Whirlpool | WBC 3C26 X | Setup and user guide | Whirlpool WBC 3C26 X Упътване за употреба

Whirlpool WBC 3C26 X Упътване за употреба
BG
РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНА
СПРАВКА
Можете да свалите "Инструкции за безопасност" и
"Ръководство за употреба и поддръжка" от нашия
уебсайт http://docs.whirlpool.eu , както и да следвате
указанията на задната корица на тази книжка.
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА
WHIRLPOOL. За да получавате по-пълно
съдействие, регистрирайте Вашия уред на:
www.whirlpool.eu/register
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството за здраве и безопасност
при работа.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
УРЕД
1
7
2
8
3
4
5
9
6
Service:
11
1.Горна кошница
2. Сгъваеми капаци
3.Регулатор за височината на горната кошница
4.Горно разпръскващо рамо
5.Долна кошница
6.Кошничка за прибори
7.Долно разпръскващо рамо
8.Филтърен възел
9.Резервоар за сол
10.Дозатори за препарат и помощно средство за
изплакване
11.Табелка с данни
12.Контролен панел
10
0000 000 00000
12
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
2
3
1. Бутон Вкл.-Изкл./Нулиране със светлинен индикатор
2. Бутон за избиране на програма със светлинен индикатор
3. Бутон "Мултизон" със светлинен индикатор/Заключване на
бутоните
4. Светлинен индикатор за програма Еко
5. Светлинен индикатор за заключване на бутоните
6. Дисплей
7. Индикатор за номер на програма и оставащо време
4 5 6 7
8 9 10 11
12
13
14
8. Светлинен индикатор за таблетки
9. Светлинен индикатор за затворен кран за подаване на вода
10. Светлинен индикатор за зареждане на помощно средство за
изплакване
11. Светлинен индикатор за зареждане на сол
12. Бутон за изплакване за дезинфекция със светлинен индикатор/
Таблетки
13. Бутон за отлагане със светлинен индикатор
14. Бутон Старт/Пауза със светлинен индикатор/ Източване
1
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
СОЛ, ПОМОЩНО СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ И ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ
СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
След монтаж отстранете блокиращите елементи от кошниците и
задържащите ластици от горната кошница.
ЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ
Използването на сол предотвратява образуването на КОТЛЕН КАМЪК по
съдовете и функционалните компоненти на машината.
• Важно е резервоарът за сол никога да не остава празен.
• Важно е да зададете твърдостта на водата.
Резервоарът за солта се намира в долната част на миялната машина
(вж. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА) и трябва да се допълва, когато
светлинният индикатор ДОПЪЛВАНЕ НА СОЛ на контролния панел
светне.
1.Отстранете долната кошница и развийте
капачката на резервоара (обратно на
часовниковата стрелка).
2.Поставете фунията (вж. фигурата) и напълнете
резервоара за сол до ръба (около 1 kg); Не е
необичайно да изтече малко вода.
3.Отстранете фунията и забършете остатъците от
сол от отвора.
Уверете се, че капачката е завита здраво, така че по време на програмата
за миене препаратът да не може да влезе в резервоара (това може да
повреди непоправимо омекотителя за вода).
Когато е необходимо да добавите сол, препоръчваме да
изпълнявате процедурата преди стартиране на програма за миене.
НАСТРОЙВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
За да може омекотителят за вода да работи идеално, е особено важно
настройката за твърдостта на водата да се базира на реалната твърдост
на водата в дома ви. Можете да получите тази информация от местния си
доставчик на вода.
Фабричната настройка е за средна (3) твърдост на водата.
1. Включете уреда , като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ..
2. Изключете уреда , като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ..
3. Натиснете и задръжте бутона СТАРТ/ПАУЗА за 5 секунди, докато
чуете звуков сигнал.
4. Включете уреда , като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ..
5. Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за сол
мигат.
6. Натиснете бутона P, за да изберете желаното ниво на твърдост (вж.
Таблица на твърдостта на водата).
Таблица на твърдостта на водата
°dH
°fH
Ниво
Германски градуси
Френски градуси
1
Мека
0-6
0 - 10
2
Умерена
7 - 11
11 - 20
3
Средна
12 - 17
21 - 30
4
Твърда
17 - 34
31 - 60
5 Много твърда
35 - 50
61 - 90
7. Изключете уреда , като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ..
Настройката е завършена!
Веднага след завършването на процедурата пуснете програмата без
съдове.
Използвайте само сол, която е предназначена специално за
съдомиялни машини.
2
След като поставите сол в машината, светлинният индикатор ЗАРЕЖДАНЕ
НА СОЛ се изключва.
Ако контейнерът за сол не бъде напълнен, е възможно в резултат на
това да се повреди омекотителят за вода и нагревателният елемент.
ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОМОЩНО
СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ
Помощното средство за изплакване улеснява СУШЕНЕТО. Дозаторът за
помощното средство за изплакване A трябва да се пълни, когато
светлинният индикатор ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОМОЩНО СРЕДСТВО ЗА
ИЗПЛАКВАНЕ на контролния панел светне.
35
25
MA X
B
A
1. Отворете дозатора B, като натиснете и дръпнете нагоре издатината
на капака.
2. Внимателно добавете помощното средство за изплакване до
максималната (110 ml) референтна маркировка на мястото за
пълнене - избягвайте да разливате. Ако това се случи, почистете
разливането незабавно със суха кърпа.
3. Натиснете капака надолу, докато чуете щракване, за да го затворите.
НИКОГА не наливайте помощното средство за изплакване направо
във ваничката.
РЕГУЛИРАНЕ НА ДОЗИРАНЕТО НА ПОМОЩНОТО СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ
Ако не сте напълно доволни от резултатите от сушенето, можете да регулирате използваното количество помощно средство за изплакване.
• Включете съдомиялната машина с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Изключете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА три пъти - ще чуете звуков сигнал.
• Включете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за
помощно средство за изплакване мигат.
• Натиснете бутона P, за да изберете желаното ниво на количеството
помощно средство за изплакване.
• Изключете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Настройката е завършена!
Ако нивото на помощното средство за изплакване е зададено на 1 (ЕКО),
няма да се подава помощно средство за изплакване. Светлинният индикатор НИСКО НИВО НА ПОМОЩНОТО СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ няма
да светне, ако помощното средство се изчерпи.
Според модела на съдомиялната машина могат да се задават максимум 4
нива. Фабричната настройка е за средно ниво.
• Ако видите синкави петна по съдовете, задайте нисък номер (2-3).
• Ако по съдовете има капки вода или следи от котлен камък, задайте
висок номер (4-5).
BG
ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА МИЯЛЕН ПРЕПАРАТ
За да отворите дозатора за препарат,
използвайте приспособление A.
Налейте препарата само в сухия дозатор
B
В.
Поставете количеството препарат за
A
предварително измиване направо във
ваничката.
1.При измерване на препарата правете
справка с (ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ), за да добавите точното
количество. Отделение B включва индикатор, който показва
максималното количество течен препарат или такъв на прах, който
може да се добавя за всяка програма.
2. Отстранете остатъците от препарат от ръбовете на дозатора и
затворете капака, докато щракне.
3. Затворете капака на дозатора за препарат, като го дръпнете нагоре,
докато приспособлението за затваряне се закрепи на място.
Дозаторът за препарат се отваря автоматично в правилния момент
според програмата.
Ако се използват многофункционални препарати, препоръчваме да
използвате бутона ТАБЛЕТКА, тъй като той регулира програмата за
постигане на винаги най-добри резултати при миене и сушене.
Сушене
фаза
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програма
1. Еко
Налични опции*)
КонтейВреметраене
нер за
Потребление Потребление
на програпрепарат
на вода
на енергия
мата за миене
(литра/програма) (kWh/програма)
**)
Вани
(ч:мин)
B
чка
50°
3:10
9,0
0,93
50 - 60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
3. Интензивна
65°
2:50
14,0
1,50
4. Ежедневна
50°
1:30
12,0
1,15
5. Безшумна
50°
-
3:30
15,0
1,15
6. Бърза 30’
50°
-
0:30
9,0
0,50
7. Кристал
45°
-
1:40
11,0
1,10
0:12
4,5
0,01
2. 6th Sense
8. Предварително
измиване
-
-
-
-
-
Данните за програмата ЕКО са измерени в лабораторни условия съгласно Европейски стандарт EN 50242.
*) Не всички опции могат да се използват едновременно.
**) Продължителността на програмата, показана на дисплея или в брошурата, е прогнозна и е изчислена при стандартни условия. Реалното време може да се
различава в зависимост от множество фактори, като температурата и налягането на подаваната вода, температурата в помещението, количеството
препарат, количеството и вида на зареждането, балансирането на зареждането, допълнителните избрани опции и калибрирането на сензора.
Калибрирането на сензора може да увеличи продължителността на програмата с до 20 мин.
Потребление в режим на готовност: Потребление в режим „оставена включена“: 5 W - Потребление в режим изкл.: 0,5 W
ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Указания за избор на програма за миене.
ЕКО
ЕЖЕДНЕВНА
Нормално замърсени съдове. Стандартна програма, която е найефективна по отношение на комбинираната консумация на
енергия и вода.
Нормално замърсени съдове. Всекидневна програма, която
осигурява оптимална ефективност на почистването за по-кратко
време.
6th SENSE ®
БЕЗШУМНА
За нормално замърсени съдове със залепнали остатъци от храна.
Открива нивото на замърсяване на съдовете и регулира
програмата. Когато сензорът извършва определяне на нивото на
замърсяване, на дисплея се показва анимирано изображение и
продължителността на цикъла се обновява.
Подходяща за пускане на уреда през нощта. Оптималното
представяне е осигурено.
БЪРЗА 30’
ИНТЕНЗИВНА
КРИСТАЛ
Програма, препоръчвана за силно замърсени съдове, особено
подходяща за тигани и тенджери (да не се използва за деликатни
изделия).
Програма, която следва да се използва за леко замърсени съдове
без залепнали остатъци от храна. Идеална за 2 комплекта.
Програма за деликатни изделия, които са по-чувствителни към
високи температури, например стъклени и порцеланови чаши.
3
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ
Съдове, които трябва да бъдат измити по-късно. За тази програма
не се използва препарат.
Забележки:
Оптимални нива на ефективност при използване на програмите
“Бърза” се постигат чрез спазване на максималните количества на
посочените комплекти.
За допълнително понижаване на потреблението пускайте
съдомиялната машина само когато е пълна.
ОПЦИИ И ФУНКЦИИ
ОПЦИИ може да се избере директно чрез натискане на съответния
бутон (вж. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ).
Ако дадена опция не е съвместима с избраната програма,
вж. ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ, съответният светодиод премигва
бързо 3 пъти и се чува звуков сигнал. Опцията не се активира.
МУЛТИЗОН
Ако няма много съдове за миене, с оглед пестене на
вода, ток и препарат може да се използва половин
зареждане.
Изберете програмата и след това натиснете бутона
МУЛТИЗОН: индикаторът над бутона светва и
символът на избраната кошница се извежда на
дисплея. По подразбиране уредът мие съдовете във
всички кошници.
За миене само на конкретна кошница, натиснете този
бутон няколко пъти:
показано на дисплея (само долната кошница)
показано на дисплея (само горната кошница)
показано на дисплея (опцията е ИЗКЛ. и уредът мие
съдовете във всички кошници).
Не забравяйте да заредите само горната или
долната кошница и да намалите количеството
препарат съответно.
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИТЕ
Функцията ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИТЕ се активира
с дълго натискане (3 секунди) на бутона МУЛТИЗОН.
Функцията ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИТЕ блокира
контролния панел с изключение на бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
За да деактивирате ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИТЕ,
натиснете продължително отново.
КРАН НА ВОДАТА ЗАТВОРЕН – Аларма
Премигва, когато не се подава вода или кранът на
водата е затворен.
ИЗПЛАКВАНЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Тази опция позволява използването на по-високи
температури.
Изберете програмата за миене, натиснете бутона
ИЗПЛАКВАНЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ; светлинният
индикатор светва. Натиснете същия бутон още
веднъж, за да отмените опцията. Идеална за
почистване на съдове и бутилки за хранене.
Вратичката на съдомиялната машина трябва да се
държи затворена по време на цялата програма, за да
се гарантира намаляване на бактериите. Ако
вратичката се отвори, индикаторната лампичка
започва да премигва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съдовете е възможно да са
много горещи в края на програмата.
4
ТАБЛЕТКИ (Tab)
Тази настройка позволява оптимизиране на
ефективността на програмата в зависимост от типа на
използвания препарат.
Натиснете бутона ИЗПЛАКВАНЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ за 3
секунди (съответният символ светва), ако използвате
комбинирани препарати във формата на таблетки
(помощно средство за изплакване, сол и препарат в 1
доза).
Ако използвате препарат на прах или течен, тази
опция следва да е изкл.
ОТЛАГАНЕ
Стартирането на програмата може да се отложи за
период от време между 0:30 и 24 часа.
1.Изберете програмата и желаните опции. Натиснете
(неколкократно) бутона ОТЛАГАНЕ, за да отложите
старта на програмата. Може да се настройва от 0:30 до
24 часа. При всяко натискане на бутона отлагането
започва да се увеличава с: 0:30, ако изборът е под 4
часа, 1:00, ако изборът е под 12 часа, 4 часа, ако
изборът е над 12 часа. Ако бъдат достигнати 24 часа и
бутонът бъде натиснат, отложеният старт се
деактивира.
2. Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА: таймерът започва
да отброява;
3. След изтичане на времето светлинният индикатор
изгасва и програмата започва автоматично.
Ако по време на обратното отброяване бутонът
СТАРТ/ПАУЗА бъде натиснат отново, опцията
ОТЛАГАНЕ се отменя и избраната програма се
стартира автоматично.
Функцията ОТЛАГАНЕ не може да се зададе след
стартиране на програмата.
ИЗТОЧВАНЕ
За да спрете и отмените активната програма, можете
да използвате функцията Източване.
С дълго натискане на бутона СТАРТ/ПАУЗА се
активира функцията ИЗТОЧВАНЕ. Активната програма
се спира и водата в съдомиялната машина се източва.
BG
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
1. ПРОВЕРКА НА ВОДНАТА ВРЪЗКА
Проверете дали съдомиялната машина е свързана към
водопроводната мрежа и дали кранът е отворен.
2. ВКЛЮЧЕТЕ СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА
Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
3. ЗАРЕДЕТЕ КОШНИЦИТЕ
(вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ)
4. ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА МИЯЛЕН ПРЕПАРАТ
(вж. ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ).
5. ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМАТА И ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ
ПРОГРАМАТА
Изберете най-подходящата програма според вида на съдовете и
нивото на замърсяване (вж. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ) чрез
натискане на бутона P.
Изберете желаните опции (вж. ОПЦИИ И ФУНКЦИИ).
6. СТАРТ
Стартирайте програмата, като натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА. .
При стартирането на програмата се чува звуков сигнал.
7. КРАЯТ НА ПРОГРАМАТА
Краят на програмата се сигнализира със звукови сигнали и на
дисплея се извежда END . Отворете вратичката и изключете уреда
, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ..
Изчакайте няколко минути, преди да премахнете съдовете, за да
избегнете изгаряния.
Извадете съдовете, като започнете от долната кошница.
След завършване на програмата допълнителната фаза на сушене
може да отнеме още 30 мин. Можете да извадите съдовете по всяко
време след завършване на програмата. За по-добро сушене
препоръчваме да я оставите да работи 30 мин.
Машината се изключва автоматично при определени
продължителни периоди на неактивност, за да сведе до
минимум потреблението на енергия.
Ако съдовете са само леко замърсени или ако са изплакнати с
вода преди да се поставят в съдомиялната машина, намалете
съответно количеството използван препарат.
МОДИФИЦИРАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА
Ако е избрана грешна програма, можете да я промените при
условие че тя е започнала току-що: натиснете и задръжте бутона
ВКЛ./ИЗКЛ., машината се изключва.
Включете машината отново с бутона ВКЛ./ИЗКЛ. и изберете новата
програма за миене и желаните опции; стартирайте програмата,
като натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.
ДОБАВЯНЕ НА СЪДОВЕ
Без да изключвате машината, отворете вратичката (внимавайте с
ГОРЕЩАТА пара!), и поставете съдовете във вътрешността на
съдомиялната машина. Затворете вратичката и Натиснете бутона
СТАРТ/ПАУЗА, програмата се възобновява от момента, в който е
била прекъсната.
СЛУЧАЙНИ ПРЕКЪСВАНИЯ
Ако вратичката бъде отворена по време на програма за миене или
при прекъсване на захранването програмата спира. След
затваряне на вратичката или възстановяване на захранването,
натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА, за да възобновите програмата от
момента, в който е била прекъсната.
За допълнителна информация относно функциите можете да
изискате или да свалите от интернет "Ръководство за употреба
и поддръжка", като следвате указанията на последната
страница.
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
СЪВЕТИ
НЕПОДХОДЯЩИ СЪДОВЕ
Преди да зареждате кошниците, отстранете всички остатъци от
храна от съдовете и изпразнете чашите. Не е нужно да
изплаквате предварително с течаща вода.
Подредете съдовете така, че да се задържат добре на място и да не
се обърнат; и подредете съдовете с отворите надолу и
разположете вдлъбнатите/изпъкналите части така, че водата да
може да достигне всяка повърхност и да тече свободно.
Предупреждение: капаците, дръжките, подносите и тиганите за
пържене трябва да не пречат на въртенето на разпръскващите
рамене.
Поставете дребните артикули в кошницата за прибори.
Много замърсените съдове и тенджери следва да се поставят в
долната кошница, тъй като в този сектор водните струи са по-силни
и позволяват по-добра ефективност при миене.
След като заредите уреда, проверете дали разпръскващите рамене
могат да се въртят свободно.
•
•
Дървени съдове и прибори.
Деликатни чаши с декорации, артистични ръчно изработени
съдове и антики. Декорациите им не са устойчиви.
• Части от синтетични материали, които не са устойчиви на
високи температури.
• Медни и калаени съдове.
• Замърсени с пепел, восък, грес или мастило съдове.
Цветовете на стъклените декорации и частите от алуминий/сребро
могат да се променят и да избледнеят в процеса на миене. Някои
видове стъкло (напр. кристалните предмети) могат да станат
непрозрачни след няколко измивания.
ПОВРЕДИ ПО ЧАШИТЕ И СЪДОВЕТЕ
•
•
ХИГИЕНА
За да избегнете миризми и утайки, които могат да се натрупат в
съдомиялната машина, моля, пускайте програма при висока
температура най-малко веднъж месечно. Използвайте супена
лъжица препарат и пуснете уреда без да зареждате съдове, за да го
почистите.
•
Използвайте само стъклени и порцеланови съдове, за които
производителят гарантира, че са подходящи за съдомиялна
машина.
Използвайте деликатен почистващ препарат, подходящ за
Вашите съдове
Изваждайте чашите и приборите от съдомиялната машина
веднага след края на програмата за миене.
5
ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ
ГОРНА КОШНИЦА
ДОЛНА КОШНИЦА
Заредете деликатните и леки съдове: стъклени и порцеланови
чаши, чинийки, ниски купи за салата.
За тенджери, капаци, чинии, купи за салата и т.н. Едрите чинии и
капаци следва в идеалния случай да се поставят отстрани, за да не
възпрепятстват разпръскващото рамо.
(пример за зареждане на долната кошница)
(пример за зареждане на горната кошница)
РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОРНАТА
КОШНИЦА
Височината на горната кошница може да се регулира: висока
позиция за поставяне на обемни съдове в долната кошница и ниска
позиция за пълноценно използване на накланящите се опори, като
се създава повече място нагоре и се избягва сблъскване с
изделията в долната кошница.
Горната кошница е оборудвана с
Регулатор на височината на
горната кошница (вж. фигурата),
без да натискате лостовете,
повдигнете нагоре, като просто
хванете кошницата отстрани
веднага след като кошницата стане
стабилна в по-високата си позиция.
За да възстановите по-ниската
позицията, натиснете лостовете A
отстрани на кошницата и
преместете кошницата надолу.
Силно препоръчваме да не
регулирате височината на кошницата, когато е заредена.
НИКОГА не повдигайте или спускайте кошницата само от
едната страна.
СГЪВАЕМИ КАПАЦИ С РЕГУЛИРУЕМА ПОЗИЦИЯ
Сгъваемите капаци могат да се
позиционират на три различни височини за
оптимизиране на подреждането на
съдовете в кошницата.
Чашите за вино могат да се поставят
безопасно в сгъваемите капаци, като
столчето на всяка чаша се вмъкне в
съответния процеп.
За оптимални резултати при сушене
наклонете сгъваемите капаци повече. За да
промените наклона, издърпайте сгъваемия
капак, плъзнете го леко и го
позиционирайте както пожелаете.
6
КОШНИЧКА ЗА ПРИБОРИ
Оборудвана е с горни решетки за по-добро подреждане на
приборите.
Тя трябва да се позиционира само от предната страна на долната
кошница.
Ножовете и другите прибори с остри ръбове трябва да се
поставят в кошничката за прибори с остриетата надолу или да
се позиционират хоризонтално в накланящите се отделения
на горната кошница.
BG
ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ ВЪЗЕЛ
ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗПРЪСКВАЩИТЕ РАМЕНЕ
Почиствайте филтърния възел редовно, така че филтрите да не се
запушват и отпадъчната вода да се източва правилно.
Филтърният възел се състои от три филтъра, които премахват
остатъците от храна от водата от измиване и след това
рециркулират водата: за постигане на най-добри резултати от
измиването е необходимо да поддържате филтрите чисти.
Съдомиялната машина не трябва да се използва без филтри
или ако филтърът е разхлабен.
След няколко измивания проверете филтърния блок и при
необходимост го почистете старателно с течаща вода, като
използвате неметална четка и следвате инструкциите по-долу:
1. Завъртете цилиндричния филтър A обратно на часовниковата
стрелка и го издърпайте (Фиг. 1).
2. Свалете филтъра чашка B, като приложите лек натиск върху
страничните капаци (Фиг. 2).
3. Плъзнете навън филтъра-пластина от неръждаема стомана C
(Фиг. 3).
4. Проверете уловителя и премахнете остатъците от храна.
НИКОГА НЕ МАХАЙТЕ предпазителя на помпата за цикъла на
измиване (черния елемент) (Фиг. 4).
Понякога остатъците от храна е възможно да засъхнат върху
разпръскващите рамене и да запушат отворите за разпръскване на
вода. Следователно се препоръчва да проверявате раменете от
време на време и да ги почиствате с малка неметална четка.
1
За да премахнете горното разпръскващо рамо, завъртете
пластмасовия заключващ пръстен обратно на часовниковата
стрелка. Горното разпръскващо рамо следва да се поставя така, че
страната с по-голям брой отвори да е насочена нагоре.
2
B
A
A
Можете да свалите долното разпръскващо рамо, като го издърпате
нагоре.
ПОЧИСТВАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДА
Ако маркучите за вода са нови или не са използвани
продължително време, оставете водата да тече, за да се уверите, че
е прозрачна и без замърсявания, преди да изпълнявате нужните
връзки. Ако тази предпазна мярка не бъде взета, входът за вода
може да се блокира и да повреди съдомиялната машина.
C
3
4
След почистване на филтрите поставете филтърния блок отново и
го закрепете правилно на място; това е от ключово значение за
поддържане на ефективната работа на съдомиялната машина.
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Възможно е съдомиялната ви машина да не работи както трябва.
Преди да се обърнете към сервизния център, проверете дали проблемът може да се разреши, като прегледате следния списък.
ПРОБЛЕМИ
ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ
РЕШЕНИЯ
Съдомиялната
машина не стартира или не реагира на команди.
Уредът не е включен в контакта както
трябва.
Включете щепсела в контакта.
Спиране на захранването.
След възобновяването на захранването уредът се включва автоматично.
Вратичката на съдомиялната не е затворена.
Натиснете вратичката силно, докато чуете щракване.
Не реагира на команди.
Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ, включете я отново
след около една минута и нулирайте програмата.
Съдомиялната
Програмата все още не е завършила.
машина не източва.
Маркучът за източване е прегънат.
Тръбата за източване на мивката е запушена.
Изчакайте програмата да завърши.
Проверете дали маркучът за източване не е прегънат (вж. ИНСТРУКЦИЯ
ЗА МОНТАЖ).
Почистете тръбата за източване на мивката.
Филтърът е запушен с остатъци от храна Почистете филтъра (вж. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ МЕХАНИЗЪМ).
Съдомиялната създава прекомерно
много шум.
Съдовете тракат един в друг.
Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
Създало се е прекалено голямо количество пяна.
Препаратът не е измерен правилно или не е подходящ за използване в
съдомиялни машини (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ). Рестартирайте миялната машина, като натиснете бутона
ИЗТОЧВАНЕ (вж. ОПЦИИ И ФУНКЦИИ) и стартирайте нова програма без
почистващ препарат.
Съдовете не са
почистени.
Съдовете не са подредени както трябва.
Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
Разпръскващите рамене не могат да се
Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
въртят свободно, тъй като са възпрепятствани от съдовете.
Цикълът на измиване е твърде лек.
Изберете подходящ цикъл на измиване (вж ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ).
Създало се е прекалено голямо количество пяна.
Препаратът не е измерен правилно или не е подходящ за използване в
съдомиялни машини (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ).
Капачката на отделението за помощно
средство за изплакване не е затворена
правилно.
Уверете се, че капачката на дозатора за помощно средство за изплакване е затворена.
Филтърът е замърсен или запушен.
Почистете филтърния механизъм (вж. ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА).
Няма сол.
Допълнете резервоара за сол (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ).
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕИЗПРАВНОСТИ
За повече информация, процедури по поддръжка и отстраняване
на неизправности вижте ръководството за употреба и
поддръжка.
С ръководството за употреба и поддръжка можете да се
сдобиете, като:
• Се обадите на отдела за следпродажбено обслужване; вижте
телефонния номер в книжката за гаранцията.
• го свалите от уебсайта: http://docs.whirlpool.eu
• използвате QR код:
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Техническите данни, съдържащи информацията за потреблението
на енергия, можете да свалите от уебсайта: http://docs.whirlpool.eu
СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Когато се свържете с отдела за
следпродажбено обслужване, трябва
да посочите кодовете от табелката с
данни, закрепена на лявата или дясната
страна на вратичката на съдомиялната.
Телефонния номер можете да
намерите в книжката за гаранцията или
на уебсайта:
http://www.whirlpool.eu
IEC 436
:
195151174.00
9/2016 - lr- Xerox Fabriano
001
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising