Whirlpool | HIC 3B+26 | Setup and user guide | Whirlpool HIC 3B+26 instrukcja

Whirlpool HIC 3B+26 instrukcja
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU
HOTPOINT- ARISTON. Aby uzyskać kompleksową
pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie:
www.hotpoint.eu/register
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi
i konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.hotpoint.eu i postępując zgodnie ze
wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej broszury.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
1
7
2
8
3
4
5
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
Górny kosz
Składane półeczki
Regulator wysokości górnego kosza
Górne ramię natryskowe
Dolny kosz
Koszyk na sztućce
Dolne ramię natryskowe
Zespół filtra
Zbiornik soli
Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania
6
Service:
11
10
0000 000 00000
12
PANEL STEROWANIA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
Przycisk wyboru programu
Kontrolka „Brak soli"
Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego"
Numer programu i wskaźnik czasu opóźnienia
Kontrolka „Opóźnienie"
6 7 8
9
10
11
7 . Wyświetlacz
8 . Kontrolka „Połowa załadunku"
9 . Przycisk „Opóźnienie"
10 . Przycisk „Połowa załadunku"
11 . Przycisk i kontrolka tabletek (Tab)
1
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO
UŻYCIA URZĄDZENIA
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
świeci się na panelu sterowania. .
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
• Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PROGRAMÓW), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu
.
sterowania świeci się kontrolka BRAK SOLI
1 .Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2 .Tylko podczas wykonywania czynności po raz
pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3 .Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do
krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4 .Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę
informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
• Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka „Brak
soli" migają jednocześnie.
• Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz
TABELA TWARDOŚCI WODY).
Tabela twardości wody
Poziom
°dH
°fH
St. niemieckie
St. francuskie
1
Miękka
0-6
0 - 10
2
Średnia
7 - 11
11 - 20
3
Przeciętna
12 - 17
21 - 30
4
Twarda
18 - 34
31 - 60
5
Bardzo twarda
35 - 50
61 - 90
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie
przeznaczona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody
i element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
2
35
25
MA X
B
A
1 . Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2 . Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej
maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli
tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3 . Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do
komory zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulować dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
• Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
• Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
• Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka
„Brak płynu nabłyszczającego".
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu
nabłyszczającego.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na ZERO
(ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (1-2).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia,
należy ustawić wysoki poziom (3-4).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu,
użyć urządzenia do otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko
do suchego zasobnika B.
Detergent przeznaczony do mycia
B
wstępnego wsypywać/wlewać
A
bezpośrednio do komory zmywarki.
1 .Odmierzając dawkę detergentu,
należy uwzględnić informacje podane
powyżej, aby dodana ilość detergentu
była prawidłowa. Wewnątrz
dozownika B znajdują się oznaczenia
ułatwiające dozowanie detergentu.
2 . Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z
krawędzi dozownika.
3 . Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim
czasie, zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu „allin-one" zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie
wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i
suszenia za każdym razem.
PL
Program
ActivEco
Faza
suszenia
TABELA PROGRAMÓW
Dostępne opcje
*)
Zasobnik
detergentu
Komora
B
zmywarki
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
2:45
12,0
0,93
-
2:30
15,0
1,50
-
2:00
15,0
1,35
0:30
8,5
0,50
1. Eco
50°
2. Intensywny
65°
3. Normalny
55°
4. Ekspresowy 30’
50°
-
-
-
-
-
-
-
-
0:10
4,5
0,01
-
-
-
1:40
11,5
1,30
5. Namaczanie
6. Dezynfekujący
65°
-
Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty
czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu,
wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania
programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 6 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
ECO
NAMACZANIE
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy –
najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody.
Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie
używa się żadnego detergentu.
INTENSYWNY
DEZYNFEKUJĄCY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie
zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do
delikatnych naczyń).
Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem
antybakteryjnym.
NORMALNY
Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania,
zapewniający optymalne rezultaty w krótszym czasie.
EKSPRESOWY 30’
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykle takie jak „Ekspresowy” są najbardziej
skuteczne w przypadku lekko zabrudzonych naczyń.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy
włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
Program do mycia lekko zabrudzonych naczyń bez resztek
zaschniętych potraw.
3
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie szybko
3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
OPÓŹNIENIE
ActivEco
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1
do 12 godzin.
1 .Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu pojawi
się odpowiedni symbol; po każdym naciśnięciu
przycisku, czas (1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz.)
liczony od początku wybranego cyklu zmywania
zostanie zwiększony.
2 .Wybrać program zmywania i zamknąć drzwiczki: timer
zaczyna odliczanie;
3 .Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie i
rozpoczyna się cykl zmywania.
Aby ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy
nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Aby anulować wybór,
naciskać przycisk, aż kontrolka wybranego opóźnienia
zgaśnie.
Program zmywania rozpocznie się automatycznie, jak
tylko zostaną zamknięte drzwiczki.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po
włączeniu się cyklu zmywania.
ActivEco to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie
otwiera drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić doskonałe
rezultaty suszenia każdego dnia. drzwiczki otwierają się w
temperaturze, która jest bezpieczna dla mebli kuchennych, dlatego nie
zostaną one otworzone, gdy włączona jest opcja POWER CLEAN lub
TURBO.
Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną
która pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą. Należy zapoznać
się z PORADNIKIEM INSTALACJI), aby dowiedzieć się, jak zamontować
folię ochronną.
Użytkownik może wyłączyć funkcję systemu ActivEco w następujący
sposób:
1. Przejść do menu oprogramowania zmywarki, naciskając
i przytrzymując przycisk "P" (6 sek.).
2. Po przejściu do Menu Sterowania ActivEco, można zmienić status tej
funkcji, naciskając przycisk "P":
E – włączone d – wyłączone
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "P" (3 sek.), aby potwierdzić
zmianę i wyjść z Menu Sterowania.
POŁOWA ZAŁADUNKU
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można
wykorzystać program „Połowa załadunku", w celu
oszczędzenia wody, energii elektrycznej i detergentu.
Wybrać program i nacisnąć przycisk POŁOWA
ZAŁADUNKU: zaświeci się kontrolka. Aby wyłączyć tę
opcję, należy nacisnąć przycisk POŁOWA ZAŁADUNKU.
Trzeba pamiętać, aby zmniejszyć ilość detergentu o
połowę.
TABLETKI (Tab)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność
programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk TABLETKI i przytrzymać (zaświeci się
kontrolka), jeśli używany jest wielofunkcyjny detergent w
formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól i detergent w
jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub
w płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
4
PL
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1 . SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej i czy
zawór wody jest otwarty.
2 . WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ..
3 . WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4 . NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW).
5 . WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW),
naciskając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
6 . START
Uruchomić cykl zmywania zamknąć drzwiczki. Po włączeniu
programu słychać sygnał dźwiękowy.
7 . KONIEC CYKLU ZMYWANIA
O zakończeniu programu informują sygnały dźwiękowe i miganie
numeru programu na wyświetlaczu. Otworzyć drzwiczki i wyłączyć
urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć
oparzenia. Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana,
pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: otworzyć
drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ parę!), nacisnąć i przytrzymać przycisk
WŁ./WYŁ.. Zmywarka wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl
zamykając drzwiczki
WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ
parę!) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki. Cykl będzie
kontynuowany od momentu, w którym został przerwany.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY
W DZIAŁANIU
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystąpi
przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Cykl zostanie
wznowiony od momentu, w którym został przerwany, gdy drzwiczki
zostaną zamknięte lub przywrócone zasilanie elektryczne.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu
lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia, postępując
zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się
automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii
elektrycznej.
Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem
ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio
zmniejszyć ilość używanego detergentu.
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i nie
mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były
skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione
ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej
powierzchni i swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie
wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w
miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
•
•
Naczynia i sztućce drewniane.
Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub
naczynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
• Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
• Naczynia miedziane i cynowe.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po
zbyt wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
•
•
•
W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i
porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do
zmywarek.
Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak
tylko zmywanie się skończy.
5
ŁADOWANIE KOSZY
GÓRNY KOSZ
DOLNY KOSZ
Tu należy wkładać delikatne i
lekkie naczynia: szklanki, filiżanki,
talerzyki, małe miseczki do
sałatek.
Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców itp. Duże
talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku, aby uniknąć
stykania się z ramieniem natryskowym.
Dolny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być
używane w położeniu pionowym przy wkładaniu talerzy lub w
położeniu poziomym, aby ułatwić wkładanie patelni i misek.
(przykładowe załadowanie górnego kosza)
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie
umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe
pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje
więcej miejsca u góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z
naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator
wysokości górnego kosza (patrz
ilustracja); bez naciskania dźwigienek,
można łatwo podnieść kosz trzymając go za
boczne części i umieszczając stabilnie w
górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć
dźwigienki A po bokach kosza i przesunąć
kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie
regulować wysokości kosza, gdy jest
załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Składane półeczki można ustawiać na trzech
różnych wysokościach, tak aby
rozmieszczenie naczyń w koszu było
optymalne.
Kieliszki do wina można bezpiecznie
umieścić, wkładając nóżkę każdego kieliszka
do odpowiedniego otworu.
W celu optymalnego wysuszenia naczyń,
półeczki można bardziej pochylić. Aby
zmienić nachylenie, należy podnieść
półeczkę, lekko ją przesunąć i ustawić w
żądanym położeniu.
6
(przykład sposobu załadowania dolnego kosza)
KOSZYK NA SZTUĆCE
Koszyk wyposażony w górne kratki, które
pozwalają na lepsze rozmieszczenie
sztućców. Koszyk na sztućce powinien
być umieszczany tylko w przedniej części
dolnego kosza.
Noże i inne akcesoria o ostrych
czubkach i krawędziach należy
wkładać do koszyka na sztućce
ostrzami skierowanymi w dół lub
układać je poziomo na podnoszonych
półeczkach, w górnym koszu.
PL
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA
CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i
zapewniając prawidłowy odpływ ścieków.
Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia z
myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać najlepsze
rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości.
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle
zamocowane.
Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie
potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą
szczoteczki z nie-metalowym włosiem i postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1 . Odkręcić filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyciągnąć go(Rys. 1).
2 . Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki(Rys. 2).
3 . Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).
4 . Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw. NIGDY NIE
NALEŻY WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego (czarny
element) (Rys. 4).
Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach
natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest
woda. Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona
natryskowe i oczyścić je małą szczoteczką z nie-metalowym włosiem.
1
Aby zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy
pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię
natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby
strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry.
2
B
A
A
Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę.
CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY
C
3
4
Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to
przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie
strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od
zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot
wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona.
Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować
go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.
7
USUWANIE USTEREK
Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo. Przed zwróceniem się do serwisu technicznego
należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Zmywarka nie włącza się lub nie
reaguje na polecenia.
Urządzenie nie zostało prawidłowo podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Zmywarka nie
odpompowuje
wody.
Zmywarka pracuje
zbyt głośno.
Naczynia nie są czyste.
Przerwa w dopływie prądu.
Po przywróceniu zasilania urządzenie rozpoczyna pracę.
Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte.
Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać że zostały “zatrzaśnięte”.
Nie reaguje na polecenia.
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk WŁ./WYŁ., po ok. jednej minucie
włączyć je z powrotem i ustawić ponownie program.
Cykl zmywania jeszcze nie został zakończony.
Poczekać, aż skończy się cykl zmywania.
Wąż spustowy jest zagięty.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI).
Rura odpływu zlewu jest zatkana.
Oczyścić rurę odpływu w zlewie.
Filtr jest zatkany resztkami potraw
Oczyścić filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA).
Naczynia uderzają o siebie.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wytwarzana jest nadmierna ilość piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie
nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
DETERGENTU). Anulować program zmywania naciskając przycisk ODPOMPOWANIE WODY (patrz OPCJE I FUNKCJE), a następnie włączyć nowy program bez detergentu.
Naczynia nie zostały prawidłowo rozmiesz- Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
czone.
Ramiona natryskowe nie mogą obracać się Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
swobodnie, zaczepiają się o naczynia.
Cykl zmywania jest zbyt delikatny.
Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMÓW).
Wytwarzana jest nadmierna ilość piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie
nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
DETERGENTU).
Pokrywka przegródki na płyn nabłyszczający nie została prawidłowo zamknięta.
Upewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty.
Filtr jest brudny lub zatkany.
Oczyścić zespół filtra (patrz UTRZYMANIE I KONSERWACJA).
Nie ma soli.
Napełnić zbiornik soli (patrz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI).
KONSERWACJA I INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z procedurami konserwacji
i instrukcjami rozwiązywania problemów, patrz Instrukcja obsługi i
konserwacji.
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
• Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej.
• pobrać ze strony: docs.hotpoint.eu
• użyć kodu QR:
KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Kontaktując się z serwisem technicznym
należy podać kod znajdujący się na
tabliczce znamionowej przymocowanej
po lewej lub prawej stronie wewnętrznej
części drzwiczek zmywarki. Numer
telefonu można znaleźć w karcie
gwarancyjnej lub na stronie internetowej:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia energii, można
pobrać ze strony: docs.hotpoint.eu
400011331716
12/2018 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising