Whirlpool | HR 642 X CM | Instruction for Use | Whirlpool HR 642 X CM Užívateľská príručka

Whirlpool HR 642 X CM Užívateľská príručka
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
SK
DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE
Kompletný návod si môžete stiahnuť na kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách
http:‌//‌docs‌.‌hotpoint‌.‌eu alebo zavolajte na telefónne a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre
číslo uvedené v záručnej knižke.
hostí v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích
zariadeniach.
Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte
Nie je povolené používať ho na iné účely (napr.
tieto bezpečnostné pokyny. Odložte si ich, aby boli vykurovanie miestností).
k dispozícii pre budúce použitie.
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, INŠTALÁCIA
ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca odmieta
So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho
zodpovednosť v prípade nedodržania týchto minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybaľovaní
bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania a inštalovaní používajte ochranné rukavice – riziko
spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.
porezania.
Veľmi malé deti (0 – 3 roky) by sa nemali zdržiavať
Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
v okolí spotrebiča. Malé deti (3 – 8 roky) by sa nemali a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí
zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte
dohľadom. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je
fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami výslovne uvedené v návode na používanie.
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení
používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil.
dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo
spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace popredajný servis. Po inštalácii uložte odpad
nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. z balenia (plastové a polystyrénové časti a pod.)
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia. Pred
deti bez dozoru.
vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič
POZOR! Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo
používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby ste sa zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte
nedotkli ohrevných článkov. Nedovoľte, aby sa deti pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací
mladšie ako 8 rokov priblížili k rúre, pokiaľ nie sú kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
nepretržite pod dozorom.
elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po
POZOR! Ak je varný panel puknutý, spotrebič úplnom dokončení inštalácie.
nepoužívajte – nebezpečenstvo zásahu elektrickým
Pred vsadením spotrebiča do skrinky urobte
prúdom.
všetky potrebné výrezy a z otvoru odstráňte odrezky
POZOR! Nebezpečenstvo požiaru: neskladujte a piliny.
predmety na varných povrchoch.
Ak spotrebič nie je inštalovaný nad rúrou, je
UPOZORNENIE: Pri varení musí byť spotrebič pod potrebné do priehradky pod spotrebičom nainštalovať
dohľadom. Pri krátkodobom varení musí byť oddeľovací panel (nie je priložený).
spotrebič pod nepretržitým dohľadom.
VAROVANIA PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO
POZOR! Varenie na tuku alebo oleji bez dozoru SPOTREBIČA
Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
môže predstavovať nebezpečenstvo a môže mať za
následok vznik požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná,
oheň vodou! Namiesto toho spotrebič vypnite alebo prostredníctvom prístupného viacpólového
a potom plameň zakryte, napríklad pokrievkou prepínača nainštalovaného pred zásuvkou
a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými
alebo požiarnym rúškom.
Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú alebo bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani
odkladaciu plochu. Oblečenie a iné horľavé materiály
adaptéry.
Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho
uchovávajte mimo spotrebiča, kým všetky komponenty
úplne nevychladnú – hrozí nebezpečenstvo vzniku elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte
spotrebič, ak ste mokrí alebo bosí. Spotrebič
požiaru.
nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo
POVOLENÉ POUŽÍVANIE
UPOZORNENIE: spotrebič nie je určený na zástrčku, ak nefunguje správne, či ak bol poškodený
ovládanie externým vypínačom, ako je časovač alebo spadol.
Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí
alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo
alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES (OEEZ).
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
maximálne využijete zvyškové teplo.
Dno hrnca alebo panvice by malo horúcu platňu celkom zakrývať; pri
používaní nádoby menšej, než je horúca platňa, sa plytvá energiou.
Hrnce a panvice prikrývajte priliehajúcimi pokrievkami a používajte čo
najmenej vody. Varenie bez pokrievky značne zvýši spotrebu energie.
Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
POZOR! Pred vykonávaním údržby dbajte, aby bol
spotrebič vypnutý alebo odpojený od elektrického
napájania; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie
parou – nebezpečenstvo zásahu elektrickým Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch
znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim
prúdom.
odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické
Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne a elektronické zariadenia.
prostriedky, čističe s obsahom chlóru alebo drôtenky RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE
Horúcu platňu vypnite zopár minút pred dokončením varenia, čím
na panvice.
Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom
recyklácie .
Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými
predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných
materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii
odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii
domácich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade,
v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. -
VYHLÁSENIE O ZHODE
Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekodizajn podľa nariadenia komisie
(EÚ) č. 66/2014 v súlade s európskou normou EN 60350-2.
SK
INŠTALÁCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varná doska musí byť vsadená do pracovného pultu v hĺbke 20 mm až 50 mm.
Medzi varnou doskou a rúrou nesmie byť nič (priečniky, konzoly a pod.).
Vzdialenosť medzi spodnou stranou sklokeramickej varnej dosky a skrinkou alebo deliacim
panelom musí byť najmenej 20 mm.
Ak inštalujete varnú dosku v blízkosti kuchynskej linky, nechajte vzdialenosť medzi okrajom
min. 20 mm
varnej dosky a linkou aspoň 100 mm.
Rozmery pre zabudovanie a inštaláciu nájdete na obrázku v tomto odseku.
Je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť medzi varnou doskou a digestorom nad ňou. Viac
informácií nájdete v návode na používanie digestora.
Po vyčistení povrchu varnej dosky nasaďte priložené tesnenie (pokiaľ ešte nie je nasadené).
Neinštalujte varnú dosku do blízkosti umývačky riadu alebo práčky, aby sa elektronické obvody nedostali do kontaktu s parou alebo
vlhkosťou, ktoré ich môžu poškodiť.
Ak je pod varnou doskou nainštalovaná rúra, presvedčte sa, či je vybavená chladiacim systémom. Ak teplota elektrických obvodov presahuje
maximálnu povolenú teplotu, varná doska sa automaticky vypne. V takom prípade počkajte zopár minút, kým vnútorná teplota elektronických
obvodov dosiahne prípustnú úroveň, a vtedy bude možné varnú dosku znova zapnúť.
UMIESTNENIE VARNEJ DOSKY
Po elektrickom zapojení (pozrite kapitolu Zapojenie do elektrickej siete). Umiestnite každú upevňovaciu svorku do príslušného otvoru na bočných
stranách varnej dosky, ako je zobrazené na obrázku. Potom zatlačte varnú dosku do výrezu a skontrolujte, či je sklo rovné a paralelné s pracovnou
doskou. Upevňovacie svorky sú určené na každý typ materiálu pracovnej dosky (drevo, mramor a pod.).
1
2
4x
ROZMERY A VZDIALENOSTI, KTORÉ TREBA DODRŽIAVAŤ
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 7 cm
42/46 mm
580 X 510 mm
580 mm
0
560 +2 mm
510 mm
Min. 70 mm
0
490 +2 mm
482 mm
552 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
min 20 mm
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Elektrické pripojenie sa musí vyhotoviť už pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania.
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál, ktorý pozná aktuálne bezpečnostné a inštalačné predpisy. Inštaláciu treba vykonať v súlade
s predpismi miestneho dodávateľa elektriny.
Uistite sa, že je napätie špecifikované na údajovom štítku na spodnej strane zariadenia rovnaké ako napätie vo vašom dome.
Podľa platných predpisov je uzemnenie spotrebiča povinné. Použite iba vodiče príslušnej veľkosti (vrátane uzemňovacieho vodiča).
PRIPOJENIE K SVORKOVNICI
Pri elektrickom zapojení použite kábel typu H05RR-F, podľa údajov v tabuľke nižšie.
VODIČE
POČET x VEĽKOST'
NAPÁJACIE NAPÄTIE
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (iba Austrália)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Spotrebič musí byť pripojený k zdroju napájania prostredníctvom viacpólového spínača s minimálnou vzdialenosťou medzi kontaktmi
3 mm.
UPOZORNENIE: napájací kábel musí byť dosť dlhý, aby sa dala varná doska vybrať z pracovnej dosky, a treba ho uložiť tak, aby nedošlo k poškodeniu
alebo prehriatiu spôsobenému dotykom so základňou.
POZNÁMKA: žlto-zelený vodič uzemnenia sa musí pripojiť k svorke so symbolom
a musí byť dlhší než ostatné vodiče.
• Stiahnite pribl. 70 mm izolácie z napájacieho kábla (B).
• Odizolujte pribl. 10 mm izolácie z vodičov. Potom vsuňte elektrický prívodný kábel do káblovej úchytky a zapojte vodiče ku svorkovnici, ako je
uvedené v schéme zapojenia zobrazenej vedľa samotnej svorkovnice.
• Napájací kábel (B) zaistite pomocou svorky na káble.
• Zatvorte svorkovnicu krytom (A) a zaistite priloženými skrutkami.
• Po dokončení elektrického zapojenia namontujte varnú dosku zhora a zaveste ju na upevňovacie pružiny, ako je znázornené na obrázku.
OPIS SPOTREBIČA
145 mm
210 mm
145 mm
180 mm
SK
OVLÁDACÍ PANEL
C
D
F
B
A
Zapnutie/vypnutie
B
Oblasť varenia a výber časovača
C-E
Zvyšovanie a znižovanie úrovne ohrevu
D
Blokovanie tlačidiel
F
Aktivácia/deaktivácia multizóny
A
E
PRVÉ POUŽITIE
Pred prvým spustením vykonáva ovládací panel test funkcionality (asi
1 sekundu), po ktorom sa automaticky prepne na funkciu „Zamknutie“.
Podržaním tlačidla „D“ funkciu vypnete – začujete zvukový signál a
príslušná kontrolka led zhasne.
POZNÁMKA: V prípade resetu spomínaný postup zopakujte.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
ZAPNUTIE/VYPNUTIE VARNEJ DOSKY
Varnú dosku zapnete podržaním tlačidla „A“ na približne 2 sekundy.
Na displejoch 4 varných zón sa zobrazí „0“. V rámci bezpečnostných
opatrení sa varná doska automaticky vypne v prípade, ak do 20 sekúnd
neaktivujete žiadnu z varných zón.
ZAPÍNANIE A REGULÁCIA VARNÝCH ZÓN
Stlačte jedno z tlačidiel „B“ varnej zóny, ktorú chcete použiť. Pomocou
tlačidiel „E“ alebo „C“ zvoľte požadovanú úroveň ohrevu. Ostatné voliteľné
nastavenia varenia sú v rozmedzí od 1 do 9. Všetky nastavenia zrušíte
súčasným stlačením tlačidiel +/−.
Stlačením tlačidla „+“ po dosiahnutí úrovne 9 aktivujete funkciu rýchleho
varu „Booster“ a na displeji sa zobrazí písmeno „A“.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ovládanie sa po 10 sekundách po nastavení
úrovne ohrevu deaktivuje.
Na zmenu úrovne ohrevu najprv znova stlačte tlačidlo „B“, potom pomocou
tlačidiel „E“ alebo „C“ zmeňte nastavenie.
VIACERÉ ZÓNY
Po zvolení vybranej zóny a nastavení úrovne ohrevu (podľa predchádzajúcej
časti) stlačte tlačidlo „F“: nad tlačidlom sa rozsvieti kontrolka signalizujúca
aktivovanú ďalšiu zónu.
Funkcia viacerých zón sa dá využiť len v prípade, že:
• Je varná oblasť vybavená viacerými zónami,
• je úroveň ohrevu vyššia než 0;
Funkciu viacerých zón vypnete stlačením tlačidla „B“ zvolenej zóny a
následným opätovným stlačením tlačidla „F“.
TIMER (ČASOVAČ)
Na nastavenie funkcie časovača vyberte zónu varenia a úroveň ohrevu.
Potom znova stlačte tlačidlo zóny varenia. Na displeji varnej zóny s
nastaveným časovačom sa zobrazí svetielkujúci bod. Na 2 displejoch
bliká znak „00“. Stlačením tlačidiel „C“ alebo „E“ nastavíte časovač v
rozmedzí od 1 do 99.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Po 10 sekundách sa na displeji časovača
zobrazí nastavenie úrovne ohrevu ostatných varných zón.
Zostávajúci čas varenia zobrazíte dvojnásobným stlačením tlačidla zóny
s nastaveným časovačom.
BLOKOVANIE TLAČIDIEL
Funkciu ZAMKNUTIE zapnete podržaním tlačidla „D“ do chvíle, kým sa
nad tlačidlom funkcie nerozsvieti bod. Funkcia Zamknutie uzamkne
všetky funkcie varnej dosky, okrem tlačidla Zapnutie/vypnutie „A“.
Funkcia zostane aktívna aj po vypnutí a opätovnom zapnutí varnej
dosky. Funkciu môžete vypnúť stláčaním tlačidla „D“ do chvíle, kým
rozsvietený bod nad tlačidlom funkcie nezhasne.
KONTROLKA ZVYŠKOVÉHO TEPLA
Po vypnutí varnej zóny ostane rozsvietená kontrolka zvyškového tepla
„H“, príp. sa striedavo rozsvieti spolu s „0“, až kým teplota varnej dosky
neklesne pod bezpečnú úroveň.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Bezpečnostné prvky varnej dosky zahŕňajú
funkciu automatického vypnutia. V prípade dlhého použitia rovnakého
nastavenia úrovne ohrevu sa zapne automatické vypnutie varnej zóny
(napr. varná zóna sa vypne po hodine varenia pri maximálnej úrovni
ohrevu).
DÔLEŽITÉ: Aby nedošlo k trvalému poškodeniu varnej dosky:
• nepoužívajte nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché;
• nepoužívajte kovové nádoby s e-mailovým dnom;
• neklaďte horúce hrnce/panvice na ovládací panel.
ÚDRŽBA A ČISTENIE
Odpojte rúru od elektrického napájania.
•
•
•
•
Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.
Nepoužívajte abrazívne čistiace špongie ani drôtenky, lebo by mohli
poškodiť sklo.
Po každom použití vyčistite varný panel (keď je vychladnutý), aby
ste odstránili všetky usadeniny a škvrny spôsobené zvyškami jedla.
Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru môžu varný panel
poškodiť, a preto ich treba ihneď odstrániť.
•
•
•
•
Soľ, cukor a piesok by mohli poškriabať sklenený povrch.
Používajte mäkkú utierku, absorpčné papierové kuchynské utierky
alebo špeciálne výrobky určené na čistenie varného panela
(dodržiavajte pokyny výrobcu).
Vyliate tekutiny môžu na varných zónach spôsobiť pohyby alebo
vibrovanie hrncov.
Po čistení povrch varného panela dôkladne osušte.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak by varný panel nefungoval správne, predtým, ako zavoláte servis,
skúste problém vyriešiť pomocou príručky na odstraňovanie problémov.
•
•
•
•
Prečítajte si a dodržujte pokyny uvedené v časti „Každodenné
používanie“.
Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny.
Po čistení povrch varnej dosky dôkladne osušte.
Ak bola vybratá varná zóna a na displeji sa zobrazí písmeno „F“
alebo „ER“ s číslom, zavolajte servis (Nevolajte iba v prípade
zobrazenia „F03“ alebo „ER03“, ktoré označujú nesprávne očistenie
•
zóny ovládacích prvkov. Pre vyriešenie problému postupujte podľa
pokynov v časti “Čistenie a údržba sklokeramickej varnej dosky”
odseku).
Ak varná doska nepracuje po intenzívnom použití, vnútorná teplota
varnej dosky je príliš vysoká. Počkajte niekoľko minút, kým varná
doska nevychladne.
Ak po horeuvedených kontrolách porucha pretrváva, zavolajte najbližšie
servisné stredisko.
POPREDAJNÝ SERVIS
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj
spotrebič na www‌.‌hotpoint.‌eu‌/‌register.
PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS:
1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou návrhov riešení
uvedených v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba
pretrváva.
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ
PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM
STREDISKOM.
Ak potrebujete pomoc, volajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo
postupujte podľa pokynov na webovej stránke www‌.‌hotpoint.‌eu.
Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho popredajného servisu vždy uveďte:
• stručný opis poruchy;
• presný typ a model spotrebiča;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011344620
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na výkonnostnom
štítku), servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;
•
•
vašu úplnú adresu;
vaše telefónne číslo.
Ak je nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a
správny postup pri oprave).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising