Whirlpool | HR 616 X | Instruction for Use | Whirlpool HR 616 X Naudotojo gidas

Whirlpool HR 616 X Naudotojo gidas
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Išsamias naudotojo instrukcijas galite atsisiųsti iš
svetainės http:‌‌//d
‌‌ ocs.‌‌hotpoint‌‌.e
‌‌ u arba skambinkite
telefonu, kuris nurodytas garantijos knygelėje.
Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos
instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai.
Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos
perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada
laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei
nesilaikoma šioje saugos instrukcijoje pateiktų
nurodymų, prietaisas naudojamas netinkamai arba
neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.
Labai maži vaikai (0–3 metų) turi būti saugiu
atstumu nuo prietaiso. Vyresni vaikai (3–8 metų) turi
būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką
yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8
metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį,
jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems
trūksta patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir
instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir
supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite
vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai
neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.
ĮSPĖJIMAS. Prietaisas ir pasiekiamos jo dalys
naudojant įkaista. Būkite atsargūs ir neprisilieskite
prie kaitinimo elementų. Prietaisą reikia saugoti nuo
jaunesnių nei 8 metų vaikų, jeigu jie nėra nuolat
prižiūrimi.
ĮSPĖJIMAS. Jei kaitlentės paviršius subraižytas,
prietaiso nenaudokite - kyla elektros smūgio pavojus.
ĮSPĖJIMAS. Ugnies pavojus: nelaikykite daiktų ant
gaminimo paviršiaus.
DĖMESIO. Stebėkite visą gaminimo procesą.
Negalima palikti be priežiūros net trumpo gaminimo
proceso.
ĮSPĖJIMAS. Jei ant kaitlentės neprižiūrint verda
riebalai arba aliejus, tai gali būti pavojinga - kyla
gaisro pavojus. JOKIU BŪDU nebandykite liepsnos
gesinti vandeniu; prietaisą išjunkite ir liepsną
uždenkite, pavyzdžiui, dangčiu arba liepsnai gesinti
skirtu audiniu.
Kaitlentės nenaudokite kaip darbo stalo ar
atramos. Kol visi prietaiso komponentai visiškai
neatvės, stenkitės neprisiliesti prie prietaiso
drabužiais arba kitomis lengvai užsiliepsnojančiomis
medžiagomis - kyla gaisro pavojus.
LEISTINAS NAUDOJIMAS
DĖMESIO. Prietaisas nėra pritaikytas valdyti
naudojant išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį
arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir
panašiose patalpose, pavyzdžiui: parduotuvių, biurų
irkitųįstaigųdarbuotojųvirtuvėse;gyvenamuosiuose
namuose-ūkiuose;
viešbučiuose,
moteliuose,
nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl.
„Bed and Breakfast“), bei kitose apgyvendinimo
LT
PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS
įstaigose.
Kitoks naudojimas draudžiamas (pvz., kambariams
šildyti).
Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui.
Prietaiso nenaudokite lauke.
MONTAVIMAS
Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau
žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite
apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate
prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti.
Įrengimą, taip pat prijungimo prie vandentiekio,
elektros tinklo ir remonto darbus turi atlikti
kvalifikuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo
dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta
naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad montavimo
vietoje nebūtų vaikų. Išpakavę prietaisą, patikrinkite,
ar jis nebuvo pažeistas transportuojant. Jei kyla
problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba
artimiausią techninės priežiūros po pardavimo
tarnybą. Įrengus prietaisą, pakuotės medžiagas
(plastiką, polistireno dalis ir pan.) laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad nekiltų uždusimo
pavojus. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus,
prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų
elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad
montuojant, prietaisas nepažeistų maitinimo laido.
Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio
pavojus. Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo
darbus.
Spintelės pjovimo darbus atlikite prieš montuodami
prietaisą į baldus ir nuvalykite visas medienos drožles
bei pjuvenas.
Jei prietaisas nėra montuojamas virš orkaitės, po
prietaisu reikia įstatyti skiriamąją plokštę (nepridedama).
ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS
Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima
išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laido
kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų
taisykles sumontuotu daugiapoliu jungikliu ir
prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius
elektros saugos standartus.
Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo
skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektros
komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas yra drėgnas
arba esate basi. Šio prietaiso nenaudokite, jei
pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei
prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas
ar buvo numestas.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi
pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros
darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo - taip
išvengsite elektros smūgio pavojaus.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami bet kokius techninės
priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis nurodo,
elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus; kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį
atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos
jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių - reikia
įranga būtų perdirbta.
kyla elektros smūgio pavojus.
ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI
Nenaudokite braižančių ar ėsdinančių produktų, Kad išnaudotumėte visas savo kaitlentės galimybes, likus kelioms
minutėms iki gaminimosi pabaigos, kaitlentę išjunkite ir pasinaudokite
valiklių su chloru ir šveistukų.
likutine šiluma.
PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS
Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo
simboliu
.
Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai
laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.
BUITINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai
naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų
išmetimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių
prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos
instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje
pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą
2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEĮA).
Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo
galimo neigiamo poveikio.
Puodo ar keptuvės dugnas turi visiškai uždengti kaitvietę; jei indas yra
mažesnis nei kaitvietė, bus be reikalo eikvojama energija.
Gamindami puodus ir keptuves uždenkite gerai priglundančiu dangčiu
ir naudokite kuo mažiau vandens. Jei gaminsite nuėmę dangtį, gerokai
padidės energijos sąnaudos.
Naudokite tik plokščiadugnius puodus ir keptuves.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šis prietaisas atitinka ekonomiško dizaino reikalavimus pagal Europos
Sąjungos reglamentą Nr. 66/2014 ir Europos standarto EN 60350‑2
reikalavimus.
ĮRENGIMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaitlentė į stalviršį turi būti įleista nuo 20 iki 50 mm.
Tarp kaitlentės ir krosnelės nieko neturi būti (grotelių, laikiklių ir t. t.).
Atstumas nuo apatinės stiklo keramikos kaitlentės pusės iki spintelės arba skiriamojo skydo
turi būti mažiausiai 20 mm.
Jei kaitlentė įrengiama netoli spintelės, nuo kaitlentės krašto iki spintelės šono palikite
min. 20 mm
mažiausiai 100 mm atstumą.
Montavimo atstumai ir įrengimo matmenys pateikiami šio skyriaus paveikslėlyje.
Tarp kaitlentės ir virš jos esančio gartraukio turi būti išlaikytas minimalus atstumas. Daugiau
informacijos pateikiama gartraukio naudotojo vadove.
Nuvalę kaitlentės paviršių panaudokite kartu pateikiamą tarpiklį (jei jis dar nesumontuotas).
Nemontuokite kaitlentės arti indų plovimo arba skalbimo mašinos, kad elektros grandinės nesusiliestų su garais ar drėgme, kuri jas
pažeistų.
Jei po kaitlente yra montuojama krosnelė, joje turi būti aušinimo sistema. Jei elektros grandinių temperatūra viršija didžiausią leidžiamą
temperatūrą, kaitlentė turi automatiškai išsijungti; tokiu atveju palaukite kelias minutes, kol vidinė elektros grandinių temperatūra nukris iki
leidžiamo lygio, tada galėsite iš naujo įjungti kaitlentę.
KAITLENTĖS ĮRENGIMAS
Prijungus elektrą (žr. skyrių „Elektros prijungimas“). Nustatykite, kad visi fiksatoriai sutaptų su skirtomis angomis kaitlentės šonuose, kaip tai
pavaizduota paveikslėlyje. Tada spustelėkite kaitlentę į išpjovą ir patikrinkite, ar stiklinis paviršius yra lygus ir lygiagretus stalviršiui. Fiksatorius
rinkitės atsižvelgdami į stalviršio medžiagą (medis, marmuras ir t. t.).
1
2
4x
MATMENYS IR ATSTUMAI, KURIUOS BŪTINA IŠLAIKYTI
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 7 cm
42/46 mm
580 X 510 mm
580 mm
0
560 +2 mm
510 mm
Min. 70 mm
0
490 +2
482 mm
552 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
mm
min 20 mm
LT
ELEKTROS ĮVADAS
Prieš įjungiant prietaisą į elektros tinklą reikia sujungti visas elektros jungtis.
Įrengti gali tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie žino galiojančias saugos ir įrengimo taisykles. Įrengiant būtina vadovautis galiojančiais vietinės elektros
tiekimo bendrovės reglamentais.
Įsitikinkite, kad ant prietaiso dugno esančioje duomenų lentelėje nurodyta įtampa būtų tokia pat kaip namų.
Reglamentuose reikalaujama, kad prietaisas būtų įžemintas. Naudokite tik tinkamus konduktorius (įskaitant įžeminimo konduktorių).
PRIJUNGIMAS PRIE GNYBTŲ BLOKO
Elektros jungčiai naudokite H05RR-F kabelį, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.
KONDUKTORIAI
KIEKIS x DYDIS
MAITINIMO ĮTAMPA
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (tik Australija)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Prietaisą prie elektros tiekimo prijunkite visų polių atjungimo jungikliu, kurio minimalus kontaktinis tarpelis yra 3 mm.
DĖMESIO. Maitinimo laidas turi būti pakankamo ilgio, kad kaitlentę būtų galima nukelti nuo stalviršio ir jis turi būti patiestas taip, kad nebūtų
pažeistas arba neperkaistų dėl kontakto su pagrindu.
PASTABA. Geltonas / žalias įžeminimo laidas turi būti prijungtas prie gnybto, kuris pažymėtas simboliu , ir jis turi būti ilgesnis už kitus laidus.
• Nuo maitinimo laido pašalinkite apie 70 mm izoliacinės medžiagos (B).
• Nuo laidų pašalinkite apie 10 mm izoliacinės medžiagos. Maitinimo kabelį įstatykite į kabelio gnybtą ir prijunkite laidus prie gnybtų trinkelės,
kaip nurodyta šalia gnybtų trinkelės esančioje schemoje.
• Saugiai prijunkite maitinimo laidą (B) panaudodami laido gnybtą.
• Uždenkite gnybtų trinkelę gaubtu (A) ir priveržkite jį varžtu.
• Atlikę elektros įvado prijungimą, sulygiuokite kaitlentę su paviršiumi ir įtvirtinkite atraminėse spyruoklėse, kaip parodyta iliustracijoje.
GAMINIO APRAŠYMAS
145 mm
120/210 mm
145x250 mm
145 mm
VALDYMO SKYDELIS
Zon valdikliai ir ekranas
Laikma io
valdikliai ir ekranas
Valdymo skydo
užblokavimas
Dviguba/triguba
zona
Jungimas/Išjungimas
Virimas Tirpinimas
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
Prijungus viryklę prie elektros energijos šaltinio valdymo skydas užblokuojamas.
Norėdami atblokuoti valdymo skydą, 2 sekundėms palieskite valdiklius
. Valdymo skydo užblokavimo rodiklis išsijungia ir viryklę galima naudoti.
Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje „Valdymo skydo užblokavimas“.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
KAITLENTĖS ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
Norėdami įjungti viryklę, lieskite valdiklį
tol, kol virimo zonos ekranai
įsijungs.
Norėdami išjungti, lieskite tą patį valdiklį, kol ekranai išsijungs. Visos
gaminimo zonos išjungtos.
Jei per 30 sekundžių nuo įjungimo nepasirenkama jokia funkcija, viryklė
automatiškai išsijungia.
ĮJUNGIMAS IR GAMINIMO ZONŲ NUSTATYMAS
Galios rodiklio ekranas
Pasirinktos gaminimo zonos rodymas
(taškas mirksi tada, kai šioje zonoje aktyvus laikmatis)
Uždėkite puodą ant gaminimo zonos, įjunkite viryklę ir suaktyvinkite
reikalingą gaminimo zoną, paliesdami atitinkamus valdiklius „−“ ir „+“: Ekrane
bus parodyta „5“. Su valdikliais „−“ ir „+“ galima pasirinkti reikalingą galios lygį
nuo mažiausios 0 iki didžiausios 9.
GAMINIMO ZONŲ IŠJUNGIMAS
Norėdami išjungti gaminimo zoną, vienu metu palieskite valdiklius „−“ ir
„+“ arba valdikliu „−“ pasirinkite lygį „0“.
Gaminimo zona išsijungia ir, jei ji vis dar karšta, zonos ekrane parodoma
raidė „H“.
VALDYMO SKYDO UŽBLOKAVIMAS
Ši funkcija užblokuoja valdiklius, kad viryklė nebūtų atsitiktinai suaktyvinta.
Norėdami suaktyvinti valdymo skydo užraktą, palieskite valdiklį
;
pasigirs garso signalas ir ekrane įsijungs įspėjamoji lemputė. Valdymo
skydas užblokuotas, išskyrus išjungimo funkciją.
Norėdami išjungti valdymo skydo užraktą, pakartokite suaktyvinimo procedūrą.
Vanduo, iš puodų išsipylę skysčiai arba bet kokie kiti ant valdiklių padėti
objektai gali atsitiktinai suaktyvinti arba išjungti valdymo skydo užraktą.
LAIKMATIS
Laikmati gali būti naudojamas norint nustatyti visų gaminimo zonų
gaminimo laiką daugiausiai 99 minutėms (1 valandai ir 39 minutėms).
Pasirinkite gaminimo zoną, kurią naudosite, palieskite laikmatį „−“
arba „+“ ir apie šią funkciją praneš pyptelėjimas. Ekrane rodoma „00“.
Laikmačio reikšmę galima sumažinti ir padidinti pirštu liečiant valdiklius
„+“ arba „−“. Pasirinkus laikmačio reikšmę, ekranas ir toliau mirksi 10
sekundžių, o tada įsijungia atgalinis laiko skaičiavimas.
Kai baigiasi nustatytas laikas, garso signalas ir gaminimo zona
automatiškai išsijungia.
Norėdami išjungti laikmatį, pasirinkite gaminimo zoną, vienu metu
palieskite laikmačio valdiklius „−“ ir „+“.
SVARBU:
• Šalia galios lygio ekrano mirksintis taškas rodo, kad zonoje aktyvi
laikmačio funkcija.
• Laikmatis gali būti naudojamas su visomis zonomis, bet tik su viena
vienu metu.
LIKUTINIO KARŠČIO RODIKLIS
Jei ekrane rodoma , gaminimo zona vis dar karšta. Jei dega tam
tikros gaminimo zonos karščio rodiklis, ši zona gali būti naudojama,
pavyzdžiui, išlaikyti patiekalo šilumai arba sviestui ištirpdyti.
Kai gaminimo zona atvėsta, ekranas išsijungia.
SVARBU: Jei nenorite sugadinti kaitlentės:
• nenaudokite puodų, kurių dugnas nėra visiškai plokščias;
• nenaudokite metalinių puodų su emaliuotu dugnu;
• nedėkite karštų puodų / keptuvių ant valdymo skydelio.
SPECIALI FUNKCIJA
MYGTUKAS
FUNKCIJOS
PAVADINIMAS
Dviguba/
triguba zona
RODIKLIS
APRAŠYMAS
Valdiklis suaktyvina dvigubą arba
trigubą zoną (jei yra). Uždėję puodą/
priedą ant pasirinktos kaitinimo zonos,
įjunkite viryklę ir pasirinkite kaitinimo
zoną. Pasirinkite galios lygį ir vieną kartą
palieskite valdiklį, kad suaktyvintumėte
dvigubą zoną arba du kartus, kad
suaktyvintumėte trigubą zoną. Norėdami
išjungti funkciją, paprasčiausiai palieskite
tą patį mygtuką. Šviesos diodai virš
valdiklių įsijungia tik tada, kad funkcija
aktyvi pasirinktoje zonoje.
Virimas
Ši funkcija nustato didžiausią zonos
galią (pavyzdžiui, norint greitai užvirinti
Ekrane rodoma: vandenį). Uždėję puodą/priedą ant
pasirinktos kaitinimo zonos, įjunkite
viryklę, pasirinkite kaitinimo zonos ir
palieskite virimo valdiklius. Po 10 minučių
šios funkcijos naudojimo prietaisais
automatiškai nustato zoną 9 lygiui.
Norėdami išjungti funkciją, paprasčiausiai
palieskite valdiklį arba sumažinkite galios
lygį su „−“. Šia funkciją galima naudoti
kartu su dvigubos/trigubos zonos funkcija.
Tirpinimas
Ši funkcija nustato galios lygį, kuris
tinkamas lėtai ištirpdyti trapius
Ekrane rodoma: būtu
produktus nepakenkiant jų jutiminei
kokybei (šokoladą, sviestą ir t. t.). Uždėję
puodą/priedą ant pasirinktos kaitinimo
zonos, įjunkite viryklę, pasirinkite
kaitinimo zoną ir palieskite tirpinimo
valdiklius. Norėdami išjungti šią funkciją,
paprasčiausiai palieskite tą patį mygtuką
bei palieskite „−“ ir „+“, kad išjungtumėte
zoną. Šią funkciją galima naudoti kartu su
dvigubos/trigubos zonos funkcija.
LT
Viryklėje taip pat įdiegta „automatinio išjungimo“ funkcija, kuri išjungia
gaminimo zoną, jei per tam tikrą laiko tarpą nėra atliekami jokie
galios lygio pakeitimai, atsižvelgiant į patį galios nustatymą. Lentelėje
pateikiama kiekvieno galios lygio laiko trukmė.
GALIOS LYGIS
AUTOMATINIO IŠJUNGIMO
LAIKAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30 sekundžių
10 valandų
5 valandos
5 valandos
4 valandos
3 valandos
2 valandos
2 valandos
2 valandos
1 valandą
GALIOS LYGIŲ LENTELĖ
GAMINIMO RŪŠIS
LYGIŲ NAUDOJIMAS
(nurodo gaminimo patirti ir įpročius)
Greitas pakaitinimas
Idealiai tinka norint padidinti maisto temperatūrą iki greito užvirinimo,
jei verdamas vanduo arba greitai įkaistantys gaminti skirti skysčiai.
Kepimas – užvirinimas
Ideali tinka norint apskrudinti, pradėti gaminti, kepinti užšaldytus
produktus, greitai užvirinti.
Skrudinimas – lėtas kepimas –
užvirinimas – kepimas ant grotelių
Idealiai tinka norint kepinti ant lėtos ugnies, išlaikyti skysčius verdančius,
virti ir kepti ant grotelių (trumpam, 5-10 minučių).
Skrudinimas – virimas – troškinimas –
kepinimas ant lėtos ugnies – kepimas
ant grotelių
Idealiai tinka norint kepinti ant lėtos ugnies, išlaikyti skysčius verdančius ant
lėtos ugnies, virti ir kepti ant grotelių (vidutini laiko tarpa, 10-20 minučių),
pirminiam pakaitinimui.
Virimas – troškinimas – kepinimas
ant lėtos ugnies – kepimas ant
grotelių
Idealiai tinka norint troškinti, virinti ant nestiprios ugnies, virti ir kepti ant
grotelių (ilgą laiko tarpą).
GALIOS LYGIS
Didžiausia
galia
Virimas
9–7
Didelė galia
7–5
Vidutinė galia
4–3
Nedidelė galia
2–1
Virimas – kaitinimas ant lėtos ugnies –
tirštinimas – makaronų apkepimas
Tirpinimas – atitirpinimas – maisto
šilumos išlaikymas – daugiaryžių
apkepinimas
Idealiai tinka ilgesniam virimui (ryžiams, padažams, kepsniams, žuviai)
skysčiuose (pvz., vandenyje, vyne, sultinyje, piene), makaronams apkepti.
Idealiai tinka ilgesniam virimui (kai kiekis mažesnis už litrą: ryžiams, padažams,
kepsniams, žuviai) skysčiuose (pvz., vandenyje, vyne, sultinyje, piene)
Idealiai tinka norint suminkštinti sviestą, švelniai ištirpdyti šokoladą,
atšildyti nedidelius produktus ir išlaikyti ką tik pagamintą maistą (pvz.,
padažus, sriubas, daržovių sriubas) karštą.
Idealiai tinka norint išlaikyti ką tik pagamintą maistą karštą, apkepinti
daugiaryžius ir išlaikyti patiekalų šilumą (indukcijai tinkamas priedas).
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Nuo prietaiso atjunkite elektros maitinimą.
•
•
•
Nenaudokite valymo garais įrangos.
Nenaudokite šiurkščių kempinių arba šveistukų, nes jie gali pažeisti
stiklą.
Valykite kaitlentę po kiekvieno naudojimo (kai atvėsta), kad
pašalintumėte maisto likučius ir dėmes.
•
•
•
•
•
Cukrus arba maisto produktai, kurių sudėtyje yra daug cukraus, gali
pakenkti kaitlentei, todėl juos reikia nedelsiant pašalinti.
Druska, cukrus ir smėlis gali subraižyti stiklo paviršių.
Naudokite minkštą šluostę, sugeriantį virtuvinį popierių arba
specialų kaitlenčių valiklį (vadovaukitės gamintojo nurodymais).
Ant kaitvietės išsiliejus skysčiui, puodai gali pajudėti arba imti vibruoti.
Nuvalytą kaitlentę kruopščiai nusausinkite.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jei kaitlentė neveikia tinkamai, prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros po
pardavimo tarnybą peržiūrėkite Gedimų šalinimo vadovą ir pabandykite
nustatyti problemą.
•
•
•
•
Jei atlikus šias patikras gedimas nepašalinamas, kreipkitės į artimiausią
techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.
Perskaitykite ir vadovaukitės instrukcijomis, kurios pateikiamos
skyriuje „Kasdienis naudojimas“.
SUTRIKIMO APRAŠYMAS
Instrukcijų ieškokite toliau pateikiamoje lentelėje.
Patikrinkite, ar neatjungtas elektros tiekimas.
Nuvalę gerai nusausinkite kaitlentę.
GALIMOS PRIEŽASTYS
Viryklės neįsijungia.
SPRENDIMO PRIEMONĖ
Netiekiama elektros energija.
Patikrinkite, ar tiekiama elektros energija.
Blogai prijungta prie elektros
tinklo.
Paskambinkite kvalifikuotam technikui, kad patikrintų kabelio
jungtį.
Viryklės sutrikimas.
Paskambinkite Aptarnavimo po pardavimo skyriui.
Viryklės įsijungia, bet pakaitomis kiekviename Įjungiant virš kaitlentės yra stipri
ekrane rodomos raides „F“ ir „L“.
šviesa.
Sumažinkite šviesą virš kaitlentės ir įjunkite viryklę iš naujo
(išjunkite ir vėl įjunkite elektros tiekimą).
Viryklės įsijungia, bet ekranuose pakaitomis
rodoma raidė „F“ ir vienas iš simbolių „0, A, C, Viryklės sutrikimas.
E, t, H, J, U, 5, 3, 4, r“.
Įjunkite virykle iš naujo (išjunkite ir vėl įjunkite elektros tiekimą).
Jei problema išlieka, skambinkite Aptarnavimo po pardavimo
skyriui.
Šildytuvas neįsijungia, bet ekranas įjungtas.
Paskambinkite Aptarnavimo po pardavimo skyriui.
Viryklės sutrikimas.
Ilgiau nei 3 sekundes
Viryklės pasigirsta 3 garso signalai ir ji
spaudžiamas vienas ar
išsijungia.
daugiau mygtukų.
Pašalinkite bet kokį ant valdymo skydo esantį objektą ar skystį.
Viryklės nepavyksta išjungti.
Išjunkite viryklę iš elektros tinklo ir paskambinkite Aptarnavimo
po pardavimo skyriui.
Viryklės sutrikimas.
Šildytuvas nėra nuolat įjungtas; jis įsijungia
ir išsijungia ciklais net jei ekrane galios Normalus viryklės veikimas.
matuoklis nesikeičia.
Su įjungimo/išjungimo ciklu galima reguliuoti šildytuvo galią
ir tai visiškai normalu. Kai kuriais atvejais, šiluminė apsauga
kuriam laikui gali išjungti šildytuvą, kad būtų išvengta stiklo
sugadinimo. Tokių atvejų pavyzdžiai: ilgą laiką verdama esant
didelėi galiai, naudojami už šildymo elementą mažesni puodai,
puodų apačios nėra lygios.
Viryklės įsijungia, bet pakaitomis ekranuose
Valdymo skydo perkaitimas.
rodomos raides „F“ ir „c“.
Palaukite, kol valdymo skydelio temperatūra sumažės. Viryklė
automatiškai įsijungus, kai temperatūra nukris žemiau darbinės
ribos.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį
svetainėje www‌.‌hotpoint‌.eu/register.
•
priežiūros numerį (numeris nurodomas po žodžio „Service“
(techninė priežiūra), techninių duomenų plokštelėje). Techninės
priežiūros numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje;
•
•
savo tikslų adresą;
savo telefono numerį.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS
1. Vadovaudamiesi skyriaus TRIKČIŲ ŠALINIMAS patarimais pamėginkite
problemą pašalinti patys.
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar triktis
nepašalinama.
JEI ATLIKUS ŠIAS PATIKRAS TRIKTIS NEPAŠALINAMA, KREIPKITĖS Į
ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ
Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame lankstinuke nurodytu numeriu
arba vykdykite nurodymus, pateikiamus svetainėje www‌.‌hotpoint‌.‌eu.
Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą
(tada turėsite garantiją, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys
ir remontas bus atliktas tinkamai).
Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą visada nurodykite:
• trumpą gedimo aprašymą;
• prietaiso tipą ir tikslų modelį;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011313927
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising