Whirlpool | HKIO 3C21 C W | Setup and user guide | Whirlpool HKIO 3C21 C W Упътване за употреба

Whirlpool HKIO 3C21 C W Упътване за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНА
BG
СПРАВКА
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ
НА HOTPOINT ARISTON. За по-пълно съдействие и
поддръжка, моля, регистрирайте изделието си на:
www.hotpoint.eu/register
Можете да свалите “Инструкции за безопасност” и
“Ръководство за употреба и поддръжка” от нашия
уебсайт docs.hotpoint.eu, както и да следвате
указанията на задната корица на тази книжка.
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството за здраве и безопасност при работа.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
УРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Горна кошница
Сгъваеми капаци
Регулатор за височината на горната кошница
Горно разпръскващо рамо
Долна кошница
Кошничка за прибори
Долно разпръскващо рамо
Филтърен възел
Резервоар за сол
Дозатори за препарат и помощно средство за
изплакване
11. Табелка с данни
12. Контролен панел
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
10
Service:
0000 000 00000
12
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3 4
5
6 7 8
9
Бутон Вкл.-Изкл./Нулиране със светлинен индикатор
Бутон за избиране на програма
Светлинен индикатор за зареждане на сол
Светлинен индикатор за зареждане на помощно
средство за изплакване
Номер на програмата и индикатор за време на забавяне
10
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11
Светлинен индикатор за отлагане
Дисплей
Светлинен индикатор за “Zone Wash 3D”
Бутон за отлагане
Бутон “Zone Wash 3D“
Бутон за таблетки (Tab) със светлинен индикатор
1
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
СОЛ, ПОМОЩНО СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ И ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ
СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
След монтаж отстранете блокиращите елементи от кошниците и
задържащите ластици от горната кошница.
ЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ
Използването на сол предотвратява образуването на КОТЛЕН
КАМЪК по съдовете и функционалните компоненти на машината.
• Важно е резервоарът за сол никога да не остава празен.
• Важно е да зададете твърдостта на водата.
Резервоарът за солта се намира в долната част на миялната машина
(вж. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ) и трябва да се допълва, когато
индикаторът ДОПЪЛВАНЕ НА СОЛ на контролния панел светне.
1. Отстранете долната кошница и развийте
капачката на резервоара (обратно на
часовниковата стрелка).
2. Само първия път правите това: напълнете
резервоара за сол с вода.
3. Поставете фунията (вж. фигурата) и
напълнете резервоара за сол до ръба (около
1 kg); Не е необичайно да изтече малко вода.
4. Отстранете фунията и забършете остатъците
от сол от отвора.
Уверете се, че капачката е завита здраво, така че по време на
програмата за миене препаратът да не може да влезе в резервоара
(това може да повреди непоправимо омекотителя за вода).
Когато е необходимо да добавите сол, е задължително да
направите това преди започване на цикъла на измиване.
НАСТРОЙВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
За да може омекотителят за вода да работи идеално, е особено
важно настройката за твърдостта на водата да се базира на
реалната твърдост на водата в дома ви. Можете да получите тази
информация от местния си доставчик на вода.
Фабричната настройка е за средна (3) твърдост на водата.
• Включете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Натиснете и задръжте бутона P за 5 секунди, докато чуете звуков
сигнал.
• Включете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за
сол мигат.
• Натиснете бутона P, за да изберете желаното ниво на твърдост
на водата (вж. ТАБЛИЦА НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА).
• Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Таблица на твърдостта на водата
Ниво
°dH
°fH
Германски градуси
Френски градуси
1
Мека
0-6
0 - 10
2
Умерена
7 - 11
11 - 20
3
Средна
12 - 17
21 - 30
4
Твърда
18 - 34
31 - 60
5
Много твърда
35 - 50
61 - 90
Настройката е завършена!
Веднага след завършването на процедурата пуснете програмата
без съдове. Използвайте само сол, която е предназначена
специално за съдомиялни машини.
След като поставите сол в машината, светлинният индикатор
ЗАРЕЖДАНЕ НА СОЛ се изключва.
Ако контейнерът за сол не бъде напълнен, е възможно в
резултат на това да се повреди омекотителят за вода и
нагревателният елемент.
2
ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОМОЩНО
СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ
Помощното средство за изплакване улеснява СУШЕНЕТО.
Дозаторът за помощното средство за изплакване A трябва да се
пълни, когато светлинният индикатор ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОМОЩНО
СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ
на контролния панел светне.
35
25
MA X
B
A
1. Отворете дозатора B, като натиснете и дръпнете нагоре издатината
на капака.
2. Внимателно добавете помощното средство за изплакване до
максималната (110 ml) референтна маркировка на мястото за
пълнене - избягвайте да разливате. Ако това се случи, почистете
разливането незабавно със суха кърпа.
3. Натиснете капака надолу, докато чуете щракване, за да го затворите.
НИКОГА не наливайте помощното средство за изплакване направо
във ваничката.
РЕГУЛИРАНЕ НА ДОЗИРАНЕТО НА ПОМОЩНОТО
СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ
Ако не сте напълно доволни от резултатите от сушенето, можете
да регулирате използваното количество помощно средство за
изплакване.
• Включете съдомиялната машина с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Изключете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Натиснете бутона P три пъти - ще чуете звуков сигнал.
• Включете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за
помощно средство за изплакване мигат.
• Натиснете бутона P, за да изберете желаното ниво на
количеството помощно средство за изплакване.
• Изключете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Настройката е завършена!
Ако нивото на помощното средство за изплакване е зададено на НУЛА
(ЕКО), няма да се подава помощно средство за изплакване.
Светлинният индикатор НИСКО НИВО НА ПОМОЩНОТО СРЕДСТВО ЗА
ИЗПЛАКВАНЕ няма да светне, ако помощното средство се изчерпи.
Според модела на съдомиялната машина могат да се задават максимум 4 нива. Фабричната настройка е специфична за всеки модел;
следвайте инструкциите по-горе, за да проверите отнася ли се
настройката за Вашата машина.
• Ако видите синкави петна по съдовете, задайте нисък номер (1-2).
• Ако по съдовете има капки вода или следи от котлен камък,
задайте висок номер (3-4).
ПЪЛНЕНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА МИЯЛЕН ПРЕПАРАТ
За да отворите дозатора за миялен
препарат, използвайте отварящото
устройство A. Сложете препарат
само в сухия дозатор B. Поставете
B
количеството препарат за
предварително измиване направо
A
във ваничката.
1. При измерване на препарата правете
справка със споменатата информация
по-горе, за да добавите подходящо
количество. в дозатора B има индикатори, за да помогнат за
дозирането на миялния препарат.
2. Отстранете остатъците от препарат от ръбовете на дозатора и
затворете капака, докато щракне.
3. Затворете капака на дозатора за препарат, като го дръпнете
нагоре, докато приспособлението за затваряне се закрепи на място.
Дозаторът за препарат се отваря автоматично в правилния
момент според програмата. Ако се използват многофункционални
препарати, препоръчваме да използвате бутона ТАБЛЕТКА, тъй
като той регулира програмата за постигане на винаги най-добри
резултати при миене и сушене.
BG
Програма
ActivEco
Фаза на
сушене
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Контейнер
за препарат
Налични опции
*)
Резервоар
B
Времетраене
на
програмата
за миене
(ч:мин)**)
Потребление
на вода
(литра/
програма)
Потребление
на енергия
(kWh/
програма)
3:10
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16
1,15 - 1,30
1. Еко
50°
2. Авто-Интензивна
65°
3. Авто-Нормална
55°
4. Бърза
50°
-
-
-
1:00
12 - 13
1,15
5. Експресна 30’
50°
-
-
-
0:30
9
0,55
6. Лека нощ
50°
-
-
3:30
15
1,15
7. Дезинфекциране
65°
-
-
1:40
10
1,30
8. Накисване
9. Самопочистване
-
-
-
-
-
-
-
0:12
4,5
0,01
65°
-
-
-
-
0:50
8
0,85
Данните за програмата ЕКО са измерени в лабораторни условия съгласно Европейски стандарт EN 50242. Бележки за тестовите лаборатории:
за информация относно сравнимите с EN тестови условия изпратете имейл на следния адрес: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Не е необходимо предварително третиране на съдовете преди пускане на която и да било програма.
*) Не всички опции могат да се използват едновременно.
**) Продължителността на програмата, показана на дисплея или в брошурата, е прогнозна и е изчислена при стандартни условия. Реалното
време може да се различава в зависимост от множество фактори, като температурата и налягането на подаваната вода, температурата
в помещението, количеството препарат, количеството и вида на зареждането, балансирането на зареждането, допълнителните
избрани опции и калибрирането на датчика. Калибрирането на датчика може да увеличи продължителността на програмата с до 20 мин.
Потребление в режим на готовност: Потребление в режим “оставена включена”: 6 W - Потребление в режим изкл.: 0,5 W
ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Указания за избор на програма за миене.
ЛЕКА НОЩ
Нормално замърсени съдове. Стандартна програма, която е найефективна по отношение на комбинираната консумация на енергия
и вода.
ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ
ЕКО
АВТО-ИНТЕНЗИВНА
Автоматична програма за силно замърсени съдове и тигани (да не
се използва за фини изделия).
АВТО-НОРМАЛНА
Автоматична програма за нормално замърсени тигани и съдове.
БЪРЗА
Автоматична програма за ограничено количество нормално
замърсени съдове. Осигурява оптимална ефективност на
почистването за по-кратко време.
ЕКСПРЕСНА 30’
Програма, която следва да се използва за леко замърсени съдове
без залепнали остатъци от храна.
Подходяща за пускане на уреда през нощта. Осигурява оптимална
ефективност на почистването и изсушаването с най-малко шумови
емисии.
Нормално или силно замърсени съдове, с допълнително антибактериално измиване. Програма, която да се използва за поддръжка
на съдомиялната машина.
НАКИСВАНЕ
Използва се за освежаване на съдовете, които ще бъдат измити покъсно. За тази програма не се използва препарат.
САМОПОЧИСТВАНЕ
Програма, която да се използва за поддръжка на съдомиялната
машина.
Забележки:
Обърнете внимание, че програми като “Бърза” или “Експресна” са найефективни при леко замърсени съдове.
За допълнително понижаване на потреблението пускайте
съдомиялната машина само когато е пълна.
3
ОПЦИИ И ФУНКЦИИ
ОПЦИИТЕ могат да се избират директно с натискане на съответния бутона (вж. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ).
Ако дадена опция не е съвместима с избраната програма (вж. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ), съответният светодиод мига
бързо 3 пъти и се чуват звукови сигнали. Опцията не се активира.
ОТЛАГАНЕ
Стартирането на програмата може да се отложи за
период от време между 1 и 12 часа.
1. Натиснете бутона ОТЛАГАНЕ: на дисплея се появява
съответният символ; при всяко натискане на бутона
времето (1 ч, 2 ч и т.н. до макс. 12 ч) до началото на
избраната програма за миене се увеличава.
2. Изберете програмата за миене и затворете
вратичката: таймерът започва да отброява;
3. След изтичане на времето светлинният индикатор
изгасва и програмата започва.
За да коригирате времето за отлагане и да изберете
по-кратък период, натиснете бутона ОТЛАГАНЕ. За да
отмените, натиснете бутона няколко пъти, докато
светлинният индикатор за избрания отложен старт се
изключи.
Програмата за миене се стартира автоматично
веднага след затварянето на вратичката.
Функцията “Отложен старт” не може да се зададе
след стартиране на програмата.
3D ZONE WASH
Тази опция работи при една избрана кошница.
Препоръчваме Ви да използвате опцията с програмите
«Нормална» и «Интензивна» - благодарение на
допълнителните 3D водоструйки, поставени на
дъното на вътрешните стени, опцията ZONE WASH 3D
Ви позволява да спестите енергия или да увеличите
производителността на миялната машина:
• 3D ZONE WASH + СТАНДАРТЕН ЦИКЪЛ: Позволява да
намалите потреблението на енергия до 40 %.
• 3D ZONE WASH + ИНТЕНЗИВЕН ЦИКЪЛ: Увеличава
ефективността на миене до 40 %. Програмата е
идеална за силно замърсени съдове, напр. тигани,
тенджери, чинии с накипи и засъхнали кори или
трудни за почистване съдове и прибори (ренде,
мелничка за зеленчуци, мръсни прибори).
Как да активирате опцията:
1. Изберете съвместим цикъл.
2. По подразбиране уредът мие съдовете във всички
кошници. За миене само на конкретна кошница,
натиснете този бутон няколко пъти:
показано на дисплея (само долната кошница)
ТАБЛЕТКИ
Тази настройка позволява оптимизиране на
ефективността на програмата в зависимост от
типа на използвания препарат. Натиснете бутона
ТАБЛЕТКИ (светлинният индикатор ще светне),
ако използвате комбинирани миялни препарати
във форма на таблетка (помощно средство за
изплакване, сол и миялен препарат в 1 доза).
Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul,
peab see valik olema välja lülitatud.
показано на дисплея (само горната кошница)
показано на дисплея (опцията е ИЗКЛ. и уредът мие
съдовете във всички кошници).
Не забравяйте да заредите съдовете за миене
само в избрания рафт.
ActivEco
ActivEco е конвекторна система за сушене, която автоматично
отваря вратичката по време на/след фазата на сушене, за да осигури
всекидневно изключителни резултати от сушенето. Вратичката се
отваря при температура, която е безопасна за Вашите кухненски
мебели, следователно тя няма да се отвори, когато са включени
опциите ИЗПЛАКВАНЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ или SHORT TIME.
Като допълнителна защита от парата, със съдомиялната машина
се предоставя специално проектирано предпазно фолио. За да
видите как се монтира предпазното фолио, вижте РЪКОВОДСТВО
ЗА МОНТАЖ.
Потребителят може да деактивира системата ActivEco по следния
начин:
1. Влезте в менюто на софтуера на съдомиялната машина, като
натиснете и задържите за 6 секунди бутона P.
2. Преминахте в менюто за управление на системата ActivEco;
можете да промените работното състояние на системата ActivEco,
като натиснете бутона P:
E – активирана
d – деактивирана
За потвърждаване на промяната и за излизане от менюто за
управление натиснете и задръжте за 3 секунди бутона P.
4
BG
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
1. ПРОВЕРКА НА ВОДНАТА ВРЪЗКА
Уверете се, че съдомиялната машина е свързана към
водоподаването и кранчето е отворено.
2. ВКЛЮЧЕТЕ СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА
Отворете вратичката и натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
3. ЗАРЕДЕТЕ КОШНИЦИТЕ (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
4. ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА МИЯЛЕН ПРЕПАРАТ
(вж. ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ).
5. ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМАТА И ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ
ПРОГРАМАТА
Изберете най-подходящата програма според вида на
съдовете и нивото на замърсяване (вж. ОПИСАНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ) чрез натискане на бутона P.
Изберете желаните опции (вж. ОПЦИИ И ФУНКЦИИ).
6. СТАРТ
Стартирайте програмата, като затворите вратата.
При стартирането на програмата се чува звуков сигнал.
7. КРАЙ НА ЦИКЪЛ НА ИЗМИВАНЕ
Краят на цикъл на измиване се обозначава от кратки
звукови сигнали и с премигване на номера на цикъла на
дисплея.
Отворете вратичката и изключете уреда, като натиснете
бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Изчакайте няколко минути, преди да премахнете
съдовете, за да избегнете изгаряния.
Извадете съдовете, като започнете от долната кошница.
Машината се изключва автоматично при определени
продължителни периоди на неактивност, за да сведе
до минимум потреблението на енергия. Ако съдовете
са само леко замърсени или ако са изплакнати с вода
преди да се поставят в съдомиялната машина, намалете
съответно количеството използван препарат.
МОДИФИЦИРАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА
Ако е избрана грешна програма, можете да я промените при
условие че тя е започнала току-що: отворете вратичката,
натиснете и задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ., машината се
изключва.
Включете машината отново с бутона ВКЛ./ИЗКЛ. и изберете
новата програма за миене и желаните опции; стартирайте
програмата, като затворите вратичката.
ДОБАВЯНЕ НА СЪДОВЕ
Без да изк лючвате машината, отворете вратичката
(внимавайте с ГОРЕЩАТА пара!), и поставете съдовете
във вътрешността на съдомиялната машина. Затворете
вратичката и програмата се възобновява от момента, в който
е била прекъсната.
СЛУЧАЙНИ ПРЕКЪСВАНИЯ
Ако вратичката бъде отворена по време на програма за миене
или при прекъсване на захранването програмата спира. След
затваряне на вратичката или възстановяване на захранването
тя се възобновява от момента, в който е била прекъсната.
За допълнителна информация относно функциите можете
да изискате или да свалите от интернет “Ръководство
за употреба и поддръжка”, като следвате указанията на
последната страница.
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
СЪВЕТИ
Преди да зареждате кошниците, отстранете всички остатъци от
храна от съдовете и изпразнете чашите. Не е нужно да
изплаквате предварително с течаща вода.
Подредете съдовете така, че да се задържат добре на място и да
не се обърнат; и подредете съдовете с отворите надолу и
разположете вдлъбнатите/изпъкналите части така, че водата да
може да достигне всяка повърхност и да тече свободно.
Предупреждение: капаците, дръжките, подносите и тиганите за
пържене трябва да не пречат на въртенето на разпръскващите
рамене.
Поставете дребните артикули в кошницата за прибори.
Много замърсените съдове и тенджери следва да се поставят в
долната кошница, тъй като в този сектор водните струи са
по-силни и позволяват по-добра ефективност при миене.
След като заредите уреда, проверете дали разпръскващите
рамене могат да се въртят свободно.
ХИГИЕНА
За да избегнете миризми и утайки, които могат да се
натрупат в съдомиялната машина, моля, пускайте програма
при висока температура най-малко веднъж месечно.
Използвайте супена лъжица препарат и пуснете уреда без
да зареждате съдове, за да го почистите.
НЕПОДХОДЯЩИ СЪДОВЕ
• Дървени съдове и прибори.
• Деликатни чаши с декорации, артистични ръчно изработени
• съдове и антики. Декорациите им не са устойчиви.
• Части от синтетични материали, които не са устойчиви на
• високи температури.
• Медни и калаени съдове.
• Замърсени с пепел, восък, грес или мастило съдове.
Цветовете на стъклените декорации и частите от алуминий/
сребро могат да се променят и да избледнеят в процеса на
миене. Някои видове стъкло (напр. кристалните предмети)
могат да станат непрозрачни след няколко измивания.
ПОВРЕДИ ПО ЧАШИТЕ И СЪДОВЕТЕ
• Използвайте само стъклени и порцеланови съдове, за
които производителят гарантира, че са подходящи за
съдомиялна машина.
• Използвайте деликатен почистващ препарат, подходящ
за Вашите съдове.
• Изваждайте чашите и приборите от съдомиялната
машина веднага след края на програмата за миене.
5
ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ
ГОРНА КОШНИЦА
Заредете деликатните и леки съдове: стъклени и порцеланови
чаши, чинийки, ниски купи за салата.
ДОЛНА КОШНИЦА
За тенджери, капаци, чинии, купи за салата и т.н. Едрите чинии и
капаци следва в идеалния случай да се поставят отстрани, за да не
възпрепятстват разпръскващото рамо.
Долната кошница има разгъващи се опори, които могат да се
използват във вертикално положение при подреждане на чинии или
в хоризонтална позиция за лесно поставяне на тави и купи за салата.
(пример за зареждане на
горната кошница)
РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОРНАТА КОШНИЦА
Височината на горната кошница може да се регулира: висока
позиция за поставяне на обемни съдове в долната кошница и ниска
позиция за пълноценно използване на накланящите се опори, като
се създава повече място нагоре и се избягва сблъскване с
изделията в долната кошница.
Горната кошница е оборудвана с Регулатор
на височината на горната кошница (вж.
фигурата), без да натискате лостовете,
повдигнете нагоре, като просто хванете
A
кошницата отстрани веднага след като
кошницата стане стабилна в по-високата
си позиция.
За да възстановите по-ниската позиция,
натиснете лостовете A отстрани на
кошницата и преместете кошницата надолу.
Силно препоръчваме да не регулирате
височината на кошницата, когато е заредена. НИКОГА не
повдигайте или спускайте кошницата само от едната страна.
(пример за зареждане на долната кошница)
КОШНИЧКА ЗА ПРИБОРИ
Модулната кошница е оборудвана с горни решетки за по-добро
подреждане на приборите. Кошничката за прибори трябва да
се позиционира само от предната страна на долната кошница.
СГЪВАЕМИ КАПАЦИ С РЕГУЛИРУЕМА ПОЗИЦИЯ
Сгъваемите
капаци
могат
да
се
позиционират на три различни височини за
оптимизиране на подреждането на съдовете
в кошницата. Чашите за вино могат да се
поставят безопасно в сгъваемите капаци,
като столчето на всяка чаша се вмъкне в
съответния процеп.
За оптимални резултати при сушене
наклонете сгъваемите капаци повече. За да
промените наклона, издърпайте сгъваемия
капак, плъзнете го леко и го позиционирайте
както пожелаете.
ПЛЪЗГАЩА СЕ ТАВИЧКА
Горната кошница е оборудвана с плъзгаща се тавичка, която може
да се използва за дребни съдове и прибори. За оптимална
ефективност при миене избягвайте да разполагате обемни съдове
под тавичката. Тавичката е подвижна.
6
Ножовете и другите прибори с остри ръбове трябва да се
поставят в кошничката за прибори с остриетата надолу
или да се позиционират хоризонтално в накланящите се
отделения на горната кошница.
КОМПОНЕНТИ НА 3D Zone Wash
3D Zone Wash използва допълнителни
водоструйки, поставени в долната
и горната част на миялната машина
(отбелязани с оранжев цвят) за миене
на силно замърсени предмети, като увеличава
водното покритие на съдовете.
Пример: Заредете гърнета и касероли
(глинени съдове), обърнати надолу
към компонентите на 3D Zone Wash
и активирайте опцията
3D Zone Wash от таблото.
BG
ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ ВЪЗЕЛ
Почиствайте филтърния възел редовно, така че филтрите да не се
запушват и отпадъчната вода да се източва правилно.
Филтърният възел се състои от три филтъра, които премахват
остатъците от храна от водата от измиване и след това
рециркулират водата: за постигане на най-добри резултати от
измиването е необходимо да поддържате филтрите чисти.
Съдомиялната машина не трябва да се използва без филтри
или ако филтърът е разхлабен.
След няколко измивания проверете филтърния блок и при
необходимост го почистете старателно с течаща вода, като
използвате неметална четка и следвате инструкциите по-долу:
1. Завъртете цилиндричния филтър A обратно на часовниковата
стрелка и го издърпайте (Фиг. 1).
2. Свалете филтъра чашка B, като приложите лек натиск
върхустраничните капаци (Фиг. 2).
3. Плъзнете навън филтъра-пластина от неръждаема стомана C
(Фиг. 3).
4. Проверете уловителя и премахнете остатъците от храна.
НИКОГА НЕ МАХАЙТЕ предпазителя на помпата за цикъла на
измиване (черния елемент) (Фиг. 4).
1
ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗПРЪСКВАЩИТЕ РАМЕНЕ
Понякога остатъците от храна е възможно да засъхнат върху
разпръскващите рамене и да запушат отворите за разпръскване
на вода. Следователно се препоръчва да проверявате раменете от
време на време и да ги почиствате с малка неметална четка.
За да премахнете горното разпръскващо рамо, завъртете
пластмасовия заключващ пръстен обратно на часовниковата
стрелка. Горното разпръскващо рамо следва да се поставя така,
че страната с по-голям брой отвори да е насочена нагоре.
2
B
A
A
Можете да свалите долното разпръскващо рамо, като го издърпате
нагоре.
ПОЧИСТВАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ПОДАВАНЕ НА
ВОДА
C
3
4
Ако маркучите за вода са нови или не са използвани
продължително време, оставете водата да тече, за да се уверите,
че е прозрачна и без замърсявания, преди да изпълнявате нужните
връзки. Ако тази предпазна мярка не бъде взета, входът за вода
може да се блокира и да повреди съдомиялната машина.
След почистване на филтрите поставете филтърния блок отново и
го закрепете правилно на място; това е от ключово значение за
поддържане на ефективната работа на съдомиялната машина.
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Възможно е съдомиялната ви машина да не работи както трябва. Преди да се обърнете към сервизния център,
проверете дали проблемът може да се разреши, като прегледате следния списък.
ПРОБЛЕМИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ
РЕШЕНИЯ
Съдомиялната
машина не
стартира или
не реагира на
команди.
Уредът не е включен в контакта
както трябва.
Спиране на захранването.
Вратичката на съдомиялната не е
затворена.
Не реагира на команди.
Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ, включете я отново
след около една минута и нулирайте програмата.
Съдомиялната
машина не
източва.
Програмата все още не е
завършила.
Изчакайте програмата да завърши.
Маркучът за източване е прегънат.
Проверете дали маркучът за източване не е прегънат (вж. ИНСТРУКЦИЯ
ЗА МОНТАЖ).
Тръбата за източване на мивката е
запушена.
Филтърът е запушен с остатъци от
храна
Съдовете тракат един в друг.
Почистете тръбата за източване на мивката.
Съдомиялната
създава
прекомерно
много шум.
Създало се е прекалено голямо
количество пяна.
Съдовете не са Съдовете не са подредени както
трябва.
почистени.
Разпръскващите рамене не могат
да се въртят свободно, тъй като са
възпрепятствани от съдовете.
Цикълът на измиване е твърде лек.
Включете щепсела в контакта.
След възобновяването на захранването уредът се включва автоматично.
Натиснете вратичката силно, докато чуете щракване.
Почистете филтъра (вж. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ МЕХАНИЗЪМ).
Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
Препаратът не е измерен правилно или не е подходящ за използване
в съдомиялни машини (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОЧИСТВАЩ
ПРЕПАРАТ). Рестартирайте миялната машина, като натиснете бутона
ИЗТОЧВАНЕ (вж. ОПЦИИ И ФУНКЦИИ) и стартирайте нова програма без
почистващ препарат.
Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
Създало се е прекалено голямо
количество пяна.
Изберете подходящ цикъл на измиване (вж ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ).
Препаратът не е измерен правилно или не е подходящ за използване
в съдомиялни машини (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОЧИСТВАЩ
ПРЕПАРАТ).
Капачката на отделението за
помощно средство за изплакване
не е затворена правилно.
Уверете се, че капачката на дозатора за помощно средство за
изплакване е затворена.
Филтърът е замърсен или запушен. Почистете филтърния механизъм (вж. ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА).
Няма сол.
Допълнете резервоара за сол (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ).
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА И
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
За повече информация, процедури по поддръжка и
отстраняване на неизправности вижте ръководството за
употреба и поддръжка. С ръководството за употреба и
поддръжка можете да се сдобиете, като:
• Се обадите на отдела за следпродажбено обслужване;
вижте телефонния номер в книжката за гаранцията.
• го свалите от уебсайта: docs.hotpoint.eu
• използвате QR код:
СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Когато се свържете с отдела за следпродажбено обслужване,
трябва да посочите кодовете от табелката с данни,
закрепена на лявата или дясната страна на вратичката на
съдомиялната. Телефонния номер можете да намерите
в книжката за гаранцията или на
уебсайта:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Техническите данни, съдържащи информацията за
потреблението на енергия, можете да свалите от уебсайта:
docs.hotpoint.eu
400011333708
01/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising