Whirlpool | HR 635 B | Instruction for Use | Whirlpool HR 635 B Kasutusjuhend

Whirlpool HR 635 B Kasutusjuhend
Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Ցուցումներ օգտագործման համար
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso
Колдонуу нускамалары
Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
ИнструкциЯ за употреба
Пайдалану нұсқаулығы
Návod k použití
Návod na použitie
InstrucΣiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
Foydalanish uchun ko’rsatmalar
120/210 mm
145 mm
120/165/210 mm
145 mm
120/210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
145 mm
180 mm
145 mm
145x250 mm
120/165/210 mm
180x275 mm
155 mm
EESTI
2
120/165/210 mm
145 mm
155 mm
145x250 mm
145 mm
Kasutusjuhend
Lk 3
OLULISED TURVAJUHISED
TEIE JA TEISTE INIMESTE TURVALISUS ON VÄGA OLULINE
Nii käesolevas juhendis kui ka seadmel on olulisi ohutusteateid, mida tuleb lugeda ja alati järgida.
See siin on ohutunnus, mis viitab turvalisusele, hoiatades võimalikest ohtudest kasutajatele ja teisele isikutele.
Kõikidele ohutusalastele teadetele eelneb ohutunnus ja järgmised sõnad:
OHT
Tähistab ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei väldita, toob kaasa raske vigastuse.
OHUHOIATUS Tähistab ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei väldita, võib põhjustada raske vigastuse.
Kõik ohutuse seisukohalt olulised sõnumid määratlevad potentsiaalse ohu, millele need viitavad, ja osutavad,
kuidas vähendada vigastuse, kahjustuste ja elektrilöögi ohtu seadme ebaõigest kasutamisest. Täitke kindlasti
järgmisi nõudeid.
-- Pakendi avamisel ja toote paigaldamisel kandke kaitsekindaid.
-- Enne mistahes paigaldustööde teostamist peab seadme vooluvõrgust lahti ühendama.
-- Paigaldamis- ja hooldustöid peab teostama eriväljaõppega tehnik kooskõlas tootja juhiste ja kohalike
kehtivate ohutuseeskirjadega. Ärge ühtegi seadme osa remontige või asendage, kui seda ei ole konkreetselt
nõutud kasutaja käsiraamatus.
-- Seade peab olema maandatud.
-- Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et see ulatuks kappi paigaldatud seadmest seinakontaktini.
-- Paigalduse kehtivatele ohutusnõuetele vastamiseks on nõutav kõiki poolusi lahtiühendav lüliti minimaalse
kontaktide vahega 3 mm.
-- Ärge kasutage pistikuplokke ega pikendusjuhtmeid.
-- Ärge tõmmake seadme elektrijuhtmest.
-- Pärast paigaldamist ei tohi elektriosad olla kasutajale ligipääsetavad.
-- Seade on mõeldud ainult kodustes tingimustes toidu valmistamiseks. Muud kasutusvaldkonnad (nt ruumide
kütmine) ei ole lubatud. Tootja keeldub igasugusest vastutusest ebakohase kasutamise või juhtnuppude
ebaõige seadistamise eest.
-- Seade ja selle juurdepääsetavad osad lähevad kasutamise käigus kuumaks. Tuleb olla tähelepanelik, et
mitte puudutada kütteelemente. Väikelapsed (0-3 aasta vanused) ja lapsed (3-8 aastased) ei tohi seadme
juures olla, välja arvatud juhul, kui nende tegevust pidevalt jälgitakse.
-- Vähemalt 8-aastased lapsed ja pärsitud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogemuste ja
teadmisteta isikud võivad seadet kasutada, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja
nende tegevust jälgitakse ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
-- Ärge puudutage seadme kütteelemente kasutamise ajal ja selle järel. Ärge laske seadmel sattuda kontakti
riide või muude tuleohtlike materjalidega enne, kui kõik komponendid on täielikult jahtunud.
-- Ärge pange tuleohtlikke materjale seadme peale või selle lähedale.
-- Ülekuumenenud õlid ja rasvad võtavad kergesti tuld. Olge rasva- ja õlirikaste toitude valmistamisel
ettevaatlik.
-- Seadme alla tuleb paigaldada eralduspaneel (ei tarnita koos seadmega).
-- Kui seadme pind on mõraline, siis lülitage see elektrilöögi vältimiseks välja (kehtib ainult klaaspinnaga
seadmete osas).
-- Seade ei ole ette nähtud käitamiseks välise taimeri või eraldiasetseva kaugjuhtimissüsteemi abil.
-- Rasva või õliga toidu järelvalveta jätmine keeduplaadile võib olla ohtlik, see võib põhjustada tulekahju.
Ärge KUNAGI püüdke tuld kustutada veega, vaid lülitage seade välja, seejärel katke leegid nt kaane või
tulekustutustekiga.
Tulekahju oht: ärge hoidke esemeid keedupindadel.
-- Ärge kasutage aurupuhasteid.
-- Keeduplaadile ei tohi asetada metallist esemeid nagu noad, kahvlid, lusikad ja kaaned, kuna need võivad
kuumaks muutuda.
-- Pärast kasutamist lülitage keeduplaatide element juhtnupust välja, ärge lootke ainult nõuandurile (kehtib
ainult induktsioonseadmete puhul).
3
KESKKONNA KAITSMINE
Pakendi kõrvaldamine
Pakkematerjal on 100% ringlussevõetav ning see kannab ringlussevõtu sümbolit (
kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
). Pakendi erinevaid osi ei tohi lasta keskkonda sattuda, need tuleb
Kõrvaldamine
Seade on märgistatud kooskõlas Euroopa direktiiviga 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.
Tagades seadme nõuetekohase kõrvaldamise saab kasutaja aidata kaasa võimalike negatiivsete mõjude vältimisele keskkonnale ja inimeste tervisele.
Sümbol seadmel või kaasnevatel dokumentidel näitab, et seda toodet ei tohi käsitleda olmeprügina, vaid see tuleb viia asjakohasesse elektroonikajäätmete
ringussevõtu kogumiskohta.
Energiasäästu nõuanded
Optimaalsete tulemuste saavutamiseks soovitame järgmist.
• Kasutage potte ja panne, mille põhja läbimõõt on sama mis keedualal.
• Kasutage ainult lameda põhjaga potte ja panne.
• Võimaluse korral hoidke toiduvalmistamise ajal potikaasi peal.
• Energia ja aja säästmiseks kasutage survepotti.
• Pange pott keeduplaadil märgistatud keedualale.
ÖKODISAINI DEKLARATSIOON
-- Seade täidab Euroopa määruse nr 66/2014 ökodisaini nõuded vastavuses Euroopa standardiga EN 60350-2.
PAIGALDAMINE
Pärast toote lahtipakkimist kontrollige
võimalikke transpordil tekkinud
vigastusi. Probleemide korral võtke
ühendust edasimüüja või müügijärgse
hooldusega.
Mõõtmed ja paigaldusjuhendi leiate
käesolevas lõigus olevatelt joonistelt.
Keeduplaadi ja selle kohal oleva
kubu vahele peab jääma minimaalne
vahe. Rohkem teavet leiate pliidikubu
kasutaja käsiraamatust.
Min. 40 cm
Min. 10 cm
STANDARDNE PAIGALDUS
580 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
min 20 mm
42/46 mm
Min. 70 mm
0
580 mm
490 +2 mm
510 mm
482 mm
552 mm
SÜVISTATUD PAIGALDUS
0
583 +2 mm
Min. 70 mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
0
513 +2 mm
4
560+2 mm
490+2 mm
6 mm
STANDARDNE PAIGALDUS
770 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
750 +2 mm
min 20 mm
Min. 70 mm
0
42/46 mm
770 mm
510 mm
490 +2 mm
SÜVISTATUD PAIGALDUS
742 mm
R = 11,5 mm
0
R = Min. 6,5 mm
773 +2 mm
Min. 70 mm
0
0
513 +2 mm
OHUHOIATUS ----
6 mm
0
490+2 mm
750+2 mm
Paigaldage keeduplaadi alla eralduspaneel.
Toote alumine osa ei tohi pärast paigaldamist enam juurdepääsetav olla.
Kui seadmel on keeduplaadi all ahi, siis eralduspaneeli paigaldada ei tohi.
NB!
-- Vahe seadme alumise külje ja eralduspaneeli vahel peab vastama joonisel
toodud mõõtudele.
-- Kui keeduplaadi alla paigaldatakse praeahi, sis veenduge, et ahi on varustatud
jahutussüsteemiga.
-- Ärge paigaldage keeduplaati nõudepesumasina või pesumasina kohale.
Vastasel juhul võivad elektroonilised ahelad sattuda kontakti auru või niiskusega,
mis võiub neid kahjustada.
Min. 5 mm
482 mm
Min. 20 mm
6-7 cm
KEEDUPLAADI PAIGALDAMINE
Pärast elektriühenduse loomist (vt peatükki „Elektriühendus“) paigaldage kinnitusklambrid keeduplaadi külgedel vastavatesse avadesse nagu kujutatud
joonisel 1. Seejärel lükake keeduplaat lõigatud avasse ja kontrollige, kas klaaspind on tasane ja tööpinnaga paralleelne. Kinnitusklambrid sobivad kõikide
tööpinna materjalidega (puit, marmor jne).
NB!
-- Keeduplaadi paigaldamisel kandke kaitsekindaid.
4x
5
KEEDUPLAADI EEMALDAMINE.
-- Keeduplaadi eemaldamiseks kasutage kruvikeerajat (ei tarnita koos seadmega) ja kangutage selle abil seadme alumisel küljel kinnitusklambrid lahti.
1
2
3
X4
ELEKTRIÜHENDUS
-- Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
-- Paigaldamise peavad teostama vastava kvalifikatsiooniga töötajad, kes on kursis kehtivate reeglitega ohutuse ja
paigalduse osas.
-- Tootja keeldub igasugusest vastutusest kehavigastuste eest inimestele või loomadele ja vara kahjustumise eest, mis tekivad, kui ei järgita
käesolevas peatükis toodud eeskirju.
-- Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et võimaldada keeduplaadi eemaldamist tööpinnalt.
-- Veenduge, et seadme all asuval andmeplaadil märgitud pinge vastab võrgupingele majas.
OHUHOIATUS
Ühendus klemmipaneeliga
Elektriühenduse jaoks kasutage vastavalt allpool tabelis toodud andmetele kaablit H05RR-F.
Juhtmed
Arv x suurus
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (ainult Austraalia)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
\Seade peab olema ühendatud vooluvõrku kõiki faase katkestava lülitiga, mille minimaalne kontaktide vahe on 3 mm.
NB! kollane/roheline maandusjuhe peab olema ühendatud klemmiga, millel on tähis
ning see peab olema pikem kui teised juhtmed.
• Kontrollige keeduplaadi all olevat ühendusskeemi ja paigaldage/eemaldage šundid vastavalt ühenduse tüübile.
• Puhastage toitekaabel (B) umbes 70 mm pikkuselt isolatsioonist .
• Seejärel eemaldage umbes 10 mm juhtmete isolatsioonist. Pange toitekaabel kaabliklambrisse ja ühendage juhtmed klemmiplokiga vastavalt klemmiploki
lähedusse kinnitatud ühendusskeemile.
• Kinnitage toitekaabel (B) juhtmeklemmide abil.
• Sulgege klemmiplokk kattega (A), kinnitage see kaasas oleva kruvi abil.
• Pärast vooluvõrguga ühendamist sobitage keeduplaat lõigatud avasse.
JUHTPANEELI KIRJELDUS
Juhtpaneel
Alade juhtnupud ja näidik
Laiendatud topelt-/
kolmekordne keeduala
Taimeri juhtnupud
ja näidik
Juhtpaneeli lukk
6
Sees/väljas
Keetmine Sulatamine
Esmakasutus / pärast elektrikatkestust
Pärast keeduplaadi ühendamist elektrivõrku on juhtpaneel lukustatud. Juhtpaneeli avamiseks puudutage kahe sekundi jooksul juhtnuppe
luku märgutuli kustub ja keeduplaat on kasutatav. Rohkem teavet saate lõigust „Juhtpaneeli lukk“.
. Juhtpaneeli
Keeduplaadi sisse- ja väljalülitamine (ON/OFF)
Keeduplaadi sisselülitamiseks puudutage
juhtnuppu, kuni keeduala näidikud süttivad. Väljalülitamiseks puudutage sama juhtnuppu, kuni näidikud
kustuvad. Kõik keedualad on välja lülitatud. Kui 30 sekundi jooksul sisselülitamisest alates ei valita ühtegi funktsiooni, siis lülitub keeduplaat automaatselt välja.
Keedualade sisselülitamine ja reguleerimine
Pange pott keedualale, lülitades keeduplaadi sisse ja lülitage sisse vastav keeduala. Puudutage selleks vastavat
Võimsuse märgutule näidik
juhtnuppu „-” või „+” : Näidikule ilmub number 5. Juhtnuppudega „-” ja „+” saate valida soovitud võimsuse taseme
Valitud keeduala märgutuli
(Täpike vilgub, kui ala osas on aktiivne taimer) vahemikus 0-9.
Keedualade väljalülitamine
Keedualade väljalülitamiseks puudutage samaaegselt juhtnuppe „-” ja „+” või valige juhtnupu „-“ abil 0-tase.
Keeduala lülitub välja, kui see on aga jätkuvalt kuum, siis ilmub ala näidikule täht H.
Juhtpaneeli lukk
Funktsioon lukustab juhtnupud, et vältida keeduplaadi juhuslikku sisselülitumist. Juhtpaneeli luku aktiveerimiseks puudutage juhtnuppu ; kostub helisignaal
ning näidikule ilmub märgutuli. Juhtpaneel on lukustatud, toimib ainult väljalülitamisfunktsioon. Juhtpaneeli luku inaktiveerimiseks korrake aktiveerimisprotsessi.
Vesi ja pottidest või muudest anumatest juhtnuppudele pritsiv vedelik võib juhtpaneeli luku juhuslikult aktiveerida või inaktiveerida
Taimer
Taimerit saab kasutada toidu valmistamisaja seadmiseks maksimaalselt 99 minutiks (1 tunniks ja 39 minutiks) kõikidele keedualadele. Valige kasutatav
keeduala ja puudutage taimeri juhtnuppe „-” või „+”, funktsiooni aktiveerumisest annab märku helisignaal. Näidikul kuvatakse „00“. Aja muutmiseks taimeril
hoidke sõrme juhtnuppudel „+” või „-”. Kui taimeril on aeg valitud, jääb näidik veel 10 sekundiks vilkuma, siis algab aja arvestus.
Seatud aja möödumisel kostub helisignaal ja keeduala lülitub automaatselt välja. Taimeri inaktiveerimiseks valige keeduala, ning puudutage üheaegselt
taimeri juhtnuppe „-” ja „+”.
TÄHTIS
-- Võimsuse taseme näidiku kõrval vilkuv täpike näitab, et taimeri funktsioon on selles alas aktiivne.
-- Taimerit saab kasutada kõikidel keedualadel, kuid korraga ainult ühes alas.
Jääksoojuse märgutuli.
OHUHOIATUS
Need märgutuled annavad kasutajale märku, et keedualad on endiselt kuumad.
Kui näidikul kuvatakse
, on keedualad endiselt kuumad. Kui vastava keeduala jääksoojuse märgutuli põleb, saab seda ala kasutada näiteks
toidu soojashoidmiseks või või sulatamiseks.
Kui keeduala jahtub, siis näidik kustub.
Erifunktsioon
Mõned mudelid on varustatud järgmiste erifunktsioonidega.
Nupp
Funktsiooni
nimetus
Visuaalne
näidik
Nupp aktiveerib topelt- või kolmekordse keeduala (kui on
saadaval). Kui olete poti/tarviku valitud keedualale
pannud, lülitage keeduplaat sisse ja valige keeduala.
Valige võimsuse tase ja puudutage üks kord juhtnuppu,
et aktiveerida topeltkeeduala või kaks korda, et aktiveerida
kolmekordne keeduala. Funktsiooni inaktiveerimiseks
puudutage sama nuppu. LEDid juhtnuppude kohal
lülituvad sisse ainult juhul, kui funktsioon on valitud tsooni
jaoks aktiivne.
Laiendatud
topelt-/
kolmekordne
keeduala
Näidiku kuva:
Keetmine
Näidiku kuva:
Sulatamine
Kirjeldus
Selle funktsiooniga seatakse alale maksimaalne võimsus
(nt vee kiireks keemaajamiseks). Kui olete poti/tarviku
valitud keedualale pannud, lülitage keeduplaat sisse ja
valige keeduala ning puudutage keedurežiimi juhtnuppe.
Kui funktsiooni on kasutatud 10 minutit, siis lülitab seade
automaatselt vastava ala tasemele 9. Funktsiooni
inaktiveerimiseks puudutage sama juhtnuppu või
vähendage võimsuse taset „-“ märgi abil. Funktsiooni saab
kasutada koos topelt-/ kolmekordse ala funktsiooniga.
Selle funktsiooniga seatakse võimsuse tase, mis sobib
õrnade toiduainete aeglaseks sulatamiseks ilma nende
maitseomadusi kahjustamata (šokolaad, või jne). Kui olete
poti/tarviku valitud keedualale pannud, lülitage
keeduplaat sisse ja valige keeduala ning puudutage
sulatusnuppu. Funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage
sama nuppu või puudutage ala väljalülitamiseks „-" ja „+".
Funktsiooni saab kasutada koos topelt-/ kolmekordse ala
funktsiooniga.
Keeduplaat on varustatud automaatse väljalülitamisfunktsiooniga, mis lülitab keeduala välja, kui võimsuse taset ei muudeta teatud ajavahemiku jooksul
7
sõltuvalt võimsuse seadest. Tabelis on toodud igale võimsuse tasemele vastav ajavahemik.
Võimsuse tase
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Automaatse väljalülitamise aeg
30 sekundit
10 tundi
5 tundi
5 tundi
4 tundi
3 tundi
2 tundi
2 tundi
2 tundi
1 tundi
VÕIMSUSE TABEL
Võimsuse tase
Maks.
võimsus
Valmistamisviis
Keetmine
Praadimine - keetmine
9-7
Suur
võimsus
7-5
Keskmine
võimsus
Madal
võimsus
Kiire soojendamine
Pruunistamine
- aeglane praadimine
- keemaajamine - grillimine
Tase
(Näitab toiduvalmistamise kogemust ja harjumusi)
Sobib toidu temperatuuri kiireks tõstmiseks keemiseni vee puhul või toiduvedelike kiireks
soojendamiseks
Sobib pruunistamiseks, toidu valmistamise alustamiseks, külmutatud toodete praadimiseks,
kiireks keemaajamiseks
Sobib aeglaseks praadimiseks, kõrgel temperatuuril keetmiseks,
keetmiseks ja grillimiseks (lühiajaliselt, 5–10 minutit)
Pruunistamine - keetmine
Sobib aeglaseks praadimiseks, madalal temperatuuril keetmiseks,
- hautamine
- aeglane praadimine - grillimine keetmiseks ja grillimiseks (keskmiselt 10–20 minutit), eelsoojendamiseks
Keetmine - hautamine aeglane praadimine - grillimine
4-3
Keetmine - hautamine
- paksendamine
- pastakastme valmistamine
2-1
Sulatamine – ülessulatamine
- toidu soojas hoidmine
- kreemja risotto hautamine
Suurepärane hautamiseks, tasaseks keetmiseks, keetmiseks ja grillimiseks (pikaajaliselt).
Sobib pika valmistamisajaga toitudele (riis, kastmed, praed, kala), mille valmistamiseks
kasutatakse vedelikku (nt vesi, vein, puljong, piim), ja pastaroogade kreemja kastme valmistamiseks.
Sobib pikaajaliseks keetmiseks (toidu maht alla liitri: riis, kastmed, praed, kala)
vedelikuga (nt vesi, vein, puljong, piim)
Sobib või pehmendamiseks, šokolaadi sulatamiseks, väikeste toodete sulatamiseks,
toidu soojana hoidmiseks (nt kastmed, supid, minestrone
Sobib toidu soojana hoidmiseks, kreemjate risottode hautamiseks, serveerimisnõude kuumana
hoidmiseks (induktsiooniga sobiva tarvikuga)
PUHASTAMINE
OHUHOIATUS - Ärge kasutage aurupuhasteid.
- Enne puhastamist veenduge, et keedualad on välja lülitatud ja jääksoojuse märgutuli (H)
ei põle.
TÄHTIS Ärge kasutage abrasiivseid käsnu või küürimisnuustikuid. Abrasiivsete vahendite kasutamine rikub lõpuks klaasi.
• Iga kasutuse järel puhastage keeduplaati (kui see on jahtunud) ja eemaldage kõik toidujäätmed või nende plekid.
• Suhkur ja kõrge suhkrusisaldusega toiduained rikuvad keeduplaadi ja need tuleb viivitamatult eemaldada.
• Sool, suhkur ja liiv võivad klaasipinna ära kraapida.
• Kasutage pehmet riiet, imavat majapidamispaberit või spetsiaalset keeduplaadipuhastajat (järgige tootja juhiseid).
8
VEAOTSINGUTE JUHEND
• Lugege läbi juhised lõigus „Juhtpaneeli kirjeldus“ ja järgige neid.
• Tutvuge järgmise tabeliga:
RIKKE KIRJELDUS
Keeduplaat ei lülitu sise.
Keeduplaadi lüliti on sisse lülitatud, kuid
kõikidel näidikutel kuvatakse „F“ või „L“.
VÕIMALIKUD PÕHJUSED
MEETMED
Puudub toiteallikas.
Kontrollige, et toiteallikas on ühendatud.
Peakaabel on valesti ühendatud.
Kutsuge kaabli ühendust kontrollima kvalifitseeritud
elektrik.
Keeduplaat ei tööta.
Võtke ühendust müügijärgse hooldusega.
Tugev valgus pliidiplaadi kohal seadme
käivitamisel.
Keerake vähemaks valgust juhtpaneeli kohal, käivitage
keeduplaat uuesti (ühendage see toiteallikast lahti ja
ühendage uuesti toiteallikaga).
Lülitage keeduplaat uuesti tööle (ühendage
keeduplaat toiteallikast lahti ja seejärel ühendage
uuesti toiteallikaga). Kui probleem püsib, siis võtke
ühendust müügijärgse hooldusega.
Keeduplaadi lüliti on sisse lülitatud, kuid
näidikutel kuvatakse „F" vaheldumisi ühega
sümbolitest „0, A, C, E, t, H, J, U, 5, 3, 4, r“.
Keeduplaat ei tööta.
Kütteseade ei lähe soojaks, kuid näidik põleb.
Keeduplaat ei tööta.
Võtke ühendust müügijärgse hooldusega.
Keeduplaat esitab kolm helisignaali ja siis
lülitub välja.
Ühte või mitut nuppu on vajutatud üle
3 sekundi.
Eemaldage kõik esemed ja vedelikud juhtpaneelilt.
Keeduplaati ei saa välja lülitada.
Keeduplaat ei tööta.
Ühendage keeduplaat toiteallika küljest lahti ja
võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
Keeduplaadi tavaline töö.
Sisse- ja väljalülitamise tsükkel võimaldab
kütteseadme võimsuse reguleerimist ja seade töötab
normaalselt. Mõnel juhul võib soojuskaitse küttekeha
klaasi kahjustamise vältimiseks mõneks ajaks välja
lülitada. Näideteks on toiduvalmistamine pikka aega
suurel võimsusel, kütteelemendist väiksemate pottide
kasutamine ja potipõhjad, mis ei ole lamedad.
Juhtpaneeli ülekuumenemine.
Oodake, kuni juhtpaneeli temperatuur langeb.
Keeduplaat lülitub automaatselt sisse, kui
temperatuur langeb alla käitamispiirangut.
Kütteseade ei tööta pidevalt, see lülitub
tsükliliselt sisse ja välja, kuigi võimsuse tase
näidikul ei muutu.
Keeduplaadi lüliti on sisse lülitatud, kuid
kõikidel näidikutel kuvatakse „F“ või „c“.
NB! Keeduplaadi püsiva kahjustamise vältimiseks tehke järgmist.
-- Ärge kasutage potte, mille põhi ei ole lame.
-- Ärge kasutage metallist potte emailitud põhjaga.
-- Ärge pange kuumi potte/panne juhtpaneeli kohale.
MÜÜGIJÄRGNE HOOLDUS
Enne müügijärgse hoolduse poole pöördumist
1. Vaadake, kas teil õnnestub endal probleem veaotsingute juhendi abil lahendada.
2. Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse, et kontrollida, kas probleem on lahendatud.
Kui probleem püsib pärast ülaltoodud kontrollide läbiviimist, siis võtke ühendust lähima müügijärgse hooldusega.
Täpsustage alati järgmist.
• Kirjeldage lühidalt viga.
• Märkige tooteliik ja täpne mudel.
• Teeninduse number (number, mis järgneb andmesildil sõnale „Service“), mille leiate seadme alt (metallplaadilt);
• Märkige oma täpne aadress ja;
• Telefoninumber.
Kui vajalik on seadme remont, siis võtke ühendust volitatud müügijärgse hoolduse keskusega (see tagab, et kasutatakse originaalosi ja tehtaks asjakohane
remont). Varuosad on saadaval 10 aastat.
9
EE
400011185243
10
12/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising