Whirlpool | UI8 F1C W | Instruction for Use | Whirlpool UI8 F1C W Brugervejledning

Whirlpool UI8 F1C W Brugervejledning
Brugsanvisninger
DANSK
Brugsanvisninger
2
Side 3
INDHOLDSFORTEGNELSE
Kapitel 1: INSTALLATION....................................................................................................4
1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT...............................................................................................................4
1.2. INSTALLATION AF TO APPARATER...............................................................................................................4
1.3. JUSTÉR LÅGER (OM FORUDSET).................................................................................................................4
Kapitel 2: FUNKTIONER......................................................................................................5
2.1. SMART DISPLAY*.............................................................................................................................................5
2.2. ON/STANDBY...................................................................................................................................................5
2.3. BLACKOUTALARM..........................................................................................................................................5
2.4. TEMPERATURALARM.....................................................................................................................................5
2.5. ALARMEN ÅBEN LÅGE...................................................................................................................................5
2.6. PARTY MODE*..................................................................................................................................................6
2.7. CHOKFRYSNING*............................................................................................................................................6
2.8. LYNFRYSNING*................................................................................................................................................6
2.9. ECO NIGHT-FUNKTION (NATTARIF) *............................................................................................................7
2.10. FRYSEKONTROL*..........................................................................................................................................7
2.11. AUTOMATISK NO FROST..............................................................................................................................7
2.12. ICE MATE*......................................................................................................................................................8
2.13. LYSDIODEBELYSNINGSSYSTEM*................................................................................................................8
Kapitel 3: BRUG...................................................................................................................8
3.1. SÅDAN KAN FRYSEAFDELINGENS KAPACITET UDVIDES.........................................................................8
3.2. NOTATER..........................................................................................................................................................8
Kapitel 4: OPBEVARINGSTIPS............................................................................................9
4.1. OPBEVARINGSTID AF FROSTVARER............................................................................................................9
4.2. TIPS TIL INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FRISKE MADVARER........................................................ 10
4.3. BRUG AF FRYSEELEMENTER*................................................................................................................... 10
4.4. FROSNE FØDEVARER: SHOPPINGRÅD:.................................................................................................... 10
Kapitel 5: FUNKTIONELLE LYDE......................................................................................11
Kapitel 6: ANBEFALING NÅR APPARATET IKKE ER I BRUG.........................................12
6.1. VED LÆNGEREVARENDE FRAVÆR/FERIE................................................................................................ 12
6.2. FLYTNING...................................................................................................................................................... 12
6.3. STRØMSVIGT................................................................................................................................................ 12
Kapitel 7: RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...........................................................12
Kapitel 8: FEJLFINDINGSOVERSIGT................................................................................13
8.1. FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES.................................................................................................. 13
8.2. FEJL............................................................................................................................................................... 14
Kapitel 9: SERVICEAFDELING..........................................................................................14
Andet:
ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING (VERSION_1)............................................................................. 15
ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING (VERSION_2)............................................................................. 17
FJERNELSE/INDSÆTTELSE AF FRYSEINTERIØRET...................................................................................... 19
BEMÆRK:
Brugsanvisningen gælder for flere modeller, så der kan være forskelle. Sektioner, der kun gælder for
bestemte apparater, er angivet med en stjerne (*).
Du kan finde funktioner, der gælder specielt for din allerede købte model, i OVERSIGTSVEJLEDNINGEN.
3
1. INSTALLATION
50mm
1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der efterlades
mellemrum på begge sider og oven over apparatet.
50mm
Der skal være en afstand på mindst 50 cm mellem
apparatets bagside og væggen.
En reduktion af denne afstand vil øge produktets
energiforbrug.
1.2. INSTALLATION AF TO APPARATER
Hvis fryseren 1 og køleskabet 2 opstilles sammen,
skal fryseren placeres til venstre og køleskabet til
højre (som vist på tegningen). På venstre side af
køleskabet findes en særlig anordning til at undgå
kondensproblemer mellem apparaterne.
Vi anbefaler, at opstille to apparater sammen ved hjælp
af et opstillingssæt 3 (som vist på tegningen). Det kan
købes fra serviceafdelingen.
1.3. JUSTÉR LÅGER (OM FORUDSET)
Justering af dørene ved brug af det justerbare hængsel
forneden (visse modeller)
Hvis køleskabets dør er lavere end fryseafdelingens
dør, hæves køleskabets dør ved at dreje
justeringsskruen mod uret ved brug af en M10-nøgle.
m
5 max
m
Hvis fryseafdelingens dør er lavere end køleskabets
dør, hæves fryseafdelingens dør ved at dreje
justeringsskruen mod uret ved brug af en M10-nøgle.
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
4
2. FUNKTIONER
2.1. SMART DISPLAY*
2.3. BLACKOUTALARM
Denne funktion kan bruges til at spare energi. Følg
anvisningerne i oversigtsvejledningen for at aktivere/
inaktivere funktionen. To sekunder efter aktiveringen
af Smart Display slukker displayet. For at justere
temperaturen eller bruge andre funktioner skal
displayet aktiveres ved at trykke på en knap. Displayet
slukkes automatisk igen, hvis der ikke foretages
yderligere handlinger i ca. 15 sekunder. Når funktionen
er inaktiveret, vises det normale display igen. Smart
Display inaktiveres automatisk efter strømafbrydelser.
Husk, at denne funktion ikke afbryder forbindelsen til
strømforsyningen, men kun reducerer det eksterne
displays strømforbrug.
Hvis der forekommer en strømafbrydelse, overvåger
produktet automatisk temperaturen i fryseren,
når strømmen vender tilbage. Hvis temperaturen
i fryseren er højere end indfrysningsniveauet,
tænder kontrollampen for strømafbrydelse ,
blinker, og lydsignalet aktiveres,
alarmkontrollampen
når strømtilførslen genoprettes.
Alarmen nulstilles ved at trykke på knappen Stop alarm
én gang.
Følgende handlinger anbefales i tilfælde af alarm for
strømafbrydelse:
• Hvis madvarerne i fryseren ikke længere er
indfrosne, men stadig er kolde, bør de anvendes
inden for 24 timer.
• Hvis madvarerne i fryseafdelingen er frosne, er
de blevet nedfrosset igen efter optøning på grund
af strømafbrydelsen. Dette forringer smagen,
kvaliteten og næringsværdierne, og det kan være
farligt at spise disse madvarer. Det anbefales ikke
at bruge madvarerne og at fjerne alle madvarer fra
fryseren. Black Out alarmen er beregnet til at give
vejledning om kvaliteten af madvarerne i fryseren i
tilfælde af strømafbrydelse. Dette system garanterer
ikke for madvarernes kvalitet eller sikkerhed, og det
tilrådes, at brugeren selv bedømmer kvaliteten af
madvarerne i fryseafdelingen.
Bemærk: Det viste strømforbrug refererer til drift med
Smart Display-funktionen aktiveret. Denne funktion er
kun tilgængelig på modellen med brugergrænsefladen
på døren.
2.2. ON/STANDBY
Funktionen On/standby igangsætter driften af
fryseafdelingen. For at sætte apparatet i standby skal
knappen On/Standby
holdes trykket i 3 sekunder.
Når apparatet er i standby, fungerer den indvendige
belysning i fryseafdelingen ikke. Husk, at denne
funktion ikke afbryder forbindelsen til strømforsyningen.
For at tænde for apparatet igen skal der ganske enkelt
trykkes på knappen
2.4. TEMPERATURALARM
On/standby.
Lydsignalet starter, og kontrollampen for temperatur
(°C) blinker. Alarmen aktiveres:
• Når apparatet sluttes til strømforsyningen, efter det
har været slukket i længere tid
• når temperaturen i fryseafdelingen er for høj
• Den mængde af friske madvarer, der kan anbringes
i fryseren, er større end angivelsen på typepladen
• Når fryseafdelingens dør har været åbnet i lang tid.
Lydsignalet inaktiveres ved at trykke på knappen Stop
alarm
én gang. Alarmkontrollampen
slukker
automatisk, når temperaturen i fryseafdelingen når
under -10° C, og kontrollamperne for temperatur (°C)
i fryseafdelingen holder op med at blinke og viser den
valgte indstilling.
2.5. ALARMEN ÅBEN LÅGE
Alarmikonet
tænder og blinker, og lydsignalet
aktiveres. Alarmen går i gang, når døren står åben
i mere end 2 minutter. Luk døren for at inaktivere
lydsignalet, eller tryk én gang på knappen Stop Alarm
for at afbryde lydsignalet.
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
5
2.6. PARTY MODE*
Denne funktion gør det muligt at afkøle drikkevarer i
fryseafdelingen. Efter 30 minutter (tilstrækkelig tid til at
afkøle en flaske med 0,75 l, uden at glasset sprænger),
blinker symbolet og der afgives et lydsignal: Tag flasken
ud af fryseafdelingen og inaktivér lydsignalet ved at
trykke på knappen Stop alarm.
7. Funktionen "Chokfrysning" afbrydes automatisk
efter 4-5 timer: kontrollampen
slukkes
og ventilatorerne inaktiveres. Funktionen
“Chokfrysning” kan dog slukkes på ethvert
tidspunkt ved at trykke kortvarigt på knappen
på betjeningspanelet: kontrollampen
slukkes og
ventilatorerne inaktiveres.
Vigtigt: Efterlad ikke flasken i længere tid i
fryseafdelingen, end det tager at køle den tilstrækkeligt.
Bemærk:
• Kan ikke anvendes sammen med funktionen
"Lynindfrysning"
For at garantere optimal ydelse kan funktionerne
“Chokfrysning” og “Lynindfrysning” ikke være
aktive sammen på samme tid. Hvis funktionen
"Lynindfrysning" allerede er aktiveret, skal den derfor
inaktiveres, før funktionen "Chokfrysning" kan aktiveres
(og vice versa).
2.7. CHOKFRYSNING*
"Chokfrysning"-afdelingen er specielt designet til
at fryse op til 2 kg friske fødevarer ekstremt hurtigt.
Den superhurtige "Chokfrysning"-funktion minimerer
dannelsen af ​​iskrystaller inde i fødevarer, når de
indfryses, og sikrer dermed, at de bibeholder den
bedst mulige kvalitet, når de optøs før tilberedning.
Når funktionen "Chokfrysning" ikke er aktiveret, kan
afdelingen blive brugt som normalt til almindelig
frysning eller til opbevaring af allerede frosne fødevarer.
•Hvis ventilatorerne i Chokfrysnings-afdelingen
ikke starter
Når funktionen “Chokfrysning” er blevet aktiveret, kan
tændes som forventet,
det ske, at kontrollampen
men at ventilatorerne ikke starter. Dette er normalt og
betyder, at afrimning af fryseren er i gang. Efter endt
afrimning (maks. varighed: 1,5 hours) går ventilatorerne
automatisk i gang og “Chokfrysning”-processen vil
starte som normalt.
Bemærk: Når funktionen er aktiv, høres der en
summende lyd. Dette er helt normalt og skyldes
luftstrømmen, der tillader optimal fordeling af kold luft
inde i afdelingen.
Sådan aktiveres og inaktiveres funktionen
"Chokfrysning":
1. Sørg for, at der er gået mindst 12 timer, siden
funktionen "Chokfrysning" sidst blev aktiveret (hvis
overhovedet). Funktionen må ikke aktiveres mere
end én gang hver 12 timer.
2. Kontrollér, at funktionen "Lynindfrysning"
ikke er aktiv: Funktionerne “Chokfrysning” og
“Lynindfrysning” kan ikke være aktive på samme tid.
3. Tøm “Chokfrysning”-afdelingen.
4. Aktivér funktionen “Chokfrysning” ved at trykke
på betjeningspanelet:
kortvarigt på knappen
ikonet lyser og ventilatorerne i bunden af afdelingen
starter, hvilket øger strømmen af kold luft og
fremskynder indfrysningen.
5. Anbring de fødevarer, der skal indfryses, i
afdelingen et par centimeter (min. 2 cm) fra
ventilatorerne på bagvæggen, så kold luft kan
cirkulere.
6. Vi anbefaler, at funktionen "Chokfrysning" ikke
inaktiveres, indtil den automatisk inaktiveres for at
opnå maksimal indfrysningshastighed og at holde
døren lukket.
• Hvis kontrollampen
ikke tændes
tændes, efter at der er trykket på
Hvis ikonet
knappen : betyder det, at der er blevet trykket for
længe på knappen . Før funktionen “Chokfrysning”
aktiveres, skal funktionen Lynindfrysning inaktiveres
(hold på knappen
i 3 sekunder og tryk dernæst
kortvarigt på knappen
i højst 1 sekund.
2.8. LYNFRYSNING*
Mængden af friske madvarer (i kg), der kan
indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen.
Denne funktion kan bruges til at optimere brugen
af apparatet, 24 timer inden, der placeres friske
madvarer i fryseren. Følg venligst anvisningerne
i oversigtsvejledningen for at aktivere/inaktivere
funktionen. Generelt er det tilstrækkeligt at foretage
lynindfrysning af madvarerne i ca. 24 timer Funktionen
Lynindfrysning inaktiveres automatisk 50 timer efter
aktiveringen.
Bemærk:
Lynindfrysningsfunktionen kan inaktiveres efter et par
timer, når der indfryses små mængder mad, for at
spare energi.
•
Kan ikke anvendes sammen med funktionen
"Chokfrysning"
For at garantere optimal ydelse kan funktionerne
“Chokfrysning” og “Lynindfrysning” ikke være
aktive sammen på samme tid. Hvis funktionen
"Lynindfrysning" allerede er aktiveret, skal den derfor
inaktiveres, før funktionen "Chokfrysning" kan aktiveres
(og vice versa).
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
6
2.9. ECO NIGHT-FUNKTION
(NATTARIF) *
Vælg funktionen fra menuen for at aktivere
Frysekontrol, indstil til >ON< og tryk på knappen OK
for at bekræfte valget. Gentag den samme procedure
indstilling på >OFF< for at inaktivere funktionen.
Funktionen virker korrekt inden for et defineret
temperaturinterval: mellem -22°C og -24°C.
Når funktionen er aktiveret og den aktuelle temperatur
i fryseren indstilles på en varmere indstillingsværdi end
-22°C, indstilles temperaturen automatisk på -22°C, for
at passe til arbejdsintervallet.
Hvis funktionen er aktiveret og brugeren ændrer
fryserens temperatur til uden for arbejdsintervallet, slår
funktionen automatisk fra.
Hvis Lynfrysning er aktiveret hæmmes funktionen
“Frysekontrol” indtil Lynfrysningsfunktionen slukkes.
Funktionen Eco Night gør det muligt at koncentrere
apparatets energiforbrug til lavlastperioden (normalt
om natten), hvor der er mere elektricitet til rådighed,
og tariffen er lavere end om dagen (gælder kun
i visse lande, der anvender et system med flere
tariffer på basis af lavlastperioder - få oplysninger om
tariftidspunkterne hos dit elselskab).
For at aktivere funktionen trykkes der på knappen
på det tidspunkt, hvor lavlastperioden starter
(afhænger af det pågældende elselskabs specifikke
tariftidspunkter). For eksempel skal der trykkes på
kl. 20:00, hvis lavlastperioden med lavere
knappen
tarif starter på det tidspunkt. Når kontrollampen for
er tændt, er funktionen aktiv. Når funktionen er blevet
aktiveret, begynder apparatet automatisk at tilpasse
forbruget af energi afhængigt af tidspunktet, dvs. det
forbruger mindre energi om dagen end om natten.
2.11. AUTOMATISK NO FROST
Dette produkt er designet til automatisk at afise i
overensstemmelse med brug og luftfugtighed.
No Frost-frysere sørger for cirkulation af kold luft i
opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det
aldrig er nødvendigt at afise.
Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne
forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent
og i orden.
VIGTIGT: Funktionen skal være aktiv både om
natten og om dagen for at kunne fungere korrekt.
Funktionen forbliver tændt, indtil den inaktiveres (eller
den inaktiveres i tilfælde af strømafbrydelse eller hvis
apparatet slukkes). Funktionen kan afbrydes, ved at
der atter trykkes på knappen
. Når kontrollampen
for Eco Night
er slukket, er funktionen inaktiveret.
Bemærk: Det viste strømforbrug refererer til drift med
Eco Night-funktionen inaktiveret.
2.10. FRYSEKONTROL*
Frysekontrol er en avanceret teknologi, som reducerer
temperaturvariationerne i hele fryseafdelingen til et
minimum, takket være et innoverende luftsystem, der
er fuldstændigt uafhængigt af køleskabet. Forfrysninger
reduceres i et betragteligt omfang, og fødevarerne
bevarer deres oprindelige kvalitet og farve.
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
7
SÅDAN TAGES ISTERNINGER UD
Sørg for, at beholderen er skubbet helt ind under
isterningbakken. Hvis ikke, skub den ind.
Drej et af håndtagene i urets retning, indtil
bakken drejer en smule. Isterningerne falder ned i
isbeholderen.
2.12. ICE MATE*
SÅDAN LAVES ISTERNINGER
Du kan tage isterningbakkerne ud ved at trække i dem.
ADVARSEL: fyld kun med drikkevand (maksimalt
niveau = 2/3 af den samlede kapacitet).
Gentag punkt 2 for den anden halvdel af bakken, hvis
det er nødvendigt.
For at få is skal du løfte isbeholderen en smule og
trække den mod dig.
BEMÆRK: Hvis du foretrækker det, kan du fjerne hele
Ice Mate fra apparatet for at tage isterningerne ud, hvor
det er lettest for dig (for eksempel: direkte på bordet).
eller
Sæt Ice Mate tilbage i fryseafdelingen, eller indsæt
isterningbakken igen i Ice Mate. Pas på ikke at spilde
vand.
eller
2.13. LYSDIODEBELYSNINGSSYSTEM*
Vent til isterningerne er formet (det anbefales at vente i
cirka 4 timer).
Lyssystemet i fryseafdelingen bruger LED-lys, der giver
en bedre belysning, og som har et meget lavt forbrug
af energi. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke
fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.
BEMÆRK: Ice Mate kan fjernes. Den kan placeres i
vandret stilling overalt i fryseren eller tages ud, hvis der
ikke skal laves isterninger.
3. BRUG
3.2. NOTATER
3.1. SÅDAN KAN FRYSEAFDELINGENS
KAPACITET UDVIDES
•
Fryseafdelingens kapacitet kan udnyttes bedre på
følgende måder:
• Ved at fjerne kurvene/klapperne* for at tillade
opbevaring af store varer.
• Ved at anbringe madvarerne direkte på hylderne i
fryseafdelingen.
• Sådan fjernes Ice Mate*.
• Ved at fjerne hylden til små flasker*.
•
•
•
•
Undlad at blokere åbningen til luftudledning (på
bagvæggen inde i produktet) med fødevarer.
Hvis fryseafdelingen er forsynet med en klap, kan
opbevaringsområdet gøres større ved at fjerne den.
Alle hylder, klapper og kurve kan tages ud.
Apparatets indvendige temperatur afhænger af
rumtemperaturen, apparatets placering, og hvor tit
lågen åbnes. Disse faktorer skal tages i betragtning
ved indstillingen af temperaturen.
Tilbehørsdelene kan ikke vaskes i opvaskemaskine,
medmindre andet er angivet.
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
8
4. OPBEVARINGSTIPS
Fisk
"Fede" fisk (laks, sild,
makrel)
"Fedtfattige" fisk (torsk,
tunge)
Fryseren er ideel til opbevaring af frostvarer, til
indfrysning af friske madvarer samt til fremstilling af
isterninger.
Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24
timer, er angivet på typepladen (…kg/24t).
Hvis du kun vil gemme en lille mængde fødevarer
i fryseren, anbefaler vi, at du bruger de koldeste
områder i fryseafdelingen, hvilket er det øverste
eller midterste område afhængigt af modellen (se
produktkortet for at se, hvilket område der anbefales til
indfrysning af friske fødevarer).
4.1. OPBEVARINGSTID AF FROSTVARER
I den viste tabel ses det antal måneder, hvori friske,
indfrosne varer kan opbevares.
MADVARER
Kød
Oksekød
Svinekød, kalvekød
Lammekød
Harekød
Hakkekød/indmad
Medisterpølse
OPBEVARINGSTID
(måneder)
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Fjerkræ
Kylling
Kalkun
Indmad
5-7
6
2-3
Krebsdyr
Bløddyr, krabber, hummer
Krabber, hummer
1-2
1-2
Skaldyr
Østers, kogte
1-2
3-4
Gryderetter
Kød, fjerkræ
2-3
Mejeriprodukter
Smør
Ost
Piskefløde
Is
Æg
6
3
1-2
2-3
8
Supper og saucer
Suppe
Kødsovs
Pate
Ratatouille
2-3
2-3
1
8
Kager og brød
Brød
Kager (uden fyld)
Gateaux (kager)
Crepes
Butterdej
Tærter
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
9
2-3
MADVARER
4.2. TIPS TIL INDFRYSNING OG OPBEVARING AF
FRISKE MADVARER
FRUGT OG GRØNT
Frugt
Æbler
Abrikoser
Brombær
Solbær/røde ribs
Kirsebær
Ferskner
Pærer
Blommer
Hindbær
Jordbær
Rabarber
Frugtsaft (appelsin, citron,
grapefrugt)
Grøntsager
Asparges
Basilikum
Bønner
Artiskokker
Broccoli
Rosenkål
Blomkål
Gulerødder
Selleri
Svampe (champignonner)
Persille
Peberfrugter
Ærter
Store bønner
Spinat
Tomater
Squash
OPBEVARINGSTID
(måneder)
•
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
•
•
Før indfrysningen skal de friske madvarer pakkes
i: Stanniol, plastfilm, vandtætte plastbeholdere,
polyætylenbeholdere m. låg eller fryseemballage,
som er egnet til de pågældende madvarer.
Madvarerne skal være friske, modne og af bedste
kvalitet.
Frugt og grønt skal indfryses så hurtigt som muligt
efter høsten for at bevare næringsstofferne,
konsistensen, farverne og smagen af de
pågældende madvarer så intakte som muligt.
Visse kødtyper, især vildt, skal hænge før indfrysning.
Bemærk:
• Varm mad skal køle af, før det placeres i fryseren.
• Helt eller delvist optøede madvarer bør anvendes
straks. Frys ikke optøede madvarer ned igen,
medmindre de først er blevet tilberedt. Optøede
madvarer kan indfryses efter tilberedning.
• Frys ikke flasker med væske.
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
4.3. BRUG AF FRYSEELEMENTER*
Fryseelementer hjælper med at holde fødevarerne
frosne i tilfælde af strømsvigt. De udnyttes bedst ved at
placere dem oven over fødevarer, der opbevares øverst
i afdelingen.
4.4. FROSNE FØDEVARER: SHOPPINGRÅD:
Ved køb af frostvarer skal man:
• Kontrollere, at emballagen eller pakken er intakt
(da varen ellers kan være forringet). Hvis en pakke
er bulet eller har fugtige pletter, har den ikke været
opbevaret under optimale betingelser og kan have
været udsat for delvis optøning.
• Under indkøb bør de frosne fødevarer vælges i
slutningen af indkøbsturen, og transporteres i en
isoleret køletaske.
• Kom varerne i fryseren umiddelbart efter
hjemkomsten.
• Hvis en madvare har været optøet (også delvist),
må den ikke nedfryses igen. Brug den inden 24
timer.
• Undgå eller begræns temperaturudsving mest
muligt. Overholde udløbsdatoen på emballagen.
• Følg altid anvisningerne på emballagen vedrørende
opbevaring af frostvarer.
Vi anbefaler, at mærke og datere alle dine frosne
fødevarer. Med en mærkat er det lettere at identificere
dine fødevarer og vide, hvornår de skal bruges,
før deres kvalitet forringes. Nedfrys ikke optøede
fødevarer.
10
5. FUNKTIONELLE LYDE
Det er normalt, at der høres forskellige lyde fra
dine apparater, da de har en række ventilatorer og
motorer til at regulere funktioner, der automatisk
tændes og slukkes.
Nogle af de funktionelle lyde kan reduceres ved at
• Sætte apparatet i vater og opstille det på en jævn
overflade
• Undgå kontakt mellem apparatet og andre
køkkenelementer.
• Kontrollere, at de interne dele er placeret korrekt.
• Sørge for, at flasker og beholdere ikke berører
hinanden.
Nogle af de funktionelle lyde der kan høres:
En hvislende lyd, når apparatet
tændes første gang eller efter en
lang pause.
En gurglende lyd, når kølevæsken
kommer ind i rørene.
BRRR lyden kommer fra
kompressoren.
En summende lyd, når
vandventilen eller ventilatoren går
i gang.
En knagende lyd, når
kompressoren starter, eller når
færdig is falder ind i isboksen.
Pludselige klik, når kompressoren
tænder og slukker.
KLIKKET kommer fra termostaten,
der justerer kompressorfunktionens
hyppighed.
11
6. ANBEFALING NÅR APPARATET IKKE ER I BRUG
I tilfælde af længere fravær anbefales det at bruge
fødevarer og frakoble apparatet for at spare strøm.
Hvis der stadig er iskrystaller på madvarerne, er det
muligt at genindfryse dem uden risiko. Madvarerne vil
imidlertid sandsynligvis skifte farve og smag.
6.2. FLYTNING
Hvis madvarerne derimod er i dårlig tilstand, skal de
kasseres.
6.1. VED LÆNGEREVARENDE FRAVÆR/FERIE
1. Fjern alle indvendige dele.
2. Pak delene godt ind, og tape dem sammen, så de
ikke går løse eller rystes.
3. Justér de justerbare fødder, så de ikke berører
støtteunderlaget.
4. Luk, og fastgør lågen med tape, og brug også tape
til at fastgøre strømkablet bag på køle-/fryseskabet
med.
Ved strømsvigt, der varer op til 24 timer.
1. Hold apparatets låge lukket. Dette holder
madvarerne kolde længst muligt.
Ved strømsvigt, der varer mere end 24 timer.
1. Tøm fryseafdelingen, og anbring madvarerne i
en bærbar fryseboks. Hvis en fryseboks ikke er
til rådighed, og f.eks. fryseelementer ikke kan
anvendes, skal du forsøge at anvende de madvarer,
der hurtigst vil blive ødelagt.
2. Isterningbakke.
6.3. STRØMSVIGT
Ved strømsvigt kontaktes det lokale elværk for at høre,
hvor længe man regner med, at strømsvigtet vil vare.
Bemærk: Husk, at et fyldt apparat forbliver koldt
længere end et halvfyldt.
7. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring
skal stikket tages ud af stikkontakten eller strømmen
afbrydes på hovedafbryderen.
Rengør apparatet regelmæssigt med en svamp
fugtet med en opløsning af lunkent vand og neutralt
rengøringsmiddel beregnet til køleskabe. Brug aldrig
skurremidler. Rengør aldrig køle-/fryseskabsdele med
brændbare væsker. Dampene kan starte en brand
eller en eksplosion. Rengør apparatets yderside og
dørpakningen med en fugtig klud og tør af med en blød
klud.
Anvend ikke damprensere.
Rengør kondensatoren på bagsiden af apparatet med
støvsugeren eller en børste.
Vigtigt:
• Betjeningspanelets taster og display må ikke
rengøres med produkter, der indeholder alkohol
eller afledte produkter, men kun med en tør klud.
• Kølesystemets kølerør er placeret nær
afrimningsbakken, og de kan blive varme. Rengør
dem regelmæssigt med støvsugeren.
• Glaspladen fjernes eller indsættes ved at
trække den forreste del af hylden op og hen over
stopblokken.
12
8. FEJLFINDINGSOVERSIGT
8.1. FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES...
Ydelsesproblemer skyldes ofte små ting, som du selv kan finde og rette uden værktøjer af nogen art.
PROBLEM
LØSNING
•
•
Er netledningen sat i en stikkontakt med korrekt spænding?
Er der gået en sikring?
Kanterne på køle-/fryseskabets
kabinet, der kommer i kontakt
med dørpakningen, er varme ved
berøring:
•
Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.
Lyset fungerer ikke:
•
•
•
Motoren synes at køre for meget:
•
Apparatet fungerer ikke:
Der er vand i afrimningsbakken:
•
•
•
•
•
•
Temperaturen er for høj:
Døren åbner og lukker ikke korrekt:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.
Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Er der gået en sikring?
Er netledningen sat i en stikkontakt med korrekt spænding?
Fjern pæren, og udskift den med en af samme type fra vores
forhandlere eller serviceafdeling.
Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af
gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer,
rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.
Er kondensatoren (på apparatets bagvæg) fri for støv?
Er døren lukket ordentligt?
Er dørpakningerne tætte?
På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i
længere tid.
Hvis lågen har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store
mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det
indre af apparatet ned.
Er betjeningsanordningerne indstillet korrekt?
Er der netop lagt en større mængde madvarer i køle- eller
fryseafdelingen?
Kontrollér, at lågen ikke bliver åbnet for tit.
Kontrollér, at lågen lukker ordentligt.
Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.
Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads.
Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.
Sørg for, at apparatet er i vater.
13
8.2. FEJL
I tilfælde af driftsalarmer vises de også med kontrollamperne (f.eks. Fejl 1, Fejl 2, osv...). Kontakt
serviceafdelingen, og angiv alarmkoden. Lydsignalet høres, alarmikonet
tænder og bogstavet F blinker i
henhold til den fejlkode, der beskrives herunder:
Fejlkode
Visning
Fejl 2
Bogstavet F blinker hver 0,5. sek. Blinker ON 2 gange
og slukker herefter i 5 sekunder. Mønsteret gentager sig.
x2
Fejl 3
Bogstavet F blinker hver 0,5. sek. Blinker ON 3 gange
og slukker herefter i 5 sekunder. Mønsteret gentager sig.
x3
Fejl 6
Bogstavet F blinker hver 0,5. sek. Blinker ON 6 gange
og slukker herefter i 5 sekunder. Mønsteret gentager sig.
x6
9. SERVICEAFDELING
Før serviceafdelingen kontaktes:
Start apparatet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og
operationen gentages efter en time.
Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, efter at kontrollerne i fejlfindingsoversigten er udført, og der er tændt
for apparatet igen, skal serviceafdelingen kontaktes. Beskriv problemet.
Oplys venligst:
• Modellen og apparatets serienummer (opgivet på typepladen)
• Fejltypen,
•
•
•
Servicenummeret (nummeret står efter ordet SERVICE på typepladen, der er anbragt inde i apparatet),
Fulde navn og adresse
Dit telefonnummer.
Bemærk:
Lågen kan vendes, så den åbner i modsatte side. Hvis serviceafdelingen udfører vending af lågen, dækkes det
ikke af garantien.
14
Andet:
ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING
(VERSION_1)
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
15
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
16
ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING
(VERSION_2)
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
17
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
18
FJERNELSE/INDSÆTTELSE AF FRYSEINTERIØRET
2
1
1
1
2
2
3
3
3
19
1
3
mm
~10
4
2
k!
clic
20
19515041801
DA
Whirlpool er et registreret varemærke, der tilhører Whirlpool Corporation, USA
04/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising