Whirlpool | LFF 8M132 EU | Instruction for Use | Whirlpool LFF 8M132 EU Manualul utilizatorului

Whirlpool LFF 8M132 EU Manualul utilizatorului
Instrucțiuni de utilizare
Maşina de spălat vase
SUMAR
Precauții, sfaturi
Siguranţă generală
Aruncarea reziduurilor
Economisire şi respectarea mediului înconjurător
Instalare și Asistență
Poziţionare şi nivelare
Legături hidraulice şi electrice
Date tehnice
Asistență
LFF 8 M132 EU
Descrierea aparatului
Vedere de ansamblu
Panoul de control
Încărcarea coşurilor
Coşul inferior
Coşul pentru tacâmuri
Coşul superior
Ajustarea coșului superior
Vase nerecomandate
Pornire şi utilizare
Punerea în funcţiune a aparatului
Încărcarea cu detergent
Programe de spălare
Tabelul de programe
Reglare Ecodesign
Programe speciale de spălare și Opțiuni
Agent de strălucire şi sare dedurizantă
Încărcarea cu agent de strălucire
Încărcarea cu sare dedurizantă
Întreţinere şi îngrijire
Oprirea apei şi a energiei electrice
Curăţarea maşinii de spălat vase
Evitarea mirosurilor neplăcute
Curăţarea braţelor de pulverizare
Curățarea filtrului de apă
Curățarea filtrelor
În caz de absență pe perioade îndelungate
Precauții, sfaturi
Această maşină de spălat a fost construită conform
normelor internaţionale de siguranţă. Citiţi cu atenţie
sfaturile şi informaţiile cuprinse în acest manual: veţi
obţine informații referitoare la siguranţa instalării,
folosirea şi întreţinerea produsului. Astfel veţi elimina
riscul apariţiei eventualelor probleme. Păstrați
manualul de instrucțiuni într-un loc sigur pentru a-l
consulta la nevoie.
În cazul vânzării, cesiunii și transportului mașinii,
acest manual trebuie să însoțească aparatul.
Acest manual a fost conceput doar pentru uzul casnic.
Siguranță generală
• Acest aparat va fi utilizat doar de către adulţi şi
numai pentru spălarea vaselor conform
instrucţiunilor cuprinse în acest manual. Nu
instalaţi niciodată maşina afară, nici măcar în zone
acoperite. Este periculoasă expunerea
acesteia la ploi și intemperii.
• Nu atingeţi maşina dacă aveţi mâinile şi picioarele
ude sau umede.
• Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică
(scoateţi ștecherul din priză) dacă doriţi să
efectuaţi operaţii de întreţinere sau în cazul unei
funcţionări defectuoase.
• Nu vă sfătuim să utilizaţi prelungitoare sau prize
multiple.
• Dacă cablul de alimentare nu este suficient de lung,
înlocuiţi-l cu unul corespunzător, fără ca acesta să
fie îndoit sau presat.
• Nu permiteţi accesul copiilor în preajma maşinii de
spălat (când este în funcţiune) sau în apropierea
detergenţiilor.
• Nu atingeţi niciodată elementul de încălzire pe
durata şi la încheierea ciclului de spălare.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă aşezaţi pe uşa maşinii când
aceasta este deschisă.
• În cazul defecțiunilor, nu interveniți în
mecanismele interne ale mașinii, încercând s-o
reparați.
2
• Nu lăsați la îndemâna copiilor detergentul și agentul de
strălucire.
• Ambalajele nu constituie jucării pentru copii.
Aruncarea reziduurilor
• Ambalajul produsului: urmaţi instrucţiunile locale
astfel încât ambalajul să fie refolosit.
• Directiva Europeană 2012/19/EU referitoare la
Echipamentele Electrice şi Electronice stipulează că
aparatele de uz domestic, vechi nu pot fi aruncate în
acelaşi mod ca şi deşeurile municipale. Aparatele uzate
trebuie colectate separat pentru a optimiza taxa de
recuperare şi reciclarea materialelor care intră în
compoziţia acestora şi pentru a reduce impactul asupra
sănătăţii umane şi asupra mediului. Simbolul „coş
barat” este regăsit pe toate produsele pentru a aminti
obligaţiile de a le colecta separat.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la scoaterea
din uz a electrocasnicelor, deţinătorii acestora pot apela
la centrele de colectare a deşeurilor sau la vânzătorii de la
care au achiziţionat produsele respective.
Economisirea şi respectarea mediului înconjurător
Reducerea consumului de apă şi energie
• Porniţi maşina de spălat în condiţiile unei încărcări
totale. În aşteptarea finalizării încărcării, preveniţi
formarea mirosurilor neplăcute, activând un program de
Înmuiere (a se vedea cap. „Programe”);
• Selectaţi un program adecvat tipologiei vaselor şi
gradului de murdărie conform Tabelului de
Programe:
- pentru vase murdare în mod obişnuit, utilizaţi
programul Eco ce garantează consumuri energetice
şi de apă reduse;
- dacă încărcătura este redusă, activaţi opţiunea
Încărcare la jumătate* (a se vedea cap. „Pornire şi
utilizare”);
• Dacă contractul cu reţeaua de furnizare a energiei
electrice prevede intervale orare ce implică
reducerea consumului, efectuaţi spălări în acele
intervale. Opţiunea Pornire întârziată* (a se vedea
cap. „Pornire şi utilizare”) poate contribui la
organizarea acestor spălări în acest sens.
Detergenţi fără fosfor, fără clor şi conţinut
enzimatic
• Vă recomandăm să folosiţi detergenţi fără fosfaţi sau clor
deoarece aceste produse sunt dăunatoare mediului
înconjurator.
Enzimele dezvoltă o acţiune foarte eficientă cu
temperaturi apropiate valorii de 50 º C, astfel încât puteţi
efectua spălări la temperaturi reduse şi puteţi obţine
aceleaşi rezultate ca în cazul spălării la 65 º C.
• Dozaţi bine detergentul, în baza indicaţiilor
producătorului, a durităţii apei, a gradului de murdărie şi a
cantităţii de vase pentru evitarea risipelor de detergenţi.
Deşi sunt biodegradabili, detergenţii conţin elemente
care alterează echilibrul naturii.
* Doar la anumite modele.
3
Instalare și Asistență
Dezambalarea produsului. Inaintea instalarii, produsul trebuie dezambalat integral. Se vor scoate toate elementele de protectie ale aparatului, pentru
transport, cum ar fi: folie protectoare, elemente din polistiren, elemente din carton, benzi adezive, folie plastic ce acopera integral suprafata exterioara
produsului aplicata in mod compact cu rol de a proteja produsul avand aspect adeziv care se se desface manual prin tragere de la colturile produsului
sau ale elementelor produsului care pot fi protejate cu folie in asemenea fel.Nerespectarea modalitatii de dezambalare in mod integral poate afecta starea
produsului, pe perioada utilizarii in mod iremediabil ceea ce poate duce la scoaterea din garantie a produsului.
În cazul transportului, menţineţi maşina de spălat în
poziţie verticală, iar dacă va fi necesar, înclinaţi-o pe
latura posterioară.
Racordări hidraulice
Adaptarea instalaţiei hidraulice în vederea instalării
maşinii va fi realizată numai de către persoane calificat
Furtunurile de alimentare şi de evacuare a apei pot fi orientate
spre dreapta sau stânga, pentru o instalare cât mai corectă.
Furtunurile nu trebuie să fie îndoite sau strivite de maşina
de spălat vase.
Racordarea furtunului de alimentare cu apă
• La o priză de apă de 3/4” gaz, rece sau caldă (max. 60°C).
• Lăsaţi apa să curgă până când devine limpede.
• Înşurubaţi bine furtunul de alimentare şi deschideţi
robinetul.
Dacă furtunul de alimentare nu este suficient de lung,
contactaţi un magazin specializat sau un tehnician autorizat
(consultaţi capitolul Asistență).
Presiunea apei trebuie să fie cuprinsă în valorile
indicate în tabelul conţinând Datele tehnice, în caz contrar
maşina de spălat vase ar putea să nu funcţioneze corect.
Fiţi atenţi ca furtunul să nu fie nici pliat, nici îndoit
Conectarea furtunului de evacuare a apei
Conectaţi acest furtun la o conductă de evacuare cu
diametrul de 4 cm sau lăsaţi-l să se scurgă în chiuvetă.
Evitaţi îndoirea sau ştrangularea acestuia. Capătul
prin care se scurge apa, A (capătul liber) trebuie
poziţionat la o înălţime cuprinsă între 40-80 cm şi nu
trebuie să fie cufundat în apă.
ATENŢIE: TENSIUNE PERICULOASĂ!
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie în niciun caz
secţionat, deoarece conţine părţi aflate sub tensiune.
Racordarea electrică
Înainte de a introduce ştecherul în priza de curent,
asiguraţi-vă ca:
• priza să fie cu împământare şi conformă prevederilor
legale;
• priza trebuie să suporte sarcina maximă de putere a
maşinii, indicată pe plăcuţa cu caracteristici de pe uşă
(consultaţi capitolul Descrierea maşinii de spălat);
• tensiunea de alimentare trebuie să fie cuprinsă între
valorile indicate pe plăcuţa cu caracteristici de pe uşă;
• priza să fie compatibilă cu ştecherul aparatului. În caz
contrar, solicitaţi unui tehnician autorizat înlocuirea
ştecherului (consultaţi capitolul Asistenţa); nu utilizaţi
prelungitoare sau prize multiple.
După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi priza
de curent trebuie să fie uşor accesibile
Cablul nu trebuie să fie îndo t sau comprimat.
Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie înlocuit
de fabricant sau de Serviciul de Asistenţă Tehnică, pentru a
evita orice risc. (Vezi capitolul Asistenţă)
Constructorul îşi declină orice responsabilitate în cazul
nerespectării acestor norme.
Poziţionare şi aşezare la nivel
1. Poziţionaţi maşina de spălat vase pe o pardoseală plană şi
rigidă. Compensaţi denivelările acesteia prin deşurubarea sau
înşurubarea picioruşelor anterioare, până la fix rea orizontală
a maşinii. Poziţionarea perfectă la nivel a maşinii îi conferă
stabilitate, evitând producerea vibraţiilor şi a zgomotelor.
2. După montarea sub blat a maşinii de spălat vase, lipiţi
banda adezivă transparentă* sub blatul de lemn, pentru a-l
proteja de condens.
Înainte de a conecta furtunul de evacuare a apei ,
îndepărtaţi dopul din plastic (B).
Siguranţă împotriva scurgerilor de apă
Maşina dvs. este prevăzută cu un dispozitiv care
întrerupealimentarea cu apă în cazul pierderilor sau
anomaliilor din interiorul acesteia. Anumite modele sunt
echipate cu un dispozitiv suplimentar de siguranță (denumit
New Water Stop*) care împiedică scurgerile, chiar şi în cazul
ruperii furtunului de alimentare.
3. Aşezaţi maşina, fixând părţile laterale sau spatele acesteia
pe mobilierul alăturat sau pe perete. Maşina poate fi de
asemenea încastrată sub un blat continuu* (a se consulta
schema de Montare).
4*. Pentru a regla înălţimea picioarului posterior, acţionaţi
asupra accesoriului hexagonal deculoare roşie, situat în
partea de jos, faţă, centrală a maşinii de spălat vase, cu
ajutorul unei chei cu hexagonală (cu deschidere de 8 mm),
rotind în sensul acelor de ceasornic pentru înălţare, iar în
sens contrar acestora, pentru coborâre (a se vedea foaia de
instrucţiuni referitoare la încastrare, anexată documentaţiei).
* Prezent numai la anumite modele.
4
Producătorul îşi declină orice responsabilitate în
cazul în care aceste norme nu sunt respectate.
Aparatul este dotat cu semnalizatori acustici/set de tonuri (în
funcţie de modelul achiziţionat) care indică selectarea unei
anumite comenzi: pornire, încheiere ciclu, etc.
Bandă anticondens – dacă este prevăzută*
Dupa ce ati încastrat mașina în mobilier, deschideți ușa și
lipiți banda anticondens, transparentă pe latura inferioară a
blatului din lemn pentru a proteja maşina dvs. împotriva
condensului.
Simbolurile/ledurile luminoase prezente pe panoul de control/
display pot varia în funcţie de culoare sau pot lumina
intermitent sau fix (în funcţie de modelul achiziţionat).
Display-ul vizualizează informaţii utile referitoare la tipul
programului selectat, a fazei de spălare/uscare, a duratei
reziduale, a temperaturii, etc.
Date tehnice
Dimensiuni
Lungime 60 cm.
Înălțime 85 cm.
Adâncime 60 cm.
Capacitate
14 seturi standard
Presiunea de
alimentare cu apă
0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Tensiunea de
alimentare
Puterea totală
absorbită
Siguranță
a se vedea eticheta cu date tehnice a
se vedea eticheta cu date tehnice a se
vedea eticheta cu date tehnice
Această maşină de spălat vase
este produsă în conformitate cu
directivele CE: -2006/95/EC
(Tensiuni joase) -2004/108/EC
(Compatibilitate
electomagnetică)
-2009/125/EC (Com. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Etichetare)
-2012/19/EU (RAEE)
Asistență
Înainte de a contacta Service-ul:
•
•
•
Verificaţi dacă anomalia poate fi remediată de dvs. (a se
vedea cap. „Anomalii şi remedii”);
Reporniţi programul pentru a verifica dacă
inconvenientul a fost eliminat;
În caz contrar, chemaţi Service-ul.
Nu apelaţi niciodată la tehnicieni neautorizaţi.
Comunicați Service-ului:
•
• tipul anomaliei;
• modelul aparatului (Mod.);
seria și numărul (S/N).
Aceste date se găsesc pe eticheta aparatului (a se vedea cap.
"Descrierea aparatului").
Dacă nu umpleţi rezervorul de sare, se pot deteriora
decalcificatorul de apă şi elementul de încălzire.
* Prezent doar la anumite modele.
5
Descrierea
aparatului
Vedere de ansamblu
Panou de comandă
Coș superior
Braţ de pulverizare superior
Suporturi rabatabile
Dispozitiv reglare înălţime coș
Coș inferior
Braţ de pulverizare inferior
Filtru de spălare
Rezervor pentru sare
Dispozitiv de alimentare cu detergent şi soluţie de strălucire
10.
11.
12.
Date tehnice
Taste
Selectare
Program
Tastă și indicator
On-Off/Reset
Panou de comandă***
Turbo Dry*
Display
Indicator Sare
Indicator
Agent de
strălucire
Taste Pornire Întârziată Tastă
Taste
Selectare
Program
Indicator
durată
reziduală
Opțiune Short Time
Indicator Filtre înfundate
Indicator Robinet
Închis
Leduri Programe
Led Pornire Întârziată
Indicatoare Spălare și Uscare
Led
Short Time
Leduri Programe
Leduri Zone de spălare
Leduri Uscare Super
*** Doar la modelele încastrate în totalitate
* Prezent doar la anumite modele.
Numărul, tipul programelor și opțiunile variază în funcție de modelul aparatelor.
6
Tastă și
Indicatoare
Start/
Pauză
Tasă blocare comenzi
Tastă opțiune
Zonă Spălare
Display
şi dispozitiv Oxigen Activ*
Tastă opțiune
Extra uscare
Taste Pastile
Multifuncționale
Tastă Opțiune Super Uscare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Led Tablete Multifuncționale* (Tabs)
Încărcarea coșurilor
Recomandări
! Înainte de încărcare, eliminaţi reziduurile de alimente prezente pe
suprafaţa vaselor, lăsaţi tacâmurile şi tigăile la înmuiat, goliţi paharele.
Nu este necesară clătirea prealabilă sub jet de apă curentă.
Aranjaţi vasele astfel încât să stea nemişcate şi să nu se răstoarne;
recipientele trebuie introduse cu deschiderile în jos, iar părţile
concave/convexe în poziție oblică, permiţând astfel apei să pătrundă
pe fiecare vas şi să curgă liber.
Capacele, mânerele, tăvile şi tigăile nu trebuie să împiedice rotirea
braţelor de pulverizare. Aşezaţi obiectele mici în coşul de tacâmuri.
Întrucât farfuriile din plastic şi tigăile antiaderente reţin, de obicei,
picăturile de apă, gradul de uscare al acestora este inferior farfuriilor
din ceramică sau oţel inoxidabil.
Articolele uşoare, precum recipientele din plastic trebuie aşezate în
coșul superior şi dispuse astfel încât să nu se poată mişca.
După încărcarea maşinii, asiguraţi-vă că braţele pulverizatorului se
rotesc liber.
Anumite modele de maşini de spălat vase sunt prevăzute cu sectoare
rabatabile*; acestea pot fi folosite în poziţie verticală pentru
încărcarea farfuriilor sau în poziţie orizontală (culcate) pentru
facilitarea încărcării crătiţelor și castroanelor.
Coşul pentru tacâmuri
Coşul este echipat cu grătare superioare pentru o mai bună aranjare a
tacâmurilor. Coşul pentru tacâmuri trebuie amplasat numai în partea
din spate a coșului inferior.
Coşul inferior
În coșul inferior puteți introduce cratițe, capace, farfurii,
castroane, tacâmuri, etc. Farfuriile și capacele de mari dimensiuni vor
fi introduse de preferință pe marginile coșului.
Cuţitele şi instrumentele ascuţite trebuie introduse în coșul de
tacâmuri cu vârfurile îndreptate spre partea de jos sau pe suporturile
coșului superior în poziție orizontală.
Coșul superior
Încărcați vase delicate și ușoare: pahare, ceșcuțe, farfurii și
castroane mai puțin adânci.
Vasele foarte murdare trebuie aşezate în coșul inferior întrucât în
acest sector jeturile de apă sunt mai puternice şi permit obținerea
unor performanţe de spălare mai ridicate.
Anumite modele de maşini de spălat vase sunt echipate cu sectoare
rabatabile*. Acestea pot fi utilizate în poziţie verticală, când aranjaţi
farfurii de ceşti/de desert, sau în poziţie coborâtă, în cazul castroanelor
şi recipientelor pentru alimente.
*Prezent doar la anumite modele; variază în funcție de număr și poziție.
7
Compartimente rabatabile cu poziţie variabilă
Compartimentele rabatabile laterale pot fi poziţionate pe trei înălţimi
diferite pentru a optimiza dispunerea vaselor în coș.
Paharele cu picior pot fi aşezate în siguranţă în compartimentele
rabatabile, introducând piciorul fiecărui pahar în orificiul
corespunzător.
Coșul superior poate fi ajustat pe înălțime în funcţie de necesități:
poziţie înaltă, pentru amplasarea vaselor voluminoase în coșul
inferior şi poziţie joasă, pentru a beneficia cât mai mult de spațiile
conferite de compartimentele/sectoarele rabatabile, creând astfel mai
mult spaţiu în partea de sus.
Reglarea înălţimii coșului superior
Pentru a facilita încărcarea vaselor, coșul superior poate fi reglat mai
sus sau mai jos.
Este recomandată reglarea coșului superior pe înălțime CÂND
ACESTA ESTE GOL.
NU ridicaţi sau coborâţi coșul doar pe o singură laterală.
Tavă*
Anumite maşini de spălat vase sunt echipate cu o tavă glisantă
care poate fi folosită pentru recipiente sau farfurii de mici
dimensiuni. Pentru obținerea rezultatelor optime la spălare,
evitați să încărcați vasele voluminoase pe această tavă.
Această tavă e detașabilă.
Dacă coșul este echipat cu un dispozitiv de ridicare* (a se vedea
figura), ridicaţi-l, prinzându-l de ambele laturi. Pentru a-l coborî din
nou, apăsaţi levierele (A) de pe lateralele coșului şi lăsaţi coșul să
coboare uşor.
Vase ce nu trebuie spălate în maşina de spălat vase:
• Veselă şi tacâmuri din lemn;
• Pahare delicate decorate, vase artistice realizate manual şi antice;
Decoraţiunile acestora nu sunt rezistente;
• Articole din material sintetic care nu rezistă la temperaturi ridicate;
• Vase din cupru şi aluminiu;
• Vase murdare de cenuşă, ceară, grăsime sau cerneală.
Culorile decoraţiunilor realizate pe sticlă şi a articolelor din
aluminiu/argint pot suferi modificări şi se pot decolora pe durata
spălării. De asemenea, anumite tipuri de sticlă (de exemplu, obiectele
din cristal) pot deveni opace după câteva spălări.
Deteriorarea sticlei şi vaselor de ceramică
Cauze:
• Tipul de sticlă şi procesul de realizare a sticlei;
• Compoziţia chimică a detergentului;
• Temperatura apei pe parcursul fazei de clătire.
Recomandare:
• Spălați numai pahare din sticlă şi porţelan garantate de producător a fi
spălate în maşina de spălat vase
• Folosiţi un detergent delicat, potrivit pentru vase;
• Scoateţi paharele şi vasele din maşina de spălat imediat ce s-a încheiat
programul de spălare.
* Prezent la anumite modele.
8
Detergent şi utilizare
Pornirea maşinii de spălat vase
Măsurarea detergentului
Spălarea eficientă depinde de cantitatea corectă de detergent folosită.
Depăşirea cantităţii specificate nu duce la o spălare mai eficientă, ci
creşte poluarea mediului.
În funcţie de cât de murdare sunt vasele, cantitatea poate fi ajustată
pentru cazuri individuale, folosind detergent sub formă de pudră sau
lichid.
5. Selectaţi programul de spălare, în funcție de tipul vaselor și gradul
În cazul vaselor cu grad normal de murdărire, folosiţi aproximativ 35
acestora de murdărie (a se vedea Tabelul de programe), apăsând tastele
gr. (detergent sub formă de pudră) sau 35 ml (detergent lichid). Dacă
de selectare programe.
folosiţi tablete, o tabletă este suficientă.
6. Selectaţi opţiunile de spălare* (vezi cap. "Programe speciale și opțiuni"). Dacă vasele sunt numai puţin murdare sau dacă au fost clătite cu apă
7. Apăsați Start/Pauză: ledul de spălare se aprinde, iar durata restantă se înainte de a fi aşezate în maşina de spălat vase, reduceţi cantitatea de
detergent în mod proporţional. Pentru rezultate de spălare optime,
aprinde.
respectaţi şi instrucţiunile de pe cutia de detergent.
8. La încheierea programului, display-ul vizualizează END. Opriţi
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi birourile de consiliere ale
maşina, apăsând tasta ON/OFF, închideți robinetul cu apă și scoateți
producătorilor.
ștecherul din priză.
Pentru a deschide distribuitorul de detergent, folosiţi deschiderea „A”.
Introduceţi detergentul numai în distribuitorul uscat „B”. Introduceţi
9. Așteptați câteva minute înainte de a scoate vasele pentru a evita
cantitatea de detergent pentru pre-spălare direct în cuvă.
arsurile. Descărcaţi coșurile, începând cu cel inferior.
1.
2.
3.
4.
Deschideți robinetul de apă.
Apăsați butonul ON-OFF-ledul aferent și display-ul se aprind.
Deschideți ușa și dozaţi detergentul (vezi mai jos).
Încărcaţi coșurile (vezi cap. Încărcarea coșurilor) și închideți ușa.
- Maşina se va opri automat în anumite perioade pentru
a minimiza consumul de energie electrică.
PROGRAME DE AUTOSPĂLARE *: anumite modele de maşini
de spălat vase sunt dotate cu un senzor special care poate fi folosit
pentru a evalua nivelul de murdărie şi pentru a selecta automat cel mai
eficient şi economic program de spălare. Durata programelor de
autospălare poate varia din cauza funcţionării senzorului.
Dacă vasele sunt numai puţin murdare sau dacă au fost clătite cu
apă înainte de a fi introduse în maşina de spălat vase, reduceţi
cantitatea de detergent în mod proporţional.
1. Când măsuraţi detergentul, consultaţi Tabelul programelor de
spălare pentru a adăuga cantitatea corespunzătoare. Compartimentul B
are un marcat de nivel ce arată cantitatea maximă de lichid sau pudră
care poate fi adăugată fiecărui program.
2. Îndepărtaţi reziduurile de detergent de pe marginile distribuitorului şi
închideţi capacul până când se aude un clic
3.Închideţi capacul distribuitorului de detergent trăgându-l în sus până
când dispozitivul de închidere este în poziţie.
Distribuitorul de detergent se deschide automat la momentul potrivit,
conform programului de spălare.
Modificarea unui program de spălare în desfăşurare
În cazul unei erori de selectare a programului de spălare, se poate schimba
programul, cu condiţia ca acesta să fi început de scurt timp:
-pentru a schimba programul, opriți mașina, după care reporniți-o, apăsând
tasta ON/OFF/Reset (țineți-o apăsată). Selectaţi din nou programul de
spălare și opţiunile dorite.
Adăugare vase suplimentare pe parcursul programului
Apăsați tasta Start/Pauză. Deschideţi uşa, fiind atenţi la aburul care se
degajă şi introduceți vasele în maşină. Apăsați Start/Pauză din nou: ciclul
va fi reluat după un bip prelungit.
! În cazul selectării unei Porniri Întârziate, odată încheiată contorizarea
duratei, ciclul de spălare nu se va declanșa, va rămâne în pauză.
! Apăsând butonul Start/Pauză pentru a activa o pauză mașinii,
întrerupeți programul. Pe parcursul acestei faze, nicio schimbare de
program nu este posibilă.
Întreruperi accidentale
Dacă uşa se deschide pe parcursul programului de spălare sau dacă se
întrerupe curentul, programul se opreşte. Acesta se va relua din punctul
în care a fost întrerupt după închiderea uşii sau după reluarea alimentării
! Folosiţi numai detergent special conceput pentru maşinile de
spălat vase.
NU FOLOSIŢI lichid de spălat vase.
Folosirea unei cantităţi prea mari de detergent poate provoca
reziduuri de spumă ce rămân în maşină după terminarea
programului. Folosirea tabletelor se recomandă numai pentru
modelele dotate cu opţiunea TABLETE MULTIFUNCŢIONALE.
Pentru o eficienţă maximă a fiecărui program de spălare şi uscare,
trebuie folosit detergent sub formă de pudră, lichid de limpezire şi
sare.
cu energie electrică.
9
Programe
Numărul, tipul programelor şi opţiunile variază în baza modelului maşinii de spălat.
Indicații despre alegerea programelor și
dozajul produsului de spălare
Programe
Spălare ecologică cu consum redus, adecvat
pentru oale şi farfurii.
29 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tabletă
Eco 50°*
Farfurii şi vase de gătit foarte murdare (nu se vor
spăla vase delicate).
35 gr/ml – 1 Tabletă
Auto intensiv
Vase de gătit şi farfurii prezentând un grad normal de
murdărie. Program standard de spălare zilnică.
29 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tabletă
Auto Normal
Cantitate zilnică limitată de vase murdare. (4 vase +
1 cratiţă +1 tigaie). 25 g/ml – 1 tabletă
Auto Rapid
Spălare divizată coșuri: normală, în coșurile superior şi
pe al treilea, pentru tacâmuri şi pahare, intensă pentru
tigăi, în coșul inferior. 35 g/ ml – 1 tabletă
Spălare Duo
Spălare economică şi rapidă pentru articolele delicate
care sunt sensibile la temperaturile ridicate - rulaţi
programul imediat după folosire (paharele în coșul
superior + farfuriile delicate în coșul inferior).
35 g/ml – 1 tabletă
Programe
ce prevăd
uscarea
Da
Da
Da
Nu
Da
Da
Durata
programelor
cea mai indicată
Opțiuni
Pornire Întârziată –
Tablete – Extra Uscare
3:10’
Pornire Întârziată – Tablete –
Extra Uscare Zones Lavage – Short Time
2:30’
Pornire Întârziată – Tablete –
Extra Uscare Spălare Zonală – Short Time
2:00’
Pornire Întârziată – Tablete
1:00’
Pornire Întârziată –
Tablete – Extra Uscare –
Short Time
2:00’
Pornire Întârziată –
Tablete – Extra Uscare
1:40’
Delicat
Ciclu economic şi rapid pentru articolele puțin
murdare, imediat după folosire (2 farfurii+2 pahare +4
tacâmuri+1 vas+1 tigaie). 25 gr/ml – 1 Tabletă
Nu
Pornire Întârziată – Tablete
0:30’
Expres 30’
Spălare preliminară pentru farfurii în aşteptarea
încărcării succesive. Fără detergent.
Înmuiere
Nu
Pornire Întârziată – Extra
Uscare
0:12’
** Cantitatea de produs de spălare pentru prespălare.
REGLEMENTARE ECODESIGN
Programul de spălare ECO reprezintă programul standard la care face referire eticheta energetică; acest program este adecvat spălării vaselor ce
prezintă un grad normal de murdărie şi este cel mai eficient program din perspectiva consumului de energie şi apă pentru acest tip de vase. Pentru
a reduce consumul, porniţi maşina numai când aceasta este plină.
Consum în standby: Consum în modul lăsat pornit: 5 W – Consum în modul oprit: 0,5 W
Tabel consumuri pentru programele principale
INTENSIV
NORMAL
*
**
10
Condiții standard*
Consum Energie Consumul de
apă (l/ciclu)
(KWh/ciclu)
1,50
15
1,20
15
Condiții utilizator**
Energetic Consumul de
Consum
Durată (min/ciclu) (KWh/ciclu)
apă (l/ciclu)
150
1,25
14
120
1,00
14
Durată (min/ciclu)
135
110
Datele despre program au fost obținute în urma măsurătorilor de laborator, conform standardului european EN 50242.
Datele au fost obţinute în urma măsurătorilor efectuate în condiții de folosire a aparatului, încărcat cu vasele utilizatorului.
Programe speciale și Opțiuni
Notă:
Performanţe optime se obțin dacă rulați programele „Rapid şi Expres
30’" , respectând cantitatea maximă de vase specificată.
! Vă recomandăm folosirea unei încărcături totale pentru reducerea
consumului electric.
Opțiuni de spălare*
Alegerea, modificarea sau anularea OPŢIUNILOR nu este
posibilă decât după ce alegeţi programul de spălare şi apăsaţi
tasta PORNIRE/PAUZĂ.
Doar opţiunile compatibile cu programul ales pot fi selectate.
Dacă o anumită opţiune nu este compatibilă cu programul
selectat (a se vedea Tabelul de programe), led-ul corespunzător
luminează intermitent, cu rapiditate, de 3 ori.
În caz de selectare a unei opţiuni incompatibile cu alta precedent
selectată, aceasta din urmă luminează intermitent, de 3 ori, după
care se stinge, în timp ce doar ultima selectare efectuată va fi
activă.
Pentru dezactivarea opţiunii selectate din greşeală, apăsaţi din nou
tasta corespunzătoare.
Opțiune Tablete Multifuncționale (Tabs)
Această opțiune îmbunătățește programul de uscare.
Când folosiţi tablete multifuncţionale, apăsaţi butonul TABLETE
MULTIFUNCŢIONALE; indicatorul corespunzător se va aprinde.
Dacă butonul este apăsat din nou, opţiunea va fi deselectată.
Opţiunea „Tablete multifuncţionale” prelungește durata de
spălare a programului.
Folosirea tabletelor se recomandă numai la modelele
prevăzute cu această opţiune, şi nu se recomandă utilizarea
tabletelor pentru programele de spălare care nu prevăd utilizarea
acestora.
Opțiune Short Time (Rapid)
Această opțiune permite reducerea duratei
principalelor programe de spălare, păstrându-se
aceleași performanțe la spălare și uscare.
După selectarea programului, apăsași tasta Rapid.
Pentru dezactivarea acestei opțiuni, apăsați din
nou această tastă.
Opțiune Pornire Întârziată
Puteţi programa momentul de pornire într-un interval
cuprins între 1- 24 ore de la pornirea programului.
1. Selectați programul de spălare şi opţiunile dorite, apăsați
butonul Pornire/Pauză. Ledul se aprinde; folosiți același buton
pentru a selecta momentul de pornire (h01, h02, etc).
2. Confirmaţi alegerea cu ajutorul tastei Pornire/Pauză.
Contorizarea va demara imediat.
3. La încheierea întârzierii, indicatorul Pornire întârziată se stinge,
iar programul iniţiază.
Pentru dezactivarea acestei opțiuni, țineți apăsată tasta PORNIRE
ÎNTÂRZIATĂ până ce veți vizualiza mesajul OFF.
Nu puteți selecta PORNIREA ÎNTÂRZIATĂ dacă programul a
fost inițiat.
Opțiune EXTRA USCARE
Pentru a îmbunătăţi nivelul de uscare a vaselor, apăsaţi tasta EXTRA
USCARE, iar indicatorul luminos se va aprinde. O ulterioară
apăsare va deselecta această opțiune.
O temperatură mai ridicată pe parcursul fazei finale de clătire şi o
fază de uscare prelungită îmbunătăţesc nivelul de uscare.
Opțiunea EXTRA USCARE implică prelungirea duratei
programului.
Spălare zonală
Această opţiune permite efectuarea programului de spălare
doar în coșul selectat. Selectaţi programul de spălare și ulterior
apăsați tasta SPĂLARE ZONALĂ: coșul selectat se va aprinde, iar
programul de spălare va demara numai în coșul selectat. O
ulterioară apăsare va dezactiva această opțiune.
Opţiunea este disponibilă cu următoarele programe de spălare:
Intensiv şi Normal.
Selectaţi opţiunea şi programul Intensiv pentru a porni spălarea în
ZONA DE PUTERE. Acest program de spălare este ideal pentru
încărcătura mixtă, prezentând un grad ridicat de murdărie, de
exemplu, tigăi şi cratiţe, farfurii cu cruste groase sau vase dificil de
spălat
(răzătoare, site de legume, veselă foarte murdară). Presiunea de
pulverizare este mai puternică, iar temperatura de spălare este mai
ridicată, asigurând astfel o spălare îmbunătățită.
Selectaţi opţiunea şi programul Normal pentru a iniția spălarea în
ZONA VERDE. Această funcţie face posibilă reducerea consumului
de apă şi energie, obţinându-se astfel rezultate excelente la spălăre şi
uscare. Durata programului este mai mare.
Amintiți-vă să încărcați vasele doar în coșul selectat.
11
Agent de strălucire și sare
Folosiţi doar produse specifice pentru maşina de spălat vase.
Nu utilizaţi sare alimentară sau industrială, nici detergenți pentru
spălarea manuală.
! Urmaţi instrucţiunile de pe ambalajul produselor.
Această maşină de spălat permite un reglaj ce reduce poluarea şi
optimizează performanţele de spălare în funcţie de duritatea apei.
Această informaţie poate fi obţinută de la institutia responsabilă cu
alimentarea cu apă potabilă.
Porniţi maşina, apăsând tasta ON/OFF, așteptați câteva secunde și
Dacă folosiţi un produs multifuncţional, nu mai este necesar să
opriți-o din nou, folosind aceeași tastă. Țineți apăsată tasta Start/
adăugaţi agent de strălucire, vă recomandăm totuşi să adăugaţi sare,
Pauză timp de 3 secunde-apăsați ON/OFF pentru pornirea mașinii
în special dacă apa e dură sau foarte dură.
și intrați în meniul de setări; ledul de sare se aprinde.
Selectați nivelul dorit cu ajutorul butonului ECO (de la 1 la max 5*
Neadăugând nici sare, nici agent de strălucire este normal ca
nivele conform modelului aparatului dvs.) - nivelul din fabrică este
indicatoarele LIPSĂ SARE* sau LIPSĂ AGENT DE STRĂLUCIRE*
reglat pe 3.
să rămână aprinse.
Încărcarea agentului de strălucire
Apăsați tasta ON/OFF pentru salvarea reglajului stabilit.
Rolul acestuia este de a oferi o „doză” de strălucire vaselor dvs.,
îmbunătăţind totodată procesul de uscare al acestora.
Trebuie să reîncărcaţi dispozitivul corespunzător în următoarele cazuri:
• în momentul aprinderii indicatorului
LIPSĂ AGENT DE
STRĂLUCIRE* pe panou; mai aveți disponibilă o rezervă de agent
de strălucire pentru 1-2 cicluri;
MA X
1. deschideți compartimentul D, apăsând și ridicând fanta capacului;
2. Vărsaţi cu grijă agentul de strălucire fără a depăşi nivelul maxim al
grătarului. Dacă îl depășiți, ştergeţi repede cu un tifon.
3. Închideți capacul, așteptând declanșarea unui clic.
Nu vărsaţi niciodată agentul de strălucire direct în interiorul cuvei.
Reglarea dozei de agent de strălucire
Dacă nu sunteţi mulţumiţi de rezultatul uscării, puteţi regla doza
de agent de strălucire. Porniţi maşina de spălat cu ajutorul tastei
ON/OFF, așteptați câteva secunde și opriți, apăsând aceeași
tastă. Apăsați de 3 ori butonul Start/Pauză; apăsați ON/OFF
pentru pornirea mașinii și intrați în meniul de reglări- ledul
agentului de spălare se aprinde (nivelul din fabrică corespunde poziţiei
2).
Alegeți nivelul de agent de strălucire cu ajutorul butonului ECO
(de la 0-Max). Apăsați tasta ON/OFF pentru salvarea reglajului
efectuat.
Nivelul agentului de strălucire poate fi setat pe ZERO, caz în care
agentul nu va fi folosit și nu se va aprinde indicatorul lipsă agent în
cazul consumării acestuia.
• dacă vasele prezintă dungi, poziţionaţi regulatorul în dreptul
numerelor mai mici (1-2).
dacă vasele prezintă picături de apă sau urme de calcar, poziţionaţi
• regulatorul în dreptul numerelor mai mari (3-4).
Stabilirea durităţii apei
Orice maşină de spălat este echipată cu un dedurizator, utilizând
sare dedurizantă specifică pentru maşina de spălat vase ce furnizează
apă fără calcar pentru spălarea vaselor.
Dacă utilizaţi tablete multifuncţionale, umpleţi rezervorul de sare.
Tabel Duritate Apă
nivel °dH °fH
1
0-6
0 - 10
2 6 - 11
11 - 20
3 12 - 17 21 - 30
4 17 - 34 31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
Autonomie medie
rezervor sare
luni
7 luni
5 luni
3 luni
2 luni
5* 34 - 50 61 - 90
6,1 - 9
2/3 săptămâni
De la 0°f la 10°f nu se recomandă utilizarea sării.
*setarea valorii 5 poate prelungi durata ciclurilor.
(°dH = duritatea în grade germane - °fH = duritatea în grade franceze
- mmol/l = milimoli pe litru).
Încărcarea cu sare dedurizantă
Pentru obţinerea unor rezultate bune la spălare este indispensabil să
verificaţi ca rezervorul de sare să nu rămână niciodată gol. Sarea
dedurizantă elimină calcarul din apă, evitând depunerea acestuia pe
vase. Rezervorul de sare este situat în partea inferioară a aparatului (a
se vedea cap. „Descriere”) şi poate fi umplut astfel:
- în momentul în care indicatorul LIPSĂ SARE* se aprinde;
1. scoateţi coşul inferior şi deşurubaţi dopul
rezervorului în sens invers acelor de ceaso rnic
2. doar la prima utilizare: umpleţi complet
rezervorul de apă
3. poziţionaţi pâlnia (a se vedea figura) şi
umpleţi rezervorul de sare (circa 1 kg); este
normal să se scurgă o mică cantitate de apă.
4. îndepărtaţi pâlnia, eliminaţi reziduurile de sare de pe dispozitivul
filetat. Înainte de a înşuruba capacul, trebuie să-l clătiţi cu apă
curentă, introducându-l cu capul în jos şi lăsând apa să curgă prin
cele 4 orificii în formă de stea situate în partea inferioară a
capacului
(capacul cu flotor verde*)
! Vă recomandăm să efectuaţi această operaţie la fiecare încărcare
cu sare.
Închideţi cu grijă capacul pentru a evita pătrunderea detergentului în
interiorul rezervorului pe parcursul spălării (acest fapt ar putea
deteriora iremediabil dispozitivul).
Când se adaugă sare, efectuaţi această operaţie chiar înaintea
unui ciclu de spălare pentru eliminarea soluţiei saline ce a depăşit
nivelul.
* Prezent la anumite modele.
12
Întreținere și îngrijire
Excluderea apei şi a curentului electric
• Închideţi robinetul de apă după fiecare spălare pentru eliminarea
risipelor;
• Scoateţi ştecherul din priza de curent în momentul în care
efectuaţi operaţii de curăţare sau întreţinere.
Curățarea aparatului
• Suprafaţa exterioară şi panoul de control pot fi curăţate cu
ajutorul unui material îmbibat în apă călduţă şi săpun. Nu
utilizaţi solvenţi sau abrazivi.
• Cuva interioară poate fi curăţată de eventuale urme cu ajutorul
unui material îmbibat în apă şi puţin oţet.
Evitarea mirosurilor neplăcute
• Lăsaţi întotdeauna uşa întredeschisă pentru eliminarea umidităţii.
Curățarea filtrelor
Filtrele (în număr de 3) ajută la îndepărtarea eficientă a resturilor de
alimente din apa folosită la spălare, permiţând recircularea acesteia
în decursul ciclului de spălare. Din acest motiv este bine ca după
fiecare ciclu de spălare să le curăţaţi.
Curăţaţi cu regularitate filtrele.
După curăţare, verificaţi ca grupul filtrant să fie corect
introdus. Nu utilizaţi aparatul în absenţa filtrelor.
După câteva spălări verificaţi grupul filtrant, și, dacă este necesar,
curăţați-l cu grijă, sub apă curentă, cu ajutorul unui instrument
nemetalic, urmând instrucţiunile de mai jos.
1. rotiţi în sens antiorar filtrul cilindric C şi scoteţi-l (fig.1);
2. scoateţi paharul filtru B, exercitând o uşoară presiune asupra paletelor
laterale (fig.2);
3. scoateţi filtrul din inox A (fig.3);
4. examinaţi orificiul şi eliminaţi eventuale reziduuri de alimente.
Nu scoateţi niciodată protecţia pompei de spălare (culoare neagră) – fig.4.
• Curăţaţi cu regularitate garniturile perimetrale ale uşii şi ale
compartimentelor de detergenţi cu ajutorul unui burete umed. Se
vor elimina astfel resturi de alimente, principalele responsabile de
formarea mirosurilor neplăcute.
Curăţarea braţelor de pulverizare (stropitoarelor)
Poate exista riscul ca anumite reziduuri să se încrusteze pe braţele de
pulverizare, obturând orificiile de scurgere a apei. Controlaţi şi
curăţaţi de câte ori este nevoie cu ajutorul unui instrument
nemetalic.
Cele două braţe sunt demontabile.
Pentru demontarea braţului superior
este necesară deşurubarea, în sens
invers acelor de ceasornic a inelului
din plastic. Braţul superior va fi
remontat cu partea având numărul
mai mare, îndreptată în sus.
Braţul inferior se demontează
exercitând o presiune asupra partilor
laterale şi trageţi în sus.
După curățarea filtrelor, remontaţi grupul filtrant şi reintroduceţi-l în
locaşul corespunzător; este fundamental pentru o bună funcţionare a
aparatului.
În cazul unei absenţe prelungite:
Curăţarea filtrului alimentare cu apă*
Dacă furtunurile sunt noi sau nu au fost utilizate o perioadă de timp,
înainte de a efectua racordarea, lăsaţi apa să curgă până se limpezeşte şi se
elimină impurităţile. În absenţa acestei operaţii, atât furtunul cât şi
aparatul se pot deteriora.
! Curăţaţi periodic filtrul de alimentare cu apă situat la baza robinetului.
• Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu apă şi energie
electrică;
• Lăsaţi uşa întredeschisă;
• Efectuaţi un program de spălare fără vase.
Închideţi robinetul de apă;
Deşurubaţi extremitatea furtunului de alimentare cu apă,
scoateţi filtrul şi spălaţi-l cu grijă sub apă curentă;
Reintroduceţi filtrul şi înşurubaţi furtunul.
* Prezent doar la anumite modele.
13
Anomalii și remedii
Dacă maşina de spălat vase nu funcţionează sau funcţionează într-un mod defectuos, înainte de a suna la Reţeaua de Service, citiţi
următoarele:
Anomalii:
Maşina nu porneşte sau nu
răspunde la comenzi
Ușa nu se închide
Maşina de spălat nu evacuează
apa
Maşina de spălat este zgomotoasă
Posibile cauze/Soluții:
• Opriţi maşina cu ajutorul tastei ON-OFF şi reporniţi-o după un minut,
. reluând programul
• Ştecherul nu a fost bine introdus în priza de curent sau nu v-a fost
furnizată energie electrică
• Uşa maşinii nu a fost bine închisă.
• Închideți-o bine, asigurându-vă că ați auzit un “clic”.
•
•
•
•
Programul nu s-a încheiat;
Furtunul de evacuare a apei este îndoit (a se vedea cap. „Instalare”);
Furtunul de evacuare a apei a fost obstrucționat;
Filtrul este înfundat cu reziduuri de alimente.
• Vasele se ating între ele sau de stropitoare;
• Se observă o mare cantitate de spumă: detergentul nu este adecvat
spălării (a se vedea cap. „Pornire şi utilizare”).
Pe vase şi pahare se observă
urme de calcar și urme albăstrui
• Lipseşte sarea dedurizantă sau reglajul acesteia nu este corespunzător
durităţii apei (a se vedea cap. „Agent de strălucire şi sare”);
• Dopul rezervorului de sare nu a fost bine închis;
• Agentul de strălucire s-a evaporat sau dozajul nu este suficient;
Pe vase şi pahare se formează
dâre albăstrui
• Dozajul de agent de strălucire a fost excesiv.
Vasele nu sunt uscate
corespunzător
Vasele nu sunt curate
• S-a optat pentru un program de spalăre în absența uscării;
• Agentul de strălucire s-a evaporat sau dozajul este insuficient (a se
vedea cap. „Agent de strălucire şi sare”);
• Reglajul de agent de strălucire nu este corespunzător;
• Vasele sunt din material antiaderent sau din plastic.
• Coşurile sunt supraîncărcate (a se vedea cap. „Încărcarea coşurilor”);
• Vasele nu au fost aşezate corect;
• Stropitoarele nu se rotesc liber;
• Programul ales e inadecvat vaselor spălate (a se vedea cap."Programe");
• Se formează spumă în exces: aţi introdus detergent în exces sau
inadecvat (a se vedea cap. „Pornire şi utilizare”)
• Capacul compartimentului de agent de strălucire nu a fost bine închis
• Filtrul este murdar sau înfundat (a se vedea "Întreținere și îngrijire")
• Nu este sare dedurizantă (a se vedea cap. „Agent de strălucire şi sare”)
Nu v-a fost furnizată apă;
Furtunul de alimentare cu apă este îndoit (a se vedea cap. „Instalare”);
Deschideti robinetul si reporniti aparatul dupa câteva minute;
Aparatul s-a blocat deoarece nu s-a intervenit la emiterea bip-urilor;
opriți mașina prin apăsarea tastei ON/OFF, deschideți robinetul de apă
și, după câteva secunde, reporniți-o, apăsând aceeași tastă.
Reprogramați mașina.
Maşina nu se alimentează cu apăalarmă robinet apă
(ledul ON/OFF luminează
intermitent, iar display-ul
vizualizează mesajul:
"H2O", Robinet Închis și numărul
F6).
•
•
•
•
Alarmă filtru alimentare blocat
(simbolul filtre înfundate se aprinde pe
display).
• Opriți mașina prin apăsarea tastei ON/OFF, închideți robinetul de apă
pentru a elimina riscul scurgerilor și scoateți ștecherul din priză. a
Verificați dacă filtrul de alimentare s-a blocat cu reziduuri (a se vedea
cap “Întreținere și îngrijire”).
* Prezent doar la anumite modele.
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising