Whirlpool | WMTL 602 L EU | Instruction for Use | Whirlpool WMTL 602 L EU Manualul utilizatorului

Whirlpool WMTL 602 L EU Manualul utilizatorului
Mașina de spălat rufe cu încărcare
verticală model WMTL 602 EU
1
a
b
c
2
d
g
g
e
f
3
B
4
C
A
D
5
6
7
8
A
9
A
10
11
12
13
14
15
16
B
DESTINAŢIA UTILIZĂRII
Această maşină de spălat este destinată în mod
exclusiv spălării și centrifugării rufelor într-o cantitate
uzuală. Utilizarea este conformă scopului în care a fost
creată această mașină de spălat; fiind produis
electrocasnic, utilizarea este esclusiv casnică într-o
locuință unifamilială.
• Respectaţi instrucţiunile prezentate în aceste
Instrucţiuni de utilizare și în Tabelul cu programe
când utilizaţi mașina de spălat.
• Păstraţi aceste Instrucţiuni de utilizare și Tabelul
de programe; dacă cesionați mașina de spălat
unei alte persoane, predați-i, de asemenea,
Instrucţiunile de utilizare și Tabelul cu programe.
MĂSURI DE PRECAUŢIE ȘI RECOMANDĂRI GENERALE
1. Instrucţiuni privind siguranţa
• Mașina de spălat este potrivită
doar pentru uzul casnic.
• Nu păstraţi produse inflamabile în
apropierea aparatului.
• Nu așezați aparate electrice pe
capacul mașinii dvs. de spălat.
• Copiii trebuie supravegheaţi
pentru a nu se juca cu aparatul.
•
•
•
•
curăţare, opriţi mașina de spălat
și deconectaţi-o de la alimentarea
electrică.
2. Ambalajul
• Materialele de ambalare sunt 100% reciclabile
și poartă simbolul de reciclare . Respectaţi
reglementările locale în vigoare atunci când
aruncaţi ambalajul.
3. Eliminarea ambalajului și a mașinilor
de spălat vechi
Aparatul nu trebuie utilizat de către
persoane (inclusiv copii) ce prezintă
capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse, de către persoane
neexperimentate sau
nefamiliarizate cu produsul, dacă
acestea nu sunt supravegheate sau
instruite în legătură cu utilizarea
aparatului de către o persoană
responsabilă de siguranţa acestora.
Supravegheaţi copiii şi nu le
permiteţi să se joace cu aparatul.
Operaţiunile de îngrijire şi
întreţinere în cazul maşinii de
spălat nu se vor efectua de către
copii fără a fi supravegheaţi.
Nu încercaţi să forţaţi deschiderea
capacului.
Dacă este necesar, cablul electric
poate fi înlocuit cu unul identic,
care poate fi obţinut de la Serviceul de Asistenţă Tehnică. Cablul de
alimentare trebuie să fie înlocuit
doar de către un tehnician
autorizat.
Înainte de a efectua orice
operaţie de întreţinere sau de
• Acest aparat este marcat în conformitate cu
Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la
Deșeurile de Echipament Electric și Electronic
(WEEE). Prin aruncarea corectă a acestui produs,
veţi ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător și a sănătăţii
umane, care pot fi afectate, în caz contrar, de
aruncarea necorespunzătoare a acestui produs.
• Simbolul
de pe produs, sau de pe documentele
care însoţesc produsul, indică faptul că acesta
nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile
menajere. Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzător, pentru reciclarea echipamentului
electric și electronic. Aruncarea la gunoi trebuie
făcută în conformitate cu normele locale pentru
eliminarea deșeurilor. Pentru informaţii mai
detaliate privind eliminarea, valorificarea și
reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi
administraţia locală, serviciul de eliminare a
deșeurilor menajere sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
• Mașina de spălat este fabricată din materiale
reutilizabile. Trebuie să fie aruncată, ţinând
cont de reglementările locale în vigoare cu
privire la aruncarea deșeurilor.
• Înainte de a o arunca, înlăturaţi toate resturile de
detergent și tăiaţi cablul de alimentare, astfel încât
mașina de spălat să fie inutilizabilă.
4. Recomandări generale
• Nu lăsaţi mașina de spălat conectată când nu este
utilizată. Închideţi robinetul de apă.
5. Declaraţie de Conformitate CE
• Această mașină de spălat a fost proiectată,
fabricată și distribuită în conformitate cu normele
de siguranţă ale Directivelor CE: Directiva pentru
tensiuni joase 2006/95/CE Directiva pentru
compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.
Producătorul nu este răspunzător pentru niciun fel
de deteriorare a rufelor, cauzată de respectarea
inadecvată sau nerespectarea instrucţiunilor de
întreţinere a rufelor, care sunt înscrise pe etichetele
rufelor.
RO 1
ÎNAINTE DE A FOLOSI MAȘINA DE SPĂLAT
1. Îndepărtaţi ambalajul și verificați aparatul • Utilizaţi numai furtunuri noi pentru racordarea
a. Tăiaţi și îndepărtaţi plasticul în care este ambalată.
b. Îndepărtaţi elementul de protecţie superior și
colţurile protectoare.
c. Îndepărtaţi elementul de protecţie inferior,
înclinând și rotind aparatul pe un colţ inferior
posterior. Verificaţi ca partea de plastic a
protecţiei inferioare (dacă există la acest model)
să rămână în ambalaj și nu pe fundul mașinii.
Acest lucru este important, deoarece, în caz
contrar, partea de plastic poate deteriora mașina
de spălat pe durata funcţionării.
d. Deschideţi capacul, apăsându-l ușor în jos și
ridicând mânerul. Îndepărtaţi protecția de
amortizare din polistiren (în funcţie de model).
e. Îndepărtaţi pelicula albastră de protecţie de pe
panou (în funcţie de model).
• După dezambalare, asiguraţi-vă că mașina de spălat
nu este deteriorată. Dacă aveţi vreun dubiu, nu
folosiţi mașina de spălat. Contactaţi Service-ul de
Asistenţă Tehnică sau distribuitorul dvs. local.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele de ambalaj
(saci de plastic, bucăţi de polistiren etc.); acestea
sunt potenţial periculoase.
• Dacă aparatul a fost expus la o temperatură joasă
înainte de livrare, ţineţi-l la temperatura camerei
câteva ore înainte de a-l pune în funcţiune.
2.
•
3.
•
•
•
•
mașinii de spălat la alimentarea cu apă. Furtunurile
uzate nu trebuie să mai fie utilizate și trebuie
aruncate.
5. Furtunul de evacuare
• Conectaţi strâns furtunul de evacuare la sifon, sau
la o gură de canalizare (vezi “Instalarea”/“Conectaţi
furtunul de evacuare a apei”).
• Dacă mașina de spălat este racordată la un sistem
încorporat de evacuare, asiguraţi-vă că acesta
din urmă este dotat cu o supapă pentru a evita
încărcarea și evacuarea simultană a apei (efect de
sifonare).
6. Conexiunile electrice
• Conexiunile electrice trebuie să fie executate de
către un tehnician calificat, în conformitate cu
instrucţiunile fabricantului și reglementările standard de siguranţă în vigoare.
• Datele tehnice (tensiune, energie și siguranţe)
sunt indicate pe eticheta cu caracteristicile tehnice,
aflată în partea din spate a mașinii de spălat.
• Nu utilizaţi prelungitoare sau prize multiple.
• După instalarea aparatului, accesul la priză sau
deconectarea de la reţeaua de alimentare electrică
trebuie să fie asigurate printr-un întrerupător
bipolar.
• Nu utilizaţi mașina de spălat dacă s-a deterioScoateţi bara pentru transport
rat pe durata transportului. Informaţi Service-ul
Mașina de spălat este prevăzută cu șuruburi
de Asistenţă Tehnică.
pentru transport și o bară pentru transport, pentru
• Cablul de alimentare electrică poate fi înlocuit doar
a preveni deteriorarea pe durata transportului.
de Service-ul de Asistenţă Tehnică.
Înainte de a folosi mașina de spălat trebuie
• Mașina de spălat trebuie să fie conectată la o
să scoateţi bara pentru transport (vezi
instalaţie de împământare corespunzătoare, în
“Instalarea”/“Scoaterea barei pentru transport”).
conformitate cu reglementările în vigoare. În special mașinile de spălat instalate în încăperi în care
Instalaţi mașina de spălat
se află un duș sau o cadă trebuie să fie protejate
Poziționați mașina de spălat pe o suprafaţă plană și
cu un dispozitiv de curent diferenţial rezidual de
stabilă.
cel puţin 30 mA. Împământarea mașinii de spălat
Reglaţi piciorușele pentru a asigura stabilitatea
este obligatorie prin lege. Fabricantul nu își asumă
mașinii și nivelarea (vezi “Instalarea”/“Reglarea
responsabilitatea pentru accidentarea persoanelor
piciorușelor”).
sau a animalelor domestice sau pentru pagubele
în cazul pardoselii de lemn, sau a aşa-numitor
materiale derivate direct sau indirect din nerespec“pardoseli flotante” (de exemplu: anumite tipuri
tarea recomandărilor conținute în aceste
de parchet sau podele laminate), instalați
Instrucţiuni de utilizare.
maşina pe o foaie de placaj cu dimensiuni
minime de 40 x 60 cm, şi o grosime de cel puţin
3 cm fixată cu şuruburi în podea.
Verificaţi ca deschiderile pentru ventilare de la
baza mașinii de spălat (dacă există la modelul dvs.) să
nu fie astupate de covor sau de alte materiale.
4. Alimentarea cu apă
• Racordaţi furtunul de alimentare cu apă în
conformitate cu reglementările companiei locale
de furnizare a apei (vezi “Instalarea”/“Conectaţi
furtunul de alimentare cu apă”).
• Alimentarea cu apă: Numai apă rece
• Robinetul: racord filetat de 3/4” pentru furtun
• Presiune: 100-1000 kPa (1-10 bar).
RO 2
DESCRIEREA MAȘINII DE SPĂLAT (foto 1)
a.
b.
c.
d.
e.
Capac
Dozatorul de detergent
Tambur
Orificiu de acces la pompă, în spatele filtrului
Eticheta cu informaţii despre Serviciul de Asistenţă
Tehnică (în spatele capacului filtrului)
f. Levier pentru mobilitate (în funcţie de model). Pentru
a deplasa mașina de spălat: trageţi puţin mânerul cu
mâna, după care trăgeţi-l cu piciorul până se oprește.
g. Piciorușe reglabile
INSTALAREA
Scoaterea barei pentru transport
Mașina de spălat este prevăzută cu o bară pentru
transport pentru a evita orice deteriorare posibilă pe
durata transportului.
IMPORTANT: înainte de a folosi mașina de spălat,
bara pentru transport din spate TREBUIE scoasă.
1. Deșurubaţi cele două șuruburi “A” și cele patru
șuruburi “B” cu o șurubelniţă plată sau o cheie
tubulară pentru piuliţe hexagonale Nr. 8 (foto 2).
2. Scoateţi bara pentru transport (foto 3).
3. Puneţi la loc cele patru șuruburi exterioare “B” pe
mașină și strângeţi-le (foto 2).
4. Prindeţi cele două garnituri “C” furnizate în orificiile
“D” ale mașinii de spălat (foto 4).
Notă: nu uitaţi să puneţi la loc și să strângeţi cele
patru șuruburi exterioare.
Reglarea piciorușelor (foto 5, 6)
Instalaţi mașina de spălat pe o suprafaţă plană,
în apropierea racordurilor electrice, de apă și de
scurgere.
furtun mai lung de etanșare, contactaţi Serviceul nostru clienţi.
• Controlaţi periodic starea furtunului de alimentare
din punctul de vedere al fragilităţii și dacă
prezintă fisuri și înlocuiţi-I dacă este necesar.
• Mașina de spălat poate fi conectată fără o supapă
de reţinere.
Sistemul de siguranţă anti-inundare
Waterstop (foto 8) (în funcţie de model)
• Înșurubaţi furtunul la robinetul de alimentare
cu apă. Deschideţi complet robinetul de apă și
controlaţi etanșeitatea racordului.
• Mașina de spălat nu trebuie să fie racordată la
robinetul unui încălzitor de apă fără presiune!
• Nu introduceţi dispozitivul de oprire apă al
furtunului în apă, pentru că îşi va pierde funcţia de
protecţie.
• Dacă furtunul flexibil este deteriorat, deconectaţi
imediat mașina de spălat de la alimentarea
cu curent electric, închideţi robinetul și înlocuiţi
furtunul.
Dacă podeaua este denivelată, reglaţi piciorușele (nu
introduceţi bucăţi de lemn, carton etc. sub piciorușe):
• Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiţi-l cu un furtun,
1. Deşurubaţi manual picioruşele maşinii de spălat,
prevăzut cu sistemul de siguranţă Waterstop cu o
rotind de 2-3 ori în sens acelor de ceasornic, apoi
deşurubaţi siguranţa cu ajutorul cheii.
lungime de 3 m (disponibil la Service-ul de Asistenţă
2. Reglaţi înălţimea piciorușelor cu mâna.
Tehnică sau la distribuitorul dvs.).
3. Strângeţi contrapiuliţa de siguranţă, rotind-o în sens Conectaţi furtunul de evacuare a apei (foto 9)
invers acelor de ceasornic către baza maşinii
Scoateţi furtunul de evacuare din colierul stâng, vezi
de spălat.
săgeata “A” din figură.
Verificaţi dacă piciorușele stau corect pe podea
și dacă mașina de spălat este așezată perfect
uniform și stabil (folosiţi o nivelă cu bulă de aer).
Mașina de spălat poate fi instalată într-o zonă de 40
cm lăţime și 63 cm adâncime.
Important:
NU slăbiţi furtunul de evacuare din conexiunea
din dreapta, vezi săgeata “B” din figură. În caz
contrar, există riscul de scurgere a apei și pericolul de
opărire cu apă fierbinte.
Conectaţi strâns furtunul de evacuare la sifon sau la
o gură de canalizare.
Dacă este necesară adăugarea unui prelungitor,
folosiţi un furtun flexibil de aceeași dimensiune și fixaţi
Conectaţi furtunul de alimentare cu apă (foto 7) racordurile cu coliere și șurub.
Lungimea totală maximă a furtunului de evacuare: 2,50 m.
1. Montaţi cu grijă furtunul la ventilul din spatele
Înălţimea maximă de evacuare: 100 cm.
maşinii de spălat (“A”); celălalt capăt al furtunului îl
Înălţimea minimă de evacuare a apei: 55 cm.
înşurubaţi cu mâna la ventilul sursei de apă.
Important:
2. Asiguraţi-vă că furtunul nu este îndoit.
Verificaţi ca furtunul de evacuare să nu fie răsucit și
3. Verificaţi etanșeitatea robinetului și a racordurilor
mașinii de spălat, deschizând complet robinetul de apă. luaţi toate măsurile de precauţie pentru ca acesta să
nu cadă pe durata funcţionării mașinii de spălat.
Notă: dacă instalaţi mașina pe un covor gros, reglaţi
piciorușele pentru a fi siguri că există suficient spaţiu
sub mașină pentru circulaţia aerului.
! Instalarea aparatului/Dezambalarea produsului.
Inaintea instalarii, produsul trebuie dezambalat integral. Se vor scoate toate elementele de protecție ale aparatului, pentru transport,
cum ar fi: folie protectoare, elemente din polistiren, elemente din carton, benzi adezive, folie plastic ce acoperă integral suprafața
exterioară a produsului, aplicată în mod compact cu rol de a proteja produsul, având aspect adeziv, care se desface manual prin
tragere de la colțurile produsului sau ale elementelor produsului care pot fi protejate cu folie în asemenea fel.
Nerespectarea modalității de dezambalare în mod integral poate afecta starea produsului, pe perioada utilizării în mod iremediabil
ceea ce poate conduce la scoaterea din garanție a produsului. RO 3
ÎNAINTE DE PRIMA SPĂLARE
Pentru a înlătura apa reziduală, după testarea de
către fabricant, vă recomandăm să efectuaţi un scurt
ciclu de spălare fără rufe.
1. Deschideţi robinetul.
2. Închideţi ușiţele de acces ale tamburului.
3. Introduceţi o cantitate mică de detergent (maxim 1/3
din cantitatea recomandată de producător pentru
rufele puţin murdare) în compartimentul pentru
spălarea principală
din sertarul pentru detergent.
4. Închideţi capacul.
5. Reglaţi și conectaţi programul “Sintetice 60°C
(consultaţi “Tabelul cu programe” atașat).
PREGĂTIREA RUFELOR DE SPĂLAT
Sortarea rufelor
Încărcarea rufelor
1. Sortaţi rufele în funcţie de …
• Tipul de ţesătură / eticheta cu simbolul de îngrijire
Bumbac, fibre mixte, delicate/sintetice, lână,
articole de spălat manual.
• Culoare
Separaţi articolele albe de cele colorate. Spălaţi
separat rufele noi colorate.
• Dimensiune
Spălaţi împreună articole de dimensiuni diferite
pentru a îmbunătăţi eficienţa de spălare și
distribuirea încărcăturii în tambur.
• Delicateţea materialului
Spălaţi separat articolele delicate: folosiţi un
program special pentru lână pură nouă
, perdele
sau alte articole delicate. Scoateţi întotdeauna
clipsurile perdelelor sau spălaţi perdelele cu
clipsurile puse într-un săculeţ de bumbac. Folosiţi
programul special pentru spălarea manuală. Spălaţi
ciorapii, cordoanele și alte articole mici sau articole
cu copci (de exemplu: sutiene) în săculeţe speciale
de bumbac, pentru mașini de spălat, sau în feţe de
perne cu fermoar.
2. Goliţi buzunarele
Monedele, acele de siguranţă și alte articole
similare pot deteriora tamburul și cuva aparatului.
3. Închizătoare
Închideţi fermoarele și încheiaţi nasturii sau
copcile; curelele sau cordoanele separate trebuie
legate împreună.
Îndepărtarea petelor
• Petele de sânge, lapte, ouă și de alte substanţe
organice sunt în general eliminate de către faza
enzimatică a programului.
• Pentru îndepărtarea petelor de vin roșu, cafea,
ceai, iarbă, fructe etc. adăugaţi un agent pentru
îndepărtarea petelor în compartimentul pentru
spălarea principală
al dozatorului de
detergent.
• Se recomandă tratarea petelor mai rezistente
înainte de spălare.
Deschideţi capacul mașinii, trăgând de el în sus.
Deschideţi tamburul
- prin presare asupra siguranţei uşii tamburului (foto
10,11); modelele conform foto 10 au siguranţa
uşii tamburului fixă, care nu se poate impinge,
dacă încercaţi să o presaţi.
- prin sprijinirea uşiţei din spatele tamburului, prin
împingerea înapoi a siguranţei uşii în direcţia
indicată de săgeată şi împingerea uşii din
faţă înăuntrul tamburului, până când cedează
mecanismul de închidere (foto 12).
Introduceți rufele în tambur, una câte una. Nu
depășiți cantitatea maximă recomandată pentru
programe (a se vedea Tabelul de programe).
-- Supraîncărcarea mașinii va duce la rezultate
nesatisfăcătoare ale spălării, iar rufele vor fi
mototolite.
-- Aveţi grijă ca rufele să nu iasă în afară din
tambur; dacă se întâmplă acest lucru, împingeţi
rufele înapoi în tambur, astfel încât să existe
suficient spaţiu liber pentru a putea închide
corect ușiţele tamburului. Nu folosiţi ușiţele
tamburului pentru a împinge rufele înapoi în
tambur.
4. Pentru închiderea tamburului, trebuie să sprijiniţi la
mijloc ambele părţi ale uşii tamburului din nou (foto 13),
uşa din spate peste cea din faţă.
ATENŢIE: asiguraţi-vă că ușiţele tamburului sunt
bine blocate - în funcţie de model:
-- Toate cârligele de metal trebuie să fie complet
introduse în ușiţa din spate - vezi foto 14.
-- Toate cârligele de metal trebuie să fie complet
introduse în ușiţa din spate, iar butonul trebuie
să se suprapună peste marginea ușiţei din spate
- vezi foto 15.
-- Siguranţa uşii din faţă trebuie să rămână puţin
peste marginea uşii din spate – vezi foto 16.
Verificaţi ca rufele să nu rămână prinse între ușiţe,
sau între ușiţe și tambur.
RO 4
DETERGENŢII ȘI ADITIVII
Păstraţi detergenţii și aditivii într-un loc sigur,
uscat și departe de accesul copiilor
Nu folosiţi niciun fel de solvenţi (de exemplu
terebentină, benzină). Nu spălaţi ţesături
care au fost tratate cu solvenţi sau cu lichide
inflamabile.
Folosiţi numai detergenţi și aditivi produși
special pentru mașinile de spălat de uz casnic.
Respectaţi recomandările de pe etichetele rufelor
dumneavoastră.
Notă:
Prea mult detergent poate cauza formarea excesivă de
spumă, care are ca rezultat o reducere a eficienţei de
spălare. Dacă mașina de spălat detectează prea multă
spumă, poate fi împiedicată efectuarea centrifugării,sau
se poate prelungi durata ciclului de spălare şi se poate
creşte consumul de apă (vezi instrucţiunile privitoare
la cantitatea excesivă de spumă din capitolul “Ghid de
detectare a defecţiunilor”). Detergentul insuficient poate
duce la obţinerea de rufe gri și, de asemenea, duce la
depunerea calcarului în sistemul de încălzire, pe
tambur și pe furtunuri.
Alegerea detergentului depinde de:
• tipul de ţesătură
• culoare;
• temperatura de spălare;
• gradul și tipul de murdărie.
Dozarea detergenților și a aditivilor
suplimentari (foto 17a, 17b – depinde de
model)
Compartiment prespălare
Tipul de ţesătură
Un fel de detergent
Rufe albe mari
(rece-95°C):
Rufe albe delicate
(rece-40°C):
Culori deschise - pastel
(rece-60°C):
Culori intense
(rece-60°C):
Culori închise - negru
(rece-60°C):
detergenţi de mare putere cu
înălbitor
detergenţi blânzi cu înălbitor
şi/sau înălbitor optic
detergenţi cu înălbitor şi/sau
înălbitor optic
detergenţi pentru haine colorate
fără înălbitor/înălbitor optic
detergenţi speciali pentru rufe
negre/închise la culoare
Pentru rufele care necesită un tratament special (ex. lână
sau microfibră), recomandăm utilizarea detergenţilor
speciali, aditivi sau pretatare, disponibili pe piaţă.
Nu utilizaţi detergenţi lichizi pentru programul
principal de spălare în cazul activării opţiunii
“Prespălare”.
Nu folosiţi detergenţi lichizi când selectaţi
începerea unui ciclu întârziat/final de ciclu (în
funcţie de model).
Dozaj
Respectaţi recomandările cu privire la dozaj de pe
ambalajul detergentului. Acestea depind de:
• gradul și tipul de murdărie
• cantitatea de rufe spălate
-- pentru o încărcătură completă: urmăriţi
instrucţiunile producătorului de detergent
-- încărcarea pe jumătate: 3/4 din cantitatea folosită
pentru o încărcătură completă
-- încărcarea minimă (circa 1 kg): 1/2 din cantitatea
folosită pentru o încărcătură completă
Dacă pe pachetul de detergent nu este menţionat
volumul de încărcare cu rufe, producătorii de obicei
recomandă: 4,5 kg de rufe la folosirea unui detergent
de rufe concentrat şi 2,5 kg de rufe la folosirea unui
detergent mai slab.
• duritatea apei din zona dumneavoastră (solicitaţi
informaţii la compania de distribuire a apei). Apa
dulce necesită mai puţin detergent decât apa dură.
• Detergent pentru etapa de prespălare (numai în
cazul în care ați activat opţiunea de
“prespălare”)
Compartiment spălare principală
• Detergent pentru etapa principală de spălare
(trebuie adăugat pentru toate programele de
spălare)
• Aditiv pentru îndepărtarea petelor (opţional)
• Dedurizant de apă (opţional; recomandabil
pentru clasa 4 de duritate a apei sau mai mult)
Compartiment pentru balsam
• Balsam de rufe (opţional)
• Amidon dizolvat în apă (opţional)
A nu se depăşi semnul nivelului “MAX” atunci când se
adaugă detergent, aditivi sau balsam de rufe.
Pentru mai multe informaţii cu privire la aplicarea de
detergent și balsam de rufe în funcţie de programe, a
se vedea tabelul de programe.
Utilizarea înălbitorului
- Spălați rufele, utilizând programul adecvat
(Bumbac, Sintetice), adăugând cantitatea
recomandată de înălbitor în compartimentul de
ÎNĂLBIRE (închideți cu grijă capacul).
- imediat după încheierea programului, activați
programul "Clătire&Centrifugare" pentru eliminarea
eventualelor reziduuri de înălbire; dacă doriți,
adăugați balsam.
- nu vărsați niciodată înălbitor împreună cu
balsamul în compartimentul de balsam.
RO 5
CURĂŢAREA ȘI ÎNTREŢINEREA
Deconectați electric maşina de spălat înainte de a efectua orice operație de întreţinere.
Dozatorul de detergent
Furtunul (furtunurile) de aducţie (fig. 21,
Curăţaţi dozatorului de detergent cu regularitate,
cel puţin de trei sau patru ori pe an, pentru a
preveni depunerea de detergent:
Dozatorul de detergent - foto 17a
1. Apăsaţi butoanele de pe fiecare latură a dozatorului
(foto 18).
2. Trageţi dozatorul spre dvs. și scoateţi-l. Este posibil
să rămână o cantitate mică de apă în dozator. Se
recomandă să deplasaţi dozatorul în poziţie verticală.
3. Spălaţi dozatorul sub jet de apă. Puteţi scoate, de
asemenea, capacele sifonului din dozator pentru
curăţare.
4. Puneţi la loc capacele sifonului în dozator (dacă au
fost scoase). Verificaţi să fie bine fixate la locul lor.
5. Puneţi la loc dozatorul, introducând clapetele inferioare în orificiile din capac și pivotaţi până când ambele
butoane superioare se blochează.
Dozatorul de detergent - foto 17b
1. Apăsaţi butonul pentru a declanşa dozatorul de
detergent şi scoateţi-l (foto 19). O cantitate mică de
apă poate să rămână în dozator, astfel că ar trebui
să-l ridicaţi în poziţie verticală.
2. Spălaţi dozatorul sub jet de apă. Puteţi scoate, de
asemenea, capacul de sifon pe partea din partea
din spate a dozatorului pentru curăţare (foto 20).
3. Înlocuiţi capacul de sifon în dozator (dacă este
scos).
4. Puneţi la loc dozatorul prin amplasarea acestuia
în locaşurile corespunzătoare de pe capac şi
împingând dozatorul către capac până când se
blochează.
OBS.: Asigurați-vă că compartimentul de detergent
este corect instalat.
Furtunul de alimentare cu apă
Controlaţi și curăţaţi cu regularitate (cel puţin de
două sau trei ori pe an).
1. Scoateţi din priză mașina de spălat.
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Deșurubaţi furtunul de la robinet.
4. Curăţaţi cu atenţie filtrul aflat la capătul furtunului,
fără a-l demonta, de exemplu cu o periuţă de dinţi.
Notă: nu scufundaţi furtunul în apă.
5. Înșurubaţi cu mâna furtunul flexibil la loc pe
robinet. Nu folosiţi un patent (risc de strivire a
racordului).
6. Deschideţi robinetul de apă și verificaţi dacă
racordurile sunt etanșe.
7. Introduceţi ștecherul la loc în priză.
22 sau 23 – depinde de model)
Controlaţi în mod regulat dacă furtunul este deteriorat
şi dacă are găuri. Dacă observaţi la furtunul aductor
defecţiuni, înlocuiţi-l cu unul nou, dar de acelaşi
fel, pe care îl puteţi găsi la service- ul firmei sau în
magazinele specializate.
Dacă furtunul aductor de la maşina dvs. de spălat este
identic cu cel de la foto 21 şi maşina totuşi nu se
alimentează cu apă, verificaţi fereastra ventilului de
siguranţă (A). Dacă este roşie, înseamnă că funcţia de
siguranţă a furtunului de oprire a apei a fost activată şi
furtunul trebuie înlocuit, cu altul de la service – ul firmei
sau de la un magazin specializat. Pentru deşurubarea
furtunului de admisie, aşa cum se arată în foto 21
trebuie să apăsaţi mânerul de eliberare (B) (dacă
există) pe parcursul deşurubării.
Dacă suprafaţa furtunului d - voastră de aducţie este
transparentă (foto 22), controlaţi regulat culoarea ei.
În cazul în care culoarea suprafeţei transparente a
furtunului s-a închis, înseamnă că furtunul a suferit
o ruptură şi ar trebui înlocuit. Sunaţi la service – ul
firmei sau chemaţi un specialist care să înlocuiască
furtunul.
Exteriorul aparatului și panoul de
comenzi
• Curăţaţi cu o cârpă umedă, moale.
• Dacă este necesar, folosiţi apă cu săpun sau
un detergent neutru (nu folosiţi detergenţi care
conţin solvenţi, abrazivi, sau detergenţi universali aceştia pot deteriora suprafaţa).
Interiorul aparatului
• După fiecare spălare, lăsaţi capacul deschis
câtva timp, pentru a permite uscarea interiorului
aparatului.
• Dacă nu spălaţi niciodată sau spălaţi extrem de
rar rufele la 95°C, vă recomandăm să executaţi
din când în când un program fără rufe, adăugând
o cantitate mică de detergent, pentru a menţine
curat interiorul aparatului.
Garnitura capacului
• Verificaţi periodic starea garniturii capacului și
curăţaţi-o din când în când cu o cârpă umedă.
Furtunul (furtunurile) de alimentare cu
apă
• Controlaţi periodic starea furtunului (furtunurilor):
ca să nu fie fragile și să nu prezinte fisuri. Înlocuiţi
dacă este necesar.
Filtrul
• Controlaţi și curăţaţi filtrul cu regularitate, cel puţin
de 2 sau 3 ori pe an (vezi “Curăţarea filtrului/
Evacuarea apei reziduale”).
Nu folosiţi lichide inflamabile pentru curăţarea
aparatului.
RO 6
Recuperarea unui obiect care a căzut
între tambur și cuvă
5. Aceasta va cădea în interiorul tamburului.
6. Deschideţi tamburul: puteţi recupera obiectul prin
gaura din tambur.
7. Puneţi la loc paleta din interiorul tamburului:
Poziţionaţi vârful din plastic deasupra găurii de pe
partea din dreapta a tamburului (foto 27).
8. Apoi faceţi să alunece paleta de plastic dinspre
dreapta spre stânga.
9. Închideţi din nou ușiţele tamburului, rotiţi tamburul
o jumătate de rotaţie și verificaţi poziţionarea
paletei în toate punctele sale de fixare.
10. Introduceţi ștecherul din nou în priză.
Dacă un obiect cade accidental între tambur și cuvă,
puteţi să-l recuperaţi cu ajutorul uneia dintre paletele
detașabile ale tamburului:
1. Scoateţi din priză mașina de spălat.
2. Scoateţi rufele din tambur.
3. Închideţi ușiţele tamburului și rotiţi tamburul o
jumătate de tură (foto 24).
4. Folosind o șurubelniţă, apăsaţi pe capătul din
plastic în timp ce faceţi să alunece paleta dinspre
stânga spre dreapta (foto 25, 26).
CURĂŢAREA FILTRULUI/ EVACUAREA APEI REZIDUALE
Mașina de spălat este dotată cu o pompă cu auto-curăţare.
Filtrul reţine obiectele cum ar f:i nasturii, monedele, acele
de siguranţă etc. care au fost lăsate în rufe.
Vă recomandăm să verificaţi și să curăţaţi filtrul cu
regularitate, cel puţin de două sau trei ori pe an.
În special:
• Dacă aparatul nu evacuează apa corect sau dacă
nu efectuează ciclul de centrifugare.
• Dacă se aprinde indicatorul “Curăţaţi filtrul”.
IMPORTANT: asiguraţi-vă că s-a răcit înainte de a
o evacua din aparat.
Apa reziduală trebuie evacuată, de asemenea, înainte
de a transporta mașina.
1. Scoateţi din priză mașina de spălat.
2. Deschideţi capacul filtrului pentru impurităţi cu
ajutorul unei monede (foto 28).
3. Așezaţi un recipient dedesubt.
4. Rotiţi filtrul uşor în sensul opus acelor de
ceasornic până când apa începe să curgă; nu îl
scoateţi deocamdată.
5. Așteptaţi până când apa este complet
evacuată.
6. Acum desfaceţi complet filtrul și scoateţi-l (foto
29).
7. Curăţaţi filtrul și compartimentul filtrului.
8. Verificaţi ca elicea pompei (în locașul din
spatele filtrului pentru impurităţi) să nu fie
blocată.
9. Introduceţi din nou filtrul şi rotiţi-l complet în
sensul acelor de ceasornic. Asiguraţi-vă că filtrul
este înşurubat complet în mod corespunzător.
10. Turnaţi aproximativ un litru de apă în mașină,
în tambur, și controlaţi dacă apa nu se scurge
din filtru.
11. Închideţi capacul filtrului.
12. Conectaţi din nou mașina de spălat.
UMIDITATE RUFELOR DUPĂ CENTRIFUGARE
Gradul de umiditate rămasă în rufe după centrifugare
depinde în mare parte de tipul de material, de
programul selectat şi turația de stoarcere. Cel mai
mic conţinut de umiditate poate fi obţinut, folosind
programul de spălare la care se face referire pe
Eticheta Energetică, cu turația maximă de
stoarcere. Acest program este menționat în
tabelul de programe separat, ca “Program de
Referinţă pentru Eticheta Energetică”. Mai jos aveţi
un studiu cu conţinutul rezidual de umiditate (în %),
în funcţie de diverse clase de eficienţă centrifugare:
Clasă de eficienţă
centrifugare-uscare
Conţinut de umiditate
rămas %
A (= cea mai eficientă)
sub 45
B
45 sau peste, dar sub 54
C
54 sau peste, dar sub 63
D
63 sau peste, dar sub 72
E
72 sau peste, dar sub 81
TRANSPORTUL ȘI MANIPULAREA (foto 30)
1. Scoateţi din priză mașina de spălat.
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Scoateţi furtunul de alimentare și pe cel de
evacuare a apei.
4. Scurgeţi toată apa din furtunuri și din mașina de
spălat (vezi “Curăţarea filtrului/Evacuarea apei
reziduale”). Așteptaţi ca apa să se răcească astfel
încât să evitaţi orice incident.
5. Pentru a facilita deplasarea mașinii, trageţi puţin cu
mâna mânerul situat în partea din faţă, jos (dacă
există la modelul dvs.), și trageţi-l cu piciorul până
se oprește. După aceea, împingeţi mânerul înapoi
în poziţia iniţială stabilă.
6. Montaţi din nou bara pentru transport.
7. Transportaţi mașina de spălat în poziţie verticală.
IMPORTANT: nu folosiţi mașina de spălat
dacă mânerul este tras în afară.
RO 7
GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR
Mașina dvs. de spălat este dotată cu funcţii automate de siguranţă care detectează și diagnostichează
defecţiunile într-o fază timpurie și vă permit să luaţi măsuri adecvate. Aceste defecţiuni sunt deseori minore,
astfel încât pot fi remediate în câteva minute.
Probleme
Cauze - Soluții- Sfaturi
Aparatul nu pornește, nu se
aprinde niciun led indicator
• Ștecherul nu este bine introdus în priză.
• Priza sau siguranţa nu funcţionează corect (folosiţi o lampă de birou sau un
aparat asemănător pentru a o testa).
Aparatul nu pornește, deși s-a
apăsat butonul “Start/Pauză”
• Capacul nu este bine închis.
• A fost activată funcţia “Siguranță copii”
(dacă este disponibilă la
modelul dvs.) Pentru a debloca butoanele, apăsaţi simultan butonul pentru
temperatură și cel pentru viteza de centrifugare și ţineţi-le apăsate cel puţin
3 secunde. Simbolul cheii de pe afișaj dispare și programul poate fi pornit.
• Este activată opţiunea “Antișifonare" (dacă este disponibilă la modelul dvs.)
- Încheiați “Antișifonare, apăsând “Start/Pauză” sau alegând și pornind
programului “Evacuare”.
• Programul a fost modificat - selectaţi din nou programul dorit și apăsaţi
“ Start Pauză”.
• Programul a fost întrerupt și apoi capacul a fost deschis :închideţi capacul
și porniţi din nou programul, apăsând “Start/Pauză”.
• Sistemul de siguranţă al aparatului a fost activat (vezi “Descrierea luminilor
de control ce indică defecţiunea”).
• Robinetul de apă nu este deschis sau furtunul de alimentare cu apă este
îndoit (Se aprinde indicatorul “Robinet de apă închis”).
Aparatul se oprește pe durata
programului, iar ledul “Start /
Pauză”luminează intermitent.
Dozatorul de detergent
conţine reziduuri de detergent/
aditivi la încheierea spălării
• Dozatorul de detergent nu este instalat corect sau este blocat (vezi
“Curăţarea și întreţinerea”).
• Filtrul din furtunul de alimentare cu apă este blocat (vezi “Curăţarea și
întreţinerea”).
Aparatul vibrează pe
parcursul ciclului de
centrifugare
• Mașina de spălat nu este poziționată orizontal; piciorușele nu sunt reglate
corect (vezi “Instalarea”).
• Bara pentru transport nu a fost scoasă; înainte de a folosi mașina de
spălat trebuie scoasă bara pentru transport.
Rezultatele centrifugării finale
sunt nesatisfăcătoare
• Dezechilibrul pe durata centrifugării a cauzat întreruperea centrifugării pentru
protejarea maşinii de deteriorare (vezi “Dezechilibru pe durata centrifugării”).
• Formarea spumei în exces împiedică centrifugarea; selectaţi și porniţi
programul “Clătire și centrifugare”. Evitaţi dozarea excesivă a detergentului
(vezi “Detergenţii și aditivii”).
• Butonul “Centrifugare" a fost setat pe o viteză de centrifugare redusă.
“Dezechilibru pe parcursul
centrifugării”. Indicatorul
“Stoarcere/Evacuare” luminează
intermitent sau viteza de
centrifugare de pe
display luminează intermitent
la încheierea programului
(în funcţie de model). Rufele
sunt încă foarte ude.
Durata programului este mult
mai lungă sau mai scurtă
decât se specifică în tabelul
de programe sau pe display
(dacă este disponibil)
Dezechilibrul încărcăturii de rufe pe parcursul centrifugării nu permite fazei
de centrifugare să prevină eventuale defecţiuni ale maşinii de spălat. Din
acest caz rufele sunt încă foarte ude.
Motivul dezechilibrului poate fi: o încărcătură mică de rufe (care constă doar
în câteva rufe foarte mari sau absorbante, de ex. prosoape), sau rufe mari/
grele.
• Dacă este posibil, evitaţi subîncărcarea maşinii.
• Se recomandă să adăugaţi alte rufe de diferite dimensiuni atunci când
spălaţi rufe mari sau grele.
Dacă doriţi să stoarceți rufele ude, adăugaţi mai multe rufe de diferite
dimensiuni, apoi selectaţi programul “Clătire & Centrifugare”.
Este o funcţie normală a maşinii de a se adapta factorilor care pot afecta durata
programului, ca de exemplu: cantitate excesivă de spumă, dezechilibrul cuvei
de spălare datorat rufelor grele, încălzire prelungită datorată temperaturii
scăzute a apei de alimentare, etc ... În plus, sistemul de scanare al maşinii
reglează durata ciclului în funcţie de cantitatea de rufe de spălat.
Pe baza acestor factori se recalculează pe durata programului durata acestuia
şi, dacă este necesar, se actualizează; pe display (dacă este disponibil),
apare o indicație pe parcursul fazei de modificare.
Pentru cantităţi mici de rufe, durata specificată în tabelul cu programe poate fi
redusă cu până la 50%.
RO 8
Descrierea indicatorilor ce indică defecţiunea
Ledul de control
aprins indică
defecţiunea
Ledul pe display
(dacă este disponibil)
Descriere - Cauze - Soluţii
“bdd”
(dacă mașina dv. de spălat
nu are display: toate
ledurile de indicare a
fazelor programului se
aprind)
de la “F02” la “F35”
(cu excepţia “F09”)
Aparatul se oprește pe parcursul programului. “Ușile tamburului
sunt deschise” (ușiţele tamburului nu au fost închise corect).
Apăsaţi butonul “Reset” cel puţin 3 secunde și așteptaţi până
când apare indicaţia “Ușă deschisă” . Deschideţi capacul și
închideţi ușiţele tamburului, apoi selectaţi și porniţi din nou
programul dorit. Dacă defecţiunea persistă, contactaţi Service-ul
de Asistenţă Tehnică.
“Defecţiune modul electric”. Selectaţi și porniţi programul
“Evacuare” sau apăsaţi butonul “Reset” cel puţin 3 secunde.
“F09”
“Nivelul apei prea ridicat” (după anularea programului
sau operarea greșită). Opriți aparatul și reporniţi-l,
selectaţi programul “Evacuare” și porniţi în 15 sec.
“FA”
“Defecţiune sistem siguranţă Waterstop”. Opriți aparatul,
scoateţi ștecherul din priză și închideţi robinetul de apă.
Înclinaţi aparatul înainte, cu grijă, pentru a permite apei
colectate să curgă prin partea de jos. După aceea:
• Conectaţi aparatul din nou.
• Deschideţi robinetul de apă (dacă apa curge imediat în
aparat, fără ca aparatul să pornească, înseamnă că există
o defecţiune; opriți alimentarea cu apă și contactaţi
Service-ul de Asistenţă Tehnică).
• Selectaţi și porniţi din nou programul dorit.
“Fod”
“Prea multă spumă”
Spuma în cantitate prea mare a întrerupt programul de
spălare.
• Selectaţi și porniţi programul “Clătire și centrifugare”.
• După aceea, selectaţi și porniţi din nou programul dorit,
utilizând mai puţin detergent.
Dacă defecţiunile persistă, scoateţi din priză aparatul,
închideţi robinetul de apă și contactaţi Service-ul nostru de
Asistenţă Tehnică.
―
Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este alimentat cu
insuficientă apă. Ledul “Start/Pauză” luminează intermitent.
• Robinetul de apă este complet deschis și presiunea de
alimentare cu apă este suficientă.
• Furtunul de alimentare cu apă este îndoit.
• Filtrul sită al furtunului de alimentare cu apă este blocat
(vezi “Curăţarea și întreţinerea”.
• Furtunul de alimentare cu apă este îngheţat.
• Fereastra de inspectare a supapei de siguranţă a furtunului
de alimentare cu apă este roșie (dacă aparatul dvs. are un
furtun de alimentare cu apă, așa cum se indică în foto 21 vezi capitolul anterior “Curăţarea și întreţinerea”); înlocuiţi
furtunul cu unul nou, disponibil la Service-ul nostru de
Asistenţă Tehnică sau la distribuitorul dvs. specializat.
După ce problema a fost remediată, porniţi din nou
programul prin apăsarea butonului “Start/Pauză”. Dacă
defecţiunea apare din nou, contactaţi Service-ul nostru de
Asistenţă Tehnică.
“Service”
“Robinetul de apă
închis”
Apa murdară nu este evacuată. Aparatul se oprește la o
anumită fază din program; scoateţi din priză și verificaţi
Furtunul de evacuare este îndoit.
• Filtrul sau pompa s-a blocat (vezi capitolul “Curăţarea
“Curăţaţi pompa”
―
filtrului/Evacuarea apei reziduale”; asiguraţi-vă că apa s-a
răcit înainte de a o evacua din aparat).
• Apa din furtunul de evacuare a apei este îngheţată.
După ce problema a fost înlăturată, selectaţi și porniţi
programul “Evacuare” sau apăsaţi butonul “Reset” cel puţin
3 secunde; după aceea porniţi din nou programul dorit.
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi Service-ul
nostru de Asistenţă Tehnică.
Dacă mașina dvs. de spălat nu este dotată cu display, verificaţi care dintre situaţiile descrise
mai sus se poate afla la originea defecţiunii și urmaţi instrucţiunile respective.
RO 9
17a
17b
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
18
21
B
22
A
RO10
TABEL DE PROGRAME
RO
Această mașină este echipată cu funcții automate de
siguranță ce detectează și diagnostichează erorile în
stadiul inițial și reacționează adecvat:
A. Selectorul de programe
B. Butonul “Pornire Întârziată”
C. Indicatorul de succesiune a programului
Indicatorii pornirii întârziate
D. Selectorul vitezei de centrifugare
H. Indicatorul “Service”
E. Butonul “Start/Pauzã”
I. Indicatorul “Robinet de apã închis”
F. Butonul “Reset”
J. Indicatorul “Curăţaţi pompa”
G. Indicatorul “Uşã blocată”
Programe
Simbol
spãlare
Incãrcãtură
maximã
kg
- Pentru selectarea temperaturii, vã rugãm respectaþi recomandãrile
producãtorului de pe etichetã
Opţiuni speciale
Vitezã
Extra
Pre- Economisire
Pornire Spălare Centrifugare centrifugare
Clătire
spãlare
Energie
maximã
la rece
Întârziată
rpm
Lenjerie de pat, murdară în mod obișnuit sau foarte murdară, feţe de masă, prosoape
şi îmbrăcăminte confecţionate din bumbac şi/sau in. Prin selectarea “Bumbac 90”,
acest program elimină bacteriile, asigurând ingienizarea rufelor dvs. Eficienţa
înlăturării bacteriilor a fost testată, urmând o metodologie similară standardului NF
EN 13697 din noiembrie 2001.
i
Da
i
i
i
i
i
i
i
max
Rufe din bumbac, prezentând un grad normal de murdărie. Programul standard de
bumbac la 40°C și 60°C este cel mai indicat în termeni de consum redus de apă și
energie pentru spălarea rufelor din bumbac.- Detalii program pe Eticheta Energetică.
–
Da
i
–
-
i
i
–
i
max
Bumbac
40 - 60 - 90°C
6.0
Eco Bumbac
20-40 - 60°C
6.0
Sintetice
40 - 60°C
3.0
Bluze, tricouri, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon,
Nylon), prezentând un grad normal de murdărie.
i
Da
i
i
i
i
i
i
i
max
1.5
Perdele și rufe delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.
i
Da
i
i
-
–
i
–
i
max
Rufe din lână, etichetată Woolmark și recomandate a fi spălate manual și din
mătase (verificați etichetele!), lenjerie, lână și vâscoză, recomandate a fi spălate
manual.
Rufe puțin purtate din bumbac, poliester, poliamidă. Program scurt pentru
împrospătarea rufelor.
–
–
Da
Da
i
–
–
–
–
–
–
i
–
i
max.
Delicate
30°C
Lânã
40°C
Mix 30
30°C
i:
Detergenþii şi aditivii
PreSpãlare
spãlare principalã Balsam
Tip spãlare / Note
1.0
3.0
max.
Mix 60
40°C
3.0
Rufe puțin murdare sau murdare în mod obișnuit, din bumbac și/sau sintetice.
–
Da
i
–
-
i
i
–
i
max
Baby
60°C
4.0
Articole de bebeluși, din bumbac și lână murdare în mod obișnuit. Rufele
sunt clătite mai bine pentru a proteja pielea sensibilă a bebelușilor
i
Da
i
i
-
i
i
–
i
max
Mini
30°C
1.0
Rufe din bumbac şi/sau sintetice confecționate din fibre rezistente. Program
ideal pentru a spăla o cantitate mică de rufe într-un mod economic. Se
recomandă pretratarea petelor. Nu este adecvat pentru rufele extrem de delicate.
–
Da
i
–
-
i
i
i
max
Mix 15’
30°C
3.0
Reîmprospătează rapid articole din bumbac, fibre artificiale şi amestecuri cu
bumbac. Program de împrospătare. Folosiţi cantitatea cea mai mică de
detergent recomandată.
–
Da
i
–
-
–
i
–
i
max
Clãtire & Centrifugare
–
6.0
Program de clătire şi centrifugare intensivă. Asemănător ultimului ciclu de
clãtire şi centrifugare finală de la programul “Bumbac”.
–
–
i
–
–
i
i
–
i
max
Centrifugare
–
6.0
Program ce presupune stoarcere intensivă. Similar ultimului ciclu de stoarcere
ale programului Bumbac.
–
–
–
–
–
–
i
–
i
max
Evacuare
–
–
Doar evacuare - fãrã centrifugare.
–
–
–
–
–
–
i
–
–
–
opþiune / Da : dozaj necesar
RO 11
W10735898_B
Temperatura Încãrcãtura
Program
Bumbac
Bumbac
Bumbac
Eco Bumbac
Eco Bumbac
Eco Bumbac
Sintetice
Sintetice
Delicate
Mix 30
Lânã
Baby
Eco Bumbac
Mix 60
Mini
Mix 15’
**
**
**
Apa
(°C)
(kg)
(l)
90
60
40
60
60
40
60
40
40
30
40
60
20
40
30
30
6.0
6.0
6.0
6.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.5
3.0
1.0
4.0
6.0
3.0
1.0
3.0
53*
48
48
48
31
31
50*
40
50
42
40
57
48
40
25
30
Energie
Fără “Rapid”
(kWh)
1.91
1.14
0.75
0.90
0.78
0.60
0.90
0.50
0.50
0.25
0.55
0.90
0.30
0.45
0.22
0.15
Durata aproximativã a programului
(ore : min)
Fără “Economisire
cu “Economisire
Energie”
Energie”
2:05
2:30
2:15
4:00
2:10
2:00
2:05
1:50
0:41
0:30
0:35
1:45
2:45
1:00
0:45
0:15
%
1:55
1:45
1:30
1:14
0:59
-
64
62
47
68
Valorile de consum sunt obținute în condiții normale, conform standardului IEC/EN 60 456. Datele de consum din locuință pot varia în comparație cu valorile din
tabelul de programe în funcție de presiunea apei, de temperatură, de încărcătura și tipul rufelor. Consumul de apă și energie se referă la setarea implicită a
programelor; selectând opțiunile speciale sau modificând valorile de stoarcere sau temperatură, datele de consum se vor modifica.
Durata programelor poate varia în raport cu valorile indicate mai sus deoarece depinde de condițiile de operare aplicabile în acel moment (a se vedea și
cap. Anomalii și remedii din Manualul de instrucțiuni)
Conţinutul aproximativ de umiditate reziduală (%).
*
Pentru reducerea temperaturii apei, o mică cantitate de apă este adăugată la încheierea ciclului de spălare, înainte de evacuarea apei.
PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE
1. Încărcați mașina, închideți-i ușa și verificați corectitudinea
închiderii acesteia.
2. Adăugați detergent și aditivi conform indicațiilor din
Manualul de instrucțiuni.
3. Închideþi capacul.
4. Poziționați selectorul de programe în dreptul
programului și temperaturii dorite. Simbolul aferent
turației de stoarcere presetate se aprinde. Ledul aferent
turației de stoarcere prestabilite se aprinde. Dacă nu
porniți programul imediat după efectuarea setărilor
dorite, mașina se va opri automat după circa un sfert de
oră. Reporniți mașina, poziționând selectorul de
programe pe ”Off“, după care setați programul dorit.
Butonul “Economisire Energie“
•
Economiseşte energia utilizată, scurtând durata
programului de spălare.
Butonul “Delay Timer” permite utilizatorului
pornirea mașinii la momentul dorit, de exemplu
noaptea când electricitatea este mai ieftină.
• Nu folosiți detergent lichid când activați această funcție.
• Apăsați butonul “Delay Timer” de mai multe ori pentru
a întârzia pornirea cu 1, 3, 6, 9 sau 12 ore. Ledul aferent
întârzierii setate se aprinde.
• Porniți programul (a se vedea “Pornirea programului”).
Ledul de deasupra butonului “Delay Timer” se aprinde
și se stinge la pornirea programului.
• Odată ce ați apăsat butonul “Start/Pauză” se
declanșează contorizarea duratei. Ledul aferent
întârzierii de pe display se stinge la pornirea
programului și va fi înlocuit cu cel aferent duratei
reziduale.
•
După apăsarea butonului “Start/Pauză”, numărul
orelor preselectate poate fi redus, apăsând din nou
butonul “Delay Timer”.
Pentru anularea “Delay Timer”...înainte de apăsarea
butonului “Start/Pauză”:
•
Fixați selectorul de programe pe o altă poziție sau
apăsați butonul “Reset”.
..dupã ce aþi apãsat butonul “Start/Pauză”:
• Țineți apăsat butonul “Reset” cel puțin 3 sec. Ledul
aferent Pornirii întârziate se stinge.
PORNIREA PROGRAMULUI
SELECTAŢI ORICE OPŢIUNE DORITĂ
Dacă nu este posibilă combinarea unui program cu opțiuni
adiționale, ledurile aferente se vor stinge automat.
Combinațiile inadecvate de opțiuni se vor deselecta
automat.
Deschideți robinetul și apăsați butonul “Start/Pauză”.
Ledul intermitent din apropierea butonului “Start/Pauză”
luminează fix. Indicatorul succesiune programe indică faza
programului în curs, de la stânga la dreapta: Spălare,
• Vă rugăm să vă asiguraţi că detergentul dvs. este Clătire, Stoarcere/Evacuare. La încheierea fazei
adecvat pentru spălarea la temperaturi joase ( 15 programului, ledul aferent se stinge.
sau 20 °C). Economisește energia folosită pentru
încălzirea apei, menținând rezultate optime de spălare.
INDICATORUL “UŞÃ BLOCATĂ”
• Recomandat pentru cele mai reduse temperaturi.
După inițierea programului, ledul aferent se aprinde pentru
a indica imposibilitatea deschiderii ușii. Pe toată durata
Buton “Extra Clătire”
programului, ușa rămâne blocată și nu trebuie să încercați
s-o deschideți. Dacă este totuși necesară deschiderea
• Este adăugată mai multă apă, iar ciclul de clătire
acesteia, pe parcursul programului, urmați indicațiile
se prelungește.
cuprinse în cap. “Anularea unui program în curs”.
• Această opțiune este adecvată pentru zonele cu apă
puțin dură, pentru spălarea lenjeriei de copii și
pentru persoanele cu alergii.
Butonul “Prespălare”
• Doar pentru încărcături de rufe foarte murdare.
Prelungește durata ciclului cu aproximativ 15 min.
Butonul “Centrifugare”
• Fiecare program are o turație predefinită de stoarcere.
•
Nu folosiți detergent lichid pentru spălare, odată
activată opțiunea Prespălare.
•
•
•
Se recomandă pentru încărcături mici, puțin
murdare.
Butonul "Spălare la rece"
Apăsați butonul pentru a stabili o nouă turație de
stoarcere.
Dacă ați selectat poziția“0”, stoarcerea finală este
anulată, iar apa este evacuată. Se efectuează turații
intermediare pe durata clătirii.
RO 12
INDICAȚII ERORI
PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ
Consumul de energie în modul oprit este de 0,11 W / iar în modul inactiv este de 0,11 W.
DATE DE CONSUM
În cazul apariției unor nereguli sau erori, consultați cap.
“Anomalii și remedii” din manualul de instrucțiuni.
“Robinet de apă închis”:
Nu este apă sau presiunea este insuficientă.
”Service”:
Eroare sau disfuncționalitate a vreunei componente
electrice.
“Curăţaţi pompa”:
Apa reziduală nu este evacuată.
Viteza de centrifugare luminează intermitent:
dezechilibru pe parcursul stoarcerii.
ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI
Ledul “Ușă blocată” se stinge, iar mesajul “End”
apare pe display. După aprox. un sfert de oră, mașina se
va opri complet pentru economisirea energiei.
1. Fixați selectorul de programe pe poziția “Off”.
2. Închideþi robinetul de apã.
3. Deschideți ușa și scoateți rufele.
•
4. Lăsați ușa deschisă pentru o perioadă pentru a permite
uscarea cuvei.
MODIFICAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU A
OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI
1. Apăsați butonul “Start/Pauză” pentru a activa o pauză
rogramului. Ledul luminează intermitent.
2. Selectați un nou program, temperatură, eventuale
opțiuni sau o altă turație de stoarcere dacă doriți.
3. Apăsați din nou butonul “Start/Pauză”. Noul program
va continua din aceeași fază la care a fost întrerupt
programul anterior. Nu adăugați detergent pentru
acest program.
ANULAREA UNUI PROGRAM ÎN DERULARE
ÎNAINTE CA ACESTA SĂ SE FII ÎNCHEIAT
Butonul “Reset” anulează un program înainte de
încheiere.
• Butonul “Reset/Evacuare” anulează un program în
derulare. Țineți apăsat butonul “Reset/Evacuare” cel
puțin 3 secunde. Apa este evacuată; după puțin timp
veți putea deschide ușa.
RO
RO
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1061/2010 AL COMISIEI
Marca
Modelul
Capacitatea nominală exprimată în kg de rufe din bumbac
Clasa de eficienţă energetică pe o scară de la A+++ (consum redus) la G (consum
ridicat)
HOTPOINT/ARISTON
WMTL 602 L EU
6
Consumul de energie anual exprimat în kWh 1)
Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la
capacitate maximă exprimat în kWh 2)
Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la
capacitate parţială exprimat în kWh 2)
Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 40 °C la
capacitate parţială exprimat în kWh 2)
Consumul de energie în modul off (oprit) exprimat în W
Consumul de energie în modul left-on (rămas în funcţiune) exprimat în W
173
A++
0.9
0.78
0.6
0.11
0.11
Consumul de apă anual exprimat în litri 3)
Clasa de eficienţă la centrifugare pe o scară de la G (eficienţă minimă) la A (eficienţă
maximă)
8500
Numărul maxim de rotaţii 4)
1000
5)
Conţinutul de apă rămas
Durata programului de spălare
maximă exprimată în minute.
Durata programului de spălare
parţială exprimată în minute.
Durata programului de spălare
parţială exprimată în minute.
Durata modului left-on (rămas
C
62.0%
rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate
rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate
rufe din bumbac standard la 40°C" la capacitate
în funcţiune) exprimată în minute
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW spălare 6)
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW centrifugare
Model încorporat
6)
240
130
120
15
59
79
"Programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C” la capacitate maximă şi parţială şi "programul de spălare rufe din bumbac
standard la 40 °C” la capacitate parţială sunt programele de spălare standard la care fac referire informaţiile de pe etichetă şi din fişa
produsului. Programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C şi programul de spălare rufe din bumbac standard la 40 °C sunt
adecvate pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad de murdărie normal şi sunt cele mai eficiente programe din punct de vedere al
consumului combinat de energie şi apă. Încărcarea parţială reprezintă jumătate din încărcarea nominală.
1)
Pe baza programelor cu 220 de cicluri de spălare rufe din bumbac standard la 60°C şi 40°C la încărcare maximă şi parţială, şi a
consumului modurilor cu consum redus. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.
2)
Pe baza programelor cu 220 de cicluri de spălare rufe din bumbac standard la 60°C şi 40°C la capacitate maximă şi parţială. Consumul
real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul.
3)
Pentru programul de spălare rufe standard la 60 °C la încărcare maximă şi parţială sau la 40°C la încărcare parţială, oricare dintre acestea
este mai scăzut.
4)
S-a obţinut pentru programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la încărcare maximă şi parţială sau la 40°C la încărcare
parţială, oricare dintre acestea este mai ridicat.
5)
6)
Pe baza fazelor de spălare şi centrifugare pentru programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la încărcare maximă.
X
RO 13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising