Whirlpool | HFO 3T222 WG | Setup and user guide | Whirlpool HFO 3T222 WG Uživatelská příručka

Whirlpool HFO 3T222 WG Uživatelská příručka
CS
PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY HOTPOINT ARISTON. Pro získání komplexnější
asistence zaregistrujte prosím svůj spotřebič na:
www.hotpoint.eu/register
Bezpečnostní pokyny a Návod k použití a údržbě
můžete stáhnout z našich webových stránek docs.
hotpoint.eu přičemž se držte i instrukcí uvedených
na zadní straně této brožury.
Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte průvodce s názvem Zdraví a bezpečnost.
POPIS SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČ
1
2
7
8
3
9
4
5
6
11
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Horní koš
Sklopné klapky
Výškové nastavení horního koše
Horní ostřikovací rameno
Dolní koš
Košík na příbory
Dolní ostřikovací rameno
Sestava filtru
Zásobník na sůl
Dávkovače mycího prostředku a leštidla
Typový štítek
Ovládací panel
Service:
0000 000 00000
12
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Tlačítko „zapnout-vypnout/vynulovat“ s kontrolkou
Tlačítko volby programu s kontrolkou
Tlačítko „Zone Wash 3D“ s kontrolkou / „Zámek tlačítek“
Kontrolka „Úsporný program“
Kontrolka „Zámek tlačítek“
Displej
Ukazatel čísla programu a zbývajícího času
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Kontrolka „Prášek/Tableta“
Kontrolka „Uzavřený přívod vody“
Kontrolka „Nedostatek leštidla“
Kontrolka „Doplnění soli“
Tlačítko „Short Time“ s kontrolkou / „Tableta“
Tlačítko „Odložený start“ s kontrolkou
Tlačítko „Spustit/Pozastavit“ s kontrolkou / „Vypouštění“
1
PRVNÍ POUŽITÍ
SŮL, LEŠTIDLO A MYCÍ PŘÍPRAVEK
RADY PRO PRVNÍ POUŽITÍ
Po instalaci odstraňte zarážky z košů a pružné upevňovací prvky
z horního koše.
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI
Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na nádobí
a funkčních součástech myčky.
• Je důležité, aby zásobník soli nikdy nezůstal prázdný.
• Nastavení tvrdosti vody je důležité.
Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz POPIS PROGRAMŮ)
a měl by být doplněn pokaždé, když na ovládacím panelu svítí
kontrolka DOPLNIT SŮL .
1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko
zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2. Následující kroky provádějte pouze při prvním
použití: Naplňte zásobník soli vodou.
3. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník solí až po okraj (přibližně 1 kg); odtékání
určitého množství vody je přitom normální.
4. Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou
sůl.
Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal
při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému
poškození změkčovače vody).
Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit
před začátkem mycího cyklu.
NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY
Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit
tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem
domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele
vody.
Tovární nastavení je (3) – průměrná tvrdost.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Podržte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ stisknuté po dobu 5 sekund,
dokud neuslyšíte pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Aktuální nastavení úrovně a kontrolka soli blikají.
• Stiskněte tlačítko P pro výběr požadované úrovně tvrdosti vody
(viz TABULKA TVRDOSTI VODY).
Tabulka tvrdosti vody
Stupeň
1
Měkká
°dH
°fH
Německé stupně
Francouzské stupně
0-6
0 - 10
2
Střední
7 - 11
11 - 20
3
Středně tvrdá
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
18 - 34
31 - 60
5
Velmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
• Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Po dokončení tohoto úkonu spusťte mycí program naprázdno (bez
nádobí).
Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.
Poté, co do myčky nasypete sůl, zhasne kontrolka „DOPLNĚNÍ SOLI“.
Nedoplníte-li sůl do zásobníku, může dojít k poškození
změkčovače vody a topení.
2
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA
Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla A by měl být doplněn
pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka
„NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ .
35
25
MA X
B
A
1. Stlačením a zatažením páčky na víku zásobník B otevřete.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110ml) vyznačenou
ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelití. Pokud dojde k rozlití,
setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.
NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.
NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA
Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství
použitého leštidla.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“ třikrát a uslyšíte pípnutí.
• Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
• Aktuální nastavení a kontrolka leštidla blikají.
• Stiskem tlačítka P zvolte úroveň dávkování leštidla.
• Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Nastavení je hotové!
Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na 1 (EKO), nebude dávkováno
žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ se
nerozsvítí. V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně 5 úrovně. Tovární nastavení je specifické pro daný model. Řiďte se
prosím výše uvedeným pokynem, abyste ověřili konkrétní nastavení vaší
myčky.
• Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké
hodnoty (2-3).
• Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (4-5).
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
K otevření zásobníku mycího
prostředku použijte otevírací
prvek A.
Dávkujte mycí prostředek
výhradně do suchého zásobníku B.
B
Prostředek pro předmytí dávkujte
A
přímo do prostoru myčky.
1. Při dávkování mycího prostředku se
řiďte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku B se nacházejí značky, které pomohou při dávkování mycího prostředku.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej
zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Tahem zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací
prvek nezapadne na své místo.
Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na
použitém programu.
Používáte-li tablety typu „vše v jednom“, doporučujeme stisknout
tlačítko TABLET, čímž se program přizpůsobí, aby bylo možno
dosáhnout ideálních mycích výsledků.
CS
Program
1. „Úsporný
program“
50°
2. Auto Intenzivní
65°
3. Auto Běžné
55°
4. Auto Fast
50°
5. Šetrný
45°
6. Express 30’
50°
7. Dobrou noc
ActivEco
Fáze sušení
TABULKA PROGRAMŮ
Dostupné funkce *)
-
Prostor
myčky
B
-
Délka mycího
programu
(h:min)**)
Spotřeba
vody
(litry/cyklus)
Spotřeba
energie
(kWh/cyklus)
3:10
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16
1,15 - 1,30
-
-
0:55 - 1:20
13 - 14,5
1,15 - 1,25
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:30
9
0,55
50°
-
-
3:30
15
1,15
8. Dezinfekce
65°
-
-
1:40
10
1,30
9. Namáčení
-
-
-
-
-
0:12
4,5
0,01
65°
-
-
-
-
0:50
8
0,85
10. Automatické
čištění
-
Zásobník
mycího
prostředku
-
Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 50242.
Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.
*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.
**) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit
v závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí,
zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20min.
Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v zapnutém stavu: 6W – Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,5W
POPIS PROGRAMŮ
Pokyny pro výběr mycího cyklu.
„ÚSPORNÝ PROGRAM“
Běžně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program, který je
nejvýhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
AUTO INTENZIVNÍ
Automatický program pro silně zašpiněné nádobí (nepoužívat na choulostivé nádobí).
AUTO BĚŽNÉ
Automatický program pro běžně znečištěné hrnce a nádobí.
AUTO FAST
Automatickýprogramproomezené množství běžně zašpiněného nádobí.
Zajišťuje optimální účinnost mytí v kratším čase.
ŠETRNÝ
Program pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty,
jako jsou například sklenice a hrnky.
EXPRESS 30’
Program určený pro lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků.
DOBROU NOC
Ideální pro noční provoz spotřebiče. Zajišťuje optimální účinnost mytí
a sušení při minimální hladině hluku.
DEZINFEKCE
Program s doplňkovým antibakteriálním účinkem je určen pro běžně
až silně zašpiněné nádobí. Lze použít za účelem údržby myčky.
NAMÁČENÍ
Používejte pro opláchnutí nádobí, které plánujete mýt později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.
AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ
Programurčený k údržbě myčky.
Vyčistí vnitřek spotřebiče pomocí horké vody.
Poznámka:
Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako „Auto Běžné“ nebo
„Express“ jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádobí.
Chcete-li dále snížit spotřebu, spouštějte myčku jen tehdy, je-li
plná.
3
MOŽNOSTI A FUNKCE
MOŽNOSTI lze volit přímo stiskem příslušného tlačítka (viz OVLÁDACÍ PANEL).
Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem (viz TABULKA PROGRAMŮ), příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a
ozve se zvukové znamení. Možnost nebude zvolena.
ZONE WASH 3D
Tato možnost funguje vždy jen s jedním košem.
Doporučujeme ji používat hlavně s normálním a intenzivním
programem – díky přídavným vodním tryskám „3D ZONE
WASH“ umístěným vespod vnitřní části myčky vám volba
„3D ZONE WASH“ pomůže ušetřit energii nebo zvýšit mycí
účinek.
• 3D ZONE WASH“+ PROGRAM „NORMÁLNÍ“: umožňuje
snížit spotřebu energie až o 40 %.
• 3D ZONE WASH“+ PROGRAM „INTENZIVNÍ“: zvyšuje mycí
účinek až o 40 %. Ideálně se hodí pro velmi znečištěné
nádobí z různých materiálů, např. hrnce a pánve, silně ušpiněné talíře či obtížně čistitelné náčiní (struhadlo, mlýnek na
zeleninu, špinavé příbory).
Jak tuto volbu aktivovat:
1. Vyberte kompatibilní program
2. Ve výchozím nastavení myčka myje nádobí ve všech
koších. Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši,
stiskněte opakovaně toto tlačítko:
zobrazeno na displeji (pouze dolní koš)
zobrazeno na displeji (pouze horní koš)
zobrazeno na displeji (zvolená možnost je VYPNUTO
a myčka bude mýt nádobí ve všech koších).
Nezapomeňte nejprve vždy zcela naplnit pouze horní
nebo dolní koš a přiměřeným způsobem snížit
množství dávkovaného mycího prostředku.
BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
Dlouhým stiskem (3 sekundy) „3D ZONE WASH“ aktivujete
funkci ZÁMEK KLÁVES. Funkce ZÁMEK KLÁVES
zablokuje tlačítka ovládacího panelu s výjimkou tlačítka
„ZAPNOUT/VYPNOUT“. ZÁMEK KLÁVES deaktivujete
opětovným dlouhým stisknutím tlačítka.
ODLOŽENÝ START
Start programu lze odložit o 30 minut až 24 hodin.
1. Zvolte program a případné další možnosti.
Opakovaným stisknutím tlačítka „ODLOŽENÝ START“
nastavte odložení spuštění programu. Spuštění
programu lze odložit o 30 minut až 24 hodin. S každým
stisknutím tlačítka „Odložený start“ se spuštění
programu oddálí o: 30 minut – je-li nastaven čas do
4 hodin; 1 hodinu – je-li nastaven čas do 12 hodin,
4 hodiny – je-li nastaven čas nad 12 hodin. Dosáhnete-li
hodnoty 24 hodin a tlačítko „Odložený start“ stisknete
ještě jednou, dojde k deaktivaci funkce odložení startu.
2. Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“: časovač začne
odpočítávat.
3. Po vypršení stanoveného času kontrolka zhasne
a program se automaticky spustí.
Pokud v době odpočítávání času stisknete znovu tlačítko
„SPUSTIT/POZASTAVIT“, dojde ke zrušení
možnosti „ODLOŽENÝ START“ a program se místo toho
spustí okamžitě.
Funkci „Odložený start“ nelze zvolit, pokud již
program běží.
UZAVŘENÝ VODOVODNÍ KOHOUTEK –
výstražná signalizace
Kontrolka bliká v případě, že je uzavřen přívod vody nebo
voda nepřitéká.
VYPOUŠTĚNÍ
Zastavení a zrušení aktivního cyklu je možné pomocí
funkce „Vypouštění“.
Dlouhým stiskem tlačítka tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“
aktivujete funkci „VYPOUŠTĚNÍ“. Aktivní program se
zastaví a voda z myčky se vypustí.
SHORT TIME
Tuto možnost lze použít pro zkrácení délky hlavních
programů při zachování stejné úrovně mytí a sušení.
Po stisknutí tlačítka „SHORT TIME“ se rozsvítí kontrolka.
Možnost zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.
„PRÁŠEK/TABLETA“
Toto nastavení vám umožňuje přizpůsobit průběh
programu typu použitého mycího prostředku.
Používáte-li kombinované mycí přípravky ve formě tablet
(leštidlo, sůl a mycí přípravek v 1 dávce), stiskněte tlačítko
„SHORT TIME“ po dobu 3 sekund (rozsvítí se odpovídající
symbol).
Používáte-li mycí prostředek v prášku, měla by být tato
možnost vypnuta.
4
ActivEco
ActivEco je založen na konvenčním způsobu sušení, kdy se automaticky
otevírají dvířka během/po ukončení fáze sušení, aby byl zajištěn
každodenní mimořádný sušicí výkon. Dvířka se otevřou při teplotě, která
je bezpečná pro váš kuchyňský nábytek. Neotevřou se tedy v případě,
pokud jste zapnuli možnost „HYGIENICKÝ OPLACH“ nebo „SHORT TIME“.
Jako doplňkovou ochranu proti horké páře dodáváme k myčce speciálně
navrženou ochrannou fólii. Pro informace, jak postupovat při instalaci
ochranné fólie, nahlédněte prosím do INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY.
Funkci systému otevírání dvířek ActivEco může uživatel deaktivovat
následovně:
• Pro DEAKTIVACI: Zapněte spotřebič a následně jej vypněte. Ponechejte
tlačítko P stisknuté po dobu 5 sekund. Po jejich uplynutí myčka dlouze
pípne. Zapněte spotřebič, na displeji se zobrazí „oOF”.
• Pro AKTIVACI: Zapněte spotřebič a následně jej vypněte. Ponechejte
tlačítko P stisknuté po dobu 5 sekund. Po jejich uplynutí myčka dlouze
pípne. Zapněte spotřebič, na displeji se zobrazí „oOn“.
CS
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI
Zkontrolujte, zda je myčka připojena k vodovodní síti a zda
je otevřený přívodní ventil.
2. ZAPNĚTE MYČKU
Stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
3. VLOŽTE NÁDOBÍ
(viz PLNĚNÍ KOŠŮ)
4. PLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
(viz TABULKA PROGRAMŮ).
5. VYBERTE PROGRAM A PŘIZPŮSOBTE CYKLUS
Vyberte nejvhodnější program vzhledem k druhu nádobí a
míře jeho zašpinění (viz POPIS PROGRAMŮ) pomocí tlačítka
P. Vyberte požadované možnosti (viz MOŽNOSTI A FUNKCE).
6. START
Spusťte mycí cyklus stisknutím tlačítka tlačítko „SPUSTIT/
POZASTAVIT“. Při spuštění programu zazní pípnutí.
7. KONEC MYCÍHO CYKLU
Konec mycího cyklu ohlásí pípnutí a na displeji se zobrazí END.
Otevřete dvířka a vypněte spotřebič stiskem tlačítka
„ZAPNOUT/VYPNOUT“.
Před vyklízením nádobí chvíli počkejte, předejdete tak popálení.
Vykliďte nádobí z košů – začněte spodním.
Spotřebič se při delší nečinnosti vypne, aby tak šetřil
elektrickou energii. Je-li nádobí znečištěno pouze lehce
nebo bylo-li před umístěním do myčky opláchnuto, snižte
přiměřeně dávkování mycího prostředku.
ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit, a to za
předpokladu, že od jeho startu uplynula pouze krátká chvíle: podržte
tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a spotřebič se vypne.
Stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ spotřebič opět zapněte
a zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi;
spusťte mycí cyklus stisknutím tlačítka tlačítko „SPUSTIT/
POZASTAVIT“.
DODATEČNÉ PŘIDÁVÁNÍ NÁDOBÍ
Aniž byste spotřebič vypínali, otevřete dvířka (pozor na HORKOU
páru!) a vložte nádobí do myčky. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
„SPUSTIT/POZASTAVIT“. Mycí cyklus bude
pokračovat od místa svého přerušení.
NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ
Dojde-li k otevření dvířek v průběhu mycího cyklu nebo k výpadku
elektrického napájení, cyklus se zastaví. Po zavření dvířek nebo
obnovení dodávky elektřiny lze cyklus opět spustit od místa
přerušení stisknutím tlačítka tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“.
Přejete-li si získat více informací o funkcích, na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH si
můžete podle pokynů na poslední straně vyžádat nebo stáhnout Návod
k použití a údržbě.
DOPORUČENÍ A TYPY
RADY
Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel
a vyprázdněte sklenice. Nádobí není třeba oplachovat pod
tekoucí vodou.
Uspořádejte nádobí vmyčce tak, aby pevně leželo na místě
a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými
vypuklými povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem
povrchům a zároveň mohla volně odtékat.
Varování: Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostřikovacím
ramenům myčky v pohybu.
Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.
Velmi znečištěné nádobí a hrnce umisťuje do spodního koše,
protože v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak
dosáhnout lepší výkonnosti.
Po naplnění myčky ověřte, že se ostřikovací ramena mohou volně
otáčet.
HYGIENA
Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, spusťte nejméně
jednou měsíčně program s vysokou teplotou. Použijte čajovou lžičku
mycího prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.
NEVHODNÉ NÁDOBÍ
• Dřevěné nádobí a příbory.
• Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné
nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
• Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem.
Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může
během mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové
předměty) mohou po několika mycích cyklech zmatnět.
POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ
• Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce
zaručuje možnost mytí v myčce.
• Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí
• Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.
5
PLNĚNÍ KOŠŮ
HORNÍ KOŠ
Sem vkládejte jemné a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tácky a mělké
salátové mísy.
Horní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze
použít k umístění podšálků a
dezertních talířů, nebo v nižší
poloze k umístění misek a
nádob na potraviny.
DOLNÍ KOŠ
Je určen na hrnce, tácy, talíře, salátové mísy, příbory atd. Velké talíře
a poklice by měly být umístěny po stranách, aby nedošlo ke kontaktu
s ostřikovacími rameny.
Dolní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít
k umístění talířů nebo v horizontální (dolní) poloze ke snadnému
umístění hrnců a salátových misek.
(příklad naplnění horního koše)
(příklad plnění dolního koše)
NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE
Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění do vyšší polohy lze do
spodního koše vkládat objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe
využít sklopných opěrek – v horní části se tak vytvoří větší prostor
a předejde se kolizím s předměty uloženými ve spodním koši.
Horní koš je vybaven zařízením pro
nastavení výšky horního koše (viz obr.),
bez nutnosti používat páky. Stačí koš
prostě zvednout za strany, dokud
nezapadne do stabilní horní polohy.
A
Pro návrat koše zpět do dolní polohy
stiskněte páky A po stranách koše
a zatlačte koš dolů.
Důrazně doporučujeme neměnit
polohu koše, je-li plný.
NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte
polohu koše pouze na jedné straně.
SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU
Sklopné opěrky lze nastavit do tří různých
úrovní, a zlepšit tak uspořádání nádobí
v koši.
Do sklopných opěrek je možno bezpečně
umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku
každé z nich opřeme do příslušného
vybrání.
Pro optimální průběh sušení sklopte opěrky
více. Chcete-li změnit sklon, zatáhněte za
opěrku vzhůru, lehce ji posuňte a umístěte ji
do požadované polohy.
KOŠÍK NA PŘÍBORY
Modulární koš je možno zasunout do prostoru v dolním koši a optimalizovat
tak využití prostoru. Je vybaven horními otvory umožňujícími lepší
uspořádání příborů.
Nože a další ostré nástroje musí být umístěny svisle v koši na příbory
ostřím směrem dolů nebo vodorovně na sklopných opěrkách horního
koše.
ZONE WASH 3D
Funkce „ Zone Wash 3D“ využívá přídavné
vodní trysky umístěné ve spodní i horní části
myčky (jsou označeny oranžovou barvou) pro
účinnější mytí silně ušpiněného nádobí, a to
zvýšením množství vody, která se dostane
přímo na nádobí.
Příklad: hrnce a rendlíky
umístěte dnem vzhůru oproti spodní části
komponent mycí zóny 3D a na ovládacím
panelu stiskněte tlačítko „ Zone Wash 3D“.
PÉČE O SKLO
Speciální příslušenství, které vám umožní bezpečně ukládat různé
typy skleniček na stopce do spodního koše.
Pomáhá dosahovat výborných výsledků mytí a sušení, a to díky
optimalizovanému a stabilnímu umístění sklenic.
2
3
1
2
1
3
B
A
6
CS
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU
ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranu čerpadla mycího cyklu (detail
v černé barvě) (obr. 4).
Horní ostřikovací rameno sejmete pootočením plastového
upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno
lze otočit tak, že jeho strana s větším množstvím otvorů směřuje
vzhůru.
Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla
řádně odtékat.
Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají zmycí vody odstranit
zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci: pro dosažení co
nejlepších výsledků mytí je třeba udržovat filtry čisté.
Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.
Po několika mycích cyklech zkontrolujte sestavy filtrů a pečlivě je
propláchněte pod tekoucí vodou s pomocí nekovového kartáčku.
Řiďte se následujícími pokyny:
1. Otočte válcovým filtrem A proti směru chodu hodinových ručiček
a vyjměte jej (obr. 1).
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr B (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr C (obr. 3).
4. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla.
1
2
Někdy se stane, že se do ostřikovacích ramen dostane zbytek jídla
a ucpe některou z jeho trysek. Doporučujeme proto občasnou kontrolu ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem.
B
A
A
Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.
ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
C
3
4
Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána,
propláchněte ji vodou a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve
pak proveďte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít
k ucpání vstupu vody a poškození myčky.
Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro
zachování funkčnosti myčky.
7
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Může se stát, že vaše myčka nebude pracovat správně. Předtím, než kontaktujete servisní středisko, se přesvědčte, zda nelze závadu odstranit svépomocí podle následujícího seznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PŘÍČINY
ŘEŠENÍ
Myčka se nespouští nebo nereaguje na povely.
Spotřebič není správně připojen do
zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Výpadek proudu.
Myčka se automaticky spustí po obnovení napájení.
Dveře myčky nejsou dobře zavřené.
Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
Myčka nereaguje na povely.
Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a po cca jedné
minutě jej znovu zapněte a vynulujte program.
Ještě neskončil mycí cyklus.
Počkejte, dokud mycí cyklus neskončí.
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá (viz NÁVOD K INSTALACI).
Odpad dřezu je ucpaný.
Vyčistěte odtok dřezu.
Filtr je ucpaný zbytky jídla.
Vyčistěte filtr (viz ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU).
Nádobí na sebe naráží.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v
myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU). Vynulujte myčku
pomocí tlačítka „VYPOUŠTĚNÍ“ (viz MOŽNOSTI A FUNKCE) a spusťte nový program
bez mycího prostředku.
Nádobí nebylo v myčce správně
uspořádáno.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Ostřikovací ramena se nemohou
volně otáčet – brání jim nádobí.
Nádobí správně rozmístěte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Mycí cyklus je příliš jemný.
Vyberte vhodný mycí cyklus (viz TABULKA PROGRAMŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách
nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU).
Víčko zásobníku leštidla není dobře
uzavřeno.
Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.
Filtr je znečištěný či ucpaný.
Vyčistěte sestavu filtrů (viz PÉČE A ÚDRŽBA).
Došla sůl.
Doplňte zásobník na sůl (viz DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL).
Myčka nevypouští
vodu.
Myčka je příliš
hlučná.
Nádobí není
umyté.
PRŮVODCE ÚDRŽBOU A ŘEŠENÍM POTÍŽÍ
Více informací týkajících se údržby a řešení potíží naleznete
v Návodu k použití a údržbě.
Průvodce Používání a údržba lze získat:
• servisní středisko poprodejových služeb; telefonní číslo
je uvedeno v záručním listu
• stažení z webových stránek: docs.hotpoint.eu
• použijte QR kód: docs.hotpoint.eu
KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO
Obracíte-li se na servisní středisko poprodejových služeb,
musíte uvést kódy, které jsou uvedeny na typovém
štítku nacházejícím se na pravé či levé
vnitřní straně dvířek myčky. Telefonní
čísla jsou uvedena v záručním listu nebo na webových
stránkách společnosti:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TECHNICKÁ DATA
Technické údaje obsahující informace o spotřebě
elektrické energie lze stáhnout z webových stránek:
docs.hotpoint.eu
400011317985
10/2018 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising