Indesit | DFP 27T94 A EU | Setup and user guide | Indesit DFP 27T94 A EU Uživatelská příručka

Indesit DFP 27T94 A EU Uživatelská příručka
CS
PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY INDESIT. Pro získání komplexnější asistence
zaregistrujte prosím svůj spotřebič na:
www.indesit.com
Bezpečnostní pokyny a Návod k použití a údržbě
můžete stáhnout z našich webových stránek
docs.indesit.eu přičemž se držte i instrukcí uvedených na zadní straně této brožury.
Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte průvodce s názvem Zdraví a bezpečnost.
POPIS SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČ
1
7
2
8
3
9
4
5
6
11
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Horní koš
Sklopné klapky
Výškové nastavení horního koše
Horní ostřikovací rameno
Dolní koš
Košík na příbory
Dolní ostřikovací rameno
Sestava filtru
Zásobník na sůl
Dávkovače mycího prostředku a leštidla
Typový štítek
Ovládací panel
Service:
0000 000 00000
12
OVLÁDACÍ PANEL
3
1
1.
2.
3.
4.
5.
Tlačítko Zapnout-Vypnout/Vynulovat
Otočný ovladač Volba programu
Tlačítko a kontrolka Volitelné funkce Poloviční náplň/Extra
Light
Tlačítko a kontrolka Volitelné funkce Odložený start
Kontrolka Mytí a Volitelné funkce Odložený Start 3h.
2
4
5
6 7 8 9 10
6.
7.
Kontrolka Sušení a Volitelné funkce Odložený Start 6h.
Kontrolka Ukončení Programu a Volitelné funkce Odložený
Start 9h.
8. Tlačítko a kontrolka Spustit/Pozastavit
9. Kontrolka nedostatku leštidla
10. Kontrolka nedostatku soli
1
PRVNÍ POUŽITÍ
SŮL, LEŠTIDLO A MYCÍ PŘÍPRAVEK
RADY PRO PRVNÍ POUŽITÍ
Po instalaci odstraňte zarážky z košů a pružné upevňovací prvky
z horního koše.
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI
Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na nádobí
a funkčních součástech myčky.
• Je důležité, aby zásobník soli nikdy nezůstal prázdný.
• Nastavení tvrdosti vody je důležité.
Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz POPIS PROGRAMŮ)
a měl by být doplněn pokaždé, když na ovládacím panelu svítí
kontrolka DOPLNIT SŮL .
1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko
zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2. Následující kroky provádějte pouze při prvním
použití: Naplňte zásobník soli vodou.
3. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník solí až po okraj (přibližně 1 kg); odtékání
určitého množství vody je přitom normální.
4. Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou
sůl.
Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal
při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému
poškození změkčovače vody).
Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit
před začátkem mycího cyklu.
NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY
Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost
vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody.
Tovární nastavení je (2) – průměrná tvrdost.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Podržte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud nezazní pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Bude blikat kontrolka soli (počet bliknutí odpovídá aktuální volbě).
• Nastavte požadovaný stupeň tvrdosti vody pomocí otočného ovladače pro VÝBĚR PROGRAMŮ (viz TABULKA TVRDOSTI VODY).
Nastavení je hotové!
Tabulka tvrdosti vody
Stupeň
1
Měkká
°dH
°fH
Německé stupně
Francouzské stupně
0-6
0 - 10
2
Střední
7 - 11
11 - 20
3
Středně tvrdá
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
18 - 34
31 - 60
5
Velmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
Po dokončení tohoto úkonu spusťte mycí program naprázdno (bez
nádobí).
Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.
Poté, co do myčky nasypete sůl, zhasne kontrolka „DOPLNĚNÍ SOLI“.
Nedoplníte-li sůl do zásobníku, může dojít k poškození změkčovače
vody a topení .
2
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA
Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla A by měl být doplněn
pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka
„NEDOSTATEK LEŠTIDLA“
.
35
25
MA X
B
A
1. Stlačením a zatažením páčky na víku zásobník B otevřete.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110ml) vyznačenou
ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelití. Pokud dojde k rozlití,
setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.
NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.
NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA
Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství
použitého leštidla.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ třikrát – uslyšíte pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Bude blikat kontrolka leštidla (počet bliknutí odpovídá aktuální volbě).
• Pomocí ovladače pro VÝBĚR PROGRAMŮ nastavte množství leštidla, které bude uvolněno (viz TABULKA PROGRAMŮ).
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na „NULA“ (ECO), nebude
dávkováno žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ se nerozsvítí.
V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně 5
úrovně. Tovární nastavení je specifické pro daný model. Řiďte se prosím
výše uvedeným pokynem, abyste ověřili konkrétní nastavení vaší myčky.
• Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké hodnoty (2-3).
• Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (4-5).
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
K otevření zásobníku mycího
prostředku použijte otevírací
prvek A.
Dávkujte mycí prostředek
výhradně do suchého zásobníku B.
B
Prostředek pro předmytí dávkujte
A
přímo do prostoru myčky.
1. Při dávkování mycího prostředku se
řiďte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku B se nacházejí značky, které pomohou při dávkování mycího prostředku.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej
zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Tahem zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací
prvek nezapadne na své místo.
Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na
použitém programu.
CS
Program
Zásobník
mycího
prostředku
Délka mycího
programu
(h:min)**)
Spotřeba
vody
(litry/cyklus)
Spotřeba
energie
(kWh/cyklus)
3:10
9,5
0,93
-
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
-
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
-
-
1:40
11,5
1,10
0:40
9,0
0,90
-
0:12
4,5
0,01
-
1:00
11,0
1,20
CoolDry
Fáze sušení
TABULKA PROGRAMŮ
Dostupné funkce *)
Prostor
myčky
1. „Úsporný program“
50°
2. Auto Intenzivní
65°
3. Auto Normální
55°
4. Šetrný
45°
5. Rychlý 40’
50°
-
-
-
6. Namáčení
-
-
-
-
65°
-
-
7. Extra
-
B
Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 50242.
Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.
*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.
**) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit
v závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí,
zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20min.
Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v zapnutém stavu: 6W – Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,5W
POPIS PROGRAMŮ
Pokyny pro výběr mycího cyklu.
„ÚSPORNÝ PROGRAM“
Běžně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program, který je
nejvýhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
AUTO INTENZIVNÍ
NAMÁČENÍ
Používejte pro opláchnutí nádobí, které plánujete mýt později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.
EXTRA
Program určený pro mytí nádobí velkých rozměrů v dolním koši.
Automatický program pro silně zašpiněné nádobí (nepoužívat na choulostivé nádobí).
AUTO NORMÁLNÍ
Automatický program pro běžně znečištěné hrnce a nádobí.
ŠETRNÝ
Program pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty,
jako jsou například sklenice a hrnky.
RYCHLÝ 40’
Poznámka:
Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako „Sixty“ nebo
„Rychlý“ jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádobí.
Chcete-li dále snížit spotřebu, spouštějte myčku jen tehdy, je-li
plná.
Program určený pro lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků.
3
MOŽNOSTI A FUNKCE
MOŽNOSTI lze volit přímo stiskem příslušného tlačítka (viz OVLÁDACÍ PANEL).
Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem (viz
TABULKA PROGRAMŮ), příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a ozve se zvukové znamení. Možnost nebude zvolena.
POLOVIČNÍ NÁPLŇ / EXTRA LIGHT
Toto tlačítko plní dvojí funkci: POLOVIČNÍ NÁPLŇ a
EXTRA LIGHT.
Zvolte program, stiskněte tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLŇ/
EXTRA LIGHT: dojde k rozsvícení příslušné kontrolky.
Další stisknutí tlačítka POLOVIČNÍ NÁPLŇ/EXTRA LIGHT
způsobí zrušení dané volitelné funkce.
EXTRA
S programem EXTRA lze provádět intenzivní mytí
nádobí velkých rozměrů s maximální výškou do 53 cm:
plechy a mřížky trouby, sběrné nádoby na zachycení
zbytků z pečení, mřížky varné desky, velké hrnce,
servírovací talíře a talíře na pizzu a filtry odsavače z
nerezové oceli.
Za účelem naložení velkorozměrného nádobí je třeba
vyjmout horní koš.
Koš lze vyjmout po otevření
pravé i levé příchytky.
Když je horní koš vložený,
příchytky musí být vždy
zavřené.
POLOVIČNÍ NÁPLŇ
Při mytí malého množství nádobí je možné provést
mytí poloviční náplně a ušetřit tak vodu, energii a mycí
prostředek.
Je možné použít pouze poloviční dávku mycího
prostředku.
Aby
se
proud
vody mohl dostat
ke všem částem
nádobí, umístěte jej
podle obrázku.
EXTRA LIGHT
Tato funkce je kompatibilní s programem EXTRA.
Tato volitelná funkce činí program EXTRA vhodným pro
choulostivé nádobí a předměty velkých rozměrů. Fáze
sušení není součástí této volitelné funkce.
Ujistěte se, že jsou předměty a nádobí kompatibilní
s mytím v myčce nádobí.
ODLOŽENÝ START
Zahájení programu může být odloženo o 3, 6 nebo 9
hodin:
1. Po volbě požadovaného mycího programu a
případných dalších volitelných funkcí stiskněte tlačítko
ODLOŽENÝ START: Dojde k rozsvícení kontrolky.
2. Zvolte požadované zahájení opakovaným stisknutím
tlačítka Odložený start; postupně se rozsvítí kontrolky
mytí (3 hodiny), sušení (6 hodin) a ukončení (9 hodin).
Dalším stisknutím tlačítka Odložený start lze zrušit volbu
této volitelné funkce; dojde ke zhasnutí kontrolky.
3. Potvrďte volbu tlačítkem Start/Pauza a dojde k zahájení
odečítání zbývající doby, k blikání zvolené doby odložení
a ke zrušení blikání tlačítka Start/pauza (jeho podsvícení
zůstane rozsvíceno stálým světlem).
4. Po uplynutí uvedené doby zhasne kontrolka ODLOŽENÝ
START a spustí se program.
Funkci „Odložený start“ nelze zvolit, pokud již
program běží.
Tento cyklus lze použít také pro jemné nádobí velkých rozměrů
prostřednictvím aktivace volitelné funkce EXTRA LIGHT (viz
MOŽNOSTI A FUNKCE).
Při použití jiných mycích cyklů než EXTRA neuvádějte
myčku do činnosti bez horního koše.
Za účelem provedení Cyklu Extra a Extra s volitelnou funkcí
EXTRA LIGHT nadávkujte mycí prostředek přímo do mycího
prostoru, a ne do příslušného dávkovače.
CoolDry
CoolDry je založen na konvenčním způsobu sušení, kdy se automaticky
otevírají dvířka během/po ukončení fáze sušení, aby byl zajištěn
každodenní mimořádný sušicí výkon. Dvířka se otevřou při teplotě, která
je bezpečná pro váš kuchyňský nábytek. Neotevřou se tedy v případě,
pokud jste zapnuli možnost „HYGIENICKÝ OPLACH“ nebo „SHORT TIME“.
Jako doplňkovou ochranu proti horké páře dodáváme k myčce speciálně
navrženou ochrannou fólii (v závislosti na modelovém typu – může být
potřebná koupě). Pro informace, jak postupovat při instalaci ochranné
fólie, nahlédněte prosím do INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY.
Funkci systému otevírání dvířek CoolDry může uživatel deaktivovat
následovně:
• DEAKTIVACE: Zapněte spotřebič a následně jej vypněte. Ponechejte
tlačítko ODLOŽENÍ STARTU stisknuté po dobu 5 sekund. Po jejich
uplynutí myčka krátce pípne. Stiskněte tlačítko „ZAP/VYP“ a myčka
dlouze pípne. Zapněte spotřebič.
• AKTIVACE: Zapněte spotřebič a následně jej vypněte. Ponechejte
tlačítko ODLOŽENÍ STARTU stisknuté po dobu 5 sekund. Po jejich
uplynutí myčka krátce pípne. Stiskněte tlačítko „ZAP/VYP“ a myčka
přehraje melodii. Zapněte spotřebič.
4
CS
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI
Zkontrolujte, zda je myčka připojena k vodovodní síti a zda
je otevřený přívodní ventil.
2. ZAPNĚTE MYČKU
Stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
3. VLOŽTE NÁDOBÍ
(viz PLNĚNÍ KOŠŮ)
4. PLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
(viz TABULKA PROGRAMŮ).
5. VYBERTE PROGRAM A PŘIZPŮSOBTE CYKLUS
Vyberte nejvhodnější program vzhledem k druhu nádobí
a míře jeho zašpinění (viz POPIS PROGRAMŮ) , a to otočením
ovladače VÝBĚRU PROGRAMŮ ve směru chodu hodinových ručiček. Vyberte požadované možnosti (viz MOŽNOSTI
A FUNKCE).
6. START
Spusťte mycí cyklus stisknutím tlačítka tlačítko „SPUSTIT/
POZASTAVIT“. Při spuštění programu zazní pípnutí.
7. KONEC MYCÍHO CYKLU
Na konci některé akustické signály signalizují ukončení programu
a rozsvítí se kontrolka END. Vypněte spotřebič stiskem tlačítka
„ZAPNOUT/VYPNOUT“ a otevřete dvířka.
Před vyklízením nádobí chvíli počkejte, předejdete tak popálení.
Vykliďte nádobí z košů – začněte spodním.
Spotřebič se při delší nečinnosti vypne, aby tak šetřil
elektrickou energii. Je-li nádobí znečištěno pouze lehce
nebo bylo-li před umístěním do myčky opláchnuto, snižte
přiměřeně dávkování mycího prostředku.
ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit, a to za
předpokladu, že od jeho startu uplynula pouze krátká chvíle: podržte
tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a spotřebič se vypne.
Stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ spotřebič opět zapněte
a zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi;
spusťte mycí cyklus stisknutím tlačítka tlačítko „SPUSTIT/
POZASTAVIT“.
DODATEČNÉ PŘIDÁVÁNÍ NÁDOBÍ
Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ a otevřete dvířka;
dávejte přitom pozor na vycházející páru. Poté vložte nádobí.
Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“: cyklus bude obnoven
po dlouhém pípnutí.
NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ
Když se během mytí otevřou dvířka nebo když dojde k přerušení
dodávky elektrické energie, program bude přerušen. Po zavření
dvířek nebo po obnovení dodávky elektrické energie bude
program pokračovat z bodu, ve kterém byl přerušen.
Přejete-li si získat více informací o funkcích, na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH si
můžete podle pokynů na poslední straně vyžádat nebo stáhnout Návod
k použití a údržbě.
DOPORUČENÍ A TYPY
RADY
Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel
a vyprázdněte sklenice. Nádobí není třeba oplachovat pod
tekoucí vodou.
Uspořádejte nádobí vmyčce tak, aby pevně leželo na místě
a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými
vypuklými povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem
povrchům a zároveň mohla volně odtékat.
Varování: Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostřikovacím
ramenům myčky v pohybu.
Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.
Velmi znečištěné nádobí a hrnce umisťuje do spodního koše,
protože v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak
dosáhnout lepší výkonnosti.
Po naplnění myčky ověřte, že se ostřikovací ramena mohou volně
otáčet.
HYGIENA
Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, spusťte nejméně
jednou měsíčně program s vysokou teplotou. Použijte čajovou lžičku
mycího prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.
NEVHODNÉ NÁDOBÍ
• Dřevěné nádobí a příbory.
• Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné
nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
• Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem.
Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může
během mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové
předměty) mohou po několika mycích cyklech zmatnět.
POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ
• Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce
zaručuje možnost mytí v myčce.
• Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí
• Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.
5
PLNĚNÍ KOŠŮ
HORNÍ KOŠ
Sem vkládejte jemné a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tácky a mělké
salátové mísy.
DOLNÍ KOŠ
Je určen na hrnce, tácy, talíře, salátové mísy, příbory atd. Velké talíře
a poklice by měly být umístěny po stranách, aby nedošlo ke kontaktu
s ostřikovacími rameny.
Dolní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít
k umístění talířů nebo v horizontální (dolní) poloze ke snadnému
umístění hrnců a salátových misek.
(příklad naplnění horního koše)
NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE
Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění do vyšší polohy lze do
spodního koše vkládat objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe
využít sklopných opěrek – v horní části se tak vytvoří větší prostor a
předejde se kolizím s předměty uloženými ve
spodním koši.
Horní koš je vybaven zařízením pro
nastavení výšky horního koše (viz obr.),
A
bez nutnosti používat páky. Stačí koš
prostě zvednout za strany, dokud
nezapadne do stabilní horní polohy.
Pro návrat koše zpět do dolní polohy
stiskněte páky A po stranách koše
a zatlačte koš dolů.
Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný.
NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné straně.
(příklad plnění dolního koše)
KOŠÍK NA PŘÍBORY
Modulární koš je vybaven horními otvory umožňujícími lepší uspořádání
příborů. Koš na příbory musí být umístěn v přední části
dolního koše.
SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU
Sklopné opěrky lze nastavit do tří různých
úrovní, a zlepšit tak uspořádání nádobí
v koši.
Do sklopných opěrek je možno bezpečně
umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku
každé z nich opřeme do příslušného
vybrání.
Pro optimální průběh sušení sklopte opěrky
více. Chcete-li změnit sklon, zatáhněte za
opěrku vzhůru, lehce ji posuňte a umístěte ji
do požadované polohy.
6
Nože a další ostré nástroje musí být umístěny svisle v koši na příbory
ostřím směrem dolů nebo vodorovně na sklopných opěrkách horního
koše.
CS
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU
ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranu čerpadla mycího cyklu (detail
v černé barvě) (obr. 4).
Horní ostřikovací rameno sejmete pootočením plastového
upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno
lze otočit tak, že jeho strana s větším množstvím otvorů směřuje
vzhůru.
Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla
řádně odtékat.
Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají zmycí vody odstranit
zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci: pro dosažení co
nejlepších výsledků mytí je třeba udržovat filtry čisté.
Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.
Po několika mycích cyklech zkontrolujte sestavy filtrů a pečlivě je
propláchněte pod tekoucí vodou s pomocí nekovového kartáčku.
Řiďte se následujícími pokyny:
1. Otočte válcovým filtrem A proti směru chodu hodinových ručiček
a vyjměte jej (obr. 1).
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr B (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr C (obr. 3).
4. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla.
1
2
Někdy se stane, že se do ostřikovacích ramen dostane zbytek jídla
a ucpe některou z jeho trysek. Doporučujeme proto občasnou kontrolu ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem.
B
A
A
Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.
ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
C
3
4
Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána,
propláchněte ji vodou a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve
pak proveďte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít
k ucpání vstupu vody a poškození myčky.
Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro
zachování funkčnosti myčky.
7
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Může se stát, že vaše myčka nebude pracovat správně. Předtím, než kontaktujete servisní středisko, se přesvědčte, zda nelze závadu odstranit svépomocí podle následujícího seznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PŘÍČINY
ŘEŠENÍ
Myčka se nespouští nebo nereaguje na povely.
Spotřebič není správně připojen do
zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Výpadek proudu.
Myčka se automaticky spustí po obnovení napájení.
Dveře myčky nejsou dobře zavřené.
Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
Myčka nereaguje na povely.
Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a po cca jedné
minutě jej znovu zapněte a vynulujte program.
Ještě neskončil mycí cyklus.
Počkejte, dokud mycí cyklus neskončí.
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá (viz NÁVOD K INSTALACI).
Odpad dřezu je ucpaný.
Vyčistěte odtok dřezu.
Filtr je ucpaný zbytky jídla.
Vyčistěte filtr (viz ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU).
Nádobí na sebe naráží.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v
myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU). Vynulujte myčku
pomocí tlačítka „VYPOUŠTĚNÍ“ (viz MOŽNOSTI A FUNKCE) a spusťte nový program
bez mycího prostředku.
Nádobí nebylo v myčce správně
uspořádáno.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Ostřikovací ramena se nemohou
volně otáčet – brání jim nádobí.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Mycí cyklus je příliš jemný.
Vyberte vhodný mycí cyklus (viz TABULKA PROGRAMŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách
nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU).
Víčko zásobníku leštidla není dobře
uzavřeno.
Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.
Filtr je znečištěný či ucpaný.
Vyčistěte sestavu filtrů (viz PÉČE A ÚDRŽBA).
Došla sůl.
Doplňte zásobník na sůl (viz DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL).
Myčka nevypouští
vodu.
Myčka je příliš
hlučná.
Nádobí není
umyté.
PRŮVODCE ÚDRŽBOU A ŘEŠENÍM POTÍŽÍ
Více informací týkajících se údržby a řešení potíží naleznete
v Návodu k použití a údržbě.
Průvodce Používání a údržba lze získat:
• servisní středisko poprodejových služeb; telefonní číslo
je uvedeno v záručním listu
• stažení z webových stránek: docs.hotpoint.eu
• použijte QR kód: docs.indesit.eu
KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO
Obracíte-li se na servisní středisko poprodejových služeb,
musíte uvést kódy, které jsou uvedeny na typovém
štítku nacházejícím se na pravé či levé
vnitřní straně dvířek myčky. Telefonní
čísla jsou uvedena v záručním listu nebo na webových
stránkách společnosti:
www.indesit.com
IEC 436
:
TECHNICKÁ DATA
Technické údaje obsahující informace o spotřebě
elektrické energie lze stáhnout z webových stránek:
docs.indesit.eu
400011323267B
08/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising