Whirlpool | WBO 3T333 DF I | Setup and user guide | Whirlpool WBO 3T333 DF I Navodila

Whirlpool WBO 3T333 DF I Navodila
SL
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
HVALA, KER STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE
WHIRLPOOL. Za popolno podporo aparat registrirajte
na spletni strani: www.whirlpool.eu/register.
Varnostna navodila in navodila za uporabo in vzdrževanje lahko prenesete z naše spletne strani
docs.whirlpool.eu za kar upoštevajte navodila na
zadnji strani te knjižice.
Pred uporabo aparata si natančno preberite Navodila za varovanje zdravja in varnosti.
OPIS IZDELKA
APARAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zgornja košara
Košara za pribor
Zložljiva polička
Regulator višine zgornje košare
Zgornja pršilna roka
Spodnja košara
Podpora Power Clean®
Spodnja pršilna roka
Filtrirni sklop
Posoda za sol
Prekat za pomivalno sredstvo in posoda za tekočino za
lesk
12. Napisna ploščica
13. Upravljalna plošča
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
0000 000 00000
13
UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5 6 7 8
Tipka za Vklop/Izklop/Ponastavitev s signalno lučko
Tipka za izbiro programa s signalno lučko
Tipka Multizone za prilagodljivo območje s signalno lučko
Tipka Turbo za prilagodljivo območje s signalno lučko/
Zapora Tipk
Signalna lučka programa Eco
Signalna lučka za zaporo tipk
Zaslon
Številka programa in indikator preostalega časa
9 10 1112
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Signalna lučka za Tablete
Signalna lučka za zaprto vodovodno pipo
Signalna lučka za nizko raven tekočine za lesk
Signalna lučka za nizko raven soli
Tipka za Power Clean® s signalno lučko
Tipka za tablete s signalno lučko
Tipka za zamik vklopa s signalno lučko
Tipka za Zagon/Premor s signalno lučko/Izčrpavanje
1
PRVA UPORABA
SOL, TEKOČINA ZA LESK IN POMIVALNO SREDSTVO
NASVETI ZA PRVO UPORABO
Po namestitvi iz košar odstranite varovala in pritrdilne elastike iz
zgornje košare.
POLNJENJE POSODE ZA SOL
Uporaba soli preprečuje nastajanje VODNEGA KAMNA na posodi in na
delujočih komponentah aparata.
• Posoda za sol ne sme biti prazna
• Trdoto vode je treba obvezno nastaviti.
Posoda za sol je nameščena na spodnji strani pomivalnega stroja (glejte
OPIS PROGRAMOV) in jo morate napolniti, kadar je na armaturni plošči
prižgana opozorilna lučka za POLNJENJE SOLI
.
1. Izvzemite spodnjo košaro in odvijte pokrovček
posode (v nasprotni smeri urnega kazalca).
2. Samo ob prvi uporabi: posodo za sol napolnite z vodo.
3. Namestite lijak (glejte sliko) in posodo za sol
napolnite do roba (približno 1 kg); nič nenavadnega ni, če pri tem iz posode izteče nekaj
vode.
4. Odstranite lijak in obrišite ostanke soli okrog
odprtine.
Pokrovček mora biti trdno privit, da pomivalno sredstvo med pomivanjem ne more prodreti v posodo (to bi lahko sistem za mehčanje
vode nepopravljivo poškodovalo).
Vsakič, ko je treba dodati sol, je treba postopek obvezno zaključiti
pred začetkom pralnega cikla.
NASTAVITEV TRDOTE VODE
Za brezhibno delovanje sistema za mehčanje vode je ključnega pomena, da nastavitev trdote vode ustreza dejanskim vrednostim trdote
vode v vašem domu. Te vrednosti so vam na voljo pri krajevnem vodovodnem podjetju.
Tovarniško je nastavljena povprečna trdota vode (3).
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite aparat.
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
• 5 sekund držite tipko za ZAGON/PREMOR, da zaslišite zvočni signal.
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite aparat.
• Številka trenutno izbrane stopnje in signalna lučka za nizko raven soli
utripata.
• Pritisnite tipko P za izbiro želene ravni trdote (glejte RAZPREDELNICO
ZA TRDOTO VODE).
Tabela trdote vode
Stopnja
°dH
°fH
Nemške stopinje
Francoske stopinje
1
Mehka
0-6
0 - 10
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
3
Povprečna
12 - 17
21 - 30
4
Trda
18 - 34
31 - 60
5
Zelo trda
35 - 50
61 - 90
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
Nastavitev je končana!
Ko to storite, zaženite program brez posode.
Uporabite sol, ki je bila zasnovana posebej za pomivalne stroje.
Ko dodate sol, signalna lučka za NIZKO RAVEN SOLI ugasne.
Če posoda za sol ni napolnjena, lahko pride do poškodb sistema za
mehčanje vode in grelnika.
2
POLNJENJE POSODE ZA TEKOČINO ZA LESK
Tekočina za lesk olajša SUŠENJE posode. Posodo za tekočino za lesk A
je treba napolniti, ko na upravljalni plošči zasveti signalna lučka za
NIZKO RAVEN TEKOČINE ZA LESK
.
35
25
MA X
B
A
1. Posodo B odprete tako, da pritisnite na jeziček na pokrovčku in ga povlečete.
2. Tekočino za lesk previdno nalijte do oznake za maksimum (110 ml),
pri čemer pazite, da tekočine ne polivate. Če se to vseeno zgodi,
razlito tekočino nemudoma pobrišite s suho krpo.
3. Pritisnite na pokrovček, da se slišno zaskoči.
Tekočine za lesk NE nalivajte neposredno v kad.
NASTAVITEV ODMERJANJA TEKOČINE ZA LESK
Če rezultati sušenja niso popolnoma zadovoljivi, lahko spremenite količino uporabljene tekočine za lesk.
• Vklopite pomivalni stroj s tipko za VKLOP/IZKLOP.
• Aparat izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
• Trikrat pritisnite tipko ZAGON/PREMOR – zasliši se zvočni signal.
• Aparat vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
• Številka trenutno izbrane ravni in signalna lučka tekočine za lesk
utripata.
• Pritisnite tipko P, da izberete količino dovajanja tekočine za lesk.
• Aparat izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
Nastavitev je končana!
Če je raven tekočine za lesk nastavljena na 1 (ECO), aparat ne bo dovajal tekočine za lesk. Signalna lučka za NIZKO RAVEN TEKOČINE ZA LESK
ne bo zasvetila, če tekočine za lesk zmanjka.
Glede na model pomivalnega stroja je mogoče nastaviti največ 5
stopnje. Tovarniška namestitev je odvisna od modela. Pri svojem aparatu jo preverite, tako da sledite zgornjim navodilom.
• Če so na posodi modre črte, nastavite nižjo vrednost (2-3).
• Če so na posodi sledi vodnih kapljic ali vodnega kamna, nastavite
višjo vrednost (4-5).
POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO
Da odprete prekat za pomivalno sredstvo, uporabite odpiralo A.
Pomivalno sredstvo dodajte samo v suh prekat B. Količino pomivalnega sredstva za predpomivanje odmerite neposredno v kad.
1. Pri odmerjanju pomivalnega sredstva glejte prej omenjene podatke,
da boste odmerili ustrezno količino.
V prekatu B so označbe za pomoč
B
pri doziranju pomivalnega sredstva.
2. Odstranite ostanke pomivalnega
A
sredstva z robov prekata in zaprite
pokrovček tako, da se slišno zaskoči.
3. Zaprite pokrovček prekata za pomivalno sredstvo tako, da ga potiskate navzgor, dokler zapiralo ni na
svojem mestu.
Prekat za pomivalno sredstvo se ob pravem času glede na dani program samodejno odpre.
Če uporabljate detergente „vse v enem“, priporočamo uporabo tipke
za TABLETE, ki program nastavi tako, da so zagotovljeni najboljši rezultati pomivanja in sušenja.
SL
Faza
sušenja
PROGRAMSKA TABELA
Program
Razpoložljive možnosti *)
Vsebnik za
pomivalno
sredstvo
Prekat
B
Trajanje
pomivanja
(h:min)**)
Poraba
vode
(litri/pranje)
Poraba
energije
(kWh/pranje)
4:00
9,5
0,83
1:25 - 3:00
7 - 14
0,90 - 1,40
1. Eco
50°
2. 6th Sense®
50-60°
3. 1-urno pomivanje in sušenje
55°
-
1:00
10,5
1,20
4. Intenzivno
65°
-
2:50
16,0
1,60
5. Dnevno
50°
-
1:35
13,0
1,15
6. Tiho
50°
-
3:30
15,0
1,15
7. Hitri
program 30’
50°
-
0:30
9,0
0,55
8. Kristal
45°
-
1:40
11,5
1,20
9. Predpomivanje
-
0:12
4,5
0,01
10. Higiena
65°
1:40
10,0
1,30
11. Samočiščenje
65°
0:50
8,0
0,85
-
-
-
-
-
-
-
Meritve podatkov za program ECO so bile izvedene v laboratorijskih pogojih v skladu z evropskim standardom EN 50242.
Opozorilo za preizkusne laboratorije: za informacije o pogojih izvajanja primerjalnega preizkusa EN pišite na naslednji elektronski naslov:
dw_test_support@whirlpool.com
Predhnodna obdelava posode ni potrebna pri nobenem programu.
*) Vseh možnosti ni mogoče uporabljati istočasno.
**) Trajanje programa, prikazano na zaslonu ali v knjižici, je le informativna vrednost, ki je bila določena na podlagi standardnih pogojev. Dejanski čas
je odvisen od številnih faktorjev, kot so temperatura in tlak dovodne vode, sobna temperatura, količina pomivalnega sredstva, količina in vrsta posode,
uravnotežena porazdelitev posode, dodatne izbrane možnosti in umerjanje senzorja. Umerjanje senzorja lahko program podaljša do 20 min.
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti: Poraba električne energije v vklopljenem stanju: 5 W – poraba električne energije v izklopljenem stanju: 0,5 W
OPISI PROGRAMOV
Navodila za izbiro programov pomivanja.
HITRI PROGRAM 30’
Običajno umazana posoda. Standardni program, najbolj učinkovit z
vidika porabe energije in vode.
KRISTAL
ECO
6 SENSE ®
th
Za običajno umazano posodo z zasušenimi ostanki hrane. Senzor zazna raven umazanije posode in ustrezno prilagodi program. Ko tipalo
zaznava raven umazanije, se na zaslonu pojavi prikaz in trajanje cikla
se posodobi.
1-URNO POMIVANJE IN SUŠENJE
Rahlo do običajno umazana posoda. Ta vsakodnevni program za nezasušeno in svežo umazanijo zagotovi čisto in suho posodo v pičlih 60
minutah.
INTENZIVNO
Program priporočamo za pomivanje zelo umazane posode. Še posebej
primeren je za lonce in ponve (ne uporabljajte ga za občutljivo posodo).
DNEVNO
Običajno umazana posoda. Vsakodnevno pomivanje in sušenje, ki v
krajšem času zagotovi optimalne rezultate.
TIHO
Primeren za nočno delovanje aparata. Zagotavlja optimalne rezultate
čiščenja in sušenja s kar najbolj tihim delovanjem.
Program za rahlo umazano posodo brez zasušenih ostankov hrane.
Program za posodo, ki je bolj občutljiva na visoke temperature (npr. kozarci in skodelice).
PREDPOMIVANJE
Za predpomivanje posode, ki jo boste pomili pozneje. Za ta program
pomivalno sredstvo ni potrebno.
HIGIENA
Za pomivanje običajno ali zelo umazane posode z dodatnim antibakterijskim pomivanjem. Lahko se ga uporabi tudi za vzdrževanje pomivalnega stroja.
SAMOČIŠČENJE
Program za vzdrževanje pomivalnega stroja.
Z vročo vodo očisti notranjost aparata.
Opombe:
Cikli, kot sta 1-urno pomivanje in sušenje ali Hitro, so najbolj učinkoviti za
rahlo umazano posodo.
Da porabo še dodatno zmanjšate, pomivalni stroj vklopite le, ko
je poln.
3
MOŽNOSTI IN FUNKCIJE
MOŽNOSTI je mogoče neposredno izbrati s pritiskom na ustrezno tipko (glejte NADZORNO PLOŠČO).
Če določena možnost ni združljiva z izbranim programom glejte PROGRAMSKO TABELO, pripadajoča LED-lučka trikrat utripne
in zasliši se zvočni signal. Možnost ne bo omogočena.
MULTIZONE
Če vam ni treba pomiti veliko posode, lahko uporabite
polovično polnjenje, da tako varčujete z vodo, elektriko in
pomivalnim sredstvom.
Izberite program in pritisnite tipko za MULTIZONE: signalna lučka
nad tipko zasveti in simbol izbrane košare se pojavi na zaslonu.
Tovarniško je nastavljeno pomivanje posode v vseh košarah.
Za pomivanje posode v določeni košari tipko pritisnite večkrat:
na zaslonu (samo spodnja košara)
na zaslonu (samo zgornja košara)
na zaslonu (samo košara za pribor)
na zaslonu (možnost je IZKLOPLJENA, aparat pomiva posodo
v vseh košarah).
Napolnite le zgornjo ali spodnjo košaro in ustrezno
zmanjšajte količino pomivalnega sredstva.
TURBO
To možnost je mogoče uporabiti za skrajšanje časa trajanja
glavnih programov, pri čemer kakovost pomivanja in sušenja
ostane nespremenjena.
Po izbiri programa pritisnite tipko za TURBO. Signalna lučka
zasveti. Za izklop možnosti ponovno pritisnite isto tipko.
ZAPORA TIPK
Če tipko za TURBO 3 sekunde držite, se vklopi funkcija ZAPORE
TIPK. Funkcija ZAPORE TIPK onemogoči uporabo upravljalne
plošče, uporabljate lahko le še tipko za VKLOP/IZKLOP. Za izklop
funkcije ZAPORE TIPK, znova držite isto tipko.
ZAPRTA VODOVODNA PIPA – opozorilo
Utripa, ko ni dovoda vode ali pa je pipa za vodo zaprta.
SISTEM POWER CLEAN®
Zaradi dodatnih vodnih šob ta možnost zagotavlja intenzivnejše
in učinkovitejše pomivanje posode na določenem območju
spodnje košare. To možnost priporočamo za pomivanje loncev
in večjih posod za pripravo hrane v pečici. Za vklop sistema
Power Clean pritisnite to tipko (signalna lučka zasveti).
TABLETE
S to nastavitvijo lahko optimizirate delovanje programa
glede na vrsto uporabljenega pomivalnega sredstva.
Če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo v obliki tablet
(tekočina za lesk, sol in pomivalno sredstvo v eni tableti), držite
tipko za TABLETE (signalna lučka / ustrezen simbol zasvetita).
Možnost izklopite, če uporabljate tekoče pomivalno
sredstvo ali pomivalno sredstvo v prahu.
ZAMIK VKLOPA
Začetek programa lahko zamaknete za obdobje med 30
minutami in 24 urami.
1. Izberite program in želene možnosti. Za zakasnitev zagona
programa večkrat pritisnite tipko za ZAMIK VKLOPA. Izbirate
lahko med pol do 24-urnim zamikom vklopa. Z vsakim
pritiskom na tipko se začetek zamika poveča za naslednje
vrednosti: 0:30 – če izberete manj kot 4 ure; 1:00 – če
izberete manj kot 12 ur, 4 ure – če izberete več kot 12 ur.
Ko dosežete zamik 24 ur in še enkrat pritisnete tipko, se
zamik vklopa izklopi.
2. Pritisnite tipko za ZAGON/PREMOR: čas se začne odštevati.
3. Ko čas poteče, signalna lučka ugasne, program pa se
samodejno zažene.
Če med odštevanjem pritisnete tipko za ZAGON/PREMOR,
prekličete možnost ZAMIK VKLOPA, izbrani program pa se
samodejno zažene.
Po zagonu programa funkcije ZAMIKA VKLOPA ni več
mogoče nastaviti.
IZČRPAVANJE
Funkcijo „Izčrpavanje“ lahko uporabite za zaustavitev in
prekinitev pomivanja v teku.
Če držite tipko za ZAGON/PREMOR, vklopite funkcijo
IZČRPAVANJA. Program v teku se zaustavi, aparat pa izčrpa
vodo iz notranjosti.
4
SL
VSAKODNEVNA UPORABA
1. PREVERJANJE PRIKLOPA VODE
Preverite, ali je pomivalni stroj priključen na dovod vode in ali je
vodovodna pipa odprta.
2. VKLOP POMIVALNEGA STROJA
Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
3. NALAGANJE POSODE V KOŠARE
(glej NALAGANJE KOŠAR)
4. POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO
(glej PROGRAMSKA TABELA).
5. IZBIRA PROGRAMA IN NASTAVITEV MOŽNOSTI
Izberite najprimernejši program glede na vrsto posode in stopnjo
umazanosti (glejte OPIS PROGRAMOV) tako, da pritisnete tipko P.
Izberite želeno možnost (glejte MOŽNOSTI IN FUNKCIJE).
6. ZAGON
Pomivanje zaženite s pritiskom na tipko za ZAGON/PREMOR. Ko
se program zažene, zaslišite zvočni signal.
7. KONEC POMIVANJA
Ob koncu programa pomivanja se oglasi zvočni signal, na zaslonu
pa se prikaže END. Odprite vrata in s pritiskom na tipko za
VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
Preden izvzamete posodo počakajte nekaj minut, da se ne
opečete.
Izpraznite košare, pri čemer začnite s spodnjo.
Po koncu programa lahko dodatno sušenje traja še 30 minut. Posodo
lahko iz pomivalnega stroja vzamete kadar koli po koncu programa.
Da zagotovite boljši rezultat sušenja, priporočamo, da počakate na
konec 30-minutnega sušenja.
Aparat se med daljšimi obdobji neaktivnosti samodejno izklopi,
da tako varčuje z energijo.
Če je posoda le rahlo umazana ali če ste jo pred vstavljanjem v
aparat sprali z vodo, ustrezno zmanjšajte količino uporabljenega
pomivalnega sredstva.
SPREMEMBA PROGRAMA V TEKU
Če ste izbrali napačen program, ga lahko spremenite pod pogojem,
da se je program pravkar zagnal: držite tipko za VKLOP/IZKLOP in
tako izklopite aparat.
Aparat ponovno vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP in izberite nov
program pomivanja in želene možnosti; pomivanje zaženite tako, da
pritisnete tipko za ZAGON/PREMOR.
VSTAVLJANJE DODATNE POSODE
Odprite vrata, ne da bi izklopili aparat (pazite na VROČO paro!), in
naložite posodo v aparat. Zaprite vrata in pritisnite tipko za ZAGON/
PREMOR. Program se nadaljuje od tam, kjer je bil prekinjen.
NENAMERNE PREKINITVE
Če med pomivanjem odprete vrata ali če pride do izpada električne
energije, se program zaustavi. Ko zaprete vrata ali je električno napajanje znova vzpostavljeno, pritisnite tipko za ZAGON/PREMOR, da se
program nadaljuje od tam, kjer je bil prekinjen.
Za več informacij o funkcijah lahko na spletu poiščete ali s spleta
prenesete navodila za uporabo in vzdrževanje tako, da sledite navodilom
na zadnji strani .
NASVETI IN NAMIGI
NASVETI
Preden posodo naložite v košare, iz nje odstranite vse ostanke hrane,
kozarce pa izpraznite. Posode vam pred pomivanjem ni treba
izprati pod tekočo vodo.
Posodo naložite tako, da je trdno nameščena in se ne prevrne; posode
naložite z odprtim delom navzdol, konkavne/konveksne kose pa
poševno, da tako omogočite prost pretok vode za pomivanje vseh
površin.
Pozor: pokrovi, ročaji, pladnji in ponve ne smejo ovirati vrtenja pršilnih rok.
V košarico za pribor lahko naložite katere koli manjše kose.
Zelo umazane lonce in ponve položite v spodnjo košaro, saj so curki
vode v tem delu močnejši, kar izboljša rezultat pomivanja.
Ko v aparat zložite posodo, se prepričajte, da se pršilne roke neovirano vrtijo.
HIGIENA
Da preprečite nastanek neprijetnih vonjav ali nabiranje oblog v
pomivalnem stroju, vsaj enkrat na mesec zaženite program z visoko
temperaturo. Uporabite eno žličko pomivalnega sredstva in program
zaženite brez posode, da tako očistite pomivalni stroj.
NEUSTREZNA POSODA
• Lesena posoda in pribor.
• Občutljivi okrašeni kozarci, umetniška ročna dela in starinski pribor.
Okras na teh predmetih ni dovolj obstojen.
• Predmeti iz sintetičnih materialov, ki niso odporni na visoke temperature.
• Bakrena in pločevinasta posoda.
• Posoda, umazana od pepela, voska, maziv ali črnila.
Barva steklenih okraskov in aluminijastih/srebrnih predmetov se
lahko med pomivanjem spremeni in zbledi. Nekatere vrste stekla (npr.
predmeti iz kristala) lahko po nekaj pomivanjih postanejo motne.
POŠKODBE KOZARCEV IN POSODE
• Pomivajte le kozarce in porcelan, za katere proizvajalec jamči, da jih
lahko pomivate v pomivalnem stroju.
• Uporabite blago pomivalno sredstvo, ki je primerno za posodo.
• Kozarce in posodo iz pomivalnega stroja vzemite takoj po koncu
programa.
5
NALAGANJE KOŠAR
KOŠARA ZA PRIBOR
Tretja košara je bila zasnovana za pribor. Pribor razporedite, kot prikazuje
slika. Ustrezna razporeditev pribora olajša pobiranje pribora iz aparata po
končanem pomivanju in izboljša rezultat pomivanja in sušenja.
Nože in druge ostre pripomočke naložite z rezili navzdol. Košarico
za pribor je dovoljeno namestiti le v sprednji del spodnje košare.
Oblika košare omogoča nalaganje manjših kosov posode, kot so npr.
kavne skodelice, na sredinsko območje.
ZLOŽLJIVA POLIČKA Z NASTAVLJIVIM POLOŽAJEM
Stransko zložljivo poličko je mogoče namestiti na tri različne višine, da lahko tako posodo
kar najbolje razporedite po zgornji košari.
Kozarce za vino lahko z zložljivo poličko zavarujete tako, da njihove peclje vstavite v ustrezne
zareze.
Za boljši rezultat sušenja zložljivo poličko bolj
nagnite. Da spremenite naklon poličke, jo
povlecite navzgor in nekoliko zapeljite ter jo
namestite v želeni položaj.
SPODNJA KOŠARA
Za lonce, pokrovke, krožnike, solatne sklede, pribor itd. Najboljše je, da
večje krožnike in pokrovke naložite na strani, da tako ne ovirajo pršilne
roke.
Spodnja košara ima postavljiva držala, ki jih lahko dvignete, ko vanjo
nalagate krožnike, oz. poležete, ko vstavljate ponve in solatne sklede.
ZGORNJA KOŠARA
Vanjo naložite občutljivo in lahko posodo: kozarce, skodelice, krožnike
in nizke sklede za solato.
(primer zlaganja posode v spodnjo košaro)
SISTEM POWER CLEAN® V SPODNJI KOŠARI
(primer nalaganja posode v zgornjo košaro)
NASTAVITEV VIŠINE ZGORNJE KOŠARE
Višino zgornje košare je mogoče nastaviti: zgornji položaj omogoča
zlaganje večje posode v spodnjo košaro, s spodnjim položajem pa
lahko bolje izkoristite postavljiva držala. S
pomikom košare ustvarite več prostora in preprečite trk s posodo, ki je naložena v spodnjo
košaro.
Zgornja košara je opremljena z regulatorjem
A
višine (glejte sliko). Brez pritiska na ročice jo
dvignite tako, da jo preprosto držite na obeh
straneh in jo dvigate, dokler ni stabilno nameščena v zgornjem položaju.
Da košaro znižate v spodnji položaj pritisnite
na ročici A na straneh košare in jo pomaknite
navzdol.
Močno odsvetujemo nastavljanje višine košare, ko je ta polna.
Košare NIKDAR ne dvigajte ali spuščajte samo na eni strani.
6
Sistem Power Clean® uporablja
posebne vodne šobe na zadnji
notranji stani, ki omogočajo intenzivnejše čiščenje zelo umazane posode.
Spodnja košara je opremljena s
Space Zone, ki je poseben izvlečni
opornik na zadnji strani košare. Uporabite ga lahko za podporo ponev
ali pekačev v pokončnem položaju, s čimer prihranite prostor.
Ko v aparat vstavite lonce/večje posode za pripravo hrane v pečici v smeri
sistema Power Clean®, vklopite funkcijo POWER CLEAN na upravljalni
plošči.
Uporaba sistema Power Clean®:
1. Območje Power Clean® (G) nastavite tako, da poklopite zadnja držala za krožnike, s čimer ustvarite več
prostora za zlaganje loncev.
2. V območju Power Clean® lonce in
večje posode za pripravo hrane v
pečici naložite v navpičnem in poševnem položaju. Lonci morajo biti
nagnjeni v smeri vodnih šob.
SL
SERVIS IN VZDRŽEVANJE
ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA
ČIŠČENJE PRŠILNIH ROK
Filtrirni sklop redno čistite, da se filtri ne zamašijo in da odpadna voda
pravilno odteka.
Filtrirni sklop je sestavljen iz treh filtrov, ki iz pomivalne vode odstranjujejo ostanke hrane in vodo ponovno usmerijo v aparat: za dosego najboljših rezultatov pri pomivanju morajo biti filtri čisti.
Občasno se lahko na pršilnih rokah naberejo ostanki hrane in zamašijo
luknjice, iz katerih brizga voda. Zato priporočamo, da roke od časa do
časa preverite in jih očistite z majhno nekovinsko krtačko.
Pomivalnega stroja ni dovoljeno uporabljati brez filtrov ali z nepritrjenimi filtri.
Po več pomivanjih preverite filtrirni sklop in ga po potrebi v skladu s
spodnjimi navodili pod tekočo vodo očistite z nekovinsko krtačko:
1. Cilindrični filter A zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga
izvlecite (Slika 1).
2. Odstranite mrežico filtra B tako, da nekoliko stisnete stranska jezička (Slika 2).
3. Izvlecite ploščo iz nerjavnega jekla za filter C (Slika 3).
4. Preglejte mrežico in iz nje odstranite ostanke hrane. NIKOLI NE
ODSTRANITE zaščitne črpalke pri pomivanju (na sliki je počrnjena)
(Slika 4).
1
Da odstranite zgornjo pršilno roko, zavrtite plastični pritrdilni obroč v
nasprotni smeri urnega kazalca. Zgornjo pršilno roko znova namestite
tako, da je stran z več luknjicami obrnjena navzgor.
2
B
A
A
Spodnjo pršilno roko odstranite tako, da jo potegnete navzgor.
ČIŠČENJE DOVODNE CEVI ZA VODO
Če so vodovodne cevi nove ali pa jih dalj časa niste uporabljali, naj
pred priključitvijo voda najprej nekaj časa teče. Tako se boste lahko
prepričali, da je čista in da v njej ni nečistoč. Če tega ne storite, se lahko
dovod vode zamaši, kar pripelje do poškodb pomivalnega stroja.
C
3
4
Ko ste očistili filtre, filtrirni sklop znova sestavite in ga pritrdite v pravilen položaj. Ta postopek je ključnega pomena pri vzdrževanju brezhibnega delovanja pomivalnega stroja.
7
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Lahko se zgodi, da se pri delovanju pomivalnega stroja pojavijo težave.
Preden stopite v stik s servisno službo, preverite, ali je težavo mogoče odpraviti s spodnjimi nasveti.
TEŽAVE
MOREBITNI VZROKI
REŠITVE
Pomivalni stroj
se ne zažene oz.
se ne odziva na
ukaze.
Aparat ni ustrezno priključen na električno
omrežje.
Vtaknite vtič v vtičnico.
Izpad električne energije
Pomivalni stroj se samodejno zažene, ko je napajanje znova vzpostavljeno.
Vrata pomivalnega stroja niso zaprta.
Na vrata močneje pritisnite, da zaslišite „klik“.
Aparat se ne odziva na ukaze.
Aparat izklopite s pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP, ga po približno eni
minuti znova vklopite in ponastavite program.
Pomivanje se še ni zaključilo.
Počakajte, da se pomivanje zaključi.
Odtočna cev je upognjena.
Preverite, da odtočna cev ni upognjena (glejte NAVODILA ZA NASTAVITEV).
Odtočna cev v koritu je zamašena.
Očistite odtočno cev v koritu.
Ostanki hrane so zamašili filter.
Očistite filter (glejte ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA).
Posode se dotikajo ena druge in povzročajo zvoke.
Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).
Nastaja prekomerna količina pene.
Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni primerno za strojno pomivanje posode (glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO
SREDSTVO). Ponastavite pomivalni stroj s pritiskom na tipko za IZČRPAVANJE (glejte
MOŽNOSTI IN FUNKCIJE) in zaženite nov program brez pomivalnega sredstva.
Posode niste pravilno razporedili.
Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).
Pršilne roke se ne morejo prosto vrteti, saj
jih ovira posoda.
Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).
Program pomivanja ni dovolj močan.
Izberite primeren program pomivanja (glejte PROGRAMSKO TABELO).
Nastaja prekomerna količina pene.
Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni primerno za strojno pomivanje posode (glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO
SREDSTVO).
Pokrovček posode za tekočino za lesk ni
ustrezno zaprt.
Zaprite pokrovček posode za tekočino za lesk.
Umazan ali zamašen filter
Očistite filtrirni sklop (glejte NEGA IN VZDRŽEVANJE).
V aparatu ni soli.
Napolnite posodo s soljo (glejte POLNJENJE POSODE ZA SOL).
Voda ne odteka
iz pomivalnega
stroja.
Iz pomivalnega
stroja se slišijo
glasni zvoki.
Posoda ni čista.
NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE
TEŽAV
Za več informacij, postopkov vzdrževanja in odpravljanja težav glejte
Navodila za uporabo in vzdrževanje.
Navodila za uporabo in vzdrževanje lahko dobite:
• pri servisni službi; telefonsko številko najdete v garancijski knjižici.
• na spletni strani: docs.whirlpool.eu
• z uporabo kode QR
STIK S SERVISNO SLUŽBO
Ko se obrnete na servisno službo, navedite
številke, ki so zapisane na napisni ploščici na
levi ali desni strani notranjosti vrat pomivalnega stroja. Telefonska številka je navedena
v garancijski knjižici ali na spletni strani:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNIČNI PODATKI
Tehnične podatke, vključno s podatki o porabi energije, lahko prenesete s spletne strani: docs.whirlpool.eu
400011285042
07/2018 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising