Whirlpool | UW8 F2D WBI N | Instruction for Use | Whirlpool UW8 F2D WBI N Brukerhåndboken

Whirlpool UW8 F2D WBI N Brukerhåndboken
Brukerveiledning
NORSK
Brukerveiledning
2
Side 3
STIKKORDREGISTER
Kapittel 1: INSTALLERING...................................................................................................4
1.1. INSTALLASJON AV ETT ENKELT APPARAT..................................................................................................4
1.2. INSTALLASJON AV TO APPARAT...................................................................................................................4
1.3. REGULER DØRER (HVIS TILGJENGELIG)....................................................................................................4
Kapittel 2: FUNKSJONER....................................................................................................5
2.1. SMART DISPLAY*.............................................................................................................................................5
2.2. 6TH SENSE FREEZE CONTROL / PROFREEZE FREEZE CONTROL .........................................................5
2.3. ON/STAND BY ..................................................................................................................................................5
2.4. STRØMBRUDDALARM ...................................................................................................................................5
2.5. TEMPERATURALARM.....................................................................................................................................5
2.6. ALARM FOR ÅPEN DØR..................................................................................................................................5
2.7. PARTY MODE* .................................................................................................................................................6
2.8. SJOKKFRYSING* ............................................................................................................................................6
2.9. HURTIGFRYSING* ...........................................................................................................................................6
2.10. ECO NATT FUNKSJON (NATTPRISER) *.....................................................................................................7
2.11. FREEZE CONTROL*......................................................................................................................................7
2.12. AUTOMATISK NO FROST..............................................................................................................................7
2.13. ICE MATE*......................................................................................................................................................8
2.14. LED-LYS SYSTEM*.........................................................................................................................................8
Kapittel 3: BRUK...................................................................................................................8
3.1. HVORDAN ØKE FRYSERENS OPPBEVARINGSKAPASITET........................................................................8
3.2. MERKNADER...................................................................................................................................................8
Kapittel 4: TIPS FOR OPPBEVARING AV MAT...................................................................9
4.1. LAGRINGSTID OG FROSSEN MAT.................................................................................................................9
4.2. TIPS FOR FRYSING OG OPPBEVARING AV FERSK MAT.......................................................................... 10
4.3. BRUKE FRYSEELEMENTER*....................................................................................................................... 10
4.4. FROSSENMAT: HANDLETIPS...................................................................................................................... 10
Kapittel 5: FUNKSJONSLYDER.........................................................................................11
Kapittel 6: ANBEFALING DERSOM APPARATET IKKE ER I BRUK................................12
6.1. FRAVÆR/ FERIE............................................................................................................................................ 12
6.2. FLYTTING....................................................................................................................................................... 12
6.3. STRØMBRUDD.............................................................................................................................................. 12
Kapittel 7: VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING.................................................................12
Kapittel 8: VEILEDNING VED FEILSØKING......................................................................13
8.1. FØR DU TAR KONTAKT MED ETTERSALGS-SERVICE….......................................................................... 13
8.2. FUNKSJONSFEIL.......................................................................................................................................... 14
Kapittel 9: ETTERSALGS-SERVICE..................................................................................14
Andre:
OMHENGSLING AV DØR (VERSJON_1)............................................................................................................ 15
OMHENGSLING AV DØR (VERSJON_2)............................................................................................................ 17
FJERNING/INNSETTING AV INTERIØR I FRYSER............................................................................................ 19
MERK:
Instruksene gjelder flere modeller, så det kan være forskjeller. Deler som gjelder kun visse apparater
er merket med en asterisk (*).
Funksjoner som gjelder spesielt for den modellen av produktet du allerede har kjøpt, finner du i
HURTIGSTART-VEILEDNINGEN.
3
1. MONTERING
50mm
1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT
For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må du la det være
rom på begge sider og over apparatet.
50mm
Avstanden mellom baksiden av apparatet og veggen
bør være minst 50 mm.
Er avstanden kortere, økes apparatets energiforbruk.
1.2. MONTERE TO APPARATER
Ved installasjon av fryseren 1 og kjøleskapet 2
sammen, må du sørge for at fryseren står til venstre og
kjøleskapet til høyre (som vist i tegningen). Venstre side
av kjøleskapet er utstyrt med en spesialanordning som
forhindrer kondensproblemer mellom apparater.
Vi anbefaler å installere to apparat sammen ved bruk
av sammenkoplingspakken 3 (som vist på tegningen).
Du kan kjøpe den fra serviceavdelingen.
1.3. JUSTER DØRER (HVIS TILGJENGELIG)
Justering av dørene ved hjelp av det nedre regulerbare
hengslet (velg modeller)
Dersom kjøleskapsdøren er lavere enn døren
til fryseren, hev kjøleskapsdøren ved å vri
justeringsskruen mot urviseren ved å benytte en
M10 skrunøkkel.
m
5 max
m
Dersom døren til fryseren er lavere enn
kjøleskapsdøren, hev døren til fryseren ved å vri
justeringsskruen med urviseren ved å benytte en
M10 skrunøkkel.
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
4
2. FUNKSJONER
2.4. STRØMBRUDDALARM
2.1. SMART DISPLAY*
Denne funksjonen kan brukes til å spare energi.
Følg instruksene i hurtigstartveiledningen for å
aktivere/deaktivere funksjonen. Smartdisplayet
slukkes to sekunder etter aktivering. Hvis du vil
justere temperaturen eller bruke andre funksjoner,
er det nødvendig å aktivere displayet ved å trykke
på en knapp. Etter omtrent 15 sekunder uten at
det utføres noen handling, slukker displayet igjen.
Når funksjonen deaktiveres, gjenopprettes det normale
displayet. Smartdisplayet deaktiveres automatisk
etter et strømbrudd. Husk at denne funksjonen ikke
kopler apparatet fra strømkilden, men bare reduserer
energien som brukes av det eksterne displayet.
Produktet er designet til å automatisk overvåke
temperaturen i fryseren når elektrisiteten slås på igjen
etter et strømbrudd. Hvis temperaturen i fryseren øker
til over frysenivå, tennes strømbruddindikatoren
,
blinker og lydalarmen aktiveres nå
alarmindikatoren
elektrisiteten slås på igjen.
én gang for å
Trykk på Stop Alarm-knappen
tilbakestille alarmen.
Du anbefales å gjøre følgende hvis strømbruddalarmen
utløses:
• Hvis maten i fryseren er tint, men fremdeles kald,
bør all maten i fryseren spises innen 24 timer.
• Dersom maten i fryseren er frossen, betyr det
at maten ble tint, og deretter fryst på nytt da
strømmen ble gjenopprettet. Dette ødelegger
smaken, kvaliteten og næringsverdien, og kan
også være helsefarlig. Du anbefales å ikke spise
maten, men å kaste hele innholdet i fryseren.
Strømbruddalarmen er beregnet på å gi veiledning
om kvaliteten på maten i fryseren hvis det skulle
oppstå et strømbrudd. Dette systemet garanterer
ikke matkvaliteten eller -sikkerheten, og forbrukere
anbefales å bruke skjønn i vurderingen av kvaliteten
på maten i fryserrommet.
Merk: Apparatets erklærte energiforbruk henviser
til bruk med smartdisplayfunksjonen aktivert.
Denne funksjonen er tilgjengelig kun på modellen med
brukergrensesnitt på døren.
2.2. 6TH SENSE FREEZE CONTROL
/
PROFREEZE FREEZE CONTROL
Funksjonen 6th Sense Freeze Control / ProFreeze
Freeze Control arbeider for å opprettholde riktig
temperatur i følgende tilfeller:
- Døren åpnes en stund
Funksjonen aktiveres når åpning av døren fører til at
den innvendige temperaturen øker til verdier som ikke
sørger for trygg oppbevaring av mat, og forblir aktiv
inntil optimale oppbevaringsforhold er gjenopprettet.
- Fersk mat legges i fryseren
Funksjonen aktiveres når det legges fersk mat i
fryseren og forblir aktiv inntil optimale fryseforhold
oppnås, slik at det sørges for best mulig frysekvalitet
med lavest mulig strømforbruk.
2.5. TEMPERATURALARM
Lydalarmen lyder og temperaturindikatoren (°C) blinker.
Alarmen aktiveres når:
• Apparatet er koplet til strømkilden etter at det ikke
har vært i bruk over lenger tid
• Temperaturen i fryserrommet er for høy
•Mengden av fersk mat som legges i fryseren er
større enn det som angis på servicemerket
• Døren på fryseren har stått åpen i lang tid.
Trykk på Stop Alarm-knappen
én gang for å
slås av
dempe alarmsummeren. Alarmindikatoren
automatisk så snart fryserrommet når en temperatur
under -10 °C og temperaturinnstillingsindikatoren (°C)
slutter å blinke og viser den valgte innstillingen.
Merk: I tillegg til mengden av mat som legges i
fryseren, er romtemperatur og mengden av mat som
allerede finnes i fryseren avgjørende for hvor lenge
6th Sense Freeze Control / ProFreeze Freeze Control
funksjonen varer. Betydelige variasjoner i varighet er
derfor ganske normalt.
2.6. ALARM FOR ÅPEN DØR
2.3. ON/STAND BY
Alarmikonet
begynner å blinke og lydalarmen
aktiveres. Alarmen aktiveres når døren blir stående
åpen i mer enn 2 minutter. Lukk døren for å deaktivere
døralarmen, eller trykk én gang på Stop Alarmfor å dempe lydalarmen.
knappen
Denne funksjonen slår på fryserommene eller setter
dem på standby. For å sette produktet i Stand-by, trykk
& hold inne On/Stand-by knappen
i 3 sekunder.
Når apparatet står på standby, fungerer ikke lyset inne
i fryserrommet. Husk at denne operasjonen ikke kobler
apparatet fra strømnettet. For å slå apparatet på igjen
trykker du ganske enkelt på On/Stand-by-knappen
.
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
5
Advarsel:
• Ikke kompatibel med funksjonen “Hurtigfryse”
For å garantere optimal ytelse kan ikke “Sjokkfrysing”og “hurtigfryse”-funksjonene brukes samtidig.
Hvis “hurtigfryse”-funksjonen allerede er aktivert,
måt den deaktiveres før man kan aktivere
“Sjokkfrysing”-funksjonen (og omvendt).
2.7. PARTY MODE*
Bruk denne funksjonen for å kjøle ned drikkevarer i
fryseren. 30 minutter etter valg (tiden som er nødvendig
for å avkjøle en glassflaske på 0.75 liter uten at den
sprekker), blinker symbolet, et lydsignal aktiveres:
fjern flasken fra fryser-seksjonen og trykk på knappen
for Stop Alarm for å deaktivere alarmen.
•Dersom viftene i Sjokkfrysing-rommet ikke
begynner å virke
Etter at “Sjokkfrysing”-funksjonen er aktivert, kan det
tennes som forventet, men at
hende at indikatoren
viftene ikke starter å virke. Dette er normalt og betyr
at det pågår avising av fryseren. Når avisingsfasen er
over (maksimal varighet: 1,5 time), begynner viftene
automatisk å gå, og “Sjokkfrysing”-prosessen starter
som normalt.
Viktig: La ikke flasken bli liggende i fryseseksjonen
lengre tid enn det tar å avkjøle den.
2.8. SJOKKFRYSING*
“Sjokkfrysing”-rommet er spesialdesignet for å
fryse opptil 2 kg med fersk mat meget raskt. Den
ultraraske “Sjokkfrysing”-funksjonen minimerer
dannelsen av iskrystaller inne maten den fryser,
noe som sørger for best mulig kvalitet når den tines
for å spises. Når “Sjokkfrysing”-funksjonen ikke er i
bruk, kan rommet brukes til normal frysing eller for
oppbevaring av allerede frossen mat.
• Hvis indikatoren
ikke tennes
Dersom, etter at en har trykket på knappen
ikonet
tennes: i dette tilfellet er
knappen trykket ned
for lenge. For å aktivere “Sjokkfrysing”-funksjonen må
du først deaktivere hurtigfrysefunksjonen (ved å holde
inne
-knappen i 3 sekunder, og deretter trykke
kort på
knappen, uten å trykke på den mer enn
1 sekund.
Merk: Du kan høre en summelyd når Sjokkfrysingfunksjonen er i bruk. Dette er normalt og forårsakes
av luftstrømmen som muliggjør fordelingen av kald luft
inne i rommet.
Aktivere og deaktivere “Sjokkfrysing”-funksjonen:
1. Sørg for at det har gått minst 12 timer siden siste
gang “Sjokkfrysing”-funksjonen var aktivert sist (hvis
den er brukt i det hele tatt). Funksjonen må ikke
aktiveres oftere enn én gang hver 12. time.
2. Sørg for at “hurtigfryse”-funksjonen ikke er aktivert:
“Sjokkfrysing”- og “hurtigfryse”-funksjonene kan
ikke være aktive samtidig.
3. Tøm “Sjokkfrysing”-rommet.
4. Aktiver funksjonen for “Sjokkfrysing” ved å berøre
på kontrollpanelet flyktig: ikonet tennes
knappen
og viftene i bunnen av rommet starter, strømmen
av kald luft øker dette resulterer i at fryseprosessen
akselererer.
5. Legg maten som skal fryses inn i rommet, et par
centimeter (min. 2 cm) unna viftene på baksiden av
rommet, slik at kaldluften kan sirkulere.
6. For å oppnå maksimal frysehastighet anbefaler vi
at du ikke deaktiverer “Sjokkfrysing”-funksjonen før
den deaktiveres automatisk, og holder døren lukket.
7. Funksjonen “Sjokkfrysing” kobler seg automatisk ut
4-5 timer etter aktiveringen: indikatoren
slår seg
av og viftene deaktiveres. Funksjonen “Sjokkfrysing”
kan uansett slås av når som helst, etter eget
på
ønske, ved at det trykkes kort på knappen
slår seg av og viftene
kontrollpanelet: indikatoren
deaktiveres.
2.9. HURTIGFRYSING*
Mengden med mat (i kg) som kan fryses i løpet av
24 timer står på apparatets servicemerke.
Denne funksjonen kan benyttes for å oppnå apparatets
maksimale ytelse, 24 timer før du plasserer fersk
mat i frysen. Vennligst følg instruksene i Hurtigstartveiledningen for å aktivere/deaktivere funksjonen.
Vanligvis er det nok med 24 timer med hurtig innfrysing
etter at matvarene er lagt inn Hurtig innfrysing slås av
automatisk etter 50 timer.
Advarsel:
Når det fryses små mengder mat, kan
hurtigfrysefunksjonen deaktiveres etter et par timer for
å spare strøm.
• Ikke kompatibel med “Sjokkfrysing” funksjonen
For å garantere optimal ytelse kan ikke “Sjokkfrysing”og “hurtigfryse”-funksjonene brukes samtidig.
Hvis “hurtigfryse”-funksjonen allerede er aktivert, måt
den deaktiveres før man kan aktivere “Sjokkfrysing”funksjonen (og omvendt).
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
6
2.10. ECO NATTFUNKSJON
For å aktivere Freeze Control, velg funksjonen fra
menyen, still inn på >PÅ< og trykk på OK-knappen for
å bekrefte valget. For å deaktivere denne funksjonen,
gjenta den samme prosedyren ved å stille inn på >AV<.
Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et
definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C.
(NATTPRISER) *
Eco Night-funksjonen gjør at apparatets energiforbruk
konsentreres til tider på døgnet da strømprisene er
lavere (stort sett om natten), når elektrisitet er rikelig
tilgjengelig og koster mindre enn om dagen (kun i land
som bruker et tidsbasert system med varierende priser
- sjekk strømprisene hos din strømleverandør).
For å aktivere funksjonen, trykk på knappen
på
klokkeslettet når de lavere prisene starter (avhengig
av den spesifikke pristabellen). For eksempel, hvis de
lavere prisene starter kl. 20, trykk på knappen
på
er PÅ,
dette klokkeslettet. Når Eco Night-indikatoren
er funksjonen PÅ. Når funksjonen er aktivert, tilpasser
apparatet automatisk energiforbruket til det valgte
klokkeslettet, dvs. ved å bruke mindre energi om dagen
enn om natten.
Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt
inn til en temperatur som er varmere enn -22 °C, stilles
temperaturen automatisk inn på -22 °C slik at den er
tilpasset driftsintervallet.
Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren
endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle
driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.
Dersom Hurtig frysing er innkoblet, er funksjonen
“Freeze Control” sperret inntil Fast Freezing funksjonen
er slått av.
VIKTIG: For å fungere som den skal må funksjonen
være på både natt og dag. Funksjonen forblir på
inntil den deaktiveres (eller den deaktiveres ved
et strømbrudd eller hvis apparatet slås av). Trykk
på knappen
igjen for å deaktivere funksjonen.
er AV, er funksjonen AV.
Når Eco Night-indikatoren
2.12. AUTOMATISK ISFRI
Dette produktet er designet til å avises automatisk i
henhold til bruksforholdene og luftfuktigheten i rommet
I No Frost frysere sirkulerer kaldluften i
oppbevaringsrommene og hindrer isdannelse.
Dette eliminerer derfor behovet for avriming.
Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir
leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.
I kombinasjon med 6th Sense Freeze Control / ProFreeze
Freeze Control, styrer den ikke bare sensoren, men den
sender også kjøleeffekten nøyaktig dit det er behov for
den, noe som optimerer energieffektiviteten.
Merk: Apparatets erklærte energiforbruk henviser til
bruk med Eco Night-funksjonen deaktivert.
2.11. FREEZE CONTROL*
Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer
temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et
minimum, takket være et innovativt luftsystem som
arbeider fullstendig uavhengig i forhold til kjøleskapet.
Frysemerker reduseres vesentlig og maten beholder sin
opprinnelige kvalitet og farge.
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
7
2.13. ICE MATE*
TA UT ISBITER
Sørg for at oppbevaringsboksen er på plass under
isbrettet. Hvis ikke, må du skyve den på plass.
Vri én av hendlene bestemt med klokken inntil brettet
vris litt. Isbitene faller ned i oppbevaringsboksen.
LAGE ISBITER
Du kan fjerne isbit-brettet ved å dra det mot deg.
ADVARSEL: må kun fylles med drikkevann
(maksimalt nivå = 2/3 av samlet kapasitet).
Gjenta om nødvendig trinn 2 for den andre halvdelen
av brettet.
For å få is må du løfte oppbevaringsboksen litt opp og
trekke den mot deg.
MERK: Dersom du ønsker det, kan du fjerne hele Ice
Mate fra apparatet, for å ta ut isbitene hvor det er mest
praktisk (for eksempel: direkte på bordet).
eller
Sett Ice Mate-enheten tilbake i fryseren, eller sett isbitbrettet tilbake i Ice Mate-enheten. Ikke søl vann.
eller
2.14. LED-LYSSYSTEM*
Lyssystemet inne i fryseren bruker LED-lamper,
noe som både gir bedre belysning og meget lavt
energiforbruk. Hvis diodelyssystemet ikke virker, må du
kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.
Vent til isbitene har formet seg (vi anbefaler at du
venter i omtrent 4 timer).
MERK: Ice Mate-enheten kan fjernes. Den kan
plasseres i horisontal stilling hvor som helst i fryseren
eller tas ut av apparatet når det ikke er behov for å
lage isbiter.
3. BRUK
3.1. H
VORDAN ØKE FRYSERENS
OPPBEVARINGSKAPASITET
3.2. MERKNADER
•
Du kan øke oppbevaringskapasiteten til fryseren ved å:
• ved å fjerne kurver/klaffer* slik at det er mulig å
oppbevare store produkter.
• ved å plassere matvarene direkte på fryserhyllene.
• ved å fjerne Ice Mate*.
• ved å fjerne flaskestativet*.
•
•
•
•
Du må ikke blokkere området rundt luftavløpet (på
bakveggen inne i produktet) med matvarer.
Hvis fryseren er utstyrt med en klaff, er det mulig
å maksimere oppbevaringsvolumet ved å fjerne
klaffen.
Alle hyller, klaffer og uttrekkskurver kan fjernes.
Den innvendige temperaturen i fryseren kan
påvirkes av romtemperaturen, hyppig døråpning,
samt fryserens plassering. Temperaturreguleringen
bør ta disse faktorene med i betraktning.
Med mindre noe annet er angitt, kan apparatets
tilbehør ikke vaskes i oppvaskmaskin.
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
8
4. TIPS FOR OPPBEVARING AV MATVARER
Fisk
“Fet fisk” (laks, sild,
makrell)
“Mager” (torsk, flyndre)
Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen
mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat
i fryserseksjonen.
Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan
fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket
(...kg/24h).
Hvis du bare har en liten mengde mat til oppbevaring
i fryseren, anbefaler vi at du bruker de kaldeste
områdene av fryserrommet, det vil si øvre eller midtre
område, avhengig av modellen (på produktarket
finner du hvilket område som anbefales for frysing av
fersk mat).
4.1. LAGRINGSTID FOR FROSSENMAT
Tabellen viser anbefalt oppbevaringstid for frossen
ferskmat.
MAT
kjøtt
Storfe
Svinekjøtt, kalvekjøtt
Lammekjøtt
Kaninkjøtt
Kjøttdeig/innvoller
Pølser
OPPBEVARINGSTID
(måneder)
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Fjærfe
Kylling
Kalkun
Innmat av fugl
5-7
6
2-3
Krepsdyr
Bløtdyr, krabbe, hummer
Krabbe, hummer
1-2
1-2
Skalldyr
Østers, uten skall
1-2
2-3
3-4
Gryteretter
Kjøtt, fjærfe
2-3
Meieriprodukter
Smør
Ost
Kremfløte
Iskrem
Egg
6
3
1-2
2-3
8
Supper og sauser
Suppe
Kjøttsaus
Postei
Grønnsaksgryte
2-3
2-3
1
8
Bakverk og brød
brød
Kaker (vanlige)
Bløtkake
Pannekaker
Ustekt bakverk
Pai
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
*Kun tilgjengelig på utvalgte modeller. Se i HURTIGSTARTVEILEDNINGEN om denne funksjonen faktisk er tilgjengelig på din modell.
9
MAT
4.2. TIPS FOR FRYSING OG OPPBEVARING AV
FERSK MAT
FRUKT OG GRØNNSAKER
Frukt
Epler
Aprikoser
Bjørnebær/blåbær
Solbær/rips
Kirsebær/moreller
Fersken
Pærer
Plommer
Bringebær
Jordbær
Rabarbra
Fruktjuice (appelsin, sitron,
grapefrukt)
grønnsaker
Asparges
Basilikum
Bønner
Artisjokk
Brokkoli
Rosenkål
Blomkål
Gulrøtter
Selleri
Sopp (sjampinjong)
Persille
Paprika
Erter
Prydbønner
Spinat
Tomat
Squash
OPPBEVARINGSTID
(måneder)
•
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
•
•
Før du fryser fersk mat, bør du pakke maten inn
i: aluminiumsfolie, plastfolie, luft- og vanntette
plastposer, polyetylenbokser med lokk eller annen
innpakning som tåler frysing.
Mat må være fersk, moden og av beste kvalitet for å
oppnå frossenmat av høy kvalitet.
Ferske grønnsaker og frukt bør fortrinnsvis fryses
så snart de plukkes for å bevare den opprinnelige
næringsverdien, konsistensen, fargen og smaken.
Noe kjøtt, spesielt vilt, bør henges før det fryses.
Merk:
• Varm mat må alltid avkjøles før den legges i
fryseren.
• Helt eller delvis tint mat må spises umiddelbart.
Du må ikke fryse tint mat på nytt, med mindre den
kokes etter tining. Når den er tilberedt, kan tinet mat
fryses på nytt.
• Du må ikke fryse flasker som inneholder væske.
4-6
8 - 10
6-8
12
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
4.3. BRUKE FRYSEELEMENTER*
Fryseelementer hjelper til å hold mat frossen hvis det
er et strømbrudd. Den beste måten å bruke dem på er
å legge dem over maten som oppbevares i det øverste
rommet.
4.4. FROSSENMAT: HANDLETIPS
Når du kjøper frosne matvarer:
• Kontroller at innpakningen ikke er skadet
(frossenmat i skadet innpakning kan ha dårligere
kvalitet). Hvis pakken har est opp eller har fuktige
flekker, er det mulig at maten ikke har vært lagret på
beste måte slik at den alt har begynt å tine.
• Når du handler bør du kjøpe frossenmat på slutten
av handleturen og ta den med hjem i en isolert
kjølebag.
• Legg dem i fryseren med én gang du kommer hjem.
• Dersom matvarene er begynt å tine, må de aldri
fryses inn på nytt. Spis maten innen 24 timer.
• Unngå eller reduser temperaturvariasjoner til et
minimum. Ta hensyn til best-før-datoen på pakken.
• Du må alltid følge innformasjonen vedr.
oppbevaringen på pakken.
Vi anbefaler at du merker og daterer alle dine
frossenvarer. Å sette på en etikett hjelper deg til å
identifisere matvarer og til å vite når de bør brukes før
kvaliteten forringes. Du må ikke fryse tint mat på nytt.
10
5. FUNKSJONSLYDER
Det er normalt at det kommer lyder fra apparatet,
siden det har en rekke vifter og motorer
som regulerer ytelsen og som slås på og
av automatisk.
Noen av funksjonslydene kan reduseres ved å
• Nivellere apparatet og montere det på en flate som
er i vater.
• Skille fra hverandre og unngå kontakt mellom
apparatet og møbler.
• Kontrollere om innvendige komponenter er riktig
plassert.
• Kontrollere at flasker og beholdere ikke er i kontakt
med hverandre.
Noen av funksjonslydene du kan høre:
En hvese-lyd når du slår på
apparatet første gang eller etter en
lang pause.
En gurglelyd når kjølemiddel renner
inn i rørene.
BRRR-lyden fra kompressoren når
denne er i drift.
En summelyd når vannventilen eller
viften starter å virke.
En sprake-lyd når kompressoren
starter eller når ferdig is faller
ned i isbeholderen, brå klikk når
kompressoren slår seg på og av.
KLIKKET kommer fra termostaten
som regulerer hvor ofte
kompressoren er i drift.
11
6. ANBEFALING HVIS APPARATET IKKE ER I BRUK
Hvis det er synlige iskrystaller på maten, kan den
fryses igjen, men smak og aroma kan bli påvirket.
6.1. FRAVÆR/FERIE
Ved lange fravær anbefaler vi å bruke opp maten og
kople fra apparatet for å spare strøm.
Hvis maten viser seg å være i dårlig forfatning, er det
best å kaste den.
6.2. FLYTTE
For strømbrudd som varer opptil 24 timer.
1. Hold døren på apparatet stengt. Det vil gjøre at
maten holder seg kald lengst mulig.
1. Ta ut alle innvendige deler.
2. Pakk dem godt inn og fest dem til hverandre med
limbånd slik at de ikke slår mot hverandre eller
blir borte.
3. Skru de justerbare føttene slik at de ikke berører
støtteflaten.
4. Lukk døren og lås den fast med limbånd, og bruk
dessuten limbånd til å feste strømledningen
til apparatet.
For strømbrudd som varer lenger enn 24 timer.
1. Tøm fryseren og legg maten i en bærbar fryser.
Hvis den typen fryser ikke er tilgjengelig, og
tilsvarende, hvis ingen kjøleelementer er tilgjengelig,
kan du prøve å bruke den maten som er lettest
bedervelig.
2. Tøm isboksen.
6.3. STRØMBRUDD
Hvis det oppstår et strømbrudd, må du ringe
strømleverandøren og spørre hvor lenge det kommer
til å vare.
Merk: Husk at et fullt skap vil holde seg kaldt lenger
enn et som bare er halvfullt.
7. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk
ut stikkontakten til apparatet eller koble fra
strømforsyningen.
Vask apparatet av og til med en klut og en blanding
av lunkent vann og et nøytralt vaskemiddel som er
egnet for vask av kjøleskap innvendig. Du må aldri
bruke skuremidler. Kjøleskapdeler må aldri rengjøres
med brennbare væsker. Dampen kan skape branneller eksplosjonsfare. Rengjør utsiden av apparatet
og dørpakningen med en fuktig klut og tørk med en
tørr klut.
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Kondensatoren, som sitter på baksiden av apparatet,
bør rengjøres regelmessig med støvsuger.
Viktig:
• Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke
rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler,
men med en tørr klut.
• Rørene i kjølesystemet sitter nær avisingspannen
og kan bli varme. Rengjør dem av og til med
støvsuger.
• Når du skal ta ut eller sette inn glasshyllen,
må du heve fremre del av hyllen slik at den
passerer sperren.
12
8. FEILSØKINGSLISTE
8.1. FØR DU KONTAKTER SERVICEAVDELINGEN...
Driftsproblemer er ofte et resultat av små ting som du kan fikse selv uten verktøy av noe slag.
PROBLEM
Apparatet virker ikke:
•
•
Hvis det er vann i avisingspannen:
•
Hvis kantene på skapet, som
er i kontakt med dørpakningen,
føles varme:
•
Hvis lyset ikke virker:
•
•
•
Hvis motoren synes å gå for mye:
•
•
•
•
•
•
Hvis temperaturen i apparatet er
for høy:
Hvis dørene ikke kan åpnes og
lukkes som de skal:
•
•
•
•
•
•
•
•
LØSNING
Er strømledningen satt inn i en strømførende kontakt med
riktig spenning?
Har du kontrollert verneinnretningene og sikringene i boligens
elektriske anlegg?
Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med
bli halvfull. Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke
renner ut.
Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.
Har du kontrollert verneinnretningene og sikringene i boligens
elektriske anlegg?
Er strømledningen satt inn i en strømførende kontakt med
riktig spenning?
Hvis LED-lysepærene har gått, må brukeren ringe
Serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med pærer av samme
type, som kun er tilgjengelig fra våre Servicesentre eller
autoriserte forhandlere.
Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger,
mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til
temperaturbryterne.
Er kondensatoren (bak på apparatet) fri for støv og lo?
Er døren ordentlig lukket?
Sitter dørpakningene som de skal?
Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet
er varmt.
Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis
det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle
ned apparatet innvendig.
Er bryterne på apparatet korrekt innstilt?
Er det lagt en stor mengde mat i apparatet?
Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.
Kontroller at døren lukkes som den skal.
Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.
Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren
ikke er ute av stilling.
Kontroller at dørpakningene ikke er skitne eller klebrige.
Sørg for at apparatet står i vater.
13
8.2. DRIFTSFORSTYRRELSER
Hvis det utløses driftsalarmer (de vises også med lysende bokstaver (f.eks. Feil 1, Feil 2 osv...), må du ringe
serviceavdelingen og oppgi alarmkoden. Lydalarmen er aktivert, alarmikonet
tennes og bokstaven F blinker
på displayet i henhold til feilkoden beskrevet nedenfor:
Feilkode
Visualisering
Feil 2
Bokstaven F blinker på/av med frekvens på 0,5 sek. Blinker PÅ 2
ganger og slukkes deretter i 5 sekunder. Mønsteret gjentas.
x2
Feil 3
Bokstaven F blinker på/av med frekvens på 0,5 sek. Blinker PÅ 3
ganger og slukkes deretter i 5 sekunder. Mønsteret gjentas.
x3
Feil 6
Bokstaven F blinker på/av med frekvens på 0,5 sek. Blinker PÅ 6
ganger og slukkes deretter i 5 sekunder. Mønsteret gjentas.
x6
9. ETTERSALGS-SERVICE
Før serviceavdelingen kontaktes:
Slå apparatet på igjen for å se om problemet er løst. Hvis ikke, kobler du apparatet fra strømforsyningen og venter i
omtrent en time før du skrur det på igjen.
Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer som det skal etter at du har utført kontrollene beskrevet i feilsøkingslisten
og slått apparatet på igjen, må du kontakte serviceavdelingen og forklare problemet.
Oppgi følgende:
• apparatets modell og serienummer (som står på servicemerket),
• problemets art,
•
•
•
servicenummeret (nummeret etter ordet SERVICE på informasjonsskiltet på innsiden av apparatet),
din fullstendige adresse,
ditt telefonnummer og retningsnummer.
Merk:
Du kan endre hvilken vei døren åpner seg. Hvis dette gjøres av serviceavdelingen, dekkes det ikke av garantien.
14
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
15
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
16
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
17
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
18
2
1
1
1
2
2
3
3
3
19
19514700000
NO
06/16
Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Med enerett - http://www.whirlpool.eu
1
3
~10
mm
4
2
clic
k!
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising