Whirlpool | WFC 3C26 P X | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C26 P X Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool WFC 3C26 P X Lietotāja rokasgrāmata
LV
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
INSTRUKCIJA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL
IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē:
www.whirlpool.eu/register
Lejuplādējiet Drošības instrukciju un Lietošanas un
apkopes pamācību, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni
docs.whirlpool.eu un sekojot norādēm šīs
rokasgrāmatas aizmugurē.
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
IERĪCE
1
6
2
8
9
3
10
4
5
7
12
11
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Augšējais statīvs
Pielāgojamie atloki
Augšējā statīva augstuma regulators
Augšējā smidzināšanas svira
Apakšējais statīvs
Papildu atbalsts
Piederumu grozs
Apakšējā smidzināšanas svira
Filtru komplekts
Sāls tvertne
Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa dozators
Datu plāksnīte
Vadības panelis
0000 000 00000
13
VADĪBAS PANELIS
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Ieslēgšanas-izslēgšanas/atiestatīšanas poga ar indikatora
gaismiņu
Programmas izvēles poga ar indikatora gaismiņu
Multizone poga ar indikatora gaismiņu / taustiņu bloķētājs
Eko programmas indikatora gaismiņa
Taustiņu bloķēšanas indikatora gaismiņa
Displejs ar vadības orgāniem
Programmas numura un atlikušā laika indikators
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Tabletes (Tab) indikatora gaismiņa
Aizvērta ūdens krāna indikatora gaismiņa
Skalošanas līdzekļa uzpildes indikatora gaismiņa
Sāls uzpildes indikatora gaismiņa
Power Clean® poga ar indikatora gaismiņu / Tablete (Tab)
Aizkaves poga ar indikatora gaismiņu
Palaišanas / apturēšanas poga ar indikatora gaismiņu /
ūdens novadīšana
1
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
SĀLS, SKALOŠANAS LĪDZEKLIS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
IETEIKUMI PIRMAJAI LIETOŠANAS REIZEI
Pēc montāžas izņemiet statīvu bloķētājus un augšējā statīva elastīgos
elementus.
SĀLS TVERTNES UZPILDE
Sāls lietošana novērš KAĻĶAKMENS veidošanos uz traukiem un ierīces
funkcionālajām daļām.
• Ir svarīgi, lai sāls tvertne nekad nebūtu tukša.
• Ir svarīgi iestatīt ūdens cietību.
Sāls tvertne atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšējā daļā (skatiet
PROGRAMMU APRAKSTU) un tā jāuzpilda, ja vadības panelī iededzies
SĀLS UZPILDES indikators .
1. Izņemiet zemāko statīvu un atskrūvējiet
tvertnes vāciņu (pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam).
2. Tikai pirmajā reizē rīkojieties šādi: sāls tvertni
uzpildiet ar ūdeni.
3. Novietojiet piltuvi (skatiet attēlu) un piepildiet
sāls tvertni līdz augšai (aptuveni 1 kg); no tā
nevajadzētu iztecēt ūdenim.
4. Izņemiet piltuvi un noslaukiet uz atveres
palikušo sāli.
Pārliecinieties, ka vāciņš ir stingri pieskrūvēts, lai mazgāšanas
programmas laikā tvertnē neiekļūtu mazgāšanas līdzeklis (tas var
sabojāt ūdens mīkstinātāju).
Ja nepieciešams pievienot sāli, obligātu jāveic nepieciešamās
darbības pirms mazgāšanas cikla ieslēgšanas.
ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA
Lai ļautu ūdens mīkstinātājam darboties kā paredzēts, ir svarīgi norādīt
tādu ūdens cietību, kāda ir ūdenim jūsu mājās. Šādu informāciju varat
uzzināt pie vietējā ūdens piegādātāja.
Rūpnīcas iestatījumos norādīts vidējs (3) ūdens cietības līmenis.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Nospiediet PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu un turiet to 5 sekundes,
līdz dzirdat skaņas signālu.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Mirgo šobrīd atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora gaismiņa.
• Lai atlasītu vēlamo cietības līmeni, nospiediet pogu P (skatiet
ŪDENS CIETĪBAS TABULU).
°dH
°fH
Vācu grādi
Franču grādi
35
25
MA X
B
A
1. Atveriet dozatoru B, nospiežot un paceļot vāka cilni.
2. Rūpīgi ielejiet skalošanas līdzekli līdz maksimālajai uzpildes vietas
atzīmei (110 ml), neizšļakstiet neizlejiet to. Ja tā noticis, nekavējoties
saslaukiet to ar sausu drānu.
3. Uzspiediet uz vāciņa, līdz dzirdat aizvēršanās klikšķi.
NEKAD nelejiet skalošanas līdzekli tieši cilindrā.
SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DEVAS PIELĀGOŠANA
Ja jūs neapmierina žāvēšanas rezultāti, varat pielāgot izmantojamā
skalošanas līdzekļa daudzumu.
• Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Trīs reizes nospiediet pogu PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS — būs dzirdams pīkstiens.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Mirgo pašreizējais atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora
gaismiņa.
• Lai atlasītu vēlamo skalošanas līdzekļa daudzumu, nospiediet pogu P.
• Izslēdziet to, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Lestatīšana ir pabeigta!
Ja skalošanas līdzekļa līmenis ir iestatīts uz 1 (EKO), nav nepieciešams
skalošanas līdzeklis. Ja skalošanas līdzeklis būs beidzies, zema skalošanas līdzekļa līmeņa indikators neiedegsies.
Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas modeļa, iespējams iestatīt ne
vairāk kā 5 līmeņus. Trauku mazgājamās mašīnas rūpnīcas iestatījums
atšķiras atkarībā no modeļa; izpildiet iepriekš minētos norādījumus, lai
pārbaudītu šo iestatījumu ierīcē.
• Ja uz traukiem redzamas zilganas svītras, iestatiet mazāku vērtību (2-3).
• Ja uz traukiem redzami ūdens pilieni vai kaļķakmens nogulsnes,
iestatiet augstāku vērtību (4-5).
0-6
0 - 10
1
Mīksts
2
Vidējs
7 - 11
11 - 20
B
3
Vidējs
12 - 17
21 - 30
A
4
Ciets
18 - 34
31 - 60
5
Ļoti ciets
35 - 50
61 - 90
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Iestatīšana ir pabeigta!
Tiklīdz šī darbība ir pabeigta, palaidiet programmu, neievietojot mašīnā
traukus.
Izmantojiet tikai tādu sāli, kas paredzēta lietošanai trauku
mazgājamās mašīnās.
Pēc tam, kad mašīnā iebērta sāls, SĀLS UZPILDES indikatora gaismiņa
izslēdzas.
Nepievienojot sāli, var tikt bojāts ūdens mīkstinātājs un
sildelements.
2
Skalošanas līdzeklis ļauj vieglāk NOŽĀVĒT traukus. Kad vadības panelī ir
iedegta SKALOŠANAS LĪDZEKĻA UZPILDES indikatora gaismiņa ,
jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators A.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
Ūdens cietības tabula
Līmenis
UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU
Lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa
dozatoru, izmantojiet atvēršanas
instrumentu A.
Ielejiet mazgāšanas līdzekli tikai
sausajā dozatorā B.
Priekšmazgāšanai nepieciešamo
mazgāšanas līdzekļa daudzumu
ievietojiet tieši cilindrā.
1. Nosakot mazgāšanas līdzekļa daudzumu, skatiet iepriekš minēto informāciju,
lai pievienotu pareizu daudzumu līdzekļa. Dozatorā B ir norādes, lai pareizi dozētu mazgāšanas līdzekli.
2. Pirms vāka aizvēršanas (līdz dzirdams klikšķis) notīriet mazgāšanas
līdzekļa atlikumus no dozatora.
3. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, ceļot to uz augšu, līdz
slēdzene ir vietā.
Mazgāšanas līdzekļa dozators atveras automātiski, kad pienācis
attiecīgais brīdis programmā.
Izmantojot vairākfunkciju mazgāšanas līdzekļus, ieteicams lietot pogu
TABLETES, jo tā pielāgo programmu tā, lai vienmēr tiktu sasniegti
labākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.
LV
Programma
NaturalDry
Žāvēšanas
posms
PROGRAMMU TABULA
Pieejamās izvēlnes *)
Mazgāšanas
līdzekļa nodalījums
Cilindrs
B
Mazgāšanas
programmas
darbības
laiks
(h:min)**)
Ūdens
patēriņš
(litri/cikli)
Enerģijas
patēriņš
(kWh/cikli)
1. Eko
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense ®
5060°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
3. Intensīvs
65°
-
2:50
14,0
1,50
4. Ikdienas
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Kluss
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Ātrais 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Kristāli
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
8. Priekšmazgāšana
-
-
-
-
-
EKO programmas dati noteikti laboratoriskos apstākļos saskaņā ar Eiropas standartu EN 50242.
Piezīme testa laboratorijām: informāciju par salīdzinošiem EN testēšanas apstākļiem, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šo adresi: dw_test_support@whirlpool.com
Trauku priekšmazgāšana nav nepieciešama nevienā programmā.
*) Ne visas iespējas var izmantot vienlaicīgi.
**) Displejā vai bukletā norādītās programmas darbības laiks aprēķināts normālos apstākļos. Reālais laiks var mainīties, ņemot vērā tādus faktorus kā
pievadītā ūdens temperatūra un spiediens, istabas temperatūra, mazgāšanas līdzekļa daudzums, trauku daudzums un veids, trauku izkārtojums, papildu
izvēlnes un sensoru kalibrēšana. Sensoru kalibrēšana var palielināt programmu darbības laiku par 20minūtēm.
Patēriņš gaidstāves režīmā: Patēriņš ieslēgtā režīmā: 6W - patēriņš izslēgtā režīmā: 0,5W
PROGRAMMU APRAKSTS
Norādījumi mazgāšanas cikla izvēlei.
EKO
Vidēji netīri trauki. Standarta programma, visefektīvākā gan strāvas,
gan ūdens patēriņa ziņā.
6th SENSE®
Izmantojiet vidēji netīriem traukiem ar piekaltušām ēdiena paliekām.
Nosaka trauku netīrības līmeni un atbilstoši pielāgo programmu. Kad
sensors nosaka netīrības līmeni, displejā tiek parādīta animācija un
atjaunināts cikla ilgums.
ĀTRAIS 30’
Programma paredzēta nedaudz netīriem traukiem bez piekaltušām
ēdienu paliekām.
KRISTĀLI
Cikls delikātu trauku, kas ir jutīgāki pret augstu temperatūru,
mazgāšanai, piemēram, glāzēm un krūzēm.
PRIEKŠMAZGĀŠANA
Trauki vēlākai mazgāšanai. Šajā programmā nav paredzēts izmantot
mazgāšanas līdzekli.
INTENSĪVS
Programma ieteicama ļoti netīriem traukiem, īpaši piemērota pannām
un kastroļiem (nav ieteicams trausliem priekšmetiem).
IKDIENAS
Vidēji netīri trauki. Ikdienas cikls, kas nodrošina optimālu mazgāšanu
īsākā laikā.
KLUSS
Paredzēts ierīces darbināšanai naktī. Ir nodrošināta optimāla
veiktspēja.
Piezīmes.
Ņemiet vērā, ka nedaudz netīriem traukiem visefektīvākie ir ātras darbības
cikli.
Lai vēl vairāk samazinātu patēriņu, darbiniet trauku mazgājamo
mašīnu tikai tad, kad tā ir pilna.
3
IZVĒLNES UN FUNKCIJAS
Dažas izvēlnes iespējams atlasīt, tieši nospiežot attiecīgo pogu (skatiet VADĪBAS PANELI).
Ja izvēlni nav iespējams savietot ar atlasīto programmu skatiet PROGRAMMU TABULU, attiecīgā LED lampiņa mirgos
trīs sekundes un tiks atskaņots skaņas signāls. Izvēlne nebūs iespējota.
AIZKAVE
Programmas palaišanu iespējams atlikt uz laiku no
30 minūtēm līdz 24 stundām.
1. Atlasiet programmu un vēlamās izvēlnes. Lai atliktu
programmas palaišanu, nospiediet AIZKAVES pogu
(vairākkārt). Var noregulēt no 0:30 līdz 24 stundām. Ik
reizi, nospiežot pogu, sākšanas aizkave pieaug: 0:30, ja
atlase ir zem 4 stundām, 1:00, ja atlase ir zem
12 stundām, 4 stundas, ja atlase ir virs 12 stundām. Ja
sasniegtas 24 stundas un tiek nospiesta poga, aizkavētā
palaišana tiek deaktivizēta.
2. Nospiediet PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu: taimeris
sāks laika atskaiti;
3. Tiklīdz laiks būs beidzies, indikators izdzisīs un
programma sāks automātiski darboties.
Ja laika atskaites laikā vēlreiz tiek nospiesta PALAIŠANAS/
APTURĒŠANAS poga, AIZKAVĒTĀ PALAIŠANA tiek atcelta
un atlasītā programma automātiski sāk darbotie.
Aizkavētās palaišanas funkciju nav iespējams
aktivizēt, ja programma jau ir palaista.
MULTIZONE
Ja mazgājamo trauku daudzums nav pietiekams, ūdens,
elektrības un mazgājamo līdzekļu taupības nolūkos
iespējams izmantot pusielādes funkciju.
Atlasiet programmu un tad nospiediet MULTIZONE pogu:
virs pogas iedegsies indikators un displejā parādīsies
izvēlētā statīva simbols. Pēc noklusējuma ierīce mazgā
traukus visos statīvos.
Lai mazgātu tikai konkrētu statīvu, nospiediet šo pogu
atkārtoti:
parādīts displejā (tikai apakšējais statīvs)
parādīts displejā (tikai augšējais statīvs)
redzams displejā (izvēlne ir IZSLĒGTA un ierīce veiks
mazgāšanu visos statīvos).
Atcerieties ievietot traukus tikai augšējā vai tikai
apakšējā statīvā un attiecīgi samaziniet mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
4
POWER CLEAN®
Pateicoties spēcīgām papildu strūklām, šī izvēlne
nodrošina intensīvāku un spēcīgāku mazgāšanu
apakšējā statīvā (konkrētā zonā). Šī izvēlne ieteicama
katlu un kastroļu mazgāšanai. Nospiediet šo pogu, lai
aktivizētu POWER CLEAN® (iedegas indikators).
TABLETE
Izmantojot šo iestatījumu, var optimizēt cikla veiktspēju
atbilstoši izmantotā mazgāšanas līdzekļa veidam.
Nospiediet pogu POWER CLEAN un turiet to 3 sekundes
(iedegas attiecīgais simbols), ja izmantojat kombinētos
mazgāšanas līdzekļus tabletēs (skalošanas līdzekli, sāli
un mazgāšanas līdzekli 1 devā).
Ja lietojat pulverveida vai šķidro mazgāšanas
līdzekli, šai izvēlnei jābūt izslēgtai.
TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA
Nospiežot un turot (vismaz 3 sekundes) MULTIZONE
funkcijas pogu tiks aktivizēta TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS
FUNKCIJA. TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS funkcija bloķēs
visu vadības paneli, izņemot Ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu. Nospiediet un turiet, lai deaktivizētu TAUSTIŅU
BLOĶĒŠANU.
AIZVĒRTS ŪDENS KRĀNS— trauksme
Mirgo, ja nav ieplūdes ūdens vai ūdens krāns ir aizvērts.
ŪDENS NOVADĪŠANA
Lai apturētu un atceltu aktīvo ciklu, iespējams izmantot
ūdens novadīšanas funkciju.
Nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu un turot to
nospiestu, tiks aktivizēta ŪDENS NOVADĪŠANAS funkcija.
Aktīvā programma tiek apturēta un trauku mazgājamā
mašīnā esošais ūdens tiek novadīts.
NaturalDry
Durvju atvēršanas sistēma (NaturalDry) ir konvekcijas žāvēšanas sistēma, kas automātiski atver ierīces durvis žāvēšanas laikā
un pēc tās, nodrošinot labāko žāvēšanu ik dienu. Ierīces durvis
atveras, kad darbības temperatūra neietekmē virtuves mēbeles. Durvis netiks atvērtas, kad ir ieslēgta iespēja SANI RINSE (Higiēnas skalošana) un POWER CLEAN.
Trauku mazgājamā mašīnā ir arī papildu aizsardzība pret tvaiku —
īpaši izstrādāta aizsardzības folija. Lai noskaidrotu, kā uzstādīt aizsardzības foliju, lūdzu, skatiet UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBU.
NaturalDry funkciju var izslēgt šādi:
•
Lai ATSPĒJOTU: Ieslēdziet un tad izslēdziet. 5 sekundes turiet nospiestu pogu “P”; kad 5 sekundes pagājušas, trauku mazgājamā
mašīna ieslēgs ilgstošu skaņas signālu. Ieslēdziet ierīci; displejā
tiks parādīts “oOF”
•
Lai IESPĒJOTU: Ieslēdziet un tad izslēdziet ierīci. 5 sekundes
turiet nospiestu pogu “P”; kad 5 sekundes pagājušas, trauku mazgājamā mašīna ieslēgs ilgstošu skaņas signālu. Ieslēdziet ierīci;
displejā tiks parādīts “oOn”
LV
IKDIENAS LIETOŠANA
1. PĀRBAUDIET ŪDENS SAVIENOJUMU
Pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna ir pieslēgta
ūdens apgādes avotam un ūdenskrāns ir atgriezts.
2. IESLĒDZIET TRAUKU MAZGĀJAMO MAŠĪNU
Darbojas tikai IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga.
3. PIEPILDIET STATĪVUS
(skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA)
4. MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
(skatiet PROGRAMMU TABULU)
5. ATLASIET PROGRAMMU UN PIELĀGOJIET CIKLU
Atlasiet piemērotāko programmu, ņemot vērā trauku veidu un netīrību, (skatiet PROGRAMMU APRAKSTU) nospiežot
pogu P. Atlasiet nepieciešamās izvēlnes (skatiet IZVĒLNES
UN FUNKCIJAS).
6. PALAIŠANA
Palaidiet mazgāšanas ciklu, nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu. Programmai uzsākot darbu tiks atskaņots skaņas signāls.
7. MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGAS
Mazgāšanas cikla beigās tiek atskaņots skaņas signāls,
displejā parādās uzraksts END. Izslēdziet ierīci, nospiežot
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu un atveriet durvis.
Lai izvairītos no apdedzinājumiem, pagaidiet pāris minūtes
un tikai tad izņemiet traukus.
Izņemiet traukus no statīviem, sākot ar apakšējo
AKTĪVAS PROGRAMMAS MODIFICĒŠANA
Ja atlasīta nepareizā programma un tā nesen sākusi darboties, to ir
iespējams nomainīt: nospiediet un pieturiet IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS pogu, līdz ierīce izslēdzas.
Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu,
atlasiet jauno mazgāšanas ciklu un vēlamās izvēlnes; palaidiet
mazgāšanas nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu.
PAPILDU TRAUKU IEVIETOŠANA
Atveriet durvis (uzmanieties no KARSTĀ tvaika!), neizslēdzot
ierīci un ievietojiet traukus trauku mazgājamā mašīnā. Aizveriet
durvis un nospiediet PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu, lai
atsāktu programmas darbību no vietas, kur tā tika apturēta.
NEJAUŠA IEJAUKŠANĀS
Ja mazgāšanas cikla laikā tiek atvērtas durvis vai notiek elektropadeves
pārrāvums, cikls pārtrauc darboties. Tiklīdz durvis tiek aizvērtas vai
tiek atjaunota elektropadeve, palaidiet ciklu no tās vietas, kur tas tika
apturēts, nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu.
Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, pieejama detalizētāka rokasgrāmata, ko varat pieprasīt vai lejuplādēt tīmekļa vietnē, sekojot
norādījumiem pēdējā lappusē.
Lai vēl vairāk samazinātu enerģijas patēriņu, ilgstoši neizmantojot ierīci tā automātiski izslēgsies.
Ja trauki ir tikai nedaudz netīri vai pirms ievietošanas trauku
mazgājamā mašīnā tie ir noskaloti, samaziniet mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
PADOMI UN IETEIKUMI
PADOMI
Pirms grozu piepildīšanas notīriet no traukiem ēdienu atlikumus un
izlejiet šķidrumus no glāzēm. Nav nepieciešams vispirms izskalot
zem tekoša ūdens.
Novietojiet traukus tā, lai tie stingri turētos vietā un nepārklātos;
pārtikas konteinerus novietojiet ar atverēm uz leju un ieliekumiem/
izliekumiem vērstiem uz sānu, lai tādējādi ļautu ūdenim piekļūt
ikvienai vietai un brīvi plūst.
Brīdinājums: vāki, rokturi, tvertnes un pannas netraucē
smidzināšanas svirai griezties.
Mazākos priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
Ļoti netīri trauki un pannas jāievieto apakšējā grozā, jo tā ir vieta,
kur ūdens strūklas ir spēcīgākas un tādējādi nodrošina vēl labāku
mazgāšanu. Pēc ierīces piepildīšanas pārliecinieties, ka ierīces
smidzināšanas sviras var brīvi griezties.
HIGIĒNA
Lai ierīces iekšpusē neuzkrātos nepatīkamas smakas un nogulsnes,
vismaz reizi mēnesī ieteicams izpildīt programmu ar augstu
temperatūru. Lai iztīrītu ierīci, izmantojiet vienu tējkaroti mazgāšanas
līdzekļa un darbiniet ierīci bez tajā ievietotiem traukiem.
NEPIEMĒROTI TRAUKI
• Koka trauki un piederumi.
• Trauslas un dekorētas glāzes, mākslinieciski amatnieku darinājumi un antīki trauki. Rotājumi nav izturīgi.
• Sintētisko materiālu daļas, kas nevar izturēt augstu temperatūru.
• Vara un alvas trauki.
• Trauki, kas nosmērēti ar pelniem, vasku, eļļu vai tinti.
Mazgāšanas laikā glāžu rotājumu un alumīnija/sudraba
priekšmetu krāsa var mainīties. Dažādi stikla priekšmeti
(piemēram, kristāla trauki) pēc vairākām mazgāšanas reizēm
var kļūt nespodri.
GLĀŽU UN TRAUKU BOJĀJUMI
• Lietojiet tikai tādas glāzes un porcelāna traukus, kurus saskaņā ar
ražotāja norādēm atļauts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
• Lietojiet traukiem piemērotu delikātu mazgāšanas līdzekli
• Tiklīdz mazgāšanas cikls ir beidzies, izņemiet glāzes uz galda piederumus no trauku mazgājamās mašīnas.
5
STATĪVU PIEPILDĪŠANA
AUGŠĒJAIS STATĪVS
Ievietojiet trauslus un vieglus traukus: glāzes, krūzes, apakštases, seklas salātu bļodas.
APAKŠĒJAIS STATĪVS
Katliem, vākiem, šķīvjiem, salātu bļodām, galda piederumiem utt. Lieli
šķīvji un vāki jānovieto sānos, lai tie netraucētu smidzināšanas svirai.
Apakšējais statīvs aprīkots ar īpašiem balstiem, ko iespējams izmantot
vertikālā pozīcijā, ja šķīvji tiek ievietoti horizontāli (apakšā), tādējādi
ļaujot vienkārši ievietot arī pannas un salātu bļodas.
(piemērs augšējā statīva piepildīšanai)
AUGŠĒJĀ STATĪVA AUGSTUMA PIELĀGOŠANA
Augšējā statīva augstumu iespējams pielāgot: augstākā pozīcijā, lai
apakšējā grozā ievietotu lielākus traukus, un zemākā pozīcijā, lai
optimāli izmantotu īpašos atbalstu, nodrošinātu vairāk vietas augšējā
daļā un neļautu augšējā statīvā ievietotajiem traukiem sadurties ar
apakšējā statīvā ievietotajiem.
Augšējais statīvs aprīkots ar augšējā
statīva augstuma regulatoru (skatiet
attēlu); paceliet to, nespiežot uz svirām,
bet vienkārši turot statīva malas, līdz
statīvs ir stabili novietots augšējā pozīcijā.
Lai atgrieztu statīvu zemākajā pozīcijā,
nospiediet statīva malās esošās sviras A un
bīdiet grozu uz leju.
Ir stingri ieteicams nepielāgot statīvu
augstumu, kad tajos ir ievietoti trauki.
NEKAD nepaceliet vai nenolaidiet grozu tikai vienā pusē.
ATLOKĀMIE PLAUKTI AR PIELĀGOJAMU NOVIETOJUMU
Atlokāmos plauktus var novietot trīs
dažādos augstumos, lai optimizētu statīvā
ievietoto trauku novietojumu.
Vīna glāzes var droši ievietot atlokāmajos
plauktos, glāžu kājiņas ievietojot
attiecīgajās atverēs.
Lai uzlabotu mazgāšanas rezultātus,
salieciet lokāmos plauktus vēl vairāk. Lai
mainītu slīpumu, paceliet atlokāmo plauktu
un viegli pastumiet vēlamajā pozīcijā.
(piemērs apakšējā statīva piepildīšanai)
POWER CLEAN® FUNKCIJA APAKŠĒJĀ STATĪVĀ
Power Clean® funkcija izmanto īpašas
ūdens strūklas iedobuma aizmugurē,
lai intensīvāk mazgātu ļoti netīrus
priekšmetus.
Ievietojot katlus un kastroļus un vēršot
tos Power Clean® virzienā, vadības
panelī aktivizējiet funkciju
POWER CLEAN.
Apakšējais statīvs ir aprīkots ar īpašu paplašinājumu — tas ir uz āru
izvelkams balsts statīva aizmugurē, ko iespējams izmantot, lai atbalstītu
pannas vai cepešpannas, kad tās novietotas stāvus, tādējādi aizņemot
mazāk vietas.
Kā izmantot Power Clean®
funkciju:
1. Pielāgojiet Power Clean® funkcijas
zonu (G), noliecot uz leju aizmugures
plāksnes turētājus, lai ievietotu katlus.
2. Vertikāli sasvērtus katlus un
kastroļus ievietojiet Power Clean®
funkcijas zonā. Katli ir jāsasver
spēcīgo ūdens strūklu virzienā.
PIEDERUMU GROZS
Groza augšpusē iestrādāts režģis, lai tādējādi ļautu vienkāršāk izkārtot
galda piederumus. Piederumu grozu atļauts novietot tikai apakšējā
statīva priekšpusē.
Naži un citi asi priekšmeti jāievieto galda piederumu grozā ar spicajiem galiem vērstiem uz leju vai jānovieto horizontāli augšējā
statīva nodalījumos ar spicajiem galiem vērstiem uz augšu.
6
LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA
Regulāri iztīriet filtrus, lai tie neaizsērētu un notekūdens aizplūstu
pareizi.
Filtru komplekts sastāv no trim filtriem, kas savāc mazgāšanas ūdenī
esošās ēdienu paliekas un veic ūdens cirkulāciju: lai nodrošinātu
labākos mazgāšanas rezultātus, tiem vienmēr jābūt tīriem.
Trauku mazgājamo mašīnu nevar izmantot bez filtriem, kā arī tad,
ja filtri ir vaļīgi.
Pēc vairākiem mazgāšanas cikliem iztīriet filtru komplektu ar birstīti (ne
metāla), ja nepieciešams, izskalojiet to zem tekoša ūdens un sekojiet
zemāk minētajiem norādījumiem:
1. Pagrieziet cilindrisko filtru A pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un
izvelciet to (1. attēls).
2. Noņemiet kausveida filtru B, uzspiežot uz tā sānu atlokiem (2. attēls).
3. Izņemiet plakano nerūsējošā tērauda filtru C (3. attēls).
4. Pārbaudiet sietu un iztīriet ēdienu atliekas. NEKAD NENOŅEMIET
mazgāšanas cikla sūkņa drošības elementu (melnā detaļa) (4. attēls).
1
SMIDZINĀŠANAS SVIRU TĪRĪŠANA
Dažkārt ēdienu paliekas var piekalst smidzināšanas svirām un bloķēt
atveres, pa kurām tiek smidzināts ūdens. Tādēļ ir ieteicams laiku pa
laikam notīriet sviras ar nelielu birstīti (ne metāla).
Lai noņemtu augšējo smidzināšanas sviru, pagrieziet plastmasas
bloķēšanas gredzenu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Augšējā
smidzināšanas svira jānovieto tā, lai puse, kurā ir lielākais skaits
caurumu, būtu vērsta augšup.
2
B
A
A
Apakšējo smidzināšanas sviru iespējams noņemt, paceļot to uz augšu.
ŪDENS IEPLŪDES CAURULES TĪRĪŠANA
C
3
4
Ja ūdens caurules ir jaunas vai tās nav ilgāku laiku izmantotas, pirms
mazgāšanas programmu palaišanas pārliecinieties, vai ūdens ir tīrs un
tajā nav piemaisījumu. Neievērojot šo noteikumu, ūdens ieplūdes
caurule var nosprostoties un tādējādi sabojāt trauku mazgājamo
mašīnu.
Pēc filtru iztīrīšanas novietojiet tos atpakaļ vietā un rūpīgi nostipriniet;
tas ir svarīgi, lai saglabātu trauku mazgājamās mašīnas darbības
efektivitāti.
7
PROBLĒMU RISINĀŠANA
Jūsu trauku mazgājamā mašīna nedarbojas pareizi. Pirms sazināšanās ar apkalpošanas centru pārbaudiet, vai problēmu var novērst, ievērojot šajā sarakstā minētās norādes.
PROBLĒMAS IESPĒJAMIE CĒLOŅI
Trauku mazgājamā mašīna nedarbojas vai nereaģē
uz komandām.
Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
Elektropadeves pārrāvums.
Atjaunojoties elektropadevei, trauku mazgājamā mašīna sāk darboties automātiski.
Trauku mazgājamās mašīnas durvis
nav aizvērtas.
Enerģiski spiediet durvis, līdz ir dzirdams „klikšķis”.
Mazgāšanas cikls vēl nav beidzies.
Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu , vēlreiz ieslēdziet
to pēc aptuveni vienas minūtes un atiestatiet programmu.
Pagaidiet, līdz mazgāšanas cikls beidzas.
Novadcaurule ir satinusies.
Pārliecinieties, ka novadcaurule nav satinusies (skatiet MONTĀŽAS NORĀDĪJUMUS).
Tā nereaģē uz komandām.
No trauku mazgājamās mašīnas
neizplūst ūdens.
RISINĀJUMI
Ierīce nav pareizi pieslēgta elektropadevei.
Izlietnes novadcaurule ir nosprostoIztīriet izlietnes novadcauruli.
jusies.
Filtru ir aizsprostojušas ēdienu atliekas Iztīriet filtru (skatiet FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA).
Trauku mazgājamā mašīna rada
skaļu troksni.
Trauki dauzās viens pret otru.
Trauki nav tīri.
Trauki nav bijuši pareizi novietoti.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots
izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA
DOZATORA UZPILDE). Atiestatiet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot ŪDENS
NOVADĪŠANAS pogu (skatiet IZVĒLNES UN FUNKCIJAS)un palaidiet jaunu programmu, nepievienojot mazgāšanas līdzekli.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Izsmidzināšanas sviras nevar brīvi
griezties, jo tām traucē trauki.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Mazgāšanas cikls ir pārāk maigs.
Izvēlieties atbilstošu mazgāšanas ciklu (skatiet PROGRAMMU TABULU).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA
UZPILDE).
Skalošanas līdzekļa nodalījuma vāciņš
nav pareizi aizvērts.
Pārliecinieties, ka skalošanas līdzekļa dozatora vāciņš ir aizvērts.
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
Filtrs ir netīrs vai aizsērējis.
Iztīriet filtru komplektu (skatiet TĪRĪŠANA UN APKOPE).
Nav sāls.
Uzpildiet sāls tvertni (skatiet SĀLS TVERTNES UZPILDE).
APKOPES UN PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA
Lai uzzinātu vairāk par apkopi un problēmu risināšanu, skatiet
Lietošanas un apkopes pamācību.
Lietošanas un apkopes instrukciju varat iegūt:
• Pēcpārdošanas servisā; tālruņa numuru skatiet garantijas
grāmatiņā;
• lejuplādējot to tīmekļa vietnē: docs.whirlpool.eu
• izmantojot QR kodu:
SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES
CENTRU
Sazinoties ar pēcpārdošanas servisu, nosauciet kodus, kas
atrodami datu plāksnītē ierīces iekšpusē, labajā vai
kreisajā pusē. Numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā un
tīmekļa vietnē:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNISKO DATU LAPA
Tehnisko informāciju ar enerģijas patēriņa datiem varat
lejuplādēt tīmekļa vietnē: docs.whirlpool.eu
400011319831
10/2018 mk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising