Whirlpool | OS 1A 200 H | Instruction for Use | Whirlpool OS 1A 200 H Navodila

Whirlpool OS 1A 200 H Navodila
NAVODILA ZA UPORABO
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
• OPOZORILO: aparat namestite in
pritrdite skladno z navodili
proizvajalca, da preprečite
nevarnost zaradi nestabilnosti.
• OPOZORILO: prezračevalne
odprtine na aparatu pustite
neovirane.
• OPOZORILO: ne poškodujte cevi
hladilnega krogotoka aparata.
• OPOZORILO: za pospešitev
postopka odtajanja uporabljajte
mehanska, električna ali kemična
sredstva, ki jih priporoča
proizvajalec.
• OPOZORILO: v notranjosti
aparata ne uporabljajte oz. ne
postavljajte električnih naprav, če jih
izrecno ne odobri proizvajalec.
• Ta izdelek lahko vsebuje fluorirane
toplogredne pline, za katere velja
Kjotski protokol. Hladilni plin je v
nepredušno zaprtem sistemu.
Hladilni plin: potencial globalnega
segrevanja (PGS) sredstva R134a
je 1300.
• Ciklopentan je vnetljiv plin in se
uporablja kot penilec v izolacijski
peni. Pri odlaganju starih aparatov
med odpadke bodite še posebej
pozorni.
• Aparat je namenjen uporabi v
gospodinjstvu in temu podobnim
načinom uporabe, kamor sodijo
npr.:
– kuhinje za osebje v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih;
– kmetije, hoteli, moteli in podobni
Informacije: aparat ne vsebuje
stanovanjski objekti;
klorofluoroogljikovodikov (CFC).
– penzioni in podobna okolja;
Hladilni krogotok vsebuje R134a
– preskrbovalni in podobni
(HFC) ali R600a (HC), glejte tablico nekomercialni nameni.
s serijsko številko v notranjosti
• V aparatu ne shranjujte
aparata.
eksplozivnih snovi, kot so razpršila
• Aparati z izobutanom (R600a):
z vnetljivimi pogonskimi sredstvi.
izobutan je naraven plin, ki ne
• Aparat lahko uporabljajo otroci,
škoduje okolju, vendar je vnetljiv.
stari 8 let ali več, in osebe z
Zato se morate obvezno prepričati, omejenimi telesnimi, čutnimi ali
da cevi hladilnega sistema niso
razumskimi sposobnostmi oz.
poškodovane. Posebej preverite, ali osebe, ki nimajo izkušenj in znanja,
zaradi poškodovanih cevi iz
če so pod nadzorom oz. če so bili
hladilnega krogotoka uhaja plin.
poučeni o varni uporabi aparata ter
se zavedajo prisotnih nevarnosti.
NAVODILA ZA UPORABO
• Otroci ne smejo brez nadzora
izvajati čiščenja ali uporabniškega
vzdrževanja.
• Otrokom ne dovolite igranja ali
skrivanja v aparatu. Na ta način
preprečite možnost, da se zaprejo v
notranjost in zadušijo.
• Prekinitev napajanja aparata mora
biti mogoča z izklopom vtiča, če je
ta na dosegu roke, ali z dosegljivim
večpolnim stikalom, ki je v skladu z
državnimi standardi glede električne
varnosti nameščeno v bližini
vtičnice.
• Aparat priključite v ozemljeno
vtičnico: aparat mora biti pravilno
priključen na primeren ozemljitveni
sistem.
• Ne uporabljajte razdelilnikov ali
podaljškov.
• Med namestitvijo pazite, da z
aparatom ne poškodujete
napajalnega kabla.
• Ne vlecite napajalnega kabla
aparata.
• Za premikanje in namestitev
aparata sta potrebni najmanj dve
osebi.
• Namestitev in vzdrževalna dela,
vključno z zamenjavo napajalnega
kabla, mora izvesti proizvajalec ali
usposobljen tehnik skladno z
navodili proizvajalca in veljavnimi
varnostnimi predpisi. Da se
izognete nevarnosti, ne popravljajte
ali zamenjujte delov aparata,
vključno z napajalnim kablom,
razen če to ni izrecno navedeno v
uporabniškem priročniku.
VARSTVO OKOLJA
1. Embalaža
Embalažni material je mogoče 100-odstotno reciklirati,
označen je s simbolom recikliranja
. Odslužene
aparate odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
Embalažni material je lahko nevaren (na primer
plastične vrečke, polistirenski deli itd.) in morate
paziti, da je zunaj dosega otrok.
2. Odstranjevanje
Aparat je bil izdelan iz materiala, ki ga je mogoče
reciklirati.
Aparat je označen v skladu z Evropsko direktivo
2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi
(WEEE). S pravilnim odlaganjem tega izdelka lahko
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
vplivov na okolje in zdravje.
Simbol
na aparatu ali
v priloženi dokumentaciji pomeni, da je aparat
prepovedano odlagati med običajne gospodinjske
aparate, temveč ga je treba odpeljati na ustrezno
zbirno mesto za predelavo električne in elektronske
opreme.
Ko želite aparat odstraniti, odrežite napajalni kabel in
odstranite vrata ter police, da postane aparat
neuporaben. S tem boste otrokom preprečili, da bi
splezali vanj in ostali v njem ujeti.
Aparat odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za
odlaganje odpadkov in ga odpeljite na posebno zbirno
mesto. Aparata ne puščajte brez nadzora, tudi če gre
le za nekaj dni, saj predstavlja morebitno nevarnost
za otroke.
Če potrebujete dodatne informacije o obdelavi in
reciklaži izdelka, se obrnite na odgovorni lokalni urad,
servis za zbiranje gospodinjskih odpadkov ali na
trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Izjava o skladnosti
• Aparat je zasnovan za shranjevanje živil in izdelan v
skladu z Uredbo ES št. 1935/2004.
• Aparat je zasnovan, izdelan
in tržen v skladu z:
– varnostnimi navodili „nizkonapetostne“ Direktive
2006/95/ES (ki nadomesti 73/23/CEE in nadaljnja
dopolnila);
– varnostnimi zahtevami Direktive o elektromagnetni
združljivosti 2004/108/ES.
NAVODILA ZA UPORABO
PRED UPORABO APARATA
Za zagotavljanje najprimernejše rabe svojega
aparata, pozorno preberite navodila za uporabo,
ki vsebujejo opis izdelka in druge uporabne
nasvete. Navodila hranite za prihodnjo uporabo.
1. Po odstranitvi embalaže preverite, da izdelek ni
poškodovan, in se prepričajte, da se vrata brezhibno
zapirajo. Morebitne poškodbe morate prodajalcu
sporočiti v 24 urah po dostavi izdelka.
2. Pred vklopom aparata počakajte najmanj dve uri,
da zagotovite polno zmogljivost hladilnega krogotoka.
3. Pred uporabo očistite notranjost izdelka.
VARNOSTNA OPOZORILA IN SPLOŠNA PRIPOROČILA
NAMESTITEV
• Pazite, da med premikanjem aparata ne
poškodujete tal (npr. parketa).
• Aparata ne nameščajte v bližino vira toplote.
• Aparat namestite in izravnajte na tleh, ki so dovolj
močna za njegovo težo, ter v položaj, ki ustreza
velikosti in uporabi aparata.
• Aparat je zasnovan za delovanje v prostorih, kjer je
temperatura znotraj naslednjih temperaturnih območij.
Na napisni ploščici je napisan klimatski razred
aparata. Aparat morda ne bo deloval pravilno, če ga
dlje časa pustite na temperaturi, ki je zunaj
predpisanega območja.
• Napetost na napisni ploščici mora ustrezati
napetosti na mestu priključitve.
VARNA UPORABA
• V bližini tega aparata oz. drugih električnih naprav
ne shranjujte ali uporabljajte bencina, vnetljivih
tekočin ali plina. Hlapi lahko povzročijo požar ali
eksplozijo.
• Ne zaužijte (nestrupene) vsebine hladilnih vložkov
(pri nekaterih modelih).
• Ledenih kock in sladoleda ne zaužijte takoj, ko jih
vzamete iz zamrzovalnega prostora, saj lahko
povzročijo ozebline.
• Pri izdelkih, ki so zasnovani za uporabo zračnega
filtra v pokrovu ventilatorja, mora biti filter med
delovanjem aparata vedno nameščen.
• Pred vzdrževalnimi deli ali čiščenjem vedno izvlecite
vtič ali izključite aparat z električnega omrežja.
• Hladilni prostor uporabljajte samo za shranjevanje
svežih živil, zamrzovalni prostor pa za shranjevanje
zamrznjenih živil, zamrzovanje svežih živil in izdelavo
ledenih kock.
• V zamrzovalnem prostoru ne shranjujte tekočin v
steklenih posodah, saj lahko te počijo.
• Živil, ki niso embalirana, shranjujte tako, da niso v
neposrednem stiku z notranjimi površinami hladilnega
ali zamrzovalnega prostora.
• Luč v aparatu je posebej zasnovana za
gospodinjske aparate in ni primerna za osvetlitev
bivalnih prostorov (uredba ES št. 244/2009).
Proizvajalec prav tako ne prevzema odgovornosti
za poškodbe ljudi, živali ali lastnine, če zgornjih
nasvetov in varnostnih ukrepov ne upoštevate.
NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
• Aparat namestite v suhem prostoru z dobrim
prezračevanjem, daleč stran od virov toplote (npr.
radiatorjev, kuhalnikov itd.) in na mestu, ki ni
neposredno na soncu. Po potrebi uporabite
izolacijsko ploščo.
• Upoštevajte navodila za namestitev, da
zagotovite zadostno prezračevanje.
• Nezadostna ventilacija na zadnji strani izdelka
poveča porabo energije in zmanjša hladilno
učinkovitost aparata.
• Temperatura okolja, pogostost odpiranja vrat in
mesto namestitve aparata lahko vplivajo na
notranjo temperaturo aparata. Te dejavnike je
treba upoštevati pri nastavitvi temperature.
• Topla hrana in pijača naj se ohladita, preden ju
postavite v aparat.
• Ko v aparat postavite živila, preverite, ali je
mogoče vrata posameznih predelov, še posebej
vrata zamrzovalnega prostora, pravilno zapreti.
• Vrata odpirajte samo takrat, ko je treba.
• Ko želite odtajati zamrznjeno hrano, jo položite v
hladilnik. Nizka temperatura zamrznjenih izdelkov
ohlaja druga živila v hladilniku.
NAVODILA ZA UPORABO
• Poškodovana tesnila zamenjajte v najkrajšem
možnem času.
• Izdelki visokega energetskega razreda so
opremljeni z izredno učinkovitimi motorji, ki imajo
daljšo življenjsko dobo in porabijo manj energije.
Ne skrbite, če motor deluje daljša časovna
obdobja.
OPIS IN UPORABA
SKICA APARATA (slika 1)
1. Ročaj
2. Varnostni zaklep (če je na voljo)
3. Tesnilo
4. Zamašek za iztek vode od odtaljevanja (odvisno
od modela)
5. Upravljalna plošča
6. Košara (odvisno od modela)
7. Kondenzator (na zadnji strani)
NAMESTITEV
• Glejte poglavje „Pred uporabo aparata“.
• Odstranite izdelek iz embalaže.
• Odstranite 4 distančnike, ki so vstavljeni med
vrata in izdelek (slika 3).
• Opozorilo: dva od štirih distančnikov je treba
vstaviti v ležišči plastičnih nosilcev
kondenzatorja na zadnji strani aparata (slika 3).
Tako boste zagotovili ustrezno razdaljo od stene.
• Prepričajte se, da je zamašek za iztek vode od
odtaljevanja (kjer je predviden) pravilno postavljen
(4).
• Da bi dosegli kar najboljši izkoristek in se izognili
poškodbam pri odpiranju vrat izdelka, pustite vsaj 7
cm prostora od zadnje stene in po 7 cm prostora na
vsaki strani.
• Vstavite dodatke (če so na voljo).
SKICA UPRAVLJALNE PLOŠČE (slika 2)
a. Rdeča LED-lučka: utripajoča lučka pomeni, da je
prisotno opozorilo, glejte „NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV“
b. Zelene LED-lučke: aparat deluje, nastavili ste
sledečo temperaturo:
b1 manj hladna temperatura (sveti desna lučka); če
uporabite to nastavitev, ko aparat ni popolnoma
napolnjen, bo poraba energije optimalna.
b2 srednja temperatura (sveti sredinska lučka)
b3 zelo hladna temperatura (sveti leva lučka)
Svetijo vse zelene LED-lučke: aktivna je funkcija
hitrega zamrzovanja; glejte poglavje „Zamrzovanje
svežih živil“.
c. Tipka za nastavitev temperature: za
spreminjanje nastavljene temperature in
aktiviranje/deaktiviranje funkcije hitrega
zamrzovanja.
Za izbiro želene temperature pritiskajte tipko za
nastavitev (3): z vsakim pritiskom tipke se spremeni
nastavljena temperatura.
Za aktiviranje/deaktiviranje funkcije hitrega
zamrzovanja držite tipko pritisnjeno približno 3
sekunde: vse zelene LED-lučke hkrati trikrat utripnejo
in ostanejo prižgane.
Opomba:
Nastavitve bodo ostale shranjene, tudi če pride do
izpada električne energije. Čas, ki je potreben, da
temperatura v zamrzovalniku doseže nastavljeno
vrednost, se lahko razlikuje glede na klimatske pogoje
in nastavljeno temperaturo.
Vklop hladilnika
• Aparat priključite v električno omrežje.
• Zasveti zelena LED-lučka (srednja temperatura).
• Rdeča LED-lučka utripa; temperatura v aparatu še
ni dovolj nizka za shranjevanje živil. Rdeča LEDlučka ugasne v šestih urah po zagonu izdelka.
• Živila shranite v izdelek šele, ko rdeča LED-lučka
ugasne.
Opomba:
Ker ima aparat tesnilo z zatesnitvijo, ni mogoče
odpreti vrat izdelka, takoj ko jih zaprete.
Preden vrata izdelka spet odprete, morate počakati
nekaj minut.
ZAMRZOVANJE ŽIVIL
Priprava svežih živil na zamrzovanje
• Preden živila zamrznete, jih zavijte in shranite v:
aluminijasto folijo, prozorno folijo za živila,
nepremočljive plastične vrečke ali plastične posode s
pokrovom, ki so primerne za shranjevanje
zamrznjenih živil.
• Za zagotavljanje visoke kakovosti zamrznjenih živil
morajo biti ta sveža, zrela in kar najboljše kakovosti.
• Sveže sadje in zelenjavo je treba zamrzniti čim prej
po obiranju, da se najbolje ohranijo njihova prvotna
NAVODILA ZA UPORABO
hranilna vrednost, struktura, konsistenca, barva in
okus.
• Topla živila pred vstavljanjem v izdelek vedno
ohladite.
Zamrzovanje svežih živil
• Živila, ki jih želite zamrzniti, postavite v neposreden
stik s stenami aparata (slika 4)
A) – živila, ki jih želite zamrzniti,
B) – že zamrznjena živila.
• Živil, ki jih želite zamrzniti, ne postavite v
neposreden stik z že zamrznjenimi živili.
• Za najboljše in najhitrejše zamrzovanje živila
razdelite v manjše porcije; to bo koristno tudi, ko
boste želeli odtajati zamrznjena živila.
1. Vsaj 24 ur pred zamrzovanjem svežih živil v
izdelku pritisnite tipko za hitro zamrzovanje c za
približno 3 sekunde. Zasvetijo vse zelene LED-lučke
(b).
2. Vstavite živila, ki jih želite zamrzniti, in vsaj 24 ur
ne odpirajte vrat aparata. Po tem času bodo živila
zamrznjena. Funkcijo hitrega zamrzovanja lahko
deaktivirate tako, da pritisnete tipko c za približno 3
sekunde.
Če funkcije hitrega zamrzovanja niste deaktivirali
ročno, jo bo aparat samodejno deaktiviral po 50
urah.
SHRANJEVANJE ŽIVIL
Glejte preglednico na aparatu.
Razvrščanje zamrznjenih živil
Zamrznjene izdelke shranite v aparat in jih
razporedite. Na embalaže označite datum
shranjevanja, da boste živila porabili pred
navedenimi roki uporabnosti za posamezna živila na
sliki 5.
Nasveti za shranjevanje zamrznjenih živil
Ko kupujete zamrznjene izdelke:
• Preverite, ali je embalaža hrane poškodovana
(zamrznjena hrana v poškodovani embalaži je lahko
pokvarjena). Če je embalaža napeta ali na nekaterih
mestih vlažna, to pomeni, da živilo ni bilo shranjeno v
optimalnih razmerah in da se je nekoč morda deloma
odtajalo.
• Zamrznjena živila kupite nazadnje in za prenašanje
uporabljajte toplotno izolirane vrečke.
• Takoj, ko pridete domov, zamrznjene izdelke
prestavite v aparat.
• Preprečite spremembe temperature ali jih kar se da
zmanjšajte. Upoštevajte rok trajanja, ki je naveden
na embalaži.
• Vedno upoštevajte navodila za shranjevanje
zamrznjenih živil na embalaži.
Opomba:
Odtajana ali deloma odtajana živila takoj
porabite.
Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno, razen če
ste jih vmes skuhali. Poprej odtaljeno surovo
živilo lahko po kuhanju znova zamrznete. V
primeru daljšega izpada elektrike:
• Ne odpirajte vrat izdelka, razen za razporejanje
zamrznjenih vložkov (kjer so predvideni) nad
zamrznjeno hrano na desni in levi strani izdelka.
Tako ne boste pospešili višanja temperature.
ODTALJEVANJE APARATA
Svetujemo vam, da aparat odtalite, ko debelina ledu
na stenah doseže 5–6 mm.
• Aparat izključite z električnega omrežja.
• Odstranite živila iz aparata, ovijte jih v nekaj plasti
časopisnega papirja in jih postavite na zelo hladno
mesto ali v termo-vrečo.
• Pustite vrata aparata odprta.
• Odstranite zamašek za iztek vode od odtaljevanja
(odvisno od modela) (slika 6).
• Odstranite zunanji zamašek za odtok (odvisno od
modela) in ga postavite, kot prikazuje slika 6.
• Pod kanal za odtok postavite čeber za prestrezanje
iztekajoče se vode. Če je na voljo, uporabite delilnik
predala (slika 6).
• Odtajanje lahko pospešite z lopatico, s katero boste
led ločili od stene izdelka.
• Odstranite led z dna izdelka.
• Za odstranjevanje ledu ne uporabljajte ostrih
kovinskih predmetov, da ne povzročite nepopravljivih
poškodb notranjosti aparata.
• Ne uporabljajte abrazivnih sredstev in celice ne
segrevajte na umeten način.
• Notranjost aparata temeljito posušite.
• Po odtajanju znova namestite zamašek.
SERVIS IN VZDRŽEVANJE
• Odstranite led, ki se je nabral na zgornjih robovih
(glejte navodila za odpravljanje težav).
• Po odtajanju aparata očistite notranjost z gobo,
navlaženo s toplo vodo in nevtralnim detergentom.
• Očistite rešetko bočnega prezračevanja (odvisno
od modela).
• Odstranite prah s kondenzatorja na zadnji strani
aparata.
Pred vzdrževalnimi deli izvlecite vtič aparata iz
omrežja.
Pri čiščenju aparata ne uporabljate abrazivnih
izdelkov, žičnih gobic ali sredstev za
odstranjevanje madežev (npr. aceton,
trikloretilen).
Za optimalno delovanje izdelka svetujemo
izvedbo čiščenja in vzdrževanja vsaj enkrat letno.
NAVODILA ZA UPORABO
MENJAVA ŽARNICE ZA VRATA (če je na voljo)
• Aparat izključite iz električnega omrežja.
• Odstranite mlečno stekelce, pri čemer upoštevajte
zaporedje na sliki 7.
• Odvijte žarnico in jo nadomestite s tako, ki je po
napetosti (V) in moči (W) enaka.
• Znova namestite mlečno stekelce in izdelek
priključite v električno omrežje.
NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
1. Rdeča LED-lučka utripa.
• Ali je prišlo do izpada električne napetosti?
• Ali poteka odtajanje?
• Ali so vrata aparata dobro zaprta?
• Ali je aparat postavljen v bližini vira toplote?
• Ali sta prezračevalna rešetka in kondenzator čista?
2. Vse LED-lučke utripajo hkrati.
• Obrnite se na našo servisno službo.
3. Aparat je preglasen.
• Ali ste izdelek namestili v popolnoma vodoraven
položaj?
• Ali je izdelek v stiku z drugim pohištvom ali
predmeti, ki lahko povzročajo tresljaje?
• Ali ste odstranili embalažo izpod izdelka?
Opomba: Brbotanje v hladilnem krogotoku, ko se
kompresor zaustavi, je popolnoma običajno.
4. Vse LED-lučke so ugasnjene in izdelek ne
deluje.
• Ali je prišlo do izpada električne napetosti?
• Ali je vtič pravilno vtaknjen v vtičnico?
• Ali je električni kabel nepoškodovan?
5. Vse LED-lučke so ugasnjene in izdelek deluje.
• Obrnite se na našo servisno službo.
6. Kompresor ves čas deluje.
• Ali ste v izdelek postavili topla živila?
• So bila vrata izdelka dlje časa odprta?
• Stoji izdelek v pretoplem prostoru ali ob viru
toplote?
• Ste vklopili funkcijo hitrega zamrzovanja? (svetijo
vse zelene LED-lučke)
7. Na zgornjih robovih se tvori preveč ledu.
• Ali so zamaški kanala za odtekanje vode od
odtaljevanja pravilno postavljeni?
• Ali so vrata izdelka dobro zaprta?
• Ali je tesnilo vrat aparata poškodovano ali
deformirano? (glejte poglavje „Namestitev“)
• Ali so 4 distančniki odstranjeni? (glejte poglavje
„Namestitev“)
8. Nastajanje kondenzata na zunanjih stenah
izdelka.
• Običajno je nastajanje kondenzata v določenih
klimatskih pogojih, kot je vlažnost nad 85 % ali če je
izdelek v vlažnem in neprezračenem prostoru. To pa
ne vpliva na delovanje izdelka.
9. Plast ledu na notranjih stenah aparata ni
enakomerna.
• To je običajno.
SERVISNA SLUŽBA
Preden se obrnete na servisno službo:
1. Preverite, ali lahko težavo odpravite sami.
2. Aparat vklopite, da preverite, ali je bila težava
odpravljena. Če je težava še vedno prisotna,
izključite aparat z napajanja in počakate približno
eno uro, preden ga znova priključite.
3. Če težave ne odpravite, se obrnite na servisno
službo.
Navedite:
• vrsto napake,
• model,
• servisno številko (številka je navedena za besedo
SERVICE na matični ploščici na zadnji strani
izdelka),
• točen naslov,
• svojo telefonsko številko in območno kodo.
400011203595
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising