Whirlpool | AAR 160 C | Instruction for Use | Whirlpool AAR 160 C instrukcja

Whirlpool AAR 160 C instrukcja
AAR 160 C
POLSKI
Instrukcje użytkowania
Strona 2
1
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM SZKLANO - CERAMICZNEJ PŁYTY KUCHENNEJ
INSTALACJA
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
OCHRONA ŚRODOWISKA
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA SZKLANOCERAMICZNEJ PŁYTY
KUCHENNEJ
USUWANIE USTEREK
SERWIS POSPRZEDAŻNY
KARTA OPISU URZĄDZENIA
2
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Te instrukcje dostępne są również w sieci: docs.
whirlpool.eu
•
BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I INNYCH
JEST BARDZO WAŻNE
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się
zapoznać i których należy ściśle przestrzegać.
Informacje takie znajdują się również na samym
urządzeniu.
OSTRZEŻENIE:
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
określają rodzaj potencjalnego ryzyka oraz informują,
w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz
porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi
urządzenia Należy przestrzegać następujących
kwestii:
• Urządzenie należy odłączyć od zasilania
elektrycznego przed przystąpieniem do każdej
czynności instalacyjnej.
• Instalacja lub konserwacja powinna zostać
przeprowadzona przez technika specjalistę zgodnie
z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi
miejscowymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Nie naprawiać i nie wymieniać
żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to konkretnie
zalecane w instrukcji obsługi.
• Zgodnie z przepisami prawa uziemienie urządzenia
jest obowiązkowe.
• Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą
długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego
urządzenia do sieci.
• Aby instalacja była zgodna z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa, należy zamontować
wyłącznik wielobiegunowy o minimalnym odstępie
styków wynoszącym 3 mm.
• Nie używać rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Nie wolno wyciągać wtyczki ciągnąc za kabel
zasilający.
• • Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien
mieć dostępu do komponentów elektrycznych
urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego do przygotowywania żywności.
Wszystkie inne zastosowania (np. do ogrzewania
pomieszczeń) są zabronione. Producent nie będzie
ponosił żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nieprawidłową konfiguracją ustawień.
Urządzenie oraz jego dostępne części rozgrzewają
się podczas użytkowania. Należy szczególnie
unikać dotykania części grzejnych. Dzieci w wieku
poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia,
chyba że są pod ciągłym nadzorem.
Podczas pracy odsłonięte części urządzenia
nagrzewają się do wysokiej temperatury Należy
pilnować, aby dzieci nie zbliżały się do urządzenia
i nie bawiły się nim.
Nie dotykać elementów grzejnych urządzenia
w trakcie użytkowania i bezpośrednio po.
Nie dopuszczać do kontaktu ze ściereczkami
lub innym łatwopalnym materiałem, dopóki
wszystkie komponenty urządzenia nie wystygły
wystarczająco.
Nie wolno wkładać do piekarnika materiałów
łatwopalnych ani przechowywać ich w jego pobliżu:
Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić.
Zawsze uważnie nadzorować gotujące się potrawy
zawierające dużo tłuszczu i oleju.
Urządzenie nie powinno być używane przez
dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej lub
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub
wiedzy, chyba pod nadzorem lub po przeszkoleniu
w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i
pod warunkiem zrozumienia ewentualnych
niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem.
Dzieci bez nadzoru osoby dorosłej nie mogą
przeprowadzać czyszczenia i konserwacji
urządzenia.
Jeśli powierzchnia urządzenia jest pęknięta,
wyłączyć je, aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym.
Urządzenia nie można włączać przy pomocy
zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu
zdalnego sterowania.
Pozostawienie na płycie grzejnej potrawy
zawierającej tłuszcz lub olej może być
niebezpieczne i doprowadzić do pożaru. NIGDY
nie należy gasić pożaru wodą. Zamiast tego
należy wyłączy urządzenie i zakryć płomień, np.
pokrywką lub kocem gaśniczym. Ryzyko pożaru:
nie przechowywać przedmiotów na powierzchni
grzejnej.
Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą.
Przedmioty metalowe, takie jak noże, widelce, łyżki
i pokrywki, nie powinny się znajdować na płycie
grzejnej, ponieważ mogą się nagrzewać.
3
PRZED UŻYCIEM SZKLANO - CERAMICZNEJ PŁYTY KUCHENNEJ
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty pracy urządzenia, należy uważnie
przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją do wykorzystania w
przyszłości.
INSTALACJA
Ważne
Aby zapobiec przegrzewaniu się obwodów elektronicznych i ich uszkodzeniu,
zaleca się:
• Nie instalować płyty kuchennej w pobliżu zmywarki bądź pralki,
aby zapobiec przedostawaniu się pary lub wilgoci do obwodów
elektronicznych, gdyż mogą one ulec uszkodzeniu.
Jeżeli pod płytą kuchenną (naszej produkcji) znajduje się piekarnik, należy
upewnić się, czy jest on wyposażony w układ chłodzenia. Jeśli temperatura
obwodów elektronicznych przekroczy maksymalną, dopuszczalną wartość,
płyta kuchenna wyłączy się automatycznie; w takim przypadku należy
odczekać kilka minut, aż wewnętrzna temperatura obwodów elektronicznych
spadnie do dopuszczalnego poziomu i będzie można załączyć płytę kuchenną
ponownie.
• Po zakończeniu korzystania z płyty kuchennej należy ją wyłączyć.
4
Scianka tylna
min. 5 mm
Płyta kuchenna
• Płyta kuchenna powinna zostać zabudowana w blacie o grubości od
20 mm do 50 mm.
• Przestrzeń pomiędzy płytą kuchenną a piekarnikiem powinna być
pozbawiona jakichkolwiek innych elementów (poprzeczek, podpórek
itp.).
• Odległość pomiędzy dolną częścią płyty ceramicznej a szafką lub
panelem separującym musi wynosić co najmniej 20 mm.
• Jeżeli płyta kuchenna ma być zainstalowana obok szafki, to pomiędzy
krawędzią płyty kuchennej a szafką należy pozostawić odstęp co
najmniej 100 mm.
• W blacie roboczym należy wyciąć otwór o wymiarach podanych w karcie
opisowej urządzenia, dostarczonej oddzielnie.
• Jeżeli dostarczona uszczelka nie została zamocowana, należy ją
zamontować na płycie kuchennej po uprzednim wyczyszczeniu jej
powierzchni.
Przód
min. 20 mm
min. 5 mm
1
2
3
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Podłączenie elektryczne należy wykonać przed włączeniem zasilania.
Urządzenie winno być zainstalowane przez wykwalifikowanego technika,
znającego obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i właściwego
instalowania. Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi odpowiadać
napięciu w Państwa mieszkaniu. Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe,
zgodnie z przepisami prawa: należy wyłącznie stosować kable (zawierające
przewód ochronny) o odpowiednim przekroju. Producent zrzeka się wszelkiej
odpowiedzialności za zranienia osób lub zwierząt bądź uszkodzenie
przedmiotów wynikające z nieprzestrzegania powyższych przepisów. Do
podłączenia elektrycznego należy użyć kabla typu H05RR-F, jak pokazano
w poniższej tabeli:
Napięcie zasilania.
Przewody
Ilość x rozmiar
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (tylko Australia)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
Urządzenie musi być podłączone do zasilania przy użyciu wyłącznika
wielobiegunowego o odstępie styków (w stanie otwartym) co najmniej
3 mm.
Ostrzeżenie: Kabel zasilający musi mieć taką długość, aby można było wyjąć
urządzenie z blatu oraz winien być tak ustawiony, aby zapobiec zniszczeniu
lub przegrzaniu spowodowanym zetknięciem z dolną częścią obudowy płyty.
Podłączenia do listwy zaciskowej
Uwaga: żółto-zielony przewód uziemiający musi zostać podłączony do zacisku
oznaczonego symbolem
i musi być dłuższy od pozostałych przewodów.
• Zdjąć zewnętrzną osłonę z kabla zasilającego na długości ok. 70 mm (B).
• Odizolować przewody na długości około 10 mm. Następnie umieścić kabel
zasilający w zacisku mocującym i podłączyć przewody do listwy zaciskowej
według schematu znajdującego się w pobliżu listwy zaciskowej.
• Zamocować kabel zasilający (B) za pomocą zacisku.
• Zamknąć pokrywę listwy zaciskowej (A) i dokręcić jej wkręt.
• Po wykonaniu połączenia elektrycznego należy włożyć płytę kuchenną
od góry i zaczepić ją na sprężynach wsporczych, tak jak to pokazano na
rysunku.
PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
• Używane czajniki lub garnki powinny mieć średnicę dna odpowiadającą
średnicy strefy gotowania.
• Należy używać tylko garnków i patelni z płaskim dnem.
• Podczas gotowania należy, w miarę możliwości, przykrywać garnki.
• Do gotowania jarzyn, ziemniaków itp. używać niewielkiej ilości wody, aby
skrócić czas gotowania
• Korzystanie z szybkowaru daje dalsze oszczędności energii i skrócenie
czasu gotowania.
NO!
5
OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Opakowanie
• Materiał z opakowania nadaje się w 100 % na surowce wtórne i jest
oznakowany symbolem surowców wtórnych
.
2. Urządzenie
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia
przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego
wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w
przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Symbol
umieszczony na
produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy
produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego.
Urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie
utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i
elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami
dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania
i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie
miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w
którym produkt został zakupiony.
Deklaracja zgodności CE
• Ta plyta kuchenna jest dopuszczona do kontaktu z produktami spozywczymi
i jest zgodna z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu WE nr 1935/2004.
• Płyta kuchenna została zaprojektowana wyłącznie do gotowania. Wszelkie
inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń) są niewłaściwe i w
następstwie tego niebezpieczne.
• Urządzenia zostały zaprojektowane, skonstruowane i wprowadzone do
handlu zgodnie z:
• wymogi dotyczace bezpieczenstwa zawarte w Dyrektywie “Niskie
napiecia” 2006/95/WU (która zastepuje Dyrektywe 73/23/EWG wraz z jej
pózniejszymi modyfikacjami).
• Wymogami odnośnie zabezpieczeń Dyrektywy “EMC” (Kompatybilność
Elektromagnetyczna) 2004/108/WU.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PŁYTY SZKLANOCERAMICZNEJ
KUCHENNEJ
Płyta kuchenna powinna być czyszczona po każdym użyciu, po uprzednim
jej schłodzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu się brudu i uczyni czyszczenie
łatwiejszym.
Ważne: nie unikać używania sprzętu do czyszczenia.
• Należy użyć czystej szmatki, chłonnej serwetki kuchennej do wycierania
oraz płynu do zmywania lub specjalnego środka do czyszczenia płyt
witroceramicznych.
• Usunąć przypieczony brud przy pomocy skrobaka (jeśli jest w zestawie) i
odpowiedniego środka czyszczącego.
• Resztki jedzenia powinny być wyczyszczone zanim przypieką się na
szklano-ceramicznej płycie.
• Artykuły spożywcze z dużą zawartością cukru (tofi, syropy owocowe,
dżemy, itp.), które wylały się na płytę, a także okruszki cukru należy
natychmiast usuwać przy użyciu skrobaka.
• Nie używać materiałów ściernych, wybielaczy, środków do czyszczenia
kuchenki w aerozolu ani szczotek drucianych do garnków.
• Zabrania się czyszczenia urządzenia przy pomocy sprzętu czysczącego
wykorzystującego parę wodną lub wodę pod ciśnieniem.
The cooktop should be treated periodically with a proprietary brand of
protective wax for glass-ceramic hobs.
USUWANIE USTEREK
Gdy płyta kuchenna nie działa
• Czy naciskając przyciski sterujące postępowałeś zgodnie z instrukcjami z
rozdziału “Używanie płyty” w załączonym “Arkuszu Produktu”?
• Być może jest awaria zasilania?
• Czy po wymyciu płyty wysuszyłeś ją dokładnie?
1. Jeśli wybrano pole grzejne, a na wyświetlaczu pojawia się “F” albo “ER”
plus cyfra, skontaktować się z Serwisem Technicznym.
SERWIS POSPRZEDAŻNY
Zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu:
1. Należy sprawdzić, czy nie ma możliwości wyeliminowania usterek samemu
(patrz “Usuwanie usterek”).
2. Wyłączyć i załączyć urządzenie, aby sprawdzić czy usterka się powtarza.
Jeśli rezultat jest negatywny, należy skontaktować się z najbliższym
Serwisem.
Proszę podać: Krótki opis usterki,
• dokładny typ i model urządzenia,
• numer serwisowy (numer po słowie SERVICE na tabliczce znamionowej
umieszczonej na spodniej stronie urządzenia lub podany w karcie
urządzenia),
6
-- Za wyjątkiem komunikatu “F03” lub “ER03”, co oznacza nieprawidłowe
czyszczenie obszaru sterowniczego.
-- Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w
paragrafie Czyszczenie i konserwacja płyty szklanoceramicznej.
2. Jeśli płyta kuchenna nie działa po intensywnym użytkowaniu, temperatura
płyty jest zbyt wysoka. Odczekaj kilka minut, aż płyta kuchenna ostygnie.
• dokładny adres i numer telefonu. Jeżeli konieczne są jakiekolwiek naprawy,
prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem technicznym, zgodnie z
informacjami podanymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku wykonywania
naprawy przez nieautoryzowanego technika należy zawsze prosić o
certyfikat na wykonaną pracę i nalegać na użycie oryginalnych części
zapasowych. Niezastosowanie się do tych instrukcji może grozić
Państwa bezpieczeństwu i jakości produktu.
KARTA OPISU URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
Promiennikowe pole grzewcze Ø 145
Promiennikowe pole grzewcze Ø 180
Promiennikowe pole grzewcze Ø 145
Promiennikowe pole grzewcze Ø 210
Wyświetlacz
3
2
5
WYMIARY PŁYTY (mm)
0
560+2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
580 mm
510 mm
482 mm
min 20 mm
0
490 +2 mm
R = 11,5 mm
552 mm
0
583 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
0
513 +2
mm
560+2 mm
490+2 mm
6 mm
min. 5 mm
42 mm
Min. 70 mm
min. 20 mm
min. 5 mm
Min. 40 cm
Min. 7 cm
Min. 10 cm
7
C
D
B
A
E
A
WŁ./WYŁ.
B
Wybór strefy grzewczej i programatora
czasowego
D
C-E
Blokada przycisków
Zwiększenie i zmniejszenie ustawienia mocy grzania
Przed pierwszą instalacją przez około 1 sekundę panel sterowania przeprowadza test działania,
a następnie automatycznie włączana jest funkcja "Blokada przycisków".
Aby dezaktywować tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk "D". Zostanie wyemitowany sygnał
dźwiękowy, a następnie zgaśnie odpowiednia dioda led.
UWAGA: W przypadku resetowania należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.
Aby włączyć płytę, naciśnij przycisk "A" i przytrzymaj przez około 2 sekundy. Na 4 strefach grzewczych
zostanie wyświetlony symbol "0". Jeśli w ciągu 20 sekund żadna strefa grzewcza nie zostanie aktywowana,
ze względów bezpieczeństwa płyta automatycznie wyłączy się.
Naciśnij jeden z przycisków "B" odpowiadający strefie grzewczej, która ma być używana.
Przy użyciu przycisku "E" lub "C" wybierz wymagane ustawienie mocy grzania. Ustawienie mocy grzania
można wybrać w zakresie od 1 do 9. Aby anulować wszystkie ustawienia, naciśnij jednocześnie przyciski +/-.
Naciśnięcie przycisku "+" po osiągnięciu poziomu 9 powoduje aktywację funkcji "Silne podgrzewanie"
i pojawienie się litery "A" na wyświetlaczu.
WAŻNE: sterowanie jest dezaktywowane po 10 sekundach od wyboru ustawienia mocy grzania.
Aby zmienić ustawienie mocy grzania, ponownie naciśnij przycisk wyboru "B", a następnie zmień
ustawienie przy użyciu przycisku "E" lub "C".
KILKA STREF (jeśli ta opcja jest dostępna): Po wybraniu żądanej strefy i ustawieniu poziomu
(jak to zostało opisane w poprzedniej części) naciśnij przycisk "F": zaświeci wskaźnik nad przyciskiem
i zostanie aktywowana dodatkowa strefa.
Kilka stref może być używane wyłącznie w następujących sytuacjach:
1) Strefa grzewcza umożliwia użycie kilku stref;
2) Został wybrany poziom mocy większy niż 0.
Aby dezaktywować kilka stref, naciśnij przycisk "B" odpowiedni dla żądanej strefy, a następnie
ponownie naciśnij przycisk "F". Aby ustawić funkcję programatora czasowego, wybierz żądaną strefę
grzewczą i ustawienie mocy, a następnie ponownie naciśnij przycisk strefy grzewczej, co spowoduje
zaświecenie kropki na wyświetlaczu strefy grzewczej sterowanej przez programator czasowy.
Na 2 wyświetlaczach zacznie migać wskazanie "00". Przy użyciu przycisku "C" lub "E" ustaw czas
w zakresie od 1 do 99.
TIMER WAŻNE: po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawi się ustawienie mocy grzania pozostałych stref grzewczych.
Aby wyświetlić pozostały czas gotowania, naciśnij dwukrotnie przycisk strefy grzewczej sterowanej przez
programator czasowy. Funkcję BLOKADA PRZYCISKÓW włącza się przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
"D" do momentu zaświecenia kropki nad przyciskiem funkcji. Funkcja "Blokada przycisków" blokuje
wszystkie funkcje płyty z wyjątkiem przycisku WŁ./WYŁ. "A". Funkcja pozostaje aktywna nawet po
wyłączeniu i włączeniu płyty. Funkcję można dezaktywować przez ponowne naciśnięcie
przycisku "D" aż do momentu zgaśnięcia kropki nad przyciskiem funkcji.
WSKAŹNIK WYSOKIEJ TEMPERATURY
Po
wyłączeniu strefy grzewczej wskaźnik wysokiej temperatury "H" świeci lub miga naprzemiennie
H
z symbolem "0", aż temperatura płyty spadnie do bezpiecznego poziomu.
WAŻNE: Zabezpieczenia płyty obejmują funkcję automatycznego wyłączania. Długotrwałe korzystanie z tego
samego ustawienia mocy grzania powoduje automatyczne wyłączenie strefy grzewczej (na przykład po około
1 godzinie korzystania z maksymalnego ustawienia mocy grzania następuje wyłączenie strefy grzewczej).
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ: Aby uniknąć trwałego uszkodzenia szklano-ceramicznej powierzchni płyty, nie używaj:
- Naczyń, których dno nie jest idealnie płaskie.
- Metalowych naczyń z emaliowanym dnem.
Wady estetyczne (zarysowania, ślady na powierzchni itp.) należy zgłaszać bezpośrednio przed instalacją.
8
PL
400011205240
11/17
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising