Whirlpool | WH2010 A+E FO | Instruction for Use | Whirlpool WH2010 A+E FO Užívateľská príručka

Whirlpool WH2010 A+E FO Užívateľská príručka
SK
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
• Zaistite správne umiestnenie zátky na vypustenie vody
po odmrazení (D) (ak je vo výbave).
• Aby ste dosiahli maximálny výkon a predišli poškodeniu
pri otvorení dverí spotrebiča, nechajte voľný priestor
aspoň 7 cm od zadnej steny a 7 cm na oboch bokoch.
• Namontujte príslušenstvo (ak je vo výbave).
• Pred zahájením používania vyčistite vnútro spotrebiča.
1
A. Rukoväť veka.
B. Zámka (ak je vo výbave).
C. Tesnenie.
D. Výpustná zátka na vodu po odmrazení (v závislosti od
modelu).
E. Ovládací panel.
F. Kôš (v závislosti od modelu).
G. Kondenzátor (umiestnený vzadu).
INŠTALÁCIA
• Pozrite si kapitolu „Pred použitím spotrebiča“.
• Spotrebič vybaľte.
• Vyberte 4 vymedzovače vsunuté medzi dverami
a spotrebičom.
• Pozor: dva zo štyroch vymedzovačov sa musia
vložiť na určené miesta plastových vložiek
kondenzátora na zadnej strane spotrebiča.
Tým sa zabezpečí náležitý odstup od steny.
2
3
4
1. Červený indikátor: blikaním signalizuje stav alarmu
(pozrite si PRÍRUČKU NA RIEŠENIE PROBLÉMOV)
2. Modrá LED: funkcia „6th Sense“ sa aktivuje automaticky
a používateľ ju nemusí zvoliť, preto modrá LED (2)
„Sense“ zostáva stále rozsvietená. Ďalšie technické
údaje nájdete v odseku „Funkcia 6th Sense“.
3. Zelené LED: ukazujú, že spotrebič je v prevádzke
a teplota je nastavená.
4. Tlačidlo nastavenia teploty: slúži na úpravu nastavenej
teploty a aktiváciu/deaktiváciu operácií rýchleho
mrazenia.
Zapnutie spotrebiča
• Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
• Rozsvieti sa zelená LED kontrolka („Normal“).
• Rozsvieti sa modrá LED kontrolka („Sense“).
• Červená LED kontrolka blikaním signalizuje, že teplota
v spotrebiči nie je dostatočne nízka na uchovávanie
potravín. Táto červená LED kontrolka zvyčajne zhasne
do šiestich hodín od zapnutia spotrebiča.
• Potraviny vložte do spotrebiča až po tom, keď červená
LED kontrolka zhasne.
Poznámka:
Vzhľadom na to, že tesnenie je hermetické, dvere
sa nebudú dať otvoriť ihneď po ich zatvorení. Pred
opakovaným otvorením veka spotrebiča počkajte niekoľko
minút.
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Regulácia teploty
Pomocou tlačidla (4) zvoľte požadovanú teplotu. Pri
regulácii teploty spotrebiča dodržiavajte nasledujúci postup:
• Opakovane stlačte tlačidlo (4). Po každom stlačení
tlačidla sa nastavená teplota aktualizuje, postupne sa
zobrazujú hodnoty „Normal“, „Eko“ a „Max“.
• Ak chcete, aby sa v spotrebiči dosiahla nižšia teplota
skladovania, zvoľte „Max“.
• Pri čiastočnom naplnení sa odporúča „Eko“: toto
nastavenie optimalizuje spotrebu energie.
Zelené kontrolky (3) ukazujú zvolené nastavenie podľa
nasledujúcej schémy:
Eko: najstudenšia teplota (svieti
ľavá kontrolka).
Normal: stredná teplota (svieti
pravá kontrolka).
Max.: extra nízka teplota (svietia
obe kontrolky).
Shopping: Rýchle mrazenie
(svietia obe kontrolky). Pozri odsek
„Zmrazovanie čerstvých potravín“.
Poznámka: Nastavenia sa uchovajú v pamäti aj v prípade,
ak dôjde k výpadku napájania. Čas nevyhnutný na to, aby
teplota v mrazničke dosiahla nastavenú hodnotu, sa môže
líšiť v závislosti od klimatických podmienok a samotnej
nastavenej teploty.
Funkcia 6th Sense
Funkcia „6th Sense“ je vždy aktívna, kontroluje vnútornú
teplotu spotrebiča a zaručuje optimálne podmienky.
Automaticky zasiahne v nasledujúcich prípadoch:
• otvorenie dvierok
Táto funkcia sa aktivuje vždy, keď sa pri otvorení dvierok
zmení vnútorná teplota spotrebiča. Funkcia zostane
aktívna, kým sa neobnovia optimálne prevádzkové
podmienky.
• skladovanie potravín v mrazničke
Táto funkcia sa aktivuje zakaždým po vložení značného
množstva potravín. Zostane aktívna, kým sa neobnovia
optimálne podmienky mrazenia vloženého jedla, čím sa
dosiahne najlepší kompromis medzi kvalitou procesu
mrazenia a spotrebou energie.
Poznámka: Trvanie funkcie „6th Sense“ je nastavené
automaticky a môže kolísať v závislosti od spôsobu
používania spotrebiča.
MRAZENIE POTRAVÍN
Príprava čerstvých potravín na mrazenie
• Pred zmrazovaním zabaľte a utesnite čerstvé potraviny
do: alobalu, priehľadnej fólie, nepriepustných vreciek,
polyetylénových nádob s vekom, vhodných pre
potraviny.
• Potraviny musia byť čerstvé, zrelé a najlepšej kvality.
• Čerstvú zeleninu a ovocie treba zmraziť radšej ihneď po
zbere, aby si uchovali svoje pôvodné výživné hodnoty,
konzistenciu, farbu a chuť.
• Pred umiestnením do spotrebiča vždy nechajte horúce
potraviny vychladnúť.
• Pri vložení minimálneho množstva potravín (až do
1/4 maximálneho mraziaceho výkonu uvedeného na
typovom štítku) bude prevádzka spotrebiča riadená
automaticky funkciou „6th Sense“ bez potreby zásahu
používateľa.
• Pri mrazení väčšieho množstva potravín až do
maximálnej mraziacej kapacity spotrebiča uvedenej na
typovom štítku postupujte nasledovne:
1. Najmenej 24 hodín pred uložením čerstvých potravín
v spotrebiči na zmrazenie aktivujte funkciu rýchleho
mrazenia stlačením tlačidla (4) na približne 3 sekundy.
Postupne blikajú zelené LED kontrolky (3).
2. Potraviny, ktoré sa budú mraziť, vložte do spotrebiča
a dvere spotrebiča ponechajte zatvorené 24 hodín. Po
tejto dobe budú potraviny zmrazené.
Funkciu rýchleho mrazenia možno deaktivovať manuálne
stlačením (4).
Ak sa funkcia rýchleho mrazenia nedeaktivuje manuálne,
spotrebič ju po 50 hodinách deaktivuje automaticky.
Mrazenie čerstvých potravín
• Potraviny určené na zmrazenie
uložte tak, aby boli v priamom
kontakte so stenami
spotrebiča:
A) - potraviny, ktoré majú byť
zmrazené,
B) - potraviny, ktoré už sú
zmrazené.
• Nedovoľte, aby sa potraviny,
ktoré sa majú zmrazovať,
dotýkali už zmrazených
potravín.
• Najlepšie a najrýchlejšie sa
potraviny zmrazia, keď sú rozdelené na malé porcie;
toto opatrenie bude užitočné aj pri použití zmrazených
potravín.
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
USKLADNENIE POTRAVÍN
Pozrite si tabuľku na
spotrebiči.
Triedenie mrazených
potravín
Vložte mrazené výrobky do
spotrebiča a roztrieďte ich;
Odporúčame Vám vyznačiť
dátum zmrazenia na obal potravín, aby ste ich nezabudli
spotrebovať pred uplynutím doby trvanlivosti.
Rady na uskladňovanie mrazených potravín
Pri kúpe zmrazených potravín:
• Dbajte, aby obal nebol poškodený (v poškodenom
obale by sa mrazené potraviny mohli znehodnotiť). Ak
je balenie vyduté alebo sú jeho časti vlhké, potravina
nemusela byť uskladnená v optimálnych podmienkach
a mohol už začať proces jej rozmrazovania.
• Pri nákupe si nechávajte nákup mrazených potravín na
koniec a dopravujte ich v termoizolačných taškách.
ODMRAZOVANIE SPOTREBIČA
Spotrebič sa musí odmraziť v okamihu, keď hrúbka ľadu na
stenách dosiahne 5–6 mm.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
• Zo spotrebiča vyberte balíčky potravín a uložte ich
zabalené do novín tesne vedľa seba na veľmi chladné
miesto alebo do termoizolačnej tašky.
• Veko spotrebiča ponechajte otvorené.
• Vyberte vnútornú zátku
na vypustenie vody po
odmrazení (v závislosti od
modelu).
• Vyberte vonkajšiu zátku
na vypustenie vody po
odmrazení (v závislosti od
modelu) a umiestnite ju, ako
je znázornené na obrázku.
• Pod odtokový kanál postavte
misku, do ktorej stečie zvyšok
vody. Použite priehradku, ak
je k dispozícii.
• Odmrazovanie urýchlite tak, že lopatkou oddelíte ľad od
stien spotrebiča.
• Odstráňte ľad z dna spotrebiča.
• Ak sa má predísť trvalému poškodeniu interiéru
spotrebiča, na odstraňovanie ľadu nepoužívajte
kovové nástroje s hrotom ani ostrými okrajmi.
• Nepoužívajte abrazívne prostriedky a vnútro
neohrievajte umelo.
• Interiér spotrebiča dôkladne vysušte.
• Po odmrazení zátku nasaďte na pôvodné miesto.
• Po príchode domov uskladnite mrazené potraviny ihneď
do spotrebiča.
• Potraviny nevystavujte zmenám teploty. Dodržiavajte
dátum spotreby na obale.
• Vždy dodržiavajte informácie o správnom uskladnení
na obale.
Poznámka:
Úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny okamžite
skonzumujte.
Potraviny po rozmrazení nezmrazujte, pokiaľ sa
potravina po rozmrazení nevarila. Po uvarení je možné
rozmrazenú potravinu opakovane zmraziť.
V prípade dlhodobého prerušenia dodávky elektrickej
energie:
• Veko spotrebiča otvárajte jedine vtedy, ak doň
chcete vložiť mraziace náplne (ak sú vo výbave)
na mrazené potraviny na pravej a ľavej strane
spotrebiča. Spomalíte tak zvyšovanie teploty.
VÝMENA ŽIAROVKY SVIETIDLA NA VEKU (ak je vo
výbave)
• Odpojte spotrebič od elektrickej
siete.
• Vyberte kryt podľa postupu na
obrázku.
• Odskrutkujte žiarovku a vymeňte
ju za identickú typ s rovnakým
výkonom a napätím.
• Kryt namontujte na pôvodné
miesto a spotrebič zapojte do siete.
PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
1. Bliká červená LED kontrolka.
• Je výpadok prúdu?
• Prebieha rozmrazovanie?
• Boli do spotrebiča nedávno vložené čerstvé potraviny?
• Je veko spotrebiča riadne uzavreté?
• Nachádza sa spotrebič v blízkosti tepelného zdroja?
• Sú ventilačná mriežka a kondenzátor čisté?
2. Všetky LED kontrolky blikajú súčasne.
• Obráťte sa na popredajný servis.
3. Spotrebič je mimoriadne hlučný.
• Stojí spotrebič absolútne vodorovne?
• Je spotrebič v kontakte s iným nábytkom alebo
predmetmi, ktoré by mohli spôsobovať vibrácie?
• Boli zo spodnej časti spotrebiča odstránené obalové
materiály?
Poznámka: Zvuky bublania produkované chladiacim
obvodom po vypnutí kompresora sú úplne normálne.
4. Všetky LED kontrolky sú vypnuté a spotrebič
nefunguje.
• Je výpadok prúdu?
• Je zástrčka riadne zasunutá v sieťovej zásuvke?
• Nie je poškodený elektrický kábel?
5. Všetky LED kontrolky sú vypnuté a spotrebič
funguje.
• Obráťte sa na popredajný servis.
6. Kompresor beží bez prerušenia.
• Boli do spotrebiča umiestnené horúce pokrmy?
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
• Zostalo veko spotrebiča dlho otvorené?
• Nachádza sa spotrebič v mimoriadne teplej miestnosti
alebo v blízkosti tepelných zdrojov?
• Bola aktivovaná funkcia rýchleho mrazenia? (Zelené LED
kontrolky striedavo blikajú)
7. Na hornom okraji je priveľa ľadu.
• Sú zátky na vypúšťanie vody pri odmrazovaní na
správnom mieste?
• Je veko spotrebiča riadne uzavreté?
• Nie je tesnenie na veku spotrebiča poškodené alebo
zdeformované? (Pozrite si kapitolu „Inštalácia“)
• Boli odstránené 4 ochranné kusy? (Pozrite si kapitolu
„Inštalácia“)
POPREDAJNÝ SERVIS
Skôr ako sa obrátite na popredajný servis:
1. Presvedčte sa, či problém nedokážete vyriešiť sami.
2. Spotrebič znovu zapnite, aby ste skontrolovali, či
porucha bola odstránená. Ak nebola, spotrebič odpojte
od zdroja napájania a zapnite ho až po približne jednej
hodine.
3. Ak problém pretrváva aj naďalej, zavolajte popredajný
servis.
8. Tvorba kondenzátu na vonkajších stenách
spotrebiča.
• Za určitých atmosférických podmienok (vlhkosť
presahujúca 85 %) alebo ak je spotrebič umiestnený vo
vlhkej alebo nedostatočne vetranej miestnosti, je tvorba
kondenzácie normálna. Nebude to mať žiaden vplyv na
funkčnosť spotrebiča.
9. Vrstva námrazy na vnútorných stenách spotrebiča
nie je rovnomerná.
• Tento jav je celkom normálny.
Uveďte tieto informácie:
• charakter poruchy,
• model,
• servisné číslo (číslo uvedené po slove SERVICE na
typovom štítku na zadnej stene spotrebiča)
• vašu úplnú adresu,
• vaše telefónne číslo a smerový kód.
400011234465
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising