Whirlpool | WBO 3T323 6P X | Setup and user guide | Whirlpool WBO 3T323 6P X Naudotojo gidas

Whirlpool WBO 3T323 6P X Naudotojo gidas
LT
KASDIENIO NAUDOJIMO
VADOVAS
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL
GAMINĮ.
Saugos instrukcijas bei naudojimo ir priežiūros vadovą
galite atsisiųsti apsilankę mūsų svetainėje
docs.whirlpool.eu ir įvykdę šios brošiūros nugarėlėje
pateikiamus nurodymus.
Kad galėtumėte pasinaudoti visapuse technine
priežiūra ir palaikymu, užregistruokite savo prietaisą
svetainėje:
www.whirlpool.eu/register
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite sveikatos ir saugos vadovą.
GAMINIO APRAŠYMAS
PRIETAISAS
1.Viršutinė lentynėlė
2.Užlenkiami skydeliai
3.Viršutinės lentynėlės aukščio reguliatorius
4.Viršutinė purkštuko alkūnė
5.Apatinė lentynėlė
6.Tarpinė zona
7.Įrankių krepšys
8.Apatinė purkštuko alkūnė
9.Filtrų blokas
10.Druskos talpykla
11.Ploviklio ir skalavimo skysčio dozatorius
12.Duomenų plokštelė
13.Valdymo skydelis
1
6
2
8
9
3
10
4
5
7
12
11
Service:
0000 000 00000
13
VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
5 6 7 8
1. Įjungimo / išjungimo / nustatymo iš naujo mygtukas su
indikatoriaus lempute
2. Programos pasirinkimo mygtukas su indikatoriaus lempute
3. „Multizone“ mygtukas su indikatoriaus lempute
4. „Turbo“ mygtukas su indikatoriaus lempute / mygtukų užraktas
5. Ekoprogramos indikatoriaus lemputė
6. Mygtukų užrakto indikatorius lemputė
7. Ekranas
8. Programos numerio ir likusio laiko indikatorius
9 10 1112
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Tabletės indikatoriaus lemputė
Uždaryto vandens čiaupo indikatoriaus lemputė
Skalavimo skysčio papildymo indikatoriaus lemputė
Druskos papildymo indikatoriaus lemputė
„Power Clean“ mygtukas su indikatoriaus lempute
Tabletės mygtukas su indikatoriaus lempute
Atidėjimo mygtukas su indikatoriaus lempute
Paleidimo / pristabdymo mygtukas su indikatoriaus lempute /
vandens išleidimas
1
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
DRUSKA, SKALAVIMO SKYSTIS IR PLOVIKLIS
PATARIMAI NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ
KARTĄ
Sumontavę prietaisą išimkite stabdiklius iš lentynėlių ir elastingus
tvirtinamuosius elementus iš viršutinės lentynėlės.
SKALAVIMO SKYSČIO DOZATORIAUS PILDYMAS
Skalavimo skystis padeda lengviau išdžiovinti indus. Skalavimo skysčio
dozatorių A reikėtų pripildyti, kai valdymo skydelyje užsidega SKALAVIMO
SKYSČIO PAPILDYMO indikatoriaus lemputė .
DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS
Naudojant druską ant indų ir prietaiso funkcinių dalių nesikaupia kalkių
nuosėdos.
• Svarbu užtikrinti, kad druskos talpykla nebūtų tuščia.
• Labai svarbu, kad nustatytumėte vandens kietumą.
Druskos talpykla yra apatinėje indaplovės dalyje (žr. PROGRAMŲ
APRAŠYMĄ) ir ją reikia užpildyti, kai valdymo skydelyje užsidega
DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus lemputė .
1.Išimkite apatinę lentynėlę ir atsukite talpyklos
dangtelį (sukite prieš laikrodžio rodyklę).
2.Įstatykite piltuvėlį (žr. paveikslėlį) ir pripildykite
druskos talpyklą iki pat jos kraštų (apie 1 kg); gali
būti, kad ištekės šiek tiek vandens.
3.Išimkite piltuvėlį ir nušluostykite druskos
likučius nuo angos.
Dangtelį būtinai gerai užsukite, kad veikiant plovimo programai į
talpyklą nepatektų ploviklis (tai gali nepataisomai sugadinti vandens
minkštinimo įtaisą).
Prireikus papildyti druskos rekomenduojame tai atlikti prieš
paleidžiant plovimo ciklą.
VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS
Kad vandens minkštinimo įtaisas veiktų tinkamai, labai svarbu, kad
vandens kietumas būtų nustatytas pagal tikrąjį vandens kietumą jūsų
namuose. Šią informaciją galite gauti iš vietinio vandens tiekėjo.
Gamykloje nustatomas vidutinis (3) vandens kietumas.
1. Paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisą įjunkite.
2. Paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisą išjunkite.
3. Paspauskite ir 5 sek. palaikykite PALEIDIMO / PRISTABDYMO
mygtuką, kol pasigirs signalas.
4. Paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisą įjunkite.
5. Pradės mirksėti šiuo metu pasirinkto lygio numeris ir druskos
indikatoriaus lemputė.
6. Paspausdami mygtuką P pasirinkite reikiamą kietumo lygį (žr.
vandens kietumo lentelę).
Vandens kietumo lentelė
Lygis
°dH
Vokiškieji laipsniai
°fH
Prancūziškieji laipsniai
1
Minkštas
0-6
0 - 10
2
Vidutinis
7 - 11
11 - 20
3
Vidurkis
12 - 17
21 - 30
4
Kietas
17–34
31–60
35 - 50
61 - 90
5 Labai kietas
7. Paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisą išjunkite.
Nustatymas baigtas!
Atlikę šiuos veiksmus paleiskite programą palikdami prietaisą tuščią.
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą druską.
Kai visą druską supilsite į prietaisą, DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus
lemputė užges.
Jei nebus pripildyta druskos talpykla, dėl to gali būti pažeistas
vandens minkštinimo ir kaitinimo elementas .
2
35
25
MA X
B
A
1. Paspausdami ir patraukdami aukštyn dangtelio fiksatorių atidarykite
dozatorių B.
2. Atsargiai įpilkite skalavimo skysčio iki maksimalaus lygio žymos (110 ml) –
nepripilkite per daug. Jei taip kartais nutiktų, iškart nuvalykite išsipylusį
skystį sausa šluoste.
3. Uždarydami paspauskite dangtelį, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Skalavimo skysčio NIEKADA nepilkite tiesiai į indaplovę.
SKALAVIMO SKYSČIO DOZAVIMO REGULIAVIMAS
Jei nesate visiškai patenkinti džiovimo rezultatais, galite pareguliuoti naudojamo skalavimo skysčio kiekį.
• Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką indaplovę įjunkite.
• Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ją išjunkite.
• Triskart paspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką – pasigirs
signalas.
• Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ją įjunkite.
• Pradės mirksėti šiuo metu pasirinkto lygio numeris ir skalavimo skysčio
indikatoriaus lemputė.
• Paspausdami mygtuką P pasirinkite skalavimo skysčio kiekį.
• Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ją išjunkite.
Nustatymas baigtas!
Jei skalavimo skysčio lygį nustatysite kaip 1 (EKO), skalavimo skystis nebus naudojamas. Pasibaigus skalavimo skysčiui ŽEMO SKALAVIMO SKYSČIO LYGIO indikatoriaus lemputė neužsidegs.
Atsižvelgiant į naudojamos indaplovės modelį galima nustatyti iki 4 lygių. Gamykloje nustatomas vidutinis lygis.
• Jei ant indų matote melsvus dryžius, nustatykite žemesnį skaičių (2-3).
• Jei ant indų matote vandens lašelius arba kalkių nuosėdų žymes,
nustatykite didesnį skaičių (4-5).
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
Jei norite atidaryti ploviklio dozatorių, naudokite
atidarymo įtaisą A.
Ploviklio pilkite tik į sausą dozatorių B.
B
Parengiamojo plovimo ploviklio kiekį įdėkite
A
tiesiai į indaplovę.
1.Matuodami ploviklio kiekį vadovaukitės (žr.
PROGRAMŲ LENTELĘ), kad įdėtumėte tinkamą jo
kiekį. Skyriuje B yra lygis, rodantis didžiausią ploviklio skysčio ar miltelių
kiekį, kurį galima įpilti kiekvieno ciklo metu.
2. Pašalinkite ploviklio likučius iš dozatoriaus kampų, tada uždarykite
dangtelį taip, kad jis spragtelėtų.
3. Traukdami aukštyn, kol uždarymo įtaisas užsifiksuos vietoje, uždarykite
ploviklio dozatoriaus dangtelį.
Ploviklio dozatorius automatiškai atsidarys reikiamu metu vykdant programą.
Jei naudojami universalūs plovikliai, rekomenduojame paspausti mygtuką
TABLETĖ, nes juo programa sureguliuojama taip, kad visada būtų pasiekti
geriausi plovimo ir džiovinimo rezultatai.
LT
Džiovinimo
etapas
PROGRAMŲ LENTELĖ
Programa
Galimos parinktys
*)
Ploviklio
talpykla
Kubil
as
B
Plovimo programos trukmė
(h:min)**)
Vandens
sąnaudos
(litrai ciklui)
Energijos
sąnaudos (kWh
ciklui)
1. Ekonominė
50°
4:00
6,0
0.93
2. „6th Sense“
50°–
60°
1:25–3:00
7,0–14,0
0,9–1,40
3. Intensyvi
65°
-
2:50
14,0
1.50
4. Kasdienė
50°
-
1:30
12.0
1,15
5. Tylioji
50°
–
3:30
15,0
1,15
6. Sparčioji
30’
50°
-
0:30
9,0
0.50
7. Krištolas
45°
-
1:40
11,0
1.10
0:12
4,5
0,01
1:40
10,0
1,30
1:35
14,0
1,15
Parengia8. masis plovimas
–
9. Sanitarinė
65°
10. Savaiminio
valymo
65°
-
–
–
–
-
Ekonominės programos duomenys yra apskaičiuoti laboratorijos sąlygomis vadovaujantis Europos standarto EN 50242 reikalavimais.
*) Vienu metu galima naudoti ne visas parinktis.
**) Ekrane arba lankstinuke nurodoma programos trukmė yra apytiksliai apskaičiuota esant standartinėms sąlygoms. Tikrasis laikas gali keistis dėl
daugelio veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, patalpos temperatūros, ploviklio kiekio, įkrovos kiekio ir tipo, įkrovos paskirstymo,
papildomai pasirinktų parinkčių ir jutiklio kalibravimo. Dėl jutiklio kalibravimo programos trukmė gali pailgėti iki 20 min.
Sąnaudos budėjimo režimu: Sąnaudos palikus prietaisą įjungtą: 5 W – sąnaudos išjungus: 0,5 W
PROGRAMŲ APRAŠYMAS
Plovimo ciklo pasirinkimo nurodymai.
ECO
SPARČIOJI 30’
Įprastai nešvarūs indai. Standartinė programa efektyviausiai veikia
tada, kai suvartojamas kombinuotas energijos ir vandens kiekis.
Programą rekomenduojama naudoti šiek tiek nešvariems indams, prie
kurių nėra pridžiuvusių maisto likučių. Puikiai tiks 2 asmenų lėkščių
komplektui.
6th SENSE®
Įprastai nešvariems indams, ant kurių yra pridžiuvusių maisto likučių.
Nustatomas indų nešvarumo lygis ir atitinkamai sureguliuojama
programa. Kai jutiklis nustato nešvarumo lygį, ekrane parodoma
animacija ir ciklo trukmė pakoreguojama.
KRIŠTOLAS
Ciklas, skirtas jautriems indams, kurie jautriau reaguoja į aukštą
temperatūrą, pvz., stiklinės, taurės ir puodeliai.
PARENGIAMASIS PLOVIMAS
INTENSYVI
Indai bus plaunami vėliau. Šiai programai nenaudojama jokio ploviklio.
Programą rekomenduojama naudoti labai nešvariems indams, ypač
keptuvėms ir prikaistuviams (nenaudoti jautriems indams).
SANITARINĖ
KASDIEN
Įprastai nešvarūs indai. Kasdienis ciklas, užtikrinantis optimalią švarą
per trumpesnį laiką.
TYLIOJI
Tinka, kai prietaisą įjungiate nakčiai. Užtikrinamas optimalus veikimas.
Įprastai arba stipriai nešvarūs indai, kai reikia papildomo antibakterinio
plovimo.
AUTOMATINIS VALYMAS
Ciklas gali būti naudojamas atliekant indaplovės techninę priežiūrą.
Šios programos metu karštu vandeniu išplaunamas prietaiso vidus.
Pastabos.
Optimalių rezultatų naudojant programas „1 val.“ ir „Sparčioji“ galima
pasiekti laikantis didžiausių indų komplektų kiekių.
Jei norite dar labiau sumažinti sąnaudas, indaplovę paleiskite tik
ją visiškai pripildę.
3
PARINKTYS IR FUNKCIJOS
PARINKTIS galima pasirinkti tiesiogiai paspaudus atitinkamą mygtuką
(žr. PRIETAISŲ SKYDELĮ).
Jei parinktis negali būti naudojama su pasirinkta programa žr.
PROGRAMŲ LENTELĘ, greitai 3 kartus sumirksės atitinkama LED
lemputė ir pasigirs signalas. Parinktis nebus įjungta.
MULTIZONE
Jei neturite daug indų, kuriuos reikia išplauti, galite
naudoti pusinės įkrovos programą – taip sutaupysite
vandens, elektros ir ploviklio.
Pasirinkite programą, tada paspauskite mygtuką
MULTIZONE: virš mygtuko užsidegs indikatorius, o
ekrane pasirodys pasirinktos lentynėlės simbolis. Pagal
numatytuosius nustatymus prietaisas indus plauna
visose lentynėlėse.
Jei norite indus plauti tik tam tikroje lentynėlėje,
spaudinėkite šį mygtuką:
rodoma ekrane (tik apatinė lentynėlė)
rodoma ekrane (tik viršutinė lentynėlė)
rodoma ekrane (parinktis išjungta, o prietaisas plaus
indus visose lentynėlėse).
Kad atitinkamai sumažintumėte naudojamo
ploviklio kiekį, būtinai indus sudėkite į viršutinę arba
apatinę lentynėlę.
TURBO
Šią parinktį galima naudoti siekiant sutrumpinti
pagrindinės programos trukmę, tačiau išlaikyti tokius pat
plovimo ir džiovimo rezultatus.
Pasirinkę programą paspauskite mygtuką TURBO;
užsidegs indikatoriaus lemputė. Jei norite panaikinti šios
parinkties pasirinkimą, paspauskite mygtuką dar kartą.
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
Palaikykite nuspaustą (apie 3 sek.) TURBO mygtuką ir
suaktyvinkite MYGTUKŲ UŽRAKTO funkciją. MYGTUKŲ
UŽRAKTO funkcija užblokuoja visą valdymo skydelį,
išskyrus įjungimo / išjungimo mygtuką. Jei MYGTUKŲ
UŽRAKTO funkciją norite išjungti, paspauskite ir
palaikykite dar kartą.
VANDENS ČIAUPAS UŽDARYTAS –
įspėjimas
Mirksi, kai neįteka vanduo ar uždarytas vandens čiaupas.
POWER CLEAN
Dėl papildomų vandens purkštukų šioje srityje ši
programa intensyviau plauna apatinėje lentynėlėje
konkrečioje vietoje sudėtus indus. Šią parinktį
rekomenduojama naudoti plaunant puodus ir
troškintuvus. Norėdami įjungti „Power Clean“,
paspauskite šį mygtuką (užsidegs indikatorius).
4
TABLETĖ
Šis nustatymas leidžia optimaliai sureguliuoti programą
pagal naudojamo ploviklio tipą.
Paspauskite TABLET mygtuką (įsižiebs indikatorius ir
atitinkamas simbolis), kai naudojate tabletę su kelių
ploviklių deriniu (skalavimo skystis, druska ir ploviklis 1
dozėje).
Jei naudojate miltelinį ar skystą ploviklį, šią parinktį
reikia išjungti.
ATIDĖJIMAS
Programos paleidimą galima atidėti pasirinktam laikui
nuo 0:30 iki 24 val.
1.Pasirinkite programą ir pageidaujamas parinktis.
Spauskite ATIDĖJIMO mygtuką (spaudinėkite) ir
pasirinkite programos atidėjimo laiką. Galima nustatyti
nuo 0:30 iki 24 val. Kaskart spaudžiant mygtuką atidėjimas
padidinamas 0:30, jei pasirinktas laikas trumpesnis nei 4
valandos, 1:00, jei pasirinktas laikas trumpesnis nei 12
valandų, 4 valandos, jei pasirinktas laikas ilgesnis nei 12
valandų. Jei pasiekus 24 val. nustatymą dar kartą
paspausite mygtuką, atidėjimo laikas panaikinamas.
2. Paspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką:
laikmatyje rodomas laikas bus pradėtas skaičiuoti atgaline
eiga;
3. Šiam laikui pasibaigus indikatoriaus lemputė užgesta, o
programa paleidžiama automatiškai.
Jei skaičiuojant laiką atgaline eiga vėl paspaudžiamas
PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtukas, ATIDĖJIMO
parinktis atšaukiama, o pasirinkta programa paleidžiama
automatiškai.
ATIDĖJIMO funkcijos negalima įjungti, kai programa
paleidžiama.
VANDENS IŠLEIDIMAS
Jei norite sustabdyti ir atšaukti aktyvų ciklą, galite naudoti
vandens išleidimo funkciją.
Paspaudus ir palaikius PALEIDIMO / PRISTABDYMO
mygtuką bus suaktyvinta VANDENS IŠLEIDIMO funkcija.
Aktyvi programa bus sustabdyta, o vanduo iš indaplovės
išleistas.
PAKARTOTINIO VANDENS NAUDOJIMO SISTEMA
Naudodami „Eko“ programą galite sutaupyti iki 3 l vandens.
Panaudotas vanduo yra filtruojamas ir laikomas specialiame
rezervuare, o vėliau naudojamas įjungus „Eko“ programą.
Jei „Eko“ ciklas nebus naudojamas daugiau nei tris dienas, higienos
sumetimais rekomenduojama atlikti indaplovės plovimo ciklą. Tai
padaryti galima naudojant automatinio valymo ciklą (žr. programų
lentelę).
LT
KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. PATIKRINKITE PRIJUNGIMĄ PRIE VANDENTIEKIO
Patikrinkite, ar indaplovė prijungta prie vandentiekio sistemos ir
atidarytas čiaupas.
2. ĮJUNKITE INDAPLOVĘ
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. SUDĖKITE INDUS Į LENTYNĖLES
(žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES)
4. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
(žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
5. PASIRINKITE PROGRAMĄ IR PRITAIKYKITE CIKLĄ
Pagal indų tipą ir jų nešvarumo lygį (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ)
paspausdami mygtuką P pasirinkite tinkamą programą.
Pasirinkite reikiamas parinktis (žr. PARINKTYS IR FUNKCIJOS).
6. PALEISKITE
Paleiskite plovimo ciklą paspausdami mygtuką PALEIDIMAS /
PRISTABDYMAS. Programai prasidėjus pasigirs signalas.
7. PLOVIMO CIKLO PABAIGA
Apie pasibaigusį plovimo ciklą praneša pyptelėjimo signalas ir ekrane
rodomas užrašas END (baigta). Atidarykite dureles ir išjunkite prietaisą
paspausdami
įjungimo / išjungimo mygtuką.
Prieš išimdami indus palaukite kelias minutes, kad nenusidegintumėte.
Išimkite indus iš lentynėlių pradėdami nuo apatinės.
Pasibaigus programos laikui gali būti vykdomas papildomas
džiovinimo etapas, kuris trunka dar 30 min. Indus iš indaplovės galite
išimti bet kuriuo metu pasibaigus programai. Kad indai būtų išdžiovinti
geriau, rekomenduojame palaukti 30 min.
Po tam tikro neaktyvumo laiko prietaisas išsijungs automatiškai,
kad būtų sumažintos elektros energijos sąnaudos.
Jei indai sutepti tik šiek tiek arba jei juos nuskalavote vandeniu
prieš dėdami į indaplovę, atitinkamai sumažinkite naudojamą
ploviklio kiekį.
VEIKIANČIOS PROGRAMOS KOREGAVIMAS
Jei pasirinkote netinkamą programą, ją galima pakeisti, jei ji ką tik
prasidėjo:paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką,
kad prietaisą išjungtumėte.
Prietaisą vėl įjunkite paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir
pasirinkite naują plovimo ciklą ir reikiamas parinktis; paleiskite ciklą
paspausdami mygtuką PALEIDIMAS / PRISTABDYMAS.
PAPILDOMŲ INDŲ ĮDĖJIMAS
Neišjungę prietaiso atidarykite dureles (saugokitės KARŠTŲ garų!) ir
įdėkite indus į indaplovę. Uždarykite dureles ir paspauskite
PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką, ciklas bus tęsiamas nuo tos
vietos, kurioje jis buvo nutrauktas.
ATSITIKTINIAI CIKLO PERTRAUKIMAI
Jei plovimo ciklo metu atidarysite dureles arba nutrūks elektros
tiekimas, ciklas bus sustabdytas. Kai dureles uždarysite arba bus
atnaujintas elektros tiekimas, ciklui paleisti nuo pertraukimo vietos
reikia paspausti PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.
Jei reikia daugiau informacijos apie funkcijas, galite paprašyti naudojimo
ir priežiūros vadovo arba jį atsisiųsti iš žiniatinklio vykdydami
paskutiniame puslapyje pateikiamus nurodymus.
PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS
PATARIMAI
NETINKAMI INDAI
Prieš dėdami į krepšius nuo indų pašalinkite visus maisto likučius, o
stiklines išpilkite. Skalauti po tekančiu vandeniu nereikia.
Indus sudėkite taip, kad jie tvirtai laikytųsi vietoje ir neapvirstų; indus
sudėkite angomis žemyn, o įgaubtas / išgaubtas dalis – įstrižai, taip
vanduo pasieks visus paviršius ir galės laisvai tekėti.
Perspėjimas: dangteliai, rankenėlės, padėklai ir kepimo skardos
netrukdo mentėms su purkštukais suktis.
Visus smulkius daiktus sudėkite į įrankių krepšį.
Stipriai nešvarius indus ir keptuves dėkite į apatinį krepšį, nes šiame
skyriuje vandens srovė yra stipresnė, todėl plaunama intensyviau.
Sukrovę indus į prietaisą įsitikinkite, ar laisvai sukasi mentes su
purkštukais.
•
•
HIGIENA
•
•
Kad išvengtumėte kvapų ir indaplovėje susikaupusių nešvarumų, bent
kartą per mėnesį paleiskite aukštos temperatūros programą. Įdėkite
šaukštelį ploviklio ir paleiskite programą be įkrovos, kad prietaisą
išplautumėte.
Mediniai indai ir įrankiai.
Jautrios dekoruotos stiklinės, meno dirbiniai ir antikvariniais indai.
Šių indų papuošimai nėra atsparūs.
• Dalys iš sintetinių medžiagų nėra atsparios aukštai temperatūrai.
• Variniai ir alaviniai indai.
• Indai sutepti pelenais, vašku, tepalu ar rašalu.
Plaunant stiklinių indų spalvoti papuošimai ir aliumininės / sidabro
detalės gali pakeisti spalvą ir išblukti. Be to, po kelių plovimo ciklų tam
tikrų tipų stiklo (pvz., krištolo) indai gali tapti matiniais.
STIKLO IR INDŲ PAŽEIDIMAI
•
Naudokite tik stiklinius ir porcelianinius indus, kurių gamintojas
nurodo, jog juos saugu plauti indaplovėje.
Naudokite švelnų ploviklį, kuris tinka indams.
Stiklines, taures ar indus iš indaplovės išimkite kuo greičiau
pasibaigus plovimo ciklui.
5
DĖJIMAS Į LENTYNĖLES
VIRŠUTINĖ LENTYNĖLĖ
APATINĖ LENTYNĖLĖ
Sudėkite jautrius ir lengvus indus: stiklines, puodelius, lėkšteles, žemas
salotines.
Puodams, dangčiams, lėkštėms, salotinėms, įrankiams ir pan. Dideles
lėkštes ir dangčius geriausia dėti kraštuose, kad jie netrukdytų
mentėms su purkštukais.
(indų dėjimo viršutinėje lentynėlėje pavyzdys)
(indų dėjimo apatinėje lentynėlėje pavyzdys)
Apatinėje lentynėlėje yra pakeliamas atramos, kurias galima naudoti
vertikalioje padėtyje, kai reikia sudėti lėkštes, arba horizontalioje
padėtyje, kad būtų galima sudėti keptuves ir salotines.
VIRŠUTINĖS LENTYNĖLĖS AUKŠČIO REGULIAVIMAS
Viršutinės lentynėlės aukštį galima reguliuoti: viršutinė padėtis yra
skirta dideliems indams apatiniame krepšyje sudėti, o apatinė – kad
išnaudotumėte visas atlenkiamas atramas ir sukurtumėte daugiau
vietos viršuje, o apatinėje lentynėlėje sudėti daiktai nesiliestų.
Viršutinėje lentynėlėje yra įrengtas
aukščio reguliatorius (žr. pav.),
nespausdami svirčių kelkite ją aukštyn
tiesiog laikydami už lentynėlės kraštų,
kol ji stabiliai užsifiksuos viršutinėje
padėtyje.
Jei lentynėlę vėl norite nuleisti,
paspauskite svirtis A lentynėlės
šonuose ir nuleiskite krepšį žemyn.
Primygtinai rekomenduojame
lentynėlės aukščio nereguliuoti, kai
ji pilna.
NIEKADA nebandykite lentynėlės
nuleisti ar pakelti tik vienoje pusėje.
REGULIUOJAMOS PADĖTIES UŽLENKIAMI SKYDELIAI
Šoninius užlenkiamus skydelius galima nustatyti
trijuose skirtinguose aukščiuose, kad būtų
patogiau sudėti indus lentynėlės viduje.
Vyno taures galima saugiai dėti į užlenkiamus
skydelius – tiesiog kiekvienos taurės kojelę
įstatykite į atitinkamą angą.
Kad džiovinama būtų efektyviai, užlenkiamus
skydelius labiau palenkite. Jei norite pakeisti
palenkimo kampą, pakelkite skydelį aukštyn,
stipriai pastumkite jį ir nustatykite reikiamą
padėtį.
6
ĮRANKIŲ KREPŠYS
Modulinį krepšelį galima pastumti ir optimaliai išnaudoti apatinės
lentynėlės vietą. Kad įrankius būtų patogiau sudėti, jo viršuje yra
tinklelis.
Peilius ir kitus aštrius įrankius reikia dėti į įrankių krepšį smaigaliu
žemyn arba dėti horizontaliai atlenkiamame skyriuje viršutinėje
lentynėlėje.
„POWER CLEAN“ APATINĖJE LENTYNĖLĖJE
„Power Clean®“ funkcija pasitelkdama
specialias vandens sroves angos galinėje
dalyje intensyviau plauna stipriai nešvarius
indus. Apatinėje lentynėlėje yra tarpinė
zona, speciali ištraukiama atrama lentynėlės
gale, kurią galima naudoti norint paremti keptuves ar kepimo skardas ir
išlaikyti jas stačias, kad jos užimtų mažiau vietos.
Jei puodus / troškintuvus įdėsite nukreipę į „Power Clean®“, skydelyje
įjunkite funkciją POWER CLEAN.
Kaip naudoti „Power Clean®“:
1. Sureguliuokite „Power
Clean®“ sritį G – nulenkite
galinius lėkščių laikiklius, kad
galėtumėte sudėti puodus.
2. Puodus ir troškintuvus
„Power Clean®“ srityje
sudėkite vertikaliai šiek tiek
pakreipdami. Puodai turi
būti atsukti link vandens
purkštukų.
LT
PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
FILTRŲ BLOKO VALYMAS
PURKŠTUKŲ ALKŪNIŲ VALYMAS
Reguliariai valykite filtrus, kad jie neužsikištų ir tinkamai ištekėtų
panaudotas vanduo.
Filtrų bloką sudaro trys filtrai, kurie iš plovimo vandens pašalina maisto
likučius ir recirkuliuoja vandenį: kad plaunama būtų tinkamai, turite
pasirūpinti, kad būtų švarūs.
Indaplovę draudžiama naudoti be filtrų arba netinkamai
pritvirtinus filtrus.
Po kelių plovimų patikrinkite filtrų bloką ir prireikus jį gerai išplaukite po
tekančiu vandeniu naudodami nemetalinį šepetėlį ir laikydamiesi
toliau pateikiamų nurodymų:
1. Pasukite cilindro formos filtrą A prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį
(1 pav.).
2. Nuimkite filtro dangtelį B šiek tiek paspausdami šoninius fiksatorius
(2 pav.).
3. Ištraukite nerūdijančiojo plieno plokštelės filtrą C (3 pav.).
4. Patikrinkite ir pašalinkite susikaupusius maisto likučius.
NIEKADA NENUIMKITE plovimo ciklo siurblio apsaugos (juodos
detalės) (4 pav.)..
Kartais maisto likučiai gali įstrigti purkštukų alkūnėse ir užkišti angas,
per kurias purškiamas vanduo. Todėl rekomenduojama kartkartėmis
patikrinti alkūnes ir nuvalyti jas nedideliu nemetaliniu šepetėliu.
1
Jei reikia nuimti viršutinę purkštukų alkūnę, pasukite plastikinį
fiksavimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę. Viršutinę purkštukų alkūnę
reikia įstatyti taip, kad pusė su daugiau angų būtų nukreipta aukštyn.
2
B
A
A
Apatinę purkštukų alkūnę galima nuimti patraukiant aukštyn.
VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNOS VALYMAS
Jei vandens žarnos yra naujos arba buvo ilgai nenaudojamos, prieš
prijungdami reikiamose vietose paleiskite vandenį ir patikrinkite, ar jis
švarus ir jame nėra nešvarumų. Jei nesiimsite šių atsargumo priemonių,
vandens įleidimo anga gali užsikišti, o indaplovė gali sugesti.
C
3
4
Išplovę filtrus vėl įstatykite filtrų bloką ir tinkamai užfiksuokite jį vietoje.
Tai labai svarbu norint užtikrinti tinkamą indaplovės veikimą.
7
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Indaplovė gali neveikti tinkamai.
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, pabandykite problemą išspręsti naudojantis toliau pateikiamu sąrašu.
PROBLEMOS
GALIMOS PRIEŽASTYS
SPRENDIMAI
Indaplovė neįsijungia arba neatsako į
komandas.
Prietaisas yra netinkamai prijungtas prie
maitinimo.
Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
Nutrūko elektros energijos tiekimas.
Atnaujinus elektros energijos tiekimą, indaplovė bus paleista automatiškai.
Neuždarytos indaplovės durelės.
Stipriai pastumkite dureles, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Prietaisas neatsako į komandas.
Prietaisą išjunkite paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką, maždaug
po minutės vėl jį įjunkite ir iš naujo nustatykite programą.
Indaplovė neišleidžia Dar nesibaigė plovimo ciklas.
vandens.
Užlenkta išleidimo žarna.
Užsikišo praustuvo išleidimo vamzdis.
Palaukite, kol baigsis plovimo ciklas.
Patikrinkite, ar neužlenkta išleidimo žarna (žr. MONTAVIMO INSTRUKCIJAS).
Išvalykite praustuvo išleidimo vamzdį.
Dėl susikaupusių maisto likučių užsikišo fil- Išvalykite filtrą (žr. FILTRŲ BLOKO VALYMAS).
tras
Indaplovė skleidžia
didelį triukšmą.
Indai nešvarūs.
Vienas į kitą daužosi indai.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Susidarė didžiulis kiekis putų.
Netinkamai pamatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms (žr.
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS). Iš naujo nustatykite indaplovę –
paspauskite IŠLEIDIMO mygtuką (žr. PARINKTYS IR FUNKCIJOS) ir paleiskite
naują programą be ploviklio.
Indai buvo netinkamai sudėti.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Purkštukų alkūnės negali laisvai suktis,
joms trukdo indai.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Plovimo ciklas per švelnus.
Pasirinkite tinkamą plovimo ciklą (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
Susidarė didžiulis kiekis putų.
Netinkamai pamatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms (žr.
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS).
Netinkamai uždarėte skalavimo skysčio
skyriaus dangtelį.
Patikrinkite, ar uždarytas skalavimo skysčio dozatoriaus dangtelis.
Filtras yra nešvarus arba užsikišęs.
Išplaukite filtrų bloką (žr. PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA).
Nebėra druskos.
Pripildykite druskos talpyklą (žr. DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS).
GAMINIO APRAŠYMAS
SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRU
Gaminio duomenų lapą su šio prietaiso energijos sąnaudomis
galite atsisiųsti iš „Whirlpool“ svetainės adresu
docs.whirlpool.eu.
Visą kontaktinę informaciją rasite
garantijos sąlygų lankstinuke. Techninės
priežiūros centre būtina pateikti gaminio
duomenų plokštelėje nurodytus kodus.
WWW
KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVĄ
Naudojimo ir priežiūros vadovą atsisiųskite iš
WWW
mūsų svetainės docs.whirlpool.eu (galite pasinaudoti
šiuo QR kodu) nurodę gaminio kodą.
> Taip pat galite kreiptis į techninės priežiūros centrą.
001
8
IEC 436
:
195145047.00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising