Whirlpool | WFC 3C26 P X | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C26 P X Uživatelská příručka

Whirlpool WFC 3C26 P X Uživatelská příručka
CS
PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY WHIRLPOOL. Pro získání komplexnější
asistence zaregistrujte prosím svůj spotřebič na:
www.whirlpool.eu/register
Bezpečnostní pokyny a Návod k použití a údržbě můžete
stáhnout z našich webových stránek docs.whirlpool.eu
přičemž se držte i instrukcí uvedených na zadní straně
této brožury.
Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte průvodce s názvem Zdraví a bezpečnost.
POPIS SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČ
1
6
2
8
9
3
10
4
5
7
Service:
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Horní koš
Sklopné klapky
Výškové nastavení horního koše
Horní ostřikovací rameno
Dolní koš
Volná zóna
Košík na příbory
Dolní ostřikovací rameno
Sestava filtru
Zásobník na sůl
Dávkovače mycího prostředku a leštidla
Typový štítek
Ovládací panel
11
0000 000 00000
13
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
Tlačítko „zapnout-vypnout/vynulovat“ s kontrolkou
Tlačítko volby programu s kontrolkou
Tlačítko „Multizone“ s kontrolkou / „Zámek tlačítek“
Kontrolka „Úsporný program“
Kontrolka „Zámek tlačítek“
Displej
Ukazatel čísla programu a zbývajícího času
4 5 6 7
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Kontrolka „Prášek / Tableta“ (Tab)
Kontrolka „Uzavřený přívod vody“
Kontrolka „Nedostatek leštidla“
Kontrolka „Doplnění soli“
Tlačítko „Power Clean“ s kontrolkou / „Prášek/Tableta“ (Tab)
Tlačítko „Odložený start“ s kontrolkou
Tlačítko „Spustit / Pozastavit“ s kontrolkou / „Vypouštění“
1
PRVNÍ POUŽITÍ
SŮL, LEŠTIDLO A MYCÍ PŘÍPRAVEK
RADY PRO PRVNÍ POUŽITÍ
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA
Po instalaci odstraňte zarážky z košů a pružné upevňovací prvky
z horního koše.
Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla A by měl být doplněn
pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka
„NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ .
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI
Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na
nádobí a funkčních součástech myčky.
• Je důležité, aby zásobník soli nikdy nezůstal prázdný.
• Nastavení tvrdosti vody je důležité.
Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz POPIS PROGRAMŮ)
a měl by být doplněn pokaždé, když na ovládacím panelu svítí
kontrolka DOPLNIT SŮL.
1.Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko
zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2.Následující kroky provádějte pouze při prvním
použití: Naplňte zásobník soli vodou.
3.Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte
zásobník solí až po okraj (přibližně 1 kg); odtékání
určitého množství vody je přitom normální.
4. Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou sůl.
Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal
při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému
poškození změkčovače vody).
Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit
před začátkem mycího cyklu.
NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY
Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost
vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě.
Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody.
Tovární nastavení je (3) – průměrná tvrdost.
1. Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
2. Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
3. Podržte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ stisknuté po dobu
5 sekund, dokud nezazní pípnutí.
4. Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
5. Aktuální nastavení úrovně a kontrolka soli blikají.
6. Stiskněte tlačítko P pro výběr požadované úrovně tvrdosti vody (viz
TABULKA TVRDOSTI VODY).
Tabulka tvrdosti vody
°fH
°dH
Stupeň
1
2
3
4
5
Měkká
Střední
Středně tvrdá
Tvrdá
Velmi tvrdá
Německé stupně
Francouzské stupně
0–6
7–11
12–17
18– 34
35–50
0–10
11–20
21–30
31–60
61–90
7. Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Po dokončení tohoto úkonu spusťte mycí program naprázdno (bez
nádobí).
Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.
Poté, co do myčky nasypete sůl, zhasne kontrolka „DOPLNĚNÍ SOLI“.
Nedoplníte-li sůl do zásobníku, může dojít k poškození
změkčovače vody a topení.
2
35
25
MA X
B
A
1. Stlačením a zatažením páčky na víku zásobník B otevřete.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110 ml)
vyznačenou ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelití. Pokud
dojde k rozlití, setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.
NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.
NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA
Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství použitého leštidla.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“třikrát – uslyšíte pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Aktuální nastavení a kontrolka leštidla blikají.
• Stiskem tlačítka P zvolte úroveň dávkování leštidla.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na 1 (EKO), nebude dávkováno žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ se nerozsvítí.
V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně
5 úrovně. Řiďte se prosím výše uvedeným pokynem, abyste ověřili konkrétní nastavení vaší myčky.
• Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké
hodnoty (2-3).
• Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (4-5).
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
K otevření zásobníku mycího
prostředku použijte otevírací
prvek A.
Dávkujte mycí prostředek
B
výhradně do suchého zásobníku B.
A
Prostředek pro předmytí dávkujte
přímo do prostoru myčky.
1.Při dávkování mycího prostředku se
řiďte předchozími pokyny, abyste
odměřili správné množství. Uvnitř
zásobníku B se nacházejí značky, které pomohou při dávkování
mycího prostředku.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej
zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Tahem zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací
prvek nezapadne na své místo.
Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na
použitém programu.
Používáte-li tablety typu „vše v jednom“, doporučujeme stisknout
tlačítko TABLET, čímž se program přizpůsobí, aby bylo možno
dosáhnout ideálních mycích výsledků.
CS
Program
NaturalDry
Fáze sušení
TABULKA PROGRAMŮ
Dostupné funkce*)
Zásobník
mycího
prostředku
Prostor
B
myčky
Spotřeba
Délka mycího Spotřeba
energie
programu
vody
(h:min)**)
(litry/cyklus) (kWh/cyklus)
1. „Úsporný program“
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense®
5060°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
3. Intenzivní
65°
-
2:50
14,0
1,50
4. Denní
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Tichý
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Rychlý 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Křišťál
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
8. Předmytí
-
-
-
-
-
Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 50242.
Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.
*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.
**) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit v
závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí,
zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20 min.
Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v zapnutém stavu: 6 W – Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,5 W
POPIS PROGRAMŮ
Pokyny pro výběr mycího cyklu
„ÚSPORNÝ PROGRAM“
RYCHLÝ 30’
Běžně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program, který je
nejvýhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
Program určený pro lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků
nečistot.
6th SENSE ®
KŘIŠŤÁL
Pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými nečistotami. Myčka zjistí
úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program.
Když senzor snímá úroveň znečištění nádobí, na displeji se zobrazí
odpovídající symbol a aktualizuje se délka cyklu.
Program pro jemné nádobí citlivější na vysoké teploty, jako jsou
například sklenice a hrníčky.
INTENZIVNÍ
Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve
(nepoužívat Ina jemné nádobí).
DENNÍ
Běžně zašpiněné nádobí. Běžný program zajišťující ideální mytí
v kratším čase.
TICHÝ
PŘEDMYTÍ
Nádobí, které má být umyto později. V tomto programu se nepoužívá
žádný mycí prostředek.
Poznámka:
Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako „Rychlý“ nebo „Fast“
jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádobí.
Chcete-li dále snížit spotřebu, spouštějte myčku jen tehdy, je-li
plná.
Ideální pro noční provoz spotřebiče. Zajištěna optimální výkonnost.
3
MOŽNOSTI A FUNKCE
MOŽNOSTI lze volit přímo stiskem příslušného tlačítka (viz OVLÁDACÍ PANEL).
Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem viz TABULKA PROGRAMŮ, příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a ozve se
zvukové znamení. Možnost nebude zvolena.
MULTIZONE
„PRÁŠEK/TABLETA“ (Tab)
Pokud je k mytí pouze malé množství nádobí, lze využít
funkci „Poloviční náplň“ šetřící elektrickou energii, vodu a
mycí prostředek.
Vyberte program a stiskněte tlačítko „MULTIZONE“:
Kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí a na displeji se zobrazí
symbol zvoleného koše. Ve výchozím nastavení myčka
myje nádobí ve všech koších.
Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte
opakovaně toto tlačítko:
zobrazeno na displeji (pouze dolní koš);
Toto nastavení vám umožňuje přizpůsobit průběh
programu typu použitého mycího prostředku.
Stiskněte tlačítko „POWER CLEAN“ na 3 sekundy (rozsvítí
se příslušný symbol), používáte-li kombinované mycí
prostředky ve formě tablet (leštidlo, sůl a mycí prostředek
v jedné dávce).
Používáte-li mycí prostředek v prášku, měla by být
tato možnost vypnuta.
zobrazeno na displeji (pouze horní koš);
Start programu lze odložit o 30 minut až 24 hodin.
1. Zvolte program a případné další možnosti.
Opakovaným stisknutím tlačítka „ODLOŽENÝ START“
nastavte odložení spuštění programu. Spuštění
programu lze odložit o 30 minut až 24 hodin. S každým
stisknutím tlačítka „Odložený start“ se spuštění
programu oddálí o: 30 minut – je-li nastaven čas do
4 hodin; 1 hodinu – je-li nastaven čas do 12 hodin,
4 hodiny – je-li nastaven čas nad 12 hodin. Dosáhnete-li
hodnoty 24 hodin a tlačítko „Odložený start“ stisknete
ještě jednou, dojde k deaktivaci funkce odložení startu.
2. Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“
(START/PAUSE): časovač začne odpočítávat.
3. Po vypršení stanoveného času kontrolka zhasne
a program se automaticky spustí.
Pokud v době odpočítávání času stisknete znovu tlačítko
„SPUSTIT/POZASTAVIT“ (START/PAUSE), dojde ke zrušení
možnosti „ODLOŽENÝ START“ a program se místo toho
spustí okamžitě.
Funkci „Odložený start“ nelze zvolit, pokud již
program běží.
zobrazeno na displeji (zvolená možnost je VYPNUTO a
myčka bude mýt nádobí ve všech koších).
Nezapomeňte nejprve vždy zcela naplnit pouze horní
nebo dolní koš a přiměřeným způsobem snížit
množství dávkovaného mycího prostředku.
BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
Dlouhým stiskem (3 sekundy) „MULTIZONE“ aktivujete
funkci ZÁMEK KLÁVES. Funkce ZÁMEK KLÁVES zablokuje
tlačítka ovládacího panelu s výjimkou tlačítka
„ZAPNOUT/VYPNOUT“. ZÁMEK KLÁVES deaktivujete
opětovným dlouhým stisknutím tlačítka.
POWER CLEAN
Tato funkce umožňuje intenzivnější a výkonnější mytí v
určité oblasti dolního koše. Používá k tomu dodatečné
vodní trysky. Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků
a hrnců. Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci
„Power Clean“ (rozsvítí se kontrolka).
VYPOUŠTĚNÍ
Zastavení a zrušení aktivního cyklu je možné pomocí
funkce „Vypouštění“.
Dlouhým stiskem tlačítka tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“
aktivujete funkci „VYPOUŠTĚNÍ“. Aktivní program se
zastaví a voda z myčky se vypustí.
UZAVŘENÝ VODOVODNÍ KOHOUTEK –
výstražná signalizace
Kontrolka bliká v případě, že je uzavřen přívod vody nebo
voda nepřitéká.
4
ODLOŽENÝ START
NaturalDry
Systém otevírání dvířek (NaturalDry) je založen na konvenčním
způsobu sušení, kdy se automaticky otevírají dvířka během/po
ukončení fáze sušení, aby byl zajištěn každodenní mimořádný sušicí
výkon. Dvířka se otevřou při teplotě, která je bezpečná pro váš
kuchyňský nábytek. Neotevřou se tedy v případě, pokud jste zapnuli
možnost „HYGIENICKÝ OPLACH“ nebo „POWER CLEAN“.
Jako doplňkovou ochranu proti horké páře dodáváme k myčce
speciálně navrženou ochrannou fólii. Pro informace, jak postupovat při
instalaci ochranné fólie, nahlédněte prosím do INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY.
Funkci systému otevírání dvířek (NaturalDry) může uživatel deaktivovat
následovně:
• Pro DEAKTIVACI: Zapněte spotřebič a následně jej vypněte.
Ponechejte tlačítko „P“ stisknuté po dobu 5 sekund. Po jejich
uplynutí myčka dlouze pípne. Zapněte spotřebič, na displeji se
zobrazí „OFF“.
• Pro AKTIVACI: Zapněte spotřebič a následně jej vypněte.
Ponechejte tlačítko „P“ stisknuté po dobu 5 sekund. Po jejich
uplynutí myčka dlouze pípne. Zapněte spotřebič, na displeji se
zobrazí „On“"
CS
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI
Zkontrolujte, zda je myčka připojená k vodovodní síti a zda je
vodovodní kohout otevřený.
2. ZAPNĚTE MYČKU
Stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
3. VLOŽTE NÁDOBÍ
(viz PLNĚNÍ KOŠŮ)
4. PLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
(viz TABULKA PROGRAMŮ)
5. VYBERTE PROGRAM A PŘIZPŮSOBTE CYKLUS
Vyberte nejvhodnější program vzhledem k druhu nádobí a míře
jeho zašpinění (viz POPIS PROGRAMŮ pomocí tlačítka P.
Vyberte požadované možnosti (viz MOŽNOSTI A FUNKCE).
6. START
Spusťte mycí cyklus stisknutím tlačítka tlačítko
„SPUSTIT/POZASTAVIT“ . Při spuštění programu zazní pípnutí.
7. KONEC MYCÍHO CYKLU
Konec mycího cyklu ohlásí pípnutí a na displeji se zobrazí END.
Otevřete dvířka a vypněte spotřebič stiskem tlačítka
„ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Před vyklízením nádobí chvíli počkejte, předejdete tak popálení.
Vykliďte nádobí z košů – začněte spodním.
ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit, a to za
předpokladu, že od jeho startu uplynula pouze krátká chvíle: podržte
tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a spotřebič se vypne.
Stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ spotřebič opět zapněte
a zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi; spusťte
mycí cyklus stisknutím tlačítka tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“.
DODATEČNÉ PŘIDÁVÁNÍ NÁDOBÍ
Aniž byste spotřebič vypínali, otevřete dvířka (pozor na HORKOU
páru!) a vložte nádobí do myčky. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
„SPUSTIT/POZASTAVIT“. Mycí cyklus bude pokračovat od místa
svého přerušení.
NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ
Dojde-li k otevření dvířek v průběhu mycího cyklu nebo k výpadku
elektrického napájení, cyklus se zastaví. Po zavření dvířek nebo
obnovení dodávky elektřiny lze cyklus opět spustit od místa přerušení
stisknutím tlačítka tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ (START/PAUSE).
Přejete-li si získat více informací o funkcích, na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH si
můžete podle pokynů na poslední straně vyžádat nebo stáhnout Návod
k použití a údržbě.
Spotřebič se při delší nečinnosti vypne, aby tak šetřil elektrickou
energii.
Je-li nádobí znečištěno pouze lehce nebo bylo-li před umístěním
do myčky opláchnuto, snižte přiměřeně dávkování mycího
prostředku.
DOPORUČENÍ A TYPY
RADY
NEVHODNÉ NÁDOBÍ
Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel
a vyprázdněte sklenice. Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí
vodou.
Uspořádejte nádobí v myčce tak, aby pevně leželo na místě
a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými
vypuklými povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem povrchům
a zároveň mohla volně odtékat.
Varování: Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostřikovacím
ramenům myčky v pohybu.
Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.
Velmi znečištěné nádobí a hrnce umisťuje do spodního koše, protože
v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak dosáhnout lepší
výkonnosti.
Po naplnění myčky ověřte, že se ostřikovací ramena mohou volně
otáčet.
•
•
Dřevěné nádobí a příbory.
Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné
nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
• Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či
inkoustem.
Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může během
mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové předměty)
mohou po několika mycích cyklech zmatnět.
POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ
•
•
•
Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce zaručuje
možnost mytí v myčce.
Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí
Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.
HYGIENA
Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, spusťte nejméně
jednou měsíčně program s vysokou teplotou. Použijte čajovou lžičku
mycího prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.
5
PLNĚNÍ KOŠŮ
HORNÍ KOŠ
DOLNÍ KOŠ
Sem vkládejte jemné a lehké
nádobí: sklenice, hrnky, tácky
a mělké salátové mísy.
Je určen na hrnce, tácy, talíře, salátové mísy, příbory atd. Velké talíře
a poklice by měly být umístěny po stranách, aby nedošlo ke kontaktu
s ostřikovacími rameny.
Dolní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít
k umístění talířů nebo v horizontální (dolní) poloze ke snadnému
umístění hrnců a salátových misek.
(příklad naplnění horního koše)
NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE
Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění do vyšší polohy lze do
spodního koše vkládat objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe
využít sklopných opěrek – v horní části se tak vytvoří větší prostor
a předejde se kolizím s předměty uloženými ve spodním koši.
Horní koš je vybaven zařízením pro
nastavení výšky horního koše (viz obr.),
bez nutnosti používat páky. Stačí koš
prostě zvednout za strany, dokud
nezapadne do stabilní horní polohy.
Pro návrat koše zpět do dolní polohy
stiskněte páky A po stranách koše
a zatlačte koš dolů.
Důrazně doporučujeme neměnit
polohu koše, je-li plný.
NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte
polohu koše pouze na jedné straně.
SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU
Sklopné opěrky lze nastavit do tří různých
úrovní, a zlepšit tak uspořádání nádobí
v koši.
Do sklopných opěrek je možno bezpečně
umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku
každé z nich opřeme do příslušného
vybrání.
Pro optimální průběh sušení sklopte opěrky
více. Chcete-li změnit sklon, zatáhněte za
opěrku vzhůru, lehce ji posuňte a umístěte ji
do požadované polohy.
(příklad plnění dolního koše)
FUNKCE „POWER CLEAN“ VE SPODNÍM KOŠI
Při funkci „Power Clean®“ se používají
speciální proudy vody v zadní části
myčky k intenzivnějšímu mytí velmi
špinavého nádobí. Dolní koš je
vybaven zařízením Space Zone,
speciální výsuvnou opěrkou v zadní
části koše, kterou lze použít k opření pánví či pekáčů ve svislé poloze,
kdy zabírají méně místa.
Umístěte hrnce a kastroly proti ústí Power Clean® a aktivujte funkci
POWER CLEAN na panelu.
Jak používat funkci „Power
Clean®“:
1. Upravte prostor (G) pro
účinné mytí „Power
Clean®“ sklopením
zadních držáků talířů. Tím
uvolníte prostor pro hrnce.
2. Hrnce a kastroly položte
svisle do prostoru „Power
Clean®“. Hrnce je třeba
naklonit směrem k
vodním tryskám.
KOŠÍK NA PŘÍBORY
Koš je vybaven horními otvory
umožňujícími lepší uspořádání příborů.
Koš na příbory musí být umístěn v přední
části dolního koše.
Nože a další ostré nástroje musí být
umístěny svisle v koši na příbory
ostřím směrem dolů nebo vodorovně
na sklopných opěrkách horního koše.
6
CS
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU
ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla
řádně odtékat.
Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají z mycí vody odstranit
zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci: pro dosažení co
nejlepších výsledků mytí je třeba udržovat filtry čisté.
Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.
Po několika mycích cyklech zkontrolujte sestavy filtrů a pečlivě je
propláchněte pod tekoucí vodou s pomocí nekovového kartáčku. Řiďte
se následujícími pokyny:
1. Otočte válcovým filtrem A proti směru chodu hodinových ručiček
a vyjměte jej (obr. 1).
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr B (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr C(obr. 3).
4. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla.
NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranu čerpadla mycího cyklu (detail
v černé barvě) (obr. 4).
Někdy se stane, že se do ostřikovacích ramen dostane zbytek jídla
a ucpe některou z jeho trysek. Doporučujeme proto občasnou kontrolu
ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem.
1
Horní ostřikovací rameno sejmete pootočením plastového
upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno
lze otočit tak, že jeho strana s větším množstvím otvorů směřuje
vzhůru.
2
B
A
A
Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.
ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána,
propláchněte ji vodou a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve
pak proveďte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít
k ucpání vstupu vody a poškození myčky.
C
3
4
Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro
zachování funkčnosti myčky.
7
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Může se stát, že vaše myčka nebude pracovat správně.
Předtím, než kontaktujete servisní středisko, se přesvědčte, zda nelze závadu odstranit svépomocí podle následujícího seznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PŘÍČINY
ŘEŠENÍ
Myčka se nespouští
nebo nereaguje na
povely.
Spotřebič není správně připojen do
zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Výpadek proudu.
Myčka se automaticky spustí po obnovení napájení.
Dveře myčky nejsou dobře zavřené.
Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
Myčka nereaguje na povely.
Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a po cca
jedné minutě jej znovu zapněte a vynulujte program.
Ještě neskončil mycí cyklus.
Počkejte, dokud mycí cyklus neskončí.
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá (viz NÁVOD K INSTALACI).
Odpad dřezu je ucpaný.
Vyčistěte odtok dřezu.
Filtr je ucpaný zbytky jídla.
Vyčistěte filtr (viz ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU).
Nádobí na sebe naráží.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití
v myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU). Vynulujte
myčku pomocí tlačítka „VYPOUŠTĚNÍ“ (viz MOŽNOSTI A FUNKCE) a spusťte
nový program bez mycího prostředku.
Nádobí nebylo v myčce správně uspořádáno.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Ostřikovací ramena se nemohou volně
otáčet – brání jim nádobí.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Mycí cyklus je příliš jemný.
Vyberte vhodný mycí cyklus (viz TABULKA PROGRAMŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití
v myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU).
Víčko zásobníku leštidla není dobře uzavřeno.
Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.
Filtr je znečištěný či ucpaný.
Vyčistěte sestavu filtrů (viz PÉČE A ÚDRŽBA).
Došla sůl.
Doplňte zásobník na sůl (viz DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL).
Myčka nevypouští
vodu.
Myčka je příliš
hlučná.
Nádobí není umyté.
PRŮVODCE ÚDRŽBOU A ŘEŠENÍM POTÍŽÍ
KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO
Více informací týkajících se údržby a řešení potíží naleznete v Návodu
k použití a údržbě.
Průvodce Používání a údržba lze získat:
• servisní středisko poprodejových služeb; telefonní číslo je uvedeno
v záručním listu
• stažení z webových stránek: docs.whirlpool.eu
• použijte QR kód:
Obracíte-li se na servisní středisko
poprodejových služeb, musíte uvést
kódy, které jsou uvedeny na typovém
štítku nacházejícím se na pravé či levé
vnitřní straně dvířek myčky. Telefonní
čísla jsou uvedena v záručním listu nebo
na webových stránkách společnosti:
www.whirlpool.eu
TECHNICKÁ DATA
Technické údaje obsahující informace o spotřebě elektrické energie lze
stáhnout z webových stránek: docs.hotpoint.eu
8
IEC 436
:
400011319831
10/2018 mk - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising