Whirlpool | UI8 F1C W | Instruction for Use | Whirlpool UI8 F1C W instrukcja

Whirlpool UI8 F1C W instrukcja
Instrukcja użytkownika
POLSKI
Instrukcja użytkownika
2
Strona 3
SPIS TREŚCI
Rozdział 1: INSTALACJA.....................................................................................................4
1.1. INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA.....................................................................................................4
1.2. INSTALOWANIE DWÓCH URZĄDZEŃ............................................................................................................4
1.3. REGULACJA DRZWI (ZALEŻNIE OD WYPOSAŻENIA).................................................................................4
Rozdział 2: FUNKCJE..........................................................................................................5
2.1. INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ*...................................................................................................................5
2.2. PRZYCISK WŁ./TRYB CZUWANIA...................................................................................................................5
2.3. ALARM AWARII ZASILANIA............................................................................................................................5
2.4. ALARM TEMPERATUROWY............................................................................................................................5
2.5. ALARM OTWARTYCH DRZWI.........................................................................................................................5
2.6. TRYB PARTY* ..................................................................................................................................................6
2.7. SHOCK FREEZE* ............................................................................................................................................6
2.8. SZYBKIE ZAMRAŻANIE* ................................................................................................................................6
2.9. FUNKCJA ECO NIGHT (TARYFA NOCNA PRĄDU) *.....................................................................................7
2.10. KONTROLA ZAMRAŻANIA*..........................................................................................................................7
2.11. AUTOMATYCZNA FUNKCJA NO FROST......................................................................................................7
2.12. MODUŁ DO LODU*.........................................................................................................................................8
2.13. SYSTEM OŚWIETLENIA LED*.......................................................................................................................8
Rozdział 3: EKSPLOATACJA...............................................................................................8
3.1. JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI.............................................................................................8
3.2. UWAGI...............................................................................................................................................................8
Rozdział 4: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI.....................9
4.1. CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ ŻYWNOŚCI...................................................................................9
4.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MROŻENIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI........................... 10
4.3. KORZYSTANIE Z WKŁADÓW CHŁODZĄCYCH*.......................................................................................... 10
4.4. ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA........................................................... 10
Rozdział 5: NORMALNE ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA.............................................11
Rozdział 6: ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA........................12
6.1. NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE.......................................................................................................................... 12
6.2. PRZEPROWADZKA....................................................................................................................................... 12
6.3. AWARIA ZASILANIA..................................................................................................................................... 12
Rozdział 7: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA..................................................................12
Rozdział 8: INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW..........................................13
8.1. PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM…........................................................ 13
8.2. AWARIE.......................................................................................................................................................... 14
Rozdział 9: SERWIS TECHNICZNY...................................................................................14
Inne:
ZMIANA MOCOWANIA DRZWI (WERSJA_1)..................................................................................................... 15
ZMIANA MOCOWANIA DRZWI (WERSJA_2)..................................................................................................... 17
WYJMOWANIE/WKŁADANIE WNĘTRZA ZAMRAŻARKI................................................................................... 19
UWAGA:
Instrukcja dotyczy kilku modeli, które mogą się między sobą różnić. Rozdziały odnoszące się do
niektórych urządzeń są oznaczone gwiazdką (*).
Funkcje dedykowane szczególnie do zakupionego modelu znajdują się w rozdziale zatytułowanym
INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA.
3
1. INSTALACJA
50mm
1.1. INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia.
50mm
Odległość pomiędzy tylną częścią urządzenia, a
ścianą znajdującą się za nim musi wynosić co najmniej
50 mm.
Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
1.2. INSTALOWANIE DWÓCH URZĄDZEŃ
Podczas instalacji zamrażarki 1 i lodówki 2
jednocześnie, umieścić zamrażarkę z lewej strony,
a lodówkę z prawej (jak na rysunku). Z lewej
strony lodówki znajduje się specjalne urządzenie
zapobiegające zjawisku kondensacji pomiędzy
urządzeniami.
Zalecamy instalowanie dwóch urządzeń przy użyciu
zestawu łączącego 3 (jak przedstawiono na rysunku).
Można go zakupić w serwisie.
1.3. REGULACJA DRZWI (ZALEŻNIE OD
WYPOSAŻENIA)
Aby wypoziomować drzwi przy użyciu regulowanych
dolnych zawiasów (wybrane modele)
Jeżeli drzwi chłodziarki znajdują się poniżej poziomu
zamrażarki, należy podnieść drzwi chłodziarki
obracając śrubę regulującą w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza w
rozmiarze M10.
m
5 max
m
Jeżeli drzwi chłodziarki znajdują się poniżej poziomu
chłodziarki, należy podnieść drzwi zamrażarki
obracając śrubę regulującą w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza w
rozmiarze M10.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
4
2. FUNKCJE
2.1. INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ*
2.3. ALARM AWARII ZASILANIA
Ta funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję, należy postępować zgodnie z
instrukcjami w Skróconej instrukcji obsługi. Dwie sekundy
od włączenia funkcji inteligentnego wyświetlacza
następuje jego wygaszenie. Aby dokonać regulacji
temperatury lub skorzystać z innych funkcji, należy
włączyć wyświetlacz. W tym celu nacisnąć dowolny
przycisk. Po około 15 sekundach bez wykonywania
żadnych czynności wyświetlacz zgaśnie ponownie.
Po wyłączeniu tej funkcji zostanie przywrócony
normalny wygląd wyświetlacza. Funkcja inteligentnego
wyświetlacza jest automatycznie wyłączana w przypadku
awarii zasilania. Należy pamiętać, że ta funkcja nie
powoduje odłączenia urządzenia od zasilania, ale jedynie
zmniejszenie poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.
W przypadku przerwy w dopływie prądu po przywróceniu
zasilania urządzenie automatycznie monitoruje
temperaturę w komorze zamrażarki. Jeśli temperatura
w zamrażarce wzrośnie powyżej poziomu zamrażania,
po ponownym włączeniu zasilania włączy się wskaźnik
awarii zasilania
, zacznie migać kontrolka alarmu
oraz zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, nacisnąć jeden raz przycisk
Wyłączenia alarmu .
W przypadku alarmu awarii zasilania zalecane jest
przeprowadzenie następujących czynności:
• Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce zostały
rozmrożone, ale nadal są zimne, należy koniecznie
spożyć je w ciągu 24 godzin.
• Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce są nadal
zamrożone, oznacza to, że uległy one ponownemu
zamrożeniu po uprzednim rozmrożeniu w okresie
przerwy w dopływie prądu, co prowadzi do
pogorszenia smaku, jakości i wartości odżywczych
żywności i może spowodować, że jej spożycie będzie
niebezpieczne dla zdrowia. Zaleca się nie spożywać
takiej żywności i wyrzucić całą zawartość zamrażarki.
Alarm awarii zasilania służy jako wskazówka
dotycząca jakości żywności w zamrażarce w
przypadku awarii zasilania. Nie gwarantuje on jednak
jakości żywności ani bezpieczeństwa w razie jej
spożycia. Zaleca się, aby konsumenci we własnym
zakresie ocenili jakość produktów spożywczych w
komorze zamrażarki.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii urządzenia dotyczy
pracy z włączoną funkcją Inteligentnego wyświetlacza.
Funkcja jest dostępna wyłącznie w modelach z panelem
użytkownika na drzwiach.
2.2. PRZYCISK WŁ./TRYB CZUWANIA
Ta funkcja pozwala włączyć komory zamrażarki lub
ustawić je w trybie czuwania. Aby włączyć tryb czuwania
urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3
sekundy
przycisk Wł./Tryb czuwania. Gdy urządzenie
znajduje się w trybie czuwania, nie działa oświetlenie w
komorze zamrażarki. Należy pamiętać, że ta czynność
nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania
elektrycznego. Aby włączyć urządzenie, ponownie
naciśnij przycisk Wł./Tryb czuwania
2.4. ALARM TEMPERATUROWY
.
Emitowany jest alarm dźwiękowy i miga kontrolka
temperatury (°C). Alarm włącza się, gdy:
• Urządzenie jest podłączane do zasilania po dłuższej
przerwie w eksploatacji
• Temperatura w komorze zamrażarki jest zbyt wysoka
• W zamrażarce umieszczono więcej świeżej żywności,
niż ilość podana na tabliczce znamionowej
• Drzwi zamrażarki są otwarte od dłuższego czasu.
Aby wyciszyć brzęczyk alarmu, nacisnąć jeden raz
przycisk Wyłączenia alarmu . Gdy temperatura w
komorze zamrażarki spadnie poniżej -10°C, kontrolka
alarmu automatycznie zgaśnie, natomiast kontrolka
ustawionej temperatury (°C) przestanie migać i wyświetli
wybrane ustawienie.
2.5. ALARM OTWARTYCH DRZWI
Miga ikona alarmu i emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Alarm uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez
ponad 2 minuty. Aby wyłączyć alarm otwarcia drzwi,
należy zamknąć drzwi. Aby wyciszyć alarm dźwiękowy,
nacisnąć przycisk Wyłączenia alarmu.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
5
2.6. TRYB PARTY*
Ta funkcja umożliwia chłodzenie napojów w komorze
zamrażarki. Po upływie 30 minut od włączenia funkcji
(czas niezbędny do schłodzenia butelki o poj. 0,75 l bez
ryzyka pęknięcia szkła), ikona zaczyna migać i rozlega się
sygnał dźwiękowy: należy wtedy wyjąć butelkę i wyłączyć
sygnał poprzez naciśnięcie przycisku Wyłączenia alarmu.
7. Funkcja „Shock Freeze” ulega automatycznej
dezaktywacji po 4-5 godzinach działania: wskaźnik
wyłącza się i wentylatory przestają pracować.
Oprócz tego, funkcję „Shock Freeze" można wyłączyć
w dowolnym momencie krótko naciskając przycisk
na panelu sterowania: wskaźnik
wyłącza się i
wentylatory przestają pracować.
Ważne: Nie pozostawiać butelki w komorze zamrażarki
przez czas przekraczający niezbędny czas do jej
schłodzenia.
Uwaga:
• Brak kompatybilności z funkcją „Szybkie
zamrażanie”
Aby zagwarantować optymalną wydajność, nie należy
korzystać jednocześnie z funkcji „Shock Freeze” i
„Szybkie zamrażanie”. Dlatego, jeśli została już włączona
funkcja „Szybkie zamrażanie”, należy ją wyłączyć przed
włączeniem funkcji „Shock Freeze” (i na odwrót).
2.7. SHOCK FREEZE*
Komora „Shock Freeze” została specjalnie
zaprojektowana do bardzo szybkiego zamrażania do 2 kg
świeżej żywności. Bardzo szybka funkcja „Shock Freeze”
minimalizuje tworzenie się kryształków lodu wewnątrz
zamrażanej żywności, co zapewnia najwyższą możliwą
jakość po rozmrożeniu żywności przed spożyciem. Gdy
funkcja „Shock Freeze” nie jest włączona, komorę można
wykorzystywać do standardowego zamrażania lub
przechowywania już zamrożonej żywności.
•Jeżeli wentylatory w komorze Shock Freeze nie
rozpoczynają pracy
Może się zdarzyć, że po włączeniu funkcji „Shock Freeze”
zaświeci się kontrolka , jednakże wentylatory nie
zaczną pracować. Jest to normalne zjawisko i oznacza,
że trwa rozmrażanie zamrażarki. Po zakończeniu fazy
rozmrażania (maksymalnie: 1,5 godziny) wentylatory
zaczną automatycznie pracować i rozpocznie się proces
„Shock Freeze”.
Uwaga: Gdy funkcja „Shock Freeze” jest włączona, może
być słyszalny niski dźwięk. Jest to normalne zjawisko
spowodowane przez przepływ powietrza, które zapewnia
optymalny rozkład zimnego powietrza w komorze.
• Jeżeli wskaźnik
nie zaświeca się
Jeżeli po wciśnięciu przycisku ikona zapala się
:
oznacza to, że przycisk wciskano przez zbyt długi czas .
Aby włączyć funkcję „Shock Freeze”, należy w pierwszej
kolejności wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania (w tym
celu naciśnij przycisk
przez 3 sekundy, a następnie
krótko naciśnij przycisk , bez przytrzymywania go
dłużej niż przez 1 sekundę.
Włączanie i wyłączanie funkcji „Shock Freeze”:
1. Upewnij się, że od poprzedniego włączenia funkcji
„Shock Freeze” minęło co najmniej 12 godzin (jeśli
w ogóle była włączana). Funkcji nie należy włączać
częściej niż co 12 godzin.
2. Upewnij się, że funkcja „Szybkie zamrażanie” nie
jest włączona: Funkcji „Shock Freeze” i „Szybkie
zamrażanie” nie należy włączać jednocześnie.
3. Opróżnij komorę „Shock Freeze”.
4. Aktywuj funkcję „Shock Freeze” krótko dotykając
na panelu sterowania: zapala się ikona, a
przycisku
wentylatory znajdujące się u dołu komory przybliżają
się zwiększając przepływ zimnego powietrza i w
rezultacie przyspieszając proces mrożenia.
5. Umieść żywność do zamrożenia w komorze, kilka
centymetrów (minimalnie 2 cm) od wentylatorów z tyłu
komory, aby umożliwić przepływ zimnego powietrza.
6. Aby uzyskać maksymalną prędkość zamrażania,
zalecamy nie wyłączać funkcji „Shock Freeze” przed
jej automatycznym wyłączeniem i pozostawić drzwi
zamknięte.
2.8. SZYBKIE ZAMRAŻANIE*
Ilość świeżej żywności (w kilogramach), którą
można zamrozić w ciągu 24 godzin, została podana
na tabliczce znamionowej urządzenia.
Funkcji tej używa się w celu osiągnięcia optymalnej pracy
urządzenia, 24 godziny przed umieszczeniem świeżej
żywności w zamrażarce. Należy postępować zgodnie z
poleceniami zawartymi w Skróconej instrukcji obsługi, by
włączyć/wyłączyć tę funkcję. Po włożeniu żywności do
zamrażarki, na ogół wystarczy włączyć funkcję szybkiego
mrożenia na 24 godz. Funkcja szybkiego zamrażania
wyłącza się automatycznie po upływie 50 godzin.
Uwaga:
Aby oszczędzać energię podczas zamrażania niewielkich
porcji żywności, funkcję szybkiego zamrażania można
wyłączyć po kilku godzinach.
• Brak kompatybilności z funkcją „Shock Freeze”
Aby zagwarantować optymalną wydajność, nie należy
korzystać jednocześnie z funkcji „Shock Freeze” i
„Szybkie zamrażanie”. Dlatego, jeśli została już włączona
funkcja „Szybkie zamrażanie”, należy ją wyłączyć przed
włączeniem funkcji „Shock Freeze” (i na odwrót).
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
6
2.9. FUNKCJA ECO NIGHT
(TARYFA NOCNA PRĄDU) *
Aby uruchomić funkcję Kontroli zamrażania, należy
wybrać funkcję z menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć
przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. Aby wyłączyć
tę funkcję, powtórzyć tę samą procedurę ustawiając
>WYŁ<.
Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie
temperatur: od -22°C do -24°C.
Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie
ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji
temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C,
aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy.
Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi
temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany
zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona.
Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania,
funkcja "Freeze control" jest niedostępna, do czasu
wyłączenia funkcji Szybkiego zamrażania.
Funkcja Eco Night umożliwia koncentrację zużycia
energii przez urządzenie w godzinach obowiązywania
niższych stawek (zwykle w nocy), gdy energia
elektryczna jest łatwiej dostępna i tańsza niż w ciągu
dnia (wyłącznie w krajach, w których stosowany jest
system wielu taryf czasowych – stawki energii należy
sprawdzić u lokalnego dostawcy energii elektrycznej).
Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk
na
początku okresu obowiązywania niższych stawek (w
zależności od obowiązującego planu stawek). Jeśli
na przykład czas obowiązywania niższych stawek
zaczyna się o godzinie 20:00, należy o tej godzinie
nacisnąć przycisk
. Gdy funkcja jest włączona,
świeci kontrolka Eco Night
. Po włączeniu funkcji
urządzenie automatycznie dostosowuje zużycie energii
do wybranej godziny i zużywa mniej energii w ciągu
dnia niż w nocy.
WAŻNE: Aby zapewnić prawidłowe działanie, funkcja
musi być włączona w nocy i w ciągu dnia. Funkcja
pozostaje włączona aż do momentu wyłączenia (jest
również wyłączana w przypadku awarii zasilania
lub wyłączenia urządzenia). Aby wyłączyć funkcję,
ponownie naciśnij przycisk
. Gdy funkcja jest
wyłączona, kontrolka Eco Night
nie świeci.
2.11. AUTOMATYCZNA FUNKCJA NO FROST
Urządzenie zostało wyposażone w funkcję
automatycznego rozmrażania w zależności od warunków
użytkowania i wilgotności otoczenia.
Zamrażarki NO FROST zapewniają przepływ zimnego
powietrza wokół obszarów przechowywania, co chroni
przed tworzeniem się lodu i całkowicie eliminuje potrzebę
rozmrażania.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania
pozostaje czysta i uporządkowana.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii urządzenia
dotyczy pracy z wyłączoną funkcją Eco Night.
2.10. KONTROLA ZAMRAŻANIA*
Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia,
która pozwala na zredukowanie do minimum
wahań temperatury w komorze zamrażarki, dzięki
innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza, całkowicie
niezależnemu od obiegu chłodziarki. Występowanie
oparzelin mrozowych jest znacznie zredukowane, a
żywność zachowuje naturalny kolor i jakość.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
7
SPOSÓB WYJMOWANIA KOSTEK LODU
Upewnij się, że pod tacą na lód znajduje się pojemnik.
Jeśli nie, wsuń pojemnik.
Silnie obróć jedną z dźwigni w prawo, aż taca lekko się
obróci. Kostki lodu wpadną do pojemnika.
2.12. MODUŁ DO LODU*
SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA KOSTEK LODU
Tacę na kostki lodu można wyjąć pociągając ją w
kierunku do siebie.
OSTRZEŻENIE: napełniaj tylko wodą pitną
(maksymalny poziom = 2/3 całkowitej pojemności).
W razie potrzeby powtórz krok 2 dla drugiej połowy
tacy.
Aby wyjąć lód, lekko podnieś pojemnik i pociągnij go
do siebie.
UWAGA: można też wyjąć cały moduł do lodu z
urządzenia i potem w dowolnym wygodnym miejscu
wyjmować kostki lodu (na przykład: bezpośrednio na
stole).
lub
Umieść z powrotem moduł do lodu w komorze
zamrażarki lub z powrotem umieść tacę na kostki lodu
w module do lodu. Uważać, aby nie rozlać wody.
lub
2.13. SYSTEM OŚWIETLENIA LED*
W systemie oświetlenia wewnątrz zamrażarki
zastosowano diody LED, które zapewniają lepsze
oświetlenie i bardzo niskie zużycie energii. Jeśli
oświetlenie LED nie działa, w celu jego wymiany
należy skontaktować się z serwisem.
Odczekaj, aż ukształtują się kostki lodu (zaleca się
odczekać około 4 godzin).
UWAGA: Moduł do lodu można wyjmować. Można
go umieścić w położeniu poziomym gdziekolwiek w
przegrodzie zamrażarki lub wyjąć z urządzenia, gdy
wytwarzanie lodu nie jest potrzebne.
3. EKSPLOATACJA
3.1. JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI
3.2. UWAGI
Sposoby na zwiększenie pojemności komory
zamrażarki:
• wyjąć koszyki / klapki*, by zwiększyć miejsce na
duże produkty.
• umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na
półkach zamrażarki.
• wyjąć moduł do lodu*.
• wyjąć stojak na butelki*.
•
•
•
•
•
Nie blokować strefy wylotu powietrza (na tylnej
ścianie wewnątrz urządzenia) produktami
spożywczymi.
Jeśli zamrażarka jest wyposażona w klapkę,
pojemność przechowywania można zwiększyć
poprzez wyjęcie klapki.
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane pojemniki
można wyjmować.
Temperatury wewnątrz urządzenia zależą od
temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania
drzwiczek oraz miejsca, w którym stoi urządzenie.
Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania
temperatury.
O ile nie podano innych informacji, wszystkie
akcesoria urządzenia nie mogą być myte w
zmywarkach.
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
8
4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
ŻYWNOŚCI
Ryby
Tłuste (łosoś, śledź,
makrela)
Chude (dorsz, sola)
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do
przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania
kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w
ciągu doby, przedstawiono na tabliczce znamionowej
(…kg/24 godz.).
Aby przechowywać w zamrażarce niewielką ilość
żywności, zalecamy korzystanie z najzimniejszego
obszaru komory zamrażarki, który występuje w górnej
części lub pośrodku komory, w zależności od modelu
(aby dowiedzieć się, który obszar służy do zamrażania
świeżej żywności, patrz karta produktu).
4.1. CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ
ŻYWNOŚCI
W poniższej tabeli przedstawiono zalecany czas
przechowywania mrożonych artykułów żywnościowych.
ŻYWNOŚĆ
Mięso
Wołowina
Wołowina, cielęcina
Jagnięcina
Królik
Mięso mielone / podroby
Kiełbaski
CZAS
PRZECHOWYWANIA
(miesiące)
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Drób
Kurczak
Indyk
Podroby drobiowe
5-7
6
2-3
Skorupiaki
Mięczaki, homary
Kraby
1-2
1-2
Małże
Ostrygi, bez skorupy
1-2
2-3
3-4
Potrawy duszone
Mięso, drób
2-3
Nabiał
Masło
Sery
Kremówka
Lody
Jajka
6
3
1-2
2-3
8
Zupy i sosy
Zupa
Sos mięsny
Pasztet
Ratatouille
2-3
2-3
1
8
Ciasto i chleb
Chleb
Ciasta zwykłe
Torty
Naleśniki
Ciasta na zimno
Tarta
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
* Dostępna w wybranych modelach. Sprawdzić w INSTRUKCJI SZYBKIEGO URUCHAMIANIA, czy funkcja jest dostępna w danym modelu.
9
ŻYWNOŚĆ
4.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MROŻENIA I
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
OWOCE I WARZYWA
Owoce
Jabłka
Morele
Jeżyny
Czarne i czerwone
porzeczki
Wiśnie
Brzoskwinie
Gruszki
Śliwki
Maliny
Truskawki
Rabarbar
Soki owocowe
(pomarańczowy,
cytrynowy, grejpfrutowy)
Warzywa
Szparagi
Bazylia
Fasola
Karczochy
Brokuły
Brukselka
Kalafior
Marchew
Seler
Grzyby (pieczarki)
Pietruszka
Papryka
Groszek
Fasolka szparagowa
Szpinak
Pomidory
Cukinia
CZAS
PRZECHOWYWANIA
(miesiące)
•
12
8
8 - 12
•
8 - 12
•
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć
świeżą żywność, używając: folii aluminiowej, folii
kuchennej, szczelnych worków plastikowych,
pojemników plastikowych z pokrywkami lub
specjalnych pojemników, o ile są odpowiednie do
zamrażania żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej
jakości.
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane
jak najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne
wartości odżywcze, konsystencję, kolor i smak.
Niektóre gatunki mięs, szczególnie dziczyzna, powinny
przez pewien czas wisieć przed zamrożeniem.
Uwaga:
• Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
• Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność
należy jak najszybciej spożyć. Rozmrożonej
żywności nie należy ponownie zamrażać, chyba
że zostanie ugotowana. Rozmrożoną żywność po
ugotowaniu można zamrozić ponownie.
• Nie należy zamrażać butelek z płynami.
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
4.3. KORZYSTANIE Z WKŁADÓW CHŁODZĄCYCH*
Wkłady chłodzące pomagają utrzymać żywność w
stanie zamrożenia w przypadku awarii zasilania. Aby
optymalnie je wykorzystać, należy umieścić je nad
żywnością przechowywaną w górnej części komory.
4.4. ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest
uszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonym
opakowaniu może tracić wartość odżywczą). Jeśli
opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany
w optymalnych warunkach i doszło do jego
rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone
pod koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w
izolacyjnej torbie chłodniczej.
• Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
• Jeśli żywność została rozmrożona, nawet
częściowo, nie należy jej ponownie zamrażać.
Spożyć przed upływem 24 godzin.
• Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności
do spożycia podanej na opakowaniu.
• Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w identyfikowaniu artykułu i
określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił
wartości odżywczych. Nie należy ponownie mrozić
rozmrożonej żywności.
10
5. NORMALNE ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki ponieważ wyposażone
jest w kilka wentylatorów oraz napędów
regulujących jego działania, które włączają i
wyłączają się automatycznie.
Niektóre odgłosy pracy można jednak zredukować
w następujących sposób
• Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni
• Oddzielenie i unikanie kontaktu urządzenia z
meblami.
• Sprawdzenie, czy elementy wewnątrz są
odpowiednio rozmieszczone.
• Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się
ze sobą.
Wybrane odgłosy pracy urządzenia:
Syczenie po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy lub po dłuższej
przerwie.
Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca
przechodzi do przewodów
rurowych.
Odgłos „BRRR" wydawany przez
pracującą sprężarkę chłodziarki.
Brzęczenie, gdy zaczyna pracować
zawór wody lub wentylator.
Trzaskanie, gdy zaczyna działać
sprężarka lub spada lód do
pojemnika. Klikanie w momencie
włączania i wyłączania sprężarki.
Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany
przez termostat, który włącza
się za każdym uruchomieniem
sprężarki.
11
6. ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu,
można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz
aromat może ulec zmianie.
6.1. NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE
W przypadku dłuższej nieobecności zalecane jest
wykorzystanie całej żywności i odłączenie urządzenia
w celu zaoszczędzenia energii.
Jeżeli produkt jest niezbyt świeży, lepiej go wyrzucić.
W przypadku braku energii przez okres do 24 h.
1. Nie otwierać drzwi urządzenia. Pozwoli to utrzymać
temperaturę produktów możliwie jak najdłużej.
6.2. PRZEPROWADZKA
1. Wyjąć wszystkie wewnętrzne elementy.
2. Owinąć je starannie i przymocować do siebie za
pomocą taśmy samoprzylepnej, aby nie obijały się
o siebie lub nie zagubiły.
3. Przykręcić regulowane nóżki, aby nie dotykały
powierzchni podpory.
4. Zamknąć i przymocować drzwi i kable zasilania
urządzenia taśmą samoprzylepną.
W przypadku braku energii przez okres dłuższy
niż 24 h.
1. Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność
do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku
zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących
można spróbować wykorzystać te produkty, które
są najbardziej podatne na zepsucie.
2. Opróżnić tackę na lód.
6.3. AWARIA ZASILANIA
W przypadku awarii zasilania, należy skontaktować
się z zakładem energetycznym i ustalić przewidywany
przerwy w dostawie energii.
Uwaga: Warto pamiętać, że zapełniona lodówka
utrzymuje niską temperaturę dłużej niż częściowo
pusta.
7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności
konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od źródła
zasilania lub wyjąć wtyczkę z gniazda.
Okresowo myć urządzenia używając miękkiej szmatki
i roztworu ciepłej wody oraz neutralnego detergentu
przystosowanego do czyszczenia wnętrz chłodziarek.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić
elementów urządzenia środkami łatwopalnymi. Opary
mogą zagrażać pożarem lub wybuchem. Oczyścić
obudowę urządzenia oraz uszczelnienie drzwi wilgotną
szmatką i osuszyć miękką szmatką.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków
na bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
• Przewody układu chłodzenia znajdują się obok
panelu odmrażania i mogą nagrzewać się. Czyścić
okresowo odkurzaczem.
• Aby wyjąć lub wsunąć szklaną półkę, należy
podnieść jej przednią część, aby przeszła przez
ogranicznik.
12
8. INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
8.1. PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM…
Problemy z działaniem urządzenia są często wynikiem drobnych problemów, które można zidentyfikować i usunąć
samodzielnie bez konieczności stosowania żadnych narzędzi.
PROBLEM
Urządzenie nie działa:
•
•
W przypadku nagromadzenia się
wody na panelu odszraniania:
•
Jeżeli krawędzie szafy urządzenia,
które stykają się z uszczelnieniem
drzwi są ciepłe w dotyku:
•
Jeżeli nie pali się światło:
•
•
•
Jeżeli silnik uruchamia się zbyt
często:
•
•
•
•
•
•
Jeżeli temperatura urządzenia jest
zbyt wysoka:
Jeżeli drzwi nie otwierają się i nie
zamykają poprawnie:
•
•
•
•
•
•
•
•
ROZWIĄZANIE
Czy urządzenie zostało podłączone do gniazda zasilania z
odpowiednim napięciem?
Czy sprawdzone zostały zabezpieczenia oraz bezpieczniki
układu zasilania w domu?
Zjawisko to jest normalne podczas gorącej i wilgotnej pogody.
Pojemnik może być nawet wypełniony do połowy. Sprawdzić, czy
urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda nie wylewała
się.
Zjawisko to jest normalne podczas upalnej pogody, jeżeli działa
sprężarka.
Czy sprawdzone zostały zabezpieczenia oraz bezpieczniki
układu zasilania w domu?
Czy urządzenie zostało podłączone do gniazda zasilania z
odpowiednim napięciem?
Jeżeli diody LED są uszkodzone, należy wezwać serwis
technicznych w celu ich wymiany na kontrolki tego samego typu,
które są dostępne wyłącznie w Działach Obsługi Posprzedażowej
lub u autoryzowanych dealerów.
Praca silnika uwarunkowana jest różnymi czynnikami:
częstotliwość otwierania drzwi, liczba przechowywanych
produktów spożywczych, temperatura otoczenia, ustawienia
temperatury urządzenia.
Czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony lub brudny?
Czy drzwi są zamknięte?
Czy uszczelnienia na drzwiach są odpowiednio zamontowane?
W upalne dni lub w przypadku, gdy pomieszczeniu panuje
wysoka temperatura, silnik z reguły pracuje dłużej.
Jeżeli drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższą chwilę lub
w przypadku przechowywania większej liczby produktów
spożywczych silnik będzie uruchamiać się częściej w celu
obniżenia temperatury wewnątrz urządzenia.
Czy parametry kontrolne są odpowiednio ustawione?
Czy w komorze umieszczono dużą liczbę produktów
spożywczych?
Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdzić, czy drzwi zamykają się właściwie.
Sprawdzić, czy opakowania produktów spożywczych nie blokują
drzwi.
Sprawdzić, czy wewnętrzne części lub kostkarka do lodu znajdują
się w odpowiednim położeniu.
Sprawdzić, czy uszczelnienia drzwi nie są zabrudzone lub
przywierają.
Sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane.
13
8.2. AWARIE
W przypadku alarmów pracy zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty na wskaźnikach LED (np. Usterka 1,
Usterka 2) itp.). W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem technicznym i podać kod alarmu. Rozlega
się sygnał dźwiękowy, wyświetla się ikona alarmu , a na wyświetlaczu cyfrowym miga litera F zgodnie z niżej
opisanym kodem usterki:
Kod błędu
Wygląd
Błąd 2
Litera F miga co 0,5 sekundy. Miga 2 razy,
następnie gaśnie na 5 sekund. Cykl się powtarza.
x2
Błąd 3
Litera F miga co 0,5 sekundy. Miga 3 razy,
następnie gaśnie na 5 sekund. Cykl się powtarza.
x3
Błąd 6
Litera F miga co 0,5 sekundy. Miga 6 razy,
następnie gaśnie na 5 sekund. Cykl się powtarza.
x6
9. SERWIS TECHNICZNY
Przed kontaktem z serwisem technicznym:
Uruchomić ponownie urządzenie i sprawdzić, czy problem nie został rozwiązany. Jeżeli nie, odłączyć urządzenie
od źródła zasilania, odczekać około godzinę i ponownie uruchomić chłodziarkę.
Jeżeli po przeprowadzeniu sprawdzeń kontrolnych opisanych w Instrukcji rozwiązywania problemów i ponownym
uruchomieniu urządzenia nie działa ono właściwie, skontaktować się z Serwisem technicznym i zgłosić problem.
Podać następujące informacje:
• model i numer seryjny urządzenia (znajdujący się na płytce znamionowej),
• charakter problemu,
•
•
•
Numer serwisu (numer znajdujący się po słowie SERVICE (SERWIS) na płytce umieszczonej wewnątrz
urządzenia),
pełny adres lokalizacji urządzenia,
numer telefonu z numerem kierunkowym.
Uwaga:
Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Jeżeli operację tę wykona Serwis Techniczny, jest to usługa nieobjęta
gwarancją.
14
Inne:
ZMIANA MOCOWANIA DRZWI (WERSJA_1)
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
15
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
16
ZMIANA MOCOWANIA DRZWI (WERSJA_2)
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
17
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
18
WYJMOWANIE/WKŁADANIE WNĘTRZA ZAMRAŻARKI
2
1
1
1
2
2
3
3
3
19
1
3
mm
~10
4
2
k!
clic
20
19515041801
PL
Whirlpool jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Whirlpool Corporation, USA
04/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising