Whirlpool | HR 632 B | Instruction for Use | Whirlpool HR 632 B Упътване за употреба

Whirlpool HR 632 B Упътване за употреба
ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
BG
ВАЖНО Е ДА ГИ ПРОЧЕТЕТЕ И ДА ГИ СПАЗВАТЕ
Изтеглете пълното ръководство с инструкции от
Този уред е предназначен за употреба в
http:‌//‌docs‌.‌hotpoint‌.‌eu или се обадете на номера, домашни условия и подобни приложения, като:
посочен на книжката за гаранцията.
кухни за служители в магазини, офиси и други
работни среди; в стопанства; от клиенти в хотели,
Преди използването на уреда прочетете внимателно мотели и други места за настаняване.
тези указания за безопасност. Дръжте ги на удобно
Не е позволено използване за никакви други
място за бъдещи справки.
цели (например за отопление на помещения).
В тези указания и на самия уред са представени
Този уред не е предназначен за професионална
важни предупреждения за безопасността, които употреба. Не използвайте този уред на открито.
трябва да се прочетат и да се съблюдават винаги. МОНТИРАНЕ
Производителят отказва всякаква отговорност
Боравенето и монтажът на уреда трябва да се
при неспазване на тези указания за безопасността, извършват от две или повече лица – съществува
във връзка с неподходяща употреба на уреда или опасност от нараняване. Използвайте предпазни
неправилна настройка на органите за управление. ръкавици за разопаковането и монтажа на уреда
Много малки деца (0-3 год.) трябва да стоят – съществува опасност от порязвания.
далеч от уреда. Малки деца (3-8 год.) трябва да
Монтирането, включително подаването на вода
стоят далеч от уреда, освен ако не са под постоянно (ако е приложимо) и електрическото свързване и
наблюдение. Този уред може да се използва от ремонтните дейности трябва да се извършват от
деца на 8 години и по-големи, както и от лица с квалифициран техник. Не поправяйте и не
ограничени физически, сетивни или умствени заменяйте части от уреда, ако това не е изрично
възможности или с недостатъчен опит и познания посочено в ръководството за потребителя. Пазете
само ако са под надзор или са им дадени децата далеч от мястото, където се извършва
инструкции за употребата на уреда по безопасен монтажът. След като разопаковате уреда, проверете
начин и разбират възможните опасности. Децата дали не е повреден по време на транспортирането.
не трябва да си играят с уреда. Почистването и В случай на проблеми се обърнете към търговеца,
поддръжката от потребителя не трябва да се от който сте закупили уреда, или към най-близкия
извършва от деца без надзор.
сервиз за следпродажбено обслужване. След
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите му части монтажа всички отпадъци от опаковките (пластмаса,
се нагорещяват по време на работа. Внимавайте стиропор и др.) трябва да се съхраняват далеч от
да не докосвате нагревателните елементи. Децата обсега на деца – съществува опасност от задушаване.
под 8-годишна възраст трябва да се пазят далеч от Уредът трябва да бъде изключен от захранването
уреда, ако не се наблюдават непрекъснато.
преди монтажа – опасност от електрически удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако повърхността на плочата По време на монтажа внимавайте уредът да не
за готвене е напукана, не използвайте уреда - повреди захранващия кабел – опасност от
опасност от електрически удар.
електрически удар. Активирайте уреда едва след
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: не завършване на монтажа.
поставяйте предмети по готварските повърхности.
Извършете всички работи по изрязването на
ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да се шкафа, преди да поставите фурната в нишата, и
наблюдава. Краткотрайните процеси на готвене след това отстранете всички дървени отломки и
трябва да се наблюдават постоянно.
стърготини.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвенето на плочата на
Ако уредът не е монтиран над фурна, трябва
храни с мазнина или олио без наблюдение може да се постави разделителен панел (не е включен)
да се окаже опасно и да доведе до пожар. НИКОГА в нишата под уреда.
не опитвайте да потушите пламъците с вода: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО
вместо това изключете уреда и покрийте пламъка ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
Трябва да е възможно уредът да се изключи от
с капак или огнеупорно одеяло.
Не използвайте плочата като работен плот захранването чрез изваждане на щепсела, ако е
или поставка. Пазете дрехите и други запалими достъпен, или чрез достъпен многополюсен
материи далеч от уреда, докато всички негови превключвател, монтиран след контакта, както и
компоненти изстинат напълно - опасност от уредът да е заземен в съответствие с националните
стандарти за електрическа безопасност.
пожар.
Не използвайте удължители, разклонители с
ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: уредът не е предназначен за няколко гнезда или адаптери. След инсталирането
управление с външен таймер или отделна система електрическите компоненти трябва да бъдат
достъпни за потребителя. Не използвайте уреда,
с дистанционно управление.
когато сте с мокри или боси крака. Не използвайте ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ
уред е произведен с материали, годни за рециклиране
този уред, ако захранващият му кабел или щепсел Този
или за повторно използване. При изхвърлянето му спазвайте
е повреден, ако не работи правилно или ако е местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За допълнително
информация относно третирането, оползотворяването и
бил повреден или е падал.
рециклирането на домакински електроуреди се обърнете към
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва компетентните местни органи, службата за битови отпадъци или
да се смени от производителя, негов сервизен магазина, откъдето сте закупили уреда. Този уред е маркиран
съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕО относно
агент или лице с аналогична квалификация, за да се вотпадъци
от електрическо и електронно оборудване (WEEE).
избегне опасна ситуация, например електрически Като се погрижите продуктът да бъде изхвърлен по правилен начин,
Вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни
удар.
последствия за околната среда и здравето на хората.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
върху уреда или придружаващата го документация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди извършване на Символът
показва, че този уред не трябва да се третира като битов отпадък, а
каквато и да било дейност по поддръжката на да бъде предаден в съответния събирателен пункт, предназначен за
уреда, се уверете, че той е изключен и не е свързан рециклиране на електрическа и електронна апаратура.
към захранването; никога не използвайте уреди СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
се максимално от остатъчната топлина на котлона, като
за почистване с пара - опасност от електрически Възползвайте
я изключите няколко минути, преди да сте завършили готвенето.
Основата на Вашата тенджера или тиган трябва изцяло да покрива
удар.
използването на съд, чиято площ е по-малка от тази на
Не използвайте абразивни или корозивни котлона;
котлона, ще доведе до загуба на енергия.
препарати, препарати на хлорна основа или По време на готвене покривайте тенджерите и тиганите с подходящи
капаци и използвайте възможно най-малко вода. Готвенето без капак
стоманена вълна.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Опаковъчният материал е 100% годен за рециклиране и е маркиран
със символа за рециклиране .
Различните опаковъчни материали трябва да бъдат изхвърлени
отговорно и в съответствие с наредбите на местните органи за
изхвърляне на отпадъци.
ще увеличи значително потреблението на енергия.
Използвайте само тенджери и тигани с плоско дъно.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Този уред отговаря на изискванията за екологичен дизайн на Европейския
регламент № 66/2014 в съответствие с Европейски стандарт EN 60350-2.
BG
МОНТИРАНЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Плотът трябва да се вгради в кухненски плот с дълбочина между 20 мм и 50 мм.
В пространството между плота и кухнята не трябва да има нищо (напречни релси,
носачи и др.).
Разстоянието между долната повърхност на стъклокерамичния плот и шкафа или
разделящата плоскост трябва да бъде поне 20 мм.
min. 20 mm
Ако плотът трябва да се инсталира до колонен шкаф, оставете разстояние поне 100 мм
от ръба на плота до страната на колонния шкаф.
За размерите и монтажа на уреда за вграждане вижте изображението в този раздел.
Между готварския плот и аспиратора над него трябва да се поддържа минимално разстояние. За допълнителна информация вижте
ръководството за потребителя на аспиратора.
След като сте почистили повърхността на плота, поставете доставения в комплекта уплътнител (освен ако той вече не е бил поставен).
Не монтирайте плот за готвене над съдомиялна или перална машина така, че електронните вериги да не влизат в контакт с
пара или влага, които могат да ги повредят.
Ако фурна бъде монтирана под готварски плот, се уверете, че тя разполага със система за охлаждане. Ако температурата на електронните
вериги превиши максимално допустимата температура, готварският плот ще се изключи автоматично; в този случай изчакайте няколко
минути, докато вътрешната температура на електронните вериги достигне нормално ниво, като в този момент ще бъде възможно
отново да включите плота.
ПОСТАВЯНЕ НА ПЛОТА
След извършване на електрическите връзки (вижте глава “Свързване към електрическата мрежа”), поставете всяка от захващащите скоби
на съответните места отстрани на плота, както е показано на изображението. След това вкарайте плота на мястото му и се уверете, че
стъклото е плоско и успоредно спрямо кухненския плот. Захващащите скоби са подходящи за всеки вид материал за кухненски плотове
(дърво, мрамор и др.).
1
2
4x
РАЗМЕРИ И РАЗСТОЯНИЯ, КОИТО ДА СЕ ПОДДЪРЖАТ
i
L
мин. 40 см
мин.10 см
мин. 7 см
42/46 мм
580 X 510 мм
580 мм
0
560 +2 мм
510 мм
Mин. 70 мм
0
490 +2
482 мм
552 мм
R = Mин. 6,5 мм
Mакс. 8 мм
мм
мин 20 мм
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Електрическите свързвания трябва да се извършат преди свързването на уреда към електрическата мрежа.
Монтирането трябва да се извърши от квалифициран персонал, запознат с текущите нормативни разпоредби относно безопасността и
монтирането. Особено важно е монтажът да се извърши в съответствие с наредбите на местната електроснабдителна компания.
Уверете се, че напрежението, указано на табелката с номиналните данни, намираща се в долната част на уреда, е същото като това в дома Ви.
Заземяването на уреда е задължително по закон: използвайте проводници (включително заземяващия проводник) само с подходящ размер.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ КЛЕМНИЯ БЛОК
За свързване към електрическата мрежа използвайте кабел тип H05RR-F, както е посочено в таблицата по-долу.
ЗАХРАНВАЩО
НАПРЕЖЕНИЕ
ПРОВОДНИЦИ
БРОЙ x РАЗМЕР
220-240B ~ +
3 x 4 мм2
230-240B ~ +
3 x 4 мм2 (само за Австралия)
220-240B 3~ +
4 x 1,5 мм2
380-415B 3N~ +
5 x 1,5 мм2
380-425B 2N~ +
4 x 1,5 мм2
B
A
Свържете уреда към електрозахранването посредством прекъсвач за всички полюси с минимална междина на контактите 3 mm.
ВНИМАНИЕ: захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да може готварският плот да се извади от кухненския плот, и трябва
да се постави така, че да се избегне повреждането или нагряването му при влизане в контакт с основата.
ЗАБЕЛЕЖКА: жълтият/зеленият заземяващ проводник трябва да бъде свързан към клемата със символ
и трябва да бъде по-дълъг от
останалите проводници.
• Отстранете около 70 mm от обвивката на захранващия кабел (B).
• Отстранете около 10 mm от обвивката от проводниците. Вкарайте захранващия кабел в кабелната скоба и свържете проводниците към
клемното табло, както е показано на схемата до самото клемно табло.
• Обезопасете захранващия кабел (B) със скобата за кабела.
• Затворете капака на клемното табло (A) и го обезопасете с предоставения винт.
• След извършване на електрическите връзки поставете плота за готвене отгоре и го окачете на опорните пружини, както е показано на
илюстрацията.
ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО
145 мм
120/210 мм
145 мм
180 мм
BG
ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
C
D
F
B
A
Включване/изключване
B
Избор на зони за готвене и таймер
C-E
Увеличаване и намаляване нивото
на мощността
D
Бутон за блокиране на плочата
F
Избор/Отмяна на избор на мулти
зона
A
E
ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ
При монтиране за първи път контролният панел извършва
функционален тест за около 1 секунда, след който автоматично се
включва функцията „Закл. на бутоните“.
За да деактивирате функцията, натиснете и задръжте бутона „D“; ще
прозвучи звуков сигнал и съответната светодиодна лампичка ще се
изключи.
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на пренастройване повторете процедурата,
описана по-горе.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕНЕ
За да включите плочата за готвене, задръжте натиснат бутона „A“
за около 2 секунди. На дисплеите на 4-те зони за готвене се показва
„0“. Ако в рамките на 20 секунди не се активира никоя от зоните
за готвене, плочата за готвене се изключва автоматично като
предпазна мярка.
АКТИВИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЗОНИТЕ НА ГОТВЕНЕ
Натиснете един от бутоните „B“, съответстващ на зоната за готвене,
която възнамерявате да използвате. Изберете необходимата настройка
на топлината с бутоните „E“ или „C“. Другите избираеми настройки за
готвене са в диапазона от 1 до 9. Натиснете едновременно бутоните +/−
за отмяна на всички настройки.
Когато се натисне бутонът „+“ при достигане на ниво 9, се активира
функцията „Booster“ (Усилвател) и на дисплея се показва буквата „A“.
ВАЖНО: контролата се деактивира 10 секунди след избиране на
настройката за топлината.
За да промените настройката за топлината, първо натиснете отново
бутона за избиране „B“, след което продължете с промяната на
настройката, като използвате бутоните „E“ или „C“.
МНОЖЕСТВЕНА ЗОНА
След като изберете необходимата зона и зададете нивото (както е
описано в предходния раздел), натиснете „F“: индикатор над бутона
се включва, активирайки допълнителната зона.
Множествената зона може да се използва само ако:
• Зоната за готвене разполага с множествена зона;
• Избраното ниво на мощност е по-голямо от 0.
За да деактивирате множествената зона, натиснете бутона „B“ на
избраната зона, след което натиснете отново „F“.
ТАЙМЕР
За да зададете функцията за таймера, изберете необходимата зона
за готвене и настройката на мощността, след което натиснете отново
бутона на зоната за готвене и на дисплея на контролираната с
таймера зона ще се покаже светеща точка. На 2-та дисплея премигва
„00“. Натиснете бутоните „C“ или „E“, за да зададете времето от 1 до 99.
ВАЖНО: след 10 секунди на дисплея на таймера ще се покаже
настройката на мощността на другите зони за готвене.
За да видите оставащото време на готвене, натиснете двукратно
бутона на контролираната с таймера зона за готвене.
БЛОКИРАНЕ НА ПЛОЧАТА
Функцията Закл. на бутоните се включва чрез натискане и задържане
на бутона „D“, докато над бутона на функцията светне точка. Тази
функция заключва всички други функции на плочата за готвене, с
изключение на бутона за Вкл./Изкл. „A“. Функцията остава включена
дори след изключване и повторно включване на плочата за готвене
и може да се деактивира, като се натисне отново бутонът „D“, докато
точката над бутона на функцията изгасне.
ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА ТОПЛИН
Когато зоната за готвене се изключи, индикаторът за остатъчна
топлина „H“ остава включен или премигва, редувайки се с „0“,
докато температурата на плочата за готвене се върне в рамките на
безопасните нива.
ВАЖНО: Характеристиките за безопасност на плочата за готвене
включват функция за автоматично изключване. Продължителното
използване на същата настройка за топлина задейства автоматично
изключване на зоната за готвене (например след около 1 час
при максималната настройка на топлината зоната за готвене се
изключва).
ВАЖНО: За да избегнете необратими повреди на плота:
• използвайте само съдове с плоски дъна;
• не използвайте метални съдове с емайлирани дъна;
• не поставяйте горещи тенджери или тигани над контролния панел.
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Изключете уреда от електрозахранването.
•
•
•
•
Не използвайте уреди за почистване с пара.
Не използвайте абразивни гъби или тел, тъй като може да
повредите стъклото.
След всяко използване почиствайте готварския плот (когато изстине),
за да отстраните остатъците и петната, дължащи се на останки от храни.
Захар или храни с високо съдържание на захар могат да
повредят готварския плот и трябва да се отстраняват незабавно.
•
•
•
•
Солта, захарта и пясъкът могат да надраскат стъклената повърхност.
Използвайте мека кърпа, попиваща кухненска салфетка или
специален почистващ препарат за готварски плотове (спазвайте
инструкциите на производителя).
При разливане на течност върху нагревателна зона съдовете
може да започнат да се преместват или да вибрират.
Подсушавайте добре повърхността на плота след почистването й.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако готварският плот не работи като трябва, преди да позвъните на
отдела за следпродажбено сервизно обслужване, вижте ръководството
за отстраняване на неизправности, за да установите проблема.
•
•
•
•
Прочетете и следвайте инструкциите, дадени в раздел “Bсекидневна
употреба”.
Проверете дали има напрежение в електрическата мрежа.
Подсушавайте добре повърхността на плота след почистването ѝ.
Ако е избран котлон и на дисплея се появява „F“ или „ER“,
последвани от число, се обърнете към Сервиза за поддръжка (c
изключение на съобщението „F03“ или „ER03“, които показват
неправилно почистване на зоната за команди. За да разрешите
този проблем, следвайте стъпките в “Поддръжка и почистване”).
Ако след извършване на горепосочените проверки неизправността все
още продължава, свържете се с най-близкия отдел за следпродажбено
обслужване.
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред
на www‌.‌hotpoint.‌eu‌/‌register.
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ:
1. Проверете дали можете да отстраните сами проблема с
помощта на предложенията, дадени в раздела ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕИЗПРАВНОСТИ.
2. Изключете уреда и го включете отново, за да проверите дали
неизправността е отстранена.
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
•
сервизния номер (номерът след думата Service на табелката с
данни). Сервизният номер е посочен и в гаранционната книжка;
АКО СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРОВЕРКИ
НЕИЗПРАВНОСТТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОТСТРАНЕНА, СВЪРЖЕТЕ СЕ С
НАЙ-БЛИЗКИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ.
За да получите съдействие, се обадете на номера, написан на
книжката за гаранция, или следвайте инструкциите на уебсайта
www‌.‌hotpoint.‌eu‌.
•
•
Вашия пълен адрес;
Вашия телефонен номер.
Когато се свържете с отдела за следпродажбено обслужване, винаги
посочвайте:
• кратко описание на неизправността;
• точния тип и модел на уреда;
Ако се налагат някакви поправки, моля, свържете се с оторизиран
отдел за следпродажбено обслужване (за да бъдете сигурни, че
ще бъдат използвани оригинални резервни части и поправките ще
бъдат извършени правилно).
400011344660
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising