Indesit | BWUA 51051X W PL | Instruction for Use | Indesit BWUA 51051X W PL instrukcja

Indesit BWUA 51051X W PL instrukcja
Instrukcja obsługi
PRALKA
Spis treści
PL
Polski,1
PL
Instalacja, 2-3
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Utrzymanie i konserwacja, 4
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szufladki na środki piorące
Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Zalecenia i środki ostrożności, 5
Ogólne zasady bezpieczeństwa
System równoważenia ładunku
Utylizacja
BWUA 51051
Opis pralki i uruchamianie programu, 6-7
Panel sterowania
Kontrolki
Uruchamianie programu
Programy, 8
Push & Wash
Tabela programów
Personalizacja, 9
Ustawianie temperatury
Ustawianie wirowania
Funkcje
Środki piorące i bielizna, 10
Szufladka na środki piorące
Przygotowanie bielizny
Programy specjalne
Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich
usuwania, 11
Serwis Techniczny, 12
1
Instalacja
PL
! Należy zachować niniejszą książeczkę, aby
móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia pralki w inne miejsce należy zadbać o
przekazanie instrukcji wraz z nią, aby nowy
właściciel mógł się zapoznać z działaniem
urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi: zawiera ona ważne informacje
dotyczące instalacji oraz właściwego i
bezpiecznego użytkowania pralki.
Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia jej stabilność i zapobiega wibracjom,
hałasowi oraz przesuwaniu się urządzenia
w czasie pracy. W przypadku ustawienia na
dywanie lub wykładzinie dywanowej, należy
tak wyregulować nóżki, aby pod pralką
pozostawała wolna przestrzeń niezbędna dla
wentylacji.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenie przewodu doprowadzającego
wodę
Rozpakowanie
1. Rozpakować pralkę.
2. Sprawdzić, czy nie doznała ona
uszkodzeń w czasie transportu. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń, nie podłączać pralki
i skontaktować się ze sprzedawcą.
3. Odkręcić 4 śruby
zabezpieczające
urządzenie na czas
transportu oraz
zdjąć gumowy element z podkładką,
znajdujący się w
tylnej części pralki
(patrz rysunek).
4. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych
zaślepek, znajdujących się w wyposażeniu
urządzenia.
5. Zachować wszystkie części: w razie
konieczności przewiezienia pralki w inne
miejsce, powinny one zostać ponownie zamontowane.
! Części opakowania nie są zabawkami dla dzieci.
Poziomowanie
1. Ustawić pralkę na płaskiej i twardej
podłodze, nie opierając jej o ściany, meble itp.
2. Jeśli podłoga
nie jest idealnie
pozioma, należy
skompensować
nierówności,
odkręcając lub
dokręcając przednie
nóżki (patrz rysunek); kąt nachylenia,
zmierzony na górnym
blacie pralki, nie powinien przekraczać 2°.
2
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
1. Wsunąć uszczelkę
A do końcówki rury
pobierania wody
i przykręcić ją do
kurka zimnej wody
A
o gwintowanym
otworze 3/4’’ (zobacz rysunek).Przed podłączeniem
spuszczać wodę do
momentu, aż stanie się ona całkowicie przezroczysta.
2. Podłączyć do
urządzenia przewód
doprowadzający
wodę, przykręcając
go do odpowiedniego przyłącza wody,
znajdującego się w
tylnej części pralki, z
prawej strony u góry
(patrz rysunek).
3. Zwrócić uwagę, aby przewód nie był
pozaginany ani przygnieciony.
! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić
się w przedziale podanym w tabeli Danych
technicznych (patrz strona obok).
! Jeśli długość przewodu doprowadzającego
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić
się do specjalistycznego sklepu lub do autoryzowanego technika.
! Nigdy nie instalować przewodów, które były
już używane.
! Stosować przewody znajdujące się w
wyposażeniu urządzenia.
Podłączenie przewodu odpływowego
65 - 100 cm
Podłączyć przewód
odpływowy, nie
zginając go, do rury
ściekowej lub do otworu odpływowego w
ścianie, które powinny się znajdować na
wysokości od 65 do
100 cm od podłogi;
albo oprzeć go na brzegu zlewu lub wanny, przymocowując
do kranu prowadnik,
znajdujący się w
wyposażeniu pralki
(patrz rysunek). Wolny koniec przewodu
odpływowego nie
powinien być zanurzony w wodzie.
! Odradza się używanie rur przedłużających;
jednak jeśli jest to konieczne, przedłużacz
powinien mieć taki sam przekrój, jak oryginalna rura, a jego długość nie powinna
przekraczać 150 cm.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego należy się upewnić, czy:
• gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne
z obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie mocy urządzenia, wskazane w tabeli Danych technicznych (patrz
obok);
• napięcie zasilania mieści się w wartościach
wskazanych w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
• gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W przeciwnym razie należy wymienić gniazdko
lub wtyczkę.
! Nie należy instalować pralki na otwartym
powietrzu, nawet w osłoniętym miejscu, gdyż
wystawienie urządzenia na działanie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne.
! Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.
! Kabel nie powinien być pozginany ani przygnieciony.
! Przewód zasilania elektrycznego może być
wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych
techników.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, jeśli powyższe zasady
nie będą przestrzegane.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed
przystąpieniem do jej użytkowania, należy
wykonać jeden cykl prania ze środkiem
piorącym, ale bez wsadu, nastawiając program “OPCJA CZYSZCZENIA PRALKI”
(patrz “Czyszczenie pralki”).
Dane techniczne
Model
Wymiary
Pojemność
BWUA 51051
szerokość cm 59,5
wysokość cm 85
głêbokość cm 34,8
od 1 do 5 kg
dane techniczne umieszcDane prądu
są na tabliczce na
elektrycznego zone
maszynie
Maksymalne ciśnienie
1 MPa (10 barów)
Dane sieci
minimalne
wodociągowej ciśnienie
0,05 MPa (0,5 barów)
pojemność bębna 34 litrów
Szybkość
do 1000 obrotów na minutę
wirowania
Programy testowe zgodnie Program 9;
Bawełna eco 60°.
z regulamin
Program 9;
1061/2010 i
Bawełna eco 40°.
1015/2010
Urządzenie to zostało wyprodukowane zgodnie z
następującymi przepisami
CE:
- EMC - 2014/30/EU (o
Kompatybilności Elektromagnetycznej)
- 2012/19/EU - WEEE
- LVD - 2014/35/EU(o Niskim Napięciu)
3
PL
Utrzymanie i konserwacja
PL
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
• Zamknąć kurek dopływu wody po każdym
praniu. W ten sposób zmniejsza się
zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz
eliminuje się niebezpieczeństwo wycieków.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia
pralki oraz do czynności konserwacyjnych
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Czyszczenie pralki
• Obudowę zewnętrzną i gumowe części
pralki można myć ściereczką zmoczoną
w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować
rozpuszczalników ani ściernych środków
czyszczących.
• Pralka jest wyposażona w program
“OPCJA CZYSZCZENIA PRALKI” części
wewnętrznych, który należy przeprowadzać
nie wprowadzając niczego do kosza pralki.
Środek piorący (w ilości równej 10% ilości
zalecanej dla lekko zabrudzonej odzieży) lub
dodatki przeznaczone specjalnie do czyszczenia pralek, mogą zostać użyte jako środki
pomocnicze podczas programu czyszczenia.
Zaleca się przeprowadzanie programu czyszczenia co 40 cykli prania.
W celu uruchomienia programu należy
nacisnąć równocześnie przyciski A i B przez 5
sek. (zob. rysunek).
Program rozpocznie się automatycznie i będzie trwał około 80 minut. W celu
zakończenia cyklu, należy nacisnąć przycisk
START/PAUZA.
A
B
Czyszczenie szufladki na środki
piorące
1
2
4
W celu wyjęcia
szufladki nacisnąć
dźwignię (1) i
pociągnąć ją na
zewnątrz (2)(patrz
rysunek).
Wypłukać szufladkę
pod bieżącą wodą;
czynność tę należy
wykonywać często.
Konserwacja okrągłych drzwiczek i
bębna
• Drzwiczki pralki należy zawsze
pozostawiać uchylone, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę
samoczyszczącą, która nie wymaga zabiegów
konserwacyjnych. Może się jednak zdarzyć,
że drobne przedmioty (monety, guziki) wpadną
do komory wstępnej zabezpieczającej pompę,
która znajduje się w jej dolnej części.
! Należy się upewnić, że cykl prania został
zakończony i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:
1
2
3
1. zdjąć panel z
przedniej części
urządzenia,
naciskając go
ku środkowi, a
następnie popchnąć
w dół z dwóch stron
i wyjąć go (patrz
rysunki).
2. odkręcić pokrywę,
obracając ją w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara (patrz rysunek): wypłynięcie
niewielkiej ilości
wody jest normalnym
zjawiskiem;
3. dokładnie wyczyścić wnętrze;
4. ponownie przykręcić pokrywę;
5. ponownie założyć panel upewniwszy się,
przed dociśnięciem go do urządzenia, czy
zatrzaski zostały umieszczone w odpowiednich otworach.
Kontrola przewodu
doprowadzającego wodę
Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić przewód doprowadzający wodę. Jeśli widoczne
są na nim pęknięcia i rysy, należy go wymienić:
w trakcie prania duże ciśnienie może bowiem
spowodować jego nagłe rozerwanie.
! Nigdy nie instalować już używanych przewodów.
Zalecenia i środki
ostrożności
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana
zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone
ze względów bezpieczeństwa i należy je uważnie
przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do
użytkowania w warunkach domowych.
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one
pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały
pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze
związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Prace związane
z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być
wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one
nadzorowane.
Utylizacja
• Utylizacja opakowania:
stosować się do lokalnych przepisów, dzięki temu
opakowanie będzie mogło zostać ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa europejska 2012/19/EU - WEEE dotycząca
odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych
przewiduje, że elektryczne urządzenia gospodarstwa
domowego nie powinny być utylizowane w normalnym ciągu utylizacji stałych odpadów miejskich.
Stare urządzenia powinny być zbierane oddzielnie,
aby zoptymalizować stopień odzysku i recyrkulacji materiałów, z których są one zbudowane, oraz
aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i
środowiska.
Symbol przekreślonego kosza jest umieszczony
na wszystkich produktach w celu przypominania o
obowiązku ich segregacji.
Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego
mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich
prawidłowej utylizacji, zwracając się do odpowiednich
służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
• Nie dotykać pralki stojąc przy niej boso lub mając
mokre lub wilgotne ręce albo stopy.
• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel,
należy trzymać za wtyczkę.
• W trakcie pracy maszyny nie otwierać szufladki na
środki piorące.
• Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona być
bardzo gorąca.
• W żadnym wypadku nie otwierać na siłę drzwiczek pralki:
grozi to uszkodzeniem mechanizmu zabezpieczającego
drzwiczki przed przypadkowym otwarciem.
• W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym
wypadku ingerować w wewnętrzne części pralki z
zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
• Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do
pracującej pralki.
• W czasie prania drzwiczki pralki nagrzewają się.
• Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to
robić bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy
nie należy samodzielnie przenosić urządzenia, gdyż
jest ono bardzo ciężkie.
• Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest
pusty.
System równoważenia ładunku
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych
drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje obroty z prędkością nieco większą niż podczas
prania. Jeśli pomimo kolejnych prób wsad nie zostanie
równomiernie rozłożony, maszyna wykona wirowanie
z prędkością mniejszą od przewidzianej. W przypadku nadmiernego niezrównoważenia pralka wykona
rozłożenie wsadu zamiast wirowania. Aby zapewnić lepsze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe zrównoważenie,
zaleca się wymieszanie dużych i małych sztuk bielizny.
5
PL
Opis pralki i uruchamianie
programu
PL
Panel sterowania
Kontrolki STANU
ZAAWANSOWANIA CYKLU
Przycisk
ON/OFF
Szufladka na środki piorące
Przycisk
PUSH & WASH
Szufladka na środki piorące: do dozowania środków
piorących i dodatków (patrz „Środki piorące i bielizna”).
Przycisk ON/OFF: do włączania i wyłączania pralki.
Przycisk PUSH & WASH: (patrz “Programy”).
Pokrętło PROGRAMÓW: do ustawiania programów. W
czasie trwania programu pokrętło pozostaje nieruchome.
Przyciski z kontrolkami FUNKCJI: do wyboru dostępnych
funkcji. Kontrolka wybranej funkcji pozostaje zaświecona.
Przycisk z kontrolką CHILD LOCK: w celu uruchomienia lub
wyłączenia blokady panelu sterowania należy przytrzymać
naciśnięty przycisk przez około 2 sekundy. Podświetlony
symbol
wskazuje, że panel sterowania został
zablokowany. W ten sposób uniemożliwia się dokonywanie
przypadkowych zmian w programach (z wyjątkiem przycisk
ON/OFF), zwłaszcza, jeśli w domu obecne są dzieci.
W celu wyłączenia blokady panelu sterowania należy
przytrzymać naciśnięty przycisk przez około 2 sekundy.
Przycisk TEMPERATURY: do regulacji temperatury prania lub
do nastawienia prania w zimnej wodzie (patrz „Personalizacja”).
Przycisk WIROWANIA: do nastawienia lub wyłączenia
wirowania (patrz “Personalizacja”).
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Opóźnia uruchomienie urządzenia aż do 9 godzin.
Przyciskać kilkakrotnie przycisk, aż do zaświecenia się
światełka sygnalizacyjnego, odpowiadającego pożądanemu
opóźnieniu. Po czwartym przyciśnięciu przycisk funkcyjny
się dezaktywuje.
6
Kontrolka
BLOKADY
OKRĄGŁYCH
DRZWICZEK
Przycisk z kontrolką
START/PAUZA
Pokrętło
PROGRAMÓW
Przyciski z
kontrolkami
FUNKCJI
Przyciskło
TEMPERATURY
Przyciskło
WIROWANIA
Przycisk
OPÓŹNIONEGO
STARTU
Przycisk z
kontrolką
CHILD LOCK
Uwaga: Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA można
zmienić wartość opóźnienia tylko na mniejszą.
! Jest aktywny ze wszystkimi programami.
Kontrolki STANU ZAAWANSOWANIA CYKLU: umożliwiają
kontrolę stanu zaawansowania programu prania. Zapalona
kontrolka wskazuje bieżącą fazę.
Kontrolka BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK: pozwala sprawdzić czy możliwe jest otwarcie okrągłych drzwiczek
(patrz strona obok).
Przycisk z kontrolką START/PAUZA: do uruchamiania
programów lub ich chwilowego przerywania.
N.B.: aby przerwać wykonywane pranie, należy nacisnąć
ten przycisk, jego kontrolka zacznie pulsować na
pomarańczowo, natomiast kontrolka bieżącej fazy będzie
świecić ciągłym światłem. Jeśli kontrolka BLOKADY
OKRĄGŁYCH DRZWICZEK
jest wyłączona, można
otworzyć drzwiczki pralki (odczekać około 3 minuty).
W celu ponownego uruchomienia prania od momentu, w
którym zostało ono przerwane, należy ponownie nacisnąć
ten przycisk.
Funkcja stand by
Pralka ta, w myśl nowych norm europejskich związanych
z oszczędnością elektryczną, posiada system auto
wyłączenia (stand by), który włącza się po 30 minutach nie
użytkowania. Ponownie lekko wcisnąć przycisk ON-OFF i
poczekać, aż pralka ponownie włączy się.
Kontrolki
Kontrolki dostarczają ważnych informacji.
Oto co sygnalizują:
Timer opóźnienia
Jeśli została włączona funkcja „Timer opóźnienia” (patrz
„Personalizacja”), po uruchomieniu programu zacznie
pulsować kontrolka wybranegoopóźnienia:
Kontrolki bieżącej fazy prania:
Po wybraniu i uruchomieniu żądanego cyklu prania kontrolki będą się kolejno zapalać, wskazując stan zaawansowania programu:
Pranie
Płukanie
Wirowanie
Odprowadzanie wody
Koniec prania
Stopniowo wskazywany będzie, poprzez pulsowanie
odpowiedniej kontrolki, czas pozostający do rozpoczęcia
cyklu prania.
Po upływie wybranego czasu opóźnienia rozpocznie się
ustawiony program.
Uruchamianie programu
Szybkie programowanie
1. ZAŁADOWAĆ BIELIZNĘ. Otworzyć drzwiczki. Włożyć
bieliznę, uważając, aby nie przekroczyć wielkości wsadu wskazanej w tabeli programów znajdującej się na
następnej stronie.
2. WSYPAĆ ŚRODEK PIORĄCY. Wysunąć szufladkę
i umieścić środek piorący w odpowiednich komorach
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale
“Środki piorące i bielizna”.
3. ZAMKNĄĆ DRZWICZKI.
4. Nacisnąć przycisk “PUSH & WASH”, aby uruchomić
program prania.
Programowanie tradycyjne
1. Włączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF.
Wszystkie kontrolki zapalą się na kilka sekund, następnie
wyłączą się i zacznie pulsować kontrolka START/PAUZA.
Przyciski funkcyjne i ich kontrolki
Po dokonaniu wyboru funkcji jej kontrolka zaświeci się.
W przypadku wyboru funkcji niezgodnej z ustawionym
programem jej kontrolka zacznie pulsować i funkcja nie
włączy się.
Jeśli wybrana opcja nie jest kompatybilna z inną,
ustawioną wcześniej opcją, niezgodność zostanie zasygnalizowana miganiem kontrolki i sygnałem dźwiękowym
(3 sygnały). Zostania włączona jedynie druga opcja, a
kontrolka włączonej opcji zapali się
Kontrolka blokady okrągłych drzwiczek
Włączona kontrolka wskazuje, że drzwiczki zostały
zablokowane w celu uniemożliwienia ich otwarcia; aby
można było otworzyć drzwiczki, kontrolka musi być
wyłączona (odczekać około 3 minuty). Aby otworzyć
drzwiczki w trakcie wykonywania cyklu należy nacisnąć
przycisk START/PAUZA; jeśli kontrolka BLOKADY
OKRĄGŁYCH DRZWICZEK jest wyłączona, można
otworzyć drzwiczki.
2. Załadować bieliznę i zamknąć drzwiczki pralki.
3. Ustawić żądany program przy pomocy pokrętła PROGRAMÓW.
4. Ustawić temperaturę prania (patrz „Personalizacja”).
5. Ustawić szybkość wirowania (patrz „Personalizacja”).
6. Wsypać środek piorący i dodatki (patrz „Środki piorące
i bielizna”).
7. Wybrać żądane funkcje.
8. Uruchomić program naciskając przycisk START/
PAUZA, kontrolka programu będzie świecić ciągłym
światłem w kolorze zielonym. Aby anulować ustawiony
cykl, należy chwilowo zatrzymać urządzenie, naciskając
przycisk START/PAUZA, i wybrać nowy cykl.
9. Po zakończeniu programu zapali się kontrolka . Po
zgaśnięciu kontrolki BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK można otworzyć drzwiczki (odczekać około
3 minuty). Wyjąć bieliznę i pozostawić drzwiczki pralki
uchylone, aby bęben mógł wyschnąć. Wyłączyć pralkę,
naciskając przycisk ON/OFF.
7
PL
Programy
Push & Wash
Ta funkcja umożliwia rozpoczęcie cyklu prania również przy wyłączonym urządzeniu, bez potrzeby wcześniejszego naciskania przycisku ON/OFF lub, po włączeniu urządzenia, bez potrzeby korzystania z jakiegokolwiek innego przycisku i/lub
pokrętła (w przeciwnym wypadku program Push & Wash zostanie wyłączony). W celu uruchomienia cyklu Push & Wash,
należy przytrzymać przycisk wciśnięty przez 2 sekundy. Włączona kontrolka wskazuje, że cykl jest uruchomiony. Ten cykl
nadaje się idealnie do prania odzieży bawełnianej i syntetycznej, jako że odbywa się w 30° i z maksymalną prędkością
wirowania równą 1000 obrotów na minutę. Maksymalny wsad 2,5 kg. (Czas trwania cyklu 45’).
Jak on działa?
1. Załadować bieliznę (odzież bawełniana i/lub syntetyczna) i zamknąć drzwiczki.
2. Wsypać detergent i dodatki.
3. Uruchomić program, przytrzymując wciśnięty przez 2 sekundy przycisk Push & Wash. Odpowiednia kontrolka zapali
się kolorem zielonym, a drzwiczki zostaną zablokowane (symbol zablokowanych drzwiczek zapali się).
Uwagi: Uruchomienie prania przyciskiem Push & Wash włącza cykl automatyczny, zalecany do bawełny i tkanin syntetycznych, którego nie można personalizować. Program ten nie pozwala na ustawienie dalszych opcji.
W celu otwarcia drzwiczek w trakcie wykonywania cyklu automatycznego, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA; jeśli
symbol blokady drzwiczek jest zgaszony, możliwe będzie otwarcie drzwiczek. Nacisnąć ponownie przycisk START/PAUZA, aby uruchomić program od momentu, w którym został on przerwany.
4. Po zakończeniu programu zapali się kontrolka .
Tabela programów
Zużycie energii kWh
Woda łącznie lt
Czas trwania cyklu
71 0,19
30
30’
5
62 0,83
61
210’

3
46 0,53
42
120’

5
-
100’


5
62 0,83 47,5 200’
1000


5
62 0,83
60°
(Max.90°)
1000


5
-
30°
30°
40°
40°
-
600
1000
800
1000
1000




-





2
1
1
2
5
Wirowanie + Odprowadzanie wody
-
1000
-
-
Tylko Odprowadzanie wody *
-
-
-
6
Bawełniane (3): tkaniny białe i kolorowe, delikatne, lekko zabrudzone.
7
Syntetyczne (4): tkaniny kolorowe, wytrzymałe, lekko zabrudzone.
8
Mix
9
Bawełna eco 60° (1): tkaniny białe i kolorowe, wytrzymałe, mocno
zabrudzone.
Bawełna eco 40° (2): tkaniny białe i kolorowe, delikatne, lekko zabrudzone.
9
10 Bawełna białe: tkaniny białe i kolorowe, wytrzymałe, mocno zabrudzone.
11
12
13
14
Specjalne
Sport
Pościel: do odzieży ocieplanej gęsim puchem.
Wełna: do wełny, kaszmiru, itp.
Anti-Odour
Płukanie + Wirowanie
Wilgotność
resztkowa %
100’
90’
95’
80’
Wsad maks. (kg)
-
Codzienne ECO 30°
Bawełniane
Syntetyczne
Kolorowe
Delikatne
Szybki: w celu szybkiego odświeżenia lekko tkanin (niewskazany dla
wełny, jedwabiu i tkanin przeznaczonych do prania ręcznego).
Tradycyjne
Temp.
maks.
(°C)
Środek
zmiękczający
5
-
Opis programu
Pranie
1
2
3
4
Środki
piorące i
dodatki
Prędkość maks.
(obroty na minutę)
Programy
PL
30°
30°
30°
30°
1000
1000
1000
0








2,5
2,5
2,5
0,5
-
30°
800


2,5
40°
(Max.60°)
40°
(Max.60°)
40°
1000


1000

1000

60°
1000
40°
-
-
61
210’
-
-
150’
-
-
-
55’
95’
70’
110’
50’
5
-
-
-
10’
5
-
-
-
3’
*
Po wybraniu programu
i wyłączeniu wirowania maszyna wykona jedynie opróżnianie z wody.
Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się zmieniać w zależności od wielu
czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość detergentu, ilość i rodzaj pranej odzieży, wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe.
1) Program sterowania zgodny z regulamin 1061/2010: ustawić program 9 z temperaturą 60°C.
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody; należy go używać
do odzieży przeznaczonej do prania w 60°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
2) Program sterowania zgodny z regulamin 1061/2010: ustawić program 9 z temperaturą 40°C.
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody; należy go używać
do odzieży przeznaczonej do prania w 40°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
Dla wszystkich Test Institutes:
3) Program bawełna, długi: ustawić program 6 z temperaturą 40°C.
4) Program tkaniny syntetyczne długi: ustawić program 7 z temperaturą 40°C.
8
Personalizacja
Ustawianie temperatury
Naciskając przycisk TEMPERATURA ustawia się temperaturę prania (patrz Tabela programów).
Temperaturę można zmniejszać, aż do prania w zimnej wodzie (20°). Pralka automatycznie uniemożliwi ustawienie temperatury wyższej od maksymalnej temperatury przewidzianej dla danego programu.
! Wyjątek: wybierając program 6 temperaturę można podnieść aż do 60°.
! Wyjątek: wybierając program 7 temperaturę można podnieść aż do 60°.
! Wyjątek: wybierając program 10 temperaturę można podnieść aż do 90°.
Ustawianie wirowania
Naciskając przycisk WIROWANIE ustawia się prędkość wirowania dla wybranego programu.
Maksymalne prędkości przewidziane dla poszczególnych programów są następujące:
Programy
Prędkość maksymalna
Bawełna
1000 obrotów na minutę
Tkaniny syntetyczne
1000 obrotów na minutę
Wełna
800 obrotów na minutę
Prędkość wirowania może zostać zmniejszona, można też całkowicie wyłączyć wirowanie, wybierając symbol
.
Pralka automatycznie uniemożliwi wykonanie wirowania z prędkością większą niż maksymalna prędkość wirowania
przewidziana dla danego programu.
Funkcje
Różne funkcje, w jakie wyposażona jest pralka, pozwalają na uzyskanie oczekiwanej czystości i bieli prania.
Aby włączyć poszczególne funkcje, należy:
1. nacisnąć przycisk odpowiadający żądanej funkcji;
2. zapalenie się jego kontrolki sygnalizuje, że funkcja jest włączona.
Uwaga:
- W przypadku wyboru funkcji niezgodnej z ustawionym programem jej kontrolka zacznie pulsować i funkcja nie włączy się.
- Jeśli wybrana opcja nie jest kompatybilna z inną, ustawioną wcześniej opcją, niezgodność zostanie zasygnalizowana
miganiem kontrolki i sygnałem dźwiękowym (3 sygnały). Zostania włączona jedynie druga opcja, a kontrolka włączonej
opcji zapali się.
Odplamianie
Ta opcja umożliwia wybranie rodzaju zabrudzeń w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować cykl do usunięcia plam.
Rodzaje zabrudzeń to:
Żywność, do plam powstałych w wyniku zabrudzeń jedzeniem i napojami.
Praca, do plam takich jak smar i tusz.
Outdoor, do plam takich jak błoto i trawa.
! Czas trwania cyklu prania zmienia się w zależności od wybranego rodzaju zabrudzeń.
Extra Płukanie
Wybierając tę opcję zwiększa się skuteczność płukania i zapewnia się maksymalne usunięcie środka piorącego. Opcja ta
jest przydatna dla osób o szczególnie wrażliwej skórze.
Łatwe prasowanie
Po wybraniu tej opcji pranie oraz wirowanie zostaną odpowiednio zmodyfikowane w celu ograniczenia powstawania
zagnieceń. Po zakończeniu cyklu pralka wykona powolne obroty bębna; kontrolka opcji ŁATWE PRASOWANIE oraz kontrolka START/PAUZA będą pulsować oraz włączy się kontrolka . W celu zakończenia cyklu należy nacisnąć przycisk
START/PAUZA lub przycisk ŁATWE PRASOWANIE.
9
PL
Środki piorące i bielizna
PL
Szufladka na środki piorące
Dobry rezultat prania zależy również od prawidłowego
dozowania środka piorącego: użycie jego nadmiernej ilości
nie poprawia skuteczności prania, lecz przyczynia się do
powstawania nalotów na wewnętrznych częściach pralki i
do zanieczyszczania środowiska.
! Nie stosować środków do prania ręcznego, ponieważ
tworzą one za dużo piany.
! Środki piorące w proszku należy stosować do tkanin z
białej bawełny i do prania wstępnego oraz do prania w
temperaturze przekraczającej 60°C.
! Należy stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
środka piorącego.
Wysunąć szufladkę i umieścić
w niej środek piorący lub
dodatkowy w następujący
sposób.
Przegródka 1: Nie wylewać detergentu do przegródka
środkowej 1.
Przegródka 2: Środek piorący do prania zasadniczego
(w proszku lub w płynie)
W przypadku stosowania środka piorącego w płynie, zaleca się użycie ścianki A dostarczonej na wyposażeniu,
która ułatwia prawidłowe dozowanie. W celu użycia środka
piorącego w proszku, należy wsunąć ściankę w zgłębienie
B.
Przegródka 3: Środki dodatkowe (zmiękczające, itp.)
Środek zmiękczający nie może przekroczyć poziomu “max”,
podanego na środkowym wskaźniku.
Kolorowe: cykl 30°C umożliwiający zachowanie kolorów,
zalecany do kolorowej odzieży z tkanin bawełnianych i
syntetycznych. Pozwala na ograniczenie zużycia energii do
ogrzewania wody umożliwiając uzyskanie dobrego wyniku
prania. Zalecany do lekko zabrudzonej odzieży.
Delikatne: z programu 4 należy korzystać do prania bardzo
delikatnej odzieży. Zaleca się odwrócić ubrania na lewą
stronę przed praniem. W celu osiągnięcia najlepszych wyników, zaleca się stosowanie detergentu w płynie do tkanin
delikatnych. Do prania Jedwabiu i Firan, należy wybrać cykl
4 i włączyć opcję
; maszyna zakończy cykl z bielizną
namoczoną i migającą kontrolką. W celu odprowadzenia
wody i wyjęcia prania, należy nacisnąć przycisk START/
PAUZA lub przycisk
.
Mix: cykl 40°C do łącznego prania tkanin bawełnianych
i syntetycznych. Zalecany do lekko zabrudzonej bielizny.
Sport: (program 11) został opracowany do prania mało
zabrudzonej odzieży sportowej (dresów, skarpetek, itp.);
w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, nie należy
przekraczać maksymalnego wsadu podanego w “Tabela
programów”. Zaleca się stosowanie detergentu w płynie,
używając ilości odpowiedniej do połowy wsadu.
Pościel: : do prania wyrobów wypełnionych gęsim puchem, takich jak kołdry podwójne lub pojedyncze (których waga nie przekracza 1 kg), poduszki, kurtki, należy
stosować specjalny program 12. Zaleca się wkładać
wyroby puchowe do bębna, zaginając ich brzegi do
wewnątrz (patrz rysunki) i tak, aby nie przekraczać ¾ jego
pojemności. Aby uzyskać optymalne wyniki prania, zaleca
się stosowanie płynnego środka piorącego.
Przygotowanie bielizny
• Podzielić bieliznę do prania według:
- rodzaju tkaniny / symbolu na etykiecie.
- kolorów: oddzielić tkaniny kolorowe od białych.
• Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
• Nie przekraczać wskazanego ciężaru suchej bielizny:
patrz “Tabela programów”.
Ile waży bielizna?
1 prześcieradło 400-500 gr.
1 poszewka 150-200 gr.
1 obrus 400-500 gr.
1 szlafrok 900-1.200 gr.
1 ręcznik 150-250 gr.
Wełna - Woolmark Apparel Care - Blue:
cykl prania „Wełna” niniejszej pralki został zatwierdzony
przez Woolmark Company jako odpowiedni do prania
odzieży wełnianej i przeznaczonej do prania ręcznego, pod
warunkiem, że pranie jest przeprowadzane zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie ubrania oraz ze
wskazówkami dostarczonymi przez producenta pralki.
Programy specjalne
Bawełniane: cykl 30°C do tkanin bawełnianych. Pozwala
na ograniczenie zużycia energii do ogrzewania wody
umożliwiając uzyskanie dobrego wyniku prania. Zalecany
do lekko zabrudzonej odzieży.
Syntetyczne: cykl 30°C do tkanin syntetycznych. Pozwala na ograniczenie zużycia energii do ogrzewania wody
umożliwiając uzyskanie dobrego wyniku prania. Zalecany
do lekko zabrudzonej odzieży.
10
Anti-Odour: z program 14 (Syntetyczne) należy korzystać
do prania odzieży, z której chce się usunąć zapachy (np.
dymu, potu, smażeniny). Program został opracowany w
celu usuwania nieprzyjemnych zapachów, które wnikają
w włókna tkanin.
Nieprawidłowości w działaniu
i sposoby ich usuwania
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy
sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać przy pomocy poniższego wykazu.
PL
Nieprawidłowości w działaniu:
Możliwe przyczyny / Rozwiązania:
Pralka nie włącza się.
• Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie
ma styku.
• W domu nastąpiła przerwa w dostawie prądu.
Cykl prania nie rozpoczyna się.
•
•
•
•
•
Drzwiczki pralki nie są dobrze zamknięte.
Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
Zostało nastawione opóźnienie startu (patrz „Personalizacja”).
Pralka nie pobiera wody (szybko pulsuje kontrolka pierwszej fazy prania).
•
•
•
•
•
•
Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony do kurka.
Przewód jest zgięty.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA.
Pralka cały czas pobiera i odprowadza wodę.
• Przewód odpływowy nie został zainstalowany na wysokości między 65 a
100 cm od podłogi (patrz „Instalacja”).
• Końcówka przewodu odpływowego jest zanurzona w wodzie (patrz „Instalacja”).
• Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Jeśli po sprawdzeniu tych możliwości problem nie zostanie rozwiązany, należy
zamknąć kurek dopływu wody, wyłączyć pralkę i wezwać Serwis Techniczny. Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może
wystąpić efekt syfonu, w wyniku którego pralka cały czas pobiera i odprowadza wodę. W celu wyeliminowania tej niedogodności należy zakupić specjalny
zawór, zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.
Pralka nie odprowadza wody i nie
odwirowuje prania.
• Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych programów należy uruchomić je ręcznie.
• Została włączona funkcja
: aby zakończyć program, należy nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
• Przewód odpływowy jest zgięty (patrz „Instalacja”).
• Instalacja odpływowa jest zatkana.
Pralka mocno wibruje w fazie wirowania.
• Podczas instalacji pralki bęben nie został prawidłowo odblokowany (patrz
„Instalacja”).
• Pralka nie jest właściwie wypoziomowana (patrz „Instalacja”).
• Pralka, zainstalowana pomiędzy meblami a ścianą, ma za mało miejsca
(patrz „Instalacja”).
Z pralki wycieka woda.
• Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony (patrz „Instalacja”).
• Szufladka na środki piorące jest zatkana (w celu jej oczyszczenia patrz „Utrzymanie i konserwacja”).
• Przewód odpływowy nie jest dobrze zamocowany(patrz „Instalacja”).
Kontrolki “Funkcje” i kontrolka • Wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty,
następnie włączyć ją ponownie.
“START/PAUZA” migaja i jedna z konJeśli problem nie ustępuje, należy wezwać Serwis Techniczny.
trolek “faza w toku” jak i “BLOKADY
OKRĄGŁYCH DRZWICZEK” beda swiecily sie w sposób ciagly.
Tworzy się zbyt duża ilość piany.
• Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi być umieszczony napis: „do pralek”, „do prania ręcznego i w
pralce” lub podobny).
• Użyto za dużo środka piorącego.
Opcja Push & Wash nie włącza się.
• Po włączeniu maszyny użyto elementu innego niż przycisk Push & Wash. Wyłączyć maszynę i nacisnąć przycisk Push & Wash.
11
Serwis Techniczny
195148709.00
07/2016
PL
Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie (patrz „Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania”);
• Ponownie uruchomić program i sprawdzić, czy problem nie zniknął;
• Jeśli nie, zwrócić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego, dzwoniąc pod numer podany w karcie gwarancyjnej.
! Nigdy nie wzywać nieautoryzowanych techników.
Należy podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model maszyny (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na tabliczce umieszczonej w tylnej części pralki oraz widocznej z przodu po otwarciu drzwiczek.
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.indesit.com
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising