Whirlpool | HR 642 X CM | Instruction for Use | Whirlpool HR 642 X CM Упутство за употребу

Whirlpool HR 642 X CM Упутство за употребу
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Preuzmite kompletno korisničko uputstvo sa adrese
http:‌//d
‌ ocs‌.‌hotpoint‌.e
‌ u ili pozovite broj telefona
koji se nalazi u garantnoj knjižici.
Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre
upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu.
Ovaj priručnik i sam uređaj pružaju važna
bezbednosna upozorenja koja morate pročitati i
kojih se morate uvek pridržavati. Proizvođač se
odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja
ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog
korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.
Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od
uređaja. Malu decu (3-8 godina) treba držati dalje od
uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor.
Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili
manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj
uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data
uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko
razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati sa
uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca
bez nadzora.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni delovi
jako se zagrevaju u toku upotrebe. Pobrinite se da
ne dođe do kontakta sa grejačima. Decu mlađu od 8
godina treba uvek držati po strani, ukoliko nisu pod
stalnim nadzorom.
UPOZORENJE: Ukoliko je površina ploče za
kuvanje naprsla, nemojte koristiti uređaj - postoji
rizik od električnog udara.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: ne skladištite
stvari na površinama za kuvanje.
OPREZ: Proces kuvanja mora da se nadgleda.
Kraći proces kuvanja mora neprekidno da se
nadgleda.
UPOZORENJE: Kuvanje na ploči bez nadzora,
kada se koristi mast ili ulje, može da bude opasno postoji rizik od požara. NIKADA nemojte pokušavati
da ugasite požar vodom: umesto toga, isključite
uređaj, a zatim pokrijte plamen poklopcem, na
primer, ili vatrostalnim prekrivačem.
Nemojte da koristite ploču za kuvanje kao
potporu ili radnu površinu. Krpe i druge zapaljive
materijale držite dalje od uređaja dok se svi delovi
potpuno ne ohlade – postoji rizik od požara.
DOZVOLJENA UPOTREBA
OPREZ: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja
spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer,
ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u
domaćinstvu i takođe se može koristiti: u kuhinjama
za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim
radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima; od
strane gostiju hotela, motela, prenoćišta sa
doručkom i drugih objekata za smeštaj gostiju.
SR
VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I POŠTUJU
Nijedna druga upotreba nije dozvoljena (npr.
zagrevanje prostorija).
Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu
upotrebu. Ne koristite uređaj na otvorenom.
UGRADNJA
Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga
dve ili više osoba – postoji rizik od povrede. Prilikom
raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice rizik od posekotina.
Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji),
električno povezivanje i popravke mora da obavi
kvalifikovani tehničar. Ne popravljajte delove uređaja
i ne menjajte ih ukoliko to nije izričito navedeno u
uputstvu za upotrebu. Držite decu podalje od mesta
ugradnje. Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da
nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju
da ima nekih problema, obratite se svom prodavcu
ili najbližoj Postprodajnoj službi. Nakon ugradnje,
otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od
stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja dece rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se mora
isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od
strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za
napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara
ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je
postupak ugradnje završen.
Sva sečenja na vitrini obavite pre postavljanja
uređaja u kućište i uklonite sve opiljke i strugotinu.
Ukoliko uređaj nije postavljen iznad rerne,
pregradna ploča (koja nije uključena) se mora
postaviti u odeljak ispod uređaja.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa
napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj
se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog
prekidača postavljenog iznad utičnice u skladu sa
pravilima ožičenja, a uređaj mora biti uzemljen, u
skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima.
Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice
ili adaptere. Nakon ugradnje električni delovi ne
smeju da budu dostupni korisniku. Ne koristite
uređaj kada ste mokri ili bosi. Ne rukujte ovim
uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje ili
utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste
ga ispustili.
Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je
da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana
osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla
opasnost – postoji rizik od električnog udara.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Pre obavljanja čišćenja ili
održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i
da ne bude priključen na strujno napajanje; nikada
ne koristite opremu za čišćenje parom – postoji rizik
od električnog udara.
Nemojte da koristite abrazivne ili korozivne
proizvode, sredstva za čišćenje na bazi hlora ili
mrežice za čišćenje posuđa.
ODLAGANJE AMBALAŽE
Materijal za pakovanje je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim
simbolom .
Razni delovi pakovanja se moraju odgovorno odlagati u skladu i potpuno
sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.
ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA
Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo
upotrebiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o odlaganju
otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i
reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom
organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj Direktivi
o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical
and Electronic Equipment – WEEE).
Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju
potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Simbol na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod pokazuje
da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad iz domaćinstva, već treba da
se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i
elektronske opreme.
SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
Iskoristite maksimalno zaostalu toplotu koju proizvodi ringla, tako što
ćete isključiti uređaj par minuta pre završetka kuvanja.
Osnova tiganja ili šerpe treba u potpunosti da prekrije ringlu; posuda
koja je manje površine nego ringla će bespotrebno trošiti energiju.
Tiganje i šerpe prekrijte poklopcima prilikom kuvanja i koristite što manje
vode. Priprema hrane u posudi bez poklopca će dovesti do pojačane
potrošnje energije.
Koristite samo šerpe i tiganje sa ravnim dnom.
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI
Ovaj uređaj ispunjava zahteve ekološkog dizajna evropske odredbe
br. 66/2014, u skladu sa evropskim standardom EN 60350-2.
SR
UGRADNJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Površina za kuvanje mora da se postavi u radnu ploču čija je dubina između 20 mm i 50 mm.
Između površine za kuvanje i rerne ne sme ništa da stoji (vođice, podupirači, itd.).
Razdaljina između donje strane staklo-keramičke ploče za kuvanje ili kuhinjskog elementa
ili razdvajajuće ploče mora da bude najmanje 20 mm.
Ukoliko se površina za kuvanje postavlja pored jedinice stuba, ostavite bar 100 mm prostora
min. 20 mm
od ivice površine za kuvanje do strane jedinice stuba.
Za ugradne dimenzije i ugradnju pogledajte sliku u ovom pasusu.
Minimalno rastojanje između ploče za kuvanje i aspiratora iznad nje se mora ispoštovati. Više
informacija potražite u korisničkom uputstvu za aspirator.
Dostavljenu zaptivku postavite na površinu za kuvanje (osim ako nije već postavljena), nakon što ste očistili površinu.
Površinu za kuvanje nemojte montirati pored mašine za pranje posuđa ili rublja da električna kola ne bi došla u kontakt sa parom ili
vlagom što bi moglo da ih ošteti.
Ukoliko je rerna smeštena ispod površine za kuvanje, vodite računa da poseduje rashladni sistem. Ukoliko temperatura električnih kola
premaši maksimalnu dozvoljenu temperaturu, površina za kuvanje će se odmah isključiti; u tom slučaju, sačekajte par minuta dok se unutrašnja
temperatura električnih kola ne spusti na podnošljiv nivo, kada ćete ujedno moći opet da uključite ploču za kuvanje.
POSTAVLJANJE PLOČE ZA KUVANJE
Nakon priključivanja na električnu mrežu (pogledajte poglavlje „Priključivanje na električnu mrežu“), postavite svaki od pričvrsnih držača na
namenska ležišta na bočnim stranama ploče za kuvanje, kao što je prikazano na slici. Zatim gurnite ploču za kuvanje unutar izreza i proverite da li je
staklo ravno i paralelno sa radnom pločom. Pričvrsni držači su projektovani za svaku vrstu materijala radne ploče (drvo, mermer, itd).
1
2
4x
DIMENZIJE I RAZMACI
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 7 cm
42/46 mm
580 X 510 mm
580 mm
0
560 +2 mm
510 mm
Min. 70 mm
0
490 +2 mm
482 mm
552 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
min 20 mm
PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE
Povezivanje električnih priključaka se mora izvršiti pre priključenja uređaja na električnu mrežu.
Montiranje mora da obavi kvalifikovano osoblje koje je upoznato sa aktuelnim propisima u vezi sa bezbednošću i montiranjem. Naročito, montiranje
se mora izvršiti u skladu sa propisima lokalne kompanije za snabdevanje električnom energijom.
Uverite se da je napon koji je naveden na natpisnoj pločici na dnu aparata isti kao napon u kući.
Propisi nalažu da uređaj bude uzemljen: koristite isključivo provodnike (uključujući provodnik uzemljenja) odgovarajuće veličine.
POVEZIVANJE SA PRIKLJUČNIM BLOKOM
Za priključivanje na električnu mrežu koristite kabl H05RR-F, kao što je navedeno u tabeli koja sledi.
MREŽNI NAPON
ZA NAPAJANJE
PROVODNICI
KOLICINA x VELICINA
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (samo za Australiju)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Uređaj mora biti priključen na električnu mrežu putem prekidača za odvajanje svih polova sa minimalnim kontaktnim zazorom od 3 mm.
PAŽNJA: kabl za napajanje treba da bude dovoljno dugačak kako bi površina za kuvanje mogla da se izvadi iz radne ploče, i treba da se postavi kako
bi se izbeglo oštećenje ili pregrevanje do kog može da dođe prilikom kontakta sa osnovom.
NAPOMENA: žuti/zeleni provodnik uzemljenja mora da bude povezan sa kablovskom utičnicom sa simbolom
i mora da bude duži od ostalih žica.
• Uklonite otprilike 70 mm izolacionog omotača sa kabla napajanja (B).
• Skinite nekih 10 mm omotača sa žica. Potom umetnite kabl napajanja u klemu kabla i povežite žice sa priključnim blokom kao što je prikazano
u dijagramu ožičenja koji se nalazi u blizini samog priključnog bloka.
• Osigurajte kabl napajanja (B) pomoću kleme kabla.
• Zatvorite priključni blok sa poklopcem (A) i pričvrstite ga zavrtnjima koje ste dobili.
• Nakon povezivanja električnih priključaka, postavite ploču sa kuvanje sa gornje strane i zakačite je na potporne opruge, prateći uputstva na slici.
OPIS PROIZVODA
145 mm
210 mm
145 mm
180 mm
SR
KONTROLNA TABLA
C
D
F
B
A
Uključeno/isključeno
B
Izbor zone za kuvanje i tajmera
C-E
Povećavanje i smanjivanje temperature
D
Blokada tastera
F
Aktivacija / Deaktivacija višestruke zone
A
E
PRVA UPOTREBA
Nakon prve montaže, kontrolna tabla vrši funkcionalni test u trajanju od
oko 1 sekunde, nakon čega se automatski prebacuje na funkciju „Blokada
dugmadi“.
Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite i držite dugme „D”; oglasiće se
zvučni signal i isključiće se odgovarajuća LED lampica.
NAPOMENA: Ako dođe do resetovanja, ponovite gore opisan postupak.
SVAKODNEVNA UPOTREBA
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE PLOČE ZA KUVANJE
Da biste uključili ploču za kuvanje, držite dugme „A” pritisnuto približno
2 sekunde. Za sve 4 zone za kuvanje prikazano je „0”. Ako se u roku od
20 sekundi ne aktivira nijedna zona za kuvanje, ploča za kuvanje se
automatski isključuje kao bezbednosna mera opreza.
UKLJUČIVANJE I PODEŠAVANJE ZONA ZA KUVANJE
Pritisnite ono dugme „B” koje odgovara zoni za kuvanje koju želite da
koristite. Izaberite željenu postavku temperature pomoću dugmadi „E”
ili „C”. Druge postavke kuvanja koje mogu da se izaberu idu od 1 do 9.
Istovremeno pritisnite dugmad +/− da biste otkazali sve postavke.
Pritiskom na dugme „+” kada je dostignut nivo 9, aktivira se funkcija
„Booster“ i pojavljuje se slovo „A” na displeju.
VAŽNO: kontrola se isključuje 10 sekundi nakon odabira postavke
temperature.
Da biste promenili postavku temperature, prvo ponovo pritisnite
dugme za izbor „B”, a zatim nastavite sa promenom postavki pomoću
dugmadi „E” ili „C”.
VIŠESTRUKE ZONE
Nakon što ste odabrali željenu zonu i podesili nivo (kao što je opisano
u prethodnom odeljku) pritisnite „F”: indikator iznad dugmeta se
uključuje, čime se aktivira dodatna zona.
Višestruka zona se može koristiti samo u slučaju:
• Zona za kuvanje je opremljena višestrukim zonama;
• Odabrani nivo snage je veći od 0.
Za deaktivaciju višestruke zone, pritisnite dugme „B” željene zone, a
potom ponovo pritisnite „F”.
TIMER
Da biste podesili funkciju Tajmer, izaberite željenu zonu za kuvanje i
postavku snage, zatim ponovo pritisnite taster zone za kuvanje i svetla
tačka će se pojaviti na displeju zone za kuvanje kontrolisane tajmerom.
Indikator „00” treperi na 2 displeja. Pritisnite dugme „C” ili „E” da biste
podesili vreme od 1 do 99.
VAŽNO: nakon 10 sekundi na displeju tajmera će biti prikazane postavke
snage za druge zone za kuvanje.
Da biste videli preostalo vreme kuvanja, pritisnite taster zone za kuvanje
kontrolisane tajmerom dva puta.
BLOKADA DUGMADI
Funkcija Blokada dugmadi uključuje se kada držite pritisnuto dugme
„D” dok se ne uključi tačka iznad dugmeta funkcije. Funkcija Blokada
dugmadi isključuje sve druge funkcije ploče za kuvanje, izuzev dugmeta
za uključivanje/isključivanje „A”. Ova funkcija ostaje uključena čak i kada
se ploča za kuvanje isključi, a zatim ponovo uključi, i može se deaktivirati
ponovnim pritiskom na dugme „D” dok se tačka iznad dugmeta funkcije
ne isključi.
INDIKATOR TEMPERATURE
Kada se zona za kuvanje isključi, indikator temperature „H” ostaje
uključen ili treperi smenjujući se sa oznakom „0” dok se temperatura
ploče za kuvanje ne vrati na bezbedan nivo.
VAŽNO: Bezbednosne karakteristike ploče za kuvanje uključuju funkciju
automatskog isključivanja. Dugotrajna primena iste postavke temperature
aktivira automatsko isključivanje zone za kuvanje (na primer, nakon
približno 1 sat primene maksimalne postavke temperature, zona za
kuvanje se isključuje).
VAŽNO: Da izbegnete stalno oštećenje ploče za kuvanje:
• nemojte koristiti šerpe sa dnom koje nije ravno;
• nemojte koristiti metalne lonce sa emajliranim dnom;
• nemojte stavljati vrele šerpe/tiganje preko kontrolne table.
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
•
Isključite uređaj sa električne mreže.
•
•
•
Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.
Nemojte koristiti abrazivne sunđere ili strugače, jer bi mogli da
oštete staklo.
Nakon svake upotrebe, očistite ploču za kuvanje (kada je hladna) da
biste uklonili naslage i fleke od ostatka hrane.
•
•
•
•
Šećer ili hrana sa velikom količinom šećera mogu da oštete ploču za
kuvanje i moraju se odmah ukloniti.
So, šećer i pesak mogu da izgrebu staklenu površinu.
Koristite mekanu krpu, upijajući ubrus ili posebno sredstvo za
čišćenje ploče za kuvanje (pratite uputstva proizvođača).
Prosipanja tečnosti u zonama za kuvanje mogu da izazovu
pomeranje ili vibriranje šerpi.
Dobro osušite ploču za kuvanje nakon čišćenja.
OTKLANJANJE PROBLEMA
Ukoliko ploča za kuvanje ne radi kako bi trebalo, pogledajte vodič za
rešavanje problema pre nego što pozovete službu za korisnike.
•
•
•
•
Pročitajte i pridržavajte se uputstava datih u odeljku „Svakodnevna
upotreba“.
Proverite da li je prekinuto električno napajanje.
Dobro osušite ploču za kuvanje nakon čišćenja.
Ukoliko je zona za kuvanje odabrana, a na displeju se pojavi „F” ili
„ER” praćeno brojem, obratite se postprodajnom servisu i obavestite
•
ih (izuzimajući poruku „F03” ili „ER03” koja identifikuje neispravno
čišćenje oblasti sa komandama. Kako biste rešili problem, pratite
uputstva iz paragrafa „Održavanje i čišćenje“).
Ukoliko ploča za kuvanje ne radi nakon intenzivne upotrebe, unutrašnja
temperatura same ploče je previsoka. Sačekajte par minuta dok se
ploča za kuvanje ne ohladi.
Ukoliko i posle navedenih provera kvar još uvek postoji, obratite se
najbližem postprodajnom servisu.
POSTPRODAJNI SERVIS
U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške, registrujte proizvod
na www‌.‌hotpoint.‌eu‌/‌register.
•
servisni broj (broj iza reči Servis na pločici sa podacima). Servisni broj
je takođe naveden u garantnoj knjižici;
•
•
svoju punu adresu;
svoj broj telefona.
PRE NEGO ŠTO POZOVETE POSTPRODAJNI SERVIS:
1. Proverite da li možete da rešite problem sami uz pomoć saveta datih
u odeljku OTKLANJANJE PROBLEMA.
2. Uključite pa isključite uređaj i proverite da li je kvar i dalje prisutan.
UKOLIKO I NAKON GORENAVEDENIH PROVERA KVAR I DALJE
POSTOJI, OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU.
Za dobijanje podrške, pozovite broj prikazan na garantnoj knjižici, ili
sledite instrukcije na veb stranici www‌.‌hotpoint.‌eu‌.
Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa za kupce potrebno
je da navedete:
• kratak opis kvara;
• tip i tačan model uređaja;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011344620
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Ukoliko su potrebne bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom
postprodajnom servisu (kako biste bili sigurni da će se koristiti originalni
rezervni delovi i da će popravke biti izvedene na pravi način).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising