Whirlpool | HIC 3B+26 | Setup and user guide | Whirlpool HIC 3B+26 Navodila

Whirlpool HIC 3B+26 Navodila
SL
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
HVALA, KER STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE
HOTPOINT- ARISTON. Za popolno podporo aparat
registrirajte na spletni strani: www.hotpoint.eu/register
Varnostna navodila in navodila za uporabo in
vzdrževanje lahko prenesete z naše spletne strani
docs.hotpoint.eu , za kar upoštevajte navodila na
zadnji strani te knjižice.
Pred uporabo aparata si natančno preberite Navodila za varovanje zdravja in varnosti.
OPIS IZDELKA
APARAT
1
7
2
8
3
4
5
9
6
Service:
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zgornja košara
Zložljiva polička
Regulator višine zgornje košare
Zgornja pršilna roka
Spodnja košara
Košarica za pribor
Spodnja pršilna roka
Filtrirni sklop
Posoda za sol
Prekat za pomivalno sredstvo in posoda za
tekočino za lesk
11. Napisna ploščica
12. Upravljalna plošča
10
0000 000 00000
12
UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6 7 8
Tipka za vklop/izklop/ponastavitev s signalno lučko
Tipka za izbiro programa
Signalna lučka za nizko raven soli
Signalna lučka za nizko raven tekočine za lesk
Številka programa in indikator zakasnitve
Signalna lučka za časovni zamik
9
10
7.
8.
9.
10.
11.
11
Prikazovalnik
Signalna lučka za polovično polnitev
Tipka za časovni zamik
Tipka za polovično polnitev
Signalna lučka za tableto
1
PRVA UPORABA
SOL, TEKOČINA ZA LESK IN POMIVALNO SREDSTVO
NASVETI ZA PRVO UPORABO
POLNJENJE POSODE ZA TEKOČINO ZA LESK
Po namestitvi iz košar odstranite varovala in pritrdilne elastike iz
zgornje košare.
Tekočina za lesk olajša SUŠENJE posode. Posodo za tekočino za lesk A je treba
napolniti, ko na upravljalni plošči zasveti signalna lučka za NIZKO RAVEN
TEKOČINE ZA LESK
POLNJENJE POSODE ZA SOL
Uporaba soli preprečuje nastajanje VODNEGA KAMNA na posodi in na
delujočih komponentah aparata.
• Posoda za sol ne sme biti prazna.
• Trdoto vode je treba obvezno nastaviti.
Posoda za sol je nameščena na spodnji strani pomivalnega stroja (glejte
OPIS PROGRAMOV) in jo morate napolniti, kadar je na armaturni plošči
prižgana opozorilna lučka za POLNJENJE SOLI.
1.Izvzemite spodnjo košaro in odvijte pokrovček
posode (v nasprotni smeri urnega kazalca).
2.Samo ob prvi uporabi: posodo za sol napolnite z
vodo.
3.Namestite lijak (glejte sliko) in posodo za sol
napolnite do roba (približno 1 kg); nič nenavadnega ni, če pri tem iz posode izteče nekaj vode.
4.Odstranite lijak in obrišite ostanke soli okrog
odprtine.
Pokrovček mora biti trdno privit, da pomivalno sredstvo med
pomivanjem ne more prodreti v posodo (to bi lahko sistem za
mehčanje vode nepopravljivo poškodovalo).
Vsakič, ko je treba dodati sol, je treba postopek obvezno zaključiti
pred začetkom pralnega cikla.
NASTAVITEV TRDOTE VODE
Za brezhibno delovanje sistema za mehčanje vode je ključnega
pomena, da nastavitev trdote vode ustreza dejanskim vrednostim
trdote vode v vašem domu. Te vrednosti so vam na voljo pri krajevnem
vodovodnem podjetju.
Tovarniško je nastavljena povprečna trdota vode (3).
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite aparat.
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
• 5 sekund držite tipko za P, da zaslišite zvočni signal.
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite aparat.
• Številka trenutno izbrane stopnje in signalna lučka za nizko raven
soli utripata.
• Pritisnite tipko P za izbiro želene ravni trdote (glejte
RAZPREDELNICO ZA TRDOTO VODE).
Tabela trdote vode
°dH
°fH
Stopnja
1
2
3
4
5
Mehka
Srednja
Povprečna
Trda
Zelo trda
Nemške stopinje
Francoske stopinje
0–6
7–11
12–17
18 - 34
35–50
0–10
11–20
21–30
31–60
61–90
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
Nastavitev je končana!
Ko to storite, zaženite program brez posode.
Uporabite sol, ki je bila zasnovana posebej za pomivalne stroje.
Ko dodate sol, signalna lučka za NIZKO RAVEN SOLI ugasne.
Če posoda za sol ni napolnjena, lahko pride do poškodb sistema za
mehčanje vode in grelnika.
2
35
25
MA X
B
A
1. Posodo B odprete tako, da pritisnite na jeziček na pokrovčku in ga
povlečete.
2. Tekočino za lesk previdno nalijte do oznake za maksimum (110 ml), pri
čemer pazite, da tekočine ne polivate. Če se to vseeno zgodi, razlito
tekočino nemudoma pobrišite s suho krpo.
3. Pritisnite na pokrovček, da se slišno zaskoči.
Tekočine za lesk NE nalivajte neposredno v kad.
NASTAVITEV ODMERJANJA TEKOČINE ZA LESK
Če rezultati sušenja niso popolnoma zadovoljivi, lahko spremenite količino
uporabljene tekočine za lesk.
• Vklopite pomivalni stroj s tipko za VKLOP/IZKLOP.
• Aparat izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
• Trikrat pritisnite tipko P – zasliši se zvočni signal.
• Aparat vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
• Številka trenutno izbrane ravni in signalna lučka tekočine za lesk utripata.
• Pritisnite tipko P, da izberete količino dovajanja tekočine za lesk.
• Aparat izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
Nastavitev je končana!
Če je raven tekočine za lesk nastavljena na NIČ (ECO), aparat ne bo dovajal tekočine za lesk. Signalna lučka za NIZKO RAVEN TEKOČINE ZA LESK ne bo zasvetila, če tekočine za lesk zmanjka.
Glede na model pomivalnega stroja je mogoče nastaviti največ 5 stopnje.
Tovarniška namestitev je odvisna od modela. Pri svojem aparatu jo preverite,
tako da sledite zgornjim navodilom.
• Če so na posodi modre črte, nastavite nižjo vrednost (1-2).
• Če so na posodi sledi vodnih kapljic ali vodnega kamna, nastavite višjo
vrednost (3-4).
POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO
Da odprete prekat za pomivalno
sredstvo, uporabite odpiralo A.
Pomivalno sredstvo dodajte samo
v suh prekat B.
B
Količino pomivalnega sredstva za
predpomivanje odmerite
A
neposredno v kad.
1.Pri odmerjanju pomivalnega
sredstva glejte prej omenjene
podatke, da boste odmerili ustrezno
količino. V prekatu B so označbe za
pomoč pri doziranju pomivalnega
sredstva.
2. Odstranite ostanke pomivalnega sredstva z robov prekata in zaprite
pokrovček tako, da se slišno zaskoči.
3. Zaprite pokrovček prekata za pomivalno sredstvo tako, da ga
potiskate navzgor, dokler zapiralo ni na svojem mestu.
Prekat za pomivalno sredstvo se ob pravem času glede na dani
program samodejno odpre. Če uporabljate detergente „vse v enem“,
priporočamo uporabo tipke za TABLETE, ki program nastavi tako, da so
zagotovljeni najboljši rezultati pomivanja in sušenja.
SL
Program
ActivEco
Stopnja
sušenja
PROGRAMSKA TABELA
Razpoložljive možnosti
*)
Prekat za
pomivalno
sredstvo
Kad
B
Trajanje
pomivanja
(h:min)**)
Poraba
vode
(litri/pranje)
Poraba
energije
(kWh/pranje)
2:45
12,0
0,93
-
2:30
15,0
1,50
-
2:00
15,0
1,35
0:30
8,5
0,50
1. Eco
50°
2. Intenzivno
65°
3. Običajno
55°
4. Hitro30’
50°
-
-
-
-
-
-
-
-
0:10
4,5
0,01
-
-
-
1:40
11,5
1,30
5. Namakanje
6. Razkuževanje
65°
-
Meritve podatkov za program ECO so bile izvedene v laboratorijskih pogojih v skladu z evropskim standardom EN 50242. Opozorilo za preizkusne
laboratorije: za informacije o pogojih izvajanja primerjalnega preizkusa EN pišite na naslednji elektronski naslov:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Predhnodna obdelava posode ni potrebna pri nobenem programu.
*) Vseh možnosti ni mogoče uporabljati istočasno.
**) Trajanje programa, prikazano na zaslonu ali v knjižici, je le informativna vrednost, ki je bila določena na podlagi standardnih pogojev. Dejanski čas je
odvisen od številnih faktorjev, kot so temperatura in tlak dovodne vode, sobna temperatura, količina pomivalnega sredstva, količina in vrsta posode,
uravnotežena porazdelitev posode, dodatne izbrane možnosti in umerjanje senzorja. Umerjanje senzorja lahko program podaljša do 20 min.
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti: Poraba električne energije v vklopljenem stanju: 6 W – poraba električne energije v izklopljenem stanju: 0,5 W
OPISI PROGRAMOV
Navodila za izbiro programov pomivanja
ECO
NAMAKANJE
Običajno umazana posoda. Standardni program, najbolj učinkovit z
vidika porabe energije in vode.
Za predpomivanje posode, ki jo boste pomili pozneje. Za ta program
pomivalno sredstvo ni potrebno.
INTENZIVNO
RAZKUŽEVANJE
Program priporočamo za pomivanje zelo umazane posode. Še posebej
primeren je za lonce in ponve (ne uporabljajte ga za občutljivo
posodo).
Za pomivanje običajno ali zelo umazane posode z dodatnim
antibakterijskim pomivanjem.
OBIČAJNO
Opombe:
Cikli, kot sta Rapid ali Hitro, so najbolj učinkoviti za rahlo umazano
posodo.
Da porabo še dodatno zmanjšate, pomivalni stroj vklopite le, ko je poln.
Običajno umazana posoda. Vsakodnevno pomivanje, ki v krajšem času
zagotovi optimalne rezultate.
HITRO 30’
Program za rahlo umazano posodo brez zasušenih ostankov hrane.
3
MOŽNOSTI IN FUNKCIJE
MOŽNOSTI je mogoče neposredno izbrati s pritiskom na ustrezno tipko (glejte NADZORNO PLOŠČO).
Če določena možnost ni združljiva z izbranim programom glejte PROGRAMSKO TABELO, pripadajoča LED-lučka trikrat utripne in zasliši
se zvočni signal. Možnost ne bo omogočena.
ZAMIK VKLOPA
ActivEco
Začetek programa lahko zamaknete za obdobje med 1 in
12 urami.
1.Pritisnite tipko za ZAMIK VKLOPA; na zaslonu se pojavi
ustrezen simbol. Vsakič, ko pritisnete na tipko, se bo čas
od začetka izbranega programa povečal (1 h, 2 h itd. do
maks. 12 h).
2.Izberite program pomivanja in zaprite vrata: čas se
začne odštevati.
3.Ko čas poteče, signalna lučka ugasne, program pa se
zažene.
Za nastavitev časa zamika in izbor krajšega časa pritisnite
tipko za ZAMIK VKLOPA. Za preklic možnosti tipko
pritisnite tolikokrat, da signalna lučka za zamik vklopa
ugasne.
Program pomivanja se samodejno zažene, ko zaprete
vrata.
Po vklopu pomivanja funkcije za zamik vklopa ni več
mogoče nastaviti.
ActivEco je konvekcijski sušilni sistem, ki samodejno odpre vrata med
sušenjem/po njem, da vedno poskrbi za najboljše rezultate sušenja.
Vrata se odprejo pri temperaturi, ki ne poškoduje kuhinjskega pohištva.
Vrata se ne odprejo, kadar je vklopljena možnost POWER CLEAN ali
TURBO.
Pomivalnemu stroju je dodana posebna folija za zaščito pred paro.
Za informacije o namestitvi zaščitne folije glejte NAVODILA ZA
NAMESTITEV.
Delovanje ActivEco lahko uporabnik izklopi na naslednji način:
1. Gumb „P“ držite 6 sekund, da odprete programski meni
pomivalnega stroja.
2. Preklopili ste v upravljalni meni sistema za odpiranje vrat, kjer lahko
s pritiskom na gumb „P“ spremenite stanje delovanja sistema za
odpiranje vrat:
E – vklopljeno d – izklopljeno
Držite gumb „P“ (3 sekunde), da potrdite spremembo in zapustite
upravljalni meni.
POLOVIČNO POLNJENJE
Če vam ni treba oprati veliko posode, lahko uporabite
polovično polnjenje, da tako varčujete z vodo, elektriko
in pomivalnim sredstvom. Izberite program in pritisnite
tipko za POLOVIČNO POLNJENJE: signalna lučka zasveti.
Za izklop možnosti znova pritisnite tipko za POLOVIČNO
POLNJENJE.
Ne pozabite razpoloviti količine pomivalnega
sredstva.
TABLETE
S to nastavitvijo lahko optimizirate delovanje programa
glede na vrsto uporabljenega pomivalnega sredstva.
Pritisnite tipko za TABLETE (signalna lučka zasveti), če
uporabljate kombinirana sredstva za pomivanje v tableti
(tekočina za lesk, sol in sredstvo za pomivanje v enem).
Možnost izklopite, če uporabljate tekoče pomivalno
sredstvo ali pomivalno sredstvo v prahu.
4
SL
VSAKODNEVNA UPORABA
1. PREVERJANJE PRIKLOPA VODE
Preverite, ali je pomivalni stroj priključen na dovod vode in ali je
vodovodna pipa odprta.
2. VKLOP POMIVALNEGA STROJA
Odprite vrata in pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
3. NALAGANJE POSODE V KOŠARE
(glej NALAGANJE KOŠAR)
4. POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO
(glej PROGRAMSKA TABELA).
5. IZBIRA PROGRAMA IN NASTAVITEV MOŽNOSTI
Izberite najprimernejši program glede na vrsto posode in stopnjo
umazanosti (glejte OPIS PROGRAMOV) tako, da pritisnete tipko P.
Izberite želeno možnost (glejte MOŽNOSTI IN FUNKCIJE).
6. ZAGON
Zaženite program pomivanja, tako da zaprete vrata. Ko se program
zažene, zaslišite zvočni signal.
7. KONEC POMIVANJA
Ob koncu programa pomivanja se oglasi zvočni signal in na
prikazovalniku začne utripati številka programa pomivanja.
Odprite vrata in s pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite
aparat.
Preden izvzamete posodo počakajte nekaj minut, da se ne opečete.
Izpraznite košare, pri čemer začnite s spodnjo.
SPREMEMBA PROGRAMA V TEKU
Če ste izbrali napačen program, ga lahko spremenite pod pogojem, da
se je program pravkar zagnal: odprite vrata (pazite na VROČO paro!),
držite tipko za VKLOP/IZKLOP in tako izklopite aparat.
Aparat ponovno vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP in izberite nov
program pomivanja in želene možnosti; pomivanje zaženite tako, da
zaprete vrata.
VSTAVLJANJE DODATNE POSODE
Odprite vrata, ne da bi izklopili aparat (pazite na VROČO paro!), in
naložite posodo v aparat. Zaprite vrata in program se nadaljuje od tam,
kjer je bil prekinjen.
NENAMERNE PREKINITVE
Če med pomivanjem odprete vrata ali če pride do izpada električne
energije, se program zaustavi. Ko vrata zaprete ali je električno
napajanje znova vzpostavljeno, se program nadaljuje od tam, kjer je bil
prekinjen.
Za več informacij o funkcijah lahko na spletu poiščete ali s spleta prenesete
navodila za uporabo in vzdrževanje tako, da sledite navodilom na zadnji
strani.
Aparat se med daljšimi obdobji neaktivnosti samodejno izklopi,
da tako varčuje z energijo.
Če je posoda le rahlo umazana ali če ste jo pred vstavljanjem v
aparat sprali z vodo, ustrezno zmanjšajte količino uporabljenega
pomivalnega sredstva.
NASVETI IN NAMIGI
NASVETI
NEUSTREZNA POSODA
Preden posodo naložite v košare, iz nje odstranite vse ostanke hrane,
kozarce pa izpraznite. Posode vam pred pomivanjem ni treba izprati
pod tekočo vodo.
Posodo naložite tako, da je trdno nameščena in se ne prevrne; posode
naložite z odprtim delom navzdol, konkavne/konveksne kose pa
poševno, da tako omogočite prost pretok vode za pomivanje vseh
površin.
Pozor: pokrovi, ročaji, pladnji in ponve ne smejo ovirati vrtenja pršilnih rok.
V košarico za pribor lahko naložite katere koli manjše kose.
Zelo umazane lonce in ponve položite v spodnjo košaro, saj so curki
vode v tem delu močnejši, kar izboljša rezultat pomivanja.
Ko v aparat zložite posodo, se prepričajte, da se pršilne roke neovirano
vrtijo.
•
•
HIGIENA
•
•
Da preprečite nastanek neprijetnih vonjav ali nabiranje oblog v
pomivalnem stroju, vsaj enkrat na mesec zaženite program z visoko
temperaturo. Uporabite eno žličko pomivalnega sredstva in program
zaženite brez posode, da tako očistite pomivalni stroj.
Lesena posoda in pribor.
Občutljivi okrašeni kozarci, umetniška ročna dela in starinski
pribor. Okras na teh predmetih ni dovolj obstojen.
• Predmeti iz sintetičnih materialov, ki niso odporni na visoke
temperature.
• Bakrena in pločevinasta posoda.
• Posoda, umazana od pepela, voska, maziv ali črnila.
Barva steklenih okraskov in aluminijastih/srebrnih predmetov se lahko
med pomivanjem spremeni in zbledi. Nekatere vrste stekla (npr.
predmeti iz kristala) lahko po nekaj pomivanjih postanejo motne.
POŠKODBE KOZARCEV IN POSODE
•
Pomivajte le kozarce in porcelan, za katere proizvajalec jamči, da
jih lahko pomivate v pomivalnem stroju.
Uporabite blago pomivalno sredstvo, ki je primerno za posodo.
Kozarce in posodo iz pomivalnega stroja vzemite takoj po koncu
programa.
5
NALAGANJE KOŠAR
ZGORNJA KOŠARA
SPODNJA KOŠARA
Vanjo naložite občutljivo in
lahko posodo: kozarce,
skodelice, krožnike in nizke
sklede za solato.
Za lonce, pokrovke, krožnike, solatne sklede, pribor itd. Najboljše je, da večje
krožnike in pokrovke naložite na strani, da tako ne ovirajo pršilne roke.
Spodnja košara ima postavljiva držala, ki jih lahko dvignete, ko vanjo
nalagate krožnike, oz. poležete, ko vstavljate ponve in solatne sklede.
(primer nalaganja posode v zgornjo košaro)
(primer zlaganja posode v spodnjo košaro)
NASTAVITEV VIŠINE ZGORNJE KOŠARE
Višino zgornje košare je mogoče nastaviti: zgornji položaj omogoča
zlaganje večje posode v spodnjo košaro, s spodnjim položajem pa
lahko bolje izkoristite postavljiva držala. S pomikom košare ustvarite
več prostora in preprečite trk s posodo, ki je naložena v spodnjo košaro.
Zgornja košara je opremljena z
regulatorjem višine (glejte sliko). Brez
pritiska na ročice jo dvignite tako, da jo
preprosto držite na obeh straneh in jo
dvigate, dokler ni stabilno nameščena v
zgornjem položaju.
Da košaro znižate v spodnji položaj pritisnite
na ročici A na straneh košare in jo pomaknite
navzdol.
Močno odsvetujemo nastavljanje višine
košare, ko je ta polna.
Košare NIKDAR ne dvigajte ali spuščajte samo na eni strani.
ZLOŽLJIVA POLIČKA Z NASTAVLJIVIM POLOŽAJEM
Stransko zložljivo poličko je mogoče
namestiti na tri različne višine, da lahko tako
posodo kar najbolje razporedite po zgornji
košari.
Kozarce za vino lahko z zložljivo poličko
zavarujete tako, da njihove peclje vstavite v
ustrezne zareze.
Za boljši rezultat sušenja zložljivo poličko
bolj nagnite. Da spremenite naklon poličke,
jo povlecite navzgor in nekoliko zapeljite ter
jo namestite v želeni položaj.
6
KOŠARICA ZA PRIBOR
Na zgornji strani košarice je mreža, ki
omogoča še boljšo razporeditev
pribora.
Košarico lahko vstavite le v sprednji
del spodnje košare.
Nože in druge ostre pripomočke v
košarico za pribor vstavite s
konico navzdol. Prav tako jih lahko
v vodoravnem položaju naložite v
območje s postavljivimi držali
zgornje košare.
SL
SERVIS IN VZDRŽEVANJE
ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA
ČIŠČENJE PRŠILNIH ROK
Filtrirni sklop redno čistite, da se filtri ne zamašijo in da odpadna voda
pravilno odteka.
Filtrirni sklop je sestavljen iz treh filtrov, ki iz pomivalne vode
odstranjujejo ostanke hrane in vodo ponovno usmerijo v aparat: za
dosego najboljših rezultatov pri pomivanju morajo biti filtri čisti.
Pomivalnega stroja ni dovoljeno uporabljati brez filtrov ali z
nepritrjenimi filtri.
Po več pomivanjih preverite filtrirni sklop in ga po potrebi v skladu s
spodnjimi navodili pod tekočo vodo očistite z nekovinsko krtačko:
1. Cilindrični filter A zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga
izvlecite (Slika 1).
2. Odstranite mrežico filtra B tako, da nekoliko stisnete stranska jezička
(Slika 2).
3. Izvlecite ploščo iz nerjavnega jekla za filter C (Slika 3).
4. Preglejte mrežico in iz nje odstranite ostanke hrane. NIKOLI NE
ODSTRANITE zaščitne črpalke pri pomivanju (na sliki je počrnjena)
(Slika 4).
Občasno se lahko na pršilnih rokah naberejo ostanki hrane in zamašijo
luknjice, iz katerih brizga voda. Zato priporočamo, da roke od časa do
časa preverite in jih očistite z majhno nekovinsko krtačko.
1
Da odstranite zgornjo pršilno roko, zavrtite plastični pritrdilni obroč v
nasprotni smeri urnega kazalca. Zgornjo pršilno roko znova namestite
tako, da je stran z več luknjicami obrnjena navzgor.
2
B
A
A
Spodnjo pršilno roko odstranite tako, da jo potegnete navzgor.
ČIŠČENJE DOVODNE CEVI ZA VODO
Če so vodovodne cevi nove ali pa jih dalj časa niste uporabljali, naj pred
priključitvijo voda najprej nekaj časa teče. Tako se boste lahko
prepričali, da je čista in da v njej ni nečistoč. Če tega ne storite, se lahko
dovod vode zamaši, kar pripelje do poškodb pomivalnega stroja.
C
3
4
Ko ste očistili filtre, filtrirni sklop znova sestavite in ga pritrdite v
pravilen položaj. Ta postopek je ključnega pomena pri vzdrževanju
brezhibnega delovanja pomivalnega stroja.
7
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Lahko se zgodi, da se pri delovanju pomivalnega stroja pojavijo težave.
Preden stopite v stik s servisno službo, preverite, ali je težavo mogoče odpraviti s spodnjimi nasveti.
TEŽAVE
MOREBITNI VZROKI
REŠITVE
Pomivalni stroj se ne Aparat ni ustrezno priključen na električno Vtaknite vtič v vtičnico.
zažene oz. se ne
omrežje.
odziva na ukaze.
Izpad električne energije
Pomivalni stroj se samodejno zažene, ko je napajanje znova vzpostavljeno.
Voda ne odteka iz
pomivalnega stroja.
Vrata pomivalnega stroja niso zaprta.
Na vrata močneje pritisnite, da zaslišite „klik“.
Aparat se ne odziva na ukaze.
Aparat izklopite s pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP, ga po približno eni
minuti znova vklopite in ponastavite program.
Pomivanje se še ni zaključilo.
Počakajte, da se pomivanje zaključi.
Odtočna cev je upognjena.
Preverite, da odtočna cev ni upognjena (glejte NAVODILA ZA NASTAVITEV).
Odtočna cev v koritu je zamašena.
Očistite odtočno cev v koritu.
Ostanki hrane so zamašili filter.
Očistite filter (glejte ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA).
Iz pomivalnega
Posode se dotikajo ena druge in povzrostroja se slišijo glasni čajo zvoke.
zvoki.
Nastaja prekomerna količina pene.
Posoda ni čista.
Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).
Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni
primerno za strojno pomivanje posode (glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO). Ponastavite pomivalni stroj s pritiskom na tipko za IZČRPAVANJE (glejte MOŽNOSTI IN FUNKCIJE) in zaženite nov program brez
pomivalnega sredstva.
Posode niste pravilno razporedili.
Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).
Pršilne roke se ne morejo prosto vrteti, saj
jih ovira posoda.
Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).
Program pomivanja ni dovolj močan.
Izberite primeren program pomivanja (glejte PROGRAMSKO TABELO).
Nastaja prekomerna količina pene.
Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni
primerno za strojno pomivanje posode (glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO).
Pokrovček posode za tekočino za lesk ni
ustrezno zaprt.
Zaprite pokrovček posode za tekočino za lesk.
Umazan ali zamašen filter
Očistite filtrirni sklop (glejte NEGA IN VZDRŽEVANJE).
V aparatu ni soli.
Napolnite posodo s soljo (glejte POLNJENJE POSODE ZA SOL).
NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE
TEŽAV
Za več informacij, postopkov vzdrževanja in odpravljanja težav glejte
Navodila za uporabo in vzdrževanje.
Navodila za uporabo in vzdrževanje lahko dobite:
• pri servisni službi; telefonsko številko najdete v garancijski knjižici.
• na spletni strani: docs.hotpoint.eu
• z uporabo kode QR:
STIK S SERVISNO SLUŽBO
Ko se obrnete na servisno službo,
navedite številke, ki so zapisane na
napisni ploščici na levi ali desni strani
notranjosti vrat pomivalnega stroja.
Telefonska številka je navedena v
garancijski knjižici ali na spletni strani:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TEHNIČNI PODATKI
Tehnične podatke, vključno s podatki o porabi energije, lahko
prenesete s spletne strani: docs.hotpoint.eu
400011331707
12/2018 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising