Whirlpool | SI8 1Q WD | Instruction for Use | Whirlpool SI8 1Q WD Uživatelská příručka

Whirlpool SI8 1Q WD Uživatelská příručka
Návod k použití
ČESKY
Návod k obsluze
2
Strana 3
OBSAH
Kapitola 1: INSTALACE........................................................................................................4
1.1. INSTALACE JEDNOHO SPOTŘEBIČE............................................................................................................4
1.2. INSTALACE DVOU SPOTŘEBIČŮ...................................................................................................................4
1.3. PŘIZPŮSOBENÍ DVÍŘEK (je-li tato možnost dostupná)...............................................................................4
Kapitola 2: FUNKCE.............................................................................................................5
2.1. UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA.........................................................................................................5
2.2. RYCHLÉ CHLAZENÍ ........................................................................................................................................5
2.3. VENTILÁTOR*...................................................................................................................................................5
2.4. NASTAVENÍ TEPLOTY......................................................................................................................................5
2.5. CHLADICÍ ODDÍL SE SYSTÉMEM „NO-FROST“............................................................................................5
2.6. OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY..............................................................................................................................5
Kapitola 3: POUŽITÍ.............................................................................................................6
3.1. POZNÁMKY......................................................................................................................................................6
Kapitola 4: TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN................................................................6
4.1. PROUDĚNÍ VZDUCHU.....................................................................................................................................6
4.2. JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE...................................................................................6
4.3. KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE..................................................................................6
Kapitola 5: ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM...................................................................7
Kapitola 6: DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE SPOTŘEBIČ NENÍ POUŽÍVÁN......................8
6.1. NEPŘÍTOMNOST/DOVOLENÁ.........................................................................................................................8
6.2. STĚHOVÁNÍ......................................................................................................................................................8
6.3. VÝPADEK PROUDU..........................................................................................................................................8
Kapitola 7: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ..........................................................................................8
Kapitola 8: ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH..............................................................................9
8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO….........................................................................................9
8.2. ZÁVADY.............................................................................................................................................................9
Kapitola 9: SERVISNÍ STŘEDISKO...................................................................................10
Jiné:
ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK................................................................................................................. 11
POZNÁMKA:
Pokyny se vztahují k několika modelům současně, mohou se tedy vyskytovat rozdíly. Části, které se
vztahují pouze k určitým typům, jsou označeny hvězdičkou (*).
Funkce, kterými je vybaven váš zakoupený model, naleznete ve STRUČNÉM NÁVODU K POUŽITÍ.
3
1. INSTALACE
50mm
1.1. INSTALACE JEDNOHO SPOTŘEBIČE
Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte
prostor na obou stranách a nad spotřebičem.
50mm
Mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za
spotřebičem by měla být alespoň 50 mm.
Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.
1.2. INSTALACE DVOU SPOTŘEBIČŮ
Při instalaci mrazničky 1 a chladničky 2 současně se
ujistěte, že mraznička je umístěná nalevo a chladnička
napravo (jak je znázorněno na obrázku). Levá část
chladničky je opatřena speciálním zařízením, které
zabraňuje vzniku potíží v souvislosti s kondenzací mezi
spotřebiči.
Doporučujeme vám nainstalovat oba spotřebiče
současně a použít k tomu propojovací soupravu 3 (viz
obrázek).
Můžete si ji zakoupit v servisním středisku.
1.3. PŘIZPŮSOBENÍ DVÍŘEK (je-li tato možnost
dostupná)
Za účelem nastavení výšky dvířek použijte nastavitelný
spodní pant
(vyberte modely)
m
5 max
m
Jsou-li dvířka chladničky níže než dvířka mrazničky,
zvedněte dvířka chladničky nahoru tak, že použijete
šroubovák M10 a otočíte seřizovacím šroubem proti
směru otáčení hodinových ručiček.
Jsou-li dvířka mrazničky níže než dvířka chladničky,
zvedněte dvířka chladničky tak, že použijete
šroubovák M10 a otočíte seřizovacím šroubem proti
směru otáčení hodinových ručiček.
4
2. FUNKCE
Poznámka:
Přívod vzduchu nezakrývejte potravinami.
Přejete-li si snížit spotřebu energie a zajistit správný
výkon při nižší okolní teplotě (nižší než 18 °C), vypněte
prosím ventilátor.
2.1. UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA
Alarm při otevřených dvířkách se spustí, jsou-li dvířka
otevřená po dobu delší než 5 minut. Upozornění je
rovněž signalizováno blikáním LED osvětlení dvířek.
Jsou-li dvířka otevřená déle než 8 minut, LED osvětlení
se vypne.
Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do
něj být vložen antibakteriální filtr.
Vyjměte jej z krabice umístěné v zásuvce na ovoce
a zeleninu a zasuňte do krytu ventilátoru.
Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.
2.2. RYCHLÉ CHLAZENÍ
Tuto funkci doporučujeme použít při vložení
velkého množství potravin do chladicího oddílu.
Pomocí funkce „Rychlé chlazení“
můžete zvýšit
intenzitu chlazení uvnitř chladničky. Pro maximalizaci
kapacity chlazení ponechejte prosím ventilátor zapnutý.
2.4. NASTAVENÍ TEPLOTY
Spotřebič je z výroby běžně nastaven k provozu při
doporučené střední teplotě.
Podrobné informace o nastavení teploty naleznete
v přiloženém Stručném návodu k použití.
2.3. VENTILÁTOR*
Ventilátor umožňuje dosáhnout rovnoměrnější teploty
uvnitř spotřebiče, a tím zajišťuje lepší podmínky pro
uchovávání potravin. Z výroby je ventilátor zapnutý.
Doporučujeme ponechat ventilátor zapnutý, pokud
je okolní teplota vyšší než 27–28 °C nebo pokud na
skleněných policích zaregistrujete vodní kapky či
pozorujete přílišnou vlhkost. Upozorňujeme, že je-li
ventilátor zapnutý, neznamená to, že bude nepřetržitě
fungovat. Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na
teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky. Z tohoto důvodu
je naprosto normální, že se ventilátor netočí, i když je
zapnutý.
Přejete-li tuto funkci aktivovat či deaktivovat,
nahlédněte do přiloženého Stručného návodu k použití.
Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné
teplotě v celé chladničce
2.5. CHLADICÍ ODDÍL SE SYSTÉMEM „NO-FROST“
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.
Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu
znamená, že právě probíhá automatické odmrazování.
Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového
kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se
vypařuje.
2.6. OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnitř chladicího oddílu jsou použity žárovky LED,
které umožňují lepší osvětlení při velmi nízké spotřebě
energie.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se
na servisní středisko a požádejte o výměnu.
Upozornění:
Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní
osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu
delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
5
3. POUŽITÍ
•
3.1. POZNÁMKY
•
•
Nezakrývejte potravinami oblast výstupu vzduchu
(na zadní straně uvnitř spotřebiče).
Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
•
Teploty uvnitř spotřebiče mohou být ovlivněny
teplotou v místnosti, četností otevírání dvířek
i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte
brát tyto faktory v úvahu.
Není-li uvedeno jinak, není příslušenství spotřebiče
vhodné k mytí v myčce.
4. TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
Chladnička je ideálním místem pro uložení hotových
jídel, čerstvých a konzervovaných potravin, mléčných
výrobků, ovoce a zeleniny a nápojů.
4.3. KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY
A NÁPOJE
•Na policích chladničky: hotová jídla, tropické ovoce,
sýry, lahůdky.
•V zásuvce na čerstvé ovoce a zeleninu: ovoce,
saláty, zelenina.
•Ve dveřích: máslo, džemy, omáčky, nakládaná
zelenina, plechovky, láhve, nápoje v krabicích,
vejce.
4.1. PROUDĚNÍ VZDUCHU
•Přirozená cirkulace vzduchu v chladničce vede
ke vzniku oblastí s různými teplotami. Nejnižší
teplota je přímo nad zásuvkou na ovoce a zeleninu
a u zadní stěny. Nejvyšší teplota je v horní přední
části prostoru.
•Nedostatečný pohyb vzduchu má za následek
zvýšení spotřeby energie a snížení chladicího
výkonu.
PŘÍKLAD USPOŘÁDÁNÍ POTRAVIN
máslo, džemy
tropické ovoce
4.2. JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY
A NÁPOJE
•K balení potravin používejte recyklovatelné
plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby
a přilnavé fólie.
•Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují
pach či vůni, uchovávejte vždy v uzavřených
nádobách nebo přikryté.
•Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu
a které jsou na tento plyn citlivé, jako např. ovoce,
zelenina a saláty, by měly být vždy odděleny nebo
zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost;
například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi
nebo se zelím.
•Neukládejte potraviny příliš blízko sebe, aby byla
zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
•Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít
přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných
modelů).
•Pokud v chladničce skladujete jen malé množství
potravin, doporučujeme použít police nad
zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná
o nejchladnější oblast.
sýry, delikatesy,
hotová jídla
džemy, omáčky,
nakládaná
zelenina,
plechovky
láhve
vejce
láhve, nápoje
v krabicích
ovoce, saláty,
zelenina
6
5. ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM
Zvuky vycházející ze spotřebiče jsou zcela
normální vzhledem k tomu, že spotřebič obsahuje
celou řadu větráků a motorů regulujících výkon,
které se automaticky zapínají a vypínají.
Některé z funkčních zvuků však můžete omezit
• vyrovnáním spotřebiče do vodorovné polohy a jeho
umístěním na rovném povrchu;
• ponecháním volného prostoru mezi spotřebičem
a okolním nábytkem;
• kontrolou správného umístění vnitřních prvků;
• kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně
nedotýkají.
Některé z funkčních zvuků, které můžete slyšet:
Syčivý zvuk při prvním zapnutí
spotřebiče nebo opětovném
zapnutí po delší přestávce.
Bublavý zvuk při vlévání chladicí
kapaliny do trubek.
Vrčivý zvuk vydává běžící
kompresor.
Bzučení při zahájení činnosti
vodního ventilu nebo ventilátoru.
Praskání při spuštění kompresoru
nebo při vypadnutí ledu
do zásobníku a nárazové praskání při
zapnutí a vypnutí kompresoru.
Cvaknutí termostatu, který řídí
zapínání kompresoru.
7
6. DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE SPOTŘEBIČ NENÍ
POUŽÍVÁN
6.1. NEPŘÍTOMNOST/DOVOLENÁ
6.3. VÝPADEK PROUDU
6.2. STĚHOVÁNÍ
Poznámka: Mějte na paměti, že se v zaplněném
spotřebiči udrží studený vzduch déle než jen
v částečně naplněném.
V případě výpadku elektrického proudu se obraťte
na místní pobočku dodavatele elektrické energie
a informujte se, jak dlouho bude výpadek trvat.
V případě delší nepřítomnosti se doporučuje potraviny
spotřebovat a spotřebič odpojit z důvodu úspory
energie.
1. Vyjměte všechny vnitřní díly.
2. Dobře vše zabalte a přelepte lepicí páskou tak, aby
do sebe předměty nenarážely a nedošlo k jejich
ztrátě.
3. Nastavitelné nožky zašroubujte, aby se nedotýkaly
povrchu podložky.
4. Dvířka uzavřete a zajistěte lepicí páskou, s jejíž
pomocí také připevněte napájecí kabel ke
spotřebiči.
Shledáte-li, že jsou potraviny ve špatném stavu, je lepší
je vyhodit.
U výpadků proudu do 24 hodin.
1. Neotevírejte dvířka spotřebiče. Tím zajistíte, že
uložené potraviny zůstanou v chladu co nejdelší
dobu.
U výpadků proudu přesahujících 24 hodin.
1. Snažte se spotřebovat jídlo, které se rychleji kazí.
7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní kabel
z hlavní zásuvky nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě.
Spotřebič pravidelně vymývejte hadříkem namočeným
do roztoku vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku
určeného speciálně pro vnitřní části chladničky. Nikdy
nepoužívejte abrazivní prostředky. Nikdy části chladničky
nečistěte hořlavými kapalinami. Výpary mohou způsobit
požár nebo výbuch. Vnější části spotřebiče a těsnění dvířek
vyčistěte vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem.
Nepoužívejte parní čističe.
Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je potřeba
pravidelně čistit vysavačem.
Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je potřeba
pravidelně čistit vysavačem.
Upozornění:
• Tlačítka a displej ovládacího panelu se nesmí čistit
alkoholem ani prostředky na jeho bázi, ale pouze suchým
hadříkem.
• Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti
odmrazovací misky a mohou být horké. Čistěte je
pravidelně vysavačem.
Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového
otvoru, který je umístěný na zadní stěně spotřebiče u zásuvky
na ovoce a zeleninu; zajistíte tak stálý a pravidelný odtok
rozmrazené vody.
8
8. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO…
Problémy s výkonem jsou často způsobeny drobnými závadami, které můžete sami odhalit a opravit i bez použití
speciálního nářadí.
PROBLÉM
Spotřebič nefunguje:
•
•
Pokud je v odmrazovací misce voda:
•
Pokud jsou okraje skříně spotřebiče,
které přicházejí do styku s těsněním
dveří, teplé na dotek:
•
Pokud vnitřní osvětlení nefunguje:
•
•
•
Pokud se zdá, že motor běží
nadmíru:
•
•
•
•
•
•
Pokud je teplota spotřebiče příliš
vysoká:
Pokud se dvířka správně nezavírají
nebo neotevírají:
•
•
•
•
•
•
•
•
ŘEŠENÍ
Je napájecí kabel zapojen do funkční zásuvky se správným
napětím?
Zkontrolovali jste jističe a pojistky elektrického rozvodu ve své
domácnosti?
V horkém a vlhkém počasí se jedná o běžný jev. Miska může být
dokonce zaplněna až do poloviny. Zkontrolujte, zda je spotřebič
vyrovnán, aby voda nepřetékala.
Jedná se o jev normální v horkém počasí a při běhu kompresoru.
Zkontrolovali jste jističe a pojistky elektrického rozvodu ve své
domácnosti?
Je napájecí kabel zapojen do funkční zásuvky se správným
napětím?
Jsou-li LED žárovky rozbité, musí uživatel zavolat do servisního
střediska a požádat o výměnu za žárovky stejného typu, které
jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo
u autorizovaných prodejců.
Doba běhu motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání
dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení
regulace teploty.
Není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený
a zanesený?
Jsou dvířka řádně dovřená?
Je těsnění dveří správně osazeno?
V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je
samozřejmé, že motor běží déle.
Pokud byly dveře spotřebiče otevřené po delší dobu nebo pokud
bylo vloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu,
aby ochladil vnitřní prostor spotřebiče.
Jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny?
Nevložili jste do spotřebiče větší množství potravin?
Neotevírejte dvířka spotřebiče příliš často.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně dovřená.
Zkontrolujte, zda zavírání dvířek nebrání uložené potraviny.
Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo
automatický výrobník ledu.
Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.
Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.
8.2. ZÁVADY
Kdykoli se objeví závada, začne problikávat některá z LED kontrolek, je třeba zavolat do servisu. Spotřebič bude
pracovat a chránit uložené potraviny.
Poznámka: V případě výpadku napájení se spotřebič vrátí do normálního režimu fungování a obnoví se
i naposledy nastavená teplota.
9
9. SERVISNÍ STŘEDISKO
Než se obrátíte na servisní středisko:
Zkuste spotřebič znovu zapnout. Tímto postupem se
problém v některých případech podaří odstranit. Pokud
ne, odpojte spotřebič od elektrické sítě a před dalším
zapnutím hodinu počkejte.
Pokud po provedení kontroly popsané v části s pokyny
k odstranění poruchy a opětovném zapnutí spotřebič
stále nefunguje správně, obraťte se na servisní
středisko a vysvětlete, v čem problém spočívá.
•
•
•
servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém
štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče),
svou úplnou adresu,
své telefonní číslo s předvolbou.
Poznámka:
Směr otevírání dvířek lze změnit. Pokud je tato
změna prováděna pracovníky servisního střediska
poprodejních služeb, nevztahuje se na ni záruka.
Sdělte:
• model a sériové číslo spotřebiče (uvedeno na
typovém štítku),
• charakter poruchy,
10
Others:
REVERSE DOOR SWING
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
12
19515040800
CS
Whirlpool® je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA.
09/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising