc boso na podłodze.
• Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nie ciągnąć za
kabel, lecz trzymać za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji
urządzenia należy zamknąć zawór wody i wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie
ingerować w wewnętrzne mechanizmy urządzenia i
nie próbować go samodzielnie naprawiać.
• Nie opierać się ani nie siadać na otwartych drzwiach:
urządzenie mogłoby się przewrócić.
• Nie należy pozostawiać otwartych drzwi zmywarki,
gdyż można o nie zawadzić.
• Trzymać detergenty i płyn nabłyszczający z dala od
dzieci.
• Opakowania nie są zabawkami dla dzieci.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: dostosować
się do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie
będzie mogło zostać ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/EU w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) przewiduje, że sprzęt gospodarstwa
domowego nie powinien być usuwany jako
nieposortowane odpady komunalne. Zużyte
urządzenia powinny podlegać selektywnej zbiórce w
celu uzyskania maksymalnego wskaźnika odzysku i
recyklingu ich materiałów składowych oraz uniknięcia
ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska.
Symbol przekreślonego kosza umieszczany jest
na wszystkich produktach w celu przypominania o
obowiązku segregacji odpadów.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat
prawidłowego złomowania urządzeń gospodarstwa
domowego ich właściciele mogą się zwrócić do
właściwych służb publicznych lub do sprzedawców
tych urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
Oszczędność wody i energii
• Uruchamiać zmywarkę tylko z pełnym ładunkiem. •
W oczekiwaniu na napełnienie maszyny zapobiegać
przykrym zapachom przy pomocy cyklu namaczania
(patrz programy).
• Wybierać programy odpowiednie do rodzaju naczyń
i stopnia zabrudzenia, stosując się do Tabeli
programów:
- dla naczyń normalnie zabrudzonych stosować
program Eco, który zapewnia niskie zużycie energii
i wody.
- przy ograniczonym ładunku włączyć opcję Połowa
ładunku* (zob. Uruchomienie i użytkowanie).
• Jeśli zawarta umowa na dostawę energii elektrycznej
przewiduje strefy czasowe oszczędności
energetycznej, uruchamiać zmywarkę w godzinach
obowiązywania niższej taryfy. Opcja Opóźnienia
startu* (zob. Uruchomienie i użytkowanie) może
pomóc zorganizować zmywanie pod tym kątem.
Detergenty bez fosforanów, bez chloru i
zawierające enzymy
• Zdecydowanie zaleca się stosowanie detergentów
niezawierających fosforanów i chloru, gdyż są one
najbardziej wskazane dla ochrony środowiska.
• Enzymy wykazują szczególną skuteczność w
temperaturach zbliżonych do 50°C, przez co
enzymatyczne środki myjące mogą być stosowane
do zmywania w niższych temperaturach uzyskując
takie samy wyniki jakie osiągnięto by bez nich w
przypadku temperatury 65°C.
• Odpowiednio dozować detergenty w oparciu o
zalecenia producenta, zależnie od twardości wody,
stopnia zabrudzenia i ilości naczyń, unikając tym
samym niepotrzebnych strat. Choć środki myjące
są biodegradalne, zawsze zawierają one składniki
zakłócające równowagę środowiska.
* Tylko w niektórych modelach.
3
PL
Instalacja Serwis Techniczny
W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w
pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu.
PL
Ustawienie i wypoziomowanie
1. Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie zostało
uszkodzone podczas transportu. Jeśli okazałoby się uszkodzone,
nie podłączać go, lecz skontaktować się ze sprzedawcą.
Podłączenie węża odprowadzającego wodę
Podłączyć przewód odprowadzający, nie zginając go, do
przewodu kanalizacyjnego o średnicy minimum 4 cm.
Przewód odprowadzający musi znajdować się na wysokości od
40 do 80 cm od podłogi lub podłoża, na którym umieszczono
zmywarkę (A).
2. Ustawić zmywarkę, przysuwając jej boki lub tył do sąsiadujących
mebli lub do ściany. Urządzenie można również wbudować pod
blatem kuchennym* (zob. Karta montażu).
3. Postawić zmywarkę na równym i twardym podłożu.
Skompensować nierówności odkręcając lub dokręcając przednie
nóżki, aż urządzenie znajdzie się w pozycji poziomej. Dokładne
wypoziomowanie zapewnia stabilność i zapobiega drganiom,
hałasom i zmianom pozycji urządzenia.
4*. Aby wyregulować wysokość tylnej nóżki, należy przekręcić
sześciokątną tuleję w kolorze czerwonym, znajdującą się w
dolnej, przedniej, środkowej części zmywarki za pomocą klucza
sześciokątnego 8 mm, obracając ją w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wysokość, a w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją
zmniejszyć. (patrz ulotka z instrukcjami dotyczącymi zabudowy
załączona do dokumentacji)
Połączenie hydrauliczne i elektryczne
Przystosowanie instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej
powinno być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
Zmywarka nie może być ustawiona na przewodach rurowych
ani na kablu zasilania elektrycznego.
Zmywarkę należy podłączyć do sieci wodociągowej za
pomocą nowych węży doprowadzających.
Nie używać starych węży.
Wąż doprowadzający i odprowadzający wodę, jak również kabel
zasilający można skierować na prawo lub na lewo, aby umożliwić
optymalną instalację.
Podłączenie węża doprowadzającego wodę
• Do zaworu wody zimnej: dokładnie przykręcić wąż
doprowadzający do zaworu z gwintem 3/4 GAZ; przed
przykręceniem węża odkręcić wodę i poczekać, aż będzie
całkiem czysta, tak aby ewentualne nieczystości nie zapchały
urządzenia.
• Do zaworu wody ciepłej: w przypadku instalacji centralnego
ogrzewania zmywarka może być zasilana ciepłą wodą
wodociągową, pod warunkiem że jej temperatura nie
przekracza 60°C.
Przykręcić wąż do zaworu w taki sam sposób jak w przypadku
wody zimnej.
Jeśli wąż doprowadzający okaże się za krótki, zwrócić się
do specjalistycznego sklepu lub wykwalifikowanego technika
(zob. Serwis).
Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie wartości
podanych w tabeli danych technicznych (patrz obok).
Przed podłączeniem przewodu odprowadzającego wodę do
syfonu zlewozmywaka, należy usunąć plastikową zatyczkę (B).
Zabezpieczenie przed zalaniem
Aby zagwarantować, że nie dojdzie do zalania, zmywarka:
- posiada system przerywający dopływ wody w przypadku
wystąpienia anomalii lub wydostawania się wody ze środka.
Niektóre modele wyposażone są w dodatkowe urządzenie
zabezpieczające New Acqua Stop*, które gwarantuje ochronę
przed zalaniem również w przypadku pęknięcia przewodu
doprowadzającego wodę.
UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE!
Węża doprowadzającego wodę nie można w żadnym wypadku
przecinać, gdyż zawiera części pod napięciem.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić, czy:
• gniazdko ma uziemienie i jest zgodne z obowiązującymi
przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej
umieszczonej na drzwiach wewnętrznych
(zob. Opis zmywarki);
• napięcie zasilania zawiera się w przedziale wartości podanych
na tabliczce znamionowej umieszczonej na drzwiach
wewnętrznych;
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku zwrócić się do wykwalifikowanego
technika o wymianę wtyczki (zob. Serwis) ; nie używać
przedłużaczy ani rozgałęziaczy.
Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilana elektrycznego
oraz gniazdko elektryczne powinny być łatwo dostępne.
Kabel nie powinien być powyginany ani przygnieciony.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać
wymieniony przez producenta lub jego serwis techniczny, aby
uniknąć wszelkiego ryzyka. (zob. Serwis)
Dopilnować, aby nie zgiąć ani nie skręcić węża.
* Tylko w niektórych modelach.
4
Pasek antykondensacyjny*
Po zabudowaniu zmywarki otworzyć drzwi i przykleić przezroczysty
pasek samoprzylepny pod drewnianym blatem, aby zabezpieczyć
go przed ewentualnymi skroplinami.
Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia
Po zainstalowaniu, należy zdjąć elementy ochronne z koszy oraz
gumki przytrzymujące kosz górny (jeśli je zastosowano).
Bezpośrednio przed pierwszym zmywaniem, napełnić do końca
wodą pojemnik na sól, a następnie dodać około 1 kg soli (patrz
rozdział Środek nabłyszczający i sól regeneracyjna): to normalne,
że woda przelewa się. Wybrać stopień twardości wody (patrz
rozdział Środek nabłyszczający i sól regeneracyjna). - Po
wsypaniu lampka kontr. BRAK SOLI* zgaśnie.
Nie napełnienie pojemnika na sól może spowodować
uszkodzenie zmiękczacza wody i elementu grzewczego.
Maszyna jest wyposażona w systemy akustyczne/
tonowe (zależnie od modelu zmywarki), które informują o
wykonanym poleceniu: włączeniu, końcu cyklu, itd.
PL
Symbole/lampki kontrolne/diody świetlne obecne na panelu
sterowniczym/wyświetlaczu mogą posiadać różne kolory,
świecić światłem pulsującym lub stałym. (zależnie od modelu
zmywarki)
Wyświetlacz wyświetla użyteczne informacje odnoszące
się do rodzaju ustawionego cyklu, fazy mycia/suszenia,
pozostałego czasu, temperatury, itd.
Serwis Techniczny
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:
Dane tecniczne
Wymiary
Pojemność
Ciśnienie wody
zasilania
Napięcie zasilania
elektrycznego
Całkowita moc
pochłaniania
Bezpiecznik topikowy
szerokość 60 cm.
wysokość 85 cm.
głębokość 60 cm.
14 nakryć standardowych
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Patrz tabliczka danych
technicznych
Patrz tabliczka danych
technicznych
Patrz tabliczka danych
technicznych
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
natępującymi dyrektywami
unijnymi:
-2006/95/EC (o Niskim
Napięciu)
-2004/108/EC (o Zgodności
Elektromagnetycznej)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Nakładanie
etykietek)
-2012/19/CE (WEEE)
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać
samodzielnie (patrz Nieprawidłowości w działaniu i
sposoby ich usuwania).
• Ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy
usterka nie ustąpiła.
• W przeciwnym wypadku skontaktować się z autoryzowanym
Serwisem Technicznym.
Zwracać się wyłącznie do autoryzowanych techników.
Podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na urządzeniu (patrz Opis urządzenia).
* Tylko w niektórych modelach.
5
Opis urządzenia
Widok ogólny
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kosz górny
Zraszacz górny
Składane półeczki
Regulator wysokości kosza
Kosz dolny
Zraszacz dolny
Filtr zmywania
Pojemnik na sól
Pojemniki na detergent, pojemnik na środek
nabłyszczający i Active Oxygen*
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania***
Panel sterowania
Przycisk i
kontrolka
On-Off/Reset
Kontrolka opcji Pastylki
wielofunkcyjne (Tabs)
Przycisk Ekstra suszenie
Wyświetlacz
Wyświetlacz
Przyciski Wyboru Programu
Przycisk opcji strefy mycia
Lampka sygnalizująca brak soli
Kontrolka Pranie i Suszenie
Lampka sygnalizująca brak środka
nabłyszczającego
Kontrolki Programów
Przycisk i
kontrolki Start/
Pauza
Przyciski Wyboru Programu
Przycisk opcji Short Time
Przycisk startu z
opóźnieniem
Wskaźnik pozostałego czasu
Lampka sygnalizująca zapchane filtry
Lampka sygnalizująca zamknięcie
kurka dopływu wody.
Kontrolki Programów
Kontrolka Start z opóźnieniem
Kontrolki Strefy mycia
Kontrolka Ekstra suszenie
***Tylko dla modeli do całkowitej zabudowy.
* Tylko w niektórych modelach.
Kontrolka Short Time
Kontrolka Pastylki wielofunkcyjne (Tabs)
Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.
6
Ładowanie koszy
Zalecenia
Przed napełnieniem koszy, usunąć z naczyń resztki żywności i
opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych w nich płynów. Nie
jest konieczne płukanie naczyń pod bieżącą wodą.
Umieścić naczynia w sposób taki, by były one unieruchomione
i się nie przewracały; pojemniki powinny być ułożone w sposób
taki, by otwór znalazł się na dole, a części wklęsłe lub wypukłe
w pozycji pochylonej, umożliwiając dopływ wody do wszystkich
powierzchni oraz jej swobodny odpływ.
Upewnić się, że pokrywki, uchwyty, patelnie i tace nie utrudniają
obrotów spryskiwaczy. Umieścić małe przedmioty w koszyku na
sztućce.
Plastikowe naczynia i patelnie z tworzywa zapobiegającego
przywieraniu mają skłonność do większego zatrzymywania kropli
wody i, w związku z tym, stopień ich osuszenia będzie niższy od
stopnia osuszenia naczyń ceramicznych lub stalowych.
Jeżeli jest to możliwe, lekkie przedmioty (jak plastikowe
pojemniki) powinny być ułożone w koszu górnym w sposób
uniemożliwiający ich przemieszczanie.
Po napełnieniu zmywarki należy sprawdzić, czy spryskiwacze
obracają się swobodnie.
Niektóre modele zmywarek wyposażone są w pochylne półki*,
które można ustawić w pozycji pionowej celem ułożenia talerzy
lub w pozycji poziomej (obniżonej) celem ułożenia garnków i
salaterek.
PL
Koszyk na sztućce
- Wyposażony jest w przesuwne pałeczki, które umożliwiają
optymalne ułożenie sztućców. Kosz nieskładany może być
umieszczony wyłącznie w przedniej części dolnego kosza.
Kosz dolny
W koszu dolnym można umieszczać garnki, pokrywki, talerze,
salaterki, sztućce, itp. Duże talerze i pokrywki najlepiej umieścić
w bocznych częściach kosza.
Noże i ostro zakończone narzędzia należy układać w koszu
na sztućce tak, aby ich ostre końce były skierowane w dół lub
też umieszczać je na uchylnych półeczkach górnego kosza w
pozycji poziomej.
Kosz górny
Załadować delikatne i lekkie naczynia: kieliszki, filiżanki, talerzyki,
niskie salaterki.
Zaleca się ułożenie bardzo brudnych naczyń w koszu dolnym,
ponieważ w tej części zmywarki strumień wody jest mocniejszy
i umożliwia osiągnięcie lepszych wyników mycia.
Niektóre modele zmywarek są wyposażone w pochylne
półki*, używane w pozycji pionowej do układania spodków
lub talerzyków deserowych lub obniżone w celu umieszczenia
miseczek i pojemników na żywność.
*Tylko w niektórych modelach; różnią się numerem i miejscem
ułożenia.
7
Półeczki o różnym stopniu nachylenia
PL
W celu jak najlepszego rozmieszczenia naczyń w koszyku
możliwe jest ustawienie półeczek na trzech różnych wysokościach
Kieliszki można ustawiać w bezpieczny sposób dzięki półeczkom,
wsuwając nóżkę kieliszka w odpowiednie otwory.
W zależności od wymagań, możliwe jest dokonanie regulacji
wysokości kosza górnego: umieszczenie kosza w pozycji górnej
umożliwia ułożenie w koszu dolnym niewymiarowych naczyń;
umieszczenie kosza w pozycji dolnej umożliwia wykorzystanie
pochylnych półeczek i uzyskanie większej przestrzeni w kierunku
górnym.
Regulowanie wysokości górnego kosza
Aby ułatwić ładowanie naczyń, można umieścić kosz górny w
położeniu wysokim lub niskim.
Najlepiej wyregulować wysokość górnego kosza, gdy KOSZ
JEST PUSTY.
Nie należy NIGDY podnosić ani opuszczać kosza tylko z
jednej strony.
Taca na sztućce*
Niektóre modele zmywarek są wyposażone w przesuwną tacę,
na której można umieszczać sztućce serwingowe lub niewielkie
filiżanki. Dla uzyskania najlepszych efektów mycia, nie należy
wkładać pod tacę dużych naczyń.
Tacę na sztućce można wyjmować. (zob. rysunek)
Jeśli kosz posiada Lift-Up * (patrz rysunek) , unieść kosz
chwytając jego boczne części i przesunąć go w górę. W celu
powrotu do pozycji dolnej, nacisnąć dźwignie (A) w bocznych
częściach kosza i przesunąć kosz w dół.
Naczynia nieodpowiednie
• Sztućce i naczynia drewniane.
• Delikatne, dekorowane kieliszki, naczynia rzemieślnicze i
antykwaryczne. Ich dekoracje nie są odporne.
• Części z syntetycznych tworzyw nieodporne na działanie
wysokich temperatur.
• Naczynia z miedzi i cyny.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub
atramentem.
Dekoracje na szkle, elementy aluminiowe i srebrne podczas
mycia mogą zmienić kolor i się odbarwić. W wyniku wielokrotnego
mycia również niektóre rodzaje szkła (np. przedmioty z kryształu)
mogą stać się matowe.
Uszkodzenia szkła i naczyń
Przyczyny:
• Typ szkła i proces produkcji szkła.
• Skład chemiczny środka myjącego.
• Temperatura wody programu płukania.
Rada:
Przed zapełnieniem tacy, należy upewnić się, że zaczepy są
dobrze zamocowane do kosza górnego. (zob. rysunek)
* Tylko w niektórych modelach.
8
• Używać wyłącznie kieliszków i porcelany gwarantowanych
przez producenta jako odpowiednie do mycia w zmywarkach.
• Stosować delikatne środki myjące do naczyń.
• Jak najszybciej wyjąć kieliszki i sztućce ze zmywarki po
zakończeniu programu.
Uruchomienie i użytkowanie
Uruchomienie zmywarki
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk ON-OFF: zaświeci się kontrolka ON/OFF
i wyświetlacz.
3. Otworzyć drzwi i napełnić dozownik detergentu(zob. poniżej).
4. Załadować kosze (zob. Ładowanie koszy) i zamknąć drzwi.
5. Wybrać program, w zależności od rodzaju naczyń oraz od
stopnia ich zabrudzenia (patrz tabela programów), naciskając
przyciski wyboru programu.
6. Wybrać opcje zmywania* (patrz obok).
7. Uruchomić, naciskając przycisk Start/Pauza: zaświeci się
kontrolka zmywania, a na wyświetlaczu będzie można odczytać
czas pozostały do końca cyklu.
8. Po zakończeniu programu, na wyświetlaczu pojawi się napis
END. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk ON-OFF,
zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
9. Odczekać kilka minut przed wyjęciem naczyń, aby się nie
oparzyć. Wyładować kosze, zaczynając od dolnego.
- W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w
pewnych sytuacjach NIEUŻYWANE urządzenie wyłącza się
automatycznie.
Napełnianie dozownika detergentu
PL
Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego
dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie
zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast
zanieczyszczenie środowiska.
W zależności od poziomu zabrudzenia, dozowanie może
być dostosowane do pojedynczego przypadku przy
zastosowaniu detergentu w proszku lub płynie.
Zazwyczaj w przypadku normalnych zabrudzeń stosuje się
około 35 gr. (detergentu w proszku) lub 35ml (detergentu w
płynie). W przypadku użycia pastylek, wystarczające jest
użycie jednej sztuki.
Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio
spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka
myjącego.
Dla uzyskania odpowiednich wyników zmywania należy
również przestrzegać wskazówek zamieszczonych na
opakowaniach detergentów.
W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z centrami
informacyjnymi producentów detergentów.
W celu otwarcia pojemnika na środek myjący należy
otworzyć element “A”
PROGRAMY AUTO * : niektóre modele zmywarek są
wyposażone w specjalny czujnik umożliwiający ocenę stopnia
zabrudzenia i ustawienie najbardziej wydajnego i ekonomicznego
mycia. Czas trwania programów Auto będzie się zmieniać w
zależności od wskazań czujnika.
Zmiana rozpoczętego programu
Jeśli został wybrany niewłaściwy program, można go zmienić,
pod warunkiem, że dopiero co się rozpoczął: aby zmienić cykl
zmywania po jego rozpoczęciu, należy wyłączyć urządzenie,
naciskając i przytrzymując przycisk ON/OFF/Reset, ponownie
włączyć urządzenie tym samym przyciskiem i wybrać nowy
program i odpowiednie opcje.
Wkładanie kolejnych naczyń
Nacisnąć przycisk Start/Pauza, otworzyć drzwi, uważając na
wydostającą się parę i włożyć naczynia. Nacisnąć przycisk
Start/Pauza: cykl rozpocznie się na nowo po dłuższym sygnale
dźwiękowym.
Jeżeli został ustawiony opóźniony start, po zakończeniu
odliczania wstecznego nie nastąpi rozpoczęcie cyklu, ale
pozostanie on w trybie Pauzy.
Naciśnięcie przycisku Start/Pauza w celu wstrzymania pracy
urządzenia powoduje przerwanie programu.
Na tym etapie nie można zmienić programu.
Niezamierzone przerwanie pracy urządzenia
Jeśli podczas zmywania drzwiczki zostaną otwarte lub wystąpi
przerwa w dopływie prądu, program zostanie przerwany. Po
zamknięciu drzwi lub wznowieniu dostawy prądu nastąpi jego
ponowne uruchomienie w miejscu, w którym zostało przerwane.
* Tylko w niektórych modelach.
Umieścić detergent wyłącznie w suchym pojemniku “B”
Detergent przeznaczony do zmywania wstępnego powinien
być umieszczony bezpośrednio w komorze.
1. Przystąpić do dozowania detergentu zgodnie z Tabelą
programów w celu wprowadzenia odpowiedniej ilości.
W zbiorniku B jest obecny poziom wskazujący maksymalną ilość
detergentu w płynie lub w proszku do użycia w każdym cyklu.
2. Usunąć resztki detergentu z brzegów pojemnika i zamknąć
pokrywę, aż będzie słychać kliknięcie.
3. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek myjący dociskając ją w
górę aż do prawidłowego zadziałania urządzenia zamykającego.
Otwarcie pojemnika na środek myjący następuje w sposób
automatyczny w odpowiednim momencie, w zależności od
programu.
W razie stosowania różnych rodzajów środków myjących, zaleca
się użycie opcji TABS, która odpowiednio dostosuje program
myjący w sposób taki, by umożliwić jak najlepsze wyniki mycia
i suszenia.
Stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do
zmywarek.
NIE UŻYWAĆ środków do mycia ręcznego.
Nadmiar środka myjącego może być powodem pozostania
piany po zakończeniu cyklu.
Używanie tabletek jest zalecane tylko w modelach z opcją
TABLETKI WIELOFUNKCYJNE.
Najwyższą skuteczność zmywania i suszenia uzyskuje
się tylko przy zastosowaniu detergentu w proszku, płynu
nabłyszczającego i soli.
9
Programy
Dane programów są mierzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z europejską normą EN 50242.
PL
W zależności od poszczególnych warunków użytkowania, czas trwania oraz dane programów mogą się zmieniać.
Liczba i rodzaj programów i opcji zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.
Suszenie
Opcje
Czas trwania
programu
Zużycie wody
(l/cykl)
Zużycie energii
(KWh/cykl)
Eco*
Tak
Opóźnienie startu – Tabs –
Suszenie dodatkowe
03:10’
9,0
0,93
Auto Intensywny
Tak
02:00’ - 03:10’
14,0 - 15,5
1,50 - 1,80
Auto Normalny
Tak
01:30’ - 02:30’
14,5 – 16,0
1,20 - 1,35
Auto Szybki
Nie
Opóźnienie startu – Tabs
00:40’ - 01:20’
13,0 - 14,5
1,15- 1,25
Duo Wash
Tak
Opóźnienie startu – Tabs –
Suszenie dodatkowe –
Short Time
02:00’
18,0
1,30
Delikatne
Tak
Opóźnienie startu – Tabs –
Suszenie dodatkowe
01:40’
11,0
1,10
Express 30’
Nie
Opóźnienie startu – Tabs
00:30’
9,0
0,50
Namaczanie
Nie
Opóźnienie startu
00:12’
4,5
0,01
Program
Opóźnienie startu – Tabs –
Suszenie dodatkowe –
Zone wash – Short Time
Opóźnienie startu – Tabs –
Suszenie dodatkowe –
Zone wash – Short Time
Wskazówki dotyczące wyboru programów i dozowania detergentu
1. Cykl zmywania EKO to program standardowy, do którego odnoszą się dane etykiety energetycznej; cykl ten jest odpowiedni do
mycia średnio zabrudzonych naczyń i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii elektrycznej i wody dla
tego rodzaju naczyń. 29 g/ml + 6 g/ml** – 1 Tab (**Ilość środka zmywającego w zmywaniu wstępnym)
2. Mocno zabrudzone naczynia i garnki (nie używać do naczyń delikatnych). 35 g/ml – 1 Tab
3. Normalnie zabrudzone naczynia i garnki. 29 g/ml + 6 g/ml** – 1 Tab
4. Codzienne zabrudzenia w ograniczonej ilości. (Idealny do 4 nakryć) 25 g/ml – 1 Tab
5. Różne rodzaje zmywania w dwóch/trzech koszach: delikatne w koszu górnym, energiczne zmywanie garnków w koszu dolnym.
35 g/ml – 1 Tab
6. Cykl przeznaczony do delikatnych naczyń, wrażliwych na wysokie temperatury. 35 g/ml – 1 Tab
7. Szybki cykl przeznaczony do mało zabrudzonych naczyń. (idealny do 2 nakryć) 25 g/ml – 1 Tab
8. Mycie wstępne w oczekiwaniu na uzupełnienie ładunku po następnym posiłku. Bez detergentu
Zużycie w trybie stand-by: Zużycie w trybie left-on: 5 W - zużycie w trybie off: 0,5 W
10
Programy specjalne i opcje
Uwagi:
najlepszą skuteczność działania programów “Fast i Express
30’” uzyskuje się przestrzegając zaleceń dotyczących ilości
wkładanych naczyń.
Aby zmniejszyć zużycie wody i energii, staraj się uruchamiać
zmywarkę, gdy jest całkowicie wypełniona.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje
dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać
pod adresem: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
Suszenie dodatkowe
PL
Aby zoptymalizować suszenie naczyń, należy
nacisnąć przycisk EXTRA SUSZENIE, zaświeci się właściwa
kontrolka; powtórne naciśnięcie przycisku anuluje opcję.
Wyższa temperatura podczas płukania końcowego i przedłużona
faza suszenia umożliwiają poprawienie jakości suszenia.
Opcja EKSTRA SUSZENIE powoduje wydłużenie czasu
trwania programu.
Tabletki wielofunkcyjne (Tabs)
Opcje zmywania*
OPCJE można ustawić, zmienić lub wyzerować dopiero po
wybraniu programu zmywania i przed naciśnięciem przycisku
Start/Pauza.
Możliwy jest wybór tylko tych opcji, które są zgodne z rodzajem
wybranego programu. Jeśli jakaś opcja nie jest zgodna z
wybranym programem, (patrz tabela programów) odpowiedni
symbol pulsuje szybko 3 razy.
Po wybraniu opcji niekompatybilnej z inną wcześniej ustawioną
opcją ta ostatnia miga 3 razy i gaśnie, natomiast pozostaje
włączone ostatnie wybrane ustawienie.
Aby anulować omyłkowo ustawioną opcję, należy ponownie
nacisnąć odpowiadający jej przycisk.
Opóźnienie startu
Uruchomienie programu można opóźnić od 1 do 24
godzin:
1. Wybrać żądany program mycia i inne ewentualne opcje;
nacisnąć przyciski OPÓŹNIENIA STARTU: zacznie migotać
odpowiedni symbol. Za pomocą przycisków + i - wybrać czas
rozpoczęcia cyklu mycia. (h01, h02, itp.)
2. Zatwierdzić wybór przyciskiem START/PAUZA, symbol
przestanie migotać, rozpocznie się odliczanie wsteczne.
3. Po upływie ustawionego czasu symbol OPÓŹNIONEGO
STARTU zgaśnie i nastąpi uruchomienie programu.
W celu anulowania STARTU Z OPÓŹNIENIEM naciskać przycisk
START Z OPÓŹNIENIEM aż wyświetli się OFF.
Nie można nastawić Opóźnienia startu po rozpoczęciu cyklu.
Opcja Short Time
Opcja ta umożliwia skrócenie czasu trwania
podstawowych programów przy zachowaniu takich samych
rezultatów mycia i suszenia.
Po wybraniu żądanego programu, nacisnąć przycisk Short Time.
Aby anulować opcję, należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk.
Opcja ta pozwala uzyskać optymalne wyniki zmywania
i suszenia.
W przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych nacisnąć
przycisk TABLETKI WIELOFUNKCYJNE, kontrolka zaświeci się;
kolejne naciśnięcie przycisku wyłącza opcję.
Włączenie opcji "Pastylki wielofunkcyjne” powoduje
wydłużenie czasu trwania programu.
Stosowanie tabletek jest zalecane jedynie w urządzeniach
z opcją TABLETKI WIELOFUNKCYJNE; nie zaleca się tej
opcji w programach, które nie przewidują zastosowania
tabletek wielofunkcyjnych.
Strefa Mycia (Zone Wash)
Opcja ta umożliwia wykonanie mycia wyłącznie
wybranego kosza. Wybrać program, nacisnąć przycisk ZONE
WASH : zostanie oświetlony wybrany kosz i aktywowane mycie
wyłącznie na wybranym koszu; powtórne naciśnięcie przycisku
anuluje opcję.
Ta opcja jest dostępna z następującymi programami: Intensywny
i Normalny.
Wybierając opcję programu Intensywnego, następuje aktywacja
mycia ULTRAINTENSIVE ZONE. Mycie to jest idealne do
bardziej brudnego, mieszanego wsadu, jak na przykład garnki,
przyschnięte talerze lub trudne do umycia naczynia (tarka,
narzędzie do przecierania warzyw, bardzo brudne sztućce).
Siła strumienia jest wzmocniona i wzrasta temperatura mycia,
gwarantując optymalne mycie trudnego brudu.
Wybierając opcję programu Normalnego, następuje aktywacja
mycia SAVING ZONE . Dzięki tej funkcji możliwe jest
ograniczenie zużycia wody i energii. Optymalne wyniki mycia i
suszenia; czas cyklu zostaje wydłużony.
Pamiętać, by wkładać naczynia wyłącznie do wybranego
kosza.
11
Płyn nabłyszczający i sól ochronna
Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do
zmywarek.
Nie używać soli kuchennej i przemysłowej ani detergentów
do zmywania ręcznego.
Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.
PL
W przypadku użycia produktu wielofunkcyjnego nie ma
konieczności stosowania płynu nabłyszczającego, zaleca się
natomiast dodanie soli, zwłaszcza gdy woda jest twarda lub
bardzo twarda. (Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na
opakowaniu).
Gdy nie dodaje się ani soli, ani środka nabłyszczającego, jest
rzeczą normalną, że kontrolki BRAKU SOLI* oraz BRAKU
ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO* pozostają przez cały czas
włączone.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Środek nabłyszczający ułatwia suszenie naczyń odprowadzając
wodę z powierzchni, dzięki czemu nie powstają na nich zacieki
ani plamy. Pojemnik na płyn nabłyszczający należy napełnić:
• gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAK ŚRODKA
NABŁYSZCZAJĄCEGO * oznacza to, że dostępna jest
jeszcze rezerwa środka nabłyszczającego na 1-2 cykle;
zanieczyszczenie środowiska i zapewnia optymalne wyniki
zmywania w zależności od twardości wody. Dane dotyczące
twardości wody można uzyskać w przedsiębiorstwie
odpowiedzialnym za dostawy wody pitnej.
- Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku ON/OFF, odczekać
kilka sekund i wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku ON/
OFF. Trzymać przyciśnięty przycisk Start/Pauza przez 3 sekundy;
włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, przechodzi
się do menu regulacji i zaświeci się kontrolka soli.
- Wybrać przy pomocy przycisku EKO, pożądany poziom (od 1
do 5* zależnie od modelu zmywarki)
(odkamieniacz jest ustawiony na średni poziom).
W celu zapisania ustawionej regulacji, nacisnąć przycisk
ON/OFF.
W przypadku stosowania pastylek wielofunkcyjnych, napełnić
pojemnik na sól.
średni czas zużycia**
Tabela twardości wody
poziom
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
1
2
3
4
5* 34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
61 - 90
6,1 - 9
soli w pojemniku
miesiące
7 miesięcy
5 miesięcy
3 miesięcy
2 miesięcy
2/3 tygodnie
Od 0°f do 10°f nie zaleca się stosować soli. * przy ustawieniu 5 czas
MA X
1. Otworzyć pojemnik “D” naciskając i unosząc języczek
na pokrywie;
2. Ostrożnie wlać środek nabłyszczający, zwracając uwagę na
maksymalny poziom napełnienia i unikając wycieku. Jeśli do tego
dojdzie, natychmiast wytrzeć suchą ściereczką.
3. Zatrzasnąć pokrywę aż do usłyszenia kliknięcia.
Nie należy NIGDY wlewać środka nabłyszczającego
bezpośrednio do wnętrza komory zmywania.
Regulacja ilości środka nabłyszczającego
Gdy wyniki suszenia nie są zadowalające, można wyregulować
ilość środka nabłyszczającego. Włączyć zmywarkę za pomocą
przycisku ON/OFF, odczekać kilka sekund i wyłączyć zmywarkę
za pomocą przycisku ON/OFF.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk Start/Pauza; włączyć urządzenie
za pomocą przycisku ON/OFF, przechodzi się do menu regulacji
i zaświeci się kontrolka środka nabłyszczającego (ustawiony na
poziom fabryczny).
Wybrać poziom dozowania środka nabłyszczającego za pomocą
przycisku programu EKO (od 0 do 4).
W celu zapisania ustawionej regulacji, nacisnąć przycisk
ON/OFF.
Poziom środka nabłyszczającego może być ustawiony na ZERO;
w tym przypadku środek nabłyszczający nie będzie dozowany
i w razie jego zużycia nie zaświeci się kontrolka braku środka
nabłyszczającego.
• jeśli na naczyniach są zacieki, ustawić na niższe numery (1-2).
• jeśli zostają na nich krople wody lub osadza się kamień,
ustawić na wyższe numery (3-4).
Ustawianie twardości wody
Każda zmywarka wyposażona jest w zmiękczacz wody, który,
dzięki wykorzystaniu soli regeneracyjnej właściwej dla danego
rodzaju zmywarki, zapewnia odwapnioną wodę do mycia naczyń.
Ta zmywarka umożliwia regulację, która ogranicza
12
potrzebny na zużycie soli może się wydłużyć. ** z 1 myciem dziennie
(°dH = twardość w stopniach niemieckich - °fH = twardość w
stopniach francuskich - mmol/l = milimol/litr)
Wsypywanie soli ochronnej
Dla uzyskania odpowiednich wyników zmywania należy
dopilnować, aby pojemnik na sól nigdy nie był pusty.
Sól ochronna usuwa z wody kamień, zapobiegając jego
osadzaniu się na naczyniach.
Pojemnik na sól znajduje się w dolnej części zmywarki (zob.
Opis) i należy go napełnić:
• gdy zielony pływak* nie jest widoczny przy obserwacji korka
soli;
• gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU SOLI*;
1. Wyjąć kosz dolny i odkręcić korek pojemnika, obracając go w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Tylko przy pierwszym użyciu: napełnić
pojemnik solą po samą krawędź.
3. Ustawić lejek* (patrz rysunek) i napełnić
pojemnik solą po samą krawędź (około
1 kg); wyciek niewielkiej ilości wody jest
normalnym zjawiskiem.
4. Wyjąć lejek*, usunąć resztki soli z
krawędzi pojemnika; opłukać korek pod
bieżącą wodą i zakręcić, odwracając go
główką do dołu, tak aby wyciekła woda z czterech otworów
rozmieszczonych w kształcie gwiazdy w dolnej części korka.
(korek z zielonym pływakiem*)
Zaleca się wykonywanie tych czynności przy każdym
uzupełnianiu soli.
Dokładnie zamknąć korek, tak aby podczas zmywania środek
myjący nie dostał się do zbiornika (mogłoby to nieodwracalnie
uszkodzić odwapniacz).
W razie konieczności wsypać sól przed rozpoczęciem cyklu
zmywania, tak aby usunąć roztwór soli wypływający z pojemnika
na sól.
* Tylko w niektórych modelach.
Konserwacja i
utrzymanie
Wyłączanie wody i prądu elektrycznego
• Zakręcać zawór wody po każdym zmywaniu, aby uniknąć
niebezpieczeństwa wycieków.
• Wyjmować wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem
do czyszczenia urządzenia oraz podczas czynności
konserwacyjnych.
Czyszczenie zmywarki
• Obudowa zewnętrzna i panel sterowania mogą być
czyszczone miękką ściereczką zwilżoną wodą. Nie należy
stosować rozpuszczalników ani środków ściernych.
• Ewentualne plamy w komorze wewnętrznej można czyścić
przy pomocy szmatki zmoczonej w roztworze wody i
niewielkiej ilości octu.
Unikanie powstawania brzydkich zapachów
• Pozostawiać drzwi zmywarki zawsze przymknięte, aby
uniknąć osadzania się wilgoci.
• Regularnie czyścić obwodowe uszczelki drzwi oraz pojemniki
na środek myjący przy pomocy wilgotnej gąbki. Pozwoli to
uniknąć osadzania się resztek żywności, które są główną
przyczyną powstawania przykrych zapachów.
Czyszczenie spryskiwaczy
Może się zdarzyć, że resztki żywności pozostaną na
spryskiwaczach, zatykając otwory, przez które wydostaje się
woda: od czasu do czasu dobrze jest je sprawdzać i czyścić przy
pomocy niemetalowej szczoteczki.
Obydwa spryskiwacze są demontowalne.
Od czasu do czasu czyścić filtr dopływu wody znajdujący się
na wyjściu zaworu.
- Zamknąć zawór wody.
- Po zamknięciu zaworu należy odkręcić końcówkę przewodu
doprowadzającego wodę do zmywarki, wyjąć filtr i delikatnie
umyć go pod bieżącą wodą.
- Następnie ponownie włożyć filtr i zakręcić przewód.
PL
Czyszczenie filtrów
Zespół filtrujący składa się z trzech filtrów, które oczyszczają
wodę wykorzystywaną do mycia z resztek żywności i ponownie
wprowadzają ją do obiegu: w celu zapewnienia dobrych
rezultatów mycia konieczne jest ich czyszczenie.
Czyścić filtry regularnie.
Nie należy używać zmywarki bez filtrów lub z odłączonym
filtrem.
• Po kilku zmywaniach sprawdzić zespół filtrujący i, w razie
konieczności, dokładnie go wyczyścić pod bieżącą wodą,
wykorzystując w tym celu niemetalową szczoteczkę, zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1. obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
filtr cylindryczny C i wyjąć go (rys. 1).
2. Wyjąć obsadę filtra B lekko naciskając na boczne skrzydełka
(Rys. 2);
3. Wysunąć płytę filtra ze stali nierdzewnej A. (rys. 3).
4. Skontrolować studzienkę i usunąć ewentualne resztki potraw.
NIGDY NIE USUWAC ochrony pompy mycia (szczegół w kolorze
czarnym) (rys.4).
Aby zdemontować górny
spryskiwacz, należy odkręcić
plastikowy pierścień, obracając go
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Górny zraszacz
należy zamontować z otworami
skierowanymi do góry.
Dolny zraszacz wyciąga się
pociągając go w kierunku do góry.
Czyszczenie filtra dopływu wody*
Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie były używane
przez dłuższy czas, przed podłączeniem zmywarki należy
odkręcić wodę i odczekać, aż będzie ona przejrzysta i wolna od
zanieczyszczeń. Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie
były używane przez dłuższy czas, przed podłączeniem zmywarki
należy odkręcić wodę i odczekać, aż będzie ona przejrzysta i
wolna od zanieczyszczeń.
Po wyczyszczeniu filtrów należy ponownie zamontować zespół
filtrujący i prawidłowo go umiejscowić; ma to zasadnicze
znaczenie dla prawidłowego działania zmywarki.
W przypadku dłuższej nieobecności
• Odłączyć połączenia elektryczne i zamknąć zawór wody.
• Pozostawić drzwi uchylone.
• Po powrocie wykonać jedno zmywanie bez wsadu.
* Tylko w niektórych modelach.
13
Anomalie i środki
zaradcze
Jeśli w pracy urządzenia pojawiają się anomalie w pracy, należy skontrolować następujące punkty przed zwróceniem się do Obsługi
technicznej (patrz Obsługa techniczna). Niektóre z usterek są sygnalizowane za pomocą lampek zapalających się na panelu sterowania.
Przed wezwaniem pomocy technicznej należy zanotować, które z lampek świecą.
PL
Problemy:
Możliwe przyczyny / Rozwiązanie:
Zmywarka nie rozpoczyna pracy lub
nie odpowiada na polecenia
• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, uruchomić je ponownie po upływie jednej
minuty i ponownie ustawić program.
• Wtyczka nie jest dobrze włożona do gniazdka.
• Drzwi zmywarki nie są dobrze zamknięte.
Drzwi się nie zamykają
• Zaskoczył zamek drzwi; popchnąć energicznie drzwi, aż do usłyszenia dźwięku „clack”.
Zmywarka nie odprowadza wody.
• Program się jeszcze nie skończył.
• Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (zob. Instalacja).
• Odpływ zlewozmywaka jest zatkany.
• Filtr jest zapchany resztkami jedzenia.
Zmywarka jest głośna.
• Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze.
• Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania w
zmywarce. (zob. Uruchomienie i użytkowanie).
Na naczyniach i szklankach osadza
się kamień lub tworzy się białawy
nalot.
• Brakuje soli regeneracyjnej lub jej ilość nie jest dostosowana do stopnia twardości wody (zob
Środek nabłyszczający i sól).
• Korek pojemnika na sól nie jest dobrze zamknięty.
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca.
Na naczyniach i szklankach tworzą
się zacieki lub niebieskawe smugi.
• Wlano za dużo płynu nabłyszczającego.
Naczynia nie są całkiem suche.
• Wybrany został program bez suszenia.
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca (zob. Środek
nabłyszczający i sól).
• Regulacja środka nabłyszczającego jest niewłaściwa.
• Naczynia są wykonane z nieprzywierającego tworzywa lub z plastiku.
Naczynia nie są czyste.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zmywarka nie pobiera wody – Alarm
"Zamknięty zawór”
(miga kontrolka ON/OFF, a na
wyświetlaczu widoczne jest H2O i
symbol zaworu, po kilku sekundach
wyświetla się F 6).
• Brak wody w sieci wodociągowej.
• Przewód doprowadzający wodę jest zgięty (zob. Instalacja).
• Otworzyć zawór: po kilku minutach urządzenie uruchomi się.
Urządzenie zostało zablokowane z powodu braku reakcji na sygnał dźwiękowy.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, otworzyć zawór i po kilku sekundach
ponownie włączyć zmywarkę, naciskając ten sam przycisk. Ponownie zaprogramować i
uruchomić urządzenie.
Alarm „zatkane filtry”
Na wyświetlaczu zapala się symbol
“filtra”.
• Odczekać, aż program mycia zakończy się, otworzyć zmywarkę i wyczyścić obsadę filtra oraz
filtr nierdzewny (zob. rozdział Konserwacja i utrzymanie). Symbol zatkanych filtrów zgaśnie
przy następnym cyklu.
* Tylko w niektórych modelach.
14
Kosze są przeładowane (zob. Ładowanie koszy).
Naczynia nie są właściwie ułożone.
Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać.
Program zmywania jest zbyt delikatny (zob. Programy).
Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania w
zmywarce. (zob. Uruchomienie i użytkowanie).
Korek płynu nabłyszczającego nie został odpowiednio zakręcony.
Filtr jest brudny lub zapchany (zob. Konserwacja i utrzymanie).
Brak soli ochronnej (zob. Płyn nabłyszczający i sól).
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Zamknąć zawór wody, aby uniknąć
zalania, wyjąć wtyczkę z gniazdka. Sprawdzić, czy filtr dopływu wody nie jest zatkany przez
zanieczyszczenia. (zob. rozdział „Konserwacja i utrzymanie”)
Návod k použití
MYČKA NÁDOBÍ
CS
Česky, 15
Obsah
Informační list výrobku, 16
Opatření a rady, 17
Základní bezpečnostní pokyny
Likvidace
Jak ušetřit a brát ohled na životní prostředí
Instalace, Servisní služba 18-19
Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy
Připojení k elektrické síti a k rozvodu vody
Upozornění pro první mytí
Technické údaje
Popis zařízení, 20
Celkový pohled
Ovládací panel
LFF 8M121
Plnění košů, 21-22
Spodní koš
Košík na příbory
Horní koš
Spuštění a použití, 23
Uvedení myčky do činnosti
Dávkování mycího prostředku
Programy, 24
Tabulka programů
Speciální programy a Volitelné funkce, 25
Leštidlo a regenerační sůl, 26
Dávkování leštidla
Dávkování regenerační soli
Údržba a péče, 27
Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického napájení
Čištění myčky nádobí
Zabránění vzniku nepříjemných zápachů
Čištění ostřikovacích ramen
Čištění filtru přívodu vody
Čištění filtrů
Opatření v případě dlouhodobé nečinnosti
Poruchy a způsob jejich odstranění, 28
Informační list
výrobku
CS
Informační list výrobku
Značka
HOTPOINT ARISTON
Model
LFF 8M121
Kapacita počtu standardních sad nádobí (1)
14
Třída energetické účinnosti na stupnici A+++ (nejnižší spotřeba) až D (vysoká spotřeba)
A++
Roční spotřeba energie v kWh (2)
265.0
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh
0.93
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W
0.5
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu ve W
5.0
Roční spotřeba vody v litrech za rok (3)
2520.0
Třída účinnosti sušení na stupnici od G (minimální účinnost) až po A (maximální účinnost)
A
Délka programu při standardním mycím cyklu v minutách
190’
Délka režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách
10
Emise hluku v dB(A) re 1 pW
41
Vestavný spotřebič
Ano
Poznámky
1) Informace uvedené na štítku a v informačním listu se vztahují na standardní mycí cyklus. Tento program je vhodný pro mytí běžně
znečištěného nádobí. Jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Standardní mycí cyklus
koresponduje s cyklem Eco.
2) Na základě 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a spotřeby v režimu nízké spotřeby energie. Skutečná spotřeba
energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.
3) Na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody závisí na tom, jak je spotřebič používán.
16
Opatření a rady
Zařízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu
s platnými mezinárodními bezpečnostními předpisy.
Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních
důvodů a je třeba si je pozorně přečíst.
Základní bezpečnostní pokyny
• Tento elektrický spotřebič nemůže být používán
osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo duševními schopnostmi
s výjimkou případů, kdy je jim poskytnut dozor nebo
pokyny týkající se použití osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost.
• V každém případě je potřebný dozor dospělé osoby,
aby se zabránilo použití daného elektrospotřebiče
k dětským hrám.
• Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro
neprofesionální použití v domácnosti.
• Zařízení mohou používat pouze dospělé osoby
na mytí nádobí v domácnosti podle pokynů
uvedených v tomto návodu.
• Zařízení nesmí být nainstalováno venku, a to ani
v případě, že by se jednalo o místo chráněné před
nepřízní počasí, protože je velmi nebezpečné
vystavit jej působení deště a bouří.
• Nedotýkejte se myčky nádobí bosýma nohama.
• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky elektrického
rozvodu tahem za kabel, ale uchopením za
zástrčku.
• Před provedením operací čištění a údržby je třeba
zavřít kohoutek přívodu vody a odpojit zástrčku ze
zásuvky elektrického rozvodu.
• Při výskytu poruchy se v žádném případě
nepokoušejte o opravu vnitřních částí zařízení.
• Nikdy se nedotýkejte rezistoru.
• Neopírejte se o otevřená dvířka a nesedejte si na
ně. Mohlo by dojít k převrácení zařízení.
• Dvířka nesmí zůstat v otevřené poloze, protože
by mohla představovat nebezpečí zakopnutí.
• Udržujte mycí prostředek a leštidlo mimo dosah
dětí.
• Obaly nejsou hračky pro děti!
Likvidace
• Likvidace obalových materiálů: Při jejich
odstraňování postupujte v souladu s místním
předpisy a dbejte na možnou recyklaci.
• Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadu
tvořeném elektrickými a elektronickými zařízeními
(RAEE) předpokládá, že elektrospotřebiče
nesmí být likvidovány v rámci běžného pevného
městského odpadu. Vyřazená zařízení musí
být sesbírána zvlášť za účelem zvýšení počtu
recyklovaných a znovu použitých materiálů, ze
kterých jsou složena, a za účelem zabránění
možným ublížením na zdraví a škodám na
životním prostředí. Symbolem je přeškrtnutý
koš, který je uveden na všech výrobcích s cílem
připomenout povinnosti spojené se separovaným
sběrem.
Podrobnější informace týkající se správného
způsobu vyřazení elektrospotřebičů z provozu
mohou jejich držitelé získat tak, že se obrátí na
navrženou veřejnou instituci nebo na prodejce.
Jak ušetřit a brát ohled na životní prostředí
Šetření vodou a energií
• Uvádějte myčku nádobí do chodu pouze tehdy,
když je naplněna. Během čekání na naplnění
zařízení zabraňte vzniku nepříjemného zápachu
použitím cyklu Namáčení (viz Programy).
• Zvolte program vhodný pro druh nádobí a stupeň
znečištění; konzultujte Tabulku programů:
- Pro běžně znečištěné nádobí použijte program
Eco (Eko), který zaručuje nízkou spotřebu energie
a vody.
- při menším množství nádobí použijte volitelnou
funkci Poloviční náplň* (viz Spuštění a použití).
• V případě, že vaše smlouva na dodávku elektrické
energie předpokládá používání časových pásem
pro šetření elektrickou energií, provádějte mytí
v časových pásmech se sníženou sazbou.
Volitelná funkce Odložený start* (viz Spuštění a
použití) může napomoci organizaci mycích cyklů
uvedeným způsobem.
Mycí prostředky bez fosfátů, bez chloru a obsahující
enzymy
• Doporučuje se používat mycí prostředky bez
fosfátů a bez chloru, které berou ohled na životní
prostředí.
• Enzymy jsou mimořádně účinné při teplotách
kolem 50°C, proto při použití mycích prostředků
s enzymy je možné nastavit mytí při nižších
teplotách a dosáhnout stejných výsledků jako při
65°C.
• Správné dávkování mycího prostředku na základě
pokynů výrobce s ohledem na tvrdost vody, stupeň
znečištění a množství mytého nádobí zabraňuje
plýtvání. I když se jedná o biodegradabilní látky,
mycí prostředky narušují přirozenou rovnováhu
v přírodě.
* Pouze u některých modelů.
17
CS
Instalace - Servisní služba
CS
Je velmi důležité tento návod uschovat, aby jej bylo možné
kdykoli dle potřeby konzultovat. V případě prodeje, darování nebo
přestěhování zařízení se ujistěte, že návod zůstane uložen v jeho
blízkosti.
Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: Obsahují důležité informace
týkající se instalace, použití a bezpečnosti při práci.
Při stěhování udržujte zařízení dle možností ve svislé poloze; dle
potřeby je můžete naklonit na zadní stranu.
Toto zařízení bylo navrženo pro použití v domácnosti nebo pro
podobné aplikace, jako například:
- prostory určené pro kuchyň personálu v obchodech, úřadech
a jiných pracovních prostředích;
- hospodářská stavení;
- použití zákazníky v hotelu, motelu nebo jiných prostředích
rezidenčního typu;
- penziony typu „bed and breakfast“.
Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy
1. Po rozbalení zařízení zkontroluje, zda během přepravy nedošlo
k jeho poškození.
V případě, že je poškozeno, je nezapojujte a obraťte se na
prodejce.
Připojení hadice pro přívod vody
• K rozvodu studené vody: Řádně zašroubujte přívodní hadici ke
kohoutku s hrdlem se závitem 3/4 plyn; před zašroubováním
nechte vodu odtékat, dokud nebude průzračná, aby případné
nečistoty neucpaly zařízení.
• K rozvodu teplé vody: V případě centrálního topení může být
myčka připojena k rozvodu teplé vody za předpokladu, že
teplota vody nepřesahuje 60°C.
Zašroubujte hadici ke kohoutku způsobem popsaným pro
přívod studené vody.
V případě, že délka přívodní hadice nebude dostatečná, se
obraťte na specializovanou prodejnu nebo na autorizovaný
technický personál (viz Servisní služba).
Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot
uvedených v tabulce Technických údajů (viz vedle).
Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš ohnutá ani stlačená.
Připojení hadice vypouštění vody
Připojte vypouštěcí hadici do odpadového potrubí s minimálním
průměrem 4 cm, aniž byste ji ohýbali.
2. Umístěte myčku tak, aby se bočními stěnami nebo zadní
stěnou dotýkala přilehlého nábytku nebo stěny. Tento model
myčky lze rovněž vestavět pod dlouhou pracovní plochu* (viz
montážní pokyny).
3. Umístěte myčku na rovnou a pevnou podlahu. Vykompenzujte
nerovnosti odšroubováním nebo zašroubováním předních
nožiček až do dosažení vodorovné polohy zařízení. Dokonalé
vyrovnání do vodorovné polohy zabezpečí stabilitu zařízení a
zamezí vzniku vibrací, hluku a posunů během činnosti.
4*. Seřízení výšky zadní nožičky se provádí prostřednictvím
hexagonálního pouzdra červené barvy, nacházejícího se ve
spodní, čelní, centrální části myčky, klíčem na hexagonální
šrouby o velikosti 8 mm; otáčením ve směru hodinových ručiček
dosáhneme zvětšení výšky a otáčením proti směru hodinových
ručiček jejího snížení. (viz montážní pokyny pro vestavění,
přiložené k dokumentaci).
Připojení k elektrické síti a k rozvodu vody
Přizpůsobení elektrického rozvodu a rozvodu vody pro
instalaci musí být provedeno kvalifikovaným personálem.
Myčka nádobí nesmí být opřena o potrubí ani o kabel
elektrického napájení.
Vypouštěcí hadice se musí nacházet ve výšce od 40 do 80 cm
od podlahy nebo od plochy, na které je uložena myčka (A).
Před připojením vypouštěcí hadice k sifonu umývadla odstraňte
plastový uzávěr (B).
Bezpečnostní opatření proti vytopení
Aby bylo zaručeno, že nedojde k vytopení, je myčka:
- Vybavena systémem, který přeruší přívod vody v případě poruch
nebo jejího úniku dovnitř myčky.
Některé modely jsou vybaveny přídavným bezpečnostním
zařízení New Acqua Stop*, které zaručuje ochranu proti vytopení
i v případě přetržení přívodní hadice.
UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ!
Přívodní hadice vody nesmí být v žádném případě přeřezána,
protože obsahuje součásti pod napětím.
Zařízení musí být připojeno k rozvodu vody s použitím nových
hadic.
Nepoužívejte staré hadice.
Přívodní hadice a vypouštěcí hadice vody a kabel elektrického
napájení musí být nasměrovány směrem doprava nebo doleva
s cílem umožnit co nejlepší instalaci.
* Pouze u některých modelů.
18
Připojení k elektrickému rozvodu
Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu se
ujistěte, že:
• Je zásuvka uzemněna a že vyhovuje normám;
• je zásuvka schopna snést maximální zátěž odpovídající
jmenovitému příkonu zařízení, uvedenému na štítku
s jmenovitými údaji, umístěném na vnitřní straně dvířek (viz
kapitola Popis myčky);
• napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku
s jmenovitými údaji, umístěném na vnitřní straně dvířek;
• zásuvka je kompatibilní se zástrčkou zařízení. V opačném
případě požádejte o výměnu zástrčky autorizovaného technika
(viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací šňůry ani
rozvodky.
Po instalaci zařízení musí kabel elektrického napájení a
zásuvka elektrického rozvodu zůstat snadno přístupné.
Pás proti tvorbě kondenzátu*
Po vestavění myčky otevřete dvířka a přilepte pod dřevěnou
polici průsvitný samolepicí pás, který bude polici chránit před
případným kondenzátem.
Upozornění pro první mytí
Po instalaci odstraňte tampony umístěné na bubnech a
přidržovací gumy na horním bubnu (jsou-li součástí).
Bezprostředně před prvním mytím zcela naplňte vodou nádržku
na sůl a přidejte přibližně 1 kg soli (viz kapitola Leštidlo a
regenerační sůl): Je zcela běžným jevem, že voda přeteče. Zvolte
stupeň tvrdosti vody (viz Leštidlo a regenerační sůl). - Je zcela
běžné, že po nadávkování soli bude kontrolka CHYBĚJÍCÍ SŮL*
i nadále blikat po dobu několika cyklů.
Nenaplnění zásobníku soli může způsobit poškození
dekalcifikátoru vody a topného článku.
Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
V případě poškození musí být napájecí kabel vyměněn
výrobcem nebo jeho střediskem Servisní služby, aby se předešlo
jakémukoli riziku. (Viz Servisní služba)
Firma neponese žádnou odpovědnost za následky
nerespektování uvedených pokynů.
Zařízení je vybaveno akustickými signály/tóny (v závislosti
na modelu myčky), které avizují realizovaný ovládací příkaz:
zapnutí, konec cyklu apod.
Symboly/kontrolky/LED přítomné na ovládacím panelu/
displeji se mohou měnit z hlediska barvy a mohou buď blikat,
nebo svítit stálým světlem (v závislosti na modelu myčky).
Na displeji jsou zobrazovány užitečné informace, které se
týkají druhu nastaveného cyklu, fáze mytí/sušení, zbývající
doby, teploty apod.
Technické údaje
Rozmìry
Šíøka 60 cm
Výška 85 cm
Hloubka 60 cm
Tlak vody v pøívodním
potrubí
Napájecí napìtí
14 standardních souprav
nádobí
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Viz štítek s jmenovitými údaji
Celkový pøíkon
Viz štítek s jmenovitými údaji
Pojistka
Viz štítek s jmenovitými údaji
Kapacita
Toto zaøízení je ve shodì
s následujícími smìrnicemi
Evropské unie:
-2006/95/EC (Nízké napìtí)
- 2004/108/EC (Elektromagne
tická kompatibilita)
- 2005/32/EC (Comm. Reg.
1275/2008) (Ecodesign)
- 97/17/EC (Energetické
štítkování myèek nádobí)
-2012/19/EC (WEEE)
Servisní služba
Před přivoláním servisní služby:
• Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit
sami (viz Poruchy a způsob jejich odstranění).
• Znovu uveďte do chodu mycí program s cílem ověřit,
zda byla porucha odstraněna.
• V případě negativního výsledku se obraťte na
Autorizovanou servisní službu.
Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na
neautorizované techniky.
Při hlášení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N).
Tyto informace jsou uvedeny na štítku s jmenovitými
údaji, umístěném na zařízení. (viz Popis zařízení).
* Pouze u některých modelů.
19
CS
Popis zařízení
CS
Celkový pohled
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Horní koš
Horní ostřikovací rameno
Sklopné držáky
Mechanismus nastavení výšky koše
Spodní koš
Spodní ostřikovací rameno
Mycí filtr
Nádržka na sůl
Vanička na mycí prostředek, nádržka na
leštidlo a zařízení Active Oxygen*
Štítek s jmenovitými údaji
Ovládací panel***
10.
11.
Ovládací panel
Tlačítko a kontrolka
Zapnout-Vypnout/
Vynulovat
Tlačítko Volitelné funkce
Multifunkční tablety (Tabs)
Displej
Tlačítko Volitelné funkce Extra Sušení
Tlačítko a Kontrolky
Start/Pauza
Tlačítka Volba Programu
Tlačítko Volitelné funkce
Zone Wash
Displej
Tlačítka Volba Programu
Kontrolka nedostatku soli
Kontrolky Mytí a Sušení
Kontrolka nedostatku leštidla
Tlačítka Odložený Start
Tlačítko volitelné funkce Short Time
Indikátor zbývající doby
Kontrolka ucpaných filtrů
Kontrolka Zavřený kohoutek přívodu vody
Kontrolky programů
Kontrolky programů
Kontrolka Odložený Start
Kontrolky Zone Wash
Kontrolka Extra Sušení
*** Pouze u modelů určených pro úplné vestavění. *
Kontrolka Short Time
Kontrolka Multifunkční tablety (Tabs)
Pouze u některých modelů.
Počet a druh programů a volitelných funkcí se mění v závislosti na modelu myčky.
20
Plnění košů
Doporučení:
Před plněním košů odstraňte z nádobí zbytky jídla a vylijte
ze sklenic a pohárů tekutiny, které v nich zůstaly. Není třeba
provádět předběžné oplachování pod tekoucí vodou.
Umístěte nádobí tak, aby zůstalo bez pohybu a nepřevrátilo se,
aby nádoby zůstaly obráceny otvorem dolů a aby se vypouklé a
vyduté části nacházely v šikmé poloze, což umožní vodě dostat
se ke všem povrchům i odtékat.
Dávejte pozor, aby víka, rukojeti, pánve a tácy nebránily otáčení
ostřikovacích ramen. Malé předměty umístěte do košíku na
příbory.
Plastový příbor a pánve z antiadhezivního materiálu mají tendenci
více zachytávat kapky vody, a proto jejich schopnost sušení bude
menší než u keramického nebo ocelového nádobí.
Lehké předměty (jako např. plastové nádoby) musí být dle
možností umístěny do horního koše a tak, aby se nemohly
pohybovat.
Po naplnění zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou
volně otáčet.
Některé modely myček nádobí disponují naklonitelnými částmi*,
které lze použít ve svislé poloze k uložení talířů nebo ve
vodorovné poloze (spuštěné dolů) k uložení hrnců a salátových
mís.
Košík na příbory
Košík na příbory je vybaven horními mřížkami pro lepší
uspořádání příborů. Musí být umístěn výhradně v horní přední
části spodního koše.
Spodní koš
Do spodního košíku lze ukládat hrnce, víka, talíře, salátové mísy,
příbory apod. Talíře a velká víka je třeba dle možnosti umístit po
krajích koše.
Nože a nástroje s ostrými hroty musí být uloženy do košíku
na příbory hroty obrácenými směrem dolů nebo musí být uloženy
do vodorovné polohy na sklopné držáky horního koše.
Horní koš
Naložte do něj choulostivé a lehké nádobí: sklenice, šálky, talířky,
nízké salátové mísy.
Doporučuje se umístit značně znečištěné nádobí do spodního
koše, protože v této části myčky jsou proudy vody nejsilnější a
umožňují dosáhnout nejlepších výsledků mytí.
Některé modely myček nádobí disponují naklonitelnými částmi*,
které lze použít ve svislé poloze k uložení čajových nebo
dezertových talířků nebo spuštěné dolů k uložení misek a nádob
na potraviny.
*Přít. pouze na některých modelech, v různém počtu a v různých
polohách.
21
CS
CS
Sklopné držáky s proměnlivou polohou
Boční sklopné držáky lze umístit do tří odlišných výšek kvůli
optimalizaci umístění nádobí v prostoru koše.
Poháry lze umístit stabilně na sklopné držáky zasunutím stopky
poháru do příslušných podélných otvorů.
Horní koš je výškově nastavitelný dle potřeby: do horní polohy
kvůli umístění neskladného nádobí; do spodní polohy kvůli využití
prostorů sklopných nebo naklonitelných držáků a vytvoření
většího prostoru směrem nahoru.
Nastavení výšky horního koše
Horní koš může být nastaven do spodní nebo do horní polohy
s cílem usnadnit ukládání nádobí.
Je lépe nastavit výšku horního koše při PRÁZDNÉM KOŠI.
NIKDY nezvedejte nebo nespouštějte koš pouze z jedné
strany.
Tác na příbor*
Některé modely myček jsou vybaveny posuvným tácem, který
lze použít pro uložení servírovacího příboru nebo šálků malých
rozměrů. Za účelem dosažení co nejlepších vlastností mytí
nepokládejte na uvedený tác neskladné nádobí.
Tác na příbor je vyjímatelný. (viz obrázek)
Když je koš vybaven systémem Lift-Up* (viz obrázek), zvedněte
koš po jeho uchopení na bocích a pohněte jím směrem nahoru.
Pro návrat do spodní polohy stiskněte páky (A) na bocích koše
a doprovoďte jej při sestupu směrem dolů.
Nevhodné nádobí
• Dřevěný příbor a nádobí.
• Choulostivé dekorované sklenice, umělecké řemeslné nádobí
a antikvární prvky. Jejich dekorace nejsou odolné.
• Části syntetického materiálu, které nejsou odolné vůči teplotě.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí znečištěné od popela, vosku, maziva nebo inkoustu.
Dekorace na skle, hliníkové a stříbrné kusy mohou mít během
mytí tendenci změnit barvu a vyblednout. Také některé druhy
skla (např. křišťálové předměty) se mohou po mnoha mytích
stát matnými.
Poškození skla a nádobí
Příčiny:
• Druh skla a postup výroby skla.
• Chemické složení mycího prostředku.
• Teplota vody oplachovacího programu.
Rada:
• Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem
zaručeny jako vhodné pro mytí v myčce nádobí.
• Používejte jemný mycí prostředek, vhodný pro tento druh
nádobí.
• Po ukončení programu vyjměte sklenice a příbory co nejdříve.
Před naložením tácu se ujistěte, že jsou držáky řádně uchycené k hornímu koši. (viz obrázek)
* Pouze u některých modelů.
22
Uvedení do činnosti a použití
Uvedení myčky do činnosti
1. Otevřete kohoutek přívodu vody.
2. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT-VYPNOUT: Rozsvítí se kontrolka
ZAPNOUT/VYPNOUT i displej.
3. Otevřete dvířka a nadávkujte mycí prostředek (viz níže).
4. Naplňte koše (viz Plnění košů) a zavřete dvířka.
5. Zvolte program podle druhu nádobí a stupně jeho znečištění
(viz tabulka programů) stisknutím tlačítka volby programu.
6. Zvolte volitelné funkce mytí*(viz vedle).
7. Zahajte program tlačítkem Start/Pauza: Rozsvítí se kontrolka
mytí a na displeji se zobrazí doba zbývající do konce cyklu.
8. Po skončení programu se na displeji zobrazí END. Vypněte
zařízení stisknutím tlačítka ZAPNOUT-VYPNOUT, zavřete
kohoutek přívodu vody a odpojte zástrčku ze zásuvky elektrické
sítě.
9. Před vyjmutím nádobí vyčkejte několik minut, abyste se vyhnuli
popálení. Vyložte koše počínaje spodním košem.
- Pro snížení spotřeby elektrické energie se zařízení
v některých podmínkách dlouhodobějšího NEPOUŽÍVANÍ
automaticky vypne.
AUT. PROGRAMY*:některé myčky nádobí jsou
vybaveny speciálním snímačem, který je schopen vyhodnotit
stupeň
znečištění a nastavit nejúčinnější a nejúspornější mytí. Doba
trvání Aut. programů se může měnit v závislosti na zásahu
snímače.
Dávkování mycího prostředku
Dobrý výsledek mytí závisí také na správném dávkování
mycího prostředku, přičemž platí, že při překročení
doporučeného množství nedojde ke zvýšení účinnosti
mytí, ale pouze k vyššímu znečištění životního prostředí.
V závislosti na stupni znečištění lze dávkování přizpůsobit
konkrétnímu případu použitím práškového nebo tekutého
mycího prostředku.
V případě běžného znečištění se obvykle používá přibližně 35
g práškového mycího prostředku nebo 35 ml tekutého mycího
prostředku. V případě použití tablet stačí jedna.
Když je nádobí málo znečištěné nebo když bylo předem
opláchnuto pod vodou, výrazně snižte množství mycího
prostředku.
Pro dosažení dobrých výsledků mytí dodržujte pokyny uvedené
na obalu mycího prostředku.
V případě dalších otázek vám doporučujeme obrátit se na
konzultační kanceláře výrobců mycích prostředků.
Pro otevření nádobky na mycí prostředek aktivujte otevírací
mechanismus „A“.
Změna probíhajícího programu
V případě volby chybného programu je možné provést jeho
změnu za předpokladu, že byl program právě zahájen: Při
zahájeném mytí je pro změnu mycího cyklu potřebné vypnout
zařízení delším stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT/
Vynulovat, znovu jej zapnout stejným tlačítkem a znovu zvolit
program a požadované volitelné funkce.
Přidání nádobí
Stiskněte tlačítko Start/Pauza, ZAPNOUT/VYPNOUT a otevřete
dvířka; dávejte přitom pozor na vycházející páru. Poté vložte
nádobí. Stiskněte tlačítko Start/Pauza: cyklus bude obnoven po
dlouhém pípnutí.
Je-li nastaven odložený start, po skončení odečítání nedojde
k zahájení mycího cyklu, ale zařízení zůstane ve stavu Pauzy.
Stisknutím tlačítka Start/Pauza za účelem přerušení činnost
zařízení dojde k přerušení programu.
V této fázi není možné provádět změnu programu.
Náhodné přerušení
Když se během mytí otevřou dvířka nebo když dojde k přerušení
dodávky elektrické energie, program bude přerušen. Po zavření
dvířek nebo po obnovení dodávky elektrické energie bude
program pokračovat z bodu, ve kterém byl přerušen.
Naplňte mycím prostředkem pouze suchou vaničku „B“.
Množství mycího prostředku určené pro předběžné mytí musí
být aplikováno přímo do mycího prostoru.
1. Dávkování mycího prostředku provádějte podle Tabulky
programů, aby bylo zajištěno použití jeho správného množství. Ve
vaničce B je vyznačena úroveň odpovídající maximálnímu množství
tekutého nebo práškového mycího prostředku, které lze použít pro
každý cyklus.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okrajů nádobky a zavřete
kryt až po zacvaknutí.
3. Zavřete víko nádobky na mycí prostředek jeho zatlačením nahoru,
až po správné zasunutí do zavíracího mechanismu.
Nádobka na mycí prostředek se otevře automaticky ve vhodném
okamžiku v závislosti na zvoleném programu.
Při použití kombinovaných mycích prostředků se doporučuje
použít volitelnou funkci TABS, která přizpůsobí mycí program tak,
aby bylo vždy dosaženo nejlepšího výsledku mytí a co nejlepšího
možného sušení.
Používejte výhradně mycí prostředky pro myčky nádobí.
NEPOUŽÍVEJTE mycí prostředky pro mytí v rukou.
Nadměrné použití mycích prostředků může způsobit
přítomnost pěny na konci cyklu.
Použití tablet se doporučuje pouze u modelů, které mají
k dispozici volitelnou funkci MULTIFUNKČNÍ TABLETY.
* Pouze u některých modelů.
Účinnějšího mytí a sušení je možné dosáhnout s použitím
mycího prášku, tekutého leštidla a soli.
23
CS
Programy
CS
Údaje programů jsou naměřeny v laboratorních podmínkách v souladu s evropskou normou EN 50242.
V závislosti na různých podmínkách použití může docházet ke změnám doby trvání a dat programů.
Počet a druh programů a volitelných funkcí se mění v závislosti na modelu myčky.
Sušení
Volitelné funkce
Doba trvání
programu
Spotřeba vody
(l/cyklus)
Spotřeba energie
(kWh/cyklus)
Eko mytí*
Ano
Odložený start – Tablety –
Extra Dry
03:10’
9,0
0,93
Intenzivní mytí Aut.
Ano
02:00’ - 03:10’
14,0 - 15,5
1,50 - 1,80
Automatické
běžné mytí
Ano
01:30’ - 02:30’
14,5 – 16,0
1,20 - 1,35
Aut. mytí Fast
Ne
Odložený start – Tablety
00:40’ - 01:20’
13,0 - 14,5
1,15- 1,25
Duo Wash
Ano
Odložený start – Tablety –
Extra Dry – Short Time
02:00’
18,0
1,30
Jemné mytí
Ano
Odložený start – Tablety –
Extra Dry
01:40’
11,0
1,10
Express 30’
Ne
Odložený start - Tablety
00:30’
9,0
0,50
Namáčení
Ne
Odložený start
00:12’
4,5
0,01
Program
Odložený start – Tablety
– Extra Dry – Short Time –
Zone wash
Odložený start – Tablety
– Extra Dry – Short Time –
Zone wash
Pokyny pro volbu programů a dávkování mycího prostředku:
1. Mycí cyklus EKO je standardní program, na který se vztahují údaje uvedené na energetickém štítku; tento cyklus je vhodný pro mytí
běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska energetické úspory a úspory vody pro tento druh nádobí.
29 g/ml + 6 g/ml** – 1 tableta (**Množství mycího prostředku pro předmytí)
2. Silně znečištěné nádobí a hrnce (nevhodný pro choulostivé nádobí) 35 g/ml – 1 tableta
3. Běžně znečištěné nádobí a hrnce 29 g/ml + 6 g/ml** – 1 tableta
4. Každodenní nečistota v omezeném množství (Ideální pro 4 soupravy) 25 g/ml – 1 tableta
5. Odlišné mytí ve dvou/třech* koších (*pouze u některých modelů): běžné mytí v horním koši a v třetím* koši pro příbor a sklenice,
energetické mytí pro hrnce ve spodním koši. 35 g/ml – 1 tableta
6. Cyklus pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty 35 g/ml – 1 tableta
7. Rychlý cyklus, který se používá pro mírně znečištěné nádobí (ideální pro 2 soupravy) 25 g/ml – 1 tableta
8. Předběžné mytí, kdy se očekává doplnění náplně po dalším jídle. Bez mycího prostředku
Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v režimu left-on: 5 W - spotřeba v režimu vypnutí: 0,5 W
24
Speciální programy a Volitelné
funkce
Poznámky:
Nejlepších výsledků s programy „Rychlé mytí“ a „Express 30’“
je možné dosáhnout, když bude dle možností dodržen počet
uvedených souprav.
Pro menší spotřebu používejte myčku na nádobí s plnou náplní.
Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o
zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na
adresu: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
Extra sušení
Pro zlepšení sušení nádobí stiskněte tlačítko
EXTRA SUŠENÍ; rozsvítí se příslušná kontrolka. Dalším
stisknutím tlačítka lze danou volitelnou funkci zrušit.
Vyšší teplota během závěrečného oplachování a delší doba
sušení umožňují lepší osušení.
Použití volitelné funkce EXTRA SUŠENÍ bude mít za
následek prodloužení trvání programu.
Multifunkční tablety (Tabs)
Tato volitelná funkce optimalizuje výsledek mytí a
Volitelné funkce mytí*
VOLITELNÉ FUNKCE mohou být nastaveny, měněny
nebo vynulovány teprve po provedení volby mycího
programu a před stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Mohou být zvoleny pouze volitelné funkce kompatibilní se
zvoleným programem. Když některá volitelná funkce není
kompatibilní se zvoleným programem, (viz tabulka programů)
příslušný symbol třikrát rychle zabliká.
Když bude zvolena volitelná funkce, která není kompatibilní
s některou z předem nastavených volitelných funkcí, tato
kontrolka zabliká třikrát a zhasne, zatímco zůstane rozsvícena
poslední nastavená volba.
Za účelem zrušení chybně nastavené volitelné funkce
stiskněte znovu příslušné tlačítko.
Odložený start
Zahájení programu může být odloženo o 1 a 24 hodin:
1. Po volbě požadovaného mycího programu a případných
dalších volitelných funkcí stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ
START: začne blikat příslušný symbol. Prostřednictvím
tlačítek + a - zvolte, kdy má být zahájen mycí cyklus. (h01,
h02 apod.)
2. Potvrďte volbu tlačítkem START/PAUZA; symbol přestane
blikat a dojde k zahájení odečítání.
3. Po uplynutí uvedené doby zhasne symbol ODLOŽENÉHO
STARTU a spustí se program.
Zrušení volby ODLOŽENÉHO STARTU se provádí
několikanásobným stisknutím tlačítka ODLOŽENÝ START,
dokud se nezobrazí OFF.
Není možné nastavit Odložený start během již
probíhajícího cyklu.
Volitelná funkce Short Time
Tato volitelná funkce umožňuje snížit dobu trvání hlavních
programů při zachování stejných výsledků mytí a sušení.
Po provedení volby programu stiskněte tlačítko Short Time.
Zrušení této volitelné funkce se provádí opětovným stisknutím
stejného tlačítka.
sušení.
Při použití multifunkčních tablet stiskněte tlačítko
MULTIFUNKČNÍ TABLETY. Dojde k rozsvícení příslušného
symbolu; dalším stisknutím dojde ke zrušení provedené volby.
Použití volitelné funkce „Multifunkční tablety“ bude
mít za následek prodloužení trvání programu.
Použití tablet se doporučuje pouze v případech, kdy
je k dispozici příslušná volitelná funkce, a nedoporučuje
se s programy, které nepočítají s použitím multifunkčních
tablet.
Zone Wash
Tato volitelná funkce umožňuje provést mytí pouze
ve zvoleném koši. Zvolte program a poté stiskněte tlačítko
ZONE WASH. Rozsvítí se symbol zvoleného koše a aktivuje
se pouze zvolený koš; další stisknutí tlačítka způsobí zrušení
uvedené volitelné funkce.
Toto volitelná funkce je dostupná s níže uvedenými programy:
Intenzivní mytí a Běžné mytí.
Volbou volitelné funkce a programu Intenzivní mytí dojde k
aktivaci mytí ULTRAINTENSIVE ZONE. Toto mytí je ideální
pro různorodou náplň více znečištěného nádobí, jako např.
hrnce a rendlíky, zaschlé talíře nebo nádobí, které se obtížně
umývá (struhadlo, mlýnek na zeleninu, značně znečištěný
příbor). Dojde k zesílení tlaku stříkání a ke zvýšení teploty
mytí, aby bylo zaručeno optimální umytí odolného znečištění.
Volbou volitelné funkce a programu Běžné mytí dojde k
aktivaci mytí SAVING ZONE. Použitím této funkce lze snížit
spotřebu vody a anergie. Mohlo by dojít ke změnám doby
trvání cyklu.
Nezapomeňte naložit nádobí pouze do zvoleného koše.
25
CS
Leštidlo a regenerační sůl
CS
Používejte pouze specifické mycí prostředky pro myčky
nádobí.
Nepoužívejte kuchyňskou ani průmyslovou sůl ani mycí
prostředky pro mytí v rukou.
Dodržujte pokyny uvedené na obalu.
Používáte-li multifunkční produkt, není třeba přidávat leštidlo,
avšak doporučuje se přidat sůl, zejména v případě, že je voda
tvrdá nebo velmi tvrdá (dodržujte pokyny uvedené na obalu).
Když se nepřidá sůl ani leštidlo, je zcela zřejmé, že
kontrolky CHYBĚJÍCÍ SŮL * a CHYBĚJÍCÍ LEŠTIDLO*
zůstanou i nadále rozsvícené.
Dávkování leštidla
Leštidlo usnadňuje sušení nádobí tím, že voda klouže z povrchu,
a proto na nádobí nezůstávají zbytky ani skvrny. Nádržka na
leštidlo se plní:
• Když se na panelu rozsvítí kontrolka CHYBĚJÍCÍ LEŠTIDLO*
, je k dispozici ještě rezerva leštidla pro 1-2 cykly;
optimalizuje výkon mytí v závislosti na tvrdosti vody. Údaj lze zjistit
u organizace zabývající se dodávkou pitné vody.
- Zapněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT, vyčkejte několik
sekund a vypněte ji stejným tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT.
Držte stisknuté tlačítko Start/Pauza nejméně na dobu 3 sekund
a poté zapněte zařízení myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT.
Dostanete se do menu nastavení a rozsvítí se kontrolka soli.
-Tlačítkem EKO zvolte požadovanou úroveň (od 1 do 5* Max. v
závislosti na modelu myčky)
(dekalcifikátor je nastaven na průměrnou úroveň).
Uložte provedené nastavení stisknutím tlačítka ZAPNOUT/
VYPNOUT.
Při použití multifunkčních tablet v každém případě naplňte nádržku
na sůl.
Tabulka tvrdosti vody
úroveň
1
2
3
4
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
Průměrná autonomie**
nádržky na sůl
měsíce
7 měsíce
5 měsíce
3 měsíce
2 měsíce
5* 34 - 50 61 - 90
6,1 - 9
2/3 týdny
Od 0°f do 10°f se doporučuje nepoužívat sůl. * při nastavení
5 může dojít k prodloužení doby. ** při 1 mycím cyklu denně
MA X
(°dH = tvrdost vody v německých stupních - °fH = tvrdost vody ve
francouzských stupních - mmol/l = milimol/litr)
1. Otevřete nádobku „D“ stisknutím a nadzvednutím jazýčku
na víku;
2. Opatrně naplňte nádržku na leštidlo až po označení maximálního
otevření a zabraňte přitom jeho úniku. Dojde-li k tomu, očistěte
jej suchým hadrem.
3. Zavřete víko až po cvaknutí.
NIKDY neaplikujte leštidlo přímo dovnitř mycího prostoru.
Nastavte dávku leštidla
V případě, že nejste spokojeni s výsledkem mytí nebo sušení,
je možné provést nastavení množství leštidla. Zapněte myčku
tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT, vyčkejte několik sekund a
vypněte ji stejným tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT. .
Stiskněte 3krát tlačítko Start/Pauza a zapněte zařízení tlačítkem
ZAPNOUT/VYPNOUT. Dostanete se do menu nastavení a rozsvítí
se kontrolka leštidla (nastavení na úroveň přednastavenou ve
výrobním závodě).
Zvolte úroveň dávkování leštidla prostřednictvím tlačítka programu
EKO. (od 0 do 4 Max.).
Uložte provedené nastavení stisknutím tlačítka ZAPNOUT/
VYPNOUT.
Úroveň leštidla může být nastavena na NULU; v takovém
případě dávkování leštidla nebude prováděno a v případě použití
veškerého leštidla nedojde ani k rozsvícení kontrolky chybějícího
leštidla.
• Pokud jsou na nádobí bílé zbytky, nastavte nízké hodnoty (1-2).
• Pokud jsou na nádobí kapky vody nebo skvrny vodního kamene,
nastavte vysoké hodnoty (3-4).
Dávkování regenerační soli
K dosažení dobrých výsledků mytí je nezbytné kontrolovat stav
soli v nádržce tak, aby nádržka nikdy nezůstala prázdná.
Regenerační sůl odstraňuje vodní kámen z vody a tím zabraňuje
vytváření nánosů na nádobí.
Zásobník soli se nachází ve spodní části myčky nádobí (viz Popis)
a je třeba jej naplnit:
• Když při kontrole uzávěru nádržky na sůl není vidět zelený
plovák*;
• když na ovládacím panelu bliká kontrolka CHYBĚJÍCÍ SŮL*;
1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte uzávěr nádržky jeho
otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Pouze při prvním použití: naplňte nádržku vodou až po okraj.
3. Umístěte trychtýř*(viz obrázek) a naplňte nádržku na sůl až
po okraj (přibližně 1 kg); vytečení malého množství vody je zcela
běžným jevem.
4. Odložte trychtýř*, odstraňte zbytky soli z hrdla; před
zašroubováním uzávěru jej opláchněte pod tekoucí vodou,
umístěte jej přitom hlavou dolů a nechte odtéci vodu ze čtyř zářezů
umístěných do hvězdy, nacházejících se ve spodní části uzávěru.
(uzávěr se zeleným plovákem*)
Doporučuje se provést tento úkon při každém doplňování soli.
Dobře dotáhněte uzávěr, aby se do nádobky na sůl během mytí
nedostal mycí prostředek (mohlo by tak dojít k trvalému poškození
dekalcifikátoru).
V případě potřeby naplňte sůl ještě před mycím cyklem, aby
došlo k odstranění solného roztoku, který vytekl z nádržky na sůl.
Nastavení dekalcifikátoru podle tvrdosti vody
Každá myčka je vybavena zařízením na změkčení vody, které
s použitím regenerační soli, specifické pro myčky, dodává vodu
pro mytí nádobí, která je zbavena vodního kamene.
Tato myčka umožňuje regulaci, která snižuje znečišťování a
26
* Pouze u některých modelů.
Údržba a péče
Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického
napájení
• Po každém mytí uzavřete kohoutek přívodu vody, abyste se
vyhnuli nebezpečí úniků.
• Při čištění zařízení a během operací údržby odpojte zástrčku
napájecího kabelu ze zásuvky elektrického rozvodu.
Čištění myčky nádobí
• Vnější povrch a ovládací panel se může čistit neabrazivním
hadrem navlhčeným ve vodě. Nepoužívejte rozpouštědla ani
abrazivní prostředky.
• Stěny vnitřního mycího prostoru se dají vyčistit od případných
skvrn hadrem navlhčeným ve vodě s malým množstvím octa.
Zabránění vzniku nepříjemných zápachů
• Dvířka nechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo
hromadění vlhkosti.
Čištění filtrů
Filtrační jednotka je tvořena dvěma filtry, které čistí vodu
použitou k mytí od zbytků jídla a opětovně ji uvádějí do oběhu:
K zabezpečení trvale dobrých výsledků mytí je třeba filtry čistit.
Pravidelně čistěte filtry.
Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů nebo s odpojeným
filtrem.
• Po několika mytích zkontrolujte filtrační jednotku a dle potřeby
ji důkladně umyjte pod tekoucí vodou. Pomozte si přitom
nekovovým kartáčkem a postupujte dle níže uvedených pokynů:
1. Otáčejte válcovým filtrem C proti směru hodinových ručiček
a vytáhněte jej (obr. 1).
2. Vytáhněte nádobku filtru B mírným zatlačením na boční
jazýčky (obr. 2);
3. Vyvlečte nerezový talíř filtru A (obr. 3).
4. Zkontrolujte výstupní otvor a odstraňte případné zbytky jídla.
NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranný kryt mycího čerpadla
(součást černé barvy) (obr. 4).
• Pravidelně čistěte obvodová těsnění dvířek a nádobek
na mycí prostředek s použitím mokré houby. Zabrání se
tak hromadění zbytků jídla, které jsou hlavními původci
nepříjemného zápachu.
Čištění ostřikovacích ramen
Může se stát, že se na ostřikovacích ramenech zachytí zbytky
jídla a ucpou otvory, kterými vytéká voda: Čas od času je třeba
je zkontrolovat a vyčistit nekovovým kartáčkem.
Obě ostřikovací ramena jsou demontovatelná.
Demontáž horního ostřikovacího
ramena vyžaduje odšroubování
plastové kruhové matice proti
směru hodinových ručiček. Horní
ostřikovací rameno je třeba
namontovat tak, aby bylo obráceno
otvory směrem nahoru.
Demontáž spodního ostřikovacího
ramena se provádí stisknutím
jazýčků, nacházejících se po
stranách, směrem nahoru.
Po vyčištění filtrů proveďte zpětnou montáž filtrační jednotky a
její správné umístění do jejího uložení; představuje nezbytný
předpoklad správné činnosti myčky.
Opatření v případě dlouhodobé nečinnosti
• Odpojte napájecí kabel zařízení ze zásuvky elektrického
rozvodu a zavřete kohoutek přívodu vody.
Čištění filtru přívodu vody*
Jestliže jsou hadice přívodu vody nové nebo pokud zůstaly delší
dobu v nečinnosti, před připojením je třeba nechat odtéci vodu,
dokud nebude průzračná a zbavená nečistot. Bez uvedeného
opatření může dojít k ucpání přívodu vody a poškození myčky.
Pravidelně čistěte vstupní filtr rozvodu vody, umístěný na
výstupu z vodovodního kohoutu.
- Zavřete kohout přívodu vody.
- Odšroubujte koncovou část přívodní hadice vody, sejměte filtr
a opatrně jej vyčistěte pod proudem tekoucí vody.
- Vložte filtr zpět na původní místo a zašroubujte hadici.
• Nechte pootevřená dvířka.
• Po vašem návratu proveďte jeden mycí cyklus naprázdno.
* Pouze u některých modelů.
27
CS
Poruchy a způsob jejich
odstranění
CS
Když se na zařízení vyskytnou poruchy v činnosti, zkontrolujte dříve, než se obrátíte na Servisní službu, následující
body.
Poruchy:
Možné příčiny / Řešení:
Nedochází k uvedení myčky do
chodu nebo myčka nereaguje na
ovládací povely
• Vypněte zařízení tlačítkem ZAPNOU/VYPNOUT, opět jej zapněte po uplynutí přibližně
jedné minuty a znovu nastavte požadovaný program.
• Zástrčka není řádně zastrčena v zásuvce elektrického rozvodu.
• Dvířka myčky nejsou řádně zavřená.
Není možné zavřít dvířka
• Došlo k zamknutí zámku; energicky zavřete dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Myčka nevypouští vodu.
• Program ještě neskončil.
• Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz Instalace).
• Odpadové potrubí umyvadla je ucpáno.
• Filtr je ucpán zbytky jídla.
Myčka je hlučná.
• Nádobí naráží vzájemně do sebe nebo do ostřikovacích ramen.
• Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován nebo není vhodný
pro mytí v myčkách (viz Uvedení do činnosti a použití).
Na nádobí a na sklenicích jsou
viditelné nánosy vodního kamene
nebo bílý povlak.
• Chybí regenerační sůl nebo její nastavení neodpovídá tvrdosti používané vody (viz
Leštidlo a sůl).
• Uzávěr nádobky na sůl není dobře uzavřen.
• Leštidlo bylo spotřebováno nebo jeho dávkování není dostatečné.
Na nádobí a na sklenicích jsou
patrné bílé zbytky nebo modrý
povlak.
• Dávkování leštidla je nadbytečné.
Nádobí je málo suché.
• Byl zvolen program bez sušení.
• Leštidlo bylo spotřebováno nebo jeho dávkování není dostatečné (viz Leštidlo a sůl).
• Regulace leštidla neodpovídá potřebě. Nádobí je z antiadhezivního materiálu nebo z
plastu.
Nádobí není dostatečně čisté.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koše jsou příliš naplněné (viz Plnění košů).
Nádobí není dobře rozmístěno.
Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet.
Mycí program je příliš mírný (viz Programy).
Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován nebo není
vhodný pro mytí v myčkách (viz Uvedení do činnosti a použití).
Uzávěr leštidla nebyl správně uzavřen.
Filtr je znečištěný nebo ucpaný (viz Údržba a péče).
Chybí regenerační sůl (viz Leštidlo a sůl).
Vypněte zařízení stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT. Zavřete kohout přívodu
vody, abyste zabránili vytopení, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického
rozvodu. Zkontrolujte, zda není vstupní filtr rozvodu vody ucpán nečistotami. (viz
kapitola „Údržba a péče“).
Myčka nenapouští vodu – Alarm
zavřeného kohoutku.
(bliká kontrolka ZAPNOUT/VYPNOUT a
na displeji je zobrazeno H2O a symbol
kohoutku a po několika sekundách se
zobrazí F 6).
• Chybí voda v rozvodu vody.
• Přívodní hadice na vodu je ohnutá (viz Instalace).
• Otevřete kohoutek a zařízení bude uvedeno do chodu v průběhu několika málo minut.
• Došlo k zablokování zařízení následkem chybějícího zásahu po pípnutích.
Vypněte zařízení tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT, otevřete kohoutek přívodu vody a
po několika sekundách znovu zapněte stisknutím stejného tlačítka. Znovu nastavte
mycí program a spusťte zařízení.
Alarm ucpaných filtrů
Na displeji se zobrazí symbol „filtr“.
• Vyčkejte na ukončení mycího programu, otevřete myčku a vyčistěte nádobku filtru a
filtru z nerezavějící oceli (viz kapitola Údržba a péče). K zhasnutí symbolu ucpaných
filtrů dojde při následném cyklu.
* Pouze u některých modelů.
28
Instrucţiuni de utilizare
RO
Românã, 29
MAŞINA DE SPĂLAT VASE
Sumar
Fişa produsului, 30
Precauţii şi sfaturi, 31
Siguranţa generală
Scoaterea aparatului din uz
Economisirea energiei şi protecţia mediului înconjurător
Instalarea şi Asistenţa, 32-33
Poziţionarea şi punerea la nivel
Racorduri hidraulice şi electrice
Date tehnice
Avertizări la prima utilizare a maşinii
Asistenţa
Descrierea aparatului, 34
Vedere de ansamblu
Panou de comenzi
LFF 8M121
Încărcarea coşurilor, 35-36
Coş inferior
Coşul pentru tacâmuri
Coş superior
Reglarea coşului superior
Pornire şi utilizare, 37
Pornirea maşinii de spălat vase
Introduceţi detergentul
Programe, 38
Tabel de programe
Programe speciale şi Opţiuni, 39
Agent de limpezire şi sare de dedurizare, 40
Introducerea soluţiei pentru limpezire
Introducerea sării de dedurizare
Întreţinere şi îngrijire, 41
Întreruperea alimentării cu apă şi curent electric
Curăţarea maşinii de spălat vase
Evitarea mirosurilor neplăcute
Curăţarea pulverizatoarelor
Curăţarea filtrului din zona de alimentare cu apă
Curăţarea filtrelor
În cazul absenţei dvs. pentru intervale de timp îndelungate
Anomalii şi remedii, 42
Fişa produsului
RO
Fişa produsului
Marca
HOTPOINT ARISTON
Identificator model furnizor
LFF 8M121
Capacitate nominală în număr de setări standard (1)
14
Clasa de eficienţă energetică pe o scară de la A+++ (consum redus) la D (konsum ridicat)
A++
Consumul de energie anual exprimat în kWh (2)
265.0
Consumul de energie la programul de spălare standard exprimat în kWh
0.93
Consumul de energie în modul off (oprit) exprimat în W
0.5
Consumul de energie în modul left-on (rămas în funcţiune) exprimat în W
5.0
Consumul de apă anual exprimat în litri (3)
2520.0
Clasa de eficienţă la centrifugare pe o scară de la G (eficienţă minimă) la A (eficienţă maximă)
A
Durata programului de spălare rufe standard exprimată în minute.
190’
Durata modului left-on (rămas în funcţiune) exprimată în minute
10
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW
41
Model încorporat
Da
Note
1) Informaţiile de pe etichetă şi din fişa produsului fac referire la ciclul de spălare standard, acest program este adecvat pentru spălarea
veselei cu grad de murdărie normal şi este programul cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă.
Ciclul de spălare standard corespunde ciclului Eco.
2) Pe baza programelor cu 280 de cicluri de spălare standard cu apă rece şi şi a consumului modurilor cu consum redus. Consumul real
de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.
3) Pe baza programelor cu 280 de cicluri de spălare. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul.
30
Precauţii şi recomandări
Maşina a fost proiectată şi construită în conformitate cu
normele internaţionale de siguranţă. Recomandările
sunt furnizate pentru siguranţa dvs. şi vă recomandăm
să le citiţi cu atenţie.
Siguranţa generală
• Acest aparat nu poate fi utilizat de persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale limitate, sau care nu au experienţă
şi nu deţin cunoştinţele necesare, fără a fi
supravegheate sau fără a li se da instrucţiuni cu
privire la modul de utilizare de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
• Copiii trebuie supravegheaţi de un adult, pentru a
nu se juca cu aparatul.
• Maşina a fost creată pentru a fi destinată utilizării
casnice, în condiţii neprofesionale.
• Maşina trebuie utilizată pentru spălarea vaselor de
uz casnic, numai de către persoane adulte care
respectă instrucţiunile din acest manual.
• Maşina nu se va instala niciodată în aer liber, nici
măcar în cazul în care spaţiul se află la adăpostul
unui acoperiş; de asemenea, este foarte periculos
să o lăsaţi expusă la ploi sau furtuni.
• Nu atingeţi maşina când sunteţi desculţi.
• Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu.
• Înainte de efectuarea operaţiunilor de curăţare şi
întreţinere, închideţi robinetul de apă şi scoateţi
ştecherul din priză.
• În caz de defecţiune, nu interveniţi în niciun caz la
mecanismele din interiorul maşinii şi nu încercaţi
să o reparaţi singuri.
• Nu atingeţi niciodată rezistenţa.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă aşezaţi pe uşa deschisă:
maşina s-ar putea răsturna.
• Uşa trebuie ţinută închisă, căci altfel reprezintă un
pericol (de a vă împiedica).
• Nu păstraţi detergentul şi agentul de limpezire la
îndemâna copiilor.
• Ambalajele maşinii nu reprezintă jucării pentru
copii.
Eliminarea deşeurilor
• Eliminarea materialelor utilizate ca ambalaj:
respectaţi reglementările locale; astfel, ambalajele
ar putea fi reutilizate.
• Directiva Europeană 2012/19/EU cu privire la
lichidarea deşeurilor care provin de la aparatele
electrice şi electronice dispune că aparatele
electrocasnice trebuie să fie lichidate separat
de deşeurile solide urbane. Aparatele scoase
din uz trebuie să fie colectate separat, pentru
a optimiza rata de recuperare şi reciclare a
materialelor care le compun, precum şi pentru
a evita efectele dăunătoare asupra sănătăţii şi a
mediului înconjurător. Simbolul care se utilizează
pentru a reaminti obligaţia de colectare separată
a acestora este tomberonul de gunoi tăiat; acesta
este reprezentat grafic pe toate aparatele.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la
scoaterea din uz a electrocasnicelor, deţinătorii
acestora se pot adresa centrelor de colectare a
deşeurilor sau distribuitorilor.
Protejaţi şi respectaţi mediul înconjurător
Economisiţi apa şi energia electrică
• Porniţi maşina de spălat vase numai dacă este
încărcată complet. Până la umplerea completă a
maşinii, preveniţi mirosurile neplăcute efectuând
un ciclu de Înmuiere (a se consulta capitolul
Programe).
• Selectaţi un program adecvat tipului de veselă
şi gradului de murdărire al acestora, consultând
Tabelul programelor:
- pentru vase murdare normal, utilizaţi programul
Eco, ce garantează consumuri de energie şi apă
reduse.
- pentru cantităţi de veselă mai mici, activaţi
opţiunea Încărcare pe jumătate* (vezi capitolul
Pornire şi Utilizare).
• În cazul în care contractul dvs. de furnizare a
energiei electrice prevede tranşe orare cu tarife
economice, vă recomandăm să spălaţi vasele în
acele intervale orare. Opţiunea Pornire întârziată
* (a se consulta capitolul Pornire şi utilizare) poate
facilita organizarea spălărilor în acest sens.
Detergenţi fără fosfaţi, clor şi care conţin enzime
• Vă recomandăm utilizarea unor detergenţi fără
fosfaţi şi fără clor, care sunt cei mai indicaţi pentru
protejarea mediului înconjurător.
• Enzimele desfăşoară o acţiune extrem de eficace
în cazul spălării la temperaturi în jurul valorii de
50°, de aceea în cazul detergenţilor care conţin
enzime se pot programa spălări la temperaturi
scăzute, obţinându-se aceleaşi rezultate ca şi cele
pe care le-am obţine spălând la temperatura de 65°.
• Dozaţi bine detergentul conform indicaţiilor
producătorului, durităţii apei, gradului de murdărire
şi cantităţii de vase, evitând astfel risipa. Deşi sunt
biodegradabili, detergenţii conţin componente
care afectează echilibrul naturii.
* Există numai la anumite modele.
31
RO
Instalare - Asistenţă
RO
În caz de mutare, menţineţi maşina de spălat în poziţie
verticală, iar dacă va fi necesar, înclinaţi-o pe latura posterioară.
Poziţionarea şi punerea la nivel
1. Scoateţi maşina de spălat din ambalajul său şi verificaţi să nu
fi suferit daune în timpul transportului. Nu racordaţi maşina dacă
este deteriorată şi contactaţi distribuitorul.
Racordarea furtunului de evacuare a apei
Racordaţi furtunul de evacuare, fără a-l îndoi, la o ţeavă de
evacuare cu diametrul de cel puţin 4 cm.
Furtunul de evacuare trebuie să fie la o înălţime cuprinsă între
40 şi 80 cm. de la podea sau de la planul de sprijin al maşinii
de spălat vase (A).
2. Aşezaţi maşina fixând părţile laterale sau spatele acesteia pe
mobilierul alăturat sau pe perete. Maşina poate fi de asemenea
încastrată sub un blat continuu* (a se consulta schema de
Montare).
3. Poziţionaţi maşina de spălat vase pe o pardoseală plană şi
rigidă. Compensaţi denivelările acesteia prin deşurubarea sau
înşurubarea picioruşelor anterioare, până la fixarea orizontală
a maşinii. Poziţionarea perfectă la nivel a maşinii îi conferă
stabilitate, evitând producerea vibraţiilor, a zgomotelor precum
şi mişcarea acesteia.
4*. Pentru a regla înălţimea picioruşului posterior, cu o cheie
hexagonală de 8 mm acţionaţi piuliţa hexagonală de culoare
roşie aflată în partea inferioară, frontală şi centrală a maşinii de
spălat, rotind în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica maşina
şi în sens invers pentru a o coborî. (consultaţi foaia care conţine
instrucţiunile de încastrare anexată documentaţiei).
Racorduri hidraulice şi electrice
Adaptarea instalaţiei electrice şi hidraulice în vederea
instalării maşinii va fi realizată numai de către persoane calificate.
Maşina de spălat vase nu trebuie să fie amplasată pe
conducte sau pe cablul de alimentare cu energie electrică.
Aparatul trebuie racordat la reţeaua de alimentare cu apă
numai prin furtunuri noi.
Nu utilizaţi furtunuri vechi.
Furtunurile de alimentare şi de evacuare a apei şi cablul de
alimentare cu energie electrică pot fi orientate înspre dreapta
sau stânga, pentru o instalare cât mai corectă.
Racordarea furtunului de alimentare cu apă
• La conducta de apă rece: înşurubaţi cu atenţie furtunul de
alimentare la un robinet cu gura filetată de 3/4 gaz; înainte de
a înşuruba furtunul, lăsaţi apa să curgă până când eventualele
impurităţi din apă dispar, pentru a evita astfel înfundarea
maşinii.
• La conducta de apă caldă: în cazul unei instalaţii centrale,
cu radiatoare, maşina de spălat vase poate fi alimentată la o
conductă de apă caldă de la reţea, cu condiţia ca apa să nu
aibă o temperatură mai mare de 60°C.
Înşurubaţi furtunul la robinet, conform descrierii referitoare
la racordarea la o conductă de apă rece.
Dacă furtunul de alimentare nu este suficient de lung,
contactaţi un magazin specializat sau un tehnician autorizat
(consultaţi capitolul Asistenţă Tehnică).
Presiunea apei trebuie să fie cuprinsă între valorile indicate
în tabelul conţinând Datele tehnice (consultaţi tabelul alăturat).
Fiţi atenţi ca furtunul să nu fie nici pliat, nici îndoit.
32
Înainte de a conecta furtunul de evacuare a apei la sifonul
chiuvetei, scoateţi dopul de plastic (B).
Dispozitiv de protecţie împotriva inundaţiilor
Pentru a nu provoca inundaţii, maşina de spălat vase:
- este dotată cu un sistem care întrerupe alimentarea cu apă
în cazul apariţiei unor anomalii sau a unor pierderi din interior.
Unele modele sunt dotate cu un dispozitiv de protecţie suplimentar
New Acqua Stop*, care protejează împotriva inundaţiilor, chiar şi
în cazul perforării furtunului de alimentare.
ATENŢIE: TENSIUNE PERICULOASĂ!
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie în niciun caz secţionat,
deoarece conţine părţi aflate sub tensiune.
Conectarea electrică
Înainte de a introduce ştecărul în priza de curent, asiguraţi-vă ca:
• priza trebuie să aibă împământare şi să corespundă
prevederilor legale în vigoare;
• priza trebuie să suporte sarcina maximă de putere a maşinii,
indicată pe plăcuţa cu caracteristici de pe uşă
(consultaţi capitolul Descrierea maşinii de spălat);
• tensiunea de alimentare trebuie să fie cuprinsă între valorile
indicate pe plăcuţa cu caracteristici de pe uşă;
• priza trebuie să fie compatibilă cu ştecherul aparatului. În
caz contrar, solicitaţi unui tehnician autorizat înlocuirea
ştecherului (consultaţi capitolul Asistenţă Tehnică); nu utilizaţi
prelungitoare sau prize multiple.
După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi priza de
curent trebuie să fie uşor accesibile.
Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.
Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie înlocuit de
fabricant sau de Serviciul de Asistenţă Tehnică, pentru a evita
orice risc. (Vezi capitolul Asistenţă)
* Există numai la anumite modele.
Bandă de protecţie împotriva condensului*
După montarea sub blat a maşinii de spălat vase,
deschideţi uşa şi lipiţi banda adezivă transparentă sub
blatul de lemn, pentru a-l proteja de eventualul condens
produs.
Avertizări la prima utilizare a maşinii
După instalare, îndepărtaţi tampoanele poziţionate pe
coşuri şi elasticele de reţinere de pe coşul superior (dacă
sunt prezente).
După instalare, chiar înainte de prima utilizare a maşinii,
umpleţi complet cu apă rezervorul de sare şi numai apoi
adăugaţi cam 1 kg de sare (consultaţi capitolul Agent de
limpezire şi sare de dedurizare): este normal ca apa să
iasă afară. Selectaţi gradul de duritate a apei (consultaţi
Tabelul cu gradele de duritate a apei şi capitolul Agent de
limpezire şi sare de dedurizare). După încărcarea cu sare,
ledul ATENŢIE, LIPSĂ SARE*se stinge.
Neîncărcarea rezervorului cu sare poate determina
deteriorarea sistemului de dedurizare a apei şi a
elementului de încălzire.
Maşina este dotată cu semnale acustice/tonuri (în
funcţie de modelul maşinii de spălat vase) care anunţă
efectuarea comenzii: pornire, sfârşitul ciclului etc.
Simbolurile/indicatoarele/ledurile luminoase de pe
panoul de comandă/display, pot avea culori diferite,
pulsa sau avea o lumină fixă. (în funcţie de modelul
maşinii de spălat vase).
Pe display apar informaţii utile referitoare la tipul
ciclului setat, la faza de spălare/uscare, la timpul
rămas, la temperatură etc... etc...
Asistenţă
Înainte de a contacta serviciul de Asistenţă:
• Verificaţi dacă puteţi remedia singuri anomalia (vezi
Anomalii şi Remediere).
• Reporniţi programul, pentru a controla dacă
inconvenientul a fost eliminat.
• În cazul în care inconvenientul nu a fost eliminat,
contactaţi Serviciul Autorizat de Asistenţă Tehnică.
Nu apelaţi niciodată la personal tehnic
neautorizat.
Date Tehnice
Dimensiuni
Lãþime 60 cm
Înãlþime 85 cm
Adâncime 60 cm
Capacitate
Presiunea apei
de alimentare
Tensiune de
alimentare
Putere totalã
absorbitã
14 tacâmuri standard
0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Siguranþã
vezi plãcuþa cu caracteristici
Comunicaţi:
• tipul defecţiunii;
• modelul maşinii (Mod.);
• numărul de serie (S/N).
Aceste informaţii se găsesc pe plăcuţa cu caracteristici,
montată pe aparat (vezi Descrierea maşinii).
vezi plãcuþa cu caracteristici
vezi plãcuþa cu caracteristici
Acest aparat este conform cu
urmãtoarele Directive Comunitare:
-2006/95/EC (Joasã Tensiune)
-2004/108/EC (Compatibilitate
Electro-magneticã)
2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Etichetare)
-2012/19/EC WEEE)
* Există numai la anumite modele.
33
RO
Descrierea aparatului
RO
Vedere de ansamblu
1. Coş superior
2. Stropitor superior
3. Rafturi rabatabile
4. Reglare înălţime coş superior
5. Coş inferior
6. Stropitor inferior
7. Filtru spălare
8. Rezervor sare
9. Tăviţă detergent, rezervor agent de limpezire şi
dispozitiv Active Oxigen*
10. Plăcuţa de caracteristici
11. Panou de comenzi***
Panou de comenzi
Tastă şi indicator
On-Off/Reset
Tastă Opţiunea Tablete
multifuncţionale (Tabs)
Tastă şi
Indicatoare
Pornire/pauză
Taste Selectare Program
Display
Taste Selectare Program
Tastă opţiune Extra uscare
Tastă Opţiune Zone Wash
Display
Tastă opţiune Short Time
Indicator lipsă sare
Indicatoare Spălarea şi uscarea
Indicator lipsă agent de limpezire
Indicatoare
Programe
Taste Pornire Întârziată
Indicator timp rămas
Indicator filtre înfundate
Indicator Robinet închis
Indicatoare Programe
Indicator Pornire Întârziată
Indicatoare Zone Wash
Indicator Uscare extra
Indicator Short Time
Indicator Tablete multifuncţionale (Tabs)
*** Numai pentru modelele cu încorporare totală * Prezent doar la anumite modele.
Numărul şi tipul programelor şi opţiunile disponibile variază în funcţie de modelul maşinii de spălat vase.
34
Încărcarea coşurilor
Sugestii
Înainte de încărcarea coşurilor, eliminaţi de pe vase resturile de
mâncare şi goliţi paharele şi recipientele de lichidele rămase. Nu este
necesară o clătire prealabilă cu apă curentă.
Aranjaţi vasele astfel încât să fie stabile şi să nu se răstoarne,
recipientele să fie dispuse cu deschiderea în jos, iar părţile concave
sau convexe în poziţie oblică, pentru a permite apei să ajungă la toate
suprafeţele şi să se scurgă.
Fiţi atenţi ca mânerele, capacele, tigăile şi tăvile să nu împiedice rotaţia
stropitoarelor. Dispuneţi obiectele mici în coşul pentru tacâmuri.
Vasele de plastic și tigăile antiaderente au tendința să rețină mai mult
picăturile de apă şi, prin urmare, gradul lor de uscare va fi mai mic
decât cel al vaselor de ceramică sau oţel.
Obiectele uşoare (ca recipientele din plastic) trebuie să fie poziţionate,
de preferinţă, pe coşul superior şi dispuse astfel încât să nu se poată
mişca.
După încărcarea maşinii, verificaţi dacă stropitoarele se rotesc liber.
Coşul inferior
Unele modele de maşini de spălat vase dispun de sectoare
rabatabile*, care pot fi utilizate în poziţie verticală, pentru
aşezarea farfuriilor sau în poziţie orizontală (coborâte), pentru
aşezarea oalelor şi a salatierelor.
Coşul pentru tacâmuri
Coşul pentru tacâmuri este prevăzut cu grătare superioare pentru
dispunerea mai bună a acestora. Trebuie să fie poziţionat numai
în partea anterioară a coşului inferior.
Coşul inferior poate conţine oale, capace, farfurii, salatiere,
tacâmuri etc. Farfuriile şi capacele mari vor fi aşezate de
preferinţă în părţile laterale ale coşului.
Cuţitele precum şi toate celelalte articole tăioase trebuie să
fie amplasate în coşul special pentru tacâmuri, cu vârful orientat
în jos, sau pe rafturile rabatabile din coşul de sus, în poziţie
orizontală.
Coşul superior
Introduceţi vasele delicate şi uşoare: pahare, ceşti, farfurioare,
salatiere joase.
Se recomandă să dispuneţi vasele foarte murdare în coşul inferior
deoarece, în acest sector, jeturile de apă sunt mai energice şi
permit obţinerea unor prestaţii mai bune la spălare.
Unele modele de maşini de spălat vase dispun de sectoare
rabatabile* , care pot fi utilizate în poziţie verticală, pentru
aşezarea farfurioarelor de ceai sau desert sau coborâte, pentru
aşezarea castroanelor şi a recipientelor pentru alimente.
* Există numai la anumite modele.
35
RO
RO
Rafturi rabatabile cu poziţie variabilă
Rafturile rabatabile laterale pot fi poziţionate pe trei înălţimi diferite
pentru a optimiza amplasarea vaselor în spaţiul coşului.
Paharele cu picior pot fi poziţionate în mod stabil pe rafturile
rabatabile, introducând piciorul paharului în orificiile respective.
Coşul superior este reglabil în înălţime în funcţie de necesităţi:
în poziţie înaltă când doriţi să puneţi vase voluminoase în coşul
inferior; în poziţie joasă, pentru a folosi spaţiile rafturilor rabatabile
sau înclinabile, creând mai mult spaţiu în partea de sus.
Reglarea înălţimii coşului superior
Pentru a facilita amplasarea veselei, coşul superior poate fi fixat
în două poziţii: sus şi jos.
Se recomandă reglarea înălţimii coşului superior atunci când
COŞUL ESTE GOL.
Nu ridicaţi sau coborâţi NICIODATĂ coşul dintr-o singură
parte.
Tavă pentru tacâmuri*
Unele modele de maşini de spălat vase sunt dotate cu o tavă
glisantă care poate fi utilizată pentru a conţine tacâmuri de
serviciu sau ceşti de mici dimensiuni. Pentru prestaţii mai bune
la spălare, nu încărcaţi sub tavă vase voluminoase.
Tava pentru tacâmuri este amovibilă. (a se vedea figura)
Dacă coşul este prevăzut cu Lift-Up* (vezi figura), ridicaţi coşul
prinzându-l din părţile laterale şi mişcaţi-l în sus. Pentru a reveni
la poziţia joasă, apăsaţi pârghiile (A) din părţile laterale ale coşului
şi urmaţi coborârea.
Vase necorespunzătoare
• Vase şi tacâmuri din lemn.
• Pahare decorate delicate, vase de artizanat artistic şi de
anticariat. Decoraţiile lor nu sunt rezistente.
• Părţile din materiale sintetice nerezistente la temperatură.
• Vase din aramă şi cositor.
• Vase murdare de cenuşă, ceară, unsoare lubrifiantă sau
cerneală.
Decoraţiile de pe sticlă, piese de aluminiu şi argint, în timpul
spălării îşi pot schimba culoarea şi se pot albi. Şi unele tipuri de
sticlă (de ex. obiecte de cristal) după multe spălări, pot deveni
opace.
Deteriorarea sticlei şi a vaselor
Cauze:
• Tipul sticlei şi procedura de producere a sticlei.
• Compoziţia chimică a detergentului.
• Temperatura apei din programul de spălare.
Recomandare:
• Utilizaţi numai pahare şi porţelan garantate de producător ca
fiind rezistente la spălarea în maşina de spălat vase.
• Folosiţi detergent delicat pentru vase.
• Scoateţi paharele şi tacâmurile din maşina de spălat vase cât
mai repede posibil după sfârşitul programului.
Înainte de a încărca tava, asiguraţi-vă că suporturile sunt bine
prinse de coşul superior. (a se vedea figura)
* Există numai la anumite modele.
36
Pornire şi utilizare
Pornirea maşinii de spălat vase
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi tasta ON/OFF (12): indicatorul ON/OFF şi displayul
se aprind.
3. Deschideţi uşa şi dozaţi detergentul (a se vedea mai jos).
4. Aşezaţi vasele în coşuri (a se vedea Amplasarea vaselor în
coşuri) şi închideţi uşa.
5. Selectaţi programul în baza tipului de veselă şi a gradului
lor de murdărire (vezi tabelul cu programe) apăsând tastele de
selectare a programului.
6. Selectaţi opţiunile de spălare* (vezi alăturat).
7. Porniţi prin apăsarea tastei Pornire/Pauză: se aprinde
indicatorul de spălare şi se afişează pe ecran timpul rămas până
la sfârşitul ciclului.
8. La sfârşitul programului, pe display apare END. Opriţi aparatul,
apăsând butonul ON-OFF, închideţi robinetul de apă şi scoateţi
ştecherul din priză.
9. Aşteptaţi câteva minute înainte de a scoate vesela, pentru
a evita electrocutarea. Descărcaţi coşurile începând de la cel
de jos.
-Pentru a reduce consumul de energie electrică, în
condiţiile în care maşina NU este utilizată pentru mult timp,
ea se opreşte în mod automat.
Introduceţi detergentul
Un rezultat bun la spălare depinde şi de dozarea
corectă a detergentului, care nu spală mai eficient
dacă este în exces şi, în plus, poluează mediul
înconjurător.
În funcţie de gradul de murdărie, dozarea poate fi adaptată
pentru fiecare caz în parte cu un detergent praf sau lichid.
În general, pentru o murdărie normală, folosiţi 35 de gr.
(detergent praf) sau 35 ml (detergent lichid). Dacă folosiţi
tablete, este suficientă una.
Dacă vasele sunt puţin murdare sau au fost în prealabil
limpezite cu apă, reduceţi considerabil cantitatea de
detergent.
Pentru un rezultat bun al spălării, respectaţi şi instrucţiunile
de pe ambalajul detergentului.
În cazul unor întrebări suplimentare, vă recomandăm să
vă adresaţi birourilor de consultanţă ale producătorilor de
detergenţi.
Pentru a deschide recipientul pentru detergent, acţionaţi
dispozitivul de deschidere “A”.
PROGRAME AUTO*:unele modele de maşini de spălat
vase sunt dotate cu un senzor special care poate evalua gradul
de murdărire şi poate alege modul de spălare cel mai eficient şi
economic. Durata programelor Auto poate varia în funcţie de
intervenţia senzorului.
Modificarea unui program în curs de desfăşurare
Dacă aţi selectat un program greşit, îl puteţi modifica imediat
după ce a început: când a pornit programul, pentru a schimba
ciclul de spălare, opriţi maşina ţinând apăsată tasta ON/OFF/
Reset, apoi porniţi-o din nou acţionând aceeaşi tastă şi selectaţi
din nou programul şi opţiunile dorite.
Adăugarea altor vase
Apăsaţi tasta Pornire/Pauză, deschideţi uşa cu atenţie din cauza
ieşirii aburilor şi introduceţi vasele. Apăsaţi tasta Pornire/Pauză:
ciclul se reia după un bip prelungit.
Dacă aţi setat pornirea întârziată, la sfârşitul numărătorii
inverse, ciclul de spălare nu va porni, ci va rămâne în stare de
Pauză.
La apăsarea tastei Pornire/Pauză pentru a face o pauză, se
întrerupe programul.
În această fază schimbarea programului nu este posibilă.
Întreruperi accidentale
Dacă în timpul derulării programului de spălare uşa se deschide
sau se întrerupe curentul electric, programul se opreşte. După
închiderea uşii sau revenirea curentului, programul se va relua
din punctul în care s-a întrerupt.
Introduceţi detergentul numai în tăviţa “B” uscată. Cantitatea
de detergent folosită pentru prespălare trebuie pusă direct
în cuvă.
1. Dozaţi detergentul consultând Tabelul programelor pentru a
introduce cantitatea corectă. În tăviţa B este prezent un nivel
care arată cantitatea maximă de detergent lichid sau praf care
poate fi introdusă pentru fiecare ciclu.
2. Eliminaţi resturile de detergent de pe marginea compartimentului
şi închideţi complet capacul.
3. Închideţi capacul recipientului de detergent împingându-l în
sus, până la cuplarea corectă a dispozitivului de închidere.
Recipientul pentru detergent se deschide automat în funcţie de
program, la momentul potrivit.
Dacă folosiţi detergenţi combinaţi, vă recomandăm să folosiţi
opţiunea TABS, care adaptează programul de spălare, pentru
a obţine întotdeauna cel mai bun rezultat posibil la spălare şi
uscare.
Utilizaţi numai detergent special pentru maşina de spălat
vase.
NU UTILIZAŢI detergenţi pentru spălare manuală.
Utilizarea unei cantităţi de detergent prea mari poate
determina apariţia unor urme de spumă la sfârşitul ciclului
de spălare.
Utilizarea detergentului sub formă de tablete se recomandă
numai pentru modelele care au opţiunea TABLETE
MULTIFUNCŢIONALE.
* Prezent numai la anumite modele.
Cele mai bune rezultate de spălare şi uscare se obţin numai
prin utilizarea detergentului sub formă de praf, a agentului
de limpezire lichid şi a sării de dedurizare.
37
RO
Programe
RO
Datele programelor sunt măsurate în condiţii de laborator potrivit normei europene EN 50242.
În funcţie de diferitele condiţii de utilizare, durata şi datele programelor pot varia.
Numărul şi tipul programelor şi opţiunile variază în funcţie de modelul maşinii de spălat vase.
Uscare
Opţiuni
Durata
programului
Consum apă (l/
ciclu)
Consum Energie
(KWh/ciclu)
Eco*
Yes
Delayed start – Tabs –
Extra Dry
03:10’
9,0
0,93
Auto Intensiv
Yes
02:00’ - 03:10’
14,0 - 15,5
1,50 - 1,80
Auto Normal
Yes
01:30’ - 02:30’
14,5 – 16,0
1,20 - 1,35
Auto Fast
No
Delayed start – Tabs
00:40’ - 01:20’
13,0 - 14,5
1,15- 1,25
Duo Wash
Yes
Delayed start – Tabs –
Extra Dry – Short Time
02:00’
18,0
1,30
Delicat
Yes
Delayed start – Tabs –
Extra Dry
01:40’
11,0
1,10
Express 30’
No
Delayed start – Tabs
00:30’
9,0
0,50
Înmuiere
No
Delayed start
00:12’
4,5
0,01
Program
Delayed start – Tabs –
Extra Dry – Short Time –
Zone wash
Delayed start – Tabs –
Extra Dry – Short Time –
Zone wash
Indicaţii pentru alegerea programelor şi dozarea detergentului:
1. Ciclul de spălare ECO este programul standard la care se referă datele de pe eticheta energetică; acest ciclu este adecvat pentru
a spăla vase cu grad normal de murdărie şi este programul cel mai eficient în ceea ce priveşte consumul de energie şi de apă pentru
acest tip de vase. 29 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tab (**Cantitatea de detergent pentru prespălare)
2. Vase şi oale foarte murdare (a nu se utiliza pentru vase delicate). 35 gr/ml – 1 Tab
3. Vase şi oale murdare normal. 29 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tab
4. Murdărie zilnică în cantitate limitată. (Ideal pentru vase de 4 persoane) 25 gr/ml – 1 Tab
5. Spălare diferenţiată pe două coşuri: delicată în coşul superior, energic pentru cratiţele din coşul inferior. 35 gr/ml – 1 Tab
6. Ciclu pentru vesela delicată, mai sensibilă la temperaturi ridicate. 35 gr/ml – 1 Tab
7. Ciclu rapid pentru vase puţin murdare. (ideal pentru vase de 2 persoane) 25 gr/ml – 1 Tab
8. Spălare preliminară înainte de încărcarea completă a maşinii după masa următoare. Fără detergent
Consumuri de stand-by: Consum de left-on mode: 5 W - consum de off mode: 0,5 W
38
Programe speciale şi Opţiuni
Note:
cele mai bune rezultate ale programelor „Rapid şi Express 30"se
obţin de preferinţă respectându-se numărul de vase indicate.
Pentru a consuma mai puţin, folosiţi maşina de spălat vase la
capacitatea maximă.
Notă pentru laboratoarele de testări: pentru informaţii privind
condiţiile testului comparativ EN, trimiteţi o solicitare la adresa:
ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
Opţiuni de spălare*
OPŢIUNILE pot fi programate, modificate sau resetate
numai după alegerea programului de spălare şi înainte
de apăsarea tastei Pornire/Pauză.
Pot fi selectate numai opţiunile compatibile cu tipul de
program ales. Dacă o opţiune nu este compatibilă cu
programul selectat (consultaţi tabelul programelor), simbolul
corespunzător emite 3 semnale intermitente rapide.
Dacă a fost selectată o opţiune incompatibilă cu o opţiune
programată anterior, aceasta se aprinde intermitent de 3 ori,
apoi se stinge; ultima setare rămâne aprinsă.
Pentru a anula o opţiune greşit programată, apăsaţi din nou
butonul corespunzător.
Pornirea întârziată
Se poate amâna între 1 şi 24 de ore pornirea
programului:
1. Selectaţi programul de spălare dorit şi alte eventuale
opţiuni; apăsaţi tastele de PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ: simbolul
respectiv va începe să clipească. Cu tastele + şi - selectaţi
când doriţi să înceapă ciclul de spălare (h01, h02 etc.).
2. Confirmaţi selecţia cu tasta PORNIRE/PAUZĂ, simbolul
nu mai clipeşte, începe numărătoarea inversă.
3. La finalul intervalului, simbolul pentru PORNIREA
ÎNTÂRZIATĂ se stinge, iar programul porneşte.
Pentru a anula PORNIREA ÎNTÂRZIATĂ, apăsaţi tasta
PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ până când se vizualizează OFF.
După începerea ciclului de spălare, Pornirea Întârziată
nu mai poate fi programată.
Extra uscare
Pentru a îmbunătăţi uscarea vaselor, apăsaţi tasta
EXTRA USCARE şi simbolul se aprinde; apăsarea ulterioară
deselectează opţiunea.
O temperatură mai ridicată în timpul clătirii finale şi o fază de
uscare prelungită permit îmbunătăţirea uscării.
Opţiunea EXTRA USCARE determină prelungirea
programului.
Tablete multifuncţionale (Tabs) (Tabs)
Cu această opţiune este optimizat rezultatul spălării
şi uscării.
Când utilizaţi tabletele multifuncţionale, apăsaţi tasta
TABLETE MULTIFUNCŢIONALE, simbolul se aprinde; o
apăsare ulterioară o deselectează.
Opţiunea "Tablete multifuncţionale" determină
prelungirea programului.
Folosirea tabletelor este recomandată numai dacă
este prezentă această opţiune şi nu este recomandată în
cazul programelor care nu prevăd utilizarea tabletelor
multifuncţionale.
Zone Wash
Această opţiune permite efectuarea spălării numai
pentru coşul selectat. Selectaţi programul, apăsaţi tasta
ZONE WASH succesiv:coşul selectat se aprinde, iar spălarea
se activează numai pentru coşul selectat; o apăsare ulterioară
a tastei deselectează opţiunea.
Opţiunea este disponibilă cu programele: Intensiv şi Normal.
Selectând opţiunea şi programul Intensiv, se activează
spălarea ULTRAINTENSIVE ZONE. Această spălare este
ideală pentru încărcătura mixtă cea mai murdară, ca de ex.
oale şi cratiţe, farfurii încrustate sau vase greu de spălat
(răzuitoare, presă de legume, tacâmuri foarte murdare).
Presiunea stropirii este intensificată, temperatura de spălare
este mărită, asigurând o spălare optimă în cazul murdăriei
rezistente.
Selectând opţiunea şi programul Normal, se activează
spălarea SAVING ZONE. Cu această funcţie se poate reduce
consumul de energie. Ciclul ar putea suferi variaţii ale duratei.
Amintiţi-vă să încărcaţi vasele numai în coşul selectat.
Opţiunea Short Time
Această opţiune permite reducerea duratei principalelor
programe, cu păstrarea aceloraşi rezultate de spălare şi
uscare.
După ce aţi selectat programul, apăsaţi tasta Short Time.
Pentru a deselecta opţiunea, apăsaţi din nou aceeaşi tastă.
* Prezent numai la anumite modele.
39
RO
Agent de limpezire
şi sare de dedurizare
RO
produselor).
poluarea şi optimizează rezultatele spălării, în funcţie de duritatea
apei.Informaţiile sunt disponibile la Societatea de furnizare a apei
potabile din zona dvs.
- Porniţi maşina de spălat vase cu tasta ON/OFF, aşteptaţi câteva
secunde şi apoi stingeţi maşina de spălat vase cu tasta ON/OFF.
Ţineţi apăsată tasta Pornire/Pauză cel puţin 3 secunde; porniţi
maşina cu ON/OFF, intraţi în meniul de reglare şi se aprinde
indicatorul pentru sare.
-Selectaţi cu tasta ECO, nivelul dorit (între 1 şi 5* Max. în funcţie
de modelul maşinii de spălat vase)
Dacă nu se adaugă sare de dedurizare sau agent de
limpezire, ledurile LIPSĂ SARE * şi LIPSĂ AGENT DE
LIMPEZIRE* vor rămâne în mod evident aprinse.
Apăsaţi tasta ON/OFF pentru a salva reglarea setată.
Umpleţi rezervorul cu sare de dedurizare chiar dacă se utilizează
tablete multifuncţionale.
Folosiţi numai produse speciale pentru maşini de spălat.
Nu utilizaţi sare alimentară sau industrială, nici detergenţi
pentru spălare manuală.
Respectaţi indicaţiile de pe ambalajul produselor.
Dacă se utilizează un produs multifuncţional, nu este
necesară adăugarea agentului de limpezire, în schimb, se
recomandă adăugarea sării, în special dacă apa este dură
sau foarte dură. (Respectaţi indicaţiile de pe ambalajul
Introducerea soluţiei pentru limpezire
Agentul de limpezire facilitează uscarea veselei permiţând apei
să curgă de pe suprafaţa acesteia, fără a lăsa linii sau pete.
Compartimentul pentru agent de limpezire trebuie umplut:
• atunci când pe panou se aprinde indicatorul LIPSĂ AGENT
DE LIMPEZIRE * este disponibilă încă o rezervă de agent
de limpezire pentru 1-2 cicluri;
(sistemul de dedurizare este reglat pe nivelul mediu).
Tabelul durităţii apei
nivel
1
2
3
4
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
Autonomie medie**
recipient sare
luni
7 luni
5 luni
3 luni
2 luni
6,1 - 9
2/3 săptămâni
5* 34 - 50 61 - 90
Între 0°f şi 10°f nu se recomandă utilizarea sării.
* cu setarea 5 durata se poate prelungi.
** cu 1 spălare pe zi
MA X
(°dH = duritatea apei exprimată în grade germane - °fH = duritatea
apei exprimată în grade franceze - mmol/l = milimol/litru)
Introducerea sării de dedurizare
1. Deschideţi recipientul “D” apăsând şi ridicând clapeta de
pe capac;
2. Introduceţi cu atenţie agentul de limpezire până la referinţa
maximă a deschiderii de umplere, evitând ieşirea acestuia. Dacă
se varsă, ştergeţi imediat cu o cârpă uscată.
3. Închideţi complet capacul.
Nu turnaţi NICIODATĂ agent de limpezire direct în interiorul
cuvei.
Reglaţi doza de agent de limpezire
Dacă rezultatul uscării nu este satisfăcător, este posibilă reglarea
dozei de agent de limpezire.Porniţi maşina de spălat vase cu
tasta ON/OFF, aşteptaţi câteva secunde şi apoi stingeţi cu tasta
ON/OFF.
Apăsaţi tasta Pornire/Pauză de 3 ori; porniţi maşina cu ON/OFF,
intraţi în meniul de reglare şi se aprinde indicatorul pentru agentul
de limpezire (setat pe nivelul din fabrică).
Selectaţi nivelul de distribuţie a agentului de limpezire cu tasta
programului ECO (între 0 şi 4 Max.).
Apăsaţi tasta ON/OFF pentru a salva reglarea setată.
Nivelul agentului de limpezire poate fi setat la ZERO; în acest
caz, agentul de limpezire nu va fi distribuit şi nu se va aprinde
indicatorul de lipsă a agentului de limpezire în cazul terminării
acestuia.
• dacă se observă linii, rotiţi regulatorul pe valorile mai mici
(1-2).
• dacă există picături de apă sau pete de calcar, rotiţi regulatorul
pe valorile mai mari (3-4).
Programarea durităţii apei
Fiecare maşină de spălat vase este prevăzută cu un sistem de
dedurizare a apei care, utilizând sarea de dedurizare specială
pentru maşini de spălat vase, va alimenta maşina de spălat vase
cu apă fără calcar.
Maşina de spălat vase permite reglaje care să diminueze
40
Pentru a obţine mereu rezultate bune la spălare, controlaţi ca
rezervorul de sare să nu fie niciodată gol.
Sarea de dedurizare elimină calcarul din apă, evitând şi
depunerea acestuia pe vesela dvs.
Rezervorul de sare se află în partea inferioară a maşinii de spălat
vase (a se consulta Descrierea) şi trebuie umplut:
• de fiecare dată când indicatorul de nivel cu plutitor verde* nu
este vizibil la analizarea dopului rezervorului de sare;
• atunci când pe panou se aprinde ledul LIPSĂ SARE *;
1. Rotiţi dopul rezervorului în sens invers acelor de ceasornic şi
scoateţi coşul inferior.
2. Numai la prima utilizare a maşinii:
umpleţi rezervorul cu apă până la
margine.
3. Aşezaţi pâlnia * (vezi figura) şi umpleţi
rezervorul cu sare până la marginea
superioară (circa 1 kg); este normal ca
puţină apă să iasă din rezervor.
4. Scoateţi pâlnia*, înlăturaţi resturile de
sare de pe gura rezervorului, iar înainte de a înşuruba dopul,
clătiţi-l lăsând apa să curgă prin cele patru orificii dispuse în
formă de stea în partea de jos a acestuia. (dop cu indicator de
nivel cu plutitor verde*)
Se recomandă efectuarea acestei operaţiuni la fiecare
încărcare cu sare.
Închideţi bine dopul, astfel încât în timpul spălării în rezervor să
nu poată intra detergent (sistemul de dedurizare se poate strica
iremediabil).
Dacă este nevoie, încărcaţi sarea înaintea unui ciclu de
spălare, astfel încât să eliminaţi soluţia salină ieşită din rezervorul
de sare.
* Prezent doar la anumite modele.
Întreţinere şi curăţire
Întreruperea alimentării cu apă şi curent
electric
• Închideţi robinetul de apă după fiecare spălare pentru a elimina
pericolul pierderilor.
• În timpul operaţiunilor de curăţare sau de întreţinere a maşinii
scoateţi ştecherul din priză.
Curăţarea maşinii de spălat vase
• Suprafaţa exterioară a maşinii şi panoul de comandă pot fi
curăţate cu o cârpă moale înmuiată în apă, neabrazivă. Nu
folosiţi solvenţi sau detergenţi abrazivi.
• Cuva interioară se poate curăţa de eventualele pete cu o
cârpă înmuiată în apă şi puţin oţet.
Evitarea mirosurilor neplăcute
• Lăsaţi întotdeauna uşa maşinii întredeschisă, pentru a elimina
umezeala.
• Curăţaţi regulat cu un burete umed garniturile de etanşare a
uşii şi a compartimentelor pentru detergent. Astfel veţi evita
depunerea resturilor de alimente, principalele responsabile
pentru mirosurile neplăcute.
Curăţarea filtrelor
Grupul de filtrare este compus din trei filtre care purifică apa de
spălare de resturile de mâncare şi o recirculă: pentru a obţine
rezultate bune la spălare, este necesară curăţarea acestor filtre.
Curăţaţi regulat filtrele.
Maşina de spălat vase nu poate fi utilizată fără filtre sau cu
filtrele desprinse.
• După câteva spălări, controlaţi ansamblul de filtrare şi, dacă este
nevoie, curăţaţi-l cu grijă cu apă şi o perie nemetalică, conform
instrucţiunilor de mai jos:
1.rotiţi filtrul cilindric C în sens invers acelor de ceasornic şi
extrageţi-l (fig. 1).
2.Apăsaţi uşor aripioarele laterale şi scoateţi paharul filtrului B
(Fig. 2);
3.Scoateţi placa filtrului din inox A. (fig. 3).
4.Inspectaţi prin orificiul de control şi înlăturaţi eventualele resturi
de alimente.NU ÎNLĂTURAŢI NICIODATĂ protecţia pompei de
spălare (element de culoare neagră) (fig. 4).
Curăţarea stropitoarelor
Este posibil ca resturile de mâncare să se lipească de stropitoare
şi să obtureze orificiile prin care iese apa: se recomandă
controlarea lor periodică şi curăţarea cu o perie nemetalică.
Cele două stropitoare sunt demontabile.
Pentru demontarea stropitorului
superior, rotiţi piuliţa din plastic în
sens invers acelor de ceasornic.
Stropitorul superior trebuie remontat
cu partea care are cel mai mare
număr de orificii orientată în sus.
Pentru a demonta stropitorul inferior,
apăsaţi cele două clapete laterale şi
trageţi stropitorul în sus.
După curăţarea filtrelor, montaţi din nou grupul de filtrare şi
aşezaţi-l corect în locaşul său; este extrem de important pentru
o bună funcţionare a maşinii de spălat vase.
Curăţirea filtrului de intrare a apei*
Dacă conductele de apă sunt noi sau au rămas neutilizate timp
îndelungat, înainte de racordare lăsaţi apa să curgă până când
devine limpede şi lipsită de impurităţi. Fără această măsură de
precauţie, există riscul ca punctul de intrare a apei să se înfunde,
deteriorând astfel maşina.
În cazul absenţei dvs. pentru intervale de
timp îndelungate
• Debranşaţi conexiunile electrice şi închideţi robinetul de apă.
• Lăsaţi uşa maşinii întredeschisă.
• La întoarcere, efectuaţi un ciclu de spălare în gol.
Periodic, curăţaţi filtrul de la alimentarea cu apă, aflat la gura
de ieşire a robinetului.
- Închideţi robinetul de apă.
- Deşurubaţi capătul furtunului de alimentare cu apă, scoateţi
filtrul şi curăţaţi-l cu grijă sub un jet de apă.
- Montaţi la loc filtrul şi înşurubaţi furtunul.
* Prezent numai la anumite modele.
41
RO
Anomalii şi remedii
RO
În cazul în care aparatul prezintă anomalii de funcţionare, controlaţi următoarele aspecte înainte de a apela la serviciul de
Asistenţă.
Anomalii:
Cauze posibile / Rezolvare:
Maşina de spălat vase nu porneşte
sau nu răspunde la comenzi
•
Uşa nu se închide
• Încuietoarea a declanşat; împingeţi energic uşa până când auziţi “clack”.
Maşina nu evacuează apa.
•
•
•
•
Maşina de spălat vase face
zgomot.
• Vasele se lovesc unele de altele sau de pulverizatoare.
• Maşina produce extrem de multă spumă: detergentul nu a fost corect dozat
sau nu corespunde utilizării în maşina de spălat vase. (a se consulta
capitolul Pornire şi utilizare).
Pe vase şi pahare există
depuneri de calcar sau o
peliculă albă.
• Lipseşte sarea de dedurizare sau aceasta nu este adecvată durităţii apei
(a se consulta capitolul Agent de limpezire şi sare).
• Capacul rezervorului de sare nu este bine închis.
• Agentul de limpezire s-a terminat sau a fost insuficient dozat.
Pe vase şi pahare există linii
sau urme albăstrui.
• Agentul de limpezire a fost dozat în mod excesiv.
Opriţi maşina de la butonul ON/OFF, porniţi-o din nou după aproximativ un
minut şi resetaţi programul.
• Ştecherul nu este introdus corect în priza de curent.
• Uşa maşinii nu este corect închisă.
Programul nu s-a terminat încă.
Furtunul de evacuare a apei este îndoit (a se consulta capitolul Instalare).
Canalul de scurgere este înfundat.
Filtrul este înfundat de resturi de alimente.
Vasele nu sunt bine uscate.
• A fost selectat un program fără uscare.
• Agentul de limpezire s-a terminat sau a fost insuficient dozat (a se consulta
capitolul Agent de limpezire şi sare).
• Agentul de limpezire a fost incorect dozat.
• Vasele sunt din material antiaderent sau din plastic.
Vasele nu sunt curate.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Coşurile sunt prea încărcate (a se consulta capitolul Încărcarea coşurilor).
Vasele nu au fost corect aşezate.
Dispozitivele de stropire nu au loc suficient pentru a se putea roti.
Programul de spălare este prea slab (a se consulta capitolul Programe).
Maşina produce extrem de multă spumă: detergentul nu a fost corect dozat
sau nu corespunde utilizării în maşina de spălat vase. (a se consulta capitolul
Pornire şi utilizare).
Capacul rezervorului cu agent de limpezire nu a fost corect închis.
Filtrul este murdar sau înfundat (a se consulta capitolul Întreţinerea şi îngrijirea
maşinii).
Lipseşte sarea de dedurizare (a se consulta capitolul Agent de limpezire şi
sare).
Opriţi maşina de la butonul ON/OFF. Închideţi robinetul de alimentare cu apă,
pentru a evita inundaţia, apoi scoateţi ştecărul din priză. Verificaţi ca filtrul de
la alimentarea cu apă să nu fie înfundat cu impurităţi. (a se consulta capitolul
"Întreţinerea şi îngrijirea maşinii")
Maşina de spălat vase nu
încarcă apă - Alarmă robinet
închis.
(ledul ON/OFF clipeşte, pe display
apare H2O şi simbolul robinetului,
după câteva secunde apare F 6).
•
•
•
•
Alarmă filtre înfundate
Pe display se va aprinde simbolul
„filtru“
• Aşteptaţi ca programul de spălare să fie terminat, deschideţi maşina de spălat
vase şi curăţaţi paharul filtru şi filtrul de inox (a se vedea capitolul Întreţinerea
şi îngrijirea). Simbolul filtre înfundate se va stinge la ciclul următor.
* Prezent numai la anumite modele.
42
Nu există apă în reţeaua de alimentare.
Furtunul de evacuare a apei este îndoit (a se consulta capitolul Instalare).
Deschideţi robinetul; maşina va porni în câteva minute.
Aparatul s-a blocat, deoarece nu s-a intervenit la semnalul sonor. Opriţi maşina
de la butonul ON/OFF, deschideţi robinetul, iar după câteva secunde porniţi
din nou maşina. Programaţi din nou maşina şi porniţi-o.
RO
43
195108523.03
05/2013 jk - Xerox Fabriano
RO
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising