Whirlpool | SW8 AM2 D XR | Instruction for Use | Whirlpool SW8 AM2 D XR Användarguide

Whirlpool SW8 AM2 D XR Användarguide
Bruksanvisning
SVENSKA
Bruksanvisning
2
Sidan 3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kapitel 1: INSTALLATION....................................................................................................4
1.1. INSTALLERA APPARATEN..............................................................................................................................4
1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER......................................................................................................................4
1.3. JUSTERA DÖRRARNA (I FÖREKOMMANDE FALL)......................................................................................4
Kapitel 2: FUNKTIONER......................................................................................................5
2.1. ON/STANDBY ..................................................................................................................................................5
2.2. SMART DISPLAY*.............................................................................................................................................5
2.3. 6TH SENSE FRESH CONTROL / PROFRESH ...............................................................................................5
2.4. DÖRRLARM......................................................................................................................................................5
2.5. SEMESTER ......................................................................................................................................................5
2.6. SNABBKYLNING .............................................................................................................................................5
2.7. LÅDA FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING* .......................................................................................................6
2.8. FLÄKT...............................................................................................................................................................6
2.9. TEMPERATURINSTÄLLNING..........................................................................................................................6
2.10. KYLDEL MED AUTOMATISK AVFROSTNING..............................................................................................6
2.11. LED-BELYSNING*...........................................................................................................................................7
2.12. FUKTSTYRD UPPFRÄSCHARE*...................................................................................................................7
Kapitel 3: ANVÄNDNING.....................................................................................................7
3.1. ÖKA KYLSKÅPETS FÖRVARINGSUTRYMME................................................................................................7
3.2. ANMÄRKNINGAR:............................................................................................................................................7
Kapitel 4: TIPS FÖR LIVSMEDELSFÖRVARING................................................................7
4.1. VENTILATION...................................................................................................................................................7
4.2. FÖRVARING AV FÄRSKA LIVSMEDEL OCH DRYCKER................................................................................7
4.3. VAR FÄRSKA LIVSMEDEL OCH DRYCKER SKA FÖRVARAS......................................................................8
Kapitel 5: FUNKTIONSLJUD...............................................................................................8
Kapitel 6: OM APPARATEN INTE ANVÄNDS.....................................................................9
6.1. FRÅNVARO / SEMESTER................................................................................................................................9
6.2. VID FLYTT.........................................................................................................................................................9
6.3. STRÖMAVBROTT.............................................................................................................................................9
Kapitel 7: RENGÖRING OCH UNDERHÅLL........................................................................9
Kapitel 8: FELSÖKNING....................................................................................................10
8.1. INNAN DU KONTAKTAR SERVICEORGANISATIONEN.............................................................................. 10
8.2. FELFUNKTION.............................................................................................................................................. 10
Kapitel 9: SERVICE............................................................................................................11
Övrigt:
BAKÅTSVÄNGANDE LUCKA (VERSION_1)...................................................................................................... 12
BAKÅTSVÄNGANDE LUCKA (VERSION_2)...................................................................................................... 14
OBS!
Anvisningarna gäller för flera modeller och skillnader kan förekomma. Avsnitt som endast gäller för
specifika modeller är märkta med en asterisk (*).
Mer information om funktioner för specifika modeller finns i SNABBGUIDEN.
3
1. INSTALLATION
50mm
1.1. INSTALLERA APPARATEN
För att säkerställa bra ventilation måste det finnas
tillräckligt med utrymme omkring apparaten, både
ovanför och på sidorna.
Avståndet mellan baksidan av apparaten och väggen
ska vara minst 50 mm.
50mm
Om avståndet är mindre kommer apparaten att
förbruka mer energi.
1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER
När frys och 1 kylskåp 2 installeras bredvid
varandra ska frysen placeras till vänster om kylskåpet
(se bilden). Kylskåpet är utrustat med en särskild
anordning på vänster sida för att undvika att kondens
bildas mellan apparaterna.
Vi rekommenderar att länksatsen används om
apparaterna installeras bredvid varandra 3 (se bilden).
Kontakta Service för att beställa satsen.
1.3. JUSTERA DÖRRARNA
(I FÖREKOMMANDE FALL)
Använd det justerbara nedre gångjärnet för att nivellera
dörrarna (på vissa modeller)
Om kylskåpsdörren är lägre än frysens dörr, höj
kylskåpsdörren genom att vrida justeringsskruven
moturs med hjälp av en skiftnyckel M10.
m
5 max
m
Om frysdörren sitter lägre än kylskåpsdörren, ska du
höja upp frysdörren genom att vrida justeringsskruven
moturs med en M10-nyckel.
4
2. FUNKTIONER
2.1. ON/STANDBY
2.4. DÖRRLARM
Använd den här funktionen för att slå på kylskåpet eller
sätta det i standby. Aktivera standby-läget genom att
Larmikonen
blinkar och larmet ljuder. Larmet
aktiveras när dörren har stått öppen längre än 2
minuter. Stäng dörren för att avaktivera dörrlarmet eller
för att tysta larmet.
tryck en gång på larmknappen
genom att trycka på
Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen
när du är borta en längre tid.
När funktionen aktiveras ska alla livsmedel som kan bli
förstörda tas ut ur kylskåpet och dörren hållas stängd,
eftersom kylskåpet håller en lagom temperatur för att
undvika dålig lukt (+12 °C).
Slå på/av funktionen genom att trycka på
semesterknappen och hålla den intryckt i 3 sekunder.
När funktionen slås på tänds relevant ikon och
kylskåpstemperaturen ges en högre inställning
(temperaturdisplayen visar den nya temperaturen
+12 °C).
Funktionen slås automatiskt av om
temperaturinställningen ändras.
hålla knappen On/Standby
intryckt i 3 sekunder.
När apparaten är i standby är lampan inuti kylskåpet
släckt. Tänk på att detta inte medför att apparaten
kopplas bort från elnätet. Du slår på apparaten igen
2.5. SEMESTER
.
2.2. SMART DISPLAY*
Den här tilläggsfunktionen kan användas för att
spara energi. Se anvisningarna i Snabbguiden för att
aktivera och avaktivera funktionen. Displayen släcks
två sekunder efter att Smart Display aktiverats. För
att ställa in temperatur eller för att använda andra
funktioner måste du först aktivera displayen genom att
trycka på någon av knapparna.
Efter aktivering av Smart Display, slocknar displayen,
utom “ Sense Fresh Control” /
“ProFresh”
indikatorn. Du kan ställa in temperatur eller använda
andra funktioner när Smart Display är aktiverad genom
att först slå på displayen genom att trycka på någon av
knapparna.
Observera:
• Funktionen är inkompatibel med
snabbkylningsfunktionen
För att garantera optimal prestanda kan inte
semesterfunktionen och snabbkylningsfunktionen
aktiveras på en och samma gång. Om
snabbkylningsfunktionen redan har aktiveras måste
funktionen först avaktiveras innan semesterfunktionen
aktiveras (eller vice versa).
Efter ca 15 sekunder utan att utföra någon åtgärd,
slocknar displayen igen och bara “ Sense Fresh
“ProFresh” indikatorn förblir synlig. När
Control” /
funktionen avaktiveras återgår displayen till normal
funktion. Smart Display avaktiveras automatiskt
efter ett strömavbrott. Den här funktionen skiljer inte
produkten från elnätet utan minskar bara displayens
strömförbrukning.
2.6. SNABBKYLNING
Vi rekommenderar att använda
snabbkylningsfunktionen när stora mängder
matvaror placeras i kylskåpet.
Snabbkylningsfunktionen
används för att öka
kylskåpets kylkapacitet. Slå på fläkten för att öka
kylkapaciteten.
Anmärkning: Märkvärdet för produktens
strömförbrukning har beräknats med funktionen Smart
Display aktiverad.
2.3. 6TH SENSE FRESH CONTROL
/
Observera:
• Funktionen är inkompatibel med
semesterfunktionen
För att garantera optimal prestanda kan inte
semesterfunktionen och snabbkylningsfunktionen
aktiveras på en och samma gång. Om
semesterfunktionen redan har aktiveras
måste funktionen först avaktiveras innan
snabbkylningsfunktionen aktiveras (eller vice versa).
PROFRESH
Med den här funktionen kan man snabbt uppnå optimal
förvaringstemperatur och luftfuktighet inuti kylskåpet.
Fläkten måste vara aktiverad för att funktionen ska
fungera korrekt. "6th Sense Fresh Control"/"ProFresh"
har aktiverats som standard. För att aktivera
eller inaktivera denna funktion - se den bifogade
Snabbstartguiden.
Efter ett strömavbrott eller då man går ut från standby
till normalläge, återställs statusen “6th Sense Fresh
Control” / “ProFresh” till standard dvs. aktiv.
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
5
2.8. FLÄKT
2.7. LÅDA FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING*
Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti
kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre. I
standardläget är fläkten påslagen. Det är lämpligt att
hålla fläkten påslagen, så att 6th Sense Fresh Control/
ProFresh-funktionen kan fungera. Detta gäller även
när omgivningstemperaturen är över 27 ÷ 28° C eller
om du märker vattendroppar på glashyllorna eller
vid allvarliga fuktförhållanden. Notera att fläkten inte
arbetar under hela tiden när den är påslagen. Fläkten
startar beroende på temperatur och/eller fuktighetsnivå
i apparaten. Det är därför helt normalt att fläkten inte
arbetar trots att den är påslagen.
Mer information om aktivering och avaktivering av
funktionen finns i Snabbguiden.
Lådan för nollgradig förvaring har en låg temperatur
och passande luftfuktighet för längre förvaring
av färska matvaror (t.ex. kött, fisk, frukt och
vintergrönsaker).
Aktivering och avaktivering
Temperaturen inuti facket är cirka 0° om den är
aktiverad. Följande faktorer är viktiga för att lådan för
nollgradig förvaring ska fungera korrekt:
-kyldelen måste vara påslagen
-temperaturen i kyldelen ska vara mellan +2 °C och
+5 °C
- facket måste vara monterat för att det ska kunna
aktiveras
-inga specialfunktioner får ha valts (standby, semester i förekommande fall).
Om en av dessa specialfunktioner har valts måste
lådan för nollgradig förvaring avaktiveras manuellt och
eventuella livsmedel tas ut ur lådan. Om lådan inte
stängs av manuellt avaktiveras den automatiskt efter 8
timmar.
Observera: Om du avaktiverar fläkten stänger du även
av funktionerna 6th Sense Fresh Control/ProFresh.
Anmärkning:
Blockera inte luftintagen med matvaror.
För att minimera energiförbrukningen och garantera
rätt funktion när omgivningstemperaturen är lägre än
18 °C bör fläkten stängas av.
Stäng av fläkten genom att följa proceduren ovan.
Om apparaten har en fläkt kan den utrustas med ett
antibakteriellt filter.
Ta ut filtret ur behållaren i frukt- och grönsakslådan och
sätt in det i fläktlocket.
Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.
Anmärkning:
- Om symbolen inte tänds när funktionen är aktiverad,
kontrollera att lådan är ordentligt isatt; Om problemet
kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk service
- om funktionen är aktiv och lådan öppen, kan
symbolen på kontrollpanelen inaktiveras automatiskt.
Om du för in lådan igen tänds symbolen
- oberoende av status för funktionen kan ett svagt ljud
kan höras: detta är normalt.
- när funktionen inte är aktiv, beror temperaturen i lådan
på den allmänna temperaturen i kylskåpet.
Avdelningen kan i så fall användas för förvaring av
frukt och grönsaker som är köldtåliga (bär, äpplen,
aprikoser, morötter, spenat, sallad osv.).
2.9. TEMPERATURINSTÄLLNING
Vanligtvis ställs apparaten in på fabriken för funktion
vid 5 °C, dvs. rekommenderad driftstemperatur. Du kan
ställa in den invändiga temperaturen mellan 8 °C och 2
°C, genom att följa nedanstående anvisningar:
•Tryck på temperaturinställningsknappen (°C).
Förvaringstemperaturen kan ställas in med -1 °C för
varje knapptryck: värdet ändras stegvis mellan 8 °C
och 2 °C.
Anmärkning: De visade inställningspunkterna
motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela
kylskåpet.
Viktigt: när funktionen är aktiverad och det finns mat
med hög fukthalt i facket kan det bildas kondens på
hyllorna. Avaktivera i så fall funktionen tillfälligt.
2.10. KYLDEL MED AUTOMATISK AVFROSTNING
Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt.
När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre
innervägg är det ett tecken på att den automatiska
avfrostningen pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett
dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där
det förångas.
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
6
2.12. FUKTSTYRD UPPFRÄSCHARE*
2.11. LED-BELYSNING*
Salladsfräschare monteras inuti kylen och har speciellt
utformats för att förvara frukt och grönsaker färska och
fräscha. Öppna fuktregulatorn (position B) om du vill
förvara livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö,
eller stänga den (position A) för att förvara livsmedel i
en mer fuktig miljö som grönsaker.
LED-lampor används för belysningen i kylskåpet
och ger en effektiv belysning och mycket låg
energiförbrukning. Om belysningssystemet inte
fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.
Viktigt:
Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren
öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 10 minuter
släcks belysningen automatiskt.
3. ANVÄNDNING
3.2. ANMÄRKNINGAR:
3.1. ÖKA KYLSKÅPETS FÖRVARINGSUTRYMME
•
Du kan öka förvaringsutrymmet genom att ta ut lådan
för nollgradig förvaring*
Gör så här:
• stäng av lådan
• dra ut lådan och den vita plasthyllan under lådan.
•
•
•
Anmärkning: den övre hyllan och sidostödet kan inte
tas bort. Sätt tillbaka den
vita plasthyllan i
kylskåpet och sätt sedan
tillbaka lådan för
nollgradig förvaring för att
aktivera funktionen igen.
Vi rekommenderar att
avaktivera lådan för
nollgradig förvaring och
ta ur den om du vill
minska energiförbrukningen.
•
•
Blockera inte luftutloppet (i apparatens bakre panel)
med matvaror.
Om frysen har en lucka kan du öka
förvaringsutrymmet genom att ta bort den.
Samtliga hyllor, luckor och korgar är löstagbara.
Apparatens invändiga temperatur kan variera
beroende på rumstemperaturen, hur ofta
dörren öppnas och var apparaten har placerats.
Temperaturinställningen bör beakta dessa faktorer.
Apparatens tillbehör tål inte maskindisk om inget
annat anges.
Använd Smart Display-funktionen så ofta som
möjligt.
4. TIPS FÖR LIVSMEDELSFÖRVARING
Kylskåpet passar utmärkt för förvaring av färska och
konserverade livsmedel, färdigmat, mejeriprodukter,
frukt, grönsaker och drycker.
4.2. FÖRVARING AV FÄRSKA LIVSMEDEL OCH
DRYCKER
•Använd behållare av återvinningsbart plast-,
metall-, aluminium- eller glasmaterial och plastfolie
för att slå in maten.
•Förvara vätskor och mat som kan ge ifrån sig eller
dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller
täck över dem.
•Livsmedel som avger en stor mängd etylengas och
de som är känsliga för denna gas, såsom frukt,
grönsaker och sallad, bör alltid separeras eller
lindas in för att inte minska hållbarhetstiden; Till
exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med
kiwi eller kål.
•Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att luften
ska kunna cirkulera fritt.
•Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor
tippar (finns på vissa modeller).
•Om du bara har lite matvaror i kylskåpet
rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför
frukt- och grönsakslådan eftersom det är den
svalaste delen av kylskåpet.
4.1. VENTILATION
•När luften cirkulerar i kyldelen bildas zoner med
olika temperaturer. Temperaturen är kallast ovanför
frukt- och grönsakslådan och vid den bakre
panelen. Den är varmast i den övre främre delen av
kylskåpet.
•Otillräcklig ventilation resulterar i ökad
energiförbrukning och minskad kyleffekt.
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
7
4.3. VAR FÄRSKA LIVSMEDEL OCH DRYCKER SKA
FÖRVARAS
EXEMPEL PÅ PLACERING
•På hyllorna: färdig mat, exotisk frukt, ost,
delikatesser.
•I den kallaste området - lådan med noll grader*
(ovanför svalen): kött, fisk, kallskuret, tårtor.
•I frukt- och grönsakslådan: frukt, sallad, grönsaker.
•I dörren: smör, sylt, såser, inlagda grönsaker,
burkar, flaskor, dryck i kartong, ägg.
5. FUNKTIONSLJUD
•
Det är normalt att apparaten avger ljud eftersom
flera fläktar och motorer används för att reglera
funktioner som slås på och av automatiskt.
•
Vissa av funktionsljuden kan dämpas genom att:
• Nivellera apparaten och installera den på en jämn
yta.
• Undvik att apparaten kommer i direkt kontakt med
möbler.
Se till att invändiga komponenter är placerade på
rätt sätt.
Se till att flaskor och behållare inte kommer i kontakt
med varandra.
Vissa av funktionsljuden kan ändå höras:
Ett väsande ljud när du sätter på
apparaten första gången eller efter
ett långt uppehåll.
Ett gurglande ljud när kylvätska
rinner in i ledningarna.
Ett BRRR-ljud kommer från
kompressorn när den är igång.
Ett surrande ljud när vattenventilen
eller fläkten börjar att arbeta.
Ett knakande ljud när kompressorn
startar eller när färdiga iskuber
faller ned i isbehållaren.
Ett KLICK-ljud från termostaten
som bestämmer när kompressorn
ska starta.
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
8
6. OM APPARATEN INTE ANVÄNDS
6.1. FRÅNVARO / SEMESTER
6.3. STRÖMAVBROTT
6.2. VID FLYTT
Anmärkning: Tänk på att produkten håller sig kall
längre om den är helt fylld än om den bara är delvis
fylld.
Vid strömavbrott, kontakta elleverantören på din
hemort och fråga hur länge strömavbrottet förväntas
pågå.
Vid längre frånvaro bör du tömma apparaten och
koppla bort den från elnätet för att spara energi.
1. Ta ut alla invändiga delar.
2. Förpacka dem väl och fäst ihop dem med tejp så
att de inte slår emot varandra eller förloras under
transporten.
3. Skruva på de justerbara fötterna så att de inte vidrör
stödytan.
4. Stäng dörren och använd tejp för att fixera den.
Använd också tejp för att fästa nätkabeln vid
apparaten.
Om matvarorna är i dåligt skick är det bäst att slänga
dem.
Vid strömavbrott som varar upp till 24 timmar.
1. Kontrollera att dörren är helt stängd. Detta håller
matvarorna kalla så länge som möjligt.
Vid strömavbrott som varar längre än 24 timmar.
1. Konsumera den mat som lättast blir förstörd.
7. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla bort
apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av
rengöring och underhåll utförs.
Rengör apparaten regelbundet med en duk, ljummet
vatten och ett milt rengöringsmedel som är avsett för
invändig rengöring av kylskåp. Använd aldrig slipande
rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar med
lättantändliga vätskor. Ångorna kan orsaka brand eller
explosion. Rengör utsidan av apparaten och dörrlisten med
en fuktig trasa och torka av med en mjuk duk.
Använd inte ångtvätt.
Rengör regelbundet kondensorn på baksidan av apparaten
med en dammsugare.
Rengör regelbundet kondensorn på baksidan av apparaten
med en dammsugare.
Viktigt:
• Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras
med alkohol eller liknande ämnen utan med en torr trasa.
• Kylsystemets rör är placerade i närheten av skålen för
avfrostningsvattnet och kan bli mycket heta. Rengör dem
regelbundet med en dammsugare.
Rengör regelbundet insidan av tömningshålet inuti apparaten
(nära frukt- och grönsakslådan) för att garantera att
avfrostningsvattnet tappas av fortlöpande och på ett korrekt
sätt.
Ta ur lådan för nollgradig förvaring för att koppla bort lådans strömförsörjning innan du rengör den
invändigt eller utvändigt.
Rengör lådan och dess beståndsdelar regelbundet med en fuktig duk och ett milt rengöringsmedel som är avsett
för rengöring av kylskåp. Placera inte den vita plasthyllan under lådan i vatten.
Använd aldrig slipande rengöringsmedel.
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
9
8. FELSÖKNING
8.1. INNAN DU KONTAKTAR SERVICEORGANISATIONEN...
Problem är oftast lätta att åtgärda och ibland du kan lösa problemet själv utan några som helst verktyg.
PROBLEM
Apparaten fungerar inte:
•
•
Om det finns vatten i
avfrostningsskålen:
•
Om ytorna som kommer i kontakt
med dörrlisten är varma:
•
Om lampan inte fungerar:
•
•
•
Om motorn är aktiverad under lång
tid:
•
•
•
•
•
•
Om apparatens temperatur är för
hög:
Om dörrarna inte öppnas och stängs
ordentligt:
•
•
•
•
•
•
•
•
MÖJLIGA ÅTGÄRDER
Är elsladden ansluten till ett eluttag med korrekt spänning?
Har du kontrollerat skyddsanordningarna och säkringarna i ditt
hem?
Detta är helt normalt vid varm och fuktig väderlek. Även om
skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion. Kontrollera
att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.
Har du kontrollerat skyddsanordningarna och säkringarna i ditt
hem?
Är elsladden ansluten till ett eluttag med korrekt spänning?
Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta
mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via
kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter:
Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur,
temperaturreglagens inställningar.
Är kondensorn (på baksidan av apparaten) täckt med damm eller
ludd?
Är dörren ordentligt stängd?
Sitter dörrlisterna korrekt?
Under varma dagar eller vid hög rumstemperatur är det normalt
att motorn är igång längre.
Om apparatens dörr har lämnats öppen under en längre tid eller
om en stor mängd mat har placerats i den kommer motorn vara
igång längre för att kyla apparaten invändigt.
Är apparatens reglage korrekt inställda?
Har en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet?
Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.
Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.
Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska
ismaskinen sitter korrekt.
Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.
Se till att apparaten står i våg.
8.2. FELFUNKTION
Kontakta kundtjänst och uppge larmkoden om funktionslarm visas på displayen (t.ex. Fel 1, Fel 2 etc.). Larmet
ljuder, larmikonen
tänds och bokstaven F blinkar på displayen i enlighet med felkoderna som visas här:
Felkod
Visualisering
Fel 2
F tänds/släcks med intervaller om 0,5 sekunder. Tänds 2 gånger
och förblir sedan släckt i 5 sekunder. Mönstret upprepas.
x2
Fel 3
Bokstaven F tänds/släcks med intervaller om 0,5 sekunder. Tänds 3 gånger
och förblir sedan släckt i 5 sekunder. Mönstret upprepas.
x3
Fel 6
Bokstaven F tänds/släcks med intervaller om 0,5 sekunder. Tänds 6 gånger
och förblir sedan släckt i 5 sekunder. Mönstret upprepas.
x6
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
10
9. SERVICE
Innan du kontaktar kundservice:
Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har
åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut kontakten ur
eluttaget, låter kylskåpet stå i en timme och gör sedan
om försöket.
Om apparaten inte fungerar som den ska trots att
du har utfört kontrollerna som beskrivs i avsnittet
Felsökning och startat om apparaten, ska du kontakta
kundtjänst och beskriva problemet.
•
•
•
servicenumret (denna kod finns efter ordet
SERVICE på typskylten som finns inuti apparaten),
Din fullständiga adress
Telefon- och riktnummer
Anmärkning:
Dörren kan hängas om till öppning på andra
sidan. Omhängning av dörrar som utförs av vår
serviceorganisation täcks inte av garantin.
Uppge:
• apparatens modell och serienummer (finns på
typskylten),
• vilken typ av problem det rör sig om,
11
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
12
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
13
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
14
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
15
19515221500
SV
Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Alla rättigheter förbehållna - http://www.whirlpool.eu
10/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising