Whirlpool | RSPG 623 D PL | Instruction for Use | Whirlpool RSPG 623 D PL instrukcja

Whirlpool RSPG 623 D PL instrukcja
Instrukcja obsługi
PRALKA
Spis treści
PL
Polski,1
PL
Instalacja, 2-3
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Utrzymanie i konserwacja, 4
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szufladki na środki piorące
Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Zalecenia i środki ostrożności, 5
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Utylizacja
Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek
RSPG 623
Opis pralki, 6-7
Panel sterowania
Wyświetlacz
Jak wykonać cykl prania, 8
Programy i opcje, 9
Tabela programów
Opcje prania
Środki piorące i bielizna, 10
Szufladka na środki piorące
Przygotowanie bielizny
Programy specjalne
System równoważenia wsadu
Nieprawidłowości w
działaniu i sposoby ich usuwania, 11
Serwis Techniczny, 12
1
Instalacja
PL
! Należy zachować niniejszą książeczkę,
aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.
W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub
przeniesienia pralki w inne miejsce należy
zadbać o przekazanie instrukcji wraz z nią,
aby nowy właściciel mógł się zapoznać z
działaniem urządzenia i z dotyczącymi go
ostrzeżeniami.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi: zawiera ona ważne informacje
dotyczące instalacji oraz właściwego i
bezpiecznego użytkowania pralki.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakować pralkę.
2. Sprawdzić, czy nie doznała ona
uszkodzeń w czasie transportu. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń, nie podłączać pralki
i skontaktować się ze sprzedawcą.
3. Odkręcić 4 śruby
zabezpieczające
urządzenie na
czas transportu
oraz zdjąć gumowy
element z podkładką,
znajdujący się w
tylnej części pralki
(patrz rysunek).
4. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych
zaślepek, znajdujących się w wyposażeniu
urządzenia.
5. Zachować wszystkie części: w razie
konieczności przewiezienia pralki w inne
miejsce, powinny one zostać ponownie
zamontowane.
! Części opakowania nie są zabawkami dla
dzieci.
Poziomowanie
1. Ustawić pralkę
na płaskiej i twardej
podłodze, nie
opierając jej o ściany,
meble itp.
2. Jeśli podłoga
nie jest idealnie
pozioma, należy
skompensować
2
nierówności, odkręcając lub dokręcając
przednie nóżki (patrz rysunek); kąt
nachylenia, zmierzony na górnym blacie
pralki, nie powinien przekraczać 2°.
Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia
jej stabilność i zapobiega wibracjom,
hałasowi oraz przesuwaniu się urządzenia
w czasie pracy. W przypadku ustawienia na
dywanie lub wykładzinie dywanowej, należy
tak wyregulować nóżki, aby pod pralką
pozostawała wolna przestrzeń niezbędna dla
wentylacji.
Podłączenia hydrauliczne i
elektryczne
Podłączenie przewodu doprowadzającego
wodę
1. Wsunąć uszczelkę
A do końcówki rury
pobierania wody
i przykręcić ją do
kurka zimnej wody o
A
gwintowanym otworze
3/4’’ (zobacz rysunek).
Przed podłączeniem
spuszczać wodę do
momentu, aż stanie
się ona całkowicie
przezroczysta.
2. Podłączyć do
urządzenia przewód
doprowadzający
wodę, przykręcając
go do odpowiedniego
przyłącza wody,
znajdującego się w
tylnej części pralki, z
prawej strony u góry
(patrz rysunek).
3. Zwrócić uwagę, aby przewód nie był
pozaginany ani przygnieciony.
! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić
się w przedziale podanym w tabeli Danych
technicznych (patrz strona obok).
! Jeśli długość przewodu doprowadzającego
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić
się do specjalistycznego sklepu lub do
autoryzowanego technika.
! Nigdy nie instalować przewodów, które były
już używane.
! Stosować przewody znajdujące się w
wyposażeniu urządzenia.
Podłączenie przewodu odpływowego
Podłączyć przewód
odpływowy, nie
zginając go, do rury
ściekowej lub do
otworu odpływowego
65 - 100 cm
w ścianie, które
powinny się
znajdować na
wysokości od 65 do
100 cm od podłogi;
albo oprzeć
go na brzegu
zlewu lub wanny,
przymocowując do
kranu prowadnik,
znajdujący się
w wyposażeniu
pralki (patrz
rysunek). Wolny
koniec przewodu
odpływowego nie
powinien być zanurzony w wodzie.
! Odradza się używanie rur przedłużających;
jednak jeśli jest to konieczne, przedłużacz
powinien mieć taki sam przekrój, jak
oryginalna rura, a jego długość nie powinna
przekraczać 150 cm.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka
elektrycznego należy się upewnić, czy:
• gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne
z obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać
maksymalne obciążenie mocy urządzenia,
wskazane w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
• napięcie zasilania mieści się w wartościach
wskazanych w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
• gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W
przeciwnym razie należy wymienić
gniazdko lub wtyczkę.
! Nie należy instalować pralki na otwartym
powietrzu, nawet w osłoniętym miejscu,
gdyż wystawienie urządzenia na działanie
deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko
elektryczne powinno być łatwo dostępne.
! Nie używać przedłużaczy ani
rozgałęźników.
! Kabel nie powinien być pozginany ani
przygnieciony.
! Przewód zasilania elektrycznego może być
wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych
techników.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, jeśli powyższe zasady
nie będą przestrzegane.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed
przystąpieniem do jej użytkowania, należy
wykonać jeden cykl prania ze środkiem
piorącym, ale bez wsadu, nastawiając
program opcja czyszczenia pralki (patrz
“Czyszczenie pralki”).
Dane techniczne
Model
RSPG 623
Wymiary
szerokość cm 59,5
wysokość cm 85
głębokość cm 42,5
Pojemność
od 1 do 6 kg
Dane prądu
elektrycznego
dane techniczne umieszczone są na tabliczce na
maszynie
Dane sieci
wodociągowej
Maksymalne ciśnienie
1 MPa (10 barów)
ciśnienie minimalne
0,05 MPa (0,5 barów)
pojemność bębna 40 litrów
Szybkość
wirowania
Programy
testowe
zgodnie z
regulamin
1061/2010 i
1015/2010
do 1200 obrotów na minutę
Program 9;
Bawełna Eco 60°C.
Program 9;
Bawełna Eco 40°C.
Urządzenie to zostało wyprodukowane zgodnie z
następującymi przepisami CE:
- EMC - 2014/30/EU (o
Kompatybilności Elektromagnetycznej)
- 2012/19/EU (WEEE)
- LVD - 2014/35/EU (o Niskim Napięciu)
3
PL
Utrzymanie i konserwacja
PL
Odłączenie wody i prądu
elektrycznego
Czyszczenie pompy
Czyszczenie pralki
! Należy się upewnić, że cykl prania został
zakończony i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Zamknąć kurek dopływu wody po każdym
praniu. W ten sposób zmniejsza się zużycie
instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje
się niebezpieczeństwo wycieków.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki
oraz do czynności konserwacyjnych wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
• Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki
można myć ściereczką zmoczoną w letniej wodzie
z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników ani
ściernych środków czyszczących.
• Pralka jest wyposażona w program opcja
czyszczenia pralki części wewnętrznych,
który należy przeprowadzać nie
wprowadzając niczego do kosza pralki.
Środek piorący (w ilości równej 10% ilości
zalecanej dla lekko zabrudzonej odzieży)
lub dodatki przeznaczone specjalnie do
czyszczenia pralek, mogą zostać użyte
jako środki pomocnicze podczas programu
czyszczenia. Zaleca się przeprowadzanie
programu czyszczenia co 40 cykli prania.
W celu uruchomienia
programu należy
A B
nacisnąć równocześnie
przyciski A i B przez 5
sek. (zob. rysunek).
Program rozpocznie
się automatycznie i
będzie trwał około
70 minut. W celu
zakończenia cyklu,
należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.
Czyszczenie szufladki na środki
piorące
1
2
Wysunąć szufladkę,
unosząc ją lekko ku
górze i wyciągając
na zewnątrz (patrz
rysunek).
Wypłukać szufladkę
pod bieżącą wodą.
Czynność tę
należy wykonywać
stosunkowo często.
Konserwacja okrągłych drzwiczek i
bębna
• Drzwiczki pralki należy zawsze
pozostawiać uchylone, aby zapobiec
tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
4
Pralka wyposażona jest w pompę
samoczyszczącą, która nie wymaga
zabiegów konserwacyjnych. Może się
jednak zdarzyć, że drobne przedmioty
(monety, guziki) wpadną do komory wstępnej
zabezpieczającej pompę, która znajduje się
w jej dolnej części.
Aby dostać się do komory wstępnej:
1. zdjąć panel
pokrywy z przedniej
strony pralki przy
pomocy śrubokrętu
(patrz rysunek);
2. odkręcić pokrywę,
obracając ją w
kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara (patrz
rysunek): wypłynięcie
niewielkiej ilości
wody jest normalnym
zjawiskiem;
3. dokładnie wyczyścić wnętrze;
4. ponownie przykręcić pokrywę;
5. ponownie założyć panel upewniwszy
się, przed dociśnięciem go do maszyny,
czy zatrzaski zostały umieszczone w
odpowiednich otworach.
Kontrola przewodu
doprowadzającego wodę
Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić
przewód doprowadzający wodę. Jeśli
widoczne są na nim pęknięcia i rysy, należy
go wymienić: w trakcie prania duże ciśnienie
może bowiem spowodować jego nagłe
rozerwanie.
! Nigdy nie instalować już używanych
przewodów.
Zalecenia i środki
ostrożności
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana
zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone ze
względów bezpieczeństwa i należy je uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do
użytkowania w warunkach domowych.
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one
pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały
pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę
ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie
powinny bawić się urządzeniem. Prace
związane z czyszczeniem i konserwacją nie
mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
• Nie dotykać pralki stojąc przy niej boso lub mając
mokre lub wilgotne ręce albo stopy.
• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel,
należy trzymać za wtyczkę.
• W trakcie pracy maszyny nie otwierać szufladki na
środki piorące.
• Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona być
bardzo gorąca.
• W żadnym wypadku nie otwierać na siłę drzwiczek pralki:
grozi to uszkodzeniem mechanizmu zabezpieczającego
drzwiczki przed przypadkowym otwarciem.
• W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym
wypadku ingerować w wewnętrzne części pralki z
zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
• Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do
pracującej pralki.
• W czasie prania drzwiczki pralki nagrzewają się.
• Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to
robić bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy
nie należy samodzielnie przenosić urządzenia, gdyż
jest ono bardzo ciężkie.
• Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest
pusty.
Utylizacja
• Utylizacja opakowania:
stosować się do lokalnych przepisów, dzięki temu
opakowanie będzie mogło zostać ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa europejska 2012/19/EU dotycząca
odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych
przewiduje, że elektryczne urządzenia gospodarstwa
domowego nie powinny być utylizowane w normalnym
ciągu utylizacji stałych odpadów miejskich. Stare
urządzenia powinny być zbierane oddzielnie, aby
zoptymalizować stopień odzysku i recyrkulacji
materiałów, z których są one zbudowane, oraz
aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia
i środowiska. Symbol przekreślonego kosza jest
umieszczony na wszystkich produktach w celu
przypominania o obowiązku ich segregacji.
Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego
mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich
prawidłowej utylizacji, zwracając się do odpowiednich
służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek
Jeśli z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej
nie jest możliwe otwarcie okrągłych drzwiczek, w
celu wyjęcia i rozwieszenia prania należy wykonać
następujące czynności:
1. wyjąć wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
2. sprawdzić, czy poziom
wody wewnątrz maszyny
znajduje się poniżej poziomu
otwarcia drzwiczek; w
przeciwnym wypadku usunąć
nadmiar wody przez przewód
odpływowy, zbierając ją
do wiaderka w sposób
wskazany na rysunku.
3. zdjąć panel pokrywy z
przedniej strony pralki przy
pomocy śrubokrętu (patrz
rysunek).
20
4. pociągnąć na zewnątrz klapkę wskazaną na rysunku, aż
do wyzwolenia się z zacisku plastikowego zaczepu; następnie
pociągnąć go w dół i równocześnie otworzyć drzwiczki.
5. ponownie założyć panel upewniwszy się, przed
dociśnięciem go do maszyny, czy zatrzaski zostały
umieszczone w odpowiednich otworach.
5
PL
Opis pralki
PL
Panel sterowania
Przycisk i kontrolki
OPCJE PRANIA
Przycisk
TEMPERATURA
Przyciski i
kontrolki OPCJI
Przycisk ON/OFF
WYŚWIETLACZ
Przycisk
WIROWANIE
Panel
Szufladka na środki piorące
POKRĘTŁO
PROGRAMÓW
Szufladka na środki piorące: do dozowania środków
piorących i dodatków (patrz “Środki piorące i bielizna”).
Panel: w szufladce na środki piorące znajduje się panel, na
którym przedstawiono wszystkie dostępne programy, wraz z
oznaczeniami graficznymi informującymi na temat sposobu
użytkowania poszczególnych przegródek szufladkio.
Przycisk ON/OFF : nacisnąć krótko przycisk w
celu włączenia lub wyłączenia maszyny. Kontrolka
START/PAUSE, która pulsuje powoli w kolorze
zielonym wskazuje, że maszyna jest włączona. W celu
wyłączenia pralki podczas prania konieczne jest dłuższe
przytrzymanie naciśniętego przycisku, przez około 3
sek.; krótkie lub przypadkowe naciśnięcie nie wystarczy
do wyłączenia maszyny. Wyłączenie maszyny podczas
trwającego prania anuluje program prania.
POKRĘTŁO PROGRAMÓW: w celu ustawienia
żądanego programu (patrz “Tabela programów”).
Przyciski i kontrolki OPCJI: służą do wybierania
dostępnych funkcji. Kontrolka wybranej opcji pozostanie
włączona.
Przycisk i kontrolki OPCJE PRANIA
: nacisnąć w
celu wybrania żądanego stopnia intensywności prania.
Przycisk TEMPERATURA : naciskać w celu
zmniejszenia lub całkowitego wyłączenia temperatury;
ustawiona wartość zostanie wskazana na wyświetlaczu.
Przycisk WIROWANIE : naciskać w celu zmniejszenia
liczby obrotów lub całkowitego wyłączenia wirówki;
ustawiona wartość zostanie wskazana na wyświetlaczu.
Przycisk OPÓŹNIENIE
: naciskać w celu ustawienia
opóźnionego startu wybranego programu; opóźnienie
zostanie wskazane na wyświetlaczu.
6
Przycisk i kontrolka
Przycisk
BLOKADA START/PAUZA
Przycisk
OPÓŹNIENIE
Przycisk z kontrolką START/PAUZA: kiedy zielona
kontrolka pulsuje powoli, nacisnąć przycisk w celu
uruchomienia prania. Po uruchomieniu cyklu kontrolka
świeci w sposób ciągły. W celu wybrania pauzy w praniu
należy nacisnąć ponownie przycisk, kontrolka zacznie
pulsować w kolorze pomarańczowym. Jeśli symbol
nie świeci się, można otworzyć drzwiczki. W celu
ponownego uruchomienia prania od miejsca, w którym
zostało przerwane, należy ponownie nacisnąć przycisk.
Przycisk BLOKADA: w celu uruchomienia lub
wyłączenia blokady panelu sterowania należy
przytrzymać naciśnięty przycisk przez około 2 sekundy.
Podświetlony symbol
wskazuje, że panel sterowania
został zablokowany. W ten sposób uniemożliwia się
dokonywanie przypadkowych zmian w programach (z
wyjątkiem przycisk ON/OFF), zwłaszcza, jeśli w domu
obecne są dzieci.
W celu wyłączenia blokady panelu sterowania należy
przytrzymać naciśnięty przycisk przez około 2 sekundy.
Funkcja stand by
Pralka ta, w myśl nowych norm europejskich związanych
z oszczędnością elektryczną, posiada system auto
wyłączenia (stand by), który włącza się po 30 minutach
nie użytkowania. Ponownie lekko wcisnąć przycisk
ON-OFF i poczekać, aż pralka ponownie włączy się.
Wyświetlacz
PL
B
A
C
Wyświetlacz pomaga zaprogramować urządzenie i dostarcza wielu informacji.
W sekcji A wyświetla się czas trwania dostępnych programów, a po rozpoczęciu cyklu czas, jaki pozostaje do jego
zakończenia (na wyświetlaczu zostanie wyświetlony maksymalny czas trwania wybranego cyklu, który może ulec
skróceniu po kilku minutach, ponieważ rzeczywisty czas trwania cyklu zależy od wsadu i wprowadzonych ustawień);
natomiast jeśli została ustawiona funkcja OPÓŹNIENIE, wyświetla się czas pozostający do momentu rozpoczęcia
wybranego programu.
Ponadto, po naciśnięciu odpowiednich przycisków wyświetlają się maksymalne wartości szybkości wirowania i
temperatury dla ustawionego programu lub ostatnie zaprogramowane wartości, jeśli są one odpowiednie dla wybranego
programu.
W sekcji B wyświetlane są “fazy prania” przewidziane dla wybranego cyklu, a po rozpoczęciu programu aktualna “faza
prania”:
Pranie
Płukanie
Wirowanie
Odprowadzanie wody
W sekcji C są umieszczone, kolejno od lewej do prawej strony, ikony “temperatury”, “wirowania” i “Startu z opóźnieniem”.
Kreski “temperatura”
wskazują poziom temperatury w odniesieniu do maksymalnego poziomu, jaki może być
ustawiony dla wybranego cyklu.
Kreski “wirowanie”
wskazują poziom wirowania w odniesieniu do maksymalnego poziomu, jaki może być
ustawiony dla wybranego cyklu.
Świecący symbol “Startu z opóźnieniem”
wskazuje, że na wyświetlaczu można odczytać ustawioną wartość “Startu z
opóźnieniem”.
Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
Jeśli symbol się świeci, oznacza to, że drzwiczki są zablokowane. Aby uniknąć uszkodzenia pralki, przed przystąpieniem
do otwierania drzwiczek należy odczekać, aż symbol ten zgaśnie. Aby otworzyć drzwiczki w trakcie trwania cyklu, należy
nacisnąć przycisk START/PAUZA; kiedy symbol BLOKADY DRZWICZEK
zgaśnie, można otworzyć drzwiczki.
7
Jak wykonać cykl prania
PL
1. WŁĄCZENIE MASZYNY. Nacisnąć przycisk ,
kontrolka START/PAUZA zacznie powoli pulsować w
kolorze zielonym.
2. ZAŁADOWAĆ BIELIZNĘ. Otworzyć drzwiczki.
Włożyć bieliznę, uważając, aby nie przekroczyć
wielkości wsadu wskazanej w tabeli programów
znajdującej się na następnej stronie.
3. WSYPAĆ ŚRODEK PIORĄCY. Wysunąć szufladkę
i umieścić środek piorący w odpowiednich komorach
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale
“Środki piorące i bielizna”.
4. ZAMKNĄĆ DRZWICZKI.
5. WYBRAĆ PROGRAM. Przy pomocy pokrętła
PROGRAMY wybrać żądany program; ma on
wstępnie ustawioną temperaturę i prędkość
wirowania, jednak wartości te można zmienić. Na
wyświetlaczu pojawi się czas trwania cyklu.
6. SPERSONALIZOWAĆ CYKL PRANIA. Naciskać
odpowiednie przyciski:
Zmienić temperaturę i/lub prędkość wirowania.
Urządzenie automatycznie wyświetla maksymalne
wartości temperatury i prędkości wirowania dla
ustawionego programu lub ostatnie wybrane wartości,
jeśli są one zgodne z ustawionym programem.
Naciskając przycisk stopniowo zmniejsza się
temperaturę, aż do prania na zimno “OFF”. Naciskając
przycisk
stopniowo zmniejsza się prędkość
wirowania, aż do jego wyłączenia “OFF”. Dodatkowe
naciśnięcie przycisków przywróci maksymalne
dostępne wartości.
! Wyjątek: wybierając program 3 temperaturę można
podnieść aż do 60°.
! Wyjątek: wybierając program 4 temperaturę można
podnieść aż do 60°.
! Wyjątek: wybierając program 11 temperaturę można
podnieść aż do 90°.
Ustawić start z opóźnieniem.
W celu ustawienia opóźnionego rozpoczęcia
wybranego programu należy naciskać odpowiedni
przycisk aż do osiągnięcia żądanego czasu
opóźnienia. Kiedy ta opcja jest aktywna, na
wyświetlaczu zaświeca się symbol
. Aby anulować
OPÓŹNIENIE, należy naciskać przycisk do momentu
pojawienia się na wyświetlaczu napisu “OFF”.
Ustawić żądany stopień intensywności prania.
Opcja
umożliwia optymalizację prania w
zależności od stopnia zabrudzenia tkanin oraz
żądanej intensywności prania.
W przypadku silnie zabrudzonej odzieży, należy
nacisnąć przycisk
aż do przejścia do poziomu
„Intensywny”. Poziom ten gwarantuje wysokiej
jakości pranie, dzięki użyciu większej ilości wody w
początkowej fazie cyklu i intensywniejszym ruchom
8
mechanicznym służy do usuwania najoporniejszych
plam.
W przypadku lekko zabrudzonej odzieży lub w celu
delikatnego obchodzenia się z tkaninami, należy
nacisnąć przycisk
aż do przejścia do poziomu
„Delikatne”. Cykl zredukuje ruchy mechaniczne, aby
zagwarantować doskonały efekt prania delikatnej
odzieży.
Zmiana charakterystyki cyklu.
• Naciskać przycisk w celu włączenia opcji; zaświeci
się kontrolka odpowiadająca przyciskowi.
• Ponownie nacisnąć przycisk w celu wyłączenia
opcji; kontrolka zgaśnie.
! Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z ustawionym
programem, kontrolka będzie pulsować i opcja nie
zostanie włączona.
! Jeśli wybrana opcja nie może być łączona z inną,
ustawioną wcześniej, kontrolka pierwszej wybranej
opcji będzie migać i włączona zostanie tylko druga
opcja, której kontrolka zaświeci się.
! W zależności od opcji może się zmieniać zalecana
objętość wsadu i/lub czas trwania cyklu.
7. URUCHOMIĆ PROGRAM. Nacisnąć przycisk START/
PAUZA. Odpowiednia kontrolka zaświeci się kolorem
zielonym i drzwiczki zostaną zablokowane (włączy się
symbol BLOKADY DRZWICZEK
). W celu zmiany
programu w czasie trwania cyklu należy ustawić
pralkę w trybie pauzy, naciskając przycisk START/
PAUZA (kontrolka START/PAUZA zacznie powoli
pulsować bursztynowym światłem); następnie wybrać
żądany cykl i ponownie nacisnąć przycisk START/
PAUZA. W celu otwarcia drzwiczek w trakcie trwania
cyklu należy nacisnąć przycisk START/PAUZA; kiedy
symbol BLOKADY DRZWICZEK
zgaśnie, można
otworzyć drzwiczki. Nacisnąć ponownie przycisk
START/PAUZA, aby uruchomić program od momentu,
w którym został on przerwany.
8. KONIEC PROGRAMU. Wskazywany jest przez napis “END” na wyświetlaczu, kiedy symbol BLOKADY
DRZWICZEK
zgaśnie, można otworzyć drzwiczki.
Otworzyć drzwiczki, wyjąć bieliznę i wyłączyć urządzenie.
! Aby anulować już rozpoczęty cykl, należy długo
przytrzymać wciśnięty przycisk . Cykl zostanie
przerwany i urządzenie wyłączy się.
Programy i opcje
Tabela programów
230’
3,5
44 0,47
46
130’

3
71 0,16
39
30’



4
1
1,5
-
**
800



60°
1200


6
53 0,78
50
200’
40°
1200


6
53 0,97
63
230’
20°
1200


6
-
-
-
**
60°
(Max. 90°C)
1200


6
-
-
-
**
12 Antyalergiczny
60°
1200
30°
0
14 Puch
30°
1000



4
1
1
-
-
-
**
13 Jedwab i Firanki: do jedwabiu, wiskozy, bielizny.



Płukanie
-
1200
-

6
-
-
-
**
Wirowanie + Odprowadzanie Wody
-
1200
-
-
6
-
-
-
**
Tylko Odprowadzanie wody *
-
OFF
-
-
6
-
-
-
**
40°
40°
1200
1200




4
3,5
-
40°
(Max. 60°C)
40°
(Max. 60°C)
1200


6
1000


30°
800

30°
800
30°
0
40°
Opis programu
CODZIENNE
1 Odplamianie
2 Szybkie Odplamianie
3
Bawełna (3): tkaniny białe lekko zabrudzone i delikatne kolorowe.
4
Syntetyczne (4): tkaniny kolorowe, wytrzymałe, lekko zabrudzone.
Szybki: w celu szybkiego odświeżenia lekko zabrudzonych tkanin (niew5 skazany dla wełny, jedwabiu i tkanin przeznaczonych do prania ręcznego).
SPECJALNE
6 Ciemme Tkaniny
7 Ultradelikatny
8
Wełna: do wełny, kaszmiru, itp.
9
Bawełna Eco 60°C
zabrudzone.
60°/40°
(1): kaniny białe i kolorowe, wytrzymałe, mocno
Bawełna Eco 40°C 60°/40° (2): tkaniny białe lekko zabrudzone i delikatne
kolorowe.
10 Bawełna 20°C: tkaniny białe lekko zabrudzone i delikatne kolorowe.
9
-
-
Czas trwania
cyklu
63
Wilgotność
resztkowa%
53 0,97
Wsad maks.
(kg)
**
Prędkość
maks.
(obroty
na
minutę)
Środek
zmiękczający
-
Temp.
maks.
(°C)
Pranie
-
Programy
Woda łącznie lt
PL
Zużycie energii
kWh
Środki
piorące i
dodatki
**
**
**
DODATKOWE
11 Białe
**
**
Częściowe
* Po wybraniu programu
i wyłączeniu wirowania maszyna wykona jedynie opróżnianie z wody.
** Możliwa jest kontrola czasu trwania programów prania na wyświetlaczu..
Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się
zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość detergentu, ilość i rodzaj pranej odzieży,
wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe.
1) Program sterowania zgodny z regulamin 1061/2010: ustawić program 9 z temperaturą 60°C.
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody; należy go używać
do odzieży przeznaczonej do prania w 60°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
2) Program sterowania zgodny z regulamin 1061/2010: ustawić program 9 z temperaturą 40°C.
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody; należy go używać
do odzieży przeznaczonej do prania w 40°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
Dla wszystkich Test Institutes:
3) Program bawełna, długi: ustawić program 3 na temperaturę 40°C.
4) Program tkaniny syntetyczne długi: ustawić program 4 z temperaturą 40°C.
Opcje prania
! Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z ustawionym
programem, kontrolka będzie pulsować i opcja nie
zostanie włączona.
! Jeśli wybrana opcja nie może być łączona z inną,
ustawioną wcześniej, kontrolka pierwszej wybranej opcji
będzie migać i włączona zostanie tylko druga opcja,
której kontrolka zaświeci się.
Time Saver
Wybierając tę opcję, skraca się czas trwania programu nawet
do 50%, w zależności od wybranego cyklu, gwarantując
równocześnie oszczędność wody i energii. Z cyklu należy
korzystać do prania niezbyt zabrudzonej odzieży.
Extra Płukanie
Wybierając tę opcję zwiększa się skuteczność płukania i
zapewnia się maksymalne usunięcie środka piorącego.
Opcja ta jest przydatna dla osób o szczególnie wrażliwej
skórze.
9
Środki piorące i bielizna
PL
Szufladka na środki piorące
Dobry rezultat prania zależy również od prawidłowego
dozowania środka piorącego: użycie jego nadmiernej
ilości nie poprawia skuteczności prania, lecz przyczynia
się do powstawania nalotów na wewnętrznych częściach
pralki i do zanieczyszczania środowiska.
! piorące w proszku należy stosować do tkanin z
białej bawełny i do prania wstępnego oraz do prania w
temperaturze przekraczającej 60°C. Środki
! Należy stosować się do zaleceń podanych na
opakowaniu środka piorącego.
! Nie stosować środków do prania ręcznego, ponieważ
tworzą one za dużo piany.
Wysunąć szufladkę i
A
B
umieścić w niej środek
piorący lub dodatkowy w
następujący sposób.
! Nie wylewać detergentu do
* 1
przegródka środkowej (*).
2
Przegródka 1: Środek
piorący do prania
zasadniczego (w proszku
lub w płynie)
W przypadku stosowania środka piorącego w płynie,
zaleca się użycie ścianki A dostarczonej na wyposażeniu,
która ułatwia prawidłowe dozowanie. W celu użycia
środka piorącego w proszku, należy wsunąć ściankę w
zgłębienie B.
Przegródka 2: Środki dodatkowe (zmiękczające, itp.)
Środek zmiękczający nie powinien wypływać poza kratkę.
Przygotowanie bielizny
• Podzielić bieliznę do prania według:
- rodzaju tkaniny / symbolu na etykiecie.
- kolorów: oddzielić tkaniny kolorowe od białych.
• Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
• Nie przekraczać wskazanego ciężaru suchej bielizny:
patrz “Tabela programów”.
Ile waży bielizna?
1 prześcieradło 400-500 gr.
1 poszewka 150-200 gr.
1 obrus 400-500 gr.
1 szlafrok 900-1.200 gr.
1 ręcznik 150-250 gr.
Programy specjalne
Odplamianie: program 1 odpowiedni do prania silnie
zabrudzonej odzieży o trwałych kolorach. Program
gwarantuje klasę prania wyższą od standardowej
(klasa A). Nie używać programu, gdy miesza się
odzież w różnych kolorach. Zalecamy stosowanie
środka piorącego w proszku. W przypadku szczególnie
opornych plam, zalecamy wcześniej zastosowanie
specjalnych dodatków.
Szybkie Odplamianie: program został opracowany
do prania w jedną godzinę bielizny zabrudzonej
codziennymi plamami, nawet najbardziej uporczywymi.
Odpowiedni do tkanin kolorowych z włókien mieszanych,
gwarantuje ich maksymalną ochronę.
10
Ciemne Tkaniny: cyklu 6 należy używać do prania
ciemnej odzieży. Program został opracowany w celu
ochrony ciemnych kolorów przed blaknięciem. Dla
osiągnięcia najlepszych efektów, zalecamy stosowanie
środka piorącego w płynie, najlepiej przeznaczonego do
prania ciemnej odzieży.
Ultradelikatny: używać programu 7 do prania bardzo
delikatnej odzieży, ozdobionej cekinami lub koralikami.
Zalecamy wywrócenie ubrań na lewą stronę i włożenie
małych części odzieży do woreczka przeznaczonego
specjalnie do prania delikatnych ubrań. Dla osiągnięcia
najlepszych efektów, zalecamy stosowanie środka
piorącego w płynie do tkanin delikatnych.
Wełna - Woolmark Apparel Care - Green:
cykl prania „Wełna” niniejszej pralki został zatwierdzony
przez Woolmark Company jako odpowiedni do prania
odzieży wełnianej i przeznaczonej do prania ręcznego,
pod warunkiem, że pranie jest przeprowadzane zgodnie
z instrukcjami podanymi na etykiecie ubrania oraz ze
wskazówkami dostarczonymi przez producenta pralki.
(M1128)
Bawełna 20°C: idealny do zabrudzonej bielizny
bawełnianej. Dobre wyniki prania w zimnej wodzie,
porównywalne z praniem w 40°, są gwarantowane dzięki
działaniu mechanicznemu, wykonywanemu ze zmienną
prędkością, której maksymalne wartości powtarzają się w
krótkich odstępach czasu.
Antyalergiczny: programu 12 należy używać do
usuwania głównych alergenów, takich jak pyłki, roztocza,
sierść kotów i psów.
Jedwab: stosować odpowiedni program 13 do prania
wszelkiego rodzaju wyrobów z jedwabiu. Zaleca się
stosowanie specjalnego środka piorącego do tkanin
delikatnych.
Firanki: włożyć je złożone do poszewki lub do
siatkowatego worka. Stosować program 13.
Puch: aby wyprać produkty pikowane z puchem gęsim
takie kurtki czy poduszki ( nie ważące więcej jak 1 kg),
należy zastosować właściwy program 14.
System równoważenia wsadu
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych
drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje
obroty z prędkością nieco większą niż podczas prania.
Jeśli po kilku próbach wsad nie zostanie prawidłowo
zrównoważony, urządzenie wykona wirowanie z
prędkością mniejszą od przewidywanej. W przypadku
wystąpienia nadmiernego niezrównoważenia wsadu
pralka dokona jego rozłożenia zamiast odwirowania. Aby
zapewnić lepsze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe
zrównoważenie zaleca się mieszanie dużych i małych
sztuk bielizny.
Nieprawidłowości w działaniu
i sposoby ich usuwania
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy
sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać korzystając z poniższego wykazu.
PL
Nieprawidłowości w działaniu: Możliwe przyczyny / Rozwiązania:
Pralka nie włącza się.
• Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, w taki
sposób, że nie ma styku.
• W domu nie ma prądu.
Cykl prania nie rozpoczyna się.
•
•
•
•
•
Drzwiczki nie są dokładnie zamknięte.
Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
Zostało ustawione opóźnienie godziny rozpoczęcia prania.
Pralka nie pobiera wody (Na
wyświetlaczu pulsuje napis H2O).
•
•
•
•
•
•
Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony do zaworu.
Przewód jest pozaginany.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA.
Pralka cały czas pobiera i
odprowadza wodę.
• Przewód odpływowy nie został zainstalowany na wysokości między 65 a 100
cm od podłogi (patrz “Instalacja”).
• Końcówka przewodu odpływowego jest zanurzona w wodzie (patrz “Instalacja”).
• Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Jeśli po sprawdzeniu tych możliwości problem nie zostanie rozwiązany, należy
zamknąć kurek dopływu wody, wyłączyć pralkę i wezwać Serwis Techniczny.
Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może wystąpić
efekt syfonu, w wyniku którego pralka cały czas pobiera i odprowadza wodę.
W celu wyeliminowania tej niedogodności należy zakupić specjalny zawór,
zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.
Pralka nie odprowadza wody i nie
odwirowuje prania.
• Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych
programów należy uruchomić je ręcznie.
• Przewód odpływowy jest pozaginany (patrz “Instalacja”).
• Instalacja ściekowa jest zatkana.
Pralka mocno wibruje w fazie
wirowania.
• Podczas instalacji pralki bęben nie został prawidłowo odblokowany (patrz
“Instalacja”).
• Pralka nie jest właściwie wypoziomowana (patrz “Instalacja”).
• Pralka, zainstalowana pomiędzy meblami a ścianą, ma za mało miejsca (patrz
“Instalacja”).
Z pralki wycieka woda.
• Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony (patrz “Instalacja”).
• Szufladka na środki piorące jest zatkana (w celu jej oczyszczenia patrz
“Utrzymanie i konserwacja”).
• Przewód odpływowy nie jest dobrze zamocowany(patrz “Instalacja”).
Kontrolki “Opcje” oraz START/
PAUZA szybko pulsują, a na
wyświetlaczu pojawia się kod
nieprawidłowości (np.: F-01, F-..).
• Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty,
następnie włączyć je ponownie.
Jeśli problem nie ustępuje, należy wezwać Serwis Techniczny.
Tworzy się zbyt duża ilość piany.
• Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu
musi być napisane: “do pralek”, “do prania ręcznego i w pralce” itp.).
• Użyto za dużo środka piorącego.
11
Serwis Techniczny
195151621.01
12/2016
PL
Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie (patrz “Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich
usuwania”);
• Ponownie uruchomić program i sprawdzić, czy problem nie zniknął;
• W przeciwnym wypadku skontaktować się z Serwisem Technicznym.
! Nigdy nie wzywać nieautoryzowanych techników.
Należy podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na tabliczce umieszczonej w tylnej części pralki oraz widocznej z przodu po otwarciu drzwiczek.
Whirlpool EMEA S.p.A.
via Carlo Pisacane n.1,
20016 Pero (MI)
Italy
www.hotpoint.eu
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising