Whirlpool | HR 616 X | Instruction for Use | Whirlpool HR 616 X User guide

Whirlpool HR 616 X User guide
КООПСУЗДУК
НУСКАМАЛАРЫ
KY
ОКУУГА ЖАНА КѲҢҮЛ БУРУУГА МААНИЛҮҮ
Толук
нускама
көрсөтмөлөрүн
Конфорканыны иштөө бет же колдоо
http:‌‌//‌‌docs.‌‌hotpoint‌‌.‌‌eu сайтында же кепилдик катары колдонбогула. Бардык компоненттер
буклетинде көрсөтүлгөн телефон номер аркылуу толугу менен муздагыча, кийимдерди же
чалыңыз.
башка тез ѳрт алуучу материалдарды
шаймандан алыс кармаңыз - өрт чыгуу
Шайманды колдонордон мурда бул коопсуздук коркунучу бар.
нускамаларын окуңуз. Аларды келээрки керек УРУКСАТ БЕРИЛГЕН КОЛДОНУУ
болгонго чейин сактап коюңуз.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Шайман тышкы өчүрүү
Бардык убакытта сактоо үчүн бул нускамалар тутумдар, таймер же ѳзүнчѳ пульт тутум
менен шаймандын ѳзү маанилүү коопсуздук сыяктуулар менен башкарууга жасалган
эскертүүлѳрдү камсыз кылат. Шайман туура эмес.
эмес колдонгон же туура эмес жѳнгѳ салынган
Шайман үйдүн ичинде жана ушул сыяктуу
болсо, ѳндүрүүчү бул коопсуздук нуска- тѳмѳнкүлѳргѳ колдонууга жасалган: дүкөндөрдүн,
маларын колдонуу жѳндѳмсүздүгү боюнча кеңселердин жана башка жумуш чөйрөлөрдүн
жоопкерчиликти четке кагат.
ичинде кызматкерлерге арналган ашкана
Өтө жаш балдар (0-3 жаштагы) шаймандан аймактарында; чарба үйлөрүндө; кардарлар
алыс болушу зарыл. Жаш балдар (3-8 аркылуу мейманкаларда, мотельдерде жана
жаштагы) кѳзѳмѳл астында болбогон учурда, башка турак жай чөйрөлөрүндө.
шаймандан алыс болушу керек. 8 жаштагы
Мындан башка максатта колдонууга
жана бул жаштан ѳйдѳ балдар жана уруксат берилбейт (мисалы: бѳлмѳлѳрдү
физикалык, сезгич же акыл жѳндѳмдүүлүгү жылытууга).
чектелген же тажрыйбасы жана билими
Бул шайман, профессионалдык колдонууга
жетишпеген адамдар бул шайманды кѳзѳмѳл эмес. Шайманды эшикте колдонбоуз.
астында
же
коопсуздук
нускамалар ОРНОТУУ
берилгенде гана колдоно алышат жана
Шайман эки же кѳп адамдар тарабынан
коркунуч келерин түшүнүшү керек. Балдар кѳтѳрүлүшү жана орнотулушу зарыл - жаракат
шайман менен ойнобошу зарыл. Кѳзѳмѳл алуу коркунучу. Таңгактан чыгарууга жана
жок балдар тарабынан тазалоо же колдонуу орнотуу үчүн, коргоочу кол каптарын
боюнча тейлѳѳ жүргүзүлбѳшү керек.
колдонуңузl - кесип кетүү коркунучу бар.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Шайман жана анын
Орнотуу, суу менен камсыздоону кошуу
жеткиликтүү бөлүктөрү колдонуу учурунда менен (эгер болсо), электрикалык туташууларды,
ысыйт. Ысыган элементтерге тийбөө үчүн жана оңдоолор, тажрыйбалуу техник тарабынан
сактык сакталышы керек. Үзгүлтүктүзсүз өткөрүлүшү
керек.
Колдонуучунун
кароо болбосо, 8 жаштан ылдый балдарды колдонмосунда кѳрсѳтүлгѳндү эске албастан
андан алыс кармаш керек.
шаймандын бир да бѳлүгүн оңдоого жана
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Эгерде конфорканын алмаштырууга болбойт. Балдарды, орнотулган
бети жаракка кеткен болсо, шайманды жерден алыс кармаңыз. Шаймандын таңгагын
колдонбогула - токко урунуу коркунучу бар.
чечкенде ташып жеткирүү учурунда ага зыян
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Өрт чыгуу коркунуч: келтирилбегендигине ынаныңыз. Кѳйгѳйлѳр
нерселерди бышыруу аянттын үстүндө бар болсо сатуучуга же сизге жакын жайгашкан
сактабагыла.
Сатып алгандан кийинки тейлѳѳ кызматына
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Тамак-ашты даярдоо кайрылыңыз. Орнотулгандан кийин, таңгактоону
учурунда көзөлдөө болуш керек. Кыска жок кылуу (пластик, стирол пенопластынын
мөөнөөтүү тамаш-ашты даярдоо учуру бөлүктөрү, ж.б.) балдардан алыс кармалышы
үзгүлтүксүз көзөмөлдө болуш керек.
керек - муунуу коркунучу бар. Орнотуу иштерин
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Көзөлмөлдөөсүз тамак- жүргүзгѳнгѳ чейин шайман электр тогунан
ашты даярдоо учурунда конфорканын ажыратылышы зарыл - токкто урунуу коркунучу
үстүндө май жана малдын майы болсо бар. Орнотуу иштеринин жүрүшүндѳ шайман
коркунучтуу - өрт чыгуу коркунучу бар. Өрттү электр кабелине зыян келтирилбегендигин
ЭЧ КАЧАН суу менен өчүрбөгүлө: бирок ырастаңыз - токко урунуу коркунучу бар.
шайманды өчүргүлө жана өрттүн үстүн Орнотуу толугу менен бүткѳндѳн кийин гана
жапкыла, мисалы капкак же болбосо өрткө шайманды кошуңуз.
туруштук берген жууркан менен.
Шайманды эмерекке орноштуруудан мурда
бардык отсектин кесүү иштерин аткарыңыз
жана бардык жыгач кырындыларын жана
жыгач таарындысын алып салыңыз.
Эгерде
шайман
мештин
үстүндө
орнотулган эмес болсо, бөлгүч панельди
(камсыздалбаган) шаймандын астындагы
бөлүгүндө орнотуш керек.
ЭЛЕКТРИКАЛЫК ЭСКЕРТҮҮЛӨР
Абразивдүү же коррозия берген өнүмдөрдү,
курамында хлорин бар тазалагычтарды же
кыргычтарды колдонбогула.
ТАҢГАКТАЛГАН МАТЕРИАЛДАРДЫ
ЖАЙГАШТЫРУУ
Таңгакталган материалдар 100%га кайра иштетүүлүүчү болуп
саналат жана кайра иштетүү
символу менен белгиленет.
Ошондуктан таңгактын ар бир бѳлүгү жоопкерчилик менен жана
таштанды чыгарууну жѳнгѳ салуучу жергиликтүү коопсуздук
эрежелерине толук ылайык чыгарылышы керек.
УЙДӨ КОЛДОНУЛГАН ШАЙМАНДАРДЫ ЖОК
Эгер шаймандын штепсель вилкасы КЫЛУУ
жеткиликтүү болсо электр тогунан сууруп Бул шайман кайра иштетүүчү же кайра колдонуучу
жасалды. Аны жергиликтүү таштанды чыгаруу
алуу, же улуттук коопсуздук стандарттарына материалдардан
эрежелерине ылайык чыгаруу керек. Электрдик турмушылайык айры тешиктин үстүндө орнотулган тиричилик техникаларын колдонуу, калыбына келтирүү жана
иштетүү боюнча кеңири маалымат алуу үчүн тийиштүү
жеткиликтүү көп полярдык которгучту кайра
жергиликтүү бийликке, турмуш-тиричилик техникаларын
колдонуу менен ажыратуу зарыл жана ѳндүрүү жана таштандылары чыгаруу кызматына же шайман
сатып алган дүкѳнгѳ кайрылыңыз. Бул шайман 2012/19/EU
шайман жердетилиши керек.
Еврокомиссиянын иштен чыккан электрдик жана электрондук
Узарткыч кабелин, тармак чыгаруу шаймандарды иштетүү (ИЭЭЖИ) кѳрсѳтмѳсүнѳ ылайык
вилкаларын же адаптерлерди колдонбоңуз. белгиленди.
туура жок кылуу менен колдонуучу айлана-чөйрөгө
Электрдик түзүүчүлѳр орнотулгандан кийин Өңумдү
терс таасирин жана адамдардын ден соолугун сактоого салым
колдонуучуларга
жеткиликтүү
болбошу кошот.
зарыл. Шайманды, сиз суу болсоңуз же Өнүмдөгү символ же кошо жиберилүүчү документтер бул үй
жылаң аяк болсоңуз колдонбоңуз. Эгерде таштандыларды катары каралбастан, иштен чыккан электрдик
кубаттуулук шнуруна же вилкасына зыян жана электрондук шаймандарды кайра иштетүү боюнча
чогултуу борбору катары каралгандыгын кѳрсѳтүп
келтирилсе, тийиштүү иштебесе, же жабдууга тийиштүү
турат.
зыян келтирилсе же түшүп кетсе, шайманды ЭНЕРГИЯ ҮНѲМДѲѲ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР
Тарелканын калдык ысыгын бардыгын колдонууга аны
иштетпеңиз.
бүтүрүүдөн бир нече мүнөттөн мурда өчүргүлө.
Эгерде электр кабель бузулган болсо, бышырууну
Идиштин түбү ысык тарелканын үстүн бардыгын жабыш керек;
зыян келтирүүнү алдын алууга аны өндүрүүчү, ысык тарелкадан кишине контейнер энергияны жоголушуна
анын тейлөө агент же квалификациясы бар алып келет.
Бышыруу убагында идиштин үстүн тыгыз жапкан капкактарды
адамдар тарабынан алмаштырылышы керек колдонгула жана мүмкүн болушунча азыраак сууну колдонгула.
Капкаксыз бышыруу энергиянын сарптоосунун көбөйтөт.
- токко уруну коркунучу бар.
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
Жалаң жалпак түптү идиштерди жана мискейлерди колдонуңуз.
ЖАРЫЯЛОО
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Тейлөө иш-аракеттерин ШАЙКЕШТИКТИ
Бул шайман N. 66/2014 европалык эрежелердин эко дизайн
аткаруудан мурун, шаймандын өчүрүлгөнүн талаптарына жооп берет, EN 60350-2 европалык стандарттарга
жана электр туташуусунан ажыратылганын ылайык.
тактаңыз; Буу менен тазалоочу шаймандарын
эч качан колдонбоңуз - токко урунуу коркунучу
бар.
KY
ОРНОТУУ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бышыруу түздүгү жумуш түздүгүнүн ичине 20 мм жана 50 мм тереңдикте орнотулушу керек.
Бышыруу аянттын жана мештин ортосунда эч нерсе болбош керек (туурасынан
кеткен тактайчалар, скобалар, жана башкалар).
Айнек керамикалык конфорканын төмөнкү беттин жана идиш шкафтын же бөлгүч
панелдин ортосундагы аралык жок дегенде 20 мм болуш керек.
мин. 20 мм
Эгерде бышыруу аянтты колонна түзүмдүн жанына орнотуш керек болсо, бышыруу
аянттын четинен жана колонна түзүмдүн аралыгын жок дегенде 100 мм кылыш керек.
Орнотуу өлчөмдөрүн жана орнотуу нускамалары үчүн бул параграфтагы сүрөттү караңыз.
Конфорканын жана анын үстүндөгү тутумдун ортосундагы минималдуу аралыкты сактаңыз. Көбүрөөк маалымат алууга тутумдун
колдонуу колдонмосун караңыз.
Бышыруу аянтына тыгыздоону орноткула (ал мурда орнотулган болбосо), анын бетин тазалоодон кийин.
Электр чынжырлар буу же ным менен байланышпаш үчүн бышыруу аянты идиш жуучу же болбосо кир жуучу машинанын
үстүнө орнотпоңүз, анткени буу же ным чынжырларды бузушу мүмкүн.
Эгерде меш бышыруу аянттын астында орнотулса, ал муздатуу система менен жабдылганын камсыздагыла. Эгерде электр
чынжырлардагы максималдуу уруксат берилген температурасынан ашса, бышыруу аянт автоматтык түрдө өзү өчөт; бул учурда,
электр чынжырлардагы ички температурасы белгилүү чекке келмеинче бир нече мүнөт күткүлө, ал конфорканы кайра күйгүзүүгө
мүмкүн болгон чекитине келишинче.
КОНФОРКАНЫ ЖАЙГАШТЫРУУ
Электрикалык туташтыруудан кийин («Электрикалык туташтыруу» бөлүмүн караңыз) ар бир бекитүү клипсаны сүрөттө көрсөтүлгөндөй
конфорканын капталындагы атайын жерлерге бекитиңиз. Андан кийин конфорканы кесилген тешикке түртүп, айнек тегиз жана иштөө бетине
параллелдүү турганын текшериңиз. Бекитүү клипсалар ар кандай иштөө бет материалына (жыгач, мрамор жана башкалар) арналып, жасалган.
1
2
4x
ӨЛЧӨМДӨР ЖАНА АРАЛЫКТАР КАРАЛЫШЫ КЕРЕК
i
L
мин. 40 см
мин.10 см
мин. 7 см
42/46 мм
580 X 510 мм
580 мм
0
560 +2 мм
510 мм
Mин. 70 мм
0
490 +2
482 мм
552 мм
R = Mин. 6,5 мм
Mакс. 8 мм
мм
мин 20 мм
ЭЛЕКТР ТУТАШУУСУ
Шайманды электр камсыздоого туташтыруудан мурда, электр байланыштарды жасаш керек.
Учурдагы коопсуздук жана орнотуу эрежелерин билген квалификациясы бар персонал орнотуу иштерин жүргүзүш керек. Өзгөчө,
орнотууну жергиликтүү электр камсыздоо компаниянын эрежелерине ылайык өткөрүш керек.
Шаймандын астында дайындар панелинде техникалык спецификация маалыматтында көрсөтүлгөн чыңалуусу үйдөгү чыӊалуусу
менен бирдей болуш керек.
Эрежелер шаймандын жердетилишин талап кылат: тиешелүү өлчөмдөгү өткөргүчтөрдү гана колдонгула (жерге туташтыруучу
өткөргүчү менен кошо).
КЛЕММАГА ТУТАШУУ
Электрге туташтыруу үчүн төмөнкү таблицада көрсөтүлгөн H05RR-F кабелди колдонуңуз.
ЧЫҢАЛУУ
ӨТКӨРГҮЧТӨР
НОМУРУ ЖАНА ӨЛЧӨМҮ
220-240V ~ +
3 x 4 мм2
230-240V ~ +
3 x 4 мм2 (Австралияга гана)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 мм2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 мм2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 мм2
B
A
Шайманды электр камсыздоого бардык полярдуу өчургүч менен туташтырыңыз. Өчүргүчтүн контактар аралыгы минимум 3
мм болуш керек.
КӨҢҮЛ БУРГУЛА: кубаттуулук камсыздоо кабели бышыруу аянтын иштөө бетинен алып салууга жетишерлүү узун болуш керек жана
ал зыян келтирүүдөн алдын алууга же базасы менен контрактта болуп өтө ысып кетүүнү алдын алгандай коюлуш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: сары/жашыл жер кабели
белгиси бар клеммага туташтырылыш керек жана башка кабельдерден узунураак болуш
керек.
• Кубаттуулук камсыздоо кабельден болжолу 70 мм сыртын алып салгыла (B).
• Болжолу зымдын кабыгын 10 мм алып салгыла. Андан кийин электр кабельди кабель кыстыргычка салгыла жана зымдарды
туташтыруу диаграммада көрсөтүлгөндөй клеммалар блогуна туташтыргыла.
• Кабель кыстыргычты колдонуп кубаттуулукту камсыздоо кабельди (B) бекиткиле.
• Клеммаларды жапкыч (A) менен жапкыла жана берилген бурамалар менен бекиткиле.
• Электр туташтыруулардан кийин, конфорканы үстүнө орноткула жана аны колдоо пружиналарга сүрөттө көрсөтүлгөндөй орноткула.
ӨНҮМДҮН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
145 мм
120/210 мм
145x250 мм
145 мм
KY
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ
Көзөмөл/дисплей аймагы
Көзөмөл
дисплей аймагы
Башкарүү
панелин блокко салуу
Иштетүү/Өчүрүү
Кош/
Үчүлүк аймагы
Кайнатуу Эритүү
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ
Конфорка электр камсыздоого туташтырылгандан кийин, контролдоо
панель кулпулунган. Башкаруу панелин ачуу үчүн, 2 секунд башкаруу
тийбегиле. Башкаруу панели кулпу көрсөткүч жандырылат жана иштеген
мешти колдонсо болот. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн “башкаруу тактасы
кулпу” окуй бер.
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ
КОНФОРКАНЫ КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ
Конфорканы күйгүзүүгө,
контролдоо баскычты бышыруу зонанын
дисплейлери күйүп калганга чейин басып тургула. Өчүрүү үчүн ошол
эле баскычты дисплей өчкөнгө чейин басыңыз. Бардык тамак-аш
даярдоо зоналары өчүрүлдү.
Эгерде күйгүзгөндөн кийин 30 секунданын ичинде эч бир функция
тандалбаса конфорка автоматтык түрдө өзү өчүп калат.
КҮЙГҮЗҮҮ ЖАНА ТАМАК-АШ ДАЯРДОО ЗОНАЛАРЫН ЖӨНДӨӨ
͙͚͈͇͙͙͚͚͚͚͔̈́͒͌͑͗͑͒͊͑Ϯ͗͘Ϯ͙͑λ͋͞͏͖͒͌͐͘͏
̹͇͔͇͇͔͈͚͚͎͕͔͇͔͔͋͒͊͗͑͢͟͢͢Ϯ͗͘Ϯ͙͑λ͞λ
͈͚͎͕͔͇͇̹͇͓͒͋͐͌͗͏͙͖͍͇͙͇͌͌͑͘͟͞͏͙Ϯ͞λ͖͑λ͐λ͖͙͚͇͙͗
Казанды бышыруу аймагынын үстүнө коюп, очокту жандырып,
тиешелүү “–” же “+” көзөмөлдөрүнө кол тийгизип, талап кылынган
бышыруу аймагын жандандырыңыз. Дисплейге “5” чыгат. “–” жана “+”
көзөмөлдөрү менен эң азы 0дөн эң көбү 9га чейин талап кылынган
кубат деңгээлин тандаса болот.
БЫШЫРУУЧУЗОНАЛАРДЫ ДЕЗАКТИВАЦИЯЛОО
Бышыруу аймагын өчүрүш үчүн “–” жана “+” көзөмөлдөрүне бир
убакта кол тийгизиңиз же “–” көзөмөлү менен “0” деңгээлин тандаңыз.
Бышыруучузона, алигиче ал жылуу болсо, өчөт, дисплейде «H.»
тамгасы пайда болот.
КӨЗӨМӨЛ ПАНЕЛИНИН КУЛПУСУ
Бул функция очок капысынан жандырылып кетпеши үчүн көзөмөлдөрдү
кулпулап койот.
Көзөмөл панелинин кулпусун жандандырыш үчүн
; көзөмөлүнө кол
тийгизиңиз; акустикалык сигнал чыгып, дисплейге жаркырак көрсөткүч
чыгат. Көзөмөл панели өчүрүү функциясынан башка учурларда
кулпулануу.
Көзөмөл панелинин кулпусун жансыздандырыш үчүн жандандыруу
жол-жобосун кайталаңыз.
Көзөмөлдөрдүн үстүндөгү казандардан же башка нерселерден
суу, суюктук төгүлүп кетсе, көзөмөл панелинин кулпусу капысынан
жандырылып же өчүрүлүп калышы мүмкүн.
ТАЙМЕР
Таймерди бышыруу аймактарынын баары үчүн эң көбү 99 мүнөт
(1 саат жана 39 мүнөт) бышыруу убактысына койгонго урунса болот.
Таймер менен колдонула турган бышыруу аймагын тандап, “–” же
“+” көзөмөлдөрүн бассаңыз, функцияны бип деген сигнал билдирет.
Дисплейге “00” чыгат. Таймердин наркын жылдыргыч функциясын “+”
же “–” көзөмөлдөрүнө манжа коюп туруу менен азайтса же көбөйтсө
болот. Таймердин наркын тандаган соң, артка саноо башталганча
дисплей 10 секунд күйүп-өчүп турат.
Убакыт өткөндөн кийин акустикалык сигнал активацияланат жана
бышыруу зонасы автоматтык түрдө өчөт.
Таймерди жансыздандырыш үчүн бышыруу аймагын тандап, бир
эле учурда Таймер көзөмөлдөрүнө “–” жана “+” көзөмөлдөрүне кол
тийгизиңиз.
МААНИЛҮҮ:
• Кубат деңгээлинин дисплейинин жанындагы күйүп-өчүп
жаткан чекит Таймер функциясы ал аймакта жанып турганын
көрсөтөт.
• Таймер бардык аймактарда, бирок бир убакта бирөөндө гана
мүмкүн болот.
КАЛДЫК ЖЫЛУУЛУК ИНДИКАТОРУ
Эгерде дисплей , дегенди көрсөтсө, тамак-аш даярдоо зонасы
дагы эле ысык. Эгерде калдык жулуулук индикатору белгиленген
тамак-аш даярдоо зонасында күйүп турса, бул зонаны колдонууга
болот, мисалы, тамак-ашты жылуу кармаганга же болбосо майды
эриткенге.
Тамак-аш даярдоо зонасы муздаганда индикатор өчөт..
МААНИЛҮҮ: Конфорканы бузуп алууну алдын алууга:
• түбү түз болбогон идиштерди колдонбоңуз;
• эмаль түбү менен темир идиштерди колдонбоңуз;
• ысык идиштерди контролдоо панелинин үстүнө койбоңуз.
АТАЙЫН ФУНКЦИЯЛАР
БАСКЫЧ ФУНКЦИЯНЫН
АТАЛЫШЫ
ВИЗУАЛДЫК
КӨРСӨТКҮЧ
СҮРӨТТӨЛҮШҮ
Эки/ Үч зона
Контролдоо экилик же үчтүк зонаны
иштетет (бар болсо). Идиш аякты/
аксессуарды
тандалган
бышыруу
зонасына
койгондо,
конфорканы
күйгүзгүлө жана бышыруу зонаны
тандагыла. Кубаттуулук деңгээлин
тандагыла жана контролдоо баскычты
бир жолу басып экилик зонаны же эки
жолу басып үчтүк зонаны иштеткиле.
Функцияны өчүрүүгө жөн эле баскычын
баскыла. Контролдоонун үстүндөгү
диод жарыктар функция тандалган зона
иштетилген учурда гана күйөт.
Кайнатуу
Бул функция зонанын максималдуу
кубаттуулугун коет (мисалы сууну тез
кайнатууга). Идиш аякты/аксессуарды
тандалган бышыруу зонасына койгондо,
конфорканы күйгүзгүлө, бышыруу зонаны
тандагыла жана бышырууну контролдоо
баскычтарын баскыла. Бул функцияны
10 мүнөт колдонгондон кийин, шайман
автоматтык түрдө зонаны 9 чу деңгээлине
өткөрөт. Бул функцияны өчүрүүгө ошол
эле контролдоо баскычын баскыла
же кубаттуулук деңгээлин “-” колдонуп
азайткыла. Бул функцияны эки/үч зона
функциясы менен колдонууга мүмкүн.
Эритүү
Алардын
сенсордук
сапатына
таасирин тийгизбей назик тамак
аштарды эритүүгө бул функция
тиешелүү кубаттуулук денгээлин
тандайт (шоколад, май, жана башка).
Идиш аякты/аксессуарды тандалган
бышыруу
зонасына
койгондо,
конфорканы күйгүзгүлө, бышыруу
зонаны тандагыла жана эритүүнү
контролдоо баскычтарын баскыла.
Бул функцияны өчүрүүгө, ошол эле
контролдоо баскычын баскыла же “-”
жана “+” колдонуп зонаны өчүргүлө.
Бул функцияны эки/үч зона функциясы
менен колдонууга мүмкүн.
Дисплейде
көрсөтүлгөн:
Дисплейде
көрсөтүлгөн:
Очок кубат берилишинин өзүнө жараша кубат деңгээлин өзгөртүү
кайсы бир убакыт алкагынан кийин киргизилбесе, бышыруу аймагын
өчүрө турган "авто өчүп калуу" функциясы менен да жабдылган.
Жадыбалда ар бир кубат деңгээли үчүн убакыт узактыгы берилген.
КУБАТТУУЛУК
ДЕҢГЭЭЛИ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
АВТО ЖАБЫЛУУ УБАКЫТЫ
30 секунд
10 саат
5 саат
5 саат
4 саат
3 саат
2 саат
2 саат
2 саат
1 саат
КУБАТТУЛУКТАРДЫН ТАБЕЛИ
КУБАТТУУЛУК ДЕҢГЭЭЛИ
Макс.
кубаттуулук
Кайнатуу
9–7
Жогору
кубаттуулук
7–5
Орточо
кубаттуулук
4–3
Төмөн
кубаттуулук
2–1
ТАМАШ-АШ ДАЯРДОО ТҮРҮ
ДЕҢГЭЭЛИН КОЛДОНУУ
тамак-аш даярдоо тажрыйбасы жана адаттар)
Тез жылытуу
Тамак-аштын температурасын тез көтөрүү жана сууну же болбосо
суюктуктарды тез кайнатуу өтө ыңгайлуу.
Кууруу – кайнатуу
Кууруу, тамак-ашты баштоо, тоңдурулган тамак-ашты кууруу, тез
кайнатууга өтө ылайыктуу.
Кызартуу – жай кууруу –
кайнатуу – грильге бышыруу
Жай куурууга, каттуу кайнатууга, бышырууга жана грильге бышырууга
(кыска убакытка, 5-10 мүнөткө) өтө ылайыктуу.
Кызартуу – тамак-аш даярдоо –
суюк тамакты жай даярдоо – жай
кууруу – гриль
Жай куурууга, жай кайнатууга, бышырууга жана грильге бышырууга
(орточо созулгандык, 10-20 мүнөткө) өтө ылайыктуу, алдын ала ысытуу.
Тамак-аш даярдоо – суюк
тамакты жай даярдоо – жай
кууруу – гриль
Дымдоо, өтө жай кайнатуу, тамак-аш даярдоо жана грильге (узак
убакытка) эң мыкты.
Тамак-ашты даярдоого – сууга
бышырууга – макаронду
коюлатууга
Эритүү – тамак-ашты жылуу
кармоо – ризоттону кремдөө
Көпкө даярдалуучу рецепттерге өтө ыңгайлуу (күрүч, соустар,
куйкалоо, балык) суюктуктар менен (мисалы суу, шарап, сорпо, сүт),
макаронду кремдөөгө.
Көпкө созулган тамак ашты даярдоого эң мыкты (көлөмү бир литрден
аз: күрүч, соустар, куйкалоо, балык) суюктуктар менен (мисалы суу,
шарап, сорпо, сүт).
Майды жумшартуу, шоколадты эритүү, майда тамак-аштарды эритүү
жана жаңы даярдалган тамак-ашты ысык бойдон кармоо (мисалы
соустар, сорполор, эттен же тооктун этинен жасалган сорпо) өтө
ыңгайлуу.
Жаңы даярдалган тамак-ашты ысык бойдон кармоо, ризотто жана
идиштерди жылуу кармоо (индукцияга жараган аксессуарлар менен).
KY
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
Электр жарыгы жабдуу ажыратылсын.
•
•
•
•
Буу тазалоо шаймандарын колдонбоңуз.
Кесек чүпүрөктөрду же болбосо темир тазалоочу губка колдонбоңуз
анткени алар айнекке зыян келтириши мүмкүн.
Ар дайым колдонуп бүткөндөн кийин, конфорканы тазалаңыз (ал
муздаганда) тамак-аштын калдыктарын жана тактарды кетириңиз.
Шекер же болбосо курамында көп шекери бар тамак-аш конфоркага
•
зыян келтириши мүмкүн жана ал дароо тазаланыш керек.
Туз, шекер жана кум айнек үстүн чийиши мүмкүн.
Жумшак чүпүрөктү, суу соргон ашкана кагазын же болбосо конкретүү
конфорка тазалагычты колдонуңуз (Өндүрүүчүнүн нускамаларын
аткарыңыз).
Бышыруу зонага суюктук төгүлсө ал идишти жылып кетүү же
вибрациялоогө себеп болушу мүмкүн.
Конфорканы жуугандан кийин толук кургаткыла.
•
•
Электр камсыздоо өчүрүрбөгөнүн текшергиле.
Конфорканы жуугандан кийин толук кургаткыла.
•
•
•
БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
Эгер конфорка туура эмес иштесе, саткандан кийин тейлөө
кызматына чалуудан мурда, Бузуктарды оңдоо нускамасын
көйгөйдү аныктоо үчүн кайрылыңыз.
•
•
«Күндѳлүк колдонуу» бөлүмүнөн нускамаларды окуңуз жана
аткарыңыз.
Нускамаларды алуу үчүн төмөндөгү таблицаны к4арап
көрүңүз.
КАТАНЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
Эгерде жогоруда аталып чыкан текшерүүлөрдөн кийин бузуктук
жоюлбаса жакынкы Сатуудан кийинки тейлөөгө кайрылыңыз.
МҮМКҮН СЕБЕПТЕР
ЧАРА
Кубаттуулук камсыздоо жок.
Кубаттуулук камсыздоо бар экенин текшериңиз.
Негизги кабельдин туура эмес
туташуусу.
Квалификациясы бар техникти чакырып кабельдин
туташуусун текшерткиле.
Конфорканын иштебей калышы.
Саткандан кийинки тейлөө кызматына чалгыла.
Конфорка күйүп жатат бирок "F" кезеги "L" үчүн
саны ар бир дисплейде көрсөтүлүп турат.
Баштоо учурунда бышыруу аянттын
үстүндө күчтүү жарык.
Контролдоо панельдин үстүндөгү жарыгын азайткыла,
конфорканы өчүрүп кайра күйгүзгүлө (кубаттуулуктан
ажыраткыла жана кайра туташтыргыла).
Боюнча эсептегичи которуу, ал эми "F" үчүн
кезеги менен бири- "0, A, C, E, т, H, J, U, 5, 3, 4,
R" белгиси көрсөтүлөт.
Конфорканын иштебей калышы.
Эсептегичи (чар өчүрүп жана кайрадан кошуу
чыгаруучу электр менен жабдуу), эгерде маселе чалуу
сатуу кызматынан кийин.
Ысыткыч ысыбай жатат бирок дисплей күйүп
турат.
Конфорканын иштебей калышы.
Саткандан кийинки тейлөө кызматына чалгыла.
Конфорка 3 акустикалык сигналды берип
жатат жана андан кийин өчүп калып жатат.
Бир же андан көп баскыч 3 секундага
көп үзгүлтүксүз басылган.
Контролдоо панельдин үстүнө коюлган нерселерди же
суюктукту алып салгыла.
Конфорка өчүрүлбөй жатат.
Конфорканын иштебей калышы.
Конфорканы кубаттуулук камсыздоодон ажыраткыла
жана Саткандан кийинки тейлөө кызматына чалгыла.
Ысыткыч дайыма күйүп турбайт, ал күйүп жана
өчүп турат дисплейде кубаттуулук рычыгы
өзгөрүлбөсө деле.
Иштеген мешти нормалдуу
иштеши.
Күйүп/өчүү цикл ысыткычтын кубаттуулуктун тууралоосуна
мүмкүнчүлүк берет жана ал толугу менен нормалдуу. Кээ
бир учурларда термалдуу коргоо ысыткычты убактылуу
өчүрүшү мүмкүн ал айнекке зыян келтирилишин алдын
алат. Ушундай учурлардын мисалдары төмөнкүдөй: көп
убакытка жогору кубаттуулук деңгээлинде бышыруу,
ысытуу элементинен кичине идишти колдонуу, идиштин
түбү түз эмес.
боюнча иштеген мешти которуу, ал эми "F"
чырмалыша "c" көрсөтүлөт жатат.
Температура контролдоо панели.
Башкаруу панели температурасы муздаганга чейин
күтө тургула. Иштеген мешти түрдө күйгүзүү турган
температурасы иштеп чектен төмөн төмөндөтөт.
Конфорка күйбөй жатат.
САТКАНДАН КИЙИНКИ КЫЗМАТЫ
Толугураак жардам жана көмөк алыш үчүн шаймаңызды www.
hotpoint‌.‌eu/register вебсайтында каттодон өткөрүңүз.
САТУУДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨГӨ ЧАЛУУДАН МУРДА:
1. БУЗУКТУКТУ ЖОЮУ ҮЧҮН НУСКАМАДА берилген сунуштардын
жардамы менен көйгөйдү өз алдынча чече алаарыңызды
көрүңүз.
2. Бузуктук жоюлганын көрүү үчүн шайманды өчүрүп кайра
иштетиңиз.
ЭГЕРДЕ ЖОГОРУДА АТАЛЫП ЧЫККАН ТЕКШЕРҮҮЛӨРДӨН
КИЙИН БУЗУКТУК ЖОЮЛБАСА, ЖАКЫНКЫ САТУУДАН КИЙИНКИ
ТЕЙЛӨӨГӨ КАЙРЫЛЫҢЫЗ.
Жардам алуу үчүн, кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн номерге
чалыңыз же вебсайттагы нускамаларды аткарыңыз www‌.‌hotpoint‌.‌eu.
•
кызмат номери (техникалык маалыматтар тактасындагы Кызмат
деген сөздөн кийинки номер). Тейлөө номери ошондой эле
кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн;
•
•
сиздин толук дарегиңиз;
сиздин телефон номериңиз.
Эгер оңдоо талап кылынса, ыйгарым укуктуу Сатуудан кийинки
тейлөө менен байланышыңыз (түпнуска камылган бөлүктөр
колдонулаарына жана оңдоо туура аткарыларына кепилденүү үчүн).
Биздин Сатып алгандан кийин тейлөө кызматына кайрылганданда
ар дайым төмөнкүлөрдү тактаңыз:
• бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсүн;
• шаймандын түрүн жана анык моделин;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011316981
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising