Indesit | DIF 14B1 EU | Setup and user guide | Indesit DIF 14B1 EU instrukcja

Indesit DIF 14B1 EU instrukcja
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie:
www.indesit.com
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.indesit.eu i postępując zgodnie
ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Górny kosz
Składane półeczki
Regulator wysokości górnego kosza
Górne ramię natryskowe
Dolny kosz
Koszyk na sztućce
Dolne ramię natryskowe
Zespół filtra
Zbiornik soli
Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania
10
Service:
0000 000 00000
12
PANEL STEROWANIA
1
1.
2.
3.
2
3
Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
Przycisk wyboru programu
Kontrolki programów
1
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
• Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (zob. OPIS PRODUKTU).
Należy go napełnić, gdy zielony pływak w pokrywie zbiornika soli przestanie być widoczny.
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika
(w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po
raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do
krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody.
Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (2) twardości.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał dźwiękowy.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Miga kontrolka programu z aktualnie ustawionym poziomem.
• Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA
TWARDOŚCI WODY).
Tabela twardości wody
°dH
°fH
St. niemieckie
St. francuskie
1
Miękka
0 - 11
0 - 20
2
Przeciętna
12 - 17
21 - 30
3
Twarda
17 - 34
31 - 60
4
Bardzo twarda
35 - 50
61 - 90
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
2
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu nabłyszczającego A należy napełnić, gdy ciemny wskaźnik optyczny na
drzwiczkach dozownika C stanie się przezroczysty.
C
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Poziom
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
35
25
MA X
B
A
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak
się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulować dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
• Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Miga kontrolka programu z aktualnie ustawionym poziomem.
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
ZERO (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 4 poziomy, zależnie od modelu zmywarki. Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić
ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji
powyżej.
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (1-2).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (3-4).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania
A. Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika
B.Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy uwzględnić informacje podane
powyżej, aby dodana ilość detergentu była prawidłowa. Wewnątrz dozownika B znajdują się oznaczenia
B
ułatwiające dozowanie detergentu.
A
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy
usunąć pozostałości detergentu z
krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie
zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie, zgodnie z danym programem.
PL
Faza
suszenia
TABELA PROGRAMÓW
Program
Dozownik
detergentu
Komora
zmywarki
B
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)*)
Zużycie wody
(litry/cykl)
Zużycie energii
(kWh/cykl)
3:20
12
1,04
1. Eco
50°
2. Intensywny
65°
-
2:30
15,0
1,50
3. Normalny
55°
-
2:00
15,0
1,35
4. Mycie wstępne
-
0:10
4,5
0,01
-
-
-
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty
czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu,
wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas
trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 5 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W.
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
ECO
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody.
Uwagi:
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie
zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do
delikatnych naczyń).
NORMALNY
Rozmaite zabrudzenia. Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami potraw.
MYCIE WSTĘPNE
Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejszego mycia. W tym
programie nie używa się żadnego detergentu.
3
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji
wodnej i czy zawór wody jest otwarty.
2. WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
3. WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4. NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW)
5. WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW),
naciskając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
6. START
Uruchomić cykl zmywania poprzez zamknięcie drzwi. Po
włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy.
7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA
O zakończeniu programu informują sygnały dźwiękowe i
miganie kontrolki wybranego programu.
Otworzyć drzwiczki i wyłączyć urządzenie, naciskając
przycisk WŁ./WYŁ.
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć
oparzenia. Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się
automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii
elektrycznej. Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub
przed umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane
wodą, można odpowiednio zmniejszyć ilość używanego detergentu.
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego
zmiana, pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął:
otworzyć drzwiczki, nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ..
Zmywarka wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl
zamykając drzwiczki.
WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ
parę!) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i Cykl
będzie kontynuowany od momentu, w którym został przerwany.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W DZIAŁANIU
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo
wystąpi przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany.
Cykl zostanie wznowiony od momentu, w którym został
przerwany, gdy drzwiczki zostaną zamknięte lub przywrócone
zasilanie elektryczne.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia,
postępując zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony.
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na
miejscu i nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich
otwory były skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były
ustawione ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do
każdej powierzchni i swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na
sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane
w dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki
strumienie wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w
miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
4
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
• Naczynia i sztućce drewniane.
• Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub
naczynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
• Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na
wysokie temperatury.
• Naczynia miedziane i cynowe.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość
po zbyt wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
• W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i
porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone
do zmywarek.
• Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
• Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki,
jak tylko zmywanie się skończy.
PL
ŁADOWANIE KOSZY
GÓRNY KOSZ
DOLNY KOSZ
(przykładowe załadowanie górnego kosza)
(przykład sposobu załadowania dolnego kosza)
Tu należy wkładać delikatne i lekkie naczynia: szklanki, filiżanki,
talerzyki, małe miseczki do sałatek.
Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców itp. Duże
talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku, aby uniknąć
stykania się z ramieniem natryskowym.
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie
umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje
więcej miejsca u góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z
naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator wysokości górnego kosza (patrz ilustracja); bez
naciskania dźwigienek, można łatwo podnieść
A
kosz trzymając go za boczne części i umieszczając stabilnie w górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć
dźwigienki A po bokach kosza i przesunąć
kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować
wysokości kosza, gdy jest załadowany. NIGDY nie podnosić lub
opuszczać kosza tylko z jednej strony.
KOSZYK NA SZTUĆCE
Jest on wyposażony w górne kratki, które pozwalają na lepsze rozmieszczenie sztućców.
Należy go umieszczać w przedniej części dolnego kosza.
Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach
i krawędziach należy wkładać do koszyka na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub układać je poziomo na podnoszonych półeczkach, w górnym koszu.
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Składane półeczki można ustawiać na trzech
różnych wysokościach, tak aby rozmieszczenie naczyń w koszu było optymalne.
Kieliszki do wina można bezpiecznie umieścić, wkładając nóżkę każdego kieliszka do
odpowiedniego otworu. W celu optymalnego wysuszenia naczyń, półeczki można
bardziej pochylić. Aby zmienić nachylenie,
należy podnieść półeczkę, lekko ją przesunąć
i ustawić w żądanym położeniu.
5
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA
CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
NIGDY NIE NALEŻY WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego
(czarny element) (Rys. 4).
Aby zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy
pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię
natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby
strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry.
Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i
zapewniając prawidłowy odpływ ścieków.
Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia z
myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości.
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle
zamocowane.
Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie
potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą
szczoteczki z nie-metalowym włosiem i postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1. Odkręcić filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyciągnąć go (Rys. 1).
2. Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki (Rys. 2).
3. Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).
4. Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw.
1
Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach
natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest
woda. Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona
natryskowe i oczyścić je małą szczoteczką z nie-metalowym włosiem.
2
B
A
A
Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę.
CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY
C
3
4
Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować
go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.
6
Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to
przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie
strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od
zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot
wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona.
PL
USUWANIE USTEREK
Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo. Przed zwróceniem się do serwisu technicznego
należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Zmywarka nie
włącza się lub
nie reaguje na
polecenia.
Urządzenie nie zostało prawidłowo
podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Przerwa w dopływie prądu.
Po przywróceniu zasilania urządzenie rozpoczyna pracę.
Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte.
Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać że zostały “zatrzaśnięte”.
Nie reaguje na polecenia.
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk WŁ./WYŁ., po ok. jednej minucie włączyć
je z powrotem i ustawić ponownie program.
Zmywarka nie
odpompowuje
wody.
Cykl zmywania jeszcze nie został
zakończony.
Wąż spustowy jest zagięty.
Poczekać, aż skończy się cykl zmywania.
Rura odpływu zlewu jest zatkana.
Oczyścić rurę odpływu w zlewie.
Filtr jest zatkany resztkami potraw
Oczyścić filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA).
Zmywarka pracuje Naczynia uderzają o siebie.
zbyt głośno.
Wytwarzana jest nadmierna ilość
piany.
Naczynia nie są
czyste.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI).
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje
się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).
Anulować program zmywania naciskając przycisk ODPOMPOWANIE WODY
(patrz OPCJE I FUNKCJE), a następnie włączyć nowy program bez detergentu.
Naczynia nie zostały prawidłowo
rozmieszczone.
Ramiona natryskowe nie mogą obracać się swobodnie, zaczepiają się o
naczynia.
Cykl zmywania jest zbyt delikatny.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wytwarzana jest nadmierna ilość
piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje się
do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).
Pokrywka przegródki na płyn nabłyszczający nie została prawidłowo
zamknięta.
Filtr jest brudny lub zatkany.
Nie ma soli.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMÓW).
Upewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty.
Oczyścić zespół filtra (patrz UTRZYMANIE I KONSERWACJA).
Napełnić zbiornik soli (patrz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI).
KONSERWACJA I INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z procedurami
konserwacji i instrukcjami rozwiązywania problemów,
patrz Instrukcja obsługi i konserwacji.
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
• Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej.
• pobrać ze strony: docs.indesit.eu
• użyć kodu QR:
KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Kontaktując się z serwisem technicznym należy podać kod
znajdujący się na tabliczce znamionowej przymocowanej
po lewej lub prawej stronie wewnętrznej części drzwiczek
zmywarki. Numer telefonu można znaleźć w karcie
gwarancyjnej lub na stronie internetowej:
www.indesit.com
IEC 436
:
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia
energii, można pobrać ze strony: docs.indesit.eu
7
400011299585
08/2018 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising