Whirlpool | UI8 F1C W | Instruction for Use | Whirlpool UI8 F1C W Instruction for Use

Whirlpool UI8 F1C W Instruction for Use
Инструкции за употреба
Návod k použití
Brugsanvisninger
Käyttöohje
Brukerveiledning
Instrukcja użytkownika
Instrucţiuni de utilizare
Инструкция по
эксплуатации
Consignes d’utilisation
Bedienungsanleitung
Használati útmutató
Пайдалану нұсқаулығы
Návod na používanie
Bruksanvisning
Інструкції з
використання
Instructions for use
БЪЛГАРСКИ
Инструкции за употреба
Страница 3
ČESKY
Návod k obsluze
Strana 15
DANSK
Brugsanvisninger
Side 27
SUOMI
Käyttöohje
Sivu 39
FRANÇAIS
Consignes d’utilisation
Page 51
DEUTSCH
Bedienungsanleitung
Seite 63
MAGYAR
Használati útmutató
75. oldal
ҚАЗАҚ
Пайдалану нұсқаулығы
87-бет
NORSK
Brukerveiledning
Side 99
POLSKI
Instrukcja użytkownika
Strona 111
ROMÂNĂ
Instrucţiuni de utilizare
Pagina 123
РУССКИЙ
Инструкция по эксплуатации
SLOVENČINA
SVENSKA
УКРАЇНСЬКА
ENGLISH
Стр. 135
Návod na používanie
Strana 147
Bruksanvisning
Sidan 159
Інструкції з використання
стор. 171
Instructions for use
Page 183
2
СЪДЪРЖАНИЕ
Глава 1: МОНТИРАНЕ.........................................................................................................4
1.1. МОНТИРАНЕ НА ЕДИН УРЕД.......................................................................................................................4
1.2. МОНТИРАНЕ НА ДВА УРЕДА.......................................................................................................................4
1.3. РЕГУЛИРАЙТЕ ВРАТИЧКИТЕ (АКО ИМА)...................................................................................................4
Глава 2: ФУНКЦИИ.............................................................................................................5
2.1. ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИСПЛЕЙ*........................................................................................................................5
2.2. ВКЛ./В ГОТОВНОСТ.......................................................................................................................................5
2.3. АЛАРМА ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО...............................................5
2.4. АЛАРМА ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА......................................................................................................................5
2.5. АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТИЧКА............................................................................................................5
2.6. РЕЖИМ ПАРТИ*..............................................................................................................................................6
2.7. ОТДЕЛЕНИЕ SHOCK FREEZE*......................................................................................................................6
2.8. БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ*................................................................................................................................6
2.9. ФУНКЦИЯ ECO NIGHT (НОЩНА ТАРИФА) *...............................................................................................7
2.10. FREEZE CONTROL*......................................................................................................................................7
2.11. АВТОМАТИЧНА ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ОБРАЗУВАНЕ НА СКРЕЖ NO FROST........................................7
2.12. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ЛЕД ICE MATE*...................................................................................................8
2.13. СИСТЕМА СЪС СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ*.....................................................................................8
Глава 3: ЕКСПЛОАТАЦИЯ..................................................................................................8
3.1. КАК ДА УВЕЛИЧИТЕ КАПАЦИТЕТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ФРИЗЕРА.................................................8
3.2. ЗАБЕЛЕЖКИ...................................................................................................................................................8
Глава 4: СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИТЕ......................................................9
4.1. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ..............................................................................9
4.2. СЪВЕТИ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИ..................................................... 10
4.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТИ С ЛЕД*........................................................................................................... 10
4.4. ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ: СЪВЕТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ................................................................................. 10
Глава 5: ЗВУЦИ НА ФУНКЦИИТЕ...................................................................................11
Глава 6: ПРЕПОРЪКА В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА..........................12
6.1. ОТСЪСТВИЕ/ВАКАНЦИЯ........................................................................................................................... 12
6.2. ПРЕМЕСТВАНЕ............................................................................................................................................ 12
6.3. ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО........................................................................................ 12
Глава 7: ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ.......................................................................12
Глава 8: РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................13
8.1. ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ......................... 13
8.2. НЕИЗПРАВНОСТИ....................................................................................................................................... 14
Глава 9: СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ.............................................................14
Други:
РЕВЕРСИРАНЕ НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА (ВЕРСИЯ 1)........................................ 195
РЕВЕРСИРАНЕ НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА (ВЕРСИЯ 2)........................................ 197
СВАЛЯНЕ/ПОСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА ФРИЗЕРА................................................................ 199
ЗАБЕЛЕЖКА:
Указанията се отнасят за няколко модела, така че са възможни разлики. Разделите, които се
отнасят само за определени уреди, са отбелязани със звездичка (*).
Ще намерите функциите, които се отнасят специално за вече закупения от Вас модел на
продукта, в РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЪРЗ СТАРТ.
3
1. МОНТИРАНЕ
50mm
1.1. МОНТИРАНЕ НА ЕДИН УРЕД
За да се гарантира подходяща вентилация, оставете
пространство от двете страни и над уреда.
50mm
Разстоянието между задната част на уреда и стената
зад него трябва да е поне 50 mm.
Намаляването на това пространство ще увеличи
консумацията на енергия на продукта.
1.2. МОНТИРАНЕ НА ДВА УРЕДА
При монтиране на фризера 1 и хладилника 2
заедно се уверете, че фризерът е разположен
отляво, а хладилникът - отдясно (както е показано
на илюстрацията). Лявата страна на хладилника е
оборудвана със специално устройство за избягване
на проблеми с кондензацията между уредите.
Препоръчва се монтирането на две устройства
заедно с използване на комплекта за свързване 3
(както е показано на илюстрацията). Можете да го
закупите от сервизен център.
1.3. РЕГУЛИРАЙТЕ ВРАТИЧКИТЕ (АКО ИМА)
За нивелиране на вратичкте с помощта на
регулируемата долна панта (изберете модели)
Ако вратичката на хладилника е по-ниска от тази
на фризера, повдигнете вратичката на хладилника,
като завъртите регулиращия винт обратно на
часовниковата стрелка с гаечен ключ M10.
m
5 max
m
Ако вратичката на фризера е по-ниска от тази на
хладилника, повдигнете вратичката на фризера,
като завъртите регулиращия винт обратно на
часовниковата стрелка с гаечен ключ M10.
*Налично при определени модели. Моля, проверете в РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЪРЗ СТАРТ дали тази функция действително
е налична за вашия модел.
4
2. ФУНКЦИИ
В случай на аларма за временно прекъсване на
електрозахранването, се препоръчва да се направи
следното:
• Ако храната във фризера не е замразена, но е
все още студена, всички хранителни продукти във
фризера трябва да се консумират в рамките на
следващите 24 часа.
• Ако храната във фризера е в замразено състояние,
това показва, че тя се е размразила и след това
замразила отново след възстановяването на
електрозахранването, вследствие на което вкусът,
качеството и хранителната стойност могат да бъдат
влошени или консумирането на тази храна да не
е безопасно. Препоръчва се да не консумирате
продуктите и да изхвърлите цялото съдържание
на фризера. Алармата за временно прекъсване
на електрозахранването е предназначена да
даде индикации за качеството на продуктите,
които се намират във фризера при спиране на
електрозахранването. Тази система не гарантира
качеството или безопасността на храната и на
потребителите се препоръчва сами да оценят
годността на храната в отделенията на фризера.
2.1. ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИСПЛЕЙ*
Тази функция може да се използва за спестяване на
енергия. Следвайте инструкциите в ръководството за
бърз старт, за да активирате/деактивирате функцията.
Две секунди след активиране на Интелигентен
дисплей, дисплеят се изключва. За да регулирате
температурата или да използвате други функции,
е необходимо да активирате дисплея с натискане
на произволен бутон. След около 15 секунди без
извършване на никакво действие дисплеят отново
се изключва. Когато функцията се деактивира, се
възстановява нормалният дисплей. Интелигентният
дисплей се деактивира автоматично след прекъсване
на захранването. Не забравяйте, че тази функция не
изключва уреда от захранването, а само намалява
консумацията на енергия от външния дисплей.
Забележка: Декларираната консумация на енергия
на уреда се отнася за работа с активирана функция
"Интелигентен дисплей". Тази функция е налична само
при модела с потребителски интерфейс на вратичката.
2.2. ВКЛ./В ГОТОВНОСТ
Тази функция поставя отделенията на фризера в
състояние на Вкл./В готовност. За да поставите
продукта в режим на готовност, натиснете и задръжте
2.4. АЛАРМА ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА
Прозвучава звукова аларма и температурният
индикатор (°C) премигва. Алармата се активира,
когато:
• Уредът е включен към мрежовото захранване след
продължителен период, в който не е използван
• Температурата в отделението на фризера е много
висока
• Количеството на пресните храни, поставени
във фризера, е по-голямо от това, показано на
табелката с основните данни
• вратичката на фризера е оставена отворена дълго
време.
За да заглушите алармата, натиснете бутона Спиране
на аларма само веднъж. Индикаторът „Аларма“
се изключва автоматично, веднага след като
отделението на фризера достигне температура под
-10°C и индикаторът за зададена температура (°C)
спира да премигва и се показва избраната настройка.
бутона „Вкл./В готовност“
за 3 секунди. Когато
уредът е в режим на готовност, осветлението в
отделението на фризера не работи. Не забравяйте, че
тази операция не изключва уреда от електрическата
мрежа. За да включите отново уреда, просто
натиснете бутона Вкл./В готовност
.
2.3. АЛАРМА ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
След временно прекъсване на електрозахранването,
продуктът е проектиран да следи автоматично
температурата във фризера, докато се възстанови
електрозахранването. Ако температурата във
фризера се повиши над нивото на замразяване,
индикаторът „Временно прекъсване на
електрозахранването“
се включва, индикаторът
„Аларма“ премигва и прозвучава звукова аларма
при възстановяване на електрозахранването.
За да спрете алармата, натиснете бутона Спиране на
аларма само веднъж.
2.5. АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТИЧКА
Иконата „Аларма“ свети с примигване и се
включва звукова аларма. Алармата се активира,
когато вратичката е оставена отворена за повече от 2
минути. За да деактивирате алармата на вратичката,
затворете вратичката или натиснете еднократно
бутона Спиране на аларма , за да заглушите
звуковата аларма.
*Налично при определени модели. Моля, проверете в РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЪРЗ СТАРТ дали тази функция действително
е налична за вашия модел.
5
2.6. РЕЖИМ ПАРТИ*
Използвайте тази функция за охлаждане на напитки в
отделението на фризера. 30 минути след избирането
(времето, необходимо за охлаждане на бутилка от 0,75 l
без счупване на стъклото), символът премигва, прозвучава
звукова аларма: извадете бутилката от отделението на
фризера и натиснете бутона Спиране на аларма, за да
деактивирате алармата.
7. Функцията „Shock Freeze“ се деактивира автоматично
4-5 часа след активиране: индикаторът се изключва
и вентилаторите се деактивират. Независимо от това,
функцията „Shock Freeze“ може да се изключи по всяко
време, както е необходимо, чрез кратко натискане на
бутона на контролния панел: индикаторът се
изключва и вентилаторите се деактивират.
Важно: не оставяйте бутилката вътре в отделението
на фризера за по-дълго от времето, необходимо за
охлаждането й.
Внимание:
• Несъвместимост с функцията „Бързо замразяване“
За да се гарантира оптимална работа, функциите „Shock
Freeze“ и „Бързо замразяване“ не могат да се използват
едновременно. Поради това, ако функцията „Бързо
замразяване“ вече е включена, тя трябва първо да се
деактивира, за да се активира функцията „Shock Freeze“ (и
обратното).
2.7. ОТДЕЛЕНИЕ SHOCK FREEZE*
Отделението „Shock Freeze“ е специално проектирано за
замразяване на най-много 2 kg пресни храни изключително
бързо. Ултра бързата функция „Shock Freeze“ намалява
до минимум образуването на ледени кристали вътре в
храните, докато те замръзват, като по този начин гарантира
възможно най-доброто качество при размразяване
преди консумиране. Когато функцията „Shock Freeze“ не е
активна, отделението може да се използва по обичайния
начин за стандартно замразяване или съхраняване на вече
замразени храни.
•Ако вентилаторите в отделението Shock Freeze не
започнат да работят
След като функцията „Shock Freeze“ се активира,
индикаторът може да светне, както се очаква, но
вентилаторите да не започнат да работят. Това е нормално
и означава, че се извършва обезскрежаване на фризера.
В края на фазата на обезскрежаване (максимална
продължителност: 1,5 часа) вентилаторите ще започнат да
работят автоматично и процесът „Shock Freeze“ ще започне
по обичайния начин.
Забележка: Когато функцията Shock Freeze е активна,
може да чуете слабо бръмчене. Това е напълно нормално
и се предизвиква от въздушния поток, който позволява
оптимално разпределяне на студенината в отделението.
• Ако индикаторът не светне
Ако след натискане на бутона иконата светне: в този
случай бутонът е бил натиснат за прекалено дълго. За да
активирате функцията „Shock Freeze“, първо деактивирайте
функцията „Бързо замразяване“ (като задържите бутона
за 3 секунди, след което натиснете еднократно бутона ,
без да го държите натиснат за повече от 1 секунда.
Активиране и деактивиране на функцията „Shock
Freeze“:
1. Уверете се, че са изминали поне 12 часа от последното
активиране на функцията „Shock Freeze“ (ако е
извършвано). Не активирайте функцията по-често от
веднъж на всеки 12 часа.
2. Уверете се, че функцията „Бързо замразяване“
не е активна: Функциите „Shock Freeze“ и „Бързо
замразяване“ не може да са активни едновременно в
даден момент.
3. Изпразнете отделението за „Shock Freeze“.
4. Активирайте функцията „Shock Freeze“, като натиснете
еднократно бутона на контролния панел: иконата
светва и вентилаторите в долната част на отделението
се включват, повишавайки потока на студен въздух
и ускорявайки процеса на замразяване в резултат на
това.
5. Поставете храната за замразяване в отделението
на няколко сантиметра (мин. 2 cm) от вентилаторите
в задната част на отделението, за да може да се
извършва циркулация на студения въздух.
6. За да се постигне максимална скорост на замразяване,
препоръчваме да не деактивирате функцията „Shock
Freeze“, докато тя не се деактивира автоматично,
оставяйки вратичката затворена.
2.8. БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ*
Количеството на пресните храни (в kg), които могат да
бъдат замразени за 24 часа, е посочено на табелката с
основните данни.
Тази функция може да се използва за оптимална работа
на уреда, 24 часа преди да поставите пресни храни във
фризера Следвайте указанията, дадени в Ръководството за
бърз старт, за да активирате/деактивирате функцията. Като
правило за ускорено замразяване са достатъчни около
24 часа след поставянето на храните Функцията Бързо
замразяване се изключва автоматично след около 50 часа.
Внимание:
За да се спести енергия, когато се замразяват малки
количества храни, функцията за бързо замразяване може
да се деактивира след няколко часа.
• Несъвместимост с функцията „Shock Freeze“
За да се гарантира оптимална работа, функциите „Shock
Freeze“ и „Бързо замразяване“ не могат да се използват
едновременно. Поради това, ако функцията „Бързо
замразяване“ вече е включена, тя трябва първо да се
деактивира, за да се активира функцията „Shock Freeze“ (и
обратното).
*Налично при определени модели. Моля, проверете в РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЪРЗ СТАРТ дали тази функция действително
е налична за вашия модел.
6
2.9. ФУНКЦИЯ ECO NIGHT
(НОЩНА ТАРИФА) *
За да активирате Freeze Control, изберете тази
функция от менюто, настройте я на >ВКЛ.< и
натиснете бутона OK, за да потвърдите избора си.
За да деактивирате тази функция, повторете същата
процедура, но този път задайте >ИЗКЛ.<.
Функцията работи нормално в определен
температурен диапазон: между -22°C и -24°C.
Когато функцията е активирана и моментната
температура във фризера е настроена на стойност,
по-висока от -22°C, температурата автоматично
се настройва на -22°C, за да съвпадне с работния
диапазон.
Ако функцията е активирана и потребителят промени
температурата във фризера на стойност извън
работния диапазон, функцията автоматично се
изключва.
Ако е активирана функцията "Бързо замразяване",
функцията “Freeze control” не може да бъде избрана,
докато не бъде изключена функцията "Бързо
замразяване".
Функцията Eco Night позволява консумацията на
енергия на уреда да се концентрира в часовете с
намалената тарифа (обикновено през нощта), когато
електричеството по принцип е налично и струва помалко, отколкото през деня (само в страните, в които
се използва система с различни тарифи, базирана на
часове – проверете тарифите за енергия от местната
енергоснабдителна компания).
За да активирате функцията, натиснете бутона
в
началния час на намалената тарифа (в зависимост
от конкретния тарифен план). Например ако
намалената тарифа започва в 20.00 ч., натиснете
бутона
по това време. Когато индикаторът
Eco Night
е ВКЛ., функцията е ВКЛ. След като
функцията бъде активирана, уредът автоматично
адаптира консумацията на енергия според избраното
време, т.е. консумира по-малко енергия през деня,
отколкото през нощта.
ВАЖНО: За да работи правилно, функцията трябва
да е включена през нощта и деня. Функцията
остава включена, докато се деактивира (или
бъде деактивирана в случай на прекъсване на
захранването или изключване на уреда). За да
деактивирате функцията, натиснете отново бутона
. Когато индикаторът Eco Night
е ИЗКЛ.,
функцията е ИЗКЛ.
2.11. АВТОМАТИЧНА ФУНКЦИЯ ПРОТИВ
ОБРАЗУВАНЕ НА СКРЕЖ NO FROST
Този уред е проектиран за автоматично
обезскрежаване според условията за употреба и
околната влажност.
Фризерите No Frost предоставят циркулация на
охладен въздух около зоните за съхранение и
предотвратяват образуване на лед, с което напълно се
елиминира необходимостта от обезскрежаване.
Замразените храни не залепват към стените, етикетите
се запазват четливи и пространството за съхранение
остава чисто и подредено.
Забележка: Декларираната консумация на енергия
на уреда се отнася за работа с деактивирана
функция Eco Night.
2.10. FREEZE CONTROL*
Freeze Control е съвременна технология, която
намалява до минимум вариациите на температурата
в отделението на фризера, благодарение на
иновативната въздушна система, която работи напълно
независима от хладилника. Ледените изгаряния
намаляват и храната запазва първоначалното си
качество и цвят.
*Налично при определени модели. Моля, проверете в РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЪРЗ СТАРТ дали тази функция действително
е налична за вашия модел.
7
КАК ДА ИЗВАДИТЕ ЛЕДЕНИТЕ КУБЧЕТА
Уверете се, че контейнерът за съхранение е поставен
на място под ваничката за лед. Ако не е, плъзнете го на
място.
Завъртете едно от лостчетата за изравняване по
посока на часовниковата стрелка, докато ваничката се
извие леко. Ледените кубчета падат в контейнера за
съхранение.
2.12. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ЛЕД ICE MATE*
КАК ДА НАПРАВИТЕ ЛЕДЕНИ КУБЧЕТА
Можете да махнете ваничката за ледени кубчета, като я
издърпате към себе си.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за напълване използвайте само
питейна вода (максимално ниво = 2/3 от общия капацитет).
Повторете стъпка 2 за другата половина от ваничката, ако
е необходимо.
За да извадите леда, повдигнете леко контейнера за
съхранение и го дръпнете към вас.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако предпочитате, можете да извадите
цялото приспособление Ice Mate от уреда, за да извадите
ледените кубчета, където ви е удобно (напр.: направо на
масата).
или
Поставете отново Ice Mate на място или въведете пак
ваничката за ледени кубчета в Ice Mate. Внимавайте да не
разлеете вода.
или
Изчакайте, докато се образуват ледени кубчета
(препоръчително е да изчакате около 4 часа).
2.13. СИСТЕМА СЪС СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ*
Системата за осветление в отделението на фризера
използва светодиодна лампичка, позволявайки както подобро осветление, така и по-ниска консумация на енергия.
Ако системата на светодиодните лампички не работи, се
свържете със сервизното обслужване за подмяна.
ЗАБЕЛЕЖКА: Приспособлението Ice Mate е подвижно.
То може да се постави в хоризонтална позиция където и
да е в отделението на фризера или да се извади от уреда,
когато образуването на ледени кубчета не е необходимо.
3. ЕКСПЛОАТАЦИЯ
3.1. КАК ДА УВЕЛИЧИТЕ КАПАЦИТЕТА ЗА
СЪХРАНЯВАНЕ НА ФРИЗЕРА
3.2. ЗАБЕЛЕЖКИ
•
Можете да увеличите капацитета за съхраняване на
фризера, като:
• отстраните кошницата/крилцата*, за да могат да се
съхраняват големи продукти.
• поставите хранителните продукти направо върху
рафтовете на фризера.
• отстраните Ice Mate* .
• отстраните поставката за бутилки*.
•
•
•
•
Не блокирайте областите на изходите за въздух
(на задната стена вътре в изделието) с хранителни
продукти.
Ако фризерът разполага с крилце, обемът за
съхранение може да се увеличи максимално чрез
отстраняване на крилцето.
Всички рафтове, крилца и изваждащи се кошници са
подвижни.
Вътрешните температури на уреда могат да се
повлияят от температурата на околната среда,
честотата на отваряне на вратичката, а също така и
от местоположението на уреда. При настройването
на температурата трябва да се имат предвид тези
фактори.
Освен ако не е указано друго, принадлежностите на
уреда не са подходящи за измиване в съдомиялна
машина.
*Налично при определени модели. Моля, проверете в РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЪРЗ СТАРТ дали тази функция действително
е налична за вашия модел.
8
4. СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИТЕ
Риба
„мазни“ (сьомга, херинга,
скумрия)
„постни“ (треска, писия)
Фризерът е идеалното място за съхранение на
замразени храни, правене на ледени кубчета и
замразяване на пресни храни в отделението на
фризера.
Максималното количество в килограми от пресни
храни, които могат да се замразят в рамките на
период от 24 часа, е посочено на табелката с
основните данни (…kg/24 ч).
Ако имате малки количества храни за съхранение
във фризера, препоръчваме да използвате найстудените области на отделението на фризера,
съответстващи на горната или средната област в
зависимост от модела (вижте картата на продукта, за
да проверите, коя област се предлага за замразите
пресните храни).
4.1. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИТЕ
ХРАНИ
В таблицата е посочено препоръчвано време на
съхранение на замразените пресни храни.
ХРАНИ
Месо
Говеждо
Свинско, телешко
Агнешко
Заешко
Мляно / карантия
Наденица
ВРЕМЕ НА
СЪХРАНЕНИЕ
(месеци)
8 – 12
6–9
6–8
4–6
2–3
1–2
Птици
Пиле
Пуйка
Дреболии
5–7
6
2–3
Ракообразни
Мекотели, краб, омар
Краб, рак
1–2
1–2
Миди
Стриди с черупки
1–2
2–3
3–4
Яхнии
Месо, птици
2–3
Млечни продукти
Масло
Сирене
Сметана
Сладолед
Яйца
6
3
1–2
2–3
8
Супи и сосове
Супа
Сос с месо
Пастет
Яхния от зеленчуци
2–3
2–3
1
8
Тестени изделия и хляб
Хляб
Кейкове (обикновени)
Сметанова торта (кейкове)
Палачинки
Непечени тестени изделия
Киш
Пица
1–2
4
2–3
1–2
2–3
1–2
1–2
*Налично при определени модели. Моля, проверете в РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЪРЗ СТАРТ дали тази функция действително
е налична за вашия модел.
9
ХРАНИ
4.2. СЪВЕТИ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
НА ПРЕСНИ ХРАНИ
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Плодове
Ябълки
Кайсии
Къпини
Касис/френско грозде
Череши
Праскови
Круши
Сливи
Малини
Ягоди
Рубарб
Плодови сокове (портокал,
лимон, грейпфрут)
Зеленчуци
Аспержи
Босилек
Бобови
Артишок
Броколи
Брюкселско зеле
Карфиол
Моркови
Целина
Гъби (печурки)
Магданоз
Чушки
Грах
Градински боб
Спанак
Домати
Тиквички
ВРЕМЕ НА
СЪХРАНЕНИЕ
(месеци)
•
12
8
8 – 12
8 – 12
10
10
8 – 12
10
8 – 12
10
10
•
•
Преди замразяване обвийте и запечатайте
пресните храни в: алуминиево фолио, опаковъчно
фолио, херметизирани и водонепропускливи
торбички, полиетиленови контейнери с капаци
или контейнери за фризер, подходящи за
замразяване на пресни храни.
Храните трябва да се пресни, зрели и с отлично
качество, за да се получат замразени храни с
високо качество.
Пресните зеленчуци и плодове трябва за
предпочитане да се замразяват при прибирането
им, за да се запази пълната хранителна стойност,
консистенция, цвят и вкус.
Някои меса, особено дивечово, трябва да се окачат
да висят преди замразяване.
Забележка:
• Винаги оставяйте горещите храни да изстинат,
преди да ги поставите във фризера.
• Консумирайте напълно или частично
размразените храни незабавно. Не замразявайте
повторно, освен ако храните няма да се
готвят след размразяването им. След готвене
размразената храна може да се замрази отново.
• Не замразявайте бутилки с течност.
4–6
8 – 10
6–8
12
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
10 – 12
6–8
8
6–8
10 – 12
12
12
12
8 – 10
8 – 10
4.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТИ С ЛЕД*
Пакетите с лед могат да помогнат за запазване
на храните в случай на прекъсване на
електрозахранването. За най-добра употреба ги
поставете над храните, съхранявани в горната част
на отделението.
4.4. ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ: СЪВЕТИ ПРИ
ПАЗАРУВАНЕ
При закупуване на замразена храна:
• Уверете се, че опаковката не е повредена
(замразените храни в повредена опаковка
може да са се развалили). Ако опаковката
изглежда надута или с мокри петна, може да не
е била съхранявана при оптималните условия и
размразяването може вече да е започнало.
• Когато пазарувате, купувайте замразени храни
в края на пазаруването и ги транспортирайте в
охладителна чанта.
• След като се приберете у дома, незабавно
сложете замразените храни във фризера.
• Ако храните са се размразили дори частично, не
ги замразявайте отново. Консумирайте в рамките
на 24 часа.
• Избягвайте или намалявайте до минимум
температурните промени. Спазвайте датата на
изтичане на срока на годност на опаковката.
• Винаги спазвайте информацията за съхранение
на опаковката.
Препоръчваме да поставите етикет и датата на
всички замразени храни. Поставянето на етикет
ще помогне за идентифициране на храните и за
посочване кога трябва да се използват, преди
качеството им да се влоши. Не замразявайте отново
размразени храни.
10
5. ЗВУЦИ НА ФУНКЦИИТЕ
Шумовете от уреда са нормални, тъй като той
разполага с няколко вентилатора и мотора
за регулиране на функционирането, които се
включват и изключват автоматично.
Някои от тези шумове при работа може да се
намалят чрез
• Нивелиране на уреда и монтиране на равна
повърхност
• Отделяне и избягване на контакт между уреда и
мебели.
• Проверка дали вътрешните компоненти са
правилно поставени.
• Проверка дали бутилките и съдовете не се
допират помежду си.
Някои от шумовете при работа, които можете да
чуете:
Свистене при включване
на уреда за първи път
или след дълга пауза.
Клокочене, когато охлаждащата
течност влиза в тръбите.
Звук "БРРР" при работа на
компресора.
Бръмчене, когато водна
клапа или вентилатор започне
да работи.
Щракане, когато компресорът
се включи или готов лед падне
в поставката за лед, внезапно
щракване, когато компресор се
включи и изключи.
Щракването е от термостата,
който регулира честотата на
работата на компресора.
11
6. ПРЕПОРЪКА В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА
Ако по храните все още се забелязват ледени
кристали, те могат да се замразят отново, въпреки че
вкусът и ароматът може да са влошени.
6.1. ОТСЪСТВИЕ/ВАКАНЦИЯ
В случай на продължително отсъствие се
препоръчва да консумирате храните и да изключите
уреда с цел спестяване на енергия.
Ако храните се окажат в лошо състояние, е найдобре те да се изхвърлят.
6.2. ПРЕМЕСТВАНЕ
1. Извадете всички вътрешни части.
2. Обвийте ги добре и ги обезопасете със
залепваща лента, така че да не се удрят една в
друга или да се загубят.
3. Завийте регулируемите крака така, че да не
докосват опорната повърхност.
4. Затворете и обезопасете вратичката със
залепваща лента и като използвате отново
залепваща лента, прикрепете захранващия кабел
към уреда.
При прекъсвания на електрозахранването, които
продължават до 24 часа.
1. Дръжте вратичката на уреда затворена. Това ще
позволи съхранените храни да останат студени
възможно най-дълго.
При прекъсвания на електрозахранването, които
продължават над 24 часа.
1. Изпразнете отделението на фризера и подредете
храните в преносим фризер. Ако такъв тип
фризер не е наличен, както и ако не са налични
пакети с лед, опитайте да използвате храните,
които се развалят най-лесно.
2. Изпразнете ваничката за лед.
6.3. ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
В случай на прекъсване на електрозахранването
позвънете на местния офис на
електроснабдителната компания и попитайте колко
ще продължи прекъсването.
Забележка: Не забравяйте, че пълният уред ще
остане студен по-дълго време от частично пълен
уред.
7. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Преди да извършвате каквато и да е операция по
почистване или поддръжка, извадете щепсела на
уреда от контакта или изключете захранването му.
Периодично почиствайте уреда с кърпа и разтвор
на хладка вода и неутрален почистващ препарат,
специално предназначен за вътрешността на
хладилника. Никога не използвайте абразивни
средства. Никога не почиствайте частите на
хладилника със запалими течности. Изпаренията могат
да създадат риск от пожар или експлозия. Почистете
външните части на уреда и уплътнението на вратичката
с влажна кърпа и подсушете с мека кърпа.
Не използвайте уреди, почистващи с пара.
Охладителят, намиращ се в задната част на уреда,
трябва да се почиства редовно с прахосмукачка.
Важно:
• Бутоните и дисплеят на контролния панел не
трябва да се почистват със спирт или вещества на
основата на спирт, а със суха кърпа.
• Тръбите на охладителната система се намират
в близост до контейнера за обезскрежаване
и могат да станат горещи. Периодично ги
почиствайте с прахосмукачка.
• За да извадите или поставите стъклен рафт,
повдигнете предната част на рафта за преминава
на стопера.
12
8. РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
8.1. ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ...
Проблеми с функционирането често възникват в резултат на дребни неща, които можете да откриете и
отстраните сами без никакви инструменти.
ПРОБЛЕМ
Уредът не работи:
•
•
Ако има вода в тавичката за
обезскрежаване:
•
Ако ръбовете на шкафа на
уреда, които влизат в контакт с
уплътнението на вратичката, са
топли при допир:
•
Ако осветлението не работи:
•
•
•
Ако изглежда, че моторът работи
прекалено много:
•
•
•
•
•
•
Ако температурата на уреда е
прекалено висока:
Ако вратичките не се отварят и
затварят правилно:
•
•
•
•
•
•
•
•
РЕШЕНИЕ
Захранващият кабел включен ли е в работещ контакт с
правилното напрежение?
Проверили ли сте предпазните устройства и прекъсвачите
на домашната електрическа система?
Това е нормално при горещо, влажно време. Възможно
е дори тавичката да е наполовина пълна. Уверете се, че
уредът е нивелиран, така че водата да не прелива.
Това е нормално при горещо време и когато компресорът
работи.
Проверили ли сте предпазните устройства и прекъсвачите
на домашната електрическа система?
Захранващият кабел включен ли е в работещ контакт с
правилното напрежение?
Ако светодиодите са счупени, потребителят трябва да се
свърже със сервизния отдел за подмяна със същия тип,
наличен само от нашите центрове за следпродажбено
обслужване или оторизираните дистрибутори.
Времето на работа на мотора зависи от различни неща:
броя на отварянията на вратичката, количеството на
съхраняваните храни, температурата в помещението,
настройката на температурните контроли.
Охладителят (в задната част на уреда) замърсен ли е с прах
и мъх?
Вратичката добре ли е затворена?
Уплътненията на вратичката поставени ли са правилно?
В горещи дни или в топло помещение е нормално моторът да
работи повече.
Ако вратичката на уреда е била оставена отворена за дълго
време или са поставени големи количества храни, моторът
ще работи по-дълго, за да охлади вътрешността на уреда.
Правилно ли са зададени контролите на уреда?
Добавено ли е голямо количество храни в уреда?
Проверете дали вратичката не се отваря прекалено често.
Проверете дали вратичката се затваря правилно.
Проверете дали опаковки с храни не блокират вратичката.
Проверете дали вътрешните части или автоматичното
устройство за лед не е разместено.
Проверете дали уплътненията на вратичката не са
замърсени или лепкави.
Уверете се, че уредът е нивелиран.
13
8.2. НЕИЗПРАВНОСТИ
В случай на аларми, свързани с работата, те ще се покажат и на цифровите светодиоди (напр. Failure1
(Неизправност 1), Failure2 (Неизправност 2) и т.н...) позвънете на отдела за следпродажбено обслужване и
посочете кода на алармата. Прозвучава звуковата аларма, иконата на Аларма
светва и буквата „F“ на
цифровия дисплей премигва според кода за неизправност, описан по-долу:
Код за
неизправност
Визуализация
Грешка 2
Буквата F премигва/спира на 0,5 сек. Премигва 2 пъти,
след това изгасва за 5 секунди. Това се повтаря.
x2
Грешка 3
Буквата F премигва/спира на 0,5 сек. Премигва 3 пъти,
след това изгасва за 5 секунди. Това се повтаря.
x3
Грешка 6
Буквата F премигва/спира на 0,5 сек. Премигва 6 пъти,
след това изгасва за 5 секунди. Това се повтаря.
x6
9. СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Преди да се обърнете към отдела за следпродажбено обслужване:
Включете отново уреда, за да проверите дали проблемът не се е разрешил. Ако не е, изключете уреда от
захранването и изчакайте около час, преди да го включите отново.
Ако след всички описани в ръководството за отстраняване на неизправности проверки и повторно включване
на уреда, той все още не работи както трябва, се свържете със сервиза за следпродажбено обслужване и
обяснете проблема.
Посочете:
• модела и серийния номер на уреда (посочен на табелката с данни),
• естеството на проблема,
•
•
•
сервизния номер (номерът след думата SERVICE на табелката с данни, поставена вътре в уреда),
пълния си адрес,
телефонния си номер и код на област.
Забележка:
Посоката на отваряне на вратичката може да се промени. Ако тази операция се извършва от отдела за
следпродажбено обслужване, тя не се покрива от гаранцията.
14
OBSAH
Kapitola 1: INSTALACE......................................................................................................16
1.1. INSTALACE JEDINÉHO SPOTŘEBIČE........................................................................................................ 16
1.2. INSTALACE DVOU SPOTŘEBIČŮ................................................................................................................ 16
1.3. PŘIZPŮSOBENÍ DVÍŘEK (JE-LI TATO MOŽNOST DOSTUPNÁ)................................................................ 16
Kapitola 2: FUNKCE...........................................................................................................17
2.2. ZAPNUTO / POHOTOVOSTNÍ REŽIM .......................................................................................................... 17
2.3. ALARM PŘI VÝPADKU PROUDU . ............................................................................................................... 17
2.4. ALARM TEPLOTY.......................................................................................................................................... 17
2.5. UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA...................................................................................................... 17
2.6. REŽIM PARTY* ............................................................................................................................................. 18
2.7. ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ* . ................................................................................................................................. 18
2.8. RYCHLÉ MRAŽENÍ* . .................................................................................................................................... 18
2.9. FUNKCE „ECO NIGHT“ (NOČNÍ PROVOZ) *............................................................................................... 19
2.10. ŘÍZENÍ MRAŽENÍ*....................................................................................................................................... 19
2.11. AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ................................................................................................................ 19
2.12. PŘIHRÁDKA NA LED*................................................................................................................................ 20
2.13. OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM LED*.................................................................................................................... 20
Kapitola 3: POUŽITÍ............................................................................................................20
3.1. ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO PROSTORU MRAZNIČKY..................................................................... 20
3.2. POZNÁMKY................................................................................................................................................... 20
Kapitola 4: DOPORUČENÍ KE SKLADOVÁNÍ POTRAVIN................................................21
4.1. DOBA SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN........................................................................................ 21
4.2. TIPY PRO MRAŽENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN................................................................ 22
4.3. POUŽITÍ MRAZICÍCH AKUMULÁTORŮ*...................................................................................................... 22
4.4. ZMRAZENÉ POTRAVINY: NÁKUPNÍ TIPY.................................................................................................... 22
Kapitola 5: ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM..................................................................23
Kapitola 6: DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE............................24
6.1. NEPŘÍTOMNOST/PRÁZDNINY..................................................................................................................... 24
6.2. STĚHOVÁNÍ................................................................................................................................................... 24
6.3. VÝPADEK PROUDU....................................................................................................................................... 24
Kapitola 7: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ........................................................................................24
Kapitola 8: PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH....................................................25
8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO.......................................................................................... 25
8.2. ZÁVADY.......................................................................................................................................................... 26
Kapitola 9: SERVISNÍ STŘEDISKO...................................................................................26
Další:
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (VERZE_1)......................................................................................................... 195
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (VERZE_2)......................................................................................................... 197
VYJÍMÁNÍ/VKLÁDÁNÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ MRAZNIČKY.......................................................................... 199
POZNÁMKA:
Pokyny se vztahují k několika modelům současně, mohou se tedy vyskytovat rozdíly. Části, které se
vztahují pouze k určitým typům, jsou označeny hvězdičkou (*).
Funkce, kterými je vybaven váš zakoupený model, naleznete ve STRUČNÉM NÁVODU K POUŽITÍ.
15
1. INSTALACE
50mm
1.1. INSTALACE JEDINÉHO SPOTŘEBIČE
Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte
prostor na obou stranách a nad spotřebičem.
50mm
Mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za
spotřebičem by měla být alespoň 50 mm.
Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.
1.2. INSTALACE DVOU SPOTŘEBIČŮ
Při instalaci mrazničky 1 a chladničky 2 současně se
ujistěte, že mraznička je umístěná nalevo a chladnička
napravo (jak je znázorněno na obrázku). Levá část
chladničky je opatřena speciálním zařízením, které
zabraňuje vzniku potíží v souvislosti s kondenzací mezi
spotřebiči.
Při současné montáži obou spotřebičů doporučujeme
použít spojovací díl 3 (podle znázornění na obrázku).
Ten můžete zakoupit v servisním středisku.
1.3. PŘIZPŮSOBENÍ DVÍŘEK (JE-LI TATO
MOŽNOST DOSTUPNÁ)
Za účelem nastavení výšky dvířek použijte nastavitelný
spodní pant (vybrané modely)
Jsou-li dvířka chladničky níže než dvířka mrazničky,
zvedněte dvířka chladničky nahoru tak, že použijete
šroubovák M10 a otočíte seřizovacím šroubem proti
směru otáčení hodinových ručiček.
m
5 max
m
Jsou-li dvířka mrazničky níže než dvířka chladničky,
zvedněte dvířka chladničky tak, že použijete šroubovák
M10 a otočíte seřizovacím šroubem proti směru
otáčení hodinových ručiček.
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
16
2. FUNKCE
2.1. CHYTRÝ DISPLEJ*
2.3. ALARM PŘI VÝPADKU PROUDU
Tuto funkci je možné použít v rámci úspory energie.
Chcete-li funkci aktivovat/deaktivovat, postupujte podle
pokynů obsažených v příslušném stručném návodu
k použití. Dvě sekundy po aktivaci Chytrý displej
zhasne. Chcete-li seřídit teplotu nebo další funkce, je
nutné zapnout displej stisknutím jakéhokoli tlačítka.
Asi po 15 sekundách nečinnosti displej opět zhasne.
Deaktivací této funkce se obnoví normální displej.
Chytrý displej se automaticky vypne po výpadku
napájení. Tato funkce neodpojí spotřebič od elektrické
sítě, ale omezí pouze množství proudu odebíraného
externím displejem.
V případě výpadku elektrického proudu začne
spotřebič po obnovení přívodu elektřiny automaticky
sledovat teplotu v mrazničce. Jakmile teplota
v mrazničce vystoupí nad úroveň mražení, rozsvítí se
při obnovení dodávky proudu kontrolka funkce výpadku
proudu , rozbliká se kontrolka poplachu
a rozezní
se zvukový signál.
Poplach vynulujete jedním stisknutím tlačítka
zastavení poplachu.
V případě výpadku elektrického proudu doporučujeme
následující opatření:
• Jestliže jsou potraviny v mrazničce rozmrazené
ale stále ještě studené, přemístěte je do chladicího
oddílu a spotřebujte je do 24 hodin.
• Jestliže jsou potraviny v mrazáku zmrazené,
znamená to, že roztály a po obnovení přívodu
elektřiny se znovu se zmrazily, což má za následek
zhoršení chuti, kvality a jejich výživové hodnoty;
mohou být dokonce nebezpečné. Doporučuje
se tyto potraviny nejíst, a celý obsah mrazničky
vyhodit. Alarm při výpadku proudu je určen jako
pomůcka ke sledování kvality potravin v případě
výpadku elektrického proudu. Tento systém
nezaručuje kvalitu potravin ani bezpečnost jejich
konzumace. Uživatelé musí sami zhodnotit, zda jsou
potraviny uložené v mrazicím oddílu vhodné k jídlu.
Poznámka: Uvedená spotřeba energie se vztahuje
k provozu s aktivovanou funkcí Chytrého displeje. Tato
funkce je k dispozici pouze u modelů s uživatelským
rozhraním na dvířkách.
2.2. ZAPNUTO / POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Funkce On/Stand-by slouží k zapnutí mrazicích oddílů
a jejich uvedení do pohotovostního režimu. Chcete-li
uvést spotřebič do pohotovostního režimu, podržte
tlačítko On/Stand-by stisknuté
po dobu 3 sekund.
Je-li spotřebič v pohotovostním režimu Stand-by, světlo
uvnitř mrazicího oddílu nefunguje. Uvědomte si prosím, že
tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.
Spotřebič jednoduše znovu zapnete stisknutím tlačítka
„On/Stand-By“ (zapnuto / pohotovostní režim)
2.4. ALARM TEPLOTY
.
Zní zvukový signál a bliká kontrolka teploty (°C).
K aktivaci alarmu dojde, když:
• Spotřebič je připojen k elektrické síti po delší době
nečinnosti
• Teplota mrazicího oddílu je příliš vysoká
• Množství čerstvých potravin umístěných do
mrazáku přesahuje hodnotu uvedenou na typovém
štítku
• Dveře mrazničky byly otevřené příliš dlouhou dobu.
Poplach vypnete jedním stisknutím tlačítka zastavení
poplachu
. Kontrolka poplachu
se automaticky
vypne, jakmile mrazicí oddíl dosáhne teploty nižší
než −10 °C, ukazatel nastavené teploty (°C) přestane
blikat a zobrazí zvolené nastavení.
2.5. UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA
Začne blikat ikona poplachu
a zazní zvukový signál.
Poplach se spustí, jsou-li dvířka otevřená po dobu delší
než 2 minuty. Poplach dvířek vypnete jejich zavřením
nebo jedním stisknutím tlačítka zastavení poplachu ,
čímž zrušíte zvukový signál.
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
17
2.6. REŽIM PARTY*
Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího
prostoru. 30 minut po zvolení této funkce (doba
potřebná k ochlazení láhve o objemu 0,75 l, aniž by
prasklo sklo) začne symbol blikat a zazní zvukový
signál. Vyjměte láhev z mrazicího oddílu a vypněte
signál stisknutím tlačítka zastavení poplachu.
7. Funkce „Šokové zmrazení“ se automaticky
deaktivuje 4–5 hodin po aktivaci. Kontrolka
zhasne a větráky se deaktivují. Funkci „Šokové
zmrazení“ můžete nicméně kdykoli vypnout krátkým
na ovládacím panelu: Kontrolka
stiskem tlačítka
zhasne a větráky se deaktivují.
Upozornění: Nenechávejte láhev uvnitř mrazicího
prostoru déle, než je nutné k jejímu ochlazení.
Upozornění:
• Nekompatibilita s funkcí „Rychlé mražení“
Kvůli zajištění optimálního výkonu nelze použít funkce
„Šokové zmrazení“ a „Rychlé mražení“ současně.
Pokud tedy máte zapnutou funkci „Rychlé mražení“,
musíte ji před aktivací funkce „Šokové zmrazení“
vypnout (a naopak).
2.7. ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ*
Oddíl „Šokové zmrazení“ je určen speciálně k rychlému
mražení až 2 kg čerstvých potravin. Velmi rychlá funkce
„Šokové zmrazení“ minimalizuje tvorbu ledových
krystalů uvnitř mražených potravin, čímž zajistí jejich
nejlepší možnou kvalitu při rozmrazení před konzumací.
Pokud funkce „Šokové zmrazení“ není aktivní, je možné
oddíl použít běžným způsobem k tradičnímu mražení
nebo k uchovávání již zmražených potravin.
•Nezačnou-li pracovat větráky v oddílu pro
šokové zmrazování
Po aktivaci funkce „Šokové zmrazení“ se může stát, že
rozsvítí podle očekávání, ale větráky
se kontrolka
nezačnou pracovat. To není nic neobvyklého. Je to
znakem toho, že probíhá odmrazování mrazničky. Na
konci fáze odmrazování (maximální délka: 1,5 hodiny)
začnou větráky automaticky fungovat a proces „Šokové
zmrazení“ začne jako obvykle.
Poznámka: Po aktivaci může funkce Šokové zmrazení
vydávat bzučivý zvuk. Tento zvuk je zcela běžný
a je způsoben prouděním vzduchu, který umožňuje
optimální rozvedení chladu uvnitř oddílu.
• V případě, že se kontrolka
nerozsvítí
Pokud se po stisknutí tlačítka
rozsvítí ikona : pak
drženo stisknuté příliš dlouho. Chcete-li
bylo tlačítko
aktivovat funkci „Šokové zmrazení“, deaktivujte nejprve
funkci „Rychlé mražení“ (podržte stisknuté tlačítko
po dobu 3 sekund a poté krátce stiskněte tlačítko ,
a to nejdéle na 1 sekundu).
Aktivace a deaktivace funkce „Šokové zmrazení“:
1. Je nezbytné, aby od poslední aktivace funkce
„Šokové zmrazení“ (pokud k ní došlo) uběhlo
alespoň 12 hodin. Neaktivujte funkci častěji než
jednou za 12 hodin.
2. Zkontrolujte, zda není aktivní funkce „Rychlého
mražení“: Funkce „Šokové zmrazení“ a funkce
„Rychlé mražení“ nemohou být aktivovány
současně.
3. Vyprázdněte oddíl „Šokové zmrazení“.
4. Aktivujte funkci „Šokové zmrazení“ krátkým stiskem
na ovládacím panelu: Rozsvítí se
tlačítka
příslušná ikona a zapnou se ventilátory ve spodní
části oddílu, čímž se zvýší proudění studeného
vzduchu a následně urychlí proces zamrazování.
5. Potraviny, které chcete zmrazit, vložte dovnitř
oddílu několik centimetrů (min. 2 cm) od větráků
na jeho zadní straně tak, aby mezi nimi mohl proudit
studený vzduch.
6. V zájmu dosažení maximální rychlosti mražení
doporučujeme funkci „Šokové zmrazení“
nedeaktivovat, dokud k deaktivaci nedojde
automaticky. Rovněž neotvírejte dvířka.
2.8. RYCHLÉ MRAŽENÍ*
Množství čerstvých potravin (v kg), které lze
zamrazit během 24 hodin, je uvedeno na výrobním
štítku spotřebiče.
Tuto funkci lze využít pro optimální výkon zařízení,
a to 24 hodin před vložením čerstvých potravin do
mrazničky. Pro aktivaci/deaktivaci této funkce se
prosím držte pokynů uvedených ve stručném návodu
k použití zařízení. Po vložení potravin do mrazničky
k jejich zmrazení většinou postačí 24 hodin rychlého
zmrazování; po 50 hodinách rychlého zmrazování se
funkce automaticky deaktivuje.
Upozornění:
Chcete-li ušetřit energii, můžete při zamrazování
malého množství potravin funkci rychlého mražení
po několika hodinách deaktivovat.
• Nekompatibilita s funkcí „Šokové zmrazení“
Kvůli zajištění optimálního výkonu nelze použít funkce
„Šokové zmrazení“ a „Rychlé mražení“ současně.
Pokud tedy máte zapnutou funkci „Rychlé mražení“,
musíte ji před aktivací funkce „Šokové zmrazení“
vypnout (a naopak).
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
18
2.9. FUNKCE „ECO NIGHT“
(NOČNÍ PROVOZ) *
Chcete-li aktivovat funkci Řízení mražení, zvolte tuto
funkci v nabídce, nastavte >ON< a pro potvrzení
výběru stiskněte tlačítko OK. Chcete-li funkci
deaktivovat, zopakujte stejný postup pro >OFF<.
Funkce pracuje správně, pokud je teplota nastavena
v určeném rozmezí: mezi ­22 °C a −24 °C.
Je-li funkce zapnuta a aktuální teplota v mrazničce
je nastavena na teplotu vyšší než −22 °C, teplota se
pak automaticky nastaví na −22 °C, aby mohl přístroj
pracovat správně.
Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změní nastavení
teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá
danému rozmezí pro správné fungování zařízení, funkce
se automaticky deaktivuje.
V případě, že je aktivní funkce Rychlého mražení, funkce
Kontroly mražení není umožněna, dokud se funkce
rychlého mražení nedeaktivuje.
Funkce Eco Night umožňuje koncentrovat spotřebu
energie během hodin se sníženou sazbou (obvykle
v noci), je-li k dispozici elektrická energie, která stojí
méně než během dne (pouze v zemích, které využívají
systém více sazeb – sazby můžete zjistit u místní
elektrárenské společnosti).
Funkci můžete aktivovat, stisknete-li na začátku
snížené sazby (podle konkrétního rozpisu) tlačítko
.
Pokud například ke snížení sazby dochází ve 20 hodin,
stiskněte v tuto dobu tlačítko
. Svítí-li kontrolka „Eco
, je tato funkce zapnutá. Při
Night“ (noční provoz)
aktivaci této funkce spotřebič automaticky přizpůsobuje
spotřebu energie v závislosti na zvoleném čase,
tj. spotřebovává méně energie během dne než v noci.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Má-li tato funkce
správně fungovat, musí být zapnuta v průběhu dne
i noci. Funkce zůstává zapnuta, dokud nedojde k její
deaktivaci (nebo je deaktivována v případě výpadku
proudu nebo vypnutí spotřebiče). Chcete-li tuto
funkci deaktivovat, stiskněte opět tlačítko
. Pokud
kontrolka „Eco Night“ (noční provoz)
nesvítí, je tato
funkce vypnutá.
2.11. AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ
Tento výrobek byl navržen tak, aby se automaticky
odmrazoval podle podmínek použití a okolní vlhkosti.
Mrazničky s funkcí automatického odmrazování „No
Frost“ využívají proudění chladného vzduchu kolem
skladovacích prostor, který brání tvorbě ledu, a zcela tak
eliminuje potřebu odmrazování.
Zmražené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky zůstávají
čitelné a úložný prostor čistý a přehledný.
Poznámka: Uvedená spotřeba energie se vztahuje
k provozu s deaktivovanou funkcí Eco Night.
2.10. ŘÍZENÍ MRAŽENÍ*
Kontrola mražení je funkcí v rámci vyspělé technologie,
která dokáže omezit výkyvy teplot v celém mrazicím
oddílu na minimum, a to díky inovativnímu vzduchovému
systému, který je zcela nezávislý na chladničce. Výskyt
případů spálení mrazem je výrazně nižší a potraviny si
zachovávají svoji původní kvalitu a barvu.
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
19
VYJMUTÍ KOSTEK LEDU
Skladovací zásobník musí být správně umístěn
pod nádobkou na led. Pokud není, zasuňte jej na místo.
Jednou z páček otočte ve směru hodinových ručiček,
aby došlo k mírnému naklonění nádobky. Kostky ledu
vypadnou do skladovacího zásobníku.
2.12. PŘIHRÁDKA NA LED*
VÝROBA KOSTEK LEDU
Tác na kostky ledu vyndáte zatažením směrem k sobě.
VAROVÁNÍ: Naplňte nádobku pouze pitnou vodou
(maximální úroveň = 2/3 celkového objemu).
V případě potřeby druhý krok opakujte také pro druhou
nádobku.
Chcete-li led použít, nadzvedněte mírně skladovací
zásobník a vytáhněte jej směrem k sobě.
POZNÁMKA: Pokud chcete, můžete také z mrazničky
vyjmout celou přihrádku na led a kostky ledu vytáhnout
tam, kde potřebujete (například přímo na stole).
nebo
Přihrádku na led umístěte zpět na místo, popřípadě do
ní zasuňte tác na kostky ledu. Dávejte pozor, abyste
vodu nerozlili.
nebo
2.13. OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM LED*
Vyčkejte, dokud se ledové kostky nezformují
(doporučujeme vyčkat alespoň 4 hodiny).
Uvnitř mrazicího oddílu jsou použity žárovky LED,
které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké
spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED
nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte
o výměnu.
POZNÁMKA: Přihrádku na led je možné vyjmout.
Můžete jej umístit do vodorovné polohy kdekoli
v mrazničce nebo vytáhnout ze spotřebiče, pokud
zrovna nepotřebujete kostky ledu vyrábět.
3. POUŽITÍ
3.1. ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO PROSTORU
MRAZNIČKY
3.2. POZNÁMKY
•
Skladovací kapacitu mrazničky můžete zvětšit:
• odstraněním košů/držáků*, což vytvoří prostor pro
velké kusy potravin;
• uložením potravin přímo na police mrazáku;
• odstraněním tácu na led*;
• odstraněním police na láhve*.
•
•
•
•
Nezakrývejte potravinami oblast výstupu vzduchu
(na zadní straně uvnitř spotřebiče).
Je-li mraznička vybavena držákem, je možné
maximalizovat objem úložného prostoru jeho
vytažením.
Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
Teploty uvnitř spotřebiče mohou být ovlivněny
teplotou v místnosti, četností otevírání dvířek
i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte
brát tyto faktory v úvahu.
Není-li uvedeno jinak, není příslušenství spotřebiče
vhodné k mytí v myčce.
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
20
4. DOPORUČENÍ KE SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
Mraznička je ideálním místem pro uchovávání
mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení
čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální počet
kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během
24 hodin (... kg / 24 h).
Pokud v mrazničce skladujete malé množství potravin,
doporučujeme použít nejchladnější oblast mrazničky,
což v závislosti na modelu odpovídá horní nebo
střední části (doporučenou oblast pro mražení potravin
naleznete v doprovodné dokumentaci).
4.1. DOBA SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN
V následující tabulce jsou uvedeny doporučené doby
skladování zmražených čerstvých potravin.
POTRAVINY
Maso
Hovězí
Vepřové, telecí
Jehněčí
Králičí
Mleté/droby
Klobásy/párky
DOBA
SKLADOVÁNÍ
(v měsících)
8-12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Drůbež
Kuře
Krůta
Drůbeží drůbky
5-7
6
2-3
Korýši
Měkkýši (krab, humr)
Krab, humr
1-2
1-2
Korýši
Ústřice, vyloupané
1-2
Ryby
„Tučné“ (losos, sleď, makrela)
„Netučné“ (treska, mořský jazyk)
2-3
3-4
Dušené maso
Maso, drůbež
2-3
Mléčné výrobky
Máslo
Sýry
Šlehačka
Zmrzlina
Vejce
6
3
1-2
2-3
8
Polévky a omáčky
Polévky
Masové omáčky
Paštiky
Lečo
2-3
2-3
1
8
Pečivo a chléb
Chléb
Zákusky (běžné)
Zdobené dorty
Palačinky
Tepelně neupravené pečivo
Slané koláče
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
21
POTRAVINY
OVOCE A ZELENINA
Ovoce
Jablka
Meruňky
Ostružiny
Černý rybíz / červený rybíz
Třešně
Broskve
Hrušky
Švestky
Maliny
Jahody
Rebarbora
Ovocné šťávy (pomeranč, citron,
grep)
Zelenina
Chřest
Bazalka
Fazole
Artyčoky
Brokolice
Růžičková kapusta
Květák
Mrkev
Celer
Houby (žampiony)
Petržel
Papriky
Hrášek
Fazolové lusky
Špenát
Rajčata
Cuketa
4.2. TIPY PRO MRAŽENÍ A UCHOVÁVÁNÍ
ČERSTVÝCH POTRAVIN
DOBA
SKLADOVÁNÍ
(v měsících)
•
12
8
8-12
8-12
10
10
8-12
10
8-12
10
10
•
•
Před zamrazením čerstvé potraviny zabalte
a důkladně uzavřete do: alobalu, potravinové fólie,
vzduchotěsných a vodotěsných plastových sáčků,
polyetylenových nádob s víčky nebo mrazírenských
nádob vhodných k zamrazení čerstvých potravin.
V zájmu dosažení vysoké kvality musí být
zamrazované potraviny čerstvé, zralé a prvotřídní
kvality.
Čerstvá zelenina a ovoce by měly být zamrazeny
bezprostředně po sběru, aby byla zachována jejich
plná nutriční hodnota, konzistence, barva a chuť.
Některé druhy masa, zejména zvěřina, by se měly být
před zamrazením nechat odležet.
Poznámka:
• Horké pokrmy nechte vždy před vložením
do mrazničky vychladnout.
• Plně nebo částečně rozmrazené potraviny
okamžitě zkonzumujte. Po rozmrazení potraviny
znovu nemrazte, pokud je předtím nepřevaříte.
Po převaření je možné rozmrazené potraviny opět
zamrazit.
• Nezamrazujte láhve s tekutinami.
4-6
8-10
6-8
12
8-10
8-10
8-10
8-10
10-12
6-8
8
6-8
10-12
12
12
12
8-10
8-10
4.3. POUŽITÍ MRAZICÍCH AKUMULÁTORŮ*
Mrazicí akumulátory pomáhají udržet potraviny
zmražené v případě výpadku proudu. V zájmu
nejlepšího využití je umístěte nad potraviny uložené
v horní části oddílu.
4.4. ZMRAZENÉ POTRAVINY: NÁKUPNÍ TIPY
Při nákupu mražených potravin:
• Zkontrolujte, zda není obal poškozen (mražené
potraviny v poškozeném obalu se mohou zkazit).
Je-li obal nafouklý nebo jsou-li na něm mokré
skvrny, výrobek nebyl skladován v optimálních
podmínkách a může již být částečně rozmrzlý.
• Mražené potraviny vybírejte během nákupu jako
poslední položku a přepravujte je ve speciální
tepelně izolované tašce.
• Po návratu domů mražené potraviny okamžitě
vložte do mrazničky.
• Pokud již částečně rozmrzly, znovu je nezmrazujte.
Spotřebujte je do 24 hodin.
• Snažte se zabránit změnám teploty nebo je
co nejvíce omezte. Řiďte se dobou trvanlivosti
uvedenou na obalu.
• Vždy dodržujte pokyny k uchovávání potravin
uvedené na obalu.
Veškeré zmražené potraviny doporučujeme opatřit
popiskem a datem. Popisky pomáhají při rozlišení
potravin a určení, dokdy by měly být spotřebovány, aby
nedošlo ke zhoršení jejich kvality. Jednou rozmrazené
potraviny již znovu nemrazte.
22
5. ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM
Zvuky vycházející ze spotřebiče jsou zcela
normální vzhledem k tomu, že spotřebič obsahuje
celou řadu větráků a motorů regulujících výkon,
které se automaticky zapínají a vypínají.
Některé z funkčních zvuků však můžete omezit
• Vyrovnáním spotřebiče do vodorovné polohy a jeho
umístěním na rovném povrchu.
• ponecháním volného prostoru mezi spotřebičem
a okolním nábytkem;
• kontrolou správného umístění vnitřních prvků;
• kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně
nedotýkají.
Některé z funkčních zvuků, které můžete slyšet:
Syčivý zvuk při prvním zapnutí
spotřebiče nebo opětovném
zapnutí po delší přestávce.
Bublavý zvuk při vlévání chladicí
kapaliny do trubek.
Vrčivý zvuk vydává běžící
kompresor.
Bzučení při zahájení činnosti
vodního ventilu nebo ventilátoru.
praskání při spuštění kompresoru
nebo při vypadnutí ledu
do zásobníku a nárazové praskání
při zapnutí a vypnutí kompresoru.
Cvaknutí termostatu, který řídí
zapínání kompresoru.
23
6. DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
Pokud se na potravinách objeví ledové krystalky,
je možné je znovu zmrazit, ale může u nich dojít
ke změně chuti a vůně.
6.1. NEPŘÍTOMNOST/PRÁZDNINY
V případě delší nepřítomnosti se doporučuje potraviny
spotřebovat a spotřebič odpojit z důvodu úspory
energie.
Shledáte-li, že jsou potraviny ve špatném stavu, je lepší
je vyhodit.
6.2. STĚHOVÁNÍ
U výpadků proudu do 24 hodin.
1. Neotevírejte dvířka spotřebiče. Tím zajistíte, že
uložené potraviny zůstanou v chladu co nejdelší
dobu.
1. Vyjměte všechny vnitřní díly.
2. Dobře vše zabalte a přelepte lepicí páskou tak, aby
do sebe předměty nenarážely a nedošlo k jejich
ztrátě.
3. Nastavitelné nožky zašroubujte, aby se nedotýkaly
povrchu podložky.
4. Dvířka uzavřete a zajistěte lepicí páskou, s jejíž
pomocí také připevněte napájecí kabel ke
spotřebiči.
U výpadků proudu přesahujících 24 hodin.
1. Vyprázdněte mrazicí oddíl a potraviny přemístěte
do přenosné mrazničky. Pokud tento typ mrazničky
nemáte k dispozici ani nemáte umělé mrazicí
akumulátory, spotřebujte jídlo, které snadněji
podléhá zkáze.
2. Vyprázdněte nádobku na led.
6.3. VÝPADEK PROUDU
V případě výpadku elektrického proudu se obraťte
na místní pobočku dodavatele elektrické energie
a informujte se, jak dlouho bude výpadek trvat.
Poznámka: Mějte na paměti, že se v zaplněném
spotřebiči udrží studený vzduch déle než jen
v částečně naplněném.
7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní
kabel z hlavní zásuvky nebo spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
Spotřebič pravidelně vymývejte hadříkem namočeným
do roztoku vlažné vody a neutrálního čisticího
prostředku určeného speciálně pro vnitřní části
chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.
Nikdy části chladničky nečistěte hořlavými kapalinami.
Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Vnější
části spotřebiče a těsnění dvířek vyčistěte vlhkým
hadříkem a osušte měkkým hadříkem.
Nepoužívejte parní čističe.
Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je
potřeba pravidelně čistit vysavačem.
Upozornění:
• Tlačítka a displej ovládacího panelu se nesmí čistit
alkoholem ani prostředky na jeho bázi, ale pouze
suchým hadříkem.
• Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti
odmrazovací misky a mohou být horké. Čistěte je
pravidelně vysavačem.
• Chcete-li vyjmout nebo vložit skleněnou polici,
posuňte její přední část tak, aby prošla zarážkou.
24
8. PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH
8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO...
Problémy s výkonem jsou často způsobeny drobnými závadami, které můžete sami odhalit a opravit i bez použití
speciálního nářadí.
PROBLÉM
Spotřebič nefunguje:
•
•
Pokud je v odmrazovací misce voda:
•
Pokud jsou okraje skříně spotřebiče,
které přicházejí do styku s těsněním
dveří, teplé na dotek:
•
Pokud vnitřní osvětlení nefunguje:
•
•
•
Pokud se zdá, že motor běží
nadmíru:
•
•
•
•
•
•
Pokud je teplota spotřebiče příliš
vysoká:
Pokud se dvířka správně nezavírají
nebo neotevírají:
•
•
•
•
•
•
•
•
ŘEŠENÍ
Je napájecí kabel zapojen do funkční zásuvky se správným
napětím?
Zkontrolovali jste jističe a pojistky elektrického rozvodu ve své
domácnosti?
V horkém a vlhkém počasí se jedná o běžný jev. Miska může být
dokonce zaplněna až do poloviny. Zkontrolujte, zda je spotřebič
vyrovnán, aby voda nepřetékala.
Jedná se o jev normální v horkém počasí a při běhu kompresoru.
Zkontrolovali jste jističe a pojistky elektrického rozvodu ve své
domácnosti?
Je napájecí kabel zapojen do funkční zásuvky se správným
napětím?
Jsou-li LED žárovky rozbité, musí uživatel zavolat do servisního
střediska a požádat o výměnu za žárovky stejného typu, které
jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo
u autorizovaných prodejců.
Doba běhu motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání
dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení
regulace teploty.
Není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený
a zanesený?
Jsou dvířka řádně dovřená?
Je těsnění dveří správně osazeno?
V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je
samozřejmé, že motor běží déle.
Pokud byly dveře spotřebiče otevřené po delší dobu nebo pokud
bylo vloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu,
aby ochladil vnitřní prostor spotřebiče.
Jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny?
Nevložili jste do spotřebiče větší množství potravin?
Neotevírejte dvířka spotřebiče příliš často.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně dovřená.
Zkontrolujte, zda zavírání dvířek nebrání uložené potraviny.
Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo
automatický výrobník ledu.
Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.
Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.
25
8.2. ZÁVADY
V případě provozních poplachů se zobrazí také jejich číselný kód (např. porucha 1, porucha 2 atd.), který sdělte
při komunikaci se servisním střediskem. Rozezní se zvukový signál, rozsvítí se ikona poplachu
a na digitálním
displeji začne blikat písmeno F podle níže popsaných kódů poruchy:
Kód poruchy
Vizuální signalizace
Chyba 2
Písmeno F bliká v půlsekundových intervalech. Blikne dvakrát
a poté na pět sekund zhasne. Tento postup se opakuje.
2×
Chyba 3
Písmeno F bliká v půlsekundových intervalech. Blikne třikrát
a poté na pět sekund zhasne. Tento postup se opakuje.
3×
Chyba 6
Písmeno F bliká v půlsekundových intervalech. Blikne šestkrát
a poté na pět sekund zhasne. Tento postup se opakuje.
6×
9. SERVISNÍ STŘEDISKO
Předtím, než se obrátíte na středisko poprodejních služeb:
Zkuste spotřebič znovu zapnout. Tímto postupem se problém v některých případech podaří odstranit. Pokud ne,
odpojte spotřebič od elektrické sítě a před dalším zapnutím hodinu počkejte.
Pokud po provedení kontroly popsané v části s pokyny k odstranění poruchy a opětovném zapnutí spotřebič stále
nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko a vysvětlete, v čem problém spočívá.
Sdělte:
• model a sériové číslo spotřebiče (uvedeno na typovém štítku),
• charakter poruchy,
•
•
•
servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče),
svou úplnou adresu,
své telefonní číslo s předvolbou.
Poznámka:
Směr otevírání dvířek lze změnit. Pokud je tato změna prováděna pracovníky servisního střediska poprodejních
služeb, nevztahuje se na ni záruka.
26
INDHOLDSFORTEGNELSE
Kapitel 1: INSTALLATION..................................................................................................28
1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT............................................................................................................ 28
1.2. INSTALLATION AF TO APPARATER............................................................................................................ 28
1.3. JUSTÉR LÅGER (OM FORUDSET).............................................................................................................. 28
Kapitel 2: FUNKTIONER....................................................................................................29
2.1. SMART DISPLAY*.......................................................................................................................................... 29
2.2. ON/STANDBY ............................................................................................................................................... 29
2.3. BLACKOUTALARM ...................................................................................................................................... 29
2.4. TEMPERATURALARM.................................................................................................................................. 29
2.5. ALARMEN ÅBEN LÅGE................................................................................................................................ 29
2.6. PARTY MODE* .............................................................................................................................................. 30
2.7. CHOKFRYSNING* ........................................................................................................................................ 30
2.8. LYNFRYSNING* ............................................................................................................................................ 30
2.9. ECO NIGHT-FUNKTION (NATTARIF) *......................................................................................................... 31
2.10. FRYSEKONTROL*....................................................................................................................................... 31
2.11. AUTOMATISK NO FROST........................................................................................................................... 31
2.12. ICE MATE*................................................................................................................................................... 32
2.13. LYSDIODEBELYSNINGSSYSTEM*............................................................................................................. 32
Kapitel 3: BRUG.................................................................................................................32
3.1. SÅDAN KAN FRYSEAFDELINGENS KAPACITET UDVIDES...................................................................... 32
3.2. NOTATER....................................................................................................................................................... 32
Kapitel 4: OPBEVARINGSTIPS..........................................................................................33
4.1. OPBEVARINGSTID AF FROSTVARER......................................................................................................... 33
4.2. TIPS TIL INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FRISKE MADVARER........................................................ 34
4.3. BRUG AF FRYSEELEMENTER*................................................................................................................... 34
4.4. FROSNE FØDEVARER: SHOPPINGRÅD:.................................................................................................... 34
Kapitel 5: FUNKTIONELLE LYDE......................................................................................35
Kapitel 6: ANBEFALING NÅR APPARATET IKKE ER I BRUG.........................................36
6.1. VED LÆNGEREVARENDE FRAVÆR/FERIE................................................................................................ 36
6.2. FLYTNING...................................................................................................................................................... 36
6.3. STRØMSVIGT................................................................................................................................................ 36
Kapitel 7: RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...........................................................36
Kapitel 8: FEJLFINDINGSOVERSIGT................................................................................37
8.1. FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES.................................................................................................. 37
8.2. FEJL............................................................................................................................................................... 38
Kapitel 9: SERVICEAFDELING..........................................................................................38
Andet:
ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING (VERSION_1)........................................................................... 195
ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING (VERSION_2)........................................................................... 197
FJERNELSE/INDSÆTTELSE AF FRYSEINTERIØRET.................................................................................... 199
BEMÆRK:
Brugsanvisningen gælder for flere modeller, så der kan være forskelle. Sektioner, der kun gælder for
bestemte apparater, er angivet med en stjerne (*).
Du kan finde funktioner, der gælder specielt for din allerede købte model, i OVERSIGTSVEJLEDNINGEN.
27
1. INSTALLATION
50mm
1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der efterlades
mellemrum på begge sider og oven over apparatet.
50mm
Der skal være en afstand på mindst 50 cm mellem
apparatets bagside og væggen.
En reduktion af denne afstand vil øge produktets
energiforbrug.
1.2. INSTALLATION AF TO APPARATER
Hvis fryseren 1 og køleskabet 2 opstilles sammen,
skal fryseren placeres til venstre og køleskabet til
højre (som vist på tegningen). På venstre side af
køleskabet findes en særlig anordning til at undgå
kondensproblemer mellem apparaterne.
Vi anbefaler, at opstille to apparater sammen ved hjælp
af et opstillingssæt 3 (som vist på tegningen). Det kan
købes fra serviceafdelingen.
1.3. JUSTÉR LÅGER (OM FORUDSET)
Justering af dørene ved brug af det justerbare hængsel
forneden (visse modeller)
Hvis køleskabets dør er lavere end fryseafdelingens
dør, hæves køleskabets dør ved at dreje
justeringsskruen mod uret ved brug af en M10-nøgle.
m
5 max
m
Hvis fryseafdelingens dør er lavere end køleskabets
dør, hæves fryseafdelingens dør ved at dreje
justeringsskruen mod uret ved brug af en M10-nøgle.
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
28
2. FUNKTIONER
2.1. SMART DISPLAY*
2.3. BLACKOUTALARM
Denne funktion kan bruges til at spare energi. Følg
anvisningerne i oversigtsvejledningen for at aktivere/
inaktivere funktionen. To sekunder efter aktiveringen
af Smart Display slukker displayet. For at justere
temperaturen eller bruge andre funktioner skal
displayet aktiveres ved at trykke på en knap. Displayet
slukkes automatisk igen, hvis der ikke foretages
yderligere handlinger i ca. 15 sekunder. Når funktionen
er inaktiveret, vises det normale display igen. Smart
Display inaktiveres automatisk efter strømafbrydelser.
Husk, at denne funktion ikke afbryder forbindelsen til
strømforsyningen, men kun reducerer det eksterne
displays strømforbrug.
Hvis der forekommer en strømafbrydelse, overvåger
produktet automatisk temperaturen i fryseren,
når strømmen vender tilbage. Hvis temperaturen
i fryseren er højere end indfrysningsniveauet,
tænder kontrollampen for strømafbrydelse ,
blinker, og lydsignalet aktiveres,
alarmkontrollampen
når strømtilførslen genoprettes.
Alarmen nulstilles ved at trykke på knappen Stop alarm
én gang.
Følgende handlinger anbefales i tilfælde af alarm for
strømafbrydelse:
• Hvis madvarerne i fryseren ikke længere er
indfrosne, men stadig er kolde, bør de anvendes
inden for 24 timer.
• Hvis madvarerne i fryseafdelingen er frosne, er
de blevet nedfrosset igen efter optøning på grund
af strømafbrydelsen. Dette forringer smagen,
kvaliteten og næringsværdierne, og det kan være
farligt at spise disse madvarer. Det anbefales ikke
at bruge madvarerne og at fjerne alle madvarer fra
fryseren. Black Out alarmen er beregnet til at give
vejledning om kvaliteten af madvarerne i fryseren i
tilfælde af strømafbrydelse. Dette system garanterer
ikke for madvarernes kvalitet eller sikkerhed, og det
tilrådes, at brugeren selv bedømmer kvaliteten af
madvarerne i fryseafdelingen.
Bemærk: Det viste strømforbrug refererer til drift med
Smart Display-funktionen aktiveret. Denne funktion er
kun tilgængelig på modellen med brugergrænsefladen
på døren.
2.2. ON/STANDBY
Funktionen On/standby igangsætter driften af
fryseafdelingen. For at sætte apparatet i standby skal
knappen On/Standby
holdes trykket i 3 sekunder.
Når apparatet er i standby, fungerer den indvendige
belysning i fryseafdelingen ikke. Husk, at denne
funktion ikke afbryder forbindelsen til strømforsyningen.
For at tænde for apparatet igen skal der ganske enkelt
trykkes på knappen
2.4. TEMPERATURALARM
On/standby.
Lydsignalet starter, og kontrollampen for temperatur
(°C) blinker. Alarmen aktiveres:
• Når apparatet sluttes til strømforsyningen, efter det
har været slukket i længere tid
• når temperaturen i fryseafdelingen er for høj
• Den mængde af friske madvarer, der kan anbringes
i fryseren, er større end angivelsen på typepladen
• Når fryseafdelingens dør har været åbnet i lang tid.
Lydsignalet inaktiveres ved at trykke på knappen Stop
alarm
én gang. Alarmkontrollampen
slukker
automatisk, når temperaturen i fryseafdelingen når
under -10° C, og kontrollamperne for temperatur (°C)
i fryseafdelingen holder op med at blinke og viser den
valgte indstilling.
2.5. ALARMEN ÅBEN LÅGE
Alarmikonet
tænder og blinker, og lydsignalet
aktiveres. Alarmen går i gang, når døren står åben
i mere end 2 minutter. Luk døren for at inaktivere
lydsignalet, eller tryk én gang på knappen Stop Alarm
for at afbryde lydsignalet.
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
29
2.6. PARTY MODE*
Denne funktion gør det muligt at afkøle drikkevarer i
fryseafdelingen. Efter 30 minutter (tilstrækkelig tid til at
afkøle en flaske med 0,75 l, uden at glasset sprænger),
blinker symbolet og der afgives et lydsignal: Tag flasken
ud af fryseafdelingen og inaktivér lydsignalet ved at
trykke på knappen Stop alarm.
7. Funktionen "Chokfrysning" afbrydes automatisk
efter 4-5 timer: kontrollampen
slukkes
og ventilatorerne inaktiveres. Funktionen
“Chokfrysning” kan dog slukkes på ethvert
tidspunkt ved at trykke kortvarigt på knappen
på betjeningspanelet: kontrollampen
slukkes og
ventilatorerne inaktiveres.
Vigtigt: Efterlad ikke flasken i længere tid i
fryseafdelingen, end det tager at køle den tilstrækkeligt.
Bemærk:
• Kan ikke anvendes sammen med funktionen
"Lynindfrysning"
For at garantere optimal ydelse kan funktionerne
“Chokfrysning” og “Lynindfrysning” ikke være
aktive sammen på samme tid. Hvis funktionen
"Lynindfrysning" allerede er aktiveret, skal den derfor
inaktiveres, før funktionen "Chokfrysning" kan aktiveres
(og vice versa).
2.7. CHOKFRYSNING*
"Chokfrysning"-afdelingen er specielt designet til
at fryse op til 2 kg friske fødevarer ekstremt hurtigt.
Den superhurtige "Chokfrysning"-funktion minimerer
dannelsen af ​​iskrystaller inde i fødevarer, når de
indfryses, og sikrer dermed, at de bibeholder den
bedst mulige kvalitet, når de optøs før tilberedning.
Når funktionen "Chokfrysning" ikke er aktiveret, kan
afdelingen blive brugt som normalt til almindelig
frysning eller til opbevaring af allerede frosne fødevarer.
•Hvis ventilatorerne i Chokfrysnings-afdelingen
ikke starter
Når funktionen “Chokfrysning” er blevet aktiveret, kan
tændes som forventet,
det ske, at kontrollampen
men at ventilatorerne ikke starter. Dette er normalt og
betyder, at afrimning af fryseren er i gang. Efter endt
afrimning (maks. varighed: 1,5 hours) går ventilatorerne
automatisk i gang og “Chokfrysning”-processen vil
starte som normalt.
Bemærk: Når funktionen er aktiv, høres der en
summende lyd. Dette er helt normalt og skyldes
luftstrømmen, der tillader optimal fordeling af kold luft
inde i afdelingen.
Sådan aktiveres og inaktiveres funktionen
"Chokfrysning":
1. Sørg for, at der er gået mindst 12 timer, siden
funktionen "Chokfrysning" sidst blev aktiveret (hvis
overhovedet). Funktionen må ikke aktiveres mere
end én gang hver 12 timer.
2. Kontrollér, at funktionen "Lynindfrysning"
ikke er aktiv: Funktionerne “Chokfrysning” og
“Lynindfrysning” kan ikke være aktive på samme tid.
3. Tøm “Chokfrysning”-afdelingen.
4. Aktivér funktionen “Chokfrysning” ved at trykke
på betjeningspanelet:
kortvarigt på knappen
ikonet lyser og ventilatorerne i bunden af afdelingen
starter, hvilket øger strømmen af kold luft og
fremskynder indfrysningen.
5. Anbring de fødevarer, der skal indfryses, i
afdelingen et par centimeter (min. 2 cm) fra
ventilatorerne på bagvæggen, så kold luft kan
cirkulere.
6. Vi anbefaler, at funktionen "Chokfrysning" ikke
inaktiveres, indtil den automatisk inaktiveres for at
opnå maksimal indfrysningshastighed og at holde
døren lukket.
• Hvis kontrollampen
ikke tændes
tændes, efter at der er trykket på
Hvis ikonet
knappen : betyder det, at der er blevet trykket for
længe på knappen . Før funktionen “Chokfrysning”
aktiveres, skal funktionen Lynindfrysning inaktiveres
(hold på knappen
i 3 sekunder og tryk dernæst
kortvarigt på knappen
i højst 1 sekund.
2.8. LYNFRYSNING*
Mængden af friske madvarer (i kg), der kan
indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen.
Denne funktion kan bruges til at optimere brugen
af apparatet, 24 timer inden, der placeres friske
madvarer i fryseren. Følg venligst anvisningerne
i oversigtsvejledningen for at aktivere/inaktivere
funktionen. Generelt er det tilstrækkeligt at foretage
lynindfrysning af madvarerne i ca. 24 timer Funktionen
Lynindfrysning inaktiveres automatisk 50 timer efter
aktiveringen.
Bemærk:
Lynindfrysningsfunktionen kan inaktiveres efter et par
timer, når der indfryses små mængder mad, for at
spare energi.
•
Kan ikke anvendes sammen med funktionen
"Chokfrysning"
For at garantere optimal ydelse kan funktionerne
“Chokfrysning” og “Lynindfrysning” ikke være
aktive sammen på samme tid. Hvis funktionen
"Lynindfrysning" allerede er aktiveret, skal den derfor
inaktiveres, før funktionen "Chokfrysning" kan aktiveres
(og vice versa).
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
30
2.9. ECO NIGHT-FUNKTION
(NATTARIF) *
Vælg funktionen fra menuen for at aktivere
Frysekontrol, indstil til >ON< og tryk på knappen OK
for at bekræfte valget. Gentag den samme procedure
indstilling på >OFF< for at inaktivere funktionen.
Funktionen virker korrekt inden for et defineret
temperaturinterval: mellem -22°C og -24°C.
Når funktionen er aktiveret og den aktuelle temperatur
i fryseren indstilles på en varmere indstillingsværdi end
-22°C, indstilles temperaturen automatisk på -22°C, for
at passe til arbejdsintervallet.
Hvis funktionen er aktiveret og brugeren ændrer
fryserens temperatur til uden for arbejdsintervallet, slår
funktionen automatisk fra.
Hvis Lynfrysning er aktiveret hæmmes funktionen
“Frysekontrol” indtil Lynfrysningsfunktionen slukkes.
Funktionen Eco Night gør det muligt at koncentrere
apparatets energiforbrug til lavlastperioden (normalt
om natten), hvor der er mere elektricitet til rådighed,
og tariffen er lavere end om dagen (gælder kun
i visse lande, der anvender et system med flere
tariffer på basis af lavlastperioder - få oplysninger om
tariftidspunkterne hos dit elselskab).
For at aktivere funktionen trykkes der på knappen
på det tidspunkt, hvor lavlastperioden starter
(afhænger af det pågældende elselskabs specifikke
tariftidspunkter). For eksempel skal der trykkes på
kl. 20:00, hvis lavlastperioden med lavere
knappen
tarif starter på det tidspunkt. Når kontrollampen for
er tændt, er funktionen aktiv. Når funktionen er blevet
aktiveret, begynder apparatet automatisk at tilpasse
forbruget af energi afhængigt af tidspunktet, dvs. det
forbruger mindre energi om dagen end om natten.
2.11. AUTOMATISK NO FROST
Dette produkt er designet til automatisk at afise i
overensstemmelse med brug og luftfugtighed.
No Frost-frysere sørger for cirkulation af kold luft i
opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det
aldrig er nødvendigt at afise.
Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne
forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent
og i orden.
VIGTIGT: Funktionen skal være aktiv både om
natten og om dagen for at kunne fungere korrekt.
Funktionen forbliver tændt, indtil den inaktiveres (eller
den inaktiveres i tilfælde af strømafbrydelse eller hvis
apparatet slukkes). Funktionen kan afbrydes, ved at
der atter trykkes på knappen
. Når kontrollampen
for Eco Night
er slukket, er funktionen inaktiveret.
Bemærk: Det viste strømforbrug refererer til drift med
Eco Night-funktionen inaktiveret.
2.10. FRYSEKONTROL*
Frysekontrol er en avanceret teknologi, som reducerer
temperaturvariationerne i hele fryseafdelingen til et
minimum, takket være et innoverende luftsystem, der
er fuldstændigt uafhængigt af køleskabet. Forfrysninger
reduceres i et betragteligt omfang, og fødevarerne
bevarer deres oprindelige kvalitet og farve.
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
31
SÅDAN TAGES ISTERNINGER UD
Sørg for, at beholderen er skubbet helt ind under
isterningbakken. Hvis ikke, skub den ind.
Drej et af håndtagene i urets retning, indtil
bakken drejer en smule. Isterningerne falder ned i
isbeholderen.
2.12. ICE MATE*
SÅDAN LAVES ISTERNINGER
Du kan tage isterningbakkerne ud ved at trække i dem.
ADVARSEL: fyld kun med drikkevand (maksimalt
niveau = 2/3 af den samlede kapacitet).
Gentag punkt 2 for den anden halvdel af bakken, hvis
det er nødvendigt.
For at få is skal du løfte isbeholderen en smule og
trække den mod dig.
BEMÆRK: Hvis du foretrækker det, kan du fjerne hele
Ice Mate fra apparatet for at tage isterningerne ud, hvor
det er lettest for dig (for eksempel: direkte på bordet).
eller
Sæt Ice Mate tilbage i fryseafdelingen, eller indsæt
isterningbakken igen i Ice Mate. Pas på ikke at spilde
vand.
eller
2.13. LYSDIODEBELYSNINGSSYSTEM*
Vent til isterningerne er formet (det anbefales at vente i
cirka 4 timer).
Lyssystemet i fryseafdelingen bruger LED-lys, der giver
en bedre belysning, og som har et meget lavt forbrug
af energi. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke
fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.
BEMÆRK: Ice Mate kan fjernes. Den kan placeres i
vandret stilling overalt i fryseren eller tages ud, hvis der
ikke skal laves isterninger.
3. BRUG
3.2. NOTATER
3.1. SÅDAN KAN FRYSEAFDELINGENS
KAPACITET UDVIDES
•
Fryseafdelingens kapacitet kan udnyttes bedre på
følgende måder:
• Ved at fjerne kurvene/klapperne* for at tillade
opbevaring af store varer.
• Ved at anbringe madvarerne direkte på hylderne i
fryseafdelingen.
• Sådan fjernes Ice Mate*.
• Ved at fjerne hylden til små flasker*.
•
•
•
•
Undlad at blokere åbningen til luftudledning (på
bagvæggen inde i produktet) med fødevarer.
Hvis fryseafdelingen er forsynet med en klap, kan
opbevaringsområdet gøres større ved at fjerne den.
Alle hylder, klapper og kurve kan tages ud.
Apparatets indvendige temperatur afhænger af
rumtemperaturen, apparatets placering, og hvor tit
lågen åbnes. Disse faktorer skal tages i betragtning
ved indstillingen af temperaturen.
Tilbehørsdelene kan ikke vaskes i opvaskemaskine,
medmindre andet er angivet.
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
32
4. OPBEVARINGSTIPS
Fisk
"Fede" fisk (laks, sild,
makrel)
"Fedtfattige" fisk (torsk,
tunge)
Fryseren er ideel til opbevaring af frostvarer, til
indfrysning af friske madvarer samt til fremstilling af
isterninger.
Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24
timer, er angivet på typepladen (…kg/24t).
Hvis du kun vil gemme en lille mængde fødevarer
i fryseren, anbefaler vi, at du bruger de koldeste
områder i fryseafdelingen, hvilket er det øverste
eller midterste område afhængigt af modellen (se
produktkortet for at se, hvilket område der anbefales til
indfrysning af friske fødevarer).
4.1. OPBEVARINGSTID AF FROSTVARER
I den viste tabel ses det antal måneder, hvori friske,
indfrosne varer kan opbevares.
MADVARER
Kød
Oksekød
Svinekød, kalvekød
Lammekød
Harekød
Hakkekød/indmad
Medisterpølse
OPBEVARINGSTID
(måneder)
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Fjerkræ
Kylling
Kalkun
Indmad
5-7
6
2-3
Krebsdyr
Bløddyr, krabber, hummer
Krabber, hummer
1-2
1-2
Skaldyr
Østers, kogte
1-2
3-4
Gryderetter
Kød, fjerkræ
2-3
Mejeriprodukter
Smør
Ost
Piskefløde
Is
Æg
6
3
1-2
2-3
8
Supper og saucer
Suppe
Kødsovs
Pate
Ratatouille
2-3
2-3
1
8
Kager og brød
Brød
Kager (uden fyld)
Gateaux (kager)
Crepes
Butterdej
Tærter
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
33
2-3
MADVARER
4.2. TIPS TIL INDFRYSNING OG OPBEVARING AF
FRISKE MADVARER
FRUGT OG GRØNT
Frugt
Æbler
Abrikoser
Brombær
Solbær/røde ribs
Kirsebær
Ferskner
Pærer
Blommer
Hindbær
Jordbær
Rabarber
Frugtsaft (appelsin, citron,
grapefrugt)
Grøntsager
Asparges
Basilikum
Bønner
Artiskokker
Broccoli
Rosenkål
Blomkål
Gulerødder
Selleri
Svampe (champignonner)
Persille
Peberfrugter
Ærter
Store bønner
Spinat
Tomater
Squash
OPBEVARINGSTID
(måneder)
•
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
•
•
Før indfrysningen skal de friske madvarer pakkes
i: Stanniol, plastfilm, vandtætte plastbeholdere,
polyætylenbeholdere m. låg eller fryseemballage,
som er egnet til de pågældende madvarer.
Madvarerne skal være friske, modne og af bedste
kvalitet.
Frugt og grønt skal indfryses så hurtigt som muligt
efter høsten for at bevare næringsstofferne,
konsistensen, farverne og smagen af de
pågældende madvarer så intakte som muligt.
Visse kødtyper, især vildt, skal hænge før indfrysning.
Bemærk:
• Varm mad skal køle af, før det placeres i fryseren.
• Helt eller delvist optøede madvarer bør anvendes
straks. Frys ikke optøede madvarer ned igen,
medmindre de først er blevet tilberedt. Optøede
madvarer kan indfryses efter tilberedning.
• Frys ikke flasker med væske.
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
4.3. BRUG AF FRYSEELEMENTER*
Fryseelementer hjælper med at holde fødevarerne
frosne i tilfælde af strømsvigt. De udnyttes bedst ved at
placere dem oven over fødevarer, der opbevares øverst
i afdelingen.
4.4. FROSNE FØDEVARER: SHOPPINGRÅD:
Ved køb af frostvarer skal man:
• Kontrollere, at emballagen eller pakken er intakt
(da varen ellers kan være forringet). Hvis en pakke
er bulet eller har fugtige pletter, har den ikke været
opbevaret under optimale betingelser og kan have
været udsat for delvis optøning.
• Under indkøb bør de frosne fødevarer vælges i
slutningen af indkøbsturen, og transporteres i en
isoleret køletaske.
• Kom varerne i fryseren umiddelbart efter
hjemkomsten.
• Hvis en madvare har været optøet (også delvist),
må den ikke nedfryses igen. Brug den inden 24
timer.
• Undgå eller begræns temperaturudsving mest
muligt. Overholde udløbsdatoen på emballagen.
• Følg altid anvisningerne på emballagen vedrørende
opbevaring af frostvarer.
Vi anbefaler, at mærke og datere alle dine frosne
fødevarer. Med en mærkat er det lettere at identificere
dine fødevarer og vide, hvornår de skal bruges,
før deres kvalitet forringes. Nedfrys ikke optøede
fødevarer.
34
5. FUNKTIONELLE LYDE
Det er normalt, at der høres forskellige lyde fra
dine apparater, da de har en række ventilatorer og
motorer til at regulere funktioner, der automatisk
tændes og slukkes.
Nogle af de funktionelle lyde kan reduceres ved at
• Sætte apparatet i vater og opstille det på en jævn
overflade
• Undgå kontakt mellem apparatet og andre
køkkenelementer.
• Kontrollere, at de interne dele er placeret korrekt.
• Sørge for, at flasker og beholdere ikke berører
hinanden.
Nogle af de funktionelle lyde der kan høres:
En hvislende lyd, når apparatet
tændes første gang eller efter en
lang pause.
En gurglende lyd, når kølevæsken
kommer ind i rørene.
BRRR lyden kommer fra
kompressoren.
En summende lyd, når
vandventilen eller ventilatoren går
i gang.
En knagende lyd, når
kompressoren starter, eller når
færdig is falder ind i isboksen.
Pludselige klik, når kompressoren
tænder og slukker.
KLIKKET kommer fra termostaten,
der justerer kompressorfunktionens
hyppighed.
35
6. ANBEFALING NÅR APPARATET IKKE ER I BRUG
I tilfælde af længere fravær anbefales det at bruge
fødevarer og frakoble apparatet for at spare strøm.
Hvis der stadig er iskrystaller på madvarerne, er det
muligt at genindfryse dem uden risiko. Madvarerne vil
imidlertid sandsynligvis skifte farve og smag.
6.2. FLYTNING
Hvis madvarerne derimod er i dårlig tilstand, skal de
kasseres.
6.1. VED LÆNGEREVARENDE FRAVÆR/FERIE
1. Fjern alle indvendige dele.
2. Pak delene godt ind, og tape dem sammen, så de
ikke går løse eller rystes.
3. Justér de justerbare fødder, så de ikke berører
støtteunderlaget.
4. Luk, og fastgør lågen med tape, og brug også tape
til at fastgøre strømkablet bag på køle-/fryseskabet
med.
Ved strømsvigt, der varer op til 24 timer.
1. Hold apparatets låge lukket. Dette holder
madvarerne kolde længst muligt.
Ved strømsvigt, der varer mere end 24 timer.
1. Tøm fryseafdelingen, og anbring madvarerne i
en bærbar fryseboks. Hvis en fryseboks ikke er
til rådighed, og f.eks. fryseelementer ikke kan
anvendes, skal du forsøge at anvende de madvarer,
der hurtigst vil blive ødelagt.
2. Isterningbakke.
6.3. STRØMSVIGT
Ved strømsvigt kontaktes det lokale elværk for at høre,
hvor længe man regner med, at strømsvigtet vil vare.
Bemærk: Husk, at et fyldt apparat forbliver koldt
længere end et halvfyldt.
7. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring
skal stikket tages ud af stikkontakten eller strømmen
afbrydes på hovedafbryderen.
Rengør apparatet regelmæssigt med en svamp
fugtet med en opløsning af lunkent vand og neutralt
rengøringsmiddel beregnet til køleskabe. Brug aldrig
skurremidler. Rengør aldrig køle-/fryseskabsdele med
brændbare væsker. Dampene kan starte en brand
eller en eksplosion. Rengør apparatets yderside og
dørpakningen med en fugtig klud og tør af med en blød
klud.
Anvend ikke damprensere.
Rengør kondensatoren på bagsiden af apparatet med
støvsugeren eller en børste.
Vigtigt:
• Betjeningspanelets taster og display må ikke
rengøres med produkter, der indeholder alkohol
eller afledte produkter, men kun med en tør klud.
• Kølesystemets kølerør er placeret nær
afrimningsbakken, og de kan blive varme. Rengør
dem regelmæssigt med støvsugeren.
• Glaspladen fjernes eller indsættes ved at
trække den forreste del af hylden op og hen over
stopblokken.
36
8. FEJLFINDINGSOVERSIGT
8.1. FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES...
Ydelsesproblemer skyldes ofte små ting, som du selv kan finde og rette uden værktøjer af nogen art.
PROBLEM
Apparatet fungerer ikke:
Der er vand i afrimningsbakken:
•
•
•
Kanterne på køle-/fryseskabets
kabinet, der kommer i kontakt
med dørpakningen, er varme ved
berøring:
•
Lyset fungerer ikke:
•
•
•
Motoren synes at køre for meget:
•
•
•
•
•
•
Temperaturen er for høj:
Døren åbner og lukker ikke korrekt:
•
•
•
•
•
•
•
•
LØSNING
Er netledningen sat i en stikkontakt med korrekt spænding?
Er der gået en sikring?
Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.
Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.
Er der gået en sikring?
Er netledningen sat i en stikkontakt med korrekt spænding?
Fjern pæren, og udskift den med en af samme type fra vores
forhandlere eller serviceafdeling.
Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af
gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer,
rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.
Er kondensatoren (på apparatets bagvæg) fri for støv?
Er døren lukket ordentligt?
Er dørpakningerne tætte?
På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i
længere tid.
Hvis lågen har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store
mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det
indre af apparatet ned.
Er betjeningsanordningerne indstillet korrekt?
Er der netop lagt en større mængde madvarer i køle- eller
fryseafdelingen?
Kontrollér, at lågen ikke bliver åbnet for tit.
Kontrollér, at lågen lukker ordentligt.
Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.
Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads.
Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.
Sørg for, at apparatet er i vater.
37
8.2. FEJL
I tilfælde af driftsalarmer vises de også med kontrollamperne (f.eks. Fejl 1, Fejl 2, osv...). Kontakt
serviceafdelingen, og angiv alarmkoden. Lydsignalet høres, alarmikonet
tænder og bogstavet F blinker i
henhold til den fejlkode, der beskrives herunder:
Fejlkode
Visning
Fejl 2
Bogstavet F blinker hver 0,5. sek. Blinker ON 2 gange
og slukker herefter i 5 sekunder. Mønsteret gentager sig.
x2
Fejl 3
Bogstavet F blinker hver 0,5. sek. Blinker ON 3 gange
og slukker herefter i 5 sekunder. Mønsteret gentager sig.
x3
Fejl 6
Bogstavet F blinker hver 0,5. sek. Blinker ON 6 gange
og slukker herefter i 5 sekunder. Mønsteret gentager sig.
x6
9. SERVICEAFDELING
Før serviceafdelingen kontaktes:
Start apparatet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og
operationen gentages efter en time.
Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, efter at kontrollerne i fejlfindingsoversigten er udført, og der er tændt
for apparatet igen, skal serviceafdelingen kontaktes. Beskriv problemet.
Oplys venligst:
• Modellen og apparatets serienummer (opgivet på typepladen)
• Fejltypen,
•
•
•
Servicenummeret (nummeret står efter ordet SERVICE på typepladen, der er anbragt inde i apparatet),
Fulde navn og adresse
Dit telefonnummer.
Bemærk:
Lågen kan vendes, så den åbner i modsatte side. Hvis serviceafdelingen udfører vending af lågen, dækkes det
ikke af garantien.
38
SISÄLTÖ
Luku 1: ASENNUS..............................................................................................................40
1.1. YHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN.............................................................................................................. 40
1.2. KAHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN........................................................................................................... 40
1.3. OVIEN SÄÄTÄMINEN (EI KAIKISSA MALLEISSA)..................................................................................... 40
Luku 2: TOIMINNOT...........................................................................................................41
2.1. SMART-NÄYTTÖ*.......................................................................................................................................... 41
2.2. VIRTA-/VALMIUSTILA .................................................................................................................................. 41
2.3. SÄHKÖKATKOHÄLYTYS . ............................................................................................................................ 41
2.4. LÄMPÖTILAHÄLYTYS................................................................................................................................... 41
2.5. OVI AUKI -HÄLYTYS...................................................................................................................................... 41
2.6. PARTY-TILA* ................................................................................................................................................. 42
2.7. SHOCK FREEZE -PAKASTUSTOIMINTO* .................................................................................................. 42
2.8. PIKAPAKASTUS* ......................................................................................................................................... 42
2.9. ECO NIGHT -TOIMINTO (YÖSÄHKÖTAKSA) *............................................................................................ 43
2.10. PAKASTUKSEN HALLINTA*....................................................................................................................... 43
2.11. AUTOMAATTINEN HUURTUMISENESTO (NO FROST)............................................................................ 43
2.12. ICE MATE*................................................................................................................................................... 44
2.13. LED-VALOJÄRJESTELMÄ*........................................................................................................................ 44
Luku 3: KÄYTTÖ.................................................................................................................44
3.1. PAKASTEIDEN SÄILYTYSMÄÄRÄN LISÄÄMINEN..................................................................................... 44
3.2. HUOMAUTUKSIA.......................................................................................................................................... 44
Luku 4: VINKKEJÄ RUOAN SÄILYTYKSEEN...................................................................45
4.1. PAKASTEIDEN SÄILYTYSAIKA.................................................................................................................... 45
4.2. PAKASTAMISEN JA TUORETUOTTEIDEN SÄILYTYKSEN VIHJEITÄ........................................................ 46
4.3. JÄÄPAKETTIEN KÄYTTÖ*............................................................................................................................ 46
4.4. PAKASTEET: OSTOSVINKKEJÄ.................................................................................................................. 46
Luku 5: TOIMINTAÄÄNET..................................................................................................47
Luku 6: SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET, JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ.......................48
6.1. PITKÄ POISSAOLO / LOMA-AIKA............................................................................................................... 48
6.2. SIIRTÄMINEN................................................................................................................................................ 48
6.3. SÄHKÖKATKO............................................................................................................................................... 48
Luku 7: LAITTEEN HUOLTO JA.........................................................................................48
Luku 8: VIANETSINTÄOPAS.............................................................................................49
8.1. ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOON............................................................................................... 49
8.2. VIAT................................................................................................................................................................ 50
Luku 9: HUOLTOPALVELU.................................................................................................50
Muut:
OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN (VERSIO 1)............................................................................................. 195
OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN (VERSIO 2)............................................................................................. 197
PAKASTIMEN SISÄOSIEN IRROTUS/ASENNUS............................................................................................. 199
HUOM.:
Ohjeet on kirjoitettu useita malleja varten, joten malleissa voi olla eroja. Jos osio koskee vain tiettyjä
laitteita, se on merkitty asteriskilla (*).
Toiminnot, jotka koskevat juuri ostettua tuotemallia, löytyvät PIKAOPPAASTA.
39
1. ASENNUS
50mm
1.1. YHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN
Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi jätä laitteen
sivuille ja yläpuolelle tyhjää tilaa.
50mm
Laitteen takaosan ja seinän välisen etäisyyden tulisi
olla vähintään 50 mm.
Tätä pienempi etäisyys lisää tuotteen
energiankulutusta.
1.2. KAHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN
Jos pakastin 1 ja jääkaappi 2 asennetaan yhdessä,
pakastin on sijoitettava vasemmalle ja jääkaappi
oikealle puolelle (kuvan mukaisesti). Jääkaapin
vasemmalla sivulla on erityinen laite, joka estää
kondensaatio-ongelmat laitteiden välillä.
Suosittelemme, että kaksi laitetta asennetaan yhdessä
käyttämällä liittämissarjaa 3 (kuvan mukaisesti). Se
voidaan ostaa huoltopalvelusta.
1.3. OVIEN SÄÄTÄMINEN (EI KAIKISSA
MALLEISSA)
Ovien asettaminen samaan tasoon säädettävää
alasaranaa käyttäen (eräissä malleissa).
Jos jääkaapin ovi on pakastimen ovea alempana, nosta
jääkaapin ovea kiertämällä säätöruuvia vastapäivään
M10-ruuviavaimella.
m
5 max
m
Jos pakastimen ovi on jääkaapin ovea alempana, nosta
pakastimen ovea kiertämällä säätöruuvia vastapäivään
M10-ruuviavaimella.
*Vain tietyissä malleissa. Tarkista PIKAOPPAASTA, onko tämä toiminto käytettävissä ostamassasi mallissa.
40
2. TOIMINNOT
2.1. SMART-NÄYTTÖ*
2.3. SÄHKÖKATKOHÄLYTYS
Tällä toiminnolla voidaan säästää energiaa. Voit
ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä
noudattamalla Pikaoppaan ohjeita. Smart-näyttö
sammuu, kun se on ollut aktivoituna kaksi sekuntia. Jos
haluat säätää lämpötilaa tai käyttää muita toimintoja,
sinun on aktivoitava näyttö painamalla jotain painiketta.
Jos näytöstä ei valita mitään toimintoa 15 sekuntiin,
näyttö sammuu uudelleen. Kun toiminto poistetaan
käytöstä, näyttö toimii jälleen normaalisti. Smartnäyttö poistuu automaattisesti käytöstä virtakatkoksen
jälkeen. Huomaa, että tämä toiminto ei kytke laitetta
irti verkkovirrasta. Se pienentää ainoastaan näytöstä
aiheutuvaa virrankulutusta.
Kun virta palaa sähkökatkon jälkeen, tuote mittaa
automaattisesti pakastimen lämpötilan. Jos pakastimen
lämpötila nousee pakastustason yläpuolelle,
sähkökatkon merkkivalo
syttyy, hälytyksen
vilkkuu ja äänimerkki kuuluu virransyötön
merkkivalo
palauduttua.
Nollaa hälytys painamalla hälytyksen
vain kerran.
pysäytyspainiketta
Jos laite antaa sähkökatkon hälytyksen, on
suositeltavaa tehdä seuraavat toimenpiteet:
• Jos pakastimessa olevat elintarvikkeet eivät ole
jäässä mutta ovat edelleen kylmiä, käytä ne 24
tunnin kuluessa.
• Jos pakastimessa olevat elintarvikkeet ovat jäässä,
pakasteet ovat sulaneet ja jäätyneet uudelleen
sähkövirran palauduttua. Elintarvikkeiden maku,
laatu ja ravintoarvot ovat kärsineet tästä eikä
elintarvikkeiden nauttiminen ole ehkä turvallista.
Elintarvikkeita ei kannata käyttää tässä tilanteessa,
vaan pakastimen sisältö kannattaa hävittää
kokonaan. Sähkökatkon hälytys on suunniteltu
vain avustamaan käyttäjää pakasteiden laadun
arvioimisessa, jos laitteen virransyöttö on ollut
katkaistuna. Järjestelmä ei takaa pakasteiden laatua
tai turvallisuutta, vaan käyttäjän tulee arvioida
pakasteiden käyttökelpoisuus oman harkintansa
perusteella.
Huomaa: Laitteen ilmoitettu energiankulutus koskee
toimintaa käyttämällä Smart-näyttötoimintoa. Tämä
toiminto on käytettävissä vain mallissa, jossa
käyttöliittymä on ovessa.
2.2. VIRTA-/VALMIUSTILA
Tämä toiminto kytkee pakastimen lokerot virta-/
valmiustilaan. Jos haluat asettaa laitteen valmiustilaan,
paina virta-/valmiustila-painiketta
3 sekunnin ajan.
Kun laite on Stand-by-valmiustilassa, pakastinosaston
sisävalo ei toimi. Huomaa, että tämä toiminto ei kytke
laitetta irti verkkovirrasta. Jos haluat kytkeä laitteen
jälleen päälle (On), paina On/Stand-By-painiketta
.
2.4. LÄMPÖTILAHÄLYTYS
Laite antaa äänimerkin, ja lämpötilan merkkivalo (°C)
vilkkuu. Laite hälyttää seuraavissa tilanteissa:
• kun laite kytketään sähköverkkoon pitkän
käyttökatkon jälkeen
• kun pakastinosaston lämpötila on liian korkea
• kun pakastimeen on laitettu arvokilvessä mainittua
määrää enemmän tuotetuotteita
• kun pakastimen ovi on ollut auki pitkään.
Nollaa hälytys painamalla hälytyksen
pysäytyspainiketta
vain kerran. Hälytyskuvake
sammuu automaattisesti heti kun pakastinosaston
lämpötila on alle -10 °C, jolloin pakastimen lämpötilan
merkkivalo (°C) lopettaa vilkkumisen ja valittu asetus
näkyy.
2.5. OVI AUKI -HÄLYTYS
Hälytyskuvake
vilkkuu ja laite antaa äänimerkin.
Laite hälyttää, jos ovi on ollut auki yli 2 minuuttia.
Sammuta hälytys sulkemalla ovi tai mykistä äänimerkki
painamalla painiketta hälytyksen pysäytyspainiketta
kerran.
*Vain tietyissä malleissa. Tarkista PIKAOPPAASTA, onko tämä toiminto käytettävissä ostamassasi mallissa.
41
2.6. PARTY-TILA*
Käytä tätä toimintoa, kun haluat jäähdyttää juomia
pakastinosastossa. Kun toiminto ollut valittuna 30
minuuttia (riittää jäähdyttämään 0,75 litran pullon
rikkomatta lasia), symboli vilkkuu ja äänimerkki kuuluu:
poista pullo pakastinosastosta ja lopeta hälytys
painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
7. Shock Freeze -toiminto päättyy automaattisesti
4–5 tunnin kuluttua: merkkivalo
sammuu ja
puhaltimet lopettavat toiminnan. Shock Freeze
-toiminto voidaan kuitenkin sammuttaa tarvittaessa
milloin tahansa painamalla lyhyesti käyttöpaneelin
: merkkivalo
sammuu ja puhaltimet
painiketta
lopettavat toiminnan.
Tärkeää: Älä jätä pulloa pakastimeen jäähtymisen
vaatimaa aikaa pitemmäksi ajaksi.
Huomio:
• Ei toimi yhdessä pikapakastustoiminnon
kanssa
Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi Shock
Freeze- ja pikapakastustoimintoja ei voida käyttää
samaan aikaan. Jos siis pikapakastus on jo alkanut,
pikapakastus on ensin poistettava käytöstä, jotta Shock
Freeze -toiminto voidaan käynnistää (ja päinvastoin).
2.7. SHOCK FREEZE -PAKASTUSTOIMINTO*
Shock Freeze -osasto on erityisesti suunniteltu
pakastamaan enintään 2 kg tuoretuotteita erittäin
nopeasti. Erittäin nopea Shock Freeze -toiminto
minimoi jääkiteiden muodostumista elintarvikkeen
jäätyessä, joten ruoan laatu säilyy parhaana
mahdollisena, kun se sulatetaan ennen käyttöä. Kun
Shock Freeze -toimintoa ei käytetä, osastoa voidaan
käyttää normaalisti tavalliseen pakastukseen tai jo
pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen.
•Jos Shock Freeze -osaston puhaltimet eivät ala
toimia
Kun Shock Freeze -toiminto on kytketty päälle, on
syttyy odotetulla
mahdollista, että merkkivalo
tavalla, mutta puhaltimet eivät ala toimia. Tämä
on normaalia ja tarkoittaa sitä, että pakastimen
sulattaminen on meneillään. Kun sulatusvaihe on
päättynyt (maksimikesto: 1,5 tuntia), puhaltimet alkavat
toimia automaattisesti ja Shock Freeze -toiminto
käynnistyy normaalisti.
Huomaa: Kun Shock Freeze -toiminto on käytössä,
laitteesta saattaa kuulua humiseva ääni. Tämä on
täysin normaalia, ja sen aikaansaa ilmavirta, jota
käytetään kylmyyden optimaaliseen jakamiseen
osaston sisällä.
Shock Freeze -toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä:
1. Muista varmistaa, että Shock Freeze -toiminnon
edellisestä käyttöönotosta on kulunut vähintään
12 tuntia (jos sitä on käytetty). Älä käytä toimintoa
useammin kuin kerran 12 tunnin jaksossa.
2. Varmista, että pikapakastustoiminto ei ole käytössä:
Shock Freeze- ja pikapakastustoimintoja ei voida
käyttää samaan aikaan.
3. Tyhjennä Shock Freeze -lokero.
4. Käynnistä Shock Freeze -toiminto painamalla
: kuvake syttyy
lyhyesti käyttöpaneelin painiketta
ja lokeron pohjassa olevat puhaltimet alkavat toimia,
mikä lisää kylmän ilman virtausta ja nopeuttaa
pakastumista.
5. Aseta pakastettavat elintarvikkeet osaston sisälle,
muutaman senttimetrin (väh. 2 cm) etäisyydelle
puhaltimista lokeron takaseinässä, jotta kylmä ilma
voi kiertää.
6. Tuotteiden mahdollisimman nopeaa pakastamista
varten on suositeltavaa pitää Shock Freeze
-toiminto käytössä, kunnes se kytkeytyy pois päältä
automaattisesti. Ovea ei tule avata tämän aikana.
• Jos merkkivalo
ei syty
painamisen jälkeen syttyy kuvake
Jos painikkeen
: tässä tapauksessa painiketta
on painettu liian
pitkään. Shock Freeze -toiminto voidaan ottaa käyttöön
ensin sammuttamalla pikapakastustoiminto (painike
pidetään painettuna 3 sekunnin ajan, ja sitten
kosketaan kevyesti, sitä ei saa painaa yli
painiketta
1 sekunnin ajan).
2.8. PIKAPAKASTUS*
Laitteen arvokilvestä näkyy, miten paljon
tuoretarvikkeita (kiloina) laite pystyy pakastamaan
24 tunnin aikana.
Tätä toimintoa voidaan käyttää laitteen parhaan
mahdollisen tehokkuuden saamiseen, 24 tuntia ennen
tuoreiden elintarvikkeiden sijoittamista pakastimeen.
Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä
noudattamalla Pikaoppaan ohjeita. Tavallisesti riittää
noin 24 tunnin pikapakastustoiminto elintarvikkeiden
laitteeseen asettamisen jälkeen. Pikapakastustoiminto
kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 50 tunnin kuluttua.
Huomio:
Energian säästämiseksi pikapakastustoiminto voidaan
lopettaa muutaman tunnin kuluttua, jos pakastettava
elintarvikemäärä on pieni.
• Ei toimi “Shock Freeze” -toiminnon kanssa
Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi Shock
Freeze- ja pikapakastustoimintoja ei voida käyttää
samaan aikaan. Jos siis pikapakastus on jo alkanut,
pikapakastus on ensin poistettava käytöstä, jotta Shock
Freeze -toiminto voidaan käynnistää (ja päinvastoin).
*Vain tietyissä malleissa. Tarkista PIKAOPPAASTA, onko tämä toiminto käytettävissä ostamassasi mallissa.
42
2.9. ECO NIGHT -TOIMINTO
(YÖSÄHKÖTAKSA) *
Pakastuksen hallintatoiminto otetaan käyttöön
valitsemalla se valikosta, asettamalla arvoksi >ON<
ja vahvistamalla valinta painamalla OK-painiketta.
Toiminto suljetaan pois käytöstä toistamalla mainitut
toimenpiteet ja asettamalla arvoksi >OFF<.
Toiminto toimii asianmukaisesti määritetyllä lämpötilaalueella, jonka on oltava -22 °C – -24 °C.
Kun toiminto on otettu käyttöön ja pakastimen lämpötila
on asetettu lämpimämmäksi kuin -22 °C, lämpötila
asettuu automaattisesti arvoon -22 °C, jotta se sopisi
toiminnon käyttölämpötila-alueeseen.
Jos toiminto on otettu käyttöön ja käyttäjä
muuttaa pakastimen lämpötilaa siten, että se tulee
käyttölämpötilan ulkopuolelle, toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
Jos käytössä on pikapakastustoiminto, PAKASTUKSEN
HALLINTA -toiminto on estettynä siihen asti, kunnes
pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä.
Eco Night -toiminnolla laitteen energiankulutusta
voidaan keskittää halvemman sähkötaksan tunteihin
(yleensä yöaikaan), jolloin sähkö on edullisempaa
kuin päiväsaikaan (vain maissa, joissa on käytössä
aikapohjainen monitaksajärjestelmä – tarkista
sähkötaksat paikalliselta sähkötarjoajalta).
Voit aktivoida toiminnon painamalla painiketta
siihen kellonaikaan, jolloin halvempi taksa tulee
voimaan (kyseisen taksajärjestelmän mukaisesti). Jos
esimerkiksi sähkötaksa vaihtuu halvempaan illalla
klo 20.00, paina painiketta
illalla tähän aikaan.
PALAA, toiminto on
Kun Eco Night -merkkivalo
PÄÄLLÄ. Kun toiminto on käytössä, laite sopeuttaa
energiankulutusta automaattisesti valitun ajan
mukaisesti, eli laite kuluttaa vähemmän energiaa
päivällä kuin yöllä.
TÄRKEÄÄ: Toiminnon täytyy olla käytössä
vuorokauden ympäri, jotta se toimii oikein. Toiminto
pystyy käytössä, kunnes se kytketään pois päältä
(tai se kytkeytyy päältä virtakatkoksen tai laitteen
sammutuksen vuoksi). Poista toiminto käytöstä
painamalla painiketta
uudelleen. Kun Eco Night
-merkkivalo
on SAMMUNUT, toiminto on POIS
päältä.
2.11. AUTOMAATTINEN HUURTUMISENESTO (NO
FROST)
Tämä tuote on suunniteltu sulattamaan itsensä
käyttöolosuhteiden ja ympäristön ilmankosteuden
mukaisesti.
Huurtumattomat No Frost -pakastimet kierrättävät
jäähdytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät
huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse
sulattaa.
Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina
ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyksessä.
Huomaa: Laitteen ilmoitettu energiankulutus koskee
toimintaa ilman Eco Night -toimintoa.
2.10. PAKASTUKSEN HALLINTA*
Pakastuksen hallinta on uudenaikainen teknologia, joka
vähentää koko pakastinosaston lämpötilan vaihtelut
minimiin jääkaapista täysin riippumattoman innovatiivisen
ilmankierrätysjärjestelmänsä ansiosta. Pakastimen
kulutus laskee huomattavasti ja elintarvikkeet säilyttävät
alkuperäisen laatunsa ja värinsä.
*Vain tietyissä malleissa. Tarkista PIKAOPPAASTA, onko tämä toiminto käytettävissä ostamassasi mallissa.
43
2.12. ICE MATE*
JÄÄPALOJEN IRROTTAMINEN
Varmista, että säilytyskulho on paikallaan jääpalaastian alla. Jos ei ole, liu'uta se paikalleen.
Kierrä yhtä vivuista lujasti myötäpäivään, kunnes astia
kiertyy hieman. Jääpalat putoavat kulhoon.
JÄÄPALOJEN VALMISTAMINEN
Voit irrottaa jääpala-astian vetämällä sitä itseäsi
kohden.
VAROITUS: lisää vain juomavettä (maksimitaso = 2/3
kokonaistilavuudesta).
Toista vaihe 2 astian toiselle puolelle tarvittaessa.
Nosta kulhoa hieman ja vedä sitä itseesi päin, jotta
jääpalat tulevat esille.
HUOMAA: tarvittaessa voit poistaa Ice Mate -yksikön
kokonaan ulos laitteesta ja ottaa siitä jääpaloja missä
haluat (esimerkiksi: suoraan pöydässä).
tai
Aseta Ice Mate takaisin pakastinosastoon tai aseta
jääpala-astia Ice Mate -yksikköön. Varo läikyttämästä
vettä.
tai
2.13. LED-VALOJÄRJESTELMÄ*
Pakastinosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää
LED-valoja. Niillä aikaansaadaan parempi valaistus
ja niiden energiankulutus on hyvin alhainen. Jos LEDvalojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun
valojen vaihtamiseksi.
Odota kunnes jääpalat ovat jäätyneet (on suositeltavaa
odottaa noin 4 tuntia).
HUOMAA: Ice Mate voidaan irrottaa. Se
voidaan asettaa vaakatasoon minne tahansa
pakastinosastossa tai poistaa laitteesta, kun jääpaloja
ei tarvita.
3. KÄYTTÖ
3.2. HUOMAUTUKSIA
3.1. PAKASTEIDEN SÄILYTYSMÄÄRÄN
LISÄÄMINEN
•
Voit säilyttää enemmän elintarvikkeita
pakastinosastossa seuraavalla tavalla:
• poistamalla korit / luukut* suurien tuotteiden
säilytystä varten
• asettamalla elintarvikkeet suoraan pakastinhyllyille
• poistamalla Ice Mate*
• poistamalla pullotelineen*.
•
•
•
•
Älä tuki ilmanpoistoaluetta (tuotteen sisällä
takaseinässä) elintarvikkeilla.
Jos pakastimessa on luukku, säilytystilaa voidaan
lisätä poistamalla luukku.
Kaikki hyllytasot, luukut ja ulosvedettävät korit ovat
irrotettavissa.
Ympäristön lämpötila, oven avaamiskertojen tiheys
sekä laitteen sijainti saattavat vaikuttaa laitteen
sisälämpötilaan. Huomioi nämä tekijät säätäessäsi
lämpötila-asetusta.
Ellei toisin ole mainittu, laitteen lisävarusteet eivät
kestä konepesua.
*Vain tietyissä malleissa. Tarkista PIKAOPPAASTA, onko tämä toiminto käytettävissä ostamassasi mallissa.
44
4. VINKKEJÄ RUOAN SÄILYTYKSEEN
Kala
rasvainen (lohi, silli, makrilli)
vähärasvainen (turska,
kampela)
Pakastinosastossa voidaan parhaiten säilyttää
pakastetuotteita, valmistaa jääkuutioita ja pakastaa
tuoretuotteita.
Yhden 24 tunnin jakson aikana pakastettavien
tuoretuotteiden enimmäismäärä näkyy arvokilvessä (…
kg/24h).
Jos pakastimessa säilytettävää ruokaa on vain
vähän, on suositeltavaa käyttää osaston kylmimpiä
alueita, eli mallin mukaan joko ylä- tai keskialuetta
(tuoretuotteiden pakastamiseen suositeltu alue on
ilmoitettu tuotetiedoissa).
4.1. PAKASTEIDEN SÄILYTYSAIKA
Taulukossa on annettu pakasteiden suositellut
säilytysajat.
ELINTARVIKE
Liha
Naudanliha
Porsaan- ja vasikanliha
Lampaanliha
Jäniksenliha
Jauheliha/sisäelimet
Makkarat
SÄILYTYSAIKA
(kuukausina)
8 – 12
6–9
6–8
4–6
2–3
1–2
Siipikarja
Kana
Kalkkuna
Siipikarjan sisäelimet
5–7
6
2–3
Äyriäiset
Nilviäiset, hummeri
Rapu, hummeri
1–2
1–2
Äyriäiset, simpukat
Avatut osterit
1–2
3–4
Pataruoat
Liha, siipikarja
2–3
Maitotuotteet
Voi
Juusto
Kuohukerma
Jäätelö
Munat
6
3
1–2
2–3
8
Keitot ja kastikkeet
Keitto
Lihakastike
Patee
Ratatouille
2–3
2–3
1
8
Leipä ja leivonnaiset
Leipä
Kuivakakut
Täytekakut
Ohukaiset
Raa'at leivonnaiset
Piiraat
Pizza
1–2
4
2–3
1–2
2–3
1–2
1–2
*Vain tietyissä malleissa. Tarkista PIKAOPPAASTA, onko tämä toiminto käytettävissä ostamassasi mallissa.
45
2–3
4.2. PAKASTAMISEN JA TUORETUOTTEIDEN
SÄILYTYKSEN VIHJEITÄ
HEDELMÄT JA VIHANNEKSET
ELINTARVIKE
Hedelmät ja marjat
Omenat
Aprikoosit
Mustikat
Musta-/punaherukat
Kirsikat
Persikat
Päärynät
Luumut
Vadelmat
Mansikat
Raparperi
Hedelmämehut (appelsiini,
sitruuna, greippi)
Vihannekset
Parsa
Basilika
Pavut
Artisokat
Parsakaali
Ruusukaali
Kukkakaali
Porkkanat
Selleri
Sienet (herkkusienet)
Persilja
Paprikat
Herneet
Ruusupavut
Pinaatti
Tomaatit
Kesäkurpitsa
SÄILYTYSAIKA
(kuukausina)
•
12
8
8 – 12
8 – 12
10
10
8 – 12
10
8 – 12
10
10
•
•
Kääri ja sulje tuoreet elintarvikkeet ennen
niiden pakastamista käyttäen jotain seuraavista:
pakastamiskäyttöön soveltuva alumiinikalvo,
tuorekelmu, ilman ja veden pitävät muovipussit,
kannelliset polyteeniastiat tai pakasteastiat.
Korkealaatuisia pakasteita saadaan elintarvikkeista,
jotka ovat tuoreita, kypsiä ja hyvälaatuisia.
Tuoreet vihannekset ja hedelmät tai marjat on
suositeltavaa pakastaa heti keräämisen jälkeen,
jotta niiden ravintoarvo, koostumus, väri ja maku
saadaan säilytettyä.
Tiettyjä lihoja, etenkin riistalihaa, on hyvä riiputtaa
ennen pakastamista.
Huomaa:
• Anna kuuman ruoan aina jäähtyä ennen
pakastimeen siirtämistä.
• Jos pakasteet ovat sulaneet kokonaan tai
edes osittain, käytä ne heti. Kun olet sulattanut
pakasteen, älä pakasta sitä uudelleen, ellet ole
kypsentänyt sitä. Kypsentämisen jälkeen sulatettu
ruoka voidaan pakastaa uudelleen.
• Älä pakasta nestettä sisältäviä pulloja.
4–6
8 – 10
6–8
12
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
10 – 12
6–8
8
6–8
10 – 12
12
12
12
8 – 10
8 – 10
4.3. JÄÄPAKETTIEN KÄYTTÖ*
Jääpaketit auttavat pitämään pakasteet jäässä
virtakatkosten aikana. Niitä on paras käyttää
asettamalla ne yläosaan säilytettyjen pakasteiden
päälle.
4.4. PAKASTEET: OSTOSVINKKEJÄ
Kun ostat pakasteita:
• Varmista, että pakkaus on ehjä (pakasteiden laatu
on saattanut heiketä, jos pakkaus ei ole tiivis). Jos
pakkaus on pullistunut tai siinä on kosteita läikkiä,
sen säilytysolosuhteet eivät ole olleet kunnossa ja
tuote on saattanut jo alkaa sulaa.
• Tehdessäsi ostoksia jätä pakasteiden valinta
viimeiseen hetkeen ja kuljeta tuotteet kotiin
lämpöeristetyssä laukussa.
• Laita pakasteet kotiin tultuasi heti pakastimeen.
• Jos tuote on sulanut vaikka vain osittain, älä
pakasta sitä uudelleen. Käytä se 24 tunnin
kuluessa.
• Vältä tai vähennä lämpötilan vaihteluita minimiin.
Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä
käyttöpäivää.
• Noudata aina pakkaukseen merkittyjä
säilytysohjeita.
Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa merkitä tuotteen
nimi ja päivämäärä. Merkinnät helpottavat tuotteiden
tunnistamista ja auttavat arvioimaan, milloin tuote on
parasta käyttää. Älä pakasta sulanutta elintarviketta
uudelleen.
46
5. TOIMINTAÄÄNET
Laitteesta kuuluu normaalin toiminnan aikana
ääniä, koska laitteessa on useita tuulettimia ja
sähkömoottoreita, jotka kytkeytyvät toimintaan ja
pois toiminnasta automaattisesti.
Joitakin toimintaääniä voidaan kuitenkin vähentää
• Säätämällä laite vaakatasoon ja sijoittamalla se
tasaiselle alustalle.
• Sijoittamalla laite erilleen niin, että se ei kosketa
kalusteisiin.
• Tarkastamalla, että sisäosat on laitettu oikein
paikalleen.
• Tarkastamalla, että pullot ja muut astiat eivät ole
kosketuksissa toisiinsa.
Seuraavia toimintaääniä saattaa kuulua:
Suhiseva ääni, kun laite kytketään
toimintaan ensimmäistä kertaa
tai pitkän tauon jälkeen.
Kurluttava ääni, kun
kylmäaineneste virtaa putkissa.
BRRR-ääni kuuluu käynnissä
olevasta kompressorista.
Suriseva ääni, kun vesiventtiili
tai tuuletin alkaa toimia.
Raksahtava ääni, kun kompressori
alkaa toimia tai kun valmiit
jääpalat tippuvat jääpala-astiaan,
naksahdukset, kun kompressorit
käynnistyvät ja pysähtyvät.
NAKSAUS kuuluu termostaatista,
joka säätää kompressorin
käyntitiheyden.
47
6. SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET, JOS LAITETTA EI
KÄYTETÄ
Jos elintarvikkeen pinnalla on yhä jääkiteitä, se
voidaan pakastaa uudelleen, vaikka maku ja aromi
saattavat heiketä.
6.1. PITKÄ POISSAOLO / LOMA-AIKA
Jos asunnosta ollaan poissa pitemmän aikaa,
on energian säästämiseksi suositeltavaa käyttää
elintarvikkeet loppuun ja irrottaa laite sähköverkosta.
Jos elintarvike vaikuttaa huonolaatuiselta, se kannattaa
hävittää.
6.2. SIIRTÄMINEN
Jos sähkökatko kestää korkeintaan 24 tuntia.
1. Pidä laitteen ovi suljettuna. Näin laitteen
sisällä olevat elintarvikkeet pysyvät kylminä
mahdollisimman pitkään.
1. Poista kaikki sisäiset osat.
2. Pakkaa osat hyvin ja kiinnitä ne toisiinsa teipillä,
jotta ne eivät kolhiudu toisiaan vasten tai pääse
katoamaan.
3. Kierrä säädettävät jalat niin, että ne eivät koske
tukipintaan.
4. Sulje ovi ja kiinnitä se teipillä. Kiinnitä myös laitteen
verkkojohto laitteeseen teipillä.
Jos sähkökatko kestää yli 24 tuntia:
1. Tyhjennä pakastinosasto ja pakkaa elintarvikkeet
pakastelaukkuun. Jos pakastelaukkua ei ole käsillä
eikä keinojääpaketteja ole saatavilla, yritä käyttää
helpoimmin pilaantuvat elintarvikkeet.
2. Tyhjennä jääpala-astia.
6.3. SÄHKÖKATKO
Jos virta katkeaa, tiedustele paikalliselta
sähkölaitokselta, kuinka kauan sähkökatko
todennäköisesti kestää.
Huomaa: Muista, että laite kestää kylmänä
pidempään, jos se on täynnä.
7. LAITTEEN HUOLTO JA
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti
sähköverkosta ennen minkään huolto- tai
puhdistustoimenpiteen aloittamista.
Puhdista laite silloin tällöin liinalla, joka on kastettu
haaleaa vettä ja neutraaleja, erityisesti jääkaapin
sisäosien puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita
sisältävään liuokseen. Älä käytä hankaavia pesuaineita.
Älä koskaan puhdista jääkaapin osia syttyvillä nesteillä.
Höyryt saattavat aiheuttaa tulipaloja tai räjähdyksiä.
Puhdista laitteen ulkopuoli ja ovitiiviste kostealla liinalla
ja kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä höyrypesuria.
Lauhdutin laitteen takana tulee puhdistaa säännöllisesti
pölynimurilla.
Tärkeää:
• Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on puhdistettava
kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa käyttää
alkoholia tai alkoholipohjaisia aineita.
• Jäähdytysjärjestelmän putket ovat lähellä
sulatuskaukaloa ja saattavat kuumeta. Puhdista ne
ajoittain pölynimurilla.
• Irrota tai aseta lasihylly siirtämällä hyllyn etuosaa
ylös rajoittimen ohittamiseksi.
48
8. VIANETSINTÄOPAS
8.1. ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOON...
Toimintaan liittyvät ongelmat ovat usein pieniä pulmia, jotka on helppo selvittää ja voidaan korjata ilman työkaluja.
ONGELMA
Laite ei toimi:
•
•
Jos sulatuskaukalossa on vettä:
•
Jos laitekaapin reunat, jotka
koskevat ovitiivisteeseen, ovat
lämpimiä kosketettaessa:
•
Jos valo ei toimi:
•
•
•
Jos sähkömoottori vaikuttaa käyvän
liian paljon:
•
•
•
•
•
•
Jos laitteen lämpötila on liian
korkea:
Jos ovet eivät aukea ja sulkeudu
kunnollisesti:
•
•
•
•
•
•
•
•
RATKAISU
Onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite?
Oletko tarkastanut asunnon sähköverkon suojalaitteet ja
sulakkeet?
Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla
jopa puolillaan. Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei
valu ulos kaukalosta.
Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressori on
käynnissä.
Oletko tarkastanut asunnon sähköverkon suojalaitteet ja
sulakkeet?
Onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite?
Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä
huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja
on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven
avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä,
huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.
Onko lauhdutin (laitteen takana) puhdas pölystä ja nöyhdästä?
Onko ovet suljettu kunnolla?
Ovatko ovitiivisteet kunnossa?
Moottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai hyvin
lämpimässä huoneessa.
Jos laitteen ovea on pidetty auki pitkään tai avattu usein, tai jos
sisään on pantu paljon ruokaa, moottori käy kauemmin, jotta
laitteen sisäosa jäähtyy.
Onko laitteen säätimet säädetty oikein?
Onko laitteeseen asetettu suuri määrä elintarvikkeita?
Varmista, että ovea ei avata liian usein.
Varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
Tarkasta, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä.
Tarkasta, että sisäosat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.
Tarkasta, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.
Varmista, että laite on tasapainossa.
49
8.2. VIAT
Jos järjestelmä antaa toimintahälytyksen, ne näkyvät myös LED-valoilla (esim. vika 1, vika 2 jne...) – ota yhteys
huoltoliikkeeseen ja ilmoita hälytyskoodi. Laite antaa äänimerkin, hälytyskuvake
syttyy ja numeronäytössä
näkyvä F-kirjain vilkkuu alla kuvatun vikakoodin mukaisesti:
Vikakoodi
Näyttö
Virhe 2
F-kirjain vilkkuu päälle/pois 0,5 sekunnin välein.
Vilkkuu PÄÄLLE 2 kertaa ja pysyy sitten sammuneena 5
sekunnin ajan. Jakso toistuu.
x2
Virhe 3
F-kirjain vilkkuu päälle/pois 0,5 sekunnin välein.
Vilkkuu PÄÄLLE 3 kertaa ja pysyy sitten sammuneena 5
sekunnin ajan. Jakso toistuu.
x3
Virhe 6
F-kirjain vilkkuu päälle/pois 0,5 sekunnin välein.
Vilkkuu PÄÄLLE 6 kertaa ja pysyy sitten sammuneena 5
sekunnin ajan. Jakso toistuu.
x6
9. HUOLTOPALVELU
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon:
Kytke laite uudelleen päälle ja tarkista, korjautuiko ongelma itsestään. Jos näin ei ole, irrota laite sähköverkosta.
Odota noin tunti ja kytke se sitten uudelleen päälle.
Jos Vianetsintä-kohdassa kuvattujen tarkistusten jälkeen olet kytkenyt laitteen päälle uudelleen eikä laite vielä
toimi kunnollisesti, ota yhteys huoltopalveluun ja selitä ongelma.
Ilmoita:
• laitteen malli ja sarjanumero (ilmoitettu arvokilvessä)
• ongelman laatu
•
•
•
huoltonumero (numero, joka näkyy kilvessä laitteen sisällä sanan SERVICE jälkeen)
täydellinen osoitteesi
puhelin- ja suuntanumerosi.
Huomaa:
Oven avaussuunta voidaan vaihtaa. Jos tämä toimenpide suoritetaan huoltopalvelun toimesta, takuu ei kata sitä.
50
INDEX
Chapitre 1 : INSTALLATION...............................................................................................52
1.1. INSTALLATION D’UN SEUL APPAREIL....................................................................................................... 52
1.2. INSTALLATION DE DEUX APPAREILS........................................................................................................ 52
1.3. CHARNIÈRES AJUSTABLES
(SELON LE MODÈLE).......................................................................................................................................... 52
Chapitre 2 : FONCTIONS...................................................................................................53
2.1. ÉCRAN INTELLIGENT*................................................................................................................................. 53
2.2. MARCHE/VEILLE ......................................................................................................................................... 53
2.3. ALARME DE COUPURE DE COURANT.........................................................................................................53
2.4. ALARME DE TEMPÉRATURE....................................................................................................................... 53
2.5. ALARME DE PORTE OUVERTE................................................................................................................... 54
2.6. MODE SOIRÉE*............................................................................................................................................. 54
2.7. CONGÉLATION TRÈS RAPIDE* .................................................................................................................. 54
2.8. CONGÉLATION RAPIDE* ............................................................................................................................ 55
2.9. FONCTION ÉCO NUIT (TARIF NUIT)*.......................................................................................................... 55
2.11. FONCTION SANS GIVRE AUTOMATIQUE................................................................................................. 55
2.12. FABRIQUE A GLAÇONS*........................................................................................................................... 56
2.13. SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE A DEL*.............................................................................................................. 56
Chapitre 3 : UTILISATION..................................................................................................56
3.1. COMMENT AUGMENTER LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DU CONGÉLATEUR....................................... 56
3.2. REMARQUES................................................................................................................................................ 56
Chapitre 4 : CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS............................57
4.1. DURÉE DE STOCKAGE DES ALIMENTS SURGELÉS................................................................................ 57
4.2. C
ONSEILS POUR LA CONGÉLATION ET LA CONSERVATION D’ALIMENTS FRAIS.............................. 58
4.3. UTILISATION DES POCHES DE GLACE*.................................................................................................... 58
4.4. PRODUITS SURGELÉS : CONSEILS D’ACHAT........................................................................................... 58
Chapitre 5 : SONS FONCTIONNELS.................................................................................59
Chapitre 6 : RECOMMANDATION EN CAS DE NON-UTILISATION DE L’APPAREIL......60
6.1. ABSENCE/VACANCES................................................................................................................................. 60
6.2. DÉMÉNAGEMENT......................................................................................................................................... 60
6.3. COUPURE DE COURANT............................................................................................................................. 60
Chapitre 7 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN........................................................................60
Chapitre 8 : GUIDE DE DÉPANNAGE...............................................................................61
8.1. AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE............................................................................... 61
8.2. ANOMALIES.................................................................................................................................................. 62
Chapitre 9 : SERVICE APRÈS-VENTE..............................................................................62
Autres :
INVERSEMENT DU SENS D’OUVERTURE DE LA PORTE (VERSION_1)...................................................... 195
INVERSEMENT DU SENS D’OUVERTURE DE LA PORTE (VERSION_2)...................................................... 197
RETRAIT/INTRODUCTION DE L’INTÉRIEUR DU CONGÉLATEUR................................................................. 199
REMARQUE :
Ces instructions s'appliquent à plusieurs modèles. Elles peuvent par conséquent différer. Les
sections ne concernant que certains modèles sont indiquées par un astérisque (*).
Consultez le GUIDE DE DÉMARRAGE pour connaître les fonctions propres au modèle de l'appareil que
vous venez d'acquérir.
51
1. INSTALLATION
50mm
1.1. INSTALLATION D'UN SEUL APPAREIL
Afin de garantir une aération adéquate, laissez un
espace des deux côtés et au-dessus de l'appareil.
50mm
La distance entre l'arrière de l'appareil et le mur
derrière l'appareil doit être d'au moins 50 mm.
Une réduction de l'espace recommandé entraîne une
augmentation de la consommation d'énergie.
1.2. INSTALLATION DE DEUX APPAREILS
Durant l'installation du congélateur 1 et du
réfrigérateur 2 , assurez-vous que le congélateur est
placé à gauche et le réfrigérateur à droite (comme
illustré sur l'image). Sur le côté gauche du réfrigérateur
se trouve un dispositif spécial permettant d'éviter les
problèmes de condensation entre les appareils.
Nous vous recommandons d'installer les deux
appareils ensemble à l'aide de la trousse d'attaches 3
(comme illustré sur l'image). Vous pouvez acquérir ce
kit auprès du Service Après-vente.
1.3. CHARNIÈRES AJUSTABLES
(SELON LE MODÈLE)
Pour niveler les portes à l'aide d'une charnière
inférieure ajustable (selon le modèle)
Si la porte du réfrigérateur est plus basse que la porte
du congélateur, soulevez la porte du réfrigérateur en
tournant la vis ajustable dans le sens antihoraire en
utilisant une clé M10.
m
5 max
m
Si la porte du congélateur est plus basse que la porte
du réfrigérateur, soulevez la porte du congélateur en
tournant la vis ajustable dans le sens antihoraire en
utilisant une clé M10.
*Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le GUIDE DE DÉMARRAGE pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.
52
2. FONCTIONS
2.3. ALARME DE COUPURE DE COURANT
2.1. ÉCRAN INTELLIGENT*
En cas de coupure de courant, votre appareil contrôle
automatiquement la température dans le congélateur
jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Si la température
à l'intérieur du congélateur passe au dessus de la
température de congélation, le voyant Coupure de
courant s'illumine, le voyant d'alarme clignote et
l'alarme sonore se déclenche lorsque le courant est
rétabli.
Pour réinitialiser l'alarme, appuyez sur la touche Arrêt
d'alarme une seule fois.
Dans le cas d'une alarme de coupure de courant,
nous vous recommandons de prendre les mesures
suivantes :
• Si les aliments dans le congélateur sont décongelés
mais encore froids, consommez-les dans un délai
de 24 heures.
• Si les aliments dans le congélateur sont congelés,
ceci indique que les aliments ont décongelé puis
ont congelé de nouveau au rétablissement de
l'alimentation électrique. Leur saveur, qualité, et
nutritive sont réduites et ils peuvent même s'avérer
dangereux pour la santé. Par conséquent, il est
conseillé de jeter tout le contenu du congélateur.
L'alarme de coupure de courant donne une
indication sur la qualité des aliments dans le
congélateur dans le cas d'une coupure d'électricité.
Ce système ne garantit ni la qualité ni la sécurité
des aliments, et les consommateurs doivent juger
d'eux-mêmes de la qualité des denrées dans le
compartiment congélateur.
Cette fonction peut être utilisée pour réaliser des
économies d'énergie. Suivez les instructions du Guide
de démarrage pour activer/désactiver cette fonction.
L'affichage s'éteint deux secondes après l'activation de
la fonction Écran intelligent. Pour régler la température
ou utiliser d'autres fonctions, il est nécessaire d'activer
l'affichage en appuyant sur une touche quelconque.
Si aucune opération n'est exécutée pendant environ
15 secondes, l'affichage est à nouveau désactivé.
Dès que cette fonction est désactivée, l'affichage
normal est rétabli. La fonction Écran intelligent est
automatiquement désactivée après une panne de
courant. N'oubliez pas que cette fonction ne coupe pas
l'alimentation électrique au niveau de l'appareil, mais
réduit uniquement l'énergie consommée par l'affichage
externe.
Remarque : la consommation d'énergie déclarée fait
référence au fonctionnement de l'appareil lorsque la
fonction Écran intelligent est activée. Cette fonction est
disponible uniquement sur le modèle dont la porte est
dotée d'une interface utilisateur.
2.2. MARCHE/VEILLE
Cette fonction permet de mettre les compartiments
du congélateur en mode Marche/Veille. Pour mettre
l'appareil en mode Veille, appuyez sur la touche
Marche/Veille
pendant 3 secondes. Lorsque
l'appareil est en mode veille, l'éclairage intérieur du
compartiment congélateur ne fonctionne pas. Il est
bon de rappeler que cette opération ne coupe pas
l'alimentation électrique au niveau de l'appareil. Pour
remettre l'appareil en marche, il vous suffit d'appuyer
sur la touche Marche/Veille
2.4. ALARME DE TEMPÉRATURE
L'alarme sonore se déclenche et le voyant de
température (°C) clignote. L'alarme se déclenche dans
les cas suivants :
• L'appareil est connecté de nouveau à l'alimentation
électrique après une période prolongée de mise au
rancart
• La température du compartiment congélateur est
trop élevée
• La quantité d'aliments frais placée dans le
congélateur est supérieure à celle spécifiée sur la
plaque signalétique
• La porte du compartiment congélateur est restée
ouverte trop longtemps.
Pour désactiver l'alarme sonore, appuyez une seule
fois sur la touche Arrêt d'alarme . Le voyant Alarme
s'éteint automatiquement dès que le compartiment
congélateur atteint une température inférieure à -10 °C
et que le voyant de réglage de la température cesse de
clignoter et affiche le réglage sélectionné.
.
*Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le GUIDE DE DÉMARRAGE pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.
53
5. Placez les aliments à congeler dans le
compartiment en les séparant d'au moins
deux centimètres des ventilateurs à l'arrière du
compartiment de façon à ce que l'air froid puisse
circuler.
6. Pour optimiser la vitesse de congélation, nous
vous recommandons de tenir la porte fermée et
d'attendre que la fonction « Congélation très rapide
» soit automatiquement désactivée
7. La fonction « Congélation très rapide » est
automatiquement désactivée 4 à 5 heures
après son activation : le voyant s'éteint et les
ventilateurs s'arrêtent. Il est toutefois possible de
désactiver à tout moment la fonction « Congélation
très rapide » en appuyant brièvement sur la touche
du bandeau de commande : le voyant s'éteint
et les ventilateurs s'arrêtent.
2.5. ALARME DE PORTE OUVERTE
L'icône Alarme
clignote et le signal sonore se
déclenche. L'alarme se déclenche si la porte reste
ouverte pendant plus de 2 minutes. Pour désactiver
l'alarme de la porte, fermez la porte ou appuyez une
pour éteindre
fois sur la touche Arrêt d'alarme
l'alarme sonore.
2.6. MODE SOIRÉE*
Utilisez cette fonction pour refroidir les boissons à
l'intérieur du compartiment du congélateur. 30 minutes
après la sélection de cette fonction (durée requise pour
refroidir une bouteille de 0,75 l sans rompre le verre), le
symbole correspondant clignote et une alarme sonore
se déclenche : retirez la bouteille du compartiment
congélateur et appuyez sur la touche Arrêter l'alarme
pour désactiver l'alarme.
Important :
• Incompatibilité avec la fonction « Congélation
rapide »
Pour garantir des performances optimales, il est
impossible d'utiliser simultanément les fonctions
« Congélation très rapide » et « Congélation rapide ».
Par conséquent, si vous avez déjà activé la fonction
« Congélation rapide », vous devez la désactiver avant
d'utiliser la fonction « Congélation très rapide »
(et vice versa).
Important : ne laissez pas la bouteille dans le
compartiment congélateur une fois que le temps de
refroidissement nécessaire est écoulé.
2.7. CONGÉLATION TRÈS RAPIDE*
Le compartiment « Congélation très rapide » permet de
congeler très rapidement jusqu'à 2 kg d'aliments frais.
La fonction de congélation ultra-rapide « Congélation
très rapide » minimise la formation de cristaux de glace
à l'intérieur des aliments, ce qui permet de conserver
la qualité optimale des aliments décongelés avant
leur consommation. Si vous n'activez pas la fonction
« Congélation très rapide », vous pouvez utiliser ce
compartiment pour une congélation traditionnelle ou
pour y stocker des aliments déjà congelés.
•Si les ventilateurs du compartiment
Congélation très rapide ne se mettent pas en
marche
Après l'activation de la fonction « Congélation très
s'allume
rapide », il est possible que le voyant
normalement, mais que les ventilateurs ne se mettent
pas en marche. Ceci est normal et signifie que le
congélateur est en cours de dégivrage. Au terme
du dégivrage (durée maximale : 1,5 heure), les
ventilateurs se mettent automatiquement en marche
et le processus « Congélation très rapide » démarre
normalement.
Remarque : lorsque la fonction Congélation très
rapide est activée, il est possible que vous entendiez
un ronflement. Ce bruit est tout à normal ; il provient du
flux d'air qui permet une distribution optimale du froid
dans le compartiment.
• Si le voyant ne s'allume pas
s'allume après avoir appuyé sur la touche
Si l'icône
: vous avez appuyé trop longtemps sur la touche .
Pour activer la fonction « Congélation très rapide »,
désactivez tout d'abord la fonction Congélation
rapide (en maintenant enfoncée la touche
pendant
3 secondes, puis en appuyant brièvement sur la touche
, c'est-à-dire moins d'une seconde).
Activation et désactivation de la fonction
« Congélation très rapide » :
1. Si vous avez préalablement utilisé la fonction
« Congélation très rapide », attendez au moins
12 heures avant de l'activer de nouveau. Activez
cette fonction pas plus d'une fois toutes les
12 heures.
2. Vérifiez que la fonction « Congélation rapide
» n'est pas activée : il est impossible d'activer
simultanément les fonctions « Congélation très
rapide » et « Congélation rapide ».
3. Videz le compartiment « Congélation très rapide ».
4. Activez la fonction « Congélation très rapide » en
appuyant brièvement sur la touche du bandeau
de commande : l'icône correspondante s'allume
et les ventilateurs situés dans la partie inférieure
du compartiment se déclenchent pour augmenter
le flux d'air froid et accélérer le processus de
congélation.
*Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le GUIDE DE DÉMARRAGE pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.
54
2.10. COMMANDE DE CONGÉLATION*
La fonction Commande de congélation est une
technologie avancée qui réduit au minimum les
fluctuations de température dans l'ensemble du
compartiment congélateur, grâce à un système d'air
innovant, totalement indépendant du réfrigérateur. Les
brûlures de congélation sont réduites et les aliments
conservent leur qualité originale et leur couleur.
2.8. CONGÉLATION RAPIDE*
La quantité d'aliments frais (en kg) pouvant être
congelés en 24 heures est indiquée sur l'étiquette
signalétique de l'appareil.
Cette fonction peut servir à la prestation optimale de
l'appareil, 24 heures avant de placer des aliments frais
dans le congélateur, observez les consignes fournies
dans le Guide de démarrage pour activer/désactiver
la fonction. En général, après avoir placé des aliments
frais dans le congélateur, 24 heures avec la fonction
Congélation rapide suffisent; La fonction Congélation
rapide se désactive automatiquement au bout de
50 heures.
•
Pour activer le Commande de congélation,
sélectionnez la fonction à partir du menu, réglez
sur « MARCHE » et appuyez sur la touche OK pour
confirmer votre sélection. Pour désactiver la fonction,
répétez la même procédure en réglant sur « ÉTEINT ».
La fonction agit convenablement dans une gamme
définie de températures : entre ­22°C et ­24°C.
Quand la fonction est activée et que la température
effective dans le congélateur est réglée à un point de
consigne plus chaud que ­22°C, la température est
automatiquement réglée à ­22°C pour s'adapter à la
gamme de fonctionnement.
Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie
la température de congélateur hors de la gamme de
fonctionnement, la fonction est automatiquement
désactivée.
En cas d'activation de la congélation rapide, la fonction
« Commande de congélation » est inhibée jusqu'à ce
que la fonction Congélation Rapide soit éteinte.
2.9. FONCTION ÉCO NUIT
(TARIF NUIT)*
2.11. FONCTION SANS GIVRE AUTOMATIQUE
Important :
Pour économiser de l'énergie, il est possible de
désactiver la fonction Congélation rapide au bout de
quelques heures lors de la congélation de petites
quantités d'aliments.
Incompatibilité avec la fonction « Congélation
très rapide »
Pour garantir des performances optimales, il est
impossible d'utiliser simultanément les fonctions
« Congélation très rapide » et « Congélation rapide ».
Par conséquent, si vous avez déjà activé la fonction
« Congélation rapide », vous devez la désactiver avant
d'utiliser la fonction « Congélation très rapide » (et vice
versa).
Cet appareil se dégivre automatiquement en fonction des
conditions d'utilisation et du taux d'humidité ambiante.
Les congélateurs munis de la fonction Sans givre
assurent la circulation d'air froid dans les zones de
stockage et empêchent la formation de givre, ce qui évite
le dégivrage.
Les produits surgelés ne collent pas aux parois, les
étiquettes sont lisibles et l'espace de stockage reste
propre et net.
La fonction Éco Nuit permet de reporter la
consommation d'énergie aux heures où le prix de
l'électricité est moins élevé (généralement la nuit),
c'est-à-dire lorsque le volume de consommation
diminue (uniquement dans les pays qui utilisent un
système de tarification horaire ; renseignez-vous
auprès de votre compagnie électrique).
Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche
à l'heure où commence le tarif réduit (selon
tarification). Par exemple, si le tarif réduit commence
à 20 h 00, appuyez sur la touche
à cette heure.
Lorsque le voyant Éco Nuit
est allumé, la fonction
est activée. Une fois cette fonction activée, l'appareil
adapte automatiquement la consommation d'énergie
en fonction de l'heure sélectionnée, c'est-à-dire qu'il
consomme moins d'énergie durant le jour que pendant
la nuit.
REMARQUE IMPORTANTE : pour fonctionner
correctement, cette fonction doit être activée jour et
nuit. Elle reste activée tant que vous ne la désactivez
pas (elle est automatiquement désactivée en cas
de coupure de courant ou de débranchement de
l'appareil). Pour désactiver la fonction, appuyez de
nouveau sur la touche
. Lorsque le voyant Éco Nuit
est éteint, la fonction est désactivée.
Remarque : la consommation d'énergie déclarée fait
référence au fonctionnement de l'appareil lorsque la
fonction Éco Nuit est activée.
*Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le GUIDE DE DÉMARRAGE pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.
55
COMMENT RÉCUPÉRER DES GLAÇONS
Assurez-vous que le bac de stockage est en place
sous le bac à glaçons. Dans le cas contraire, mettez-le
en place en le faisant glisser.
Faites tourner fermement l'un des leviers dans le sens
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bac à
glaçons tourne légèrement. Les glaçons tombent dans
le bac de stockage.
2.12. FABRIQUE A GLAÇONS*
COMMENT FABRIQUER DES GLAÇONS
Vous pouvez retirer le plateau à glaçons en le tirant
vers vous.
AVERTISSEMENT : remplissez avec de l'eau potable
uniquement (niveau maximal = 2/3 de la capacité
totale).
Répétez l'étape 2 pour l'autre moitié du bac à glaçons,
si nécessaire.
Pour obtenir de la glace, soulevez légèrement le bac
de stockage et tirez-le vers vous.
REMARQUE : si vous préférez, vous pouvez retirer
toute la fabrique à glaçons de l'appareil, pour récupérer
les glaçons de l'endroit qui vous convient le mieux (par
exemple : directement sur la table).
ou
Replacez la fabrique à glaçons dans le compartiment
congélateur, ou réinsérez le plateau à glaçons dans la
fabrique à glaçons. Veillez à ne pas renverser d'eau.
ou
2.13. SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE A DEL*
Attendez que les glaçons se soient formés
(il est conseillé d'attendre environ 4 heures).
Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment
congélateur est constitué d'une ampoule à LED,
ce qui permet un meilleur éclairage, ainsi qu'une
consommation d'énergie plus faible. Si le système
d'éclairage LED ne fonctionne pas, contactez le
Service Après-vente pour le remplacer.
REMARQUE : la fabrique à glaçons est amovible.
Elle peut être placée en position horizontale n'importe
où dans le compartiment congélateur ou retirée de
l'appareil lorsque la fabrication de glaçons n'est pas
requise.
3. UTILISATION
3.1. COMMENT AUGMENTER LA CAPACITÉ DE
STOCKAGE DU CONGÉLATEUR
3.2. REMARQUES
•
Pour augmenter la capacité de stockage dans le
compartiment congélateur, vous pouvez :
• retirer les bacs / rabats* afin de permettre le
stockage de produits volumineux.
• placer les produits alimentaires directement sur les
clayettes du congélateur.
• retirer la machine à glaçons*.
• retirer la galerie porte-bouteilles*.
•
•
•
•
N'obstruez pas les sorties d'air (sur la paroi arrière,
à l'intérieur de l'appareil) avec des aliments.
Si le congélateur dispose d'un rabat, vous pouvez
maximiser le volume de conservation en le retirant.
Toutes les tablettes, les rabats, et les paniers
coulissants sont amovibles.
La température intérieure de l'appareil est affectée
par la température ambiante, la fréquence
d'ouverture des portes, et l'endroit où l'appareil est
installé. Le réglage de la température doit toujours
prendre ces facteurs en compte.
À moins d’indication contraire, les accessoires
de l'appareil ne peuvent pas être lavés au lavevaisselle.
*Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le GUIDE DE DÉMARRAGE pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.
56
4. CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS
Poisson
Poissons à chair grasse (saumon,
hareng, maquereau)
Poissons à chair maigre (morue,
sole)
Le congélateur est le compartiment idéal pour la
conservation des aliments surgelés, faire des glaçons,
et congeler des aliments frais.
La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais
pouvant être congelés dans une période de 24 heures
est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).
Si vous stockez une petite quantité d'aliments dans le
congélateur, nous vous conseillons d'utiliser les zones
les plus froides de votre compartiment congélateur,
c'est-à-dire la zone supérieure ou centrale, selon le
modèle (consultez la fiche produit pour connaître la
zone recommandée pour la congélation des aliments
frais).
4.1. DURÉE DE STOCKAGE DES ALIMENTS
SURGELÉS
Le tableau suivant indique la durée de stockage
recommandée pour les produits frais surgelés.
ALIMENTS
Viandes
Bœuf
Porc, veau
Agneau
Lapin
Viande hachée/abats
Saucisses
DURÉE DE
STOCKAGE
(mois)
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Volaille
Poulet
Dinde
Abats de volaille
5-7
6
2-3
Crustacés
Mollusques
Crabe, homard
1-2
1-2
Fruits de mer
Huîtres ouvertes
1-2
2-3
3-4
Ragoûts
Viande, volaille
2-3
Produits laitiers
Beurre
Fromage
Crème fraîche
Glace
Œufs
6
3
1-2
2-3
8
Soupes et sauces
Soupe
Sauce pour viande
Pâté
Ratatouille
2-3
2-3
1
8
Produits de boulangeriepâtisserie
Pain
Petits gâteaux (nature)
Gâteaux
Crêpes
Pâtes à tarte/gâteau crues
Quiche
Pizzas
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
*Disponible sur certains modèles uniquement. Consultez le GUIDE DE DÉMARRAGE pour savoir si votre modèle est doté de cette fonction.
57
ALIMENTS
4.2. C
ONSEILS POUR LA CONGÉLATION ET LA
CONSERVATION D'ALIMENTS FRAIS
FRUITS ET LÉGUMES
Fruits
Pommes
Abricots
Mûres
Cassis/groseilles
Cerises
Pêches
Poires
Prunes
Framboises
Fraises
Rhubarbe
Jus de fruits (orange, citron,
pamplemousse)
Gratin
Asperges
Basilic
Haricots
Artichauts
Brocoli
Choux de Bruxelles
Chou-fleur
Carottes
Céleri
Champignons
Persil
Poivrons
Petits pois
Haricots d'Espagne
Épinards
Tomates
Courgettes
DURÉE DE
STOCKAGE
(mois)
•
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
•
•
Avant la congélation, emballez et scellez les
aliments frais dans : du papier aluminium, du film
étirable, des sacs sous vide, des récipients en
polyéthylène avec couvercle ou des récipients de
congélation adaptés à la congélation d'aliments
frais.
Les aliments doivent être frais, a maturité, et de
bonne qualité pour obtenir des aliments congelés
de haute qualité.
Il est préférable de congeler les fruits et légumes
frais immédiatement après leur cueillette afin de
préserver leur valeur nutritive, leur consistance, leur
couleur, et leur goût d'origine.
Certaines viandes, notamment le gibier, doivent être
suspendues avant d'être congelées.
Remarque :
• Il est indispensable de laisser refroidir les aliments
chauds avant de les placer dans le congélateur.
• Consommez immédiatement les aliments
décongelés ou partiellement décongelés. Ne
recongelez pas un aliment déjà congelé à moins
que vous ne l'ayez préalablement cuisiné. Une fois
cuisiné, vous pouvez le recongeler.
• Ne congelez pas des bouteilles remplies de liquide.
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
4.3. UTILISATION DES POCHES DE GLACE*
Les poches de glace permettent de conserver les
aliments congelés en cas de coupure de courant. Pour
tirer le meilleur parti des poches à glace, placez-les sur
les aliments stockés au-dessus du compartiment.
4.4. PRODUITS SURGELÉS : CONSEILS D'ACHAT
Lorsque vous achetez des produits surgelés :
• Assurez-vous que l'emballage n'est pas
endommagé (les produits surgelés dans un
emballage endommagé peuvent se détériorer).
Si l'emballage est gonflé ou présente des taches
humides, il se peut que le produit n'ait pas été
conservé dans des conditions optimales et que la
décongélation ait déjà commencé.
• Lorsque vous faites vos courses, achetez les
produits congelés à la fin et transportez-les dans un
sac isotherme.
• Une fois à la maison, placez immédiatement les
produits surgelés dans le congélateur.
• Si les aliments se sont décongelés, ne serait-ce que
partiellement, ne les recongelez pas. Consommezles dans les 24 heures.
• Évitez ou réduisez les variations de température
au minimum. Respectez les dates de péremption
figurant sur les emballages.
• Respectez toujours les informations de
conservation sur l'emballage.
Nous vous conseillons d'étiqueter et de dater tous
vos produits surgelés. Le fait d'ajouter une étiquette
vous aidera à identifier les aliments et à savoir à
quel moment les utiliser avant que leur qualité ne se
détériore. Ne recongelez pas les aliments décongelés.
58
5. SONS FONCTIONNELS
Les bruits provenant de votre appareil sont tout
à fait normaux. Votre appareil est en effet doté
de ventilateurs et de moteurs qui contrôlent
automatiquement la mise sous et hors tension.
Pour réduire certains bruits de fonctionnement,
vous pouvez
• Nivelez l'appareil et installez-le sur une surface
plane
• Éviter le contact entre l'appareil et les meubles
adjacents.
• Assurez-vous que les accessoires internes sont
correctement installés.
• Assurez-vous que les bouteilles et les récipients ne
s'entrechoquent pas.
Votre appareil peut émettre les bruits de
fonctionnement suivants :
Un sifflement la première fois que
vous mettez l'appareil en marche,
ou après une longue pause.
Un gargouillement quand le fluide
réfrigérant s'écoule dans les
tuyaux.
Un grondement qui correspond
au fonctionnement du
compresseur.
Un bourdonnement lorsque le
robinet d'eau ou le ventilateur se
met en marche.
Un craquement au démarrage du
compresseur ou lorsque la glace
s’apprête à tomber dans le bac à
glaçons, et un clic soudain lorsque
le compresseur démarre ou arrête.
Le CLIC vient du thermostat
qui ajuste la fréquence de
fonctionnement du compresseur.
59
6. RECOMMANDATION EN CAS DE NON-UTILISATION DE
L'APPAREIL
Si des cristaux de glace sont toujours présents sur
les aliments, ils peuvent être recongelés bien qu'ils
puissent avoir perdu de leur saveur.
6.1. ABSENCE/VACANCES
En cas d'absence prolongée, il est recommandé de
consommer les aliments stockés et de débrancher
l'appareil pour économiser de l'énergie.
Si les aliments se sont décongelés, il est préférable de
les jeter.
6.2. DÉMÉNAGEMENT
Coupures de courant allant jusqu'à 24 heures.
1. Maintenez la porte de l'appareil fermée. Cela
permettra de garder au froid les aliments stockés le
plus longtemps possible.
1. Retirez les pièces internes.
2. Emballez-les soigneusement et fixez-les entre elles
avec du ruban adhésif afin de ne pas les perdre et
d'éviter qu'elles ne s'entrechoquent.
3. Vissez les pieds réglables de façon à ce qu'ils ne
touchent pas la surface de support.
4. Fermez et fixez la porte avec du ruban adhésif et
fixez le câble d'alimentation à l'appareil, également
avec du ruban adhésif.
Coupures de courant supérieures à 24 heures.
1. Videz le compartiment congélateur et placez les
aliments dans une glacière. Si vous ne disposez
pas d'une glacière ni de poches de glace, essayez
de consommer en premier les denrées périssables.
2. Videz le bac à glaçons.
6.3. COUPURE DE COURANT
Dans le cas d'une coupure de courant, contactez votre
compagnie électrique pour savoir combien de temps
va durer la panne.
Remarque : A noter qu'un appareil plein restera froid
plus longtemps qu'un appareil à moitié plein.
7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant d'effectuer les opérations d'entretien ou
de nettoyage, débranchez l'appareil de la fiche
d'alimentation secteur ou coupez l'alimentation
électrique.
Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon et une
solution d'eau tiède et de détergent neutre spécifique
au nettoyage des parois internes du réfrigérateur.
N'utilisez jamais d'agents abrasifs. Ne nettoyez jamais
les accessoires du réfrigérateur avec des liquides
inflammables. Les émanations peuvent provoquer un
incendie ou une explosion. Nettoyez les parois externes
de l'appareil et le joint de porte avec un chiffon humide
et séchez-les avec un chiffon doux.
N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.
Le condensateur situé à l'arrière de l'appareil doit être
nettoyé régulièrement avec un aspirateur.
Important :
• Les touches et l'écran du panneau de commande
doivent être nettoyées avec un chiffon sec; n'utilisez
pas d'alcool ou des substances dérivées de l'alcool.
• Les tuyaux du circuit de réfrigération sont situés
près du bac de dégivrage et peuvent être chaud
au touché. Nettoyez-les régulièrement avec un
aspirateur.
• Pour retirer ou insérer la tablette en verre, soulevez la
partie avant de la tablette au-dessus du cran d'arrêt.
60
8. GUIDE DE DÉPANNAGE
8.1. AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE...
Certains dysfonctionnements sont souvent dus à des problèmes mineurs que vous pouvez identifier et résoudre
vous-même sans aucun outil.
PROBLÈME
L'appareil ne fonctionne pas :
•
•
Si le bac de dégivrage contient de
l'eau :
•
Si les bords de l'appareil qui sont en
contact avec le joint de porte sont
chauds au toucher :
•
Si l'éclairage intérieur ne fonctionne
pas :
•
•
•
Si le moteur semble tourner en
surrégime :
•
•
•
•
•
•
Si la température de l'appareil est
trop élevée :
Si les portes ne s'ouvrent et ne se
ferment pas correctement :
•
•
•
•
•
•
•
•
SOLUTION
Le réfrigérateur est-il branché à une prise qui fonctionne avec la
bonne tension ?
Avez-vous vérifié les dispositifs de protection et fusibles du
système électrique de votre maison ?
Cela est normal par temps chaud et humide. Il est même possible
que le bac soit à moitié plein. Vérifiez que l'appareil est de niveau
de façon à ce que l'eau ne déborde pas.
Cela est normal par temps chaud et lorsque le compresseur
fonctionne.
Avez-vous vérifié les dispositifs de protection et les fusibles de
l'alimentation électrique de la maison ?
Le réfrigérateur est-il branché à une prise qui fonctionne avec la
bonne tension ?
Si les DEL sont brisés, l'utilisateur doit appeler le Service Aprèsvente pour l'échanger avec un DEL du même type, disponible
uniquement auprès de nos centres de Services Après-vente ou
détaillants autorisés.
La durée de fonctionnement du moteur dépend de plusieurs
facteurs : fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments
stockés, température de la pièce, réglages de température.
Y a-t-il de la poussière ou des peluches sur le condenseur (arrière
de l'appareil)?
La porte est-elle bien fermée ?
Les joints de la porte sont-ils bien étanches ?
Par temps chaud ou dans une pièce chaude, le moteur fonctionne
naturellement plus longtemps.
Si la porte est restée longtemps ouverte ou si vous avez inséré
une grande quantité d'aliments dans l'appareil, le moteur
fonctionnera plus longtemps afin de refroidir l'intérieur du
compartiment.
Le réfrigérateur est-il bien réglé ?
Une grande quantité d'aliments a-t-elle été insérée dans le
réfrigérateur ou le congélateur ?
Assurez-vous que la porte n'est pas ouverte trop souvent.
Assurez-vous que la porte se ferme correctement.
Assurez-vous que les emballages de nourritures ne bloquent pas
la porte.
Assurez-vous que les pièces internes ou la machine à glaçons
automatique sont bien en place.
Assurez-vous que les joints de la porte ne sont pas sales ou
collants.
Assurez-vous que l'appareil est au niveau.
61
8.2. ANOMALIES
En cas de dysfonctionnement, une alarme se déclenche et le message/symbole correspondant apparaît sur
l'affichage à DEL (p. ex. : Anomalie 1, Anomalie 2, etc.). Dans ce cas, contactez le Service Après-Vente et
spécifiez le code d'alarme. Une alarme sonore se déclenche, l'icône Alarme
s'illumine et la lettre F clignote
sur l'écran numérique en fonction du code d'anomalie décrit ci-dessous :
Code d'anomalie
Affichage
Erreur 2
La lettre F clignote à 0,5 seconde d'intervalle. Elle
clignote 2 fois et reste éteinte 5 secondes. Cette
séquence se répète.
x2
Erreur 3
La lettre F clignote à 0,5 seconde d'intervalle. Elle
clignote 3 fois et reste éteinte 5 secondes. Cette
séquence se répète.
x3
Erreur 6
La lettre F clignote à 0,5 seconde d'intervalle. Elle
clignote 6 fois et reste éteinte 5 secondes. Cette
séquence se répète.
x6
9. SERVICE APRÈS-VENTE
Avant de contacter le Service après-vente :
Remettez l'appareil en marche pour vous assurer que l'inconvénient a été éliminé. Si ce n'est pas le cas,
débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et patientez environ une heure avant de le rallumer.
Si, après avoir procédé aux vérifications décrites dans le Guide de dépannage et après avoir remis l'appareil sous
tension, ce dernier ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le Service Après-Vente pour expliquer le
problème.
Précisez :
• le modèle et le numéro de série de l'appareil (figurant sur la plaque signalétique),
• le type de panne ,
•
•
•
le numéro de série (numéro qui se trouve après le mot SERVICE sur la plaque signalétique placée à l'intérieur
de l'appareil),
votre adresse complète,
votre numéro de téléphone avec l'indicatif régional.
Remarque :
Le sens d'ouverture des portes peut être modifié. Si cette opération est effectuée par le Service Après-Vente, elle
n'est pas couverte par la garantie.
62
INDEX
Kapitel 1: INSTALLATION..................................................................................................64
1.1. INSTALLATION EINES EINZELGERÄTS...................................................................................................... 64
1.2. INSTALLATION VON ZWEI GERÄTEN......................................................................................................... 64
1.3. TÜREN EINSTELLEN (FALLS VORHANDEN).............................................................................................. 64
Kapitel 2: FUNKTIONEN....................................................................................................65
2.1. SMART-DISPLAY*.......................................................................................................................................... 65
2.2. EIN/STANDBY . ............................................................................................................................................. 65
2.3. STROMAUSFALL-ALARM . .......................................................................................................................... 65
2.4. TEMPERATURALARM.................................................................................................................................. 65
2.5. ALARM TÜR OFFEN...................................................................................................................................... 65
2.6. PARTYMODUS* ............................................................................................................................................ 66
2.7. SCHOCKGEFRIEREN* ................................................................................................................................. 66
2.8. SCHNELL EINFRIEREN* ............................................................................................................................. 66
2.9. ECO NIGHT-FUNKTION (NACHTSTROMNUTZUNG) *............................................................................... 67
2.10. GEFRIERKONTROLLE*.............................................................................................................................. 67
2.11. NO-FROST-AUTOMATIK............................................................................................................................. 67
2.12. ICE MATE*................................................................................................................................................... 68
2.13. LED LICHTANLAGE*................................................................................................................................... 68
Kapitel 3: GEBRAUCH.......................................................................................................68
3.1. KAPAZITÄT DES GEFRIERFACHS ERHÖHEN............................................................................................ 68
3.2. HINWEISE...................................................................................................................................................... 68
Kapitel 4: AUFBEWAHRUNGSTIPPS FÜR LEBENSMITTEL...........................................69
4.1. AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM VON TIEFKÜHLKOST............................................................................... 69
4.2. TIPPS ZUM EINFRIEREN UND LAGERN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN.......................................... 70
4.3. VERWENDUNG VON KÜHLAKKUS*............................................................................................................ 70
4.4. TIEFKÜHLKOST: EINKAUFSTIPPS.............................................................................................................. 70
Kapitel 5: BETRIEBSGERÄUSCHE...................................................................................71
Kapitel 6: EMPFEHLUNGEN BEI NICHTGEBRAUCH DES GERÄTS..............................72
6.1. ABWESENHEIT / URLAUB........................................................................................................................... 72
6.2. BEWEGEN..................................................................................................................................................... 72
6.3. STROMAUSFALL........................................................................................................................................... 72
Kapitel 7: WARTUNG UND REINIGUNG...........................................................................72
Kapitel 8: ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE...................................................................73
8.1. BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN…............................................................................. 73
8.2. FEHLER......................................................................................................................................................... 74
Kapitel 9: KUNDENDIENST...............................................................................................74
Sonstiges:
TÜRANSCHLAG UMKEHREN (VERSION_1)................................................................................................... 195
TÜRANSCHLAG UMKEHREN (VERSION_2)................................................................................................... 197
GEFRIERFACHEINSÄTZE AUSBAUEN / EINBAUEN....................................................................................... 199
HINWEIS:
Die Anweisungen beziehen sich auf verschiedene Modelle, daher kann es zu Unterschieden kommen.
Abschnitte, die sich nur auf bestimmte Geräte beziehen, sind mit einem Sternchen (*) markiert.
Funktionen, die sich speziell auf das von Ihnen gekaufte Produktmodell beziehen, finden Sie in der
KURZANLEITUNG.
63
1. INSTALLATION
50mm
1.1. INSTALLATION EINES EINZELGERÄTS
Um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, muss
an beiden Seiten und über dem Gerät etwas Platz
gelassen werden.
50mm
Der Abstand zwischen der Geräterückwand und der
Wand hinter dem Gerät sollte mindestens 50 mm
betragen.
Eine Verringerung dieses Abstands erhöht den
Energieverbrauch des Geräts.
1.2. INSTALLATION VON ZWEI GERÄTEN
Bei gemeinsamer Installation von Gefrierer 1 und
Kühlschrank 2 sicherstellen, dass der Gefrierer
sich auf der linken Seite und der Kühlschrank auf
der rechten Seite befindet (siehe Zeichnung). Die
linke Seite des Kühlschranks besitzt eine spezielle
Vorrichtung, um Probleme der Kondensation zwischen
den Geräten zu vermeiden.
Wir empfehlen, die beiden Geräte mit dem
Verbindungsbausatz 3 gemeinsam zu installieren (wie
abgebildet). Dieser ist im Kundenservice erhältlich.
1.3. TÜREN EINSTELLEN (FALLS VORHANDEN)
Um die Türen mit dem verstellbaren unteren Scharnier
auszurichten (ausgewählte Modelle)
Wenn die Kühlschranktür niedriger ist als die
Gefrierertür, drehen Sie die Stellschraube entgegen
dem Uhrzeigersinn mit einem M10-Schlüssel und
erhöhen Sie die Kühlschranktür.
m
5 max
m
Wenn die Gefrierertür niedriger ist als die
Kühlschranktür, drehen Sie die Stellschraube entgegen
dem Uhrzeigersinn mit einem M10-Schlüssel und
erhöhen Sie die Gefrierertür.
* Verfügbar nur bei ausgewählten Modellen. Bitte sehen Sie in der KURZANLEITUNG, ob diese Funktion auf Ihrem Modell verfügbar ist.
64
2. FUNKTIONEN
2.1. SMART-DISPLAY*
2.3. STROMAUSFALL-ALARM
Mit dieser Funktion können Sie Energie sparen.
Befolgen Sie die Anweisungen in der Kurzanleitung,
um die Funktion zu aktivieren / zu deaktivieren.
Zwei Sekunden nach Aktivierung des SmartDisplays schaltet das Display ab. Zum Einstellen der
Temperatur oder für andere Funktionen müssen Sie
das Display durch Drücken einer beliebigen Taste
wieder einschalten. Nach etwa 15 Sekunden ohne
Betätigung einer Funktion schaltet das Display wieder
ab. Bei deaktivierter Funktion wird das normale
Display wiederhergestellt. Das Smart-Display wird
nach einem Stromausfall automatisch deaktiviert.
Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht die
Stromversorgung des Geräts unterbricht, sondern
nur den Stromverbrauch durch das externe Display
verringert.
Bei einem Stromausfall ist Ihr Gerät in der Lage, die
Temperatur im Gefrierraum nach Wiederaufnahme der
Stromversorgung automatisch zu überwachen. Steigt
die Temperatur im Gefrierraum über den Gefrierpunkt
an, leuchtet das Symbol Stromausfall
auf, das
blinkt und das Warnsignal ertönt,
Alarmsymbol
sobald die Stromversorgung wieder einsetzt.
AlarmZum Rücksetzen des Alarms einmal die
Reset-Taste drücken.
Im Falle eines Stromausfallalarms sollten folgende
Maßnahmen getroffen werden:
• Verbrauchen Sie angetaute, aber noch kalte
Lebensmittel aus Gefrierfach innerhalb von 24
Stunden.
• Falls die Lebensmittel im Gefrierraum gefroren sind,
bedeutet dies, dass sie angetaut waren und nach
Wiederaufnahme der Stromversorgung wieder
gefroren sind. Dadurch werden nicht nur Geschmack,
Qualität und Nährwert der Lebensmittel verändert,
sondern sie sind auch potentiell gefährlich. Sie sollten
diese Lebensmittel nicht verzehren und den gesamten
Inhalt des Gefrierfachs wegwerfen. Der StromausfallAlarm liefert Ihnen Hinweise zur Qualität der im
Gefrierfach eingelagerten Lebensmittel im Falle eines
Stromausfalls. Dieses System stellt keine Garantie für
die Qualität und Unbedenklichkeit der Lebensmittel
dar, sondern weist lediglich darauf hin, dass der
einwandfreie Zustand der Lebensmittel im Gefrierfach
überprüft werden muss.
Hinweis: Der angegebene Energieverbrauch
bezieht sich auf den Betrieb mit aktiviertem SmartDisplay. Diese Funktion ist nur bei dem Modell mit
Benutzerschnittstelle an der Tür verfügbar.
2.2. EIN/STANDBY
Diese Funktion schaltet die Gefrierfächer ein oder
in den Stand-by-Modus. Halten Sie die Taste On/
Stand-by
3 Sekunden lang gedrückt, um das
Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Im Standby-Modus ist die Leuchte im Gefrierfach nicht aktiv.
Bitte beachten Sie, dass das Gerät im Stand-byModus weiterhin mit Strom versorgt wird. Drücken
Sie die Taste On/Stand-by
einzuschalten.
2.4. TEMPERATURALARM
, um das Gerät wieder
Der Alarmton ertönt und die Temperaturanzeige (°C)
blinkt. Der Alarm wird in folgenden Fällen ausgelöst:
• Das Gerät wird nach längerer Zeit der
Nichtbenutzung an die Stromversorgung
angeschlossen
• Die Gefrierraumtemperatur ist zu hoch
• Die Menge der eingelagerten frischen Lebensmittel
übersteigt die auf dem Typenschild angegebene
• Die Gefrierraumtür stand längere Zeit offen.
Zum Abschalten des Summers einmal die AlarmReset-Taste
drücken. Die Alarmanzeige
erlischt
automatisch, sobald im Gefrierfach die Temperatur
unter -10 °C sinkt, die Anzeige der eingestellten
Temperatur (°C) nicht mehr blinkt und die gewählte
Einstellung angezeigt wird.
2.5. ALARM TÜR OFFEN
Das Alarmsymbol
blinkt und der Alarmton ertönt.
Der Alarm wird aktiviert, wenn die Tür länger als
2 Minuten geöffnet bleibt. Schließen Sie die Tür oder
drücken Sie die Taste Alarm stoppen , um den
Alarmton auszuschalten.
* Verfügbar nur bei ausgewählten Modellen. Bitte sehen Sie in der KURZANLEITUNG, ob diese Funktion auf Ihrem Modell verfügbar ist.
65
2.6. PARTYMODUS*
Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach
zu kühlen. 30 Minuten nach der Auswahl (die Zeit, die benötigt
wird, um eine 0,75-l-Flasche zu kühlen ohne das Glas zu
brechen) blinkt das Symbol und ein Alarmton ertönt: Entfernen
Sie die Flasche aus dem Gefrierfach und drücken Sie die Taste
Alarm stoppen, um den Alarm zu deaktivieren.
7. Die Funktion „Schockgefrieren“ wird 4-5 Stunden nach
ihrer Aktivierung automatisch deaktiviert: Die Anzeige
erlischt und das Gebläse wird aktiviert. Die Funktion
„Schockgefrieren“ kann allerdings auch manuell
ausgeschaltet werden. Drücken Sie hierzu kurz auf die
Taste auf dem Bedienfeld: Die Anzeige erlischt und
das Gebläse wird aktiviert.
Wichtig: Lassen Sie die Flasche auf keinen Fall länger als
notwendig im Gefrierraum.
Achtung:
• Inkompatibilität mit der Funktion „Schnell einfrieren“
Um optimale Leistung sicherzustellen können die Funktionen
„Schockgefrieren“ und „Schnell einfrieren“ nicht gleichzeitig
eingesetzt werden. Aus diesem Grund muss die Funktion
„Schnell einfrieren“ zunächst deaktiviert werden, bevor
die Funktion „Schockgefrieren“ aktiviert werden kann (und
andersherum).
2.7. SCHOCKGEFRIEREN*
Das „Schockgefrier“-Fach ist speziell darauf ausgelegt, bis
zu 2 kg frische Lebensmittel extrem schnell einzufrieren. Die
ultraschnelle Funktion „Schockgefrieren“ minimiert die Bildung
von Eiskristallen in den Lebensmitteln und stellt somit eine
optimale Qualität nach dem Auftauen und vor dem Verzehr
sicher. Wenn die Funktion „Schockgefrieren“ nicht aktiv ist,
kann das Fach zum herkömmlichen Einfrieren oder zur
Lagerung von bereits eingefrorenen Lebensmitteln eingesetzt
werden.
•Falls das Gebläse im „Schockgefrier“-Fach nicht
anläuft
Nach Aktivierung der Funktion „Schockgefrieren“ ist es
möglich, dass die Anzeige aufleuchtet, aber das Gebläse
nicht anläuft. Dies ist normal und deutet darauf hin, dass der
Gefrierschrank gerade abtaut. Am Ende der Abtauphase
(maximale Dauer: 1,5 Stunden), läuft das Gebläse automatisch
an und die Funktion „Schockgefrieren“ läuft normal an.
Hinweis: Bei aktivierter Funktion „Schockgefrieren“ ist
möglicherweise ein Summen zu hören. Dies ist absolut normal
und wird durch den Luftstrom verursacht, der eine optimale
Kälteverteilung im Fach sicherstellt.
• Wenn das Symbol nicht aufleuchtet
Falls nach Drücken der Taste das Symbol aufleuchtet: In
diesem Fall wurde die Taste zu lange gedrückt. Deaktivieren
Sie zur Aktivierung der Funktion „Schockgefrieren“ zunächst
die Funktion „Schnell einfrieren“ (halten Sie die Taste
3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann die Taste ,
aber halten Sie diese nicht länger als 1 Sekunde gedrückt.
Funktion „Schockgefrieren“ aktivieren und deaktivieren:
1. Stellen Sie sicher, dass seit dem letzten Mal, bei dem die
Funktion „Schockgefrieren“ eingesetzt wurde, mindestens
12 Stunden vergangen sind. Aktivieren Sie die Funktion
nicht mehr als einmal alle 12 Stunden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Funktion „Schnell einfrieren“
nicht aktiv ist: Die Funktionen „Schockgefrieren“ und
„Schnell einfrieren“ können nicht gleichzeitig verwendet
werden.
3. Entleeren Sie das „Schockgefrier“-Fach.
4. Aktivieren Sie die Funktion „Schockgefrieren“, indem Sie
kurz auf die Taste auf dem Bedienfeld drücken: Das
Symbol leuchtet auf und das Gebläse an der Unterseite
des Fachs läuft an. Somit wird der kalte Luftstrom erhöht
und der Gefrierprozess beschleunigt.
5. Platzieren Sie die Lebensmittel, die eingefroren werden
sollen mindestens 2 cm vom Gebläse an der Rückseite
des Fachs entfernt, damit die kalte Luft zirkulieren kann.
6. Um die maximale Einfriergeschwindigkeit zu erreichen,
empfiehlt es sich, die Funktion „Schockgefrieren“ bis zu
ihrem automatischen Abschluss nicht zu deaktivieren und
die Tür geschlossen zu halten.
2.8. SCHNELL EINFRIEREN*
Die Menge an frischen Lebensmitteln (in kg), die pro
24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem
Typenschild des Geräts angegeben.
Diese Funktion dient einer optimale Kühlleistung, 24
Stunden bevor frische Lebensmittel in den Gefrierschrank
gegeben werden Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der
Kurzanleitung um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren. In der
Regel reichen 24 Stunden mit der Funktion Schnell Einfrieren
nach der Einlagerung des Gefrierguts aus; Nach 50 Stunden
schaltet die Funktion Schnell Einfrieren automatisch ab.
Achtung:
Um beim Einfrieren von kleinen Lebensmittelmengen Energie
zu sparen, kann die Funktion „Schnell einfrieren“ nach ein paar
Stunden deaktiviert werden.
• Inkompatibilität mit der Funktion „Schockgefrieren“
Um optimale Leistung sicherzustellen können die Funktionen
„Schockgefrieren“ und „Schnell einfrieren“ nicht gleichzeitig
eingesetzt werden. Aus diesem Grund muss die Funktion
„Schnell einfrieren“ zunächst deaktiviert werden, bevor
die Funktion „Schockgefrieren“ aktiviert werden kann (und
andersherum).
* Verfügbar nur bei ausgewählten Modellen. Bitte sehen Sie in der KURZANLEITUNG, ob diese Funktion auf Ihrem Modell verfügbar ist.
66
2.9. ECO NIGHT-FUNKTION
(NACHTSTROMNUTZUNG) *
Wählen Sie die Funktion aus dem Menü aus und
stellen Sie diese auf >ON<, um die Gefrierkontrolle
zu aktivieren und drücken Sie die OK-Taste, um
die Auswahl zu bestätigen. Wiederholen Sie diesen
Vorgang zur Deaktivierung dieser Funktion und stellen
Sie diese auf >OFF<.
Die Funktion arbeitet in einem festgelegten
Temperaturbereich einwandfrei: zwischen ­22°C und
­24°C.
Wenn die Funktion eingesetzt wird, während die
aktuelle Temperatur im Gefrierfach auf einen wärmeren
Einstellwert als ­22°C gestellt ist, wird die Temperatur
automatisch auf ­22°C eingestellt, um sie an den
Betriebsbereich anzupassen.
Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener
ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb
des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch
abgeschaltet.
Falls Schnell-Einfrieren eingesetzt wird, wird die
„Gefrierkontrolle“ unterdrückt, bis die Schnell-EinfrierenFunktion abschaltet.
Mit der Funktion Eco Night verbraucht das Gerät
seine Energie hauptsächlich in den Phasen in denen
günstiger Strom verfügbar ist (meist in der Nacht),
dann ist Energie vermehrt verfügbar und kostet
weniger als am Tag (dies gilt nur in Ländern, in denen
ein zeitbasiertes System mit mehreren Tarifen im
Gebrauch ist – jeweilige Stromkosten können bei Ihrem
Stromanbieter erfragt werden).
Drücken Sie zur Aktivierung der Funktion die Taste
zu Beginn des günstigeren Tarifs (je nach
Stromtarifplan). Wenn der Strom also ab 20:00 Uhr
günstiger ist, dann drücken Sie zu diesem Zeitpunkt
. Wenn die Eco Night-Anzeige
die Taste
leuchtet, ist die Funktion aktiv. ist die Funktion einmal
aktiviert, passt die Funktion den Energieverbrauch
entsprechend der gewählten Zeit an, es wird also am
Tag weniger Energie verbraucht als in der Nacht.
WICHTIGER HINWEIS: Um korrekt zu funktionieren,
muss die Funktion Tag und Nacht eingeschaltet sein.
Die Funktion bleibt aktiv, bis sie deaktiviert wird (oder
bis sie bei Stromausfall oder Abschaltung des Geräts
deaktiviert wird). Drücken Sie die Taste
erneut,
um die Funktion zu deaktivieren. Wenn die Eco NightAnzeige
nicht leuchtet, ist die Funktion deaktiviert.
2.11. NO-FROST-AUTOMATIK
Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, je nach Verwendung
und umgebender Feuchtigkeit automatisch abzutauen.
In No-Frost-Gefrierschränken zirkuliert gekühlte Luft um
die Lagerbereiche herum und verhindert die Eisbildung,
was Abtauen vollkommen unnötig macht.
Gefrorene Lebensmittel haften nicht an den Wänden, die
Beschriftung bleibt lesbar und der Lagerbereich bleibt
sauber und übersichtlich.
Hinweis: Der angegebene Energieverbrauch bezieht
sich auf den Betrieb mit deaktivierter Funktion Eco
Night.
2.10. GEFRIERKONTROLLE*
Die Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie,
die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach
auf ein Minimum beschränkt. Dies ist dank eines
innovativen, vom Kühlschrank vollkommen unabhängigen
Luftsystems möglich. Gefrierbrand wird stark verringert
und die Lebensmittel behalten ihre ursprüngliche Qualität
und Farbe.
* Verfügbar nur bei ausgewählten Modellen. Bitte sehen Sie in der KURZANLEITUNG, ob diese Funktion auf Ihrem Modell verfügbar ist.
67
HERAUSNAHME VON EISWÜRFELN
Stellen Sie sicher, dass sich der Behälter unter der
Eiswürfelschublade befindet. Ist dies nicht der Fall,
schieben Sie sie ein.
Drehen Sie kraftvoll an einem der Griffe, bis sich die
Eiswürfelschublade leicht verbiegt. Die Eiswürfel fallen
in den Aufnahmebehälter.
2.12. ICE MATE*
HERSTELLUNG VON EISWÜRFELN
Sie können die Eisschale entfernen, indem Sie sie zu
sich herausziehen.
WARNUNG: nur mit Trinkwasser befüllen (maximal 2/3
befüllen).
Wiederholen Sie ggf. Schritt 2 für die andere Hälfte der
Schublade.
Heben Sie den Behälter an und ziehen Sie ihn zu sich
heraus, um Eis zu entnehmen.
HINWEIS: Falls Sie es bevorzugen können Sie den
gesamten Ice Mate aus dem Gerät herausnehmen, um
die Eiswürfel etwa: direkt auf dem Tisch zu platzieren.
oder
Setzen Sie den Ice Mate in das Gefrierfach zurück oder
führen Sie die Eiswürfelschublade wieder in den Ice
Mate ein. Verschütten Sie hierbei kein Wasser.
oder
2.13. LED LICHTANLAGE*
Warten, bis sich die Eiswürfel bilden (es wird
empfohlen etwa 4 Stunden zu warten).
Im Lichtsystem in Inneren des Gefrierschranks
werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen
eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem
Energieverbrauch. Falls das LED-System nicht
funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice,
um es zu ersetzen.
HINWEIS: Der Ice Mate kann herausgenommen
werden. Er kann waagerecht in ein beliebiges Fach des
Gefrierfachs gestellt oder aus dem Gerät genommen
werden, wenn keine Eisbereitung erwünscht wird.
3. GEBRAUCH
3.1. KAPAZITÄT DES GEFRIERFACHS ERHÖHEN
3.2. HINWEISE
Sie können die Kapazität des Gefrierfachs
folgendermaßen erhöhen:
• Nehmen Sie Körbe / Klappen* heraus, um größere
Produkte einzulagern.
• Platzieren Sie Lebensmittel direkt auf den
Gefrierablagen.
• Entfernen Sie den Ice Mate* .
• Entfernen Sie das Flaschenfach*.
•
•
•
•
•
Blockieren Sie niemals den Luftauslass (an der
Rückseite im Gerät ) mit Lebensmitteln.
Ist das Gefrierfach mit einer Klappe ausgestattet,
kann das Lagervolumen erhöht werden, indem die
Klappe herausgenommen wird.
Alle Ablageflächen und herausziehbaren Körbe
lassen sich herausnehmen.
Die Innentemperaturen des Geräts hängen
von der Raumtemperatur, der Häufigkeit der
Türöffnungen und dem Gerätestandort ab. Bei
der Temperatureinstellung sind diese Faktoren zu
berücksichtigen.
Falls nicht anderweitig angegeben, ist das
Gerätezubehör nicht zum Spülen im Geschirrspüler
geeignet.
* Verfügbar nur bei ausgewählten Modellen. Bitte sehen Sie in der KURZANLEITUNG, ob diese Funktion auf Ihrem Modell verfügbar ist.
68
4. AUFBEWAHRUNGSTIPPS FÜR LEBENSMITTEL
Fisch
„fetthaltig“ (Lachs,
Hering, Makrele)
„fettarm“ (Dorsch,
Seezunge)
Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost
aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische
Lebensmittel einzufrieren.
Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel,
die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren
werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (…
kg/24h).
Wenn Sie nur eine geringe Menge von Lebensmitteln
im Gefrierfach aufbewahren möchten, empfehlen
wir, die kältesten Bereiche Ihres Gefrierfachs zu
verwenden. Hierbei handelt es sich je nach dem
von Ihnen verwendeten Modell um den oberen
oder mittleren Bereich (siehe Produktdatenblatt für
den empfohlenen Bereich zum Einfrieren frischer
Lebensmittel).
4.1. AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM VON
TIEFKÜHLKOST
Die Tabelle gibt die empfohlene Aufbewahrungsdauer
für eingefrorene frische Lebensmittel an.
LEBENSMITTEL
Fleisch
Rind
Schwein, Kalb
Lamm
Kaninchen
Gehacktes/Innereien
Bratwurst/Würste
Geflügel
Hähnchen
Truthahn
Innereien
Krustentiere
Molluske, Krabben,
Hummer
Krabben, Hummer
Schalentiere
Austern, aus der
Schale gelöst
AUFBEWAHRUNGSZEIT
(Monate)
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
2-3
3-4
Eintopf
Fleisch, Geflügel
2-3
Milchprodukte
Butter
Käse
Sahne
Eis
Eier
6
3
1-2
2-3
8
Suppen und Saucen
Suppe
Fleischsauce
Pastete
Ratatouille
2-3
2-3
1
8
Gebäck und Brot
herkömmliches Brot
Kuchen (einfach)
Torten
Pfannkuchen
Rohes Gebäck
Quiche
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
5-7
6
2-3
1-2
1-2
1-2
* Verfügbar nur bei ausgewählten Modellen. Bitte sehen Sie in der KURZANLEITUNG, ob diese Funktion auf Ihrem Modell verfügbar ist.
69
4.2. TIPPS ZUM EINFRIEREN UND LAGERN VON
FRISCHEN LEBENSMITTELN
OBST UND GEMÜSE
LEBENSMITTEL
Obst
Äpfel
Aprikosen
Brombeeren
Johannisbeeren
(schwarz/rot)
Kirschen
Pfirsiche
Birnen
Pflaumen
Himbeeren
Erdbeeren
Rhabarber
Fruchtsäfte (Orange,
Zitrone, Grapefruit)
Gemüse
Spargel
Basilikum
Bohnen
Artischocken
Broccoli
Rosenkohl
Blumenkohl
Karotten
Sellerie
Pilze (Champignons)
Petersilie
Paprika
Erbsen
Stangenbohnen
Spinat
Tomaten
Zucchini
AUFBEWAHRUNGSZEIT
(Monate)
•
12
8
8 - 12
•
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
•
Vor dem Einfrieren frische Lebensmittel unter
Verwendung von Folgendem verpacken:
Alufolie, Frischhaltefolie, luft- und wasserdichte
Kunststoffbeutel, Kunststoffbehälter mit Deckeln
oder Gefrierbehälter, die zum Einfrieren frischer
Lebensmittel geeignet sind.
Für hochwertige gefrorene Lebensmittel müssen
die Lebensmittel frisch, reif und von guter Qualität
sein.
Frisches Obst und Gemüse muss möglichst gleich
nach der Ernte eingefroren werden, um seinen
vollen Nährwert, seine Konsistenz, seine Farbe und
seinen Geschmack zu erhalten.
Manche Fleischsorten, vor allem Wild, müssen vor
dem Einfrieren abgehangen werden.
Hinweis:
• Lassen Sie heiße Lebensmittel stets abkühlen,
bevor Sie sie in das Gefrierfach geben.
• Verbrauchen Sie vollständig oder teilweise
aufgetaute Lebensmittel sofort. Frieren Sie nichts
erneut ein, es sei denn, es wurde nach dem
Auftauen gegart. Falls aufgetaute Lebensmittel
gekocht werden, können sie danach wieder
eingefroren werden.
• Frieren Sie keine Flaschen mit Flüssigkeiten darin
ein.
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
4.3. VERWENDUNG VON KÜHLAKKUS*
Kühlakkus helfen dabei, Lebensmittel bei einem
Stromausfall im gefrorenen Zustand zu bewahren.
Platzieren Sie sie zur effizientesten Nutzung oben im
Gefrierfach.
4.4. TIEFKÜHLKOST: EINKAUFSTIPPS
Beim Kauf von Tiefkühlkost:
• Stellen Sie sicher, dass die Verpackung nicht
beschädigt ist (gefrorene Lebensmittel in
beschädigter Verpackung sind möglicherweise
verdorben). Ist die Verpackung aufgebläht oder
feucht, wurden die Lebensmittel nicht optimal
gelagert, und sind bereits angetaut.
• Besorgen Sie Tiefkühlkost am Ende Ihres Einkaufs
und transportieren Sie sie in einer wärmeisolierten
Kühltasche.
• Legen Sie Tiefkühlkost sofort ins Gefrierfach,
sobald Sie zu Hause angekommen sind.
• Frieren Sie Lebensmittel nicht erneut ein, auch
wenn sie nur teilweise angetaut sind. Verzehren Sie
sie innerhalb von 24 Stunden.
• Vermeiden Sie Temperaturschwankungen oder
beschränken Sie sie auf ein Minimum. Beachten Sie
das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum.
• Beachten Sie stets die aufgedruckten
Lagerungsinformationen.
Wir empfehlen, dass Sie all Ihre gefrorenen
Lebensmittel mit Namen und Datum versehen. Die
Verwendung von Aufklebern kann Ihnen dabei helfen,
Lebensmittel zu kennzeichnen und festzustellen, bis
wann diese verwendet werden müssen, bevor deren
Qualität nachlässt. Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht erneut ein.
70
5. BETRIEBSGERÄUSCHE
Es ist normal, wenn Geräusche aus Ihrem Gerät
kommen, da es mit mehreren Gebläsen und mit
Motoren zur Leistungsregelung ausgestattet ist,
die automatisch aus- und eingeschaltet werden.
Manche der Betriebsgeräusche können
folgendermaßen reduziert werden:
• Nivellieren Sie das Gerät aus und platzieren Sie es
auf ebenem Untergrund
• Vermeiden Sie Kontakt zwischen Gerät und
Möbelstücken.
• Stellen Sie sicher, dass alle internen Komponenten
korrekt platziert sind.
• Stellen Sie sicher, dass Flaschen und Behälter
einander nicht berühren.
Möglicherweise hörbare Betriebsgeräusche:
Zischgeräusch beim ersten
Einschalten oder nach einer
langen Betriebspause.
Ein Gluckern, wenn Kältemittel in
die Leitungen fließt.
BRRR Geräusch entsteht durch
den laufenden Kompressor.
Ein Summen, wenn Wasserventil
oder Gebläse anlaufen.
Ein Knacken, wenn der
Kompressor anläuft oder wenn
fertige Eiswürfel in den Behälter
fallen, oder abruptes Klicken,
wenn der Kompressor ein- und
ausgeschaltet wird.
Der CLICK kommt von dem
Thermostat, der einstellt wie oft der
Kompressor läuft.
71
6. EMPFEHLUNGEN BEI NICHTGEBRAUCH DES GERÄTS
Lebensmittel mit sichtbaren Eiskristallen können erneut
eingefroren werden, Geschmack und Aroma können
allerdings darunter leiden.
6.1. ABWESENHEIT / URLAUB
Bei längerer Abwesenheit empfiehlt es sich,
Lebensmittel zu verbrauchen und das Gerät
auszuschalten, um Energie zu sparen.
Falls der Zustand der Lebensmittel schlecht ist, ist es
besser, sie zu entsorgen.
6.2. BEWEGEN
Stromausfälle bis zu 24 Stunden.
1. Halten Sie die Tür des Geräts geschlossen.
Lebensmittel können so länger kalt bleiben.
1. Nehmen Sie alle inneren Teile heraus.
2. Wickeln Sie alle Teile gut ein und befestigen Sie sie
mit Klebeband, damit sie nicht aneinanderschlagen
oder verloren gehen.
3. Schrauben Sie die einstellbaren Füße fest, damit
sie die Auflagefläche nicht berühren.
4. Schließen Sie die Tür, fixieren Sie sie mit
Klebeband und fixieren Sie das Netzkabel ebenfalls
mit Klebeband am Gerät.
Stromausfälle über 24 Stunden.
1. Leeren Sie das Gefrierfach und platzieren Sie die
Lebensmittel in einem tragbaren Gefriergerät. Ist so
ein Gefriergerät nicht verfügbar und sind auch keine
Kühlakkus verfügbar, versuchen Sie die am ehesten
verderblichen Lebensmittel aufzubrauchen.
2. Leeren Sie den Eiswürfelbehälter.
6.3. STROMAUSFALL
Rufen Sie bei Stromausfall bei Ihrem Stromversorger
an und fragen Sie, wie lange der Ausfall andauern wird.
Hinweis: Denken Sie daran, dass ein volles Gerät
länger kalt bleibt als ein nur teilweise gefülltes.
7. WARTUNG UND REINIGUNG
Ziehen Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten den
Netzstecker des Geräts oder unterbrechen Sie die
Stromversorgung.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem Tuch
und einer Lösung aus warmem Wasser und speziellem
Neutralreiniger für Kühlschränke. Verwenden Sie
niemals Scheuermittel. Reinigen Sie Kühlschrankteile
niemals mit entflammbaren Flüssigkeiten. Die
Dämpfe können zu Brandgefahr oder Explosion
führen. Reinigen Sie das Äußere des Geräts und die
Türdichtung mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie
mit einem weichen Tuch nach.
Verwenden Sie keine Dampfreiniger.
Der Kondensator auf der Geräterückseite sollte
regelmäßig mit einem Staubsauger gereinigt werden.
Wichtig:
• Tasten und Bedientafel dürfen nicht mit Alkohol
oder alkoholischen Substanzen gereinigt werden.
Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.
• Die Leitungen des Kältemittelkreislaufs befinden
sich in der Nähe der Tauwasserschale. Sie können
sehr heiß werden. Reinigen Sie sie regelmäßig mit
einem Staubsauger.
• Heben Sie das vordere Ende der Glasablage
an, um sie am Stopper vorbeizubewegen und
herauszunehmen.
72
8. ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE
8.1. BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN…
Betriebsprobleme werden häufig durch Kleinigkeiten verursacht, die Sie selbst finden und ohne jegliches
Werkzeug beheben können.
PROBLEM
Das Gerät funktioniert nicht:
•
•
Es befindet sich Wasser in der
Abtauschale:
•
Die Kanten des Gehäuses die mit
der Türdichtung in Berührung
kommen, fühlen sich warm an:
•
Die Beleuchtung funktioniert nicht:
•
•
•
Der Motor läuft zu stark:
•
•
•
•
•
•
Die Temperatur im Gerät ist zu hoch:
•
•
Die Türen lassen sich nicht korrekt
öffnen oder schließen:
•
•
•
•
•
•
ABHILFE
Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose
mit der korrekten Spannung angeschlossen ist.
Überprüfen Sie die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der
Stromversorgung in Ihrem Haus.
Bei warmem, feuchtem Wetter ist dies normal. Die Schale
kann sogar halbvoll werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät
ausnivelliert ist, damit das Wasser nicht überläuft.
Bei warmem Wetter und bei laufendem Kompressor ist dies
normal.
Überprüfen Sie die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der
Stromversorgung in Ihrem Haus.
Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose
mit der korrekten Spannung angeschlossen ist.
Falls die LEDs beschädigt sind, muss der Benutzer den
Kundenservice kontaktieren. Dieser Lampentyp ist nur durch
unseren Kundenservice oder durch autorisierte Händler
erhältlich.
Die Motorlaufzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Anzahl der Türöffnungen, gelagerte Lebensmittelmenge,
Zimmertemperatur, Temperatureinstellungen.
Stellen Sie sicher, dass der Kondensator (hinten am Gerät) frei
von Staub und Flusen ist.
Stellen Sie sicher, dass die Türe richtig schließt.
Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen richtig angebracht
sind.
An heißen Tagen sowie in warmen Räumen läuft der Motor
länger.
Falls die Tür längere Zeit offen stand und viele Lebensmittel
eingelagert sind, läuft der Motor länger, um das Geräteinnere zu
kühlen.
Stellen Sie sicher, dass die Gerätesteuerungen richtig eingestellt
sind.
Überprüfen Sie, ob sich eine große Menge an Lebensmitteln in
dem Gerät befindet.
Stellen Sie sicher, dass die Tür nicht zu häufig geöffnet wird.
Stellen Sie sicher, dass die Türe richtig schließt.
Stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittelverpackungen die Tür
blockieren.
Stellen Sie sicher, dass interne Teile oder der automatische
Eiswürfelbereiter nicht verkehrt eingesetzt sind.
Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen nicht schmutzig oder
klebrig sind.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausnivelliert ist.
73
8.2. FEHLER
Im Falle eines Betriebsalarms wird dieser in der LED-Segmentanzeige angegeben (z. B. Fehler 1, Fehler 2
usw...). Kontaktieren Sie den Kundendienst und geben Sie den Alarmcode an. Der Alarmton ertönt, das
Alarmsymbol
leuchtet auf und der Buchstabe F blinkt entsprechend der folgenden Fehlercodes:
Fehlercode
Anzeige
Fehler 2
Buchstabe F blinkt alle 0,5 Sek. Er leuchtet zweimal auf
und bleibt dann 5 Sekunden lang aus. Dies wiederholt sich.
x2
Fehler 3
Buchstabe F blinkt alle 0,5 Sek. Er leuchtet dreimal auf
und bleibt dann 5 Sekunden lang aus. Dies wiederholt sich.
x3
Fehler 6
Buchstabe F blinkt alle 0,5 Sek. Er leuchtet sechsmal auf
und bleibt dann 5 Sekunden lang aus. Dies wiederholt sich.
x6
9. KUNDENDIENST
Bevor sie sich an den Kundenservice wenden:
Das Gerät aus und wieder einschalten, um festzustellen, ob die Störung behoben ist. Falls nicht, trennen Sie das
Gerät von der Stromversorgung und warten Sie etwa eine halbe Stunde, bevor Sie es wieder einschalten.
Falls die Störung nach den vorstehend beschriebenen Kontrollen weiter besteht, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst und erläutern Sie Ihr Problem.
Sie benötigen dabei folgenden Angaben:
• Gerätetyp und Modellnummer (auf dem Typenschild);
• Eine kurze Beschreibung der Störung;
•
•
•
Die Servicenummer (die Zahl nach dem Wort SERVICE auf dem Typenschild in dem Gerät).
Ihre vollständige Anschrift,
Ihre Telefonnummer und Vorwahl.
Hinweis:
Die Öffnungsrichtung der Tür kann umgestellt werden. Falls dieser Vorgang durch den Kundenservice
durchgeführt wird, ist er nicht durch die Garantie abgedeckt.
74
TARTALOMJEGYZÉK
1. fejezet: ÜZEMBE HELYEZÉS.........................................................................................76
1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE........................................................................................... 76
1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...................................................................................................... 76
1.3. AZ AJTÓK BEÁLLÍTÁSA (HA LEHETSÉGES)............................................................................................ 76
2. fejezet: FUNKCIÓK.........................................................................................................77
2.1. INTELLIGENS KIJELZŐ*.............................................................................................................................. 77
2.2. BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT ..................................................................................................... 77
2.3. ÁRAMKIMARADÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS .................................................................. 77
2.4. HŐMÉRSÉKLETTEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS......................................................................... 77
2.5. NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉS............................................................................................ 77
2.6. PARTY ÜZEMMÓD* ...................................................................................................................................... 78
2.7. SOKKFAGYASZTÁS* .................................................................................................................................... 78
2.8. GYORSFAGYASZTÁS* .................................................................................................................................. 78
2.9. ECO ÉJSZAKAI FUNKCIÓ (ÉJSZAKAI DÍJSZABÁS) *............................................................................... 79
2.10. VEZÉRELT FAGYASZTÁS*.......................................................................................................................... 79
2.11. AUTOMATIKUS FAGYMENTESÍTÉS.......................................................................................................... 79
2.12. JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ*................................................................................................................................ 80
2.13. LED-VILÁGÍTÁS*......................................................................................................................................... 80
3. fejezet: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA............................................................................80
3.1. A MÉLYHŰTŐTÉR KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE..................................................................................... 80
3.2. MEGJEGYZÉSEK.......................................................................................................................................... 80
4. fejezet: ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK.............................................................81
4.1. FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK ELTARTHATÓSÁGA................................................................................ 81
4.2. TIPPEK FRISS ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSÁHOZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ............................................... 82
4.3. JÉGAKKUK HASZNÁLATA*.......................................................................................................................... 82
4.4. VÁSÁRLÁSI TIPPEK FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREKHEZ........................................................................ 82
5. fejezet: MŰKÖDÉSI ZAJOK...........................................................................................83
6. fejezet: AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET..84
6.1. TÁVOLLÉT/NYARALÁS................................................................................................................................. 84
6.2. KÖLTÖZÉS..................................................................................................................................................... 84
6.3. ÁRAMKIMARADÁS....................................................................................................................................... 84
7. fejezet: KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS.....................................................................84
8. fejezet: HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ.........................................................................85
8.1. MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ.................................................................................................... 85
8.2. HIBÁK............................................................................................................................................................ 86
9. fejezet: VEVŐSZOLGÁLAT.............................................................................................86
Egyebek:
AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA (1. VERZIÓ)............................................................................. 195
AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA (2. VERZIÓ)............................................................................. 197
A MÉLYHŰTŐTÉR BELSEJÉNEK ELTÁVOLÍTÁSA/BEHELYEZÉSE............................................................... 199
MEGJEGYZÉS:
Az utasítások többféle készüléktípusra vonatkoznak, ezért előfordulhatnak eltérések. Azok a
szakaszok, amelyek csak bizonyos készülékekre érvényesek, csillaggal (*) vannak megjelölve.
Az Ön által megvásárolt készüléktípus funkcióinak leírása megtalálható a RÖVID ÜZEMBE
HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN.
75
1. ÜZEMBE HELYEZÉS
50mm
1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon üres helyet a
készülék két oldalánál, illetve a készülék felett.
50mm
A készülék hátoldala és a készülék mögötti fal között
legalább 50 mm távolságnak kell lennie.
Ennél kisebb távolság esetén nő a készülék
energiafogyasztása.
1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
A fagyasztó 1 és a hűtőszekrény 2 együttes üzembe
helyezésekor gondoskodjon arról, hogy a fagyasztó
a bal oldalra, a hűtőszekrény pedig a jobb oldalra
kerüljön (lásd az ábrán). A hűtőszekrény bal oldalán
egy speciális eszköz található, amely megakadályozza,
hogy páralecsapódás következzen be a készülékek
között.
Azt javasoljuk, hogy ha két készüléket helyez üzembe,
használja a kapcsolókészletet 3 (lásd az ábrán). A
kapcsolókészletet a vevőszolgálattól szerezheti be.
1.3. AZ AJTÓK BEÁLLÍTÁSA (HA LEHETSÉGES)
Az ajtókat a következőképpen emelheti meg az
állítható alsó zsanér használatával (egyes modelleknél)
Ha a hűtőszekrény ajtaja lejjebb van, mint a fagyasztó
ajtaja, emelje meg a fagyasztó ajtaját úgy, hogy
egy M10-es csavarkulccsal az óramutató járásával
ellenkező irányba forgatja a beállítócsavart.
m
5 max
m
Ha a fagyasztó ajtaja lejjebb van, mint a hűtő ajtaja,
emelje meg a fagyasztó ajtaját úgy, hogy egy M10-es
csavarkulccsal az óramutató járásával ellenkező
irányba forgatja a beállítócsavart.
*Csak egyes készüléktípusoknál elérhető. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megnézheti, hogy ez a funkció az Ön által
megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.
76
2. FUNKCIÓK
2.3. ÁRAMKIMARADÁSSAL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉS
2.1. INTELLIGENS KIJELZŐ*
Ezzel a funkcióval energiát takaríthat meg. A funkció
aktiválásához/inaktiválásához kövesse a Rövid üzembe
helyezési útmutatóban lévő utasításokat. Az intelligens
kijelző aktiválása után 2 másodperccel a kijelző kialszik. A
hőmérséklet beállításához vagy más funkciók használatához
először aktiválnia kell a kijelzőt egy tetszőleges gomb
megnyomásával. Ha kb. 15 másodpercig semmilyen
műveletet nem végez, a kijelző ismét kialszik. Amikor
kikapcsolja a funkciót, a normál kijelző áll vissza. Az intelligens
kijelző áramkimaradás esetén automatikusan kikapcsol.
Kérjük, ne feledje, hogy ez a funkció nem kapcsolja le a
készüléket a hálózati áramforrásról, csupán a külső kijelző
energiafogyasztását csökkenti.
A készülék úgy lett megtervezve, hogy egy esetleges
áramszünetet követően automatikusan ellenőrizze a mélyhűtő
hőmérsékletét, amint az áramellátás helyreáll. Ha a mélyhűtőben
lévő hőmérséklet a fagyasztási szint fölé emelkedik, az
bekapcsol, a figyelmeztető
áramkimaradás jelzőfénye
jelzőfény villogni kezd, és egy figyelmeztető hangjelzés
hallható, amikor helyreáll az áramellátás.
A figyelmeztetés jóváhagyásához nyomja meg egyszer a
figyelmeztetés-kikapcsoló gombot .
Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés esetén az alábbi
műveletek elvégzése ajánlott:
• Ha a mélyhűtőben lévő élelmiszer nincs megfagyva, de még
hideg, akkor a mélyhűtőben lévő összes élelmiszert 24 órán
belül el kell fogyasztani.
• Ha a mélyhűtőben lévő élelmiszer fagyott, ez azt jelzi, hogy
az élelmiszer kiolvadt, majd ismét megfagyott, amikor
az áramellátás visszatért, ami csökkenti az élelmiszer
élvezeti értékét, minőségét és tápértékét, valamint még
veszélyes is lehet. Azt javasoljuk, hogy ne fogyassza el
az élelmiszert, hanem a mélyhűtő teljes tartalmát dobja
ki. Az áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés úgy
lett megtervezve, hogy áramszünet esetén segítséget
nyújtson a mélyhűtőben lévő élelmiszerek minőségének
megállapításához. Ez a rendszer nem garantálja az élelmiszer
minőségét és biztonságosságát, ezért azt javasoljuk,
hogy a fogyasztók saját megítélésük szerint járjanak el a
mélyhűtőtérben lévő élelmiszer minőségének értékelésekor.
Megjegyzés: A közölt energiafogyasztás úgy lett megállapítva,
hogy a készülék aktivált intelligens kijelzővel üzemelt. Ez
a funkció csak azon a készüléktípuson áll rendelkezésre,
amelynek felhasználói felülete az ajtón található.
2.2. BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja, illetve készenléti
üzemmódra állíthatja a mélyhűtőtereket. A készülék készenléti
üzemmódba állításához nyomja meg és tartsa lenyomva 3
másodpercig a Be/Készenlét gombot . Amikor a készülék
készenléti üzemmódra van állítva, a mélyhűtőtér belsejében
lévő lámpa nem világít. Ne feledje, hogy ez a művelet nem
kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha ismét be
szeretné kapcsolni a készüléket, egyszerűen csak nyomja meg
a Be/Készenléti állapot gombot
.
2.4. HŐMÉRSÉKLETTEL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉS
Hangjelzés hallható, és a hőmérséklet jelzőfénye (°C) villog. A
figyelmeztetés akkor kapcsol be, ha:
• A készüléket sokáig nem használta, majd ismét hálózati
tápforráshoz csatlakoztatja
• A fagyasztótér hőmérséklete túl magas
• A mélyhűtőbe berakott friss élelmiszerek mennyisége
meghaladja a gyári adattáblán jelzett mennyiséget
• A fagyasztó ajtaját hosszú ideig nyitva hagyták.
A figyelmeztető hangjelzés elnémításához nyomja meg egyszer
a figyelmeztetés-kikapcsoló gombot . A figyelmeztetések
jelzőfénye automatikusan kialszik, amint a mélyhűtőtér
hőmérséklete -10 °C alá süllyed, illetve a hőmérséklet jelzőfénye
(°C) abbahagyja a villogást és a kiválasztott beállítást mutatja.
2.5. NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉS
A figyelmeztető ikon villogni kezd, és hangjelzés hallható.
A figyelmeztetés akkor kapcsol be, ha az ajtó 2 percnél
tovább marad nyitva. Az ajtóval kapcsolatos figyelmeztetés
megszüntetéséhez csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja
meg egyszer a figyelmeztetés-kikapcsoló gombot a
hangjelzés elnémításához.
*Csak egyes készüléktípusoknál elérhető. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megnézheti, hogy ez a funkció az Ön által
megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.
77
2.6. PARTY ÜZEMMÓD*
Ezzel a funkcióval italokat hűthet le a mélyhűtőtérben.
A funkció kiválasztása után 30 perccel (vagyis egy
0,75 literes üveg lehűtéséhez szükséges idő eltelte
után) a szimbólum villogni kezd, és egy hangjelzés
hallható. Ekkor távolítsa el az üveget a mélyhűtőtérből,
és nyomja meg a figyelmeztetés-kikapcsoló gombot a
jelzés kikapcsolásához.
7. A „Sokkfagyasztás” funkció aktiválás után 4-5
órával automatikusan inaktiválódik: a
jelzőfény
kikapcsol, és a ventilátorok leállnak. Ettől
függetlenül a „Sokkfagyasztás” funkciót szükség
esetén manuálisan is kikapcsolhatja, ha röviden
gombot a kezelőpanelen: a
megnyomja a
jelzőfény kikapcsol, és a ventilátorok leállnak.
Fontos megjegyzés: A lehűtéshez szükséges időn túl
tilos a palackot a mélyhűtőben hagyni.
Figyelmeztetés:
• Inkompatibilitás a Gyorsfagyasztás funkcióval
Az optimális teljesítmény érdekében a „Sokkfagyasztás”
és a Gyorsfagyasztás funkciót nem lehet egyszerre
használni, ezért ha a Gyorsfagyasztás funkció már be lett
kapcsolva, a „Sokkfagyasztás” funkció aktiválása előtt
először ki kell kapcsolnia (és ez fordítva is igaz).
2.7. SOKKFAGYASZTÁS*
Az ún. „sokkfagyasztó” rekesz maximum 2 kg friss
élelmiszer rendkívül gyors lefagyasztására lett
megtervezve. A rendkívül gyors „Sokkfagyasztás”
funkció megakadályozza, hogy lefagyasztás közben
jégkristályok képződjenek az élelmiszerek belsejében,
így gondoskodik arról, hogy a fogyasztás előtt
kiolvasztott élelmiszerek a lehető legjobb minőségűek
legyenek. Amikor a „Sokkfagyasztás” funkció nincs
aktiválva, a rekesz normál módon használható
hagyományos fagyasztásra vagy a már lefagyasztott
élelmiszerek tárolására.
•Ha a sokkfagyasztó rekeszben lévő ventilátorok
nem kezdenek el működni
A Sokkfagyasztás funkció aktiválása után előfordulhat,
jelzőfény a várt módon világítani kezd, a
hogy a
ventilátorok azonban nem működnek. Ez normális
jelenség, és azt jelenti, hogy a fagyasztó leolvasztása
folyamatban van. A leolvasztási fázis végén (amelynek
maximális időtartama 1,5 óra) a ventilátorok
automatikusan elkezdenek működni, és a megszokott
módon megkezdődik a „sokkfagyasztási” folyamat.
Megjegyzés: Amikor a Sokkfagyasztás funkció aktív,
előfordulhat, hogy zümmögő hang hallható. Ez teljes
mértékben normális jelenség, és a légáramlás okozza,
amely lehetővé teszi, hogy a hideg optimálisan legyen
elosztva a rekeszen belül.
• Ha a
jelzőfény nem gyullad ki
Ha a
gomb megnyomása után az
ikon
gomb túl hosszú ideig lett
világítani kezd: akkor a
megnyomva. A „Sokkfagyasztás” funkció aktiválásához
először kapcsolja ki a Gyorsfagyasztás funkciót (ehhez
tartsa megnyomva 3 másodpercig a
gombot, majd
érintse meg röviden a gombot anélkül, hogy 1
másodpercnél tovább nyomva tartaná).
A „Sokkfagyasztás” funkció aktiválása és
inaktiválása:
1. Győződjön meg arról, hogy a „Sokkfagyasztás”
funkció legutóbbi aktiválása óta (ha volt ilyen)
legalább 12 óra eltelt. A funkciót ne aktiválja
gyakrabban, mint 12 óránként egyszer.
2. Győződjön meg arról, hogy a Gyorsfagyasztás
funkció nem aktív, mivel a „Sokkfagyasztás” és
a Gyorsfagyasztás funkciót nem lehet egyszerre
használni.
3. Ürítse ki a sokkfagyasztó rekeszt.
4. A „Sokkfagyasztás” funkció aktiválásához nyomja
gombot a kezelőpanelen: Az ikon
meg röviden a
világítani kezd, és a rekesz alján lévő ventilátorok
bekapcsolnak, ami megnöveli a hideg levegő
áramlását, és ennek következtében felgyorsítja a
fagyasztási folyamatot.
5. Tegye a lefagyasztani kívánt élelmiszert a rekeszbe
legalább 2 cm távolságra a rekesz hátoldalán lévő
ventilátoroktól, hogy a hideg levegő szabadon
áramolhasson.
6. A maximális fagyasztási sebesség érdekében azt
javasoljuk, hogy ne kapcsolja ki a „Sokkfagyasztás”
funkciót, amíg az automatikusan ki nem kapcsol, és
ügyeljen, hogy az ajtó végig zárva legyen.
2.8. GYORSFAGYASZTÁS*
A 24 óra alatt lefagyasztható friss élelmiszer
mennyisége a készülék adattábláján van
feltüntetve (kg-ban).
Ha ezt a funkciót 24 órával azelőtt aktiválja, hogy
a friss ételt a fagyasztóba tenné, a készülék
optimális teljesítményt nyújt. Kérjük, hogy kövesse
a Rövid útmutatóban leírt lépéseket a funkció
bekapcsolásához/kikapcsolásához. Az élelmiszerek
behelyezését követően 24 óra rendszerint elegendő a
gyorsfagyasztáshoz. A Gyorsfagyasztás funkció 50 óra
elteltével automatikusan kikapcsol.
Figyelmeztetés:
Az energiatakarékosság érdekében a Gyorsfagyasztás
funkciót néhány óra után kikapcsolhatja, ha kisebb
mennyiségű élelmiszert fagyaszt le.
• Inkompatibilitás a „Sokkfagyasztás” funkcióval
Az optimális teljesítmény érdekében a
„Sokkfagyasztás” és a Gyorsfagyasztás funkciót nem
lehet egyszerre használni, ezért ha a Gyorsfagyasztás
funkció már be lett kapcsolva, a „Sokkfagyasztás”
funkció aktiválása előtt először ki kell kapcsolnia (és ez
fordítva is igaz).
*Csak egyes készüléktípusoknál elérhető. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megnézheti, hogy ez a funkció az Ön által
megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.
78
2.9. ECO ÉJSZAKAI FUNKCIÓ
(ÉJSZAKAI DÍJSZABÁS) *
A Vezérelt fagyasztás funkció aktiválásához válassza
ki a funkciót a menüből, válassza a >BE< opciót,
majd a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az
OK gombot. A funkció kikapcsolásához ismételje meg
ugyanezeket a lépéseket, és válassza a >KI< opciót.
A funkció egy adott hőmérsékleti tartományban működik
megfelelően: -22 °C és -24 °C között.
Ha a funkció aktív és a fagyasztótér aktuálisan beállított
hőmérséklete magasabb, mint -22 °C, a rendszer
automatikusan visszaállítja a hőmérsékletet -22 °C-ra, a
működési tartománynak megfelelően.
Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési
tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz,
a funkció automatikusan kikapcsol.
Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a Vezérelt
fagyasztás funkció mindaddig nem kapcsolható be,
amíg a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem kapcsolja.
Az Eco éjszakai mód lehetővé teszi, hogy a készülék
energiafogyasztása a csökkentett díjtételű órákra
(általában éjszakára) koncentrálódjon, amikor az
elektromos áram könnyen rendelkezésre áll, és
kevesebbe kerül, mint napközben (ez csak azokra az
országokra vonatkozik, ahol időn alapuló differenciált
díjszabást alkalmaznak; ellenőrizze a díjszabást a helyi
áramszolgáltatónál).
A funkció aktiválásához nyomja meg a
gombot
a csökkentett díjtétel kezdési időpontjában (a
speciális díjtételek táblázatától függően). Ha például
a csökkentett díjtétel 20 órakor lép életbe, ebben
az időpontban nyomja meg a
gombot. Amikor
az Eco éjszakai jelzés
világít, a funkció be van
kapcsolva. Miután a funkció aktiválva lett, a készülék
automatikusan a kiválasztott időnek megfelelően állítja
be az energiafogyasztást, vagyis kevesebb energiát
fogyaszt napközben, mint éjszaka.
2.11. AUTOMATIKUS FAGYMENTESÍTÉS
FONTOS! A megfelelő működéshez a funkciónak
éjszaka és nappal egyaránt bekapcsolva kell lennie. A
funkció mindaddig bekapcsolva marad, amíg ki nem
kapcsolja (vagy amíg áramkimaradás vagy a készülék
kikapcsolása miatt ki nem kapcsol magától). A funkció
kikapcsolásához nyomja meg ismét a
gombot.
Amikor az Eco éjszakai jelzés
nem világít, a funkció
ki van kapcsolva.
Ez a készülék úgy lett megtervezve, hogy a használati
feltételeknek és a környezeti páratartalomnak
megfelelően automatikus leolvasztást végez.
A fagymentes fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak
a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a
jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.
A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a
készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a
tárolóterület is tiszta marad.
Megjegyzés: A közölt energiafogyasztás úgy lett
megállapítva, hogy a készülék működése közben az
Eco éjszakai funkció ki volt kapcsolva.
2.10. VEZÉRELT FAGYASZTÁS*
A vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amellyel
a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a
hőmérséklet ingadozása a hűtőtől teljesen független,
innovatív levegőrendszernek köszönhetően. Az
élelmiszerek fagyási sérülései jelentős mértékben
csökkenthetők, valamint az ételek megőrzik eredeti
állagukat és színüket.
*Csak egyes készüléktípusoknál elérhető. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megnézheti, hogy ez a funkció az Ön által
megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.
79
2.12. JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ*
JÉGKOCKÁK KIVÉTELE
Győződjön meg arról, hogy a tárolótartály a helyén van
a jégkockatartó alatt. Ha nincs, csúsztassa a helyére.
Fordítsa az egyik kart erőteljesen az óramutató
járásával megegyező irányba, amíg a tartó kissé
meg nem csavarodik. A jégkockák a tárolótartályba
hullanak.
JÉGKOCKÁK KÉSZÍTÉSE
Vegye ki a gyorsfagyasztó tálcákat úgy, hogy maga felé
húzza őket.
VIGYÁZAT! Kizárólag ivóvízzel szabad feltölteni
(maximális szint = a teljes kapacitás 2/3-a).
Ismételje meg a 2. lépést a tartó másik felével, ha
szükséges.
Ha jégre van szüksége, emelje meg kissé a
tárolótartályt, és húzza maga felé.
MEGJEGYZÉS: Igény szerint a teljes jégkockakészítőt
is kiveheti a készülékből, ha a jégkockákat az
Önnek megfelelő helyen szeretné kiszedni (például
közvetlenül az asztalnál).
vagy
Tegye vissza a jégkockakészítőt a fagyasztórekeszbe,
vagy illessze vissza a jégkockatartót a
jégkockakészítőbe. Ügyeljen arra, hogy ne folyjon ki a
víz.
vagy
2.13. LED-VILÁGÍTÁS*
Várja meg, amíg a jégkockák kialakulnak (javasoljuk,
hogy legalább 4 órát várjon).
A mélyhűtőtérben lévő világítórendszer LED-világítást
használ, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony
energiafogyasztást eredményez. Ha a LED-világítás
nem működik, a csere érdekében vegye fel a
kapcsolatot a vevőszolgálattal.
MEGJEGYZÉS: A jégkockakészítő kivehető. Vízszintes
helyzetben bárhol elhelyezheti a mélyhűtőtérben,
vagy igény szerint kiveheti a készülékből, amikor nincs
szükség jégkockakészítésre.
3. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
3.1. A MÉLYHŰTŐTÉR KAPACITÁSÁNAK
NÖVELÉSE
3.2. MEGJEGYZÉSEK
•
A mélyhűtőtér tárolási kapacitásának növeléséhez
tegye a következőket:
• távolítsa el a kosarakat/eszköztartó elemeket*, ha
nagyobb méretű élelmiszereket szeretne tárolni.
• az élelmiszereket közvetlenül a mélyhűtő polcaira
helyezze.
• vegye ki a jégkockakészítőt*.
• vegye ki a palackállványt*.
•
•
•
•
Ne zárja el a készülék belsejében a hátsó falon lévő
levegőkimeneti területet élelmiszerekkel.
Ha a fagyasztó eszköztartó elemmel lett kialakítva,
az elem eltávolításával megnövelheti a tárolóhely
kapacitását.
Az összes polc, eszköztartó elem és kihúzható
kosár eltávolítható.
A készülék belső hőmérsékletét a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint
a készülék elhelyezkedése befolyásolhatja. A
hőmérséklet beállításánál ezeket a tényezőket
figyelembe kell venni.
Eltérő jelölés hiányában a készülék tartozékai
mosogatógépben nem moshatók.
*Csak egyes készüléktípusoknál elérhető. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megnézheti, hogy ez a funkció az Ön által
megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.
80
4. ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK
Hal
Zsíros húsú halak (lazac,
hering, makréla)
Sovány húsú halak (tőkehal,
nyelvhal)
A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák
készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására
használható.
A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24
óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer
lefagyasztása lehetséges (… kg/24 óra).
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert szeretne a
mélyhűtőben tárolni, azt javasoljuk, hogy a mélyhűtőtér
leghidegebb területeit használja, ami a készülék
típusától függően a felső vagy a középső rész (a
terméklapon megtekintheti, hogy melyik az a terület,
amely a friss élelmiszerek fagyasztására ajánlott).
4.1. FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
ELTARTHATÓSÁGA
A táblázatban megtekintheti a fagyasztott friss
élelmiszerek ajánlott tárolási idejét.
ÉLELMISZER
Hús
Marha
Sertés, borjú
Bárány
Nyúl
Darált hús/belsőség
Kolbász
ELTARTHATÓSÁG
(hónap)
8-12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Szárnyas
Csirke
Pulyka
Szárnyasaprólék
5-7
6
2-3
Rákfélék
Puhatestűek, homár
Rák, homár
1-2
1-2
Kagylók
Osztriga (héjában)
1-2
2-3
3-4
Pörkölt
Hús, szárnyas
2-3
Tejtermékek
Vaj
Sajt
Tejszín
Jégkrém
Tojás
6
3
1-2
2-3
8
Levesek és szószok
Leves
Hússzósz
Pástétom
Ratatouille
2-3
2-3
1
8
Tésztafélék és kenyerek
Kenyér
Sütemény (töltelék nélkül)
Torta
Palacsinta
Nyers tészta
Lepény
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
*Csak egyes készüléktípusoknál elérhető. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megnézheti, hogy ez a funkció az Ön által
megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.
81
4.2. TIPPEK FRISS ÉLELMISZEREK
FAGYASZTÁSÁHOZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ
ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK
ÉLELMISZER
Gyümölcsök
Alma
Sárgabarack
Szeder
Ribizli/fekete ribizli
Cseresznye
Őszibarack
Körte
Szilva
Málna
Eper
Rebarbara
Gyümölcslé (narancs,
citrom, grépfrút)
Zöldségek
Spárga
Bazsalikom
Bab
Articsóka
Brokkoli
Kelbimbó
Karfiol
Répa
Zeller
Gomba
Petrezselyem
Paprika
Borsó
Futóbab
Spenót
Paradicsom
Cukkini
ELTARTHATÓSÁG
(hónap)
•
12
8
8-12
8-12
10
10
8-12
10
8-12
10
10
•
•
Fagyasztás előtt csomagolja be és zárja le a
friss élelmiszereket a következők segítségével:
alufólia, folpack, levegő- és vízzáró műanyag
zacskó, fedővel ellátott polietilén tárolóedény,
friss élelmiszerek fagyasztásához megfelelő
fagyasztóedény.
Az élelmiszernek frissnek, érettnek és kiváló
minőségűnek kell lennie, ha azt szeretné, hogy a
fagyasztott élelmiszer is kiváló minőségű legyen.
A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség
szerint közvetlenül leszedés után fagyassza le, hogy
a teljes eredeti tápértéküket, állagukat, színüket és
ízüket megőrizze.
Egyes húsokat, különösen a vadakat, lefagyasztás előtt
érlelni kell.
4-6
Megjegyzés:
• Mindig hagyja a forró ételeket kihűlni, mielőtt
betenné őket a fagyasztóba.
• A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal
fogyassza el. Ne fagyassza le újra az ételeket,
hacsak nem főzte meg azokat kiolvasztás után.
Főzés után a kiolvasztott élelmiszert vissza lehet
fagyasztani.
• Ne fagyasszon le folyadékkal teli üvegeket.
8-10
6-8
12
8-10
8-10
8-10
8-10
10-12
6-8
8
6-8
10-12
12
12
12
8-10
8-10
4.3. JÉGAKKUK HASZNÁLATA*
A jégakkuk segítenek fagyott állapotban tartani az
élelmiszereket áramkimaradás esetén. Az optimális
eredmény érdekében helyezze őket a felső rekeszben
tárolt élelmiszerek fölé.
4.4. VÁSÁRLÁSI TIPPEK FAGYASZTOTT
ÉLELMISZEREKHEZ
Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:
• Győződjön meg arról, hogy az élelmiszerek
csomagolása nem sérült (elképzelhető, hogy a
sérült csomagolású élelmiszerek minősége már
nem megfelelő). Ha a csomagolás felpuffadt vagy
nedvességfoltok láthatók rajta, előfordulhat, hogy a
tárolás nem megfelelő körülmények között történt,
és az élelmiszer már elkezdett kiolvadni.
• A fagyasztott élelmiszereket a vásárlás végén vegye
meg, és hőszigetelt hűtőtáskában szállítsa.
• Hazaérve azonnal tegye be a fagyasztott
élelmiszereket a mélyhűtőbe.
• Ha az élelmiszer akár csak részben is kiolvadt, ne
fagyassza le újra! 24 órán belül fogyassza el.
• Kerülje vagy csökkentse minimálisra a hőmérsékletváltozásokat. Tartsa be a csomagoláson feltüntetett
szavatossági időt.
• Mindig tartsa be a csomagoláson feltüntetett
tárolási utasításokat.
Azt javasoljuk, hogy címkézze fel a fagyasztott
élelmiszereket, és tüntesse fel rajtuk a dátumot. A
címkék segítségével azonosítani tudja az ételeket,
és láthatja, meddig kell felhasználnia azokat, hogy
ne romoljanak meg. A felengedett ételeket soha ne
fagyassza le újra.
82
5. MŰKÖDÉSI ZAJOK
A készülék által kiadott zajok hozzátartoznak
a normál működéshez, mivel a berendezés a
teljesítményszabályozás érdekében számos
ventilátorral és motorral rendelkezik, amelyek
automatikusan be- és kikapcsolnak.
Ennek ellenére a működés közben hallható zajok
egy részét csökkentheti, ha:
• a készüléket vízszintes, egyenletes felületen helyezi
üzembe;
• elegendő szabad helyet hagy a készülék és a
bútorok között;
• ellenőrzi, hogy a belső tartozékok a helyükön
vannak-e;
• ellenőrzi, hogy az üvegek és tárolóedények nem
érintkeznek-e egymással.
A készülék működése közben a következő zajokat
lehet hallani:
Sípoló hang, amikor első
alkalommal
vagy hosszú idő után kapcsolja be
a készüléket.
Kotyogó hang, amikor a
hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.
Zúgó hang, amikor a kompresszor
működik.
Búgó hang, amikor a vízszelep
vagy a ventilátor bekapcsol.
Recsegő hang, amikor a
kompresszor elindul, vagy a
kész jég beleesik a jégtartóba,
illetve hirtelen kattogás, amikor a
kompresszor be- és kikapcsol.
Kattanó hang, amikor a termosztát
beállítja, milyen gyakran kapcsoljon
be a kompresszor.
83
6. AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A
KÉSZÜLÉKET
Ha még láthatók jégkristályok az élelmiszereken, azok
ismét lefagyaszthatók, bár elképzelhető, hogy ízük és
aromájuk romlik.
6.1. TÁVOLLÉT/NYARALÁS
Hosszabb távollét esetén javasoljuk, hogy használja
fel az élelmiszert, és energiatakarékossági okokból
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
Ha az élelmiszer rossz állapotban van, a legbiztosabb,
ha kidobja.
6.2. KÖLTÖZÉS
24 óránál rövidebb áramkimaradás esetén.
1. Tartsa zárva a készülék ajtaját. Ezáltal a
készülékben lévő élelmiszerek a lehető
leghosszabb ideig hidegen maradnak.
1. Vegye ki az összes belső alkatrészt.
2. Csomagolja be és rögzítse egymáshoz őket
ragasztószalaggal úgy, hogy ne ütődjenek
egymáshoz, és ne vesszenek el.
3. Csavarja vissza az állítható lábakat, hogy ne
érjenek hozzá a támasztófelülethez.
4. Zárja be az ajtót és rögzítse ragasztószalaggal,
majd rögzítse a csatlakozókábelt a készülékhez
szintén ragasztószalaggal.
24 óránál hosszabb áramkimaradás esetén.
1. Ürítse ki a mélyhűtőteret, és tegye az élelmiszereket
hordozható fagyasztóba. Ha nem rendelkezik
ilyen fagyasztódobozzal, és jégakkuk sem állnak
rendelkezésére, próbálja meg felhasználni a
könnyebben romló élelmiszereket.
2. Ürítse ki a jégkockatartót.
6.3. ÁRAMKIMARADÁS
Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató
ügyfélszolgálatát, és kérdezze meg, milyen hosszú
ideig fog tartani az áramszünet.
Megjegyzés: Ne feledje, hogy a teljesen telepakolt
készülék hosszabb ideig tartja a hideget, mint a csak
részben feltöltött.
7. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A tisztítási vagy karbantartási műveletek
megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a
csatlakozóaljzatból, vagy szüntesse meg a tápellátást.
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy
kifejezetten hűtőszekrénybelsők tisztítására szolgáló
semleges tisztítószeres, langyos vizes oldatba mártott
törlőkendővel. Soha ne használjon súrolószereket.
Soha ne tisztítsa a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony
folyadékkal. A felszabaduló gőzök tüzet vagy robbanást
okozhatnak. A készülék külső felületét és az ajtó
tömítését nedves ruhadarabbal tisztítsa, majd egy puha
ruhadarabbal törölje szárazra.
Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
A készülék hátoldalán lévő kondenzátort rendszeresen
meg kell tisztítani egy porszívóval.
Fontos:
• A gombok és a kezelőpanel kijelzője nem tisztítható
alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárólag
száraz törlőkendőt használjon.
• A hűtőrendszer csövei a leolvasztótálca mellett
helyezkednek el, és felforrósodhatnak. Időnként
tisztítsa meg ezeket porszívóval.
• Az üvegpolc eltávolításához vagy behelyezéséhez
emelje meg a polc elülső részét, hogy kikerülje az
ütközőt.
84
8. HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
8.1. MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ...
A teljesítménnyel kapcsolatos problémák gyakran olyan, apró dolgokból adódnak, amelyeket mindenféle
szerszám nélkül Ön is ki tud küszöbölni.
PROBLÉMA
A készülék nem működik:
•
•
Ha a leolvasztótálcában víz van:
•
Ha a készülék ajtótömítéssel
érintkező szélei érintéskor melegek:
•
Ha a világítás nem működik:
•
•
•
Ha a motor túl sokáig működik:
•
•
•
•
•
•
Ha a készülék hőmérséklete túl
magas:
Ha az ajtók nyitása és zárása nem
megfelelő:
•
•
•
•
•
•
•
•
MEGOLDÁS
A hálózati kábel megfelelő feszültségű konnektorba van
csatlakoztatva?
Ellenőrizte a lakás elektromos rendszerének védelmi
berendezéseit és biztosítékait?
Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is
tele lehet. Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll,
nehogy a víz kifolyjon.
Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális
jelenség.
Ellenőrizte a lakás elektromos rendszerének védelmi
berendezéseit és biztosítékait?
A hálózati kábel megfelelő feszültségű konnektorba van
csatlakoztatva?
Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal
az azonos típusú izzóra történő csere érdekében, amely kizárólag
a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál szerezhető
be.
A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások
száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete,
a hőmérséklet-szabályozók beállítása.
A kondenzátor (a készülék hátoldalán) por- és szöszmentes?
Megfelelően van becsukva az ajtó?
Az ajtótömítések megfelelően vannak rögzítve?
Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor
természetesen hosszabb ideig működik.
Ha a készülék ajtaja egy ideig nyitva volt, vagy nagyobb
mennyiségű élelmiszert helyezett a készülékbe, a motor
hosszabb ideig működik annak érdekében, hogy a készülék
belsejét lehűtse.
A készülék kezelőszervei megfelelően vannak beállítva?
Egyszerre nagy mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe?
Figyeljen rá, hogy ne nyissa ki túl gyakran az ajtót.
Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
Ellenőrizze, hogy az élelmiszer nem akadályozza-e az ajtó
csukását.
Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső tartozékok
a helyükön vannak-e.
Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszok vagy ragadós
anyag.
Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.
85
8.2. HIBÁK
Működéssel kapcsolatos figyelmeztetések esetén a riasztások a számjegyes LED-eken is megjelennek (pl. 1.
hiba, 2. hiba stb.). Hívja a vevőszolgálatot, és adja meg a hibakódot. Hangjelzés hallható, a
figyelmeztető ikon
felgyullad, és a számjegyes kijelzőn az F betű az alábbi hibakódok szerint villog:
Hibakód
Megjelenítés
2. hiba
Az F betű 0,5 másodpercenként villog. Kétszer felvillan,
majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.
x2
3. hiba
Az F betű 0,5 másodpercenként villog. Háromszor felvillan,
majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.
x3
6. hiba
Az F betű 0,5 másodpercenként villog. Hatszor felvillan,
majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.
x6
9. VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordul:
Kapcsolja be újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy a probléma továbbra is fennáll-e. Ha igen, húzza ki a
konnektorból a hálózati csatlakozót, és várjon kb. egy órát, mielőtt ismét bekapcsolja a készüléket.
Ha a hibakeresési útmutatóban lévő ellenőrzések elvégzése és a készülék bekapcsolása után a készülék
továbbra sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, és mondja el nekik a problémát.
Adja meg az alábbiakat:
• a készülék típusát és sorozatszámát (lásd az adattáblán),
• a probléma természetét,
•
•
•
a szervizszámot (a szám a készülék belsejében lévő adattáblán található a SERVICE felirat után),
az Ön teljes címét,
az Ön telefonszámát (a körzetszámmal együtt).
Megjegyzés:
Az ajtónyitás iránya módosítható. Ha ezt a műveletet a vevőszolgálat végzi, a munkára nem terjed ki a garancia.
86
ИНДЕКС
1-ТАРАУ: ОРНАТУ.............................................................................................................88
1.1. БІР ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ..........................................................................................................................88
1.2. ЕКІ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ..........................................................................................................................88
1.3. ЕСІКТЕРДІ РЕТТЕУ (ЕГЕР БОЛСА)............................................................................................................88
2-ТАРАУ: ФУНКЦИЯЛАР..................................................................................................89
2.1. SMART DISPLAY (СМАРТ ДИСПЛЕЙ)*.......................................................................................................89
2.2. ІСКЕ ҚОСУ/КҮТУ ...........................................................................................................................................89
2.3. ҚУАТТЫ ӨШІРУ ДАБЫЛЫ . ........................................................................................................................89
2.4. ТЕМПЕРАТУРА ДАБЫЛЫ............................................................................................................................89
2.5. АШЫҚ ЕСІК ДАБЫЛЫ.................................................................................................................................89
2.6. ТОЙ РЕЖИМІ* ...............................................................................................................................................90
2.7. ҚАТТЫ МҰЗДАТУ*.........................................................................................................................................90
2.8. ТЕЗ МҰЗДАТУ*...............................................................................................................................................90
2.9. ЭКО ТҮН ФУНКЦИЯСЫ (ТҮНГІ УАҚЫТ ТАРИФІ) *....................................................................................91
2.10. ҚАТЫРУДЫ БАСҚАРУ*..............................................................................................................................91
2.11. АВТОМАТТЫ ҚЫРАУСЫЗ.........................................................................................................................91
2.12. МҰЗ ЖАСАУ ҚАЛЫБЫ*..............................................................................................................................92
2.13. ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ШАМДАР ЖҮЙЕСІ*.....................................................................................................92
3-ТАРАУ: ПАЙДАЛАНУ....................................................................................................92
3.1. МҰЗДАТҚЫШТЫҢ САҚТАУ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛЫ.....................................................92
3.2. ЕСКЕРТПЕЛЕР..............................................................................................................................................92
4-ТАРАУ: ТАҒАМДЫ САҚТАУ КЕҢЕСТЕРІ.....................................................................93
4.1. МҰЗДАТЫЛҒАН АЗЫҚ-ТҮЛІКТІ САҚТАУ УАҚЫТЫ...................................................................................93
4.2. ЖАС ТАҒАМДЫ МҰЗДАТУ МЕН САҚТАУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР..........................................................94
4.3. МҰЗ САУЫТТАРЫН ПАЙДАЛАНУ*.............................................................................................................94
4.4. МҰЗДАТЫЛҒАН ТАҒАМ: САТЫП АЛУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР..............................................................94
5-ТАРАУ: ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ДЫБЫСТАР..................................................................95
6-ТАРАУ: ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҰСЫНЫС...................96
6.1. УАҚЫТША ЖОҚ БОЛУ / ДЕМАЛЫС...........................................................................................................96
6.2. КӨШІП-ҚОНУ.................................................................................................................................................96
6.3. ЭЛЕКТР ҚУАТЫНЫҢ ҮЗІЛУІ........................................................................................................................96
7-ТАРАУ: ҚҰРЫЛҒЫҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ..........96
8-ТАРАУ: АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ НҰСҚАУЛЫҒЫ.......................................................97
8.1. КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БӨЛІМІНЕ ХАБАРЛАСУДЫҢ АЛДЫНДА…......................97
8.2. АҚАУЛЫҚТАР................................................................................................................................................98
9-ТАРАУ: КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ...................................................98
Басқалар:
ЕСІКТІҢ АШЫЛУ БАҒЫТЫН АУЫСТЫРУ (1 НҰСҚА)....................................................................................195
ЕСІКТІҢ АШЫЛУ БАҒЫТЫН АУЫСТЫРУ (2 НҰСҚА)....................................................................................197
ҚАТЫРҒЫШТЫҢ ІШКІ БӨЛІГІН АЛУ/САЛУ....................................................................................................199
ЕСКЕРТПЕ:
Бұл нұсқаулар бірнеше үлгілер үшін қолданылады, сондықтан онда өзгешеліктер болуы мүмкін.
Белгілі бір құрылғыларға ғана қатысты қолданылатын бөлімдер жұлдызшамен (*) көрсетіледі.
Жаңа сатып алынған құрылғы үлгіңізге арналған функцияларды ҚЫСҚАША ІСКЕ ҚОСУ
НҰСҚАУЛЫҒЫНАН табуға болады.
87
1. ОРНАТУ
50mm
1.1. БІР ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ
Құрылғының жеткілікті желдетілуін қамтамасыз
ету үшін, оның екі жағынан және үстінен орын
қалдырыңыз.
50mm
Құрылғының артқы жағы мен құрылғы артындағы
қабырғаның арасындағы қашықтық 50 мм болуы
тиіс.
Осы бос орынды азайту өнімнің қуат тұтынуын
күшейтеді.
1.2. ЕКІ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ
Мұздатқыш 1 және тоңазытқышты 2 бірге
орнату барысында мұздатқыш сол жағында және
тоңазытқыш оң жағында (суретте көрсетілгендей)
орналасқанына көз жеткізіңіз. Құрылғылар
арасындағы конденсация мәселелерін болдырмау
үшін, тоңазытқыштың сол жағы арнайы құралмен
жабдықталған.
Екі құрылғыны байланыстыру жинағымен 3
(суретте көрсетілгендей) бірге орнатқан жөн. Оны
қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.
1.3. ЕСІКТЕРДІ РЕТТЕУ (ЕГЕР БОЛСА)
Реттелетін астыңғы топсаның көмегімен есіктердің
деңгейін реттеу (үлгілерді таңдау)
Егер тоңазытқыш есігі қатырғыш есігінен төмен
болса, тоңазытқыш есігін реттеу бұрандасын М10
кілтімен бұрау арқылы көтеріңіз.
m
5 max
m
Егер қатырғыш есігі тоңазытқыш есігінен төмен
болса, тоңазытқыш есігін реттеу бұрандасын М10
кілтімен бұрау арқылы көтеріңіз.
*Таңдамалы үлгілерде ғана қолжетімді. Осы функцияның үлгіңіздегі қолжетімділігін ҚЫСҚАША ІСКЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛЫҒЫНАН
тексеріңіз.
88
2. ФУНКЦИЯЛАР
2.1. SMART DISPLAY (СМАРТ ДИСПЛЕЙ)*
2.3. ҚУАТТЫ ӨШІРУ ДАБЫЛЫ
Бұл функцияны қуатты сақтау үшін пайдалануға
болады. Функцияны қосу/өшіру үшін, қысқаша іске
қосу нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.
Smart Display (Смарт дисплейді) іске қосудан кейін
екі секундтан соң дисплей өшеді. Температураны
реттеу немесе басқа функцияларды пайдалану
үшін, дисплейді кез келген түймешікті басу
арқылы белсендіру қажет. 15 секунд әрекетсіз
тұрғаннан кейін, дисплей қайтадан өшеді. Функция
өшірілгеннен кейін, қалыпты дисплей қосылады.
Қуат іркілісінен кейін Smart Display (Смарт дисплей)
автоматты түрде өшеді. Бұл функция құрылғыны
қуат көзінен ажыратпай, тек сыртқы дисплей
тарапынан тұтынылатын қуатты азайтатынын есте
сақтаңыз.
Қуат өшкеннен кейін, электр тогы қайта қамтамасыз
етілгенде өнім мұздатқыштағы температураны
автоматты түрде бақылайтындай етіп жасақталған.
Мұздатқыштағы температура мұздатқыш деңгейінен
жоғары көтерілсе, қуатты өшіру индикаторы
қосылып, Дабыл индикаторы
жыпылықтайды
және қуат қайта берілгенде дыбыстық дабыл дауысы
шығады.
Дабылды қалпына келтіру үшін, Дабылды тоқтату
түймешігін бір рет басыңыз.
Қуатты өшіру дабылы жағдайында, келесі әрекеттерді
орындаған жөн:
• Мұздатқыштағы тағам мұздатылмай, бірақ әлі
салқын болса, мұздатқыштағы барлық тағамды 24
сағаттың ішінде тұтыну керек.
• Мұздатқыштағы тағам мұздатылған болса,
бұл тағамның еріп, қуат қайта берілгенде
мұздатылғанын көрсетеді, ол өз кезегінде
тағамның дәмін, сапасын және құндылығын
нашарлатып, қауіпті болуы мүмкін. Тағамды тұтыну
ұсынылмайды, мұздатқыштың ішін толығымен
босатқан жөн. Қуатты өшіру дабылы электр қуаты
өшкенде мұздатқыштағы тағам сапасы бойынша
нұсқауларды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жүйе
тағамның сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдік бермейді
және тұтынушылардың мұздатқыш бөліміндегі тағам
сапасын өз бетінше бағалағаны жөн.
Ескертпе: Құрылғының көрсетілген қуат тұтынуы
Smart Display (Смарт дисплей) функциясының
белсендірілген күйдегі жұмысына байланысты. Бұл
функция тек есігінде пайдаланушы интерфейсі бар
үлгіде қолжетімді.
2.2. ІСКЕ ҚОСУ/КҮТУ
Бұл функция мұздатқыш бөлімдерінің On/Stand-by
режимін іске қосады. Өнімді күту режиміне
ауыстыру үшін, On/Stand-by түймешігін
3 секунд
бойы басыңыз. Құрылғы күту режимінде болғанда,
мұздатқыш бөліміндегі шам жұмыс істемейді. Бұл
операция құрылғыны қуат көзінен ажыратпайтынын
есте сақтаңыз. Құрылғыны қайта іске қосу үшін, On/
Stand-By түймешігін
2.4. ТЕМПЕРАТУРА ДАБЫЛЫ
Дыбыстық дабыл дауысы шығады және температура
индикаторы (°C) жыпылықтайды. Дабыл келесі
жағдайларда іске қосылады:
• Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмағаннан кейін қуат
көзіне қосылғанда
• Қатырғыш бөлімінің температурасы тым жоғары
болғанда
• Мұздатқышқа салынған балғын тағамның мөлшері
техникалық деректер тақтасында көрсетілген
мөлшерден асса
• Қатырғыш есігі ұзақ уақыт ашық қалса.
Дыбыстық сигналды өшіру үшін, Дабылды тоқтату
түймешігін
бір рет басыңыз. Мұздатқыш бөлімі
-10°C төмен температураға жеткенде, орнатылған
температура индикаторы (°C) жыпылықтауды
тоқтатқанда және таңдалған параметрді көрсеткенде
Дабыл индикаторы автоматты түрде өшеді.
басыңыз.
2.5. АШЫҚ ЕСІК ДАБЫЛЫ
Дабыл белгішесі жанып жыпылықтайды және
дыбыстық дабыл дауысы шығады. Есік 2 минуттан
артық уақыт бойы ашық қалса, дабыл іске қосылады.
Есік дабылын өшіру үшін, есікті жабыңыз немесе дыбыс
дабылының дауысын басу үшін Дабылды тоқтату
түймешігін түртіңіз.
*Таңдамалы үлгілерде ғана қолжетімді. Осы функцияның үлгіңіздегі қолжетімділігін ҚЫСҚАША ІСКЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛЫҒЫНАН
тексеріңіз.
89
2.6. ТОЙ РЕЖИМІ*
Бұл функцияны сусындарды мұздатқыш бөлімінде
салқындату үшін пайдаланыңыз. Таңдаудан кейін
30 секунд өткен соң (0,75 мл бөтелкені шынысын
сындырмай салқындату үшін қажет уақыт), белгі
жанады, дыбыстық дабыл даусы шығады: бөтелкені
мұздатқыш бөлімінен шығарыңыз және дабылды өшіру
үшін Дабылды тоқтату түймешігін басыңыз.
7. "Тез қатыру" функциясы іске қосылудан кейін 4-5
сағат өткен соң автоматты түрде өшеді индикатор
сөніп, желдеткіштер өшеді. Дегенмен, "Тез қатыру"
функциясын басқару панеліндегі түймешігін тез
басу арқылы кез келген уақытта өшіруге болады:
индикатор сөніп, желдеткіштер өшеді.
Назар аударыңыз:
• "Тез мұздату" функциясымен cәйкессіздік
Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін, "Тез
қатыру" және "Тез мұздату" функцияларын бір
уақытта пайдалану мүмкін емес. Сондықтан, "Тез
мұздату" функциясы бұрыннан қосылса, "Тез қатыру"
функциясын белсендіру үшін, оны алдымен өшіру
қажет (және керісінше).
Маңызды: бөтелкені мұздатқыш бөлімінде салқындату
үшін қажет уақыттан ұзағырақ қалдырмаңыз.
2.7. ҚАТТЫ МҰЗДАТУ*
"Тез қатыру" бөлімі 2 кг дейін балғын тағамды өте
жылдам мұздатуға арналған. Өте жылдам "Тез
қатыру" функциясы мұздатқанда тағамның ішінде мұз
кристалдардың қалыптасуын барынша азайтады,
осылайша, тұтыну алдында ерітілгенде, оның сапасы
жоғары болады. "Тез қатыру" функциясы белсенді
болмаған кезде, бөлімді әдеттегі мұздату немесе
бұрыннан мұздатылған тағамдарды сақтау үшін
пайдалануға болады.
•Тез қатыру бөлімінің желдеткіштері жұмыс
істеуді бастамаса
"Тез қатыру" функциясы іске қосылғаннан кейін,
индикатор күтілгендей жанып, бірақ желдеткіштердің
жұмысы басталмауы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және
мұздатқыштың ерітуі орындалуда екенін білдіреді.
Еріту фазасының соңында (максималды ұзақтығы:
1,5 сағат) желдеткіштер жұмысты автоматты түрде
бастайды және "Тез қатыру" процесі қалыпты режимде
басталады.
Ескертпе: Тез қатыру функциясы белсенді болған
кезде, гуілдеген дыбыс естілуі мүмкін. Бұл қалыпты
жағдай және бөлімнің ішінде салқынның оңтайлы
таралуына мүмкіндік беретін ауа ағынынан туындайды.
• Индикатор жанбаса
Егер түймешігі басылған соң
белгішесі жанса:
бұл жағдайда түймешігі тым ұзақ басылды деген
сөз. "Тез қатыру" функциясын іске қосу үшін, алдымен
Жылдам мұздату функциясын өшіріңіз ( түймешігін
3 секунд ұстап тұрып) содан кейін түймешігін 1
секундтан асырмай тез басыңыз.
"Тез қатыру" функциясын іске қосу және өшіру:
1. "Тез қатыру" функциясы соңғы рет
белсендірілгеннен бері 12 сағат өткеніне көз
жеткізіңіз (қолданылса). Функцияны 12 сағатта бір
реттен жиі белсендірмеңіз.
2. "Тез мұздату" функциясының белсенді еместігіне
көз жеткізіңіз: "Тез қатыру" және "Тез мұздату"
функцияларын бір уақытта белсендіру мүмкін емес.
3. "Тез қатыру" бөлімін босатыңыз.
4. "Тез қатыру" функциясын басқару панеліндегі
түймешігін тез басу арқылы іске қосыңыз:
белгіше жанады және бөлімнің төменгі жағындағы
желдеткіштер іске қосылып, салқын ауа ағынын
арттырып, нәтижесінде мұздату процесін тездетеді.
5. Мұздатылатын тағамды бөлімнің ішіне, салқын ауа
айналымына мүмкіндік беретіндей етіп, бөлімнің
артқы жағындағы желдеткіштерден бірнеше
сантиметр (мин. 2 см) ары салыңыз.
6. Ең үлкен мұздату жылдамдығына қол жеткізу
үшін "Тез мұздату" функциясы автоматты түрде
өшпейінше, есікті жабық ұстап, функцияны
ажыратпаған жөн
2.8. ТЕЗ МҰЗДАТУ*
24 сағаттың ішінде мұздатуға болатын балғын
тағам көлемі құрылғының техникалық деректер
тақтасында көрсетілген.
Жас тағамды қатырғышқа салу алдында 24 сағат
бұрын бұл функцияны құрылғының оңтайлы жұмыс
істеуі үшін пайдалануға болады. Осы функцияны іске
қосу/ажырату үшін Жылдам бастау нұсқаулығындағы
нұсқауларды орындаңыз. Жас тағамды қатырғышқа
салған соң, Тез қатыру функциясында 24 сағат болу
әдетте жетіп жатады; Тез қатыру функциясы автоматты
түрде шамамен 50 сағаттан кейін өшіріледі.
Назар аударыңыз:
Қуатты үнемдеу мақсатында, тағамның аз мөлшерін
мұздату кезінде тез мұздату функциясын бірнеше
сағаттан кейін өшіруге болады.
• "Тез қатыру" функциясымен үйлесімсіздік
Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін, "Тез
қатыру" және "Тез мұздату" функцияларын бір
уақытта пайдалану мүмкін емес. Сондықтан, "Тез
мұздату" функциясы бұрыннан қосылса, "Тез қатыру"
функциясын белсендіру үшін, оны алдымен өшіру
қажет (және керісінше).
*Таңдамалы үлгілерде ғана қолжетімді. Осы функцияның үлгіңіздегі қолжетімділігін ҚЫСҚАША ІСКЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛЫҒЫНАН
тексеріңіз.
90
2.9. ЭКО ТҮН ФУНКЦИЯСЫ
(ТҮНГІ УАҚЫТ ТАРИФІ) *
Қатыруды басқару режимін іске қосу үшін,
функцияны мәзірден таңдап, >ON< күйіне орнатып,
таңдауды растау үшін OK түймесін басыңыз. Бұл
функцияны өшіру үшін, >OFF< күйіне орнату арқылы
дәл сол процедураны қайталаңыз.
Бұл функция белгілі бір температура ауқымында
жұмыс істейді: ­22°C және ­24°C аралығы.
Бұл функция іске қосылған кезде, қатырғыштағы
ағымдағы температура ­22°C-тан жыжылау деңгейге
орнатылады, ал температура жұмыс істеу ауқымына
сәйкестену үшін ­22°C деңгейіне автоматты түрде
орнатылады.
Егер бұл функция іске қосылған болса және
пайдаланушы температураны жұмыс істеуге
болатын ауқымнан өзгертсе, бұл функция автоматты
түрде ажыратылады.
Жылдам қатыру функциясы іске қосылса, Қатыруды
басқару функциясы Тез Мұздату функциясы
ажыратылғанша тоқтайды.
Eco Night функциясы электр қуаты қолжетімді
болғанда және құны күндізгіден кем болғанда
құрылғыдағы қуат тұтынымын тарифі кемітілген
сағаттарға (түнде) шоғырландыруға мүмкіндік
береді (тек уақытқа негізделген бірнеше тарифтік
жүйені пайдаланатын мемлекеттерде ғана - электр
қуаты тарифтерін электрмен қамтамасыз ететін
компаниядан тексеріңіз).
Функцияны іске қосу үшін,
түймешігін
азайтылған тарифтің басталу уақытында басыңыз
(арнайы тарифтер жоспарына байланысты).
Мысалы азайтылған тариф кешкі сағат 8 басталса,
түймешігін сол уақытта басыңыз. Eco Night
индикаторы
ҚОСУЛЫ болғанда, функция
ҚОСУЛЫ болады. Функция іске қосылған кезде,
құрылғы қуаттың тұтынылуын автоматты түрде
таңдалған уақытқа сәйкес бейімдейді, яғни, түнге
қарағанда, күндіз азырақ қуат тұтынады.
МАҢЫЗДЫ: Дұрыс жұмыс жасауы үшін, функция
күндіз және түні бойы қосулы болуы тиіс. Функция
өшірілгенше қосулы болады (немесе қуат іркілісі
не құрылғыны өшірген кезде өшіріледі). Функцияны
өшіру үшін,
түймешігін қайта басыңыз.
Eco Night индикаторы
ӨШІРУЛІ болған кезде,
функция ӨШІРУЛІ болады.
2.11. АВТОМАТТЫ ҚЫРАУСЫЗ
Бұл өнім пайдалану жағдайларына және қоршаған
ортаның ылғалдығына сәйкес мұзы автоматты түрде
еритін етіп жасалған.
Еріту мұздатқыштары сақтау аймақтары айн
аласында салқындатылған ауа айналымын
қамтамасыз етеді және мұздың қалыптасуын
болдырмайды, сондықтан, еріту мүлдем қажет
болмайды.
Мұздатылған заттар қабырғаларға жабыспайды,
белгілер анық, ал сақтау аймағы таза болады.
Ескертпе: Мәлімделген құрылғыдағы қуаттың
тұтынылуы Eco Night функциясының өшірілгендегі
жұмысына қатысты.
2.10. ҚАТЫРУДЫ БАСҚАРУ*
Қатыруды басқару – тоңазытқыштан толығымен
тәуелсіз инновациялық ауа жүйесінің арқасында
температура ауытқуларын азайтатын жеткілдірілген
технология. Үсіп қалу айтарлықтай азаяды және
тамақ өзінің бастапқы сапасы мен түсі сақталады.
*Таңдамалы үлгілерде ғана қолжетімді. Осы функцияның үлгіңіздегі қолжетімділігін ҚЫСҚАША ІСКЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛЫҒЫНАН
тексеріңіз.
91
МҰЗ КЕСЕКТЕРІН АЛУ ЖОЛЫ
Мұз науасының астындағы сақтау ұяшығы орнында
екеніне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, орнына
сырғытыңыз.
Науа сәл бұралғанша, тетіктерді сағат тіліне
қарсы бағытта берік бұраңыз. Мұз кесектері сақтау
ұяшығына түседі.
2.12. МҰЗ ЖАСАУ ҚАЛЫБЫ*
МҰЗ КЕСЕКТЕРІН ЖАСАУ ЖОЛЫ
Жылдам мұз жасау науасын суыру арқылы алыңыз.
ЕСКЕРТУ: тек ауыз сумен ғана толтырыңыз
(максималды деңгей = жалпы сыйымдылықтың 2/3
бөлігі).
Қажет болса, науаның басқа жартысы үшін
2-қадамды қайталаңыз.
Мұзды алу үшін, сақтау ұяшығын сәл көтеріңіз және
өзіңізге қарай тартыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: қаласаңыз, мұз кесектерін ыңғайлы
жерде алу үшін, Мұз жасау қалыбын құрылғыдан
түгелдей шығарып алуға болады (мысалы: үстелдің
үстінде).
немесе
Мұз жасау қалыбын қатырғыш бөлігіне қайта қойыңыз
немесе мұз кесектеріне аналған қалталарды мұз
жасау қалыбына қайта енгізіңіз. Суды төгіп алмаңыз.
немесе
2.13. ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ШАМДАР ЖҮЙЕСІ*
Мұз кесектері қалыптасқанша күтіңіз (шамамен 4
сағат күткен жөн).
Мұздатқыш бөліміндегі жарықтандыру жүйесі
жарық диодты шам жүйесін пайдаланып, жақсы
жарықтандыру мен қуаттың төмен деңгейде
тұтынылуына мүмкіндік береді. Жарық диод
шамының жүйесі жұмыс істемесе, оны ауыстыру
үшін, қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Мұз жасау қалыбын шығарып алуға
болады. Оны көлденең күйде мұздатқыш бөліміндегі
кез келген жерге қоюға болады немесе мұз жасау
қажет болмаса, құрылғыдан шығарып алуға болады.
3. ПАЙДАЛАНУ
3.1. МҰЗДАТҚЫШТЫҢ САҚТАУ
СЫЙЫМДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛЫ
3.2. ЕСКЕРТПЕЛЕР
•
Мұздатқыш бөліміндегі сақтау сыйымдылығын келесі
арқылы арттыруға болады:
• үлкен өнімдерді сақтау үшін себеттерді /
жапқыштарды алу.
• тағам өнімдерін тікелей мұздатқыш сөрелеріне
қою.
• Мұз науасын алу* .
• бөтелке ұстағышын алу*.
•
•
•
•
Ауа шығару аймағын (өнімнің ішіндегі артқы
қабырғада) тағам өнімдерімен бұғаттамаңыз.
Көлемін барынша арттыруға болады.Мұздатқыш
жапқышпен қамтамасыз етілсе, жапқышты алу
арқылы сақтау көлемін барынша арттыруға
болады.
Барлық сөрелер, жапқыштар және тартып
алынатын себеттерді алуға болады.
Құрылғының ішкі температураларына қоршаған
орта температурасы, есік ашудың жиілігі және
құрылғының орналасқан орны әсер етуі мүмкін.
Температураны орнату кезінде осы факторларды
ескеру қажет.
Басқасы көрсетілмесе, құрылғы керек-жарақтарын
ыдыс жуу машинасында жууға болмайды.
*Таңдамалы үлгілерде ғана қолжетімді. Осы функцияның үлгіңіздегі қолжетімділігін ҚЫСҚАША ІСКЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛЫҒЫНАН
тексеріңіз.
92
4. ТАҒАМДЫ САҚТАУ КЕҢЕСТЕРІ
Балық
"майлы" (ақсерке, майшабақ,
скумбрия)
"майлы емес балық" (нәлім,
камбала)
Қатырғыш қатырылған тағам, мұз кесектерін
жасау және балғын тағамды мұздатқыш бөлімінде
сақтауға арналған тамаша орын.
24 сағаттық кезеңде сақауға болатын балғын
тағамның килограммдық мөлшері техникалық
деректер тақтасында көрсетілген (…кг/24 сағ).
Мұздатқышта сақталатын азық-түліктің мөлшері
аз болса, мұздатқыш бөлімінің үлгіге байланысты
жоғарғы немесе ортаңғы аймаққа сәйкес ең салқын
аймағын пайдаланған жөн (балғын тағамды
мұздатуға арналған аймақты анықтау үшін өнім
сипаттамасын қараңыз).
4.1. МҰЗДАТЫЛҒАН АЗЫҚ-ТҮЛІКТІ САҚТАУ
УАҚЫТЫ
Кесте мұздатылған балғын азық-түлікті
ұсынылатын сақтау уақытын көрсетеді.
АЗЫҚ ТҮЛІК
Ет
Сиыр еті
Шошқа еті, бұзау еті
Қозы еті
Қоян
Тартылған ет / ішек-қарын
Шұжықтар
8 – 12
6–9
6–8
4–6
2–3
1–2
Үй құсы
Балапан
Күркетауық
Құстардың ішек-қарны
5–7
6
2–3
Шаянтәрізділер
Моллюсктер, омар
Шаян, омар
1–2
1–2
Моллюск
Қабыршағы алынған устрица
1–2
3–4
Буға пісірілген ет
Ет, үй құсы
2–3
Сүт өнімдері
Май
Ірімшік
Шайқалған кілегей
Балмұздақ
Жұмыртқа
6
3
1–2
2–3
8
Сорпа және тұздықтар
Сорпа
Ет тағамдарына арналған
тұздық
Паштет
Рататуй
САҚТАУ
УАҚЫТЫ
(айлар)
2–3
Пісірілген нан өнімдері және
нан
Нан
Торт (қарапайым)
Печенье (кекстер)
Құймақ
Пісірілмеген қамыр
Пісірілген кремі бар бәліш
Пицца
2–3
2–3
1
8
1–2
4
2–3
1–2
2–3
1–2
1–2
*Таңдамалы үлгілерде ғана қолжетімді. Осы функцияның үлгіңіздегі қолжетімділігін ҚЫСҚАША ІСКЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛЫҒЫНАН
тексеріңіз.
93
ЖЕМІСТЕР МЕН КӨКӨНІСТЕР
АЗЫҚ ТҮЛІК
Жемістер
Алма
Өрік
Қара бүлдірген
Қара қарақат / қызыл қарақат
Шие
Шабдалы
Алмұрт
Алхоры
Таңқурай
Құлпынай
Рауғаш
Жеміс шырындары (апельсин,
лимон, грейпфрут)
Көкөністер
Қояншөп
Райхан
Бұршақтар
Бөрікгүл
Брокколи
Брюссель орамжапырағы
Гүлді орамжапырақ
Сәбіз
Балдыркөк
Саңырауқұлақтар (қозықұйрық)
Ақжелкен
Бұрыш
Асбұршақ
Түйе бұршақ
Саумалдық
Қызанақ
Цуккини
4.2. ЖАС ТАҒАМДЫ МҰЗДАТУ МЕН САҚТАУ
БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР
САҚТАУ
УАҚЫТЫ
(айлар)
•
12
8
8 – 12
8 – 12
10
10
8 – 12
10
8 – 12
10
10
•
•
Қатыру алдында балғын тағамды келесі
бұйымдарға ораңыз және мықтап жабыңыз:
алюминий жұқалтыр, азық-түлік пленкасы,
ауа және су өткізбейтін пластикалық пакеттер,
балғын тағамды мұздатуға жарамды қақпақтары
бар полиэтилен контейнерлер немесе
мұздатқыш контейнерлер.
Жоғары сапалы мұздатылған тағам алу үшін,
мұздатылатын тағам балғын, піскен және
жоғары сапалы болуы қажет.
Балғын көкөністер мен жемістер таңдалғаннан
кейін толықтай нағыз тағамдық құндылығын,
тығыздылығын, түсін және жұпар иісін сақтап
қалу үшін мұздатылғаны жөн.
Кейбір етті әсіресе жабайы құс етін мұздату
алдында іліп кептіру қажет.
Ескертпе:
• Мұздатқышқа салу алдында ыстық тағамды
салқындатып қойыңыз.
• Мұзы ерітілген тағамдарды дереу толығымен
немесе ішінара жеп қойыңыз. Мұзы ерітілгеннен
кейін тағам пісірілмесе, оны қайта мұздатпаңыз.
Пісірілгеннен кейін, мұзы ерітілген тағамды
қайта мұздатуға болады.
• Бөтелкелерді сұйықтығымен бірге мұздатпаңыз.
4–6
8 – 10
6–8
12
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
10 – 12
6–8
8
6–8
10 – 12
12
12
12
8 – 10
8 – 10
4.3. МҰЗ САУЫТТАРЫН ПАЙДАЛАНУ*
Мұз пакеттері қуат іркілісі жағдайында азық-түлікті
мұздатылған күйде сақтауға көмектеседі. Дұрыс
қолдану үшін, оларды мұздатқыш бөлімінің жоғарғы
жағында сақталған тағамның үстіне қойыңыз.
4.4. МҰЗДАТЫЛҒАН ТАҒАМ: САТЫП АЛУ
БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР
Мұздатылған өнімдерді сатыпу алу кезінде:
• Орамның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз
(зақымдалған орамдағы мұздатылған тағам
нашарлап кетуі мүмкін). Егер орам ісіп кетсе
немесе аққан сұйықтық іздері байқалса, ол
қолайлы жағдайларда сақталмауы және еруі
әлдеқашан басталған болуы мүмкін.
• Сатып алу кезінде, мұздатылған тағамдарды
сапарыңыздың соңында алыңыз және
оларды жылу өткізбейтін сөмке-термоста
тасымалдаңыз.
• Үйге келгеннен кейін, мұздатылған тағамдарды
дереу мұздатқышқа салыңыз.
• Егер тағамның бір бөлігі бұзылса, оны қайта
қатырмаңыз. 24 сағат ішінде пайдаланып
тастаңыз.
• Температураның минималды деңгейге дейін
өзгеруін болдырмаңыз немесе азайтыңыз.
Орамдағы жарамдылық мерзіміне дейін
пайдаланыңыз.
• Орамдағы тағамды сақтау жөніндегі ақпаратты
әрқашан қадағалаңыз.
Барлық мұздатылған тағамдарға белгі қойып, күнін
белгілеген жөн. Белгі қосу азық-түлікті анықтап,
сапасы нашарлағанша жарамдылық мерзіміне
дейін пайдалану уақытын анықтауға көмектеседі.
Ерітілген азық-түлікті қайта мұздатпаңыз.
94
5. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ДЫБЫСТАР
Құрылғылардан шығатын дыбыстар қалыпты
болып саналады, себебі құрылғы автоматты
түрде қосу және өшіру жұмыстарын реттейтін
желдеткіштер және моторлармен қамтылған.
Кейбір функционалдық дыбыстарды келесідей
азайтуға болады:
• Құрылғыны тегістеу және тегіс бетке
орналастыру
• Құрылғы мен жиһаз арасын бөлу және бірбірінің тиюіне жол бермеу.
• Ішкі құрамдастардың дұрыс орнатылғанын
тексеру.
• Бөтелкелер мен контейнерлердің бір-біріне
тимеуін тексеру.
Келесідей функционалдық дыбыстарды
естуіңіз мүмкін:
Құрылғыны бірінші рет немесе
ұзақ іркілістен кейін қосу
кезіндегі ысылдаған дыбыс.
Хладагент сұйықтығы түтіктерге
кірген кездегі бүлкілдеген дыбыс.
Жұмыс істеп тұрған
компрессордан шығатын "бррр"
дыбысы.
Су краны немесе желдеткіш
жұмысты бастаған кездегі
быжылдаған дыбыс.
Компрессор іске қосылғандағы
немесе дайын мұз бөліктері мұз
қорабының ішіне кенет тырс
еткендегі, компрессор қосылып
және өшкендегі шырт еткен
дыбыс.
Сыртылдаған дыбыс
компрессордың қаншалықты
жиі жұмыс істейтінін реттейтін
термостаттан шығады.
95
6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҰСЫНЫС
6.1. УАҚЫТША ЖОҚ БОЛУ / ДЕМАЛЫС
Ұзақ уақыт жоқ болған жағдайда азық-түлікті тұтынып,
қуатты үнемдеу үшін құрылғыны ажыратқан жөн.
Азық-түлікте мұз кристалдары әлі де болса көрінсе, оны
қайтадан мұздатуға болады, бірақ дәмі мен иісіне әсер
етуі мүмкін.
6.2. КӨШІП-ҚОНУ
Тағамның күйі нашар болса, оны лақтырып тастаған
жөн.
1. Барлық ішкі бөлшектерін шығарыңыз.
2. Оларды орап, бір-біріне соғылмайтындай немесе
жоғалмайтындай етіп, жабысқақ таспамен бекітіңіз.
3. Реттелетін аяқтарды тіреу бетіне тимейтіндей етіп
бұраңыз.
4. Есікті жауып, жабысқақ таспамен бекітіңіз және
жабысқақ таспаның көмегімен қуат кабелін
құрылғыға бекітіңіз.
24 сағатқа дейін созылатын қуат іркілістері үшін.
1. Құрылғының есігін жабық күйде ұстаңыз. Бұл
сақталған тағамдардың мүмкіндігінше салқын
болуына мүмкіндік береді.
24 сағаттан аса созылатын қуат іркілістері үшін.
1. Мұздатқыш бөлімін босатыңыз және тағамды
тасымалы мұздатқышқа орналастырыңыз.
Мұздатқыштың осы түрі қолжетімді болмаса,
және жасанды мұз қабы да қолжетімсіз болса, тез
бұзылатын өнімдерді пайдалануға тырысыңыз.
2. Мұз науасын босатыңыз.
6.3. ЭЛЕКТР ҚУАТЫНЫҢ ҮЗІЛУІ
Қуат іркілісі орын алса, электр қуатымен жабдықтайтын
компанияның жергілікті кеңсесімен хабарласып,
іркілістің ұзақтығы туралы сұраңыз.
Ескертпе: Толық құрылғы ішінара толтырылған
құрылғыға қарағанда ұзақ уақыт бойы салқын болып
тұратынын есте сақтаңыз.
7. ҚҰРЫЛҒЫҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ
ТАЗАЛАУ
Кез келген тазалау немесе қызмет көрсету жұмысының
алдында құрылғыны электр желісінен немесе электр
қуатының көзінен ажыратыңыз.
Құрылғыны жүйелі түрде мата және тоңазытқышқа
арналған бейтарап тазалау заты қосылған жылы су
ерітіндісімен тазалаңыз. Ысқыш заттарды ешқашан
пайдаланбаңыз. Тоңазытқыш бөлшектерін ешқашан
жанғыш сұйықтықтармен тазаламаңыз. Бу өрт немесе
жарылыс қаупін тудыруы мүмкін. Құрылғының сыртқы
жағын және есік тығыздатқышын дымқыл матамен
тазалап, жұмсақ матамен кептіріңіз.
Бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
Құрылғының артқы жағында орналасқан конденсатор
вакуум тазалағышты пайдаланып жүйелі түрде
тазалануы тиіс.
Маңызды:
• Түймешіктері және басқару панеліндегі дисплей
алкоголь немесе құрамында алкоголь бар
заттармен тазартылмауы тиіс, тек құрғақ матаны
пайдаланыңыз.
• Тоңазытқыш жүйесінің түтіктері еріту поддонының
қасында орналасқан және ыстық болуы мүмкін.
Оларды жүйелі түрде вакуум тазалағышының
көмегімен тазартыңыз.
• Әйнек сөрені алу немесе орнату кезінде
шектегіштен өткізу үшін сөренің алдыңғы бөлігін
көтеріп жылжытыңыз.
96
8. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ НҰСҚАУЛЫҒЫ
8.1. КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БӨЛІМІНЕ ХАБАРЛАСУДЫҢ АЛДЫНДА…
Өз бетіңізбен анықтап, ешбір құралсыз түзете алатын шағын мәселелер өнімділік ақаулықтарын жиі
тудыруы мүмкін.
ПРОБЛЕМА
Құрылғы жұмыс істемейді:
ШЕШІМІ
•
•
Қуат кабелінің кернеуі сәйкес жұмыс істейтін розеткаға
қосылған ба?
Үйіңіздегі электр жүйесінің қорғаушы құрылғылары мен
сақтандырғыштарын тексердіңіз бе?
Еріту поддонында су бар болса:
•
Бұл ыстық, дымқыл ауа райы кезінде қалыпты болып
табылады. Поддон, тіпті, жартылай толы болуы мүмкін.
Құрылғының су төгілмейтіндей, бір деңгейде еңкеюсіз
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер есік тығыздатқышымен
жанасатын құрылғы корпусының
шеттері жылы болса:
•
Бұл жағдай ыстық ауа райында және компрессор жұмыс
істеп тұрғанда қалыпты болып табылады..
Шам жұмыс істемейді:
•
Үйіңіздегі электр жүйесінің қорғаушы құрылғылары мен
сақтандырғыштарын тексердіңіз бе?
Қуат кабелінің кернеуі сәйкес жұмыс істейтін розеткаға
қосылған ба?
Жарық диодтар зақымдалған жағдайда оны тек сатудан
кейінгі көрсетілетін қызметті көрсету бөлімінде немесе
өкілетті дилерде ғана сатылатын бөлшекпен ауыстыру үшін
пайдаланушы Қызмет көрсету орталығына хабарласуы тиіс.
•
•
Егер мотордың тым көп жұмыс
істеп тұрғаны байқалса:
•
•
•
•
•
•
Мотордың жұмыс істеу уақыты түрлі жағдайларға
байланысты: есіктің ашылу жиілігі, сақталған тағамның
мөлшері, бөлмедегі температура, температураны басқару
құралдарының параметрі.
Конденсаторда (құрылғының артқы жағы) шаң немесе мамық
жиналмаған ба?
Есік тиісінше жабылған ба?
Есік тығыздатқыштары тиісінше орнатылған ба?
Ыстық күндері немесе бөлме жылы болғанда мотор
әдеттегідей ұзағырақ жұмыс істейді.
Құрылғы есігі біраз уақытқа ашық қалдырылса немесе
тағамның үлкен көлемі сақталса, құрылғының ішкі бөлігін
салқындату үшін, мотор ұзағырақ уақыт бойы жұмыс істейді.
Құрылғы температурасы тым
жоғары болса:
•
•
•
•
Құрылғының басқару элементтері дұрыс орнатылды ма?
Құрылғыға тағамның көп мөлшері салынды ма?
Есіктің жиі ашылмайтынын тексеріңіз.
Есіктің тиісті түрде жабылғанын тексеріңіз.
Егер есіктер тиісті түрде
ашылмаса және жабылмаса:
•
•
Тағам орамдарының есікті тіремейтінін тексеріңіз.
Ішкі бөлшектер немесе автоматты мұз генераторы
орындарында екенін тексеріңіз.
Есік тығыздатқыштары кір немесе жабысқақ еместігін
тексеріңіз.
Құрылғының тегіс тұрғанына көз жеткізіңіз.
•
•
97
8.2. АҚАУЛЫҚТАР
Жұмыс дабылдары естілген жағдайда олар, сондай-ақ, сандық жарық диодтарында көрсетіледі (мысалы,
1-ақаулық, 2-ақаулық, т.б.).Кепілдік бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласып, дабыл кодын
анықтаңыз. Дыбыстық дабыл дауысы шығады, Дабыл белгішесі
және төменде сипатталған ақулық
кодына сәйкес сандық дисплейде F әрпі жыпылықтайды:
Ақаулық коды
Бейнеленуі
Қате 2
F әрпінің жыпылықтауы 0,5 сек. сайын қосылады/өшеді.
ҚОСУЛЫ кезде 2 рет жыпылықтайды да, 5 секунд сөніп
тұрады. Үлгі қайталанады.
Қате 3
F әрпінің жыпылықтауы 0,5 сек. сайын қосылады/өшеді.
ҚОСУЛЫ кезде 3 рет жыпылықтайды да, 5 секунд сөніп
тұрады. Үлгі қайталанады.
Қате 6
F әрпінің жыпылықтауы 0,5 сек. сайын қосылады/өшеді.
ҚОСУЛЫ кезде 6 рет жыпылықтайды да, 5 секунд сөніп
тұрады. Үлгі қайталанады.
x2
x3
x6
9. КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласу алдында:
Мәселенің шешілгенін/шешілмегенін көру үшін құрылғыны қайта қосыңыз. Шешілмесе, құрылғыны қуат
көзінен ажыратыңыз және қайта қосудың алдында бір сағат күтіңіз.
Ақаулықтарды шешу нұсқаулығында сипатталған тексерістерді орындаудан кейін және құрылғыны қайта
қосудан кейін ол әлі дұрыс жұмыс істемесе, Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
және мәселені түсіндіріңіз.
Келесілерді анықтап беріңіз:
• үлгісі мен құрылғының сериялық нөмірі (техникалық деректер паспортында берілген),
• мәселенің сипаты,
•
•
•
қызметтік нөмірі (құрылғының ішкі жағындағы деректер тақтасында SERVICE (ҚЫЗМЕТ) сөзінен кейін
жазылған нөмір),
толық мекенжайыңыз,
телефон нөміріңіз және аймақ кодыңыз.
Ескертпе:
Есіктің ашылу бағытын өзгертуге болады. Осы операция кепілдік бойынша қызмет көрсету бөлімінің
тарапынан орындалса, ол кепілдікте қамтылмайды.
98
STIKKORDREGISTER
Kapittel 1: MONTERING...................................................................................................100
1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT............................................................................................................ 100
1.2. INSTALLASJON AV TO APPARAT.............................................................................................................. 100
1.3. REGULER DØRER (HVIS TILGJENGELIG)............................................................................................... 100
Kapittel 2: FUNKSJONER................................................................................................101
2.1. SMART DISPLAY*........................................................................................................................................ 101
2.2. ON/STAND BY ............................................................................................................................................ 101
2.3. ALARM STRØMBRUDD ............................................................................................................................. 101
2.4. TEMPERATURALARM................................................................................................................................ 101
2.5. ALARM FOR ÅPEN DØR............................................................................................................................. 101
2.6. PARTY MODE* (PARTY MODUS) .............................................................................................................. 102
2.7. SJOKKFRYSING* ....................................................................................................................................... 102
2.8. HURTIG FRYSING* ..................................................................................................................................... 102
2.9. ECO NATTFUNKSJON (NATTPRISER) *.................................................................................................. 103
2.10. NEDFRYSINGSKONTROLL*..................................................................................................................... 103
2.11. AUTOMATISK NO FROST......................................................................................................................... 103
2.12. ICE MATE* (ISBOKS)................................................................................................................................ 104
2.13. LED-LYS SYSTEM*.................................................................................................................................... 104
Kapittel 3: BRUK...............................................................................................................104
3.1. HVORDAN ØKE FRYSERENS OPPBEVARINGSKAPASITET................................................................... 104
3.2. BEMERKNINGER........................................................................................................................................ 104
Kapittel 4: TIPS FOR OPPBEVARING AV MATVARER...................................................105
4.1. LAGRINGSTID FOR FROSSENMAT........................................................................................................... 105
4.2. TIPS FOR FRYSING OG OPPBEVARING AV FERSK MAT........................................................................ 106
4.3. BRUK AV FRYSEELEMENT*....................................................................................................................... 106
4.4. FROSSEN MAT: HANDLETIPS................................................................................................................... 106
Kapittel 5: FUNKSJONSLYDER.......................................................................................107
Kapittel 6: ANBEFALING HVIS APPARATET IKKE ER I BRUK......................................108
6.1. FRAVÆR/FERIE........................................................................................................................................... 108
6.2. FLYTTING..................................................................................................................................................... 108
6.3. STRØMBRUDD............................................................................................................................................ 108
Kapittel 7: RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD................................................................108
Kapittel 8: FEILSØKINGSLISTE......................................................................................109
8.1. FØR DU TAR KONTAKT MED ETTERSALGS-SERVICE............................................................................ 109
8.2. FEIL.............................................................................................................................................................. 110
Kapittel 9: ETTERSALGS-SERVICE................................................................................110
MERK:
Instruksene gjelder flere modeller, så det kan være forskjeller. Deler som gjelder kun visse apparater
er merket med en asterisk (*).
Funksjoner som gjelder spesielt for den modellen av produktet du allerede har kjøpt, finner du i
HURTIGSTART-VEILEDNINGEN.
99
1. MONTERING
50mm
1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT
For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må du la det være
rom på begge sider og over apparatet.
50mm
Avstanden mellom baksiden av apparatet og veggen
bør være minst 50 mm.
Er avstanden kortere, økes apparatets energiforbruk.
1.2. INSTALLASJON AV TO APPARAT
Ved installasjon av fryseren 1 og kjøleskapet 2
sammen, må du sørge for at fryseren står til venstre og
kjøleskapet til høyre (som vist i tegningen). Venstre side
av kjøleskapet er utstyrt med en spesialanordning som
forhindrer kondensproblemer mellom apparater.
Vi anbefaler å installere to apparat sammen ved bruk
av sammenkoplingspakken 3 (som vist på tegningen).
Du kan kjøpe den fra serviceavdelingen.
1.3. REGULER DØRER (HVIS TILGJENGELIG)
Justering av dørene ved hjelp av det nedre regulerbare
hengslet (velg modeller)
Dersom kjøleskapsdøren er lavere enn døren
til fryseren, hev kjøleskapsdøren ved å vri
justeringsskruen mot urviseren ved å benytte en M10
skrunøkkel.
m
5 max
m
Dersom døren til fryseren er lavere enn
kjøleskapsdøren, hev døren til fryseren ved å vri
justeringsskruen med urviseren ved å benytte en M10
skrunøkkel.
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
100
2. FUNKSJONER
2.1. SMART DISPLAY*
2.3. ALARM STRØMBRUDD
Denne funksjonen kan brukes til å spare energi.
Følg instruksene i hurtigstartveiledningen for å
aktivere/deaktivere funksjonen. Smartdisplayet
slukkes to sekunder etter aktivering. Hvis du vil
justere temperaturen eller bruke andre funksjoner,
er det nødvendig å aktivere displayet ved å trykke
på en knapp. Etter omtrent 15 sekunder uten at det
utføres noen handling, slukker displayet igjen. Når
funksjonen deaktiveres, gjenopprettes det normale
displayet. Smartdisplayet deaktiveres automatisk
etter et strømbrudd. Husk at denne funksjonen ikke
kopler apparatet fra strømkilden, men bare reduserer
energien som brukes av det eksterne displayet.
Merk: Apparatets erklærte energiforbruk henviser
til bruk med smartdisplayfunksjonen aktivert. Denne
funksjonen er tilgjengelig kun på modellen med
brukergrensesnitt på døren.
2.2. ON/STAND BY
Denne funksjonen slår på fryserommene eller setter
dem på standby. For å sette produktet i Stand-by, trykk
& hold inne On/Stand-by knappen
i 3 sekunder.
Når apparatet står på standby, fungerer ikke lyset inne
i fryserrommet. Husk at denne operasjonen ikke kobler
apparatet fra strømnettet. For å slå apparatet på igjen
trykker du ganske enkelt på On/Stand-by-knappen
.
Produktet er designet til å automatisk overvåke
temperaturen i fryseren når elektrisiteten slås på igjen
etter et strømbrudd. Hvis temperaturen i fryseren øker
til over frysenivå, tennes strømbruddindikatoren ,
blinker og lydalarmen aktiveres nå
alarmindikatoren
elektrisiteten slås på igjen.
én gang for å
Trykk på Stop Alarm-knappen
tilbakestille alarmen.
Du anbefales å gjøre følgende hvis strømbruddalarmen
utløses:
• Hvis maten i fryseren er tint, men fremdeles kald,
bør all maten i fryseren spises innen 24 timer.
• Dersom maten i fryseren er frossen, betyr det
at maten ble tint, og deretter fryst på nytt da
strømmen ble gjenopprettet. Dette ødelegger
smaken, kvaliteten og næringsverdien, og kan
også være helsefarlig. Du anbefales å ikke spise
maten, men å kaste hele innholdet i fryseren.
Strømbruddalarmen er beregnet på å gi veiledning
om kvaliteten på maten i fryseren hvis det skulle
oppstå et strømbrudd. Dette systemet garanterer
ikke matkvaliteten eller -sikkerheten, og forbrukere
anbefales å bruke skjønn i vurderingen av kvaliteten
på maten i fryserrommet.
2.4. TEMPERATURALARM
Lydalarmen lyder og temperaturindikatoren (°C) blinker.
Alarmen aktiveres når:
• Apparatet er koplet til strømkilden etter at det ikke
har vært i bruk over lenger tid
• Temperaturen i fryserrommet er for høy
• Mengden av fersk mat som legges i fryseren er
større enn det som angis på servicemerket
• Døren på fryseren har stått åpen i lang tid.
Trykk på Stop Alarm-knappen
én gang for å
slås av
dempe alarmsummeren. Alarmindikatoren
automatisk så snart fryserrommet når en temperatur
under -10°C og temperaturinnstillingsindikatoren (°C)
slutter å blinke og viser den valgte innstillingen.
2.5. ALARM FOR ÅPEN DØR
Alarmikonet
begynner å blinke og lydalarmen
aktiveres. Alarmen aktiveres når døren blir stående
åpen i mer enn 2 minutter. Lukk døren for å deaktivere
døralarmen, eller trykk én gang på Stop Alarmfor å dempe lydalarmen.
knappen
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
101
2.6. PARTY MODE* (PARTY MODUS)
Bruk denne funksjonen for å kjøle ned drikkevarer i
fryseren. 30 minutter etter valg (tiden som er nødvendig
for å avkjøle en glassflaske på 0.75 liter uten at den
sprekker), blinker symbolet, et lydsignal aktiveres: fjern
flasken fra fryser-seksjonen og trykk på knappen for
Stop Alarm for å deaktivere alarmen.
Viktig: La ikke flasken bli liggende i fryseseksjonen
lengre tid enn det tar å avkjøle den.
7. Funksjonen “Sjokkfrysing” kobler seg automatisk ut
4-5 timer etter aktiveringen: indikatoren
slår seg
av og viftene deaktiveres. Funksjonen “Sjokkfrysing”
kan uansett slås av når som helst, etter eget
på
ønske, ved at det trykkes kort på knappen
kontrollpanelet: indikatoren
slår seg av og viftene
deaktiveres.
Advarsel:
• Ikke kompatibel med funksjonen “Hurtigfryse”
For å garantere optimal ytelse kan ikke "Sjokkfrysing"og "hurtigfryse"-funksjonene brukes samtidig. Hvis
"hurtigfryse"-funksjonen allerede er aktivert, måt
den deaktiveres før man kan aktivere "Sjokkfrysing"funksjonen (og omvendt).
2.7. SJOKKFRYSING*
"Sjokkfrysing"-rommet er spesialdesignet for å fryse
opptil 2 kg med fersk mat meget raskt. Den ultraraske
"Sjokkfrysing"-funksjonen minimerer dannelsen av
iskrystaller inne maten den fryser, noe som sørger
for best mulig kvalitet når den tines for å spises. Når
"Sjokkfrysing"-funksjonen ikke er i bruk, kan rommet
brukes til normal frysing eller for oppbevaring av
allerede frossen mat.
•Dersom viftene i Sjokkfrysing-rommet ikke
begynner å virke
Etter at "Sjokkfrysing"-funksjonen er aktivert, kan det
tennes som forventet, men at
hende at indikatoren
viftene ikke starter å virke. Dette er normalt og betyr
at det pågår avising av fryseren. Når avisingsfasen er
over (maksimal varighet: 1,5 time), begynner viftene
automatisk å gå, og "Sjokkfrysing"-prosessen starter
som normalt.
Merk: Du kan høre en summelyd når Sjokkfrysingfunksjonen er i bruk. Dette er normalt og forårsakes
av luftstrømmen som muliggjør fordelingen av kald luft
inne i rommet.
Aktivere og deaktivere "Sjokkfrysing"-funksjonen:
1. Sørg for at det har gått minst 12 timer siden siste
gang "Sjokkfrysing"-funksjonen var aktivert sist
(hvis den er brukt i det hele tatt). Funksjonen må
ikke aktiveres oftere enn én gang hver 12. time.
2. Sørg for at "hurtigfryse"-funksjonen ikke er aktivert:
"Sjokkfrysing"- og "hurtigfryse"-funksjonene kan
ikke være aktive samtidig.
3. Tøm "Sjokkfrysing"-rommet.
4. Aktiver funksjonen for “Sjokkfrysing” ved å berøre
på kontrollpanelet flyktig: ikonet tennes
knappen
og viftene i bunnen av rommet starter, strømmen
av kald luft øker dette resulterer i at fryseprosessen
akselererer.
5. Legg maten som skal fryses inn i rommet, et par
centimeter (min. 2 cm) unna viftene på baksiden av
rommet, slik at kaldluften kan sirkulere.
6. For å oppnå maksimal frysehastighet anbefaler vi
at du ikke deaktiverer "Sjokkfrysing"-funksjonen før
den deaktiveres automatisk, og holder døren lukket.
• Hvis indikatoren ikke tennes
ikonet
Dersom, etter at en har trykket på knappen
tennes: i dette tilfellet er
knappen trykket ned
for lenge. For å aktivere "Sjokkfrysing"-funksjonen
må du først deaktivere hurtigfrysefunksjonen (ved å
holde inne -knappen i 3 sekunder, og deretter trykke
knappen, uten å trykke på den mer enn 1
kort på
sekund.
2.8. HURTIG FRYSING*
Mengden med mat (i kg) som kan fryses i løpet av
24 timer står på apparatets servicemerke.
Denne funksjonen kan benyttes for å oppnå apparatets
maksimale ytelse, 24 timer før du plasserer fersk
mat i frysen. Vennligst følg instruksene i Hurtigstartveiledningen for å aktivere/deaktivere funksjonen.
Vanligvis er det nok med 24 timer med hurtig innfrysing
etter at matvarene er lagt inn Rask innfrysing slås av
automatisk etter 50 timer.
Advarsel:
Når det fryses små mengder mat, kan
hurtigfrysefunksjonen deaktiveres etter et par timer for
å spare strøm.
• Ikke kompatibel med "Sjokkfrysing" funksjonen
For å garantere optimal ytelse kan ikke "Sjokkfrysing"og "hurtigfryse"-funksjonene brukes samtidig. Hvis
"hurtigfryse"-funksjonen allerede er aktivert, måt
den deaktiveres før man kan aktivere "Sjokkfrysing"funksjonen (og omvendt).
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
102
2.9. ECO NATTFUNKSJON
(NATTPRISER) *
Eco Night-funksjonen gjør at apparatets energiforbruk
konsentreres til tider på døgnet da strømprisene er
lavere (stort sett om natten), når elektrisitet er rikelig
tilgjengelig og koster mindre enn om dagen (kun i land
som bruker et tidsbasert system med varierende priser
- sjekk strømprisene hos din strømleverandør).
For å aktivere funksjonen, trykk på knappen
på
klokkeslettet når de lavere prisene starter (avhengig
av den spesifikke pristabellen). For eksempel, hvis
de lavere prisene starter kl. 20, trykk på knappen
på dette klokkeslettet. Når Eco Night-indikatoren
er PÅ, er funksjonen PÅ. Når funksjonen er aktivert,
tilpasser apparatet automatisk energiforbruket til det
valgte klokkeslettet, dvs. ved å bruke mindre energi om
dagen enn om natten.
VIKTIG: For å fungere som den skal må funksjonen
være på både natt og dag. Funksjonen forblir på
inntil den deaktiveres (eller den deaktiveres ved et
strømbrudd eller hvis apparatet slås av). Trykk på
knappen
igjen for å deaktivere funksjonen. Når
Eco Night-indikatoren
er AV, er funksjonen AV.
Merk: Apparatets erklærte energiforbruk henviser til
bruk med Eco Night-funksjonen deaktivert.
2.10. NEDFRYSINGSKONTROLL*
For å aktivere Nedfrysingskontroll, velg funksjonen fra
menyen, still inn på >PÅ< og trykk på OK-knappen for
å bekrefte valget. For å deaktivere denne funksjonen,
gjenta den samme prosedyren ved å stille inn på >AV<.
Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et
definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C.
Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt
inn til en temperatur som er varmere enn -22°C, stilles
temperaturen automatisk inn på -22°C slik at den er
tilpasset driftsintervallet.
Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren
endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle
driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.
Dersom Hurtig frysing er innkoblet, er funksjonen
“Nedfrysingskontroll” sperret inntil Fast Freezing
funksjonen er slått av.
2.11. AUTOMATISK NO FROST
Dette produktet er designet til å avises automatisk i
henhold til bruksforholdene og luftfuktigheten i rommet.
I No Frost frysere sirkulerer kaldluften i
oppbevaringsrommene og hindrer isdannelse. Dette
eliminerer derfor behovet for avriming.
Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir
leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.
Nedfrysingskontroll er en avansert teknologi som
reduserer temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen
til et minimum, takket være et innovativt luftsystem som
arbeider fullstendig uavhengig i forhold til kjøleskapet.
Frysemerker reduseres vesentlig og maten beholder sin
opprinnelige kvalitet og farge.
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
103
2.12. ICE MATE* (ISBOKS)
LAGE ISBITER
Du kan fjerne isbit-brettet ved å dra det mot deg.
ADVARSEL: må kun fylles med drikkevann (maksimalt
nivå = 2/3 av samlet kapasitet).
TA UT ISBITER
Sørg for at oppbevaringsboksen er på plass under
isbrettet. Hvis ikke, må du skyve den på plass.
Vri én av hendlene bestemt med klokken inntil brettet
vris litt. Isbitene faller ned i oppbevaringsboksen.
Gjenta om nødvendig trinn 2 for den andre halvdelen
av brettet.
For å få is må du løfte oppbevaringsboksen litt opp og
trekke den mot deg.
MERK: Dersom du ønsker det, kan du fjerne hele Ice
Mate fra apparatet, for å ta ut isbitene hvor det er mest
praktisk (for eksempel: direkte på bordet).
eller
Sett Ice Mate-enheten tilbake i fryseren, eller sett isbitbrettet tilbake i Ice Mate-enheten. Ikke søl vann.
eller
Vent til isbitene har formet seg (vi anbefaler at du
venter i omtrent 4 timer).
MERK: Ice Mate-enheten kan fjernes. Den kan
plasseres i horisontal stilling hvor som helst i fryseren
eller tas ut av apparatet når det ikke er behov for å lage
isbiter.
2.13. LED-LYS SYSTEM*
Lyssystemet inne i fryseren bruker LED-lamper,
noe som både gir bedre belysning og meget lavt
energiforbruk. Hvis diodelyssystemet ikke virker, må du
kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.
3. BRUK
3.1. HVORDAN ØKE FRYSERENS
OPPBEVARINGSKAPASITET
Du kan øke oppbevaringskapasiteten til fryseren ved å:
• ved å fjerne kurver/klaffer* slik at det er mulig å
oppbevare store produkter.
• ved å plassere matvarene direkte på fryserhyllene.
• ved å fjerne Ice Mate*.
• ved å fjerne flaskestativet*.
3.2. BEMERKNINGER
•
•
•
•
•
Du må ikke blokkere området rundt luftavløpet (på
bakveggen inne i produktet) med matvarer.
Hvis fryseren er utstyrt med en klaff, er det mulig
å maksimere oppbevaringsvolumet ved å fjerne
klaffen.
Alle hyller, klaffer og uttrekkskurver kan fjernes.
Den innvendige temperaturen i fryseren kan
påvirkes av romtemperaturen, hyppig døråpning,
samt fryserens plassering. Temperaturreguleringen
bør ta disse faktorene med i betraktning.
Med mindre noe annet er angitt, kan apparatets
tilbehør ikke vaskes i oppvaskmaskin.
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
104
4. TIPS FOR OPPBEVARING AV MATVARER
Fisk
"Fet fisk" (laks, sild,
makrell)
"Mager" (torsk, flyndre)
Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen
mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i
fryserseksjonen.
Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan
fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket
(...kg/24h).
Hvis du bare har en liten mengde mat til oppbevaring
i fryseren, anbefaler vi at du bruker de kaldeste
områdene av fryserrommet, det vil si øvre eller midtre
område, avhengig av modellen (på produktarket finner
du hvilket område som anbefales for frysing av fersk
mat).
4.1. LAGRINGSTID FOR FROSSENMAT
Tabellen viser anbefalt oppbevaringstid for frossen
ferskmat.
MAT
kjøtt
Storfe
Svinekjøtt, kalvekjøtt
Lammekjøtt
Kaninkjøtt
Kjøttdeig/innvoller
Pølser
OPPBEVARINGSTID
(måneder)
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Fjærfe
Kylling
Kalkun
Innmat av fugl
5-7
6
2-3
Krepsdyr
Bløtdyr, krabbe, hummer
Krabbe, hummer
1-2
1-2
Skalldyr
Østers, uten skall
1-2
2-3
3-4
Gryteretter
Kjøtt, fjærfe
2-3
Meieriprodukter
Smør
Ost
Kremfløte
Iskrem
Egg
6
3
1-2
2-3
8
Supper og sauser
Suppe
Kjøttsaus
Postei
Grønnsaksgryte
2-3
2-3
1
8
Bakverk og brød
brød
Kaker (vanlige)
Bløtkake
Pannekaker
Ustekt bakverk
Pai
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
105
MAT
FRUKT OG GRØNNSAKER
Frukt
Epler
Aprikoser
Bjørnebær/blåbær
Solbær/rips
Kirsebær/moreller
Fersken
Pærer
Plommer
Bringebær
Jordbær
Rabarbra
Fruktjuice (appelsin,
sitron, grapefrukt)
grønnsaker
Asparges
Basilikum
Bønner
Artisjokk
Brokkoli
Rosenkål
Blomkål
Gulrøtter
Selleri
Sopp (sjampinjong)
Persille
Paprika
Erter
Prydbønner
Spinat
Tomat
Squash
OPPBEVARINGSTID
(måneder)
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
Vi anbefaler at du merker og daterer alle dine
frossenvarer. Å sette på en etikett hjelper deg til å
identifisere matvarer og til å vite når de bør brukes før
kvaliteten forringes. Du må ikke fryse tint mat på nytt.
4.2. TIPS FOR FRYSING OG OPPBEVARING AV
FERSK MAT
•
•
•
Før du fryser fersk mat, bør du pakke maten inn
i: aluminiumsfolie, plastfolie, luft- og vanntette
plastposer, polyetylenbokser med lokk eller annen
innpakning som tåler frysing.
Mat må være fersk, moden og av beste kvalitet for å
oppnå frossenmat av høy kvalitet.
Ferske grønnsaker og frukt bør fortrinnsvis fryses
så snart de plukkes for å bevare den opprinnelige
næringsverdien, konsistensen, fargen og smaken.
Noe kjøtt, spesielt vilt, bør henges før det fryses.
Merk:
• Varm mat må alltid avkjøles før den legges i
fryseren.
• Helt eller delvis tint mat må spises umiddelbart.
Du må ikke fryse tint mat på nytt, med mindre den
kokes etter tining. Når den er tilberedt, kan tinet mat
fryses på nytt.
• Du må ikke fryse flasker som inneholder væske.
4.3. BRUK AV FRYSEELEMENT*
Fryseelementer hjelper til å hold mat frossen hvis det
er et strømbrudd. Den beste måten å bruke dem på er
å legge dem over maten som oppbevares i det øverste
rommet.
4.4. FROSSEN MAT: HANDLETIPS
Når du kjøper frosne matvarer:
• Kontroller at innpakningen ikke er skadet
(frossenmat i skadet innpakning kan ha dårligere
kvalitet). Hvis pakken har est opp eller har fuktige
flekker, er det mulig at maten ikke har vært lagret på
beste måte slik at den alt har begynt å tine.
• Når du handler bør du kjøpe frossenmat på slutten
av handleturen og ta den med hjem i en isolert
kjølebag.
• Legg dem i fryseren med én gang du kommer hjem.
• Dersom matvarene er begynt å tine, må de aldri
fryses inn på nytt. Spis maten innen 24 timer.
• Unngå eller reduser temperaturvariasjoner til et
minimum. Ta hensyn til best-før-datoen på pakken.
• Du må alltid følge innformasjonen vedr.
oppbevaringen på pakken.
106
5. FUNKSJONSLYDER
Det er normalt at det kommer lyder fra apparatet,
siden det har en rekke vifter og motorer
som regulerer ytelsen og som slås på og av
automatisk.
Noen av funksjonslydene kan reduseres ved å
• Nivellere apparatet og montere det på en flate som
er i vater
• Skille fra hverandre og unngå kontakt mellom
apparatet og møbler.
• Kontrollere om innvendige komponenter er riktig
plassert.
• Kontrollere at flasker og beholdere ikke er i kontakt
med hverandre.
Noen av funksjonslydene du kan høre:
En hveselyd når du slår
på apparatet første gang
eller etter en lang pause.
En gurglelyd når kjølemiddel renner
inn i rørene.
BRRR-lyden kommer fra
kompressoren når denne er i drift.
En summelyd når vannventilen
eller viften starter å virke.
En sprakelyd når kompressoren
starter eller når ferdig is faller
ned i isboksen, brå klikk når
kompressoren slår seg på og av.
KLIKKET kommer fra termostaten
som justerer hvor ofte
kompressoren er i drift.
107
6. ANBEFALING HVIS APPARATET IKKE ER I BRUK
6.1. FRAVÆR/FERIE
Ved lange fravær anbefaler vi å bruke opp maten og
kople fra apparatet for å spare strøm.
6.2. FLYTTING
1. Ta ut alle innvendige deler.
2. Pakk dem godt inn og fest dem til hverandre med
limbånd slik at de ikke slår mot hverandre eller blir
borte.
3. Skru de justerbare føttene slik at de ikke berører
støtteflaten.
4. Lukk døren og lås den fast med limbånd, og bruk
dessuten limbånd til å feste strømledningen til
apparatet.
Hvis det er synlige iskrystaller på maten, kan den
fryses igjen, men smak og aroma kan bli påvirket.
Hvis maten viser seg å være i dårlig forfatning, er det
best å kaste den.
For strømbrudd som varer opptil 24 timer.
1. Hold døren på apparatet stengt. Det vil gjøre at
maten holder seg kald lengst mulig.
For strømbrudd som varer lenger enn 24 timer.
1. Tøm fryseren og legg maten i en bærbar fryser. Hvis
den typen fryser ikke er tilgjengelig, og tilsvarende,
hvis ingen kjøleelementer er tilgjengelig, kan du
prøve å bruke den maten som er lettest bedervelig.
2. Tøm isboksen.
6.3. STRØMBRUDD
Hvis det oppstår et strømbrudd, må du ringe
strømleverandøren og spørre hvor lenge det kommer
til å vare.
Merk: Husk at et fullt skap vil holde seg kaldt lenger
enn et som bare er halvfullt.
7. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk
ut stikkontakten til apparatet eller koble fra
strømforsyningen.
Vask apparatet av og til med en klut og en blanding av
lunkent vann og et nøytralt vaskemiddel som er egnet
for vask av kjøleskap innvendig. Du må aldri bruke
skuremidler. Kjøleskapdeler må aldri rengjøres med
brennbare væsker. Dampen kan skape brann- eller
eksplosjonsfare. Rengjør utsiden av apparatet og
dørpakningen med en fuktig klut og tørk med en tørr
klut.
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Kondensatoren, som sitter på baksiden av apparatet,
bør rengjøres regelmessig med støvsuger.
Viktig:
• Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke
rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler,
men med en tørr klut.
• Rørene i kjølesystemet sitter nær avisingspannen
og kan bli varme. Rengjør dem av og til med
støvsuger.
• Når du skal ta ut eller sette inn glasshyllen, må
du heve fremre del av hyllen slik at den passerer
sperren.
108
8. FEILSØKINGSLISTE
8.1. FØR DU TAR KONTAKT MED ETTERSALGS-SERVICE...
Driftsproblemer er ofte et resultat av små ting som du kan fikse selv uten verktøy av noe slag.
PROBLEM
Apparatet virker ikke:
•
•
Hvis det er vann i avisingspannen:
•
Hvis kantene på skapet, som er i
kontakt med dørpakningen, føles
varme:
•
Hvis lyset ikke virker:
•
•
•
Hvis motoren synes å gå for mye:
•
•
•
•
•
•
Hvis temperaturen i apparatet er for
høy:
Hvis dørene ikke kan åpnes og
lukkes som de skal:
•
•
•
•
•
•
•
•
LØSNING
Er strømledningen satt inn i en strømførende kontakt med riktig
spenning?
Har du kontrollert verneinnretningene og sikringene i boligens
elektriske anlegg?
Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli
halvfull. Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner
ut.
Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.
Har du kontrollert verneinnretningene og sikringene i boligens
elektriske anlegg?
Er strømledningen satt inn i en strømførende kontakt med riktig
spenning?
Hvis LED-lysepærene har gått, må brukeren ringe
Serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med pærer av samme
type, som kun er tilgjengelig fra våre Servicesentre eller
autoriserte forhandlere.
Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger,
mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til
temperaturbryterne.
Er kondensatoren (bak på apparatet) fri for støv og lo?
Er døren ordentlig lukket?
Sitter dørpakningene som de skal?
Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er
varmt.
Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis
det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle
ned apparatet innvendig.
Er bryterne på apparatet korrekt innstilt?
Er det lagt en stor mengde mat i apparatet?
Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.
Kontroller at døren lukkes som den skal.
Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.
Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren
ikke er ute av stilling.
Kontroller at dørpakningene ikke er skitne eller klebrige.
Sørg for at apparatet står i vater.
109
8.2. FEIL
Hvis det utløses driftsalarmer (de vises også med lysende bokstaver (f.eks. Feil 1, Feil 2 osv...), må du ringe
serviceavdelingen og oppgi alarmkoden. Lydalarmen er aktivert, alarmikonet
tennes og bokstaven F blinker
på displayet i henhold til feilkoden beskrevet nedenfor:
Feilkode
Visualisering
Feil 2
Bokstaven F blinker på/av med frekvens på 0,5 sek.
Blinker PÅ 2 ganger deretter vil den være av i 5 sekund.
Mønsteret gjentas.
x2
Feil 3
Bokstaven F blinker på/av med frekvens på 0,5 sek.
Blinker PÅ 3 ganger deretter vil den være av i 5 sekund.
Mønsteret gjentas.
x3
Feil 6
Bokstaven F blinker på/av med frekvens på 0,5 sek.
Blinker PÅ 6 ganger deretter vil den være av i 5 sekund.
Mønsteret gjentas.
x6
9. ETTERSALGS-SERVICE
Før serviceavdelingen kontaktes:
Slå apparatet på igjen for å se om problemet er løst. Hvis ikke, kobler du apparatet fra strømforsyningen og venter i
omtrent en time før du skrur det på igjen.
Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer som det skal etter at du har utført kontrollene beskrevet i feilsøkingslisten
og slått apparatet på igjen, må du kontakte serviceavdelingen og forklare problemet.
Oppgi følgende:
• apparatets modell og serienummer (som står på servicemerket),
• problemets art,
•
•
•
servicenummeret (nummeret etter ordet SERVICE på informasjonsskiltet på innsiden av apparatet),
din fullstendige adresse,
ditt telefonnummer og retningsnummer.
Merk:
Du kan endre hvilken vei døren åpner seg. Hvis dette gjøres av serviceavdelingen, dekkes det ikke av garantien.
110
SPIS TREŚCI
Rozdział 1: INSTALACJA.................................................................................................112
1.1. INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA................................................................................................ 112
1.2. INSTALOWANIE DWÓCH URZĄDZEŃ....................................................................................................... 112
1.3. REGULACJA DRZWI (ZALEŻNIE OD WYPOSAŻENIA)............................................................................ 112
Rozdział 2: FUNKCJE......................................................................................................113
2.1. INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ*.............................................................................................................. 113
2.2. PRZYCISK WŁ./TRYB CZUWANIA.............................................................................................................. 113
2.3. ALARM AWARII ZASILANIA....................................................................................................................... 113
2.4. ALARM TEMPERATUROWY....................................................................................................................... 113
2.5. ALARM OTWARTYCH DRZWI.................................................................................................................... 113
2.6. TRYB PARTY* ............................................................................................................................................. 114
2.7. SHOCK FREEZE* ....................................................................................................................................... 114
2.8. SZYBKIE ZAMRAŻANIE* ........................................................................................................................... 114
2.9. FUNKCJA ECO NIGHT (TARYFA NOCNA PRĄDU) *................................................................................ 115
2.10. KONTROLA ZAMRAŻANIA*..................................................................................................................... 115
2.11. AUTOMATYCZNA FUNKCJA NO FROST................................................................................................. 115
2.12. MODUŁ DO LODU*.................................................................................................................................... 116
2.13. SYSTEM OŚWIETLENIA LED*.................................................................................................................. 116
Rozdział 3: EKSPLOATACJA...........................................................................................116
3.1. JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI........................................................................................ 116
3.2. UWAGI.......................................................................................................................................................... 116
Rozdział 4: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI.................117
4.1. CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ ŻYWNOŚCI.............................................................................. 117
4.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MROŻENIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI......................... 118
4.3. KORZYSTANIE Z WKŁADÓW CHŁODZĄCYCH*........................................................................................ 118
4.4. ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA......................................................... 118
Rozdział 5: NORMALNE ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA...........................................119
Rozdział 6: ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA......................120
6.1. NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE........................................................................................................................ 120
6.2. PRZEPROWADZKA..................................................................................................................................... 120
6.3. AWARIA ZASILANIA................................................................................................................................... 120
Rozdział 7: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA................................................................120
Rozdział 8: INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW........................................121
8.1. PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM…...................................................... 121
8.2. AWARIE........................................................................................................................................................ 122
Rozdział 9: SERWIS TECHNICZNY.................................................................................122
Inne:
ZMIANA MOCOWANIA DRZWI (WERSJA_1)................................................................................................... 195
ZMIANA MOCOWANIA DRZWI (WERSJA_2)................................................................................................... 197
WYJMOWANIE/WKŁADANIE WNĘTRZA ZAMRAŻARKI................................................................................. 199
UWAGA:
Instrukcja dotyczy kilku modeli, które mogą się między sobą różnić. Rozdziały odnoszące się do
niektórych urządzeń są oznaczone gwiazdką (*).
Funkcje dedykowane szczególnie do zakupionego modelu znajdują się w rozdziale zatytułowanym
INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA.
111
1. INSTALACJA
50mm
1.1. INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia.
50mm
Odległość pomiędzy tylną częścią urządzenia, a
ścianą znajdującą się za nim musi wynosić co najmniej
50 mm.
Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
1.2. INSTALOWANIE DWÓCH URZĄDZEŃ
Podczas instalacji zamrażarki 1 i lodówki 2
jednocześnie, umieścić zamrażarkę z lewej strony,
a lodówkę z prawej (jak na rysunku). Z lewej
strony lodówki znajduje się specjalne urządzenie
zapobiegające zjawisku kondensacji pomiędzy
urządzeniami.
Zalecamy instalowanie dwóch urządzeń przy użyciu
zestawu łączącego 3 (jak przedstawiono na rysunku).
Można go zakupić w serwisie.
1.3. REGULACJA DRZWI (ZALEŻNIE OD
WYPOSAŻENIA)
Aby wypoziomować drzwi przy użyciu regulowanych
dolnych zawiasów (wybrane modele)
Jeżeli drzwi chłodziarki znajdują się poniżej poziomu
zamrażarki, należy podnieść drzwi chłodziarki
obracając śrubę regulującą w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza w
rozmiarze M10.
m
5 max
m
Jeżeli drzwi chłodziarki znajdują się poniżej poziomu
chłodziarki, należy podnieść drzwi zamrażarki
obracając śrubę regulującą w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza w
rozmiarze M10.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
112
2. FUNKCJE
2.1. INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ*
Ta funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję, należy postępować zgodnie z
instrukcjami w Skróconej instrukcji obsługi. Dwie sekundy
od włączenia funkcji inteligentnego wyświetlacza
następuje jego wygaszenie. Aby dokonać regulacji
temperatury lub skorzystać z innych funkcji, należy
włączyć wyświetlacz. W tym celu nacisnąć dowolny
przycisk. Po około 15 sekundach bez wykonywania
żadnych czynności wyświetlacz zgaśnie ponownie.
Po wyłączeniu tej funkcji zostanie przywrócony
normalny wygląd wyświetlacza. Funkcja inteligentnego
wyświetlacza jest automatycznie wyłączana w przypadku
awarii zasilania. Należy pamiętać, że ta funkcja nie
powoduje odłączenia urządzenia od zasilania, ale jedynie
zmniejszenie poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii urządzenia dotyczy
pracy z włączoną funkcją Inteligentnego wyświetlacza.
Funkcja jest dostępna wyłącznie w modelach z panelem
użytkownika na drzwiach.
2.2. PRZYCISK WŁ./TRYB CZUWANIA
Ta funkcja pozwala włączyć komory zamrażarki lub
ustawić je w trybie czuwania. Aby włączyć tryb czuwania
urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3
sekundy
przycisk Wł./Tryb czuwania. Gdy urządzenie
znajduje się w trybie czuwania, nie działa oświetlenie w
komorze zamrażarki. Należy pamiętać, że ta czynność
nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania
elektrycznego. Aby włączyć urządzenie, ponownie
naciśnij przycisk Wł./Tryb czuwania
.
2.3. ALARM AWARII ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu po przywróceniu
zasilania urządzenie automatycznie monitoruje
temperaturę w komorze zamrażarki. Jeśli temperatura
w zamrażarce wzrośnie powyżej poziomu zamrażania,
po ponownym włączeniu zasilania włączy się wskaźnik
awarii zasilania
, zacznie migać kontrolka alarmu
oraz zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, nacisnąć jeden raz przycisk
Wyłączenia alarmu .
W przypadku alarmu awarii zasilania zalecane jest
przeprowadzenie następujących czynności:
• Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce zostały
rozmrożone, ale nadal są zimne, należy koniecznie
spożyć je w ciągu 24 godzin.
• Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce są nadal
zamrożone, oznacza to, że uległy one ponownemu
zamrożeniu po uprzednim rozmrożeniu w okresie
przerwy w dopływie prądu, co prowadzi do
pogorszenia smaku, jakości i wartości odżywczych
żywności i może spowodować, że jej spożycie będzie
niebezpieczne dla zdrowia. Zaleca się nie spożywać
takiej żywności i wyrzucić całą zawartość zamrażarki.
Alarm awarii zasilania służy jako wskazówka
dotycząca jakości żywności w zamrażarce w
przypadku awarii zasilania. Nie gwarantuje on jednak
jakości żywności ani bezpieczeństwa w razie jej
spożycia. Zaleca się, aby konsumenci we własnym
zakresie ocenili jakość produktów spożywczych w
komorze zamrażarki.
2.4. ALARM TEMPERATUROWY
Emitowany jest alarm dźwiękowy i miga kontrolka
temperatury (°C). Alarm włącza się, gdy:
• Urządzenie jest podłączane do zasilania po dłuższej
przerwie w eksploatacji
• Temperatura w komorze zamrażarki jest zbyt wysoka
• W zamrażarce umieszczono więcej świeżej żywności,
niż ilość podana na tabliczce znamionowej
• Drzwi zamrażarki są otwarte od dłuższego czasu.
Aby wyciszyć brzęczyk alarmu, nacisnąć jeden raz
przycisk Wyłączenia alarmu . Gdy temperatura w
komorze zamrażarki spadnie poniżej -10°C, kontrolka
alarmu automatycznie zgaśnie, natomiast kontrolka
ustawionej temperatury (°C) przestanie migać i wyświetli
wybrane ustawienie.
2.5. ALARM OTWARTYCH DRZWI
Miga ikona alarmu i emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Alarm uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez
ponad 2 minuty. Aby wyłączyć alarm otwarcia drzwi,
należy zamknąć drzwi. Aby wyciszyć alarm dźwiękowy,
nacisnąć przycisk Wyłączenia alarmu.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
113
2.6. TRYB PARTY*
Ta funkcja umożliwia chłodzenie napojów w komorze
zamrażarki. Po upływie 30 minut od włączenia funkcji
(czas niezbędny do schłodzenia butelki o poj. 0,75 l bez
ryzyka pęknięcia szkła), ikona zaczyna migać i rozlega się
sygnał dźwiękowy: należy wtedy wyjąć butelkę i wyłączyć
sygnał poprzez naciśnięcie przycisku Wyłączenia alarmu.
Ważne: Nie pozostawiać butelki w komorze zamrażarki
przez czas przekraczający niezbędny czas do jej
schłodzenia.
2.7. SHOCK FREEZE*
Komora „Shock Freeze” została specjalnie
zaprojektowana do bardzo szybkiego zamrażania do 2 kg
świeżej żywności. Bardzo szybka funkcja „Shock Freeze”
minimalizuje tworzenie się kryształków lodu wewnątrz
zamrażanej żywności, co zapewnia najwyższą możliwą
jakość po rozmrożeniu żywności przed spożyciem. Gdy
funkcja „Shock Freeze” nie jest włączona, komorę można
wykorzystywać do standardowego zamrażania lub
przechowywania już zamrożonej żywności.
Uwaga: Gdy funkcja „Shock Freeze” jest włączona, może
być słyszalny niski dźwięk. Jest to normalne zjawisko
spowodowane przez przepływ powietrza, które zapewnia
optymalny rozkład zimnego powietrza w komorze.
Włączanie i wyłączanie funkcji „Shock Freeze”:
1. Upewnij się, że od poprzedniego włączenia funkcji
„Shock Freeze” minęło co najmniej 12 godzin (jeśli
w ogóle była włączana). Funkcji nie należy włączać
częściej niż co 12 godzin.
2. Upewnij się, że funkcja „Szybkie zamrażanie” nie
jest włączona: Funkcji „Shock Freeze” i „Szybkie
zamrażanie” nie należy włączać jednocześnie.
3. Opróżnij komorę „Shock Freeze”.
4. Aktywuj funkcję „Shock Freeze” krótko dotykając
na panelu sterowania: zapala się ikona, a
przycisku
wentylatory znajdujące się u dołu komory przybliżają
się zwiększając przepływ zimnego powietrza i w
rezultacie przyspieszając proces mrożenia.
5. Umieść żywność do zamrożenia w komorze, kilka
centymetrów (minimalnie 2 cm) od wentylatorów z tyłu
komory, aby umożliwić przepływ zimnego powietrza.
6. Aby uzyskać maksymalną prędkość zamrażania,
zalecamy nie wyłączać funkcji „Shock Freeze” przed
jej automatycznym wyłączeniem i pozostawić drzwi
zamknięte.
7. Funkcja „Shock Freeze” ulega automatycznej
dezaktywacji po 4-5 godzinach działania: wskaźnik
wyłącza się i wentylatory przestają pracować.
Oprócz tego, funkcję „Shock Freeze" można wyłączyć
w dowolnym momencie krótko naciskając przycisk
na panelu sterowania: wskaźnik
wyłącza się i
wentylatory przestają pracować.
Uwaga:
• Brak kompatybilności z funkcją „Szybkie
zamrażanie”
Aby zagwarantować optymalną wydajność, nie należy
korzystać jednocześnie z funkcji „Shock Freeze” i
„Szybkie zamrażanie”. Dlatego, jeśli została już włączona
funkcja „Szybkie zamrażanie”, należy ją wyłączyć przed
włączeniem funkcji „Shock Freeze” (i na odwrót).
•Jeżeli wentylatory w komorze Shock Freeze nie
rozpoczynają pracy
Może się zdarzyć, że po włączeniu funkcji „Shock Freeze”
zaświeci się kontrolka , jednakże wentylatory nie
zaczną pracować. Jest to normalne zjawisko i oznacza,
że trwa rozmrażanie zamrażarki. Po zakończeniu fazy
rozmrażania (maksymalnie: 1,5 godziny) wentylatory
zaczną automatycznie pracować i rozpocznie się proces
„Shock Freeze”.
• Jeżeli wskaźnik
nie zaświeca się
Jeżeli po wciśnięciu przycisku ikona zapala się
:
oznacza to, że przycisk wciskano przez zbyt długi czas .
Aby włączyć funkcję „Shock Freeze”, należy w pierwszej
kolejności wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania (w tym
celu naciśnij przycisk
przez 3 sekundy, a następnie
krótko naciśnij przycisk , bez przytrzymywania go
dłużej niż przez 1 sekundę.
2.8. SZYBKIE ZAMRAŻANIE*
Ilość świeżej żywności (w kilogramach), którą
można zamrozić w ciągu 24 godzin, została podana
na tabliczce znamionowej urządzenia.
Funkcji tej używa się w celu osiągnięcia optymalnej pracy
urządzenia, 24 godziny przed umieszczeniem świeżej
żywności w zamrażarce. Należy postępować zgodnie z
poleceniami zawartymi w Skróconej instrukcji obsługi, by
włączyć/wyłączyć tę funkcję. Po włożeniu żywności do
zamrażarki, na ogół wystarczy włączyć funkcję szybkiego
mrożenia na 24 godz. Funkcja szybkiego zamrażania
wyłącza się automatycznie po upływie 50 godzin.
Uwaga:
Aby oszczędzać energię podczas zamrażania niewielkich
porcji żywności, funkcję szybkiego zamrażania można
wyłączyć po kilku godzinach.
• Brak kompatybilności z funkcją „Shock Freeze”
Aby zagwarantować optymalną wydajność, nie należy
korzystać jednocześnie z funkcji „Shock Freeze” i
„Szybkie zamrażanie”. Dlatego, jeśli została już włączona
funkcja „Szybkie zamrażanie”, należy ją wyłączyć przed
włączeniem funkcji „Shock Freeze” (i na odwrót).
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
114
2.9. FUNKCJA ECO NIGHT
(TARYFA NOCNA PRĄDU) *
Funkcja Eco Night umożliwia koncentrację zużycia
energii przez urządzenie w godzinach obowiązywania
niższych stawek (zwykle w nocy), gdy energia
elektryczna jest łatwiej dostępna i tańsza niż w ciągu
dnia (wyłącznie w krajach, w których stosowany jest
system wielu taryf czasowych – stawki energii należy
sprawdzić u lokalnego dostawcy energii elektrycznej).
Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk
na
początku okresu obowiązywania niższych stawek (w
zależności od obowiązującego planu stawek). Jeśli
na przykład czas obowiązywania niższych stawek
zaczyna się o godzinie 20:00, należy o tej godzinie
nacisnąć przycisk
. Gdy funkcja jest włączona,
świeci kontrolka Eco Night
. Po włączeniu funkcji
urządzenie automatycznie dostosowuje zużycie energii
do wybranej godziny i zużywa mniej energii w ciągu
dnia niż w nocy.
WAŻNE: Aby zapewnić prawidłowe działanie, funkcja
musi być włączona w nocy i w ciągu dnia. Funkcja
pozostaje włączona aż do momentu wyłączenia (jest
również wyłączana w przypadku awarii zasilania
lub wyłączenia urządzenia). Aby wyłączyć funkcję,
ponownie naciśnij przycisk
. Gdy funkcja jest
wyłączona, kontrolka Eco Night
nie świeci.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii urządzenia
dotyczy pracy z wyłączoną funkcją Eco Night.
2.10. KONTROLA ZAMRAŻANIA*
Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia,
która pozwala na zredukowanie do minimum
wahań temperatury w komorze zamrażarki, dzięki
innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza, całkowicie
niezależnemu od obiegu chłodziarki. Występowanie
oparzelin mrozowych jest znacznie zredukowane, a
żywność zachowuje naturalny kolor i jakość.
Aby uruchomić funkcję Kontroli zamrażania, należy
wybrać funkcję z menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć
przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. Aby wyłączyć
tę funkcję, powtórzyć tę samą procedurę ustawiając
>WYŁ<.
Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie
temperatur: od -22°C do -24°C.
Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie
ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji
temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C,
aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy.
Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi
temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany
zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona.
Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania,
funkcja "Freeze control" jest niedostępna, do czasu
wyłączenia funkcji Szybkiego zamrażania.
2.11. AUTOMATYCZNA FUNKCJA NO FROST
Urządzenie zostało wyposażone w funkcję
automatycznego rozmrażania w zależności od warunków
użytkowania i wilgotności otoczenia.
Zamrażarki NO FROST zapewniają przepływ zimnego
powietrza wokół obszarów przechowywania, co chroni
przed tworzeniem się lodu i całkowicie eliminuje potrzebę
rozmrażania.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania
pozostaje czysta i uporządkowana.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
115
2.12. MODUŁ DO LODU*
SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA KOSTEK LODU
Tacę na kostki lodu można wyjąć pociągając ją w
kierunku do siebie.
OSTRZEŻENIE: napełniaj tylko wodą pitną
(maksymalny poziom = 2/3 całkowitej pojemności).
SPOSÓB WYJMOWANIA KOSTEK LODU
Upewnij się, że pod tacą na lód znajduje się pojemnik.
Jeśli nie, wsuń pojemnik.
Silnie obróć jedną z dźwigni w prawo, aż taca lekko się
obróci. Kostki lodu wpadną do pojemnika.
W razie potrzeby powtórz krok 2 dla drugiej połowy
tacy.
Aby wyjąć lód, lekko podnieś pojemnik i pociągnij go
do siebie.
UWAGA: można też wyjąć cały moduł do lodu z
urządzenia i potem w dowolnym wygodnym miejscu
wyjmować kostki lodu (na przykład: bezpośrednio na
stole).
lub
Umieść z powrotem moduł do lodu w komorze
zamrażarki lub z powrotem umieść tacę na kostki lodu
w module do lodu. Uważać, aby nie rozlać wody.
lub
2.13. SYSTEM OŚWIETLENIA LED*
Odczekaj, aż ukształtują się kostki lodu (zaleca się
odczekać około 4 godzin).
UWAGA: Moduł do lodu można wyjmować. Można
go umieścić w położeniu poziomym gdziekolwiek w
przegrodzie zamrażarki lub wyjąć z urządzenia, gdy
wytwarzanie lodu nie jest potrzebne.
W systemie oświetlenia wewnątrz zamrażarki
zastosowano diody LED, które zapewniają lepsze
oświetlenie i bardzo niskie zużycie energii. Jeśli
oświetlenie LED nie działa, w celu jego wymiany
należy skontaktować się z serwisem.
3. EKSPLOATACJA
3.1. JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI
Sposoby na zwiększenie pojemności komory
zamrażarki:
• wyjąć koszyki / klapki*, by zwiększyć miejsce na
duże produkty.
• umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na
półkach zamrażarki.
• wyjąć moduł do lodu*.
• wyjąć stojak na butelki*.
3.2. UWAGI
•
•
•
•
•
Nie blokować strefy wylotu powietrza (na tylnej
ścianie wewnątrz urządzenia) produktami
spożywczymi.
Jeśli zamrażarka jest wyposażona w klapkę,
pojemność przechowywania można zwiększyć
poprzez wyjęcie klapki.
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane pojemniki
można wyjmować.
Temperatury wewnątrz urządzenia zależą od
temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania
drzwiczek oraz miejsca, w którym stoi urządzenie.
Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania
temperatury.
O ile nie podano innych informacji, wszystkie
akcesoria urządzenia nie mogą być myte w
zmywarkach.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
116
4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do
przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania
kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w
ciągu doby, przedstawiono na tabliczce znamionowej
(…kg/24 godz.).
Aby przechowywać w zamrażarce niewielką ilość
żywności, zalecamy korzystanie z najzimniejszego
obszaru komory zamrażarki, który występuje w górnej
części lub pośrodku komory, w zależności od modelu
(aby dowiedzieć się, który obszar służy do zamrażania
świeżej żywności, patrz karta produktu).
4.1. CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ
ŻYWNOŚCI
W poniższej tabeli przedstawiono zalecany czas
przechowywania mrożonych artykułów żywnościowych.
ŻYWNOŚĆ
Mięso
Wołowina
Wołowina, cielęcina
Jagnięcina
Królik
Mięso mielone / podroby
Kiełbaski
CZAS
PRZECHOWYWANIA
(miesiące)
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Drób
Kurczak
Indyk
Podroby drobiowe
5-7
6
2-3
Skorupiaki
Mięczaki, homary
Kraby
1-2
1-2
Małże
Ostrygi, bez skorupy
1-2
Ryby
Tłuste (łosoś, śledź,
makrela)
Chude (dorsz, sola)
2-3
3-4
Potrawy duszone
Mięso, drób
2-3
Nabiał
Masło
Sery
Kremówka
Lody
Jajka
6
3
1-2
2-3
8
Zupy i sosy
Zupa
Sos mięsny
Pasztet
Ratatouille
2-3
2-3
1
8
Ciasto i chleb
Chleb
Ciasta zwykłe
Torty
Naleśniki
Ciasta na zimno
Tarta
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
117
ŻYWNOŚĆ
OWOCE I WARZYWA
Owoce
Jabłka
Morele
Jeżyny
Czarne i czerwone
porzeczki
Wiśnie
Brzoskwinie
Gruszki
Śliwki
Maliny
Truskawki
Rabarbar
Soki owocowe
(pomarańczowy,
cytrynowy, grejpfrutowy)
Warzywa
Szparagi
Bazylia
Fasola
Karczochy
Brokuły
Brukselka
Kalafior
Marchew
Seler
Grzyby (pieczarki)
Pietruszka
Papryka
Groszek
Fasolka szparagowa
Szpinak
Pomidory
Cukinia
CZAS
PRZECHOWYWANIA
(miesiące)
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w identyfikowaniu artykułu i
określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił
wartości odżywczych. Nie należy ponownie mrozić
rozmrożonej żywności.
4.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MROŻENIA I
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
•
•
•
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć
świeżą żywność, używając: folii aluminiowej, folii
kuchennej, szczelnych worków plastikowych,
pojemników plastikowych z pokrywkami lub
specjalnych pojemników, o ile są odpowiednie do
zamrażania żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej
jakości.
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane
jak najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne
wartości odżywcze, konsystencję, kolor i smak.
Niektóre gatunki mięs, szczególnie dziczyzna, powinny
przez pewien czas wisieć przed zamrożeniem.
Uwaga:
• Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
• Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność
należy jak najszybciej spożyć. Rozmrożonej
żywności nie należy ponownie zamrażać, chyba
że zostanie ugotowana. Rozmrożoną żywność po
ugotowaniu można zamrozić ponownie.
• Nie należy zamrażać butelek z płynami.
4.3. KORZYSTANIE Z WKŁADÓW CHŁODZĄCYCH*
Wkłady chłodzące pomagają utrzymać żywność w
stanie zamrożenia w przypadku awarii zasilania. Aby
optymalnie je wykorzystać, należy umieścić je nad
żywnością przechowywaną w górnej części komory.
4.4. ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest
uszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonym
opakowaniu może tracić wartość odżywczą). Jeśli
opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany
w optymalnych warunkach i doszło do jego
rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone
pod koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w
izolacyjnej torbie chłodniczej.
• Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
• Jeśli żywność została rozmrożona, nawet
częściowo, nie należy jej ponownie zamrażać.
Spożyć przed upływem 24 godzin.
• Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności
do spożycia podanej na opakowaniu.
• Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
118
5. NORMALNE ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki ponieważ wyposażone
jest w kilka wentylatorów oraz napędów
regulujących jego działania, które włączają i
wyłączają się automatycznie.
Niektóre odgłosy pracy można jednak zredukować
w następujących sposób
• Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni
• Oddzielenie i unikanie kontaktu urządzenia z
meblami.
• Sprawdzenie, czy elementy wewnątrz są
odpowiednio rozmieszczone.
• Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się
ze sobą.
Wybrane odgłosy pracy urządzenia:
Syczenie po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy lub po dłuższej
przerwie.
Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca
przechodzi do przewodów
rurowych.
Odgłos „BRRR" wydawany przez
pracującą sprężarkę chłodziarki.
Brzęczenie, gdy zaczyna pracować
zawór wody lub wentylator.
Trzaskanie, gdy zaczyna działać
sprężarka lub spada lód do
pojemnika. Klikanie w momencie
włączania i wyłączania sprężarki.
Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany
przez termostat, który włącza
się za każdym uruchomieniem
sprężarki.
119
6. ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
6.1. NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE
W przypadku dłuższej nieobecności zalecane jest
wykorzystanie całej żywności i odłączenie urządzenia
w celu zaoszczędzenia energii.
6.2. PRZEPROWADZKA
1. Wyjąć wszystkie wewnętrzne elementy.
2. Owinąć je starannie i przymocować do siebie za
pomocą taśmy samoprzylepnej, aby nie obijały się
o siebie lub nie zagubiły.
3. Przykręcić regulowane nóżki, aby nie dotykały
powierzchni podpory.
4. Zamknąć i przymocować drzwi i kable zasilania
urządzenia taśmą samoprzylepną.
6.3. AWARIA ZASILANIA
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu,
można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz
aromat może ulec zmianie.
Jeżeli produkt jest niezbyt świeży, lepiej go wyrzucić.
W przypadku braku energii przez okres do 24 h.
1. Nie otwierać drzwi urządzenia. Pozwoli to utrzymać
temperaturę produktów możliwie jak najdłużej.
W przypadku braku energii przez okres dłuższy
niż 24 h.
1. Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność
do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku
zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących
można spróbować wykorzystać te produkty, które
są najbardziej podatne na zepsucie.
2. Opróżnić tackę na lód.
W przypadku awarii zasilania, należy skontaktować
się z zakładem energetycznym i ustalić przewidywany
przerwy w dostawie energii.
Uwaga: Warto pamiętać, że zapełniona lodówka
utrzymuje niską temperaturę dłużej niż częściowo
pusta.
7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności
konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od źródła
zasilania lub wyjąć wtyczkę z gniazda.
Okresowo myć urządzenia używając miękkiej szmatki
i roztworu ciepłej wody oraz neutralnego detergentu
przystosowanego do czyszczenia wnętrz chłodziarek.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić
elementów urządzenia środkami łatwopalnymi. Opary
mogą zagrażać pożarem lub wybuchem. Oczyścić
obudowę urządzenia oraz uszczelnienie drzwi wilgotną
szmatką i osuszyć miękką szmatką.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków
na bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
• Przewody układu chłodzenia znajdują się obok
panelu odmrażania i mogą nagrzewać się. Czyścić
okresowo odkurzaczem.
• Aby wyjąć lub wsunąć szklaną półkę, należy
podnieść jej przednią część, aby przeszła przez
ogranicznik.
120
8. INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
8.1. PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM…
Problemy z działaniem urządzenia są często wynikiem drobnych problemów, które można zidentyfikować i usunąć
samodzielnie bez konieczności stosowania żadnych narzędzi.
PROBLEM
Urządzenie nie działa:
•
•
W przypadku nagromadzenia się
wody na panelu odszraniania:
•
Jeżeli krawędzie szafy urządzenia,
które stykają się z uszczelnieniem
drzwi są ciepłe w dotyku:
•
Jeżeli nie pali się światło:
•
•
•
Jeżeli silnik uruchamia się zbyt
często:
•
•
•
•
•
•
Jeżeli temperatura urządzenia jest
zbyt wysoka:
Jeżeli drzwi nie otwierają się i nie
zamykają poprawnie:
•
•
•
•
•
•
•
•
ROZWIĄZANIE
Czy urządzenie zostało podłączone do gniazda zasilania z
odpowiednim napięciem?
Czy sprawdzone zostały zabezpieczenia oraz bezpieczniki
układu zasilania w domu?
Zjawisko to jest normalne podczas gorącej i wilgotnej pogody.
Pojemnik może być nawet wypełniony do połowy. Sprawdzić, czy
urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda nie wylewała
się.
Zjawisko to jest normalne podczas upalnej pogody, jeżeli działa
sprężarka.
Czy sprawdzone zostały zabezpieczenia oraz bezpieczniki
układu zasilania w domu?
Czy urządzenie zostało podłączone do gniazda zasilania z
odpowiednim napięciem?
Jeżeli diody LED są uszkodzone, należy wezwać serwis
technicznych w celu ich wymiany na kontrolki tego samego typu,
które są dostępne wyłącznie w Działach Obsługi Posprzedażowej
lub u autoryzowanych dealerów.
Praca silnika uwarunkowana jest różnymi czynnikami:
częstotliwość otwierania drzwi, liczba przechowywanych
produktów spożywczych, temperatura otoczenia, ustawienia
temperatury urządzenia.
Czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony lub brudny?
Czy drzwi są zamknięte?
Czy uszczelnienia na drzwiach są odpowiednio zamontowane?
W upalne dni lub w przypadku, gdy pomieszczeniu panuje
wysoka temperatura, silnik z reguły pracuje dłużej.
Jeżeli drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższą chwilę lub
w przypadku przechowywania większej liczby produktów
spożywczych silnik będzie uruchamiać się częściej w celu
obniżenia temperatury wewnątrz urządzenia.
Czy parametry kontrolne są odpowiednio ustawione?
Czy w komorze umieszczono dużą liczbę produktów
spożywczych?
Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdzić, czy drzwi zamykają się właściwie.
Sprawdzić, czy opakowania produktów spożywczych nie blokują
drzwi.
Sprawdzić, czy wewnętrzne części lub kostkarka do lodu znajdują
się w odpowiednim położeniu.
Sprawdzić, czy uszczelnienia drzwi nie są zabrudzone lub
przywierają.
Sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane.
121
8.2. AWARIE
W przypadku alarmów pracy zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty na wskaźnikach LED (np. Usterka 1,
Usterka 2) itp.). W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem technicznym i podać kod alarmu. Rozlega
się sygnał dźwiękowy, wyświetla się ikona alarmu , a na wyświetlaczu cyfrowym miga litera F zgodnie z niżej
opisanym kodem usterki:
Kod błędu
Wygląd
Błąd 2
Litera F miga co 0,5 sekundy. Miga 2 razy,
następnie gaśnie na 5 sekund. Cykl się powtarza.
x2
Błąd 3
Litera F miga co 0,5 sekundy. Miga 3 razy,
następnie gaśnie na 5 sekund. Cykl się powtarza.
x3
Błąd 6
Litera F miga co 0,5 sekundy. Miga 6 razy,
następnie gaśnie na 5 sekund. Cykl się powtarza.
x6
9. SERWIS TECHNICZNY
Przed kontaktem z serwisem technicznym:
Uruchomić ponownie urządzenie i sprawdzić, czy problem nie został rozwiązany. Jeżeli nie, odłączyć urządzenie
od źródła zasilania, odczekać około godzinę i ponownie uruchomić chłodziarkę.
Jeżeli po przeprowadzeniu sprawdzeń kontrolnych opisanych w Instrukcji rozwiązywania problemów i ponownym
uruchomieniu urządzenia nie działa ono właściwie, skontaktować się z Serwisem technicznym i zgłosić problem.
Podać następujące informacje:
• model i numer seryjny urządzenia (znajdujący się na płytce znamionowej),
• charakter problemu,
•
•
•
Numer serwisu (numer znajdujący się po słowie SERVICE (SERWIS) na płytce umieszczonej wewnątrz
urządzenia),
pełny adres lokalizacji urządzenia,
numer telefonu z numerem kierunkowym.
Uwaga:
Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Jeżeli operację tę wykona Serwis Techniczny, jest to usługa nieobjęta
gwarancją.
122
CUPRINS
Capitolul 1: INSTALAREA................................................................................................124
1.1. INSTALAREA UNUI SINGUR APARAT....................................................................................................... 124
1.2. INSTALAREA A DOUĂ APARATE............................................................................................................... 124
1.3. REGLAREA UŞILOR (DACĂ ESTE DISPONIBILĂ)................................................................................... 124
2. FUNCŢII.......................................................................................................................125
2.1. AFIŞAJ INTELIGENT*................................................................................................................................. 125
2.2. PORNIRE/STAND BY . ................................................................................................................................ 125
2.3. ALARMA DE ÎNTRERUPERE A CURENTULUI ......................................................................................... 125
2.4. ALARMA DE TEMPERATURĂ.................................................................................................................... 125
2.5. ALARMA DE UŞĂ DESCHISĂ.................................................................................................................... 125
2.6. MOD PARTY* .............................................................................................................................................. 126
2.7. CONGELARE ULTRARAPIDĂ* .................................................................................................................. 126
2.8. CONGELARE RAPIDĂ* . ............................................................................................................................ 126
2.9. FUNCŢIA ECONOMICĂ PE TIMP DE NOAPTE (TARIF DE NOAPTE) *.................................................... 127
2.10. CONTROL CONGELARE*......................................................................................................................... 127
2.11. SISTEM NO FROST AUTOMAT................................................................................................................. 127
2.12. DISPOZITIVUL ICE MATE*........................................................................................................................ 128
2.13. SISTEM DE ILUMINARE CU LED-URI*.................................................................................................... 128
3. UTILIZAREA................................................................................................................128
3.1. CUM SE MĂREŞTE CAPACITATEA DE DEPOZITARE A CONGELATORULUI........................................ 128
3.2. NOTE............................................................................................................................................................ 128
4. RECOMANDĂRI PENTRU DEPOZITAREA ALIMENTELOR......................................129
4.1. PERIOADA DE PĂSTRARE A ALIMENTELOR CONGELATE................................................................... 129
4.2. SUGESTII PENTRU CONGELAREA ŞI PĂSTRAREA ALIMENTELOR PROASPETE.............................. 130
4.3. UTILIZAREA ACUMULATORILOR FRIGORIFICI*...................................................................................... 130
4.4. ALIMENTE CONGELATE: SUGESTII PENTRU CUMPĂRARE.................................................................. 130
5. SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE..........................................................................131
6. RECOMANDĂRI ÎN CAZUL NEUTILIZĂRII APARATULUI.........................................132
6.1. ABSENŢĂ / VACANŢĂ................................................................................................................................. 132
6.2. MUTARE....................................................................................................................................................... 132
6.3. ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU CURENT ELECTRIC........................................................................ 132
7. ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA...............................................................................132
8. GHID DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR...............................................................133
8.1. ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ…..................................................... 133
8.2. DEFECŢIUNI................................................................................................................................................ 134
9. SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE..........................................134
Altele:
INVERSAREA DIRECŢEI DE DESCHIDERE A UŞII (VERSIUNEA_1)............................................................. 195
INVERSAREA DIRECŢEI DE DESCHIDERE A UŞII (VERSIUNEA_2)............................................................. 197
SCOATEREA/INSERAREA COMPONENTELOR DIN INTERIORUL CONGELATORULUI.............................. 199
NOTĂ:
Instrucţiunile sunt valabile pentru mai multe modele, de aceea pot exista diferenţe. Secţiunile
valabile numai pentru anumite aparate sunt indicate printr-un asterisc (*).
Funcţiile dedicate special modelului de produs pe care l-aţi cumpărat pot fi găsite în GHIDUL DE
PORNIRE RAPIDĂ.
123
1. INSTALAREA
50mm
1.1. INSTALAREA UNUI SINGUR APARAT
Pentru a asigura o ventilare adecvată, lăsaţi un
spaţiu liber atât în părţile laterale ale aparatului, cât şi
deasupra acestuia.
50mm
Amplasaţi aparatul la o distanţă de cel puţin 50 mm
faţă de perete.
O distanţă mai mică va determina creşterea
consumului de energie al produsului.
1.2. INSTALAREA A DOUĂ APARATE
Dacă instalaţi congelatorul 1 şi frigiderul 2 împreună,
congelatorul trebuie amplasat în stânga, iar frigiderul în
dreapta (aşa cum se indică în desen). Partea stângă a
frigiderului este echipată cu un dispozitiv special care
previne formarea condensului între aparate.
Vă recomandăm să instalaţi cele două aparate
utilizând kitul de cuplare 3 (aşa cum se indică în
desen). Acesta se poate cumpăra de la departamentul
de service.
1.3. REGLAREA UŞILOR (DACĂ ESTE
DISPONIBILĂ)
Pentru a alinia uşile cu ajutorul balamalei reglabile
inferioare (selectare modele)
Dacă uşa frigiderului este mai joasă decât uşa
congelatorului, ridicaţi uşa frigiderului rotind în sens
antiorar şurubul de reglare, cu ajutorul unei chei M10.
m
5 max
m
Dacă uşa congelatorului este mai joasă decât uşa
frigiderului, ridicaţi uşa congelatorului rotind în sens
antiorar şurubul de reglare, cu ajutorul unei chei M10.
*Disponibil numai la anumite modele. Vă rugăm să verificaţi în GHIDUL DE PORNIRE RAPIDĂ dacă această funcţie este disponibilă
la modelul dumneavoastră.
124
2. FUNCŢII
2.1. AFIŞAJ INTELIGENT*
2.3. ALARMA DE ÎNTRERUPERE A CURENTULUI
Această funcţie poate fi folosită pentru a economisi
energia. Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile din Ghidul de
pornire rapidă pentru a activa/dezactiva funcţia. La două
secunde după activarea funcţiei Afişaj inteligent, afişajul
se stinge. Pentru a regla temperatura sau a utiliza alte
funcţii, este necesar să se reactiveze afişajul, apăsând
pe orice buton. După ce trec aproximativ 15 secunde de
la efectuarea ultimei acţiuni, afişajul se stinge din nou.
Când funcţia se dezactivează, se revine la afişajul normal.
Funcţia Afişaj inteligent se dezactivează automat după
o întrerupere a curentului. Reţineţi că această funcţie nu
deconectează aparatul de la alimentarea cu electricitate,
ci doar reduce consumul de energie necesar pentru
funcţionarea afişajului extern.
Notă: Consumul de energie declarat al aparatului se referă
la funcţionarea cu funcţia Afişaj inteligent activată. Această
funcţie este disponibilă numai la modelul cu interfaţa pentru
utilizator situată pe uşă.
2.2. PORNIRE/STAND BY
Această funcţie porneşte/pune în stand-by compartimentul
congelator. Pentru a trece produsul în modul Stand-by,
apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul
Pornire/Stand-by . Când aparatul este în stand-by, becul
din compartimentul congelator nu funcţionează. Reţineţi că
această operaţie nu deconectează aparatul de la reţeaua
de alimentare cu energie electrică. Pentru a porni din nou
aparatul, este suficient să apăsaţi pe butonul On/Stand-by
.
După o pană de curent, produsul dumneavoastră este
proiectat pentru a monitoriza în mod automat temperatura
din congelator când se reia furnizarea energiei electrice.
Dacă temperatura din congelator creşte peste pragul de
congelare, indicatorul Întrerupere curent
se aprinde,
indicatorul Alarmă clipeşte şi alarma acustică se
activează când se reia furnizarea energiei electrice.
Pentru a reseta alarma, apăsaţi o singură dată pe butonul
Oprire alarmă .
În cazul declanşării unei alarme de întrerupere a curentului,
se recomandă următoarele acţiuni:
• Dacă alimentele din congelator nu mai sunt congelate,
dar sunt încă reci, trebuie consumate toate în
următoarele 24 de ore.
• Dacă alimentele din congelator sunt congelate,
înseamnă că au fost dezgheţate şi apoi congelate din
nou, când s-a reluat alimentarea cu energie electrică;
acest lucru duce la reducerea gustului, a calităţii şi a
valorii nutritive a alimentelor, iar consumul acestora
poate fi periculos. Se recomandă să nu consumaţi
alimentele şi să aruncaţi întreg conţinutul congelatorului.
Alarma de întrerupere a curentului este proiectată
pentru a vă oferi informaţii privind calitatea alimentelor
din congelator în cazul întreruperii curentului electric.
Acest sistem nu garantează calitatea alimentelor sau
siguranţa, iar consumatorii trebuie să evalueze cu
discernământ calitatea alimentelor din compartimentul
congelator.
2.4. ALARMA DE TEMPERATURĂ
Alarma acustică se activează şi indicatorul de temperatură
(°C) clipeşte. Alarma se activează când:
• Aparatul este conectat la reţeaua de alimentare cu
energie electrică după o perioadă lungă de neutilizare
• Temperatura din compartimentul congelator este prea
mare
• Cantitatea de alimente proaspete introdusă în
congelator este mai mare decât cea indicată pe plăcuţa
cu datele tehnice
• Uşa congelatorului a fost lăsată deschisă mai mult timp.
Pentru a întrerupe alarma, apăsaţi o singură dată pe
butonul Oprire alarmă . Indicatorul Alarmă se stinge
automat imediat ce compartimentul congelator atinge o
temperatură de sub -10 °C şi indicatorul de temperatură
setată (°C) încetează să mai clipească şi indică setarea
aleasă.
2.5. ALARMA DE UŞĂ DESCHISĂ
Pictograma Alarmă se aprinde şi clipeşte şi se emite
o alarmă acustică. Alarma se activează când uşa rămâne
deschisă mai mult de 2 minute. Pentru a dezactiva alarma,
închideţi uşa sau apăsaţi o dată pe butonul Oprire alarmă
pentru a întrerupe alarma acustică.
*Disponibil numai la anumite modele. Vă rugăm să verificaţi în GHIDUL DE PORNIRE RAPIDĂ dacă această funcţie este disponibilă
la modelul dumneavoastră.
125
2.6. MOD PARTY*
Folosiţi această funcţie pentru a răci băuturile în
compartimentul congelator. După 30 de minute de la
selectarea funcţiei (timpul necesar pentru răcirea unei
sticle de 0,75 l fără ca sticla să se spargă), simbolul
clipeşte şi se activează o alarmă acustică: scoateţi
sticla din compartimentul congelator şi apăsaţi pe
butonul Oprire alarmă pentru a dezactiva alarma.
7. Funcţia „Shock Freeze” se dezactivează automat
la 4-5 ore după activare: indicatorul
se stinge
şi ventilatoarele se opresc. Totuşi, puteţi dezactiva
funcţia „Shock Freeze” oricând doriţi, apăsând scurt
de pe panoul de comandă: indicatorul
pe butonul
se stinge şi ventilatoarele se opresc.
Important: nu lăsaţi sticla în congelator mai mult timp
decât e necesar pentru răcire.
2.7. CONGELARE ULTRARAPIDĂ*
Compartimentul „Shock Freeze” este conceput special
pentru a congela extrem de rapid o cantitate de până la
2 kg de alimente proaspete. Funcţia ultra-rapidă „Shock
Freeze” reduce la minimum formarea de cristale de
gheaţă în interiorul alimentelor supuse congelării;
astfel, când sunt dezgheţate înainte să fie consumate,
alimentele îşi păstrează calitatea optimă. Atunci când
funcţia „Shock Freeze” nu este activă, compartimentul
poate fi utilizat pentru congelare obişnuită sau pentru
păstrarea alimentelor deja congelate.
Notă: În timp ce funcţia Shock Freeze este activă,
puteţi auzi un bâzâit. Acest sunet este absolut normal
şi este produs de fluxul de aer care asigură distribuirea
optimă a frigului în interiorul compartimentului.
Activarea şi dezactivarea funcţiei „Shock Freeze”:
1. Asiguraţi-vă că au trecut cel puţin 12 ore de la
ultima activare a funcţiei „Shock Freeze” (dacă a
fost activată). Nu activaţi funcţia mai frecvent decât
o dată la 12 ore.
2. Verificaţi ca funcţia „Congelare rapidă” să nu fie
activă: funcţiile „Shock Freeze” şi „Congelare
rapidă” nu pot fi active simultan.
3. Goliţi compartimentul „Shock Freeze”.
4. Activaţi funcţia „Shock Freeze” apăsând scurt
de pe panoul de comandă: simbolul se
butonul
aprinde şi ventilatoarele din partea posterioară a
compartimentului pornesc, mărind fluxul de aer
rece, ceea ce duce la accelerarea procesului de
congelare.
5. Aşezaţi alimentele de congelat în interiorul
compartimentului, la o distanţă de câţiva centimetri
(min. 2 cm) de ventilatoarele din partea posterioară
a compartimentului, astfel încât aerul rece să poată
circula.
6. Pentru a obţine viteza maximă de congelare, vă
recomandăm să nu dezactivaţi funcţia „Congelare
ultrarapidă” înainte ca aceasta să se dezactiveze
automat şi să ţineţi uşa închisă.
Atenţie:
• Incompatibilitate cu funcţia „Congelare rapidă”
Pentru ca performanţele optime să fie asigurate, funcţiile
„Shock Freeze” şi „Congelare rapidă” nu pot fi utilizate
concomitent. Din acest motiv, dacă funcţia „Congelare
rapidă” a fost deja activată, trebuie să fie dezactivată
înainte de a porni funcţia „Shock Freeze” (şi invers).
•Dacă ventilatoarele din compartimentul Shock
Freeze nu încep să funcţioneze
După ce funcţia „Shock Freeze” a fost activată, se
să se aprindă conform
poate întâmpla ca indicatorul
aşteptărilor, dar ventilatoarele să nu înceapă să
funcţioneze. Acest lucru este normal şi înseamnă că
procesul de dezgheţare a congelatorului este în curs
de desfăşurare. La terminarea fazei de dezgheţare
(durata maximă: 1,5 ore), ventilatoarele vor începe să
funcţioneze automat şi procesul „Shock Freeze” va
decurge normal.
• Dacă indicatorul
nu se aprinde
se aprinde după ce s-a apăsat
Dacă simbolul
butonul : în acest caz, butonul
a fost ţinut apăsat
prea mult timp. Pentru a activa funcţia „Shock Freeze”,
dezactivaţi mai întâi funcţia Congelare rapidă (ţinând
apăsat butonul
timp de 3 secunde), apoi apăsaţi
.
scurt (mai puţin de 1 secundă) pe butonul
2.8. CONGELARE RAPIDĂ*
Cantitatea de alimente proaspete (în kg) care
poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe
plăcuţa cu date tehnice a aparatului.
Pentru o funcţionare optimă a aparatului, această
funcţie poate fi utilizată cu 24 de ore înainte de
amplasarea alimentelor proaspete în congelator. Vă
rugăm să urmaţi instrucţiunile din Ghidul de pornire
rapidă pentru a activa/dezactiva funcţia. În general,
sunt suficiente 24 de ore cu funcţia „Congelare rapidă ”
după introducerea alimentelor; După 50 de ore, funcţia
Congelare rapidă se dezactivează automat.
Atenţie:
Pentru a economisi energie, când congelaţi cantităţi
mici de alimente, puteţi dezactiva funcţia de congelare
rapidă după câteva ore.
• Incompatibilitatea cu funcţia „Shock Freeze”
Pentru ca performanţele optime să fie asigurate,
funcţiile „Shock Freeze” şi „Congelare rapidă” nu pot
fi utilizate concomitent. Din acest motiv, dacă funcţia
„Congelare rapidă” a fost deja activată, trebuie să fie
dezactivată înainte de a porni funcţia „Shock Freeze”
(şi invers).
*Disponibil numai la anumite modele. Vă rugăm să verificaţi în GHIDUL DE PORNIRE RAPIDĂ dacă această funcţie este disponibilă
la modelul dumneavoastră.
126
2.9. FUNCŢIA ECONOMICĂ PE TIMP DE NOAPTE
(TARIF DE NOAPTE) *
Funcţia Eco Night permite concentrarea consumul de
energie al aparatului în orele cu tarif scăzut (de obicei
noaptea), când energia este disponibilă rapid şi costă
mai puţin decât în timpul zilei (numai în ţările în care se
foloseşte un sistem multi-tarifar pe bază de intervale
orare - verificaţi tarifele pentru energie la compania
locală de furnizare a energiei electrice).
Pentru a activa funcţia, apăsaţi pe butonul
în
momentul când începe intervalul orar cu tarif redus (în
funcţie de planul tarifar specific). De exemplu, dacă
tariful redus începe la orele 20:00, apăsaţi pe butonul
la ora respectivă. Când indicatorul Eco Night
este APRINS, funcţia este ACTIVATĂ. Imediat ce aţi
activat funcţia, aparatul adaptează automat consumul
de energie în funcţie de ora aleasă, consumând adică
mai puţină energie în timpul zilei decât în timpul nopţii.
IMPORTANT: Pentru a funcţiona în mod corect, funcţia
trebuie să fie activă în timpul nopţii şi în timpul zilei.
Funcţia rămâne activă până când este dezactivată
(sau se dezactivează după o întrerupere a alimentării
cu energie ori la oprirea aparatului). Pentru a dezactiva
funcţia, apăsaţi din nou pe butonul
. Când
indicatorul Eco Night
este STINS, funcţia este
DEZACTIVATĂ.
Notă: Consumul de energie declarat al aparatului se
referă la funcţionarea cu funcţia Eco Night dezactivată.
2.10. CONTROL CONGELARE*
Pentru a activa funcţia Control congelare, alegeţi
funcţia din meniu, setaţi-o pe >PORNIRE< şi apăsaţi
butonul OK pentru a confirma selecţia. Pentru a
dezactiva această funcţie, repetaţi aceeaşi setare a
procedurii pe >OPRIT<.
Funcţia acţionează corespunzător într-un anumit interval
de temperatură: între ­22 °C şi ­24 °C.
Când funcţia este activată, iar temperatura curentă din
congelator este mai ridicată de -22 °C, temperatura
este reglată automat la valoarea de -22 °C, pentru a
corespunde intervalului de funcţionare.
Dacă funcţia este activată, iar utilizatorul modifică
temperatura din congelator la o valoare din afara
intervalului de funcţionare, funcţia este dezactivată
automat.
În cazul activării funcţiei Congelare rapidă, funcţia
„Control congelare” este dezactivată până când funcţia
Congelare rapidă este dezactivată.
2.11. SISTEM NO FROST AUTOMAT
Acest produs este conceput să se dezgheţe automat, în
funcţie de condiţiile de utilizare şi de umiditatea ambiantă.
În congelatoarele cu sistem No Frost aerul rece circulă
în jurul zonelor de păstrare şi previne formarea gheţii,
eliminând astfel complet necesitatea de dezgheţare.
Produsele congelate nu se lipesc de pereţi, etichetele pot
fi citite, iar spaţiul de depozitare rămâne curat şi degajat.
Controlul congelării este o tehnologie avansată care
reduce la minimum fluctuaţiile de temperatură din întregul
compartiment congelator, datorită unui sistem inovator de
aer, complet independent de frigider. Degerăturile sunt
reduse semnificativ, alimentele păstrându-şi calitatea şi
culoarea iniţiale.
*Disponibil numai la anumite modele. Vă rugăm să verificaţi în GHIDUL DE PORNIRE RAPIDĂ dacă această funcţie este disponibilă
la modelul dumneavoastră.
127
CUM SE SCOT CUBURILE DE GHEAŢĂ
Asiguraţi-vă că recipientului pentru gheaţă se află sub
tavă. Dacă nu este acolo, glisaţi-l la locul său.
Rotiţi cu putere una dintre pârghii spre dreapta până
când tava se răsuceşte uşor. Cuburile de gheaţă cad în
recipientului pentru gheaţă.
2.12. DISPOZITIVUL ICE MATE*
CUM SE FAC CUBURILE DE GHEAŢĂ
Scoateţi tava pentru cuburi de gheaţă trăgând-o spre
dumneavoastră.
AVERTIZARE: umpleţi doar cu apă potabilă (nivel
maxim = 2/3 din capacitatea totală).
Dacă este cazul, repetaţi pasul 2 pentru cealaltă
jumătate a tăvii.
Pentru a scoate gheaţa, ridicaţi uşor recipientul şi
trageţi-l spre dvs.
NOTĂ: dacă preferaţi, scoateţi întregul dispozitiv Ice
Mate din aparat; astfel puteţi scoate cuburile de gheaţă
oriunde doriţi (de exemplu: direct pe masă).
sau
Aşezaţi dispozitivul Ice Mate înapoi în compartimentul
congelator sau reintroduceţi tava pentru cuburi de
gheaţă în dispozitivul Ice Mate. Aveţi grijă să nu vărsaţi
apa.
sau
2.13. SISTEM DE ILUMINARE CU LED-URI*
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului
congelator utilizează becul cu LED-uri, care permite o
iluminare mai bună, precum şi un consum de energie
foarte scăzut. Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri
nu funcţionează, vă rugăm să contactaţi serviciul de
asistenţă tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.
Aşteptaţi până când se formează cuburile de gheaţă
(se recomandă să aşteptaţi aproximativ 4 ore).
NOTĂ: Dispozitivul Ice Mate poate fi scos. Poate fi
aşezat în poziţie orizontală oriunde în compartimentul
congelator sau poate fi scos complet din aparat atunci
când nu doriţi să faceţi cuburi de gheaţă.
3. UTILIZAREA
3.1. CUM SE MĂREŞTE CAPACITATEA DE
DEPOZITARE A CONGELATORULUI
3.2. NOTE
Puteţi mări capacitatea de depozitare a
compartimentului congelator:
• scoţând coşurile/capacele rabatabile* pentru a
permite depozitarea alimentelor voluminoase.
• aşezând alimentele direct pe rafturile congelatorului.
• scoţând dispozitivul Ice Mate* .
• scoţând grătarul pentru sticle*.
•
•
•
•
•
Nu blocaţi cu alimente zona de evacuare a aerului
(de pe peretele posterior interior al produsului).
În cazul în care congelatorul este prevăzut cu un
capac rabatabil, este posibil să maximizaţi volumul
de depozitare prin îndepărtarea clapetei.
Toate rafturile, capacele rabatabile şi sertarele
culisante sunt detaşabile.
Temperaturile din interiorul aparatului pot fi afectate
de temperatura ambientală, de frecvenţa cu care
se deschide uşa şi de locul în care este amplasat
aparatul. La setarea temperaturii, trebuie să se ţină
cont de aceşti factori.
Dacă nu se specifică altfel, accesoriile aparatului nu
pot fi spălate în maşina de spălat vase.
*Disponibil numai la anumite modele. Vă rugăm să verificaţi în GHIDUL DE PORNIRE RAPIDĂ dacă această funcţie este disponibilă
la modelul dumneavoastră.
128
4. RECOMANDĂRI PENTRU DEPOZITAREA ALIMENTELOR
Peşte
„gras” (somon, hering,
scrumbie)
„slab” (cod, solă)
Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea
produselor congelate, producerea cuburilor de gheaţă
şi congelarea alimentelor proaspete.
Numărul maxim de kilograme de produse alimentare
proaspete care pot fi congelate într-un interval de
24 de ore este indicat pe plăcuţa cu date tehnice (…
kg/24h).
Dacă aveţi o cantitate mică de alimente de depozitat
în congelator, vă recomandăm să folosiţi zonele cele
mai reci din compartimentul congelator, şi anume zona
superioară sau cea din mijloc, în funcţie de modelul
dvs. (vezi fişa produsului pentru indicaţii privind
zona recomandată pentru congelarea alimentelor
proaspete).
4.1. PERIOADA DE PĂSTRARE A ALIMENTELOR
CONGELATE
Tabelul arată perioada de păstrare recomandată în
cazul congelării alimentelor proaspete.
ALIMENTE
Carne
Carne de vită
Porc, viţel
Miel
Iepure
Carne tocată / resturi
Cârnaţi
PERIOADĂ DE
PĂSTRARE
(luni)
Pasăre
Carne de pui
Curcan
Potroace
5–7
6
2–3
Crustacee
Moluşte, homar
Crab, homar
1–2
1–2
Crustacee şi moluşte
Scoici, stridii
1–2
3–4
Mâncăruri înăbuşite
Carne, pasăre
2–3
Produse lactate
Unt
Brânzeturi
Smântână
Îngheţată
Ouă
6
3
1–2
2–3
8
Supe şi sosuri
Supă
Sos pentru carne
Pateu
Ratatouille
2–3
2–3
1
8
Produse de patiserie şi
panificaţie
Pâine
Blaturi de prăjituri
Prăjituri
Clătite
Produse de patiserie
semipreparate
Quiche
Pizza
8 – 12
6–9
6–8
4–6
2–3
1–2
2–3
1–2
4
2–3
1–2
2–3
1–2
1–2
*Disponibil numai la anumite modele. Vă rugăm să verificaţi în GHIDUL DE PORNIRE RAPIDĂ dacă această funcţie este disponibilă
la modelul dumneavoastră.
129
ALIMENTE
FRUCTE ŞI LEGUME
Fructe
Mere
Caise
Mure
Coacăze negre / coacăze roşii
Cireşe
Piersici
Pere
Prune
Zmeură
Căpşuni
Rubarbă
Sucuri din fructe (portocale,
lămâi, grepfrut)
Legume
Sparanghel
Busuioc
Fasole
Anghinare
Broccoli
Varză de Bruxelles
Conopidă
Morcovi
Ţelină
Ciuperci (şampinioni)
Pătrunjel
Ardei
Mazăre
Fasole verde
Spanac
Roşii
Dovlecei
PERIOADĂ DE
PĂSTRARE
(luni)
12
8
8 – 12
8 – 12
10
10
8 – 12
10
8 – 12
10
10
4–6
8 – 10
6–8
12
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
10 – 12
6–8
8
6–8
10 – 12
12
12
12
8 – 10
8 – 10
Vă recomandăm să etichetaţi şi să specificaţi data
ambalării pentru preparatele congelate. Adăugarea
unei etichete vă va permite să identificaţi mai uşor
alimentele şi să le folosiţi înainte ca acestea să-şi
piardă din calităţi. Nu recongelaţi alimentele odată ce
au fost dezgheţate.
4.2. SUGESTII PENTRU CONGELAREA ŞI
PĂSTRAREA ALIMENTELOR PROASPETE
•
•
•
Înainte de a congela alimentele proaspete,
ambalaţi-le etanş în: folie de aluminiu, folie
transparentă, pungi impermeabile din plastic,
recipiente din polietilenă cu capace sau recipiente
adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
Alimentele trebuie să fie proaspete, coapte şi de
foarte bună calitate, astfel încât să-şi păstreze
calităţile şi după congelare.
Legumele şi fructele proaspete trebuie să fie
congelate, de preferat, imediat după ce au fost
culese, pentru a-şi păstra valoarea nutritivă
completă, consistenţa, culoarea şi gustul iniţial.
Unele tipuri de carne, mai ales vânatul, trebuie să fie
fezandate înainte de a fi congelate.
Notă:
• Lăsaţi întotdeauna alimentele fierbinţi să se
răcească înainte de a le introduce în congelator.
• Consumaţi imediat alimentele decongelate sau
parţial decongelate. Nu le congelaţi din nou decât
dacă au fost gătite după ce s-au dezgheţat. După
ce au fost gătite, alimentele dezgheţate pot fi
congelate din nou.
• Nu congelaţi sticle pline cu lichid.
4.3. UTILIZAREA ACUMULATORILOR FRIGORIFICI*
Acumulatorii de frig ajută la păstrarea în stare
congelată a alimentelor în cazul unei întreruperi a
curentului. Pentru rezultate optime, aşezaţi acumulatorii
deasupra alimentelor depozitate, în partea de sus a
compartimentului.
4.4. ALIMENTE CONGELATE: SUGESTII PENTRU
CUMPĂRARE
La cumpărarea produselor alimentare congelate:
• Asiguraţi-vă că ambalajul nu este deteriorat
(alimentele congelate din interiorul ambalajelor
deteriorate pot fi degradate). Dacă ambalajul este
umflat sau prezintă urme de umezeală, este posibil
ca alimentul să nu fi fost păstrat în condiţii optime,
iar procesul de decongelare să fi început deja.
• Atunci când faceţi cumpărături, achiziţionaţi
alimentele congelate la sfârşit şi transportaţi-le
într-o plasă termoizolantă.
• Când ajungeţi acasă, introduceţi imediat alimentele
congelate în congelator.
• Dacă alimentele s-au dezgheţat, chiar şi parţial, nu
le congelaţi din nou. Consumaţi-le în decursul a 24
de ore.
• Evitaţi sau reduceţi la minimum variaţiile de
temperatură. Respectaţi data de expirare indicată
pe ambalaj.
• Urmaţi întotdeauna instrucţiunile de păstrare
inscripţionate pe ambalaj.
130
5. SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE
Sunetele produse de aparat sunt normale, întrucât
acesta este prevăzut cu o serie de ventilatoare şi
motoare care reglează funcţionarea şi pornesc,
respectiv se opresc în mod automat.
Unele sunete emise la funcţionare pot fi reduse
• Aşezând aparatul perfect orizontal şi instalându-l pe
o suprafaţă plană
• Aşezând aparatul la distanţă de mobilă, evitând
contactul dintre aparat şi mobilă.
• Verificând amplasarea corectă a componentelor
interne.
• Verificând ca sticlele şi recipientele să nu se atingă
între ele.
Câteva sunete emise la funcţionare pe care le
puteţi auzi:
Şuierături la pornirea
aparatului pentru prima dată
sau după o pauză lungă.
Un clipocit când lichidul de răcire
intră în conducte.
Zbârnâitul este produs în timpul
funcţionării compresorului.
Bâzâituri când supapa
de apă sau ventilatorul încep să
funcţioneze.
Pocnituri când compresorul
porneşte sau când cuburile de
gheaţă cad în recipient, ţăcănituri
bruşte când compresorul porneşte
şi se opreşte.
Sunetul asemănător unui clic
este produs de termostatul
care reglează funcţionarea
compresorului.
131
6. RECOMANDĂRI ÎN CAZUL NEUTILIZĂRII APARATULUI
6.1. ABSENŢĂ / VACANŢĂ
În cazul unei absenţe îndelungate, se recomandă să
consumaţi alimentele şi să deconectaţi aparatul, pentru
a economisi energie.
6.2. MUTARE
Dacă pe alimente se mai văd încă cristale de gheaţă,
le puteţi congela din nou, deşi gustul şi aroma ar putea
fi afectate.
Dacă alimentele nu sunt în stare bună, este mai bine
să le aruncaţi.
În cazul unei căderi de curent de maximum 24 de
ore.
1. Ţineţi închisă uşa aparatului. Astfel, alimentele din
interior vor rămâne reci cât mai mult timp posibil.
1. Scoateţi toate componentele interne detaşabile.
2. Ambalaţi-le bine şi fixaţi-le cu bandă adezivă pentru
a nu se pierde sau lovi între ele.
3. Înşurubaţi picioruşele reglabile astfel încât să nu
atingă suprafaţa de sprijin.
4. Închideţi şi fixaţi cu bandă adezivă uşa, apoi fixaţi
cablul de alimentare de aparat, tot cu bandă
adezivă.
În cazul unei întreruperi a alimentării cu curent
electric care durează mai mult de 24 de ore.
1. Goliţi compartimentul congelator şi introduceţi
alimentele într-un congelator portabil. Dacă nu aveţi
la dispoziţie un astfel de congelator sau acumulatori
frigorifici, încercaţi să consumaţi alimentele cele
mai perisabile.
2. Goliţi tava pentru cuburi de gheaţă.
6.3. ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU CURENT
ELECTRIC
În cazul unei căderi de curent, sunaţi la biroul local al
companiei de furnizare a energiei electrice şi întrebaţi
cât va dura întreruperea.
Notă: Reţineţi că un aparat plin va rămâne rece mai
mult timp decât unul parţial plin.
7. ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare sau de
întreţinere, scoateţi aparatul din priză sau deconectaţi
alimentarea cu energie electrică.
Curăţaţi periodic aparatul cu o cârpă şi cu o soluţie
de apă călduţă şi detergent neutru special pentru
curăţarea interiorului frigiderului. Nu folosiţi niciodată
substanţe abrazive. Nu curăţaţi niciodată cu lichide
inflamabile componentele frigiderului. Vaporii eliberaţi
pot produce incendii sau explozii. Curăţaţi exteriorul
aparatului şi garnitura uşii cu o lavetă umedă şi ştergeţi
cu o lavetă moale.
Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
Condensatorul de pe partea din spate a aparatului
trebuie curăţat periodic cu aspiratorul.
Important:
• Butoanele şi afişajul panoului de comandă nu
trebuie să fie curăţate cu substanţe alcoolice sau
derivate, ci cu o lavetă uscată.
• Conductele sistemului de refrigerare se află lângă
tăviţa pentru decongelare şi pot deveni fierbinţi.
Curăţaţi-le periodic cu un aspirator.
• Când doriţi să scoateţi sau să introduceţi un raft din
sticlă, ridicaţi partea frontală a raftului pentru a trece
de opritor.
132
8. GHID DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR
8.1. ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ…
Problemele de funcţionare se datorează adesea unor cauze banale, pe care le puteţi identifica şi rezolva singuri,
fără a fi nevoie să folosiţi vreun instrument.
PROBLEMĂ
Aparatul nu funcţionează:
•
•
Dacă există apă în tăviţa pentru
decongelare:
•
Dacă marginile aparatului, care vin
în contact cu garnitura uşii, sunt
calde la atingere:
•
Dacă becul nu funcţionează:
•
•
•
Dacă vi se pare că motorul
funcţionează prea mult:
•
•
•
•
•
•
Dacă temperatura aparatului este
prea ridicată:
Dacă uşile nu se deschid şi nu se
închid corespunzător:
•
•
•
•
•
•
•
•
SOLUŢIE
Ştecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză
funcţională cu tensiune corespunzătoare?
Aţi verificat dispozitivele de protecţie şi siguranţele sistemului
electric din locuinţa dumneavoastră?
Acest lucru este normal pe vreme călduroasă şi umedă. Este
posibil ca tăviţa să se umple până la jumătate. Verificaţi ca
aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe
dinafară.
Acest lucru este normal pe vreme călduroasă şi atunci când
compresorul este în funcţiune.
Aţi verificat dispozitivele de protecţie şi siguranţele sistemului
electric din locuinţa dumneavoastră?
Ştecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză
funcţională cu tensiune corespunzătoare?
Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite
departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de
acelaşi tip, disponibile numai la centrele noastre de asistenţă
tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizaţi.
Timpul de funcţionare a motorului depinde de diferiţi factori:
cât de des se deschide uşa, cantitatea de alimente păstrată,
temperatura din încăpere, setările butoanelor de comandă a
temperaturii.
Condensatorul (din partea din spate a aparatului) este curat, fără
praf şi scame?
Uşa este închisă corespunzător?
Garniturile uşii sunt fixate corespunzător?
În zilele călduroase sau dacă este cald în încăpere, este normal
ca motorul să funcţioneze un timp mai îndelungat.
Dacă uşa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au
fost introduse cantităţi mari de alimente, motorul va funcţiona un
timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.
Butoanele de comandă ale aparatului sunt reglate corect?
A fost introdusă o cantitate mare de alimente în interiorul
aparatului?
Aveţi grijă ca uşa să nu fie deschisă prea des.
Asiguraţi-vă că uşa se închide corespunzător.
Aveţi grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze uşa.
Verificaţi dacă dispozitivul automat de produs gheaţă sau
componentele interne sunt în poziţie corespunzătoare.
Aveţi grijă ca garniturile uşii să nu fie murdare sau lipicioase.
Asiguraţi-vă că aparatul este în poziţie perfect orizontală.
133
8.2. DEFECŢIUNI
În cazul alarmelor de funcţionare, acestea vor fi afişate cu ajutorul LED-urilor (de exemplu Defecţiune 1,
Defecţiune 2 etc...); contactaţi telefonic Serviciul de Asistenţă Tehnică şi specificaţi codul de alarmă. Alarma
acustică se activează, simbolul Alarmă
se aprinde şi litera F clipeşte pe afişaj în funcţie de codurile de
defecţiune descrise în continuare:
Cod de eroare
Vizualizare
Eroare 2
Litera F se aprinde/stinge la interval de 0,5 sec.
SE APRINDE de 2 ori, apoi rămâne stinsă timp de 5 secunde.
Secvenţa se repetă.
x2
Eroare 3
Litera F se aprinde/stinge la interval de 0,5 sec.
SE APRINDE de 3 ori, apoi rămâne stinsă timp de 5 secunde.
Secvenţa se repetă.
x3
Eroare 6
Litera F se aprinde/stinge la interval de 0,5 sec.
SE APRINDE de 6 ori, apoi rămâne stinsă timp de 5 secunde.
Secvenţa se repetă.
x6
9. SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Înainte de a contacta serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare:
Porniţi aparatul din nou pentru a verifica dacă problema s-a remediat. Dacă nu s-a remediat, deconectaţi aparatul
de la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi aşteptaţi o oră înainte de a-l reporni.
În cazul în care, după efectuarea verificărilor descrise în Ghidul de remediere a defecţiunilor şi repornire, aparatul
tot nu funcţionează corect, contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare şi explicaţi care este problema.
Specificaţi:
• modelul şi numărul de serie al aparatului (indicate pe plăcuţa cu date tehnice),
• natura problemei,
•
•
•
numărul de service (numărul care apare după cuvântul SERVICE pe plăcuţa cu date tehnice din interiorul
aparatului),
adresa dumneavoastră completă,
numărul dumneavoastră de telefon şi prefixul.
Notă:
Direcţia de deschidere a uşii poate fi modificată. Dacă operaţia este efectuată de reprezentanţii serviciului de
asistenţă tehnică post-vânzare, aceasta nu este acoperită de garanţie.
134
УКАЗАТЕЛЬ
Глава 1: УСТАНОВКА......................................................................................................136
1.1. УСТАНОВКА ОДНОГО ПРИБОРА............................................................................................................. 136
1.2. УСТАНОВКА ДВУХ ПРИБОРОВ............................................................................................................... 136
1.3. РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЦЫ (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНО).......................................................................... 136
Глава 2: ФУНКЦИИ.........................................................................................................137
2.1. СМАРТ-ДИСПЛЕЙ..................................................................................................................................... 137
2.2. ВКЛ./ОЖИДАНИЕ...................................................................................................................................... 137
2.3. СИГНАЛ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ......................................................................................... 137
2.4. СИГНАЛ НЕВЕРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА........................................................................... 137
2.5. СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЫ............................................................................................................... 137
2.6. РЕЖИМ ВЕЧЕРИНКА* . ............................................................................................................................ 138
2.7. ЭКСПРЕСС-ЗАМОРОЗКА*........................................................................................................................ 138
2.8. БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА*.......................................................................................................................... 138
2.9. ФУНКЦИЯ ECO NIGHT (НОЧНОЙ ТАРИФ) *........................................................................................... 139
2.10. КОНТРОЛЬ ЗАМОРОЗКИ*..................................................................................................................... 139
2.11. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА NO FROST.......................................................................................... 139
2.12. КУБИКИ ЛЬДА*....................................................................................................................................... 140
2.13. СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ*.......................................................................................................... 140
Глава 3: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ..........................................................................................140
3.1. КАК УВЕЛИЧИТЬ ВМЕСТИМОСТЬ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ................................................. 140
3.2. ПРИМЕЧАНИЯ............................................................................................................................................ 140
Глава 4: СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ........................................................141
4.1. СРОКИ ХРАНЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ........................................................................... 141
4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ......................... 142
4.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХЛАЖДАЮЩИХ ПАКЕТОВ*................................................................................ 142
4.4. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ: РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКУПОК........................... 142
Глава 5: ЗВУКИ ПРИ РАБОТЕ ПРИБОРА.....................................................................143
Глава 6: ЕСЛИ ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ............................................................144
6.1. ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ / ОТПУСК................................................................................................. 144
6.2. ПЕРЕВОЗКА............................................................................................................................................... 144
6.3. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА........................................................................................................... 144
Глава 7: ЧИСТКА И УХОД..............................................................................................144
Глава 8: ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..............................................145
8.1. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР........................................................................ 145
8.2. НЕИСПРАВНОСТИ..................................................................................................................................... 146
Глава 9: СЕРВИС............................................................................................................146
Прочее:
РЫЧАГ ДЛЯ ПЕРЕНАВЕШИВАНИЯ ДВЕРЦЫ (ВАР. 1).............................................................................. 195
РЫЧАГ ДЛЯ ПЕРЕНАВЕШИВАНИЯ ДВЕРЦЫ (ВАР. 2).............................................................................. 197
СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ..................................... 199
ПРИМЕЧАНИЕ:
Эти инструкции применимы к нескольким моделям, в связи с чем возможны некоторые
различия. Разделы, применимые только к определенным моделям, отмечены звездочкой (*).
Функции, предусмотренные в приобретенной вами модели, можно найти в КРАТКОМ
СПРАВОЧНОМ РУКОВОДСТВЕ.
135
1. УСТАНОВКА
50mm
1.1. УСТАНОВКА ОДНОГО ПРИБОРА
Для обеспечения надлежащей вентиляции
оставьте свободное место с обеих боковых сторон
и над прибором.
50mm
Расстояние от задней стороны прибора до стены
должно составлять не менее 50 мм.
Уменьшение этого расстояния ведет к росту
энергопотребления прибора.
1.2. УСТАНОВКА ДВУХ ПРИБОРОВ
При совместной установке морозильника и 1
холодильника 2 морозильник должен быть
установлен слева, а холодильник – справа
(как показано на рисунке). С левой стороны
холодильника находится специальное устройство,
предотвращающее конденсацию влаги в
промежутке между обоими приборами.
Мы рекомендуем устанавливать оба прибора
с применением комплекта соединительных
элементов 3 (как показано на рисунке). Набор вы
можете приобрести в сервисном центре.
1.3. РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЦЫ (ЕСЛИ
ПРЕДУСМОТРЕНО)
Выравнивание дверцы при помощи регулируемой
нижней петли (отдельные модели)
m
5 max
m
Если дверца холодильника находится ниже
уровня дверцы морозильника, поднимите дверцу
холодильника, повернув регулировочный винт
против часовой стрелки ключом M10.
Если дверца морозильника ниже уровня дверцы
холодильника, поднимите дверцу морозильника,
повернув регулировочный винт против часовой
стрелки ключом M10.
* Только в определенных моделях. Проверьте в КРАТКОМ СПРАВОЧНОМ РУКОВОДСТВЕ, имеется ли эта функция в вашей модели.
136
2. ФУНКЦИИ
•
2.1. СМАРТ-ДИСПЛЕЙ
Эту функцию можно использовать для экономии
энергии. Для активации или деактивации этой функции
выполните инструкции, приведенные в “Кратком
справочном руководстве”. Через две секунды после
активации интеллектуальный дисплей гаснет. Для
регулировки температуры или использования других
функций необходимо активировать дисплей нажатием
любой кнопки. Примерно через 15 секунд после
выполнения любой операции дисплей снова гаснет.
При отключении функции дисплей возвращается к
обычному виду. Функция “Смарт-дисплей” перестает
действовать автоматически в случае отключения
электричества. Следует иметь в виду, что эта операция
не приводит к отключению прибора от электрической
сети, а только снижает потребление электроэнергии
внешним дисплеем.
Примечания: Заявленное энергопотребление прибора
относится к работе с включенной функцией “Смартдисплей”. Эта функция доступна только для модели с
пользовательским интерфейсом на дверце.
2.2. ВКЛ./ОЖИДАНИЕ
Эта функция включает или переводи в режим
ожидания холодильное отделение. Для перевода
прибора в режим ожидания нажмите и удерживайте
кнопку “Вкл./Ожидание”
в течение 3 секунд. Когда
прибор находится в режиме ожидания, освещение
в холодильном отделении не работает. Помните, что
это действие не приводит к отключению прибора от
электрической сети. Чтобы снова включить прибор,
просто нажмите кнопку Вкл./режим ожидания
.
2.3. СИГНАЛ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
После перебоя в электроснабжении прибор
автоматически проверяет температуру в морозильном
отделении. Если температура в морозильной камере
поднялась выше уровня замораживания, после
восстановления электропитания загорается индикатор
отключения электропитания , мигает индикатор
аварии и раздается звуковой сигнал тревоги.
Чтобы сбросить сигнал тревоги, один раз нажмите
кнопку “Отключить предупреждение” .
При возникновении сигнала “Отключение
электричества” рекомендуется выполнить следующие
действия:
• Если продукты в морозильной камере
разморозились, но остаются холодными, их
необходимо употребить в пищу в течение
ближайших 24 часов.
Если продукты в морозильнике заморожены,
значит они оттаяли, а затем вновь заморозились
при восстановлении электроснабжения. Повторное
замораживание отрицательно сказывается на
вкусе, качестве и питательных свойствах продуктов
и может сделать их небезопасными. В таких
случаях рекомендуется не употреблять продукты в
пищу и выбросить все содержимое морозильника.
Сигнал “Отключение электричества” указывает на
необходимость проверки продуктов в морозильнике
в случае перебоя в электроснабжении. Такая
система сама по себе не обеспечивает качества
продуктов и не гарантирует безопасности их
употребления в пищу; она лишь указывает на
необходимость проверки качества продуктов,
находящихся в морозильной камере.
2.4. СИГНАЛ НЕВЕРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕЖИМА
Раздается звуковой сигнал тревоги и мигает индикатор
температуры (°C). Этот сигнал подается в следующих
случаях:
• Прибор подключается к электрической сети после
продолжительного бездействия
• если в морозильной камере слишком высокая
температура;
• Количество продуктов в морозильной камере
превышает допустимые значения, указанные на
табличке с паспортными данными
• Дверца морозильного отделения оставалась
открытой в течение продолжительного времени.
Чтобы отключить звуковой сигнал тревоги, один раз
нажмите кнопку “Отключить предупреждение” .
Индикатор сигнала тревоги автоматически
выключится после того, как температура в
морозильной камере опустится ниже -10° C; при этом
индикатор температуры (°C) перестанет мигать и снова
станет показывать заданное значение температуры.
2.5. СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЫ
Раздается звуковой сигнал, светится иконка
тревожного сигнала . Сигнал активируется, если
дверца остается открытой больше 2 минут. Для
отключения звуковой сигнализации закройте дверцу
или нажмите кнопку отключения сигнала .
* Только в определенных моделях. Проверьте в КРАТКОМ СПРАВОЧНОМ РУКОВОДСТВЕ, имеется ли эта функция в вашей модели.
137
2.6. РЕЖИМ ВЕЧЕРИНКА*
Используйте эту функцию для охлаждения напитков в
морозильном отделении. Через 30 минут после активации
режима (это время требуется, чтобы охладить бутылку
емкостью 0,75 л, не разбив стекло) начинает мигать символ
функции и раздается звуковой сигнал тревоги Выньте
бутылку из морозильного отделения и нажмите кнопку
“Отключить предупреждение”, чтобы прекратить подачу
сигнала.
кнопку на панели управления: индикатор
вентиляторы отключаются.
гаснет,
Внимание:
• Эта функция несовместима с функцией быстрого
замораживания
Чтобы обеспечить максимальную эффективность работы
прибора, не пользуйтесь функциями “Экспресс-заморозка”
и “Быстрая заморозка” одновременно. Если функция
“Быстрая заморозка” была включена, отключите ее,
перед тем как включать функцию “Экспресс-заморозка” (и
наоборот).
Важно: Не оставляйте бутылку в морозильном отделении
дольше, чем необходимо для ее охлаждения.
2.7. ЭКСПРЕСС-ЗАМОРОЗКА*
Отделение “Экспресс-заморозка” предназначено для
сверхбыстрого замораживания свежих продуктов
массой не более 2 кг. Функция “Экспресс-заморозка”
минимизирует образование кристаллов льда внутри
продуктов в процессе их замораживания. Благодаря этому
после разморозки качество таких продуктов оказывается
более высоким. Когда функция “Экспресс-заморозка”
неактивна, морозильное отделение можно использовать
для обычного замораживания или хранения замороженных
продуктов.
Примечания: При действующей функции “Экспрессзаморозка” прибор может издавать шелестящий звук:
это вполне нормально. Звук создается потоком воздуха,
который необходим для оптимального распределения
холода в отделении.
Включение и выключение функции “Экспрессзаморозка”:
1. Убедитесь, что с момента последнего использования
функции “Экспресс-заморозка” прошло не менее 12
часов. Не включайте эту функцию чаще, чем раз в 12
часов.
2. Убедитесь, что функция “Быстрая заморозка” не
активна: функции “Экспресс-заморозка” и “Быстрая
заморозка” не могут использоваться одновременно.
3. Освободите отделение “Экспресс-заморозка”.
4. Активируйте функцию экспресс-заморозки нажав и
отпустив кнопку на панели управления Загорится
пиктограмма, и в нижней части отделения включатся
вентиляторы, которые усиливают поток холодного
воздуха и, следовательно, ускоряют процесс
замораживания.
5. Поместите продукты в морозильную камеру, на
расстоянии как минимум 2 см от вентиляторов,
находящихся в задней части отделения, чтобы холодный
воздух мог циркулировать.
6. Чтобы максимально ускорить процесс замораживания,
не открывайте дверцу и не отключайте функцию
“Экспресс-заморозка” до момента ее автоматического
выключения.
7. Функция экспресс-заморозки деактивируется
автоматически через 4-5 часов после активации:
индикатор гаснет, вентиляторы отключаются. Также
функцию экспресс-заморозки можно по желанию
отключить в любой момент времени, нажав и отпустив
•Если вентиляторы в отделении экспрессзаморозки не включаются
После активации функции экспресс-заморозки возможно,
загорится индикатор , но при этом вентиляторы не
начнут работать. Это вполне нормально и указывает на то,
что происходит размораживание морозильной камеры.
После окончания этапа размораживания (максимальная
продолжительность: 1,5 ч) вентиляторы автоматически
включаются, и функция экспресс-заморозки начинает
работать в нормальном режиме.
• Если индикатор не загорается
Если после нажатия на кнопку загорается
пиктограмма : это означает, что кнопка была
нажата слишком долго. Чтобы активировать функцию
экспресс-заморозки, сначала дезактивируйте функцию
быстрого замораживания для этого нажмите и 3 секунды
удерживайте кнопку , затем нажмите и опустите кнопку
, не удерживая ее дольше 1 секунды).
2.8. БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА*
Количество свежих продуктов (в кг), которое можно
заморозить в течение 24 часов, указано на паспортной
табличке.
Эту функцию можно использовать для достижения
оптимальных температурных характеристик прибора за
24 часа до помещения в морозильник свежих продуктов.
Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным
в Кратком справочном руководстве для активации/
деактивации этой функции. Как правило, после закладки
продуктов достаточно 24 часа для быстрой их заморозки
в этом режиме Функция быстрого замораживания
автоматически выключается через 50 часов.
Внимание:
Чтобы сэкономить электроэнергию при замораживании
небольшого количества продуктов, функцию быстрого
замораживания можно отключить через несколько часов.
•
Эта функция несовместима с функцией экспрессзаморозки
Чтобы обеспечить максимальную эффективность работы
прибора, не пользуйтесь функциями “Экспресс-заморозка”
и “Быстрая заморозка” одновременно. Если функция
“Быстрая заморозка” была включена, отключите ее,
перед тем как включать функцию “Экспресс-заморозка” (и
наоборот).
* Только в определенных моделях. Проверьте в КРАТКОМ СПРАВОЧНОМ РУКОВОДСТВЕ, имеется ли эта функция в вашей модели.
138
2.9. ФУНКЦИЯ ECO NIGHT
(НОЧНОЙ ТАРИФ) *
Функция Eco Night обеспечивает основное
энергопотребление в льготные часы (как правило,
ночные), когда электроэнергия доступна без
ограничений и стоит меньше, чем днем (только
в странах, в которых действует многотарифная
система). Вы можете уточнить ставки оплаты в
местной энергосбытовой компании.
Чтобы активировать эту функцию, нажмите на
кнопку
, когда начнется период действия
льготных ставок оплаты. Например, если льготные
ставки применяются с 20.00, нажмите на кнопку
именно в этот момент времени. Горящий
индикатор Eco Night
показывает, что функция
работает в активном режиме. После активации
функции прибор автоматически корректирует
энергопотребление в зависимости от времени
суток, т.е. днем расходует меньше электроэнергии,
чем ночью.
ВАЖНО: Для эффективной работы необходимо,
чтобы функция была активирована и днем и
ночью. Функция продолжает работать до момента
деактивации (или выключения из-за прерывания
электропитания или отключения прибора от сети).
Чтобы деактивировать функцию, еще раз нажмите
на кнопку
. Если индикатор Eco Night
не
горит, это означает, что функция отключена.
2.11. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА NO FROST
В этом приборе предусмотрено автоматическое
размораживание с учетом условий эксплуатации и
атмосферной влажности.
В морозильных камерах No Frost потоки
охлажденного воздуха обтекают вокруг зон
хранения, предотвращая появление наледи.
Благодаря этому, не требуется их размораживание
ручную.
Замороженные продукты не прилипают к
стенкам, их этикетки не портятся, в зоне хранения
поддерживаются чистота и порядок.
Примечания: Заявленный показатель
энергопотребления относится к режиму работы с
деактивированной функцией Eco Night.
2.10. КОНТРОЛЬ ЗАМОРОЗКИ*
Для включения функции “Контроль заморозки”
выберите функцию в меню, задайте значение
>ON< и нажмите кнопку “OK” для подтверждения
выбора. Для отключения функции повторите эту же
процедуру, выбрав значение >OFF<.
Функция действует лишь в интервале температур от
­22°C до ­24°C.
Если на момент включения функции заданная
температура морозильника была теплее, чем ­22°C,
она автоматически перенастраивается на ­22°C.
Если при включенной функции пользователь
изменяет температуру морозильника, выводя
ее за пределы рабочего интервала, функция
автоматически отключается.
При включенной функции “Быстрая заморозка”
действие функции “Контроль заморозки”
блокируется до момента отключения функции
“Быстрая заморозка”.
“Контроль заморозки” — передовая технология,
сводящая к минимуму колебания температуры в
морозильном отделении. Это достигается благодаря
инновационной системе вентиляции, полностью
независимой от холодильного отделения. Ожоги от
замораживания значительно уменьшаются, продукты
сохраняют свое исходное качество и цвет.
* Только в определенных моделях. Проверьте в КРАТКОМ СПРАВОЧНОМ РУКОВОДСТВЕ, имеется ли эта функция в вашей модели.
139
2.12. КУБИКИ ЛЬДА*
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КУБИКОВ ЛЬДА
Форму для кубиков льда можно снять, потянув ее на
себя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: используйте только воду,
пригодную для питья (максимальный уровень
заполнения = 2/3 от полной емкости).
КАК ЗАБРАТЬ КУБИКИ ЛЬДА
Убедитесь в том, что под лотком для льда находится
приемный контейнер. Если нет, установите
контейнер в необходимое положение.
С усилием поверните один из рычагов по часовой
стрелке, чтобы лоток немного развернулся. Кубики
льда упадут в приемный контейнер.
Если необходимо, повторите шаг 2, чтобы освободить
другой отсек лотка.
Чтобы извлечь кубики льда, приподнимите и
потяните к себе приемный контейнер.
ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете полностью извлечь блок
кубиков льда, чтобы перенести кубики льда в любое
другое место (например, к столу).
или
Установите блок для кубиков льда снова в
морозильное отделение или снова вставьте форму
для кубиков льда в блок для льда. Соблюдайте
осторожность, чтобы не разлить воду.
или
2.13. СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ*
Дождитесь замерзания кубиков льда (рекомендуемое
время замораживания - около 4 часов).
ПРИМЕЧАНИЕ: Блок кубиков льда имеет съемную
конструкцию. Его можно положить горизонтально
в любое место внутри морозильной камеры или
вынуть из холодильника, если в приготовлении льда
нет необходимости.
Система внутреннего освещения морозильной
камеры работает на базе светодиодов, которые
обеспечивают улучшенное освещение и потребляют
очень мало электроэнергии. Если светодиодная
система не работает, обратитесь в Сервис для ее
замены.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3.1. КАК УВЕЛИЧИТЬ ВМЕСТИМОСТЬ
МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Пространство для хранения замороженных
продуктов можно увеличить:
• Сняв клапан и / или корзину, можно размещать в
камере крупные предметы.
• помещать продукты непосредственно на полки
морозильного отделения.
• снятие блока для кубиков льда* .
• снятие полки для бутылок*.
3.2. ПРИМЕЧАНИЯ
•
•
•
•
•
Не блокируйте продуктами выходные
вентиляционные отверстия (на тыльной
внутренней стенке).
Если в морозильнике имеется клапан, то объем
морозильной камеры можно увеличить, вынув
клапан.
Все полки, клапаны и корзины можно вынуть.
На температуру внутри прибора может влиять
температура в помещении, частота открывания
дверцы и место установки прибора. При
настройке температуры следует учитывать эти
факторы.
Если не указано иного, принадлежности прибора
не подлежат мойке в посудомоечной машине.
* Только в определенных моделях. Проверьте в КРАТКОМ СПРАВОЧНОМ РУКОВОДСТВЕ, имеется ли эта функция в вашей
модели.
140
4. СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ
Морозильное отделение является идеальным
местом для хранения замороженных продуктов,
приготовления кубиков льда, а также для
замораживания свежих продуктов.
Максимальное количество свежих продуктов в
килограммах, которое можно заморозить за 24
часа, указано на паспортной табличке (…кг/24 ч).
Если продуктов в морозильной камере немного, мы
рекомендуем разместить их в наиболее холодной
зоне, то есть в верхней средней части отделения, в
зависимости от модели (см. в описании изделия, в
какой зоне рекомендуется замораживать свежие
продукты).
4.1. СРОКИ ХРАНЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПРОДУКТОВ
Рекомендуемые сроки хранения замороженных
свежих продуктов приводятся в нижеследующей
таблице.
ПРОДУКТЫ
Мясо
Говядина
Свинина, телятина
Баранина
Кролик
Фарш, субпродукты
Колбаски
ВРЕМЯ
ХРАНЕНИЯ
(месяцы)
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Птица
Цыплята
Индейка
Гусятина
5-7
6
2-3
Ракообразные
Крабы, омары
Крабы, лобстеры
1-2
1-2
Устрицы
Устрицы со створками
1-2
Рыба
жирная (лосось, сельдь,
скумбрия)
нежирная (треска, камбала)
2-3
3-4
Тушеные блюда
Мясо, птица
2-3
Молочные продукты
Сливочное масло
Сыр
Густые сливки
Мороженое
Яйца
6
3
1-2
2-3
8
Супы и соусы
Супы
Мясные соусы
Паштеты
Тушеные овощи
2-3
2-3
1
8
Хлебобулочные и
кондитерские изделия
Хлеб
Пироги (без начинки)
Торты
Блины
Сырое тесто
Открытые пироги с начинкой
Пицца
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
* Только в определенных моделях. Проверьте в КРАТКОМ СПРАВОЧНОМ РУКОВОДСТВЕ, имеется ли эта функция в вашей модели.
141
ПРОДУКТЫ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ
Фрукты
Яблоки
Абрикосы
Ежевика
Черная / красная смородина
Вишня
Персики
Груши
Сливы
Малина
Клубника
Ревень
Фруктовые соки
(апельсиновый, лимонный,
грейпфрутовый)
Овощи
Спаржа
Базилик
Бобы
Артишоки
Брокколи
Брюссельская капуста
Цветная капуста
Морковь
Сельдерей
Грибы (шампиньоны)
Петрушка
Перцы
Горох
Стручковая фасоль
Шпинат
Помидоры
Цукини
4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ И
ХРАНЕНИЮ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ
ВРЕМЯ
ХРАНЕНИЯ
(месяцы)
•
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
•
•
Перед замораживанием упакуйте свежие
продукты в: фольгу, пищевую пленку, герметичные
полиэтиленовые пакеты, пластиковые емкости
с крышкой или специальные контейнеры для
замораживания.
Для получения качественных замороженных
продуктов используйте свежие спелые отборные
продукты.
Свежие овощи и фрукты следует замораживать
сразу после их сбора, чтобы полностью сохранить
их питательную ценность, структуру, цвет и аромат.
Некоторые виды мяса, например, дичь, перед
замораживанием следует выдержать на воздухе в
подвешенном состоянии.
Примечания:
• Перед тем как поместить горячие продукты в
морозильную камеру, дайте им остыть.
• Полностью или частично размороженные продукты
следует немедленно употребить. Повторное
замораживание допускается, только если
после оттаивания продукты были подвергнуты
термической обработке. После термической
обработки оттаявшие продукты можно заморозить
повторно.
• Не замораживайте бутылки с жидким содержимым.
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
4.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХЛАЖДАЮЩИХ
ПАКЕТОВ*
Охлаждающие пакеты помогают сохранить
замороженные продукты в случае отключения
электроэнергии. Лучше всего разместить пакеты
поверх продуктов питания в верхней части
морозильной камеры.
4.4. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКУПОК
Рекомендуется маркировать все замороженные
продукты, указывая на них дату замораживания.
Этикетки помогут вам идентифицировать продукты
и использовать их, пока они не испортились.
Не замораживайте размороженные продукты
повторно.
При покупке замороженных продуктов
придерживайтесь следующих правил:
• Проверяйте целостность упаковки (замороженный
продукт в поврежденной упаковке может
оказаться испорченным). Если упаковка вздулась
или покрылась пятнами влаги, возможно, были
нарушены условия хранения, и начался процесс
оттаивания.
• Покупайте замороженные продукты в последнюю
очередь и для их перевозки используйте сумки с
термоизоляцией.
• Сразу же по возвращении домой положите
замороженные продукты в морозильную камеру.
• Если продукты оттаяли (даже частично), не
замораживайте их повторно. Такие продукты
следует употребить в пищу в течение 24 часов.
• Постарайтесь избежать перепадов температуры
или свести их к минимуму. Соблюдайте срок
хранения, указанный на упаковке.
• Придерживайтесь указаний по хранению,
приведенных на упаковке.
142
5. ЗВУКИ ПРИ РАБОТЕ ПРИБОРА
В процессе обычной работы прибор может
издавать различные звуки. Это обусловлено
наличием вентиляторов и электродвигателей,
включающихся и выключающихся
автоматически.
Интенсивность некоторых звуков можно
уменьшить за счет
• Установки прибора в строго горизонтальной
позиции на твердой поверхности
• Соблюдения промежутка между прибором и
предметами мебели.
• Правильного расположения внутренних
компонентов.
• Установки бутылок и емкостей с продуктами на
расстоянии друг от друга.
Вот некоторые звуки, которые может издавать
работающий прибор:
Свистящий звук при включении
прибора впервые или после
длительного перерыва.
Булькающий звук во время
заполнения трубок хладагентом.
Тарахтение работающего
компрессора.
Жужжащий звук,
сопровождающий начало
работы вентилятора или
водяного клапана.
Треск, сопровождающий
начало работы компрессора
или падение кубиков льда в
приемную емкость; резкие
щелчки в момент включения или
выключения компрессора.
Щелчки термостата,
регулирующего частоту пусков
компрессора.
143
6. ЕСЛИ ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Если на продуктах все еще видны кристаллики льда, их
можно заморозить снова, хотя вкус и аромат продуктов
может ухудшиться.
6.1. ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ / ОТПУСК
Если вы планируете длительное отсутствие,
рекомендуется израсходовать продукты и отключить
холодильник в целях экономии электроэнергии.
Продукты, находящиеся в плохом состоянии, лучше
выбросить.
6.2. ПЕРЕВОЗКА
Если отключение продлится менее 24 часов.
1. Держите дверцу холодильника закрытой.
Это позволит дольше сохранить продукты в
охлажденном виде.
1. Выньте все внутренние элементы.
2. Оберните их пленкой и скрепите скотчем так, чтобы
они не гремели и не могли потеряться в дороге.
3. Закрутите регулируемые ножки так, чтобы они не
касались пола.
4. Закройте дверцу и зафиксируйте ее скотчем, также
зафиксируйте сетевой шнур.
Если отключение продлится более 24 часов.
1. Переложите продукты из морозильного отделения
в переносную морозильную камеру. Если у вас под
рукой нет переносной морозильной камеры или
искусственного льда, по возможности употребите в
пищу скоропортящиеся продукты.
2. Опорожните форму для льда.
6.3. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В случае отключения электричества позвоните в
местную электросетевую компанию и уточните, как
долго продлится отключение.
Примечание: Заполненный продуктами холодильник
сохраняет холод дольше, чем полупустой.
7. ЧИСТКА И УХОД
Перед выполнением любых операций по чистке или
уходу отсоедините прибор от электросети.
Регулярно выполняйте чистку прибора, пользуясь
тряпкой, смоченной в растворе теплой воды с
нейтральным чистящим средством, специально
предназначенным для чистки внутренних поверхностей
холодильников. Не применяйте абразивные средства.
Не используйте воспламеняющиеся жидкости для
очистки элементов холодильника. Их пары могут
создавать пожарную опасность. Выполняйте чистку
наружных поверхностей прибора и уплотнительной
прокладки дверцы влажной салфеткой, после чего
протирайте их сухой салфеткой.
Не используйте пароочистители.
Конденсатор с тыльной стороны прибора следует
регулярно чистить пылесосом.
Важно:
• Кнопки и дисплей панели управления нельзя
чистить спиртом или спиртосодержащими
жидкостями: их необходимо только протирать сухой
салфеткой.
• Трубки холодильной системы располагаются
вблизи размораживающего обогревателя и могут
нагреваться. Регулярно очищайте их пылесосом.
• Если необходимо снять или установить стеклянную
полку, поднимите вверх переднюю часть полки,
чтобы пройти ограничитель.
144
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
8.1. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Небольшие неполадки в работе прибора зачастую можно устранить самостоятельно без использования
каких-либо инструментов.
НЕИСПРАВНОСТЬ
Прибор не работает
•
•
Если в лотке размораживающего
устройства накопилась вода:
•
Если края корпуса, находящиеся
в контакте с уплотнительной
прокладкой дверцы, нагреваются:
•
Не работает внутреннее
освещение:
•
•
•
Если создалось впечатление,
что двигатель работает чересчур
долго:
•
•
•
•
•
•
Если в камере слишком высокая
температура:
Если дверца плохо открывается и
закрывается:
•
•
•
•
•
•
•
•
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Убедитесь, что прибор включен в розетку электрической
сети с правильным напряжением.
Проверьте защитные устройства и электрические
предохранители в вашей квартире.
Это нормально в жаркую влажную погоду. Поддон может
наполниться даже до половины. Убедитесь, что прибор
установлен строго горизонтально: это предотвратит
выливание воды из лотка.
Это нормально в жаркую погоду и когда работает
компрессор.
Проверьте защитные устройства и электрические
предохранители в вашей квартире.
Убедитесь, что прибор включен в розетку электрической
сети с правильным напряжением.
Если не работают светодиоды, пользователю следует
обратиться в сервисный центр, поскольку светодиоды того
же типа можно получить только в сервисных центрах или у
авторизованных дилеров.
Длительность работы двигателя зависит от ряда факторов:
частота открывания дверцы, количество продуктов,
температура воздуха в помещении, установленное значение
температуры.
Проверьте, не накопились ли пыль и грязь на конденсаторе
(с тыльной стороны прибора).
Проверьте, хорошо ли закрыта дверца.
Проверьте, в порядке ли уплотнительные прокладки дверцы.
В жаркие дни или если в помещении жарко, двигатель
обычно работает дольше.
Если дверца прибора долго оставалась открытой или если
в холодильнике хранится большое количество продуктов,
двигатель будет работать дольше с целью охлаждения
камеры прибора.
Проверьте, правильно ли настроена температура.
Не было ли вложено в прибор большое количество
продуктов?
Убедитесь, что дверца не открывается слишком часто.
Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
Убедитесь, что продукты не блокируют дверцу.
Убедитесь, что автоматическое устройство для
приготовления кубиков льда находится точно на своем
месте.
Убедитесь, что уплотнительная прокладка дверцы не
запачкана и не залипает.
Убедитесь, что прибор установлен строго горизонтально.
145
8.2. НЕИСПРАВНОСТИ
Если включатся тревожные сигналы, они будут высвечиваться в виде цифр (например, авария 1,
авария 2 и т. п.); обратитесь в сервисный центр и укажите код тревожного сигнала. Раздается звуковой
сигнал, светится иконка тревожного сигнала
и на цифровом дисплее мигает буква F в соответствии с
описанными ниже кодами неисправностей:
Код
неисправности
Видимые сигналы
Ошибка 2
Буква F мигает с частотой один раз в 0,5 сек. Буква
загорается 2 раза, а затем гаснет на 5 секунд.
Последовательность повторяется.
x2
Ошибка 3
Буква F мигает с частотой один раз в 0,5 сек. Буква
загорается 3 раза, а затем гаснет на 5 секунд.
Последовательность повторяется.
x3
Ошибка 6
Буква F мигает с частотой один раз в 0,5 сек.
Буква загорается 6 раз, а затем гаснет на 5 секунд.
Последовательность повторяется.
x6
9. СЕРВИС
Прежде чем обращаться в сервис:
Выключите прибор и снова включите его, чтобы проверить, устранена ли неисправность. Если проблема
сохраняется, отключите прибор от сети питания и выждите приблизительно час, прежде чем снова
включить его.
Если попытка устранить неисправность самостоятельно, следуя указаниям, приведенным в разделе
“Поиск и устранение неисправностей” не удалась и прибор после включения все равно не работает как
следует, обратитесь в сервисный центр и объясните суть проблемы.
Укажите:
• модель и серийный номер прибора (указан на паспортной табличке);
• характер неисправности;
•
•
•
сервисный номер (число после слова SERVICE на паспортной табличке на нижней стороне прибора
(на металлической пластинке));
ваш полный адрес,
номер телефона и код города.
Примечания:
Дверцу прибора можно перевесить на другую сторону. Стоимость данной операции не покрывается
гарантией, в том числе, когда она выполняется Сервисным центром.
146
OBSAH
Kapitola 1: INŠTALÁCIA...................................................................................................148
1.1. INŠTALÁCIA JEDNÉHO SPOTREBIČA...................................................................................................... 148
1.2. INŠTALÁCIA DVOCH SPOTREBIČOV........................................................................................................ 148
1.3. NASTAVENIE DVIER (AK JE K DISPOZÍCII).............................................................................................. 148
Kapitola 2: FUNKCIE........................................................................................................149
2.1. INTELIGENTNÝ DISPLEJ*.......................................................................................................................... 149
2.2. ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM .................................................................................................................. 149
2.3. ALARM VÝPADKU PRÚDU ........................................................................................................................ 149
2.4. ALARM TEPLOTY........................................................................................................................................ 149
2.5. ALARM OTVORENÝCH DVERÍ................................................................................................................... 149
2.6. REŽIM PÁRTY* ........................................................................................................................................... 150
2.7. PRUDKÉ MRAZENIE*................................................................................................................................. 150
2.8. RÝCHLE MRAZENIE *................................................................................................................................. 150
2.9. FUNKCIA ECO NIGHT (NOČNÁ SADZBA ZA ENERGIE)*........................................................................ 151
2.10. RIADENIE MRAZENIA*............................................................................................................................. 151
2.11. AUTOMATICKÉ ODMRAZOVANIE............................................................................................................ 151
2.12. ĽADOVÝ POMOCNÍK*............................................................................................................................... 152
2.13. LED OSVETĽOVACÍ SYSTÉM*.................................................................................................................. 152
Kapitola 3: POUŽÍVANIE..................................................................................................152
3.1. AKO ZVÝŠIŤ SKLADOVACIU KAPACITU MRAZNIČKY............................................................................ 152
3.2. POZNÁMKY................................................................................................................................................. 152
Kapitola 4: TIPY NA USKLADNENIE POTRAVÍN............................................................153
4.1. DOBA USKLADNENIA MRAZENÝCH POTRAVÍN..................................................................................... 153
4.2.RADY NA MRAZENIE A UCHOVÁVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN.......................................................... 154
4.3. POUŽÍVANIE CHLADIACICH VLOŽIEK*.................................................................................................... 154
4.4 MRAZENÉ JEDLÁ: RADY NA NAKUPOVANIE........................................................................................... 154
Kapitola 5: ZVUKY FUNKCIÍ............................................................................................155
Kapitola 6: ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA.....................156
6.1. NEPRÍTOMNOSŤ/DOVOLENKA................................................................................................................. 156
6.2. SŤAHOVANIE.............................................................................................................................................. 156
6.3. VÝPADOK NAPÁJANIA............................................................................................................................... 156
Kapitola 7: ÚDRŽBA A ČISTENIE....................................................................................156
Kapitola 8: NÁVOD NA ODSTRAŇOVANIE PORÚCH.....................................................157
8.1. SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA POPREDAJNÝ SERVIS…........................................................................ 157
8.2. PORUCHY.................................................................................................................................................... 158
Kapitola 9: POPREDAJNÝ SERVIS..................................................................................158
Ostatné:
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK (VERZIA 1)....................................................................................... 195
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK (VERZIA 2)....................................................................................... 197
VYBRATIE/VLOŽENIE INTERIÉRU MRAZNIČKY............................................................................................. 199
POZNÁMKA:
Pokyny platia pre niekoľko modelov, takže sa môžu vyskytovať rozdiely. Časti, ktoré platia iba pre
určité spotrebiče, sú označené hviezdičkou (*).
Funkcie určené špeciálne pre model, ktorý ste si kúpili, nájdete v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE.
147
1. INŠTALÁCIA
50mm
1.1. INŠTALÁCIA JEDNÉHO SPOTREBIČA
Aby ste zabezpečili dostatočné vetranie, na oboch
stranách spotrebiča a nad ním ponechajte voľné
miesto.
50mm
Vzdialenosť medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou
za spotrebičom by mala byť najmenej 50 mm.
Pri menšej vzdialenosti sa zvýši spotreba energie.
1.2. INŠTALÁCIA DVOCH SPOTREBIČOV
Pri spoločnej inštalácii mrazničky 1 a chladničky 2
zabezpečte, aby sa mraznička nachádzala vľavo
a chladnička vpravo (ako je znázornené na obrázku).
Ľavá strana chladničky je vybavená špeciálnym
zariadením, aby sa vyhlo problémom s kondenzáciou
medzi spotrebičmi.
Dva spotrebiče odporúčame inštalovať spoločne
s použitím spojovacej súpravy 3 (podľa znázornenia
na obrázku). Môžete ju zakúpiť v servise.
1.3. NASTAVENIE DVIER (AK JE K DISPOZÍCII)
Na vyrovnanie dverí pomocou nastaviteľného
spodného pántu (vybrané modely)
Ak sú dvere chladničky nižšie ako dvere mrazničky,
zdvihnite dvere chladničky otáčaním nastavovacej
skrutky proti smeru hodinových ručičiek pomocou
kľúča M10.
m
5 max
m
Ak sú dvere mrazničky nižšie ako dvere chladničky,
zdvihnite dvere mrazničky otáčaním nastavovacej
skrutky proti smeru hodinových ručičiek pomocou
kľúča M10.
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
148
2. FUNKCIE
2.1. INTELIGENTNÝ DISPLEJ*
Táto funkcia umožňuje úsporu energie. Ak chcete
aktivovať alebo dezaktivovať túto funkciu, postupujte
podľa pokynov v príručke rýchlym spustením. Dve
sekundy po aktivácii inteligentný displej zhasne.
Ak chcete upraviť teplotu alebo použiť inú funkciu,
aktivujte displej stlačením ľubovoľného tlačidla. Po
približne 15 sekundách bez vykonania akejkoľvek
činnosti sa displej znovu vypne. Keď sa funkcia
dezaktivuje, obnoví sa normálne zobrazenie.
Inteligentný displej sa po výpadku napájania
automaticky vypne. Je dôležité pamätať si, že týmto
spôsobom sa spotrebič neodpojí od napájania
z elektrickej siete, jeho spotreba sa len zníži o spotrebu
externého displeja.
Poznámka: Deklarovaná hodnota spotreby elektrickej
energie spotrebiča sa vzťahuje na prevádzku so
zapnutým inteligentným displejom. Táto funkcia je
dostupná len na modeli s používateľským rozhraním na
dverách.
2.2. ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Táto funkcia slúži na zapnutie/pohotovostný režim
mraziaceho priestoru. Ak chcete produkt uviesť do
pohotovostného režimu, stlačte a podržte tlačidlo
Zap./Pohotovostný režim
na 3 sekundy. Keď je
spotrebič v pohotovostnom režime, svetlo v mraziacom
priestore nie je v prevádzke. Je dôležité pamätať si, že
týmto spôsobom sa spotrebič neodpojí od napájania
z elektrickej siete. Spotrebič znovu jednoducho zapnete
stlačením tlačidla Zap./Pohotovostný režim
.
2.3. ALARM VÝPADKU PRÚDU
V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie
spotrebič po obnovení dodávky automaticky monitoruje
teplotu mraziaceho priestoru. Ak teplota v mraziacom
priestore vystúpi nad hodnotu zmrazovania, rozsvieti
sa indikátor výpadku napájania,
začne blikať
indikátor alarmu a po obnovení dodávky elektriny
zaznie zvukový signál.
Aby ste zrušili alarm, jedenkrát stlačte tlačidlo Zastaviť
alarm .
V prípade alarmu výpadku prúdu sa odporúča vykonať
tieto kroky:
• Ak sú potraviny v mraziacom priestore rozmrazené,
ale ešte stále studené, všetky potraviny v mrazničke
je potrebné skonzumovať do 24 hodín.
• Ak sú potraviny v mraziacom priestore zmrazené,
znamená to, že sa rozmrazili a po obnovení
dodávky elektrickej energie znovu zmrazili, čo
má nepriaznivý vplyv na chuť, kvalitu, nutričnú
hodnotu a konzumácia takýchto potravín môže byť
nebezpečná. Odporúča sa potraviny nejesť a obsah
mrazničky vyhodiť. Účelom alarmu výpadku
prúdu je signalizovať možnosť pokazenia potravín
v mrazničke počas prerušenia dodávky elektriny.
Tento systém nezaručuje kvalitu alebo bezpečnú
konzumáciu potravín a spotrebiteľ sa musí riadiť
vlastným úsudkom pri hodnotení kvality potravín
v mraziacom priestore.
2.4. ALARM TEPLOTY
Zaznie zvukový alarm a začne blikať indikátor teploty
(°C). Alarm sa aktivuje v týchto prípadoch:
• Spotrebič ste pripojili k elektrickej sieti po dlhom
období nepoužívania
• Príliš vysoká teplota v mraziacom priestore
• Množstvo čerstvých potravín vložených do
mrazničky je väčšie, ako množstvo uvedené na
výrobnom štítku
• Dvierka mraziaceho priestoru ostali dlho otvorené.
Ak chcete stlmiť bzučiak alarmu, raz stlačte tlačidlo
Zastaviť alarm . Indikátor alarmu
sa automaticky
vypne, keď teplota v mraziacom priestore klesne pod
-10 °C a ukazovateľ nastavenej teploty (°C) prestane
blikať a ukáže vybrané nastavenie.
2.5. ALARM OTVORENÝCH DVERÍ
Rozbliká sa ikona alarmu
a zaznie zvukový signál.
Alarm sa zapne, keď dvierka ostanú otvorené dlhšie ako
2 minúty. Ak chcete alarm dverí vypnúť, zavrite dvierka
stlmte
alebo jedným stlačením tlačidla Zastaviť alarm
zvukový alarm.
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
149
2.6. REŽIM PÁRTY*
Pomocou tejto funkcie môžete vychladiť nápoje
v priestore mrazničky. 30 minút po výbere (čas
nevyhnutný na vychladenie 0,75 l fľaše bez rizika
prasknutia skla) zabliká symbol a zaznie zvukový
alarm: vyberte fľašu z priestoru mrazničky a stlačením
tlačidla Zastaviť Alarm vypnite alarm.
7. Funkcia „Prudké mrazenie“ sa automaticky
dezaktivuje 4–5 hodín po aktivácii: indikátor
zhasne a ventilátory sa dezaktivujú. Funkciu
„Prudké mrazenie“ je však možné podľa potreby
na
kedykoľvek vypnúť krátkym stlačením tlačidla
ovládacom paneli: indikátor
zhasne a ventilátory
sa dezaktivujú.
Dôležité: fľašu nenechávajte vnútri mraziaceho
priestoru dlhšie, ako je potrebné na jej vychladenie.
2.7. PRUDKÉ MRAZENIE*
Priestor „Prudké mrazenie“ je určený špeciálne na
extrémne rýchle zmrazenie potravín s hmotnosťou do 2
kg. Funkcia mimoriadne rýchleho „prudkého mrazenia“
minimalizuje tvorbu ľadových kryštálov v potravine
počas mrazenia, čím sa zaručí, že po rozmrazení pred
konzumáciou sa zachová jej najlepšia možná kvalita.
Keď funkcia „Prudké mrazenie“ nie je aktívna, príslušný
priestor je možné použiť štandardným spôsobom na
bežné mrazenie alebo na uchovávanie už zmrazených
potravín.
Poznámka: Keď je funkcia Prudké mrazenie aktívna,
môžete počuť mierny šum. Toto je úplne normálne
a spôsobuje to prietok vzduchu, ktorý zabezpečuje
optimálnu distribúciu chladu vo vnútri priečinka.
Aktivácia a dezaktivácia funkcie „Prudké
mrazenie“:
1. Uistite sa, že od poslednej aktivácie funkcie „Prudké
mrazenie“ uplynulo aspoň 12 hodín. Funkciu
neaktivujte častejšie ako raz za 12 hodín.
2. Uistite sa, že funkcia „Rýchle mrazenie“ nie je
aktívna: Funkcie „Prudké mrazenie“ a „Rýchle
mrazenie“ nemôžu byť aktivované v rovnakom čase.
3. Vyprázdnite priestor na „Prudké mrazenie“.
na ovládacom paneli
4. Krátkym dotykom tlačidla
aktivujte funkciu „Prudké mrazenie“: ikona sa
rozsvieti a ventilátory na spodnej strane priestoru sa
uvedú do činnosti, čím sa zvýši prietok chladného
vzduchu a vo výsledku sa zvýši rýchlosť procesu
mrazenia.
5. Potraviny určené na mrazenie umiestnite do vnútra
priečinka, niekoľko centimetrov (min. 2 cm) od
ventilátorov v zadnej časti priečinka, aby nedošlo
k zablokovaniu cirkulácie vzduchu.
6. Ak chcete dosiahnuť maximálnu rýchlosť mrazenia,
odporúčame vám nedeaktivovať funkciu „Prudké
mrazenie“, kým sa nedeaktivuje automaticky,
pričom dvierka ponechajte zatvorené.
Upozornenie:
• Nekompatibilita s funkciou „Rýchle mrazenie“
V záujme zaistenia optimálneho výkonu funkcie
„Prudké mrazenie“ a „Rýchle mrazenie“ nie je možné
používať súčasne. Preto v prípade, ak bola aktivovaná
funkcia „Rýchle mrazenie“, na aktiváciu funkcie
„Prudké mrazenie“ ju bude treba najskôr vypnúť.
•Ak sa ventilátory v priestore prudkého
mrazenia neuvedú do činnosti
Po aktivácii funkcie „Prudké mrazenie“ sa môže stať,
sa náležitým spôsobom rozsvieti, ale
že indikátor
ventilátory sa neuvedú do činnosti. Toto je normálne
a znamená to, že prebieha odmrazovanie mrazničky.
Po skončení fázy odmrazovania (maximálne trvanie:
1,5 hod.), ventilátory sa automaticky uvedú do činnosti
a proces „Prudké mrazenie“ sa spustí štandardným
spôsobom.
• Ak sa indikátor nerozsvieti
Ak sa po stlačení tlačidla
rozsvieti ikona : v tomto
prípade bolo príliš dlho stlačené tlačidlo . Ak
chcete aktivovať funkciu „Prudké mrazenie“, najskôr
dezaktivujte funkciu Rýchle mrazenie (podržaním
tlačidla
na 3 sekundy a následným krátkym dotykom
bez toho, aby ste ho ponechali stlačené
tlačidla
dlhšie ako 1 sekundu.
2.8. RÝCHLE MRAZENIE *
Množstvo čerstvých potravín (v kg), ktoré možno
za 24 hodín zmraziť, je uvedené na údajovom
štítku spotrebiča.
Táto funkcia sa môže použiť pre optimálny výkon
spotrebiča 24 hodín pred umiestnením čerstvých
potravín do mrazničky. Pre aktiváciu/deaktiváciu
funkcie postupujte podľa pokynov uvedených
v Príručke rýchlym spustením. Funkciu Rýchle
mrazenie zvyčajne stačí nechať zapnutú 24 hodín od
vloženia čerstvých potravín; Funkcia Rýchle mrazenie
sa automaticky vypne po 50 hodinách.
Upozornenie:
V záujme úspory energie pri mrazení malých množstiev
potravín je funkciu rýchleho mrazenia možné po
niekoľkých hodinách deaktivovať.
• Nekompatibilita s funkciou „Prudké mrazenie“
V záujme zaistenia optimálneho výkonu funkcie
„Prudké mrazenie“ a „Rýchle mrazenie“ nie je možné
používať súčasne. Preto v prípade, ak bola aktivovaná
funkcia „Rýchle mrazenie“, na aktiváciu funkcie
„Prudké mrazenie“ ju bude treba najskôr vypnúť.
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
150
2.9. FUNKCIA ECO NIGHT
(NOČNÁ SADZBA ZA ENERGIE)*
Nočná funkcia Eko umožňuje spotrebu energie
spotrebiča sústrediť na obdobie so zníženými
sadzbami (vo všeobecnosti počas noci), keď je
elektrická energia okamžite dostupná a ceny sú nižšie
ako počas dňa (platí len v krajinách, v ktorých sa
uplatňuje systém viacerých sadzieb na časovej báze
– na linke miestneho dodávateľa elektrickej energie si
overte sadzby za energiu).
Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo
v čase
začiatku platnosti obdobia zníženej sadzby (v závislosti
od špecifického rozpisu sadzieb). Ak sa napríklad
obdobie so zníženou sadzbou začína o 20.00, v danom
čase stlačte tlačidlo
. Keď indikátor nočnej funkcie
Eco Night
svieti, funkcia je zapnutá. Keď sa funkcia
aktivuje, spotrebič automaticky prispôsobí spotrebu
energie podľa zvoleného času, t.j. cez deň bude
spotrebúvať menej energie ako v noci.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V záujme optimálnej
prevádzky musí byť funkcia zapnutá cez noc a cez
deň. Funkcia zostáva zapnutá až do deaktivácie (alebo
sa deaktivuje pri výpadku napájania alebo vypnutí
spotrebiča). Ak chcete funkciu dezaktivovať, stlačte
znova tlačidlo
. Keď indikátor nočnej funkcie Eco
Night
nesvieti, funkcia je vypnutá.
Poznámka: Deklarovaná hodnota spotreby elektrickej
energie spotrebiča sa vzťahuje na prevádzku
s vypnutou nočnou funkciou Eko.
2.10. RIADENIE MRAZENIA*
Ak chcete aktivovať funkciu Riadenie mrazenia,
vyberte funkciu v menu, nastavte na >ON< a stlačte
tlačidlo OK na potvrdenie výberu. Rovnakým spôsobom
funkciu dezaktivujte nastavením na >OFF<.
Funkcia pracuje správne v definovanom rozpätí teplôt:
medzi -22 °C a ­24 °C.
Ak zapnete túto funkciu a teplota v mrazničke je
nastavená na vyššiu hodnotu ako ­22 °C, teplota sa
automaticky prestaví na ­22 °C, aby spĺňala kritériá
stanoveného rozpätia.
Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazničke prestavíte
na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa
automaticky vypne.
V prípade, že je aktivované Rýchle mrazenie, funkcia
Riadenie mrazenia nie je prístupná, pokiaľ nie je funkcia
Rýchle mrazenie vypnutá.
2.11. AUTOMATICKÉ ODMRAZOVANIE
Tento výrobok je navrhnutý tak, aby sa odmrazoval
automaticky podľa podmienok používania a okolitej
vlhkosti.
Mrazničky No Frost (Bez tvorby námrazy) zabezpečujú
cirkuláciu chladného vzduchu v uskladňovacích
oblastiach a bránia v tvorbe ľadu, čím sa kompletne
eliminuje nevyhnutnosť odmrazovania.
Mrazené potraviny sa neprilepujú k stenám, štítky
zostávajú čitateľné a uskladňovací priestor zostáva na
poriadku.
Riadenie mrazenia predstavuje najnovšiu technológiu,
ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore
na minimum vďaka inovačnému a od chladničky úplne
nezávislému vzduchovému systému. Výrazne sa znižuje
„spálenie“ potravín mrazom a zachovávajú si pôvodnú
kvalitu a sfarbenie.
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
151
2.12. ĽADOVÝ POMOCNÍK*
AKO VYROBIŤ KOCKY ĽADU
Misku na ľadové kocky môžete vybrať potiahnutím
k sebe.
UPOZORNENIE: plňte výlučne pitnou vodou
(maximálna hladina = 2/3 celkovej kapacity).
alebo
AKO SA VYBERAJÚ ĽADOVÉ KOCKY
Uistite sa, že úložný kôš je na svojom mieste pod
priečinkom na ľad. Ak nie je, zasuňte ho na miesto.
Jednu z páčok otáčajte pevne v smere hodinových
ručičiek, kým sa priečinok mierne nepretočí. Kocky
ľadu vypadnú do úložného koša.
V prípade potreby zopakujte krok 2 aj v prípade druhej
polovice priečinka.
Ak chcete získať ľad, zľahka zdvihnite úložný kôš
smerom k sebe.
POZNÁMKA: podľa potreby môžete vybrať celého
ľadového pomocníka zo spotrebiča a kocky ľadu
z neho vybrať na mieste, kde vám to najlepšie vyhovuje
(napríklad: priamo na stole).
Ľadového pomocníka dajte späť do priestoru
mrazničky alebo doň vložte priečinok na ľadové kocky.
Dávajte pozor, aby ste nerozliali vodu.
alebo
Počkajte, kým sa vytvoria ľadové kocky (odporúča sa
počkať asi 4 hodiny).
POZNÁMKA: Ľadový pomocník je vyberateľný. Je
možné umiestniť ho v horizontálnej polohe kamkoľvek
do priestoru mrazničky a v prípade, ak nie je potrebné
vyrábať ľadové kocky, ho môžete vybrať von zo
spotrebiča.
2.13. LED OSVETĽOVACÍ SYSTÉM*
Systém osvetlenia v priestore mrazničky používa LED
svetlo, ktoré umožňuje lepšie osvetlenie, ako aj veľmi
nízku spotrebu energie. Ak systém LED osvetlenia
nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.
3. POUŽÍVANIE
3.1. AKO ZVÝŠIŤ SKLADOVACIU KAPACITU
MRAZNIČKY
Ako zvýšite skladovaciu kapacitu mrazničky:
• vytiahnutím košíkov/klapiek*, aby sa zmestili
rozmernejšie produkty.
• umiestnením potravín priamo na police mrazničky.
• vybratím ľadového pomocníka*.
• vybratím stojana na fľaše*.
3.2. POZNÁMKY
•
•
•
•
•
Neblokujte potravinami výstupy vzduchu (na zadnej
vnútornej stene výrobku).
Ak je mraznička vybavená klapkou, jej odňatím je
možné maximalizovať úložnú kapacitu.
Všetky poličky, sklápacie držiaky a vyťahovacie
košíky sa dajú vybrať.
Vnútorné teploty spotrebiča môže ovplyvňovať
teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, ako
aj umiestnenie spotrebiča. Teplotu treba nastaviť
vzhľadom na tieto faktory.
Pokiaľ nie je uvedené inak, príslušenstvo spotrebiča
nie je vhodné umývať v umývačkách riadu.
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
152
4. TIPY NA USKLADNENIE POTRAVÍN
Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie
mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie
čerstvých potravín v priestore mrazničky.
Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín,
ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedený na
výrobnom štítku (…kg/24 h).
Ak máte v mrazničke malé množstvo potravín,
odporúčame používať jej najchladnejšie oblasti,
ktoré sú v hornej alebo strednej oblasti v závislosti od
modelu (pozrite si opis spotrebiča, kde sú znázornené
oblasti vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín).
4.1. DOBA USKLADNENIA MRAZENÝCH
POTRAVÍN
V tabuľke sú uvedené odporúčané časy skladovania
zmrazených čerstvých potravín.
POTRAVINY
Mäso
Hovädzie
Bravčové, teľacie
Jahňacie
Králik
Sekané mäso/droby
Klobásy
DOBA
USKLADNENIA
(mesiace)
8 – 12
6–9
6–8
4–6
2–3
1–2
Hydina
Kura
Morka
Drobky
5–7
6
2–3
Kôrovce
Kraby, homáre
Krab, homár
1–2
1–2
Mäkkýše
Ustrice, vylúpnuté
1–2
Ryby
„mastné“ (losos, sleď, makrela)
„chudé“ (treska, morský jazyk)
2–3
3–4
Dusené mäso
Mäso, hydina
2–3
Mliečne výrobky
Maslo
Syr
Šľahačka
Zmrzlina
Vajcia
6
3
1–2
2–3
8
Polievky a omáčky
Polievka
Mäsová omáčka
Paštéta
Lečo
2–3
2–3
1
8
Pečivo a chlieb
Chlieb
Koláče (obyčajné)
Torty (pečené)
Palacinky
Nepečené zákusky
Slaný koláč
Pizza
1–2
4
2–3
1–2
2–3
1–2
1–2
* K dispozícii na niektorých modeloch. Overte si v NÁVODE NA RÝCHLE SPUSTENIE, či je na vašom modeli táto funkcia k dispozícii.
153
POTRAVINY
OVOCIE A ZELENINA
Ovocie
Jablká
Marhule
Černice
Čierne/červené ríbezle
Čerešne
Broskyne
Hrušky
Slivky
Maliny
Jahody
Rebarbora
Ovocné šťavy (pomarančová,
citrónová, grepová)
Zelenina
Špargľa
Bazalka
Fazuľka
Artičoky
Brokolica
Ružičkový kel
Karfiol
Mrkva
Zeler
Huby (šampiňóny)
Petržlen
Paprika
Hrášok
Fazuľové struky
Špenát
Paradajky
Cuketa
DOBA
USKLADNENIA
(mesiace)
12
8
8 – 12
8 – 12
10
10
8 – 12
10
8 – 12
10
10
4–6
8 – 10
6–8
12
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
10 – 12
6–8
8
6–8
10 – 12
12
12
12
8 – 10
8 – 10
Odporúčame každú zmrazenú potravinu označiť
názvom a dátumom. Ceduľky vám pomôžu pri
rozpoznávaní potravín a zistení, dokedy ich treba
skonzumovať, kým sa nepokazia. Rozmrazené jedlo
znovu nezmrazujte.
4.2.RADY NA MRAZENIE A UCHOVÁVANIE
ČERSTVÝCH POTRAVÍN
•
•
•
Pred mrazením čerstvé potraviny zabaľte
a uzatvorte do: alobalu, priľnavej fólie, vodotesných
a vzduchotesných plastových vreciek,
polyetylénových nádobiek s vekami alebo nádobiek
určených do mrazničky, ktoré sú vhodné na
mrazenie čerstvých potravín.
Potraviny musia byť čerstvé, zrelé a náležitej kvality,
aby bolo možné zaručiť vysokú kvalitu mrazeného
jedla.
Čerstvá zelenina a ovocie sa musí prednostne
mraziť bezprostredne po zbere, aby sa zachovala
pôvodná nutričná hodnota, konzistencia, farba
a chuť.
Niektoré druhy mäsa, najmä divina, by sa mali pred
zmrazením zavesiť.
Poznámka:
• Pred umiestnením do mrazničky vždy nechajte
horúce potraviny vychladnúť.
• Úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny
okamžite skonzumujte. Potraviny po rozmrazení
nezmrazujte, pokiaľ sa potravina po rozmrazení
nevarila. Po uvarení je možné rozmrazenú potravinu
opakovane zmraziť.
• Nezmrazujte fľaše s kvapalinami.
4.3. POUŽÍVANIE CHLADIACICH VLOŽIEK*
Chladiace vložky pomáhajú uchovať mrazené potraviny
v prípade výpadku napájania. V záujme optimálneho
použitia ich uložte nad potraviny umiestnené v hornom
priečinku.
4.4 MRAZENÉ JEDLÁ: RADY NA NAKUPOVANIE
Pri kúpe zmrazených potravín:
• Skontrolujte, či obal nie je poškodený (mrazená
potravina v poškodenom obale môže byť
pokazená). Ak je balenie vyduté alebo sú jeho
časti vlhké, potravina nemusela byť uskladnená
v optimálnych podmienkach a mohol už začať
proces jej rozmrazovania.
• Zmrazené potraviny nakupujte až ako posledné
a prenášajte ich v tepelne izolovaných taškách.
• Po príchode domov mrazené potraviny dajte ihneď
do mrazničky.
• Ak sa potravina medzičasom čo i len čiastočne
rozmrazila, znova ju nezmrazujte. Spotrebujte do 24
hodín.
• Snažte sa nevystavovať potraviny zmenám teploty.
Dodržiavajte dátum spotreby na obale.
• Vždy dodržiavajte informácie o náležitom
uskladnení na obale.
154
5. ZVUKY FUNKCIÍ
Zvuky vychádzajúce z vášho spotrebiča sú
normálne, pretože má niekoľko ventilátorov
a motorov na reguláciu výkonu, ktoré sa
automaticky zapínajú a vypínajú.
Niektoré funkčné zvuky možno zredukovať
• vyrovnaním spotrebiča a jeho inštaláciou na
vodorovný podklad,
• oddelením spotrebiča, aby nebol v kontakte
s nábytkom,
• skontrolovaním, či sú vnútorné komponenty správne
umiestnené,
• skontrolovaním, či sa fľaše a nádoby navzájom
nedotýkajú.
Niektoré z funkčných zvukov, ktoré môžete počuť:
Zvuk syčania pri prvom zapnutí
spotrebiča alebo po dlhom
vyradení z prevádzky.
Zvuk bublania, keď chladivo
vstupuje do rozvodov.
Zvuk BRRR vydáva bežiaci
kompresor.
Bzukot, keď sa do prevádzky
uvedie
vodný ventil alebo ventilátor.
Praskanie, keď sa uvedie do
činnosti kompresor alebo keď ľad
spadne do nádobky na ľad; prudké
cvaknutie, keď sa kompresor
zapína a vypína.
Klikanie sa ozýva z termostatu,
ktorý nastavuje, ako často sa má
spustiť kompresor.
155
6. ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA
Ak sú na potravinách stále viditeľné ľadové kryštály, je
možné ich opakovane zamraziť, hoci tým môže utrpieť
ich chuť a vôňa.
6.1. NEPRÍTOMNOSŤ/DOVOLENKA
V prípade dlhodobejšej neprítomnosti sa odporúča
spotrebovať potraviny a spotrebič odpojiť od napájania
v záujme úspory energie.
Ak zistíte, že jedlo nie je v dobrom stave, radšej ho
vyhoďte.
6.2. SŤAHOVANIE
1. Vyberte všetky vnútorné časti.
2. Dobre ich zabaľte a dohromady omotajte lepiacou
páskou, aby do seba nenarážali alebo sa nestratili.
3. Zaskrutkujte nastaviteľné nožičky tak, aby sa
nedotýkali podkladu.
4. Zatvorte a prelepte dvere lepiacou páskou
a pomocou lepiacej pásky pripevnite k spotrebiču aj
sieťový kábel.
6.3. VÝPADOK NAPÁJANIA
Výpadky prúdu trvajúce do 24 hodín
1. Dvere spotrebiča neotvárajte. Skladované jedlo
vďaka tomu zostane v chlade čo najdlhšie.
Výpadky prúdu trvajúce viac ako 24 hodín
1. Vyprázdnite priestor mrazničky a potraviny
umiestnite do prenosnej mrazničky. Ak tento typ
mrazničky nemáte k dispozícii a nie sú k dispozícii
balíky s umelým ľadom, skúste ako prvé
spotrebovať potraviny, ktoré sa najrýchlejšie kazia.
2. Vyprázdnite zásobník na ľad.
V prípade výpadku prúdu zavolajte miestnemu
dodávateľovi elektrickej energie a spýtajte sa, ako dlho
výpadok potrvá.
Poznámka: Nezabúdajte, že v plnom spotrebiči sa
chlad udrží dlhšie ako v čiastočne naplnenom.
7. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Pred každým čistením alebo údržbou vytiahnite sieťový
kábel zo zásuvky alebo odpojte prívod elektriny.
Spotrebič pravidelne čistite handričkou a vlažnou
vodou s pridaním neutrálneho čistiaceho prostriedku
špeciálne určeného na interiér chladničky. Nikdy
nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Nikdy
nečistite časti chladničky horľavými kvapalinami.
Výpary môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo
výbuchu. Vonkajšie povrchy spotrebiča a tesnenie
čistite vlhkou handričkou a dosucha utrite mäkkou
handričkou.
Nepoužívajte parné čističe.
Kondenzátor umiestnený na zadnej strane chladničky
treba pravidelne čistiť vysávačom.
Dôležité:
• Tlačidlá a displej ovládacieho panela sa nesmú
čistiť alkoholom ani látkami s obsahom alkoholu, ale
suchou handričkou.
• Potrubia chladiaceho systému sa nachádzajú
v blízkosti odmrazovacej nádobky a môžu byť
horúce. Pravidelne ich čistite vysávačom.
• Ak chcete vybrať alebo vložiť sklenenú poličku,
posuňte nahor prednú časť poličky, aby ste
prekročili zarážku.
156
8. NÁVOD NA ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
8.1. SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA POPREDAJNÝ SERVIS…
Problémy s fungovaním môžu často vzniknúť z drobností, ktoré viete nájsť a napraviť sami bez akýchkoľvek
nástrojov.
PROBLÉM
Spotrebič nefunguje:
•
•
Ak sa v odmrazovacej nádobe
nachádza voda:
•
Ak sú okraje skrine spotrebiča, ktoré
sa dostávajú do kontaktu s tesnením
na dvierkach, teplé na dotyk:
•
Ak svetlo nefunguje:
•
•
•
Ak sa zdá, že motor je v prevádzke
príliš dlho:
•
•
•
•
•
•
Ak je teplota spotrebiča príliš
vysoká:
Ak sa dvierka nedajú riadne otvoriť
a zatvoriť:
•
•
•
•
•
•
•
•
RIEŠENIE
Je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou
hodnotou napätia?
Skontrolovali ste ochranné zariadenia a poistky elektrického
systému vo vašej domácnosti?
Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádoba môže
byť dokonca plná do polovice. Uistite sa, že spotrebič je vo
vodorovnej polohe a že voda nepreteká.
Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to
normálne.
Skontrolovali ste ochranné zariadenia a poistky elektrického
systému vo vašej domácnosti?
Je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou
hodnotou napätia?
V prípade, ak sú diódy LED pokazené, používateľ musí
kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ,
ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu alebo
autorizovaní predajcovia.
Čas prevádzky motora závisí od rôznych faktorov: frekvencia
otvárania dvierok, množstvo uskladneného jedla, teplota
v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.
Nenachádza sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) prach
a nečistoty?
Sú dvierka riadne zatvorené?
Sú správne nasadené tesnenia na dvierkach?
Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor
prirodzene pracuje dlhšie.
Ak boli dvierka spotrebiča istý čas otvorené alebo po vložení
veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby
dokázal vychladiť interiér spotrebiča.
Sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne?
Bolo do spotrebiča vložené veľké množstvo potravín?
Skontrolujte, či sa dvierka neotvárajú príliš často.
Skontrolujte, či sa dvierka dajú riadne zatvoriť.
Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dvierok.
Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú
výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe.
Skontrolujte, či tesnenia na dvierkach nie sú znečistené alebo
lepkavé.
Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.
157
8.2. PORUCHY
V prípade výskytu prevádzkových alarmov dôjde k ich zobrazeniu aj v podobe LED číslic (napr. Failure1
(Porucha 1), Failure 2 (Porucha 2) atď.) – v tomto prípade sa obráťte na linku popredajného servisu a uveďte kód
alarmu. Zaznie zvukový alarm, rozsvieti sa ikona alarmu
a písmeno F na digitálnom displeji bude blikať
s nižšie uvedenými kódmi poruchy:
Poruchový kód
Zobrazenie
Chyba 2
Písmeno F striedavo bliká a zhasína na 0,5 s
Dva razy blikne a potom zostane 5 s zhasnuté. Schéma sa
zopakuje.
x2
Chyba 3
Písmeno F striedavo bliká a zhasína na 0,5 s
Tri razy blikne a potom zostane 5 s zhasnuté. Schéma sa
zopakuje.
x3
Chyba 6
Písmeno F striedavo bliká a zhasína na 0,5 s
Šesť ráz blikne a potom zostane 5 s zhasnuté. Schéma sa
zopakuje.
x6
9. POPREDAJNÝ SERVIS
Prv, než sa obrátite na popredajný servis:
Znovu spotrebič zapnite a zistite, či sa problém vyriešil. Ak nie, odpojte spotrebič od napájania, asi hodinu
počkajte a znovu ho zapojte.
Ak všetko skontrolujete podľa Návodu na odstraňovanie porúch, spotrebič znova zapnete a nefunguje správne,
kontaktujte popredajný servis a opíšte im problém.
Uveďte:
• model a sériové číslo spotrebiča (uvedené na výkonnostnom štítku),
• charakter problému,
•
•
•
servisné číslo ( uvedené po slove SERVICE na štítku s údajmi vo vnútri spotrebiča),
vašu úplnú adresu,
vaše telefónne číslo s predvoľbou.
Poznámka:
Smer otvárania dverí možno zmeniť. Ak túto operáciu vykoná popredajný servis, nevzťahuje sa na ňu záruka.
158
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kapitel 1: INSTALLATION................................................................................................160
1.1. INSTALLERA APPARATEN......................................................................................................................... 160
1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER................................................................................................................. 160
1.3. JUSTERA LUCKORNA (I FÖREKOMMANDE FALL)................................................................................. 160
Kapitel 2: FUNKTIONER..................................................................................................161
2.1. SMART DISPLAY*........................................................................................................................................ 161
2.2. PÅ/STANDBY .............................................................................................................................................. 161
2.3. STRÖMAVBROTTSLARM .......................................................................................................................... 161
2.4. TEMPERATURLARM................................................................................................................................... 161
2.5. DÖRRLARM................................................................................................................................................. 161
2.6. PARTYLÄGE* .............................................................................................................................................. 162
2.7. SHOCK FREEZE* ....................................................................................................................................... 162
2.8. FAST FREEZE* ........................................................................................................................................... 162
2.9. ECO NIGHT-FUNKTION (NATTLÄGE) *..................................................................................................... 163
2.10. FREEZE CONTROL *................................................................................................................................ 163
2.11. AUTOMATISK AVFROSTNING (NO FROST)........................................................................................... 163
2.12. ICE MATE*................................................................................................................................................. 164
2.13. LED-BELYSNINGSSYSTEM*..................................................................................................................... 164
Kapitel 3: ANVÄNDNING.................................................................................................164
3.1. ÖKA FÖRVARINGSUTRYMMET I FRYSEN................................................................................................ 164
3.2. ANMÄRKNINGAR....................................................................................................................................... 164
Kapitel 4: TIPS FÖR LIVSMEDELSFÖRVARING.............................................................165
4.1. FÖRVARING AV FRYST MAT...................................................................................................................... 165
4.2. TIPS FÖR INFRYSNING OCH FÖRVARING AV FÄRSK MAT.................................................................... 166
4.3. ANVÄNDA FRYSKLAMPARNA*.................................................................................................................. 166
4.4. FRYST MAT: TIPS NÄR DU HANDLAR....................................................................................................... 166
Kapitel 5: FUNKTIONSLJUD............................................................................................167
Kapitel 6: OM APPARATEN INTE ANVÄNDS..................................................................168
6.1. FRÅNVARO/SEMESTER............................................................................................................................. 168
6.2. FLYTT........................................................................................................................................................... 168
6.3. STRÖMAVBROTT........................................................................................................................................ 168
Kapitel 7: RENGÖRING OCH UNDERHÅLL....................................................................168
Kapitel 8: FELSÖKNINGSGUIDE....................................................................................169
8.1. INNAN DU KONTAKTAR KUNDSERVICE.................................................................................................. 169
8.2. FEL............................................................................................................................................................... 170
Kapitel 9: KUNDSERVICE................................................................................................170
Övrigt:
BAKÅTSVÄNGANDE LUCKA (VERSION_1).................................................................................................... 195
BAKÅTSVÄNGANDE LUCKA (VERSION_2).................................................................................................... 197
TA BORT/SÄTTA I FRYSENS INVÄNDIGA DELAR.......................................................................................... 199
OBS:
Anvisningarna gäller för flera modeller och skillnader kan förekomma. Avsnitt som endast gäller för
specifika modeller är märkta med en asterisk (*).
Mer information om funktioner för specifika modeller finns i SNABBGUIDEN.
159
1. INSTALLATION
50mm
1.1. INSTALLERA APPARATEN
För att säkerställa bra ventilation måste det finnas
tillräckligt med utrymme omkring apparaten, både
ovanför och på sidorna.
50mm
Avståndet mellan baksidan av apparaten och väggen
ska vara minst 50 mm.
Om avståndet är mindre kommer apparaten att
förbruka mer energi.
1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER
När frys och 1 kylskåp 2 installeras bredvid
varandra ska frysen placeras till vänster om kylskåpet
(se bilden). Kylskåpet är utrustat med en särskild
anordning på vänster sida för att undvika att kondens
bildas mellan apparaterna.
Vi rekommenderar att länksatsen används om
apparaterna installeras bredvid varandra 3 (se bilden).
Kontakta Service för att beställa satsen.
1.3. JUSTERA LUCKORNA (I FÖREKOMMANDE
FALL)
Använd det justerbara nedre gångjärnet för att nivellera
luckorna (på vissa modeller)
Om kylskåpsdörren är lägre än frysens dörr, höj
kylskåpsdörren genom att vrida justeringsskruven
moturs med hjälp av en skiftnyckel M10.
m
5 max
m
Om frysdörren sitter lägre än kylskåpsdörren, ska du
höja upp frysdörren genom att vrida justeringsskruven
moturs med en M10-nyckel.
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
160
2. FUNKTIONER
2.1. SMART DISPLAY*
Använd den här funktionen för att spara energi. Se
anvisningarna i Snabbguiden för att aktivera och
avaktivera funktionen. Displayen släcks två sekunder
efter att Smart Display aktiverats. För att ställa in
temperatur eller för att använda andra funktioner måste
du först aktivera displayen genom att trycka på någon
av knapparna. Efter 15 minuters inaktivitet släcks
displayen igen. När funktionen avaktiveras återgår
displayen till normal funktion. Smart Display avaktiveras
automatiskt efter ett strömavbrott. Den här funktionen
skiljer inte apparaten från elnätet utan används bara för
att minska displayens strömförbrukning.
Anmärkning: Märkvärdet för produktens
strömförbrukning har beräknats med funktionen Smart
Display aktiverad. Funktionen är endast tillgänglig på
modeller med display på dörren.
2.2. PÅ/STANDBY
Använd denna funktion för att slå på frysen eller
aktivera standbyläget. Aktivera standby-läget genom
att hålla knappen On/Standby
intryckt i 3 sekunder.
När apparaten är i Standby är lampan i frysen släckt.
Tänk på att detta inte medför att apparaten kopplas
bort från elnätet. Du slår på apparaten igen genom att
trycka på
.
2.3. STRÖMAVBROTTSLARM
I händelse av strömavbrott är apparaten utformad
för att automatiskt övervaka temperaturen i frysdelen
när strömmen kommer tillbaka. Om temperaturen
inuti frysen stiger över frystemperatur tänds
strömavbrottsikonen
, larmikonen
blinkar och
larmet ljuder när strömförsörjningen återställs.
en gång för att återställa
Tryck på larmknappen
larmet.
Om strömavbrottslarmet utlöses rekommenderas
följande:
• Om matvarorna i frysen är upptinade men
fortfarande kalla ska matvarorna konsumeras inom
24 timmar.
• Om matvarorna i frysen är frysta betyder det att
varorna tinades och sedan frystes in på nytt när
strömmen återställdes. Detta försämrar varornas
smak, kvalitet och näringsvärde och de kan även
vara osäkra att använda. Vi rekommenderar
därför att du slänger allt innehåll i frysen.
Strömavbrottslarmet har som syfte att vara till
hjälp för att bedöma matvarornas kvalitet efter ett
strömavbrott. Systemet garanterar inte matvarornas
kvalitet eller att maten är lämplig att konsumera.
Användaren uppmanas att använda sitt eget
omdöme för att bedöma matvarornas kvalitet.
2.4. TEMPERATURLARM
Ljudsignalen aktiveras och temperaturikonen (°C)
blinkar. Larmet aktiveras när:
• Apparaten ansluts till elnätet efter att ha varit
frånkopplad en längre tid
• Temperaturen i frysdelen är för hög
• En större mängd färsk mat än den som anges på
typskylten har lagts in i frysen
• Frysdörren har varit öppen för länge.
Tryck på larmknappen
en gång för att stänga
slocknar automatiskt när
av larmet. Larmikonen
temperaturen i frysdelen når -10 °C och ikonen för
inställd temperatur (°C) slutar att blinka och visar den
valda inställningen.
2.5. DÖRRLARM
Larmikonen
blinkar och larmet ljuder. Larmet
aktiveras när dörren har stått öppen längre än 2
minuter. Stäng dörren för att avaktivera dörrlarmet eller
för att tysta larmet.
tryck en gång på larmknappen
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
161
2.6. PARTYLÄGE*
Använd den här funktionen när drycker placeras i
frysdelen. Trettio minuter (tiden det tar att kyla en
flaska på 0,75 liter utan att glaset spricker) efter det att
funktionen har aktiverats börjar symbolen att blinka och
en ljudsignal avges: ta ut flaskan ur frysen och tryck på
larmknappen för att avaktivera larmet.
Viktigt: Låt inte flaskan ligga kvar i frysdelen längre än
nödvändigt.
2.7. SHOCK FREEZE*
Shock Freeze-utrymmet är speciellt utformat för att
snabbt frysa in upp till 2 kg färska matvaror. Shock
Freeze-funktionen minskar bildning av iskristaller i
matvaror som fryses in. Matvarorna har därför bra
kvalitet när de tinas upp igen. När funktionen inte är
aktiverad kan utrymmet användas för normal infrysning
av matvaror eller för förvaring av redan infrysta
matvaror.
Anmärkning: När funktionen är aktiverad kan ett
surrande ljud höras. Detta är normalt och orsakas av
luftflödet som ger effektiv kylning inuti utrymmet.
Aktivera och avaktivera Shock Freeze:
1. Se till att minst 12 timmar har gått sedan Shock
Freeze aktiverades senast. Aktivera inte funktionen
oftare än en gång per 12 timmar.
2. Se till att Fast Freeze inte är aktiverat: Shock Freeze
och Fast Freeze kan inte aktiveras samtidigt.
3. Töm Shock Freeze-utrymmet.
4. Aktivera Shock Freeze genom att snabbt trycka på
på kontrollpanelen: ikonen tänds och fläktarna
längst bak i avdelningen slås på för att cirkulera
luften och ge snabbare infrysning.
5. Placera maten som ska frysas in i avdelningen och
behåll ett avstånd på några centimeter (min. 2 cm)
från fläktarna längst bak i avdelningen så att luften
kan cirkulera fritt.
6. För att infrysningen ska gå snabbare råder vi till att
inte avaktivera snabbinfrysningsfunktionen förrän
den avaktiveras automatiskt medan dörren hålls
stängd
7. Funktionen avaktiveras automatiskt efter 4–5
släcks och fläktarna
timmar: indikatorn
avaktiveras. Shock Freeze kan även avaktiveras
på
manuellt genom att snabbt trycka på
kontrollpanelen: indikatorn
släcks och fläktarna
avaktiveras.
Observera:
• Funktionen är inkompatibel med funktionen
Fast Freeze
För att garantera optimal prestanda kan inte Shock
Freeze och Fast Freeze aktiveras på en och samma
gång. Om Fast Freeze redan har aktiveras måste
funktionen först avaktiveras innan funktionen Shock
Freeze aktiveras (eller vice versa).
•Om fläktarna i Shock Freeze-avdelningen inte
slås på
När Shock Freeze aktiveras kan det hända att
tänds normalt men att fläktarna inte sätts
indikatorn
igång. Detta är normalt och innebär att avfrostning
pågår. När avfrostningen är klar (max. 1,5 timmar) slås
fläktarna på automatiskt och funktionen aktiveras som
vanligt.
• Om indikatorn
inte tänds
Om
trycks in och ikonen
tänds: knappen
trycktes in för länge. Avaktivera Fast Freeze innan
du aktiverar Shock Freeze (tryck in och håll kvar
i 3 sekunder och tryck sedan snabbt in
i över 1
sekund.)
2.8. FAST FREEZE*
Mängden färska matvaror (kg) som kan frysas in
under 24 timmar visas på typskylten.
Denna funktion kan användas för optimal prestanda
24 timmar innan du lägger in färska livsmedel i frysen.
Se anvisningarna i Snabbguiden för att aktivera och
avaktivera funktionen. Vanligtvis är det tillräckligt
att funktionen Fast Freeze är på i 24 timmar efter
att livsmedlen lagts in för infrysning funktionen Fast
Freeze stängs av automatiskt efter 50 timmar.
Observera:
Om en liten mängd matvaror ska frysas in kan
funktionen avaktiveras efter några timmar för att spara
energi.
•
Funktionen är inkompatibel med funktionen
Shock Freeze
För att garantera optimal prestanda kan inte Shock
Freeze och Fast Freeze aktiveras på en och samma
gång. Om Fast Freeze redan har aktiveras måste
funktionen först avaktiveras innan funktionen Shock
Freeze aktiveras (eller vice versa).
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
162
2.9. ECO NIGHT-FUNKTION
(NATTLÄGE) *
Funktionen Eco Night används för att aktivera
apparaten när det finns ett överskott av ström (ofta
på natten) och elpriserna är billigare (gäller endast
för länder med tidsbunden prissättning – kontakta din
lokala elleverantör för mer information).
Tryck på
när den lägre taxan träder i kraft för att
aktivera funktionen (tiden kan variera mellan olika
elleverantörer). Om den reducerade taxan gäller från
exempelvis kl. 20:00 ska du trycka på
vid den
tiden. Funktionen är PÅ när Eco Night-indikatorn
är PÅ. När funktionen är aktiverad anpassar apparaten
automatiskt energiförbrukningen i enlighet med tiden
som har ställts in, t.ex. förbrukar mindre energi på
dagen än på natten.
VIKTIGT: För att fungera korrekt måste funktionen
vara på både dag och natt. Funktionen förblir på tills
den avaktiveras (den avaktiveras automatiskt vid
strömavbrott eller när apparaten stängs av). Tryck på
igen för att avaktivera funktionen. Funktionen är AV
när Eco Night-indikatorn
är AV.
Anmärkning: Märkvärdet för apparatens
strömförbrukning har beräknats med funktionen Eco
Night avaktiverad.
2.10. FREEZE CONTROL *
För att aktivera Freeze Control, välj funktionen i menyn,
ställ in på >ON< och tryck på OK-knappen för att
bekräfta valet. För att inaktivera denna funktion, upprepa
samma inställningsprocedur till >OFF<.
Funktionen arbetar optimalt inom ett definierat
temperaturintervall: mellan -22°C och -24°C.
Om funktionen aktiveras när aktuell frystemperatur
är inställd på ett varmare börvärde än -22°C ställs
temperaturen automatiskt in på -22°C för att
överensstämma med dess arbetstemperatur.
Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde
utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad
stängs funktionen automatiskt av.
Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen “Freeze
control” tills snabbinfrysningsfunktionen stängs av.
2.11. AUTOMATISK AVFROSTNING (NO FROST)
Denna produkt avfrostas automatiskt baserat på
användningsförhållanden och omgivningens luftfuktighet.
Apparater med funktionen No Frost har luft som
cirkulerar i förvaringsutrymmena för att förhindra
isbildning och ge automatisk avfrostning.
Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir
läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.
Freeze Control är en avancerad teknik som reducerar
temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum
tack vare ett innovativt luftsystem som arbetar helt
oberoende av kylskåpet. Kylskadorna reduceras avsevärt
och maten bevarar dess ursprungliga kvalitet och färg.
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
163
2.12. ICE MATE*
TILLVERKNING AV ISKUBER
Ta ut iskubslådan genom att dra den mot dig.
VARNING: Fyll endast med dricksvatten (maxnivå =
2/3).
TA UT ISKUBERNA
Kontrollera att förvaringslådan sitter under isbitslådan.
Placera den annars under isbitslådan.
Vrid ett av vredena medurs tills isbitslådan vrids lätt.
Iskuberna faller ner i förvaringslådan.
Upprepa steg 2 för andra halvan av isbitslådan om det
behövs.
Lyft lite på förvaringslådan och dra den mot dig för att
ta ut den.
OBS: Du kan ta ut hela Ice Mate med iskuberna ur
frysen och placera den t.ex. direkt på bordet).
eller
Placera Ice Mate i frysfacket eller för in isbitslådan i Ice
Mate. Se till att inte spilla vatten.
eller
2.13. LED-BELYSNINGSSYSTEM*
Vänta tills isbitarna har bildats (vi rekommenderar att
du väntar i cirka fyra timmar).
OBS: Ice Mate kan tas ut. Den kan placeras i vågrät
position i frysdelen eller tas ur apparaten helt när den
inte används.
LED-lampor används för belysningen i frysdelen
och ger en effektiv belysning och mycket låg
energiförbrukning. Om belysningssystemet inte
fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.
3. ANVÄNDNING
3.1. ÖKA FÖRVARINGSUTRYMMET I FRYSEN
Du kan öka förvaringsutrymmet i frysen genom att:
• ta ut korgar/luckor* för att få plats med stora
matvaror.
• placera matvarorna direkt på frysens hyllor.
• ta ut Ice Mate*.
• ta ut flaskstället*.
3.2. ANMÄRKNINGAR
•
•
•
•
•
Blockera inte luftutloppet (i apparatens bakre panel)
med matvaror.
Om frysen har en lucka kan du öka
förvaringsutrymmet genom att ta bort den.
Samtliga hyllor, luckor och korgar är löstagbara.
Apparatens invändiga temperatur kan variera
beroende på rumstemperaturen, hur ofta
dörren öppnas och var apparaten har placerats.
Temperaturinställningen bör beakta dessa faktorer.
Apparatens tillbehör tål inte maskindisk om inget
annat anges.
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
164
4. TIPS FÖR LIVSMEDELSFÖRVARING
Frysen passar utmärkt för förvaring av fryst mat, göra
iskuber och för att frysa in färska matvaror.
Mängden färsk mat som kan frysas in under en
24-timmarsperiod anges på typskylten (…kg/24h).
Om du förvarar lite mat i frysen rekommenderar vi att
använda den övre eller mittre delen av frysen beroende
på modell (se produktbladet för mer information om
vilket område som rekommenderas för att frysa in färsk
mat).
4.1. FÖRVARING AV FRYST MAT
I tabellen anges rekommenderad förvaringstid för färsk
mat.
LIVSMEDEL
Kött
Nöt
Fläsk, kalv
Lamm
Kanin
Färs/inälvsmat
Korv
FÖRVARINGSTID
(månader)
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Kyckling
Kyckling
Kalkon
Krås
5-7
6
2-3
Kräftdjur
Blötdjur, krabba, hummer
Krabba, hummer
1-2
1-2
Skaldjur
Ostron utan skal
1-2
Fisk
Fet (lax, sill, makrill)
Mager (torsk, sjötunga)
2-3
3-4
Grytor
Kött, fågel
2-3
Mejeriprodukter
Smör
Ost
Grädde
Glass
Ägg
6
3
1-2
2-3
8
Soppor och såser
Soppa
Köttsås
Pastej
Ratatouille
2-3
2-3
1
8
Bakverk och bröd
Bröd
Kakor (enkel)
Bakverk (tårta)
Crêpes
Deg
Quiche
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
*Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
165
FRUKT OCH GRÖNSAKER
LIVSMEDEL
Frukt
Äpplen
Aprikoser
Björnbär
Svarta/röda vinbär
Körsbär
Persikor
Päron
Plommon
Hallon
Jordgubbar
Rabarber
Fruktjuicer (apelsin, citron,
grapefrukt)
grönsaker
Sparris
Basilika
Bönor
Kronärtskocka
Broccoli
Brysselkål
Blomkål
Morötter
Selleri
Svamp (champinjon)
Persilja
Paprika
Ärtor
Rosenbönor
Spenat
Tomater
Squash
FÖRVARINGSTID
(månader)
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
Vi rekommenderar att märka den frysta maten med
innehållstyp och datum. Märkningen hjälper dig att
ta reda på förpackningens innehåll och matens sista
förbrukningsdag. Frys inte in upptinad mat igen.
4.2. TIPS FÖR INFRYSNING OCH FÖRVARING AV
FÄRSK MAT
•
•
•
Före infrysning, slå in och förslut färska livsmedel
i aluminiumfolie, plastfolie, plastförpackningar,
plastburkar med lock eller frysbehållare, förutsatt att
dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
För bästa infrysningsresultat ska matvarorna vara
färska och av hög kvalitet.
Färska grönsaker och färsk frukt bör frysas in direkt
efter att de har plockats för att behålla samma
näringsvärde, konsistens, färg och smak.
Vissa typer av kött, särskilt vilt, bör hängas före
infrysning.
Anmärkning:
• Låt alltid varm mat svalna innan du lägger in den i
frysen.
• Konsumera livsmedel som tinat helt eller delvis
omedelbart. Frys inte in upptinade livsmedel på
nytt såvida de inte först har tillagats. När upptinade
livsmedel har tillagats kan de frysas in på nytt.
• Frys inte flaskor som innehåller vätskor.
4.3. ANVÄNDA FRYSKLAMPARNA*
Frysklamparna motverkar upptining av matvaror vid
strömavbrott. Placera dem ovanpå maten på den
översta hyllan för optimal effekt.
4.4. FRYST MAT: TIPS NÄR DU HANDLAR
Att tänka på när du köper fryst mat:
• Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget
är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars
kan ha försämrats. Om förpackningen är skrovlig
eller har fuktfläckar har livsmedlet inte förvarats på
optimalt sätt och det kan ha börjat tina.
• Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går
till frysdisken det sista du gör och använd fryspåsar
för hemtransporten.
• Lägg in frysta livsmedel i frysen så fort du kommer
hem.
• Inte ens delvis tinade livsmedel får frysas om, utan
ska förtäras inom 24 timmar.
• Se till så att temperaturvariationerna i matvarorna
minimeras i så stor mån som möjligt. Respektera
den datummärkning som anges på förpackningen.
• Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns
på matförpackningen.
166
5. FUNKTIONSLJUD
Det är normalt att apparaten avger ljud eftersom
flera fläktar och motorer används för att reglera
funktioner som slås på och av automatiskt.
Vissa av funktionsljuden kan dämpas genom att:
• Placera apparaten i våg på en plan yta.
• Undvik att apparaten kommer i direkt kontakt med
möbler.
• Se till att invändiga komponenter är placerade på
rätt sätt.
• Se till att flaskor och behållare inte kommer i kontakt
med varandra.
Vissa av funktionsljuden kan ändå höras:
Ett väsande ljud när du sätter på
apparaten första gången eller efter
ett långt uppehåll.
Ett gurglande ljud när kylvätska
rinner in i ledningarna.
Ett BRRR-ljud kommer från
kompressorn när den är igång.
Ett surrande ljud när vattenventilen
eller fläkten börjar arbeta.
Ett knakande ljud när kompressorn
startar eller när färdiga iskuber
faller ned i isbehållaren.
Ett KLICK-ljud från termostaten
som bestämmer när kompressorn
ska starta.
167
6. OM APPARATEN INTE ANVÄNDS
Vid längre tids frånvaro bör du tömma apparaten och
koppla bort den från elnätet för att spara energi.
Om du ser väl synliga iskristaller i matvarorna efter
strömavbrottet kan de frysas om, även om det finns risk
att matens lukt och smak har ändrats.
6.2. FLYTT
Om matvarorna är i dåligt skick är det bäst att slänga
dem.
6.1. FRÅNVARO/SEMESTER
1. Ta ut alla invändiga delar.
2. Förpacka dem väl och fäst ihop dem med tejp så
att de inte slår emot varandra eller förloras under
transporten.
3. Skruva på de justerbara fötterna så att de inte vidrör
stödytan.
4. Stäng dörren och använd tejp för att fixera den.
Använd också tejp för att fästa nätkabeln vid
apparaten.
6.3. STRÖMAVBROTT
Vid strömavbrott som varar upp till 24 timmar.
1. Kontrollera att dörren är helt stängd. Detta håller
matvarorna kalla så länge som möjligt.
Vid strömavbrott som varar längre än 24 timmar.
1. Töm frysdelen och placera maten i en bärbar
frysbox. Om du inte har någon frysbox och inte
heller några kylklampar ska du konsumera den mat
som lättast blir förstörd.
2. Töm iskubslådan.
Vid strömavbrott, kontakta elleverantören på din
hemort och fråga hur länge strömavbrottet förväntas
pågå.
Anmärkning: Tänk på att produkten håller sig kall
längre om den är helt fylld än om den bara är delvis
fylld.
7. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla
bort apparaten från elnätet på annat sätt innan någon
typ av rengöring och underhåll utförs.
Rengör apparaten regelbundet med en duk, ljummet
vatten och ett milt rengöringsmedel som är avsett för
invändig rengöring av kylskåp. Använd aldrig slipande
rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar
med lättantändliga vätskor. Ångorna kan orsaka brand
eller explosion. Rengör utsidan av apparaten och
dörrlisten med en fuktig trasa och torka av med en
mjuk duk.
Använd inte ångtvätt.
Rengör regelbundet kondensorn på baksidan av
apparaten med en dammsugare.
Viktigt:
• Knapparna och kontrollpanelens display får inte
rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan
med en torr trasa.
• Kylsystemets rör är placerade i närheten av skålen
för avfrostningsvattnet och kan bli mycket heta.
Rengör dem regelbundet med en dammsugare.
• Ta ut och sätt i glashyllan genom att vinkla den
främre delen uppåt så att den passerar stoppet.
168
8. FELSÖKNINGSGUIDE
8.1. INNAN DU KONTAKTAR KUNDSERVICE...
Problem är oftast lätta att åtgärda och ibland du kan lösa problemet själv utan några som helst verktyg.
PROBLEM
Apparaten fungerar inte:
•
•
Om det finns vatten i
avfrostningsskålen:
•
Om ytorna som kommer i kontakt
med dörrlisten är varma:
•
Om lampan inte fungerar:
•
•
•
Om motorn är aktiverad under lång
tid:
•
•
•
•
•
•
Om apparatens temperatur är för
hög:
Om dörrarna inte öppnas och stängs
ordentligt:
•
•
•
•
•
•
•
•
MÖJLIGA ÅTGÄRDER
Är elsladden ansluten till ett eluttag med korrekt spänning?
Har du kontrollerat skyddsanordningarna och säkringarna i ditt
hem?
Detta är helt normalt vid varm och fuktig väderlek. Även om
skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion. Kontrollera
att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.
Har du kontrollerat skyddsanordningarna och säkringarna i ditt
hem?
Är elsladden ansluten till ett eluttag med korrekt spänning?
Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta
mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via
kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter:
Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur,
temperaturreglagens inställningar.
Är kondensorn (på baksidan av apparaten) täckt med damm eller
ludd?
Är dörren ordentligt stängd?
Sitter dörrlisterna korrekt?
Under varma dagar eller vid hög rumstemperatur är det normalt
att motorn är igång längre.
Om apparatens dörr har lämnats öppen under en längre tid eller
om en stor mängd mat har placerats i den kommer motorn vara
igång längre för att kyla apparaten invändigt.
Är apparatens reglage korrekt inställda?
Har en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet?
Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.
Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.
Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska
ismaskinen sitter korrekt.
Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.
Se till att apparaten står i våg.
169
8.2. FEL
Kontakta kundtjänst och uppge larmkoden om funktionslarm visas på displayen (t.ex. Fel 1, Fel 2 etc.). Larmet
ljuder, larmikonen
tänds och bokstaven F blinkar på displayen i enlighet med felkoderna som visas här:
Felkod
Visualisering
Fel 2
Bokstaven F tänds/släcks med intervaller om 0,5 sekunder.
Blinkar 2 gånger och är sedan släckt i 5 sekunder.
Mönstret upprepas.
x2
Fel 3
Bokstaven F tänds/släcks med intervaller om 0,5 sekunder.
Blinkar 3 gånger och är sedan släckt i 5 sekunder.
Mönstret upprepas.
x3
Fel 6
Bokstaven F tänds/släcks med intervaller om 0,5 sekunder.
Blinkar 6 gånger och är sedan släckt i 5 sekunder.
Mönstret upprepas.
x6
9. KUNDSERVICE
Innan du kontaktar kundservice...
Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut kontakten ur
eluttaget, låter kylskåpet stå i en timme och gör sedan om försöket.
Om apparaten inte fungerar som den ska trots att du har utfört kontrollerna som beskrivs i avsnittet Felsökning och
startat om apparaten, ska du kontakta kundtjänst och beskriva problemet.
Uppge:
• apparatens modell och serienummer (finns på typskylten),
• vilken typ av problem det rör sig om,
•
•
•
servicenumret (denna kod finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti apparaten),
Din fullständiga adress
Telefon- och riktnummer
Anmärkning:
Dörren kan hängas om till öppning på andra sidan. Omhängning av dörrar som utförs av vår serviceorganisation
täcks inte av garantin.
170
ПОКАЖЧИК
Глава 1: УСТАНОВЛЕННЯ..............................................................................................172
1.1. УСТАНОВЛЕННЯ ОДНОГО ВІДДІЛЕННЯ............................................................................................... 172
1.2. УСТАНОВЛЕННЯ ДВОХ ВІДДІЛЕНЬ....................................................................................................... 172
1.3. УСТАНОВЛЕННЯ ДВОХ ВІДДІЛЕНЬ....................................................................................................... 172
Глава 2: ФУНКЦІЇ............................................................................................................173
2.1. СМАРТ-ДИСПЛЕЙ*.................................................................................................................................... 173
2.2. УВІМКНЕНО/ОЧІКУВАННЯ . .................................................................................................................... 173
2.3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗНЕСТРУМЛЕННЯ . ......................................................................................... 173
2.4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТЕМПЕРАТУРУ................................................................................................... 173
2.5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІДКРИТІ ДВЕРЦЯТА...................................................................................... 173
2.6. РЕЖИМ СВЯТА* ........................................................................................................................................ 174
2.7. МИТТЄВЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ* .............................................................................................................. 174
2.8. ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ* ............................................................................................................... 174
2.9. ФУНКЦІЯ ECO NIGHT (НІЧНИЙ ТАРИФ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ) *..................................................... 175
2.10. РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ*...................................................................................................................... 175
2.11. АВТОМАТИЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ.................................................................................................. 175
2.12. ЛОТОК ДЛЯ ЛЬОДУ*.............................................................................................................................. 176
2.13. СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ ЗІ СВІТЛОДІОДНИМИ ІНДИКАТОРАМИ*.................................................. 176
Глава 3: ВИКОРИСТАННЯ.............................................................................................176
3.1. ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОСТОРУ МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ......... 176
3.2. ПРИМІТКИ................................................................................................................................................... 176
Глава 4: ПОРАДИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ..................................................177
4.1. ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ.................................................................................. 177
4.2. ПОРАДИ ЩОДО ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ................................... 178
4.3. ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТІВ ІЗ ЛЬОДОМ*............................................................................................... 178
4.4. ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ: ПОРАДИ ЩОДО КУПІВЛІ......................................................................... 178
Глава 5: ЗВУКИ ПРИЛАДУ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ.........................................179
Глава 6: РЕКОМЕНДАЦІЇ У ВИПАДКУ НЕВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ..................180
6.1. ВІДСУТНІСТЬ/ВІДПУСТКА....................................................................................................................... 180
6.2. ПЕРЕМІЩЕННЯ.......................................................................................................................................... 180
6.3. ЗБІЙ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ........................................................................................................................ 180
Глава 7: ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ОЧИЩЕННЯ..............................................................180
Глава 8: ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ...............................................181
8.1. ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ В ЦЕНТР ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.............................. 181
8.2. ЗБОЇ............................................................................................................................................................. 182
Глава 9: ЦЕНТР ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ....................................182
Інше:
ПЕРЕВІШУВАННЯ ДВЕРЦЯТ (ВЕРСІЯ_1)..................................................................................................... 195
ПЕРЕВІШУВАННЯ ДВЕРЦЯТ (ВЕРСІЯ_2)..................................................................................................... 197
ВИЙМАННЯ/УСТАНОВЛЕННЯ МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ УСЕРЕДИНУ......................................... 199
ПРИМІТКА:
Інструкції застосовуються до кількох моделей, тому можуть містити розбіжності. Розділи, що
містять інформацію про конкретні прилади, позначено зірочкою (*).
Інформацію про функції, притаманні лише придбаному вами продукту, наведено у КОРОТКОМУ
ПОСІБНИКУ З ПОЧАТКУ РОБОТИ.
171
1. УСТАНОВЛЕННЯ
50mm
1.1. УСТАНОВЛЕННЯ ОДНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Щоб забезпечити належну вентиляцію, потурбуйтеся,
щоб між бічними та верхньою стінками приладу
залишився певний вільний простір.
50mm
Відстань між задньою стінкою приладу та стіною
позаду неї має становити понад 50 мм.
Якщо відстань буде меншою, збільшиться рівень
споживання енергії приладом.
1.2. УСТАНОВЛЕННЯ ДВОХ ВІДДІЛЕНЬ
У разі одночасного встановлення морозильного
1 та холодильного 2 відділень розташуйте
морозильне відділення ліворуч, а холодильне –
праворуч (як зображено на малюнку). Ліве відділення
холодильника оснащено спеціальним пристроєм, що
запобігає утворенню конденсату між відділеннями.
Рекомендуємо встановити обидва відділення
поруч один з одним, поєднавши їх за допомогою
спеціального набору 3 (як зображено на рисунку).
Цей набір можна придбати в Центрі обслуговування
клієнтів.
1.3. УСТАНОВЛЕННЯ ДВОХ ВІДДІЛЕНЬ
Вирівнювання дверцят за допомогою нижньої завіси,
що регулюється (оберіть моделі)
Якщо дверцята холодильника нижчі за дверцята
морозильного відділення, підніміть дверцята
холодильника, повертаючи регулювальний гвинт
проти годинникової стрілки за допомогою гайкового
ключа М10.
m
5 max
m
Якщо дверцята морозильного відділення нижчі
за дверцята холодильника, підніміть дверцята
морозильного відділення, повертаючи регулювальний
гвинт проти годинникової стрілки за допомогою
гайкового ключа М10.
*Доступно в окремих моделях. Перегляньте КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ІЗ ПОЧАТКУ РОБОТИ, щоб перевірити, чи ця функція
доступна для поточної моделі.
172
2. ФУНКЦІЇ
2.1. СМАРТ-ДИСПЛЕЙ*
Цю функцію можна використовувати для зменшення
споживання електроенергії приладом. Щоб
активувати/вимкнути цю функцію, дотримуйтесь
указівок у Короткому посібнику з початку роботи.
Через дві секунди після активації функції «Смартдисплей» дисплей згасне. Щоб відрегулювати
температуру або скористатись іншими функціями,
необхідно активувати дисплей, натиснувши будьяку кнопку. Якщо час очікування складає понад
15 секунд, дисплей знову згасне. Після вимкнення
цієї функції буде відновлено нормальну роботу
дисплея. У випадку збою в електромережі функція
«Смарт-дисплей» вимкнеться автоматично. Слід
пам’ятати, що ця функція передбачає зменшення
споживання електроенергії зовнішнім дисплеєм, а не
повне відключення приладу від електромережі.
•
Примітка: Оголошений рівень споживання
електроенергії приладом виміряно з увімкненою
функцією «Смарт-дисплей». Ця функція доступна
лише на моделях, на дверцятах яких вбудовано
інтерфейс користувача.
2.4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТЕМПЕРАТУРУ
Лунає звуковий сигнал і блимає індикатор
температури (° C). Випадки активації сигналу:
• Після тривалого простою прилад підключено до
електромережі
• У морозильному відділенні спостерігається
занадто висока температура
• Кількість свіжих продуктів, завантажених у
морозильник, перевищує кількість, указану в
табличці з технічними даними
• Дверцята морозильного відділення були залишені
відчиненими протягом тривалого часу.
Щоб вимкнути гучність сигналу попередження,
натисніть один раз кнопку «Вимкнути попередження»
. Індикатор установленої температури (° C) перестане
блимати та відтвориться вибране налаштування, а
індикатор попередження автоматично згасне, щойно
температура в морозильному відділенні сягне -10° C.
2.2. УВІМКНЕНО/ОЧІКУВАННЯ
Ця функція активує режими «Увімкнено/очікування»
у морозильному відділенні. Щоб перевести прилад
у режим очікування, натисніть і утримуйте протягом
3 секунд кнопку «On/Stand-by» . Коли прилад
перебуває в режимі очікування, освітлення всередині
морозильного відділення не працює. Пам’ятайте,
що електроживлення приладу при цьому не
вимикається. Щоб знову ввімкнути прилад, просто
натисніть кнопку «On/Stand-by»
.
2.3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗНЕСТРУМЛЕННЯ
залишаються холодними, їх потрібно спожити
протягом наступних 24 годин.
Якщо продукти у морозильному відділенні
заморожені, це означає, що вони відтанули, а
потім знову заморозилися після відновлення
електропостачання, це негативно впливає
на їх смак, якість і поживну цінність, а також
може становити небезпеку для здоров’я.
Рекомендовано не споживати такі продукти, а
викинути весь вміст морозильного відділення.
Попередження про знеструмлення допомагає
користувачу визначити якість продуктів
харчування в разі збою електропостачання
приладу. Система не надає гарантій щодо
якості продуктів або безпечності їх споживання.
Споживачі мають на власний розсуд оцінювати
якість продуктів у морозильному відділенні.
Якщо стався збій в електромережі, після відновлення
електропостачання прилад автоматично стежитиме
за температурою в морозильному відділенні. Якщо
температура у морозильному відділенні піднімається
вище рівня замерзання, засвітиться індикатор
знеструмлення , почне блимати індикатор
попередження та звучатиме відповідний
характерний звук, доки не буде відновлено
електропостачання.
Щоб скинути сигнал попередження, лише натисніть
один раз кнопку «Вимкнути попередження» .
Якщо ввімкнулося попередження про знеструмлення,
рекомендовано виконати дії, описані нижче:
• Якщо в морозильному відділенні розморозилися
продукти харчування та при цьому вони
2.5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІДКРИТІ ДВЕРЦЯТА
Засвітиться та почне блимати значок попередження
і лунає звуковий сигнал. Якщо дверцята
залишаються відкритими протягом більше 2 хвилин,
активується сигнал попередження. Щоб вимкнути
сигнал попередження про відкриті дверцята,
закрийте дверцята або один раз натисніть кнопку
«Вимкнути попередження» .
*Доступно в окремих моделях. Перегляньте КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ІЗ ПОЧАТКУ РОБОТИ, щоб перевірити, чи ця функція
доступна для поточної моделі.
173
2.6. РЕЖИМ СВЯТА*
Використовуйте цю функцію, коли потрібно охолодити
напої в морозильному відділенні. Через 30 хвилин
(необхідний час для безпечного охолодження рідини
в пляшці об’ємом 0,75 л) після вибору функції блимає
індикатор із символом і лунає звуковий сигнал: вийміть
пляшку з морозильного відділення та натисніть кнопку
«Вимкнути попередження», щоб вимкнути сигнал.
Важливо: не залишайте пляшку в морозильному
відділенні на довший час, ніж це потрібно для
охолодження.
2.7. МИТТЄВЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ*
Відділення «Шокове заморожування» розроблено для
швидкого заморожування свіжих продуктів вагою до 2 кг.
Надзвичайно швидка функція «Шокове заморожування»
сприяє зменшенню формування кристаликів льоду, що
утворюються всередині продуктів харчування під час їх
заморожування. Це надає розмороженим продуктам
кращої харчової якості перед споживанням. Коли функція
«Shock Freeze» неактивна, морозильне відділення
можна використовувати для звичайного заморожування
продуктів або зберігання попередньо заморожених
продуктів.
Примітка: Якщо активовано функцію «Shock Freeze»,
може лунати схожий на гудіння звук. Це є нормальним
явищем, спричиненим потоком повітря, завдяки якому
забезпечується оптимальне розповсюдження холодного
повітря всередині відділення.
Активація та вимкнення функції «Shock Freeze»:
1. Переконайтеся, що востаннє функцію «Shock Freeze»
було активовано принаймні 12 годин тому (якщо її
взагалі було активовано). Функцію рекомендовано
активувати не частіше одного разу кожні 12 годин.
2. Переконайтеся, що не активовано функцію «Швидке
заморожування»: Функції «Shock Freeze» і «Швидке
заморожування» не можна використовувати
одночасно.
3. Спорожніть відділення «Шокове заморожування».
4. Натисніть на панелі керування кнопку , щоб
активувати функцію «Shock Freeze»: Засвітиться
відповідний значок і ввімкнуться вентилятори,
розташовані в нижній частині відділення, завдяки чому
збільшиться постачання холодного повітря й активніше
розпочнеться процес заморожування.
5. Розмістіть продукти для заморожування в
морозильному відділенні за декілька сантиметрів (мін.
2 см) від вентиляторів на задній стінці відділення, щоб
забезпечити нормальну циркуляцію холодного повітря.
6. Щоб досягти максимальної швидкості заморожування,
рекомендуємо не вимикати функцію «Шокове
заморожування», доки її не буде вимкнуто
автоматично, та не відкривати дверцята морозильного
відділення.
7. Функцію «Shock Freeze» буде автоматично вимкнуто
через 4–5 годин після її активації: згасне індикатор
і буде припинено роботу вентиляторів. За потреби
функцію «Shock Freeze» можна вимкнути в будь-який
час – для цього натисніть на панелі керування кнопку
: Згасне індикатор і буде припинено роботу
вентиляторів.
Увага:
• Несумісність із функцією «Швидке
заморожування»
Щоб забезпечити оптимальну роботу приладу, не
використовуйте одночасно функцію «Shock Freeze»
і функцію «Швидке заморожування». Тому, якщо
активовано функцію «Швидке заморожування», вимкніть
її, перш ніж активувати функцію «Shock Freeze» (і навпаки).
•Якщо вентилятори у відділенні «Shock Freeze» не
увімкнулися
Інколи після активації функції «Shock Freeze» індикатор
засвічується, але вентилятори не починають працювати.
Це є нормальним явищем, яке свідчить про те, що процес
розморожування морозильного відділення й досі триває.
По завершенню процесу розморожування (максимальна
тривалість: 1,5 год) автоматично розпочнеться робота
вентиляторів і розпочнеться процес «Shock Freeze».
• Якщо індикатор не засвічується
Якщо після натискання кнопки засвічується значок
: напевно, кнопку утримувалася натиснутою
протягом надто тривалого часу. Щоб активувати функцію
«Shock Freeze», спочатку вимкніть функцію «Швидке
заморожування». Для цього натисніть і утримуйте
протягом 3 секунд кнопку , потім швидко натисніть
кнопку , не утримуючи її натисненою більше 1 секунди.
2.8. ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ*
Обсяг свіжих продуктів (у кг), які можна заморозити
протягом 24 годин, зазначено на табличці з
технічними даними приладу.
Ця функція може застосовуватися для досягнення
оптимальної продуктивності приладу за 24 години до
того, як свіжий продукт буде покладено до морозильного
відділення. Дотримуйтеся вказівок, що містяться у
Короткому посібнику з початку роботи щодо функції
активування/деактивування. Після вміщення свіжого
продукту до морозильника, 24 години у режимі «Швидке
заморожування» як правило достатньо; Функція «Швидке
заморожування» вимикається автоматично після
приблизно 50 годин роботи.
Увага:
У разі заморожування невеликих обсягів продуктів ви
можете вимкнути функцію швидкого заморожування через
декілька годин, щоб зменшити споживання електроенергії.
• Несумісність із функцією «Shock Freeze»
Щоб забезпечити оптимальну роботу приладу, не
використовуйте одночасно функцію «Shock Freeze»
і функцію «Швидке заморожування». Тому, якщо
активовано функцію «Швидке заморожування», вимкніть
її, перш ніж активувати функцію «Shock Freeze» (і навпаки).
*Доступно в окремих моделях. Перегляньте КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ІЗ ПОЧАТКУ РОБОТИ, щоб перевірити, чи ця функція
доступна для поточної моделі.
174
2.9. ФУНКЦІЯ ECO NIGHT
(НІЧНИЙ ТАРИФ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ) *
Завдяки функції «Eco Night» споживання
електроенергії приладом можна призначити на час
зменшеної тарифікації (зазвичай, нічна пора), коли
електроенергія постачається швидше та коштує
менше, ніж протягом денного періоду (лише для
країн, у яких діє багатотарифна система. Зверніться
до своєї місцевої компанії з електропостачання, щоб
дізнатися докладнішу інформацію).
Щоб активувати функцію, натисніть кнопку
у час початку дії знижених тарифів (залежно від
особливостей плану тарифікації). Наприклад, якщо
знижений тариф на електроенергію набуває чинності
о 20:00, з настанням цього часу натисніть кнопку
. Функцію активовано, коли світиться індикатор
. Після активації функції прилад
«Eco Night»
автоматично налаштовує споживання електроенергії
відповідно до вибраного часу доби, наприклад
зменшує споживання електроенергії під час денного
періоду порівняно з нічним.
ВАЖЛИВО: Щоб забезпечити нормальну роботу
приладу, функція має бути активована протягом
усієї доби. Функція діє, доки її не вимкнути (або
доки її автоматично не вимкнуто в разі збою в
електромережі або вимкнення приладу). Щоб
вимкнути функцію, знову натисніть кнопку
. Якщо
індикатор «Eco Night»
не світиться, це означає,
що функцію неактивно.
Примітка: Оголошене споживання електроенергії
приладом пов’язане з роботою приладу, коли
вимкнуто функцію «Eco Night».
2.10. РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ*
Функція регулювання морозу є сучасною технологією,
яка зменшує коливання температури у всьому
морозильному відділенні до мінімуму завдяки
передовій повітряній системі, повністю незалежній
від холодильного відділення. Негативні наслідки
замороження значно зменшуються, і їжа зберігає свій
природній колір і якість.
Для активації режиму «Регулювання морозу»
виберіть цю функцію в меню, виберіть >ON<
(Увімкнути) та натисніть кнопку OK для
підтвердження вибору. Щоб вимкнути цю функцію,
повторно виконайте цю процедуру, вибравши >OFF<
(Вимкнути).
Функція працює належним чином у заданому діапазоні
температури: від ­22°C до ­24°C.
Коли функція застосовується, й у морозильному
відділенні встановлена поточна температура вище
­22°C, для дотримання робочого діапазону автоматично
встановлюється температура ­22°C.
Якщо функція застосовується, й користувач змінює
температуру морозильного відділення так, що вона
виходить за межі робочого діапазону, то функція
автоматично вимикається.
У разі застосування функції швидкого заморожування,
виконання функції «Регулювання морозу»
затримується, поки буде вимкнено функцію «Швидке
заморожування».
2.11. АВТОМАТИЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ
Цей продукт розроблено з можливістю автоматичного
розморожування залежно від умов використання та
вологості навколишнього середовища.
У морозильних відділеннях No Frost циркуляція
холодного повітря відбувається навколо ділянок
зберігання продуктів, перешкоджаючи утворенню
льоду та звільняючи користувача від потреби
розморожувати прилад.
Заморожені продукти не примерзають до стінок
приладу, маркування продуктів залишається
читабельним, а ділянки зберігання продуктів – чистими
й охайними.
*Доступно в окремих моделях. Перегляньте КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ІЗ ПОЧАТКУ РОБОТИ, щоб перевірити, чи ця функція
доступна для поточної моделі.
175
2.12. ЛОТОК ДЛЯ ЛЬОДУ*
ПРИГОТУВАННЯ КУБИКІВ ЛЬОДУ
Ви можете витягнути лоток для кубиків льоду,
потягнувши його до себе.
ВИТЯГУВАННЯ КУБИКІВ ЛЬОДУ
Переконайтеся, що кошик для зберігання
розташовано під формою для кубиків льоду. У
протилежному випадку вставте цей кошик.
Поверніть за годинниковою стрілкою один із
важелів на лотку. Кубики льоду впадуть у кошик для
зберігання.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Заповнювати лише питною
водою (максимальний рівень = 2/3 всієї форми).
За потреби виконайте дії на кроці 2 для іншої
половини лотка.
Щоб витягнути кубики льоду, злегка підніміть кошик
для зберігання та потягніть його в напрямку до себе.
або
ПРИМІТКА: За потреби можна повністю вийняти лоток
для льоду з морозильного відділення, щоб дістати
кубики льоду в інший зручний спосіб (наприклад,
поставивши лоток безпосередньо на стіл).
Покладіть знову лоток для льоду до морозильного
відділення або знову установіть лоток для
кубиків льоду усередину лотка для льоду. Будьте
обережними, щоб не розхлюпати воду.
або
Заждіть, доки сформуються кубики льоду
(рекомендуємо зачекати близько 4 годин).
ПРИМІТКА: Лоток для льоду можна виймати. Його
можна горизонтально розміщувати в будь-якій
частині морозильного відділення або виймати, коли
немає потреби у приготуванні кубиків льоду.
2.13. СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ ЗІ
СВІТЛОДІОДНИМИ ІНДИКАТОРАМИ*
Освітлення морозильного відділення здійснюється
за допомогою світлодіодних індикаторів, що не
лише сприяє кращому освітленню, а й заощаджує
споживання електроенергії. Якщо система
світлодіодного освітлення не працює, зверніться до
центру обслуговування клієнтів, щоб вам її замінили.
3. ВИКОРИСТАННЯ
3.1. ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОСТОРУ МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
Щоб збільшити простір морозильного відділення для
зберігання продуктів, виконайте дії, які наведено
нижче:
• Витягніть ящики/відкидні полички*, щоб
розмістити в морозильному відділенні великі
продукти.
• Розташовуйте продукти безпосередньо на
полицях морозильного відділення.
• Витягніть лоток для льоду*.
• Витягніть лоток для пляшок*.
3.2. ПРИМІТКИ
•
•
•
•
•
Не блокуйте продуктами харчування зону
повітряної вентиляції (задню стінку всередині
приладу).
Якщо морозильне відділення обладнано
відкидною поличкою, можна збільшити простір
відділення для зберігання продуктів, вийнявши
відкидну поличку.
Усі полиці, відкидні полички та кошики можна
вийняти.
На температуру всередині приладу може
вплинути температура навколишнього
середовища, частота відкривання дверцят, а
також розташування приладу. Установлюючи
температуру, слід звертати увагу на ці фактори.
Аксесуари приладу не слід мити в посудомийній
машині, якщо не надано інших вказівок.
*Доступно в окремих моделях. Перегляньте КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ІЗ ПОЧАТКУ РОБОТИ, щоб перевірити, чи ця функція
доступна для поточної моделі.
176
4. ПОРАДИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
Морозильне відділення холодильника ідеально
підходить для зберігання заморожених продуктів
харчування, приготування кубиків льоду та
заморожування свіжих продуктів.
Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна
заморозити протягом доби, указано на табличці з
технічними даними (... кг/24 год).
Якщо кількість продуктів для зберігання в
морозильному відділенні невелика, рекомендуємо
використовувати для цього зони відділення з
найнижчою температурою – це відповідно верхня
або середня зони (залежить від моделі приладу).
Перегляньте характеристику приладу, щоб дізнатися,
яка зона відділення призначена для замороження
свіжих продуктів.
4.1. ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ
ПРОДУКТІВ
У таблиці вказано рекомендований час зберігання
заморожених продуктів.
ПРОДУКТИ
М’ясо
Яловичина
Свинина, телятина
Ягнятина
Кролятина
Фарш/тельбухи
Сосиски та ковбаси
ЧАС
ЗБЕРІГАННЯ
(у місяцях)
5-7
6
2-3
Ракоподібні
Річковий рак, омар
Краб, омар
1-2
1-2
Молюски
Устриці (обчищені)
1-2
2-3
3-4
Рагу
М’ясо, птиця
2-3
Молочні продукти
Масло
Сир
Сметана
Морозиво
Яйця
6
3
1-2
2-3
8
Супи та соуси
Суп
Соус до м’ясних страв
Паштет
Рататуй
2-3
2-3
1
8
Кондитерські та хлібобулочні
вироби
Хліб
Пироги
Торти, тістечка
Млинці, оладки
Неприготовані кондитерські
вироби
Кіш
Піца
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Птиця
Курка
Індичатина
Пташині тельбухи
Риба
«Товста» риба (лосось,
оселедець, скумбрія)
«Пласка» риба (тріска,
європейський морський язик)
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
*Доступно в окремих моделях. Перегляньте КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ІЗ ПОЧАТКУ РОБОТИ, щоб перевірити, чи ця функція
доступна для поточної моделі.
177
ПРОДУКТИ
ФРУКТИ Й ОВОЧІ
Фрукти
Яблука
Абрикоси
Ожина
Смородина/порічки
Вишні та черешні
Персики
Груші
Сливи
Малина
Полуниця
Ревінь
Фруктові соки (апельсиновий,
лимоновий, грейпфрутовий)
Овочі
Спаржа
Базилік
Квасоля
Артишоки
Броколі
Брюссельська капуста
Цвітна капуста
Морква
Селера
Гриби (печериця)
Петрушка
Перець
Горох
Вогненні боби
Шпинат
Помідори
Кабачки
ЧАС
ЗБЕРІГАННЯ
(у місяцях)
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
Рекомендуємо додавати до заморожених продуктів
клаптики паперу з назвою цих продуктів і вказаною
датою початку заморожування. Таким чином,
ви зможете швидко знайти потрібний продукт і
визначити продукти, термін придатності яких добігає
кінця. Повторно не заморожуйте розморожені
продукти.
4.2. ПОРАДИ ЩОДО ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА
ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ
•
Перед заморожуванням свіжих продуктів
загортайте їх у такі упаковки: алюмінієву фольгу,
харчову плівку, поліетиленові пакети, що не
•
•
пропускають повітря та воду, поліетиленові
контейнери з кришками або контейнери
морозильного відділення, призначені для
заморожування свіжих продуктів.
Щоб отримати високоякісні заморожені продукти,
використовуйте лише свіжі, дозрілі та якісні
продукти.
Свіжі фрукти й овочі бажано заморожувати
одразу після того, як вони були зібрані, щоб
повністю зберегти оригінальні харчові властивості,
насиченість смаку, колір і запах продуктів.
Деякі види м’яса, наприклад дичину, перед
заморожуванням слід на певний час підвісити, щоб
висушити.
Примітка:
• Завжди дайте гарячій їжі вихолонути, перш ніж
покласти її до морозильного відділення.
• Повністю або частково розморожені продукти
потрібно негайно спожити. Повторно не
заморожуйте розталі неприготовані продукти.
Після приготування розталих продуктів їх можна
знову заморозити.
• Не заморожуйте пляшки з рідиною.
4.3. ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТІВ ІЗ ЛЬОДОМ*
Пакети з льодом забезпечують зберігання продуктів
харчування у випадку збою в електромережі. З
метою кращого використання розмістіть пакети з
льодом над продуктами, що зберігаються у верхній
частині відділення.
4.4. ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ: ПОРАДИ ЩОДО
КУПІВЛІ
Купуючи заморожені продукти, дотримуйтеся
наведених нижче вказівок:
• Перевіряйте, чи не пошкоджено упаковку
(заморожені продукти можуть зіпсуватися у
пошкодженій упаковці). Якщо упаковка здута
або має вологі ділянки, можливо, через погані
умови зберігання продукти в упаковці почали
розморожуватися.
• Додавайте заморожені продукти до кошика
наприкінці свого купівельного маршруту та
переносьте їх у теплоізоляційній сумці, що утримує
холодну температуру.
• Після повернення додому негайно помістіть
заморожені продукти в морозильне відділення.
• Якщо продукти навіть частково розморозилися,
не заморожуйте їх повторно. Такі продукти
потрібно спожити протягом однієї доби.
• Уникайте або зводьте до мінімуму змінення
температури. Уживайте продукт протягом періоду
його найкращої якості, термін завершення якого
вказано на упаковці.
• Завжди дотримуйтеся умов зберігання продуктів,
зазначених на упаковці.
178
5. ЗВУКИ ПРИЛАДУ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ
Звук, що лунає під час функціонування
приладу, – це нормальне явище, адже прилад
має певну кількість вентиляторів і двигунів, що
автоматично вмикаються та вимикаються.
Способи зменшення гучності деяких звуків, що
лунають під час функціонування приладу
• Підніміть прилад і встановіть його на рівну
поверхню
• Не встановлюйте прилад надто близько до
навколишніх меблів.
• Перевірте, чи правильно встановлено компоненти
всередині приладу.
• Перевірте, чи пляшки та контейнери не
контактують один з одним.
Деякі звуки, що можуть лунати під час
функціонування приладу:
Шипіння під час першого
увімкнення приладу або
ввімкнення після тривалого
періоду простою.
Звук булькотіння, коли рідкий
холодильний агент надходить у
труби холодильника.
Звук «бр-р-р» лунає під час
роботи компресора.
Дзижчання, коли починає
працювати
водопровідний вентиль або
вентилятор.
Тріщання, коли розпочинає
роботу компресор або коли
готовий лід падає в лоток для
льоду. Коли вмикається або
вимикається компресор, чутно
різке клацання.
Клацання термостата, який
регулює частоту роботи
компресора.
179
6. РЕКОМЕНДАЦІЇ У ВИПАДКУ НЕВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
6.1. ВІДСУТНІСТЬ/ВІДПУСТКА
У випадку довготривалої відсутності рекомендовано
звільнити холодильник від продуктів харчування
та вимкнути його, щоб заощадити споживання
електроенергії.
6.2. ПЕРЕМІЩЕННЯ
1. Вийміть усі внутрішні частини холодильника.
2. Добре обгорніть частини холодильника папером та
зафіксуйте їх за допомогою клейкої стрічки так, щоб
вони не стукались одна об одну та не загубилися.
3. Закрутіть ніжки регульованої висоти, щоб вони не
торкалися опорної поверхні.
4. Закрийте дверцята та зафіксуйте їх за допомогою
клейкої стрічки, а також за допомогою клейкої стрічки
прикріпіть кабель живлення до приладу.
6.3. ЗБІЙ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
У разі виникнення збою в електромережі зателефонуйте
до місцевої компанії, що постачає електроенергію,
та запитайте, коли буде відновлено постачання
електроенергії.
Якщо на продуктах спостерігаються кристалики льоду,
це означає, що вони все ще заморожені, але їхні смакові
властивості та запах може бути втрачено.
Якщо стан продуктів харчування незадовільний, їх краще
викинути.
Якщо збій в електромережі триває до 24 годин,
виконайте наведені нижче дії.
1. Не відкривайте дверцята приладу. Це забезпечить
підтримання низької температури в холодильнику
протягом тривалішого часу.
Якщо збій в електромережі триває понад 24 години,
виконайте наведені нижче дії.
1. Перекладіть продукти харчування з морозильного
відділення до переносного холодильника. Якщо цю дію
неможливо виконати та якщо відсутні штучні пакети
з льодом, у першу чергу потрібно спожити ті продукти
харчування, що швидко псуються.
2. Спорожніть форму для кубиків льоду.
Примітка: Зверніть увагу, що повністю заповнений
харчами холодильник підтримуватиме низьку температуру
довше, ніж частково заповнений холодильник.
7. ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ОЧИЩЕННЯ
Перш ніж виконувати чищення або технічне
обслуговування, від’єднайте прилад від електромережі
або витягніть вилку з розетки.
Періодично мийте прилад за допомогою ганчірки та
розчину теплої води з нейтральним миючим засобом
(особливо, якщо мова йде про внутрішні частини
холодильника). Ніколи не використовуйте абразивні миючі
засоби. Ніколи не використовуйте займисті рідини для
миття холодильника. Випари можуть спричинити пожежу
або вибух. Зовнішню поверхню приладу й ущільнювач для
дверцят очистьте за допомогою вологої ганчірки, а потім
витріть сухою.
Забороняється застосовувати пароочисники.
Потрібно регулярно чистити конденсатор, розташований
на задній стінці приладу, використовуючи пилосос.
Важливо:
• Кнопки та дисплей панелі керування не можна
протирати рідинами, які містять спирт, а лише сухою
ганчіркою.
• Труби системи охолодження розташовані поблизу
піддону для збору розмороженого льоду та можуть
нагріватися. Періодично чистість ці труби за допомогою
пилососа.
• Щоб вийняти або вставити скляну полицю, підніміть
передню частину полиці, щоб не зачепити пробку.
180
8. ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
8.1. ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ В ЦЕНТР ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ...
Проблеми з ефективністю роботи приладу можуть бути часто спричинені незначними неполадками, які можна
виправити самостійно та без використання додаткових інструментів.
ПРОБЛЕМА
Прилад не працює:
•
•
Піддон для збору розмороженого
льоду містить воду:
•
Нагріваються краї основної
частини приладу, що контактують
з ущільнювачем для дверцят:
•
Не працює освітлення:
•
•
•
Двигун тривалий час перебуває в
роботі:
•
•
•
•
•
•
Зависока температура всередині
приладу:
Дверцята приладу погано
відчиняються та зачиняються:
•
•
•
•
•
•
•
•
РІШЕННЯ
Чи вставлено шнур живлення в розетку з відповідною
напругою?
Чи перевірено справність захисних пристроїв і запобіжників
електричної системи будинку?
Це нормальне явище у спекотну або вологу погоди. Піддон
може навіть бути наполовину заповненим. Переконайтеся,
що тала вода не виллється з піддону.
Це явище є нормальним в умовах спекотної погоди або під
час роботи компресора.
Чи перевірено справність захисних пристроїв і запобіжників
електричної системи будинку?
Чи вставлено шнур живлення в розетку з відповідною
напругою?
Якщо світлодіоди розбиті, користувачу слід звернутися
до сервісного центру для їх заміни, тому що світлодіоди
такого типу є лише в наших центрах післяпродажного
обслуговування або у авторизованих продавців.
На тривалість роботи двигуна можуть впливати різні
чинники: частота відкривання дверцят, обсяг продуктів
харчування, що зберігаються, температура у приміщенні,
налаштування параметрів температури.
Чи не забився конденсатор (задня частина приладу) через
пил і порох?
Чи надійно зачинено дверцята?
Чи приладнано ущільнювачі для дверцят належним чином?
Зазвичай двигун працює довше, якщо надворі або в кімнаті
спекотно.
Якщо дверцята приладу залишити відчиненими протягом
тривалого часу або якщо зберігається значний обсяг
продуктів харчування, двигун працюватиме довше, щоб
установити низьку температуру всередині приладу.
Налаштування приладу встановлено правильно?
До приладу добавлено великий обсяг продуктів харчування?
Не відкривайте занадто часто дверцята приладу, якщо в
цьому немає нагальної потреби.
Перевірте, щоб дверцята були надійно зачинені.
Перевірте, чи не блокують продукти харчування дверцята
приладу.
Переконайтеся, що внутрішні частини приладу та лоток для
льоду розташовано правильно.
Перевірте, чи ущільнювач для дверцят не брудний і не
липкий.
Переконайтеся, що прилад установлено надійно.
181
8.2. ЗБОЇ
У разі виникнення попереджувальних сповіщень про несправність на дисплеї відображатимуться певні цифри
й інформація (наприклад, Помилка 1, Помилка 2 тощо). У такому випадку зверніться до Центру
післяпродажного обслуговування та назвіть код попереджувального сповіщення. У разі виникнення
несправності лунають попереджувальні звукові сигнали, засвічується значок попередження , а на
цифровому дисплеї відповідно до коду помилки (наведено нижче) блимає літера «F»:
Код помилки
Візуалізація
Помилка 2
Літера «F» блимає 2 рази з інтервалом у 0,5 с
та згасає на 5 секунд. Процес повторюється.
x2
Помилка 3
Літера «F» блимає 3 рази з інтервалом у 0,5 с
та згасає на 5 секунд. Процес повторюється.
x3
Помилка 6
Літера «F» блимає 6 разів з інтервалом у 0,5 с
та згасає на 5 секунд. Процес повторюється.
x6
9. ЦЕНТР ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перш ніж звертатися в Центр післяпродажного обслуговування, виконайте дії нижче:
Вимкніть і ввімкніть прилад та перевірте, чи не зникла проблема. Якщо проблема не зникла, від’єднайте
прилад від джерела живлення та зачекайте одну годину, перш ніж знову його вмикати.
Якщо після виконання вказівок «Посібника з усунення несправностей» і вимкнення та повторного ввімкнення
приладу проблема не зникла, зверніться до Центру післяпродажного обслуговування та опишіть несправність.
Потрібно надати таку інформацію:
• серійний номер моделі та приладу (указано на табличці з технічними даними),
• тип проблеми,
•
•
•
сервісний номер (номер, указаний після слова «SERVICE» (ОБСЛУГОВУВАННЯ) на табличці з паспортними
даними, розташованій усередині приладу),
повна поштова адреса;
номер телефону й код країни/регіону.
Примітка:
Напрямок відкривання дверцят можна змінити. Гарантія не поширюється на цю дію, якщо її виконують
працівники Центру післяпродажного обслуговування.
182
INDEX
Chapter 1: INSTALLATION...............................................................................................184
1.1. INSTALLING SINGLE APPLIANCE............................................................................................................ 184
1.2. INSTALLING TWO APPLIANCES............................................................................................................... 184
1.3. ADJUST DOORS (IF AVAILABLE).............................................................................................................. 184
Chapter 2: FUNCTIONS...................................................................................................185
2.1. SMART DISPLAY*........................................................................................................................................ 185
2.2. ON/STAND BY ............................................................................................................................................ 185
2.3. BLACK OUT ALARM . ...........................................................................................................................................................................................185
2.4. TEMPERATURE ALARM............................................................................................................................. 185
2.5. DOOR OPEN ALARM.................................................................................................................................. 185
2.6. PARTY MODE* ............................................................................................................................................ 186
2.7. SHOCK FREEZE* ....................................................................................................................................... 186
2.8. FAST FREEZE* ........................................................................................................................................... 186
2.9. ECO NIGHT FUNCTION (NIGHT TIME RATE) *......................................................................................... 187
2.10. FREEZE CONTROL*................................................................................................................................. 187
2.11. AUTOMATIC NO FROST........................................................................................................................... 187
2.12. ICE MATE*................................................................................................................................................. 188
2.13. LED LIGHT SYSTEM*................................................................................................................................ 188
Chapter 3: USE.................................................................................................................188
3.1. HOW TO INCREASE FREEZER STORAGE CAPACITY............................................................................. 188
3.2. NOTES......................................................................................................................................................... 188
Chapter 4: FOOD-STORAGE TIPS..................................................................................189
4.1. STORAGE TIME OF FROZEN FOODS........................................................................................................ 189
4.2. TIPS FOR FREEZING AND STORING FRESH FOOD................................................................................ 190
4.3. USING ICE PACKS*..................................................................................................................................... 190
4.4. FROZEN FOOD: SHOPPING TIPS.............................................................................................................. 190
Chapter 5: FUNCTIONAL SOUNDS................................................................................191
Chapter 6: RECOMMENDATION IN CASE OF NO USE OF THE APPLIANCE..............192
6.1. ABSENCE / VACATION............................................................................................................................... 192
6.2. MOVING....................................................................................................................................................... 192
6.3. POWER FAILURE........................................................................................................................................ 192
Chapter 7: MAINTENANCE AND CLEANING.................................................................192
Chapter 8: TROUBLESHOOTING GUIDE.......................................................................193
8.1. BEFORE CONTACTING AFTER-SALES SERVICE…................................................................................ 193
8.2. FAILURES.................................................................................................................................................... 194
Chapter 9: AFTER-SALES SERVICE...............................................................................194
Others:
REVERSE DOOR SWING (VERSION_1)........................................................................................................... 195
REVERSE DOOR SWING (VERSION_2)........................................................................................................... 197
REMOVING/INSERT THE FREEZER INTERIOR............................................................................................... 199
NOTE:
The instructions apply to several models, so there may be differences. Sections which only apply to
certain appliances are indicated with an asterisk (*).
Functions which are dedicated specially for your already bought model of product you will find in
QUICK START GUIDE.
183
1. INSTALLATION
50mm
1.1. INSTALLING SINGLE APPLIANCE
To guarantee adequate ventilation, leave a space on
both sides and above the appliance.
50mm
The distance between the rear of the appliance and the
wall behind the appliance should be at least 50mm.
A reduction of this space will increase the Energy
consumption of product.
1.2. INSTALLING TWO APPLIANCES
During installing the freezer 1 and the fridge 2
together ensure that the freezer is located on the left
and the fridge on the right (as shown on the drawing).
Left side of refrigerator is equipped with special device
in order to avoid condensation problems between
appliances.
We recommended installing two appliances together
using the linking-kit 3 (as shown on the drawing). You
can buy it in Service.
1.3. ADJUST DOORS (IF AVAILABLE)
To level the doors using the adjustable lower hinge
(select models)
If the refrigerator door is lower than the freezer door,
raise the refrigerator door by turning the adjustment
screw counterclockwise using a M10 wrench.
m
5 max
m
If the freezer door is lower than the refrigerator door,
raise the freezer door by turning the adjustment screw
counterclockwise using a M10 wrench.
*Available on selected models only. Please check on the QUICK START GUIDE if this function is actually available on your model.
184
2. FUNCTIONS
2.3. BLACK OUT ALARM
2.1. SMART DISPLAY*
This function can be used to save energy. Please follow
the instructions contained in the Quick Start Guide to
activate/deactivate the function. Two seconds after
activation of the Smart Display, the display goes off.
To adjust the temperature or use other functions, it
is necessary to activate the display by pressing any
button. After about 15 seconds without performing any
action, the display goes off again. When function is
deactivated the normal display is restored. The Smart
Display is automatically disabled after a power failure.
Remember that this function does not disconnect the
appliance from the power supply, but only reduce the
energy consumed by external display.
Note: The declared appliance energy consumption
refers to operation with the Smart Display function
activated. This function is available only on the model
with User Interface on the door.
2.2. ON/STAND BY
This function turns On/Stand-by the freezer
compartments. To put the product in Stand-by, press &
hold the On/Stand-by button
for 3 seconds. When
the appliance is in Stand-by, the light inside the freezer
compartment does not work. Remember that this
operation does not disconnect the appliance from the
power supply. To switch the appliance On again, simply
press the On/Stand-By button
.
After a power blackout, your product is designed to
automatically monitor the temperature in the freezer
when electricity is resupplied. If the temperature in
the freezer rises above freezing level, the Black Out
indicator
turns on, the Alarm indicator
blinks
and the acoustical alarm sounds when electricity is
resupplied.
just
To reset the alarm press the Stop Alarm button
once.
In case of Black Out Alarm, the following actions are
recommended:
• If the food in the freezer is unfrozen but still cold, all
the food in the freezer should be eaten within the
next 24 hours.
• If the food in the freezer is frozen, this indicates the
food was thawed and then refrozen when electricity
was re-supplied which degrades taste, quality
and nutritional value and also could be unsafe. It
is recommended to not consume the food but to
dispose of the entire content of the freezer. The
Black Out Alarm is designed to provide guidance on
food quality in the freezer in the event of electricity
black out. This system does not guarantee food
quality or safety and consumers are advised to use
their own judgment in evaluating food quality in
freezer compartment.
2.4. TEMPERATURE ALARM
The acoustic alarm sounds and temperature indicator
(°C) blinks. The alarm is activated when:
• The appliance is connected to the power supply
after prolonged disuse
• The freezer compartment temperature is too high
• The quantity of fresh foods loaded into the freezer
exceeds that indicated on the rating plate
• The freezer door has been left open for a long time.
To mute the alarm buzzer press Stop Alarm button
just once. The Alarm indicator
is automatically
turned-off as soon as the freezer compartment reaches
a temperature below -10°C and the temperature set
indicator (°C) stop blinking and shows the chosen
setting.
2.5. DOOR OPEN ALARM
The Alarm icon
lights up blinking and the acoustic
alarm sounds. The alarm is activated when the door
is left open for more than 2 minutes. To disengage the
door alarm close the door, or press once Stop Alarm
to mute the acoustic alarm.
button
*Available on selected models only. Please check on the QUICK START GUIDE if this function is actually available on your model.
185
2.6. PARTY MODE*
7. The “Shock Freeze” function is automatically
deactivated 4-5 hours after its activation: the
indicator
switches off and the fans are
deactivated. The “Shock Freeze” function may
nevertheless be switched off at any time as desired,
by briefly pressing the button
on the control
switches off and the fans are
panel: the indicator
deactivated.
Use this function to chill drinks inside the freezer
compartment. 30 minutes after selection (the
time required to chill a 0.75 l bottle without the
glass breaking), the symbol flashes, an acoustic
alarm sounds: remove the bottle from the freezer
compartment and press the Stop Alarm button to
disable the alarm.
Important: do not leave the bottle inside the freezer
compartment longer than the time necessary for
chilling.
Attention:
• Incompatibility with the “Fast Freeze” function
To guarantee optimal performance, the “Shock Freeze”
and “Fast Freeze” functions cannot be used at the
same time. Therefore, if the “Fast Freeze” function has
been already engaged, it has to be disengaged first to
activate the “Shock Freeze” function (and vice-versa).
2.7. SHOCK FREEZE*
The “Shock Freeze” compartment is specifically
designed to freeze up to 2 kg of fresh food extremely
quickly. The ultra-fast “Shock Freeze” function
minimizes the formation of ice crystals inside the food
as it freezes, thus ensuring it is of the best possible
quality when defrosted prior to consumption. When the
“Shock Freeze” function is not active, the compartment
can be used as normal for traditional freezing or for the
storage of already frozen foods.
•If the fans in the Shock Freeze compartment do
not start working
After the “Shock Freeze” function has been activated, it
lights up as expected,
may happen that the indicator
but the fans do not start working. This is normal and
means that freezer defrosting is in progress. At the end
of the defrosting phase (maximum duration: 1.5 hours),
the fans will automatically start working and the “Shock
Freeze” process will begin as normal.
Note: When the Shock Freeze function is active you
may hear a humming sound. This is absolutely normal
and is caused by airflow that permits optimum cold
distribution inside compartment.
Activating and deactivating the “Shock Freeze”
function:
1. Make sure at least 12 hours have passed since
the last time the “Shock Freeze” function was
activated (if at all). Do not activate the function more
frequently than once every 12 hours.
2. Make sure that the “Fast Freeze” function is not
active: “Shock Freeze” and “Fast Freeze” functions
cannot be active together at the same time.
3. Empty the “Shock Freeze” compartment.
4. Activate the “Shock Freeze” function by briefly
on the control panel: the
touching the button
icon lights up and the fans on the bottom of the
compartment come on, increasing the flow of cold
air and accelerating the freezing process as a result.
5. Place the food to be frozen inside the compartment,
a few centimeters (min. 2 cm) away from the fans on
the back of the compartment, so that cold air can
circulate.
6. To achieve maximum freezing speed, we
recommend not to deactivate the “Shock Freeze”
function until its automatic deactivation, keeping
closed the door.
• If the indicator
does not light up
If, after the button
is pressed, the icon
lights
up: in this case the
button has been pressed for
too long. To activate the “Shock Freeze” function, first
deactivate the Fast Freeze function (holding the
button,
button for 3 seconds, then briefly touch the
without keeping it pressed for more than 1 second.
2.8. FAST FREEZE*
The amount of fresh food (in kg) that can be
frozen in 24 hours is indicated on the appliance
rating plate.
This function can be used for optimum appliance
performance, 24 hours before placing fresh food in the
freezer Please follow the instructions contained in the
Quick Start Guide to activate/deactivate the function.
After placing fresh food in the freezer, 24 hours on Fast
Freeze function is generally sufficient; After 50 hours
the Fast Freeze function automatically deactivates.
Attention:
In order to save energy, when freezing small amounts
of food, the fast freeze function can be deactivated
after a few hours.
•
Incompatibility with the “Shock Freeze”
function
To guarantee optimal performance, the “Shock Freeze”
and “Fast Freeze” functions cannot be used at the
same time. Therefore, if the “Fast Freeze” function has
been already engaged, it has to be disengaged first to
activate the “Shock Freeze” function (and vice-versa).
*Available on selected models only. Please check on the QUICK START GUIDE if this function is actually available on your model.
186
2.9. ECO NIGHT FUNCTION
(NIGHT TIME RATE) *
The Eco Night function enables appliance energy
consumption to be concentrated in the reduced rate
hours (generally at night), when electricity is readily
available and costs less than during the daytime (only
in countries that utilise a time based multi-rate system check energy rates with the local electricity company).
To activate the function, press the button
at the
reduced rate start time (depending on the specific
rates plan). For example, if the reduced rate starts at
8 p.m., press the button
at that time. When the Eco
is ON, the function is ON. Once
Night indicator
the function is activated, the appliance automatically
adapts energy consumption according to the time
selected, i.e. consuming less energy during the day
than at night.
IMPORTANT: To operate properly, the function must
be on during the night and day. The function remains
on until deactivated (or it is deactivated in case of a
power failure or appliance switch-off). To deactivate
the function, press the button
again. When the
Eco Night indicator
is OFF, the function is OFF.
Note: The declared appliance energy consumption
refers to operation with the Eco Night function
deactivated.
2.10. FREEZE CONTROL*
To activate the Freeze Control choose the function from
the menu, set to >ON< and press OK button to confirm
the selection. To deactivate this function repeat the
same procedure setting to >OFF<.
The function works properly in a defined range of
temperature: between -22°C and -24°C.
When the function is engaged and the current
temperature in the freezer is set to the warmer set point
than -22°C, the temperature is automatically set to -22°C
to match the working range.
If the function is engaged and the user modify the
freezer temperature out of the working range, the
function is automatically switched off.
In case of Fast freezing is engaged, the function “Freeze
control” is inhibited until the Fast Freezing function
switched off.
2.11. AUTOMATIC NO FROST
This product is designed to defrost automatically
according to conditions of use and ambient humidity.
No Frost freezers provide chilled air circulation around
the storage areas and prevent the formation of ice,
thereby completely eliminating the need for defrosting.
Frozen items don’t stick to the walls, labeling stays legible
and storage space remains neat and clear.
Freeze Control is an advanced technology that
reduces temperature fluctuations in the whole freezer
compartment to minimum, thanks to an innovative air
system, totally independent from the fridge. Freeze burns
are significantly reduced and food preserves its original
quality and color.
*Available on selected models only. Please check on the QUICK START GUIDE if this function is actually available on your model.
187
2.12. ICE MATE*
HOW TO MAKE ICE CUBES
You can remove the ice cube tray by pulling it towards
you.
HOW TO TAKE ICE CUBES
Make sure that the storage bin is in place under the ice
tray. If not, slide into place.
Twist one of levers firmly in the clockwise direction
until the tray twists slightly. The ice cubes fall into the
storage bin.
WARNING: fill with potable water only (maximum level
= 2/3 of the overall capacity).
Repeat Step 2 for the other half of the tray, if necessary.
To get ice, slightly lift up the storage bin and pull it
towards you.
NOTE: if you prefer, you can remove the entire
Ice Mate from the appliance, to take the ice cubes
wherever is convenient for you (for example: directly on
the table).
or
Place again the Ice Mate in freezer compartment, or
reinsert the ice cube tray within the Ice Mate. Take care
not to spill water.
or
2.13. LED LIGHT SYSTEM*
Wait until the ice cubes are formed (it is recommended
to wait for about 4 hours).
NOTE: Ice Mate is removable. It can be placed
in horizontal position anywhere in the freezer
compartment or taken out of the appliance when icemaking is not required.
The light system inside the freezer compartment uses
LEDs light, allowing a better lightning as well as very
low energy consumption. If the LED light system does
not work, please contact the Service to replace it.
3. USE
3.1. HOW TO INCREASE FREEZER STORAGE
CAPACITY
You can increase storage capacity in the freezer
compartment by:
• removing the baskets / flaps* to allow the storage of
big products.
• placing the food products directly on the freezer
shelves.
• removing the Ice Mate*.
• removing bottle rack*.
3.2. NOTES
•
•
•
•
•
Do not block the air outlet area (on the back wall
inside the product) with food products.
If the freezer is provided with a flap, it is possible to
maximize the storage volume by removing the flap.
All shelves, flaps and pull-out baskets are
removable.
The internal temperatures of the appliance may be
affected by the ambient temperature, frequency of
door opening, as well as location of the appliance.
Temperature setting should take into consideration
these factors.
Unless otherwise specified the appliance
accessories are not dishwasher safe.
*Available on selected models only. Please check on the QUICK START GUIDE if this function is actually available on your model.
188
4. FOOD-STORAGE TIPS
The freezer is the ideal storage location for store frozen
food, make ice cubes and freeze fresh food in the
freezer compartment.
The maximum number of kilograms of fresh food that
can be frozen within a 24-hour period is indicated on
the rating plate (…kg/24h).
If you have a little quantity of food to store in the
freezer, we recommend to use the coldest areas of
your freezer compartment, corresponding to the upper
or the middle area, depending on your model (see
the product sheet to know which is the area where is
suggested to freeze fresh food).
4.1. STORAGE TIME OF FROZEN FOODS
The table shows the recommended storage time for
frozen fresh foods.
FOODS
Meat
Beef
Pork, veal
Lamb
Rabbit
Mince / offal
Sausages
STORAGE
TIME
(months)
8 – 12
6–9
6–8
4–6
2–3
1–2
Poultry
Chicken
Turkey
Giblets
5–7
6
2–3
Crustaceans
Molluscs creab, lobster
Creab, lobster
1–2
1–2
Shellfish
Oyster, shucked
1–2
Fish
“fatty” ( salmon, herring, mackerel)
“lean” (cod, sole)
2–3
3–4
Stews
Meat, poultry
2–3
Dairy products
Butter
Cheese
Double cream
Ice-cream
Eggs
6
3
1–2
2–3
8
Soups and sauces
Soup
Meat sauce
Pate
Ratatouille
2–3
2–3
1
8
Pastry and bread
Bread
Cakes (plain)
Gateaux (cakes)
Crepes
Uncooked pastry
Quiche
Pizza
1–2
4
2–3
1–2
2–3
1–2
1–2
*Available on selected models only. Please check on the QUICK START GUIDE if this function is actually available on your model.
189
FOODS
FRUITS AND VEGETABLES
Fruits
Apples
Apricots
Blackberries
Blackcurrants / Redcurrants
Cherries
Peaches
Pears
Plum
Raspberries
Strawberries
Rhubarb
Fruit juices (orange, lemon,
grapefruit)
Vegetables
Asparagus
Basil
Beans
Artichokes
Broccoli
Brussels sprout
Cauliflower
Carrots
Celery
Mushrooms (champignons)
Parsley
Peppers
Peas
Runner-beans
Spinach
Tomatoes
Zucchini
STORAGE
TIME
(months)
12
8
8 – 12
8 – 12
10
10
8 – 12
10
8 – 12
10
10
4–6
8 – 10
6–8
12
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
10 – 12
6–8
8
6–8
10 – 12
12
12
12
8 – 10
8 – 10
We recommend to label and date all your frozen food.
Adding a label will help you to identify foods and to
know when they should be used before their quality
deteriorates.Do not re-freeze defrosted food.
4.2. TIPS FOR FREEZING AND STORING FRESH
FOOD
•
•
•
Before freezing, wrap and seal fresh food in:
aluminium foil, cling film, air and water-tight plastic
bags, polythene containers with lids or freezer
containers suitable for freezing fresh food.
Food must be fresh, mature and of prime quality in
order to obtain high quality frozen food.
Fresh vegetables and fruit should preferably be
frozen as soon as they are picked to maintain the
full original nutritional value, consistency, colour and
flavor.
Some meat, especially game, should be hung before it
is frozen.
Note:
• Always leave hot food to cool before placing in the
freezer.
• Eat fully or partially defrosted foods immediately.
Do not refreeze unless the food is cooked after it
has thawed. Once cooked, the thawed food can be
refrozen.
• Do not freeze bottles with liquid.
4.3. USING ICE PACKS*
Ice packs helps in keeping frozen the foodstuffs in case
of power failure. For the best usage of them, place
them above food stored in the top of compartment.
4.4. FROZEN FOOD: SHOPPING TIPS
When purchasing frozen food products:
• Ensure that the packaging is not damaged (frozen
food in damaged packaging may have deteriorated).
If the package is swollen or has damp patches, it
may not have been stored under optimal conditions
and defrosting may have already begun.
• When shopping, buy frozen foods at the end of your
trip and transport them in a thermally insulated cool
bag.
• Once at home, place the frozen foods immediately
in the freezer.
• If food has defrosted even partially, do not re-freeze
it. Consume within 24 hours.
• Avoid or reduce temperature variations to the
minimum. Respect the best-before date on the
package.
• Always observe the storage information on the
package.
190
5. FUNCTIONAL SOUNDS
Sounds coming from your appliances are normal
since it has a number of fans and engines to
regulate performances that switch on and off
automatically.
Some of the functional sounds can be reduced
through
• Leveling the appliance and installing it on an even
surface
• Separating and avoiding contact between the
appliance and furniture.
• Checking if the internal components are correctly
placed.
• Checking if bottles and containers are not in contact
with each other.
Some of the functional sounds you might hear:
A hissing sound when switching
on the appliance for the first time
or after a long pause.
Buzzing sound when water
valve or fan start working.
A gurgling sound when refrigerant
fluid enters into the pipes.
A cracking sound when
compressor starts or when ready
ice drops into ice box abrupt clicks
when compressor switches on and
off.
191
BRRR sound is from the
compressor running.
The CLICK is from the thermostat
which adjusts how often the
compressor is running.
6. RECOMMENDATION IN CASE OF NO USE OF THE
APPLIANCE
In case longer absence its recommended to use up
food and to disconnect the appliance to save energy.
If ice crystals are still visible on the food, it may be
frozen again, although flavour and aroma may be
affected.
6.2. MOVING
If food is found to be in a poor condition, it is best to
throw it away.
6.1. ABSENCE / VACATION
1. Take out all internal parts.
2. Wrap them well, and fix them together with
adhesive tape so that they do not bang together or
get lost.
3. Screw the adjustable feet so that they do not touch
the support surface.
4. Close and fix door with adhesive tape and, again
using adhesive tape, fix the power cable to the
appliance.
For power failures lasting up to 24 hours.
1. Keep the door of the appliance closed. This will
allow the stored food to stay cold as long as
possible.
For power failures lasting more than 24 hours.
1. Empty the freezer compartment and arrange the
food in a portable freezer. If this type of freezer is
not available and, likewise, no artificial ice packs
are available, try to use up the food, which is more
easily perishable.
2. Empty the ice tray.
6.3. POWER FAILURE
In the event of a power failure, call the local office of
your electricity supply company and ask how long it is
going to last.
Note: Bear in mind that a full appliance will stay cold
longer than a partially filled one.
7. MAINTENANCE AND CLEANING
Before any cleaning or maintenance operation, unplug
the appliance from the mains or disconnect the
electrical power supply.
Periodically clean the appliance with a cloth and a
solution of lukewarm water and neutral detergent
specifically for refrigerator interiors. Never use
abrasives. Never clean refrigerator parts with
flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or
explosion. Clean the outside of the appliance and the
door seal with a damp cloth and dry with a soft cloth.
Do not use steam cleaners.
Condenser placed in the rear of the appliance should
be cleaned regularly using a vacuum cleaner.
Important:
• The buttons and control panel display must not be
cleaned with alcohol or alcohol-derived substances,
but with a dry cloth.
• The refrigeration system pipes are located near the
defrost pan and can become hot. Periodically clean
them with a vacuum cleaner.
• To remove or insert the glass shelf, move up the
front part of the shelf to pass the stopper.
192
8. TROUBLESHOOTING GUIDE
8.1. BEFORE CONTACTING AFTER-SALES SERVICE…
Performance problems often result from little things you can find and fix yourself without tools of any kind.
PROBLEM
The appliance is not working:
•
•
If there is water in the defrost pan:
•
If the edges of the appliance
cabinet, which come in contact with
the door seal, are warm to the touch:
•
If the light does not work:
•
•
•
If the motor seems to run too much:
•
•
•
•
•
•
If the appliance temperature is too
high:
If the doors do not open and close
properly:
•
•
•
•
•
•
•
•
SOLUTION
Is the power cable plugged into a live socket with the proper
voltage?
Have you checked the protection devices and fuses of the
electrical system in your home?
This is normal in hot, damp weather. The pan can even be half
full. Make sure the appliance is level so that the water does not
overflow.
This is normal in hot weather and when the compressor is
running.
Have you checked the protection devices and fuses of the
electrical system in your home?
Is the power cable plugged into a live socket with the proper
voltage?
In case the LEDs are broken the user must call the Service for
exchange of the same type available only at our After-sales
Service Centers or authorized dealers.
Motor running time depends on different things: number of door
openings, amount of food stored, temperature of the room, setting
of the temperature controls.
Is the condenser (back the appliance) free of dust and fluff?
Are the door properly closed?
Are the door seals properly fitted?
On hot days or if the room is warm, the motor naturally runs
longer.
If the appliance door has been left open for a while or if large
amounts of food have been stored, the motor will run longer in
order to cool down the interior of the appliance.
Are the appliance controls correctly set?
Has a large amount of food been added to the appliance?
Check that the door is not opened too often.
Check that the door close properly.
Check that food packages are not blocking the door.
Check that the internal parts or automatic ice maker are not out of
position.
Check that the door seals are not dirty or sticky.
Ensure the appliance is level.
193
8.2. FAILURES
In the event of operation alarms, they will also be displayed in the digits LEDs, (e.g. Failure1, Failure 2, etc...) call
After-sales Service and specify the alarm code. The acoustic alarm sounds, the Alarm icon
lights up and the F
letter on the digit display blinks according to failure code described below:
Failure code
Visualization
Error 2
F letter blink on/off at 0,5 sec. Blinks ON 2 times
then remain off for 5 seconds. Pattern repeats.
x2
Error 3
F letter blink on/off at 0,5 sec. Blinks ON 3 times
then remain off for 5 seconds. Pattern repeats.
x3
Error 6
F letter blink on/off at 0,5 sec. Blinks ON 6 times
then remain off for 5 seconds. Pattern repeats.
x6
9. AFTER-SALES SERVICE
Before contacting After-Sales Service:
Switch the appliance on again to see if the problem has been solved. If it has not, disconnect the appliance from
the power supply and wait for about an hour before switching on again.
If, after performing the checks described in the Troubleshooting Guide and switching the appliance on again, your
appliance still does not work properly, contact the After-sales Service, explain the problem.
Specify:
• the model and appliance serial number (stated on the rating plate),
• the nature of the problem,
•
•
•
the Service number (the number after the word SERVICE on the data plate on the inside of the appliance),
your full address,
your telephone number and area code.
Note:
The direction of door opening can be changed. If this operation is performed by After-sales Service it is not
covered by the warranty.
194
Others:
REVERSE DOOR SWING (VERSION_1)
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
195
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
196
REVERSE DOOR SWING (VERSION_2)
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
197
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
198
REMOVING/INSERT THE FREEZER INTERIOR
2
1
1
1
2
2
3
3
3
199
1
3
mm
~10
4
2
k!
clic
200
195150401800
BG
CS
DA
FI
FR
DE
HU
KZ
PL
RO
RU
SK
SV
HU
GB
NO
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool Corporation, USA
09/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising