Indesit | DIF 14B1 EU | Setup and user guide | Indesit DIF 14B1 EU Užívateľská príručka

Indesit DIF 14B1 EU Užívateľská príručka
SK
PRÍRUČKA
PROBLÉMOV
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT.
Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na:
www.indesit.com
Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a
údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke
docs.indesit.eu a postupovať podľa pokynov
na zadnej strane tejto brožúrky.
Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.
OPIS VÝROBKU
SPOTREBIČ
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vrchný kôš
Sklápacie klapky
Nastavovanie výšky vrchného koša
Horné umývacie rameno
Spodný kôš
Košík na príbor
Spodné umývacie rameno
Zostava filtra
Zásobník soli
Dávkovač umývacieho prostriedku a leštidla
Výrobný štítok
Ovládací panel
Service:
0000 000 00000
12
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
2
3
Kontrolka vypínača Zap.–Vyp./ Resetovanie
Tlačidlo na voľbu programu
Kontrolky programu
1
PRVÉ POUŽITIE
SOĽ, LEŠTIDLO A UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
RADY PRI PRVOM POUŽITÍ
Po inštalovaní odstráňte zarážky na košoch a elastické oporné prvky z
horného koša.
PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI
Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch a funkčných komponentoch umývačky.
• Je dôležité, aby zásobník soli nikdy nebol prázdny.
• Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
Zásobník soli sa nachádza v spodnej časti umývačky (pozri OPIS VÝROBKU)
a mali by ste ho naplniť, keď zelený plaváčik na veku zásobníka soli už
nevidieť.
1. Vyberte spodný kôš a odskrutkujte uzáver
zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).
2. Vykonáva sa len prvýkrát: zásobník soli naplňte vodou.
3. Nasaďte násypku (pozri obrázok) a naplňte
zásobník až po okraj (približne 1 kg); je bežné,
že trochu vody vytečie.
4. Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.
Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa počas umývacieho
programu nedostal do zásobníka umývací prostriedok (mohlo by to
nenapraviteľne poškodiť zmäkčovač vody).
Vždy keď potrebujete pridať soľ, musíte dokončiť postup pred začiatkom umývacieho cyklu.
NASTAVENIE TVRDOSTI VODY
Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť vody nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti.
Túto informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody.
Z výroby je nastavená priemerná tvrdosť vody (2).
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Na 5 sekúnd podržte tlačidlo P, kým sa neozve pípnutie.
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Bude blikať kontrolka úrovne aktuálnej voľby.
• Stlačením tlačidla P zvoľte požadovanú tvrdosť vody (pozri TABUĽKA TVRDOSTI VODY).
°dH
°fH
Nemecké stupne
Francúzske stupne
1
Mäkká
0 - 11
0 - 20
2
Priemerná
12 - 17
21 - 30
3
Tvrdá
17 - 34
31 - 60
4
Veľmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Po skončení tohto postupu spustite program s prázdnou umývačkou.
Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek.
Keď do umývačky nasypete soľ, kontrolka DOPLNIŤ SOĽ zhasne.
Ak nádobu na soľ nenaplníte, zmäkčovač vody a ohrievacie teleso
sa môžu poškodiť.
2
Leštidlo uľahčuje SUŠENIE riadu. Dávkovač leštidla A by sa mal naplniť, keď tmavý optický ukazovateľ na dvierkach dávkovača C začne byť
priehľadný.
C
35
25
MA X
B
A
1. Otvorte dávkovač B stlačením a zdvihnutím držiaka na veku.
2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku maximum (110 ml) v plniacom priestore – dbajte, aby ste ho nerozliali. Ak sa to stane, leštidlo
ihneď utrite suchou handričkou.
3. Zatlačte veko, až počujete cvaknutie.
NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.
NASTAVENIE DÁVKOVANIA LEŠTIDLA
Ak nie ste celkom spokojní s výsledkom sušenia, môžete nastaviť množstvo použitého leštidla.
• Zapnite umývačku pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Tri razy stlačte tlačidlo P – ozve sa pípnutie.
• Zapnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Bude blikať kontrolka úrovne aktuálnej voľby.
• Stlačením tlačidla P zvolíte úroveň množstva leštidla, ktoré sa má
pridávať.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Ak je úroveň leštidla nastavená na NULA (EKO), nepridáva sa nijaké
množstvo leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa
leštidlo minie. V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť
maximálne 4 úrovne. Nastavenie z výroby je špecifické pre tento
model, dodržujte vyššie uvedené postupy a skontrolujte ho na vašej
umývačke.
• Ak vidíte na riade modrasté pásiky, nastavte nízku hodnotu (1 – 2).
• Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni, nastavte
vysokú hodnotu (3 – 4).
PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
Tabuľka tvrdosti vody
Úroveň
PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
Dávkovač umývacieho prostriedku otvorte pomocou otváracieho
zariadenia A. Umývací prostriedok dávajte iba do suchého dávkovača
B. Umývací prostriedok na predumývanie dajte priamo do vaničky.
1. Pri odmeriavaní umývacieho prostriedku sa riaďte uvedenými informáciami, aby ste pridali správne
množstvo. Vnútri dávkovača B sa naB
chádzajú značky, ktoré pomôžu pri
dávkovaní umývacieho prostriedku.
A
2. Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku z okrajov dávkovača a až
potom veko zatvorte, až sa ozve
cvaknutie.
3. Zatvorte veko dávkovača umývacieho prostriedku jeho nadvihnutím, až uzatváracie zariadenie zapadne na miesto.
Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom
čase podľa programu.
SK
Fáza
sušenia
TABUĽKA PROGRAMOV
Program
Nádobka na
prostriedok
na umývanie
Vanička
B
Trvanie
umývacieho
programu
(h:min)*)
Spotreba vody
(litre/cyklus)
Spotreba energie
(kWh/cyklus)
3:20
12
1,04
1. Eko
50°
2. Intenzívny
65°
-
2:30
15,0
1,50
3. Normálny
55°
-
2:00
15,0
1,35
4. Predumývanie
-
0:10
4,5
0,01
-
-
-
Údaje zprogramu EKO sú namerané v laboratórnych podmienkach podľa európskej normy EN 50242.
Poznámka pre Skúšobné laboratóriá: O informácie o podmienkach vykonania komparatívnej skúšky EN môžete požiadať na adrese:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Trvanie programu zobrazené na displeji alebo vbrožúrke je odhad vypočítaný za štandardných podmienok. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od
mnohých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota vmiestnosti, množstvo umývacieho prostriedku, množstvo a typ vloženého riadu, jeho
rozloženie, ďalšie zvolené možnosti akalibrácia senzoru. Kalibrácia senzoru môže predĺžiť trvanie programu až o20 minút.
Spotreba za pohotovostného režimu: Spotreba v režime zapnutia: 5 W – Spotreba v režime vypnutia: 0,5 W
OPIS PROGRAMOV
Pokyny pre výber umývacieho cyklu.
EKO
Bežne zašpinený riad. Štandardný program, najefektívnejší, čo sa týka
kombinácie spotreby energie a vody.
Poznámky:
Ak chcete ešte väčšmi znížiť spotrebu, púšťajte umývačku, iba keď
je plná.
INTENZÍVNY
Tento program sa odporúča pri silne znečistenom riade, vhodný je najmä na umývanie panvíc a kastrólov (nepoužívajte ho na krehký riad).
NORMÁLNY
Rôzne špinavý riad. Na normálne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla.
PREDUMÝVANIE
Na odmočenie riadu, ktorý sa bude umývať neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva umývací prostriedok.
3
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. SKONTROLUJTE PRIPOJENIE K VODOVODU
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k vodovodnej sieti a
či je otvorený vodovodný ventil.
2. ZAPNITE UMÝVAČKU
Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo ZAP./VYP.
3. ULOŽTE RIAD DO KOŠOV
(pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV)
4. PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
(pozri TABUĽKU PROGRAMOV)
5. ZVOĽTE PROGRAM A UPRAVTE SI CYKLUS PODĽA ŽELANIA
Vyberte najvhodnejší program podľa typu nádob a stupňa
zašpinenia (pozri OPIS PROGRAMOV) stlačením tlačidla P.
Vyberte želané možnosti (pozri MOŽNOSTI A FUNKCIE).
6. ŠTART
Spustite umývací cyklus zatvorením dvierok. Keď sa program spustí, ozve sa pípnutie.
7. UKONČENIE CYKLU UMÝVANIA
Koniec cyklu umývania je oznámený pípnutím a rozsvieti sa
kontrolka vybraného programu. Otvorte dvierka a vypnite
spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.. Niekoľko minút počkajte, aby ste sa nepopálili, a potom nádoby vyberte.
Vyložte riad z košov, začnite od spodného.
ÚPRAVA PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU
Ak ste zvolili nesprávny program, je možné ho zmeniť, za
podmienky, že sa iba začal: otvorte dvierka, stlačte a podržte
tlačidlo ZAP./VYP. a spotrebič sa vypne.
Znova spotrebič zapnite pomocou tlačidla ZAP./VYP. a zvoľte nový
umývací cyklus a požadovanú možnosť; spustite cyklus zatvorením
dvierok.
PRIDANIE ĎALŠÍCH NÁDOB
Bez vypnutia spotrebiča otvorte dvierka (pozor na HORÚCU paru!)
a vložte nádoby do umývačky. Zatvorte dvierka a bude pokračovať
od bodu, kde bol prerušený.
NÁHODNÉ PRERUŠENIA
Ak sa dvierka otvoria počas umývacieho cyklu alebo pri výpadku
elektriny, cyklus sa zastaví. Po zatvorení dvierok alebo obnovení
dodávky elektriny sa spustí znova od bodu, kde bol prerušený.
Ak potrebuje ďalšie informácie o funkciách, môžete si vyžiadať
Návod na používanie a údržbu, alebo si ho stiahnuť na webe podľa
pokynov na poslednej strane.
Po dlhšej dobe nečinnosti sa spotrebič automaticky vypne,
aby sa minimalizovala spotreba elektrickej energie.
Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do
umývačky opláchnutý vodou, primerane znížte množstvo
umývacieho prostriedku.
RADY A TIPY
TIPY
Pred naložením riadu do košov odstráňte všetky zvyšky jedla z nádob
a vyprázdnite poháre. Riad nemusíte vopred oplachovať pod
tečúcou vodou.
Uložte nádoby tak, aby sedeli pevne na mieste a neprevrátili sa;
a uložte ich tak, aby boli otvormi nadol, a vypuklé časti, aby boli
naklonené a voda sa tak mohla voľne dostať ku všetkým povrchom.
Pozor: veká, rúčky, podnosy a panvice na vysmážanie nesmú brániť
otáčaniu ostrekovacích ramien.
Drobné veci ukladajte do košíka na príbor.
Veľmi špinavý riad a hrnce treba ukladať do spodného koša, lebo
v tejto
časti sú prúdy vody silnejšie a zvyšujú umývací výkon.
Po naplnení spotrebiča sa presvedčte, či sa ostrekovacie ramená
môžu voľne otáčať.
HYGIENA
Aby ste sa vyhli zápachu a usadeninám, ktoré sa môžu nahromadiť
v umývačke, aspoň raz do mesiaca spustite program s vysokou
teplotou. Do prázdnej umývačky dajte čajovú lyžičku umývacieho
prostriedku a pustite ju naprázdno, aby sa vyčistila.
4
NEVHODNÉ PREDMETY
• Drevené nádoby a príbor.
• Krehké zdobené poháre, umelecký ručne maľovaný a starožitný
porcelán. Ich zdobenie nie je odolné.
• Časti z plastu, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
• Medené a cínové nádoby.
• Riad zašpinený od popola, vosku, mazadiel alebo atramentu.
Farby ozdôb na skle a hliníkové/strieborné kusy sa môžu počas
umývania meniť a vyblednúť. Niektoré typy skla (napr. krištáľové
predmety) môžu po niekoľkých umytiach zmatnieť.
POŠKODENIE SKLA A PORCELÁNU
• Používajte iba sklo a porcelán, pri ktorých výrobca zaručuje, že ich
možno bezpečne umývať v umývačke.
• Používajte jemný umývací prostriedok vhodný na porcelán
• Vytiahnite poháre a príbor z umývačky hneď po skončení
umývacieho cyklu.
SK
UKLADANIE RIADU DO KOŠOV
VRCHNÝ KÔŠ
SPODNÝ KÔŠ
(príklad naplnenia vrchného koša)
(príklad naplnenia spodného koša)
Ukladajte doň krehké a ľahké nádoby: poháre, šálky, tanieriky,
nízke šalátové misky.
Na hrnce, pokrievky, taniere, šalátové misy, príbor a pod. Veľké taniere
a pokrievky by mali byť uložené po bokoch, aby na ne ostrekovacie
ramená nenarážali.
NASTAVENIE VÝŠKY VRCHNÉHO KOŠA
Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká poloha umožňuje uložiť do
spodného koša objemný riad a nízka poloha umožňuje čo najlepšie
využiť opory proti prevráteniu vytvorením väčšieho miesta smerom
nahor a vyhnúť sa tomu, aby riad narážal o veci v spodnom koši.
Vrchný kôš je vybavený nastavovačom
výšky vrchného koša (pozri obrázok), bez
stláčania páčok ho jednoducho nadvihnite
uchopením bočníc koša, len čo je kôš
A
v stabilnej hornej polohe.
Na vrátenie do spodnej polohy stlačte
páčky A na bokoch koša a posuňte kôš
nadol.
V žiadnom prípade neodporúčame
nastavovať výšku koša, keď je plný.
NIKDY nezdvíhajte ani nespúšťajte kôš iba na jednej strane.
SKLÁPACIE KLAPKY S NASTAVITEĽNOU POLOHOU
KOŠÍK NA PRÍBOR
Upraviteľný košík možno posúvať, aby ste v spodnom koši dosiahli optimálny
priestor. Je vybavený hornou mriežkou na lepšie rozloženie príboru.
Nože a ostatné kusy príboru s ostrými hrotmi treba uložiť do košíka na
príbor hrotmi nadol, alebo musia byť uložené vodorovne v naklonených
priehradkách na vrchom koši.
Sklápacie držiaky možno umiestniť do troch
rôznych výšok, aby sa riad dal v koši optimálne
uložiť.
Vínové poháre možno bezpečne uložiť do
sklápacích klapiek vložením stopky pohára do
príslušnej štrbiny.
Pre optimálny výsledok sušenia nakloňte
sklápacie držiaky ešte väčšmi. Ak chcete zmeniť
sklon, sklápaciu klapku vytiahnite a umiestnite
ju do želanej polohy.
5
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA
ČISTENIE OSTREKOVACÍCH RAMIEN
NIKDY NEVYBERAJTE ochranu čerpadla (čierny dielec) (obr. 4).
Ak chcete horné ostrekovacie rameno vybrať, otáčajte plastovým
uzamykacím krúžkom proti smeru hodinových ručičiek. Vrchné rameno
treba vymeniť tak, aby strana s väčším počtom dierok smerovala nahor.
Zostavu filtra pravidelne čistite, aby sa filtre neupchali a odpadová
voda mohla správne odtekať.
Zostava filtra pozostáva z troch filtrov, ktoré odstraňujú zvyšky jedla
z umývačky a potom vodu recirkulujú. Ak chcete dosiahnuť kvalitné
výsledky umývania, musíte ich udržiavať čisté.
Umývačku nesmiete používať bez filtrov, alebo ak je filter
uvoľnený.
Po niekoľkých umývaniach zostavu filtra skontrolujte a ak je potrebné,
dôkladne ju vyčistite pod tečúcou vodou nekovovou kefkou podľa
nižšie uvedených pokynov:
1. Otočte valcovým filtrom A proti smeru hodinových ručičiek
a vytiahnite ho (obr. 1).
2. Vytiahnite vrchný filter B jemným zatlačením na bočné klapky
(obr. 2).
3. Vyberte plechový filter z nehrdzavejúcej ocele C (obr. 3).
4. Skontrolujte sifón a odstráňte zvyšky jedla.
1
Občas sa zvyšky jedla môžu zasušiť aj na ostrekovacích ramenách
a zablokovať dierky, cez ktoré strieka vody. Preto sa odporúča občas
ramená kontrolovať a čistiť ich malou nekovovou kefkou.
2
B
A
A
Spodné ostrekovacie rameno možno vybrať potiahnutím nahor.
ČISTENIE PRÍVODNEJ HADICE
Ak sú hadice nové alebo sa dlhší čas nepoužívali, nechajte cez ne
pretiecť vodu, aby ste sa ubezpečili, že sú priepustné a nenachádzajú sa
v nich nečistoty, až potom ich pripojte. Ak tento krok vynecháte, prívod
vody sa môže upchať a poškodiť umývačku.
C
3
4
Po vyčistení filtrov zostavu filtrov vložte na miesto a zafixujte v správnej
polohe; je to dôležité pre správnu činnosť umývačky.
6
SK
URIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak vaša umývačka nefunguje, ako by mala.
Prv než sa obrátite na servis, preverte, či problém nemôžete vyriešiť pomocou tohto zoznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PRÍČINY
RIEŠENIA
Umývačka sa nespúšťa a nereaguje na príkazy.
Spotrebič nie je riadne pripojený do
elektrickej zásuvky.
Zastrčte zástrčku do zásuvky.
Výpadok prúdu.
Po obnovení dodávky elektriny sa umývačka automaticky spustí.
Dvierka umývačky nie sú zatvorené.
Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli “cvaknutie”.
Nereaguje na príkazy.
Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP., asi po minúte ho znova zapnite a
resetujte program.
Z umývačky neod- Umývací cyklus sa ešte neskočil.
tiekla voda.
Odtoková hadica je ohnutá.
Umývačka vydáva
nadmerný hluk.
Riad nie je čistý.
Počkajte, kým sa umývací cyklus neskončí.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je ohnutá (pozri NÁVOD NA INŠTALÁCIU).
Odtokové potrubie drezu je upchaté.
Vyčistite odtokové potrubie drezu.
Filter je upchatý zvyškami jedla
Vyčistite filter (pozri ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA).
Nádoby o seba hrkocú.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek
riadu (pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU). Resetujte umývačku
stlačením tlačidla VYPÚŠŤANIE (pozri MOŽNOSTI A FUNKCIE) a spustite program bez
umývacieho prostriedku.
Riad nebol správne uložený.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Ostrekovacie ramená sa nemôžu voľne točiť, bránia im v tom kusy riadu.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Umývací cyklus je príliš jemný.
Vyberte príslušný umývací cyklus (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek
riadu (pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU).
Veko priehradky na leštidlo nebolo
správne uzavreté.
Presvedčte sa, či je veko dávkovača leštidla uzavreté.
Filter je špinavý alebo upchatý.
Vyčistite zostavu filtrov (pozri STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA).
Chýba soľ.
Naplňte zásobník soli (pozri PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI).
ÚDRŽBA A NÁVOD NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ďalšie informácie, postupy pre údržbu a riešenie problémov
nájdete v Návode na používanie a údržbu.
Návod na používanie a údržbu môžete získať:
• Popredajný servis; telefónne číslo nájdete v záručnej knižke.
• stiahnite z webovej stránky: docs.indesit.eu
• použite QR kód:
KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU
Ak sa obrátite na popredajný servis, musíte uviesť kódy
vyznačené na výrobnom štítku pripevnenom na ľavej
alebo pravej strane vo vnútri dvierok umývačky. Telefónne
číslo je uvedené v záručnej knižke alebo na webovej
stránke:
www.indesit.com
IEC 436
:
LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV
Technické údaje s údajmi o spotrebe energie si môžete
stiahnuť z webovej stránky: docs.indesit.eu
7
400011299585
08/2018 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising