Whirlpool | BSNF 9752 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 9752 OX Naudotojo gidas

Whirlpool BSNF 9752 OX Naudotojo gidas
LT
KASDIENIO NAUDOJIMO
VADOVAS
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“
GAMINĮ
Jei reikia išsamesnės informacijos ir pagalbos,
užregistruokite savo gaminį svetainėje
www‌.‌whirlpool‌.‌eu‌/‌register
WWW
Saugos instrukcijas bei naudojimo ir priežiūros
vadovą galite atsisiųsti apsilankę mūsų svetainėje
www‌.‌whirlpool‌.‌eu ir įvykdę šios brošiūros
nugarėlėje pateikiamus nurodymus.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite sveikatos ir saugos vadovą.
GAMINIO APRAŠYMAS
PRIETAISAS
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
1.
16
6
7
Šaldytuvo skyrius
2. LED apšvietimas
3. Ventiliatorius
4. Ventiliatoriaus dangtis
ir antibakterinio filtro
vieta
5. Lentynos
6. Butelių lentynėlė
7. Sūrio dėžė su dangčiu
8. Daugiakrypčio šalto oro
srauto zona
9. Jutiklio dangtelis
10. Vėsinimo skyrius
(geriausiai tinka mėsai ir
žuviai)
11. Duomenų plokštelė su
komerciniu pavadinimu
12. Vaisių ir daržovių skyrius
13. Šaldytuvo stalčiaus
skirtukas
15
17
18
19
1
20
21
22
Valdymo skydelis
23
24
25
14. Durelių atidarymo
krypties keitimo
komplektas
15. Dėklai durelėse
16. Kiaušinių dėklas
17. Pusinė smulkių
produktų lentynėlė
18. Butelių skirtukas
19. Butelių lentyna
20. Dangčio tarpiklis
Šaldiklio skyrius
20. Durelių tarpikliai
21. Greitas šaldymas /
atitirpdymas
22. Lentynos
23. Vidurinis stalčius:
šalčiausia zona
geriausiai tinka šviežiam
maistui užšaldyti
24. Šaldiklio stalčiaus
skirtukas
25. Šaldiklio stalčiai
VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
11
12
13
14
15
16
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS mygtukas
ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS EKRANAS (°C)
„6TH SENSE FRESH CONTROL“ funkcija
ŠALDIKLIO TEMPERATŪROS EKRANAS (°C)
ŠALDIKLIO TEMPERATŪROS mygtukas
ANTIBAKTERINIO FILTRO SIGNALO
indikatorius
MAITINIMO IŠJUNGIMO SIGNALO
indikatorius
VEIKIMO TRIKTIES SIGNALO indikatorius
ATIDARYTŲ DURELIŲ SIGNALO
indikatorius
ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMO mygtukas
GREITOJO ATŠALDYMO mygtukas
Mygtukas ATOSTOGOS
MYGTUKŲ UŽRAKTO mygtukas
ŠALDIKLIO VALDYMO mygtukas
GREITOJO UŽŠALDYMO mygtukas
SIGNALO IŠJUNGIMO mygtukas
1
PRIEDAI
KIAUŠINIŲ DĖKLAS
SŪRIO DĖŽUTĖ
BUTELIŲ LENTYNĖLĖ
BUTELIŲ SKIRTUKAS
ŠALDIKLIO STALČIAUS SKIRTUKAS
ŠALDYTUVO STALČIAUS SKIRTUKAS
GREITO ŠALDYMO SKYRIUS
GREITO ATITIRPDYMO / ŠALDYMO
PADĖKLAI
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
KAIP PRIETAISĄ PARENGTI NAUDOJIMUI
Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio jis pradeda veikti
savaime.
Paleidę prietaisą, prieš dėdami į šaldytuvo ar šaldiklio skyrių
maisto produktus, palaukite bent 4–6 val.
Kai prietaisą prijungiate prie maitinimo šaltinio, pradeda
šviesti ekranas, kuriame maždaug 1 sek. pasirodo visos
piktogramos. Užsidega numatytosios (gamyklinės) šaldytuvo
skyriaus nustatymų reikšmės.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Daugiau informacijos apie funkcijas rasite naudojimo ir
priežiūros vadove / paskutiniame puslapyje pateikiama
informacija, kaip gauti naudojimo ir priežiūros vadovą
FUNKCIJOS
ĮJUNGIMAS / BUDĖJIMO REŽIMAS
Jei norite įjungti gaminio budėjimo režimą, paspauskite ir
3 sek. palaikykite įjungimo / budėjimo režimo mygtuką.
Išsijungs visi indikatoriai, išskyrus įjungimo / budėjimo režimo
indikatorių.
Jei prietaisą norite vėl įjungti, paspauskite mygtuką dar kartą.
IŠMANUSIS EKRANAS
Ši papildoma funkcija gali būti naudojama norint taupyti
energiją. Norėdami aktyvinti išmanųjį ekraną, paspauskite
ir laikykite šaldytuvo temperatūros ir šaldiklio temperatūros
mygtukus kartu 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą. Jei
norite išjungti šią funkciją, procedūrą pakartokite. Atminkite,
kad ši funkcija neatjungia prietaiso nuo maitinimo, tik
sumažina išorinio ekrano energijos sąnaudas.
2
TEMPERATŪROS NUSTATYMAS
ŠALDYTUVO TEMPERATŪRA
Jei norite sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą, paspauskite
šaldytuvo °C mygtuką. Šaldytuvo temperatūra reguliuojama
nuo +2 °C iki +8 °C, o nustatymą atvaizduoja šaldytuvo
temperatūros LED lemputės.
ŠALDIKLIO TEMPERATŪRA
Jei norite sureguliuoti šaldiklio temperatūrą, paspauskite
šaldiklio °C mygtuką. Šaldiklio temperatūrą galite reguliuoti
pasirinkdami nustatymus nuo -16 °C iki -24 °C, kurie nurodomi
šaldiklio temperatūros LED lemputėmis.
ATOSTOGOS
Šią funkciją galima suaktyvinti, kad sumažintumėte prietaiso
energijos sąnaudas per ilgesnį laiką. Prieš aktyvinant šią
funkciją, iš šaldytuvo skyriaus reikia išimti visus gendančius
produktus ir būtinai gerai uždaryti dureles, nes šaldytuvas
palaikys tinkamą temperatūrą, kad nesusidarytų nemalonūs
kvapai (+12 °C).
Norėdami įjungti / išjungti, paspauskite atostogų režimo
mygtuką. Kai funkcija įjungta, šviečia susijęs simbolis.
Jei pakeičiamas temperatūros nustatymas, ši funkcija
išsijungia savaime.
Šaldiklio skyrius veikia tinkamai.
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
Norėdami užrakinti / atrakinti valdymo skydelio mygtukus,
nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtukų užrakto
mygtuką: užsidegs mygtukų užrakto indikatorius ir pasigirs
garsinis signalas.
ŠALDYMO VALDYMAS
Šaldymo valdymo funkcija – tai pažangi technologija
su modernia oro sistema, kuri iki minimo sumažina
temperatūros svyravimus šaldiklio kameroje ir šaldiklio
kamera nepriklauso nuo šaldytuvo kameros. Šerkšno
susidarymas ant maisto sumažėja iki 60 %, o maistas išlieka
kokybiškas ir nepakeičia spalvos.
Norėdami išjungti šaldymo valdymo funkciją, paspauskite
ŠALDYMO VALDYMO mygtuką.
Funkcija veikia tinkamai šių temperatūros verčių ribose: nuo
-22 °C iki -24 °C. Jei ši funkcija įjungta, o nustatyta šaldiklio
temperatūra yra aukštesnė nei -22 °C, automatiškai bus
nustatyta -22 °C temperatūra, kad funkcija galėtų veikti
tinkamai.
Jei esant įjungtai funkcijai naudotojas nustato funkcijos
veikimo ribas viršijančią temperatūrą, funkcija išjungs
savaime.
Įjungus greitojo užšaldymo funkciją, šaldymo funkcija
išjungiama ir lieka išjungta, kol veikia greitojo užšaldymo
funkcija.
„6TH SENSE FRESH CONTROL“ funkcija
Ši funkcija veikia automatiškai ir užtikrina tinkamas maisto
produktų laikymo sąlygas. Jei sąlygos pasikeičia, „6th Sense
Fresh Control“ funkcija nedelsiant atkuria optimalias sąlygas.
Rezultatai tiesiog nepakartojami: maisto produktai šaldytuve
švieži išlieka 4 kartus ilgiau.
LT
GREITASIS UŽŠALDYMAS
Šią funkciją rekomenduojama naudoti, kai į šaldiklio skyrių
ketinate sudėti labai didelį produktų kiekį. 24 val. prieš
šviežio maisto šaldymą paspauskite šaldiklio mygtuką, kad
suaktyvintumėte greitojo užšaldymo funkciją. Kai ši funkcija
suaktyvinama, užsidega greitojo užšaldymo indikatorius.
Praėjus 24 val., sudėkite norimus šaldyti produktus į vidurinę
šaldiklio skyriaus zoną. Ši funkcija automatiškai išsijungs po
48 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami „Fast Freeze“
mygtuką.
ŠALDYTUVO ŠVIESA
Šaldytuvo skyrių apšviečia LED lemputė, kuri pasižymi
geresniu apšvietimu ir itin mažomis energijos sąnaudomis.
Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.
Svarbu: Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai
atidaromos šaldytuvo durelės. Jei dureles atviras paliksite
ilgiau nei 10 min., apšvietimas išsijungs savaime.
VENTILIATORIUS IR ANTIBAKTERINIS FILTRAS
Ventiliatorius padeda palaikyti vienodą temperatūrą visame
šaldytuvo skyriuje, kad jame laikomi maisto produktai ilgiau
išliktų švieži.
Jei prietaise įrengtas ventiliatorius,
jame galima įstatyti ir antibakterinį
filtrą.
Išimkite jį iš dėžutės daržovių stalčiuje
ir įstatykite į ventiliatoriaus dangtelį,
kaip parodyta paveikslėlyje.
Keitimo nurodymai pateikiami filtro
dėžutėje.
GREITASIS ATVĖSINIMAS
Naudodamiesi „Fast Cool“ funkcija, šaldytuvo skyriuje galite
padidinti šaldymo galią. Ši funkcija rekomenduojama, kai į
šaldytuvo skyrių ketinate sudėti labai didelį produktų kiekį.
Paspauskite greitojo atšaldymo mygtuką ir įjunkite greitojo
atšaldymo funkciją. Kai ši funkcija suaktyvinama, užsidega
„Fast Cool“ indikatorius. Funkcija išsijungia savaime po 6 val.
arba ją galite išjungti patys paspausdami greitojo atšaldymo
mygtuką dar kartą.
SIGNALŲ LENTELĖ
SIGNALO TIPAS
Signalas
Priežastis
Atidarytų durų
signalas
Dega atidarytų durų signalo
indikatorius, girdimas garso
signalas ir mirksi signalo
indikatorius.
Mirksi temperatūros ekranas
(°C) ir šviečia garso signalo
indikatorius.
Šaldytuvo ar šaldiklio durelės Uždarykite dureles arba paspauskite
buvo paliktos atidarytos ilgiau garso signalo išjungimo mygtuką, kad
nutildytumėte garso signalą.
kaip 2 minutes.
Temperatūros
signalas
Antibakterinio
filtro signalas
Ilgo maitinimo
išjungimo
signalas
Gedimas
Priemonės
Netinkama vidaus temperatūra Paspauskite mygtuką „Stabdyti signalą“;
garso signalas išsijungs, toliau mirksės
temperatūros ekranas (°C) ir švies
signalo indikatorius, kol bus pasiekta <
-10 °C temperatūra.
Šviečia antibakterinio filtro
Baigėsi antibakterinio filtro
Pakeiskite antibakterinį filtrą ir
signalo indikatorius.
naudojimo laikas.
paspausdami signalo mygtuką
nustatykite signalą iš naujo.
Nutrūkimas, galintis padidinti Paspauskite mygtuką „Stabdyti signalą“;
Lieka šviesti ilgo maitinimo
garsinis signalas nutyla.
išjungimo signalo piktograma, vidaus temperatūrą iki 0 °C.
mirksi signalo indikatorius
ir temperatūros ekranas
(°C) su aukščiausia pasiekta
temperatūra, kol buvo
nutrūkęs maitinimo tiekimas.
Ekrane (°C) mirksi raidė „F“.
Gaminys veikia netinkamai.
Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
3
KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS
IR GĖRIMUS
Legenda
VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams,
skardinėms, gėrimams, kiaušiniams,
padažams, konservuotiems produktams,
sviestui ir uogienei laikyti
VĖSI ZONA
Rekomenduojama sūriui, pienui, pieno
produktams, delikatesams, jogurtui laikyti
VĖSIAUSIA ZONA
Rekomenduojama mėsos gaminiams,
desertams laikyti
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS
ŠALDYMO ZONOS STALČIUS
(ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA)
Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems
maisto produktams šaldyti.
ĮPRASTINIAI ŠALDIKLIO STALČIAI
Pastaba: Pilka spalva legendoje nesutampa su
stalčių spalva
ŠALDYTUVO SKYRIUS
Maistui laikyti naudokite perdirbamo
plastiko, metalo, aliuminio ir stiklo
indelius bei maistinę plėvelę.
Skysčius ir maisto produktus, kurie gali
skleisti stiprius kvapus arba būti jais
paveikti, laikykite uždaruose indeliuose
arba uždenkite.
Jei šaldytuve ketinate laikyti
nedidelį maisto produktų kiekį,
rekomenduojame naudoti lentynas
virš vaisių ir daržovių stalčiaus, nes tai
šalčiausia skyriaus vieta.
Maisto produktus, kurie išskiria daug
etileno dujų arba yra jautrūs šioms
dujoms, pavyzdžiui, vaisiai, daržovės
ir salotos, visada reikia atskirti arba
suvynioti, kad juos išlaikytumėte kuo
ilgiau; pavyzdžiui, pomidorų nelaikykite
kartu su kiviais ar kopūstais.
Kad buteliai neišvirstų, galite
pasinaudoti butelių laikikliu (tik tam
tikruose modeliuose).
Maisto produktų nelaikykite per arti
vienų kitų, kad tarp jų galėtų tinkamai
cirkuliuoti oras.
GAMINIO APRAŠYMAS
Duomenų lapą su šio prietaiso energijos sąnaudomis
galite atsisiųsti svetainėje www‌.‌whirlpool‌.‌eu
WWW
KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVĄ
> WWW Naudojimo ir priežiūros vadovą
atsisiųskite svetainėje www‌.‌whirlpool‌.‌eu
(galite naudoti šį kodą) nurodę gaminio kodą.
> Kreipkitės į techninės priežiūros centrą
011
ŠALDIKLIO SKYRIUS
Šaldiklis yra puiki vieta šaldytiems
produktams laikyti, ledukams gaminti ir
šviežiems maisto produktams užšaldyti.
Didžiausias šviežių maisto produktų
kiekis kilogramais, kurį galima užšaldyti
per 24 val., yra nurodytas duomenų
plokštelėje (…kg/24h).
Jei šaldiklyje ketinate laikyti
nedidelį maisto produktų kiekį,
rekomenduojame naudoti šalčiausias
šaldiklio skyriaus zonas, kurios atitinka
vidurinę dalį.
SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
CENTRU
Telefono numeris nurodytas garantijos sąlygų
lankstinuke. Jei kreipiatės į techninės priežiūros
centrą, nurodykite gaminio duomenų lentelėje
pateiktą kodą.
4 0 0 010 8 6 8 312
Spausdinta Italijoje
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising