Whirlpool | WBC 3C26 B | Setup and user guide | Whirlpool WBC 3C26 B Kasutusjuhend

Whirlpool WBC 3C26 B Kasutusjuhend
ET
IGAPÄEVANE KASUTUS
JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.
Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma
seade aadressil: www.whirlpool.eu/register
Ohutusjuhised ja kasutus- ning hooldusjuhendi saate
hankida, laadides selle alla meie veebilehelt
docs.whirlpool.eu ja järgides voldiku lõpus
toodud juhiseid.
Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.
TOOTE KIRJELDUS
SEADE
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ülemine rest
Kokkukäivad labad
Ülemise resti kõrguse regulaator
Ülemine pihustushoob
Alumine rest
Söögiriistade korv
Alumine pihustushoob
Filtrikoost
Soolanõu
Pesu- ja loputusvahendi dosaatorid
Andmeplaat
Juhtpaneel
Service:
0000 000 00000
12
JUHTPANEEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Sisse-/väljalülituse ja taaslähtestuse nupp koos indikaatortulega
Programminupp nupp koos indikaatortulega
Multizone nupp koos indikaatortulega / klahvilukk
Ökoprogrammi indikaatortuli
Klahviluku indikaatortuli
Ekraan
Programmi numbri ja pesutsükli lõpuni jäänud aja näidik
8 9 1011
12
13
14
8.
9.
10.
11.
12.
Tableti (Tab) indikaatortuli
Suletud veekraani indikaatortuli
Loputusvahendi lisamise vajaduse indikaatortuli
Soola lisamise vajaduse indikaatortuli
Antibakteriaalse loputuse nupp koos indikaatortulega /
Tablett (Tab)
13. Viitstardi nupp koos indikaatortulega
14. Stardi/pausi nupp koos indikaatortulega / Vee väljalase
1
ESMAKASUTUS
SOOL, LOPUTUSVAHEND JA PESUVAHEND
NÕUANDEID ESMAKASUTUSEKS
Seadme paigaldamise järel eemaldage restide stopperid ja ülemise resti elastsed fiksaatorid.
SOOLANÕU TÄITMINE
Soola kasutamine aitab vältida KATLAKIVI kogunemist nõudele ja masina funktsionaalsetele osadele.
• Soolanõu ei tohi kunagi olla tühi.
• Vee kareduse määramine on tähtis.
Soolanõu asub nõudepesumasina alaosas (vt jaotist PROGRAMMIDE
KIRJELDUS) ja seda tuleb täita, kui juhtpaneelil süttib SOOLA LISAMISE
märgutuli
.
1. Eemaldage alumine rest ja keerake soolanõu
kork lahti (vastupäeva).
2. Ainult esimene kord, kui seda teete: täitke
soolanõu veega.
3. Paigaldage lehter (vt joonis) ja täitke
soolanõu servani (umbes 1 kg); seejuures
võib nõust väljuda vett.
4. Eemaldage lehter ja pühkige avalt soolajäägid.
Keerake kork kõvasti kinni, nii et pesuprogrammide ajal ei pääseks
soolanõusse pesuvahendit (see võib veepehmendajat tõsiselt kahjustada).
Kui on vaja soola lisada, tuleb seda teha enne pesutsükli alustamist.
VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE
Et veepehmendaja saaks ideaalselt töötada, peab vee karedus olema
määratud vastavalt vee reaalsele karedusele teie kodus. Seda teavet
saate oma vee-ettevõttelt.
Tehaseseadistus on tehtud vee keskmise (3) kareduse järgi.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Hoidke STARDI/PAUSI nuppu viie sekundi vältel all, kuni kuulete
signaali.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud veekareduse number ja soola lisamise vajaduse indikaatortuli vilguvad.
• Vajutage nuppu P soovitud karedustaseme valimiseks
(vt VEE KAREDUSE TABELIT).
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee kareduse tabel
Tase
°dH
°fH
Saksa kraadid
Prantsuse kraadid
1
Pehme
0-6
0 - 10
2
Keskmine
7 - 11
11 - 20
3
Keskmine
12 - 17
21 - 30
4
Kare
18 - 34
31 - 60
35 - 50
61 - 90
5
Väga kare
Vee karedus on määratud!
Kohe pärast seda protseduuri käivitage suvaline pesuprogramm ilma
nõusid masinasse panemata.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud
soola.
Kui olete soola masinasse valanud, kustub SOOLA LISAMISE vajaduse
indikaatortuli.
Kui soolaanumat ei täideta, võib selle tagajärjel kahjustuda
veepehmendaja ja kütteelement.
2
LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Loputusvahend muudab nõude KUIVATAMISE lihtsamaks.
Loputusvahendi dosaator A vajab täitmist, kui juhtpaneelil põleb
LOPUTUSVAHENDI LISAMISE märgutuli
.
35
25
MA X
B
A
1. Dosaatori B avamiseks vajutage kaanel olevat sakki ja tõmmake seda
enda poole.
2. Valage dosaatorisse ettevaatlikult loputusvahendit, kuni selle tase
jõuab maksimumtaset (110 ml) näitava sälguni täiteaval - vältige
loputusvahendi mahavoolamist. Kui see juhtub, kuivatage maha
voolanud vahend kohe kuiva lapiga.
3. Vajutage kaant, kuni see klõpsuga sulgub.
ÄRGE valage loputusvahendit otse pesukambrisse.
LOPUTUSVAHENDI DOOSI REGULEERIMINE
Kui te ei ole kuivatamise tulemustega täielikult rahul, saate kasutatava
loputusvahendi kogust reguleerida.
• Lülitage nõudepesumasin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Vajutage kolm korda nuppu STARDI/PAUSI - kostab helisignaal.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud taseme number ja loputusvahendi lisamise indikaatortuli
vilguvad.
• Vajutage nuppu P, et valida loputusvahendi lisamise soovitud tase.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kui loputusvahendi tasemeks on määratud 1 (ÖKO), siis loputusvahendit ei kasutata. Kui loputusvahend otsa saab, ei sütti LOPUTUSVAHENDI
LÕPPEMISE indikaatortuli. Olenevalt nõudepesumasina mudelist saab
valida kuni 5 taseme vahel. Tehasesäte on mudelispetsiifiline, järgige
ülalpool toodud juhiseid, et seda oma masinal kontrollida.
• Kui nõudel esineb sinakaid jälgi, määrake madalam tase (2-3).
• Kui nõudel on veepiiskade või katlakivi jälgi, määrake kõrgem tase
(4-5).
PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Pesuvahendi dosaatori avamiseks
kasutage avamisseadet A.
Pange pesuvahend ainult kuiva dosaatorisse B. Eelpesu jaoks mõeldud
pesuvahend pange otse pesukamB
brisse.
A
1. Pesuvahendi doseerimisel kasutage
õige koguse määramiseks eelmainitud teavet. Dosaatori B sees on
näidud abiks puhastusvahendi doseerimisel.
2. Puhastage dosaatori servadelt pesuvahendi jäägid ja sulgege kaas
(kostab klõpsatus).
3. Pesuvahendi dosaatori kaane sulgemiseks tõmmake seda ülespoole, kuni sulgemisseade on kindlalt oma kohal.
Pesuvahendi dosaator avaneb automaatselt, kui vastavas programmis
on selleks õige hetk käes.
Kõik-ühes-pesuvahendite kasutamisel soovitame kasutada nuppu
TABLETT, sest see muudab programmi selliselt, et oleks tagatud parimad pesemis- ja kuivatamistulemused.
ET
2. 6th Sense®
Pesuvahendi
anum
Pesu
programmi kestus
(t:min)**)
Veekulu
(liitrit tsükli
kohta)
Elektrikulu
(kWh/tsükkel)
50°
3:10
9,5
0,93
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
-
2:50
14,0
1,50
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
Programm
1. Säästurežiim
(Öko)
NaturalDry
Kuivatamine
faas
PROGRAMMIDE TABEL
3. Intensiivrežiim
65°
4. Igapäevane
50°
5. Vaikne
50°
6. Kiirpesu 30’
50°
7. Kristall
45°
8. Eelpesu
-
Saadaolevad
valikud *)
Tub
-
-
-
B
-
Säästuprogrammi andmed on mõõdetud laboratoorsetes tingimustes vastavalt Euroopa standardile EN 50242.
Märkus katselaboritele: teavet võrdlevate EN-katsetingimuste kohta saate meiliaadressil: dw_test_support@whirlpool.com
Nõude eeltöötlus ei ole ühegi programmi kasutamise eelselt vajalik.
*) Kõiki valikuid korraga kasutada ei saa.
**) Ekraanil kuvatav ja brošüüris toodud programmi kestus on hinnanguline ja välja arvutatud standardtingimuste juures. Tegelik aeg võib varieeruda
olenevalt paljudest teguritest, nagu näiteks sissevõetava vee temperatuur ja rõhk, toatemperatuur, pesuvahendi kogus, pestavate nõude hulk ja tüüp,
nõude paigutus, lisavalikud ja anduri kalibreering. Anduri kalibreering võib pikendada programmi kestust kuni 20 minuti võrra.
Elektrikulu ooterežiimis: Elektrikulu väljalülitamata režiimis: 6 W - Elektrikulu väljalülitatud režiimis: 0,5 W
PROGRAMMIDE KIRJELDUS
Juhised pesutsükli valimiseks.
SÄÄSTUREŽIIM (ÖKO)
Normaalselt määrdunud toidunõud. Standardprogramm, mis on energia- ja veekulu kombinatsiooni poolest kõige säästlikum.
6th SENSE®
Keskmiselt määrdunud nõud, millel on kuivanud toidujääke. Tuvastab
nõude määrdumisastme ning reguleerib programmi sellele vastavalt.
Ajaks, mil andur tuvastab nõude määrdumisastet, ilmub ekraanile animatsioon ja tsükli kestust muudetakse.
KIIRPESU 30’
Programm kergelt määrdunud nõude pesemiseks, millel ei ole kuivanud
toidujääke.
KRISTALL
Tsükkel õrnade nõude pesemiseks, mis on tundlikumad kõrgete
temperatuuride suhtes, nt klaasid ja tassid.
EELPESU
Hiljem pestavad sööginõud. Selle programmiga pesuvahendit ei
kasutata.
INTENSIIVREŽIIM
Soovitatav tugevasti määrdunud sööginõude pesemiseks. Eriti sobiv
pannide ja pottide pesemiseks (ärge kasutage õrnade nõude puhul).
IGAPÄEVANE
Normaalselt määrdunud toidunõud. Igapäevane pesutsükkel, mis tagab parimad pesutulemused lühima ajaga.
Märkused
Kergelt määrdunud nõude puhul on kõige tõhusamad kiirtsüklid.
Et veekulu veelgi vähendada, pange masin tööle alles siis, kui see
on pesemist vajavaid nõusid täis.
VAIKNE
Sobib masinaga pesemiseks öisel ajal. Parimad tulemused garanteeritud.
3
VALIKUD JA FUNKTSIOONID
VALIKUTE valimiseks tuleb vajutada vastavat nuppu (vt jaotist JUHTPANEEL).
Kui valik ei ole konkreetse programmi puhul saadaval (vt PROGRAMMIDE TABELIT), vilgub vastav LED-tuli kiiresti kolm korda
ja kostavad helisignaalid. Valikut ei käivitata.
MULTIZONE
Kui pesemist vajavaid nõusid ei ole palju, võib vee, elektri ja
pesuvahendi kokkuhoiuks kasutada poole koguse programmi.
Valige programm ja vajutage MULTIZONE nuppu: nupu kohal
olev indikaatortuli süttib ja valitud resti sümbol kuvatakse
ekraanile. Vaikimisi peseb seade nõusid mõlemal restil.
Ainult ühel restil pesemiseks vajutage korduvalt sellele nupule:
kuvatakse ekraanil (ainult alumine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult ülemine rest)
lkuvatakse ekraanil (valik on VÄLJA lülitatud ja seade peseb
nõusid kõigil restidel).
Ärge unustage paigutada nõusid ainult ülemisele või
alumisele restile ja vähendada vastavalt ka pesuvahendi
kogust.
KLAHVILUKK
Kui nuppe MULTIZONE pikalt (3 sekundit) all hoida, käivitub
KLAHVILUKU funktsioon. KLAHVILUKU funktsioon lülitab juhtpaneeli välja, jättes toimima ainult SISSE-/ VÄLJALÜLITUSE
nupu. KLAHVILUKU väljalülitamiseks vajutage uuesti pikalt
samu nuppe.
ANTIBAKTERIAALNE LOPUTUS
Seda võimalust võib kasutada pestud nõude steriliseerimiseks.
Viimane loputus toimub kõrgemal temperatuuril ja valitud
programmile lisatakse bakterivastane pesu.
Valige pesuprogramm ja vajutage ANTIBAKTERIAALSE
LOPUTUSE nuppu; süttib indikaatortuli. Valiku tühistamiseks
vajutage uuesti sama nuppu. Sobib ideaalselt toidunõude
ja lutipudelite pesemiseks. Bakterite hulga vähendamise
tagamiseks peab nõudepesumasina uks olema kogu
programmi vältel suletud. Kui uks on avatud, hakkab
indikaatortuli vilkuma.
HOIATUS! Selle tsükli lõppedes võivad nõud olla äärmiselt
kuumad.
VIITSTART
Programmi algusaega võib edasi lükata 30 min kuni 24 tundi.
1. Valige programm ja kõik soovitud lisavalikud. Programmi
käivituse edasilükkamiseks vajutage nupule VIITSTART
(korduvalt). Reguleeritav vahemikus 0:30 kuni 24 tundi. Iga
nupuvajutusega viitaeg pikeneb: 0:30, kui valik on väiksem
kui 4 tundi, 1:00, kui valik on väiksem kui 12 tundi, 4 tundi,
kui valik on suurem kui 12 tundi. Kui jõuate 24 tunnini ja
vajutate nuppu veel kord, lülitub viitstart välja.
2. Vajutage STARDI/PAUSI nuppu: taimer hakkab aega lugema.
3. Kui määratud aeg on möödunud, kustub indikaatortuli ja
programm algab automaatselt.
Kui aktiivse viitaja jooksul uuesti STARDI/PAUSI nuppu vajutada,
lülitub VIITSTARDI valik välja ja valitud programm käivitub kohe.
Kui programm on käivitunud, ei saa VIITSTARDI valikut
aktiveerida.
VEEKRAAN ON SULETUD – alarme
Vilgub, kui vett ei tule sisse või kui veekraan on suletud.
VEE VÄLJALASEO
Aktiivse tsükli saab peatada ja tühistada funktsiooni Vee
väljalase abil.
VEE VÄLJALASKE funktsioon käivitub, kui pikalt all hoida
STARDI/PAUSI nuppu. Aktiivne programm seiskub ja
nõudepesumasinas olev vesi lastakse välja.
NaturalDry
NaturalDry on konvektsioonkuivatussüsteem, mis avab ukse automaatselt, kuivatusfaasi ajal/järel, et tagada alati tõhus kuivatamine. Uks
avaneb temperatuuril, mis on köögimööbli jaoks ohutu, seega ei avata ust, kui kasutusel on funktsioon ANTIBAKTERIAALSE LOPUTUSE või
TURBO.
Lisakaitseks auru eest on nõudepesumasinale lisatud spetsiaalselt
loodud kaitsefoolium. Kaitsefooliumi paigaldusjuhiseid vaadake PAIGALDUSJUHENDist.
Kasutaja saab NaturalDry-funktsiooni keelata järgmiselt toimides.
TABLETT
See säte võimaldab teil optimeerida tsükli tulemusi vastavalt
kasutatavale pesuvahendile.
Vajutage ANTIBAKTERIAALSE LOPUTUSE nuppu kolme sekundi vältel (süttib vastav tuli), kui te kasutate kombineeritud
pesuvahendeid tableti kujul (loputusvahend, sool ja pesuvahend ühes doosis koos).
Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul, peab
see valik olema välja lülitatud.
4
• INAKTIVEERIMISEKS: lülitage masin sisse ja seejärel välja. Hoidke
nuppu „P” 5 sekundit all, misjärel nõudepesumasin teeb pika piiksu. Lülitage masin sisse, ekraanil kuvatakse „oOF“.
• AKTIVEERIMISEKS: lülitage masin sisse ja seejärel välja. Hoidke nuppu „P” 5 sekundit all, misjärel nõudepesumasin teeb pika piiksu.
Lülitage masin sisse, ekraanil kuvatakse „oOn“.
ET
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1.
VEEÜHENDUSE KONTROLL
Veenduge, et nõudepesumasin on veevärgiga ühendatud ja kraan
on lahti.
TÖÖTAVA PROGRAMMI MUUTMINE
2.
LÜLITAGE NÕUDEPESUMASIN SISSE
Vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu.
3.
PANGE NÕUD RESTIDELE (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Kui valisite vale programmi, saab seda kohe programmi alguses veel muuta:
vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu ja hoidke seda all, masin lülitub
välja.
Lülitage masin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu vajutades taas sisse ja valige
uus pesutsükkel ning võimalikud lisavalikud; tsükli käivitamiseks vajutage
STARDI/PAUSI nuppu.
4.
PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
(vt PROGRAMMIDE TABELIT).
NÕUDE LISAMINE
5.
VALIGE PROGRAMM JA SOBIV PESUTSÜKKEL
Et valida kõige sobivam programm vastavalt pesemist vajavate
nõude tüübile ja määrdumisastmele (vt jaotist PROGRAMMIDE KIRJELDUS), vajutage nuppu P.
Tehke soovitud valikud (vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID).
6.
START
Pesutsükli käivitamiseks vajutage nuppu START/PAUS.
Kui programm algab, kuulete helisignaali.
7.
PESUTSÜKLI LÕPP
Pesutsükli lõpust annavad märku helisignaalid ja ekraanile kuvatakse kiri END. Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust
välja ja avage uks.
Põletuste vältimiseks oodake paar minutit enne nõude väljavõtmist. Tühjendage restid, alustades alumisest.
Masinat välja lülitamata avage uks (ettevaatust, KUUM aur!) ja pange
masinasse nõusid juurde. Sulgege uks ja vajutage STARDI/PAUSI nuppu;
tsükkel jätkub poolelijäänud kohalt.
OOTAMATUD KATKESTUSED
Kui pesutsükli ajal masina uks avatakse või tekib voolukatkestus, siis tsükkel
seiskub. Kui uks taas suletakse või vool taastub, vajutage tsükli jätkamiseks
poolelijäänud kohalt STARDI/PAUSI nuppu.
Funktsioonide kohta saate pikemalt lugeda kasutus- ja hooldusjuhendist,
mille saab tellida või veebist alla laadida, järgides viimasel leheküljel antud juhiseid.
Pikemate jõudeperioodide ajal lülitub masin automaatselt välja,
et minimeerida elektrikulu. Kui nõud ei ole eriti määrdunud või
neid on enne masinasse paigutamist jooksva veel all loputatud,
vähendage vastavalt ka pesuvahendi kogust.
NÕUANDED JA NÄPUNÄITED
NÕUANDED
Enne nõude korvi ladumist pühkige neilt toidujäägid ja valage klaasid tühjaks. Nõusid eelnevalt jooksva vee all loputada ei ole vaja.
Paigutage nõud nii, et need on kindlalt paigas ega saa ümber kukkuda;
anumad seadke avaga allapoole ja kumerad/nõgusad pinnad kaldu, et vesi
pääseks igale pinnale ligi ja saaks vabalt voolata.
Hoiatus! Kaaned, käepidemed, kandikud ja pannid ei tohi takistada
pihustihoobade pöörlemist.
Väikesed esemed paigutage söögiriistade korvi.
Tugevalt määrdunud nõud ja potid-pannid tuleks asetada alumisse
korvi, sest selles osas on veejoad tugevamad ja pesemine tõhusam.
Kui olete nõud masinasse pannud, kontrollige, et pihustihoovad
saavad vabalt pöörelda.
HÜGIEEN
Vältimaks ebameeldivaid lõhnu ja setteid, mis võivad masinasse
koguneda, käivitage vähemalt kord kuus mõni kõrge temperatuuriga
programm. Pange masinasse teelusikatäis pesuvahendit ja laske programmil lõpuni käia ilma nõusid masinasse panemata.
SOBIMATUD NÕUD
• Puidust nõud ja söögiriistad.
• Õrnad kaunistustega klaasid, kunstkäsitöö ja antiiknõud. Nende
kaunistused ei talu masinpesu.
• Sünteetilistest, suurt kuumust mittetaluvatest materjalidest esemed.
• Vasest ja tinast nõud.
• Tuha, vaha, määrdeainete või tindiga määrdunud nõud. Klaasimaalingute ja alumiiniumist/hõbedast nõude värvid võivad pesu käigus muutuda. Mõned klaasisordid (nt kristallesemed) võivad mitme pesutsükli
tagajärjel muutuda ka läbipaistmatuks.
KLAAS- JA PORTSELANNÕUDE KAHJUSTUSED
• Peske masinas ainult selliseid nõusid, mille kohta tootja on kinnitanud, et need sobivad masinpesuks.
• Kasutage nõudega sobivat õrnatoimelist pesuvahendit.
• Võtke klaasid ja söögiriistad kohe pärast pesutsükli lõppu masinast
välja.
5
RESTIDE TÄITMINE
ÜLEMINE REST
Siia paigutage õrnemad ja kergemad nõud: klaasid, tassid,
alustassid, madalad salatikausid.
ALUMINE REST
Pottidele, pannidele, taldrikutele, salatikaussidele, söögiriistadele jne.
Ideaaljuhul tuleks taldrikud paigutada külgedele, et need ei puutuks
kokku pihustihoovaga.
Alumisel restil on olemas ülestõstetavad toed, millega saab toestada
taldrikuid, kui need on laotud püstises asendis üksteise kõrvale, või
hoida all, kui restile on laotud potid ja salatikausid.
(ülemise resti laadimisnäidis)
ÜLEMISE RESTI KÕRGUSE REGULEERIMINE
Ülemise resti kõrgust saab reguleerida: kui see paigutada kõrgemale,
mahuvad alumisele restile suuremad nõud, kui see aga seada
madalamale, saab paremini ära kasutada ülemise resti tugesid, luues
üles rohkem ruumi ja vältides kokkupuudet alumisel restil asuvate
nõudega.
Ülemisel restil on olemas ülemise resti kõrguse
regulaator (vt joonis), resti tõstmiseks pole vaja
hoobasid vajutada, vaid tõstke seda lihtsalt äärtest
hoides ülespoole, kuni see on stabiilselt ülemises
positsioonis paigal.
Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks
vajutage hoobasid A resti äärtel ja liigutage korvi
allapoole.
On äärmiselt soovitatav mitte muuta resti
kõrgust siis, kui see on nõusid täis.
ÄRGE tõstke või langetage korvi ainult ühelt poolt.
REGULEERITAVA PAIGUTUSEGA KOKKUKÄIVAD LABAD
Nõude optimaalseks paigutamiseks restil saab
kokkukäivaid labasid seada kolmele kõrgusele.
Veiniklaasid saab turvaliselt kokkukäivate
labade vahele paigutada, seades klaasi jala
vastavasse pilusse.
Et nõud saaksid kõige paremini kuivada,
seadke labad suurema nurga alla.
Kaldenurga muutmiseks tõmmake laba
ülespoole, nihutage seda veidi ja paigutage siis
soovitud asendisse.
6
(alumise resti laadimisnäidis)
SÖÖGIRIISTADE KORV
Söögiriistade optimaalseks paigutamiseks on see varustatud katterestidega.
Söögiriistade korvi tohib paigutada
ainult alumise resti eesmisse ossa.
Noad ja muud teravad esemed tuleb
söögiriistakorvi paigutada teradega
allapoole või asetada need horisontaalselt ülemise resti ülestõstetavate
tugede vahele.
ET
HOOLDUS
FILTRI PUHASTAMINE
Puhastage filtrikoostu regulaarselt, et filtrid ei ummistuks ja vesi saaks
vabalt masinast välja voolata.
Filtrikoost koosneb kolmest filtrist, mis koguvad pesuveest kokku toiduosakesed ja suunavad siis vee taasringlusse. Parima pesutulemuse
saamiseks tuleb need puhtana hoida.
Nõudepesumasinat ei tohi kasutada, kui filtrid puuduvad või on
kinnitamata.
Kontrollige mitme pesu järel filtrikoostu ja vajaduse korral puhastage
see põhjalikult jooksva vee all, kasutades mitte-metallist harja ja järgides alltoodud juhiseid:
PIHUSTIHOOBADE PUHASTAMINE
Vahel võivad toiduosakesed kleepuda pihustihoobade külge ja ummistada vee pihustusavad. Seepärast soovitame hoobasid aeg-ajalt kontrollida ja väikese mitte-metallist harjaga puhastada.
1. Keerake silindrilist filtrit A vastupäeva ja tõmmake see välja (joonis 1).
2. Eemaldage kuppelfilter B, avaldades selle küljetiibadele kerget
survet (joonis 2).
3. Libistage välja roostevabast terasest plaatfilter C (joonis 3).
4. Kontrollige filtrilõksu ja eemaldage sellest kõik toidujäägid. ÄRGE
KUNAGI EEMALDAGE pesutsükli pumba kaitset (must detail)
(joonis 4).
1
Ülemise pihustihoova eemaldamiseks keerake plastikust lukustusrõngast vastupäeva. Ülemise pihustihoova tagasipanekul tuleks jälgida, et
suurema aukude arvuga pool jääks ülespoole.
2
B
A
A
Alumise pihustihoova saab eemaldada, tõmmates seda üles.
VEE SISSEVÕTUVOOLIKU PUHASTAMINE
Kui veevoolikud on uued või olnud pikalt kasutamata, laske veel neist
läbi voolata, et oleks kindel, et need on takistustest vabad ja puhtad;
seejärel kontrollige üle ühenduskohad. Kui seda ettevaatusabinõu ei
järgita, võib voolik ummistuda ja pesumasinat kahjustada.
C
3
4
Pärast filtrite puhastamist pange filtrikoost tagasi ja kinnitage
korralikult oma kohale; see on nõudepesumasina tõhusa töö
tagamiseks ülioluline.
7
VEAOTSING
Teie nõudepesumasina töös võib esineda tõrkeid.
Enne teeninduskeskusega kontakteerumist uurige, kas saate alltoodud loendi abil probleemi ise lahendada.
PROBLEEMID VÕIMALIKUD PÕHJUSED
Nõudepesumasin
ei käivitu või ei
reageeri
käskudele.
Vesi ei voola
nõudepesumasinat
välja.
LAHENDUSED
Masin ei ole korralikult vooluvõrguga
ühendatud.
Ühendage pistik seinakontakti.
Voolukatkestus.
Nõudepesumasin käivitub automaatselt, kui vool taastub.
Nõudepesumasina uks ei ole suletud.
Lükake ust tugevalt, kuni kuulete klõpsu.
See ei reageeri käskudele.
Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja, lülitage see umbes ühe
minuti pärast uuesti sisse ja seadistage programm uuesti.
Pesutsükkel ei ole veel lõppenud.
Oodake pesutsükli lõppemiseni.
Tühjendusvoolik on kokku murtud.
Kontrollige, kas tühjendusvoolik pole kokku murtud (vt jaotist PAIGALDUSJUHISED).
Vee äravool on umbes.
Puhastage vee äravoolutoru.
Filter on toidujääkidega ummistunud. Puhastage filter (vt jaotist FILTRIKOOSTU PUHASTAMINE).
Nõudepesumasin
teeb liiga tugevat
müra.
Nõud ei ole puhtad.
Nõud kolisevad üksteise vastu.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE). Pesumasina lähtestamiseks vajutage TÜHJENDUSE nuppu (vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID) ja
käivitage uus programm ilma pesuvahendita.
Nõud ei ole korralikult paigutatud.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pihustihoovad ei saa vabalt liikuda,
sest nõud takistavad neid.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pesutsükkel oli liiga õrn.
Valige sobiv pesutsükkel (vt PROGRAMMIDE TABELIT).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE).
Loputusvahendi dosaatori kaas ei ole
korralikult kinni.
Veenduge, et loputusvahendi dosaatori kaas on suletud.
Filter on määrdunud või ummistunud. Puhastage filtrikoost (vt jaotist HOOLDUS).
Masinas ei ole soola.
Täitke soolaanum (vt jaotist SOOLAANUMA TÄITMINE).
HOOLDUSE JA RIKKEOTSINGU JUHEND
Lisateavet, hooldustoimingute kirjeldused ja rikkeotsingu leiate kasutus- ja hooldusjuhendist.
Kasutus- ja hooldusjuhendi saate hankida:
• teenindusest; telefoninumbri leiate garantiiraamatust.
• laadides selle alla veebisaidilt: docs.whirlpool.eu
• kasutades QR-koodi:
GARANTIIREMONDITEENINDUSEGA KONTAKTEERUMINE
Garantiiremonditeenindusega kontakteerumisel tuleb teil nimetada nõudepesumasina
ukse sisekülje paremas või vasakus ääres
asuval andmeplaadil märgitud koodid.
Telefoninumbri leiate garantiiraamatust või
veebilehelt: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNILISTE ANDMETE LEHT
Tehnilised andmed, sh energiakulu andmed saab alla laadida veebisaidilt: docs.whirlpool.eu
400011333299
12/2018 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising